ECTS-database Plantijn Hogeschool
Public relations en voorlichting verkorte programma's - Verkort programma PRV voor HBO5 - Modelpakket 1
  
cataloognrbenamingstudiepunten
2140300015Reclame3
2140300019Mediaplanning3
2140300021PR en reputatiemanagement3
2140300026OOK3
2140400003Frans 15
2140400005Research en ICT-toolkit3
|__Informatica
|__Statistiek
2140400009Economie en marketing6
|__Micro-economie
|__Macro-economie
|__Marketing
2140500008Frans 25
2140500009Engels 25
2140500017Direct marketing communicatie & e-commerce3
2140500018Sales promotion3
2140500019Productiebegeleiding3
2140500020Fotografie3
2140500021Camera en montage3
2140500022Webdesign3
2140500023DTP3
2140500024Spaans 13
2140500025Duits 13
2140500029WS3 Communicatieplan5
2140500031Wetgeving en deontologie3
2140500035WS1 Creatief ontwerp6
2140500036WS2 Actua in de media5
2140500039Visueel communiceren3
2140500100Communicatieonderzoek3
Verkort programma PRV voor HBO5 - Modelpakket 1 - Reclame
  
O.O. heeft componenten:Neen
Afstudeerrichting//Leertraject:Modelpakket 1
Code:2140300015
Academiejaar:2012-2013
Type:kern,keuze
Niveau:uitdiepend
Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 of 2 - Semester 1,
Contacturen:0
Aantal studiepunten:3
Totaal studietijd:78
Examencontract:mogelijk
Deliberatie:mogelijk
Vrijstelling:mogelijk
Onderwijstaal:
Lector(en)Helga Van den Bulck

 

KORTE OMSCHRIJVING
Reclame is zelden zomaar "een plaatje met een praatje". Er zit strategie achter. Men werkt met doelgroepen en doelstellingen. Men gaat op zoek naar de gevoelige snaar bij die consumenten en denkt dan na hoe de boodschap het best gebracht kan worden. Vaak combineert men een reclamecampagne met andere communicatievormen zoals direct marketing, e-communicatie, sponsoring e.d. Het is dan wel belangrijk deze communicatiemix optimaal op elkaar af te stemmen.

COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
 Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

Algemene competenties

 • CM25 #Leerbereidheid
 • CM30 #zelfstandigheid
 • CM33 #Organisatiesensitiviteit
 • CM34 #Evalueren
 • CM35 #Leergierigheid
 • CM36 #Denken en redeneren
 • CM40 #360° inlevingsvermogen
Algemene beroepsgerichte competenties
 • CM41 #Informatie zoeken en beoordelen
 • CM48 #Mediabewustzijn
 • CM49 #Maatschappijbewustzijn en actualiteitszin
 • CM50 #Deontologisch verantwoord handelen
Beroepsspecifieke competenties
 • CM52 #Communicatie plannen

SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
 • je kan een publiek segmenteren en de doelgroepen omschrijven.
 • je kan doelstellingen formuleren voor product- diensten- en voorlichtingscampagnes
 • je herkent een geschikte propositie en kan mogelijke positioneringen voor producten en merken formuleren.
 • je begrijpt dat een goede strategie start met het neerschrijven van een ladder van associaties
 • je kent de sterktes en beperkingen van de verschillende marketincommunicatievormen zoals online als offline en je weet hoe ze de consistentie in de boodschap naar de consument toe moeten respecteren.
 • je kent de diverse budgetteringsmethodes gebruikt door adverteerders.
 • je weet welke onderzoekstechniek moet aangewend worden om de impact van een bepaalde campagne te meten.

 


VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Comm.mgmt; Exploreer het communicatiewerkveld en moet je minstens 20 (voor CC) / 40 (voor PRV) stpnt verworven hebben uit het voltijds modelpakket 1 - Communicatiemanagement (CC/PR&V).

Andere begincompetenties
Geen
LEERINHOUDEN

- Merkenbeleid

- Strategische planning

- Doelgroepen en doelstellingen

- Reclameproposities

- Budget bepalen

- Soorten reclameonderzoek

- Organisatie van een reclamebureau

 


STUDIEMATERIAAL
 • De Pelsmacker, P, Geuens, M & J. Van den Bergh. Marketingcommunicatie (2010). Amsterdam: Pearson Education Benelux
 • Nota's les
 • PowerPoint

WERKVORMEN
Soort werkvorm    
hoor- en werkcolleges:

 80

%
practicum en oefeningen:

  20

%

vormen van groepsleren:

  0

%
Verdere toelichting:

EVALUATIE

Eerste examenperiode
CategorieWeging van categorieën
schriftelijk examen100%

 • Schriftelijk examen met een mix aan kennisvragen, inzichtvragen en toepassingsvragen.

tijd voor examinering
uren

2 

Tweede examenperiode
CategorieWeging van categorieën
schriftelijk examen100%

 • Schriftelijk examen met een mix aan kennisvragen, inzichtvragen en toepassingsvragen.
 
Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 10/10/2012
Verkort programma PRV voor HBO5 - Modelpakket 1 - Mediaplanning
  
O.O. heeft componenten:Neen
Afstudeerrichting//Leertraject:Modelpakket 1
Code:2140300019
Academiejaar:2012-2013
Type:kern,keuze
Niveau:uitdiepend
Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 of 2 - Semester 2,
Contacturen:0
Aantal studiepunten:3
Totaal studietijd:78
Examencontract:mogelijk
Deliberatie:mogelijk
Vrijstelling:mogelijk
Onderwijstaal:
Lector(en)Stephaan Poppe

 

KORTE OMSCHRIJVING
Welke media moet de adverteerder inschakelen voor zijn reclamecampagne? Gebruikt hij gedrukte media zoals kranten, magazines of huis-aan-huisbladen? Of verkiest hij AV-media zoals radio, TV of bioscoop. Wanneer overweegt hij te werken met affichage? Hoe belangrijk zijn de nieuwe media in het uitdragen van commerciële boodschappen? Een goed inzicht in de bereiksprofielen van de verschillende media zorgt voor een doeltreffend mediaplan.

COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
 Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

Algemene competenties

 • CM34 #Evalueren
 • CM36 #Denken en redeneren
Algemene beroepsgerichte competenties
 • CM41 #Informatie zoeken en beoordelen
 • CM48 #Mediabewustzijn
Beroepsspecifieke competenties
 • CM52 #Communicatie plannen

SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
 • Je kan omgaan met typische mediastatistieken (CIM-, MDB-cijfers).  Je berekent onder meer het gecombineerd bereik, het gecumuleerd bereik, de duplicaties, de dekkings- en profielpercentages...
 • Je beheerst de typische begrippen uit de mediaplanning.  Begrippen zoals  GRP, OTS, OGB,  selectiviteitsindex, ranking.  
 • Je maakt de juiste keuze tussen diverse mediumtypen in functie van vooropgestelde media-objectieven. Je houdt daarbij rekening met de communicatiesterktes en zwaktes van de verschillende mediumtypen: dagbladen, magazines, gratis pers, tv, radio, bioscoop, affichage, folders, internet?
 • Je maakt de juiste keuze tussen individuele titels op basis van kwantitatieve selectiecriteria zoals 'kost per duizend', selectiviteitsindex, 'kost per 1000 nuttige contacten', aangevuld met kwalitatieve overwegingen.

VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
'Om in te schr. vr dit oo moet je gesl. zn vr: Com.mngt; Explor com.werkv; Res&ICT; Media, Econ&mark; moet je min 20(CC)/40(PRV) stp verworven hebben uit volt. mp.1CM & moet je inschr. vr WS2. Stud VP zn geslaagd vr Econ.&mark;Res & ICT & inschr vr WS2'
'Om in te schr. vr dit o.o. moet je gesl. zijn vr: Comm.mngt; Explor comm.werkv; Res. & ICT-toolkit; Media, Econ. & marketing; moet je minstens 20(CC)/40(PRV) stpnt verworven hebben uit het volt. modelp.1-CM (CC/PR&V ); en moet je je ook inschr. vr WS2.'


Andere begincompetenties

Geen


LEERINHOUDEN
 •  VOLUME 1:
  • Mediastudies. 
  • Vertrekbasis voor mediaplanning.
  • Dosering van bereik, frequentie en continuïteit.
  • Mediakeuze.
  • Mediabuying.

 • VOLUME 2: 
  • Dagbladen als reclamemedium 
  • Magazines als reclamemedium 
  • Gratis pers als reclamemedium 
  • Televisie als reclamemedium 
  • Radio als reclamemedium 
  • Bioscoop als reclamemedium 
  • Affichage als reclamemedium   
  • Internet als reclamemedium

STUDIEMATERIAAL
 • Cursus: Volume 1 en 2. 
 • Powerpoint
 • Internet (voor CIM statistieken en mediatarieven)
 • Naslagwerk: De Pelksmacker, Geuens en Van Den Bergh (2011).
  Marketingcommunicatie. Hoofdstuk 8. Mediaplanning.
  Amsterdam: Pearson Education Benelux.

 


WERKVORMEN
Soort werkvorm    
hoor- en werkcolleges:

 84

%
practicum en oefeningen:

  16

%

vormen van groepsleren:

  0

%
Verdere toelichting:
Geen

EVALUATIE

Eerste examenperiode
CategorieWeging van categorieën
schriftelijk examen100%

 • Kennisvragen, inzichtvragen en toepassingsvragen: 20 punten
 • Als men uitspraken letterlijk overneemt van een ander, en daarbij niet aantoont dat het om een citaat gaat, pleegt men een vorm van intellectuele diefstal die plagiaat heet. Bij elke vaststelling wordt plagiaat bestraft. (We volgen daarbij een procedure die beschreven staat in de artikels 94 tot en met 97 van het OER.)

 


tijd voor examinering
uren

2 

Tweede examenperiode
CategorieWeging van categorieën
schriftelijk examen100%

 • Kennisvragen, inzichtvragen en toepassingsvragen: 20 punten.
 • Als men uitspraken letterlijk overneemt van een ander, en daarbij niet aantoont dat het om een citaat gaat, pleegt men een vorm van intellectuele diefstal die plagiaat heet. Bij elke vaststelling wordt plagiaat bestraft. (We volgen daarbij een procedure die beschreven staat in de artikels 94 tot en met 97 van het OER.)
 
Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 25/02/2013
Verkort programma PRV voor HBO5 - Modelpakket 1 - PR en reputatiemanagement
  
O.O. heeft componenten:Neen
Afstudeerrichting//Leertraject:Modelpakket 1
Code:2140300021
Academiejaar:2012-2013
Type:kern,keuze
Niveau:uitdiepend
Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1, 2 of 3 - Semester 1,
Contacturen:0
Aantal studiepunten:3
Totaal studietijd:78
Examencontract:mogelijk
Deliberatie:mogelijk
Vrijstelling:mogelijk
Onderwijstaal:
Lector(en)Dirk Hye

 

KORTE OMSCHRIJVING

Public Relations vertaalt zich meer dan ooit in het voeren van een strategisch reputatiebeleid. Bedrijven en organisaties die een modern PR-beleid willen voeren dienen goede contacten te onderhouden met alle stakeholders uit hun relatienetwerk. Het eerste deel van deze cursus buigt zich over de essentie van reputatiemanagement en hoe bedrijven of organisaties dit concreet kunnen invullen. Open communiceren met werknemers, de overheid, actiegroepen, potentiële werknemers, de pers, sponsors, aandeelhouders, enz. staat hierbij centraal. We kijken hoe bedrijven reputatiebevorderend communiceren en hoe ze dit best aanpakken. In het laatste deel van deze cursus bouwen we stap voor stap aan een complete communicatiecampagne en bestuderen we de diverse bouwstenen van een communicatieplan (probleem, doelstelling, doelgroep, boodschap, strategie, budget, media, enz.).

COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
 Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

Algemene competenties

 • CM33 #Organisatiesensitiviteit
 • CM34 #Evalueren
 • CM36 #Denken en redeneren
Algemene beroepsgerichte competenties
  Beroepsspecifieke competenties
  • CM52 #Communicatie plannen

  SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
  • Je kan het relatienetwerk van een organisatie analyseren
  • Je kan problemen, bedreigingen en kansen voor organisaties onderkennen
  • Je kan reputatiebevorderende acties ondernemen
  • Je kan pr-acties op touw zetten die inspelen op de actualiteit
  • Je weet hoe een communicatie-adviesbureau te selecteren
  • Je kent de voor- en nadelen van het inhuren van extern advies
  • Je weet welke netwerkorganisaties te benaderen
  • Je kan een campagneplan opstellen rond een specifieke probleemstelling

  VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
  Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
  Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Communicatiemanagement; Expl. comm.werkveld; en moet je minstens 40 (voor CC)/ 20 (voor PRV) stpnt verworven hebben uit het voltijds modelpakket 1 - Communicatiemanagement (CC/PR&V)

  Andere begincompetenties
  De studenten kennen de basisterminologie inzake Public Relations, voorlichting en bedrijfscommunicatie.
  LEERINHOUDEN
  • Deel 1: Identiteit, imago en reputatie
  • Deel 2: Reputatieversterkende PR-strategieën
  • Deel 3: Communicatiebeleid (incl. werking van communicatiediensten - en adviesbureaus)
  • Deel 4: Communicatieplanning
  • Kennis van de actualiteit

   


  STUDIEMATERIAAL
  • Powerpointslides dienen als basis voor de te kennen leerstof
  • Deel 4 is gebaseerd op een syllabus die handelt over communicatieplanning
  • Kranten, tijdschriften en nieuwswebsites

  WERKVORMEN
  Soort werkvorm    
  hoor- en werkcolleges:

   100

  %
  practicum en oefeningen:

    

  %

  vormen van groepsleren:

    0

  %
  Verdere toelichting:

  EVALUATIE

  Eerste examenperiode
  CategorieWeging van categorieën
  schriftelijk examen100%

  • Kennis en inzicht wordt getoetst in een schriftelijk examen
  • De evaluatie gebeurt op basis van de geziene leerstof tijdens de hoorcolleges en teksten die de studenten zelf dienen te verwerken. Om een volledig examen te kunnen afleggen is het van belang om syllabus, powerpointcursus, nota's, zelfstudieteksten, voorbeelden en de actualiteit te kennen.
  • Aanwezigheid tijdens de hoorcolleges is een meerwaarde om de lesinhouden goed te kunnen begrijpen en om een geslaagd examen te kunnen afleggen

  tijd voor examinering
  uren

  2 

  Tweede examenperiode
  CategorieWeging van categorieën
  schriftelijk examen100%

  • Kennis en inzicht wordt getoetst in een schriftelijk examen
  • De evaluatie gebeurt op basis van de geziene leerstof tijdens de hoorcolleges en teksten die de studenten zelf dienen te verwerken. Om een volledig examen te kunnen afleggen is het van belang om syllabus, powerpointcursus, nota's, zelfstudieteksten, voorbeelden en de actualiteit te kennen.
  • Aanwezigheid tijdens de hoorcolleges is een meerwaarde om de lesinhouden goed te kunnen begrijpen en om een geslaagd examen te kunnen afleggen.
   
  Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 10/10/2012
  Verkort programma PRV voor HBO5 - Modelpakket 1 - OOK
    
  O.O. heeft componenten:Neen
  Afstudeerrichting//Leertraject:Modelpakket 1
  Code:2140300026
  Academiejaar:2012-2013
  Type:keuze,
  Niveau:uitdiepend
  Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 2 - Volledig academiejaar
  Contacturen:0
  Aantal studiepunten:3
  Totaal studietijd:78
  Examencontract:niet mogelijk
  Deliberatie:mogelijk
  Vrijstelling:mogelijk
  Onderwijstaal:
  Lector(en)Gisèle Broos

   

  KORTE OMSCHRIJVING

  Bij het uittekenen van je persoonlijke studietraject en specialisaties, kan het interessant zijn een vak te volgen uit een andere optie, een andere opleiding, ... dat dus niet tot je eigen standaardprogramma behoort. Om het even welk opleidingsonderdeel kan daarvoor in aanmerking komen. Daarvoor kan je het optie/opleidings overschrijdend keuzevak (ook) inzetten.


  COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
   Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

  Algemene competenties

   Algemene beroepsgerichte competenties
    Beroepsspecifieke competenties

     SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
     afhankelijk van het gekozen opleidingsonderdeel

     VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
     Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
     'Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor modelpakket 1 - Communicatiemanagement. Studenten VP zijn geslaagd voor modelpakket 1'
     'Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor modelpakket 1 - Communicatiemanagement.'


     Andere begincompetenties

     afhankelijk van het gekozen opleidingsonderdeel


     LEERINHOUDEN
     afhankelijk van het gekozen opleidingsonderdeel
     STUDIEMATERIAAL

     WERKVORMEN
     Soort werkvorm    
     hoor- en werkcolleges:

      0

     %
     practicum en oefeningen:

       0

     %

     vormen van groepsleren:

       0

     %
     Verdere toelichting:
     afhankelijk van het gekozen opleidingsonderdeel

     EVALUATIE

     Eerste examenperiode
     afhankelijk van het gekozen opleidingsonderdeel
     tijd voor examinering
     uren

     0 

     Tweede examenperiode
     afhankelijk van het gekozen opleidingsonderdeel
      
     Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 14/11/2012
     Verkort programma PRV voor HBO5 - Modelpakket 1 - Frans 1
       
     O.O. heeft componenten:Neen
     Afstudeerrichting//Leertraject:Modelpakket 1
     Code:2140400003
     Academiejaar:2012-2013
     Type:kern,
     Niveau:uitdiepend
     Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 - Volledig academiejaar
     Contacturen:0
     Aantal studiepunten:5
     Totaal studietijd:130
     Examencontract:niet mogelijk
     Deliberatie:mogelijk
     Vrijstelling:mogelijk
     Onderwijstaal:
     Lector(en)Elisabeth Susswein
     Martine Sterk
     Kristel Dreessen
     Hilde Leemans

      

     KORTE OMSCHRIJVING
     De tweede belangrijkste taal van het land en de meest gevraagde vreemde taal bij sollicitaties is je niet meer vreemd: je basiskennis van het secundair wordt verstevigd, aangevuld en verrijkt. Spreken over, en ontleden van artikels is geen probleem meer.

     COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
      Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

     Algemene competenties

     • CM25 #Leerbereidheid
     • CM27 #Assertiviteit
     Algemene beroepsgerichte competenties
     • CM42 #anderstalige informatie zoeken
     • CM45 #Mondelinge taalvaardigheid in vreemde talen
     Beroepsspecifieke competenties
     • CM53 #Anderstalige tekstproductie

     SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN

     Je begrijpt een gesprek, radio- en tv programma’s in standaardtaal over algemene, actuele en eenvoudige communicatie gerelateerde onderwerpen. 

      

     Aan de hand van een woordenboek begrijp je de boodschap(pen) van eenvoudige teksten over alledaagse, actuele en communicatie gerelateerde onderwerpen.

      

     Je neemt deel aan een gesprek over het dagelijkse leven en actuele thema’s. Je voert een eenvoudig telefoongesprek. Je maakt eenvoudige presentaties over

     actuele onderwerpen.

      

     Je schrijft eenvoudige mails en korte teksten over algemene en actuele onderwerpen. 

      


     VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
     Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
     geen

     Andere begincompetenties
     • Bereidheid tot zelfstandige lectuur van vakgerelateerde artikels en sites in het Frans en tot uitbreiden van woordenschatkennis.
     • Interesse voor de Franstalige actualiteit en bereidheid tot discussie hieromtrent.
     • Bereidheid tot zelfstandig maken van on-line oefeningen grammatica op Explio en de oefeningen van de cursus.

     LEERINHOUDEN
     • Grammaire 2000 : - l'emploi  du futur - l'emploi des temps du passé - la phrase conditionnelle - le gérondif - l'emploi du subjonctif- l'emploi des pronoms personnels - les accords ( sujet-verbe,  le participe passé ), - l'emploi de l'adjectif et de l'adverbe - la négation - la voix passive - l'emploi de TOUT- la phrase interrogative 
     • On-line grammaticaoefeningen op Explio.
     • Vocabulaire 2000 : dossiers 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 20, 24, 25, 26, 28, 32, 33, 36.
     • Veel voorkomende fouten bij Nederlandstaligen.
     • Commercieel Frans : de  mail en het telefoongesprek.
     • Inhoud en woordenschat van vakgerelateerde artikels en sites ( Le Vif, Le Soir, La Libre Belgique, Le Nouvel Observateur, www.altema.com, ... ). Fragmenten uit de audiovisuele pers ( " Envoyé spécial, Questions à la une, Arte..." ).

     STUDIEMATERIAAL
     • Syllabus ( 1 syllabus Grammaire+ 1 syllabus Textes + vidéos)
     • Digitale test die peilt naar de begincompetenties
     • Handboeken : Grammaire 2000 + cd-rom (12de uitgave ), Vocabulaire 2000
     • On-line materiaal op Explio(oefeningen  spraakkunst ) om het instuderen aan te moedigen .

     WERKVORMEN
     Soort werkvorm    
     hoor- en werkcolleges:

      40

     %
     practicum en oefeningen:

       60

     %

     vormen van groepsleren:

       0

     %
     Verdere toelichting:
     • Grammatica : oefeningen in zelfstudie (zie syllabus Grammaire )Bij aanvang van het academiejaar wordt duidelijk in de cursus aangegeven wat de veronderstelde begincompetenties zijn. De andere onderwerpen worden behandeld in de les 1/2 u per week  Als je de begincompetenties niet hebt kan je de extra lessen Frans volgen van het CVO. Je kan ook gebruik maken van de bijlessen van 2de of 3de jaarsstudenten. (Peerteaching)
     • Digitale test bij aanvang van het academiejaar die peilt naar je kennis van de begincompetenties.
     • Remediëring via Explio.
     • Mondelinge bespreking van de teksten in halve groepen.

      


     EVALUATIE

     Eerste examenperiode
     CategorieWeging van categorieën
     permanente evaluatie40%
     schriftelijk examen60%

     • 20 punten januari-examen schriftelijk: (-geziene teksten, films, sites semester 1, -zelfstudie teksten, films semester1, -geziene grammatica, -voc.2000: 1,2,3,10,11,12,25,26, 33,36,- veelvoorkomende fouten: deel 1,- telefoongesprek)
     • 40  punten juni-examen schriftelijk (-geziene teksten, films, sites: semester 2,-zelfstudie: teksten, films semester 2,- Voc.2000: 1-2-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-17-20-24-25-26-28-32-33-36, -veelvoorkomende fouten: deel 1 en 2, e-mail schrijven)
     • 40 punten permanente evaluatie voor de totaliteit van de volgende items : 2 testen Grammaire+Vocabulaire 2000+ erreurs courantes (15p.) + spraakkunstoefeningen Explio(verplicht!)   (10p.)+ zelfstudie teksten+ uitzendingen (15p.), Dit totaal van 100p. wordt herleid naar 20p.                                 
     • Als je afwezig bent op een deelexamen georganiseerd buiten de examenreeks, dan moet je je afwezigheid wettigen  door een medisch attest. Het originele attest bezorg je aan het studentensecretariaat, de kopie ervan aan de betrokken lector, en dit binnen de 5 werkdagen vanaf de eerste ziektedag. je krijgt dan het gemiddelde van de andere punten.  Indien je binnen de gestelde termijn geen medisch attest voorlegt, ben je ongewettigd afwezig en krijg je geen punten op dat deelexamen.

     tijd voor examinering
     uren

     7 

     Tweede examenperiode
     CategorieWeging van categorieën
     schriftelijk examen100%

     Examen schriftelijk 20p.: leerstof 1ste zittijd juni + telefoongesprek

      

      
     Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 14/11/2012
     Verkort programma PRV voor HBO5 - Modelpakket 1 - Research en ICT-toolkit
       
     O.O. heeft componenten:Ja
     O.O. bestaat uit componenten:Informatica
     Statistiek
     Afstudeerrichting//Leertraject:Modelpakket 1
     Code:2140400005
     Academiejaar:2012-2013
     Type:kern,
     Niveau:inleidend
     Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 - Semester 1
     Contacturen:0
     Aantal studiepunten:3
     Totaal studietijd:78
     Examencontract:niet mogelijk
     Deliberatie:niet mogelijk
     Vrijstelling:mogelijk
     Onderwijstaal:
     Lector(en)Philippe Mairiaux
     Willy Debandt

      


     COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
      Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

     Algemene competenties

      Algemene beroepsgerichte competenties
       Beroepsspecifieke competenties

        SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
        Zie fiches van de componenten

        VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
        Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
        geen

        Andere begincompetenties

        WEGING

        ComponentenWeging
        Informatica50%
        Statistiek50%         
        Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 10/10/2012
        Verkort programma PRV voor HBO5 - Modelpakket 1 - Informatica
          
        Component behoort tot: Research en ICT-toolkit
        Afstudeerrichting//Leertraject:Modelpakket 1
        Code:2140400005
        Academiejaar:2012-2013
        Lector(en)Philippe Mairiaux
        Willy Debandt

         

        KORTE OMSCHRIJVING

        Steeds meer bedrijven verwachten van hun werknemers dat ze met de computer kunnen werken. Logisch dus dat je de basis van de MS Word, Excel en PowerPoint onder de knie hebt.


        COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
         Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

        Algemene competenties

        • CM36 #Denken en redeneren
        • CM39 #Projectmatig en methodisch werken
        Algemene beroepsgerichte competenties
        • CM41 #Informatie zoeken en beoordelen
        Beroepsspecifieke competenties

         SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
         Je maakt teksten op, je stelt tabellen en kolommen met Word op. Je lost logische problemen uit de praktijk op met Excel. Je maakt het werkblad op en uiteindelijk maak je grafieken aan. Met PowerPoint stel je een diavoorstelling op.

         VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
         Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
         geen

         Andere begincompetenties
         Geen
         LEERINHOUDEN
         • Basis Word:
          • document creëren, bewaren, ophalen, wijzigen, afdrukken;
           marges instellen, tekst uitlijnen, tekst opmaken;
          • tekst selecteren, kopiëren, verplaatsen, tekst zoeken en vervangen;
          • alineaopmaak, tabulaties, paginaopmaak;
          • secties, kolommen, tabellen, multimedia
            
         • Basis Excel:
          • gegevens invoeren, wijzigen, afdrukken;
          • map bewaren, ophalen, wijzigen;
          • met formules/functies werken, wiskundige en logische operatoren;
          • relatieve, gemengde en absolute celadressen;
          • formules kopiëren;
          • selectie maken, kolommen /rijen verbergen, toevoegen, verwijderen, blokkeren;
          • cellen wissen, verwijderen, toevoegen;
          • cellen opmaken, voorwaardelijke opmaak, pagina-instelling;
          • cellen kopiëren, verplaatsen, intelligent kopiëren;
          • grafieken aanmaken, wijzigen
            
         • Basis Powerpoint:
          • nieuwe dia maken, inlassen, verwijderen, verbergen, volgorde wijzigen, presentatie bewaren, ophalen, wijzigen, afdrukken;
          • achtergrondkleur, indeling, tabel, voettekst;
          • presentatie uitvoeren, onderbreken, doorlopend maken, aanwijzer, aantekeningen
           animaties, overgang tussen de dia’s, dia's verbergen, tijdsduur;
          • media objecten invoeren, grafische vormen, grafieken;
          • actieknoppen

         STUDIEMATERIAAL
         • Word (facultatief): MSWord 2007 (Uitgeverij De Boeck) + oefeningen
         • PowerPoint (facultatief): PowerPoint 2007 (Uitgeverij De Boeck) + oefeningen
         • Excel: eigen cursus + eigen oefeningen
         • Voor Word, PowerPoint en Excel: http://www.gratiscursus.be

          


         WERKVORMEN
         Soort werkvorm    
         hoor- en werkcolleges:

          0

         %
         practicum en oefeningen:

           100

         %

         vormen van groepsleren:

           0

         %
         Verdere toelichting:

         EVALUATIE

         Eerste examenperiode
         CategorieWeging van categorieën
         schriftelijk examen100%

         Openboek examen op computer in de vorm van meerkeuzevragen met giscorrectie. Je mag daarvoor jouw boeken, cursussen en andere notities gebruiken en mag tijdens het examen Word, PowerPoint en Excel eveneens gebruiken.
         Duur: 50'.
          


         tijd voor examinering
         uren

         1 

         Tweede examenperiode
         CategorieWeging van categorieën
         schriftelijk examen100%

         Openboek examen op computer in de vorm van meerkeuzevragen met giscorrectie. Je mag daarvoor jouw boeken, cursussen en andere notities gebruiken en mag tijdens het examen Word, PowerPoint en Excel eveneens gebruiken.
         Duur: 50'.

          
         Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 10/10/2012
         Verkort programma PRV voor HBO5 - Modelpakket 1 - Statistiek
           
         Component behoort tot: Research en ICT-toolkit
         Afstudeerrichting//Leertraject:Modelpakket 1
         Code:2140400005
         Academiejaar:2012-2013
         Lector(en)Philippe Mairiaux
         Willy Debandt

          

         KORTE OMSCHRIJVING

         Je zet de eerste stapjes in de wereld van correlaties, tabellen, grafieken, percenten, centrum- en spreidingsmaten. In het 2e jaar groeit dit opleidingsonderdeel uit tot rasecht communicatieonderzoek.

          


         COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
          Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

         Algemene competenties

         • CM30 #zelfstandigheid
         • CM34 #Evalueren
         • CM36 #Denken en redeneren
         • CM39 #Projectmatig en methodisch werken
         Algemene beroepsgerichte competenties
         • CM41 #Informatie zoeken en beoordelen
         Beroepsspecifieke competenties
         • CM51 #Onderzoeken

         SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN

         Je kan :

         • kritisch nadenken over eigen en andere cijfermatige producten en staat open voor voortdurende bijsturing.
         • de basisbegrippen van de beschrijvende statistiek gebruiken en interpreteren.
         • de relevante communicatieve kenmerken van tabellen en grafieken herkennen en kritisch benaderen.
         • kritisch omgaan met aangeboden cijfermateriaal.

         VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
         Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
         geen

         Andere begincompetenties

         Eindtermen secundair onderwijs op gebied van rekenkunde.


         LEERINHOUDEN
         • Algemeen statistische principes
         • Tabellen opstellen en lezen
         • Grafieken lezen en kritisch interpreteren
         • Statistische verwerking van gegevens ( gebruik van percentages, berekening en interpretatie van centrale tendensen en spreidingsmaten zoals mediaan en gemiddelde)
         • Interpretatie van correlatiecoëffiiciënt
         • Indexcijfers

          


         STUDIEMATERIAAL
         • Geschreven cursus
         • Eigen notities
         • Oefeningen op BlackBoard
         • Notities op Blackboard
         • Grafieken
         • Computerpresentaties

         WERKVORMEN
         Soort werkvorm    
         hoor- en werkcolleges:

          17

         %
         practicum en oefeningen:

           17

         %

         vormen van groepsleren:

           0

         %
         Verdere toelichting:

         EVALUATIE

         Eerste examenperiode
         CategorieWeging van categorieën
         schriftelijk examen100%

         • Schriftelijk examen 
         • Evaluatiecriteria: je moet aantonen dat je de voorgelegde statistische problemen en begrippen kan
             • identificeren
             • begrijpen
             • oplossen
             • kritisch analyseren

           


         tijd voor examinering
         uren

         2 

         Tweede examenperiode
         CategorieWeging van categorieën
         schriftelijk examen100%

         • Schriftelijk examen (100%)
          • Evaluatiecriteria: idem 1ste examenperiode
         • Statistiek is één van de samenstellende componenten van een omvangrijk opleidingsonderdeel. Voor dergelijke opleidingsonderdelen geldt volgende regel:

          
         Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 10/10/2012
         Verkort programma PRV voor HBO5 - Modelpakket 1 - Economie en marketing
           
         O.O. heeft componenten:Ja
         O.O. bestaat uit componenten:Micro-economie
         Macro-economie
         Marketing
         Afstudeerrichting//Leertraject:Modelpakket 1
         Code:2140400009
         Academiejaar:2012-2013
         Type:kern,
         Niveau:inleidend
         Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 - Volledig academiejaar
         Contacturen:0
         Aantal studiepunten:6
         Totaal studietijd:156
         Examencontract:mogelijk
         Deliberatie:niet mogelijk
         Vrijstelling:mogelijk
         Onderwijstaal:
         Lector(en)Stephaan Poppe
         Gerd Jespers

          


         COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
          Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

         Algemene competenties

          Algemene beroepsgerichte competenties
           Beroepsspecifieke competenties

            SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
            Zie fiches van de componenten

            VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
            Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
            geen

            Andere begincompetenties

            WEGING

            ComponentenWeging
            Micro-economie33.3%
            Macro-economie33.3%
            Marketing33.3%             
            Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 14/11/2012
            Verkort programma PRV voor HBO5 - Modelpakket 1 - Micro-economie
              
            Component behoort tot: Economie en marketing
            Afstudeerrichting//Leertraject:Modelpakket 1
            Code:2140400009
            Academiejaar:2012-2013
            Lector(en)Stephaan Poppe
            Gerd Jespers

             

            KORTE OMSCHRIJVING

            De cursus micro-economie tracht de basismechanismen die aan het individueel gedrag van de economische subjecten - hoofdzakelijk consumenten en producenten - ten grondslag liggen te verduidelijken. Je zal inzicht verwerven in de werking van de markteconomie: de keuze van de consument, het gedrag van ondernemers binnen verschillende marktvormen, de wet van vraag en aanbod. Voor een goed begrip van de micro-economische theorie is je redeneringsvermogen en kritisch denkvermogen belangrijk. Het gebruik van grafieken en formules, waarvoor een minimale wiskundige kennis wordt verondersteld, zal je onder de knie krijgen via oefeningen die enerzijds geïntegreerd worden in de lessen en anderzijds worden voorzien tijdens afzonderlijke oefensessies die om de twee weken worden georganiseerd.


            COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
             Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

            Algemene competenties

            • CM25 #Leerbereidheid
            • CM36 #Denken en redeneren
            Algemene beroepsgerichte competenties
            • CM41 #Informatie zoeken en beoordelen
            • CM49 #Maatschappijbewustzijn en actualiteitszin
            Beroepsspecifieke competenties

             SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
             •  Je hanteert begrippen van micro-economie.
             •  Je past fundamentele economische principes toe.
             •  Je lost bedrijfseconomische problemen, oefeningen en vraagstukken op. 
             •  Je leest, begrijpt en interpreteert economische grafieken en tabellen.

             VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
             Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
             geen

             Andere begincompetenties
             Geen
             LEERINHOUDEN
             • Inleiding
             • Consumenten
             • Producenten
             • Markten en prijsvorming

             STUDIEMATERIAAL

              Handboek: De Velder, S. & De Cnuydt, I.  Economie Vandaag 2012, Gent: Academia Press.

             • PowerPoint presentatie.
             • Ondersteunende website.
             • Internetsites.

              


             WERKVORMEN
             Soort werkvorm    
             hoor- en werkcolleges:

              80

             %
             practicum en oefeningen:

               20

             %

             vormen van groepsleren:

               0

             %
             Verdere toelichting:

             EVALUATIE

             Eerste examenperiode
             CategorieWeging van categorieën
             schriftelijk examen100%

             • Schriftelijk examen:
              • Januari-examen: 20 punten 
             •  Inzichtsvragen, kennisvragen en toepassingen.

             .


             tijd voor examinering
             uren

             2 

             Tweede examenperiode
             CategorieWeging van categorieën
             schriftelijk examen100%

             • Schriftelijk examen: 20 punten
             • Inzichtsvragen, kennisvragen en toepassingen.
              
             Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 14/11/2012
             Verkort programma PRV voor HBO5 - Modelpakket 1 - Macro-economie
               
             Component behoort tot: Economie en marketing
             Afstudeerrichting//Leertraject:Modelpakket 1
             Code:2140400009
             Academiejaar:2012-2013
             Lector(en)Stephaan Poppe
             Gerd Jespers

              

             KORTE OMSCHRIJVING

             Macro-economie bestudeert de werking van de economie in  zijn geheel. De cursus verschaft je inzicht in de evolutie van de macro-economische omgeving waarin bedrijven en gezinnen actief zijn. De economische kringloop verklaart globale verbanden tussen de gezinnen, de bedrijven, de overheid en het buitenland. Aandacht gaat uit naar de mogelijkheden om de werkgelegenheid en de welvaart te stimuleren en tegelijk ongewenste nevenverschijnselen (inflatie en werkloosheid) te vermijden. Vooral de Keynesiaanse visie op de samenhang van de macro-economische grootheden wordt toegelicht.

             De rol van het geld, internationale handel en wisselkoersen krijgen voldoende aandacht zonder dat daarbij te veel in detail wordt getreden. Op lange termijn bestuderen wij de economische groei, op korte termijn gaat de aandacht naar de conjunctuur. Extra oefeningensessies worden om de twee weken georganiseerd.

              


             COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
              Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

             Algemene competenties

             • CM25 #Leerbereidheid
             • CM36 #Denken en redeneren
             Algemene beroepsgerichte competenties
             • CM41 #Informatie zoeken en beoordelen
             • CM49 #Maatschappijbewustzijn en actualiteitszin
             Beroepsspecifieke competenties

              SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
              • Je interesseert je aan het economisch leven in België, Europa en de wereld.
              • Je herkent je eigen betrokkenheid bij het economisch leven als consument, als werknemer, als communicatiemanager.
              • Je benadert op een kritische wijze en analyseert een aantal economisch-maatschappelijke verschijnselen, ontwikkelingen en vraagstukken.

              VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
              Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
              geen

              Andere begincompetenties
              Geen
              LEERINHOUDEN
              • Evolutie van de Belgische economie en het nationaal inkomen
              • Werkgelegenheid en arbeidsmarkt
              • Geld, monetair beleid en inflatie
              • Economische groei en conjunctuur
              • Het internationale betalingsverkeer

              STUDIEMATERIAAL
               Handboek: De Velder, S. & De Cnuydt, I.  Economie Vandaag 2012. Gent: Academia Press.
              • PowerPoint presentatie
              • Ondersteunende website 
              • Internetsites.

               


              WERKVORMEN
              Soort werkvorm    
              hoor- en werkcolleges:

               80

              %
              practicum en oefeningen:

                20

              %

              vormen van groepsleren:

                0

              %
              Verdere toelichting:
              Geen

              EVALUATIE

              Eerste examenperiode
              CategorieWeging van categorieën
              schriftelijk examen100%

              • Schriftelijk examen:      
               • Juni-examen: 20 punten 
              • Inzichtsvragen, kennisvragen en toepassingen.

              tijd voor examinering
              uren

              2 

              Tweede examenperiode
              CategorieWeging van categorieën
              schriftelijk examen100%

              • Schriftelijk examen over de hele leerstof: 20 punten
              • Inzichtsvragen, kennisvragen en toepassingen.
               
              Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 14/11/2012
              Verkort programma PRV voor HBO5 - Modelpakket 1 - Marketing
                
              Component behoort tot: Economie en marketing
              Afstudeerrichting//Leertraject:Modelpakket 1
              Code:2140400009
              Academiejaar:2012-2013
              Lector(en)Stephaan Poppe
              Gerd Jespers

               

              KORTE OMSCHRIJVING
              Er zijn ontzettend veel verschillende redenen waarom een consument een merk al dan niet koopt. Moeilijk dus voor bedrijven die reclame willen maken, nieuwe producten willen lanceren, of willen weten wat zij meer of minder hebben dan hun concurrenten. Daarom pluis je in de cursus Marketing het denkproces van de consument uit.  Hoe kunnen marketeers op het juiste moment, het juiste product afzetten bij de juiste doelgroep? Hoe kan marketing toegevoegde waarde creëren?  Marketeers moeten aandacht hebben voor de klanten, de nieuwe media,  maatschappelijke trends en nieuwe marktontwikkelingen.  Een goede marketingstrategie uitwerken op basis van een degelijke omgevingsanalyse zal de kans op succes vergroten.  Dat wil zeggen dat je het product-, prijs-, distributie- en promotiebeleid voortdurend moet aanpassen om je marktaandeel te behouden of te vergroten. Hierbij moet je als marketeer vertrekken vanuit het maatschappelijk marketingconcept om zowel op korte als lange termijn  aan de wensen van consumenten en maatschappij te voldoen.

              COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
               Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

              Algemene competenties

              • CM25 #Leerbereidheid
              • CM26 #Initiatiefzin
              • CM31 #Innovativiteit en creativiteit
              • CM35 #Leergierigheid
              • CM36 #Denken en redeneren
              Algemene beroepsgerichte competenties
              • CM41 #Informatie zoeken en beoordelen
              • CM49 #Maatschappijbewustzijn en actualiteitszin
              • CM50 #Deontologisch verantwoord handelen
              Beroepsspecifieke competenties

               SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
               • Je denkt en handelt marktgericht.
               • Je denkt probleemoplossend over marketingvraagstukken.
               • Je kan een marktverkennend onderzoek uitvoeren nl. het verzamelen van de nodige informatie i.v.m. de marktomgeving en de beoogde doelgroepen, deze omschrijven en analyseren a.h.v. de verschillende segmentatiecriteria. Je kent het belang van het duidelijk positioneren van een product of merk.
               • Je kan een SWOT-analyse opstellen. 
               • Je kent de verschillende stappen binnen een marketingplan.
               • Je onderscheidt de verschillende strategieën op niveau van assortiment, merk.
               • Je kan het verband leggen tussen de communicatie voor een merk en het product-, distributie- en prijsbeleid van dat merk. 
               • Je kan de theorie toepassen in een case of aan de hand van voorbeelden.

               VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
               Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
               geen

               Andere begincompetenties
               Geen 

               LEERINHOUDEN
               • Concepten van marketing en marketingethiek.
               • Bedrijfs-en marketingstrategie : samenwerkingsverbanden om klantrelaties op te bouwen. Het marketingplan.
               • Analyse van de marketingomgeving .
               • Het koopgedrag van de consument.
               • Marktsegmentatie, doelgroepbepaling en positionering.
               • Producten, diensten en merkenstrategie.
               • Prijsbeleid.

               STUDIEMATERIAAL
               • Handboek: P. Kotler, G. Armstrong,  Marketing, de essentie (10de editie), Pearson ed.
               • Actuele teksten en cases
               • Internetsites
               • Ondersteunende website met extra cases, oefenmateriaal, relevante links naar bedrijven en marketingsites, Power Point slides en online testmogelijkheden.
               • Ondersteunende documenten (slides) die de student kan afprinten.

               WERKVORMEN
               Soort werkvorm    
               hoor- en werkcolleges:

                80

               %
               practicum en oefeningen:

                 20

               %

               vormen van groepsleren:

                 0

               %
               Verdere toelichting:
               Concrete toepassingen voor Marketing maken deel uit van workshop 4 in het tweede jaar.

               EVALUATIE

               Eerste examenperiode
               CategorieWeging van categorieën
               schriftelijk examen100%

               Schriftelijk examen bestaande uit kennis- en inzichtsvragen. Toepassingsvragen rond actuele marketingvraagstukken (tot .20 punten).


               tijd voor examinering
               uren

               2 

               Tweede examenperiode
               CategorieWeging van categorieën
               schriftelijk examen100%

               Schriftelijk examen bestaande uit kennis- en inzichtsvragen. Toepassingsvragen rond actuele marketingvraagstukken (tot. 20 punten)

                
               Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 14/11/2012
               Verkort programma PRV voor HBO5 - Modelpakket 1 - Frans 2
                 
               O.O. heeft componenten:Neen
               Afstudeerrichting//Leertraject:Modelpakket 1
               Code:2140500008
               Academiejaar:2012-2013
               Type:keuze,
               Niveau:uitdiepend
               Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 2 - Volledig academiejaar
               Contacturen:0
               Aantal studiepunten:5
               Totaal studietijd:130
               Examencontract:niet mogelijk
               Deliberatie:mogelijk
               Vrijstelling:mogelijk
               Onderwijstaal:
               Lector(en)Yannick Van Gool
               Elisabeth Susswein

                

               KORTE OMSCHRIJVING

               Je schakelt vlot over van het Nederlands naar het Frans in allerlei communicatieve situaties: presentaties geven, brieven en mails schrijven, rapporteren. Je verdiept hierbij je kennis van grammatica en woordenschat.


               COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
                Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

               Algemene competenties

               • CM25 #Leerbereidheid
               • CM27 #Assertiviteit
               • CM30 #zelfstandigheid
               Algemene beroepsgerichte competenties
               • CM42 #anderstalige informatie zoeken
               • CM45 #Mondelinge taalvaardigheid in vreemde talen
               Beroepsspecifieke competenties
               • CM53 #Anderstalige tekstproductie

               SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN


               Je begrijpt radio- en tv programma’s over actuele onderwerpen uit de communicatiewereld.

               Aan de hand van een woordenboek begrijp je teksten over actuele en communicatie gerelateerde onderwerpen.
                
               Je neemt deel aan een gesprek en debat over actuele en communicatie gerelateerde onderwerpen. Je geeft presentaties over PR-onderwerpen zonder basisfouten en typische fouten van Nederlandstaligen in het Frans te maken.
                
               Je schrijft een verslag, een samenvatting en een brief over onderwerpen en situaties uit de communicatiewereld zonder basisfouten.  !


               VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
               Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
               'Om in te kunnen schrijven vr dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Frans 1; en moet je minstens 20 stpnt verworven hebben uit het voltijds modelpakket deel 1- CM. Studenten VP zijn geslaagd vr Frans 1'
               'Om in te kunnen schrijven vr dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Frans 1; en moet je minstens 20 stpnt verworven hebben uit het voltijds modelpakket deel 1- CM.'


               Andere begincompetenties

               LEERINHOUDEN

               1. Actuele artikels over PR, communicatie en actualiteit : inhoud en woordenschat

               2. Tv-programma's en reportages : inhoud en woordenschat

               3. Analyse van de site van "Médecins sans frontières"

               4.  Twee films : inhoud en analyse

               5.  Les médias : woordenschat en analyse

               6.  Teksten en reportages ter voorbereiding van debat

               7.  La communication des arrondissements à Paris, alle opdrachten voor de studiereis naar Parijs

               8.  Correspondance actuelle et pratique: lettres et courriels

               9.  Vocabulaire 2000. Basiswoordenschat

               10.  Erreurs courantes

               11. Compléments de vocabulaire : L'Union Européenne, Le journal / Reportage, le vocabulaire de la presse

               12. Grammaire : La comparaison, Le pronom relatif


               STUDIEMATERIAAL

                 Cursussen:  
                 Frans 2 : - Articles, émissions TV, sites et films
                               - Grammaire, vocabulaire et correspondance 
                               - Les médias

                            - Paris

               Geschreven pers : Le Soir, La Libre Belgique, Le Monde, Trends, Le Vif en Le Nouvel Observateur.

               TV : La Une, La Deux, TF1, France 2, France 3, Arte

               Internetsites


               Boeken : 
                   J. De Spiegeleer, Vocabulaire 2000, Plantyn, Deurne 2009
                   J. De Spiegeleer, Grammaire 2000, Plantyn, Deurne 2009
                   Ph. Cornu, Erreurs courantes, Garant, Antwerpen, 2009


               WERKVORMEN
               Soort werkvorm    
               hoor- en werkcolleges:

                40

               %
               practicum en oefeningen:

                 40

               %

               vormen van groepsleren:

                 20

               %
               Verdere toelichting:

               EVALUATIE

               Eerste examenperiode
               CategorieWeging van categorieën
               mondeling examen25%
               permanente evaluatie50%
               schriftelijk examen25%

               1. Permanente evaluatie : verplichte mondelinge en schriftelijke opdrachten in de klas  5/20.

               2. Mondeling examen :  Dossier: "Les médias"                                                             5/20

               3. Schriftelijk examen : Brief/mail, inhoud en woordenschat van teksten, reportages en film, grammatica, "erreurs courantes".                                                                                                    5/20

               4. Parijs                                                                                                                      5/20

               Als je afwezig bent op één van de opdrachten van de permanente evaluatie, wordt dit gewettigd met een medisch attest.. Indien je geen medisch attest voorlegt, ben je ongewettigd afwezig en krijg je geen punten voor die opdracht.


               tijd voor examinering
               uren

               5 

               Tweede examenperiode
               CategorieWeging van categorieën
               mondeling examen50%
               schriftelijk examen50%

               1. Schriftelijk examen : idem  eerste examenperiode                            8/20

               2. Mondeling examen: Nieuw dossier "Les médias"                             5/20

               3. Taken : zie P:schijf eind juni                                                            7/20 

                
               Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 14/11/2012
               Verkort programma PRV voor HBO5 - Modelpakket 1 - Engels 2
                 
               O.O. heeft componenten:Neen
               Afstudeerrichting//Leertraject:Modelpakket 1
               Code:2140500009
               Academiejaar:2012-2013
               Type:kern,
               Niveau:uitdiepend
               Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 2 - Volledig academiejaar
               Contacturen:0
               Aantal studiepunten:5
               Totaal studietijd:130
               Examencontract:niet mogelijk
               Deliberatie:mogelijk
               Vrijstelling:mogelijk
               Onderwijstaal:
               Lector(en)Nancy Van Temsche

                

               KORTE OMSCHRIJVING
               In telefoongesprekken, conversaties met klanten of in een bedrijfsfilm schud je geen boekentaal uit je mouw maar modern en correct Engels. Je hanteert de juiste stijl, rijker dan het schrale internationale Engels en realistischer dan dat van de showbizz. Je kan zonder moeite dé internationale taal van vandaag op de tong nemen. Is dit een anglicisme? Je geschreven Engels is gevarieerd en adequaat.

               COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
                Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

               Algemene competenties

               • CM25 #Leerbereidheid
               • CM27 #Assertiviteit
               Algemene beroepsgerichte competenties
               • CM42 #anderstalige informatie zoeken
               • CM45 #Mondelinge taalvaardigheid in vreemde talen
               Beroepsspecifieke competenties
               • CM53 #Anderstalige tekstproductie

               SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
               • Je kan de Engelse grammatica op intermediate level correct gebruiken 
               • Je kan typische fouten van Nederlandstaligen in het Engels vermijden (zie lijst pitfalls in de syllabus)
               • Je kan artikels uit de Engelstalige vakpers lezen en begrijpen aan de hand van woordenboeken
               • Je kan Engelstalige nieuws- en actualtiteitenprogramma's, en documentaires begrijpen 
               • Je kan  vlot informele gesprekken aanknopen en voeren
               • Je kan je vlot uitdrukken in vaak voorkomende beroepssituaties (telefonische inlichtingen en klachten, grafieken, presentaties, vergaderingen) 
               • Je kan de phonetische symbolen (Longman/Cambridge dictionary) correct interpreteren en aan de hand van de symbolen de uitspraak van woorden opzoeken  
               • Je kan veel voorkomende zakelijke brieven schrijven : inlichtingenbrieven, klachtenbrieven

               VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
               Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
               Om in te kunnen schrijven vr dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Engels 1; en moet je minstens 20 stpnt verworven hebben uit het voltijds modelpakket deel 1- CM.

               Andere begincompetenties

               LEERINHOUDEN
               • Grip on Grammar : volledig
               • Pitfalls : veel voorkomde woordenschat- en grammatica fouten 
               • Business Communication: facts and figures, presenting graphs, business correspondence, telephoning , an introduction to report writing, collocations
               • Today's Words in Context: 'The working world', 'The economy', 'The media' , 'Politics'  
               • Audiovisuele Engelstalige pers : voornamelijk communicatie-  en business gerelateerde onderwerpen
               • Geschreven Engelstalige pers : hoofdzakelijk artikels uit de vakpers  
               • Presentationzen
               • Phonetic symbols (Longman/Cambridge dictionary)en Engelse uitspraakmoeilijkheden voor Nederlandstaligen 
               • Conversational Language : veelgebruikte uitdrukkingen in netwerksituaties, vergaderingen, telefoongesprekken, presentaties,discussies,...

               STUDIEMATERIAAL
               • Syllabus Engels 2
               • Dentant,J., & Claes,G.(1997). Grip on Grammar. Wolters Plantyn.
               • Carleton-Gertsch,L.(2006).  Today's Words in Context - New Edition. Antwerpen/Amsterdam : intertaal.
               • Reynolds,G.(2012). Presentation Zen : Simple Ideas on Presentation Design and Delivery Second Edition. Berkeley : New Riders. 
               • Audiovisueel materiaal 

               WERKVORMEN
               Soort werkvorm    
               hoor- en werkcolleges:

                25

               %
               practicum en oefeningen:

                 75

               %

               vormen van groepsleren:

                 0

               %
               Verdere toelichting:

               EVALUATIE

               Eerste examenperiode
               CategorieWeging van categorieën
               mondeling examen15%
               permanente evaluatie40%
               schriftelijk examen45%

               • Een schriftelijk deelexamen in januari : 20%. (zie lijst te kennen leerstof in de syllabus)
               • Een schriftelijk deelexamen in juni : 25%. (zie lijst te kennen leerstof in de syllabus)
               • Bij elk schriftelijk deelexamen wordt per zware fout (zie lijst 'Mistakes never to be made' in de syllabus) een extra punt afgetrokken van de totaalscore van het deelexamen.
               • Mondeling deelexamen phonetics en uitspraak : 15%.
               • Permanente evaluatie en mondelinge oefeningen : 40%  Aanwezigheid voor de mondelinge oefeningen is verplicht! Een ongewettigde afwezigheid resulteert in een cijfer '0' voor de oefening.
                Als je afwezig bent moet je je afwezigheid wettigen door een medisch attest. Het originele attest bezorg je aan het studentensecretariaat, de kopie ervan aan de betrokken lector en dit binnen de vijf werkdagen vanaf de eerste ziektedag. Indien je binnen deze gestelde termijn geen medisch attest voorlegt, ben je ongewettigd afwezig en krjg je een cijfer '0' op de oefening. Bij gewettgde afwezigheid kan je enkel na overleg met de betrokken lector de oefening  inhalen. Je maakt zelf een afspraak met de lector omtrent het tijdstip en de wijze waarop dit gebeurt.

               tijd voor examinering
               uren

               5 

               Tweede examenperiode
               CategorieWeging van categorieën
               mondeling examen40%
               schriftelijk examen60%

               • Mondeling examen : - Pronunciation and Phonetics

                                                         - Inhoud van de Reader

               • Schriftelijk examen : - Inhoud van de syllabus (behalve de Reader)

                                                         - Today's Words in Context : hoofdstukken 5,6,10,11

                                                         - Grip on Grammar : de nummers die ook voor het examen in juni gekend

                                                                                          moesten zijn.

                                                         - De inhoud van Presentation Zen

                
               Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 14/11/2012
               Verkort programma PRV voor HBO5 - Modelpakket 1 - Direct marketing communicatie & e-commerce
                 
               O.O. heeft componenten:Neen
               Afstudeerrichting//Leertraject:Modelpakket 1
               Code:2140500017
               Academiejaar:2012-2013
               Type:keuze,
               Niveau:uitdiepend
               Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 2 - Volledig academiejaar
               Contacturen:0
               Aantal studiepunten:3
               Totaal studietijd:78
               Examencontract:mogelijk
               Deliberatie:mogelijk
               Vrijstelling:mogelijk
               Onderwijstaal:
               Lector(en)Ann Gemoets

                

               KORTE OMSCHRIJVING
               Dit vak bestaat uit twee delen: Direct Marketing en E-commerce. Elke communicatiespecialist komt ooit met Direct Marketing in aanraking. In deze discipline tracht men op langere termijn een relatie met de consument aan te knopen, door hem op een gerichte manier te benaderen, en dit met alle relevante mediavormen. De evolutie en digitalisering van de mediavormen brengen nieuwe mogelijkheden maar ook uitdagingen met zich mee.Het is daarom belangrijk om de consument goed te leren kennen met het nodige respect voor zijn privacy. In het deel E-commerce krijg je een overzicht van belang van e-commerce. Aan de hand van cases wordt uitgelegd hoe consumenten het best benaderd worden via e-commerce, rekening houdend met het legale aspect van e-commerce.

               COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
                Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

               Algemene competenties

               • CM34 #Evalueren
               • CM36 #Denken en redeneren
               Algemene beroepsgerichte competenties
                Beroepsspecifieke competenties
                • CM52 #Communicatie plannen

                SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
                • Je kent het DM en e-commerce-begrippenkader grondig.
                • Je kan een DM- en e-commerce communicatiestrategie uitwerken, aansturen en evalueren.

                VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
                Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
                'Om in te kunnen schrijven vr dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Communicatiemanagement; Economie en marketing; en moet je minstens 40 stpnt verworven hebben uit het voltijds modelpakket deel 1- CM. Studenten VP zijn geslaagd vr Economie en marketing'
                'Om in te kunnen schrijven vr dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Communicatiemanagement; Economie en marketing; en moet je minstens 40 stpnt verworven hebben uit het voltijds modelpakket deel 1- CM.'


                Andere begincompetenties

                Geen


                LEERINHOUDEN
                • Wat is DM?
                • Strategie
                • Data Management en selectie
                • DM-media: mediakeuze en responsmogelijkheden
                • Pre- & Postanalyse 
                • Uitwerken van een DM in gedrukte media, tele-, fax- en mobilemarketing, online marketing, direct respons media.
                • Planning van een DM-campagne
                • Juridisch aspect: handelspraktijken, elektronische handel, privacy
                • e-communicatie en e-commerce
                • Belang van e-commerce in Europa en België
                • Modaliteiten van e-commerce
                • Cases
                • Juridisch aspect

                 


                STUDIEMATERIAAL

                Toolbook Direct Marketing, BDMA, Plantijn (2010), 242p.

                Slides op de p:schijf.

                Gastcolleges door professionals.


                WERKVORMEN
                Soort werkvorm    
                hoor- en werkcolleges:

                 100

                %
                practicum en oefeningen:

                  0

                %

                vormen van groepsleren:

                  0

                %
                Verdere toelichting:

                EVALUATIE

                Eerste examenperiode
                CategorieWeging van categorieën
                schriftelijk examen100%


                tijd voor examinering
                uren

                2 

                Tweede examenperiode
                CategorieWeging van categorieën
                schriftelijk examen100%

                 
                Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 10/10/2012
                Verkort programma PRV voor HBO5 - Modelpakket 1 - Sales promotion
                  
                O.O. heeft componenten:Neen
                Afstudeerrichting//Leertraject:Modelpakket 1
                Code:2140500018
                Academiejaar:2012-2013
                Type:keuze,
                Niveau:uitdiepend
                Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 2 - Volledig academiejaar
                Contacturen:0
                Aantal studiepunten:3
                Totaal studietijd:78
                Examencontract:mogelijk
                Deliberatie:mogelijk
                Vrijstelling:mogelijk
                Onderwijstaal:
                Lector(en)Stephaan Poppe

                 

                KORTE OMSCHRIJVING

                Via wedstrijden, spaarkaarten, premiums, prijskortingen e.d. trachten ondernemers en retailers extra stimuli aan hun verkoop te geven. Steeds meer doen ze dit via ‘thematische’ campagnes, die niet alleen de omzet verhogen maar ook bijdragen aan het (zo belangrijke) merkimago. Centrale vraag: hoe bouwt men een strategisch SP-beleid op?


                COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
                 Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

                Algemene competenties

                • CM28 #Samenwerkingsgerichtheid
                • CM31 #Innovativiteit en creativiteit
                • CM36 #Denken en redeneren
                Algemene beroepsgerichte competenties
                • CM41 #Informatie zoeken en beoordelen
                Beroepsspecifieke competenties
                • CM52 #Communicatie plannen

                SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
                • Je onderscheidt de verschillende soorten promoties.
                • Je herkent de verschillende promotietechnieken.
                • Je verwoordt de voor het promotieplan relevante doelstellingen en bakent de beoogde doelgroep af.
                • Je hanteert een aantal kostenbegrippen.
                • Je weet welke informatie een strategische briefing moet bevatten.
                • Je houdt rekening met de wettelijke beperkingen die gelden bij promoties.
                • Je ontwerpt een eenvoudige promotiecampagne op basis van nauwkeurig geformuleerde doelstellingen en een afgebakende doelgroep .
                • Je detecteert de verschillende aspecten van winkelpresentatie, zowel extern als intern.

                VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
                Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
                'Om in te kunnen schrijven vr dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Communicatiemanagement; Economie en marketing; en moet je minstens 40 stpnt verworven hebben uit het voltijds modelpakket deel 1- CM. Studenten VP zijn geslaagd vr Economie en marketing'
                'Om in te kunnen schrijven vr dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Communicatiemanagement; Economie en marketing; en moet je minstens 40 stpnt verworven hebben uit het voltijds modelpakket deel 1- CM.'


                Andere begincompetenties
                Geen.
                LEERINHOUDEN

                Deel 1. Sales promotion

                • Promoties als marketingcommunicatie-instrument
                • Doelgroepen en doelstellingen
                • Promotiestrategieën en -technieken
                • Promotieconcept en distributieselectie
                • Budget
                • Promotie-onderzoek
                • Sales Promotion briefing
                • Wettelijke beperkingen

                Deel 2: Winkelcommunicatie

                • Definitie en belang
                • Bedrijfsconcept
                • Externe en interne winkelpresentatie

                STUDIEMATERIAAL
               • Syllabus
               • Naslagwerk: De Pelsmacker, Geuens en Van Den Bergh. Marketingcommunicatie. Amsterdam: Pearson Education Benelux. Hoofdstukken 12 (Verkooppromoties)  en 14 (Winkelcommunicatie). 

                 


               • WERKVORMEN
                Soort werkvorm    
                hoor- en werkcolleges:

                 50

                %
                practicum en oefeningen:

                  0

                %

                vormen van groepsleren:

                  50

                %
                Verdere toelichting:
                Hoorcolleges en vormen van groepsleren: de studenten werken in kleine groepjes aan een opdracht onder begeleiding van de lector

                EVALUATIE

                Eerste examenperiode
                CategorieWeging van categorieën
                permanente evaluatie40%
                schriftelijk examen60%

                • Schriftelijk examen: kennis- en inzichtsvragen: 12 pt
                • Groepsopdracht: 8 pt.
                 Wie driemaal afwezig is bij de procesbegeleiding krijgt een 0 voor het deelexamen.
                • Voor een taak/werkstuk dat niet, of te laat wordt afgegeven, krijgt de student een 0 op het deelexamen. De scores van de deelexamens worden mathematisch opgeteld. 
                • Als men uitspraken letterlijk overneemt van een ander, en daarbij niet aantoont dat het om een citaat gaat, pleegt men een vorm van intellectuele diefstal die plagiaat heet. Bij elke vaststelling wordt plagiaat bestraft. (We volgen daarbij een procedure die beschreven staat in de artikels 94 tot en met 97 van het OER.)

                tijd voor examinering
                uren

                2 

                Tweede examenperiode
                CategorieWeging van categorieën
                permanente evaluatie40%
                schriftelijk examen60%

                • Schriftelijk examen: kennis- en inzichtsvragen: 12 pt
                • De punten van het deelexamen waarvoor je tijdens de eerste examenperiode een voldoende behaalde, worden overgedragen naar de tweede examenperiode. Groepswerk is tijdens de vakantieperiode onmogelijk; daarom zal het voor de 2de examenperiode vervangen worden door een individuele opdracht (8 pt).
                • Voor een taak/werkstuk dat niet, of te laat wordt afgegeven, krijgt de student een 0 op het deelexamen. De scores van de deelexamens worden mathematisch opgeteld. 
                • Als men uitspraken letterlijk overneemt van een ander, en daarbij niet aantoont dat het om een citaat gaat, pleegt men een vorm van intellectuele diefstal die plagiaat heet. Bij elke vaststelling wordt plagiaat bestraft. (We volgen daarbij een procedure die beschreven staat in de artikels 94 tot en met 97 van het OER.)
                 
                Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 10/10/2012
                Verkort programma PRV voor HBO5 - Modelpakket 1 - Productiebegeleiding
                  
                O.O. heeft componenten:Neen
                Afstudeerrichting//Leertraject:Modelpakket 1
                Code:2140500019
                Academiejaar:2012-2013
                Type:keuze,
                Niveau:uitdiepend
                Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 2 of 3 - Volledig academiejaar
                Contacturen:0
                Aantal studiepunten:3
                Totaal studietijd:78
                Examencontract:niet mogelijk
                Deliberatie:mogelijk
                Vrijstelling:mogelijk
                Onderwijstaal:
                Lector(en)Mark van Varik

                 

                KORTE OMSCHRIJVING

                Een communicatieverantwoordelijke staat vaak in voor het begeleiden en het coördineren van drukwerkproducties. Dit vak biedt je hiervoor de gespecialiseerde kennis en bereidt je voor op de omgang met grafische bedrijven. Het keuzevak leert je eveneens wat er allemaal komt kijken bij het maken van een reclamespot voor radio en tv, en een bedrijfsfilm.


                COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
                 Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

                Algemene competenties

                • CM30 #zelfstandigheid
                • CM31 #Innovativiteit en creativiteit
                • CM34 #Evalueren
                • CM37 #Deadlinegericht werken
                Algemene beroepsgerichte competenties
                 Beroepsspecifieke competenties
                 • CM56 #Aansturen
                 • CM57 #Budgetopvolging en administratie

                 SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN

                 Drukwerkproductie:

                 • Je kiest het juiste type grafisch bedrijf voor elke specifieke opdracht.
                 • Je volgt een drukwerkproductie op van aanvraag tot aflevering.
                 • Je weet uit welke onderdelen het productieproces bestaat en kunt hier alternatieven voor aanreiken.
                 • Je analyseert en evalueert op kritische wijze verschillende productietechnieken.
                 • Je past het vakjargon toe.
                 AV-productie:
                 • Je kan het productieproces overzien en aansturen waar nodig.
                 • Je kent alle benodigde tussenstappen en weet welke partijen hierbij betrokken zijn.
                 • Je hebt een globale kennis van de gebruikte technieken en apparatuur.
                 • Je past het vakjargon toe.

                 VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
                 Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
                 Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Media; Exploreer de media; en moet je minstens 40 stpnt verworven hebben uit het voltijds modelpakket deel 1 - Communicatiemanagement.

                 Andere begincompetenties

                 Drukwerkproductie:

                 • De inhoud van de lessen Lay-out / Grafisch Ontwerp en Drukwerktechnieken (Beeldtaal).
                 • De terminologie hieromtrent.

                  AV-productie:

                 • De  inhoud van de lessen Scenario (script, draaiboek, etc.), Filmproductie en Filmtechnieken (Multimedia).
                 • De terminologie hieromtrent. 

                 LEERINHOUDEN

                 Drukwerkproductie:

                 • De verschillende druktechnieken.
                 • De keuze van een drukker.
                 • Prepresshandelingen (offertes aanvragen, papierkeuze, font- en beelddatabanken, bestandsaanmaak, 'Goed Voor Druk' geven, drukproeven, algemene aandachtspunten).
                 • Presshandelingen (het drukproces, proces- en spotcolors, vellen en rotatieoffset, cold- en headset, algemene aandachtspunten).
                 • Postpresshandelingen (schoonsnijden, vouwen, brocheren, verschillende veredelingen, algemene aandachtspunten).

                 AV-productie:

                 • gastlectoren geven vanuit hun specialisatie inzichten in wat belangrijk is bij een audiovisuele productie.

                 STUDIEMATERIAAL
                 • Cursus voor het drukwerkgedeelte.
                 • Aantekeningen bij de gegeven (gast)lessen.
                 • Handouts met (verwijzingen naar) de examenstof.

                  


                 WERKVORMEN
                 Soort werkvorm    
                 hoor- en werkcolleges:

                  70

                 %
                 practicum en oefeningen:

                   30

                 %

                 vormen van groepsleren:

                   0

                 %
                 Verdere toelichting:
                 • Hoorcolleges
                 • Gastlessen
                 • Bedrijfsbezoeken

                 EVALUATIE

                 Eerste examenperiode
                 CategorieWeging van categorieën
                 schriftelijk examen100%

                 • Drukwerk (15pt):
                  • 5pt. drukwerkanalyse
                  • 10pt. schriftelijk examen
                 • AV-Media (5pt): schriftelijk examen
                 • Aanwezigheid tijdens de bedrijfsbezoeken en gastcolleges is verplicht. Enkel wanneer een bedrijfsbezoek samenvalt met andere verplichtingen binnen de opleiding, kan na afspraak met de betrokken lector een vrijstelling toegekend worden.

                 tijd voor examinering
                 uren

                 2 

                 Tweede examenperiode
                 CategorieWeging van categorieën
                 schriftelijk examen100%

                 • Drukwerk (15pt): schriftelijk examen
                 • AV-Media (5pt): schriftelijk examen

                  

                  
                 Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 10/10/2012
                 Verkort programma PRV voor HBO5 - Modelpakket 1 - Fotografie
                   
                 O.O. heeft componenten:Neen
                 Afstudeerrichting//Leertraject:Modelpakket 1
                 Code:2140500020
                 Academiejaar:2012-2013
                 Type:keuze,
                 Niveau:uitdiepend
                 Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 2 of 3 - Volledig academiejaar
                 Contacturen:0
                 Aantal studiepunten:3
                 Totaal studietijd:78
                 Examencontract:niet mogelijk
                 Deliberatie:mogelijk
                 Vrijstelling:mogelijk
                 Onderwijstaal:
                 Lector(en)Sandra Mermans

                  

                 KORTE OMSCHRIJVING
                 Fotografie is een creatief vak waarin je niet enkel beelden maakt maar ook een visie over beelden ontwikkelt.  Je werkt in dit vak aan zowel toegepaste als aan vrije opdrachten waarvoor je gebruik maakt van een digitale reflexcamera. Je trekt erop uit om bepaalde onderwerpen via een fotoreeks in beeld te brengen. Je maakt ook foto's in de fotostudio en leert er werken met studiospots. Via constante feedback op je eigen werk en op bestaande foto's verwerf je verdere kennis en inzicht in verschillende fotografievormen (portret, reportage, stilleven), in belichting en ontwikkel je verder je gevoel voor de compositie en de esthetiek van het beeld. Je gaat ook dieper in op werking van een digitale reflexcamera en je gebruikt Photoshop om je foto's professioneel af te werken. Gastsprekers en een studiobezoek aan een reclamefotograaf leren je hoe foto's voor bepaalde campagnes en publicaties tot stand komen.

                 COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
                  Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

                 Algemene competenties

                 • CM30 #zelfstandigheid
                 • CM31 #Innovativiteit en creativiteit
                 • CM34 #Evalueren
                 • CM37 #Deadlinegericht werken
                 Algemene beroepsgerichte competenties
                  Beroepsspecifieke competenties
                  • CM54 #Fotografie, lay-out en grafische vormgeving

                  SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
                  • je gebruikt de juiste vakterminologie
                  • je beheerst de techniek van de digitale reflexcamera en kan vlot een aantal manuele instellingen uitvoeren   
                  • je herkent licht en je weet hoe ermee om te gaan op cameratechnisch vlak.
                  • je manipuleert het licht in studio en op locatie 
                  • je bent op de hoogte van de vormvereisten van het medium en past ze toe 
                  • je kan verslag uitbrengen over een bepaald onderwerp a.d.h.v. van foto's
                  • je kan eigen en bestaande foto's analyseren en selecteren op basis van ethiek, esthetiek en techniek
                  • je kan je beelden professioneel op punt stellen via Photoshop 

                   


                  VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
                  Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
                  'Om in te kunnen schrijven vr dit oo moet je geslaagd zijn vr: Media; Exploreer de media; moet je min 40 stpnt verworven hebben uit het volt mdlp 1 CM; en moet je ook inschr vr: WS1 Creatief Ontwerp. Studenten VP volgen samen met WS1 Creatief ontwerp'
                  'Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Media; Exploreer de media; moet je minstens 40 stpnt verworven hebben uit het voltijds modelpakket deel 1 - CM; en moet je je ook inschrijven voor: WS1 Creatief Ontwerp.'


                  Andere begincompetenties
                  Geen
                  LEERINHOUDEN

                   

                  toepassing van de specifieke doelstellingen op verschillende vormen in de fotografie:

                  portret, reportage, studiostilleven

                  De foto's stuur je digitaal bij via Photoshop.


                  STUDIEMATERIAAL

                  Verplichte literatuur

                  • Presentatie 'Techniek van de fotografie'
                  • 'Oefenbundel Photoshop'

                  Aanbevolen literatuur

                  • 'Inleiding Fotografie' John Ingledew
                  • 'Digitale fotografie en Beeldbewerking', Frans Barten, Focus Publishing
                  • 'Het Photoshop CS boek voor digitale fotografen' Scott Kelby, New Riders

                  WERKVORMEN
                  Soort werkvorm    
                  hoor- en werkcolleges:

                   50

                  %
                  practicum en oefeningen:

                    50

                  %

                  vormen van groepsleren:

                    0

                  %
                  Verdere toelichting:

                  EVALUATIE

                  Eerste examenperiode
                  CategorieWeging van categorieën
                  permanente evaluatie100%

                  • Tijdens elke les krijg je feedback op je opdrachten. Aanwezigheid is verplicht tijdens elke les. Wie drie maal afwezig is tijdens de procesbegeleiding krijgt een nul voor het gehele opleidingsonderdeel. Medische attesten gelden niet als verzachtende omstandigheid. Procesbewaking tijdens de vakantie is onmogelijk.
                  • Productevaluatie via 7 individuele foto-opdrachten
                  • De opdrachten worden zelf, eigenhandig én individueel gemaakt.  Elke vaststelling van plagiaat wordt bestraft (We volgen daarbij een procedure die beschreven staat in de artikels 94 tot en met 97 van het OER). 
                  • Taken worden op tijd afgegeven en zijn volledig. Voor een taak/werkstuk dat niet, te laat, of slechts gedeeltelijk wordt afgegeven, krijgt de student een nul op deze opdracht. De scores van de foto-opdrachten worden mathematisch opgeteld.

                  tijd voor examinering
                  uren

                   

                  Tweede examenperiode
                  CategorieWeging van categorieën
                  permanente evaluatie100%

                  Bij een onvoldoende voor dit opleidingsonderdeel hermaak je alle fotografie opdrachten met uitzondering van de opdrachten Portret 1 en Technische Oefeningen, tenzij  je deze opdrachten niet hebt gemaakt tijdens het academiejaar.
                   
                  Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 10/10/2012
                  Verkort programma PRV voor HBO5 - Modelpakket 1 - Camera en montage
                    
                  O.O. heeft componenten:Neen
                  Afstudeerrichting//Leertraject:Modelpakket 1
                  Code:2140500021
                  Academiejaar:2012-2013
                  Type:keuze,
                  Niveau:uitdiepend
                  Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 2 of 3 - Volledig academiejaar
                  Contacturen:0
                  Aantal studiepunten:3
                  Totaal studietijd:78
                  Examencontract:niet mogelijk
                  Deliberatie:mogelijk
                  Vrijstelling:mogelijk
                  Onderwijstaal:
                  Lector(en)Sandra Mermans

                   

                  KORTE OMSCHRIJVING
                  Tijdens dit vak leer je monteren met Avid, een professioneel montageprogramma. Je werkt er met professionele videocamera's aan een eigen of groepsproject. Je verwerft verder inzicht in de techniek van de videocamera, in beeldtaal, in licht en in montagetechnieken en -vormen. Een professioneel cameraman en monteur komen spreken over hun ervaringen en geven je extra tips.

                  COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
                   Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

                  Algemene competenties

                  • CM30 #zelfstandigheid
                  • CM31 #Innovativiteit en creativiteit
                  • CM34 #Evalueren
                  • CM37 #Deadlinegericht werken
                  Algemene beroepsgerichte competenties
                   Beroepsspecifieke competenties
                   • CM55 #Audiovisuele productie en multimedia

                   SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
                   • je gebruikt de juiste vakterminologie
                   • je past professionele cameratechnieken toe
                   • je herkent licht en je weet hoe ermee om te gaan op cameratechnisch vlak.
                   • je manipuleert het licht in de studio en op locatie  
                   • je bent op de hoogte van de vormvereisten van het medium en past ze toe 
                   • je hebt oog voor de techniek en esthetiek van het beeld en de beeldmontage
                   • je  kan verschillende montagevormen onderscheiden en toepassen

                   VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
                   Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
                   'Om in te kunnen schrijven vr dit oo moet je geslaagd zijn vr: Media; Exploreer de media; moet je min 40 stpnt verworven hebben uit het volt mdlp 1 CM; en moet je ook inschr vr: WS1 Creatief Ontwerp. Studenten VP volgen samen met WS1 Creatief ontwerp'
                   'Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Media; Exploreer de media; moet je minstens 40 stpnt verworven hebben uit het voltijds modelpakket deel 1 - CM; en moet je je ook inschrijven voor: WS1 Creatief Ontwerp.'


                   Andere begincompetenties
                   Geen
                   LEERINHOUDEN
                   De toepassing van opname- en montagetechnieken om te komen tot een beeldverhaal waarbij je een vooropgestelde vorm, boodschap en doelgroep voor ogen houdt. Je houdt daarbij ook rekening met de esthetiek en de compositie van beelden en kiest voor een gepaste ritmische opeenvolging van je beelden binnen de montage van je video-productie.
                   STUDIEMATERIAAL

                   Verplichte literatuur

                   • cursus 'Avid'
                   • handleiding 'Panasonic AG-HMC81EJ'

                   WERKVORMEN
                   Soort werkvorm    
                   hoor- en werkcolleges:

                    50

                   %
                   practicum en oefeningen:

                     50

                   %

                   vormen van groepsleren:

                     0

                   %
                   Verdere toelichting:

                   EVALUATIE

                   Eerste examenperiode
                   CategorieWeging van categorieën
                   mondeling examen50%
                   permanente evaluatie50%

                   • Feedback op je video-producten tijdens de les. Aanwezigheid is verplicht tijdens elke les. Wie drie maal afwezig is tijdens de procesbegeleiding krijgt een nul voor het gehele opleidingsonderdeel. Medische attesten gelden niet als verzachtende omstandigheid. Procesbewaking tijdens de vakantie is onmogelijk.  
                   • Praktisch examen Avid (50%) en evaluatie videoproduct (50%)
                   • De video-opdrachten worden volgens een gelijkwaardige taakverdelig door de leden van de groep gemaakt.  Elke vaststelling van plagiaat wordt bestraft. (We volgen daarbij een procedure die beschreven staat in de artikels 94 tot en met 97 van het OER) 
                   • Taken worden op tijd afgegeven en zijn volledig. Voor een taak/werkstuk dat niet, te laat, of slechts gedeeltelijk wordt afgegeven, krijgt de student een nul op het deelexamen.

                   tijd voor examinering
                   uren

                   0.5 

                   Tweede examenperiode
                   CategorieWeging van categorieën
                   mondeling examen50%
                   permanente evaluatie50%

                   Behaal je een onvoldoende voor dit vak dan leg je het onderdeel opnieuw af waarvoor je niet geslaagd bent d.w.z.:

                   • ben je niet geslaagd voor het examen Avid, krijg je in tweede zit opnieuw een praktisch examen Avid.
                   • ben je niet geslaagd voor je video-product of heb je onvoldoende meegewerkt aan de video-producten dan maak je (in overleg met de lector) een eigen video-product in tweede zit.
                   • maak je de combinatie van bovenstaande mogelijkheden.
                    
                   Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 25/02/2013
                   Verkort programma PRV voor HBO5 - Modelpakket 1 - Webdesign
                     
                   O.O. heeft componenten:Neen
                   Afstudeerrichting//Leertraject:Modelpakket 1
                   Code:2140500022
                   Academiejaar:2012-2013
                   Type:keuze,
                   Niveau:uitdiepend
                   Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 2 of 3 - Volledig academiejaar
                   Contacturen:0
                   Aantal studiepunten:3
                   Totaal studietijd:78
                   Examencontract:niet mogelijk
                   Deliberatie:mogelijk
                   Vrijstelling:mogelijk
                   Onderwijstaal:
                   Lector(en)Koen Vlecken

                    

                   KORTE OMSCHRIJVING
                   Als eindopdracht maak je een website voor een échte klant - een site die up-to-standards is op het vlak van  design, techniek, en usability. In de les oefenen we Photoshop, Dreamweaver, HTML en CSS. Na de lessen mag je jezelf dan ook webdesigner noemen.

