ECTS-database Plantijn Hogeschool
Verkorte programma's CM - Commerciële communicatie verkorte programma's - Verkort programma CC voor bachelors communicatiemanagement
  
cataloognrbenamingstudiepunten
2140300015Reclame3
2140300019Mediaplanning3
2140300021PR en reputatiemanagement3
2140300022Interne communicatie3
2140300028Copywriting3
2140300035Social profit communicatie3
2140300036Public affairs3
2140300037International brand communication3
2140300039Campagne 1 onderzoek3
2140300040Campagne 2 strategie5
2140300041Campagne 3 uitvoering4
2140300045Eventmanagement3
2140500017Direct marketing communicatie & e-commerce3
2140500018Sales promotion3
2140500019Productiebegeleiding3
2140500020Fotografie3
2140500021Camera en montage3
2140500022Webdesign3
2140500023DTP3
2140500047Overheidscommunicatie3
2140500059Duits 23
2140500061Spaans 23
2140500063European media policy3
2140500066Webcommunicatie3
2140500067Stemtraining3
2140500068OOK3
2140500069Social media3
2140500071ZAP3
2140300080Sport, cultuur en lifestyle3
2140400045Stage (CC)12
2140400047Stage XL (CC)27
2140400049Stage portfolio (CC)3
Commerciële communicatie verkorte programma's - Verkort programma CC voor bachelors communicatiemanagement - Reclame
  
O.O. heeft componenten:Neen
Afstudeerrichting//Leertraject:Commerciële communicatie verkorte programma's
Code:2140300015
Academiejaar:2012-2013
Type:kern,keuze
Niveau:uitdiepend
Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 of 2 - Semester 1,
Contacturen:0
Aantal studiepunten:3
Totaal studietijd:78
Examencontract:mogelijk
Deliberatie:mogelijk
Vrijstelling:mogelijk
Onderwijstaal:
Lector(en)Helga Van den Bulck

 

KORTE OMSCHRIJVING
Reclame is zelden zomaar "een plaatje met een praatje". Er zit strategie achter. Men werkt met doelgroepen en doelstellingen. Men gaat op zoek naar de gevoelige snaar bij die consumenten en denkt dan na hoe de boodschap het best gebracht kan worden. Vaak combineert men een reclamecampagne met andere communicatievormen zoals direct marketing, e-communicatie, sponsoring e.d. Het is dan wel belangrijk deze communicatiemix optimaal op elkaar af te stemmen.

COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
 Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

Algemene competenties

 • CM25 #Leerbereidheid
 • CM30 #zelfstandigheid
 • CM33 #Organisatiesensitiviteit
 • CM34 #Evalueren
 • CM35 #Leergierigheid
 • CM36 #Denken en redeneren
 • CM40 #360° inlevingsvermogen
Algemene beroepsgerichte competenties
 • CM41 #Informatie zoeken en beoordelen
 • CM48 #Mediabewustzijn
 • CM49 #Maatschappijbewustzijn en actualiteitszin
 • CM50 #Deontologisch verantwoord handelen
Beroepsspecifieke competenties
 • CM52 #Communicatie plannen

SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
 • je kan een publiek segmenteren en de doelgroepen omschrijven.
 • je kan doelstellingen formuleren voor product- diensten- en voorlichtingscampagnes
 • je herkent een geschikte propositie en kan mogelijke positioneringen voor producten en merken formuleren.
 • je begrijpt dat een goede strategie start met het neerschrijven van een ladder van associaties
 • je kent de sterktes en beperkingen van de verschillende marketincommunicatievormen zoals online als offline en je weet hoe ze de consistentie in de boodschap naar de consument toe moeten respecteren.
 • je kent de diverse budgetteringsmethodes gebruikt door adverteerders.
 • je weet welke onderzoekstechniek moet aangewend worden om de impact van een bepaalde campagne te meten.

 


VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Comm.mgmt; Exploreer het communicatiewerkveld en moet je minstens 20 (voor CC) / 40 (voor PRV) stpnt verworven hebben uit het voltijds modelpakket 1 - Communicatiemanagement (CC/PR&V).

Andere begincompetenties
Geen
LEERINHOUDEN

- Merkenbeleid

- Strategische planning

- Doelgroepen en doelstellingen

- Reclameproposities

- Budget bepalen

- Soorten reclameonderzoek

- Organisatie van een reclamebureau

 


STUDIEMATERIAAL
 • De Pelsmacker, P, Geuens, M & J. Van den Bergh. Marketingcommunicatie (2010). Amsterdam: Pearson Education Benelux
 • Nota's les
 • PowerPoint

WERKVORMEN
Soort werkvorm    
hoor- en werkcolleges:

 80

%
practicum en oefeningen:

  20

%

vormen van groepsleren:

  0

%
Verdere toelichting:

EVALUATIE

Eerste examenperiode
CategorieWeging van categorieën
schriftelijk examen100%

 • Schriftelijk examen met een mix aan kennisvragen, inzichtvragen en toepassingsvragen.

tijd voor examinering
uren

2 

Tweede examenperiode
CategorieWeging van categorieën
schriftelijk examen100%

 • Schriftelijk examen met een mix aan kennisvragen, inzichtvragen en toepassingsvragen.
 
Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 10/10/2012
Commerciële communicatie verkorte programma's - Verkort programma CC voor bachelors communicatiemanagement - Mediaplanning
  
O.O. heeft componenten:Neen
Afstudeerrichting//Leertraject:Commerciële communicatie verkorte programma's
Code:2140300019
Academiejaar:2012-2013
Type:kern,keuze
Niveau:uitdiepend
Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 of 2 - Semester 2,
Contacturen:0
Aantal studiepunten:3
Totaal studietijd:78
Examencontract:mogelijk
Deliberatie:mogelijk
Vrijstelling:mogelijk
Onderwijstaal:
Lector(en)Stephaan Poppe

 

KORTE OMSCHRIJVING
Welke media moet de adverteerder inschakelen voor zijn reclamecampagne? Gebruikt hij gedrukte media zoals kranten, magazines of huis-aan-huisbladen? Of verkiest hij AV-media zoals radio, TV of bioscoop. Wanneer overweegt hij te werken met affichage? Hoe belangrijk zijn de nieuwe media in het uitdragen van commerciële boodschappen? Een goed inzicht in de bereiksprofielen van de verschillende media zorgt voor een doeltreffend mediaplan.

COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
 Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

Algemene competenties

 • CM34 #Evalueren
 • CM36 #Denken en redeneren
Algemene beroepsgerichte competenties
 • CM41 #Informatie zoeken en beoordelen
 • CM48 #Mediabewustzijn
Beroepsspecifieke competenties
 • CM52 #Communicatie plannen

SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
 • Je kan omgaan met typische mediastatistieken (CIM-, MDB-cijfers).  Je berekent onder meer het gecombineerd bereik, het gecumuleerd bereik, de duplicaties, de dekkings- en profielpercentages...
 • Je beheerst de typische begrippen uit de mediaplanning.  Begrippen zoals  GRP, OTS, OGB,  selectiviteitsindex, ranking.  
 • Je maakt de juiste keuze tussen diverse mediumtypen in functie van vooropgestelde media-objectieven. Je houdt daarbij rekening met de communicatiesterktes en zwaktes van de verschillende mediumtypen: dagbladen, magazines, gratis pers, tv, radio, bioscoop, affichage, folders, internet?
 • Je maakt de juiste keuze tussen individuele titels op basis van kwantitatieve selectiecriteria zoals 'kost per duizend', selectiviteitsindex, 'kost per 1000 nuttige contacten', aangevuld met kwalitatieve overwegingen.

VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
'Om in te schr. vr dit oo moet je gesl. zn vr: Com.mngt; Explor com.werkv; Res&ICT; Media, Econ&mark; moet je min 20(CC)/40(PRV) stp verworven hebben uit volt. mp.1CM & moet je inschr. vr WS2. Stud VP zn geslaagd vr Econ.&mark;Res & ICT & inschr vr WS2'
'Om in te schr. vr dit o.o. moet je gesl. zijn vr: Comm.mngt; Explor comm.werkv; Res. & ICT-toolkit; Media, Econ. & marketing; moet je minstens 20(CC)/40(PRV) stpnt verworven hebben uit het volt. modelp.1-CM (CC/PR&V ); en moet je je ook inschr. vr WS2.'


Andere begincompetenties

Geen


LEERINHOUDEN
 •  VOLUME 1:
  • Mediastudies. 
  • Vertrekbasis voor mediaplanning.
  • Dosering van bereik, frequentie en continuïteit.
  • Mediakeuze.
  • Mediabuying.

 • VOLUME 2: 
  • Dagbladen als reclamemedium 
  • Magazines als reclamemedium 
  • Gratis pers als reclamemedium 
  • Televisie als reclamemedium 
  • Radio als reclamemedium 
  • Bioscoop als reclamemedium 
  • Affichage als reclamemedium   
  • Internet als reclamemedium

STUDIEMATERIAAL
 • Cursus: Volume 1 en 2. 
 • Powerpoint
 • Internet (voor CIM statistieken en mediatarieven)
 • Naslagwerk: De Pelksmacker, Geuens en Van Den Bergh (2011).
  Marketingcommunicatie. Hoofdstuk 8. Mediaplanning.
  Amsterdam: Pearson Education Benelux.

 


WERKVORMEN
Soort werkvorm    
hoor- en werkcolleges:

 84

%
practicum en oefeningen:

  16

%

vormen van groepsleren:

  0

%
Verdere toelichting:
Geen

EVALUATIE

Eerste examenperiode
CategorieWeging van categorieën
schriftelijk examen100%

 • Kennisvragen, inzichtvragen en toepassingsvragen: 20 punten
 • Als men uitspraken letterlijk overneemt van een ander, en daarbij niet aantoont dat het om een citaat gaat, pleegt men een vorm van intellectuele diefstal die plagiaat heet. Bij elke vaststelling wordt plagiaat bestraft. (We volgen daarbij een procedure die beschreven staat in de artikels 94 tot en met 97 van het OER.)

 


tijd voor examinering
uren

2 

Tweede examenperiode
CategorieWeging van categorieën
schriftelijk examen100%

 • Kennisvragen, inzichtvragen en toepassingsvragen: 20 punten.
 • Als men uitspraken letterlijk overneemt van een ander, en daarbij niet aantoont dat het om een citaat gaat, pleegt men een vorm van intellectuele diefstal die plagiaat heet. Bij elke vaststelling wordt plagiaat bestraft. (We volgen daarbij een procedure die beschreven staat in de artikels 94 tot en met 97 van het OER.)
 
Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 25/02/2013
Commerciële communicatie verkorte programma's - Verkort programma CC voor bachelors communicatiemanagement - PR en reputatiemanagement
  
O.O. heeft componenten:Neen
Afstudeerrichting//Leertraject:Commerciële communicatie verkorte programma's
Code:2140300021
Academiejaar:2012-2013
Type:kern,keuze
Niveau:uitdiepend
Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1, 2 of 3 - Semester 1,
Contacturen:0
Aantal studiepunten:3
Totaal studietijd:78
Examencontract:mogelijk
Deliberatie:mogelijk
Vrijstelling:mogelijk
Onderwijstaal:
Lector(en)Dirk Hye

 

KORTE OMSCHRIJVING

Public Relations vertaalt zich meer dan ooit in het voeren van een strategisch reputatiebeleid. Bedrijven en organisaties die een modern PR-beleid willen voeren dienen goede contacten te onderhouden met alle stakeholders uit hun relatienetwerk. Het eerste deel van deze cursus buigt zich over de essentie van reputatiemanagement en hoe bedrijven of organisaties dit concreet kunnen invullen. Open communiceren met werknemers, de overheid, actiegroepen, potentiële werknemers, de pers, sponsors, aandeelhouders, enz. staat hierbij centraal. We kijken hoe bedrijven reputatiebevorderend communiceren en hoe ze dit best aanpakken. In het laatste deel van deze cursus bouwen we stap voor stap aan een complete communicatiecampagne en bestuderen we de diverse bouwstenen van een communicatieplan (probleem, doelstelling, doelgroep, boodschap, strategie, budget, media, enz.).

COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
 Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

Algemene competenties

 • CM33 #Organisatiesensitiviteit
 • CM34 #Evalueren
 • CM36 #Denken en redeneren
Algemene beroepsgerichte competenties
  Beroepsspecifieke competenties
  • CM52 #Communicatie plannen

  SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
  • Je kan het relatienetwerk van een organisatie analyseren
  • Je kan problemen, bedreigingen en kansen voor organisaties onderkennen
  • Je kan reputatiebevorderende acties ondernemen
  • Je kan pr-acties op touw zetten die inspelen op de actualiteit
  • Je weet hoe een communicatie-adviesbureau te selecteren
  • Je kent de voor- en nadelen van het inhuren van extern advies
  • Je weet welke netwerkorganisaties te benaderen
  • Je kan een campagneplan opstellen rond een specifieke probleemstelling

  VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
  Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
  Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Communicatiemanagement; Expl. comm.werkveld; en moet je minstens 40 (voor CC)/ 20 (voor PRV) stpnt verworven hebben uit het voltijds modelpakket 1 - Communicatiemanagement (CC/PR&V)

  Andere begincompetenties
  De studenten kennen de basisterminologie inzake Public Relations, voorlichting en bedrijfscommunicatie.
  LEERINHOUDEN
  • Deel 1: Identiteit, imago en reputatie
  • Deel 2: Reputatieversterkende PR-strategieën
  • Deel 3: Communicatiebeleid (incl. werking van communicatiediensten - en adviesbureaus)
  • Deel 4: Communicatieplanning
  • Kennis van de actualiteit

   


  STUDIEMATERIAAL
  • Powerpointslides dienen als basis voor de te kennen leerstof
  • Deel 4 is gebaseerd op een syllabus die handelt over communicatieplanning
  • Kranten, tijdschriften en nieuwswebsites

  WERKVORMEN
  Soort werkvorm    
  hoor- en werkcolleges:

   100

  %
  practicum en oefeningen:

    

  %

  vormen van groepsleren:

    0

  %
  Verdere toelichting:

  EVALUATIE

  Eerste examenperiode
  CategorieWeging van categorieën
  schriftelijk examen100%

  • Kennis en inzicht wordt getoetst in een schriftelijk examen
  • De evaluatie gebeurt op basis van de geziene leerstof tijdens de hoorcolleges en teksten die de studenten zelf dienen te verwerken. Om een volledig examen te kunnen afleggen is het van belang om syllabus, powerpointcursus, nota's, zelfstudieteksten, voorbeelden en de actualiteit te kennen.
  • Aanwezigheid tijdens de hoorcolleges is een meerwaarde om de lesinhouden goed te kunnen begrijpen en om een geslaagd examen te kunnen afleggen

  tijd voor examinering
  uren

  2 

  Tweede examenperiode
  CategorieWeging van categorieën
  schriftelijk examen100%

  • Kennis en inzicht wordt getoetst in een schriftelijk examen
  • De evaluatie gebeurt op basis van de geziene leerstof tijdens de hoorcolleges en teksten die de studenten zelf dienen te verwerken. Om een volledig examen te kunnen afleggen is het van belang om syllabus, powerpointcursus, nota's, zelfstudieteksten, voorbeelden en de actualiteit te kennen.
  • Aanwezigheid tijdens de hoorcolleges is een meerwaarde om de lesinhouden goed te kunnen begrijpen en om een geslaagd examen te kunnen afleggen.
   
  Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 10/10/2012
  Commerciële communicatie verkorte programma's - Verkort programma CC voor bachelors communicatiemanagement - Interne communicatie
    
  O.O. heeft componenten:Neen
  Afstudeerrichting//Leertraject:Commerciële communicatie verkorte programma's
  Code:2140300022
  Academiejaar:2012-2013
  Type:kern,keuze
  Niveau:uitdiepend
  Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1, 2 of 3 - Semester 2,
  Contacturen:0
  Aantal studiepunten:3
  Totaal studietijd:78
  Examencontract:mogelijk
  Deliberatie:mogelijk
  Vrijstelling:mogelijk
  Onderwijstaal:
  Lector(en)Dirk Hye

   

  KORTE OMSCHRIJVING

  De belangstelling voor het verbeteren van de interne communicatie binnen een organisatie of bedrijf is nog nooit zo groot geweest als vandaag. Public Relations start op de eerste plaats binnen het eigen bedrijf of organisatie. Tevreden medewerkers zijn immers de beste ambassadeurs van elke organisatie. Het uitgangspunt van deze cursus is dat het motiveren van medewerkers dé succesfactor is voor een aangename werksfeer op de werkvloer. Interne Communicatie is uitgegroeid tot een strategisch instrument om medewerkers te informeren, te motiveren en te begeleiden bij de vele veranderingen die vandaag in een bedrijf plaatsvinden. Deze cursus geeft niet enkel een overzicht van de vele tools die kunnen ingezet worden bij het verbeteren van de interne communicatie maar geeft ook een overzicht van de wijze waarop bedrijven intern met veranderingen omgaan.


  COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
   Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

  Algemene competenties

  • CM33 #Organisatiesensitiviteit
  • CM34 #Evalueren
  • CM36 #Denken en redeneren
  Algemene beroepsgerichte competenties
   Beroepsspecifieke competenties
   • CM52 #Communicatie plannen

   SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
   • Je kan problemen en bedreigingen die intern plaatsvinden binnen een organisatie inschatten
   • Je weet hoe specifieke knelpunten op het vlak van interne communicatie te detecteren 
   • Je weet hoe medewerkers te motiveren
   • Je kan een plan opstellen om de interne communicatie van een organisatie te verbeteren
   • Je kent de voordelen en nadelen van de instrumenten die intern kunnen ingezet worden
   • Je kan de weerstand bij een verandering in een organisatie tot een minimum beperken
   • Je kan geruchtenstromen in kaart brengen en indijken

   VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
   Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
   Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Communicatiemanagement; Expl. comm.werkveld; en moet je minstens 40 (voor CC)/ 20 (voor PRV) stpnt verworven hebben uit het voltijds modelpakket 1 - Communicatiemanagement (CC/PR&V)

   Andere begincompetenties
   De studenten kennen de basisterminologie inzake communicatie, Public Relations en voorlichting
   LEERINHOUDEN
   • Deel 1: Interesse voor Interne Communicatie neemt toe
   • Deel 2: Structuur, cultuur, leiderschap, gebouwen, geruchten
   • Deel 3: Motiveren van medewerkers
   • Deel 4: Interne Communicatie in de praktijk (verbaal, schriftelijk, audiovisueel en nieuwe media)
   • Deel 5: Voor- en nadelen van specifieke IC-instrumenten
   • Deel 6: Change management en interne communicatie

   STUDIEMATERIAAL
   • Powerpointcursus
   • Handboek: "Interne Communicatie als managementinstrument" door Huib Koeleman, Kluwer, 2012

   WERKVORMEN
   Soort werkvorm    
   hoor- en werkcolleges:

    100

   %
   practicum en oefeningen:

     

   %

   vormen van groepsleren:

     0

   %
   Verdere toelichting:

   EVALUATIE

   Eerste examenperiode
   CategorieWeging van categorieën
   schriftelijk examen100%

   • Kennis en inzicht wordt getoetst in een schriftelijk examen
   • De evaluatie gebeurt op basis van de geziene leerstof tijdens de hoorcolleges en teksten die de studenten zelf dienen te verwerken. Om een volledig examen te kunnen afleggen is het van belang om handboek, powerpointcursus, zelfstudieteksten, voorbeelden en de actualiteit te kennen
   • Aanwezigheid tijdens de hoorcolleges is een meerwaarde om de lesinhouden goed te kunnen begrijpen en om een geslaagd examen te kunnen afleggen.

   tijd voor examinering
   uren

   2 

   Tweede examenperiode
   CategorieWeging van categorieën
   schriftelijk examen100%

   • Kennis en inzicht wordt getoetst in een schriftelijk examen
   • De evaluatie gebeurt op basis van de geziene leerstof tijdens de hoorcolleges en teksten die de studenten zelf dienen te verwerken. Om een volledig examen te kunnen afleggen is het van belang om handboek, powerpointcursus, zelfstudieteksten, voorbeelden en de actualiteit te kennen
   • Aanwezigheid tijdens de hoorcolleges is een meerwaarde om de lesinhouden goed te kunnen begrijpen en om een geslaagd examen te kunnen afleggen.
    
   Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 25/02/2013
   Commerciële communicatie verkorte programma's - Verkort programma CC voor bachelors communicatiemanagement - Copywriting
     
   O.O. heeft componenten:Neen
   Afstudeerrichting//Leertraject:Commerciële communicatie verkorte programma's
   Code:2140300028
   Academiejaar:2012-2013
   Type:kern,keuze
   Niveau:gespecialiseerd
   Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 of 3 - Semester 1,
   Contacturen:0
   Aantal studiepunten:3
   Totaal studietijd:78
   Examencontract:niet mogelijk
   Deliberatie:mogelijk
   Vrijstelling:mogelijk
   Onderwijstaal:
   Lector(en)Gisèle Broos

    

   KORTE OMSCHRIJVING
   Je leert creatief omgaan met taal, dit wil zeggen dat je reclameteksten aanpast in functie van boodschap, doelgroep en medium. Het schrijven van wervende teksten voor folders, advertenties, affiches... wordt vanaf nu je hoofdbezigheid. Maar ook advertorials, persberichten en verkoopbrieven staan op het menu.

   COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
    Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

   Algemene competenties

   • CM25 #Leerbereidheid
   • CM31 #Innovativiteit en creativiteit
   • CM37 #Deadlinegericht werken
   • CM40 #360° inlevingsvermogen
   Algemene beroepsgerichte competenties
   • CM43 #Tekstproductie in het Nederlands
   Beroepsspecifieke competenties

    SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
    • Je schrijft wervende teksten voor folders, affiches, websites, ... rekening houdend met de doelgroep, het gebruikte medium, ...
    • Je schrijft op een efficiënte manier verkoopbrieven, uitnodigingen, persberichten, ... daarbij inspelend op de verwachtingen en eisen van de lezer t.t.z. consument/klant
    • Je hebt een goed zicht op de doelgroep die je probeert te bereiken
    • Je kan de boodschap die je wil uitsturen duidelijk omschrijven en het gekozen medium daaraan aanpassen
    • Je schrijft actiegericht en zorgt ervoor dat je de lezer aanzet tot de actie die jij voor ogen hebt 
    • Je kiest de juiste lay-out en visuals om je boodchapte ondersteunen
    • Je past de taal van je medium aan de lezer aan
    • Je houdt de teksten eenvoudig en kort

    VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
    Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
    'Om in te kunnen schrijven vr dit o.o. moet je gesl. zijn vr: Nederlands 2; WS1 Creatief Ontwerp; en moet je minstens 80 stpnt verworven hebben uit het voltijds modelpakket - CM. Studenten VP moeten geslaagd zijn vr. WS1 Creatief Ontwerp.'
    'Om in te kunnen schrijven vr dit o.o. moet je gesl. zijn vr: Nederlands 2; WS1 Creatief Ontwerp; en moet je minstens 80 stpnt verworven hebben uit het voltijds modelpakket - CM.'


    Andere begincompetenties

    LEERINHOUDEN


    Tips en Trics in verband met advertentie, affiche, advertorial, webpagina, e-letter, boomerang, verkoopbrief, uitnodiging, opting in en opting out brieven, terugwinbrieven, sponsorbrief, persbericht.

    • Volgens de briefing waaraan je werkt
     kies en omschrijf je de juiste doelgroep
     kies je de meest geschikte media
     schrijf je deze media uit + geef je ze juiste lay-out en visuele ondersteuning mee

    STUDIEMATERIAAL
    • Syllabus met hoofdzakelijk oefenmateriaal
    • Intranet voor extra voorbeelden

    WERKVORMEN
    Soort werkvorm    
    hoor- en werkcolleges:

     20

    %
    practicum en oefeningen:

      80

    %

    vormen van groepsleren:

      0

    %
    Verdere toelichting:

    Je portfolio ontwikkel je via individuele coaching. Elke week leg je je resultaten voor en herwerk je je werkstukken tegen de volgende consultatie. Procesevaluatie houdt in dat je tijdens de coaching aanwezig bent. 

     


    EVALUATIE

    Eerste examenperiode
    CategorieWeging van categorieën
    permanente evaluatie100%

    • Permanente en productevaluatie op portfolio. De portfolio is samengesteld uit diverse reclame-uitingen voor een bepaald product of dienst; de klemtoon ligt op de teksten en de creativiteit waarmee de student de potentiële klant probeert te overtuigen.
    • De evaluatie van de portfolio houdt rekening met de totstandkoming van het product (procesevaluatie). Daarom zijn de wekelijkse consultaties verplicht. Wie drie maal afwezig is bij de procesbegeleiding (= wekelijkse coachinguren), krijgt een nul voor het luik "portfolio" - Medische attesten gelden niet als verzachtende omstandigheid.
    • Voor elke deeltaak geldt volgende regel: 1 dt-fout = -2p., 2dt-fouten = -4, 3 dt-fouten = -8, 4 dt-fouten = -16, vanaf 5 dt-fouten: 0.


    tijd voor examinering
    uren

    0 

    Tweede examenperiode
    CategorieWeging van categorieën
    permanente evaluatie100%

    • Een nieuwe portfolio (te bespreken bij het inzagemoment in juni)
    • Procesbewaking is tijdens de vakantie onmogelijk. Daarom wordt het proces, ondanks het belang ervan, tijdens de tweede examenperiode niet beoordeeld.
    • Voor elke deeltaak geldt volgende regel: 1 dt-fout = -2p., 2dt-fouten = -4, 3 dt-fouten = -8, 4 dt-fouten = -16, vanaf 5 dt-fouten: 0. 

     
    Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 10/10/2012
    Commerciële communicatie verkorte programma's - Verkort programma CC voor bachelors communicatiemanagement - Social profit communicatie
      
    O.O. heeft componenten:Neen
    Afstudeerrichting//Leertraject:Commerciële communicatie verkorte programma's
    Code:2140300035
    Academiejaar:2012-2013
    Type:keuze,
    Niveau:gespecialiseerd
    Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 3 - Semester 1
    Contacturen:0
    Aantal studiepunten:3
    Totaal studietijd:78
    Examencontract:mogelijk
    Deliberatie:mogelijk
    Vrijstelling:mogelijk
    Onderwijstaal:
    Lector(en)


    beschrijving nog niet beschikbaar
    Commerciële communicatie verkorte programma's - Verkort programma CC voor bachelors communicatiemanagement - Public affairs
      
    O.O. heeft componenten:Neen
    Afstudeerrichting//Leertraject:Commerciële communicatie verkorte programma's
    Code:2140300036
    Academiejaar:2012-2013
    Type:kern,keuze
    Niveau:gespecialiseerd
    Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 of 3 - Semester 1,
    Contacturen:0
    Aantal studiepunten:3
    Totaal studietijd:78
    Examencontract:mogelijk
    Deliberatie:mogelijk
    Vrijstelling:mogelijk
    Onderwijstaal:
    Lector(en)Dirk Hye

     

    KORTE OMSCHRIJVING

    This course investigates the essence of Public Relations: retaining good relations with crucial target groups such as action groups, governmental institutions and the close envinronment in which corporations and organizations operate. Quite often this includes capitalizing on public opinion and maintaining a good relationship with the press.  This course also analyzes the working of the European decision-making process in order to understand how decisions can be influenced. The course includes typical lobbying techniques and strategies. This is illustrated by means of some important issues and an analysis of the strengths of the different stakeholders involved.


    COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
     Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

    Algemene competenties

    • CM33 #Organisatiesensitiviteit
    • CM34 #Evalueren
    • CM36 #Denken en redeneren
    Algemene beroepsgerichte competenties
    • CM41 #Informatie zoeken en beoordelen
    • CM48 #Mediabewustzijn
    • CM49 #Maatschappijbewustzijn en actualiteitszin
    • CM50 #Deontologisch verantwoord handelen
    Beroepsspecifieke competenties
    • CM52 #Communicatie plannen

    SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
    • You can analyze an issue, map the different stakeholders and their arguments and be able to determine the power of balance of these stakeholders
    • You can draft a risk impact matrix of an issue
    • You are aware of the importance of environmental and government relations and particularly of the major influence of the institutions of the European Union on issues concerning companies as well as interest groups and non profit organizations.
    • You are acquainted with lobbying techniques and strategies
    • You can draft a lobbying plan
    • You know how to draft a position paper
    • You know how to approach political decision-makers
    • You are capable of using lobbying techniques
    MEERWAARDE ONDERWIJSTAAL

    Meerwaarde voor de studenten.

    Engels geeft een meerwaarde omdat Public affairs in het hedendaagse ondernemerslandschap zich vooral focust op Europees en internationaal niveau. Lobbyen is de laatste jaren uitgegroeid tot een activiteit die zich uitstrekt op internationaal vlak. Ook bronnenmateriaal is vaak enkel in een andere taal beschikbaar. Kennis van vakjargon in het Engels vergemakkelijkt lobbywerk naar o.a. Europese instellingen toe.


    VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
    Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
    'Om in te kunnen schrijven vr dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: PR en reputatiemanagement; en moet je minstens 80 stpnt verworven hebben uit het voltijds modelpakket - CM. Studenten VP moeten geslaagd zijn vr PR en reputatiemanagement.'
    'Om in te kunnen schrijven vr dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: PR en reputatiemanagement; en moet je minstens 80 stpnt verworven hebben uit het voltijds modelpakket - CM.'


    Andere begincompetenties
    • Applying basic strategies of communication management
    • Following the news

    LEERINHOUDEN
    • This course focuses on the relationship of a company with its environment (part 1 = community relations) and with political decision-makers (part 2 = government relations). The role of public opinion and the press are emphasized.
    • This course focuses on lobbying techniques and strategies that help to work on an efficient Public Affairs policy.

    STUDIEMATERIAAL
    • Syllabus
    • Powerpoint course
    • Internet research
    • Guest lecture(s)

    WERKVORMEN
    Soort werkvorm    
    hoor- en werkcolleges:

     80

    %
    practicum en oefeningen:

      20

    %

    vormen van groepsleren:

      

    %
    Verdere toelichting:

    EVALUATIE

    Eerste examenperiode
    CategorieWeging van categorieën
    permanente evaluatie40%
    schriftelijk examen60%

    The exam consists of two parts 

    • First part (60%) = written exam based on the knowledge of syllabus and powerpointslides
    • Second part (40%) = writing a group paper which analyzes the stakeholder field of an issue. This paper needs to be handed in at the end of the semester.
    • A task or assignment that is handed over too late receives a score of 0. The scores of partial exams are counted up.
    • If one literally takes over statements from another without mentioning the source of this quote, a form of intellectual theft (plagiarism) is committed. Plagiarism is punished following the procedure mentioned in the OER.

     


    tijd voor examinering
    uren

    2 

    Tweede examenperiode
    CategorieWeging van categorieën
    permanente evaluatie40%
    schriftelijk examen60%

    • First part (60%) = written exam based on the knowlegde of syllabus and powerpointslides
    • Second part (40%) = an individual paper on a specific topic which was discussed in the course. This individual paper is only realized when you do not obtain a minimum of 50% for the group paper in the first exam period. If you obtain a minimum of 50% for the group paper in the first exam period, this score will be transferred to the second exam period
    • If one literally takes over statements from another without mentioning the source of this quote, a form of intellectual theft (plagiarism) is committed. Plagiarism is punished following the procedure mentioned in the OER.
     
    Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 10/10/2012
    Commerciële communicatie verkorte programma's - Verkort programma CC voor bachelors communicatiemanagement - International brand communication
      
    O.O. heeft componenten:Neen
    Afstudeerrichting//Leertraject:Commerciële communicatie verkorte programma's
    Code:2140300037
    Academiejaar:2012-2013
    Type:kern,keuze
    Niveau:gespecialiseerd
    Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 of 3 - Semester 1,
    Contacturen:0
    Aantal studiepunten:3
    Totaal studietijd:78
    Examencontract:mogelijk
    Deliberatie:mogelijk
    Vrijstelling:mogelijk
    Onderwijstaal:
    Lector(en)Helga Van den Bulck

     

    KORTE OMSCHRIJVING
    Brands play a key role in the communcation strategy of a company. They help to establish the identity of the firm in the marketplace and to develop a solid customer franchise.
    Many firms move into international markets by acquiring companies in other countries or by entering into international alliances. They therefore need to harmonise their brand portfolio across boundaries on the basis of a cohesive and effective brand strategy.
    What kind of communication strategy will they choose? Is there a differentiation of strategy in time, place or culture? 
    The course IBC gives the students a theoretical and practical view on the methods, techniques used by the big global brands.

    COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
     Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

    Algemene competenties

    • CM24 #Zelfreflectie
    • CM25 #Leerbereidheid
    • CM26 #Initiatiefzin
    • CM27 #Assertiviteit
    • CM28 #Samenwerkingsgerichtheid
    • CM30 #zelfstandigheid
    • CM32 #Omgaan met stress
    • CM34 #Evalueren
    • CM35 #Leergierigheid
    • CM36 #Denken en redeneren
    • CM37 #Deadlinegericht werken
    • CM39 #Projectmatig en methodisch werken
    • CM40 #360° inlevingsvermogen
    Algemene beroepsgerichte competenties
    • CM41 #Informatie zoeken en beoordelen
    • CM42 #anderstalige informatie zoeken
    • CM49 #Maatschappijbewustzijn en actualiteitszin
    Beroepsspecifieke competenties
    • CM51 #Onderzoeken
    • CM52 #Communicatie plannen
    • CM53 #Anderstalige tekstproductie

    SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN

    You should have an understanding of:

    - the role and the meaning of brands
    - the dynamics of international brands
    - brand portfolio's and architecture

    - the basic principles of an international brand policy
    - the complexity of the context of international brand communication

    MEERWAARDE ONDERWIJSTAAL

    Meerwaarde voor de studenten.

    Engels geeft een meerwaarde omdat branding in het hedendaagse ondernemerslandschap zich vooral focust op Europees en internationaal niveau. Grote multinationals stellen grootscheepse internationale campagnes op die ofwel bij ons worden ontwikkeld en naar buitenlandse zusterbedrijven worden doorvertaald of omgekeerd. Ook bronnenmateriaal is vaak enkel in een andere taal beschikbaar. Kennis van vakjargon in het Engels vergemakkelijkt contacten binnen o.a. Europese multinationals.


    VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
    Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
    'Om in te kunnen schrijven vr dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Reclame; en moet je minstens 80 stpnt verworven hebben uit het voltijds modelpakket - CM.'
    'Om in te kunnen schrijven vr dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Reclame; en moet je minstens 80 stpnt verworven hebben uit het voltijds modelpakket - CM. Studenten VP moeten geslaagd zijn voor Reclame.'


    Andere begincompetenties

    You should have a thorough knowledge of the main aspects of integrated corporate and marketing communication.

