ECTS-database Plantijn Hogeschool
Sociaal-agogisch werk - Autismespectrumstoornissen: een orthopedagogisch perspectief - Bachelor-na-bachelor modelpakket 2
  
cataloognrbenamingstudiepunten
5250100003Autisme en probleemgedrag8
5250100004Reflectie en transfer: intervisie7
5250100005Afstudeerproject15
Autismespectrumstoornissen: een orthopedagogisch perspectief - Bachelor-na-bachelor modelpakket 2 - Autisme en probleemgedrag
  
O.O. heeft componenten:Neen
Afstudeerrichting//Leertraject:Autismespectrumstoornissen: een orthopedagogisch perspectief
Code:5250100003
Academiejaar:2012-2013
Type:kern,
Niveau:gespecialiseerd
Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 2 - Volledig academiejaar
Contacturen:36
Aantal studiepunten:8
Totaal studietijd:208
Examencontract:niet mogelijk
Deliberatie:mogelijk
Vrijstelling:mogelijk
Onderwijstaal:
Lector(en)Wim Stinkens
Vera Turpyn

 

KORTE OMSCHRIJVING

In OO IV  willen we de student die werkzaam is in het onderwijs aan kinderen met ASS, werkt als professioneel  met autisme, voorbereiden op de competenties zoals ze hierna zijn aangegeven en dit in perspectief van probleemgedrag.

COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
 Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

Algemene competenties

 • AS1 De student kan beroepsspecifiek nadenken, redeneren en handelen in een multidisciplinaire omgeving van de beroepscontext.
 • AS2 De student kan beroepsspecifieke informatie zelfstandig en kritisch verwerven en verwerken.
 • AS5 De student is in staat tot het uitvoeren van eenvoudige leidinggevende en managementtaken. Hij kan bijdragen aan een gepaste implementatie van de inhouden aangereikt in de opleiding.
 • AS8 De student is in staat inzichten toe te passen van beschikbare (wetenschappelijke) theorieën, concepten en onderzoeksresulaten bij vraagstukken uit zijn praktijk.
Algemene beroepsgerichte competenties
 • AS10 De student kan vanuit het perspectief van complementariteit in een team functioneren. Hij kan hierbij zijn krachten inzetten en naast inhoudelijke ook procesmatige aspecten hanteren.
 • AS11 De student kan complexe probleemsituaties zelfstandig en in overleg analyseren. Hij kan vanuit zijn deskundigheid/creativiteit gepaste oplossingen voorstellen en kan een onderbouwde keuze maken uit alternatieven.
Beroepsspecifieke competenties
 • AS13 De student kan met respect voor de rechten, de waardigheid en de gelijkwaardigheid van mensen met autisme zelfstandig een onderzoek (formeel en informeel) opzetten en uitvoeren.
 • AS14 De student is in staat om verschillende hypothesen omtrent de functie van gedrag te formuleren.
 • AS17 De student kan de transfer maken tussen aan autisme gerelateerde theorieën en modellen en de praktijk.
 • AS18 De student kan gedrag verklaren en begrijpen via ijsbergdenken door elementen van de triade van Wing, specifieke wijze van denken en waarnemen en intrapersoonlijke kenmerken een plaats te geven.
 • AS20 De student is ortho(ped)agogisch competent in de omgang met mensen met ASS. De student kan omgaan met de mogelijkheden en tekorten op het terrein van redzaamheid, waarneming, denken, communicatie en sociale interactie bij personen met ASS.
 • AS21 De student kan op maat ondersteunende communicatie opzetten, uitvoeren, analyseren en evalueren.
 • AS22 De student kan op maat verduidelijking aanbrengen in de leef-, leer- en werkomgeving. Hij kan de verduidelijking analyseren, uitvoeren en evalueren.
 • AS27 De student kan een bijdrage leveren aan de professionalisering/sensibilisering van collega's door zijn keuzes te expliciteren en te verantwoorden.

SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN

VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
Om in te kunnen schrijven voor dit opleidingsonderdeel moet je geslaagd zijn voor: Autisme in perspectief; Practicum planmatig handelen; Reflectie en transfer: leerteam.

Andere begincompetenties

Alle studenten die deelnemen aan de bachelor na bachelor hebben een bachelor- of masterdiploma en beschikken over voldoende en actuele praktijkervaring in een professionele werkcontext in het werken met mensen met autismespectrumstoornissen.
Competent zijn in het terugblikken op ervaringen en dit kunnen inbrengen in het lesgebeuren.

