ECTS-database Plantijn Hogeschool
Wetenschap en techniek - Integrale veiligheid - Voltijds modelpakket 1
  
cataloognrbenamingstudiepunten
3290100000Arbeidsmiddelen & machines5
3290100001Arbeidsplaatsen & persoonlijke bescherming4
3290100005Brand & explosie4
3290100010Gezondheid op het werk4
3290100011Inleiding in veiligheid5
3290100018Persoonlijke ontwikkeling - 19
3290100021Risicobeheersing5
3290100023Veilig gedrag en cultuur3
3290100025Welzijnsbeleid5
3290100026Wetenschap & technologie - 15
3290100027Wetenschap & technologie - 27
3290100028Wetenschap & technologie - 34
Integrale veiligheid - Voltijds modelpakket 1 - Arbeidsmiddelen & machines
  
O.O. heeft componenten:Neen
Afstudeerrichting//Leertraject:Integrale veiligheid
Code:3290100000
Academiejaar:2012-2013
Type:kern
Niveau:uitdiepend,gespecialiseerd
Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 - Module 2,
Contacturen:45
Aantal studiepunten:5
Totaal studietijd:130
Examencontract:mogelijk
Deliberatie:mogelijk
Vrijstelling:mogelijk
Onderwijstaal:
Lector(en)Gert Van der Sypt

 

KORTE OMSCHRIJVING
Aan de hand van praktijkvoorbeelden worden arbeidsmiddelen, machines en machineonderdelen bestudeerd. De wettelijke voorschriften in verband met het gebruik van machines wordt toegelicht (arbeidsmiddelenrichtlijn, machinerichtlijn, KB arbeidsmiddelen, EU richtlijnen)
Om een product te produceren is er naast de mens, arbeidsmiddel en machine ook nog een installatie nodig. De elektrische, pneumatische en hydraulische installaties komen aan bod.
De grondstoffen  of afgewerkte producten moeten ook (intern) getransporteerd worden. De verschillende hijs- en hefwerktuigen, kranen, heftrucks,… en de  gevaren ervan worden  onder de loep genomen.Binnen een bedrijf dienen ook vaak wettelijke keuringen door een externe dienst voor technische controle  of kortweg (EDTC) te worden uitgevoerd. We overlopen deze verschillende keuringen en  werkmethodieken.

COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
 Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

Algemene competenties

  Algemene beroepsgerichte competenties
   Beroepsspecifieke competenties

    SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
    • De student verwerft inzicht in de arbeidsmiddelen- en machinerichtlijn, het algemene wettelijk kader en de specifieke onderdelen ervan.
    • De student maakt kennis met gevaarsituaties bij machines.
    • Met behulp van de machinerichtlijn kan de student tekorten op het vlak van veiligheid aan machines signaleren.
    • De student kent de gevaren van de verschillende installatiesystemen.
    • De student verwerft inzicht in het intern transport en kan een intern transportplan lezen..De student kan voor verschillende werkomgevingen  een lijst van verplichte wettelijke keuringen opmaken.

    VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
    Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
    Om in te kunnen schrijven voor dit oo moet je je ook inschrijven voor Inleiding in veiligheid, Veilig gedrag en cultuur

    Andere begincompetenties
    Voldaan aan de algemene toelatingsvoorwaarden zoals bepaald in het onderwijs- en examenreglement.

    LEERINHOUDEN

    1) Arbeidsmiddelen en de gevaren

    •                 Handgereedschappen (hamer, beitel, …)
    •                 Arbeidsmiddelenrichtlijn

    2) Machines en de gevaren

    • Machineonderdelen (motor, generator, pomp, compressor,…)
    • Krachtoverbrenging  (tandwielen, riemen,, kettingen, assen,…)
    • Machinerichtlijn

    3) Installaties en de gevaren

    • Elektrische installaties
    • Pneumatische installaties
    • Hydraulische installaties

    4) Bijzondere richtlijnen

    • EMC (elektromagnetische bescherming)
    • PED  (druk)
    • ATEX (brand- en explosie)

    5) Intern transport

    • Hef- en hijstoestellen
    • Liften
    • Heftrucks
    • Kranen  en hoogtewerkers
    • Intern verkeersplan

    STUDIEMATERIAAL
    Cursus Arbeidsmiddelen en machines
    WERKVORMEN
    Soort werkvorm    
    hoor- en werkcolleges:

     37

    %
    practicum en oefeningen:

      0

    %

    vormen van groepsleren:

      0

    %
    Verdere toelichting:

    EVALUATIE

    Eerste examenperiode
    CategorieWeging van categorieën
    Schriftelijke evaluatie100%

    • Schriftelijk examen waarbij een deel uit een openboekexamen bestaat

    tijd voor examinering
    uren

    3 

    Tweede examenperiode
    CategorieWeging van categorieën
    Schriftelijke evaluatie100%

    • Schriftelijk examen waarbij een deel  uit een openboekexamen bestaat
     
    Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 28/12/2012
    Integrale veiligheid - Voltijds modelpakket 1 - Arbeidsplaatsen & persoonlijke bescherming
      
    O.O. heeft componenten:Neen
    Afstudeerrichting//Leertraject:Integrale veiligheid
    Code:3290100001
    Academiejaar:2012-2013
    Type:kern,
    Niveau:uitdiepend
    Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 - Module 3
    Contacturen:36
    Aantal studiepunten:4
    Totaal studietijd:104
    Examencontract:mogelijk
    Deliberatie:mogelijk
    Vrijstelling:mogelijk
    Onderwijstaal:
    Lector(en)Inge Croux

     

    KORTE OMSCHRIJVING

    Bij het toepassen van de preventiebeginselen wordt gesteld dat het risico moet worden vermeden, de gevaren dienen te worden uitgeschakeld, collectieve en pas nadien persoonlijk bescherming  dient te worden ingevoerd. Als dit alles nog onvoldoende is, dient bijkomende signalisatie te worden doorgevoerd op de arbeidsplaats.
    In het deel ergonomie komen de verschillende  vormen van belasting op het menselijk lichaam aan bod. Zowel de fysieke belasting van het lichaam  als de mentale belasting (cognitieve ergonomie) als de interactie van beide worden toegelicht.
    We willen je de basis meegeven van de humane en sociale aspecten van de werkomgeving en employability. Ondanks mogelijke beperkingen heeft iedereen het recht op arbeid.
    In onze huidige maatschappij is het werken met beeldschermen niet meer weg te denken. Begin jaren 90 werd hiervoor zowel op Europees als nationaal vlak dan ook een wettelijk kader gecreëerd.
    De verschillende vormen van persoonlijke bescherming komen uitgebreid aan bod, zowel op gebied van geluid, trillingen, ... Uiteraard kan dit niet zonder het ontstaan van geluid en trillingen te begrijpen, dit wordt in deze cursus ook aangereikt.Een (industriële) arbeidsplaats zonder intern verkeer is haast ondenkbaar. Een heftruck, kraan of transportband  brengen nieuwe risico’s in de werkomgeving en vragen opnieuw aangepaste veiligheidsvoorschriften en signalisatie.

    COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
     Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

    Algemene competenties

     Algemene beroepsgerichte competenties
      Beroepsspecifieke competenties

       SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
       • De student verwerft inzicht in de werkomgeving en de eraan verbonden risico’s.
       • De student herkent gevaarlijke situaties in een werkomgeving, formuleert verbeterpunten en zet aan tot veilig handelen.
       • De student weet de geschikte veiligheidsmaatregelen, in verschillende (industriële) omgevingen, uit te werken en toe te passen.
       • De student leert  de geschikte beschermingsmiddelen toe te passen
       • De student weet gevaren naar waarde te schatten en kan preventiemaatregelen voorstellen.
       • De student kan verbeteracties doorvoeren op de werkplaatsen rekening houdend met de fysieke belasting.
       • De student kent de verschillende vormen van intern verkeer en kan verbeteracties voorstellen.
       • De student kan een intern verkeersplan interpreteren.       VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
       Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
       Om in te kunnen schrijven voor dit oo moet je je ook inschrijven voor Arbeidsmiddelen & machines, Risicobeheersing

       Andere begincompetenties
       Voldaan aan de algemene toelatingsvoorwaarden zoals bepaald in het onderwijs- en examenreglement.

       LEERINHOUDEN
       1) Arbeidsplaatsen
       • Signalisatie
       • Sociale voorzieningen (kleedkamers, wasgelegenheden,refters,…)

       2) Risico’s van de werkomgeving en arbeidsklimaat

       3) Beeldschermwerk

       • Wettelijk kader
       • Preventiemaatregelen (apparatuur, omgeving, organisatie werktijd)
       • Opleiding

       4) Geluid  en trillingen
       • Wetgeving
       • Eigenschappen van geluid en trillingen
       • Meten van geluid en trillingen
       • preventiemaatregelen

       5) Verlichting
       • Wetgeving
       • Lichtmeting
       • Visuele waarnemingen
       • Verlichtingssystemen

       6) Ergonomie
       • Fysieke belasting
       • Antropometrie
       • Cognitieve ergonomie

       7) Persoonlijke  beschermingsmiddelen
       • Wetgeving
       • Verplichting van werkgever – werknemer
       • Toepassingsgebied

       8) Intern verkeer en transport
       • Wetgeving
       • Voertuigen en goederen
       • Intern verkeersplan


       STUDIEMATERIAAL

       cursus arbeidsplaatsen en persoonlijke bescherming

       handboek Welzijn op het werk (PVI)

       wet en codex over welzijn op het werk


       WERKVORMEN
       Soort werkvorm    
       hoor- en werkcolleges:

        38

       %
       practicum en oefeningen:

         

       %

       vormen van groepsleren:

         

       %
       Verdere toelichting:

       EVALUATIE

       Eerste examenperiode
       CategorieWeging van categorieën
       Schriftelijke evaluatie100%


       tijd voor examinering
       uren

       3 

       Tweede examenperiode
       CategorieWeging van categorieën
       Schriftelijke evaluatie100%

        
       Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 05/04/2013
       Integrale veiligheid - Voltijds modelpakket 1 - Brand & explosie
         
       O.O. heeft componenten:Neen
       Afstudeerrichting//Leertraject:Integrale veiligheid
       Code:3290100005
       Academiejaar:2012-2013
       Type:kern
       Niveau:inleidend,uitdiepend
       Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 - Periode 1,
       Contacturen:36
       Aantal studiepunten:4
       Totaal studietijd:104
       Examencontract:mogelijk
       Deliberatie:mogelijk
       Vrijstelling:mogelijk
       Onderwijstaal:
       Lector(en)

        

       KORTE OMSCHRIJVING
       Brand is een uitgelezen vertrekpunt om een breed onderwerp als veiligheid te exploreren. Tegelijk is brand misschien wel het meest democratische risico ooit. Brand is het ergste wat een organisatie kan overkomen en elke veiligheidsdeskundige wordt hiermee geconfronteerd. Er wordt vertrokken van de beïnvloedende factoren bij het onstaan van brand en explosie en wat de gevolgen kunnen zijn voor mens en organisatie. Inzicht in de verschillende brandpreventie-maatregelen en brandbestrijdingstechnieken laten toe om mensen en infrastructuur in een organisatie te beschermen tegen dit risico.

       COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
        Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

       Algemene competenties

        Algemene beroepsgerichte competenties
         Beroepsspecifieke competenties

          SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
          • De student heeft inzicht in de oorzaken, het verloop, de kenmerken en gevolgen van brand en explosie en kent de wetgeving m.b.t. brand en explosie.
          • De student weet hoe brand en explosie kunnen worden voorkomen en bestreden.
          • De student is in staat om de meest effectieve brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen te kiezen en gepaste organisatorische maatregelen voor te stellen en uit te werken.
          • De student begrijpt de regelgeving en de technische achtergrond m.b.t. actieve en passieve brandpreventie en kan op basis daarvan advies verlenen omtrent gebruik van materialen, compartimentering van gebouwen.
          • De student is in staat de courante kleine blusmiddelen te gebruiken, een begin van brand te blussen en een kleine kamerbrand in team te bestrijden (via praktijk blusoefeningen).
          • De student leert de verschillende principes van brandpreventie en brandbestrijding toepassen aan de hand van praktijkvoorbeelden.
          • De student leert brandnormen toe te passen.

          VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
          Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
          geen

          Andere begincompetenties

          LEERINHOUDEN

          1. Brand & explosie | introductie

          • ontstaan en verloop
          • soorten, kenmerken, indeling & karakteristieken
          • gevolgen voor mens, infrastructuur, organisatie, milieu, … 
          • voorbeelden en statistieken
          • verzekeringen tegen brand & explosie
          • bouwmaterialen

          2.  Wetgeving 

          • ARAB 
          • Basisnorm 1 tem 6

          3. Brandpreventie 

          • principes van brandpreventie 
          • wetgeving brandpreventie 
          • ATEX-richtlijnen 
          • reactie bij brand & weerstand tegen brand 
          • detectie, melding, waarschuwing & alarm 
          • organisatie van brandpreventie 
          • compartimentering 
          • vuurvergunning 
          • rook warmteafvoer en rookkoepels

          4. Brandbestrijding 

          • principes van brandbestrijding 
          • wetgeving brandbestrijding 
          • interne & externe brandweerdiensten 
          • blusmiddelen  & blussystemen 
          • voorzieningen voor brandweer 
          • organisatie van brandbestrijding

          5. Evacuatieplannen 

          • wetgeving 
          • signalisatie 
          • organisatie evacuatieoefeningen en evaluatie van evalueren

          6. Praktijk

          • Deze praktijkoefeningen worden extern georganiseerd  (campus Vesta). De evaluatie gebeurt via de POP.
          • gebruik van kleine blusmiddelen 
          • eerste interventieploeg

          STUDIEMATERIAAL
          • cursus brand en explosie (2 delen)
          • cursus bij praktijk brandbestrijding (Vesta)
          • case brandweer Antwerpen
          • De wet en Codex over het welzijn op het werk (versie 2012)
          • Lijst van verplichte wettelijke controles (AVI)  
          • De powerpoint presentaties en extra oefeningen over de verschillende hoofdstukken, die digitaal worden aangeboden aan de student.