                   COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
                    Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

                   Algemene competenties

                   • CM30 #zelfstandigheid
                   • CM31 #Innovativiteit en creativiteit
                   • CM34 #Evalueren
                   • CM37 #Deadlinegericht werken
                   Algemene beroepsgerichte competenties
                    Beroepsspecifieke competenties
                    • CM55 #Audiovisuele productie en multimedia

                    SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
                    • Je kan een eenvoudige statische website ontwerpen, uitvoeren en beheren. En dit m.b.v. de programma's Dreamweaver en Photoshop.
                    • Je hebt een praktische kennis van CSS (Cascading Style Sheets).
                    • Je kan een behoefte analyse maken voor een nieuwe of reeds bestaande website, en kan die behoefte analyse omzetten naar een goede site structuur met bijhorende navigatie.
                    • Je kan uitgebreide kennis van usability (gebruiksgemak) toepassen.
                    • Je hebt een basisinzicht in goed design.
                    • Je kan een webproject sturen en begeleiden.

                    VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
                    Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
                    'Om in te kunnen schrijven vr dit oo moet je geslaagd zijn vr: Media; Exploreer de media; moet je min 40 stpnt verworven hebben uit het volt mdlp 1 CM; en moet je ook inschr vr: WS1 Creatief Ontwerp. Studenten VP volgen samen met WS1 Creatief ontwerp'
                    'Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Media; Exploreer de media; moet je minstens 40 stpnt verworven hebben uit het voltijds modelpakket deel 1 - CM; en moet je je ook inschrijven voor: WS1 Creatief Ontwerp.'


                    Andere begincompetenties

                    LEERINHOUDEN
                   • Dreamweaver
                   • HTML
                   • CSS
                   • Usability: gebruiksgemak en navigatie.
                   • Schrijven voor het web.
                   • Photoshop: afbeeldingen webklaar maken.

                   • STUDIEMATERIAAL

                    Oefeningen in de les.


                    WERKVORMEN
                    Soort werkvorm    
                    hoor- en werkcolleges:

                     75

                    %
                    practicum en oefeningen:

                      25

                    %

                    vormen van groepsleren:

                      0

                    %
                    Verdere toelichting:
                    Workshop

                    EVALUATIE

                    Eerste examenperiode
                    CategorieWeging van categorieën
                    permanente evaluatie100%

                    • Productevaluatie: eindproject : je zoekt een firma, winkel of vereniging die nog geen website, of een slechte website heeft. Je maakt een nieuwe site die beantwoordt aan de eisen van de klant, én up-to-standards is op vlak van techniek, design, en gebruiksgemak. Je plaatst de site tijdelijk on-line onder jouw domeinnaam. Op het eind van het semester presenteer je je site in de klas, en geeft daarbij uitleg over de workflow, site architecture, het gebruiksgemak, de opmerkingen van de klant, etc.
                    • Aanwezigheid tijdens de les is verplicht. Vanaf de derde afwezigheid krijg je een nul voor de eerste zittijd.
                    • Je maakt je website zelf, eigenhandig en individueel. Een site voorleggen waarvan ik vermoed dat je die niet zelf hebt gemaakt, leidt tot een mondeling examen met vragen die aangepast zijn aan de website in kwestie.
                    • Indien je de opdracht niet, te laat, of slechts gedeeltelijk maakt, behaal je een nul.

                    tijd voor examinering
                    uren

                    2 

                    Tweede examenperiode
                    CategorieWeging van categorieën
                    mondeling examen100%

                    • In tweede zit maak je op voorhand een volledig nieuwe website. Ten laatste daags voor het herexamen mail je de url naar je lector. Op een mondeling examen krijg je de opdracht enkele dingen aan die site aan te passen en die aanpassingen ook online te zetten. Er staan geen aparte punten op de website enerzijds en het examen anderzijds. Als je een goede website hebt, maar je kan de gevraagde aanpassingen niet uitvoeren, of niet online plaatsen, ben je niet geslaagd. De gevraagde aanpassingen zijn op basis van de website in kwestie. Er zijn dus géén vragen uit een bundeltje te trekken.
                    • Je maakt je website zelf, eigenhandig en individueel.
                    • Indien je de opdracht niet, te laat, of slechts gedeeltelijk maakt, behaal je een nul.
                     
                    Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 25/02/2013
                    Verkort programma PRV voor HBO5 - Modelpakket 1 - DTP
                      
                    O.O. heeft componenten:Neen
                    Afstudeerrichting//Leertraject:Modelpakket 1
                    Code:2140500023
                    Academiejaar:2012-2013
                    Type:keuze,
                    Niveau:uitdiepend
                    Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 2 of 3 - Volledig academiejaar
                    Contacturen:0
                    Aantal studiepunten:3
                    Totaal studietijd:78
                    Examencontract:niet mogelijk
                    Deliberatie:mogelijk
                    Vrijstelling:mogelijk
                    Onderwijstaal:
                    Lector(en)Mark van Varik
                    Imelda Van Praet

                     

                    KORTE OMSCHRIJVING
                    Voor studenten die creatief onderlegd zijn op grafisch gebied en zich hierop willen toeleggen: in dit keuzevak leer je hoe een grafisch product te bedenken, te ontwerpen en de productie ervan te begeleiden.

                    COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
                     Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

                    Algemene competenties

                    • CM30 #zelfstandigheid
                    • CM31 #Innovativiteit en creativiteit
                    • CM34 #Evalueren
                    • CM37 #Deadlinegericht werken
                    Algemene beroepsgerichte competenties
                     Beroepsspecifieke competenties
                     • CM54 #Fotografie, lay-out en grafische vormgeving

                     SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
                     • Je illustreert en ontwerpt zelfstandig met het programma Illustrator.
                     • Je ontwerpt zelfstandig met het programma InDesign.

                     VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
                     Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
                     'Om in te kunnen schrijven vr dit oo moet je geslaagd zijn vr: Media; Exploreer de media; moet je min 40 stpnt verworven hebben uit het volt mdlp 1 CM; en moet je ook inschr vr: WS1 Creatief Ontwerp. Studenten VP volgen samen met WS1 Creatief ontwerp'
                     'Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Media; Exploreer de media; moet je minstens 40 stpnt verworven hebben uit het voltijds modelpakket deel 1 - CM; en moet je je ook inschrijven voor: WS1 Creatief Ontwerp.'


                     Andere begincompetenties

                     Geen


                     LEERINHOUDEN
                     Adobe Illustrator
                     • Tekenen met paden en basisvormen
                     • Kleuren toekennen en stalen aanmaken
                     • Paden vervormen, samenvoegen en afzonderen (vormcontrole)
                     • Laagfuncties
                     • Exportfuncties

                     Adobe InDesign
                     • Document aanmaken en aanpassen
                     • Tekst plaatsen en koppelen
                     • Tekst opmaken
                     • Kleuren toekennen en stalen aanmaken
                     • (Kolom-)stramienen en (basislijn-)rasters toepassen
                     • Beelden plaatsen en verschalen
                     • Laagfuncties
                     • Exportfuncties

                     STUDIEMATERIAAL

                     Software Adobe Illustrator en Adobe Indesign

                     Naslagwerken bib

                     Adobe - Help online

                     Online tutorials (YouTube)


                     WERKVORMEN
                     Soort werkvorm    
                     hoor- en werkcolleges:

                      0

                     %
                     practicum en oefeningen:

                       50

                     %

                     vormen van groepsleren:

                       50

                     %
                     Verdere toelichting:

                     EVALUATIE

                     Eerste examenperiode
                     CategorieWeging van categorieën
                     permanente evaluatie100%

                     Procesevaluatie 50%

                     Productevaluatie 50%

                     Aanwezigheid is verplicht tijdens de lessen.

                     Bij de productevaluatie wordt rekening gehouden met het proces.


                     tijd voor examinering
                     uren

                     2 

                     Tweede examenperiode
                     CategorieWeging van categorieën
                     permanente evaluatie50%
                     schriftelijk examen50%

                     Product / opdracht 50%

                     Examen / test 50%

                      
                     Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 25/02/2013
                     Verkort programma PRV voor HBO5 - Modelpakket 1 - Spaans 1
                       
                     O.O. heeft componenten:Neen
                     Afstudeerrichting//Leertraject:Modelpakket 1
                     Code:2140500024
                     Academiejaar:2012-2013
                     Type:keuze,
                     Niveau:inleidend
                     Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 2 - Volledig academiejaar
                     Contacturen:0
                     Aantal studiepunten:3
                     Totaal studietijd:78
                     Examencontract:niet mogelijk
                     Deliberatie:mogelijk
                     Vrijstelling:mogelijk
                     Onderwijstaal:
                     Lector(en)Yannick Van Gool
                     Els Vanhout

                      

                     KORTE OMSCHRIJVING

                     Je oefent de basisgrammatica en -woordenschat stapsgewijs in. Je bereikt reeds een bevredigend niveau in het begrijpen en opstellen van eenvoudige teksten. Op het einde van Spaans 1 kan je reeds een Spaans gesprekje voeren.


                      


                     COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
                      Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

                     Algemene competenties

                     • CM24 #Zelfreflectie
                     • CM25 #Leerbereidheid
                     • CM27 #Assertiviteit
                     Algemene beroepsgerichte competenties
                     • CM42 #anderstalige informatie zoeken
                     • CM45 #Mondelinge taalvaardigheid in vreemde talen
                     Beroepsspecifieke competenties
                     • CM53 #Anderstalige tekstproductie

                     SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
                     • je bereikt niveau A1 van het Europees Referentiekader (lees-, luister-, spreek- en schrijfvaardigheid ).
                     • je beheerst de basigrammatica en de basiswoordenschat (schriftelijk en mondeling).
                     • je begrijpt korte teksten en audiofragmenten.
                     • je kan een eenvoudig gesprek voeren in het Spaans.
                     • je bent in staat te reageren in de meest courante en praktische situaties.

                     VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
                     Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
                     geen

                     Andere begincompetenties
                     Geen
                     LEERINHOUDEN
                     • Basisgrammatica en basiswoordenschat.
                     • Je leert communiceren in bepaalde situaties (o.a. zichzelf of iemand voorstellen / iemand beschrijven / informatie vragen en/of geven, plaatsen situeren / bestellen in een restaurant ...)
                     • informele mail 

                     STUDIEMATERIAAL

                     handboek: Espanol en Marcha (A1+A2)

                     Gramática básica del estudiante de español

                     CD audio idem

                     Woordenboek


                     WERKVORMEN
                     Soort werkvorm    
                     hoor- en werkcolleges:

                      50

                     %
                     practicum en oefeningen:

                       50

                     %

                     vormen van groepsleren:

                       0

                     %
                     Verdere toelichting:

                     Consolidatieoefeningen op de nieuw geleerde grammatica worden telkens thuis gemaakt.

                     Alleen de oefeningen uit Español en Marcha worden klassikaal verbeterd vermits het boek de gramática básica del estudiante de español  oplossingen aanbiedt


                     EVALUATIE

                     Eerste examenperiode
                     CategorieWeging van categorieën
                     mondeling examen20%
                     permanente evaluatie10%
                     schriftelijk examen70%

                     Januari - examen (schriftelijk) 6/20

                     Examen juni       schriftelijk 8/20 (multiple choice + vertaling + invuloefeninf + uitleg over grammaticale, semantische of culturele onderwerpen.)

                                             mondeling 4/20 (lezen, dialoog per 2 of een gesprek over een thema uit de 10 hoofdstukken of optiegericht artikel voorbrengen)

                     Tests in het jaar 2/20


                     tijd voor examinering
                     uren

                     5 

                     Tweede examenperiode
                     CategorieWeging van categorieën
                     mondeling examen30%
                     schriftelijk examen70%

                     Schriftelijk 14p

                     Mondeling 6p

                     Idem inhoud supra

                      
                     Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 14/11/2012
                     Verkort programma PRV voor HBO5 - Modelpakket 1 - Duits 1
                       
                     O.O. heeft componenten:Neen
                     Afstudeerrichting//Leertraject:Modelpakket 1
                     Code:2140500025
                     Academiejaar:2012-2013
                     Type:keuze,
                     Niveau:inleidend
                     Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 2 - Volledig academiejaar
                     Contacturen:0
                     Aantal studiepunten:3
                     Totaal studietijd:78
                     Examencontract:niet mogelijk
                     Deliberatie:mogelijk
                     Vrijstelling:mogelijk
                     Onderwijstaal:
                     Lector(en)Vera Mols

                      

                     KORTE OMSCHRIJVING

                     Je oefent de basisgrammatica en -woordenschat stapsgewijs in. Als voorkennis ken je de basisregels van zinsontleding in het Nederlands (onderwerp, lijdend en meewerkend voorwerp,...) Je bent contact,- spreek,- een luisterbereid.Op het einde van Niveau Duits 1 kan je een eenvoudig dagdagelijks en zakelijk gesprek voeren in het Duits. Je kan een eenvoudig telefoongesprek voeren en een e-mail schrijven. Je kan met behulp van woordenboek en grammaticawijzer schriftelijk een eenvoudige steloefening maken en kort je mening formuleren over een thema. Je kan dagdagelijkse en zakelijke conversaties en teksten door 'native speakers' begrijpen, kort mondeling samenvatten en je mening verwoorden.

                     Je behaalt met andere woorden voor spreken en schrijven het eindniveau A2 van het Europees Referentiekader voor Talen. Voor lezen en luisteren haal je het eindniveau B1.


                     COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
                      Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

                     Algemene competenties

                     • CM24 #Zelfreflectie
                     • CM25 #Leerbereidheid
                     • CM27 #Assertiviteit
                     Algemene beroepsgerichte competenties
                     • CM42 #anderstalige informatie zoeken
                     • CM45 #Mondelinge taalvaardigheid in vreemde talen
                     Beroepsspecifieke competenties
                     • CM53 #Anderstalige tekstproductie

                     SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
                     • Je neemt deel aan een eenvoudig gesprek over het dagelijkese leven en over actuele thema's.
                     • Je voert een eenvoudig telefoongesprek.
                     • Je maakt eenvoudige presentaties over actuele onderwerpen.
                     • Je schrijft eenvoudige mails.
                     • Je verwoordt in eenvoudig Duits de inhoud van Duitstalige actuele artikels die je vergaart via het internet. Je gebruikt een woordenboek en grammaticawijzer.
                     • Je geeft schriftelijk in eenvoudige zinnen je mening over eenvoudige, communicatie gerelateerde onderwerpen.
                     • Je begrijpt dagdagelijkse en eenvoudige, zakelijke conversaties in standaardtaal Duits over algemene, actuele en eenvoudige communicatie gerelateerde onderwerpen.
                     • Aan de hand van een woordenboek begrijp je de boodschap (pen) van eenvoudige teksten over alledaagse, actuele en communicatie gerelateerde onderwerpen.

                     VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
                     Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
                     geen

                     Andere begincompetenties

                     LEERINHOUDEN
                     • algemene woordenschat en woordenschat relevant voor de communicatiesector
                     • basisgrammatica en oefeningen
                     • teksten en spreekoefeningen (kennismaken, afscheid nemen, vertellen dagverloop, ken je Duitsland?, gasten ontvangen, in een restaurant bestellen,op café,....)
                     • eenvoudig telefoongesprek
                     • eenvoudige e-mail 

                      

                      


                     STUDIEMATERIAAL
                     • cursus Duits 1
                     • online leermateriaal (waaronder wrts)
                     • Duitstalige media
                     • woordenboek Nederlands/Duits en Duits/Nederlands

                      


                     WERKVORMEN
                     Soort werkvorm    
                     hoor- en werkcolleges:

                      30

                     %
                     practicum en oefeningen:

                       50

                     %

                     vormen van groepsleren:

                       20

                     %
                     Verdere toelichting:
                     geen

                     EVALUATIE

                     Eerste examenperiode
                     CategorieWeging van categorieën
                     mondeling examen25%
                     permanente evaluatie25%
                     schriftelijk examen50%

                     • schiftelijke examen januari: 15% en schriftelijke examen juni: 35%

                     tijd voor examinering
                     uren

                     4 

                     Tweede examenperiode
                     CategorieWeging van categorieën
                     mondeling examen40%
                     schriftelijk examen60%

                      
                     Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 14/11/2012
                     Verkort programma PRV voor HBO5 - Modelpakket 1 - WS3 Communicatieplan
                       
                     O.O. heeft componenten:Neen
                     Afstudeerrichting//Leertraject:Modelpakket 1
                     Code:2140500029
                     Academiejaar:2012-2013
                     Type:kern,
                     Niveau:uitdiepend
                     Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 2 - Semester 2
                     Contacturen:0
                     Aantal studiepunten:5
                     Totaal studietijd:130
                     Examencontract:niet mogelijk
                     Deliberatie:niet mogelijk
                     Vrijstelling:mogelijk
                     Onderwijstaal:
                     Lector(en)Olaf Spittaels
                     Philippe Mairiaux
                     Linda Berghmans
                     Ilse Van Looveren

                      

                     KORTE OMSCHRIJVING

                     Systematisch werken is erg belangrijk in PR. Je geeft je communicatiebeleid weer in een  communicatieplan.  In deze workshop leer je in groep een onderzoek uitvoeren en op basis daarvan een communicatieplan op te stellen. 