    • integrated marketing communication
    • commercial communication
    • advertising

    LEERINHOUDEN
    • Positioning of a brand
    • Brand awareness
    • Brand equity
    • Patterns of brand architecture, brand portfolio
    • Dynamics in brand structure
    • Branding strategies
    • Cultural aspects of worldwide communication campaigns

    STUDIEMATERIAAL
    • Syllabus 'International brand communication'  2010-2011
    • M.DE MOOIJ. Global marketing and advertising. Understanding the cultural paradoxes. London,
     Thousand Oaks, 2009, 315p. (recommended reading)

    WERKVORMEN
    Soort werkvorm    
    hoor- en werkcolleges:

     50

    %
    practicum en oefeningen:

      50

    %

    vormen van groepsleren:

      0

    %
    Verdere toelichting:

    You have to apply every chapter of the theory immediately by analysing a chosen brand. In class you have to give short reviews on your reseach results. You will get familiar with the theory by using it for their assignment.
    You will work in a group with other students.


    EVALUATIE

    Eerste examenperiode
    CategorieWeging van categorieën
    permanente evaluatie100%

    You and your team members will be assessed on the reviews and dossier:

    ®      Review 1: 10%

    ®      Review 2: 10%     

    ®      Review 3: 10%

    ®      Review 4: 20%

    ®      Review 5: 20%

    ®      Dossier: 10 % (collective) + 20% (individual part)

     


    tijd voor examinering
    uren

    0 

    Tweede examenperiode
    CategorieWeging van categorieën
    permanente evaluatie100%

    You have to make a dossier on a new global brand:  100%
     
    Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 10/10/2012
    Commerciële communicatie verkorte programma's - Verkort programma CC voor bachelors communicatiemanagement - Campagne 1 onderzoek
      
    O.O. heeft componenten:Neen
    Afstudeerrichting//Leertraject:Commerciële communicatie verkorte programma's
    Code:2140300039
    Academiejaar:2012-2013
    Type:kern,
    Niveau:gespecialiseerd
    Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 of 3 - Semester 1
    Contacturen:0
    Aantal studiepunten:3
    Totaal studietijd:78
    Examencontract:niet mogelijk
    Deliberatie:niet mogelijk
    Vrijstelling:mogelijk
    Onderwijstaal:
    Lector(en)Stephaan Poppe
    Helga Van den Bulck
    Mark van Varik
    Gisèle Broos
    Koen Vlecken
    Nancy Van Temsche
    Kristoff Martens
    Yannick Van Gool

     

    KORTE OMSCHRIJVING

    De modules Campagne zijn gestoeld op een nauwe samenwerking tussen de vakken  reclame, wetgeving en deontologie, mediaplanning, media en de talen (N-F-E). Je bepaalt in teams van 4 de strategie, het concept en bouwt een campagne-gezicht op. Alle media die je ontwikkelt, krijgen een plaats binnen het mediaplan. Je presenteert tenslotte de volledige campagne aan de opdrachtgever.

    Alle vaardigheden komen hier samen: een grondig vooronderzoek, een marktanalyse, een strategie met daarbij horend mediaplan. De  lessen Multimedia hebben duidelijk hun vruchten afgeworpen, want je bent in staat om voor de campagne de affiches, advertenties, boomerangkaartjes, website, … te ontwerpen en uit te werken.

     

    Een goede campagne valt of staat met een grondig onderzoek. Het is dus absoluut noodzakelijk dat je een analyse maakt van de sector, het product, de doelgroep, … vooraleer je verder gaat. Deskresearch en fieldresearch komen in deze fase aan bod.


    COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
     Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

    Algemene competenties

    • CM25 #Leerbereidheid
    • CM27 #Assertiviteit
    • CM28 #Samenwerkingsgerichtheid
    • CM30 #zelfstandigheid
    • CM31 #Innovativiteit en creativiteit
    • CM33 #Organisatiesensitiviteit
    • CM34 #Evalueren
    • CM36 #Denken en redeneren
    • CM37 #Deadlinegericht werken
    • CM39 #Projectmatig en methodisch werken
    • CM40 #360° inlevingsvermogen
    Algemene beroepsgerichte competenties
    • CM41 #Informatie zoeken en beoordelen
    • CM42 #anderstalige informatie zoeken
    • CM45 #Mondelinge taalvaardigheid in vreemde talen
    • CM47 #organiseren
    Beroepsspecifieke competenties
    • CM51 #Onderzoeken
    • CM52 #Communicatie plannen
    • CM53 #Anderstalige tekstproductie

    SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN

    Je zet toegepast onderzoek op in het kader van een communicatievraagstuk, voert het uit, analyseert het en rapporteert erover.

    Je formuleert een communicatieprobleem en plant daarrond een toegepast onderzoeksproject en voert het ook uit.

    Je analyseert en gebruikt bestaand onderzoeksmateriaal.

    Je zoekt communicatiemateriaal op, analyseert het en synthetiseert het.

    Je functioneert efficiënt als lid van een team en hebt zicht op je eigen rol voor de organisatie, zowel binnen de organisatie als in de bredere maatschappelijke context.

    Je schat maatschappelijke en juridische implicaties van communicatievormen en -uitingen in en handelt deontologisch verantwoord.

    Je communiceert mondeling en schriftelijk intern en extern in het Nederlands en in twee vreemde talen


    VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
    Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
    'Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor het voltijds modelpakket 2 commerciële communicatie en moet je je ook inschrijven voor: campagne 2 stragegie; campagne 3 uitvoering.'
    'Om in te kunnen schrijven voor dit oo moet je geslaagd zijn vr het voltijds modelpakket 2 CC en moet je ook inschrijven vr: campagne 2 strategie; campagne 3 uitvoering. Studenten VP zijn geslaagd voor mp1 en volgen samen met campagne 2 en 3'


    Andere begincompetenties

    LEERINHOUDEN

    1.     Je verricht zowel desk- als fieldresearch over het onderwerp en de omgeving waarin het thuishoort.

    2.     Ja analyseert de doelgroep die je met je campagne beoogt

    3.     Je stelt  een reclamepige samen: daartoe verzamel je o.a. alle reclame-uitingen van vergelijkbare campagnes


    STUDIEMATERIAAL
    handleiding
    WERKVORMEN
    Soort werkvorm    
    hoor- en werkcolleges:

     0

    %
    practicum en oefeningen:

      0

    %

    vormen van groepsleren:

      100

    %
    Verdere toelichting:

    Voor Frans en Engels zijn er ook momenten van practicum en oefeningen.

    Verplichte coachingmomenten elke week


    EVALUATIE

    Eerste examenperiode
    CategorieWeging van categorieën
    permanente evaluatie100%

    Voor de facetten Frans en Engels worden de deelpunten door de lectoren meegedeeld.

    Wie 3 maal afwezig is bij de procesbegeleiding (=lessen of andere contacten), krijgt een 0 voor het facet dat dan wordt begeleid. Medische attesten gelden NIET als verzachtende omstandigheid.
     
    Peerassessment indicatief 
     


    tijd voor examinering
    uren

     

    Tweede examenperiode
    CategorieWeging van categorieën
    permanente evaluatie100%

     
     
    INFORMATIE OVER DE FACETTEN

    Reclame (onderzoek)

    Frans

    Engels

     
    Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 10/10/2012
    Commerciële communicatie verkorte programma's - Verkort programma CC voor bachelors communicatiemanagement - Campagne 2 strategie
      
    O.O. heeft componenten:Neen
    Afstudeerrichting//Leertraject:Commerciële communicatie verkorte programma's
    Code:2140300040
    Academiejaar:2012-2013
    Type:kern,
    Niveau:gespecialiseerd
    Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 of 3 - Semester 1
    Contacturen:0
    Aantal studiepunten:5
    Totaal studietijd:130
    Examencontract:niet mogelijk
    Deliberatie:niet mogelijk
    Vrijstelling:mogelijk
    Onderwijstaal:
    Lector(en)Nancy Van Temsche
    Mark van Varik
    Stephaan Poppe
    Yannick Van Gool
    Gisèle Broos
    Helga Van den Bulck
    Koen Vlecken
    Kristoff Martens

     

    KORTE OMSCHRIJVING

    Tijd om het communicatieplan op te stellen. Als je een goed beeld hebt van je doelgroep en de doelstellingen die je met je campagne beoogt, kan je de strategie en het bijhorende concept daarop afstemmen.


    COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
     Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

    Algemene competenties

    • CM25 #Leerbereidheid
    • CM28 #Samenwerkingsgerichtheid
    • CM31 #Innovativiteit en creativiteit
    • CM34 #Evalueren
    • CM36 #Denken en redeneren
    • CM37 #Deadlinegericht werken
    • CM39 #Projectmatig en methodisch werken
    • CM40 #360° inlevingsvermogen
    Algemene beroepsgerichte competenties
    • CM45 #Mondelinge taalvaardigheid in vreemde talen
    • CM47 #organiseren
    • CM48 #Mediabewustzijn
    • CM49 #Maatschappijbewustzijn en actualiteitszin
    Beroepsspecifieke competenties
    • CM52 #Communicatie plannen
    • CM53 #Anderstalige tekstproductie

    SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN

    Je stelt een communicatiestrategie en een passend communicatie- en mediaplan op.

    Je stelt een communicatieplan op.

    Je werkt zelfstandig een geïntegreerd communicatieplan uit en realiseert het op basis van de onderzoeksresultaten.

    Je benoemt doelstellingen en doel-/publieksgroepen en deelt ze in.

    Je werkt een strategie uit en kiest en creatief realiseren de gepaste communicatiemiddelen en realiseert ze op een creatieve manier.

    Je evalueert de impact van concrete acties.

    Je functioneert efficiënt als lid van een team en hebt zicht op je eigen rol voor de organisatie, zowel binnen de organisatie als in de bredere maatschappelijke context.

    Je schat maatschappelijke en juridische implicaties van communicatievormen en -uitingen in en handelt deontologisch verantwoord.

    Je communiceert mondeling en schriftelijk intern en extern in het Nederlands en in twee vreemde talen

    Je stelt een mediaplan op. Je formuleert uitgangspunten (o.m. inzake doelgroepen, budget, seizoen, regio, creative brief,…) en objectieven (o.m. inzake bereik, frequentie, continuïteit,…) om de keuze te verantwoorden van één of meerdere mediumtypen of  -subtypen (Waarom wèl kranten, familiebladen, internet,  regionale TV en géén bioscoop, affichage of  radio?).


    VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
    Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
    'Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor het voltijdse modelpakket 2 - commerciële communicatie en moet je je ook inschrijven voor: campagne 1 onderzoek; campagne 3 uitvoering.'
    'Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor het voltijdse modelpakket 2 - CC en moet je je ook inschrijven voor: campagne 1 onderzoek; campagne 3 uitvoering. Studenten VP zijn geslaagd voor mp1 en volgen samen met: campagne 1 en 2'


    Andere begincompetenties

    LEERINHOUDEN

    1.     Je stelt een communicatieplan op. 

     

    2.     Je doet een voorstel tot budget. Welk budget is volgens jou nodig om de vooropgestelde communicatiedoelstellingen te realiseren? Hierbij hou je rekening met de kosten van de verschillende communicatie-instrumenten en van de media die je denkt in te schakelen en met de productiekosten.

    3.     Je werkt het strategisch luik uit van je mediaplan: je verdeelt je budget over één of meerdere mediumtypes


    STUDIEMATERIAAL
    handleiding
    WERKVORMEN
    Soort werkvorm    
    hoor- en werkcolleges:

     0

    %
    practicum en oefeningen:

      20

    %

    vormen van groepsleren:

      80

    %
    Verdere toelichting:

    Voor Frans en Engels zijn er ook momenten van practicum en oefeningen

    Voor reclame zijn er 2u per week hoorcolleges

    Verplichte coachingmomenten elke week


    EVALUATIE

    Eerste examenperiode
    CategorieWeging van categorieën
    permanente evaluatie80%
    schriftelijk examen20%

    Voor de facetten Frans en Engels worden de deelpunten door de lectoren meegedeeld.

    Voor reclame wordt een examen ingericht tijdens de reeks.

    Wie 3 maal afwezig is bij de procesbegeleiding (=lessen of andere contacten), krijgt een 0 voor het facet dat dan wordt begeleid. Medische attesten gelden NIET als verzachtende omstandigheid.
     
    Peerassessment     tijd voor examinering
    uren

     

    Tweede examenperiode
    CategorieWeging van categorieën
    permanente evaluatie80%
    schriftelijk examen20%

    Voor de facetten Frans en Engels worden de deelpunten door de lectoren meegedeeld.

    Voor reclame wordt een examen ingericht tijdens de reeks.

    Wie 3 maal afwezig is bij de procesbegeleiding (=lessen of andere contacten), krijgt een 0 voor het facet dat dan wordt begeleid. Medische attesten gelden NIET als verzachtende omstandigheid.
     
    Peerassessment 

     
    INFORMATIE OVER DE FACETTEN
    Reclame
    Reclame (examen)
    Mediaplanning
    Engels
    Frans
    Peerassessment
     
    Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 10/10/2012
    Commerciële communicatie verkorte programma's - Verkort programma CC voor bachelors communicatiemanagement - Campagne 3 uitvoering
      
    O.O. heeft componenten:Neen
    Afstudeerrichting//Leertraject:Commerciële communicatie verkorte programma's
    Code:2140300041
    Academiejaar:2012-2013
    Type:kern,
    Niveau:gespecialiseerd
    Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 of 3 - Semester 1
    Contacturen:0
    Aantal studiepunten:4
    Totaal studietijd:104
    Examencontract:niet mogelijk
    Deliberatie:niet mogelijk
    Vrijstelling:mogelijk
    Onderwijstaal:
    Lector(en)Stephaan Poppe
    Helga Van den Bulck
    Yannick Van Gool
    Mark van Varik
    Nancy Van Temsche
    Gisèle Broos
    Koen Vlecken
    Kristoff Martens

     

    KORTE OMSCHRIJVING

    Het concept moet nu vorm krijgen. Je ontwikkelt enkele media die je voor je vooropgezette doelstellingen wil gaan inzetten. Uiteraard plan je ook waar en wanneer je deze middelen activeert..


    COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
     Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

    Algemene competenties

    • CM25 #Leerbereidheid
    • CM28 #Samenwerkingsgerichtheid
    • CM30 #zelfstandigheid
    • CM31 #Innovativiteit en creativiteit
    • CM36 #Denken en redeneren
    • CM37 #Deadlinegericht werken
    • CM39 #Projectmatig en methodisch werken
    • CM40 #360° inlevingsvermogen
    Algemene beroepsgerichte competenties
    • CM43 #Tekstproductie in het Nederlands
    • CM45 #Mondelinge taalvaardigheid in vreemde talen
    • CM47 #organiseren
    • CM49 #Maatschappijbewustzijn en actualiteitszin
    • CM50 #Deontologisch verantwoord handelen
    Beroepsspecifieke competenties
    • CM52 #Communicatie plannen
    • CM53 #Anderstalige tekstproductie
    • CM54 #Fotografie, lay-out en grafische vormgeving
    • CM55 #Audiovisuele productie en multimedia
    • CM57 #Budgetopvolging en administratie

    SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN

    Je realiseert communicatie in vorm en inhoud.

    Je hanteert audiovisuele technieken en materialen in het kader van de opdracht en beoordeelt de toegepaste communicatieve waarde ervan.

    Je schrijft informatieve en persuasieve teksten voor zowel interne als externe communicatiemedia.

    Je communiceert mondeling en schriftelijk intern en extern in het Nederlands en in twee vreemde talen

    Je past eenvoudige AV-technieken toe en wendt AV-materialen aan; voor complexere taken werk je efficiënt samen efficiënt met specialisten.

    Je functioneert efficiënt als lid van een team en hebt zicht op je eigen rol voor de organisatie, zowel binnen de organisatie als in de bredere maatschappelijke context.

    Je schat maatschappelijke en juridische implicaties van communicatievormen en -uitingen in en handelt deontologisch verantwoord.

    Je werkt het mediaplan verder in detail uit.

    Je bepaalt binnen eenzelfde medium de beste dragers (de perstitels, radiostations , televisiezenders of de beste affichagenetwerken).

    Je stelt een nauwkeurig campagneplan op (flowchart). 


    VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
    Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
    'Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor het voltijdse modelpakket 2 - commerciële communicatie en moet je je ook inschrijven voor: campagne 1 onderzoek; campagne 2 strategie.'
    'Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor het voltijdse modelpakket 2 - CC en moet je je ook inschrijven voor: campagne 1 onderzoek; campagne 2 strategie. Studenten VP zijn geslaagd voor mp 1 en volgen samen met campagne 1 en 2'


    Andere begincompetenties

    LEERINHOUDEN
    • Je  ontwikkelt minstens 3 creaties
    • Creatief presenteren is een must in de reclamesector. Je stelt een pakkende presentatie samen en die geef je aan de hele klas + jury.
    • Je werkt het tactisch luik  van je mediaplan uit.

    STUDIEMATERIAAL
    handleiding
    WERKVORMEN
    Soort werkvorm    
    hoor- en werkcolleges:

     0

    %
    practicum en oefeningen:

      0

    %

    vormen van groepsleren:

      100

    %
    Verdere toelichting:

    Voor Frans en Engels zijn er ook momenten van practicum en oefeningen

    Verplichte coachingmomenten elke week


    EVALUATIE

    Eerste examenperiode
    CategorieWeging van categorieën
    permanente evaluatie100%

    Voor de facetten Frans en Engels worden de deelpunten door de lectoren meegedeeld. Voor een deel van de punten wordt een examen in de reeks ingericht.

    Wie 3 maal afwezig is bij de procesbegeleiding (=lessen of andere contacten), krijgt een 0 voor het facet dat dan wordt begeleid. Medische attesten gelden NIET als verzachtende omstandigheid.
     
