ECTS-database Plantijn Hogeschool
Sociaal-agogisch werk - Orthopedagogie verkort programma - Verkort programma modelpakket 2
  
cataloognrbenamingstudiepunten
5100100064Project/11 & 1212
5100300016Praktijk (d2)8
5100100097Psychopathologie6
Orthopedagogie verkort programma - Verkort programma modelpakket 2 - Project/11 & 12
  
O.O. heeft componenten:Neen
Afstudeerrichting//Leertraject:Orthopedagogie verkort programma
Code:5100100064
Academiejaar:2012-2013
Type:kern,
Niveau:uitdiepend
Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 2 of 3 - Module 3-4
Contacturen:42
Aantal studiepunten:12
Totaal studietijd:312
Examencontract:niet mogelijk
Deliberatie:mogelijk
Vrijstelling:mogelijk
Onderwijstaal:
Lector(en)Anki Van Heden
Wim Van Tongel
Riet Schelles
Ann Gios
Lieve Walravens
Gwen Van Dingenen
Nele Bernaerts
Tom Vandersteene
Gwendy Moentjens
Sarah Van Leuvenhaege
Bart Hofman
Mieke Avonds
Mieke van Vlerken
Joke Adriaensens
Mieke Verbeek
Karen Desloovere
Marjan Halsberghe
Joël Verjans
Greet Demesmaeker

 

KORTE OMSCHRIJVING

In het opleidingsonderdeel 'Project' willen we op een ervaringsgerichte wijze een opleidings- en werkrelevant thema uitwerken.
Hierin verdiepen we thematisch, van probleemstelling tot oplossing, van theorie naar praktijk. Tegelijk verbreden we: integratief, opleidingsonderdelen overschrijdend.
Binnen het project werkt een groep studenten gedurende een langere periode, in samenspraak met de begeleiding aan een opdracht. Op deze wijze verwerven ze kennis, vaardigheden en attitudes. In de projectgroep werken ze een oplossing uit voor het gestelde probleem/opdracht gebruikmakend van theoretische en praktische kennis, lerend aan, van en met elkaar.
Binnen het opleidingsonderdeel 'Project' heeft een integratie van competenties plaats. Project draagt in de feiten bij tot de ontwikkeling van alle competenties. Bij de beoordeling kiezen we ervoor om een beperkt aantal competenties te meten. In de rubriek assessment zullen we dit verder concretiseren. We clusteren de competenties onder 'competentiegerichte leerdoelen' tot beoordeelbare/meetbare gehelen.


COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
 Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

Algemene competenties

 • OM01 Maakt correct en adequaat gebruik van begrippenkaders. Integreert gedetailleerde theoretische kennis. Bouwt een geldige en onderbouwde argumentatie op.
 • OM03 Geeft zijn eigen mogelijkheden, grenzen en beperkingen aan. Reflecteert constructief over het functioneren van anderen/de organisatie. Reflecteert over maatschappij en ethiek. Stuurt eigen handelen bij op basis van reflectie en feedback.
 • OM04 Analyseert een nieuw, complex vraagstuk aan de hand van theoretische kaders. Verdiept zich in het vraagstuk door verder onderzoek. Werkt planmatig een realistische en creatieve oplossing uit. Implementeert de gekozen oplossing. Evalueert de oplossing.
 • OM05 Stelt een werkplanning op. Leidt een vergadering. Stimuleert het doelgericht werken bij anderen. Begeleidt een team, rekening houdend met de context van een organisatie. Voert beheerstaken uit op financieel en administratief vlak. Levert een bijdrage aan de uitvoering van kwaliteitszorg binnen een organisatie.
 • OM07 Brengt eigen talenten en competenties in kaart. Stuurt eigen leertraject. Houdt zijn eigen, professionele kennis en expertise actueel. Breidt eigen, professionele kennis en expertise uit.
 • OM08 Volgt beroepsspecifieke, internationale ontwikkelingen op. Raadpleegt actuele, internationale bronnen.
Algemene beroepsgerichte competenties
 • OM09 Werkt op een constructieve manier samen vanuit groepsdynamische en communicatieve kaders. Profileert zich constructief binnen een team. Neemt verantwoordelijkheid op in het team. Vertegenwoordigt de eigen organisatie in diverse contexten.
 • OM10 Verwoordt de effecten van eigen referentiekader. Erkent referentiekader van anderen. Gaat op professionele wijze om met diversiteit. Behartigt de belangen en rechten van de cliënt/het cliëntsysteem. Stimuleert de eigen krachten en eigen autonomie van de cliënt/het cliëntsysteem. Motiveert gemaakte keuzes in ondersteuning.
 • OM11 Onderscheidt wet. informatie binnen het geheel van de informatiestroom en beoordeelt de kwaliteit in termen van betrouwbaarheid, validiteit. Zoekt wet. informatie op ifv een vraagstuk uit de praktijk. Brengt informatie uit verschillende bronnen samen in een literatuurstudie. Hanteert relevante dataverzamelings- én verwerkingsmethoden. Implementeert onderzoeksresultaten in de beroepspraktijk.
Beroepsspecifieke competenties
 • OM13 Analyseert de hulpvraag van de cliënt/het cliëntsysteem in zijn context. Stelt een handelingsplan of begeleidingsplan op. Optimaliseert doelen en middelen op basis van geobserveerde evoluties.
 • OM14 Organiseert wonen, leren, werken en vrije tijd op methodische, planmatige, creatieve en duurzame wijze. Begeleidt wonen, werken, leren en vrije tijd op een methodische, planmatige, creatieve en duurzame wijze.
 • OM16 Bouwt op een professionele manier een begeleidingsrelatie uit in samenspraak met de cliënt/het cliëntsysteem en alle betrokkenen. Maakt in de hulp- en dienstverlening keuzes van in te zetten methoden en technieken. Beëindigt een hulpverleningsrelatie, indien nodig of verwijst door.
 • OM18 Handelt preventief binnen de context van de individuele hulp- en dienstverlening (microniveau). Participeert pro-actief aan preventie op organisatie- en/of beleidsniveau.

SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN

VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor het voltijds modelpakket 2. Studenten vn het verk prg moeten geslaagd zijn vr het deeltijds modelp 1 & zich inschrijven vr alle andere o.o. van het deeltijds modelp 2.

Andere begincompetenties

LEERINHOUDEN

De leerinhouden zijn project-specifiek en die zin afhankelijk van de projectkeuze van de student.

STUDIEMATERIAAL
 • Teksten, literatuur in functie van het uit te werken project
 • projectleidraad

WERKVORMEN
Soort werkvorm    
hoor- en werkcolleges:

 0

%
practicum en oefeningen:

  36

%

vormen van groepsleren:

  0

%
Verdere toelichting:
 • Projectvergaderingen
 • Werkvergaderingen
 • Intervisie 
 • Internationale studiereis

EVALUATIE

Eerste examenperiode
CategorieWeging van categorieën
SAW Project100%


Het assessment bestaat uit een gewogen cijfer gebaseerd op een beoordeling van verschillende aspecten door verschillende beoordelaars. De precieze berekening wordt verduidelijkt in de projectleidraad.
Een student kan pas slagen nadat hij/zij aan alle onderwijs –en examenactiviteiten (o.a. internationale studiereis) heeft deelgenomen.
Wat het project betreft moeten de afwezigheden verantwoord worden. Na twee ongewettigde afwezigheden is slagen voor dit opleidingsonderdeel in de eerste examenperiode niet meer mogelijk en wordt de student naar de tweede examenperiode  verwezen. Wanneer de student niet aan alle onderwijs-, en examenactiviteiten heeft deelgenomen krijgt hij/zij maximaal 9/20 voor het project en zal hij/zij doorverwezen worden naar de tweede examenperiode.

tijd voor examinering
uren

3 

Tweede examenperiode
CategorieWeging van categorieën
SAW Project100%1.      Wanneer een individuele student van de projectgroep niet slaagt in de eerste examenperiode, bepaalt de project-beoordelingscommissie de aard en omvang van de individuele vervangende opdracht. Deze opdracht heeft een rechtstreeks verband met de niet behaalde competenties in de eerste examenperiode.


2.      Wanneer een projectgroep/team in zijn totaliteit of een deel van een projectgroep/team  niet slaagt in de eerste examenperiode bepaalt de project-beoordelingscommissie de aard, omvang en  wijze waarop het project/projectonderdeel moet bijgestuurd worden. Deze opdracht heeft een rechtstreeks verband met de niet behaalde competenties in de eerste examenperiode.
 
3.   De resultaten met betrekking tot het proces (procescoach, peerassessment) worden overgedragen uit de eerste examenperiode. Voor deze onderdelen zal geen vervangende opdracht worden voorzien
 
Het is de verantwoordelijkheid van de student, om de opdrachten voor de tweede examenperiode van Blackboard te halen. Het is de verantwoordelijkheid van de student om de juiste opdrachten, volledig en tijdig aan de betrokken lectoren te overhandigen.   
 
Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 27/02/2013
Orthopedagogie verkort programma - Verkort programma modelpakket 2 - Praktijk (d2)
  
O.O. heeft componenten:Neen
Afstudeerrichting//Leertraject:Orthopedagogie verkort programma
Code:5100300016
Academiejaar:2012-2013
Type:kern,
Niveau:gespecialiseerd
Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 2 - Volledig academiejaar
Contacturen:0
Aantal studiepunten:8
Totaal studietijd:208
Examencontract:niet mogelijk
Deliberatie:niet mogelijk
Vrijstelling:mogelijk
Onderwijstaal:
Lector(en)


beschrijving nog niet beschikbaar
Orthopedagogie verkort programma - Verkort programma modelpakket 2 - Psychopathologie
  
O.O. heeft componenten:Neen
Afstudeerrichting//Leertraject:Orthopedagogie verkort programma
Code:5100100097
Academiejaar:2012-2013
Type:kernondersteunend,
Niveau:inleidend
Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 2 - Semester 1
Contacturen:56
Aantal studiepunten:6
Totaal studietijd:156
Examencontract:mogelijk
Deliberatie:mogelijk
Vrijstelling:mogelijk
Onderwijstaal:
Lector(en)


beschrijving nog niet beschikbaar