Geslaagd zijn voor de opleidingsonderdelen:

 • Autisme in perspectief
 • Practicum planmatig handelen
 • Reflectie en transfer: leerteam

LEERINHOUDEN
 • Autisme en probleemgedrag
  1.    Probleemgedrag en gedragsstoornissen: visies en kaders
  2.    Probleemgedrag en mensen met een beperking.
  3.    Probleemgedrag en normale begaafdheid.
 • Uitdiepen van thema's zoals psycho-educatie,  ouders/gezinnen.
 • Introductie probleemoplossend werken.

STUDIEMATERIAAL

Artikels en verwijzingen naar literatuur.
Studiewijzer

Powerpointmateriaal.

 


WERKVORMEN
Soort werkvorm    
hoor- en werkcolleges:

 18

%
practicum en oefeningen:

  0

%

vormen van groepsleren:

  0

%
Verdere toelichting:
 • Werkcollege met vraag- en leergesprekken: de inbreng van de studenten via discussie en peerteaching is daarbij essentieel.
 • Literatuurstudie.

 


EVALUATIE

Eerste examenperiode
CategorieWeging van categorieën
mondelinge evaluatie50%
taak50%


tijd voor examinering
uren

1 

Tweede examenperiode
CategorieWeging van categorieën
mondelinge evaluatie50%
taak50%

 
Autismespectrumstoornissen: een orthopedagogisch perspectief - Bachelor-na-bachelor modelpakket 2 - Reflectie en transfer: intervisie
  
O.O. heeft componenten:Neen
Afstudeerrichting//Leertraject:Autismespectrumstoornissen: een orthopedagogisch perspectief
Code:5250100004
Academiejaar:2012-2013
Type:kern,
Niveau:uitdiepend
Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 2 - Volledig academiejaar
Contacturen:30
Aantal studiepunten:7
Totaal studietijd:182
Examencontract:niet mogelijk
Deliberatie:mogelijk
Vrijstelling:mogelijk
Onderwijstaal:
Lector(en)Wim Stinkens
Bernice De Vos
Katrien Strauven

 

KORTE OMSCHRIJVING

Professionalisering in de betekenis van het ontwikkelen van de beroepspersoonlijkheid d.m.v. reflectie en visieontwikkeling vinden we naast kennisontwikkeling zeer belangrijk.

Tijdens de opleiding staan we in dit opleidingsonderdeel  stil bij deze ontwikkeling. We staan stil bij professioneel persoonlijke ontwikkeling, ervaringen van jezelf en die van anderen. De groep en iedereen in die groep spelen een rol bij dit leren.
Reflectie is een zeer belangrijk element in dit opleidingsonderdeel.

COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
 Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

Algemene competenties

 • AS1 De student kan beroepsspecifiek nadenken, redeneren en handelen in een multidisciplinaire omgeving van de beroepscontext.
 • AS2 De student kan beroepsspecifieke informatie zelfstandig en kritisch verwerven en verwerken.
 • AS3 De student kan vanuit een reflectieve basishouding stilstaan bij het eigen professionele handelen en de ontwikkeling hiervan. Hij heeft een kritische houding tegenover ontwikkelingen in het benaderen van autisme.
 • AS4 De student kan planmatig en op een creatieve wijze oplossingen tot stand brengen voor vraagstukken uit de beroepspraktijk. Hij kan multidisciplinaire opdrachten projectmatig aanpakken.
 • AS5 De student is in staat tot het uitvoeren van eenvoudige leidinggevende en managementtaken. Hij kan bijdragen aan een gepaste implementatie van de inhouden aangereikt in de opleiding.
 • AS6 De student kan zowel verbaal als schriftelijk op een gepaste wijze communiceren rond inhoud en proces met medewerkers en cliënten. Hij kan deze contacten opbouwen en onderhouden.
 • AS7 De student is in staat om, vanuit een reflectieve basishouding, zichzelf te sturen in zijn persoonlijke beroepsontwikkeling.
Algemene beroepsgerichte competenties
 • AS11 De student kan complexe probleemsituaties zelfstandig en in overleg analyseren. Hij kan vanuit zijn deskundigheid/creativiteit gepaste oplossingen voorstellen en kan een onderbouwde keuze maken uit alternatieven.
 • AS12 De student kan m.b.t. beroepsmatige, ethische en maatschappelijke vragen een afweging maken die past bij de paradigma's die leven binnen onderwijs en hulpverlening in de samenleving van vandaag.
Beroepsspecifieke competenties
 • AS19 De student kan de eigen vorm van communicatie afstemmen op de communicatie van personen met ASS.
 • AS23 De student kan zijn inzichten met betrekking tot de cognitieve stijl bij personen met ASS op de sociaal-emotionele ontwikkeling, op de sociale interactie en de communicatie, expliciteren en een plek geven in zijn praktijk.
 • AS25 De student kan als spil de samenwerking op school-, werk, en leefniveau op elkaar afstemmen.
 • AS26 De student kan een hypothese en/of een advies, zowel schriftelijk als mondeling, helder en ondubbelzinnig communiceren naar zowel cliënten, autismespecialisten als niet autismespecialisten.
 • AS27 De student kan een bijdrage leveren aan de professionalisering/sensibilisering van collega's door zijn keuzes te expliciteren en te verantwoorden.
 • AS28 De student kan het specifieke van ASS vertalen op een gepaste wijze in het team/netwerk.

SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN

VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
'Om in te kunnen schrijven vr dit oo moet je geslaagd zijn vr: Autisme in perspectief; Practicum planmatig handelen; Reflectie en transfer: leerteam.
Om in te kunnen schrijven vr dit oo moet je je ook inschrijven vr: Autisme en probleemgedrag.'
'Om in te kunnen schrijven vr dit oo moet je geslaagd zijn vr: Autisme in perspectief; Practicum planmatig handelen; Reflectie en transfer: leerteam. Om in te kunnen schrijven vr dit oo moet je je ook inschrijven vr: Autisme en probleemgedrag.'


Andere begincompetenties

Alle studenten die deelnemen aan de bachelor na bachelor hebben een bachelor- of masterdiploma en beschikken over voldoende en actuele praktijkervaring in een professionele werkcontext in het werken met mensen met autismespectrumstoornissen.
Competent zijn in het terugblikken op ervaringen en dit kunnen inbrengen in het lesgebeuren.

Geslaagd zijn voor volgende opleidingsonderdelen:

 • Autisme in perspectief
 • Practicum planmatig handelen
 • Reflectie en transfer: leerteam

LEERINHOUDEN
 • Inhouden die we binnen dit opleidingsonderdeel als inspirerend ervaren en aan de studenten meegeven zijn het denken van  Kolben Korthagen.
 • Reflectie
 • Methodieken gebruikelijk te hanteren in de ontwikkeling van PPOP en PAP (oa kernkwadranten, Johari-window)
 • Binnen dit opleidingsonderdeel gaan we op een actieve en ervaringsgerichte wijze op weg met de groep in hun leerproces. We hanteren in intervise de methodiek van de incidentmethode.  

 • STUDIEMATERIAAL
  • Studiewijzer
  • Documenten op BB

  WERKVORMEN
  Soort werkvorm    
  hoor- en werkcolleges:

   0

  %
  practicum en oefeningen:

    0

  %

  vormen van groepsleren:

    7

  %
  Verdere toelichting:

  In dit opleidingsonderdeel hanteren we de volgende werkvorm:

  ‘Intervisie': de studenten komen op regelmatige tijdstippen in een kleine  en vaste groep, onder begeleiding van een lector samen om te leren over zichzelf en van elkaar. Dit aan de hand van werkvragen.


  EVALUATIE

  Eerste examenperiode
  CategorieWeging van categorieën
  taak100%

  Het opleidingsonderdeel 'Transfer en reflectie: leerteam' zal geevalueerd worden aan de hand van een reflectiewerkstuk.
  In dit reflectiewerkstuk staat de student aan de hand van reflectie stil bij de effecten van zijn leren. Hij blikt hierbij terug op ervaringen binnen alle opleidingsonderdelen.


  tijd voor examinering
  uren

   

  Tweede examenperiode
  CategorieWeging van categorieën
  taak100%

  Bij een onvoldoende op het reflectiewerkstuk zal de student dit werkstuk herwerken aan de hand van de feedback van de lector. Deze zal de niet behaalde competenties als richtsnoer hanteren in deze feedback.