          WERKVORMEN
          Soort werkvorm    
          hoor- en werkcolleges:

           38%

          %
          practicum en oefeningen:

            0%

          %

          vormen van groepsleren:

            0%

          %
          Verdere toelichting:

          EVALUATIE

          Eerste examenperiode
          CategorieWeging van categorieën
          Schriftelijke evaluatie100%


          tijd voor examinering
          uren

          3 

          Tweede examenperiode
          CategorieWeging van categorieën
          Schriftelijke evaluatie100%

           
          Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 03/10/2012
          Integrale veiligheid - Voltijds modelpakket 1 - Gezondheid op het werk
            
          O.O. heeft componenten:Neen
          Afstudeerrichting//Leertraject:Integrale veiligheid
          Code:3290100010
          Academiejaar:2012-2013
          Type:kern
          Niveau:uitdiepend,inleidend,gespecialiseerd
          Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 - Module 3,
          Contacturen:45
          Aantal studiepunten:4
          Totaal studietijd:104
          Examencontract:mogelijk
          Deliberatie:mogelijk
          Vrijstelling:mogelijk
          Onderwijstaal:
          Lector(en)

           

          KORTE OMSCHRIJVING

          Ondanks de industriële (r)evolutie van de voorbije eeuw blijft de mens onmisbaar op de arbeidsplaatsen.
          Steeds meer wordt de arbeid aangepast aan de mens in plaats van andersom.
          De werking van het menselijk lichaam en de verschillende  stelsels (spijsvertering, ademhaling,…) worden toegelicht.
          Het gebrek aan arbeids- en milieuhygiëne,  onvoldoende kennis van (de nadelen van) de te verwerken producten, slecht uitgeruste arbeidsplaatsen hebben al tot heel wat menselijke gezondheidsproblemenen beroepsziekten geleid.
          De arbeidsgeneeskundige dienst  en het(verplicht) medisch toezicht draagt preventiebeleid nu hoog in het vaandel.Niet alleen lichamelijke klachten maar ook psychosociale belasting of ongewenst grensoverschrijdend gedrag (geweld en pesterijen) op het werk leidt tot een verhoging van het absenteïsme .

          COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
           Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

          Algemene competenties

           Algemene beroepsgerichte competenties
            Beroepsspecifieke competenties

             SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
             • De student verwerft en verwerkt informatie over de gezondheid op het werk en rapporteert er kritisch over.
             • De student begrijpt de werking van het menslijk lichaam en de impact van (zware) arbeid op het lichaam.
             • De student interpreteert en kijkt toe op de naleving van wettelijke voorschriften inzake arbeidshygiëne.
             • De student verwerft inzicht in verschillende arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten (ergonomie en  psychosociale belasting).
             • De student leert de basistechnieken van eerste hulp verlening en kan ze toepassen.
             • De student kent de verschillende vormen van ongewenst grensoverschrijdend gedrag op het werk en binnen de school.
             • De student verwerft basiskennis in verband met epidemiologie.

             VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
             Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
             Om in te kunnen schrijven voor dit oo moet je je ook inschrijven voor Inleiding in veiligheid, Veilig gedrag en cultuur

             Andere begincompetenties
             Voldaan aan de algemene toelatingsvoorwaarden zoals bepaald in het onderwijs- en examenreglement.

             LEERINHOUDEN
             1) fysiologie | basis
             •  anatomie | basis
             •  lichaamsstelsels (skelet, ademhaling, bloedsomloop, lymfen, spijsvertering, hormonen, zenuwen, uitscheiding, voortplanting)
             • belangrijkste organen en hun functies (ogen, huid, slijmvliezen, oren, neus, hersenen, spieren, …)
             • verband met veiligheid en gezondheid


             2) arbeidsgeneeskunde 

             • Taken en verantwoordelijkheden
             • Medisch toezicht
             • Menselijke gezondheid 

             3) eerstehulpverlening

             • organisatie (wetgeving, taken & verantwoordelijkheden, commu­ni­ca­tie & procedures)
             • uitrusting (materiaal, lokaal & register)
             • eerstehulpverleners (aantal, kwalificaties, vorming & bijscholing)

             4) psycho-sociale belasting

             • verplichtingen voor de werkgever
             • verklarend model
             • preventie & bescherming (primair, secundair en tertiair)
             • ongewenst grensoverschrijdend gedrag op het werk 

             5) beroepsziekten

             • soorten
             •  reglementering
             6) arbeidshygiëne
             • epidemiologie
             • milieuhygiëne

             STUDIEMATERIAAL

             cursus Gezondheid op het werk

             handboek Welzijn op het Werk (pvi)

             de wet en de codex over welzijn op het werk

             handboek EHBO

              


             WERKVORMEN
             Soort werkvorm    
             hoor- en werkcolleges:

              46

             %
             practicum en oefeningen:

               

             %

             vormen van groepsleren:

               

             %
             Verdere toelichting:
             De praktijkopleiding EHBO- nijverheidshelper wordt extern georganiseerd. De beoordeling van deze opleiding gebeurt in de POP.

             EVALUATIE

             Eerste examenperiode
             CategorieWeging van categorieën
             Schriftelijke evaluatie100%


             tijd voor examinering
             uren

             3 

             Tweede examenperiode
             CategorieWeging van categorieën
             Schriftelijke evaluatie100%

              
             Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 05/04/2013
             Integrale veiligheid - Voltijds modelpakket 1 - Inleiding in veiligheid
               
             O.O. heeft componenten:Neen
             Afstudeerrichting//Leertraject:Integrale veiligheid
             Code:3290100011
             Academiejaar:2012-2013
             Type:kern,
             Niveau:inleidend
             Periode binnen het modeltraject:
             Contacturen:45
             Aantal studiepunten:5
             Totaal studietijd:130
             Examencontract:mogelijk
             Deliberatie:mogelijk
             Vrijstelling:mogelijk
             Onderwijstaal:
             Lector(en)Inge Croux

              

             KORTE OMSCHRIJVING
             Een veiligheidscultuur maakt in een organisatie en in de maatschappij het verschil tussen echte veiligheid en ‘papieren’ veiligheid. Via een introductie tot de relevante wetgeving inzake veiligheid en milieu, en de vraag welke plaats veiligheid inneemt in ons rechtssysteem, onderzoek je het “wie, wat, hoe en waarom” van veiligheid. De inzichten die je zo verwerft vormen de basis voor al wat volgt in jouw opleiding tot veiligheids- en milieudeskundige.

             COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
              Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

             Algemene competenties

              Algemene beroepsgerichte competenties
               Beroepsspecifieke competenties

                SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
                • De student verwerft inzicht in de contexten en motieven die aan de basis liggen van veiligheid en welzijn in onze huidige maatschappij.
                • De student kent de beginselen van preventie en bescherming en de actoren in verband met welzijn op het werk.
                • De student is in staat om alle aspecten van veiligheid en welzijn te situeren binnen een ruim historisch, juridisch en wetgevend kader.
                • De student is in staat om de kenmerken van een veiligheidscultuur te herkennen en in te schatten.
                • De student kent de structuur van de Codex en de Wet op het welzijn en is in staat gericht opzoekingen uit te voeren.
                • De student kan wetteksten uit Codex of Wet op het welzijn interpreteren of toepassen.

                VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
                Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
                geen

                Andere begincompetenties
                Voldaan aan de algemene toelatingsvoorwaarden zoals bepaald in het onderwijs- en examenreglement.

                LEERINHOUDEN

                1) veiligheid & welzijn | introductie 

                • contexten (persoonlijk, bedrijf/organisatie, sociale partners,maatschappij)
                • motieven vanuit verschillende hoeken
                • historiek
                • veiligheidscultuur

                2) preventie & bescherming | introductie

                • beginselen, soorten en mogelijkheden
                • betrokken partijen
                • hiërarchie van preventie en bescherming

                3) recht | basis

                • juridische begrippen
                • soorten wetgeving en organisatie van de overheid
                • verschillende soorten recht (sociaal, privaat, handels-, straf-, burgerlijk, …) en hun relatie met integrale veiligheid, inclusief milieu

                4) wetgeving integrale veiligheid | overzicht

                • wettelijke basis en terminologie
                • wet op het welzijn | overzicht
                • 7 domeinen
                • Codex | overzicht
                • ARAB | overzicht
                • AREI | overzicht
                • milieuwetgeving | overzicht
                • beveiliging & bewaking | overzicht

                STUDIEMATERIAAL
                • cursus Introductie in veiligheid
                • handboek Welzijn op het Werk (PVI)
                • De wet en de Codex over het welzijn op het werk (versie 2012)
                • curus milieu (hoofdstuk 9)
                • De powerpoint presentaties, wetgeving, figuren en extra oefeningen over de verschillende hoofdstukken, die digitaal worden aangeboden aan de student.

                WERKVORMEN
                Soort werkvorm    
                hoor- en werkcolleges:

                 37

                %
                practicum en oefeningen:

                  

                %

                vormen van groepsleren:

                  

                %
                Verdere toelichting:

                EVALUATIE

                Eerste examenperiode
                CategorieWeging van categorieën
                Schriftelijke evaluatie100%


                tijd voor examinering
                uren

                3 

                Tweede examenperiode
                CategorieWeging van categorieën
                Schriftelijke evaluatie100%

                 
                Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 03/10/2012
                Integrale veiligheid - Voltijds modelpakket 1 - Persoonlijke ontwikkeling - 1
                  
                O.O. heeft componenten:Neen
                Afstudeerrichting//Leertraject:Integrale veiligheid
                Code:3290100018
                Academiejaar:2012-2013
                Type:kernondersteunend
                Niveau:uitdiepend,inleidend
                Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 - Module 1-2-3,
                Contacturen:108
                Aantal studiepunten:9
                Totaal studietijd:234
                Examencontract:niet mogelijk
                Deliberatie:mogelijk
                Vrijstelling:mogelijk
                Onderwijstaal:
                Lector(en)Gert Van der Sypt
                Rudi Geubels

                 

                KORTE OMSCHRIJVING

                Naast vakkennis en praktijkervaring moet je als veiligheids- en milieudeskundige stevig in je schoenen staan. Het gaat bij veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu in eerste plaats over mensen. Een goede veiligheidsdeskundige beschikt over de juiste ingesteldheid, attitudes en sociale en professionele vaardigheden om samen met anderen een veiligheidsbeleid en –cultuur te realiseren.
                Als veiligheids- en milieudeskundige dien je de juiste informatiebronnen te leren gebruiken.

                We begeleiden jou om zelf op zoek te gaan naar jouw talenten en competenties.
                In dit opleidingsonderdeel ligt de focus op praktijk (cursus brandbestrijding en EHBO). 
                Bij elk bedrijfsbezoek krijg je een extra opdracht. Deze opdracht werk je in groep of zelfstandig uit.


                COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
                 Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

                Algemene competenties

                 Algemene beroepsgerichte competenties
                  Beroepsspecifieke competenties

                   SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
                   • De student is in staat om het eigen werk te organiseren in functie van de vereiste doelstellingen en rekening houdend met de beschikbare middelen en tijd, inclusief het opsporen van de nodige informatie mbt de vraagstelling.
                   • De student kent de - voor een veiligheidsdeskundige - belang­rijkste communicatietechnieken, zoals: informatie verzamelen & beheren, rapporteren & schriftelijk communiceren, visuele communicatie, actief luisteren & observeren, overleggen & vergaderen.
                   • De student is in staat om de reeds verworven vakkennis en vaardigheden op een doelgerichte wijze toe te passen in kleine lab-, studie- en praktijkopdrachten.
                   • De student is in staat om te reflecteren over de eigen ervaringen en het eigen functioneren en kan hieruit zinvolle lessen trekken

                   VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
                   Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
                   Om in te kunnen schrijven voor dit oo moet je je ook inschrijven voor Welzijnsbeleid, Wetenschap & technologie - 2, Wetenschap & technologie - 3

                   Andere begincompetenties
                   Voldaan aan de algemene toelatingsvoorwaarden zoals bepaald in het onderwijs- en examenreglement.

