ECTS-database Plantijn Hogeschool
Verkorte programma's CM - Public relations en voorlichting verkorte programma's - Verkort programma PRV voor bachelors marketing
  
cataloognrbenamingstudiepunten
2140300015Reclame3
2140300019Mediaplanning3
2140300021PR en reputatiemanagement3
2140300022Interne communicatie3
2140300030Project15
2140300036Public affairs3
2140300038Intercultural communication3
2140300045Eventmanagement3
2140500072Bedrijfsjournalistiek4
2140500075Mediarelaties, crisiscommunicatie en mediatraining5
2140500076Presentatie- en argumentatietechnieken3
2140400046Stage (PRV)12
2140400050Stage portfolio (PRV)3
Public relations en voorlichting verkorte programma's - Verkort programma PRV voor bachelors marketing - Reclame
  
O.O. heeft componenten:Neen
Afstudeerrichting//Leertraject:Public relations en voorlichting verkorte programma's
Code:2140300015
Academiejaar:2012-2013
Type:kern,keuze
Niveau:uitdiepend
Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 of 2 - Semester 1,
Contacturen:0
Aantal studiepunten:3
Totaal studietijd:78
Examencontract:mogelijk
Deliberatie:mogelijk
Vrijstelling:mogelijk
Onderwijstaal:
Lector(en)Helga Van den Bulck

 

KORTE OMSCHRIJVING
Reclame is zelden zomaar "een plaatje met een praatje". Er zit strategie achter. Men werkt met doelgroepen en doelstellingen. Men gaat op zoek naar de gevoelige snaar bij die consumenten en denkt dan na hoe de boodschap het best gebracht kan worden. Vaak combineert men een reclamecampagne met andere communicatievormen zoals direct marketing, e-communicatie, sponsoring e.d. Het is dan wel belangrijk deze communicatiemix optimaal op elkaar af te stemmen.

COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
 Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

Algemene competenties

 • CM25 #Leerbereidheid
 • CM30 #zelfstandigheid
 • CM33 #Organisatiesensitiviteit
 • CM34 #Evalueren
 • CM35 #Leergierigheid
 • CM36 #Denken en redeneren
 • CM40 #360° inlevingsvermogen
Algemene beroepsgerichte competenties
 • CM41 #Informatie zoeken en beoordelen
 • CM48 #Mediabewustzijn
 • CM49 #Maatschappijbewustzijn en actualiteitszin
 • CM50 #Deontologisch verantwoord handelen
Beroepsspecifieke competenties
 • CM52 #Communicatie plannen

SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
 • je kan een publiek segmenteren en de doelgroepen omschrijven.
 • je kan doelstellingen formuleren voor product- diensten- en voorlichtingscampagnes
 • je herkent een geschikte propositie en kan mogelijke positioneringen voor producten en merken formuleren.
 • je begrijpt dat een goede strategie start met het neerschrijven van een ladder van associaties
 • je kent de sterktes en beperkingen van de verschillende marketincommunicatievormen zoals online als offline en je weet hoe ze de consistentie in de boodschap naar de consument toe moeten respecteren.
 • je kent de diverse budgetteringsmethodes gebruikt door adverteerders.
 • je weet welke onderzoekstechniek moet aangewend worden om de impact van een bepaalde campagne te meten.

 


VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Comm.mgmt; Exploreer het communicatiewerkveld en moet je minstens 20 (voor CC) / 40 (voor PRV) stpnt verworven hebben uit het voltijds modelpakket 1 - Communicatiemanagement (CC/PR&V).

Andere begincompetenties
Geen
LEERINHOUDEN

- Merkenbeleid

- Strategische planning

- Doelgroepen en doelstellingen

- Reclameproposities

- Budget bepalen

- Soorten reclameonderzoek

- Organisatie van een reclamebureau

 


STUDIEMATERIAAL
 • De Pelsmacker, P, Geuens, M & J. Van den Bergh. Marketingcommunicatie (2010). Amsterdam: Pearson Education Benelux
 • Nota's les
 • PowerPoint

WERKVORMEN
Soort werkvorm    
hoor- en werkcolleges:

 80

%
practicum en oefeningen:

  20

%

vormen van groepsleren:

  0

%
Verdere toelichting:

EVALUATIE

Eerste examenperiode
CategorieWeging van categorieën
schriftelijk examen100%

 • Schriftelijk examen met een mix aan kennisvragen, inzichtvragen en toepassingsvragen.

tijd voor examinering
uren

2 

Tweede examenperiode
CategorieWeging van categorieën
schriftelijk examen100%

 • Schriftelijk examen met een mix aan kennisvragen, inzichtvragen en toepassingsvragen.
 
Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 10/10/2012
Public relations en voorlichting verkorte programma's - Verkort programma PRV voor bachelors marketing - Mediaplanning
  
O.O. heeft componenten:Neen
Afstudeerrichting//Leertraject:Public relations en voorlichting verkorte programma's
Code:2140300019
Academiejaar:2012-2013
Type:kern,keuze
Niveau:uitdiepend
Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 of 2 - Semester 2,
Contacturen:0
Aantal studiepunten:3
Totaal studietijd:78
Examencontract:mogelijk
Deliberatie:mogelijk
Vrijstelling:mogelijk
Onderwijstaal:
Lector(en)Stephaan Poppe

 

KORTE OMSCHRIJVING
Welke media moet de adverteerder inschakelen voor zijn reclamecampagne? Gebruikt hij gedrukte media zoals kranten, magazines of huis-aan-huisbladen? Of verkiest hij AV-media zoals radio, TV of bioscoop. Wanneer overweegt hij te werken met affichage? Hoe belangrijk zijn de nieuwe media in het uitdragen van commerciële boodschappen? Een goed inzicht in de bereiksprofielen van de verschillende media zorgt voor een doeltreffend mediaplan.

COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
 Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

Algemene competenties

 • CM34 #Evalueren
 • CM36 #Denken en redeneren
Algemene beroepsgerichte competenties
 • CM41 #Informatie zoeken en beoordelen
 • CM48 #Mediabewustzijn
Beroepsspecifieke competenties
 • CM52 #Communicatie plannen

SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
 • Je kan omgaan met typische mediastatistieken (CIM-, MDB-cijfers).  Je berekent onder meer het gecombineerd bereik, het gecumuleerd bereik, de duplicaties, de dekkings- en profielpercentages...
 • Je beheerst de typische begrippen uit de mediaplanning.  Begrippen zoals  GRP, OTS, OGB,  selectiviteitsindex, ranking.  
 • Je maakt de juiste keuze tussen diverse mediumtypen in functie van vooropgestelde media-objectieven. Je houdt daarbij rekening met de communicatiesterktes en zwaktes van de verschillende mediumtypen: dagbladen, magazines, gratis pers, tv, radio, bioscoop, affichage, folders, internet?
 • Je maakt de juiste keuze tussen individuele titels op basis van kwantitatieve selectiecriteria zoals 'kost per duizend', selectiviteitsindex, 'kost per 1000 nuttige contacten', aangevuld met kwalitatieve overwegingen.

VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
'Om in te schr. vr dit oo moet je gesl. zn vr: Com.mngt; Explor com.werkv; Res&ICT; Media, Econ&mark; moet je min 20(CC)/40(PRV) stp verworven hebben uit volt. mp.1CM & moet je inschr. vr WS2. Stud VP zn geslaagd vr Econ.&mark;Res & ICT & inschr vr WS2'
'Om in te schr. vr dit o.o. moet je gesl. zijn vr: Comm.mngt; Explor comm.werkv; Res. & ICT-toolkit; Media, Econ. & marketing; moet je minstens 20(CC)/40(PRV) stpnt verworven hebben uit het volt. modelp.1-CM (CC/PR&V ); en moet je je ook inschr. vr WS2.'


Andere begincompetenties

Geen


LEERINHOUDEN
 •  VOLUME 1:
  • Mediastudies. 
  • Vertrekbasis voor mediaplanning.
  • Dosering van bereik, frequentie en continuïteit.
  • Mediakeuze.
  • Mediabuying.

 • VOLUME 2: 
  • Dagbladen als reclamemedium 
  • Magazines als reclamemedium 
  • Gratis pers als reclamemedium 
  • Televisie als reclamemedium 
  • Radio als reclamemedium 
  • Bioscoop als reclamemedium 
  • Affichage als reclamemedium   
  • Internet als reclamemedium

STUDIEMATERIAAL
 • Cursus: Volume 1 en 2. 
 • Powerpoint
 • Internet (voor CIM statistieken en mediatarieven)
 • Naslagwerk: De Pelksmacker, Geuens en Van Den Bergh (2011).
  Marketingcommunicatie. Hoofdstuk 8. Mediaplanning.
  Amsterdam: Pearson Education Benelux.