                     COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
                      Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

                     Algemene competenties

                     • CM25 #Leerbereidheid
                     • CM26 #Initiatiefzin
                     • CM27 #Assertiviteit
                     • CM28 #Samenwerkingsgerichtheid
                     • CM29 #Flexibiliteit
                     • CM30 #zelfstandigheid
                     • CM31 #Innovativiteit en creativiteit
                     • CM32 #Omgaan met stress
                     • CM33 #Organisatiesensitiviteit
                     • CM34 #Evalueren
                     • CM36 #Denken en redeneren
                     • CM37 #Deadlinegericht werken
                     • CM38 #Leidinggeven
                     • CM39 #Projectmatig en methodisch werken
                     • CM40 #360° inlevingsvermogen
                     Algemene beroepsgerichte competenties
                     • CM41 #Informatie zoeken en beoordelen
                     • CM43 #Tekstproductie in het Nederlands
                     • CM44 #Mondelinge taalvaardigheid in het Nederlands
                     • CM46 #Netwerken en contactvaardigheid
                     • CM47 #organiseren
                     Beroepsspecifieke competenties
                     • CM51 #Onderzoeken
                     • CM52 #Communicatie plannen
                     • CM56 #Aansturen
                     • CM57 #Budgetopvolging en administratie

                     SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
                    • Je kan een onderzoek uitvoeren aan de hand van een enquête.
                    • Je kan informatie verwerken met behulp van SPSS en Excel 
                    • Je hebt het inzicht om de gevonden resultaten te interpreteren en in een juiste context te plaatsen.
                    • Je schrijft de onderzoeksresultaten in krachtige conclusies neer.
                    • Je gaat kritisch om met allerhande bronnen. 
                    • Je kan op een beleefde maar vastberaden manier interne informatie bekomen.
                    • Je kan wetenschappelijk verantwoord rapporteren, schriftelijk en mondeling 
                    • Je bent in staat om een vooronderzoek te doen aan de hand van een interview
                    • Je maakt op basis van onderzoeksresultaten een goede probleemanalyse
                    • Je formuleert SMART doelstellingen, je segmenteert doelgroepen
                    • Je formuleert een doelgroepgerichte boodschap
                    • Je bedenkt een originele strategie
                    • Je kan een mediamix, budget en planning opstellen
                    • Je bent een teamplayer
                    • Je presenteert op een persuasieve manier voor een opdrachtgever

                    • VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
                     Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
                     'Om in te kunnen schr. vr dit o.o. mt je gesl. zn vr: Res. & ICT; Comm.mngt; Psych.; Expl. comm. werkv; moet je mnst 40 stpnt verw. hebben uit het volt. mp dl 1 - CM; gevolgd hebben; inschr. voor: Comm. ondz; Comm. & invloed; PR en rep. mgmt.'
                     'Om in te schr. vr dit oo mt je gesl. zn vr: Res.&ICT; Comm.mngt; Psych.; Expl. comm. werkv; moet je min 40 stp verw. hebben uit volt. mp 1CM gevolgd hebben; inschr. vr: Comm. ondz; Comm. & invloed; PR&rep.mgmt. St VP inschr. vr: Comm. ondz; PR&rep.mgmt'


                     Andere begincompetenties
                     Geen
                     LEERINHOUDEN
                     • De studenten werken per klas, in groepjes van 4 à 5 studenten aan een communicatieonderzoek en aan een communicatieplan. Per facet maken ze toepassingen op de bovenvermelde doelstellingen.
                     • Organisatie cursus informatica: semester 1 (voorbereiding WS): 5 sessies van 2 uur per halve klas (les + oefeningen)   / semester 2 (begeleiding WS): 2 sessies van 2 uur per halve klas
                     • Zie workshopbundel voor alle concrete opdrachten


                     STUDIEMATERIAAL
                     • Handleiding workshop 3
                     • Cursusmateriaal van de stamvakken.

                     WERKVORMEN
                     Soort werkvorm    
                     hoor- en werkcolleges:

                      10

                     %
                     practicum en oefeningen:

                       30

                     %

                     vormen van groepsleren:

                       60

                     %
                     Verdere toelichting:

                     De facetten van de workshop zijn :

                     Nederlands
                     PR en voorlichting
                     Communicatieonderzoek
                     Communicatiepsychologie

                     Informatica

                      

                      


                     EVALUATIE

                     Eerste examenperiode
                     CategorieWeging van categorieën
                     permanente evaluatie100%

                     • PRV opdracht en permanente evaluatie 20 ptn
                     • Communicatieonderzoek opdracht en pemanente evaluatie 20 ptn
                     • Communicatiepsychologie evaluatiefiches en parmenente evaluatie 20 ptn
                     • Nederlands campagneplan, presentatie en permanente evaluatie 20 ptn 
                     • Informatica: openboek examen op computer met meerkeuzevragen: 20 punten 
                     • Voor een werkstuk / taak dat niet of te laat wordt afgegeven krijgt de student een 0 op het deelexamen. De scores van deelexamens worden mathematisch opgeteld.
                     • Als men uitspraken letterlijk overneemt van een ander en daarbij niet aantoont dat het om een citaat gaat, pleegt men een vorm van intellectuele diefstal die plagiaat heet.  Bij elke vaststelling wordt plagiaat bestraft. (We volgen daarbij een procedure die beschreven staat in artikels 94 tot en met 97 van het OER.)
                     • Werkwijze en evaluatie van opdrachten staan uitgelegd in de workshopbundel. 
                     • Wie 3 maal afwezig is bij de procesbegeleiding (= lessen of andere opdrachten), krijgt een 0 voor het facet dat dan begeleid wordt. Medische attesten gelden niet als verzachtende omstandigheid.

                     tijd voor examinering
                     uren

                     2 

                     Tweede examenperiode
                     CategorieWeging van categorieën
                     schriftelijk examen100%

                      
                     INFORMATIE OVER DE FACETTEN

                     Nederlands
                     PR en voorlichting
                     Communicatieonderzoek
                     Communicatiepsychologie

                     Informatica

                      

                      
                     Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 25/02/2013
                     Verkort programma PRV voor HBO5 - Modelpakket 1 - Wetgeving en deontologie
                       
                     O.O. heeft componenten:Neen
                     Afstudeerrichting//Leertraject:Modelpakket 1
                     Code:2140500031
                     Academiejaar:2012-2013
                     Type:kern,
                     Niveau:uitdiepend
                     Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 2 - Semester 2
                     Contacturen:0
                     Aantal studiepunten:3
                     Totaal studietijd:78
                     Examencontract:mogelijk
                     Deliberatie:mogelijk
                     Vrijstelling:mogelijk
                     Onderwijstaal:
                     Lector(en)Roger Frenssen

                      

                     KORTE OMSCHRIJVING
                     Het opleidingsonderdeel bestaat uit twee luiken: een onderdeel recht en een onderdeel deontologie. In het eerste deel verwerf je inzicht in een van de oudste wetenschappen van onze cultuur: je leert begrijpen hoe de verschillende gerechtelijke instanties werken en je leert omgaan met  relevante juridische terminologie. In het tweede deel leer je inzien dat je beroepshalve weliswaar creatief mag zijn, maar dat niet alles kan. Er zijn grenzen die de overheid en de beroepssector opleggen. Af en toe een ethische en juridische reflex aan de dag leggen zal niemand kwaad doen.

                     COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
                      Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

                     Algemene competenties

                     • CM36 #Denken en redeneren
                     Algemene beroepsgerichte competenties
                     • CM49 #Maatschappijbewustzijn en actualiteitszin
                     • CM50 #Deontologisch verantwoord handelen
                     Beroepsspecifieke competenties

                      SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
                      • Je kent de werking en de organisatie van het gerecht.
                      • Je past de belangrijkste regels en principes van het personen-, verbintenissen-, contracten- en zakenrecht toe op concrete cases.
                      • Je kent de organisaties en de instellingen die waken over de juridische en deontologische aspecten van communicatie.
                      • Je past de waarden en normen van de wetgeving en de deontologische codes  toe op concrete cases.
                      •  Je formuleert een heldere en goed onderbouwde mening.

                      VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
                      Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
                      Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je minstens 20 stpnt verworven hebben uit het voltijds modelpakket 1 - CM.

                      Andere begincompetenties
                      Geen.
                      LEERINHOUDEN
                      • Definitie, bronnen en indeling van het recht
                      • Werking van het gerecht
                      • De persoon en zijn rechten
                      • Verbintenissen- en contractenrecht
                      • Zakenrecht 
                      • Bijzondere kwesties aangaande de grondwettelijke rechten
                      • Wet marktpraktijken en consumentenbescherming
                      • Bijzondere kwesties aangaande intellectuele rechten

                      STUDIEMATERIAAL

                      Plantijnsyllabus 

                       


                      WERKVORMEN
                      Soort werkvorm    
                      hoor- en werkcolleges:

                       100

                      %
                      practicum en oefeningen:

                        0

                      %

                      vormen van groepsleren:

                        0

                      %
                      Verdere toelichting:

                      EVALUATIE

                      Eerste examenperiode
                      CategorieWeging van categorieën
                      mondeling examen100%

                      Mondeling examen, waarin zowel naar kennis als naar inzicht wordt gepeild.


                      tijd voor examinering
                      uren

                      2 

                      Tweede examenperiode
                      CategorieWeging van categorieën
                      mondeling examen100%

                      Mondeling examen, waarin zowel naar kennis als naar inzicht wordt gepeild.

                      De leerstof die tijdens de tweede examenperiode bevraagd wordt, is dezelfde als deze van de eerste examenperiode.

                       
                      Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 25/02/2013
                      Verkort programma PRV voor HBO5 - Modelpakket 1 - WS1 Creatief ontwerp
                        
                      O.O. heeft componenten:Neen
                      Afstudeerrichting//Leertraject:Modelpakket 1
                      Code:2140500035
                      Academiejaar:2012-2013
                      Type:kern,
                      Niveau:uitdiepend
                      Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 2 - Semester 1
                      Contacturen:0
                      Aantal studiepunten:6
                      Totaal studietijd:156
                      Examencontract:niet mogelijk
                      Deliberatie:niet mogelijk
                      Vrijstelling:mogelijk
                      Onderwijstaal:
                      Lector(en)Mark van Varik
                      Linda Berghmans
                      Koen Vlecken
                      Imelda Van Praet
                      Sandra Mermans

                       

                      KORTE OMSCHRIJVING
                      In deze WS ontwerp je een folder en een website. Je verzint een logo, neemt foto's en schrijft 'copy' voor in je folder en op je website.

                      COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
                       Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

                      Algemene competenties

                      • CM25 #Leerbereidheid
                      • CM30 #zelfstandigheid
                      • CM31 #Innovativiteit en creativiteit
                      • CM34 #Evalueren
                      • CM36 #Denken en redeneren
                      • CM37 #Deadlinegericht werken
                      • CM40 #360° inlevingsvermogen
                      Algemene beroepsgerichte competenties
                      • CM43 #Tekstproductie in het Nederlands
                      Beroepsspecifieke competenties
                      • CM54 #Fotografie, lay-out en grafische vormgeving
                      • CM55 #Audiovisuele productie en multimedia

                      SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
                     • je ontwikkelt een logo 
                     • je stelt een folder samen, rekening houdend met de boodschap en de doelgroep 
                     • je bouwt een website,  rekening houdend met de boodschap en de doelgroep 
                     • je maakt portretten en onderwerpsgebonden beelden in functie van de website en de folder
                     • je maakt een reclamespotje 
                     • je schrijft lezergerichte teksten voor folder en website, aangepast aan het medium

                     • VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
                      Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
                      Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Nederlands1; Media; Exploreer de media en moet je minstens 40 stpnt verworven hebben uit het voltijds modelpakket deel 1 - Communicatiemanagement.

                      Andere begincompetenties
                      Geen
                      LEERINHOUDEN

                      Zie workshopbundel voor de concrete opdrachten.

                      folder, website, fotoportfolio, videoproductie

                      adhv

                     • Illustrator/Indesign/Lay-out en DTP
                     • Dreamweaver en de praktijk van webontwerp
                     • Photoshop, de praktijk van digitale fotografie en video, montagetechnieken
                     • copywriting


                     • STUDIEMATERIAAL
                      online handleidingen
                      WERKVORMEN
                      Soort werkvorm    
                      hoor- en werkcolleges:

                       20

                      %
                      practicum en oefeningen:

                        80

                      %

                      vormen van groepsleren:

                        0

                      %
                      Verdere toelichting:


                      EVALUATIE

                      Eerste examenperiode
                      CategorieWeging van categorieën
                      permanente evaluatie100%

                      • Afleveren van een eindproduct voor de vakken DTP, Web, Foto, Video, Nederlands.
                      • Wie 3 maal afwezig is bij de procesbegeleiding (lessen of andere contacten) krijgt een 0 voor het facet dat dan wordt begeleid. Medische attesten gelden niet als verzachtende omstandigheid.
                      • Voor een werkstuk / taak dat niet of te laat wordt afgegeven krijgt de student een 0 op het deelexamen. De scores van deelexamens worden mathematisch opgeteld.
                      • Als men uitspraken letterlijk overneemt van een ander en daarbij niet aantoont dat het om een citaat gaat, pleegt men een vorm van intellectuele diefstal die plagiaat heet.  Bij elke vaststelling wordt plagiaat bestraft. (We volgen daarbij een procedure die beschreven staat in artikels 94 tot en met 97 van het OER.)  
                      • Nederlands: Voor elke deeltaak en schriftelijk examen geldt volgende regel: 1 dt-fout = -2p., 2dt-fouten = -4, 3 dt-fouten = -8, 4 dt-fouten = -16, vanaf 5 dt-fouten: 0.

                      tijd voor examinering
                      uren

                      0 

                      Tweede examenperiode
                      CategorieWeging van categorieën
                      permanente evaluatie100%

                       

                       

                       
                      INFORMATIE OVER DE FACETTEN
                       
                     • Webdesign
                     • Foto en Video
                     • DTP
                     • Nederlands
                     •  
                      Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 10/10/2012
                      Verkort programma PRV voor HBO5 - Modelpakket 1 - WS2 Actua in de media
                        
                      O.O. heeft componenten:Neen
                      Afstudeerrichting//Leertraject:Modelpakket 1
                      Code:2140500036
                      Academiejaar:2012-2013
                      Type:kern,
                      Niveau:uitdiepend
                      Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 2 - Volledig academiejaar
                      Contacturen:0
                      Aantal studiepunten:5
                      Totaal studietijd:130
                      Examencontract:niet mogelijk
                      Deliberatie:niet mogelijk
                      Vrijstelling:mogelijk
                      Onderwijstaal:
                      Lector(en)Koen Cornil
                      Roger Frenssen
                      Hilde Leemans

                       

                      KORTE OMSCHRIJVING

                      De drie invalshoeken van deze workshop: (1) Massamedia  (2) Mediapraktijk en (3) SES (Sociaal-economische Structuren) hebben de bedoeling je rond te leiden in en vertrouwd te maken met de wereld van de gedrukte media, de wereld van radio en televisie, en het ingewikkelde kluwen van Belgische, Europese en Wereldinstellingen die het politieke, sociale en economische landschap beheersen. 


                      COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
                       Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

                      Algemene competenties

                      • CM25 #Leerbereidheid
                      • CM30 #zelfstandigheid
                      • CM35 #Leergierigheid
                      • CM36 #Denken en redeneren
                      • CM37 #Deadlinegericht werken
                      Algemene beroepsgerichte competenties
                      • CM41 #Informatie zoeken en beoordelen
                      • CM48 #Mediabewustzijn
                      • CM49 #Maatschappijbewustzijn en actualiteitszin
                      Beroepsspecifieke competenties

                       SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN

                       Je ontwikkelt een " feeling " voor media . 

                       Je kan omgaan met verschillende soorten media, zowel de traditionele als de zogenaamde nieuwe media. 

