ECTS-database Plantijn Hogeschool
Commerciële communicatie verkorte programma's - Verkort programma CC voor HBO5 - Modelpakket 1
  
cataloognrbenamingstudiepunten
2140300001Frans 25
2140300002Engels 25
2140300015Reclame3
2140300017WS3 Communicatieplan4
2140300021PR en reputatiemanagement3
2140300022Interne communicatie3
2140300023WS1 Creatief ontwerp6
2140300024WS2 Actua in de media5
2140300025WS4 Communicatieonderzoek6
2140300026OOK3
2140300063Communicatieonderzoek3
2140400003Frans 15
2140400005Research en ICT-toolkit3
|__Informatica
|__Statistiek
2140400009Economie en marketing6
|__Micro-economie
|__Macro-economie
|__Marketing
2140500017Direct marketing communicatie & e-commerce3
2140500018Sales promotion3
2140500019Productiebegeleiding3
2140500020Fotografie3
2140500021Camera en montage3
2140500022Webdesign3
2140500023DTP3
2140500025Duits 13
2140500039Visueel communiceren3
Verkort programma CC voor HBO5 - Modelpakket 1 - Frans 2
  
O.O. heeft componenten:Neen
Afstudeerrichting//Leertraject:Modelpakket 1
Code:2140300001
Academiejaar:2012-2013
Type:keuze,
Niveau:uitdiepend
Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 2 - Volledig academiejaar
Contacturen:0
Aantal studiepunten:5
Totaal studietijd:130
Examencontract:niet mogelijk
Deliberatie:mogelijk
Vrijstelling:mogelijk
Onderwijstaal:
Lector(en)Kristel Dreessen

 

KORTE OMSCHRIJVING
Je schakelt vlot over van het Nederlands naar het Frans in allerlei communicatieve situaties: presentaties geven, brieven en mails schrijven, rapporteren. Je verdiept hierbij je kennis van grammatica en woordenschat.

COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
 Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

Algemene competenties

 • CM25 #Leerbereidheid
 • CM27 #Assertiviteit
 • CM30 #zelfstandigheid
Algemene beroepsgerichte competenties
 • CM42 #anderstalige informatie zoeken
 • CM45 #Mondelinge taalvaardigheid in vreemde talen
Beroepsspecifieke competenties
 • CM53 #Anderstalige tekstproductie

SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN

Je begrijpt radio- en tv programma’s over actuele onderwerpen uit de communicatiewereld.

Aan de hand van een woordenboek begrijp je teksten over actuele en communicatie gerelateerde onderwerpen.

 

Je neemt deel aan een gesprek en debat over actuele en communicatie gerelateerde onderwerpen. Je geeft presentaties over reclame-onderwerpen zonder basisfouten en typische fouten van Nederlandstaligen in het Frans te maken.

 

Je schrijft een verslag, een samenvatting en een brief over onderwerpen en situaties uit de communicatiewereld zonder basisfouten. 

 

 

 


VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
'Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Frans 1; en moet je minstens 20 stpnt verworven hebben uit het voltijds modelpakket 1 - Communicatiemanagement. Studenten VP zijn geslaagd vr Frans 1'
'Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Frans 1; en moet je minstens 20 stpnt verworven hebben uit het voltijds modelpakket 1 - Communicatiemanagement.'


Andere begincompetenties

Je bent bereid om persoonlijk initiatief te nemen om je woordenschat te verruimen.

Je beseft dat de beheersing van het Frans noodzakelijk is op de Belgische arbeidsmarkt.


LEERINHOUDEN

-Analyse van actuele artikels over reclame, communicatie en actualiteit.

-Analyse van tv-programma's.

-Analyse van een Franstalige film.

-Analyse van deFranstalige media

-Voorbereiding teksten over een opgegeven onderwerp ter voorbereiding van een debat.

- Parijs: analyse van de communicatiestrategie van een cultuurhuis en uitvoering van de opgelegde opdrachten voor deze studiereis.

-Schrijven van brieven en mails.

-Uitbreiding woordenschat aan de hand van oefeningen en presentaties in verband met de Europese Unie, reclame, reclameslogans, pers, reportages en nieuwsbericht

-Grammatica: " La comparaison" en " Le pronom relatif "

-Basiswoordenschat van Vocabulaire 2000

-Inhoud van het boek "Erreurs courantes"

      


STUDIEMATERIAAL
 • Cursussen:

            Frans 2:    - Articles, émissions TV, film, sites

                                - Grammaire, vocabulaire en correspondance

                                - Les médias

                                - Débats

                                 - Opdrachten Parijs

 • Geschreven pers : Le Soir, La Libre Belgique, Le Monde, Trends, Le Vif en Le Nouvel Observateur.
 • TV : La Une, La Deux, TF1, France 2, France 3, Arte
 • Internetsites
 • Boeken : 
      J. De Spiegeleer, Vocabulaire 2000, Plantyn, Deurne 2009
      J. De Spiegeleer, Grammaire 2000, Plantyn, Deurne 2009
      Ph. Cornu, Erreurs courantes, Garant, Antwerpen, 2009


                


WERKVORMEN
Soort werkvorm    
hoor- en werkcolleges:

 40

%
practicum en oefeningen:

  40

%

vormen van groepsleren:

  20

%
Verdere toelichting:

EVALUATIE

Eerste examenperiode
CategorieWeging van categorieën
mondeling examen25%
permanente evaluatie50%
schriftelijk examen25%

1. Permanente evaluatie : verplichte mondelinge en schriftelijke opdrachten in de klas  5/20.

2. Mondeling examen :  Dossier: "Les médias"                                                             5/20

3. Schriftelijk examen : Brief/mail, inhoud en woordenschat van teksten, reportages en film, grammatica, "erreurs courantes".                                                                                                    5/20

4. Parijs                                                                                                                      5/20

Als je afwezig bent op één van de opdrachten van de permanente evaluatie, wordt dit gewettigd met een medisch attest.. Indien je geen medisch attest voorlegt, ben je ongewettigd afwezig en krijg je geen punten voor die opdracht.


tijd voor examinering
uren

5 

Tweede examenperiode
CategorieWeging van categorieën
mondeling examen50%
schriftelijk examen50%

1. Schriftelijk examen : idem  eerste examenperiode                            8/20

2. Mondeling examen: Nieuw dossier "Les médias"                             5/20

3. Taken : zie P:schijf eind juni                                                            7/20 

 
Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 14/11/2012
Verkort programma CC voor HBO5 - Modelpakket 1 - Engels 2
  
O.O. heeft componenten:Neen
Afstudeerrichting//Leertraject:Modelpakket 1
Code:2140300002
Academiejaar:2012-2013
Type:kern,
Niveau:uitdiepend
Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 2 - Volledig academiejaar
Contacturen:0
Aantal studiepunten:5
Totaal studietijd:130
Examencontract:niet mogelijk
Deliberatie:mogelijk
Vrijstelling:mogelijk
Onderwijstaal:
Lector(en)Nancy Van Temsche

 

KORTE OMSCHRIJVING
Je streeft naar perfectie in allerlei communicatieve situaties: presentaties geven, brieven schrijven, discussies voeren, rapporteren, enz. En het is daarbij evident dat je je kennis van grammatica en woordenschat verder uitdiept.

COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
 Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

Algemene competenties

 • CM25 #Leerbereidheid
 • CM27 #Assertiviteit
Algemene beroepsgerichte competenties
 • CM42 #anderstalige informatie zoeken
Beroepsspecifieke competenties
 • CM53 #Anderstalige tekstproductie

SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN

 

 • Je kan de Engelse grammatica op intermediate level correct gebruiken 
 • Je kan typische fouten van Nederlandstaligen in het Engels vermijden (zie lijst pitfalls in de syllabus)
 • Je kan artikels uit de Engelstalige vakpers lezen en begrijpen aan de hand van woordenboeken
 • Je kan Engelstalige nieuws- en actualtiteitenprogramma's, en documentaires begrijpen 
 • Je kan je vlot uitdrukken in vaak voorkomende beroepssituaties (telefonische inlichtingen en klachten, grafieken, presentaties, vergaderingen) 
 • Je kan de phonetische symbolen (Longman/Cambridge dictionary) correct interpreteren en aan de hand van de symbolen de uitspraak van woorden opzoeken  
 • Je kan veel voorkomende zakelijke brieven schrijven : inlichtingenbrieven, klachtenbrieven

VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Engels 1; en moet je minstens 20 stpnt verworven hebben uit het voltijds modelpakket 1 - Communicatiemanagement.

Andere begincompetenties

LEERINHOUDEN
 • Grip on Grammar : zie lijst te kennen items in de syllabus 
 • Pitfalls : veel voorkomde woordenschat- en grammatica fouten 
 • Business Communication: facts and figures, presenting graphs, business correspondence, telephoning , an introduction to report writing, collocations
 • Today's Words in Context: 'The working world', 'The economy', 'The media' , 'Politics'  
 • Audiovisuele Engelstalige pers : voornamelijk communicatie-  en business gerelateerde onderwerpen
 • Geschreven Engelstalige pers : hoofdzakelijk artikels uit de vakpers  
 • Presentation  Zen
 • Phonetic symbols (Longman/Cambridge dictionary)en Engelse uitspraakmoeilijkheden voor Nederlandstaligen 
 • Conversational Language : veelgebruikte uitdrukkingen in vergaderingen, telefoongesprekken, presentaties,discussies,...

STUDIEMATERIAAL
 • Syllabus Engels 2
 • Dentant,J., & Claes,G.(1997). Grip on Grammar. Wolters Plantyn.
 • Carleton-Gertsch,L.(2006).  Today's Words in Context - New Edition. Antwerpen/Amsterdam : intertaal.
 • Reynolds,G.(2012). Presentation Zen : Simple Ideas on Presentation Design and Delivery Second Edition. Berkeley : New Riders. 
 • Web Quest (users.fulladsl.be/spb2504)
 • Audiovisueel materiaal 

WERKVORMEN
Soort werkvorm    
hoor- en werkcolleges:

 25

%
practicum en oefeningen:

  75

%

vormen van groepsleren:

  0

%
Verdere toelichting:

EVALUATIE

Eerste examenperiode
CategorieWeging van categorieën
mondeling examen15%
permanente evaluatie40%
schriftelijk examen45%

 

 • Een schriftelijk deelexamen in januari : 20%. (zie lijst te kennen leerstof in de syllabus)
 • Een schriftelijk deelexamen in juni : 25%. (zie lijst te kennen leerstof in de syllabus)
 • Bij elk schriftelijk deelexamen wordt per zware fout (zie lijst in de syllabus 'Mistakes never to be made') een punt extra afgetrokken van de totaalscore van het deelexamen.  
 • Mondeling deelexamen phonetics en uitspraak : 15%.
 • Permanente evaluatie en mondelinge oefeningen : 40%  Aanwezigheid voor de mondelinge oefeningen is verplicht! Een ongewettigde afwezigheid resulteert in een cijfer '0' voor de oefening.
  Als je afwezig bent moet je je afwezigheid wettigen door een medisch attest. Het originele attest bezorg je aan het studentensecretariaat, de kopie ervan aan de betrokken lector en dit binnen de vijf werkdagen vanaf de eerste ziektedag. Indien je binnen deze gestelde termijn geen medisch attest voorlegt, ben je ongewettigd afwezig en krjg je een cijfer '0' op de oefening. Bij gewettgde afwezigheid kan je enkel na overleg met de betrokken lector de oefening  inhalen. Je maakt zelf een afspraak met de lector omtrent het tijdstip en de wijze waarop dit gebeurt.

tijd voor examinering
uren

4 

Tweede examenperiode
CategorieWeging van categorieën
mondeling examen40%
schriftelijk examen60%

 • Mondeling examen : - Pronunciation and Phonetics

                                          - Inhoud van de Reader

 • Schriftelijk examen : - Inhoud van de syllabus (behalve de Reader)

                                          - Today's Words in Context : hoofdstukken 5,6,10,11

                                          - Grip on Grammar : de nummers die ook voor het examen in juni gekend

                                                                           moesten zijn.

                                          - De inhoud van Presentation Zen

 
Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 14/11/2012
Verkort programma CC voor HBO5 - Modelpakket 1 - Reclame
  
O.O. heeft componenten:Neen
Afstudeerrichting//Leertraject:Modelpakket 1
Code:2140300015
Academiejaar:2012-2013
Type:kern,keuze
Niveau:uitdiepend
Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 of 2 - Semester 1,
Contacturen:0
Aantal studiepunten:3
Totaal studietijd:78
Examencontract:mogelijk
Deliberatie:mogelijk
Vrijstelling:mogelijk
Onderwijstaal:
Lector(en)Helga Van den Bulck

 

KORTE OMSCHRIJVING
Reclame is zelden zomaar "een plaatje met een praatje". Er zit strategie achter. Men werkt met doelgroepen en doelstellingen. Men gaat op zoek naar de gevoelige snaar bij die consumenten en denkt dan na hoe de boodschap het best gebracht kan worden. Vaak combineert men een reclamecampagne met andere communicatievormen zoals direct marketing, e-communicatie, sponsoring e.d. Het is dan wel belangrijk deze communicatiemix optimaal op elkaar af te stemmen.

COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
 Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

Algemene competenties

 • CM25 #Leerbereidheid
 • CM30 #zelfstandigheid
 • CM33 #Organisatiesensitiviteit
 • CM34 #Evalueren
 • CM35 #Leergierigheid
 • CM36 #Denken en redeneren
 • CM40 #360° inlevingsvermogen
Algemene beroepsgerichte competenties
 • CM41 #Informatie zoeken en beoordelen
 • CM48 #Mediabewustzijn
 • CM49 #Maatschappijbewustzijn en actualiteitszin
 • CM50 #Deontologisch verantwoord handelen
Beroepsspecifieke competenties
 • CM52 #Communicatie plannen

SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
 • je kan een publiek segmenteren en de doelgroepen omschrijven.
 • je kan doelstellingen formuleren voor product- diensten- en voorlichtingscampagnes
 • je herkent een geschikte propositie en kan mogelijke positioneringen voor producten en merken formuleren.
 • je begrijpt dat een goede strategie start met het neerschrijven van een ladder van associaties
 • je kent de sterktes en beperkingen van de verschillende marketincommunicatievormen zoals online als offline en je weet hoe ze de consistentie in de boodschap naar de consument toe moeten respecteren.
 • je kent de diverse budgetteringsmethodes gebruikt door adverteerders.
 • je weet welke onderzoekstechniek moet aangewend worden om de impact van een bepaalde campagne te meten.

 


VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Comm.mgmt; Exploreer het communicatiewerkveld en moet je minstens 20 (voor CC) / 40 (voor PRV) stpnt verworven hebben uit het voltijds modelpakket 1 - Communicatiemanagement (CC/PR&V).

Andere begincompetenties
Geen
LEERINHOUDEN

- Merkenbeleid

- Strategische planning

- Doelgroepen en doelstellingen

- Reclameproposities

- Budget bepalen

- Soorten reclameonderzoek

- Organisatie van een reclamebureau

 


STUDIEMATERIAAL
 • De Pelsmacker, P, Geuens, M & J. Van den Bergh. Marketingcommunicatie (2010). Amsterdam: Pearson Education Benelux
 • Nota's les
 • PowerPoint

WERKVORMEN
Soort werkvorm    
hoor- en werkcolleges:

 80

%
practicum en oefeningen:

  20

%

vormen van groepsleren:

  0

%
Verdere toelichting:

EVALUATIE

Eerste examenperiode
CategorieWeging van categorieën
schriftelijk examen100%

 • Schriftelijk examen met een mix aan kennisvragen, inzichtvragen en toepassingsvragen.

tijd voor examinering
uren

2 

Tweede examenperiode
CategorieWeging van categorieën
schriftelijk examen100%

 • Schriftelijk examen met een mix aan kennisvragen, inzichtvragen en toepassingsvragen.
 
Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 10/10/2012
Verkort programma CC voor HBO5 - Modelpakket 1 - WS3 Communicatieplan
  
O.O. heeft componenten:Neen
Afstudeerrichting//Leertraject:Modelpakket 1
Code:2140300017
Academiejaar:2012-2013
Type:kern,
Niveau:uitdiepend
Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 2 - Semester 2
Contacturen:0
Aantal studiepunten:4
Totaal studietijd:104
Examencontract:niet mogelijk
Deliberatie:niet mogelijk
Vrijstelling:mogelijk
Onderwijstaal:
Lector(en)Iris Robijns
Helga Van den Bulck
Olaf Spittaels
Cecile Van Os

 

KORTE OMSCHRIJVING
Je analyseert gedurende een heel semester het marketing-communicatiebeleid van een merk. Welke andere middelen worden er ingezet naast reclame? Sponsoring? Winkelcommunicatie? Promotie? ... . Je begrijpt welke doelstellingen de campagne wil realiseren en welke doelgroepen ze wil bereiken.

COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
 Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

Algemene competenties

 • CM24 #Zelfreflectie
 • CM25 #Leerbereidheid
 • CM26 #Initiatiefzin
 • CM27 #Assertiviteit
 • CM28 #Samenwerkingsgerichtheid
 • CM30 #zelfstandigheid
 • CM31 #Innovativiteit en creativiteit
 • CM33 #Organisatiesensitiviteit
 • CM34 #Evalueren
 • CM36 #Denken en redeneren
 • CM37 #Deadlinegericht werken
 • CM38 #Leidinggeven
 • CM39 #Projectmatig en methodisch werken
 • CM40 #360° inlevingsvermogen
Algemene beroepsgerichte competenties
 • CM41 #Informatie zoeken en beoordelen
 • CM43 #Tekstproductie in het Nederlands
 • CM44 #Mondelinge taalvaardigheid in het Nederlands
 • CM46 #Netwerken en contactvaardigheid
 • CM47 #organiseren
 • CM48 #Mediabewustzijn
 • CM49 #Maatschappijbewustzijn en actualiteitszin
Beroepsspecifieke competenties
 • CM51 #Onderzoeken
 • CM52 #Communicatie plannen

SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
 • je licht een bedrijf door in alle aspecten (juridische vorm, organogram opstellen, strategie analyseren,...)
 • je zet het marketing-communicatiebeleid van een bedrijf in kaart (welke verschillende instrumenten worden er gebruikt)
 • je begrijpt welke doelstellingen men wil realiseren en welke doelgroepen men wil bereiken.
 • je kan een antwoord formuleren op de vragen : wie is de zender? , wat is de boodschap?, welke zijn de media?, wat is het effect?
 • je gaat kritisch om met allerhande bronnen.
 • je gaat positief om met kritiek van je teamgenoten.
 • je verkrijgt op een beleefde maar vastberaden manier interne informatie.
 • je kan d.m.v. een gesprek heel specifieke inside-informatie te weten komen.
 • je kan wetenschappelijk verantwoord rapporteren, schriftelijk en mondeling.
 • je beheerst presentatietechnieken en streeft naar een goede uitspraak.
 • je bent in staat om op een correcte manier te communiceren per brief en e-mail.

VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
'Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn vr: Com.mngt; Psychologie; Exploreer comm. werkveld; moet je minstens 40 stpnt verworven hebben uit het voltijds modelpakket 1 - CM; en moet je je ook inschr. vr: Reclame; Comm.en invloed.'
'Om in te kunnen schrijven vr dit oo moet je geslaagd zijn vr: Com.mngt; Psych.; Expl. comm. werkveld; moet je min. 40 stpnt verworven hebben uit het volt. modelp. 1 - CM; en moet je inschr. vr: Reclame; Comm.en invloed. Vr VP geldt: inschr. vr. Reclame.'


Andere begincompetenties

Geen


LEERINHOUDEN
 • marketingcommunicatie
 • communicatiesociologie
 • vergadertechnieken en conflicthantering
 • presentatietechnieken

STUDIEMATERIAAL
 • Handleiding workshop
 • On line materiaal  
 • Opdrachtenblad per vak

WERKVORMEN
Soort werkvorm    
hoor- en werkcolleges:

 10

%
practicum en oefeningen:

  30

%

vormen van groepsleren:

  60

%
Verdere toelichting:

EVALUATIE

Eerste examenperiode
CategorieWeging van categorieën
permanente evaluatie100%

 • Wie 3 maal afwezig is bij de procesbegeleiding (= lessen of andere contacten) krijgt een 0 voor het facet dat dan begeleid wordt. Medische attesten gelden niet als verzachtende omstandigheid.
 • Voor een werkstuk / taak dat niet of te laat wordt afgegeven krijgt de student een 0 op het deelexamen. De scores van deelexamens worden mathematisch opgeteld.
 • Als men uitspraken letterlijk overneemt van een ander en daarbij niet aantoont dat het om een citaat gaat, pleegt men een vorm van intellectuele diefstal die plagiaat heet.  Bij elke vaststelling wordt plagiaat bestraft. (We volgen daarbij een procedure die beschreven staat in artikels 94 tot en met 97 van het OER.)
 • Voor elke deeltaak of voor elk examen geldt de volgende regel: 1 dt-fout: -2p, 2 dt-fouten -4p, 3 dt-fouten -8p, 4 dt-fouten -16p, vanaf 5 dt-fouten= 0

tijd voor examinering
uren

0 

Tweede examenperiode
CategorieWeging van categorieën
permanente evaluatie100%


 
INFORMATIE OVER DE FACETTEN

Reclame
Communicatiepsychologie
Communicatiesociologie
Nederlands

 
Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 25/02/2013
Verkort programma CC voor HBO5 - Modelpakket 1 - PR en reputatiemanagement
  
O.O. heeft componenten:Neen
Afstudeerrichting//Leertraject:Modelpakket 1
Code:2140300021
Academiejaar:2012-2013
Type:kern,keuze
Niveau:uitdiepend
Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1, 2 of 3 - Semester 1,
Contacturen:0
Aantal studiepunten:3
Totaal studietijd:78
Examencontract:mogelijk
Deliberatie:mogelijk
Vrijstelling:mogelijk
Onderwijstaal:
Lector(en)Dirk Hye

 

KORTE OMSCHRIJVING

Public Relations vertaalt zich meer dan ooit in het voeren van een strategisch reputatiebeleid. Bedrijven en organisaties die een modern PR-beleid willen voeren dienen goede contacten te onderhouden met alle stakeholders uit hun relatienetwerk. Het eerste deel van deze cursus buigt zich over de essentie van reputatiemanagement en hoe bedrijven of organisaties dit concreet kunnen invullen. Open communiceren met werknemers, de overheid, actiegroepen, potentiële werknemers, de pers, sponsors, aandeelhouders, enz. staat hierbij centraal. We kijken hoe bedrijven reputatiebevorderend communiceren en hoe ze dit best aanpakken. In het laatste deel van deze cursus bouwen we stap voor stap aan een complete communicatiecampagne en bestuderen we de diverse bouwstenen van een communicatieplan (probleem, doelstelling, doelgroep, boodschap, strategie, budget, media, enz.).

COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
 Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

Algemene competenties

 • CM33 #Organisatiesensitiviteit
 • CM34 #Evalueren
 • CM36 #Denken en redeneren
Algemene beroepsgerichte competenties
  Beroepsspecifieke competenties
  • CM52 #Communicatie plannen

  SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
  • Je kan het relatienetwerk van een organisatie analyseren
  • Je kan problemen, bedreigingen en kansen voor organisaties onderkennen
  • Je kan reputatiebevorderende acties ondernemen
  • Je kan pr-acties op touw zetten die inspelen op de actualiteit
  • Je weet hoe een communicatie-adviesbureau te selecteren
  • Je kent de voor- en nadelen van het inhuren van extern advies
  • Je weet welke netwerkorganisaties te benaderen
  • Je kan een campagneplan opstellen rond een specifieke probleemstelling

  VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
  Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
  Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Communicatiemanagement; Expl. comm.werkveld; en moet je minstens 40 (voor CC)/ 20 (voor PRV) stpnt verworven hebben uit het voltijds modelpakket 1 - Communicatiemanagement (CC/PR&V)

  Andere begincompetenties
  De studenten kennen de basisterminologie inzake Public Relations, voorlichting en bedrijfscommunicatie.
  LEERINHOUDEN
  • Deel 1: Identiteit, imago en reputatie
  • Deel 2: Reputatieversterkende PR-strategieën
  • Deel 3: Communicatiebeleid (incl. werking van communicatiediensten - en adviesbureaus)
  • Deel 4: Communicatieplanning
  • Kennis van de actualiteit

   


  STUDIEMATERIAAL
  • Powerpointslides dienen als basis voor de te kennen leerstof
  • Deel 4 is gebaseerd op een syllabus die handelt over communicatieplanning
  • Kranten, tijdschriften en nieuwswebsites

  WERKVORMEN
  Soort werkvorm    
  hoor- en werkcolleges:

   100

  %
  practicum en oefeningen:

    

  %

  vormen van groepsleren:

    0

  %
  Verdere toelichting:

  EVALUATIE

  Eerste examenperiode
  CategorieWeging van categorieën
  schriftelijk examen100%

  • Kennis en inzicht wordt getoetst in een schriftelijk examen
  • De evaluatie gebeurt op basis van de geziene leerstof tijdens de hoorcolleges en teksten die de studenten zelf dienen te verwerken. Om een volledig examen te kunnen afleggen is het van belang om syllabus, powerpointcursus, nota's, zelfstudieteksten, voorbeelden en de actualiteit te kennen.
  • Aanwezigheid tijdens de hoorcolleges is een meerwaarde om de lesinhouden goed te kunnen begrijpen en om een geslaagd examen te kunnen afleggen

  tijd voor examinering
  uren

  2 

  Tweede examenperiode
  CategorieWeging van categorieën
  schriftelijk examen100%

  • Kennis en inzicht wordt getoetst in een schriftelijk examen
  • De evaluatie gebeurt op basis van de geziene leerstof tijdens de hoorcolleges en teksten die de studenten zelf dienen te verwerken. Om een volledig examen te kunnen afleggen is het van belang om syllabus, powerpointcursus, nota's, zelfstudieteksten, voorbeelden en de actualiteit te kennen.
  • Aanwezigheid tijdens de hoorcolleges is een meerwaarde om de lesinhouden goed te kunnen begrijpen en om een geslaagd examen te kunnen afleggen.
   
  Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 10/10/2012
  Verkort programma CC voor HBO5 - Modelpakket 1 - Interne communicatie
    
  O.O. heeft componenten:Neen
  Afstudeerrichting//Leertraject:Modelpakket 1
  Code:2140300022
  Academiejaar:2012-2013
  Type:kern,keuze
  Niveau:uitdiepend
  Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1, 2 of 3 - Semester 2,
  Contacturen:0
  Aantal studiepunten:3
  Totaal studietijd:78
  Examencontract:mogelijk
  Deliberatie:mogelijk
  Vrijstelling:mogelijk
  Onderwijstaal:
  Lector(en)Dirk Hye

   

  KORTE OMSCHRIJVING

  De belangstelling voor het verbeteren van de interne communicatie binnen een organisatie of bedrijf is nog nooit zo groot geweest als vandaag. Public Relations start op de eerste plaats binnen het eigen bedrijf of organisatie. Tevreden medewerkers zijn immers de beste ambassadeurs van elke organisatie. Het uitgangspunt van deze cursus is dat het motiveren van medewerkers dé succesfactor is voor een aangename werksfeer op de werkvloer. Interne Communicatie is uitgegroeid tot een strategisch instrument om medewerkers te informeren, te motiveren en te begeleiden bij de vele veranderingen die vandaag in een bedrijf plaatsvinden. Deze cursus geeft niet enkel een overzicht van de vele tools die kunnen ingezet worden bij het verbeteren van de interne communicatie maar geeft ook een overzicht van de wijze waarop bedrijven intern met veranderingen omgaan.


  COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
   Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

  Algemene competenties

  • CM33 #Organisatiesensitiviteit
  • CM34 #Evalueren
  • CM36 #Denken en redeneren
  Algemene beroepsgerichte competenties
   Beroepsspecifieke competenties
   • CM52 #Communicatie plannen

   SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
   • Je kan problemen en bedreigingen die intern plaatsvinden binnen een organisatie inschatten
   • Je weet hoe specifieke knelpunten op het vlak van interne communicatie te detecteren 
   • Je weet hoe medewerkers te motiveren
   • Je kan een plan opstellen om de interne communicatie van een organisatie te verbeteren
   • Je kent de voordelen en nadelen van de instrumenten die intern kunnen ingezet worden
   • Je kan de weerstand bij een verandering in een organisatie tot een minimum beperken
   • Je kan geruchtenstromen in kaart brengen en indijken

   VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
   Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
   Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Communicatiemanagement; Expl. comm.werkveld; en moet je minstens 40 (voor CC)/ 20 (voor PRV) stpnt verworven hebben uit het voltijds modelpakket 1 - Communicatiemanagement (CC/PR&V)

   Andere begincompetenties
   De studenten kennen de basisterminologie inzake communicatie, Public Relations en voorlichting
   LEERINHOUDEN
   • Deel 1: Interesse voor Interne Communicatie neemt toe
   • Deel 2: Structuur, cultuur, leiderschap, gebouwen, geruchten
   • Deel 3: Motiveren van medewerkers
   • Deel 4: Interne Communicatie in de praktijk (verbaal, schriftelijk, audiovisueel en nieuwe media)
   • Deel 5: Voor- en nadelen van specifieke IC-instrumenten
   • Deel 6: Change management en interne communicatie

   STUDIEMATERIAAL
   • Powerpointcursus
   • Handboek: "Interne Communicatie als managementinstrument" door Huib Koeleman, Kluwer, 2012

   WERKVORMEN
   Soort werkvorm    
   hoor- en werkcolleges:

    100

   %
   practicum en oefeningen:

     

   %

   vormen van groepsleren:

     0

   %
   Verdere toelichting:

   EVALUATIE

   Eerste examenperiode
   CategorieWeging van categorieën
   schriftelijk examen100%

   • Kennis en inzicht wordt getoetst in een schriftelijk examen
   • De evaluatie gebeurt op basis van de geziene leerstof tijdens de hoorcolleges en teksten die de studenten zelf dienen te verwerken. Om een volledig examen te kunnen afleggen is het van belang om handboek, powerpointcursus, zelfstudieteksten, voorbeelden en de actualiteit te kennen
   • Aanwezigheid tijdens de hoorcolleges is een meerwaarde om de lesinhouden goed te kunnen begrijpen en om een geslaagd examen te kunnen afleggen.

   tijd voor examinering
   uren

   2 

   Tweede examenperiode
   CategorieWeging van categorieën
   schriftelijk examen100%

   • Kennis en inzicht wordt getoetst in een schriftelijk examen
   • De evaluatie gebeurt op basis van de geziene leerstof tijdens de hoorcolleges en teksten die de studenten zelf dienen te verwerken. Om een volledig examen te kunnen afleggen is het van belang om handboek, powerpointcursus, zelfstudieteksten, voorbeelden en de actualiteit te kennen
   • Aanwezigheid tijdens de hoorcolleges is een meerwaarde om de lesinhouden goed te kunnen begrijpen en om een geslaagd examen te kunnen afleggen.
    
   Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 25/02/2013
   Verkort programma CC voor HBO5 - Modelpakket 1 - WS1 Creatief ontwerp
     
   O.O. heeft componenten:Neen
   Afstudeerrichting//Leertraject:Modelpakket 1
   Code:2140300023
   Academiejaar:2012-2013
   Type:kern,
   Niveau:uitdiepend
   Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 2 - Semester 1
   Contacturen:0
   Aantal studiepunten:6
   Totaal studietijd:156
   Examencontract:niet mogelijk
   Deliberatie:niet mogelijk
   Vrijstelling:mogelijk
   Onderwijstaal:
   Lector(en)Mark van Varik
   Cecile Van Os
   Sandra Mermans
   Imelda Van Praet
   Koen Vlecken

    

   KORTE OMSCHRIJVING

   In deze WS ontwerp je een folder en een website. Je verzint een logo, neemt foto's en schrijft 'copy' voor in je folder en op je website.


   COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
    Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

   Algemene competenties

   • CM25 #Leerbereidheid
   • CM30 #zelfstandigheid
   • CM31 #Innovativiteit en creativiteit
   • CM34 #Evalueren
   • CM36 #Denken en redeneren
   • CM37 #Deadlinegericht werken
   • CM40 #360° inlevingsvermogen
   Algemene beroepsgerichte competenties
   • CM43 #Tekstproductie in het Nederlands
   Beroepsspecifieke competenties
   • CM54 #Fotografie, lay-out en grafische vormgeving
   • CM55 #Audiovisuele productie en multimedia

   SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
   • je ontwikkelt een logo 
   • je stelt een folder samen, rekening houdend met de boodschap en de doelgroep 
   • je bouwt een website,  rekening houdend met de boodschap en de doelgroep 
   • je maakt portretten en onderwerpsgebonden beelden in functie van de website en de folder
   • je maakt een reclamespotje 
   • je schrijft lezergerichte teksten voor folder en website, aangepast aan het medium 

   VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
   Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
   Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Nederlands1; Media; Exploreer de media en moet je minstens 40 stpnt verworven hebben uit het voltijds modelpakket deel 1 - Communicatiemanagement.

   Andere begincompetenties
   Geen
   LEERINHOUDEN

   Zie workshopbundel voor de concrete opdrachten.

   folder, website, fotoportfolio, videoproductie

   adhv

  • Illustrator/Indesign/Lay-out en DTP
  • Dreamweaver en de praktijk van webontwerp
  • Photoshop, de praktijk van digitale fotografie en video, montagetechnieken
  • copywriting

  • STUDIEMATERIAAL

   online handleidingen


   WERKVORMEN
   Soort werkvorm    
   hoor- en werkcolleges:

    20

   %
   practicum en oefeningen:

     80

   %

   vormen van groepsleren:

     0

   %
   Verdere toelichting:   EVALUATIE

   Eerste examenperiode
   CategorieWeging van categorieën
   permanente evaluatie100%

   • Afleveren van een eindproduct voor de vakken DTP, Web, Foto, Video, Nederlands.
   • Wie 3 maal afwezig is bij de procesbegeleiding (lessen of andere contacten) krijgt een 0 voor het facet dat dan wordt begeleid. Medische attesten gelden niet als verzachtende omstandigheid.
   • Voor een werkstuk / taak dat niet of te laat wordt afgegeven krijgt de student een 0 op het deelexamen. De scores van deelexamens worden mathematisch opgeteld.
   • Als men uitspraken letterlijk overneemt van een ander en daarbij niet aantoont dat het om een citaat gaat, pleegt men een vorm van intellectuele diefstal die plagiaat heet.  Bij elke vaststelling wordt plagiaat bestraft. (We volgen daarbij een procedure die beschreven staat in artikels 94 tot en met 97 van het OER.)  
   • Nederlands: Voor elke deeltaak en schriftelijk examen geldt volgende regel: 1 dt-fout = -2p., 2dt-fouten = -4, 3 dt-fouten = -8, 4 dt-fouten = -16, vanaf 5 dt-fouten: 0.

      


   tijd voor examinering
   uren

   0 

   Tweede examenperiode
   CategorieWeging van categorieën
   permanente evaluatie100%

    
   INFORMATIE OVER DE FACETTEN
  • Webdesign
  • Foto en Video
  • DTP
  • Nederlands 
  •  
   Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 10/10/2012
   Verkort programma CC voor HBO5 - Modelpakket 1 - WS2 Actua in de media
     
   O.O. heeft componenten:Neen
   Afstudeerrichting//Leertraject:Modelpakket 1
   Code:2140300024
   Academiejaar:2012-2013
   Type:kern,
   Niveau:uitdiepend
   Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 2 - Volledig academiejaar
   Contacturen:0
   Aantal studiepunten:5
   Totaal studietijd:130
   Examencontract:niet mogelijk
   Deliberatie:mogelijk
   Vrijstelling:mogelijk
   Onderwijstaal:
   Lector(en)Roger Frenssen
   Hilde Leemans
   Koen Cornil

    

   KORTE OMSCHRIJVING

    

   De drie invalshoeken van deze workshop: (1) Massamedia  (2) Mediapraktijk en (3) SES (Sociaal-economische Structuren) hebben de bedoeling je rond te leiden in en vertrouwd te maken met de wereld van de gedrukte media, de wereld van radio en televisie, en het ingewikkelde kluwen van Belgische, Europese en Wereldinstellingen die het politieke, sociale en economische landschap beheersen.    COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
    Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

   Algemene competenties

   • CM25 #Leerbereidheid
   • CM30 #zelfstandigheid
   • CM35 #Leergierigheid
   • CM36 #Denken en redeneren
   • CM37 #Deadlinegericht werken
   Algemene beroepsgerichte competenties
   • CM41 #Informatie zoeken en beoordelen
   • CM48 #Mediabewustzijn
   • CM49 #Maatschappijbewustzijn en actualiteitszin
   Beroepsspecifieke competenties

    SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN


    Je ontwikkelt een " feeling " voor media . 

    Je kan omgaan met verschillende soorten media, zowel de traditionele als de zogenaamde nieuwe media. 

    Je ontwikkelt je tot een professional die uit interesse bladert in nieuwe tijdschriften en onbekende kranten.

    Je leest artikels over de "media " in kranten en tijdschriften en consulteert de vakliteratuur .


    Je hebt inzicht in het belang en de eigenheid van de behandelde instellingen en structuren .


    VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
    Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
    Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Media; Exploreer de media; en moet je minstens 40 stpnt verworven hebben uit het voltijds modelpakket deel 1 - Communicatiemanagement.

    Andere begincompetenties

    LEERINHOUDEN

    Het facet Massamedia bestaat uit twee onderwijseenheden: Massamedia: gedrukte pers (LEH) en
    Massamedia: radio en televisie (COK)
    In beide onderwijseenheden Massamedia: gedrukte pers en Massamedia: radio en televisie staan de
    massamedia als dusdanig centraal.
    Tijdens de lessen Massamedia: gedrukte pers staan de geschreven media centraal, zowel feitelijk als
    beleidsmatig. Aandacht gaat hier voornamelijk naar de kranten, de weekbladen en andere periodieke
    bladen, zowel in Vlaanderen als in Franstalig België. In zeer beperkte mate wordt ook aandacht besteed
    aan grote Europese mediagroepen.

    Tijdens de lessen Massamedia: radio en televisie staan de audiovisuele media – radio en televisie –
    centraal. Net als bij Massamedia: gedrukte pers zal ook hier aandacht worden besteed zowel aan feitelijke
    als beleidsmatige aspecten. Maar omdat radio en televisie al sinds 1971 een Vlaamse bevoegdheid zijn,
    gaat de aandacht in hoofdzaak naar Vlaanderen. We kijken waar nodig en nuttig ook wel even over de
    taalgrens en ook Europa dringt zich steeds meer op.


    Het facet Mediapraktijk bestaat uit drie opdrachten:
    Presentatie van de media-actualiteit
    AV-oefeningen
    Print-oefeningen

    In het facet Sociale en Economische Structuren – SES krijg je een overzicht van de belangrijkste Belgische-, Europese- en Wereldinstellingen op politiek, sociaal en economisch gebied.

    STUDIEMATERIAAL
    • Bundel workshop 2
    • Syllabus en cursusnota's
    • Actualiteit
    • On-line materiaal, kranten, tijdschriften, internet.
    • Blog

     

     


    WERKVORMEN
    Soort werkvorm    
    hoor- en werkcolleges:

     45

    %
    practicum en oefeningen:

      50

    %

    vormen van groepsleren:

      5

    %
    Verdere toelichting:


    Het facet SES bestaat deels uit hoorcolleges. Na afloop van de lessen SES maak je een Nederlandstalige blog.
    Hierop post je gedurende 14 dagen dagelijks een zelf geschreven tekst over een interessant onderwerp (onderwerpen) waarover je op die dag in een Belgische krant (van die dag) hebt gelezen. In het weekend lever je dus twee bijdragen.
    Alleen onderwerpen die behandeld worden in de cursus SES komen in aanmerking.

    Het facet Massamedia bestaat uit hoorcolleges.

    Het facet Mediapraktijk bestaat uit drie aspecten. 
    Je volgt permanent de media-actualiteit. Daarnaast ga je gedurende één week zeer intensief de media-actualiteit volgen. Je rapporteert hierover in een blog. Aan de hand van deze blog informeer je je medestudenten.
    Je krijgt 5 individuele opdrachten Print-oefeningen.  en 5 individuele opdrachten AV-oefeningen waarin je telkens verschillende media en hun inhoud leert kennen.


    EVALUATIE

    Eerste examenperiode
    CategorieWeging van categorieën
    mondeling examen14%
    permanente evaluatie26%
    schriftelijk examen60%

    Workshop 2 is een individuele workshop.
    Heel concreet maak je voor het facet SES alles individueel (examen en blog).

    Het facet Massamedia wordt beoordeeld aan de hand van een individueel examen. De oefeningen van Mediapraktijk zijn individuele oefeningen.
    Enkel de blog en de presentatie van het facet Mediapraktijk bestaat uit groepswerk. De beoordeling gebeurt evenwel individueel. Niet alle groepsleden hebben bijgevolg noodzakelijk dezelfde punten. 

    Voor het facet Mediapraktijk gelden de regels uit het OER in verband met procesbegeleiding.Wie 3 maal afwezig is bij de procesbegeleiding(=lessen of andere contacten) krijgt een 0 voor het facet dat dan wordt begeleid. Medische attesten gelden niet als verzachtende omstandigheid.

    Voor een werkstuk / taak dat niet of te laat wordt afgegeven krijg je een 0 op het deelexamen. 


    tijd voor examinering
    uren

    6 

    Tweede examenperiode
    CategorieWeging van categorieën
    mondeling examen40%
    schriftelijk examen60%

    Massamedia : vanzelfsprekend nieuw examen
    Mediapraktijk
    : Anders dan in de eerste examenperiode is dit aspect in de tweede examenperiode volledig individueel.
    Je maakt een Nederlandstalige blog.
    Hierop volg je vanaf 1 juli tot de dag voor het examen de media-actualiteit op.
    De blog bevat verwijzingen naar wat je vindt + een korte toelichting/kadering
    Tijdens een mondeling examen kom je je blog tonen.
    Eventueel kan er nog een korte extra zoekopdracht gegeven worden tijdens de voorbereidingstijd.
    SES
    :
    Les: Mondeling examen
    Blog: Je maakt een Nederlandstalige blog.
    Hierop post je gedurende 14 dagen dagelijks een zelf geschreven tekst over een interessant onderwerp (onderwerpen) waarover je op die dag in een Belgische krant (van die dag) hebt gelezen. In het weekend lever je dus twee bijdragen.
    Alleen onderwerpen die behandeld worden in de cursus SES komen in aanmerking.
    Begin blog: ten vroegste vanaf 1 juli 2013
    Einde blog: voor het begin van de tweede examenzittijd.
    Je brengt FRR via mail (roger.frenssen@plantijn.be) op de hoogte van de eerste blogdag, URL en paswoord.
     
    INFORMATIE OVER DE FACETTEN

    Deze 3 facetten komen in de workshop aan bod:

    • Massamedia
    • Mediapraktijk
    • Sociale en Economische Structuren (afgekort SES)

    De facetten Massamedia en Mediapraktijk zijn nog eens opgedeeld naar gedrukte media (LEH) en radio en televisie (COK). Beide lectoren staan samen in voor de beide facetten.

     
    Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 10/10/2012
    Verkort programma CC voor HBO5 - Modelpakket 1 - WS4 Communicatieonderzoek
      
    O.O. heeft componenten:Neen
    Afstudeerrichting//Leertraject:Modelpakket 1
    Code:2140300025
    Academiejaar:2012-2013
    Type:kern,
    Niveau:uitdiepend
    Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 2 - Semester 2
    Contacturen:0
    Aantal studiepunten:6
    Totaal studietijd:156
    Examencontract:niet mogelijk
    Deliberatie:niet mogelijk
    Vrijstelling:mogelijk
    Onderwijstaal:
    Lector(en)Philippe Mairiaux
    Willy Debandt
    Gerd Jespers
    Veerle Van Assche
    Cecile Van Os

     

    KORTE OMSCHRIJVING
    Je werkt mee aan een concurrentie-analyse rond een specifiek merk. Na een grondige voorstudie, ontwikkel je een enquête om een onderzoek te doen naar de concurrentie. Je leert de resultaten verwerken met SPSS. Nadien is het van belang deze resultaten nauwkeurig te interpreteren en te rapporteren.

    COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
     Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

    Algemene competenties

    • CM25 #Leerbereidheid
    • CM26 #Initiatiefzin
    • CM27 #Assertiviteit
    • CM28 #Samenwerkingsgerichtheid
    • CM29 #Flexibiliteit
    • CM30 #zelfstandigheid
    • CM31 #Innovativiteit en creativiteit
    • CM32 #Omgaan met stress
    • CM33 #Organisatiesensitiviteit
    • CM34 #Evalueren
    • CM36 #Denken en redeneren
    • CM37 #Deadlinegericht werken
    • CM38 #Leidinggeven
    • CM39 #Projectmatig en methodisch werken
    Algemene beroepsgerichte competenties
    • CM41 #Informatie zoeken en beoordelen
    • CM43 #Tekstproductie in het Nederlands
    • CM44 #Mondelinge taalvaardigheid in het Nederlands
    • CM46 #Netwerken en contactvaardigheid
    • CM47 #organiseren
    • CM49 #Maatschappijbewustzijn en actualiteitszin
    Beroepsspecifieke competenties
    • CM51 #Onderzoeken
    • CM56 #Aansturen
    • CM57 #Budgetopvolging en administratie

    SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN

    ·          Je zoekt via gepaste zoekstrategieën en via relevante online en papieren informatiebronnnen naar achtergrondinformatie over je merk/product/productcategorie  en de positie van je merk t.a.v. belangrijkste merkconcurrenten en synthetiseert de gevonden informatie.

    ·          Via interviews met deskundigen uit het werkveld deskundigen (distributeurs, marketing–managers, verantwoordelijken voor verkoop, …) en met consumenten verwerf je bijkomende inside-informatie over je merk, en informatie over de positionering van het merk.

    ·          Via winkelobservatie verwerf je inzicht in de assortimentsamenstelling, en zo meer van de concurrent. De resultaten van je winkelobservatie verwerk je in een helder verslag.

    ·          Met het EFQM-model als leidraad geef je een  helder bedrijfsportret van het bedrijf dat jouw merk produceert.

    ·          Je stelt op basis van de informatie uit de deskresearch een heldere vragenlijst op

    ·          Je verwerkt de resultaten van de enquête met behulp van SPSS en Excel 

    ·          Je interpreteert de gevonden resultaten en plaatst ze in de juiste context

    ·          Je legt verbanden tussen de gevonden informatie uit het vooronderzoek (interviews, winkelobservatie en deskresearch) en de informatie uit je enquête.