 


WERKVORMEN
Soort werkvorm    
hoor- en werkcolleges:

 84

%
practicum en oefeningen:

  16

%

vormen van groepsleren:

  0

%
Verdere toelichting:
Geen

EVALUATIE

Eerste examenperiode
CategorieWeging van categorieën
schriftelijk examen100%

 • Kennisvragen, inzichtvragen en toepassingsvragen: 20 punten
 • Als men uitspraken letterlijk overneemt van een ander, en daarbij niet aantoont dat het om een citaat gaat, pleegt men een vorm van intellectuele diefstal die plagiaat heet. Bij elke vaststelling wordt plagiaat bestraft. (We volgen daarbij een procedure die beschreven staat in de artikels 94 tot en met 97 van het OER.)

 


tijd voor examinering
uren

2 

Tweede examenperiode
CategorieWeging van categorieën
schriftelijk examen100%

 • Kennisvragen, inzichtvragen en toepassingsvragen: 20 punten.
 • Als men uitspraken letterlijk overneemt van een ander, en daarbij niet aantoont dat het om een citaat gaat, pleegt men een vorm van intellectuele diefstal die plagiaat heet. Bij elke vaststelling wordt plagiaat bestraft. (We volgen daarbij een procedure die beschreven staat in de artikels 94 tot en met 97 van het OER.)
 
Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 25/02/2013
Public relations en voorlichting verkorte programma's - Verkort programma PRV voor bachelors marketing - PR en reputatiemanagement
  
O.O. heeft componenten:Neen
Afstudeerrichting//Leertraject:Public relations en voorlichting verkorte programma's
Code:2140300021
Academiejaar:2012-2013
Type:kern,keuze
Niveau:uitdiepend
Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1, 2 of 3 - Semester 1,
Contacturen:0
Aantal studiepunten:3
Totaal studietijd:78
Examencontract:mogelijk
Deliberatie:mogelijk
Vrijstelling:mogelijk
Onderwijstaal:
Lector(en)Dirk Hye

 

KORTE OMSCHRIJVING

Public Relations vertaalt zich meer dan ooit in het voeren van een strategisch reputatiebeleid. Bedrijven en organisaties die een modern PR-beleid willen voeren dienen goede contacten te onderhouden met alle stakeholders uit hun relatienetwerk. Het eerste deel van deze cursus buigt zich over de essentie van reputatiemanagement en hoe bedrijven of organisaties dit concreet kunnen invullen. Open communiceren met werknemers, de overheid, actiegroepen, potentiële werknemers, de pers, sponsors, aandeelhouders, enz. staat hierbij centraal. We kijken hoe bedrijven reputatiebevorderend communiceren en hoe ze dit best aanpakken. In het laatste deel van deze cursus bouwen we stap voor stap aan een complete communicatiecampagne en bestuderen we de diverse bouwstenen van een communicatieplan (probleem, doelstelling, doelgroep, boodschap, strategie, budget, media, enz.).

COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
 Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

Algemene competenties

 • CM33 #Organisatiesensitiviteit
 • CM34 #Evalueren
 • CM36 #Denken en redeneren
Algemene beroepsgerichte competenties
  Beroepsspecifieke competenties
  • CM52 #Communicatie plannen

  SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
  • Je kan het relatienetwerk van een organisatie analyseren
  • Je kan problemen, bedreigingen en kansen voor organisaties onderkennen
  • Je kan reputatiebevorderende acties ondernemen
  • Je kan pr-acties op touw zetten die inspelen op de actualiteit
  • Je weet hoe een communicatie-adviesbureau te selecteren
  • Je kent de voor- en nadelen van het inhuren van extern advies
  • Je weet welke netwerkorganisaties te benaderen
  • Je kan een campagneplan opstellen rond een specifieke probleemstelling

  VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
  Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
  Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Communicatiemanagement; Expl. comm.werkveld; en moet je minstens 40 (voor CC)/ 20 (voor PRV) stpnt verworven hebben uit het voltijds modelpakket 1 - Communicatiemanagement (CC/PR&V)

  Andere begincompetenties
  De studenten kennen de basisterminologie inzake Public Relations, voorlichting en bedrijfscommunicatie.
  LEERINHOUDEN
  • Deel 1: Identiteit, imago en reputatie
  • Deel 2: Reputatieversterkende PR-strategieën
  • Deel 3: Communicatiebeleid (incl. werking van communicatiediensten - en adviesbureaus)
  • Deel 4: Communicatieplanning
  • Kennis van de actualiteit

   


  STUDIEMATERIAAL
  • Powerpointslides dienen als basis voor de te kennen leerstof
  • Deel 4 is gebaseerd op een syllabus die handelt over communicatieplanning
  • Kranten, tijdschriften en nieuwswebsites

  WERKVORMEN
  Soort werkvorm    
  hoor- en werkcolleges:

   100

  %
  practicum en oefeningen:

    

  %

  vormen van groepsleren:

    0

  %
  Verdere toelichting:

  EVALUATIE

  Eerste examenperiode
  CategorieWeging van categorieën
  schriftelijk examen100%

  • Kennis en inzicht wordt getoetst in een schriftelijk examen
  • De evaluatie gebeurt op basis van de geziene leerstof tijdens de hoorcolleges en teksten die de studenten zelf dienen te verwerken. Om een volledig examen te kunnen afleggen is het van belang om syllabus, powerpointcursus, nota's, zelfstudieteksten, voorbeelden en de actualiteit te kennen.
  • Aanwezigheid tijdens de hoorcolleges is een meerwaarde om de lesinhouden goed te kunnen begrijpen en om een geslaagd examen te kunnen afleggen

  tijd voor examinering
  uren

  2 

  Tweede examenperiode
  CategorieWeging van categorieën
  schriftelijk examen100%

  • Kennis en inzicht wordt getoetst in een schriftelijk examen
  • De evaluatie gebeurt op basis van de geziene leerstof tijdens de hoorcolleges en teksten die de studenten zelf dienen te verwerken. Om een volledig examen te kunnen afleggen is het van belang om syllabus, powerpointcursus, nota's, zelfstudieteksten, voorbeelden en de actualiteit te kennen.
  • Aanwezigheid tijdens de hoorcolleges is een meerwaarde om de lesinhouden goed te kunnen begrijpen en om een geslaagd examen te kunnen afleggen.
   
  Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 10/10/2012
  Public relations en voorlichting verkorte programma's - Verkort programma PRV voor bachelors marketing - Interne communicatie
    
  O.O. heeft componenten:Neen
  Afstudeerrichting//Leertraject:Public relations en voorlichting verkorte programma's
  Code:2140300022
  Academiejaar:2012-2013
  Type:kern,keuze
  Niveau:uitdiepend
  Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1, 2 of 3 - Semester 2,
  Contacturen:0
  Aantal studiepunten:3
  Totaal studietijd:78
  Examencontract:mogelijk
  Deliberatie:mogelijk
  Vrijstelling:mogelijk
  Onderwijstaal:
  Lector(en)Dirk Hye

   

  KORTE OMSCHRIJVING

  De belangstelling voor het verbeteren van de interne communicatie binnen een organisatie of bedrijf is nog nooit zo groot geweest als vandaag. Public Relations start op de eerste plaats binnen het eigen bedrijf of organisatie. Tevreden medewerkers zijn immers de beste ambassadeurs van elke organisatie. Het uitgangspunt van deze cursus is dat het motiveren van medewerkers dé succesfactor is voor een aangename werksfeer op de werkvloer. Interne Communicatie is uitgegroeid tot een strategisch instrument om medewerkers te informeren, te motiveren en te begeleiden bij de vele veranderingen die vandaag in een bedrijf plaatsvinden. Deze cursus geeft niet enkel een overzicht van de vele tools die kunnen ingezet worden bij het verbeteren van de interne communicatie maar geeft ook een overzicht van de wijze waarop bedrijven intern met veranderingen omgaan.


  COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
   Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

  Algemene competenties

  • CM33 #Organisatiesensitiviteit
  • CM34 #Evalueren
  • CM36 #Denken en redeneren
  Algemene beroepsgerichte competenties
   Beroepsspecifieke competenties
   • CM52 #Communicatie plannen

   SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
   • Je kan problemen en bedreigingen die intern plaatsvinden binnen een organisatie inschatten
   • Je weet hoe specifieke knelpunten op het vlak van interne communicatie te detecteren 
   • Je weet hoe medewerkers te motiveren
   • Je kan een plan opstellen om de interne communicatie van een organisatie te verbeteren
   • Je kent de voordelen en nadelen van de instrumenten die intern kunnen ingezet worden
   • Je kan de weerstand bij een verandering in een organisatie tot een minimum beperken
   • Je kan geruchtenstromen in kaart brengen en indijken

   VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
   Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
   Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Communicatiemanagement; Expl. comm.werkveld; en moet je minstens 40 (voor CC)/ 20 (voor PRV) stpnt verworven hebben uit het voltijds modelpakket 1 - Communicatiemanagement (CC/PR&V)

   Andere begincompetenties
   De studenten kennen de basisterminologie inzake communicatie, Public Relations en voorlichting
   LEERINHOUDEN
   • Deel 1: Interesse voor Interne Communicatie neemt toe
   • Deel 2: Structuur, cultuur, leiderschap, gebouwen, geruchten
   • Deel 3: Motiveren van medewerkers
   • Deel 4: Interne Communicatie in de praktijk (verbaal, schriftelijk, audiovisueel en nieuwe media)
   • Deel 5: Voor- en nadelen van specifieke IC-instrumenten
   • Deel 6: Change management en interne communicatie

   STUDIEMATERIAAL
   • Powerpointcursus
   • Handboek: "Interne Communicatie als managementinstrument" door Huib Koeleman, Kluwer, 2012

   WERKVORMEN
   Soort werkvorm    
   hoor- en werkcolleges:

    100

   %
   practicum en oefeningen:

     

   %

   vormen van groepsleren:

     0

   %
   Verdere toelichting:

   EVALUATIE

   Eerste examenperiode
   CategorieWeging van categorieën
   schriftelijk examen100%

   • Kennis en inzicht wordt getoetst in een schriftelijk examen
   • De evaluatie gebeurt op basis van de geziene leerstof tijdens de hoorcolleges en teksten die de studenten zelf dienen te verwerken. Om een volledig examen te kunnen afleggen is het van belang om handboek, powerpointcursus, zelfstudieteksten, voorbeelden en de actualiteit te kennen
   • Aanwezigheid tijdens de hoorcolleges is een meerwaarde om de lesinhouden goed te kunnen begrijpen en om een geslaagd examen te kunnen afleggen.

   tijd voor examinering
   uren

   2 

   Tweede examenperiode
   CategorieWeging van categorieën
   schriftelijk examen100%

   • Kennis en inzicht wordt getoetst in een schriftelijk examen
   • De evaluatie gebeurt op basis van de geziene leerstof tijdens de hoorcolleges en teksten die de studenten zelf dienen te verwerken. Om een volledig examen te kunnen afleggen is het van belang om handboek, powerpointcursus, zelfstudieteksten, voorbeelden en de actualiteit te kennen
   • Aanwezigheid tijdens de hoorcolleges is een meerwaarde om de lesinhouden goed te kunnen begrijpen en om een geslaagd examen te kunnen afleggen.
    
   Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 25/02/2013
   Public relations en voorlichting verkorte programma's - Verkort programma PRV voor bachelors marketing - Project
     
   O.O. heeft componenten:Neen
   Afstudeerrichting//Leertraject:Public relations en voorlichting verkorte programma's
   Code:2140300030
   Academiejaar:2012-2013
   Type:keuze,
   Niveau:gespecialiseerd
   Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 of 3 - Semester 2
   Contacturen:0
   Aantal studiepunten:15
   Totaal studietijd:390
   Examencontract:niet mogelijk
   Deliberatie:niet mogelijk
   Vrijstelling:mogelijk
   Onderwijstaal:
   Lector(en)Kristin Meerts

    

   KORTE OMSCHRIJVING

   Tijdens een groepsproject zet je alles wat je de voorbije jaren hebt geleerd om in de praktijk. Je verleent  je praktische kennis aan een interne- of externe opdrachtgever.  Binnen de projecten ontwikkel je je assertiviteit en je zoekt je draai in de communicatiewereld. Je doet essentiële werkervaring op die mooi staat op je CV. Tijdens deze projectperiode werk je als team helemaal zelfstandig. Je levert uiteindelijk een volwaardig communicatieproduct af aan je opdrachtgever. Dit is de beste manier om je kritische visie en verantwoordelijkheidszin te ontwikkelen. 

   De projecten voor het academiejaar 2012-2013 worden in de loop van de maand september 2012 aan de derdejaarsstudenten voorgesteld.

    


   COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
    Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

   Algemene competenties

   • CM24 #Zelfreflectie
   • CM25 #Leerbereidheid
   • CM26 #Initiatiefzin
   • CM27 #Assertiviteit
   • CM28 #Samenwerkingsgerichtheid
   • CM29 #Flexibiliteit
   • CM30 #zelfstandigheid
   • CM31 #Innovativiteit en creativiteit
   • CM32 #Omgaan met stress
   • CM33 #Organisatiesensitiviteit
   • CM34 #Evalueren
   • CM35 #Leergierigheid
   • CM36 #Denken en redeneren
   • CM37 #Deadlinegericht werken
   • CM38 #Leidinggeven
   • CM39 #Projectmatig en methodisch werken
   • CM40 #360° inlevingsvermogen
   Algemene beroepsgerichte competenties
   • CM41 #Informatie zoeken en beoordelen
   • CM42 #anderstalige informatie zoeken
   • CM43 #Tekstproductie in het Nederlands
   • CM44 #Mondelinge taalvaardigheid in het Nederlands
   • CM45 #Mondelinge taalvaardigheid in vreemde talen
   • CM46 #Netwerken en contactvaardigheid
   • CM47 #organiseren
   • CM48 #Mediabewustzijn
   • CM49 #Maatschappijbewustzijn en actualiteitszin
   • CM50 #Deontologisch verantwoord handelen
   Beroepsspecifieke competenties
   • CM51 #Onderzoeken
   • CM52 #Communicatie plannen
   • CM53 #Anderstalige tekstproductie
   • CM54 #Fotografie, lay-out en grafische vormgeving
   • CM55 #Audiovisuele productie en multimedia
   • CM56 #Aansturen
   • CM57 #Budgetopvolging en administratie

   SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN

   Je kan :

   • vergadertechnieken beheersen
   • rapporteren
   • evenementen organiseren
   • communicatiestrategieën ontwikkelen

    De beroepspecifieke doelstellingen worden per project afgesproken .


   VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
   Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
   'Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor het voltijds modelpakket 2 commerciële communicatie of public relations en voorlichting.'
   'Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor het voltijds modelpakket 2 commerciële communicatie of public relations en voorlichting. Studenten VP zijn geslaagd voor modelpakket 1'


   Andere begincompetenties
   Geen
   LEERINHOUDEN
   Afhankelijk van het project
   STUDIEMATERIAAL
   Handleiding projectperiode
   WERKVORMEN
   Soort werkvorm    
   hoor- en werkcolleges:

    0

   %
   practicum en oefeningen:

     0

   %

   vormen van groepsleren:

     100

   %
   Verdere toelichting:
   • project
   • vergaderingen, reviews
   • presentatie

   EVALUATIE

   Eerste examenperiode
   CategorieWeging van categorieën
   permanente evaluatie100%

   • Proces- en productevaluatie: de puntenverdeling en de manier waarop geëvalueerd wordt, vind je in de projectbrochure.
   • We willen er op wijzen dat er zeer strenge regels zijn voor afwezigheden bij de projectgebonden activiteiten en  bij de vergadermomenten.
   • Het niet naleven van deze regels leidt onherroepelijk tot een uitsluiting uit het project.
   • Project is een kernvak. Dat betekent dat een onvoldoende niet delibereerbaar is.

    
   Dit opleidingsonderdeel bestaat uit facetten. Elk facet levert één deelcijfer op.
   Het totaalcijfer van een opleidingsonderdeel dat bestaat uit verschillende facetten, is de som van de deelcijfers van de facetten, herleid naar 20. 
     


   tijd voor examinering
   uren

   0 

   Tweede examenperiode
   ONMOGELIJK, herkansing gebeurt pas in het volgende academiejaar
    
   INFORMATIE OVER DE FACETTEN
   • individueel proces
   • taalvaardigheid
   • collectief proces
   • collectief product
    
   Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 25/02/2013
   Public relations en voorlichting verkorte programma's - Verkort programma PRV voor bachelors marketing - Public affairs
     
   O.O. heeft componenten:Neen
   Afstudeerrichting//Leertraject:Public relations en voorlichting verkorte programma's
   Code:2140300036
   Academiejaar:2012-2013
   Type:kern,keuze
   Niveau:gespecialiseerd
   Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 of 3 - Semester 1,
   Contacturen:0
   Aantal studiepunten:3
   Totaal studietijd:78
   Examencontract:mogelijk
   Deliberatie:mogelijk
   Vrijstelling:mogelijk
   Onderwijstaal:
   Lector(en)Dirk Hye

    

   KORTE OMSCHRIJVING

   This course investigates the essence of Public Relations: retaining good relations with crucial target groups such as action groups, governmental institutions and the close envinronment in which corporations and organizations operate. Quite often this includes capitalizing on public opinion and maintaining a good relationship with the press.  This course also analyzes the working of the European decision-making process in order to understand how decisions can be influenced. The course includes typical lobbying techniques and strategies. This is illustrated by means of some important issues and an analysis of the strengths of the different stakeholders involved.


   COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
    Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

   Algemene competenties

   • CM33 #Organisatiesensitiviteit
   • CM34 #Evalueren
   • CM36 #Denken en redeneren
   Algemene beroepsgerichte competenties
   • CM41 #Informatie zoeken en beoordelen
   • CM48 #Mediabewustzijn
   • CM49 #Maatschappijbewustzijn en actualiteitszin
   • CM50 #Deontologisch verantwoord handelen
   Beroepsspecifieke competenties
   • CM52 #Communicatie plannen

   SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
   • You can analyze an issue, map the different stakeholders and their arguments and be able to determine the power of balance of these stakeholders
   • You can draft a risk impact matrix of an issue
   • You are aware of the importance of environmental and government relations and particularly of the major influence of the institutions of the European Union on issues concerning companies as well as interest groups and non profit organizations.
   • You are acquainted with lobbying techniques and strategies
   • You can draft a lobbying plan
   • You know how to draft a position paper
   • You know how to approach political decision-makers
   • You are capable of using lobbying techniques
   MEERWAARDE ONDERWIJSTAAL

   Meerwaarde voor de studenten.

   Engels geeft een meerwaarde omdat Public affairs in het hedendaagse ondernemerslandschap zich vooral focust op Europees en internationaal niveau. Lobbyen is de laatste jaren uitgegroeid tot een activiteit die zich uitstrekt op internationaal vlak. Ook bronnenmateriaal is vaak enkel in een andere taal beschikbaar. Kennis van vakjargon in het Engels vergemakkelijkt lobbywerk naar o.a. Europese instellingen toe.


   VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
   Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
   'Om in te kunnen schrijven vr dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: PR en reputatiemanagement; en moet je minstens 80 stpnt verworven hebben uit het voltijds modelpakket - CM. Studenten VP moeten geslaagd zijn vr PR en reputatiemanagement.'
   'Om in te kunnen schrijven vr dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: PR en reputatiemanagement; en moet je minstens 80 stpnt verworven hebben uit het voltijds modelpakket - CM.'


   Andere begincompetenties
   • Applying basic strategies of communication management
   • Following the news

   LEERINHOUDEN
   • This course focuses on the relationship of a company with its environment (part 1 = community relations) and with political decision-makers (part 2 = government relations). The role of public opinion and the press are emphasized.
   • This course focuses on lobbying techniques and strategies that help to work on an efficient Public Affairs policy.

   STUDIEMATERIAAL
   • Syllabus
   • Powerpoint course
   • Internet research
   • Guest lecture(s)

   WERKVORMEN
   Soort werkvorm    
   hoor- en werkcolleges:

    80

   %
   practicum en oefeningen:

     20

   %

   vormen van groepsleren:

     

   %
   Verdere toelichting:

   EVALUATIE

   Eerste examenperiode
   CategorieWeging van categorieën
   permanente evaluatie40%
   schriftelijk examen60%

   The exam consists of two parts 

   • First part (60%) = written exam based on the knowledge of syllabus and powerpointslides
   • Second part (40%) = writing a group paper which analyzes the stakeholder field of an issue. This paper needs to be handed in at the end of the semester.
   • A task or assignment that is handed over too late receives a score of 0. The scores of partial exams are counted up.
   • If one literally takes over statements from another without mentioning the source of this quote, a form of intellectual theft (plagiarism) is committed. Plagiarism is punished following the procedure mentioned in the OER.

    


   tijd voor examinering
   uren

   2 

   Tweede examenperiode
   CategorieWeging van categorieën
   permanente evaluatie40%
   schriftelijk examen60%

   • First part (60%) = written exam based on the knowlegde of syllabus and powerpointslides
   • Second part (40%) = an individual paper on a specific topic which was discussed in the course. This individual paper is only realized when you do not obtain a minimum of 50% for the group paper in the first exam period. If you obtain a minimum of 50% for the group paper in the first exam period, this score will be transferred to the second exam period
   • If one literally takes over statements from another without mentioning the source of this quote, a form of intellectual theft (plagiarism) is committed. Plagiarism is punished following the procedure mentioned in the OER.
    
   Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 10/10/2012
   Public relations en voorlichting verkorte programma's - Verkort programma PRV voor bachelors marketing - Intercultural communication
     
   O.O. heeft componenten:Neen
   Afstudeerrichting//Leertraject:Public relations en voorlichting verkorte programma's
   Code:2140300038
   Academiejaar:2012-2013
   Type:kern,
   Niveau:gespecialiseerd
   Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 of 3 - Semester 1
   Contacturen:0
   Aantal studiepunten:3
   Totaal studietijd:78
   Examencontract:mogelijk
   Deliberatie:mogelijk
   Vrijstelling:mogelijk
   Onderwijstaal:
   Lector(en)Helga Van den Bulck

    

   KORTE OMSCHRIJVING
   The main focus of this course is the importance of intercultural communication in different settings.
   Starting with insights on culture and communication the following subjects will be covered:
   demographic and cultural issues, narrative approach, communication models and patterns, dimensions of culture, cultural adaptations perspectives, culture shock and intercultural competence.


   COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
    Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

   Algemene competenties

   • CM24 #Zelfreflectie
   • CM25 #Leerbereidheid
   • CM28 #Samenwerkingsgerichtheid
   • CM30 #zelfstandigheid
   • CM31 #Innovativiteit en creativiteit
   • CM34 #Evalueren
   • CM35 #Leergierigheid
   • CM36 #Denken en redeneren
   • CM37 #Deadlinegericht werken
   Algemene beroepsgerichte competenties
   • CM49 #Maatschappijbewustzijn en actualiteitszin
   Beroepsspecifieke competenties
   • CM51 #Onderzoeken
   • CM52 #Communicatie plannen

   SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
   • you know how to communicate in international settings with people from different cultures.
   • you know how to recognize the contributions to knowledge and civilization that have been made by members of various cultural groups.
   • you know how to appreciate and understand the multicultural richness of our society, the dynamics of the interaction between such diverse cultural groups, the international dimensions of this phenomenon, and the evolving roles of men and women within that complex socio-economic and cultural situation.
   • you know how to share and accept the perceptions and experiences of people of different cultures, even though they may differ greatly from one's own.
   • you are aware of the fact that enhancing career prospects for working effectively in international companies or organisations in Belgium and abroad is only possible by training on intercultural skills.
   MEERWAARDE ONDERWIJSTAAL

   Meerwaarde voor de studenten.

   Engels geeft een meerwaarde omdat communicatie in het hedendaagse ondernemerslandschap zich vooral focust op Europees en internationaal niveau. Culturele verschillen zijn regelmatig een heet hangijzer bij interregionale tot internationale campagnes en contacten. Ook bronnenmateriaal is vaak enkel in een andere taal beschikbaar. Kennis van vakjargon in het Engels vergemakkelijkt contacten binnen o.a. Europese multinationals.


   VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
   Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
   'Om in te kunnen schrijven vr dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Communicatie en invloed; en moet je minstens 80 stpnt verworven hebben uit het voltijds modelpakket - CM.'
   'Om in te kunnen schrijven vr dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Communicatie en invloed; en moet je minstens 80 stpnt verworven hebben uit het voltijds modelpakket - CM. Studenten VP moeten geslaagd zijn voor Communicatie en invloed.'


   Andere begincompetenties
   Thorough knowledge of the basic communication theory.
   LEERINHOUDEN
   • Importance of intercultural communication: demographic and cultural issues.
   • communication models
   • dimensions of culture
   • communication and culture
   • intercultural competence

   STUDIEMATERIAAL
   • Power Point
   • Recommended reading:
    Cooper-Calloway-Thomas and Simonds (2007), A text with readings, 339p.
    Pearson and Oetzel (2009), Intercultural communication, A layered approach, 400p.
    Chaney, Martin (2007), Intercultural business communication, 306p.
    Harvey, Allard (2005), Understanding and managing diversity. 324p.