                   LEERINHOUDEN

                   1) persoonlijke ontwikkeling

                   • time management & zelforganisatie
                   • (zelf)reflectie & zelfsturing | introductie
                   • multiculturele bewustwording

                   2) communicatietechnieken

                   • informatie verzamelen & beheren
                   • rapporteren & schriftelijk communiceren
                   • presentatietechnieken
                   • actief luisteren & observeren
                   • overleg-  & vergadertechnieken  

                   3) praktijk

                   • locatie- & bedrijfbezoeken
                   • opleiding kleine blusmiddelen, brandbestrijding kleine ruimten en eerste interventieploeg
                   • opleiding nijverheidshelper (EHBO)
                   • kleine lab-, studie- en praktijkopdrachten m.b.t. de reeds verworven kennis 

                   STUDIEMATERIAAL
                   • cursus Persoonlijk Ontwikkelingsplan 1
                   • opdrachtfiches voor opdrachten en labo-oefeningen
                   • cursus brandbestrijding (Vesta)
                   • handboek EHBO - nijverheidshelper
                   • De powerpoint presentaties en extra oefeningen over de verschillende hoofdstukken, die digitaal worden aangeboden aan de student.

                   WERKVORMEN
                   Soort werkvorm    
                   hoor- en werkcolleges:

                    14

                   %
                   practicum en oefeningen:

                     25

                   %

                   vormen van groepsleren:

                     21

                   %
                   Verdere toelichting:

                   EVALUATIE

                   Eerste examenperiode
                   CategorieWeging van categorieën
                   opdrachten20%
                   permanente evaluatie65%
                   Schriftelijke evaluatie15%

                   • Professionele vaardigheden, schriftelijk examen (15%) 
                   • Het laatste hoorcollege is een workshop waarin je uw talenten, relevant voor uw latere professionele carrière, zelf bepaalt. Aanwezigheid en actieve medewerking bij deze sessie is dan ook verplicht. Bij afwezigheid, wordt 20% op de examenscore in mindering gebracht.
                   • Praktijkopleiding brandbestrijding (5%)
                   • Praktijkopdracht bedrijfsnijverheidshelper-EHBO (15%)
                   • Persoonlijke ontwikkeling (65%)
                    • Persoonlijke ontwikkeling module 1 (18%)
                    • Persoonlijke ontwikkeling module 2 (26%)
                    • Persoonlijke ontwikkeling module 3 (21%)
                   • De praktijkopdrachten Brand en EHBO zijn verplichte activiteiten binnen het opleidingsonderdeel Persoonlijke ontwikkeling-1. Wie niet deelneemt krijgt een code F van Fail op zijn rapport  en zal het opleidingsonderdeel Persoonlijke ontwikkeling-1 terug moeten hernemen in het daarop volgend academiejaar. Wie het attest behaalt, behaalt een score van 12/20 op dit deel.
                   • Wie niet slaagt voor het opleidingsonderdeel Persoonlijke ontwikkeling-1 kan enkel het schriftelijk examen van het deel Professionele vaardigheden hernemen in de tweede examenperiode en dit enkel en alleen als de behaalde score op het deel professionele vaardigheden kleiner is dan 10/20. De behaalde punten van Permanente evaluatie en de Opdrachten Brand en EHBO worden overgedragen naar de 2de examenperiode

                   tijd voor examinering
                   uren

                   2 

                   Tweede examenperiode
                   CategorieWeging van categorieën
                   opdrachten20%
                   permanente evaluatie65%
                   Schriftelijke evaluatie15%

                   • Schriftelijk examen enkel over het deel Professionele vaardigheden - module 1 (15%)
                   • Behaalde punten van de permanente evaluatie tijdens de onderwijsperiode blijven behouden (65%)
                   • Behaalde punten van de opdrachten tijdens de onderwijsperiode blijven behouden (20%)
                    
                   Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 14/11/2012
                   Integrale veiligheid - Voltijds modelpakket 1 - Risicobeheersing
                     
                   O.O. heeft componenten:Neen
                   Afstudeerrichting//Leertraject:Integrale veiligheid
                   Code:3290100021
                   Academiejaar:2012-2013
                   Type:kern,
                   Niveau:uitdiepend
                   Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 - Module 2
                   Contacturen:45
                   Aantal studiepunten:5
                   Totaal studietijd:130
                   Examencontract:mogelijk
                   Deliberatie:mogelijk
                   Vrijstelling:mogelijk
                   Onderwijstaal:
                   Lector(en)

                    

                   KORTE OMSCHRIJVING
                   In dit opleidingsonderdeel zet je een eerste stap naar het aanpakken van (on)veiligheid. Gevaren worden concreet en meetbaar.
                   Je leert actief observeren. Je leert gevaren herkennen en opsporen en je gaat risico’s analyseren, inschatten en evalueren. Je maakt kennis met verschillende analysetechnieken, leert ze toepassen, leert omgaan met de verkregen resultaten en weet uiteindelijk gepaste (preventieve) maatregelen voor te stellen. Je gaat met andere woorden risico’s beheersen op een systematische manier. Tenslotte volgt een introductie in gelijkaardige technieken voor het beheersen van andere kritische prestatie-indicatoren, zoals: kwaliteit, milieu, (lever)betrouw­baar­heid, efficiëntie en productiviteit.

                   COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
                    Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

                   Algemene competenties

                    Algemene beroepsgerichte competenties
                     Beroepsspecifieke competenties

                      SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN

                      VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
                      Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
                      Om in te kunnen schrijven voor dit oo moet je je ook inschrijven voor Inleiding in veiligheid, Veilig gedrag en cultuur

                      Andere begincompetenties

                      inzicht in de beginselen en de hiërarchie van preventie & bescherming

                      Voldaan aan de algemene toelatingsvoorwaarden zoals bepaald in het onderwijs- en examenreglement.

                      LEERINHOUDEN

                      1) risicobeheersing | introductie

                      • terminologie
                      • principes
                      • verschillende benaderingen

                      2) risicobeheersingsystemen

                      • risico-opsporing (identificatie)
                      • risicobepaling (analyse)
                      • risico-inschatting
                      • risico-evaluatie
                      • risicobeheersing
                      • audits en levenscyclusanalyse

                      3) arbeidsanalyse

                      • werkpost- / werkplaatsanalyse
                      • procesanalyse
                      • observeren

                      STUDIEMATERIAAL
                      • cursus Risicobeheersing
                      • handboek welzijn op het Werk (PVI)
                      • de in de les gebruikte powerpoints  worden op e-campus ter beschikking gesteld

                      WERKVORMEN
                      Soort werkvorm    
                      hoor- en werkcolleges:

                       37

                      %
                      practicum en oefeningen:

                        0

                      %

                      vormen van groepsleren:

                        0

                      %
                      Verdere toelichting:

                      EVALUATIE

                      Eerste examenperiode
                      CategorieWeging van categorieën
                      Schriftelijke evaluatie100%


                      tijd voor examinering
                      uren

                      3 

                      Tweede examenperiode
                      CategorieWeging van categorieën
                      Schriftelijke evaluatie100%

                       
                      Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 28/12/2012
                      Integrale veiligheid - Voltijds modelpakket 1 - Veilig gedrag en cultuur
                        