   
  Autismespectrumstoornissen: een orthopedagogisch perspectief - Bachelor-na-bachelor modelpakket 2 - Afstudeerproject
    
  O.O. heeft componenten:Neen
  Afstudeerrichting//Leertraject:Autismespectrumstoornissen: een orthopedagogisch perspectief
  Code:5250100005
  Academiejaar:2012-2013
  Type:kern,
  Niveau:gespecialiseerd
  Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 2 - Volledig academiejaar
  Contacturen:27
  Aantal studiepunten:15
  Totaal studietijd:390
  Examencontract:niet mogelijk
  Deliberatie:niet mogelijk
  Vrijstelling:mogelijk
  Onderwijstaal:
  Lector(en)Vera Turpyn
  Bernice De Vos
  Wim Stinkens
  Katrien Strauven


   

  KORTE OMSCHRIJVING

  Het afstudeerproject dient het bewijs te leveren dat de afstuderende in staat is een vraagstelling op het terrein van autisme duidelijk te formuleren en gebruikmakend van de voor de student beschikbare literatuur en/of onderzoeksmethoden er een antwoord op te vinden. Het afstudeerproject dient tevens aan te tonen dat de verworven leerinhouden en het voor dit project verwerkte materiaal in de praktijk geïmplementeerd kunnen worden.   
  Hiernaast geeft de student dmv een reflectieverslag weer welk de betekenis voor de opleiding is voor zijn persoonlijke ontwikkeling/leerproces en dit van de context waarin zijn praktijk zich situeert. 


  COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
   Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

  Algemene competenties

  • AS1 De student kan beroepsspecifiek nadenken, redeneren en handelen in een multidisciplinaire omgeving van de beroepscontext.
  • AS2 De student kan beroepsspecifieke informatie zelfstandig en kritisch verwerven en verwerken.
  • AS3 De student kan vanuit een reflectieve basishouding stilstaan bij het eigen professionele handelen en de ontwikkeling hiervan. Hij heeft een kritische houding tegenover ontwikkelingen in het benaderen van autisme.
  • AS4 De student kan planmatig en op een creatieve wijze oplossingen tot stand brengen voor vraagstukken uit de beroepspraktijk. Hij kan multidisciplinaire opdrachten projectmatig aanpakken.
  • AS5 De student is in staat tot het uitvoeren van eenvoudige leidinggevende en managementtaken. Hij kan bijdragen aan een gepaste implementatie van de inhouden aangereikt in de opleiding.
  • AS6 De student kan zowel verbaal als schriftelijk op een gepaste wijze communiceren rond inhoud en proces met medewerkers en cliënten. Hij kan deze contacten opbouwen en onderhouden.
  • AS8 De student is in staat inzichten toe te passen van beschikbare (wetenschappelijke) theorieën, concepten en onderzoeksresulaten bij vraagstukken uit zijn praktijk.
  Algemene beroepsgerichte competenties
  • AS10 De student kan vanuit het perspectief van complementariteit in een team functioneren. Hij kan hierbij zijn krachten inzetten en naast inhoudelijke ook procesmatige aspecten hanteren.
  • AS11 De student kan complexe probleemsituaties zelfstandig en in overleg analyseren. Hij kan vanuit zijn deskundigheid/creativiteit gepaste oplossingen voorstellen en kan een onderbouwde keuze maken uit alternatieven.
  • AS12 De student kan m.b.t. beroepsmatige, ethische en maatschappelijke vragen een afweging maken die past bij de paradigma's die leven binnen onderwijs en hulpverlening in de samenleving van vandaag.
  Beroepsspecifieke competenties
  • AS13 De student kan met respect voor de rechten, de waardigheid en de gelijkwaardigheid van mensen met autisme zelfstandig een onderzoek (formeel en informeel) opzetten en uitvoeren.
  • AS14 De student is in staat om verschillende hypothesen omtrent de functie van gedrag te formuleren.
  • AS15 De student is in staat om een hulpaanbod welk past bij de client af te wegen en in dit perspectief de Sociale kaart (de organisatie van de hulpverlening en maatschappelijke voorzieningen binnen het autismewerkveld) te hanteren.
  • AS17 De student kan de transfer maken tussen aan autisme gerelateerde theorieën en modellen en de praktijk.
  • AS18 De student kan gedrag verklaren en begrijpen via ijsbergdenken door elementen van de triade van Wing, specifieke wijze van denken en waarnemen en intrapersoonlijke kenmerken een plaats te geven.
  • AS20 De student is ortho(ped)agogisch competent in de omgang met mensen met ASS. De student kan omgaan met de mogelijkheden en tekorten op het terrein van redzaamheid, waarneming, denken, communicatie en sociale interactie bij personen met ASS.
  • AS21 De student kan op maat ondersteunende communicatie opzetten, uitvoeren, analyseren en evalueren.
  • AS22 De student kan op maat verduidelijking aanbrengen in de leef-, leer- en werkomgeving. Hij kan de verduidelijking analyseren, uitvoeren en evalueren.
  • AS23 De student kan zijn inzichten met betrekking tot de cognitieve stijl bij personen met ASS op de sociaal-emotionele ontwikkeling, op de sociale interactie en de communicatie, expliciteren en een plek geven in zijn praktijk.
  • AS24 De student kan samenwerken met alle betrokkenen binnen het gezin en netwerk van de persoon met ASS.
  • AS26 De student kan een hypothese en/of een advies, zowel schriftelijk als mondeling, helder en ondubbelzinnig communiceren naar zowel cliënten, autismespecialisten als niet autismespecialisten.
  • AS28 De student kan het specifieke van ASS vertalen op een gepaste wijze in het team/netwerk.

  SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN

   


  VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
  Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
  'Om in te kunnen schrijven vr dit oo moet je geslaagd zijn vr: Autisme in persp; Pract planm handelen; Reflectie en transfer: leerteam.
  Om in te kunnen schrijven vr dit oo moet je je ook inschr. vr: Autisme en probl.gedrag; Refl. en transfer: intervisie.'
  'Om in te kunnen schrijven vr dit oo moet je geslaagd zijn vr: Autisme in persp; Pract planm handelen; Reflectie en transfer: leerteam. Om in te kunnen schrijven vr dit oo moet je je ook inschr. vr: Autisme en probl.gedrag; Refl. en transfer: intervisie.'


  Andere begincompetenties

  Alle studenten die deelnemen aan de bachelor na bachelor hebben een bachelor- of masterdiploma en beschikken over voldoende en actuele praktijkervaring in een professionele werkcontext in het werken met mensen met autismespectrumstoornissen.
  Competent zijn in het terugblikken op ervaringen en dit kunnen inbrengen in het lesgebeuren.

  Geslaagd zijn voor volgende opleidingsonderdelen:

  • Autisme in perspectief
  • Practicum planmatig handelen
  • Reflectie en transfer: leerteam

  LEERINHOUDEN


  De leerinhouden zijn gekoppeld aan het thema van het project. De focus zal vanzelfsprekend bij ASS liggen.

  STUDIEMATERIAAL  Het studiemateriaal zal gelinkt zijn aan het thema van het projectonderwerp.
  Studiewijzer.
  Studiemateriaal op BB

   


  WERKVORMEN
  Soort werkvorm    
  hoor- en werkcolleges:

   1

  %
  practicum en oefeningen:

    7

  %

  vormen van groepsleren:

    0

  %
  Verdere toelichting:

  EVALUATIE

  Eerste examenperiode
  CategorieWeging van categorieën
  SAW Project100%


  De punten zijn  als volgt  verdeeld.
   

   

  Projectbegeleider Extern

  Projectcoach

  Interne deskundige

  Medestudenten (peerassessment)

  Totaal

  Proces

   

  20

   

  20

  40

  Taak

  40

   

  60

   

  100

  Antwoord

  20

   

  40

   

  60

  Artikel

   

   

  50

   

  50

  Totaal

  65

  40

  150

  20

  250

  Een student kan pas slagen nadat hij/zij aan alle onderwijs,- en examenactiviteiten  heeft deelgenomen.
  Wanneer de student niet aan alle onderwijs-, en examenactiviteiten heeft deelgenomen krijgt hij/zij maximaal 9/20 voor het project en zal hij/zij doorverwezen worden naar de tweede examenperiode.


  Wat het project betreft moeten de afwezigheden verantwoord worden. Na twee ongewettigde afwezigheden is slagen voor dit opleidingsonderdeel in de eerste examenperiode niet meer mogelijk en wordt de student naar de tweede examenperiode  verwezen.
  tijd voor examinering
  uren

  3 

  Tweede examenperiode
  CategorieWeging van categorieën
  SAW Project100%

  Tweede examenperiode:

  1.      Wanneer een individuele student van de projectgroep niet slaagt in de éérste examenperiode bepaalt de project-beoordelingscommissie de aard en omvang van de individuele vervangende opdracht.
  Deze opdracht heeft een rechtstreeks verband met de niet behaalde competenties in eerste examenperiode.

  2.      Wanneer een projectgroep/team in zijn totaliteit of een deel van een projectgroep/team  niet slaagt in de éérste examenperiode bepaalt de project-beoordelingscommissie de aard, omvang en  wijze waarop het project/projectonderdeel moet bijgestuurd worden.
  Deze opdracht heeft een rechtstreeks verband met de niet behaalde competenties in eerste examenperiode.

   3.   De resultaten met betrekking tot het proces (procescoach, peerassessment) worden overgedragen uit de eerste examenperiode. Voor deze onderdelen zal geen vervangende opdracht worden voorzien.