                       Je ontwikkelt je tot een professional die uit interesse bladert in nieuwe tijdschriften en onbekende kranten.

                       Je leest artikels over de "media " in kranten en tijdschriften en consulteert de vakliteratuur .


                       Je hebt inzicht in het belang en de eigenheid van de behandelde instellingen en structuren .

                       VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
                       Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
                       Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Media; Exploreer de media; en moet je minstens 40 stpnt verworven hebben uit het voltijds modelpakket deel 1 - Communicatiemanagement.

                       Andere begincompetenties

                       LEERINHOUDEN

                       Het facet Massamedia bestaat uit twee onderwijseenheden: Massamedia: gedrukte pers (LEH) en
                       Massamedia: radio en televisie (COK)
                       In beide onderwijseenheden Massamedia: gedrukte pers en Massamedia: radio en televisie staan de
                       massamedia als dusdanig centraal.
                       Tijdens de lessen Massamedia: gedrukte pers staan de geschreven media centraal, zowel feitelijk als
                       beleidsmatig. Aandacht gaat hier voornamelijk naar de kranten, de weekbladen en andere periodieke
                       bladen, zowel in Vlaanderen als in Franstalig België. In zeer beperkte mate wordt ook aandacht besteed
                       aan grote Europese mediagroepen.

                       Tijdens de lessen Massamedia: radio en televisie staan de audiovisuele media – radio en televisie –
                       centraal. Net als bij Massamedia: gedrukte pers zal ook hier aandacht worden besteed zowel aan feitelijke
                       als beleidsmatige aspecten. Maar omdat radio en televisie al sinds 1971 een Vlaamse bevoegdheid zijn,
                       gaat de aandacht in hoofdzaak naar Vlaanderen. We kijken waar nodig en nuttig ook wel even over de
                       taalgrens en ook Europa dringt zich steeds meer op.


                       Het facet Mediapraktijk bestaat uit drie opdrachten:
                       Presentatie van de media-actualiteit
                       AV-oefeningen
                       Print-oefeningen

                       In het facet Sociale en Economische Structuren – SES krijg je een overzicht van de belangrijkste Belgische-, Europese- en Wereldinstellingen op politiek, sociaal en economisch gebied.

                       STUDIEMATERIAAL
                       • Bundel workshop 2
                       • Syllabus en cursusnota's
                       • Actualiteit
                       • On-line materiaal, kranten, tijdschriften, internet.
                       • Blog

                       WERKVORMEN
                       Soort werkvorm    
                       hoor- en werkcolleges:

                        45

                       %
                       practicum en oefeningen:

                         50

                       %

                       vormen van groepsleren:

                         5

                       %
                       Verdere toelichting:

                       Het facet SES bestaat deels uit hoorcolleges. Na afloop van de lessen SES maak je een Nederlandstalige blog.
                       Hierop post je gedurende 14 dagen dagelijks een zelf geschreven tekst over een interessant onderwerp (onderwerpen) waarover je op die dag in een Belgische krant (van die dag) hebt gelezen. In het weekend lever je dus twee bijdragen.
                       Alleen onderwerpen die behandeld worden in de cursus SES komen in aanmerking.

                       Het facet Massamedia bestaat uit hoorcolleges.

                       Het facet Mediapraktijk bestaat uit drie aspecten. 
                       Je volgt permanent de media-actualiteit. Daarnaast ga je gedurende één week zeer intensief de media-actualiteit volgen. Je rapporteert hierover in een blog. Aan de hand van deze blog informeer je je medestudenten.
                       Je krijgt 5 individuele opdrachten Print-oefeningen.  en 5 individuele opdrachten AV-oefeningen waarin je telkens verschillende media en hun inhoud leert kennen.


                       EVALUATIE

                       Eerste examenperiode
                       CategorieWeging van categorieën
                       mondeling examen14%
                       permanente evaluatie26%
                       schriftelijk examen60%

                       Workshop 2 is een individuele workshop.
                       Heel concreet maak je voor het facet SES alles individueel (examen en blog).

                       Het facet Massamedia wordt beoordeeld aan de hand van een individueel examen. De oefeningen van Mediapraktijk zijn individuele oefeningen.
                       Enkel de blog en de presentatie van het facet Mediapraktijk bestaat uit groepswerk. De beoordeling gebeurt evenwel individueel. Niet alle groepsleden hebben bijgevolg noodzakelijk dezelfde punten. 

                       Voor het facet Mediapraktijk gelden de regels uit het OER in verband met procesbegeleiding.Wie 3 maal afwezig is bij de procesbegeleiding(=lessen of andere contacten) krijgt een 0 voor het facet dat dan wordt begeleid. Medische attesten gelden niet als verzachtende omstandigheid.

                       Voor een werkstuk / taak dat niet of te laat wordt afgegeven krijg je een 0 op het deelexamen. 


                        


                       tijd voor examinering
                       uren

                       6 

                       Tweede examenperiode
                       CategorieWeging van categorieën
                       mondeling examen40%
                       schriftelijk examen60%

                       Massamedia : vanzelfsprekend nieuw examen
                       Mediapraktijk
                       : Anders dan in de eerste examenperiode is dit aspect in de tweede examenperiode volledig individueel.
                       Je maakt een Nederlandstalige blog.
                       Hierop volg je vanaf 1 juli tot de dag voor het examen de media-actualiteit op.
                       De blog bevat verwijzingen naar wat je vindt + een korte toelichting/kadering
                       Tijdens een mondeling examen kom je je blog tonen.
                       Eventueel kan er nog een korte extra zoekopdracht gegeven worden tijdens de voorbereidingstijd.
                       SES
                       :
                       Les: Mondeling examen
                       Blog: Je maakt een Nederlandstalige blog.
                       Hierop post je gedurende 14 dagen dagelijks een zelf geschreven tekst over een interessant onderwerp (onderwerpen) waarover je op die dag in een Belgische krant (van die dag) hebt gelezen. In het weekend lever je dus twee bijdragen.
                       Alleen onderwerpen die behandeld worden in de cursus SES komen in aanmerking.
                       Begin blog: ten vroegste vanaf 1 juli 2013
                       Einde blog: voor het begin van de tweede examenzittijd.
                       Je brengt FRR via mail (roger.frenssen@plantijn.be) op de hoogte van de eerste blogdag, URL en paswoord.

                        
                       INFORMATIE OVER DE FACETTEN
                        
                       Deze 3 facetten komen in de workshop aan bod:
                       • Massamedia
                       • Mediapraktijk
                       • Sociale en Economische Structuren (afgekort SES)

                       De facetten Massamedia en Mediapraktijk zijn nog eens opgedeeld naar gedrukte media (LEH) en radio en televisie (COK). Beide lectoren staan samen in voor de beide facetten.
                        
                       Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 10/10/2012
                       Verkort programma PRV voor HBO5 - Modelpakket 1 - Visueel communiceren
                         
                       O.O. heeft componenten:Neen
                       Afstudeerrichting//Leertraject:Modelpakket 1
                       Code:2140500039
                       Academiejaar:2012-2013
                       Type:keuze,
                       Niveau:uitdiepend
                       Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 2 - Volledig academiejaar
                       Contacturen:0
                       Aantal studiepunten:3
                       Totaal studietijd:78
                       Examencontract:niet mogelijk
                       Deliberatie:mogelijk
                       Vrijstelling:mogelijk
                       Onderwijstaal:
                       Lector(en)Mark van Varik

                        

                       KORTE OMSCHRIJVING
                       Communicatie met behulp van beelden is een culturele vanzelfsprekendheid geworden. Omdat we maar al te vaak intuïtief kiezen, is het zinvol om eens stil te staan bij deze keuzes die we dagelijks maken. In dit vak leer je om de mechanismen te ontleden waaraan onze visuele cultuur onderhevig is. Door middel van verschillende opdrachten leer je het behandelen en creëren van beelden al doende te begrijpen en te sturen.

                       COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
                        Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

                       Algemene competenties

                       • CM30 #zelfstandigheid
                       • CM31 #Innovativiteit en creativiteit
                       • CM34 #Evalueren
                       • CM37 #Deadlinegericht werken
                       Algemene beroepsgerichte competenties
                        Beroepsspecifieke competenties
                        • CM54 #Fotografie, lay-out en grafische vormgeving

                        SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
                        • Je onderzoekt en documenteert de huidige beeldcultuur.
                        • Je onderscheidt verschillende beeldende en artistieke stromingen.
                        • Je begrijpt de verschillende beelddisciplines en kan ze toepassen.
                        • Je werkt en ontwerpt in functie van een specifieke doelgroep.
                        • Je werkt een opdracht uit tot in de essentie, ontdaan van alle (visuele) ‘ruis’.
                        • Je werkt verschillende oplossingen uit per probleemstelling, met gebruikmaking van verschillende technieken.
                        • Je behandelt typografie op een gevorderd niveau.

                        VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
                        Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
                        'Om in te kunnen schrijven vr dit oo moet je geslaagd zijn vr: Media; Exploreer de media; moet je min 40 stpnt verworven hebben uit het volt mdlp 1 CM; en moet je ook inschr vr: WS1 Creatief Ontwerp. Studenten VP volgen samen met WS1 Creatief ontwerp'
                        'Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Media; Exploreer de media; moet je minstens 40 stpnt verworven hebben uit het voltijds modelpakket deel 1 - CM; en moet je je ook inschrijven voor: WS1 Creatief Ontwerp.'


                        Andere begincompetenties
                        Een basiskennis (incl. terminologie) van het volgende:

                        • Compositie
                        • Kleurgebruik
                        • Licht en schaduw
                        • Proporties
                        • Symboliek
                        • Lay-out
                        • Druktechnieken
                        • Fotografische technieken

                        LEERINHOUDEN
                        • Beeldcultuur
                        • Esthetiek
                        • Ethiek
                        • Gestaltwetten
                        • Semiotiek
                        • Retoriek
                        • Typografie

                        STUDIEMATERIAAL
                        • Lessen
                        • Aantekeningen

                        WERKVORMEN
                        Soort werkvorm    
                        hoor- en werkcolleges:

                         50

                        %
                        practicum en oefeningen:

                          50

                        %

                        vormen van groepsleren:

                          0

                        %
                        Verdere toelichting:

                        EVALUATIE

                        Eerste examenperiode
                        CategorieWeging van categorieën
                        mondeling examen60%
                        permanente evaluatie40%

                        Productevaluatie: aan het einde van de cursus presenteert elk groepje, bestaande uit twee studenten, hun eindwerk aan de lector en medestudenten. (60% van de eindscore)

                        Procesevaluatie: er wordt een beoordeling gegeven aan tussentijdse opdrachten. (40% van de eindscore)


                        tijd voor examinering
                        uren

                         

                        Tweede examenperiode
                        CategorieWeging van categorieën
                        mondeling examen100%

                        De studenten werken zelfstandig een nieuwe opdracht uit. Procesevaluatie is in de vakantie niet mogelijk. Daarom wordt het proces, ondanks het belang ervan, tijdens de tweede examenperiode niet beoordeeld.

                         
                        Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 25/02/2013
                        Verkort programma PRV voor HBO5 - Modelpakket 1 - Communicatieonderzoek
                          
                        O.O. heeft componenten:Neen
                        Afstudeerrichting//Leertraject:Modelpakket 1
                        Code:2140500100
                        Academiejaar:2012-2013
                        Type:kern,
                        Niveau:uitdiepend
                        Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 2 - Semester 1
                        Contacturen:0
                        Aantal studiepunten:3
                        Totaal studietijd:78
                        Examencontract:mogelijk
                        Deliberatie:mogelijk
                        Vrijstelling:mogelijk
                        Onderwijstaal:
                        Lector(en)Ilse Van Looveren

                         

                        KORTE OMSCHRIJVING
                        Wat denkt de publieke opinie over onze organisatie?, Welk imago hebben we bij onze doelgroepen?  Wie leest er ons personeelsblad? Dergelijke vragen zijn het uitgangspunt van Communicatieonderzoek. Eerst en vooral krijg je een aantal basisonderzoekstechnieken.  Zo leer je oa  een enquête opstellen, afnemen, verwerken en interpreteren.  Daarnaast verwerf je inzicht in verschillende onderzoekstechnieken die in de PR-wereld gebruikt worden

                        COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
                         Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

                        Algemene competenties

                        • CM36 #Denken en redeneren
                        Algemene beroepsgerichte competenties
                        • CM41 #Informatie zoeken en beoordelen
                        Beroepsspecifieke competenties
                        • CM51 #Onderzoeken

                        SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
                         • Je stelt een probleemstelling op met bijhorende operationele definities.
                         • Je bepaalt de populatie en trekt de meest geschikte steekproef.
                         • Je bepaalt en verantwoordt de meest geschikte onderzoeksmethode.
                         • Je stelt een geschikt meetinstrument op (vragenlijst, codeerschema,...)
                         • Je analyseert en interpreteert onderzoeksresultaten.  
                         • Je visualiseert onderzoeksresultaten in grafieken en tabellen.   

                        VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
                        Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
                        'Om in te kunnen schrijven vr dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Research en ICT-toolkit; en moet je minstens 20 stpnt verworven hebben uit het voltijds modelpakket deel 1- CM. Studenten VP zijn geslaagd vr Research en ICT-toolkit'
                        'Om in te kunnen schrijven vr dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Research en ICT-toolkit; en moet je minstens 20 stpnt verworven hebben uit het voltijds modelpakket deel 1- CM.'


                        Andere begincompetenties
                        'Om in te kunnen schrijven vr dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Research en ICT-toolkit; en moet je minstens 20 stpnt verworven hebben uit het voltijds modelpakket deel 1- CM. Studenten VP zijn geslaagd vr Research en ICT-toolkit'
                        'Om in te kunnen schrijven vr dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Research en ICT-toolkit; en moet je minstens 20 stpnt verworven hebben uit het voltijds modelpakket deel 1- CM.'


                        LEERINHOUDEN

                        Belang van communicatieonderzoek

                        - Methoden van dataverzameling

                        - De techniek van de enquête

                        - Inhoudsanalyse 

                        - Typen communicatieonderzoek

                                 Omgevingsonderzoek         

                                  Imago / reputatie

                                  Identiteitsonderzoek

                                 Communicatie-audit

                                 Onderzoek naar mediarelaties

                                 Onderzoek bij communicatieprojecten

                        STUDIEMATERIAAL
                         • Cursus aangevuld met eigen notities.
                         • Ppt-presentatie + bijhorende teksten 

                         


                        WERKVORMEN
                        Soort werkvorm    
                        hoor- en werkcolleges:

                         55

                        %
                        practicum en oefeningen:

                          45

                        %

                        vormen van groepsleren:

                          0

                        %
                        Verdere toelichting:
                        Concrete toepassingen van dit opleidingsonderdeel maken deel uit van WS3, communicatieplan.

                        EVALUATIE

                        Eerste examenperiode
                        CategorieWeging van categorieën
                        schriftelijk examen100%

                         • Kennis en inzicht in de verschillende onderzoekstechnieken worden getoetst in een schriftelijk examen
                         • De evaluatie gebeurt op basis van de geziene leerstof tijdens de hoorcolleges en teksten die de studenten zelf dienen te verwerken. Om een volledig examen te kunnen afleggen is het van belang om cursus, ppt-presentatie, nota's, zelfstudieteksten, voorbeelden, ea. te kennen.
                         • Aanwezigheid tijdens de hoorcolleges en oefeningensessies is een meerwaarde om de lesinhouden goed te kunnen begrijpen en om een geslaagd examen te kunnen afleggen.

                         


                        tijd voor examinering
                        uren

                        2 

                        Tweede examenperiode
                        CategorieWeging van categorieën
                        schriftelijk examen100%

                         • Kennis en inzicht in de verschillende onderzoekstechnieken worden getoetst in een schriftelijk examen
                         • De evaluatie gebeurt op basis van de geziene leerstof tijdens de hoorcolleges en teksten die de studenten zelf dienen te verwerken. Om een volledig examen te kunnen afleggen is het van belang om cursus, ppt-presentatie, nota's, zelfstudieteksten, voorbeelden, ea. te kennen.
                         • Aanwezigheid tijdens de hoorcolleges en oefeningensessies is een meerwaarde om de lesinhouden goed te kunnen begrijpen en om een geslaagd examen te kunnen afleggen.
                         
                        Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 10/10/2012