                      O.O. heeft componenten:Neen
                      Afstudeerrichting//Leertraject:Integrale veiligheid
                      Code:3290100023
                      Academiejaar:2012-2013
                      Type:kern,
                      Niveau:inleidend
                      Periode binnen het modeltraject:
                      Contacturen:27
                      Aantal studiepunten:3
                      Totaal studietijd:78
                      Examencontract:mogelijk
                      Deliberatie:mogelijk
                      Vrijstelling:mogelijk
                      Onderwijstaal:
                      Lector(en)

                       

                      KORTE OMSCHRIJVING

                      Onveiligheid en de gevolgen ervan is de bestaansreden voor alle veiligheidsinitiatieven. Je leert de meest courante gevaren herkennen en tegelijk de juiste terminologie gebruiken. Je begint de wereld door een veiligheidsbril te zien. Zo ga je beseffen dat veiligheid geen exacte wetenschap is en dat niet alleen technologie maar vooral mensen de mate van veiligheid bepalen. Via de ‘softe’ wetenschappen verwerf je inzicht in deze dynamiek en leer je in functie daarvan te handelen als een goede veiligheidsdeskundige en “good housekeeping” in de praktijk om te zetten.

                      COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
                       Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

                      Algemene competenties

                       Algemene beroepsgerichte competenties
                        Beroepsspecifieke competenties

                         SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
                         • De student is in staat om de courante gevaren te herkennen, te benoemen, en gebruikt daarbij de correcte terminologie en definities.
                         • De student kent de karakteristieken van gevaar en risico en heeft inzicht in het onderscheid en verband tussen gevaar en risico.
                         • De student verwerft inzicht in de psychologische en  arbeidssociologische aspecten die bepalend zijn voor preventieve gedragsveranderingen en veilig gedrag.
                         • De student kent en begrijpt de communicatie- en organisatiestrategieën die veiligheidsdenken kunnen bevorderen.De student verwerft inzicht in de begrippen integriteit en beroepsethiek en kan handelen volgens de deontologie van een goede veiligheidsdeskundige.

                         VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
                         Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
                         geen

                         Andere begincompetenties
                         Voldaan aan de algemene toelatingsvoorwaarden zoals bepaald in het onderwijs- en examenreglement.

                         LEERINHOUDEN

                         1) gevaren & risico’s | introductie

                         • terminologie & definities
                         • soorten gevaren
                         • karakteristieken van gevaren en risico’s, en hun verbanden

                         2) psychologie | basis

                         • gedragspsychologie
                         • relatie psychologie & veilig gedrag

                         3) arbeidssociologie

                         • groepsdynamica
                         • organisatie van arbeid in onze maatschappij
                         • overlegstructuren

                         4) deontologie

                         • integriteit
                         • beroepsethiek
                         • deontologie van de veiligheidsdeskundige

                         5) veiligheidsdenken

                         • kenmerken
                         • organisatiestrategieën
                         • communicatiestrategieën

                          


                         STUDIEMATERIAAL

                         - cursus Veilig gedrag en cultuur (handouts + cursustekst)
                         - De powerpoint presentaties en extra oefeningen over de verschillende hoofdstukken, die digitaal worden aangeboden aan de student.

                         WERKVORMEN
                         Soort werkvorm    
                         hoor- en werkcolleges:

                          38

                         %
                         practicum en oefeningen:

                           

                         %

                         vormen van groepsleren:

                           

                         %
                         Verdere toelichting:

                         EVALUATIE

                         Eerste examenperiode
                         CategorieWeging van categorieën
                         Schriftelijke evaluatie100%


                         tijd voor examinering
                         uren

                         3 

                         Tweede examenperiode
                         CategorieWeging van categorieën
                         Schriftelijke evaluatie100%

                          
                         Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 03/10/2012
                         Integrale veiligheid - Voltijds modelpakket 1 - Welzijnsbeleid
                           
                         O.O. heeft componenten:Neen
                         Afstudeerrichting//Leertraject:Integrale veiligheid
                         Code:3290100025
                         Academiejaar:2012-2013
                         Type:kern
                         Niveau:uitdiepend,gespecialiseerd
                         Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 - Module 3,
                         Contacturen:45
                         Aantal studiepunten:5
                         Totaal studietijd:130
                         Examencontract:mogelijk
                         Deliberatie:mogelijk
                         Vrijstelling:mogelijk
                         Onderwijstaal:
                         Lector(en)

                          

                         KORTE OMSCHRIJVING

                         Losse veiligheidsmaatregelen volstaan niet. Alle activiteiten om het welzijn te waarborgen en te verbeteren moeten een geheel vormen en tegelijk deel uitmaken van een geïntegreerd beleid van een organisatie: het welzijnsbeleid.
                         Je krijgt inzicht in de randvoorwaarden voor een degelijk welzijnsbeleid. Waaruit bestaat het welzijnsbeleid? Wat vraagt de wetgever? Hoe een welzijnsbeleid creëren? Je leert wat een veiligheids- en milieudeskundige nodig heeft om in dit proces een bepalende rol te spelen, ook binnen de comité voor preventie en bescherming op het werk.De verschillende sociale partners nemen het woord om hun rol in een goed arbeids- en welzijnsbeleid toe te lichten.

                         COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
                          Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

                         Algemene competenties

                          Algemene beroepsgerichte competenties
                           Beroepsspecifieke competenties

                            SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
                            • De student begrijpt het belang van een dynamisch risicobeheer­sings­systeem en de plaats die het inneemt in een degelijk welzijnbeleid.
                            • De student kent de rollen en taken van alle interne en externe actoren in een dynamisch risicobeheersingssysteem en is als veiligheidsdeskundige in staat om dit proces te implementeren en aan te sturen.
                            • De student weet hoe arbeidsongevallen moeten worden aangepakt in een organisatie en is in staat om dit proces te implementeren en aan te sturen.
                            • De student heeft inzicht in de rol van absenteïsmebestrijding in een succesvol welzijnsbeleid.De student is in staat om een globaal opleidings- en vormingsplan op te stellen met betrekking tot welzijn op het werk.

                            VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
                            Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
                            Om in te kunnen schrijven voor dit oo moet je je ook inschrijven voor Arbeidsplaatsen & persoonlijke bescherming, Gezondheid op het werk, Wetenschap & technologie - 3

                            Andere begincompetenties
                            Voldaan aan de algemene toelatingsvoorwaarden zoals bepaald in het onderwijs- en examenreglement.