    ·          Je verwerkt de onderzoeksresultaten in een heldere en overzichtelijk geheel met tekst, tabellen en grafieken

     

     

     

     

     


    VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
    Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
    'Om in te schr. vr dit o.o. moet je gesl. zijn vr: Nederlands1; Research en ICT; Econ & mark; Comm. mgmt; moet je minstens 40 stpnt verworven hebben uit het volt modelp. deel 1 - CM en moet je je ook inschrijven vr: Reclame; Comm. en invloed; Comm.ondz.'
    'Om in te schr. vr dit oo moet je gesl. zn vr: Nederlands1; Res&ICT; Econ&mark; Comm. mgmt; moet je min 40 stp verworven hebben uit het vlt mp.1CM & schr. je in vr: Recl; Comm&invloed; Comm.ondz. Stud VP zn gesl vr Res&ICT en schr. in vr Recl; Comm.ondz.'


    Andere begincompetenties
    Geen
    LEERINHOUDEN

    onderzoekstechnieken

    interviewtechnieken

    EFQM-model

    verslaggevingstechnieken

     


    STUDIEMATERIAAL
    • infoboekje workshop4 
    • cursus bedrijfsbeleid
    • cursus communicatieonderzoek
    • SPSS handleiding

    WERKVORMEN
    Soort werkvorm    
    hoor- en werkcolleges:

     20

    %
    practicum en oefeningen:

      0

    %

    vormen van groepsleren:

      80

    %
    Verdere toelichting:


     


    EVALUATIE

    Eerste examenperiode
    CategorieWeging van categorieën
    permanente evaluatie90%
    schriftelijk examen10%

    Enkel voor het facet bedrijfsbeleid bestaat een deel van de punten uit een schriftelijk examen.

    • Wie 3 maal afwezig is bij de procesbegeleiding (= lessen of andere contacten), krijgt een 0 op het facet dat dan begeleid wordt. Medische attesten gelden niet als verzachtende omstandigheid.
    • Voor een werkstuk / taak dat niet of te laat wordt afgegeven krijgt de student een 0 op het deelexamen. De scores van deelexamens worden mathematisch opgeteld.
    • Als men uitspraken letterlijk overneemt van een ander en daarbij niet aantoont dat het om een citaat gaat, pleegt men een vorm van intellectuele diefstal die plagiaat heet.  Bij elke vaststelling wordt plagiaat bestraft. (We volgen daarbij een procedure die beschreven staat in artikels 94 tot en met 97 van het OER.)
    • Voor elke deeltaak of voor elk examen geldt de volgende regel: 1 dt-fout: -2p, 2 dt-fouten -4p, 3 dt-fouten -8p, 4 dt-fouten -16p, vanaf 5 dt-fouten= 0  

    tijd voor examinering
    uren

    2 

    Tweede examenperiode
    CategorieWeging van categorieën
    permanente evaluatie90%
    schriftelijk examen10%

    Enkel voor het facet bedrijfsbeleid bestaat een deel van de punten uit een schriftelijk examen.

    • Wie 3 maal afwezig is bij de procesbegeleiding (= lessen of andere contacten), krijgt een 0 op het facet dat dan begeleid wordt. Medische attesten gelden niet als verzachtende omstandigheid.
    • Voor een werkstuk / taak dat niet of te laat wordt afgegeven krijgt de student een 0 op het deelexamen. De scores van deelexamens worden mathematisch opgeteld.
    • Als men uitspraken letterlijk overneemt van een ander en daarbij niet aantoont dat het om een citaat gaat, pleegt men een vorm van intellectuele diefstal die plagiaat heet.  Bij elke vaststelling wordt plagiaat bestraft. (We volgen daarbij een procedure die beschreven staat in artikels 94 tot en met 97 van het OER.)
    • Voor elke deeltaak of voor elk examen geldt de volgende regel: 1 dt-fout: -2p, 2 dt-fouten -4p, 3 dt-fouten -8p, 4 dt-fouten -16p, vanaf 5 dt-fouten= 0  
     
    INFORMATIE OVER DE FACETTEN
   • Communicatie onderzoek
   • Marketing
   • Bedrijfsbeleid
   • Nederlands      
   • Informatica
   •  
    Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 25/02/2013
    Verkort programma CC voor HBO5 - Modelpakket 1 - OOK
      
    O.O. heeft componenten:Neen
    Afstudeerrichting//Leertraject:Modelpakket 1
    Code:2140300026
    Academiejaar:2012-2013
    Type:keuze,
    Niveau:uitdiepend
    Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 2 - Volledig academiejaar
    Contacturen:0
    Aantal studiepunten:3
    Totaal studietijd:78
    Examencontract:niet mogelijk
    Deliberatie:mogelijk
    Vrijstelling:mogelijk
    Onderwijstaal:
    Lector(en)Gisèle Broos

     

    KORTE OMSCHRIJVING

    Bij het uittekenen van je persoonlijke studietraject en specialisaties, kan het interessant zijn een vak te volgen uit een andere optie, een andere opleiding, ... dat dus niet tot je eigen standaardprogramma behoort. Om het even welk opleidingsonderdeel kan daarvoor in aanmerking komen. Daarvoor kan je het optie/opleidings overschrijdend keuzevak (ook) inzetten.


    COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
     Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

    Algemene competenties

     Algemene beroepsgerichte competenties
      Beroepsspecifieke competenties

       SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
       afhankelijk van het gekozen opleidingsonderdeel

       VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
       Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
       'Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor modelpakket 1 - Communicatiemanagement. Studenten VP zijn geslaagd voor modelpakket 1'
       'Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor modelpakket 1 - Communicatiemanagement.'


       Andere begincompetenties

       afhankelijk van het gekozen opleidingsonderdeel


       LEERINHOUDEN
       afhankelijk van het gekozen opleidingsonderdeel
       STUDIEMATERIAAL

       WERKVORMEN
       Soort werkvorm    
       hoor- en werkcolleges:

        0

       %
       practicum en oefeningen:

         0

       %

       vormen van groepsleren:

         0

       %
       Verdere toelichting:
       afhankelijk van het gekozen opleidingsonderdeel

       EVALUATIE

       Eerste examenperiode
       afhankelijk van het gekozen opleidingsonderdeel
       tijd voor examinering
       uren

       0 

       Tweede examenperiode
       afhankelijk van het gekozen opleidingsonderdeel
        
       Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 14/11/2012
       Verkort programma CC voor HBO5 - Modelpakket 1 - Communicatieonderzoek
         
       O.O. heeft componenten:Neen
       Afstudeerrichting//Leertraject:Modelpakket 1
       Code:2140300063
       Academiejaar:2012-2013
       Type:kern,
       Niveau:uitdiepend
       Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 2 - Semester 1
       Contacturen:0
       Aantal studiepunten:3
       Totaal studietijd:78
       Examencontract:mogelijk
       Deliberatie:mogelijk
       Vrijstelling:mogelijk
       Onderwijstaal:
       Lector(en)Koen Cornil

        

       KORTE OMSCHRIJVING
       Hoeveel mensen drinken welke frisdranken? Wie surft er op het internet en waarom? Dergelijke vragen zijn het uitgangspunt van Communicatieonderzoek. Je leert er een enquête opstellen, verwerken en de resultaten ervan interpreteren.

       COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
        Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

       Algemene competenties

       • CM36 #Denken en redeneren
       Algemene beroepsgerichte competenties
       • CM41 #Informatie zoeken en beoordelen
       Beroepsspecifieke competenties
       • CM51 #Onderzoeken

       SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
       • Je bent vertrouwd met de basisbegrippen van het wetenschappelijk onderzoek (populatie, steekproefkader, representativiteit, ..)
       • Je bent vertrouwd met de elementaire methoden en technieken van zowel kwantitatief en kwalitatief onderzoek
       • Je kan de wetenschappelijke waarde van een onderzoek inschatten. Hij weet aan welke beoordelingscriteria de uitkomsten van een onderzoek moeten worden getoetst
       • Je staat kritisch ten opzichte van onderzoeksgegevens.
       • Je kan een eenvoudig onderzoek verwerken met SPSS.
       • Je kan  onderzoeksresultaten interpreteren en in duidelijke teksten weergeven.

       Het is niet de bedoeling om studenten op te leiden tot onderzoekers. Je moet echter wel kunnen meewerken aan onderzoek, de opdracht kunnen geven voor onderzoek,...


       VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
       Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
       'Om in te kunnen schrijven vr dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Research en ICT-toolkit; en moet je minstens 20 stpnt verworven hebben uit het voltijds modelpakket deel 1- CM. Studenten VP zijn geslaagd vr Research en ICT-toolkit'
       'Om in te kunnen schrijven vr dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Research en ICT-toolkit; en moet je minstens 20 stpnt verworven hebben uit het voltijds modelpakket deel 1- CM.'


       Andere begincompetenties
       Geen
       LEERINHOUDEN
       • een overzicht van de belangrijkste onderzoekstechnieken die door communicatieonderzoekers worden gebruikt
       • de verschillende stappen in een onderzoeksproces
       • een grondige bestudering en inoefening van de techniek van de enquête
       • inhoudsanalyse: een korte introductie    

       STUDIEMATERIAAL
       Syllabus
       WERKVORMEN
       Soort werkvorm    
       hoor- en werkcolleges:

        55

       %
       practicum en oefeningen:

         45

       %

       vormen van groepsleren:

         0

       %
       Verdere toelichting:

       EVALUATIE

       Eerste examenperiode
       CategorieWeging van categorieën
       schriftelijk examen100%

       Schriftelijk examen: 10 punten op theorie en 10 punten op oefeningen.

       tijd voor examinering
       uren

       2 

       Tweede examenperiode
       CategorieWeging van categorieën
       schriftelijk examen100%

       Schriftelijk examen: 10 punten op theorie en 10 punten op oefeningen.
        
       Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 10/10/2012
       Verkort programma CC voor HBO5 - Modelpakket 1 - Frans 1
         
       O.O. heeft componenten:Neen
       Afstudeerrichting//Leertraject:Modelpakket 1
       Code:2140400003
       Academiejaar:2012-2013
       Type:kern,
       Niveau:uitdiepend
       Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 - Volledig academiejaar
       Contacturen:0
       Aantal studiepunten:5
       Totaal studietijd:130
       Examencontract:niet mogelijk
       Deliberatie:mogelijk
       Vrijstelling:mogelijk
       Onderwijstaal:
       Lector(en)Elisabeth Susswein
       Martine Sterk
       Kristel Dreessen
       Hilde Leemans

        

       KORTE OMSCHRIJVING
       De tweede belangrijkste taal van het land en de meest gevraagde vreemde taal bij sollicitaties is je niet meer vreemd: je basiskennis van het secundair wordt verstevigd, aangevuld en verrijkt. Spreken over, en ontleden van artikels is geen probleem meer.

       COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
        Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

       Algemene competenties

       • CM25 #Leerbereidheid
       • CM27 #Assertiviteit
       Algemene beroepsgerichte competenties
       • CM42 #anderstalige informatie zoeken
       • CM45 #Mondelinge taalvaardigheid in vreemde talen
       Beroepsspecifieke competenties
       • CM53 #Anderstalige tekstproductie

       SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN

       Je begrijpt een gesprek, radio- en tv programma’s in standaardtaal over algemene, actuele en eenvoudige communicatie gerelateerde onderwerpen. 

        

       Aan de hand van een woordenboek begrijp je de boodschap(pen) van eenvoudige teksten over alledaagse, actuele en communicatie gerelateerde onderwerpen.

        

       Je neemt deel aan een gesprek over het dagelijkse leven en actuele thema’s. Je voert een eenvoudig telefoongesprek. Je maakt eenvoudige presentaties over

       actuele onderwerpen.

        

       Je schrijft eenvoudige mails en korte teksten over algemene en actuele onderwerpen. 

        


       VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
       Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
       geen

       Andere begincompetenties
       • Bereidheid tot zelfstandige lectuur van vakgerelateerde artikels en sites in het Frans en tot uitbreiden van woordenschatkennis.
       • Interesse voor de Franstalige actualiteit en bereidheid tot discussie hieromtrent.
       • Bereidheid tot zelfstandig maken van on-line oefeningen grammatica op Explio en de oefeningen van de cursus.

       LEERINHOUDEN
       • Grammaire 2000 : - l'emploi  du futur - l'emploi des temps du passé - la phrase conditionnelle - le gérondif - l'emploi du subjonctif- l'emploi des pronoms personnels - les accords ( sujet-verbe,  le participe passé ), - l'emploi de l'adjectif et de l'adverbe - la négation - la voix passive - l'emploi de TOUT- la phrase interrogative 
       • On-line grammaticaoefeningen op Explio.
       • Vocabulaire 2000 : dossiers 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 20, 24, 25, 26, 28, 32, 33, 36.
       • Veel voorkomende fouten bij Nederlandstaligen.
       • Commercieel Frans : de  mail en het telefoongesprek.
       • Inhoud en woordenschat van vakgerelateerde artikels en sites ( Le Vif, Le Soir, La Libre Belgique, Le Nouvel Observateur, www.altema.com, ... ). Fragmenten uit de audiovisuele pers ( " Envoyé spécial, Questions à la une, Arte..." ).

       STUDIEMATERIAAL
       • Syllabus ( 1 syllabus Grammaire+ 1 syllabus Textes + vidéos)
       • Digitale test die peilt naar de begincompetenties
       • Handboeken : Grammaire 2000 + cd-rom (12de uitgave ), Vocabulaire 2000
       • On-line materiaal op Explio(oefeningen  spraakkunst ) om het instuderen aan te moedigen .

       WERKVORMEN
       Soort werkvorm    
       hoor- en werkcolleges:

        40

       %
       practicum en oefeningen:

         60

       %

       vormen van groepsleren:

         0

       %
       Verdere toelichting:
       • Grammatica : oefeningen in zelfstudie (zie syllabus Grammaire )Bij aanvang van het academiejaar wordt duidelijk in de cursus aangegeven wat de veronderstelde begincompetenties zijn. De andere onderwerpen worden behandeld in de les 1/2 u per week  Als je de begincompetenties niet hebt kan je de extra lessen Frans volgen van het CVO. Je kan ook gebruik maken van de bijlessen van 2de of 3de jaarsstudenten. (Peerteaching)
       • Digitale test bij aanvang van het academiejaar die peilt naar je kennis van de begincompetenties.
       • Remediëring via Explio.
       • Mondelinge bespreking van de teksten in halve groepen.

        


       EVALUATIE

       Eerste examenperiode
       CategorieWeging van categorieën
       permanente evaluatie40%
       schriftelijk examen60%

       • 20 punten januari-examen schriftelijk: (-geziene teksten, films, sites semester 1, -zelfstudie teksten, films semester1, -geziene grammatica, -voc.2000: 1,2,3,10,11,12,25,26, 33,36,- veelvoorkomende fouten: deel 1,- telefoongesprek)
       • 40  punten juni-examen schriftelijk (-geziene teksten, films, sites: semester 2,-zelfstudie: teksten, films semester 2,- Voc.2000: 1-2-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-17-20-24-25-26-28-32-33-36, -veelvoorkomende fouten: deel 1 en 2, e-mail schrijven)
       • 40 punten permanente evaluatie voor de totaliteit van de volgende items : 2 testen Grammaire+Vocabulaire 2000+ erreurs courantes (15p.) + spraakkunstoefeningen Explio(verplicht!)   (10p.)+ zelfstudie teksten+ uitzendingen (15p.), Dit totaal van 100p. wordt herleid naar 20p.                                 
       • Als je afwezig bent op een deelexamen georganiseerd buiten de examenreeks, dan moet je je afwezigheid wettigen  door een medisch attest. Het originele attest bezorg je aan het studentensecretariaat, de kopie ervan aan de betrokken lector, en dit binnen de 5 werkdagen vanaf de eerste ziektedag. je krijgt dan het gemiddelde van de andere punten.  Indien je binnen de gestelde termijn geen medisch attest voorlegt, ben je ongewettigd afwezig en krijg je geen punten op dat deelexamen.

       tijd voor examinering
       uren

       7 

       Tweede examenperiode
       CategorieWeging van categorieën
       schriftelijk examen100%

       Examen schriftelijk 20p.: leerstof 1ste zittijd juni + telefoongesprek

        

        
       Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 14/11/2012
       Verkort programma CC voor HBO5 - Modelpakket 1 - Research en ICT-toolkit
         
       O.O. heeft componenten:Ja
       O.O. bestaat uit componenten:Informatica
       Statistiek
       Afstudeerrichting//Leertraject:Modelpakket 1
       Code:2140400005
       Academiejaar:2012-2013
       Type:kern,
       Niveau:inleidend
       Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 - Semester 1
       Contacturen:0
       Aantal studiepunten:3
       Totaal studietijd:78
       Examencontract:niet mogelijk
       Deliberatie:niet mogelijk
       Vrijstelling:mogelijk
       Onderwijstaal:
       Lector(en)Philippe Mairiaux
       Willy Debandt

        


       COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
        Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

       Algemene competenties

        Algemene beroepsgerichte competenties
         Beroepsspecifieke competenties

          SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
          Zie fiches van de componenten

          VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
          Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
          geen

          Andere begincompetenties

          WEGING

          ComponentenWeging
          Informatica50%
          Statistiek50%           
          Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 10/10/2012
          Verkort programma CC voor HBO5 - Modelpakket 1 - Informatica
            
          Component behoort tot: Research en ICT-toolkit
          Afstudeerrichting//Leertraject:Modelpakket 1
          Code:2140400005
          Academiejaar:2012-2013
          Lector(en)Philippe Mairiaux
          Willy Debandt

           

          KORTE OMSCHRIJVING

          Steeds meer bedrijven verwachten van hun werknemers dat ze met de computer kunnen werken. Logisch dus dat je de basis van de MS Word, Excel en PowerPoint onder de knie hebt.


          COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
           Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

          Algemene competenties

          • CM36 #Denken en redeneren
          • CM39 #Projectmatig en methodisch werken
          Algemene beroepsgerichte competenties
          • CM41 #Informatie zoeken en beoordelen
          Beroepsspecifieke competenties

           SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
           Je maakt teksten op, je stelt tabellen en kolommen met Word op. Je lost logische problemen uit de praktijk op met Excel. Je maakt het werkblad op en uiteindelijk maak je grafieken aan. Met PowerPoint stel je een diavoorstelling op.

           VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
           Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
           geen

           Andere begincompetenties
           Geen
           LEERINHOUDEN
           • Basis Word:
            • document creëren, bewaren, ophalen, wijzigen, afdrukken;
             marges instellen, tekst uitlijnen, tekst opmaken;
            • tekst selecteren, kopiëren, verplaatsen, tekst zoeken en vervangen;
            • alineaopmaak, tabulaties, paginaopmaak;
            • secties, kolommen, tabellen, multimedia
              
           • Basis Excel:
            • gegevens invoeren, wijzigen, afdrukken;
            • map bewaren, ophalen, wijzigen;
            • met formules/functies werken, wiskundige en logische operatoren;
            • relatieve, gemengde en absolute celadressen;
            • formules kopiëren;
            • selectie maken, kolommen /rijen verbergen, toevoegen, verwijderen, blokkeren;
            • cellen wissen, verwijderen, toevoegen;
            • cellen opmaken, voorwaardelijke opmaak, pagina-instelling;
            • cellen kopiëren, verplaatsen, intelligent kopiëren;
            • grafieken aanmaken, wijzigen
              
           • Basis Powerpoint:
            • nieuwe dia maken, inlassen, verwijderen, verbergen, volgorde wijzigen, presentatie bewaren, ophalen, wijzigen, afdrukken;
            • achtergrondkleur, indeling, tabel, voettekst;
            • presentatie uitvoeren, onderbreken, doorlopend maken, aanwijzer, aantekeningen
             animaties, overgang tussen de dia’s, dia's verbergen, tijdsduur;
            • media objecten invoeren, grafische vormen, grafieken;
            • actieknoppen

           STUDIEMATERIAAL
           • Word (facultatief): MSWord 2007 (Uitgeverij De Boeck) + oefeningen
           • PowerPoint (facultatief): PowerPoint 2007 (Uitgeverij De Boeck) + oefeningen
           • Excel: eigen cursus + eigen oefeningen
           • Voor Word, PowerPoint en Excel: http://www.gratiscursus.be

            


           WERKVORMEN
           Soort werkvorm    
           hoor- en werkcolleges:

            0

           %
           practicum en oefeningen:

             100

           %

           vormen van groepsleren:

             0

           %
           Verdere toelichting:

           EVALUATIE

           Eerste examenperiode
           CategorieWeging van categorieën
           schriftelijk examen100%

           Openboek examen op computer in de vorm van meerkeuzevragen met giscorrectie. Je mag daarvoor jouw boeken, cursussen en andere notities gebruiken en mag tijdens het examen Word, PowerPoint en Excel eveneens gebruiken.
           Duur: 50'.
            


           tijd voor examinering
           uren

           1 

           Tweede examenperiode
           CategorieWeging van categorieën
           schriftelijk examen100%

           Openboek examen op computer in de vorm van meerkeuzevragen met giscorrectie. Je mag daarvoor jouw boeken, cursussen en andere notities gebruiken en mag tijdens het examen Word, PowerPoint en Excel eveneens gebruiken.
           Duur: 50'.

            
           Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 10/10/2012
           Verkort programma CC voor HBO5 - Modelpakket 1 - Statistiek
             
           Component behoort tot: Research en ICT-toolkit
           Afstudeerrichting//Leertraject:Modelpakket 1
           Code:2140400005
           Academiejaar:2012-2013
           Lector(en)Philippe Mairiaux
           Willy Debandt

            

           KORTE OMSCHRIJVING

           Je zet de eerste stapjes in de wereld van correlaties, tabellen, grafieken, percenten, centrum- en spreidingsmaten. In het 2e jaar groeit dit opleidingsonderdeel uit tot rasecht communicatieonderzoek.

            


           COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
            Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

           Algemene competenties

           • CM30 #zelfstandigheid
           • CM34 #Evalueren
           • CM36 #Denken en redeneren
           • CM39 #Projectmatig en methodisch werken
           Algemene beroepsgerichte competenties
           • CM41 #Informatie zoeken en beoordelen
           Beroepsspecifieke competenties
           • CM51 #Onderzoeken

           SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN

           Je kan :

           • kritisch nadenken over eigen en andere cijfermatige producten en staat open voor voortdurende bijsturing.
           • de basisbegrippen van de beschrijvende statistiek gebruiken en interpreteren.
           • de relevante communicatieve kenmerken van tabellen en grafieken herkennen en kritisch benaderen.
           • kritisch omgaan met aangeboden cijfermateriaal.

           VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
           Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
           geen

           Andere begincompetenties

           Eindtermen secundair onderwijs op gebied van rekenkunde.


           LEERINHOUDEN
           • Algemeen statistische principes
           • Tabellen opstellen en lezen
           • Grafieken lezen en kritisch interpreteren
           • Statistische verwerking van gegevens ( gebruik van percentages, berekening en interpretatie van centrale tendensen en spreidingsmaten zoals mediaan en gemiddelde)
           • Interpretatie van correlatiecoëffiiciënt
           • Indexcijfers

            


           STUDIEMATERIAAL
           • Geschreven cursus
           • Eigen notities
           • Oefeningen op BlackBoard
           • Notities op Blackboard
           • Grafieken
           • Computerpresentaties

           WERKVORMEN
           Soort werkvorm    
           hoor- en werkcolleges:

            17

           %
           practicum en oefeningen:

             17

           %

           vormen van groepsleren:

             0

           %
           Verdere toelichting:

           EVALUATIE

           Eerste examenperiode
           CategorieWeging van categorieën
           schriftelijk examen100%

           • Schriftelijk examen 
           • Evaluatiecriteria: je moet aantonen dat je de voorgelegde statistische problemen en begrippen kan
               • identificeren
               • begrijpen
               • oplossen
               • kritisch analyseren

             


           tijd voor examinering
           uren

           2 

           Tweede examenperiode
           CategorieWeging van categorieën
           schriftelijk examen100%

           • Schriftelijk examen (100%)
            • Evaluatiecriteria: idem 1ste examenperiode
           • Statistiek is één van de samenstellende componenten van een omvangrijk opleidingsonderdeel. Voor dergelijke opleidingsonderdelen geldt volgende regel:

            
           Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 10/10/2012
           Verkort programma CC voor HBO5 - Modelpakket 1 - Economie en marketing
             
           O.O. heeft componenten:Ja
           O.O. bestaat uit componenten:Micro-economie
           Macro-economie
           Marketing
           Afstudeerrichting//Leertraject:Modelpakket 1
           Code:2140400009
           Academiejaar:2012-2013
           Type:kern,
           Niveau:inleidend
           Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 - Volledig academiejaar
           Contacturen:0
           Aantal studiepunten:6
           Totaal studietijd:156
           Examencontract:mogelijk
           Deliberatie:niet mogelijk
           Vrijstelling:mogelijk
           Onderwijstaal:
           Lector(en)Stephaan Poppe
           Gerd Jespers

            


           COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
            Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

           Algemene competenties

            Algemene beroepsgerichte competenties
             Beroepsspecifieke competenties

              SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
              Zie fiches van de componenten

              VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
              Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
              geen

              Andere begincompetenties

              WEGING

              ComponentenWeging
              Micro-economie33.3%
              Macro-economie33.3%
              Marketing33.3%               
              Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 14/11/2012
              Verkort programma CC voor HBO5 - Modelpakket 1 - Micro-economie
                
              Component behoort tot: Economie en marketing
              Afstudeerrichting//Leertraject:Modelpakket 1
              Code:2140400009
              Academiejaar:2012-2013
              Lector(en)Stephaan Poppe
              Gerd Jespers

               

              KORTE OMSCHRIJVING

              De cursus micro-economie tracht de basismechanismen die aan het individueel gedrag van de economische subjecten - hoofdzakelijk consumenten en producenten - ten grondslag liggen te verduidelijken. Je zal inzicht verwerven in de werking van de markteconomie: de keuze van de consument, het gedrag van ondernemers binnen verschillende marktvormen, de wet van vraag en aanbod. Voor een goed begrip van de micro-economische theorie is je redeneringsvermogen en kritisch denkvermogen belangrijk. Het gebruik van grafieken en formules, waarvoor een minimale wiskundige kennis wordt verondersteld, zal je onder de knie krijgen via oefeningen die enerzijds geïntegreerd worden in de lessen en anderzijds worden voorzien tijdens afzonderlijke oefensessies die om de twee weken worden georganiseerd.


              COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
               Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

              Algemene competenties

              • CM25 #Leerbereidheid
              • CM36 #Denken en redeneren
              Algemene beroepsgerichte competenties
              • CM41 #Informatie zoeken en beoordelen
              • CM49 #Maatschappijbewustzijn en actualiteitszin
              Beroepsspecifieke competenties

               SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
               •  Je hanteert begrippen van micro-economie.
               •  Je past fundamentele economische principes toe.
               •  Je lost bedrijfseconomische problemen, oefeningen en vraagstukken op. 
               •  Je leest, begrijpt en interpreteert economische grafieken en tabellen.

               VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
               Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
               geen

               Andere begincompetenties
               Geen
               LEERINHOUDEN
               • Inleiding
               • Consumenten
               • Producenten
               • Markten en prijsvorming

               STUDIEMATERIAAL

                Handboek: De Velder, S. & De Cnuydt, I.  Economie Vandaag 2012, Gent: Academia Press.

               • PowerPoint presentatie.
               • Ondersteunende website.
               • Internetsites.

                


               WERKVORMEN
               Soort werkvorm    
               hoor- en werkcolleges:

                80

               %
               practicum en oefeningen:

                 20

               %

               vormen van groepsleren:

                 0

               %
               Verdere toelichting:

               EVALUATIE

               Eerste examenperiode
               CategorieWeging van categorieën
               schriftelijk examen100%

               • Schriftelijk examen:
                • Januari-examen: 20 punten 
               •  Inzichtsvragen, kennisvragen en toepassingen.

               .


               tijd voor examinering
               uren

               2 

               Tweede examenperiode
               CategorieWeging van categorieën
               schriftelijk examen100%

               • Schriftelijk examen: 20 punten
               • Inzichtsvragen, kennisvragen en toepassingen.
                
               Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 14/11/2012
               Verkort programma CC voor HBO5 - Modelpakket 1 - Macro-economie
                 
               Component behoort tot: Economie en marketing
               Afstudeerrichting//Leertraject:Modelpakket 1
               Code:2140400009
               Academiejaar:2012-2013
               Lector(en)Stephaan Poppe
               Gerd Jespers

                

               KORTE OMSCHRIJVING

               Macro-economie bestudeert de werking van de economie in  zijn geheel. De cursus verschaft je inzicht in de evolutie van de macro-economische omgeving waarin bedrijven en gezinnen actief zijn. De economische kringloop verklaart globale verbanden tussen de gezinnen, de bedrijven, de overheid en het buitenland. Aandacht gaat uit naar de mogelijkheden om de werkgelegenheid en de welvaart te stimuleren en tegelijk ongewenste nevenverschijnselen (inflatie en werkloosheid) te vermijden. Vooral de Keynesiaanse visie op de samenhang van de macro-economische grootheden wordt toegelicht.

               De rol van het geld, internationale handel en wisselkoersen krijgen voldoende aandacht zonder dat daarbij te veel in detail wordt getreden. Op lange termijn bestuderen wij de economische groei, op korte termijn gaat de aandacht naar de conjunctuur. Extra oefeningensessies worden om de twee weken georganiseerd.

                


               COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
                Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

               Algemene competenties

               • CM25 #Leerbereidheid
               • CM36 #Denken en redeneren
               Algemene beroepsgerichte competenties
               • CM41 #Informatie zoeken en beoordelen
               • CM49 #Maatschappijbewustzijn en actualiteitszin
               Beroepsspecifieke competenties

                SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
                • Je interesseert je aan het economisch leven in België, Europa en de wereld.
                • Je herkent je eigen betrokkenheid bij het economisch leven als consument, als werknemer, als communicatiemanager.
                • Je benadert op een kritische wijze en analyseert een aantal economisch-maatschappelijke verschijnselen, ontwikkelingen en vraagstukken.

                VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
                Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
                geen

                Andere begincompetenties
                Geen
                LEERINHOUDEN
                • Evolutie van de Belgische economie en het nationaal inkomen
                • Werkgelegenheid en arbeidsmarkt
                • Geld, monetair beleid en inflatie
                • Economische groei en conjunctuur
                • Het internationale betalingsverkeer

                STUDIEMATERIAAL
                 Handboek: De Velder, S. & De Cnuydt, I.  Economie Vandaag 2012. Gent: Academia Press.
                • PowerPoint presentatie
                • Ondersteunende website 
                • Internetsites.

                 


                WERKVORMEN
                Soort werkvorm    
                hoor- en werkcolleges:

                 80

                %
                practicum en oefeningen:

                  20

                %

                vormen van groepsleren:

                  0

                %
                Verdere toelichting:
                Geen

                EVALUATIE

                Eerste examenperiode
                CategorieWeging van categorieën
                schriftelijk examen100%

                • Schriftelijk examen:      
                 • Juni-examen: 20 punten 
                • Inzichtsvragen, kennisvragen en toepassingen.

                tijd voor examinering
                uren

                2 

                Tweede examenperiode
                CategorieWeging van categorieën
                schriftelijk examen100%

                • Schriftelijk examen over de hele leerstof: 20 punten
                • Inzichtsvragen, kennisvragen en toepassingen.
                 
                Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 14/11/2012
                Verkort programma CC voor HBO5 - Modelpakket 1 - Marketing
                  
                Component behoort tot: Economie en marketing
                Afstudeerrichting//Leertraject:Modelpakket 1
                Code:2140400009
                Academiejaar:2012-2013
                Lector(en)Stephaan Poppe
                Gerd Jespers

                 

                KORTE OMSCHRIJVING
                Er zijn ontzettend veel verschillende redenen waarom een consument een merk al dan niet koopt. Moeilijk dus voor bedrijven die reclame willen maken, nieuwe producten willen lanceren, of willen weten wat zij meer of minder hebben dan hun concurrenten. Daarom pluis je in de cursus Marketing het denkproces van de consument uit.  Hoe kunnen marketeers op het juiste moment, het juiste product afzetten bij de juiste doelgroep? Hoe kan marketing toegevoegde waarde creëren?  Marketeers moeten aandacht hebben voor de klanten, de nieuwe media,  maatschappelijke trends en nieuwe marktontwikkelingen.  Een goede marketingstrategie uitwerken op basis van een degelijke omgevingsanalyse zal de kans op succes vergroten.  Dat wil zeggen dat je het product-, prijs-, distributie- en promotiebeleid voortdurend moet aanpassen om je marktaandeel te behouden of te vergroten. Hierbij moet je als marketeer vertrekken vanuit het maatschappelijk marketingconcept om zowel op korte als lange termijn  aan de wensen van consumenten en maatschappij te voldoen.

                COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
                 Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

                Algemene competenties

                • CM25 #Leerbereidheid
                • CM26 #Initiatiefzin
                • CM31 #Innovativiteit en creativiteit
                • CM35 #Leergierigheid
                • CM36 #Denken en redeneren
                Algemene beroepsgerichte competenties
                • CM41 #Informatie zoeken en beoordelen
                • CM49 #Maatschappijbewustzijn en actualiteitszin
                • CM50 #Deontologisch verantwoord handelen
                Beroepsspecifieke competenties

                 SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
                 • Je denkt en handelt marktgericht.
                 • Je denkt probleemoplossend over marketingvraagstukken.
                 • Je kan een marktverkennend onderzoek uitvoeren nl. het verzamelen van de nodige informatie i.v.m. de marktomgeving en de beoogde doelgroepen, deze omschrijven en analyseren a.h.v. de verschillende segmentatiecriteria. Je kent het belang van het duidelijk positioneren van een product of merk.
                 • Je kan een SWOT-analyse opstellen. 
                 • Je kent de verschillende stappen binnen een marketingplan.
                 • Je onderscheidt de verschillende strategieën op niveau van assortiment, merk.
                 • Je kan het verband leggen tussen de communicatie voor een merk en het product-, distributie- en prijsbeleid van dat merk. 
                 • Je kan de theorie toepassen in een case of aan de hand van voorbeelden.

                 VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
                 Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
                 geen

                 Andere begincompetenties
                 Geen 

                 LEERINHOUDEN
                 • Concepten van marketing en marketingethiek.
                 • Bedrijfs-en marketingstrategie : samenwerkingsverbanden om klantrelaties op te bouwen. Het marketingplan.
                 • Analyse van de marketingomgeving .
                 • Het koopgedrag van de consument.
                 • Marktsegmentatie, doelgroepbepaling en positionering.
                 • Producten, diensten en merkenstrategie.
                 • Prijsbeleid.

                 STUDIEMATERIAAL
                 • Handboek: P. Kotler, G. Armstrong,  Marketing, de essentie (10de editie), Pearson ed.
                 • Actuele teksten en cases
                 • Internetsites
                 • Ondersteunende website met extra cases, oefenmateriaal, relevante links naar bedrijven en marketingsites, Power Point slides en online testmogelijkheden.
                 • Ondersteunende documenten (slides) die de student kan afprinten.

                 WERKVORMEN
                 Soort werkvorm    
                 hoor- en werkcolleges:

                  80

                 %
                 practicum en oefeningen:

                   20

                 %

                 vormen van groepsleren:

                   0

                 %
                 Verdere toelichting:
                 Concrete toepassingen voor Marketing maken deel uit van workshop 4 in het tweede jaar.

                 EVALUATIE

                 Eerste examenperiode
                 CategorieWeging van categorieën
                 schriftelijk examen100%

                 Schriftelijk examen bestaande uit kennis- en inzichtsvragen. Toepassingsvragen rond actuele marketingvraagstukken (tot .20 punten).


                 tijd voor examinering
                 uren

                 2 

                 Tweede examenperiode
                 CategorieWeging van categorieën
                 schriftelijk examen100%

                 Schriftelijk examen bestaande uit kennis- en inzichtsvragen. Toepassingsvragen rond actuele marketingvraagstukken (tot. 20 punten)

                  
                 Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 14/11/2012
                 Verkort programma CC voor HBO5 - Modelpakket 1 - Direct marketing communicatie & e-commerce
                   
                 O.O. heeft componenten:Neen
                 Afstudeerrichting//Leertraject:Modelpakket 1
                 Code:2140500017
                 Academiejaar:2012-2013
                 Type:keuze,
                 Niveau:uitdiepend
                 Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 2 - Volledig academiejaar
                 Contacturen:0
                 Aantal studiepunten:3
                 Totaal studietijd:78
                 Examencontract:mogelijk
                 Deliberatie:mogelijk
                 Vrijstelling:mogelijk
                 Onderwijstaal:
                 Lector(en)Ann Gemoets

                  

                 KORTE OMSCHRIJVING
                 Dit vak bestaat uit twee delen: Direct Marketing en E-commerce. Elke communicatiespecialist komt ooit met Direct Marketing in aanraking. In deze discipline tracht men op langere termijn een relatie met de consument aan te knopen, door hem op een gerichte manier te benaderen, en dit met alle relevante mediavormen. De evolutie en digitalisering van de mediavormen brengen nieuwe mogelijkheden maar ook uitdagingen met zich mee.Het is daarom belangrijk om de consument goed te leren kennen met het nodige respect voor zijn privacy. In het deel E-commerce krijg je een overzicht van belang van e-commerce. Aan de hand van cases wordt uitgelegd hoe consumenten het best benaderd worden via e-commerce, rekening houdend met het legale aspect van e-commerce.

                 COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
                  Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

                 Algemene competenties

                 • CM34 #Evalueren
                 • CM36 #Denken en redeneren
                 Algemene beroepsgerichte competenties
                  Beroepsspecifieke competenties
                  • CM52 #Communicatie plannen

                  SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
                  • Je kent het DM en e-commerce-begrippenkader grondig.
                  • Je kan een DM- en e-commerce communicatiestrategie uitwerken, aansturen en evalueren.

                  VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
                  Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
                  'Om in te kunnen schrijven vr dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Communicatiemanagement; Economie en marketing; en moet je minstens 40 stpnt verworven hebben uit het voltijds modelpakket deel 1- CM. Studenten VP zijn geslaagd vr Economie en marketing'
                  'Om in te kunnen schrijven vr dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Communicatiemanagement; Economie en marketing; en moet je minstens 40 stpnt verworven hebben uit het voltijds modelpakket deel 1- CM.'


                  Andere begincompetenties

                  Geen


                  LEERINHOUDEN
                  • Wat is DM?
                  • Strategie
                  • Data Management en selectie
                  • DM-media: mediakeuze en responsmogelijkheden
                  • Pre- & Postanalyse 
                  • Uitwerken van een DM in gedrukte media, tele-, fax- en mobilemarketing, online marketing, direct respons media.
                  • Planning van een DM-campagne
                  • Juridisch aspect: handelspraktijken, elektronische handel, privacy
                  • e-communicatie en e-commerce
                  • Belang van e-commerce in Europa en België
                  • Modaliteiten van e-commerce
                  • Cases
                  • Juridisch aspect

                   


                  STUDIEMATERIAAL

                  Toolbook Direct Marketing, BDMA, Plantijn (2010), 242p.

                  Slides op de p:schijf.

                  Gastcolleges door professionals.


                  WERKVORMEN
                  Soort werkvorm    
                  hoor- en werkcolleges:

                   100

                  %
                  practicum en oefeningen:

                    0

                  %

                  vormen van groepsleren:

                    0

                  %
                  Verdere toelichting:

                  EVALUATIE

                  Eerste examenperiode
                  CategorieWeging van categorieën
                  schriftelijk examen100%


                  tijd voor examinering
                  uren

                  2 

                  Tweede examenperiode
                  CategorieWeging van categorieën
                  schriftelijk examen100%

                   
                  Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 10/10/2012
                  Verkort programma CC voor HBO5 - Modelpakket 1 - Sales promotion
                    
                  O.O. heeft componenten:Neen
                  Afstudeerrichting//Leertraject:Modelpakket 1
                  Code:2140500018
                  Academiejaar:2012-2013
                  Type:keuze,
                  Niveau:uitdiepend
                  Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 2 - Volledig academiejaar
                  Contacturen:0
                  Aantal studiepunten:3
                  Totaal studietijd:78
                  Examencontract:mogelijk
                  Deliberatie:mogelijk
                  Vrijstelling:mogelijk
                  Onderwijstaal:
                  Lector(en)Stephaan Poppe

                   

                  KORTE OMSCHRIJVING

                  Via wedstrijden, spaarkaarten, premiums, prijskortingen e.d. trachten ondernemers en retailers extra stimuli aan hun verkoop te geven. Steeds meer doen ze dit via ‘thematische’ campagnes, die niet alleen de omzet verhogen maar ook bijdragen aan het (zo belangrijke) merkimago. Centrale vraag: hoe bouwt men een strategisch SP-beleid op?


                  COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
                   Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

                  Algemene competenties

                  • CM28 #Samenwerkingsgerichtheid
                  • CM31 #Innovativiteit en creativiteit
                  • CM36 #Denken en redeneren
                  Algemene beroepsgerichte competenties
                  • CM41 #Informatie zoeken en beoordelen
                  Beroepsspecifieke competenties
                  • CM52 #Communicatie plannen

                  SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
                  • Je onderscheidt de verschillende soorten promoties.
                  • Je herkent de verschillende promotietechnieken.
                  • Je verwoordt de voor het promotieplan relevante doelstellingen en bakent de beoogde doelgroep af.
                  • Je hanteert een aantal kostenbegrippen.
                  • Je weet welke informatie een strategische briefing moet bevatten.
                  • Je houdt rekening met de wettelijke beperkingen die gelden bij promoties.
                  • Je ontwerpt een eenvoudige promotiecampagne op basis van nauwkeurig geformuleerde doelstellingen en een afgebakende doelgroep .
                  • Je detecteert de verschillende aspecten van winkelpresentatie, zowel extern als intern.

                  VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
                  Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
                  'Om in te kunnen schrijven vr dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Communicatiemanagement; Economie en marketing; en moet je minstens 40 stpnt verworven hebben uit het voltijds modelpakket deel 1- CM. Studenten VP zijn geslaagd vr Economie en marketing'
                  'Om in te kunnen schrijven vr dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Communicatiemanagement; Economie en marketing; en moet je minstens 40 stpnt verworven hebben uit het voltijds modelpakket deel 1- CM.'


                  Andere begincompetenties
                  Geen.
                  LEERINHOUDEN

                  Deel 1. Sales promotion

                  • Promoties als marketingcommunicatie-instrument
                  • Doelgroepen en doelstellingen
                  • Promotiestrategieën en -technieken
                  • Promotieconcept en distributieselectie
                  • Budget
                  • Promotie-onderzoek
                  • Sales Promotion briefing
                  • Wettelijke beperkingen

                  Deel 2: Winkelcommunicatie

                  • Definitie en belang
                  • Bedrijfsconcept
                  • Externe en interne winkelpresentatie

                  STUDIEMATERIAAL
                 • Syllabus
                 • Naslagwerk: De Pelsmacker, Geuens en Van Den Bergh. Marketingcommunicatie. Amsterdam: Pearson Education Benelux. Hoofdstukken 12 (Verkooppromoties)  en 14 (Winkelcommunicatie). 

                   


                 • WERKVORMEN
                  Soort werkvorm    
                  hoor- en werkcolleges:

                   50

                  %
                  practicum en oefeningen:

                    0

                  %

                  vormen van groepsleren:

                    50

                  %
                  Verdere toelichting:
                  Hoorcolleges en vormen van groepsleren: de studenten werken in kleine groepjes aan een opdracht onder begeleiding van de lector

                  EVALUATIE

                  Eerste examenperiode
                  CategorieWeging van categorieën
                  permanente evaluatie40%
                  schriftelijk examen60%

                  • Schriftelijk examen: kennis- en inzichtsvragen: 12 pt
                  • Groepsopdracht: 8 pt.
                   Wie driemaal afwezig is bij de procesbegeleiding krijgt een 0 voor het deelexamen.
                  • Voor een taak/werkstuk dat niet, of te laat wordt afgegeven, krijgt de student een 0 op het deelexamen. De scores van de deelexamens worden mathematisch opgeteld. 
                  • Als men uitspraken letterlijk overneemt van een ander, en daarbij niet aantoont dat het om een citaat gaat, pleegt men een vorm van intellectuele diefstal die plagiaat heet. Bij elke vaststelling wordt plagiaat bestraft. (We volgen daarbij een procedure die beschreven staat in de artikels 94 tot en met 97 van het OER.)

                  tijd voor examinering
                  uren

                  2 

                  Tweede examenperiode
                  CategorieWeging van categorieën
                  permanente evaluatie40%
                  schriftelijk examen60%

                  • Schriftelijk examen: kennis- en inzichtsvragen: 12 pt
                  • De punten van het deelexamen waarvoor je tijdens de eerste examenperiode een voldoende behaalde, worden overgedragen naar de tweede examenperiode. Groepswerk is tijdens de vakantieperiode onmogelijk; daarom zal het voor de 2de examenperiode vervangen worden door een individuele opdracht (8 pt).
                  • Voor een taak/werkstuk dat niet, of te laat wordt afgegeven, krijgt de student een 0 op het deelexamen. De scores van de deelexamens worden mathematisch opgeteld. 
                  • Als men uitspraken letterlijk overneemt van een ander, en daarbij niet aantoont dat het om een citaat gaat, pleegt men een vorm van intellectuele diefstal die plagiaat heet. Bij elke vaststelling wordt plagiaat bestraft. (We volgen daarbij een procedure die beschreven staat in de artikels 94 tot en met 97 van het OER.)
                   
                  Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 10/10/2012
                  Verkort programma CC voor HBO5 - Modelpakket 1 - Productiebegeleiding
                    
                  O.O. heeft componenten:Neen
                  Afstudeerrichting//Leertraject:Modelpakket 1
                  Code:2140500019
                  Academiejaar:2012-2013
                  Type:keuze,
                  Niveau:uitdiepend
                  Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 2 of 3 - Volledig academiejaar
                  Contacturen:0
                  Aantal studiepunten:3
                  Totaal studietijd:78
                  Examencontract:niet mogelijk
                  Deliberatie:mogelijk
                  Vrijstelling:mogelijk
                  Onderwijstaal:
                  Lector(en)Mark van Varik

                   

                  KORTE OMSCHRIJVING

                  Een communicatieverantwoordelijke staat vaak in voor het begeleiden en het coördineren van drukwerkproducties. Dit vak biedt je hiervoor de gespecialiseerde kennis en bereidt je voor op de omgang met grafische bedrijven. Het keuzevak leert je eveneens wat er allemaal komt kijken bij het maken van een reclamespot voor radio en tv, en een bedrijfsfilm.


                  COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
                   Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

                  Algemene competenties

                  • CM30 #zelfstandigheid
                  • CM31 #Innovativiteit en creativiteit
                  • CM34 #Evalueren
                  • CM37 #Deadlinegericht werken
                  Algemene beroepsgerichte competenties
                   Beroepsspecifieke competenties
                   • CM56 #Aansturen
                   • CM57 #Budgetopvolging en administratie

                   SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN

                   Drukwerkproductie:

                   • Je kiest het juiste type grafisch bedrijf voor elke specifieke opdracht.
                   • Je volgt een drukwerkproductie op van aanvraag tot aflevering.
                   • Je weet uit welke onderdelen het productieproces bestaat en kunt hier alternatieven voor aanreiken.
                   • Je analyseert en evalueert op kritische wijze verschillende productietechnieken.
                   • Je past het vakjargon toe.
                   AV-productie:
                   • Je kan het productieproces overzien en aansturen waar nodig.
                   • Je kent alle benodigde tussenstappen en weet welke partijen hierbij betrokken zijn.
                   • Je hebt een globale kennis van de gebruikte technieken en apparatuur.
                   • Je past het vakjargon toe.