   WERKVORMEN
   Soort werkvorm    
   hoor- en werkcolleges:

    45

   %
   practicum en oefeningen:

     45

   %

   vormen van groepsleren:

     10

   %
   Verdere toelichting:
   • Lectures and seminars
   • Discussion groups
   • Guest colleges
   • Workshops

   EVALUATIE

   Eerste examenperiode
   CategorieWeging van categorieën
   permanente evaluatie50%
   schriftelijk examen50%

   • written examination: 50%
   • paper: 50%

   tijd voor examinering
   uren

   2 

   Tweede examenperiode
   CategorieWeging van categorieën
   permanente evaluatie50%
   schriftelijk examen50%

   • written examination: 50%
   • paper: 50%
    
   Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 10/10/2012
   Public relations en voorlichting verkorte programma's - Verkort programma PRV voor bachelors marketing - Eventmanagement
     
   O.O. heeft componenten:Neen
   Afstudeerrichting//Leertraject:Public relations en voorlichting verkorte programma's
   Code:2140300045
   Academiejaar:2012-2013
   Type:kern,keuze
   Niveau:gespecialiseerd
   Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 of 3 - Semester 1,
   Contacturen:0
   Aantal studiepunten:3
   Totaal studietijd:78
   Examencontract:niet mogelijk
   Deliberatie:mogelijk
   Vrijstelling:mogelijk
   Onderwijstaal:
   Lector(en)Iris Robijns

    

   KORTE OMSCHRIJVING

   Evenementen zijn leuk, voor de bezoeker althans. Maar voor de organisator betekent dat een passend idee zoeken, plannen, coördineren, checklists in de gaten houden ... en ook budgetten beheren. Sponsoring leunt hier bij aan: welke organisatie wil haar naam koppelen aan je idee? Het is dus onderhandelen over een ruiloperatie.


   COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
    Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

   Algemene competenties

   • CM25 #Leerbereidheid
   • CM26 #Initiatiefzin
   • CM27 #Assertiviteit
   • CM28 #Samenwerkingsgerichtheid
   • CM29 #Flexibiliteit
   • CM32 #Omgaan met stress
   • CM33 #Organisatiesensitiviteit
   • CM34 #Evalueren
   • CM36 #Denken en redeneren
   • CM37 #Deadlinegericht werken
   • CM39 #Projectmatig en methodisch werken
   Algemene beroepsgerichte competenties
   • CM41 #Informatie zoeken en beoordelen
   • CM47 #organiseren
   Beroepsspecifieke competenties
   • CM52 #Communicatie plannen
   • CM56 #Aansturen
   • CM57 #Budgetopvolging en administratie

   SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
   • Je ontwikkelt een creatief concept in functie van de briefing, rekening houdend met doelgroep-doelstelling-budget.
   • Je werkt dit concept uit zodat  het aan de hand van een voorbereidingsdraaiboek en dagdraaiboek uitgevoerd kan worden.
   • Je maakt een sponsordossier, gekoppeld aan je event.
   • Je creëert een efficiënt communicatieplan om je event te promoten en ontwikkelt 2 media die je kan gebruiken in de promotie van het event. 

    


   VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
   Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
   'Om in te kunnen schrijven vr dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Communicatie en invloed; en moet je minstens 80 stpnt verworven hebben uit het voltijds modelpakket - CM.'
   'Om in te kunnen schrijven vr dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Communicatie en invloed; en moet je minstens 80 stpnt verworven hebben uit het voltijds modelpakket - CM. Studenten VP moeten geslaagd zijn voor Communicatie en invloed.'


   Andere begincompetenties

   Geen


   LEERINHOUDEN

   Je wordt aan de hand van lesmomenten en coachinguren,  begeleid naar het  eindresultaat : zelf een evenementendossier in elkaar steken waarbij elk detail is uitgewerkt en elke vraag een antwoord heeft. 

   • Planning van een evenement
   • Professioneel omgaan met sponsoring

   STUDIEMATERIAAL

     


   WERKVORMEN
   Soort werkvorm    
   hoor- en werkcolleges:

    20

   %
   practicum en oefeningen:

     80

   %

   vormen van groepsleren:

     0

   %
   Verdere toelichting:
   • Hoorcolleges
   • Practica
   • Coaching per groep

   Aan de hand van hoorcolleges krijgen de studenten tools en andere hulpmiddelen aangereikt om zelf een evenement te kunnen organiseren. Na elke les zijn coachingsessies voorzien waarbij studenten hun voorlopige resultaten voorleggen om te bespreken. 

    De input en voorbereiding van de studenten is de basis van een goede coaching.


   EVALUATIE

   Eerste examenperiode
   CategorieWeging van categorieën
   permanente evaluatie100%

    

   • Oefening op uitwerking van het evenement : het evenementendossier
   • Oefening over sponsoring : een sponsordossier + begeleidende brief
   •  Een mediaplan + 2 uitgewerkte media   

   je dient op regelmatige tijdstippen (elke week) voorlopige versies aan te leveren. Hierop krijg je feedback, met de bedoeling het werk in de juiste richting te sturen. Daarom dien je aanwezig te zijn tijdens de consultatiemomenten.

   Deze permanente evaluatie speelt een belangrijke rol in de eindevaluatie.

   De input en voorbereiding van de student is de basis van een goede coaching.


   tijd voor examinering
   uren

   0 

   Tweede examenperiode
   CategorieWeging van categorieën
   permanente evaluatie100%

   Een gelijkaardige, andere oefening die de student, alleen, opnieuw maakt. De evaluatie gebeurt op dezelfde manier. Maar er is geen coaching en begeleiding tijdens de zomermaanden.

    

   Het is de verantwoordelijkheid van de student, om de opdrachten voor de tweede examenperiode bij de lector te komen ophalen tijdens het inzagemoment, de student krijgt  op dat moment zijn opdracht op papier/per mail. Nadien heeft de student een week de tijd om de keuze van event (gelinkt aan de opdracht) door te geven

   Het is de verantwoordelijkheid van de student om de juiste opdrachten, volledig en tijdig aan de betrokken lector te overhandigen.

    
   Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 10/10/2012
   Public relations en voorlichting verkorte programma's - Verkort programma PRV voor bachelors marketing - Bedrijfsjournalistiek
     
   O.O. heeft componenten:Neen
   Afstudeerrichting//Leertraject:Public relations en voorlichting verkorte programma's
   Code:2140500072
   Academiejaar:2012-2013
   Type:kern,
   Niveau:gespecialiseerd
   Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 of 3 - Semester 1
   Contacturen:0
   Aantal studiepunten:4
   Totaal studietijd:104
   Examencontract:niet mogelijk
   Deliberatie:niet mogelijk
   Vrijstelling:mogelijk
   Onderwijstaal:
   Lector(en)Linda Berghmans
   Mark van Varik
   Iris Robijns
   Elisabeth Susswein

    

   KORTE OMSCHRIJVING
   Heel veel informatie wordt op papier of via digitale media doorgestuurd. Maar het moet steeds boeiend verteld worden, anders wil niemand het lezen. In de cursus focussen we op de realisatie van een bedrijfsblad. En daar zit veel in: nieuws zoeken, data verzamelen, interviewen, schrijven en heel veel herschrijven. En dan komt er nog de vormgeving bij. Ook bij deze cursus spelen talen dus een grote rol.

   COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
    Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

   Algemene competenties

   • CM24 #Zelfreflectie
   • CM25 #Leerbereidheid
   • CM26 #Initiatiefzin
   • CM27 #Assertiviteit
   • CM28 #Samenwerkingsgerichtheid
   • CM29 #Flexibiliteit
   • CM30 #zelfstandigheid
   • CM31 #Innovativiteit en creativiteit
   • CM32 #Omgaan met stress
   • CM33 #Organisatiesensitiviteit
   • CM34 #Evalueren
   • CM36 #Denken en redeneren
   • CM37 #Deadlinegericht werken
   • CM38 #Leidinggeven
   • CM39 #Projectmatig en methodisch werken
   • CM40 #360° inlevingsvermogen
   Algemene beroepsgerichte competenties
   • CM41 #Informatie zoeken en beoordelen
   • CM42 #anderstalige informatie zoeken
   • CM43 #Tekstproductie in het Nederlands
   • CM44 #Mondelinge taalvaardigheid in het Nederlands
   • CM45 #Mondelinge taalvaardigheid in vreemde talen
   • CM46 #Netwerken en contactvaardigheid
   • CM47 #organiseren
   Beroepsspecifieke competenties
   • CM51 #Onderzoeken
   • CM53 #Anderstalige tekstproductie
   • CM54 #Fotografie, lay-out en grafische vormgeving
   • CM55 #Audiovisuele productie en multimedia
   • CM56 #Aansturen
   • CM57 #Budgetopvolging en administratie

   SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
   • Je kan de mogelijkheden en de verschillende beschikbare media toepassen in de bedrijfsjournalistiek.
   • Je kan zelf een schriftelijk bedrijfsjournalistiek produkt afleveren.

   VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
   Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
   'Om in te kunnen schrijven vr dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Frans2; Nederlands 2; WS1 Creatief Ontwerp; en moet je minstens 80 stpnt verworven hebben uit het voltijds modelpakket - CM. Studenten VP zijn geslaagd voor mp 1'
   'Om in te kunnen schrijven vr dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Frans2; Nederlands 2; WS1 Creatief Ontwerp; en moet je minstens 80 stpnt verworven hebben uit het voltijds modelpakket - CM.'


   Andere begincompetenties

   Geen


   LEERINHOUDEN
   • Bedrijfsjournalistiek is één van de opdrachten van een PR-verantwoordelijke. Deze cursus geeft een overzicht van de verschillende instrumenten en/of media en hun specifieke kenmerken. 
   • Je leert de theoretische inzichten mbt het maken van bedrijfsbladen  
   • Je leert bedrijfsbladen te bekijken binnen een communicatiebeleid.
   • Je kijkt, vergelijkt en analyseert bestaande bedrijfsbladen.
   • Je leert, onder begeleiding, een bedrijfsblad te maken.
   • Je leert vergaderen op redactievlak
   • je gebruikt vakjargon in 2 talen

   STUDIEMATERIAAL
   • Syllabus
   • Praktijkvoorbeelden (bedrijfsbladen, nieuwsbrieven,…)
   • Gastcolleges
   • Coachsessies  

   WERKVORMEN
   Soort werkvorm    
   hoor- en werkcolleges:

    20

   %
   practicum en oefeningen:

     30

   %

   vormen van groepsleren:

     50

   %
   Verdere toelichting:

   EVALUATIE

   Eerste examenperiode
   CategorieWeging van categorieën
   permanente evaluatie80%
   schriftelijk examen20%

   • Puntenverdeling:
    • PRV  25
    • Nederlands 25
    • Frans  25
    • Grafische Technieken 25
   • Je maakt in groep een paper  in het  Frans en Nederlands over de analyse van  journalistieke produkten uit verschillende bedrijven
   • Je maakt in groep zelf een schriftelijk bedrijfsjournalistiek produkt
   • Je legt een schriftelijke examen af over de geziene leerstof.
   • De evaluatie van deze cursus gebeurt bijna helemaal op permanente basis gedurende de oefensessies en discussiecolleges. Aanwezigheid tijdens deze lessen is dus een absolute vereiste om te slagen.  Peerassessment maakt deel uit van de evaluatie.  
   • Voor een werkstuk / taak dat niet of te laat wordt afgegeven krijgt de student een 0 op het deelexamen. De scores van deelexamens worden mathematisch opgeteld.
   • Als men uitspraken letterlijk overneemt van een ander en daarbij niet aantoont dat het om een citaat gaat, pleegt men een vorm van intellectuele diefstal die plagiaat heet.  Bij elke vaststelling wordt plagiaat bestraft. (We volgen daarbij een procedure die beschreven staat in artikels 94 tot en met 97 van het OER.)
   • Nederlands: Voor elke deeltaak geldt volgende regel: 1 dt-fout = -2p., 2dt-fouten = -4, 3 dt-fouten = -8, 4 dt-fouten = -16, vanaf 5 dt-fouten: 0.

    Als je afwezig bent op een deelexamen georganiseerd buiten de examenreeks, dan mag je dat deelexamen inhalen indien je afwezigheid tijdig gewettigd wordt door een medisch attest.  het originele attest bezorg je aan het studentensecretariaat, de kopie ervan aan de betrokken lector, en dit binnen de 5 werkdagen vanaf de eerste ziektedag.  Je maakt zelf een afspraak met de lector omtrent het tijdstip en de wijze waarop je het deelexamen kan inhalen.  Indien je binnen de gestelde termijn geen medisch attest voorlegt, ben je ongewettigd afwezig en krijg je geen punten op dat deelexamen. 
     Werkwijze en evaluatie van opdrachten staan extra uitgelegd in syllabus.

   tijd voor examinering
   uren

   5 

   Tweede examenperiode
   CategorieWeging van categorieën
   schriftelijk examen100%

   • Het facet waarvoor de onvoldoende werd behaald, wordt in de tweede examenperiode opnieuw afgelegd.
   • Nieuwe opdrachten of mondelinge/schriftelijke examens op de onderdelen waarop geen voldoende is gehaald.
   • Zie eerste examenperiode.
    
   INFORMATIE OVER DE FACETTEN

   Het opleidingsonderdeel bedrijfsjournalistiek bestaat uit de volgende facetten :

   • PRV 
   • Nederlands
   • Frans 
   • Grafische Technieken
    
   Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 10/10/2012
   Public relations en voorlichting verkorte programma's - Verkort programma PRV voor bachelors marketing - Mediarelaties, crisiscommunicatie en mediatraining
     
   O.O. heeft componenten:Neen
   Afstudeerrichting//Leertraject:Public relations en voorlichting verkorte programma's
   Code:2140500075
   Academiejaar:2012-2013
   Type:kern,
   Niveau:gespecialiseerd
   Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 of 3 - Semester 1
   Contacturen:0
   Aantal studiepunten:5
   Totaal studietijd:130
   Examencontract:niet mogelijk
   Deliberatie:niet mogelijk
   Vrijstelling:mogelijk
   Onderwijstaal:
   Lector(en)Elisabeth Susswein
   Nancy Van Temsche
   Iris Robijns
   Linda Berghmans

    

   KORTE OMSCHRIJVING
   Hoe ga je met journalisten om? Wat zit er allemaal in een persmap? Hoe vertel je je verhaal aan de media?
   Je analyseert eerst een aantal slechte en goede voorbeelden. Dan ga je zelf aan de slag om een persconferentie te organiseren. En als de buitenlandse pers komt, moet je je mannetje in vreemde talen kunnen staan. Frans en Engels zijn in deze cursus geïntegreerd.

   COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
    Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

   Algemene competenties

   • CM24 #Zelfreflectie
   • CM25 #Leerbereidheid
   • CM26 #Initiatiefzin
   • CM27 #Assertiviteit
   • CM28 #Samenwerkingsgerichtheid
   • CM29 #Flexibiliteit
   • CM31 #Innovativiteit en creativiteit
   • CM32 #Omgaan met stress
   • CM33 #Organisatiesensitiviteit
   • CM34 #Evalueren
   • CM35 #Leergierigheid
   • CM36 #Denken en redeneren
   • CM37 #Deadlinegericht werken
   • CM38 #Leidinggeven
   • CM39 #Projectmatig en methodisch werken
   • CM40 #360° inlevingsvermogen
   Algemene beroepsgerichte competenties
   • CM41 #Informatie zoeken en beoordelen
   • CM42 #anderstalige informatie zoeken
   • CM43 #Tekstproductie in het Nederlands
   • CM44 #Mondelinge taalvaardigheid in het Nederlands
   • CM45 #Mondelinge taalvaardigheid in vreemde talen
   • CM46 #Netwerken en contactvaardigheid
   • CM47 #organiseren
   • CM48 #Mediabewustzijn
   Beroepsspecifieke competenties
   • CM51 #Onderzoeken
   • CM52 #Communicatie plannen
   • CM53 #Anderstalige tekstproductie
   • CM56 #Aansturen
   • CM57 #Budgetopvolging en administratie

   SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
   • Je kan een persbericht schrijven in het Nederlands en het Frans.  
   • Je kan de pers te woord staan in 3 talen n.a.v. een crisissituatie.
   • Je kent de instrumenten om een nationale perslijst op te stellen.
   • Je kan een persconferentie organiseren en een persmap samenstellen.
   • Je kan een ontwerp voor een crisiscommunicatieplan maken.

   VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
   Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
   'Om in te kunnen schrijven vr dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Frans2; Nederlands 2; Engels 2; PR en reputatiemanagement; en moet je minstens 80 stpnt verworven hebben uit het voltijds modelpakket - CM.'
   'Om in te kunnen schrijven vr dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Frans2; Nederlands 2; Engels 2; PR en reputatiemanagement; en moet je minstens 80 stpnt verworven hebben uit het voltijds modelpakket - CM. Studenten VP zijn geslaagd voor mp 1'


   Andere begincompetenties
  • Kennis van de Belgische media

  • LEERINHOUDEN
   • Het onderhouden van relaties met de pers is een van de voornaamste opdrachten van een voorlichter of PR-verantwoordelijke. Deze cursus beschrijft de basistechnieken en gaat dieper in op communicatie in geval van crisis. 
   • Persrelaties als domein van public relations
   • Instrumenten voor persrelaties en specifiek crisiscommunicatie
   • Terminologie in 3 talen
   • Kennis en actuele voorbeelden van allerlei soorten crises en houding van bedrijfsleven t.o.v. crisiscommunicatie
   • Enkele fundamentele vuistregels rond crisiscommunicatie en woordvoerderschap

   STUDIEMATERIAAL
   • Syllabus
   • ANTHONISSEN P. Murphy was een optimist. Lannoo, 2001. 223 p.
   • KEGELS J., D. JANSSEN EN L. STAS. Crisiscommunicatie. Zellik, Roularta, 1996. 189 p.
   • VAN DEN BROECK K. Woordvoerders aan het werk: bouwen aan persrelaties. Mechelen, Kluwer, 2002. 40 p. (= special Ad Rem, tijdschrift voor zakelijke communicatie, jaargang 16, nr. 6)

   WERKVORMEN
   Soort werkvorm    
   hoor- en werkcolleges:

    20

   %
   practicum en oefeningen:

     30

   %

   vormen van groepsleren:

     50

   %
   Verdere toelichting:

   EVALUATIE

   Eerste examenperiode
   CategorieWeging van categorieën
   permanente evaluatie80%
   schriftelijk examen20%

   • Taken en oefeningen -> Permanente evaluatie tijdens de oefeningen
   • Schriftelijke examens over de geziene leerstof (meertalig)
   • Puntenverdeling
    • PRV: 25
    • Nederlands 25
    • Frans 25
    • Engels 25
    
   • De evaluatie van deze cursus gebeurt bijna helemaal op permanente basis gedurende de oefensessies en discussiecolleges. Aanwezigheid tijdens deze lessen is dus een absolute vereiste om te slagen.  Peerassessment maakt deel uit van de evaluatie.  
   • Voor een werkstuk / taak dat niet of te laat wordt afgegeven krijgt de student een 0 op het deelexamen. De scores van deelexamens worden mathematisch opgeteld.
   • Als men uitspraken letterlijk overneemt van een ander en daarbij niet aantoont dat het om een citaat gaat, pleegt men een vorm van intellectuele diefstal die plagiaat heet.  Bij elke vaststelling wordt plagiaat bestraft. (We volgen daarbij een procedure die beschreven staat in artikels 94 tot en met 97 van het OER.)
   • Voor het facet Engels wordt bij elk deelexamen wordt per zware fout (zie lijst in de syllabus 'Mistakes never to be made') een punt extra afgetrokken van de score van het deelexamen
   • Nederlands: Voor elke deeltaak geldt volgende regel: 1 dt-fout = -2p., 2dt-fouten = -4, 3 dt-fouten = -8, 4 dt-fouten = -16, vanaf 5 dt-fouten: 0.

   • Als je afwezig bent op een deelexamen georganiseerd buiten de examenreeks, dan mag je dat deelexamen inhalen indien je afwezigheid tijdig gewettigd wordt door een medisch attest.  het originele attest bezorg je aan het studentensecretariaat, de kopie ervan aan de betrokken lector, en dit binnen de 5 werkdagen vanaf de eerste ziektedag.  Je maakt zelf een afspraak met de lector omtrent het tijdstip en de wijze waarop je het deelexamen kan inhalen.  Indien je binnen de gestelde termijn geen medisch attest voorlegt, ben je ongewettigd afwezig en krijg je geen punten op dat deelexamen. 

   Werkwijze en evaluatie van opdrachten staan uitgelegd in de syllabus.

   tijd voor examinering
   uren

   5 

   Tweede examenperiode
   CategorieWeging van categorieën
   schriftelijk examen100%

   • Het facet waarvoor de onvoldoende werd behaald, wordt in de tweede examenperiode opnieuw afgelegd. Nieuwe opdrachten of mondelinge / schriftelijke examens op de onderdelen waarop geen voldoende is.
   •  Zie eerste examenperiode.

    

    
   INFORMATIE OVER DE FACETTEN
   • PRV
   • Nederlands
   • Frans 
   • Engels
    
   Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 10/10/2012
   Public relations en voorlichting verkorte programma's - Verkort programma PRV voor bachelors marketing - Presentatie- en argumentatietechnieken
     
   O.O. heeft componenten:Neen
   Afstudeerrichting//Leertraject:Public relations en voorlichting verkorte programma's
   Code:2140500076
   Academiejaar:2012-2013
   Type:kern,
   Niveau:gespecialiseerd
   Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 of 3 - Semester 1
   Contacturen:0
   Aantal studiepunten:3
   Totaal studietijd:78
   Examencontract:niet mogelijk
   Deliberatie:niet mogelijk
   Vrijstelling:mogelijk
   Onderwijstaal:
   Lector(en)Linda Berghmans
   Nancy Van Temsche

    

   KORTE OMSCHRIJVING
   PR-mensen en voorlichters moeten vaak mondeling informatie verschaffen. De eisen die aan presentaties gesteld worden, liggen tegenwoordig bijzonder hoog. Deze training wil je daarop voorbereiden. Meer en meer bedrijven en organisaties kijken over de landsgrenzen heen. Dus een presentatie in een vreemde taal mag geen probleem zijn. Ook onderhandelingstechnieken en diplomatiek taalgebruik komen in deze cursus aan bod.

   COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
    Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

   Algemene competenties

   • CM24 #Zelfreflectie
   • CM25 #Leerbereidheid
   • CM27 #Assertiviteit
   • CM31 #Innovativiteit en creativiteit
   • CM34 #Evalueren
   • CM36 #Denken en redeneren
   • CM37 #Deadlinegericht werken
   • CM38 #Leidinggeven
   • CM40 #360° inlevingsvermogen
   Algemene beroepsgerichte competenties
   • CM41 #Informatie zoeken en beoordelen
   • CM42 #anderstalige informatie zoeken
   • CM43 #Tekstproductie in het Nederlands
   • CM44 #Mondelinge taalvaardigheid in het Nederlands
   • CM45 #Mondelinge taalvaardigheid in vreemde talen
   • CM46 #Netwerken en contactvaardigheid
   Beroepsspecifieke competenties
   • CM53 #Anderstalige tekstproductie

   SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
   • Je kan informatie i.v.m. een organisatie of bedrijf persuasief  presenteren in het Engels en Nederlands
   • Je kan de inhoud en vormgeving van een presentatie aanpassen aan verschillende doelgroepen en doelstellingen.
   • Je let specifiek op je uitspraak.
   • Je kan een debatstelling formuleren, argumenteren, drogredenen herkennen, je inleven in de standpunten van de tegenstander.
   • Je kan het diplomatiek taalgebruik hanteren dat eigen is aan onderhandelingen.

       VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
   Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
   'Om in te kunnen schrijven vr dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Nederlands 2; Engels 2; Wetgeving en deontologie; en moet je minstens 80 stpnt verworven hebben uit het voltijds modelpakket - CM.'
   'Om in te kunnen schrijven vr dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Nederlands 2; Engels 2; Wetgeving en deontologie; en moet je minstens 80 stpnt verworven hebben uit het voltijds modelpakket - CM. Studenten VP zijn geslaagd voor modelpakket 1.'


   Andere begincompetenties
   Geen
   LEERINHOUDEN
   • Omgevingsrelaties als domein van public relations
   • Structuur van allerhande presentaties
   • Mondelinge presentatietechnieken
   • Taalhygiëne Nederlands
   • Schriftelijke presentatietechnieken : transparanten, Powerpoint, hand-outs,...
   • Debatten
   • De beginselen van de diplomatieke taal van onderhandelingen   STUDIEMATERIAAL
  • syllabus

  • WERKVORMEN
   Soort werkvorm    
   hoor- en werkcolleges:

    10

   %
   practicum en oefeningen:

     90

   %

   vormen van groepsleren:

     0

   %
   Verdere toelichting:

   EVALUATIE

   Eerste examenperiode
   CategorieWeging van categorieën
   mondeling examen40%
   permanente evaluatie60%

   Het opleidingsonderdeel bestaat uit de facetten Engels, Nederlands en Presentaties. Op elk van deze facetten staat 20 punten.

   • presentatie  N/E
   • permanente evaluatie N/E : spreek- en uitspraakoefeningen
   • debatten N

   Een afwezigheid bij de spreekoefeningen of de presentatie  kan alleen door een medisch attest gewettigd worden. Een kopie van het attest wordt binnen de vijf werkdagen vanaf de eerste ziektedag aan de betrokken lector(en) bezorgd. Indien je binnen de gestelde termijn geen medisch attest voorlegt, ben je ongewettigd afwezig en krijg je geen punten op de gemiste oefening, presentatie of op het deelexamen.