                            LEERINHOUDEN
                            1) dynamisch risicobeheersingssysteem
                            •  grondslagen & principes
                            •  rollen & taken van de interne & externe actoren
                            •  planning
                            • integratie in de (bedrijfs)organisatie
                            • praktische uitvoering
                            2) arbeidsongevallenanalyse
                            • doel, aanpak & succescriteria
                            • rollen & taken van PA en hiërarchische lijn
                            • methoden & procedures
                            • analyse
                            • administratie
                            3) sociale partners
                            • werkgevers- en werknemersorganisaties
                            • rollen en taken in preventiebeleid en arbeidsbeleid
                            • belang van interne en externe communicatie
                            4) opleiding & vorming
                            • vormingsbeleid inzake preventie en bescherming
                            • organisatie van vorming & opleiding
                            • opleidingsvormen & -methoden

                            STUDIEMATERIAAL

                            cursus Welzijnsbeleid

                            handboek Welzijn op het werk (PVI)

                            de wet en codex over welzijn op het werk


                            WERKVORMEN
                            Soort werkvorm    
                            hoor- en werkcolleges:

                             100

                            %
                            practicum en oefeningen:

                              

                            %

                            vormen van groepsleren:

                              

                            %
                            Verdere toelichting:

                            EVALUATIE

                            Eerste examenperiode
                            CategorieWeging van categorieën
                            Schriftelijke evaluatie100%


                            tijd voor examinering
                            uren

                            3 

                            Tweede examenperiode
                            CategorieWeging van categorieën
                            Schriftelijke evaluatie100%

                             
                            Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 05/04/2013
                            Integrale veiligheid - Voltijds modelpakket 1 - Wetenschap & technologie - 1
                              
                            O.O. heeft componenten:Neen
                            Afstudeerrichting//Leertraject:Integrale veiligheid
                            Code:3290100026
                            Academiejaar:2012-2013
                            Type:kern,
                            Niveau:inleidend
                            Periode binnen het modeltraject:
                            Contacturen:45
                            Aantal studiepunten:5
                            Totaal studietijd:130
                            Examencontract:mogelijk
                            Deliberatie:mogelijk
                            Vrijstelling:mogelijk
                            Onderwijstaal:
                            Lector(en)Gert Van der Sypt

                             

                            KORTE OMSCHRIJVING
                            De basiswetten van de natuurkunde worden uitgelegd aan de hand van toepassingen in een  industriële omgeving.
                            We leren je de gepaste meetinstrumenten te gebruiken voor de basisgrootheden (lengte, tijd, massa, kracht, druk en temperatuur)  Via wisselwerking tussen de natuurwetten en de technologische ontwikkelingen worden de  afgeleide grootheden zoals kracht, arbeid , vermogen, energie uitgelegd.
                            Eenvoudige technische tekeningen en plannen worden uitgelegd, we lezen de nodige informatie voor onze toepassing.
                            De principes van warmte- en stromingsleer worden uitgelegd.
                            Pompen worden als toepassing van stromingsleer nader bekeken.Pneumatica en hydraulica worden via praktische voorbeelden en oefeningen aangeleerd, het verschil uit oogpunt van veiligheid wordt nadrukkelijk bestudeerd.

                            COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
                             Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

                            Algemene competenties

                             Algemene beroepsgerichte competenties
                              Beroepsspecifieke competenties

                               SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
                               • De student leert de basisgrootheden van de natuurkunde toepassen via de natuurwetten.
                               • De student analyseert zelfstandig eenvoudige probleemsituaties, leest en interpreteert een technisch plan.
                               • De student heeft inzicht in de basisprincipes van warmteleer, stromingsleer en hun toepassingen, en begrijpt het verband met gevaren en (on)gezonde werkomstandigheden.
                               • De student leert omgaan met druk en zijn toepassingen : luchtdruk in pneumatische schakelingen, oliedruk bij hydraulische schakelingen.

                               VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
                               Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
                               geen

                               Andere begincompetenties
                               Voldaan aan de algemene toelatingsvoorwaarden zoals bepaald in het onderwijs- en examenreglement.

                               LEERINHOUDEN

                               1) Natuurkunde

                               • Grootheden en eenheden
                               • Formules (snelheid, versnelling, kracht, arbeid, vermogen, energie)
                               • Meetinstrumenten voor verschillende grootheden (tijd, lengte, 
                                massa, kracht, druk en temperatuur)

                               2) warmteleer | introductie

                               • basisprincipes
                               • toepassingen
                               • gevaren & relatie met gezonde werkomstandigheden

                               3) stromingsleer | introductie

                               • basisprincipes
                               • toepassingen
                               • gevaren & relatie met gezonde werkomstandigheden

                               4) hydropneumatica

                               • basisprincipes
                               • toepassingengevaren & relatie met gezonde werkomstandigheden

                                


                               STUDIEMATERIAAL
                               • cursus Wetenschap en techniek 1 .1
                               • cursus Wetenschap en techniek 1.2
                               • De powerpoint presentaties en extra oefeningen over de verschillende hoofdstukken, die digitaal worden aangeboden aan de student.

                               WERKVORMEN
                               Soort werkvorm    
                               hoor- en werkcolleges:

                                37

                               %
                               practicum en oefeningen:

                                 

                               %

                               vormen van groepsleren:

                                 

                               %
                               Verdere toelichting:

                               EVALUATIE

                               Eerste examenperiode
                               CategorieWeging van categorieën
                               Schriftelijke evaluatie100%


                               tijd voor examinering
                               uren

                                

                               Tweede examenperiode
                               CategorieWeging van categorieën
                               Schriftelijke evaluatie100%

                                
                               Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 03/10/2012
                               Integrale veiligheid - Voltijds modelpakket 1 - Wetenschap & technologie - 2
                                 
                               O.O. heeft componenten:Neen
                               Afstudeerrichting//Leertraject:Integrale veiligheid
                               Code:3290100027
                               Academiejaar:2012-2013
                               Type:kern,
                               Niveau:inleidend
                               Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 - Module 2
                               Contacturen:72
                               Aantal studiepunten:7
                               Totaal studietijd:182
                               Examencontract:mogelijk
                               Deliberatie:mogelijk
                               Vrijstelling:mogelijk
                               Onderwijstaal:
                               Lector(en)Wim Van Goethem
                               Marc Kenis

                                

                               KORTE OMSCHRIJVING
                               Om een werkomgeving goed te begrijpen is ook technische  kennis noodzakelijk. Aan de hand van praktische voorbeelden worden de principes van elektriciteit (vb : gelijk- en wisselstroom), mechanica (vb :statica en dynamica) en sterkteleer (vb : trek, druk, buiging,)bestudeerd.
                               We dompelen je onder in de verschillende bewerkingstechnieken en vragen je om zelf de gevaren of veiligheidsrisico’s hierbij op te sporen.
                               Om tot een (eind)product  te komen zijn er heel wat bewerkingsprocessen nodig. De verschillende bewerkingstechnieken zoals verspanings-, verbindings- vervormingstechnieken worden uitgelegd. We leggen een link tussen de verschillende technieken en het aspect van veiligheid en gezondheid.Heel wat productieprocessen zijn geautomatiseerd. We geven je alvast de basis van de productieautomatisatie mee.