                   VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
                   Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
                   Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Media; Exploreer de media; en moet je minstens 40 stpnt verworven hebben uit het voltijds modelpakket deel 1 - Communicatiemanagement.

                   Andere begincompetenties

                   Drukwerkproductie:

                   • De inhoud van de lessen Lay-out / Grafisch Ontwerp en Drukwerktechnieken (Beeldtaal).
                   • De terminologie hieromtrent.

                    AV-productie:

                   • De  inhoud van de lessen Scenario (script, draaiboek, etc.), Filmproductie en Filmtechnieken (Multimedia).
                   • De terminologie hieromtrent. 

                   LEERINHOUDEN

                   Drukwerkproductie:

                   • De verschillende druktechnieken.
                   • De keuze van een drukker.
                   • Prepresshandelingen (offertes aanvragen, papierkeuze, font- en beelddatabanken, bestandsaanmaak, 'Goed Voor Druk' geven, drukproeven, algemene aandachtspunten).
                   • Presshandelingen (het drukproces, proces- en spotcolors, vellen en rotatieoffset, cold- en headset, algemene aandachtspunten).
                   • Postpresshandelingen (schoonsnijden, vouwen, brocheren, verschillende veredelingen, algemene aandachtspunten).

                   AV-productie:

                   • gastlectoren geven vanuit hun specialisatie inzichten in wat belangrijk is bij een audiovisuele productie.

                   STUDIEMATERIAAL
                   • Cursus voor het drukwerkgedeelte.
                   • Aantekeningen bij de gegeven (gast)lessen.
                   • Handouts met (verwijzingen naar) de examenstof.

                    


                   WERKVORMEN
                   Soort werkvorm    
                   hoor- en werkcolleges:

                    70

                   %
                   practicum en oefeningen:

                     30

                   %

                   vormen van groepsleren:

                     0

                   %
                   Verdere toelichting:
                   • Hoorcolleges
                   • Gastlessen
                   • Bedrijfsbezoeken

                   EVALUATIE

                   Eerste examenperiode
                   CategorieWeging van categorieën
                   schriftelijk examen100%

                   • Drukwerk (15pt):
                    • 5pt. drukwerkanalyse
                    • 10pt. schriftelijk examen
                   • AV-Media (5pt): schriftelijk examen
                   • Aanwezigheid tijdens de bedrijfsbezoeken en gastcolleges is verplicht. Enkel wanneer een bedrijfsbezoek samenvalt met andere verplichtingen binnen de opleiding, kan na afspraak met de betrokken lector een vrijstelling toegekend worden.

                   tijd voor examinering
                   uren

                   2 

                   Tweede examenperiode
                   CategorieWeging van categorieën
                   schriftelijk examen100%

                   • Drukwerk (15pt): schriftelijk examen
                   • AV-Media (5pt): schriftelijk examen

                    

                    
                   Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 10/10/2012
                   Verkort programma CC voor HBO5 - Modelpakket 1 - Fotografie
                     
                   O.O. heeft componenten:Neen
                   Afstudeerrichting//Leertraject:Modelpakket 1
                   Code:2140500020
                   Academiejaar:2012-2013
                   Type:keuze,
                   Niveau:uitdiepend
                   Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 2 of 3 - Volledig academiejaar
                   Contacturen:0
                   Aantal studiepunten:3
                   Totaal studietijd:78
                   Examencontract:niet mogelijk
                   Deliberatie:mogelijk
                   Vrijstelling:mogelijk
                   Onderwijstaal:
                   Lector(en)Sandra Mermans

                    

                   KORTE OMSCHRIJVING
                   Fotografie is een creatief vak waarin je niet enkel beelden maakt maar ook een visie over beelden ontwikkelt.  Je werkt in dit vak aan zowel toegepaste als aan vrije opdrachten waarvoor je gebruik maakt van een digitale reflexcamera. Je trekt erop uit om bepaalde onderwerpen via een fotoreeks in beeld te brengen. Je maakt ook foto's in de fotostudio en leert er werken met studiospots. Via constante feedback op je eigen werk en op bestaande foto's verwerf je verdere kennis en inzicht in verschillende fotografievormen (portret, reportage, stilleven), in belichting en ontwikkel je verder je gevoel voor de compositie en de esthetiek van het beeld. Je gaat ook dieper in op werking van een digitale reflexcamera en je gebruikt Photoshop om je foto's professioneel af te werken. Gastsprekers en een studiobezoek aan een reclamefotograaf leren je hoe foto's voor bepaalde campagnes en publicaties tot stand komen.

                   COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
                    Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

                   Algemene competenties

                   • CM30 #zelfstandigheid
                   • CM31 #Innovativiteit en creativiteit
                   • CM34 #Evalueren
                   • CM37 #Deadlinegericht werken
                   Algemene beroepsgerichte competenties
                    Beroepsspecifieke competenties
                    • CM54 #Fotografie, lay-out en grafische vormgeving

                    SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
                    • je gebruikt de juiste vakterminologie
                    • je beheerst de techniek van de digitale reflexcamera en kan vlot een aantal manuele instellingen uitvoeren   
                    • je herkent licht en je weet hoe ermee om te gaan op cameratechnisch vlak.
                    • je manipuleert het licht in studio en op locatie 
                    • je bent op de hoogte van de vormvereisten van het medium en past ze toe 
                    • je kan verslag uitbrengen over een bepaald onderwerp a.d.h.v. van foto's
                    • je kan eigen en bestaande foto's analyseren en selecteren op basis van ethiek, esthetiek en techniek
                    • je kan je beelden professioneel op punt stellen via Photoshop 

                     


                    VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
                    Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
                    'Om in te kunnen schrijven vr dit oo moet je geslaagd zijn vr: Media; Exploreer de media; moet je min 40 stpnt verworven hebben uit het volt mdlp 1 CM; en moet je ook inschr vr: WS1 Creatief Ontwerp. Studenten VP volgen samen met WS1 Creatief ontwerp'
                    'Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Media; Exploreer de media; moet je minstens 40 stpnt verworven hebben uit het voltijds modelpakket deel 1 - CM; en moet je je ook inschrijven voor: WS1 Creatief Ontwerp.'


                    Andere begincompetenties
                    Geen
                    LEERINHOUDEN

                     

                    toepassing van de specifieke doelstellingen op verschillende vormen in de fotografie:

                    portret, reportage, studiostilleven

                    De foto's stuur je digitaal bij via Photoshop.


                    STUDIEMATERIAAL

                    Verplichte literatuur

                    • Presentatie 'Techniek van de fotografie'
                    • 'Oefenbundel Photoshop'

                    Aanbevolen literatuur

                    • 'Inleiding Fotografie' John Ingledew
                    • 'Digitale fotografie en Beeldbewerking', Frans Barten, Focus Publishing
                    • 'Het Photoshop CS boek voor digitale fotografen' Scott Kelby, New Riders

                    WERKVORMEN
                    Soort werkvorm    
                    hoor- en werkcolleges:

                     50

                    %
                    practicum en oefeningen:

                      50

                    %

                    vormen van groepsleren:

                      0

                    %
                    Verdere toelichting:

                    EVALUATIE

                    Eerste examenperiode
                    CategorieWeging van categorieën
                    permanente evaluatie100%

                    • Tijdens elke les krijg je feedback op je opdrachten. Aanwezigheid is verplicht tijdens elke les. Wie drie maal afwezig is tijdens de procesbegeleiding krijgt een nul voor het gehele opleidingsonderdeel. Medische attesten gelden niet als verzachtende omstandigheid. Procesbewaking tijdens de vakantie is onmogelijk.
                    • Productevaluatie via 7 individuele foto-opdrachten
                    • De opdrachten worden zelf, eigenhandig én individueel gemaakt.  Elke vaststelling van plagiaat wordt bestraft (We volgen daarbij een procedure die beschreven staat in de artikels 94 tot en met 97 van het OER). 
                    • Taken worden op tijd afgegeven en zijn volledig. Voor een taak/werkstuk dat niet, te laat, of slechts gedeeltelijk wordt afgegeven, krijgt de student een nul op deze opdracht. De scores van de foto-opdrachten worden mathematisch opgeteld.

                    tijd voor examinering
                    uren

                     

                    Tweede examenperiode
                    CategorieWeging van categorieën
                    permanente evaluatie100%

                    Bij een onvoldoende voor dit opleidingsonderdeel hermaak je alle fotografie opdrachten met uitzondering van de opdrachten Portret 1 en Technische Oefeningen, tenzij  je deze opdrachten niet hebt gemaakt tijdens het academiejaar.
                     
                    Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 10/10/2012
                    Verkort programma CC voor HBO5 - Modelpakket 1 - Camera en montage
                      
                    O.O. heeft componenten:Neen
                    Afstudeerrichting//Leertraject:Modelpakket 1
                    Code:2140500021
                    Academiejaar:2012-2013
                    Type:keuze,
                    Niveau:uitdiepend
                    Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 2 of 3 - Volledig academiejaar
                    Contacturen:0
                    Aantal studiepunten:3
                    Totaal studietijd:78
                    Examencontract:niet mogelijk
                    Deliberatie:mogelijk
                    Vrijstelling:mogelijk
                    Onderwijstaal:
                    Lector(en)Sandra Mermans

                     

                    KORTE OMSCHRIJVING
                    Tijdens dit vak leer je monteren met Avid, een professioneel montageprogramma. Je werkt er met professionele videocamera's aan een eigen of groepsproject. Je verwerft verder inzicht in de techniek van de videocamera, in beeldtaal, in licht en in montagetechnieken en -vormen. Een professioneel cameraman en monteur komen spreken over hun ervaringen en geven je extra tips.

                    COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
                     Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

                    Algemene competenties

                    • CM30 #zelfstandigheid
                    • CM31 #Innovativiteit en creativiteit
                    • CM34 #Evalueren
                    • CM37 #Deadlinegericht werken
                    Algemene beroepsgerichte competenties
                     Beroepsspecifieke competenties
                     • CM55 #Audiovisuele productie en multimedia

                     SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
                     • je gebruikt de juiste vakterminologie
                     • je past professionele cameratechnieken toe
                     • je herkent licht en je weet hoe ermee om te gaan op cameratechnisch vlak.
                     • je manipuleert het licht in de studio en op locatie  
                     • je bent op de hoogte van de vormvereisten van het medium en past ze toe 
                     • je hebt oog voor de techniek en esthetiek van het beeld en de beeldmontage
                     • je  kan verschillende montagevormen onderscheiden en toepassen

                     VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
                     Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
                     'Om in te kunnen schrijven vr dit oo moet je geslaagd zijn vr: Media; Exploreer de media; moet je min 40 stpnt verworven hebben uit het volt mdlp 1 CM; en moet je ook inschr vr: WS1 Creatief Ontwerp. Studenten VP volgen samen met WS1 Creatief ontwerp'
                     'Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Media; Exploreer de media; moet je minstens 40 stpnt verworven hebben uit het voltijds modelpakket deel 1 - CM; en moet je je ook inschrijven voor: WS1 Creatief Ontwerp.'


                     Andere begincompetenties
                     Geen
                     LEERINHOUDEN
                     De toepassing van opname- en montagetechnieken om te komen tot een beeldverhaal waarbij je een vooropgestelde vorm, boodschap en doelgroep voor ogen houdt. Je houdt daarbij ook rekening met de esthetiek en de compositie van beelden en kiest voor een gepaste ritmische opeenvolging van je beelden binnen de montage van je video-productie.
                     STUDIEMATERIAAL

                     Verplichte literatuur

                     • cursus 'Avid'
                     • handleiding 'Panasonic AG-HMC81EJ'

                     WERKVORMEN
                     Soort werkvorm    
                     hoor- en werkcolleges:

                      50

                     %
                     practicum en oefeningen:

                       50

                     %

                     vormen van groepsleren:

                       0

                     %
                     Verdere toelichting:

                     EVALUATIE

                     Eerste examenperiode
                     CategorieWeging van categorieën
                     mondeling examen50%
                     permanente evaluatie50%

                     • Feedback op je video-producten tijdens de les. Aanwezigheid is verplicht tijdens elke les. Wie drie maal afwezig is tijdens de procesbegeleiding krijgt een nul voor het gehele opleidingsonderdeel. Medische attesten gelden niet als verzachtende omstandigheid. Procesbewaking tijdens de vakantie is onmogelijk.  
                     • Praktisch examen Avid (50%) en evaluatie videoproduct (50%)
                     • De video-opdrachten worden volgens een gelijkwaardige taakverdelig door de leden van de groep gemaakt.  Elke vaststelling van plagiaat wordt bestraft. (We volgen daarbij een procedure die beschreven staat in de artikels 94 tot en met 97 van het OER) 
                     • Taken worden op tijd afgegeven en zijn volledig. Voor een taak/werkstuk dat niet, te laat, of slechts gedeeltelijk wordt afgegeven, krijgt de student een nul op het deelexamen.

                     tijd voor examinering
                     uren

                     0.5 

                     Tweede examenperiode
                     CategorieWeging van categorieën
                     mondeling examen50%
                     permanente evaluatie50%

                     Behaal je een onvoldoende voor dit vak dan leg je het onderdeel opnieuw af waarvoor je niet geslaagd bent d.w.z.:

                     • ben je niet geslaagd voor het examen Avid, krijg je in tweede zit opnieuw een praktisch examen Avid.
                     • ben je niet geslaagd voor je video-product of heb je onvoldoende meegewerkt aan de video-producten dan maak je (in overleg met de lector) een eigen video-product in tweede zit.
                     • maak je de combinatie van bovenstaande mogelijkheden.
                      
                     Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 25/02/2013
                     Verkort programma CC voor HBO5 - Modelpakket 1 - Webdesign
                       
                     O.O. heeft componenten:Neen
                     Afstudeerrichting//Leertraject:Modelpakket 1
                     Code:2140500022
                     Academiejaar:2012-2013
                     Type:keuze,
                     Niveau:uitdiepend
                     Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 2 of 3 - Volledig academiejaar
                     Contacturen:0
                     Aantal studiepunten:3
                     Totaal studietijd:78
                     Examencontract:niet mogelijk
                     Deliberatie:mogelijk
                     Vrijstelling:mogelijk
                     Onderwijstaal:
                     Lector(en)Koen Vlecken

                      

                     KORTE OMSCHRIJVING
                     Als eindopdracht maak je een website voor een échte klant - een site die up-to-standards is op het vlak van  design, techniek, en usability. In de les oefenen we Photoshop, Dreamweaver, HTML en CSS. Na de lessen mag je jezelf dan ook webdesigner noemen.

                     COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
                      Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

                     Algemene competenties

                     • CM30 #zelfstandigheid
                     • CM31 #Innovativiteit en creativiteit
                     • CM34 #Evalueren
                     • CM37 #Deadlinegericht werken
                     Algemene beroepsgerichte competenties
                      Beroepsspecifieke competenties
                      • CM55 #Audiovisuele productie en multimedia

                      SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
                      • Je kan een eenvoudige statische website ontwerpen, uitvoeren en beheren. En dit m.b.v. de programma's Dreamweaver en Photoshop.
                      • Je hebt een praktische kennis van CSS (Cascading Style Sheets).
                      • Je kan een behoefte analyse maken voor een nieuwe of reeds bestaande website, en kan die behoefte analyse omzetten naar een goede site structuur met bijhorende navigatie.
                      • Je kan uitgebreide kennis van usability (gebruiksgemak) toepassen.
                      • Je hebt een basisinzicht in goed design.
                      • Je kan een webproject sturen en begeleiden.