   • Voor het facet Engels:  Bij elk deelexamen wordt per zware fout (zie lijst in de syllabus 'Mistakes never to be made') een punt extra afgetrokken van de score van het deelexamen
   • Nederlands: Voor elke deeltaak geldt volgende regel: 1 dt-fout = -2p., 2dt-fouten = -4, 3 dt-fouten = -8, 4 dt-fouten = -16, vanaf 5 dt-fouten: 0.

   • Debatten : correct gebruik van debattechnieken,argumenten en herkennnen van drogredenen 

    


   tijd voor examinering
   uren

   1 

   Tweede examenperiode
   CategorieWeging van categorieën
   mondeling examen100%

    Elk facet van het opleidingsonderdeel waarvoor een onvoldoende werd behaald, wordt in de tweede examenperiode opnieuw afgelegd. Bij een onvoldoende voor een taalfacet volgt automatisch ook een nieuwe presentatie.

    

    
   INFORMATIE OVER DE FACETTEN
   • Engels
   • Nederlands
   • Presentatietechnieken
    
   Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 10/10/2012
   Public relations en voorlichting verkorte programma's - Verkort programma PRV voor bachelors marketing - Stage (PRV)
     
   O.O. heeft componenten:Neen
   Afstudeerrichting//Leertraject:Public relations en voorlichting verkorte programma's
   Code:2140400046
   Academiejaar:2012-2013
   Type:keuze,
   Niveau:gespecialiseerd
   Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 of 3 - Semester 2
   Contacturen:0
   Aantal studiepunten:12
   Totaal studietijd:312
   Examencontract:niet mogelijk
   Deliberatie:niet mogelijk
   Vrijstelling:mogelijk
   Onderwijstaal:
   Lector(en)Iris Robijns

    

   KORTE OMSCHRIJVING

   In het derde jaar loop je stage gedurende minstens twee maanden. Zo maak je alvast kennis met de professionele wereld. Een heuse uitdaging! De Plantijnhogeschool biedt je een hele lijst met stageplaatsen aan in de wereld van de communicatie. Als je zelf een interessante stageplek kan aanbrengen, staan wij daar uiteraard open voor.
   Je staat er niet alleen voor. De bedrijfsmentor begeleidt je op de stageplaats en de hogeschoolmentor is de lector die je vanuit Plantijn coacht. Je kan altijd bij hem of haar terecht met eventuele vragen of problemen


   COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
    Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

   Algemene competenties

   • CH22 Houdt rekening met inbreng van andere afdelingen/collega's.
   • CM24 #Zelfreflectie
   • CM25 #Leerbereidheid
   • CM26 #Initiatiefzin
   • CM27 #Assertiviteit
   • CM28 #Samenwerkingsgerichtheid
   • CM29 #Flexibiliteit
   • CM30 #zelfstandigheid
   • CM31 #Innovativiteit en creativiteit
   • CM32 #Omgaan met stress
   • CM33 #Organisatiesensitiviteit
   • CM34 #Evalueren
   • CM35 #Leergierigheid
   • CM36 #Denken en redeneren
   • CM37 #Deadlinegericht werken
   • CM38 #Leidinggeven
   • CM39 #Projectmatig en methodisch werken
   • CM40 #360° inlevingsvermogen
   Algemene beroepsgerichte competenties
   • CM41 #Informatie zoeken en beoordelen
   • CM42 #anderstalige informatie zoeken
   • CM43 #Tekstproductie in het Nederlands
   • CM44 #Mondelinge taalvaardigheid in het Nederlands
   • CM45 #Mondelinge taalvaardigheid in vreemde talen
   • CM46 #Netwerken en contactvaardigheid
   • CM47 #organiseren
   • CM48 #Mediabewustzijn
   • CM49 #Maatschappijbewustzijn en actualiteitszin
   • CM50 #Deontologisch verantwoord handelen
   Beroepsspecifieke competenties
   • CM51 #Onderzoeken
   • CM52 #Communicatie plannen
   • CM53 #Anderstalige tekstproductie
   • CM54 #Fotografie, lay-out en grafische vormgeving
   • CM55 #Audiovisuele productie en multimedia
   • CM56 #Aansturen
   • CM57 #Budgetopvolging en administratie

   SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN

   Voor elke stageplaats worden er specifieke doelstellingen voor de student vooropgesteld.

   •  De doelstellingen van je stage worden besproken met de stagecoördinator en vastgelegd in het stageprogramma.
   • Tijdens het stage-evaluatiegesprek wordt met de bedrijfsmentor en de hogeschoolmentor overlopen of je de vooropgestelde doelstellingen  gehaald hebt.

   VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
   Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
   Om in te kunnen schrijven voor dit oo moet je geslaagd zijn voor modelpakket 2 PR & Voorlichting. Studenten VP zijn geslaagd voor mp 1 en volgen samen met Stage portfolio

   Andere begincompetenties

   LEERINHOUDEN

   De student leert tijdens de stageperiode zijn theoretische kennis om te zetten in de praktijk


   STUDIEMATERIAAL

   Handleiding bij de stages


   WERKVORMEN
   Soort werkvorm    
   hoor- en werkcolleges:

    

   %
   practicum en oefeningen:

     100

   %

   vormen van groepsleren:

     

   %
   Verdere toelichting:

   EVALUATIE

   Eerste examenperiode
   CategorieWeging van categorieën
   permanente evaluatie100%

   De student wordt tijdens zijn stage gevalueerd door de bedrijfsmentor en de hogeschoolmentor


   tijd voor examinering
   uren

    

   Tweede examenperiode
   Het stageproces kan niet opnieuw afgelegd worden in de tweede examenperiode
    
   Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 25/02/2013
   Public relations en voorlichting verkorte programma's - Verkort programma PRV voor bachelors marketing - Stage portfolio (PRV)
     
   O.O. heeft componenten:Neen
   Afstudeerrichting//Leertraject:Public relations en voorlichting verkorte programma's
   Code:2140400050
   Academiejaar:2012-2013
   Type:kern,
   Niveau:gespecialiseerd
   Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 3 - Semester 2
   Contacturen:0
   Aantal studiepunten:3
   Totaal studietijd:78
   Examencontract:niet mogelijk
   Deliberatie:mogelijk
   Vrijstelling:mogelijk
   Onderwijstaal:
   Lector(en)Iris Robijns

    

   KORTE OMSCHRIJVING

   Je maakt na je stage een digitaal portfolio en een reflectieverslag. Daarin breng je verslag uit van je stage en reflecteer je over je eigen prestaties en vaardigheden. Via de blog breng je op een creatieve manier verslag uit van je stagewerkzaamnheden en je stageplaats.


   COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
    Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

   Algemene competenties

   • CM24 #Zelfreflectie
   • CM25 #Leerbereidheid
   • CM30 #zelfstandigheid
   • CM34 #Evalueren
   • CM37 #Deadlinegericht werken
   Algemene beroepsgerichte competenties
   • CM41 #Informatie zoeken en beoordelen
   • CM43 #Tekstproductie in het Nederlands
   • CM44 #Mondelinge taalvaardigheid in het Nederlands
   • CM47 #organiseren
   Beroepsspecifieke competenties
   • CM54 #Fotografie, lay-out en grafische vormgeving
   • CM55 #Audiovisuele productie en multimedia

   SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN

   VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
   Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
   Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je je ook inschrijven voor Stage (PRV) Studenten VP zijn geslaagd voor mp 1 en volgen samen met Stage of Stage XL

   Andere begincompetenties

   LEERINHOUDEN

   Je bent in staat een degelijke reflectie te maken op je stage en je stagewerkzaamheden. Je kan eveneens de stage visueel voorstellen in een digitaal portfolio.


   STUDIEMATERIAAL

   Handleiding bij de stages


   WERKVORMEN
   Soort werkvorm    
   hoor- en werkcolleges:

    

   %
   practicum en oefeningen:

     100

   %

   vormen van groepsleren:

     

   %
   Verdere toelichting:

   EVALUATIE

   Eerste examenperiode
   CategorieWeging van categorieën
   permanente evaluatie100%

   Het portfolio en het reflectieverslag worden gevalueerd door de hogeschoolmentor en een tweede lezer die at random wordt aangeduid.


   tijd voor examinering
   uren

    

   Tweede examenperiode
   CategorieWeging van categorieën
   schriftelijk examen100%

   Het portfolio en het reflectieverslag worden gevalueerd door de hogeschoolmentor en een tweede lezer die at random wordt aangeduid.

    
   Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 25/02/2013