                               COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
                                Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

                               Algemene competenties

                                Algemene beroepsgerichte competenties
                                 Beroepsspecifieke competenties

                                  SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
                                  • De student leert de basis van mechanica, sterkteleer en  elektriciteit kennen. Deze kennis is noodzakelijk om bij complexere omgevingen de relatie tot veiligheid te leggen.
                                  • De student leert de verschillende bewerkingstechnieken.
                                  • De student kan de gevaren van de verschillende bewerkingstechnieken inschatten.
                                  • De student kan zelfstandig vraagstukken in verband met elektriciteit, sterkteleer en/of mechanica oplossen.
                                  • De student begrijpt de basis van productie-automatisatie.

                                  VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
                                  Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
                                  Om in te kunnen schrijven voor dit oo moet je je ook inschrijven voor Wetenschap & technologie - 1

                                  Andere begincompetenties
                                  Voldaan aan de algemene toelatingsvoorwaarden zoals bepaald in het onderwijs- en examenreglement.

                                  LEERINHOUDEN

                                  1) Basis Elektriciteit

                                  • Gelijk- en wisselstroom 
                                  • Schema’s lezen
                                  • Veiligheidsonderdelen elektrisch

                                  2) Basis Mechanica

                                  • Statica
                                  • Dynamica

                                  3) Basis Sterkteleer

                                  • Spanningstoestanden
                                  • Vakwerkstructuren
                                  • Sterkteberekeningen
                                  • Relatie tot veiligheid

                                  4) Bewerkingstechnieken

                                  • Verspaningstechnieken
                                  • Vervormingstechnieken
                                  • Behandelingstechnieken
                                  • Verbindingstechnieken

                                  5) Introductie productieautomatisering


                                  STUDIEMATERIAAL

                                  Cursus Wetenschap en techniek 2.1 elektricteit

                                  Cursus Wetenschap en techniek 2.2 Sterkteleer - Mechanica - Bewerkingstechnieken


                                  WERKVORMEN
                                  Soort werkvorm    
                                  hoor- en werkcolleges:

                                   43

                                  %
                                  practicum en oefeningen:

                                    0

                                  %

                                  vormen van groepsleren:

                                    0

                                  %
                                  Verdere toelichting:

                                  Via oefensessies, labo-oefeningen in groep, bedrijfsbezoeken wordt de theorie
                                  getoetst aan de praktijk. De beoordeling hiervan wordt verwerkt in de POP

                                   

                                   

                                  EVALUATIE

                                  Eerste examenperiode
                                  CategorieWeging van categorieën
                                  Schriftelijke evaluatie100%


                                  tijd voor examinering
                                  uren

                                  6 

                                  Tweede examenperiode
                                  CategorieWeging van categorieën
                                  Schriftelijke evaluatie100%

                                   
                                  Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 28/12/2012
                                  Integrale veiligheid - Voltijds modelpakket 1 - Wetenschap & technologie - 3
                                    
                                  O.O. heeft componenten:Neen
                                  Afstudeerrichting//Leertraject:Integrale veiligheid
                                  Code:3290100028
                                  Academiejaar:2012-2013
                                  Type:kern,
                                  Niveau:inleidend
                                  Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 - Module 3
                                  Contacturen:45
                                  Aantal studiepunten:4
                                  Totaal studietijd:104
                                  Examencontract:mogelijk
                                  Deliberatie:mogelijk
                                  Vrijstelling:mogelijk
                                  Onderwijstaal:
                                  Lector(en)Gert Van der Sypt

                                   

                                  KORTE OMSCHRIJVING
                                  De basisbegrippen van de statistiek worden uitgelegd aan de hand van praktijkvoorbeelden. Het nut van de statistische getallen en hoe kansberekening te interpreteren vormt de kern van dit geheel.
                                  Iedereen, arbeidsactief of niet actief, neemt deel aan de economie. De micro-economie (binnen de onderneming) wordt afgetoetst aan de macro-economie (maatschappij). Gekoppeld aan het welzijnsbeleid in een onderneming leer je boekhouding, kostprijsberekeningen en budgettering.  Praktijkgerichte oefeningen versterken het inzicht. De verschillen tussen  metalen, kunststoffen en organische materialen en hun toepassingen worden belicht.

                                  COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
                                   Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

                                  Algemene competenties

                                   Algemene beroepsgerichte competenties
                                    Beroepsspecifieke competenties

                                     SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
                                     • De student heeft inzicht in de basisbegrippen van statistiek en is in staat om statistieken te lezen en te interpreteren.
                                     • De student kan zelfstandig en op een statistisch verantwoorde manier relevante gegevens m.b.t. (integrale) veiligheid en milieu verzamelen,  analyseren en presenteren.
                                     • De student heeft een basisinzicht in economie en bedrijfs­organisatie en begrijpt de relatie met (integrale) veiligheid en milieu.
                                     • De student is in staat om een realistische kostprijsberekening te maken voor investeringen i.f.v. (integrale) veiligheid en milieu, de kost van reële en potentiële risico’s in te schatten en de opbrengst van veiligheidsinitiatieven te ramen.
                                     • De student begrijpt de basisprincipes van boekhouding en is in staat om een balans te lezen.

                                     VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
                                     Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
                                     Om in te kunnen schrijven voor dit oo moet je je ook inschrijven voor Wetenschap & technologie - 1

                                     Andere begincompetenties
                                     Voldaan aan de algemene toelatingsvoorwaarden zoals bepaald in het onderwijs- en examenreglement.

                                     LEERINHOUDEN

                                     statistiek | basis

                                     • waarnemingsgetallen en kengetallen
                                     • kansberekening
                                     • grafische voorstellingen

                                     economie | basis

                                     • micro- en macro economie
                                     • bedrijfsorganisatie | basis
                                     • kostprijsberekening
                                     • boekhouden | basis
                                     • balans lezen | basis

                                     materialenleer

                                     • Metalen
                                     • Kunststoffen
                                     • Organische materialen

                                     STUDIEMATERIAAL

                                     cursus Wetenschap en Techniek 3

                                      


                                     WERKVORMEN
                                     Soort werkvorm    
                                     hoor- en werkcolleges:

                                      46

                                     %
                                     practicum en oefeningen:

                                       

                                     %

                                     vormen van groepsleren:

                                       

                                     %
                                     Verdere toelichting:

                                     EVALUATIE

                                     Eerste examenperiode
                                     CategorieWeging van categorieën
                                     Schriftelijke evaluatie100%


                                     tijd voor examinering
                                     uren

                                     3 

                                     Tweede examenperiode
                                     CategorieWeging van categorieën
                                     Schriftelijke evaluatie100%

                                      
                                     Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 05/04/2013