                      VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
                      Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
                      'Om in te kunnen schrijven vr dit oo moet je geslaagd zijn vr: Media; Exploreer de media; moet je min 40 stpnt verworven hebben uit het volt mdlp 1 CM; en moet je ook inschr vr: WS1 Creatief Ontwerp. Studenten VP volgen samen met WS1 Creatief ontwerp'
                      'Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Media; Exploreer de media; moet je minstens 40 stpnt verworven hebben uit het voltijds modelpakket deel 1 - CM; en moet je je ook inschrijven voor: WS1 Creatief Ontwerp.'


                      Andere begincompetenties

                      LEERINHOUDEN
                     • Dreamweaver
                     • HTML
                     • CSS
                     • Usability: gebruiksgemak en navigatie.
                     • Schrijven voor het web.
                     • Photoshop: afbeeldingen webklaar maken.

                     • STUDIEMATERIAAL

                      Oefeningen in de les.


                      WERKVORMEN
                      Soort werkvorm    
                      hoor- en werkcolleges:

                       75

                      %
                      practicum en oefeningen:

                        25

                      %

                      vormen van groepsleren:

                        0

                      %
                      Verdere toelichting:
                      Workshop

                      EVALUATIE

                      Eerste examenperiode
                      CategorieWeging van categorieën
                      permanente evaluatie100%

                      • Productevaluatie: eindproject : je zoekt een firma, winkel of vereniging die nog geen website, of een slechte website heeft. Je maakt een nieuwe site die beantwoordt aan de eisen van de klant, én up-to-standards is op vlak van techniek, design, en gebruiksgemak. Je plaatst de site tijdelijk on-line onder jouw domeinnaam. Op het eind van het semester presenteer je je site in de klas, en geeft daarbij uitleg over de workflow, site architecture, het gebruiksgemak, de opmerkingen van de klant, etc.
                      • Aanwezigheid tijdens de les is verplicht. Vanaf de derde afwezigheid krijg je een nul voor de eerste zittijd.
                      • Je maakt je website zelf, eigenhandig en individueel. Een site voorleggen waarvan ik vermoed dat je die niet zelf hebt gemaakt, leidt tot een mondeling examen met vragen die aangepast zijn aan de website in kwestie.
                      • Indien je de opdracht niet, te laat, of slechts gedeeltelijk maakt, behaal je een nul.

                      tijd voor examinering
                      uren

                      2 

                      Tweede examenperiode
                      CategorieWeging van categorieën
                      mondeling examen100%

                      • In tweede zit maak je op voorhand een volledig nieuwe website. Ten laatste daags voor het herexamen mail je de url naar je lector. Op een mondeling examen krijg je de opdracht enkele dingen aan die site aan te passen en die aanpassingen ook online te zetten. Er staan geen aparte punten op de website enerzijds en het examen anderzijds. Als je een goede website hebt, maar je kan de gevraagde aanpassingen niet uitvoeren, of niet online plaatsen, ben je niet geslaagd. De gevraagde aanpassingen zijn op basis van de website in kwestie. Er zijn dus géén vragen uit een bundeltje te trekken.
                      • Je maakt je website zelf, eigenhandig en individueel.
                      • Indien je de opdracht niet, te laat, of slechts gedeeltelijk maakt, behaal je een nul.
                       
                      Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 25/02/2013
                      Verkort programma CC voor HBO5 - Modelpakket 1 - DTP
                        
                      O.O. heeft componenten:Neen
                      Afstudeerrichting//Leertraject:Modelpakket 1
                      Code:2140500023
                      Academiejaar:2012-2013
                      Type:keuze,
                      Niveau:uitdiepend
                      Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 2 of 3 - Volledig academiejaar
                      Contacturen:0
                      Aantal studiepunten:3
                      Totaal studietijd:78
                      Examencontract:niet mogelijk
                      Deliberatie:mogelijk
                      Vrijstelling:mogelijk
                      Onderwijstaal:
                      Lector(en)Mark van Varik
                      Imelda Van Praet

                       

                      KORTE OMSCHRIJVING
                      Voor studenten die creatief onderlegd zijn op grafisch gebied en zich hierop willen toeleggen: in dit keuzevak leer je hoe een grafisch product te bedenken, te ontwerpen en de productie ervan te begeleiden.

                      COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
                       Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

                      Algemene competenties

                      • CM30 #zelfstandigheid
                      • CM31 #Innovativiteit en creativiteit
                      • CM34 #Evalueren
                      • CM37 #Deadlinegericht werken
                      Algemene beroepsgerichte competenties
                       Beroepsspecifieke competenties
                       • CM54 #Fotografie, lay-out en grafische vormgeving

                       SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
                       • Je illustreert en ontwerpt zelfstandig met het programma Illustrator.
                       • Je ontwerpt zelfstandig met het programma InDesign.

                       VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
                       Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
                       'Om in te kunnen schrijven vr dit oo moet je geslaagd zijn vr: Media; Exploreer de media; moet je min 40 stpnt verworven hebben uit het volt mdlp 1 CM; en moet je ook inschr vr: WS1 Creatief Ontwerp. Studenten VP volgen samen met WS1 Creatief ontwerp'
                       'Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Media; Exploreer de media; moet je minstens 40 stpnt verworven hebben uit het voltijds modelpakket deel 1 - CM; en moet je je ook inschrijven voor: WS1 Creatief Ontwerp.'


                       Andere begincompetenties

                       Geen


                       LEERINHOUDEN
                       Adobe Illustrator
                       • Tekenen met paden en basisvormen
                       • Kleuren toekennen en stalen aanmaken
                       • Paden vervormen, samenvoegen en afzonderen (vormcontrole)
                       • Laagfuncties
                       • Exportfuncties

                       Adobe InDesign
                       • Document aanmaken en aanpassen
                       • Tekst plaatsen en koppelen
                       • Tekst opmaken
                       • Kleuren toekennen en stalen aanmaken
                       • (Kolom-)stramienen en (basislijn-)rasters toepassen
                       • Beelden plaatsen en verschalen
                       • Laagfuncties
                       • Exportfuncties

                       STUDIEMATERIAAL

                       Software Adobe Illustrator en Adobe Indesign

                       Naslagwerken bib

                       Adobe - Help online

                       Online tutorials (YouTube)


                       WERKVORMEN
                       Soort werkvorm    
                       hoor- en werkcolleges:

                        0

                       %
                       practicum en oefeningen:

                         50

                       %

                       vormen van groepsleren:

                         50

                       %
                       Verdere toelichting:

                       EVALUATIE

                       Eerste examenperiode
                       CategorieWeging van categorieën
                       permanente evaluatie100%

                       Procesevaluatie 50%

                       Productevaluatie 50%

                       Aanwezigheid is verplicht tijdens de lessen.

                       Bij de productevaluatie wordt rekening gehouden met het proces.


                       tijd voor examinering
                       uren

                       2 

                       Tweede examenperiode
                       CategorieWeging van categorieën
                       permanente evaluatie50%
                       schriftelijk examen50%

                       Product / opdracht 50%

                       Examen / test 50%

                        
                       Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 25/02/2013
                       Verkort programma CC voor HBO5 - Modelpakket 1 - Duits 1
                         
                       O.O. heeft componenten:Neen
                       Afstudeerrichting//Leertraject:Modelpakket 1
                       Code:2140500025
                       Academiejaar:2012-2013
                       Type:keuze,
                       Niveau:inleidend
                       Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 2 - Volledig academiejaar
                       Contacturen:0
                       Aantal studiepunten:3
                       Totaal studietijd:78
                       Examencontract:niet mogelijk
                       Deliberatie:mogelijk
                       Vrijstelling:mogelijk
                       Onderwijstaal:
                       Lector(en)Vera Mols

                        

                       KORTE OMSCHRIJVING

                       Je oefent de basisgrammatica en -woordenschat stapsgewijs in. Als voorkennis ken je de basisregels van zinsontleding in het Nederlands (onderwerp, lijdend en meewerkend voorwerp,...) Je bent contact,- spreek,- een luisterbereid.Op het einde van Niveau Duits 1 kan je een eenvoudig dagdagelijks en zakelijk gesprek voeren in het Duits. Je kan een eenvoudig telefoongesprek voeren en een e-mail schrijven. Je kan met behulp van woordenboek en grammaticawijzer schriftelijk een eenvoudige steloefening maken en kort je mening formuleren over een thema. Je kan dagdagelijkse en zakelijke conversaties en teksten door 'native speakers' begrijpen, kort mondeling samenvatten en je mening verwoorden.

                       Je behaalt met andere woorden voor spreken en schrijven het eindniveau A2 van het Europees Referentiekader voor Talen. Voor lezen en luisteren haal je het eindniveau B1.


                       COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
                        Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

                       Algemene competenties

                       • CM24 #Zelfreflectie
                       • CM25 #Leerbereidheid
                       • CM27 #Assertiviteit
                       Algemene beroepsgerichte competenties
                       • CM42 #anderstalige informatie zoeken
                       • CM45 #Mondelinge taalvaardigheid in vreemde talen
                       Beroepsspecifieke competenties
                       • CM53 #Anderstalige tekstproductie

                       SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
                       • Je neemt deel aan een eenvoudig gesprek over het dagelijkese leven en over actuele thema's.
                       • Je voert een eenvoudig telefoongesprek.
                       • Je maakt eenvoudige presentaties over actuele onderwerpen.
                       • Je schrijft eenvoudige mails.
                       • Je verwoordt in eenvoudig Duits de inhoud van Duitstalige actuele artikels die je vergaart via het internet. Je gebruikt een woordenboek en grammaticawijzer.
                       • Je geeft schriftelijk in eenvoudige zinnen je mening over eenvoudige, communicatie gerelateerde onderwerpen.
                       • Je begrijpt dagdagelijkse en eenvoudige, zakelijke conversaties in standaardtaal Duits over algemene, actuele en eenvoudige communicatie gerelateerde onderwerpen.
                       • Aan de hand van een woordenboek begrijp je de boodschap (pen) van eenvoudige teksten over alledaagse, actuele en communicatie gerelateerde onderwerpen.

                       VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
                       Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
                       geen

                       Andere begincompetenties

                       LEERINHOUDEN
                       • algemene woordenschat en woordenschat relevant voor de communicatiesector
                       • basisgrammatica en oefeningen
                       • teksten en spreekoefeningen (kennismaken, afscheid nemen, vertellen dagverloop, ken je Duitsland?, gasten ontvangen, in een restaurant bestellen,op café,....)
                       • eenvoudig telefoongesprek
                       • eenvoudige e-mail 

                        

                        


                       STUDIEMATERIAAL
                       • cursus Duits 1
                       • online leermateriaal (waaronder wrts)
                       • Duitstalige media
                       • woordenboek Nederlands/Duits en Duits/Nederlands

                        


                       WERKVORMEN
                       Soort werkvorm    
                       hoor- en werkcolleges:

                        30

                       %
                       practicum en oefeningen:

                         50

                       %

                       vormen van groepsleren:

                         20

                       %
                       Verdere toelichting:
                       geen

                       EVALUATIE

                       Eerste examenperiode
                       CategorieWeging van categorieën
                       mondeling examen25%
                       permanente evaluatie25%
                       schriftelijk examen50%

                       • schiftelijke examen januari: 15% en schriftelijke examen juni: 35%

                       tijd voor examinering
                       uren

                       4 

                       Tweede examenperiode
                       CategorieWeging van categorieën
                       mondeling examen40%
                       schriftelijk examen60%

                        
                       Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 14/11/2012
                       Verkort programma CC voor HBO5 - Modelpakket 1 - Visueel communiceren
                         
                       O.O. heeft componenten:Neen
                       Afstudeerrichting//Leertraject:Modelpakket 1
                       Code:2140500039
                       Academiejaar:2012-2013
                       Type:keuze,
                       Niveau:uitdiepend
                       Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 2 - Volledig academiejaar
                       Contacturen:0
                       Aantal studiepunten:3
                       Totaal studietijd:78
                       Examencontract:niet mogelijk
                       Deliberatie:mogelijk
                       Vrijstelling:mogelijk
                       Onderwijstaal:
                       Lector(en)Mark van Varik

                        

                       KORTE OMSCHRIJVING
                       Communicatie met behulp van beelden is een culturele vanzelfsprekendheid geworden. Omdat we maar al te vaak intuïtief kiezen, is het zinvol om eens stil te staan bij deze keuzes die we dagelijks maken. In dit vak leer je om de mechanismen te ontleden waaraan onze visuele cultuur onderhevig is. Door middel van verschillende opdrachten leer je het behandelen en creëren van beelden al doende te begrijpen en te sturen.

                       COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
                        Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

                       Algemene competenties

                       • CM30 #zelfstandigheid
                       • CM31 #Innovativiteit en creativiteit
                       • CM34 #Evalueren
                       • CM37 #Deadlinegericht werken
                       Algemene beroepsgerichte competenties
                        Beroepsspecifieke competenties
                        • CM54 #Fotografie, lay-out en grafische vormgeving

                        SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
                        • Je onderzoekt en documenteert de huidige beeldcultuur.
                        • Je onderscheidt verschillende beeldende en artistieke stromingen.
                        • Je begrijpt de verschillende beelddisciplines en kan ze toepassen.
                        • Je werkt en ontwerpt in functie van een specifieke doelgroep.
                        • Je werkt een opdracht uit tot in de essentie, ontdaan van alle (visuele) ‘ruis’.
                        • Je werkt verschillende oplossingen uit per probleemstelling, met gebruikmaking van verschillende technieken.
                        • Je behandelt typografie op een gevorderd niveau.

                        VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
                        Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
                        'Om in te kunnen schrijven vr dit oo moet je geslaagd zijn vr: Media; Exploreer de media; moet je min 40 stpnt verworven hebben uit het volt mdlp 1 CM; en moet je ook inschr vr: WS1 Creatief Ontwerp. Studenten VP volgen samen met WS1 Creatief ontwerp'
                        'Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Media; Exploreer de media; moet je minstens 40 stpnt verworven hebben uit het voltijds modelpakket deel 1 - CM; en moet je je ook inschrijven voor: WS1 Creatief Ontwerp.'


                        Andere begincompetenties
                        Een basiskennis (incl. terminologie) van het volgende:

                        • Compositie
                        • Kleurgebruik
                        • Licht en schaduw
                        • Proporties
                        • Symboliek
                        • Lay-out
                        • Druktechnieken
                        • Fotografische technieken

                        LEERINHOUDEN
                        • Beeldcultuur
                        • Esthetiek
                        • Ethiek
                        • Gestaltwetten
                        • Semiotiek
                        • Retoriek
                        • Typografie

                        STUDIEMATERIAAL
                        • Lessen
                        • Aantekeningen

                        WERKVORMEN
                        Soort werkvorm    
                        hoor- en werkcolleges:

                         50

                        %
                        practicum en oefeningen:

                          50

                        %

                        vormen van groepsleren:

                          0

                        %
                        Verdere toelichting:

                        EVALUATIE

                        Eerste examenperiode
                        CategorieWeging van categorieën
                        mondeling examen60%
                        permanente evaluatie40%

                        Productevaluatie: aan het einde van de cursus presenteert elk groepje, bestaande uit twee studenten, hun eindwerk aan de lector en medestudenten. (60% van de eindscore)

                        Procesevaluatie: er wordt een beoordeling gegeven aan tussentijdse opdrachten. (40% van de eindscore)


                        tijd voor examinering
                        uren

                         

                        Tweede examenperiode
                        CategorieWeging van categorieën
                        mondeling examen100%

                        De studenten werken zelfstandig een nieuwe opdracht uit. Procesevaluatie is in de vakantie niet mogelijk. Daarom wordt het proces, ondanks het belang ervan, tijdens de tweede examenperiode niet beoordeeld.

                         
                        Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 25/02/2013