    Peerassessment  
     


    tijd voor examinering
    uren

     

    Tweede examenperiode
    CategorieWeging van categorieën
    permanente evaluatie100%

    Voor de facetten Frans en Engels worden de deelpunten door de lectoren meegedeeld. Voor een deel van de punten wordt een examen in de reeks ingericht.

    Wie 3 maal afwezig is bij de procesbegeleiding (=lessen of andere contacten), krijgt een 0 voor het facet dat dan wordt begeleid. Medische attesten gelden NIET als verzachtende omstandigheid.
     
    Peerassessment  

     
    INFORMATIE OVER DE FACETTEN
    Reclame
    Mediaplanning
    Multimedia
    Engels
    Frans
    Presentatie
    Peerassessment
     
    Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 10/10/2012
    Commerciële communicatie verkorte programma's - Verkort programma CC voor bachelors communicatiemanagement - Eventmanagement
      
    O.O. heeft componenten:Neen
    Afstudeerrichting//Leertraject:Commerciële communicatie verkorte programma's
    Code:2140300045
    Academiejaar:2012-2013
    Type:kern,keuze
    Niveau:gespecialiseerd
    Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 of 3 - Semester 1,
    Contacturen:0
    Aantal studiepunten:3
    Totaal studietijd:78
    Examencontract:niet mogelijk
    Deliberatie:mogelijk
    Vrijstelling:mogelijk
    Onderwijstaal:
    Lector(en)Iris Robijns

     

    KORTE OMSCHRIJVING

    Evenementen zijn leuk, voor de bezoeker althans. Maar voor de organisator betekent dat een passend idee zoeken, plannen, coördineren, checklists in de gaten houden ... en ook budgetten beheren. Sponsoring leunt hier bij aan: welke organisatie wil haar naam koppelen aan je idee? Het is dus onderhandelen over een ruiloperatie.


    COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
     Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

    Algemene competenties

    • CM25 #Leerbereidheid
    • CM26 #Initiatiefzin
    • CM27 #Assertiviteit
    • CM28 #Samenwerkingsgerichtheid
    • CM29 #Flexibiliteit
    • CM32 #Omgaan met stress
    • CM33 #Organisatiesensitiviteit
    • CM34 #Evalueren
    • CM36 #Denken en redeneren
    • CM37 #Deadlinegericht werken
    • CM39 #Projectmatig en methodisch werken
    Algemene beroepsgerichte competenties
    • CM41 #Informatie zoeken en beoordelen
    • CM47 #organiseren
    Beroepsspecifieke competenties
    • CM52 #Communicatie plannen
    • CM56 #Aansturen
    • CM57 #Budgetopvolging en administratie

    SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
    • Je ontwikkelt een creatief concept in functie van de briefing, rekening houdend met doelgroep-doelstelling-budget.
    • Je werkt dit concept uit zodat  het aan de hand van een voorbereidingsdraaiboek en dagdraaiboek uitgevoerd kan worden.
    • Je maakt een sponsordossier, gekoppeld aan je event.
    • Je creëert een efficiënt communicatieplan om je event te promoten en ontwikkelt 2 media die je kan gebruiken in de promotie van het event. 

     


    VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
    Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
    'Om in te kunnen schrijven vr dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Communicatie en invloed; en moet je minstens 80 stpnt verworven hebben uit het voltijds modelpakket - CM.'
    'Om in te kunnen schrijven vr dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Communicatie en invloed; en moet je minstens 80 stpnt verworven hebben uit het voltijds modelpakket - CM. Studenten VP moeten geslaagd zijn voor Communicatie en invloed.'


    Andere begincompetenties

    Geen


    LEERINHOUDEN

    Je wordt aan de hand van lesmomenten en coachinguren,  begeleid naar het  eindresultaat : zelf een evenementendossier in elkaar steken waarbij elk detail is uitgewerkt en elke vraag een antwoord heeft. 

    • Planning van een evenement
    • Professioneel omgaan met sponsoring

    STUDIEMATERIAAL

      


    WERKVORMEN
    Soort werkvorm    
    hoor- en werkcolleges:

     20

    %
    practicum en oefeningen:

      80

    %

    vormen van groepsleren:

      0

    %
    Verdere toelichting:
    • Hoorcolleges
    • Practica
    • Coaching per groep

    Aan de hand van hoorcolleges krijgen de studenten tools en andere hulpmiddelen aangereikt om zelf een evenement te kunnen organiseren. Na elke les zijn coachingsessies voorzien waarbij studenten hun voorlopige resultaten voorleggen om te bespreken. 

     De input en voorbereiding van de studenten is de basis van een goede coaching.


    EVALUATIE

    Eerste examenperiode
    CategorieWeging van categorieën
    permanente evaluatie100%

     

    • Oefening op uitwerking van het evenement : het evenementendossier
    • Oefening over sponsoring : een sponsordossier + begeleidende brief
    •  Een mediaplan + 2 uitgewerkte media   

    je dient op regelmatige tijdstippen (elke week) voorlopige versies aan te leveren. Hierop krijg je feedback, met de bedoeling het werk in de juiste richting te sturen. Daarom dien je aanwezig te zijn tijdens de consultatiemomenten.

    Deze permanente evaluatie speelt een belangrijke rol in de eindevaluatie.

    De input en voorbereiding van de student is de basis van een goede coaching.


    tijd voor examinering
    uren

    0 

    Tweede examenperiode
    CategorieWeging van categorieën
    permanente evaluatie100%

    Een gelijkaardige, andere oefening die de student, alleen, opnieuw maakt. De evaluatie gebeurt op dezelfde manier. Maar er is geen coaching en begeleiding tijdens de zomermaanden.

     

    Het is de verantwoordelijkheid van de student, om de opdrachten voor de tweede examenperiode bij de lector te komen ophalen tijdens het inzagemoment, de student krijgt  op dat moment zijn opdracht op papier/per mail. Nadien heeft de student een week de tijd om de keuze van event (gelinkt aan de opdracht) door te geven

    Het is de verantwoordelijkheid van de student om de juiste opdrachten, volledig en tijdig aan de betrokken lector te overhandigen.

     
    Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 10/10/2012
    Commerciële communicatie verkorte programma's - Verkort programma CC voor bachelors communicatiemanagement - Direct marketing communicatie & e-commerce
      
    O.O. heeft componenten:Neen
    Afstudeerrichting//Leertraject:Commerciële communicatie verkorte programma's
    Code:2140500017
    Academiejaar:2012-2013
    Type:keuze,
    Niveau:uitdiepend
    Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 2 - Volledig academiejaar
    Contacturen:0
    Aantal studiepunten:3
    Totaal studietijd:78
    Examencontract:mogelijk
    Deliberatie:mogelijk
    Vrijstelling:mogelijk
    Onderwijstaal:
    Lector(en)Ann Gemoets

     

    KORTE OMSCHRIJVING
    Dit vak bestaat uit twee delen: Direct Marketing en E-commerce. Elke communicatiespecialist komt ooit met Direct Marketing in aanraking. In deze discipline tracht men op langere termijn een relatie met de consument aan te knopen, door hem op een gerichte manier te benaderen, en dit met alle relevante mediavormen. De evolutie en digitalisering van de mediavormen brengen nieuwe mogelijkheden maar ook uitdagingen met zich mee.Het is daarom belangrijk om de consument goed te leren kennen met het nodige respect voor zijn privacy. In het deel E-commerce krijg je een overzicht van belang van e-commerce. Aan de hand van cases wordt uitgelegd hoe consumenten het best benaderd worden via e-commerce, rekening houdend met het legale aspect van e-commerce.

    COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
     Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

    Algemene competenties

    • CM34 #Evalueren
    • CM36 #Denken en redeneren
    Algemene beroepsgerichte competenties
     Beroepsspecifieke competenties
     • CM52 #Communicatie plannen

     SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
     • Je kent het DM en e-commerce-begrippenkader grondig.
     • Je kan een DM- en e-commerce communicatiestrategie uitwerken, aansturen en evalueren.

     VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
     Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
     'Om in te kunnen schrijven vr dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Communicatiemanagement; Economie en marketing; en moet je minstens 40 stpnt verworven hebben uit het voltijds modelpakket deel 1- CM. Studenten VP zijn geslaagd vr Economie en marketing'
     'Om in te kunnen schrijven vr dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Communicatiemanagement; Economie en marketing; en moet je minstens 40 stpnt verworven hebben uit het voltijds modelpakket deel 1- CM.'


     Andere begincompetenties

     Geen


     LEERINHOUDEN
     • Wat is DM?
     • Strategie
     • Data Management en selectie
     • DM-media: mediakeuze en responsmogelijkheden
     • Pre- & Postanalyse 
     • Uitwerken van een DM in gedrukte media, tele-, fax- en mobilemarketing, online marketing, direct respons media.
     • Planning van een DM-campagne
     • Juridisch aspect: handelspraktijken, elektronische handel, privacy
     • e-communicatie en e-commerce
     • Belang van e-commerce in Europa en België
     • Modaliteiten van e-commerce
     • Cases
     • Juridisch aspect

      


     STUDIEMATERIAAL

     Toolbook Direct Marketing, BDMA, Plantijn (2010), 242p.

     Slides op de p:schijf.

     Gastcolleges door professionals.


     WERKVORMEN
     Soort werkvorm    
     hoor- en werkcolleges:

      100

     %
     practicum en oefeningen:

       0

     %

     vormen van groepsleren:

       0

     %
     Verdere toelichting:

     EVALUATIE

     Eerste examenperiode
     CategorieWeging van categorieën
     schriftelijk examen100%


     tijd voor examinering
     uren

     2 

     Tweede examenperiode
     CategorieWeging van categorieën
     schriftelijk examen100%

      
     Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 10/10/2012
     Commerciële communicatie verkorte programma's - Verkort programma CC voor bachelors communicatiemanagement - Sales promotion
       
     O.O. heeft componenten:Neen
     Afstudeerrichting//Leertraject:Commerciële communicatie verkorte programma's
     Code:2140500018
     Academiejaar:2012-2013
     Type:keuze,
     Niveau:uitdiepend
     Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 2 - Volledig academiejaar
     Contacturen:0
     Aantal studiepunten:3
     Totaal studietijd:78
     Examencontract:mogelijk
     Deliberatie:mogelijk
     Vrijstelling:mogelijk
     Onderwijstaal:
     Lector(en)Stephaan Poppe

      

     KORTE OMSCHRIJVING

     Via wedstrijden, spaarkaarten, premiums, prijskortingen e.d. trachten ondernemers en retailers extra stimuli aan hun verkoop te geven. Steeds meer doen ze dit via ‘thematische’ campagnes, die niet alleen de omzet verhogen maar ook bijdragen aan het (zo belangrijke) merkimago. Centrale vraag: hoe bouwt men een strategisch SP-beleid op?


     COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
      Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

     Algemene competenties

     • CM28 #Samenwerkingsgerichtheid
     • CM31 #Innovativiteit en creativiteit
     • CM36 #Denken en redeneren
     Algemene beroepsgerichte competenties
     • CM41 #Informatie zoeken en beoordelen
     Beroepsspecifieke competenties
     • CM52 #Communicatie plannen

     SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
     • Je onderscheidt de verschillende soorten promoties.
     • Je herkent de verschillende promotietechnieken.
     • Je verwoordt de voor het promotieplan relevante doelstellingen en bakent de beoogde doelgroep af.
     • Je hanteert een aantal kostenbegrippen.
     • Je weet welke informatie een strategische briefing moet bevatten.
     • Je houdt rekening met de wettelijke beperkingen die gelden bij promoties.
     • Je ontwerpt een eenvoudige promotiecampagne op basis van nauwkeurig geformuleerde doelstellingen en een afgebakende doelgroep .
     • Je detecteert de verschillende aspecten van winkelpresentatie, zowel extern als intern.

     VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
     Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
     'Om in te kunnen schrijven vr dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Communicatiemanagement; Economie en marketing; en moet je minstens 40 stpnt verworven hebben uit het voltijds modelpakket deel 1- CM. Studenten VP zijn geslaagd vr Economie en marketing'
     'Om in te kunnen schrijven vr dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Communicatiemanagement; Economie en marketing; en moet je minstens 40 stpnt verworven hebben uit het voltijds modelpakket deel 1- CM.'


     Andere begincompetenties
     Geen.
     LEERINHOUDEN

     Deel 1. Sales promotion

     • Promoties als marketingcommunicatie-instrument
     • Doelgroepen en doelstellingen
     • Promotiestrategieën en -technieken
     • Promotieconcept en distributieselectie
     • Budget
     • Promotie-onderzoek
     • Sales Promotion briefing
     • Wettelijke beperkingen

     Deel 2: Winkelcommunicatie

     • Definitie en belang
     • Bedrijfsconcept
     • Externe en interne winkelpresentatie

     STUDIEMATERIAAL
    • Syllabus
    • Naslagwerk: De Pelsmacker, Geuens en Van Den Bergh. Marketingcommunicatie. Amsterdam: Pearson Education Benelux. Hoofdstukken 12 (Verkooppromoties)  en 14 (Winkelcommunicatie). 

      


    • WERKVORMEN
     Soort werkvorm    
     hoor- en werkcolleges:

      50

     %
     practicum en oefeningen:

       0

     %

     vormen van groepsleren:

       50

     %
     Verdere toelichting:
     Hoorcolleges en vormen van groepsleren: de studenten werken in kleine groepjes aan een opdracht onder begeleiding van de lector

     EVALUATIE

     Eerste examenperiode
     CategorieWeging van categorieën
     permanente evaluatie40%
     schriftelijk examen60%

     • Schriftelijk examen: kennis- en inzichtsvragen: 12 pt
     • Groepsopdracht: 8 pt.
      Wie driemaal afwezig is bij de procesbegeleiding krijgt een 0 voor het deelexamen.
     • Voor een taak/werkstuk dat niet, of te laat wordt afgegeven, krijgt de student een 0 op het deelexamen. De scores van de deelexamens worden mathematisch opgeteld. 
     • Als men uitspraken letterlijk overneemt van een ander, en daarbij niet aantoont dat het om een citaat gaat, pleegt men een vorm van intellectuele diefstal die plagiaat heet. Bij elke vaststelling wordt plagiaat bestraft. (We volgen daarbij een procedure die beschreven staat in de artikels 94 tot en met 97 van het OER.)

     tijd voor examinering
     uren

     2 

     Tweede examenperiode
     CategorieWeging van categorieën
     permanente evaluatie40%
     schriftelijk examen60%

     • Schriftelijk examen: kennis- en inzichtsvragen: 12 pt
     • De punten van het deelexamen waarvoor je tijdens de eerste examenperiode een voldoende behaalde, worden overgedragen naar de tweede examenperiode. Groepswerk is tijdens de vakantieperiode onmogelijk; daarom zal het voor de 2de examenperiode vervangen worden door een individuele opdracht (8 pt).
     • Voor een taak/werkstuk dat niet, of te laat wordt afgegeven, krijgt de student een 0 op het deelexamen. De scores van de deelexamens worden mathematisch opgeteld. 
     • Als men uitspraken letterlijk overneemt van een ander, en daarbij niet aantoont dat het om een citaat gaat, pleegt men een vorm van intellectuele diefstal die plagiaat heet. Bij elke vaststelling wordt plagiaat bestraft. (We volgen daarbij een procedure die beschreven staat in de artikels 94 tot en met 97 van het OER.)
      
     Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 10/10/2012
     Commerciële communicatie verkorte programma's - Verkort programma CC voor bachelors communicatiemanagement - Productiebegeleiding
       
     O.O. heeft componenten:Neen
     Afstudeerrichting//Leertraject:Commerciële communicatie verkorte programma's
     Code:2140500019
     Academiejaar:2012-2013
     Type:keuze,
     Niveau:uitdiepend
     Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 2 of 3 - Volledig academiejaar
     Contacturen:0
     Aantal studiepunten:3
     Totaal studietijd:78
     Examencontract:niet mogelijk
     Deliberatie:mogelijk
     Vrijstelling:mogelijk
     Onderwijstaal:
     Lector(en)Mark van Varik

      

     KORTE OMSCHRIJVING

     Een communicatieverantwoordelijke staat vaak in voor het begeleiden en het coördineren van drukwerkproducties. Dit vak biedt je hiervoor de gespecialiseerde kennis en bereidt je voor op de omgang met grafische bedrijven. Het keuzevak leert je eveneens wat er allemaal komt kijken bij het maken van een reclamespot voor radio en tv, en een bedrijfsfilm.


     COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
      Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

     Algemene competenties

     • CM30 #zelfstandigheid
     • CM31 #Innovativiteit en creativiteit
     • CM34 #Evalueren
     • CM37 #Deadlinegericht werken
     Algemene beroepsgerichte competenties
      Beroepsspecifieke competenties
      • CM56 #Aansturen
      • CM57 #Budgetopvolging en administratie

      SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN

      Drukwerkproductie:

      • Je kiest het juiste type grafisch bedrijf voor elke specifieke opdracht.
      • Je volgt een drukwerkproductie op van aanvraag tot aflevering.
      • Je weet uit welke onderdelen het productieproces bestaat en kunt hier alternatieven voor aanreiken.
      • Je analyseert en evalueert op kritische wijze verschillende productietechnieken.
      • Je past het vakjargon toe.
      AV-productie:
      • Je kan het productieproces overzien en aansturen waar nodig.
      • Je kent alle benodigde tussenstappen en weet welke partijen hierbij betrokken zijn.
      • Je hebt een globale kennis van de gebruikte technieken en apparatuur.
      • Je past het vakjargon toe.

      VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
      Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
      Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Media; Exploreer de media; en moet je minstens 40 stpnt verworven hebben uit het voltijds modelpakket deel 1 - Communicatiemanagement.

      Andere begincompetenties

      Drukwerkproductie:

      • De inhoud van de lessen Lay-out / Grafisch Ontwerp en Drukwerktechnieken (Beeldtaal).
      • De terminologie hieromtrent.

       AV-productie:

      • De  inhoud van de lessen Scenario (script, draaiboek, etc.), Filmproductie en Filmtechnieken (Multimedia).
      • De terminologie hieromtrent. 

      LEERINHOUDEN

      Drukwerkproductie:

      • De verschillende druktechnieken.
      • De keuze van een drukker.
      • Prepresshandelingen (offertes aanvragen, papierkeuze, font- en beelddatabanken, bestandsaanmaak, 'Goed Voor Druk' geven, drukproeven, algemene aandachtspunten).
      • Presshandelingen (het drukproces, proces- en spotcolors, vellen en rotatieoffset, cold- en headset, algemene aandachtspunten).
      • Postpresshandelingen (schoonsnijden, vouwen, brocheren, verschillende veredelingen, algemene aandachtspunten).

      AV-productie:

      • gastlectoren geven vanuit hun specialisatie inzichten in wat belangrijk is bij een audiovisuele productie.

      STUDIEMATERIAAL
      • Cursus voor het drukwerkgedeelte.
      • Aantekeningen bij de gegeven (gast)lessen.
      • Handouts met (verwijzingen naar) de examenstof.

       


      WERKVORMEN
      Soort werkvorm    
      hoor- en werkcolleges:

       70

      %
      practicum en oefeningen:

        30

      %

      vormen van groepsleren:

        0

      %
      Verdere toelichting:
      • Hoorcolleges
      • Gastlessen
      • Bedrijfsbezoeken

      EVALUATIE

      Eerste examenperiode
      CategorieWeging van categorieën
      schriftelijk examen100%

      • Drukwerk (15pt):
       • 5pt. drukwerkanalyse
       • 10pt. schriftelijk examen
      • AV-Media (5pt): schriftelijk examen
      • Aanwezigheid tijdens de bedrijfsbezoeken en gastcolleges is verplicht. Enkel wanneer een bedrijfsbezoek samenvalt met andere verplichtingen binnen de opleiding, kan na afspraak met de betrokken lector een vrijstelling toegekend worden.

      tijd voor examinering
      uren

      2 

      Tweede examenperiode
      CategorieWeging van categorieën
      schriftelijk examen100%

      • Drukwerk (15pt): schriftelijk examen
      • AV-Media (5pt): schriftelijk examen

       

       
      Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 10/10/2012
      Commerciële communicatie verkorte programma's - Verkort programma CC voor bachelors communicatiemanagement - Fotografie
        
      O.O. heeft componenten:Neen
      Afstudeerrichting//Leertraject:Commerciële communicatie verkorte programma's
      Code:2140500020
      Academiejaar:2012-2013
      Type:keuze,
      Niveau:uitdiepend
      Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 2 of 3 - Volledig academiejaar
      Contacturen:0
      Aantal studiepunten:3
      Totaal studietijd:78
      Examencontract:niet mogelijk
      Deliberatie:mogelijk
      Vrijstelling:mogelijk
      Onderwijstaal:
      Lector(en)Sandra Mermans

       

      KORTE OMSCHRIJVING
      Fotografie is een creatief vak waarin je niet enkel beelden maakt maar ook een visie over beelden ontwikkelt.  Je werkt in dit vak aan zowel toegepaste als aan vrije opdrachten waarvoor je gebruik maakt van een digitale reflexcamera. Je trekt erop uit om bepaalde onderwerpen via een fotoreeks in beeld te brengen. Je maakt ook foto's in de fotostudio en leert er werken met studiospots. Via constante feedback op je eigen werk en op bestaande foto's verwerf je verdere kennis en inzicht in verschillende fotografievormen (portret, reportage, stilleven), in belichting en ontwikkel je verder je gevoel voor de compositie en de esthetiek van het beeld. Je gaat ook dieper in op werking van een digitale reflexcamera en je gebruikt Photoshop om je foto's professioneel af te werken. Gastsprekers en een studiobezoek aan een reclamefotograaf leren je hoe foto's voor bepaalde campagnes en publicaties tot stand komen.

      COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
       Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

      Algemene competenties

      • CM30 #zelfstandigheid
      • CM31 #Innovativiteit en creativiteit
      • CM34 #Evalueren
      • CM37 #Deadlinegericht werken
      Algemene beroepsgerichte competenties
       Beroepsspecifieke competenties
       • CM54 #Fotografie, lay-out en grafische vormgeving

       SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
       • je gebruikt de juiste vakterminologie
       • je beheerst de techniek van de digitale reflexcamera en kan vlot een aantal manuele instellingen uitvoeren   
       • je herkent licht en je weet hoe ermee om te gaan op cameratechnisch vlak.
       • je manipuleert het licht in studio en op locatie 
       • je bent op de hoogte van de vormvereisten van het medium en past ze toe 
       • je kan verslag uitbrengen over een bepaald onderwerp a.d.h.v. van foto's
       • je kan eigen en bestaande foto's analyseren en selecteren op basis van ethiek, esthetiek en techniek
       • je kan je beelden professioneel op punt stellen via Photoshop 

        


       VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
       Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
       'Om in te kunnen schrijven vr dit oo moet je geslaagd zijn vr: Media; Exploreer de media; moet je min 40 stpnt verworven hebben uit het volt mdlp 1 CM; en moet je ook inschr vr: WS1 Creatief Ontwerp. Studenten VP volgen samen met WS1 Creatief ontwerp'
       'Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Media; Exploreer de media; moet je minstens 40 stpnt verworven hebben uit het voltijds modelpakket deel 1 - CM; en moet je je ook inschrijven voor: WS1 Creatief Ontwerp.'


       Andere begincompetenties
       Geen
       LEERINHOUDEN

        

       toepassing van de specifieke doelstellingen op verschillende vormen in de fotografie:

       portret, reportage, studiostilleven

       De foto's stuur je digitaal bij via Photoshop.


       STUDIEMATERIAAL

       Verplichte literatuur

       • Presentatie 'Techniek van de fotografie'
       • 'Oefenbundel Photoshop'

       Aanbevolen literatuur

       • 'Inleiding Fotografie' John Ingledew
       • 'Digitale fotografie en Beeldbewerking', Frans Barten, Focus Publishing
       • 'Het Photoshop CS boek voor digitale fotografen' Scott Kelby, New Riders

       WERKVORMEN
       Soort werkvorm    
       hoor- en werkcolleges:

        50

       %
       practicum en oefeningen:

         50

       %

       vormen van groepsleren:

         0

       %
       Verdere toelichting:

       EVALUATIE

       Eerste examenperiode
       CategorieWeging van categorieën
       permanente evaluatie100%

       • Tijdens elke les krijg je feedback op je opdrachten. Aanwezigheid is verplicht tijdens elke les. Wie drie maal afwezig is tijdens de procesbegeleiding krijgt een nul voor het gehele opleidingsonderdeel. Medische attesten gelden niet als verzachtende omstandigheid. Procesbewaking tijdens de vakantie is onmogelijk.
       • Productevaluatie via 7 individuele foto-opdrachten
       • De opdrachten worden zelf, eigenhandig én individueel gemaakt.  Elke vaststelling van plagiaat wordt bestraft (We volgen daarbij een procedure die beschreven staat in de artikels 94 tot en met 97 van het OER). 
       • Taken worden op tijd afgegeven en zijn volledig. Voor een taak/werkstuk dat niet, te laat, of slechts gedeeltelijk wordt afgegeven, krijgt de student een nul op deze opdracht. De scores van de foto-opdrachten worden mathematisch opgeteld.

       tijd voor examinering
       uren

        

       Tweede examenperiode
       CategorieWeging van categorieën
       permanente evaluatie100%

       Bij een onvoldoende voor dit opleidingsonderdeel hermaak je alle fotografie opdrachten met uitzondering van de opdrachten Portret 1 en Technische Oefeningen, tenzij  je deze opdrachten niet hebt gemaakt tijdens het academiejaar.
        
       Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 10/10/2012
       Commerciële communicatie verkorte programma's - Verkort programma CC voor bachelors communicatiemanagement - Camera en montage
         
       O.O. heeft componenten:Neen
       Afstudeerrichting//Leertraject:Commerciële communicatie verkorte programma's
       Code:2140500021
       Academiejaar:2012-2013
       Type:keuze,
       Niveau:uitdiepend
       Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 2 of 3 - Volledig academiejaar
       Contacturen:0
       Aantal studiepunten:3
       Totaal studietijd:78
       Examencontract:niet mogelijk
       Deliberatie:mogelijk
       Vrijstelling:mogelijk
       Onderwijstaal:
       Lector(en)Sandra Mermans

        

       KORTE OMSCHRIJVING
       Tijdens dit vak leer je monteren met Avid, een professioneel montageprogramma. Je werkt er met professionele videocamera's aan een eigen of groepsproject. Je verwerft verder inzicht in de techniek van de videocamera, in beeldtaal, in licht en in montagetechnieken en -vormen. Een professioneel cameraman en monteur komen spreken over hun ervaringen en geven je extra tips.

       COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
        Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

       Algemene competenties

       • CM30 #zelfstandigheid
       • CM31 #Innovativiteit en creativiteit
       • CM34 #Evalueren
       • CM37 #Deadlinegericht werken
       Algemene beroepsgerichte competenties
        Beroepsspecifieke competenties
        • CM55 #Audiovisuele productie en multimedia

        SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
        • je gebruikt de juiste vakterminologie
        • je past professionele cameratechnieken toe
        • je herkent licht en je weet hoe ermee om te gaan op cameratechnisch vlak.
        • je manipuleert het licht in de studio en op locatie  
        • je bent op de hoogte van de vormvereisten van het medium en past ze toe 
        • je hebt oog voor de techniek en esthetiek van het beeld en de beeldmontage
        • je  kan verschillende montagevormen onderscheiden en toepassen

        VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
        Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
        'Om in te kunnen schrijven vr dit oo moet je geslaagd zijn vr: Media; Exploreer de media; moet je min 40 stpnt verworven hebben uit het volt mdlp 1 CM; en moet je ook inschr vr: WS1 Creatief Ontwerp. Studenten VP volgen samen met WS1 Creatief ontwerp'
        'Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Media; Exploreer de media; moet je minstens 40 stpnt verworven hebben uit het voltijds modelpakket deel 1 - CM; en moet je je ook inschrijven voor: WS1 Creatief Ontwerp.'


        Andere begincompetenties
        Geen
        LEERINHOUDEN
        De toepassing van opname- en montagetechnieken om te komen tot een beeldverhaal waarbij je een vooropgestelde vorm, boodschap en doelgroep voor ogen houdt. Je houdt daarbij ook rekening met de esthetiek en de compositie van beelden en kiest voor een gepaste ritmische opeenvolging van je beelden binnen de montage van je video-productie.
        STUDIEMATERIAAL

        Verplichte literatuur

        • cursus 'Avid'
        • handleiding 'Panasonic AG-HMC81EJ'

        WERKVORMEN
        Soort werkvorm    
        hoor- en werkcolleges:

         50

        %
        practicum en oefeningen:

          50

        %

        vormen van groepsleren:

          0

        %
        Verdere toelichting:

        EVALUATIE

        Eerste examenperiode
        CategorieWeging van categorieën
        mondeling examen50%
        permanente evaluatie50%

        • Feedback op je video-producten tijdens de les. Aanwezigheid is verplicht tijdens elke les. Wie drie maal afwezig is tijdens de procesbegeleiding krijgt een nul voor het gehele opleidingsonderdeel. Medische attesten gelden niet als verzachtende omstandigheid. Procesbewaking tijdens de vakantie is onmogelijk.  
        • Praktisch examen Avid (50%) en evaluatie videoproduct (50%)
        • De video-opdrachten worden volgens een gelijkwaardige taakverdelig door de leden van de groep gemaakt.  Elke vaststelling van plagiaat wordt bestraft. (We volgen daarbij een procedure die beschreven staat in de artikels 94 tot en met 97 van het OER) 
        • Taken worden op tijd afgegeven en zijn volledig. Voor een taak/werkstuk dat niet, te laat, of slechts gedeeltelijk wordt afgegeven, krijgt de student een nul op het deelexamen.

        tijd voor examinering
        uren

        0.5 

        Tweede examenperiode
        CategorieWeging van categorieën
        mondeling examen50%
        permanente evaluatie50%

        Behaal je een onvoldoende voor dit vak dan leg je het onderdeel opnieuw af waarvoor je niet geslaagd bent d.w.z.:

        • ben je niet geslaagd voor het examen Avid, krijg je in tweede zit opnieuw een praktisch examen Avid.
        • ben je niet geslaagd voor je video-product of heb je onvoldoende meegewerkt aan de video-producten dan maak je (in overleg met de lector) een eigen video-product in tweede zit.
        • maak je de combinatie van bovenstaande mogelijkheden.
         
        Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 25/02/2013
        Commerciële communicatie verkorte programma's - Verkort programma CC voor bachelors communicatiemanagement - Webdesign
          
        O.O. heeft componenten:Neen
        Afstudeerrichting//Leertraject:Commerciële communicatie verkorte programma's
        Code:2140500022
        Academiejaar:2012-2013
        Type:keuze,
        Niveau:uitdiepend
        Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 2 of 3 - Volledig academiejaar
        Contacturen:0
        Aantal studiepunten:3
        Totaal studietijd:78
        Examencontract:niet mogelijk
        Deliberatie:mogelijk
        Vrijstelling:mogelijk
        Onderwijstaal:
        Lector(en)Koen Vlecken

         

        KORTE OMSCHRIJVING
        Als eindopdracht maak je een website voor een échte klant - een site die up-to-standards is op het vlak van  design, techniek, en usability. In de les oefenen we Photoshop, Dreamweaver, HTML en CSS. Na de lessen mag je jezelf dan ook webdesigner noemen.

        COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
         Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

        Algemene competenties

        • CM30 #zelfstandigheid
        • CM31 #Innovativiteit en creativiteit
        • CM34 #Evalueren
        • CM37 #Deadlinegericht werken
        Algemene beroepsgerichte competenties
         Beroepsspecifieke competenties
         • CM55 #Audiovisuele productie en multimedia

         SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
         • Je kan een eenvoudige statische website ontwerpen, uitvoeren en beheren. En dit m.b.v. de programma's Dreamweaver en Photoshop.
         • Je hebt een praktische kennis van CSS (Cascading Style Sheets).
         • Je kan een behoefte analyse maken voor een nieuwe of reeds bestaande website, en kan die behoefte analyse omzetten naar een goede site structuur met bijhorende navigatie.
         • Je kan uitgebreide kennis van usability (gebruiksgemak) toepassen.
         • Je hebt een basisinzicht in goed design.
         • Je kan een webproject sturen en begeleiden.

         VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
         Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
         'Om in te kunnen schrijven vr dit oo moet je geslaagd zijn vr: Media; Exploreer de media; moet je min 40 stpnt verworven hebben uit het volt mdlp 1 CM; en moet je ook inschr vr: WS1 Creatief Ontwerp. Studenten VP volgen samen met WS1 Creatief ontwerp'
         'Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Media; Exploreer de media; moet je minstens 40 stpnt verworven hebben uit het voltijds modelpakket deel 1 - CM; en moet je je ook inschrijven voor: WS1 Creatief Ontwerp.'


         Andere begincompetenties

         LEERINHOUDEN
        • Dreamweaver
        • HTML
        • CSS
        • Usability: gebruiksgemak en navigatie.
        • Schrijven voor het web.
        • Photoshop: afbeeldingen webklaar maken.

        • STUDIEMATERIAAL

         Oefeningen in de les.


         WERKVORMEN
         Soort werkvorm    
         hoor- en werkcolleges:

          75

         %
         practicum en oefeningen:

           25

         %

         vormen van groepsleren:

           0

         %
         Verdere toelichting:
         Workshop

         EVALUATIE

         Eerste examenperiode
         CategorieWeging van categorieën
         permanente evaluatie100%

         • Productevaluatie: eindproject : je zoekt een firma, winkel of vereniging die nog geen website, of een slechte website heeft. Je maakt een nieuwe site die beantwoordt aan de eisen van de klant, én up-to-standards is op vlak van techniek, design, en gebruiksgemak. Je plaatst de site tijdelijk on-line onder jouw domeinnaam. Op het eind van het semester presenteer je je site in de klas, en geeft daarbij uitleg over de workflow, site architecture, het gebruiksgemak, de opmerkingen van de klant, etc.
         • Aanwezigheid tijdens de les is verplicht. Vanaf de derde afwezigheid krijg je een nul voor de eerste zittijd.
         • Je maakt je website zelf, eigenhandig en individueel. Een site voorleggen waarvan ik vermoed dat je die niet zelf hebt gemaakt, leidt tot een mondeling examen met vragen die aangepast zijn aan de website in kwestie.
         • Indien je de opdracht niet, te laat, of slechts gedeeltelijk maakt, behaal je een nul.

         tijd voor examinering
         uren

         2 

         Tweede examenperiode
         CategorieWeging van categorieën
         mondeling examen100%

         • In tweede zit maak je op voorhand een volledig nieuwe website. Ten laatste daags voor het herexamen mail je de url naar je lector. Op een mondeling examen krijg je de opdracht enkele dingen aan die site aan te passen en die aanpassingen ook online te zetten. Er staan geen aparte punten op de website enerzijds en het examen anderzijds. Als je een goede website hebt, maar je kan de gevraagde aanpassingen niet uitvoeren, of niet online plaatsen, ben je niet geslaagd. De gevraagde aanpassingen zijn op basis van de website in kwestie. Er zijn dus géén vragen uit een bundeltje te trekken.
         • Je maakt je website zelf, eigenhandig en individueel.
         • Indien je de opdracht niet, te laat, of slechts gedeeltelijk maakt, behaal je een nul.
          
         Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 25/02/2013
         Commerciële communicatie verkorte programma's - Verkort programma CC voor bachelors communicatiemanagement - DTP
           
         O.O. heeft componenten:Neen
         Afstudeerrichting//Leertraject:Commerciële communicatie verkorte programma's
         Code:2140500023
         Academiejaar:2012-2013
         Type:keuze,
         Niveau:uitdiepend
         Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 2 of 3 - Volledig academiejaar
         Contacturen:0
         Aantal studiepunten:3
         Totaal studietijd:78
         Examencontract:niet mogelijk
         Deliberatie:mogelijk
         Vrijstelling:mogelijk
         Onderwijstaal:
         Lector(en)Mark van Varik
         Imelda Van Praet

          

         KORTE OMSCHRIJVING
         Voor studenten die creatief onderlegd zijn op grafisch gebied en zich hierop willen toeleggen: in dit keuzevak leer je hoe een grafisch product te bedenken, te ontwerpen en de productie ervan te begeleiden.

         COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
          Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

         Algemene competenties

         • CM30 #zelfstandigheid
         • CM31 #Innovativiteit en creativiteit
         • CM34 #Evalueren
         • CM37 #Deadlinegericht werken
         Algemene beroepsgerichte competenties
          Beroepsspecifieke competenties
          • CM54 #Fotografie, lay-out en grafische vormgeving

          SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
          • Je illustreert en ontwerpt zelfstandig met het programma Illustrator.
          • Je ontwerpt zelfstandig met het programma InDesign.

          VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
          Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
          'Om in te kunnen schrijven vr dit oo moet je geslaagd zijn vr: Media; Exploreer de media; moet je min 40 stpnt verworven hebben uit het volt mdlp 1 CM; en moet je ook inschr vr: WS1 Creatief Ontwerp. Studenten VP volgen samen met WS1 Creatief ontwerp'
          'Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Media; Exploreer de media; moet je minstens 40 stpnt verworven hebben uit het voltijds modelpakket deel 1 - CM; en moet je je ook inschrijven voor: WS1 Creatief Ontwerp.'


          Andere begincompetenties

          Geen


          LEERINHOUDEN
          Adobe Illustrator
          • Tekenen met paden en basisvormen
          • Kleuren toekennen en stalen aanmaken
          • Paden vervormen, samenvoegen en afzonderen (vormcontrole)
          • Laagfuncties
          • Exportfuncties

          Adobe InDesign
          • Document aanmaken en aanpassen
          • Tekst plaatsen en koppelen
          • Tekst opmaken
          • Kleuren toekennen en stalen aanmaken
          • (Kolom-)stramienen en (basislijn-)rasters toepassen
          • Beelden plaatsen en verschalen
          • Laagfuncties
          • Exportfuncties

          STUDIEMATERIAAL

          Software Adobe Illustrator en Adobe Indesign

          Naslagwerken bib

          Adobe - Help online

          Online tutorials (YouTube)


          WERKVORMEN
          Soort werkvorm    
          hoor- en werkcolleges:

           0

          %
          practicum en oefeningen:

            50

          %

          vormen van groepsleren:

            50

          %
          Verdere toelichting:

          EVALUATIE

          Eerste examenperiode
          CategorieWeging van categorieën
          permanente evaluatie100%

          Procesevaluatie 50%

          Productevaluatie 50%

          Aanwezigheid is verplicht tijdens de lessen.

          Bij de productevaluatie wordt rekening gehouden met het proces.


          tijd voor examinering
          uren

          2 

          Tweede examenperiode
          CategorieWeging van categorieën
          permanente evaluatie50%
          schriftelijk examen50%

          Product / opdracht 50%

          Examen / test 50%

           
          Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 25/02/2013
          Commerciële communicatie verkorte programma's - Verkort programma CC voor bachelors communicatiemanagement - Overheidscommunicatie
            
          O.O. heeft componenten:Neen
          Afstudeerrichting//Leertraject:Commerciële communicatie verkorte programma's
          Code:2140500047
          Academiejaar:2012-2013
          Type:keuze,
          Niveau:gespecialiseerd
          Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 3 - Semester 1
          Contacturen:0
          Aantal studiepunten:3
          Totaal studietijd:78
          Examencontract:mogelijk
          Deliberatie:mogelijk
          Vrijstelling:mogelijk
          Onderwijstaal:
          Lector(en)Dirk Hye

           

          KORTE OMSCHRIJVING

          In deze cursus staat de actieve en passieve openbaarheid van bestuur centraal. Deze impliceert dat de diverse overheden een informatieplicht hebben jegens de burgers en dat tweerichtingscommunicatie tussen deze partijen de afgelopen jaren een nieuwe communicatiedimensie heeft gekregen. Concreet bekijken we hoe de diverse overheden (gemeenten, provincies, regio's, federaal en Europa) communiceren met hun doelgroepen. Ook specifieke thema's als citymarketing, infrastructuurcommunicatie en informatie- en inspraakvergaderingen (bijv. rond heraanleg van een dorpsplein) komen aan bod.

           


          COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
           Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

          Algemene competenties

          • CM33 #Organisatiesensitiviteit
          • CM34 #Evalueren
          • CM36 #Denken en redeneren
          Algemene beroepsgerichte competenties
           Beroepsspecifieke competenties
           • CM52 #Communicatie plannen

           SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
           • Je kan een duidelijk onderscheid maken tussen de diverse bestuursoverheden
           • Je kan een overzicht maken van de voornaamste media die ter beschikking staan van de communicatie-ambtenaar 
           • Je kent de juridische verplichtingen van overheidscommunicatie 
           • Je kan inspraakmomenten organiseren naar burgers
           • Je kent het onderscheid tussen politieke en overheidscommunicatie
           • Je weet wat het takenpakket is van een communicatie-ambtenaar
           • Je kan duidelijk en helder doelgroepgericht communiceren 

           VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
           Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
           Om in te kunnen schrijven vr dit o.o. moet je minstens 80 stpnt verworven hebben uit het voltijds modelpakket - CM.

           Andere begincompetenties
           • Kennis van algemene communicatiestrategieën
           • Kennis van instellingen    

           LEERINHOUDEN
           • Deel 1: Wat is overheidscommunicatie?

           • Deel 2:  Regulering (actieve en passieve openbaarheid van bestuur)

           • Deel 3: Gemeentelijke en Provinciale overheden - communicatie

           • Deel 4: Vlaamse overheidscommunicatie

           • Deel 5: Federale overheidscommunicatie

           • Deel 6: Europese overheidscommunicatie

           • Deel 7: Specifieke thema's

           • Citymarketing
           • Doelgroepencommunicatie & voorlichting
           • Infrastructuurcommunicatie
           • Informatie- en inspraakvergaderingen
           • Gastcolleges 

            


           STUDIEMATERIAAL

           • Syllabus
           • Powerpointpresentaties
           • Gastsprekers

            


           WERKVORMEN
           Soort werkvorm    
           hoor- en werkcolleges:

            100

           %
           practicum en oefeningen:

             

           %

           vormen van groepsleren:

             

           %
           Verdere toelichting:

            

            


           EVALUATIE

           Eerste examenperiode
           CategorieWeging van categorieën
           schriftelijk examen100%

           • Kennis en inzicht wordt getoetst in een schriftelijk examen
           • De evaluatie gebeurt op basis van de geziene leerstof tijdens de hoorcolleges en teksten die de studenten zelf dienen te verwerken. Om een volledig examen te kunnen afleggen is het van belang om de syllabus, powerpointpresentaties, nota's, zelfstudieteksten, gastcolleges en de actualiteit te kennen.
           • Aanwezigheid tijdens de hoorcolleges is een meerwaarde om de lesinhouden goed te kunnen begrijpen en om een geslaagd examen te kunnen afleggen.

           tijd voor examinering
           uren

           2 

           Tweede examenperiode
           CategorieWeging van categorieën
           schriftelijk examen100%


           • Kennis en inzicht wordt getoetst in een schriftelijk examen
           • De evaluatie gebeurt op basis van de geziene leerstof tijdens de hoorcolleges en teksten die de studenten zelf dienen te verwerken. Om een volledig examen te kunnen afleggen is het van belang om de syllabus, powerpointpresentaties, nota's, zelfstudieteksten, gastcolleges en de actualiteit te kennen.
           • Aanwezigheid tijdens de hoorcolleges is een meerwaarde om de lesinhouden goed te kunnen begrijpen en om een geslaagd examen te kunnen afleggen.


            
           Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 10/10/2012
           Commerciële communicatie verkorte programma's - Verkort programma CC voor bachelors communicatiemanagement - Duits 2
             
           O.O. heeft componenten:Neen
           Afstudeerrichting//Leertraject:Commerciële communicatie verkorte programma's
           Code:2140500059
           Academiejaar:2012-2013
           Type:keuze,
           Niveau:uitdiepend
           Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 3 - Semester 1
           Contacturen:0
           Aantal studiepunten:3
           Totaal studietijd:78
           Examencontract:niet mogelijk
           Deliberatie:mogelijk
           Vrijstelling:mogelijk
           Onderwijstaal:
           Lector(en)Vera Mols

            

           KORTE OMSCHRIJVING

           Je beschikt over een definitief verworven grammaticale kennis. Je put vlot uit de basiswoordenschat en het vakjargon voor de communicatiesector.Daarmee moet je in elke communicatieve context kunnen spelen: telefoneren, mensen toespreken, korte brieven schrijven,  mensen uitnodigen, in een restaurant bestellen, een hotel reserveren, mailen ... . In de vele praktijkoefeningen moet je je goed verstaanbaar kunnen maken in het Duits. Je kan de hoofdpunten van een tv-programma begrijpen, samenvatten en je mening daarover formuleren. De klemtoon ligt op mondelinge taaltvaardigheid en vlotheid.

           Je bereikt voor spreken en schrijven het eindniveau B1 van het Europees Referentiekader voor talen. Voor lezen en luisteren bereik je het niveau B2.


           COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
            Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

           Algemene competenties

           • CM24 #Zelfreflectie
           • CM25 #Leerbereidheid
           • CM27 #Assertiviteit
           Algemene beroepsgerichte competenties
           • CM42 #anderstalige informatie zoeken
           • CM45 #Mondelinge taalvaardigheid in vreemde talen
           Beroepsspecifieke competenties
           • CM53 #Anderstalige tekstproductie

           SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
           • Je voert een relatief eenvoudig zakelijk telefoongesprek zonder basisfouten.
           • In een rollenspel ontvang je in vlot Duits bezoek, je reserveert een hotel en je kan een afspraak maken en annuleren.
           • Je voert een eenvoudig gesprek over actuele onderwerpen.
           • Je verwoordt in vlot Duits zonder basisfouten de inhoud van Duitstalige artikels en TV-programma's over actuele en communicatie gerelateerde onderwerpen en je kent de bronnen. 
           • Je neemt deel aan een debat over actuele en communicatie gerelateerde onderwerpen.
           • Aan de hand van een woordenboek begrijp je teksten over actuele en communicatie gerelateerde onderwerpen.
           • Je schrijft een verslag, een samenvatting en een e-mail over onderwerpen en situaties uit de communicatiewereld zonder basisfouten.
           • Je krijft via de Duitstalige media een beeld van Duitsland en van de Duitse actualiteit.

           VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
           Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
           'Om in te kunnen schrijven vr dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Duits1; moet je minstens 80 stpnt verworven hebben uit het voltijds modelpakket deel 1 - CM.'
           'Om in te kunnen schrijven vr dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Duits1; moet je minstens 80 stpnt verworven hebben uit het voltijds modelpakket deel 1 - CM. Studenten VP zijn geslaagd vr Duits 1'


           Andere begincompetenties

           Geen


           LEERINHOUDEN
           • algemene woordenschat en woordenschat relevant voor de communicatiesector
           • beperkte grammatica (verleden tijd, adjectief en voegwoorden) en oefeningen
           • teksten over het medialandschap in Duitsland
           • spreekoefeningen
           • telefoneren 

            


           STUDIEMATERIAAL
           • Cursus Duits 2
           • Woordenboek Nederlands-Duits en Duits-Nederlands
           • Duitstalige media
           • Online lesmateriaal (waaronder wrts)

           WERKVORMEN
           Soort werkvorm    
           hoor- en werkcolleges:

            10

           %
           practicum en oefeningen:

             70

           %

           vormen van groepsleren:

             20

           %
           Verdere toelichting:
           geen

           EVALUATIE

           Eerste examenperiode
           CategorieWeging van categorieën
           permanente evaluatie70%
           schriftelijk examen30%

           • 70% op jaarwerk met mondelinge en schriftelijke oefeningen. Als je afwezig bent voor een opdracht, dan mag je die opdracht inhalen indien de afwezigheid tijdig gewettigd wordt door een medisch attest.  Je geeft een kopie aan de betrokken lector, en dit binnen de vijf werkdagen vanaf de eerste ziektedag. Je maakt zelf een afspraak met de lector omtrent de wijze en het tijdstip waarop je de opdracht kan inhalen. Indien je binnen de gestelde termijn geen medisch attest voorlegt, ben je ongewettigd afwezig en krijg je geen punten op de opdracht.

           tijd voor examinering
           uren

           4 

           Tweede examenperiode
           CategorieWeging van categorieën
           mondeling examen40%
           permanente evaluatie10%
           schriftelijk examen50%

           • 50% schriftelijk examen
           • 40% mondeling examen
           • 10% taak
            
           Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 10/10/2012
           Commerciële communicatie verkorte programma's - Verkort programma CC voor bachelors communicatiemanagement - Spaans 2
             
           O.O. heeft componenten:Neen
           Afstudeerrichting//Leertraject:Commerciële communicatie verkorte programma's
           Code:2140500061
           Academiejaar:2012-2013
           Type:keuze,
           Niveau:uitdiepend
           Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 3 - Semester 1
           Contacturen:0
           Aantal studiepunten:3
           Totaal studietijd:78
           Examencontract:niet mogelijk
           Deliberatie:mogelijk
           Vrijstelling:mogelijk
           Onderwijstaal:
           Lector(en)Els Vanhout

            

           KORTE OMSCHRIJVING
           Je beschikt over een definitief verworven grammaticale kennis en een uitgebreide algemene en professionele woordenschat. Daar moet je in elke communicatieve context kunnen mee spelen: mensen toespreken, mails schrijven, telefoneren.

           COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
            Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

           Algemene competenties

           • CM24 #Zelfreflectie
           • CM25 #Leerbereidheid
           • CM27 #Assertiviteit
           Algemene beroepsgerichte competenties
           • CM42 #anderstalige informatie zoeken
           • CM45 #Mondelinge taalvaardigheid in vreemde talen
           Beroepsspecifieke competenties
           • CM53 #Anderstalige tekstproductie

           SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
          • Je bereikt niveau A2 van het Europees referentiekader zowel op mondeling als op schriftelijk vlak.
          • Je kan Spaanstalige bronnen raadplegen, relevante informatie verzamelen, analyseren en verwerken.

          • VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
           Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
           'Om in te kunnen schrijven vr dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Spaans 1; moet je minstens 80 stpnt verworven hebben uit het voltijds modelpakket deel 1 - CM.'
           'Om in te kunnen schrijven vr dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Spaans 1; moet je minstens 80 stpnt verworven hebben uit het voltijds modelpakket deel 1 - CM. Studenten VP zijn geslaagd vr Spaans 1'


           Andere begincompetenties

           Niveau A1 gevolgd hebben

           Geslaagd zijn op de introductietest Spaans 2


           LEERINHOUDEN

            

          • Grammatica,: verdere uitdieping
          • Woordenschat : woning - kledij - voeding - vrijetijdsbesteding - persoonsbeschrijving...
          • presentatieoefeningen
          • spreekoefeningen
          • telefoneren
          • korte vakgerichte teksten
          • formele mail 

          • STUDIEMATERIAAL

           Español en Marcha (A1+A2) vervolg

           Gramática básica del estudiante de español

           Spaanstalige media

           optiegerichte teksten

           Woordenboek


           WERKVORMEN
           Soort werkvorm    
           hoor- en werkcolleges:

            25

           %
           practicum en oefeningen:

             25

           %

           vormen van groepsleren:

             0

           %
           Verdere toelichting:

           EVALUATIE

           Eerste examenperiode
           CategorieWeging van categorieën
           mondeling examen40%
           permanente evaluatie20%
           schriftelijk examen40%

           schriftelijk 8/20 (vertaling, invuloefening, de werkwoorden van een ongeziene tekst in het verleden zetten en/of een dialoog schrijven)

           mondeling 8/20 (een Spaanstalige reclame-of voorlichtingscampagne beschrijven of zelfgekozen artikels over een actueel optiegericht onderwerp presenteren)

           Tests in het semester 4/20


           tijd voor examinering
           uren

           5 

           Tweede examenperiode
           CategorieWeging van categorieën
           mondeling examen40%
           schriftelijk examen60%

           Schriftelijk 12p

           Mondeling 8p

           Idem inhoud supra

            
           Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 10/10/2012
           Commerciële communicatie verkorte programma's - Verkort programma CC voor bachelors communicatiemanagement - European media policy
             
           O.O. heeft componenten:Neen
           Afstudeerrichting//Leertraject:Commerciële communicatie verkorte programma's
           Code:2140500063
           Academiejaar:2012-2013
           Type:keuze,
           Niveau:uitdiepend
           Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 3 - Semester 1
           Contacturen:0
           Aantal studiepunten:3
           Totaal studietijd:78
           Examencontract:mogelijk
           Deliberatie:mogelijk
           Vrijstelling:mogelijk
           Onderwijstaal:
           Lector(en)Patrick Herroelen

            

           KORTE OMSCHRIJVING

           Deze cursus biedt een globaal overzicht van het medialandschap en de mediapolitiek binnen de Europese Unie.


           COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
            Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

           Algemene competenties

           • CM30 #zelfstandigheid
           • CM35 #Leergierigheid
           • CM36 #Denken en redeneren
           • CM37 #Deadlinegericht werken
           Algemene beroepsgerichte competenties
           • CM41 #Informatie zoeken en beoordelen
           • CM42 #anderstalige informatie zoeken
           • CM45 #Mondelinge taalvaardigheid in vreemde talen
           • CM48 #Mediabewustzijn
           • CM49 #Maatschappijbewustzijn en actualiteitszin
           Beroepsspecifieke competenties
           • CM51 #Onderzoeken
           • CM53 #Anderstalige tekstproductie

           SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN

           Je hebt een globaal zicht op de grote lijnen van de mediapolitiek binnen de Europese Unie.
           Je hebt een globaal zicht op de voornaamste Europese mediaconglomeraten.

           Je kan zelfstandig de voornaamste mediagegevens van een land opzoeken, selecteren, in schatten en ordenen.
           Je schrijft over het medialandschap van een Europese lidstaat een bevattelijk, overzichtelijk en gedocumenteerd rapport in het Engels.
           Je rapporteert en synthetiseert het medialandschap van een Europese lidstaat in een in tijd beperkte presentatie in het Engels.

           MEERWAARDE ONDERWIJSTAAL

           Meerwaarde voor de studenten.

           Engels geeft een meerwaarde omdat European
           media policy een overzicht geeft van het Europees medialandschap en daarom werkt met anderstalige, veelal Engelse bronnen en cases. Bovendien voorziet dit opleidingsonderdeel input van en communicatie-uitwisseling met instromende Erasmusstudenten. Gemeenschappelijke kennis van vakjargon in het Engels vergemakkelijkt dat leerproces.


           VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
           Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
           'Om in te kunnen schrijven vr dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: WS 2 Actua in de media; en moet je minstens 80 stpnt verworven hebben uit het voltijds modelpakket CM. Studenten VP zijn geslaagd vr WS2 Actua in de media'
           'Om in te kunnen schrijven vr dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: WS 2 Actua in de media; en moet je minstens 80 stpnt verworven hebben uit het voltijds modelpakket CM.'


           Andere begincompetenties
            
           LEERINHOUDEN
            
           • De mediapolitiek binnen de Europese Unie

            • Het technische verhaal
            • Het inhoudelijke verhaal - de richtlijn: audiovisuele diensten
           • European Media Studies (boek K. Williams)

           STUDIEMATERIAAL

           WERKVORMEN
           Soort werkvorm    
           hoor- en werkcolleges:

            50

           %
           practicum en oefeningen:

             0

           %

           vormen van groepsleren:

             50

           %
           Verdere toelichting:
           • een beperkt aantal lesmomenten
           • coaching over bronnen
           • presentaties en groepsdiscussie

           EVALUATIE

           Eerste examenperiode
           CategorieWeging van categorieën
           mondeling examen40%
           permanente evaluatie20%
           schriftelijk examen40%

           • presentatie en hand-out              20

           • raport                                        40

           • mondeling examen (boek)          40

           tijd voor examinering
           uren

           0,5 

           Tweede examenperiode
           CategorieWeging van categorieën
           mondeling examen40%
           permanente evaluatie20%
           schriftelijk examen40%

           • De student herneemt alleen die onderdelen waarvoor hij niet was geslaagd.  

            
           Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 10/10/2012
           Commerciële communicatie verkorte programma's - Verkort programma CC voor bachelors communicatiemanagement - Webcommunicatie
             
           O.O. heeft componenten:Neen
           Afstudeerrichting//Leertraject:Commerciële communicatie verkorte programma's
           Code:2140500066
           Academiejaar:2012-2013
           Type:keuze,
           Niveau:gespecialiseerd
           Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 3 - Semester 1
           Contacturen:0
           Aantal studiepunten:3
           Totaal studietijd:78
           Examencontract:niet mogelijk
           Deliberatie:mogelijk
           Vrijstelling:mogelijk
           Onderwijstaal:
           Lector(en)Koen Vlecken

            

           KORTE OMSCHRIJVING
           Studenten maken kennis met diverse aspecten van online communicatie.  Naast een generiek deel bekijken we een aantal deelaspecten die relevant zijn voor online marketing of webjournalistiek. Ze schrijven er over op een persoonlijke blog.

           COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
            Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

           Algemene competenties

           • CM30 #zelfstandigheid
           • CM31 #Innovativiteit en creativiteit
           • CM33 #Organisatiesensitiviteit
           • CM34 #Evalueren
           • CM36 #Denken en redeneren
           Algemene beroepsgerichte competenties
           • CM41 #Informatie zoeken en beoordelen
           Beroepsspecifieke competenties
           • CM55 #Audiovisuele productie en multimedia

           SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN

           VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
           Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
           'Om in te kunnen schrijven vr dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Webdesign; en moet je minstens 80 stpnt verworven hebben uit het voltijds modelpakket CM.'
           'Om in te kunnen schrijven vr dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Webdesign; en moet je minstens 80 stpnt verworven hebben uit het voltijds modelpakket CM. Studenten VP zijn geslaagd vr Webdesign'


           Andere begincompetenties

           LEERINHOUDEN

           Webstrategie, sociale media, conversation management, social media marketing, online marketing, webdesign, usability, schrijven voor het web, SEO, SEA, analytics, inkomstenmodellen, nieuwe initiatieven van oude media / nieuwe initiatieven die de oude media bedreigen, etc.


           STUDIEMATERIAAL

           Zelf opzoeken aan de hand van tijdens klasdiscussies aangehaalde onderwerpen, pdf's van de lector, eigen notities tijdens gastlessen.


           WERKVORMEN
           Soort werkvorm    
           hoor- en werkcolleges:

            100

           %
           practicum en oefeningen:

             0

           %

           vormen van groepsleren:

             0

           %
           Verdere toelichting:

           EVALUATIE

           Eerste examenperiode
           CategorieWeging van categorieën
           permanente evaluatie100%

           Persoonlijke blog met wekelijks nieuwe les-gerelateerde artikels.
           Als je drie maal afwezig bent in de les, krijg je een nul voor de eerste zittijd.


           tijd voor examinering
           uren

           2 

           Tweede examenperiode
           CategorieWeging van categorieën
           schriftelijk examen100%

            
           Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 10/10/2012
           Commerciële communicatie verkorte programma's - Verkort programma CC voor bachelors communicatiemanagement - Stemtraining
             
           O.O. heeft componenten:Neen
           Afstudeerrichting//Leertraject:Commerciële communicatie verkorte programma's
           Code:2140500067
           Academiejaar:2012-2013
           Type:keuze,
           Niveau:gespecialiseerd
           Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 3 - Semester 1
           Contacturen:0
           Aantal studiepunten:3
           Totaal studietijd:78
           Examencontract:niet mogelijk
           Deliberatie:mogelijk
           Vrijstelling:mogelijk
           Onderwijstaal:
           Lector(en)Linda Berghmans

            

           KORTE OMSCHRIJVING
           Hoe moet je je stem, een uiterst belangrijk instrument, mooi en juist gebruiken? Je leert heel wat technieken voor een correcte ademhaling, stemplaatsing, articulatie en intonatie. Je krijgt tips voor goede taalhygiëne en je leert je dialectische klanken herkennen en wegwerken. De intense oefeningen gebeuren in twee verschillende niveau groepjes.

           COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
            Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

           Algemene competenties

           • CM24 #Zelfreflectie
           • CM25 #Leerbereidheid
           • CM26 #Initiatiefzin
           • CM27 #Assertiviteit
           • CM30 #zelfstandigheid
           • CM31 #Innovativiteit en creativiteit
           • CM32 #Omgaan met stress
           • CM34 #Evalueren
           • CM35 #Leergierigheid
           • CM40 #360° inlevingsvermogen
           Algemene beroepsgerichte competenties
           • CM44 #Mondelinge taalvaardigheid in het Nederlands
           • CM48 #Mediabewustzijn
           Beroepsspecifieke competenties

            SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
            • Je kan kan elementaire uitspraakproblemen herkennen en vermijden.
            • Je werkt aan de verbetering van je articulatie, intonatie en zinsaccent 
            • Je kan de basisprincipes van adem- en stemgebruik en lichaamshouding correct toepassen.
            • Je kan bovenstaande vereisten correct toepassen op een leestekst, bij presentaties en dialogen

            VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
            Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
            'Om in te kunnen schrijven vr dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Nederlands 2; WS3 Communicatieplan; en moet je minstens 80 stpnt verworven hebben uit het voltijds modelpakket CM. Studenten VP zijn geslaagd vr WS3'
            'Om in te kunnen schrijven vr dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Nederlands 2; WS3 Communicatieplan; en moet je minstens 80 stpnt verworven hebben uit het voltijds modelpakket CM.'


            Andere begincompetenties
            Geen.
            LEERINHOUDEN
            Begeleide oefeningen in stemtraining: articulatie, intonatie e.a.

             

             

             

             

             


             

             

             

             


            STUDIEMATERIAAL

            Oefenmateriaal in syllabus 


            WERKVORMEN
            Soort werkvorm    
            hoor- en werkcolleges:

             10

            %
            practicum en oefeningen:

              90

            %

            vormen van groepsleren:

              0

            %
            Verdere toelichting:

            Je wordt volgens je uitspraakproblemen verdeeld in kleine groepjes. 
            Je werkt thuis individueel verder aan opgelegde uitspraak- en intonatieoefeningen. 
            Je krijgt telkens feedback op oefeningen in de les en op je thuiswerk.


            EVALUATIE

            Eerste examenperiode
            CategorieWeging van categorieën
            mondeling examen30%
            permanente evaluatie70%

            • Permanente evaluatie van spreekoefeningen tijdens de les: 70%.
            • + radioprogramma van ong 10 minuten 30% (voor gevorderden)
            • + onvoorbereide leestekst 30% (beginners)

            Wie driemaal afwezig is tijdens de lessen, krijgt een 0 voor dit opleidingsonderdeel.

                           


            tijd voor examinering
            uren

            2 

            Tweede examenperiode
            CategorieWeging van categorieën
            mondeling examen100%

            Individuele opdracht in samenspraak met de betrokken lector.

             
            Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 10/10/2012
            Commerciële communicatie verkorte programma's - Verkort programma CC voor bachelors communicatiemanagement - OOK
              
            O.O. heeft componenten:Neen
            Afstudeerrichting//Leertraject:Commerciële communicatie verkorte programma's
            Code:2140500068
            Academiejaar:2012-2013
            Type:keuze,
            Niveau:uitdiepend
            Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 3 - Volledig academiejaar
            Contacturen:0
            Aantal studiepunten:3
            Totaal studietijd:78
            Examencontract:niet mogelijk
            Deliberatie:mogelijk
            Vrijstelling:mogelijk
            Onderwijstaal:
            Lector(en)Gisèle Broos

             

            KORTE OMSCHRIJVING

            Bij het uittekenen van je persoonlijke studietraject en specialisaties, kan het interessant zijn een vak te volgen uit een andere optie, een andere opleiding, ... dat dus niet tot je eigen standaardprogramma behoort. Om het even welk opleidingsonderdeel kan daarvoor in aanmerking komen. Daarvoor kan je het optie/opleidings overschrijdend keuzevak (ook) inzetten.


            COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
             Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

            Algemene competenties

             Algemene beroepsgerichte competenties
              Beroepsspecifieke competenties

               SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
               afhankelijk van het gekozen opleidingsonderdeel

               VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
               Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
               'Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor het voltijds modelpakket 2 commerciële communicatie of public relations en voorlichting.'
               'Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor het voltijds modelpakket 2 commerciële communicatie of public relations en voorlichting. Studenten VP zijn geslaagd voor modelpakket 1'


               Andere begincompetenties
               afhankelijk van het gekozen opleidingsonderdeel
               LEERINHOUDEN
               afhankelijk van het gekozen opleidingsonderdeel
               STUDIEMATERIAAL
               afhankelijk van het gekozen opleidingsonderdeel
               WERKVORMEN
               Soort werkvorm    
               hoor- en werkcolleges:

                0

               %
               practicum en oefeningen:

                 0

               %

               vormen van groepsleren:

                 0

               %
               Verdere toelichting:
               afhankelijk van het gekozen opleidingsonderdeel

               EVALUATIE

               Eerste examenperiode
               afhankelijk van het gekozen opleidingsonderdeel

               tijd voor examinering
               uren

                

               Tweede examenperiode
               afhankelijk van het gekozen opleidingsonderdeel
                
               Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 14/11/2012
               Commerciële communicatie verkorte programma's - Verkort programma CC voor bachelors communicatiemanagement - Social media
                 
               O.O. heeft componenten:Neen
               Afstudeerrichting//Leertraject:Commerciële communicatie verkorte programma's
               Code:2140500069
               Academiejaar:2012-2013
               Type:keuze,
               Niveau:gespecialiseerd
               Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 3 - Semester 1
               Contacturen:0
               Aantal studiepunten:3
               Totaal studietijd:78
               Examencontract:mogelijk
               Deliberatie:mogelijk
               Vrijstelling:mogelijk
               Onderwijstaal:
               Lector(en)Koen Cornil

                

               KORTE OMSCHRIJVING

               Social media is de, ook in het Nederlandse taalgebied gangbare, Engelse benaming voor online platformen waar de gebruikers de inhoud verzorgen. Onder de noemer social media worden onder andere sociale netwerken als Facebook en LinkedIn en diensten als Twitter gerekend.In de cursus wordt stilgestaan bij de verschillende aspecten van social media. In een theoretisch gedeelte behandelen we ondermeer hoe de social van social media van toepassing is op video, news, gaming, shopping, travelling en virtuele werelden. Je krijgt verder cases voorgeschoteld hoe social media kunnen ingezet worden bij reputatiemanagement en voor advertising doeleinden. Tenslotte komt ook de problematiek van privacy en deontologie aan bod.  In een praktisch luik wordt de student aangezet om zelf een case uit te werken voor een social media-campagne.

               COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
                Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

               Algemene competenties

               • CM26 #Initiatiefzin
               • CM33 #Organisatiesensitiviteit
               • CM39 #Projectmatig en methodisch werken
               Algemene beroepsgerichte competenties
               • CM43 #Tekstproductie in het Nederlands
               • CM46 #Netwerken en contactvaardigheid
               • CM47 #organiseren
               Beroepsspecifieke competenties
               • CM52 #Communicatie plannen
               • CM54 #Fotografie, lay-out en grafische vormgeving
               • CM55 #Audiovisuele productie en multimedia

               SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
               • Je hebt inzicht in en kennis over de verschillende social media.
               • Je kan specifieke knelpunten op het vlak van communicatie via social media detecteren. 
               • Als antwoord op problemen kan je in grote lijnen een social media-campagneplan opstellen: analyse maken van het probleem, formuleren van de doelstellingen, bepalen van de interne doelgroepen, ontwerpen van een boodschap, kiezen van de social media

               VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
               Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
               'Om in te kunnen schrijven vr dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: WS 2 Actua in de media; en moet je minstens 80 stpnt verworven hebben uit het voltijds modelpakket CM. Studenten VP zijn geslaagd vr WS2 Actua in de media'
               'Om in te kunnen schrijven vr dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: WS 2 Actua in de media; en moet je minstens 80 stpnt verworven hebben uit het voltijds modelpakket CM.'


               Andere begincompetenties
               Je kent de basisterminologie inzake communicatie.
               LEERINHOUDEN
               • Geschiedenis van social media en internationaal kader.
               • Social media: hoe werkt het?
               • Social media en reputatiemanagement, privacy/deontologie
               • Social gaming
               • Social news
               • Advertising en social media
               • Social TV
               • Social Travelling en Shopping
               • Social media en virtual worlds

               STUDIEMATERIAAL
               • Boek: "Basisboek social media" door Desiree van Osch en Renée van Zijl, Boom Lemma Uitgevers
               • Powerpoint-slides met verwijzingen naar websites
               • Notities in de les
               • Social Media-actualteit

               WERKVORMEN
               Soort werkvorm    
               hoor- en werkcolleges:

                60

               %
               practicum en oefeningen:

                 0

               %

               vormen van groepsleren:

                 40

               %
               Verdere toelichting:

               EVALUATIE

               Eerste examenperiode
               CategorieWeging van categorieën
               mondeling examen60%
               permanente evaluatie40%

               • Kennis en inzicht worden getoetst in een mondeling examen
               • De evaluatie gebeurt op basis van de geziene leerstof tijdens de hoorcolleges en teksten die je zelf dient te verwerken. Om een volledig examen te kunnen afleggen is het van belang om nota's, zelfstudie-teksten, voorbeelden, opdrachten en de actualiteit te kennen.
               • Je werkt voor het mondeling examen ook een zelfgekozen case uit: een bepaald aspect van social media waarin je je verdiept hebt.
               • Je werkt een eigen campagne uit via social media en komt deze in een presentatie aan je medestudenten toelichten tijdens de les.
               • Aanwezigheid tijdens de hoorcolleges is een voorwaarde om de lesinhouden goed te kunnen begrijpen en om een geslaagd examen te kunnen afleggen.

               tijd voor examinering
               uren

               2 

               Tweede examenperiode
               CategorieWeging van categorieën
               mondeling examen100%

               Je schrijft een paper over een bepaald aspect van social media. Het onderwerp van de paper wordt bepaald in overleg met de lector. Je verdedigt de paper in een mondeling examen.
                
               Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 10/10/2012
               Commerciële communicatie verkorte programma's - Verkort programma CC voor bachelors communicatiemanagement - ZAP
                 
               O.O. heeft componenten:Neen
               Afstudeerrichting//Leertraject:Commerciële communicatie verkorte programma's
               Code:2140500071
               Academiejaar:2012-2013
               Type:keuze,
               Niveau:uitdiepend
               Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 3 - Volledig academiejaar
               Contacturen:0
               Aantal studiepunten:3
               Totaal studietijd:78
               Examencontract:niet mogelijk
               Deliberatie:niet mogelijk
               Vrijstelling:mogelijk
               Onderwijstaal:
               Lector(en)Inge Van de Venne

                

               KORTE OMSCHRIJVING

               Zelfstandig Aangemaakt Profiel.

               De studenten kunnen zich vanaf het tweede jaar profileren binnen een ZAP. Het gaat om 3 credits die studenten verdienen door te kiezen voor activiteiten binnen de commerciële communicatie en /of pedagogisch verantwoorde domeinen.

               Voorbeelden: - meewerken aan externe opdrachten, peer teaching en tutoring, zetelen in participatieraden, deelname aan wedstrijden, instappen in internationale projecten,...

               Concreet: Er zijn 3 credits te behalen gespreid over 4 semesters in 2 en 3 Commerciële Communicatie.3 credits staat voor 78 uren werk.

               Elke student werkt aan de credits vanaf de start van het academiejaar 2 CC, maar verdient ze pas in de eerste zittijd van 3 CC.

               Men moet de credits niet in één keer verdienen. Je kan het pakket opdelen in verschillende pakketten van 13 uren.

                

                                 


               COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
                Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

               Algemene competenties

               • CM24 #Zelfreflectie
               • CM26 #Initiatiefzin
               • CM27 #Assertiviteit
               • CM28 #Samenwerkingsgerichtheid
               • CM29 #Flexibiliteit
               • CM30 #zelfstandigheid
               • CM32 #Omgaan met stress
               • CM33 #Organisatiesensitiviteit
               • CM35 #Leergierigheid
               • CM37 #Deadlinegericht werken
               • CM39 #Projectmatig en methodisch werken
               • CM40 #360° inlevingsvermogen
               Algemene beroepsgerichte competenties
               • CM47 #organiseren
               Beroepsspecifieke competenties

                SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN

                Je verwerkt opdrachten binnen hun individuele interessesfeer.

                je verwerft meer verantwoordelijkheid.

                Je wordt geconfronteerd met authentieke opdrachten.

                Je wordt  de deur uitgestuurd.


                VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
                Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
                'Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor modelpakket 1 - Communicatiemanagement. Studenten VP zijn geslaagd voor modelpakket 1'
                'Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor modelpakket 1 - Communicatiemanagement.'


                Andere begincompetenties

                Volledig programmajaar 1CM

                Afhankelijk van de opdracht. Wordt verduidelijkt via de infofiches van de opdrachtgever/ coördinator.


                LEERINHOUDEN

                STUDIEMATERIAAL

                 Digitaal loket.

                Infofiches beschikbaar via internetserver.


                WERKVORMEN
                Soort werkvorm    
                hoor- en werkcolleges:

                 0

                %
                practicum en oefeningen:

                  100

                %

                vormen van groepsleren:

                  0

                %
                Verdere toelichting:

                Meer informatie:

                - infomoment voor alle studenten

                - infobundel

                - infofiches opdrachten


                EVALUATIE

                Eerste examenperiode

                - digitaal portfolio bewijst of student 78 u ( eventueel opgedeeld in verschillende opdrachten van 13 u) geïnvesteerd heeft


                tijd voor examinering
                uren

                 

                Tweede examenperiode
                Als student géén 78 uren presteert, dient de tweede zittijd om het nodige aantal uren aan te vullen.
                 
                Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 14/11/2012
                Commerciële communicatie verkorte programma's - Verkort programma CC voor bachelors communicatiemanagement - Sport, cultuur en lifestyle
                  
                O.O. heeft componenten:Neen
                Afstudeerrichting//Leertraject:Commerciële communicatie verkorte programma's
                Code:2140300080
                Academiejaar:2012-2013
                Type:keuze,
                Niveau:gespecialiseerd
                Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 3 - Semester 1
                Contacturen:0
                Aantal studiepunten:3
                Totaal studietijd:78
                Examencontract:niet mogelijk
                Deliberatie:mogelijk
                Vrijstelling:mogelijk
                Onderwijstaal:
                Lector(en)Gerd Jespers

                 

                KORTE OMSCHRIJVING

                We gaan naar de basics van de cultuur-, lifestyle- en sportmarketing en dan vooral vanuit de praktijk.  Geen zware marketingtheorieën maar wel hoe dit alles in realiteit verloopt. 

                We bekijken hoe marketing en PR een nuttige bijdrage kunnen leveren aan de bedrijfsvoering van creatieve organisaties zoals musea, theater, film, festivals....in plaats van marketing en creativiteit te zien als elkaars tegenpolen, zoals dikwijls wordt gesuggereerd.  Aan de hand van praktijkvoorbeelden kunnen we vaststellen dat doelgroepbepaling en de juiste positionering onmisbaar zijn.  Hoe belangrijk zijn de 4 p's voor een culturele organisatie?  Hoe communiceer ik zo effectief mogelijk met mijn doelgroep rekening houdend met een beperkt budget?

                Lifestyle is tegenwoordig het magische woord om consumenten op een aantrekkelijke manier met je producten in aanraking te brengen.  Vanuit verschillende cases bekijken we wat wordt verstaan onder lifestylemarketing en hoe organisaties dit gebruiken binnen hun marketingstrategie.  Welke lifestylesegmenten kunnen we onderscheiden en hoe kan ik deze doeltreffend bereiken? 

                Waarom sportmarketing in de marketing-mix opnemen?  Vanuit talrijke praktijkvoorbeelden zal blijken waarom sportmarketing als een echte businessgenerator wordt aanzien, eerder dan als een 'fun' marketingtool.


                COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
                 Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

                Algemene competenties

                • CM25 #Leerbereidheid
                • CM26 #Initiatiefzin
                • CM28 #Samenwerkingsgerichtheid
                • CM30 #zelfstandigheid
                • CM31 #Innovativiteit en creativiteit
                • CM33 #Organisatiesensitiviteit
                • CM35 #Leergierigheid
                • CM36 #Denken en redeneren
                • CM37 #Deadlinegericht werken
                Algemene beroepsgerichte competenties
                • CM41 #Informatie zoeken en beoordelen
                • CM46 #Netwerken en contactvaardigheid
                • CM48 #Mediabewustzijn
                • CM49 #Maatschappijbewustzijn en actualiteitszin
                Beroepsspecifieke competenties
                • CM52 #Communicatie plannen

                SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
                • Je ziet het belang in van de meer marketinggerichte aanpak in de creatieve sector waartoe niet alleen de concurrentie maar ook de consument (het publiek) hen toe verplicht. 
                • Je onderscheidt traditionele marketing van niet-traditionele en je kan hiermee aan de slag om een geïntegreerd lifestyle marketingplan uit te werken.
                • Je hebt inzicht in het combineren van sport met het 'commercieel denken'  Het gaat in essentie om 'zaken doen via en door de sport' en niet om de sport zelf.
                • Je kan voor een culturele organisatie of creatief product de verschillende stappen van een marketingplan opstellen met de nadruk op promotie.
                • Je weet via niet-traditionele marketing zoals guerrilla-acties, viral marketing, shortcode, social media buzz te creëren voor je merk of organisatie zowel bij je doelgroep als bij andere stakeholders.

                 

                 


                VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
                Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
                Om in te kunnen schrijven vr dit o.o. moet je minstens 80 stpnt verworven hebben uit het voltijds modelpakket - CM.

                Andere begincompetenties
                Een basiskennis van marketing, PR, commerciële communicatie en mediaplanning is noodzakelijk.
                LEERINHOUDEN

                - Cultuurmarketing : 

                   - waarom een cultuurmarketeer?

                   - hoe zet je een cultureel of creatief product in de markt? Het marketingplanning-

                     proces : nut en ingrediënten van het marketingplan

                   - het cultuurpubliek : profielen;  marktsegmentatie : wie willen we bereiken en hoe?

                   - het creatieve product, merk of dienst : specifieke eigenschappen, trends,

                   - merkstrategieën in de creatieve sector

                   - het promoten van kunst, cultuur en creativiteit : reclame, sales promotion, online

                     marketing, direct marketing, PR en publiciteit, virale marketing/social media,

                     sponsoring.  Welke zijn het meest aangewezen in deze sector? 

                - Lifestylemarketing :

                   - wat verstaan we onder lifestyle en lifestylemarketing?

                   - waarom en wanneer een lifestylemerk? In welke sectoren?

                   - belangrijke lifestylesegmenten en hoe deze benaderen? De media en lifestyle.

                - Sportmarketing en sponsoring :

                   - waarom sportmarketing opnemen in de marketingmix

                   - de achterliggende organisatiestructuur en beslissingsprocessen

                   - onderscheid tussen BtB en BtC sportmarketing.  Best practices en flops

                   - een doorloop van het hele proces : van contract tot resultaat

                    

                 

                 

                                                  

                                                                                                


                STUDIEMATERIAAL

                - power point presentatie

                - actuele teksten en cases

                - internetsites

                - ppt van gastcolleges en presentaties van de medestudenten

                - eigen notities tijdens de les

                 


                WERKVORMEN
                Soort werkvorm    
                hoor- en werkcolleges:

                 60

                %
                practicum en oefeningen:

                  20

                %

                vormen van groepsleren:

                  20

                %
                Verdere toelichting:

                De cursus omvat naast een aantal lesuren ook een aantal gastcolleges.  Teksten dienen de studenten zelf te verwerken.

                Daarnaast is er zowel voor het deel cultuur en lifestyle als voor het deel sportmarketing een (kleine) opdracht voorzien.


                EVALUATIE

                Eerste examenperiode
                CategorieWeging van categorieën
                permanente evaluatie45%
                schriftelijk examen55%

                Schriftelijk examen in januari.  Het zijn inzichtsvragen, kennisvragen en toepassingsvragen over de cursus (ppt), de teksten, de gastcolleges en de notities van de presentaties in functie van de opdracht.

                De  punten worden als volgt verdeeld :

                - cultuur- en lifestyle : in totaal op 12 van de 20 punten.  Het examen op 6/12;

                                                   de opdracht op 6/12

                - sport : in totaal op 8 van de 20 punten.  Het examen op 5/8; de opdracht op 3/8.


                tijd voor examinering
                uren

                2 

                Tweede examenperiode
                CategorieWeging van categorieën
                schriftelijk examen100%

                het schriftelijk examen omvat de volledige leerstof (ook notities gastcolleges en presentaties) van cultuur-, lifestyle- en sportmarketing.  Er is geen groepsopdracht voorzien.

                 
                Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 10/10/2012
                Commerciële communicatie verkorte programma's - Verkort programma CC voor bachelors communicatiemanagement - Stage (CC)
                  
                O.O. heeft componenten:Neen
                Afstudeerrichting//Leertraject:Commerciële communicatie verkorte programma's
                Code:2140400045
                Academiejaar:2012-2013
                Type:keuze,
                Niveau:gespecialiseerd
                Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 of 3 - Semester 2
                Contacturen:0
                Aantal studiepunten:12
                Totaal studietijd:312
                Examencontract:niet mogelijk
                Deliberatie:niet mogelijk
                Vrijstelling:mogelijk
                Onderwijstaal:
                Lector(en)Kristel Dreessen

                 

                KORTE OMSCHRIJVING
                In het derde jaar loop je stage gedurende minstens twee maanden. Zo maak je alvast kennis met de professionele wereld. Een heuse uitdaging! De Plantijnhogeschool biedt je een hele lijst met stageplaatsen aan in de wereld van de communicatie.  Als je zelf een interessante stageplek kan aanbrengen, staan wij daar uiteraard open voor.
                Je staat er niet alleen voor. De bedrijfsmentor begeleidt je op de stageplaats en de hogeschoolmentor is de lector die je vanuit Plantijn coacht. Je kan altijd bij hem of haar terecht met eventuele vragen of problemen.

                COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
                 Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

                Algemene competenties

                • CM24 #Zelfreflectie
                • CM25 #Leerbereidheid
                • CM26 #Initiatiefzin
                • CM27 #Assertiviteit
                • CM28 #Samenwerkingsgerichtheid
                • CM29 #Flexibiliteit
                • CM30 #zelfstandigheid
                • CM31 #Innovativiteit en creativiteit
                • CM32 #Omgaan met stress
                • CM33 #Organisatiesensitiviteit
                • CM34 #Evalueren
                • CM35 #Leergierigheid
                • CM36 #Denken en redeneren
                • CM37 #Deadlinegericht werken
                • CM38 #Leidinggeven
                • CM39 #Projectmatig en methodisch werken
                • CM40 #360° inlevingsvermogen
                Algemene beroepsgerichte competenties
                • CM41 #Informatie zoeken en beoordelen
                • CM42 #anderstalige informatie zoeken
                • CM43 #Tekstproductie in het Nederlands
                • CM44 #Mondelinge taalvaardigheid in het Nederlands
                • CM45 #Mondelinge taalvaardigheid in vreemde talen
                • CM46 #Netwerken en contactvaardigheid
                • CM47 #organiseren
                • CM48 #Mediabewustzijn
                • CM49 #Maatschappijbewustzijn en actualiteitszin
                • CM50 #Deontologisch verantwoord handelen
                Beroepsspecifieke competenties
                • CM51 #Onderzoeken
                • CM52 #Communicatie plannen
                • CM53 #Anderstalige tekstproductie
                • CM54 #Fotografie, lay-out en grafische vormgeving
                • CM55 #Audiovisuele productie en multimedia
                • CM56 #Aansturen
                • CM57 #Budgetopvolging en administratie

                SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
               • Voor elke stageplaats worden er specifieke doelstellingen voor jou vooropgesteld.
               • Samen met jou worden de doelstellingen van de stage besproken en vastgelegd in het stageprogramma.
               • Tijdens het stage-evaluatiegesprek wordt met de bedrijfsmentor en de hogeschoolmentor overlopen of de vooropgestelde doelstellingen door jou gehaald werden.

               • VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
                Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
                Om in te kunnen schrijven voor dit oo moet je geslaagd zijn voor modelpakket 2 Commerciële communicatie en schrijf je ook in voor Stage portfolio Studenten VP zijn geslaagd voor mp 1 en volgen samen met stage portfolio

                Andere begincompetenties

                LEERINHOUDEN
                Je zet tijdens de stageperiode je theoretische kennis om in de praktijk.


                STUDIEMATERIAAL
                Handleiding bij de stages
                WERKVORMEN
                Soort werkvorm    
                hoor- en werkcolleges:

                 

                %
                practicum en oefeningen:

                  100

                %

                vormen van groepsleren:

                  

                %
                Verdere toelichting:

                EVALUATIE

                Eerste examenperiode
                CategorieWeging van categorieën
                permanente evaluatie100%

                Je wordt tijdens je stage geëvalueerd door de bedrijfsmentor en de hogeschoolmentor


                tijd voor examinering
                uren

                 

                Tweede examenperiode
                Het stageproces kan niet opnieuw afgelegd worden in de tweede examenperiode.
                 
                Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 25/02/2013
                Commerciële communicatie verkorte programma's - Verkort programma CC voor bachelors communicatiemanagement - Stage XL (CC)
                  
                O.O. heeft componenten:Neen
                Afstudeerrichting//Leertraject:Commerciële communicatie verkorte programma's
                Code:2140400047
                Academiejaar:2012-2013
                Type:keuze,
                Niveau:gespecialiseerd
                Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 3 - Semester 2
                Contacturen:0
                Aantal studiepunten:27
                Totaal studietijd:702
                Examencontract:niet mogelijk
                Deliberatie:niet mogelijk
                Vrijstelling:mogelijk
                Onderwijstaal:
                Lector(en)Kristel Dreessen

                 

                KORTE OMSCHRIJVING
                Wil je een stage-ervaring koppelen aan een internationaal avontuur, dan kies je voor stage XL; een semester lang stage lopen in het buitenland. De Plantijnhogeschool biedt je een hele lijst met stageplaatsen aan in de wereld van de communicatie.  Als je zelf een interessante stageplek kan aanbrengen, staan wij daar uiteraard open voor.
                Je staat er niet alleen voor. De bedrijfsmentor begeleidt je op de stageplaats en de hogeschoolmentor is de lector die je vanuit Plantijn coacht. Je kan altijd bij hem of haar terecht met eventuele vragen of problemen.

                COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
                 Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

                Algemene competenties

                • CM24 #Zelfreflectie
                • CM25 #Leerbereidheid
                • CM26 #Initiatiefzin
                • CM27 #Assertiviteit
                • CM28 #Samenwerkingsgerichtheid
                • CM29 #Flexibiliteit
                • CM30 #zelfstandigheid
                • CM31 #Innovativiteit en creativiteit
                • CM32 #Omgaan met stress
                • CM33 #Organisatiesensitiviteit
                • CM34 #Evalueren
                • CM35 #Leergierigheid
                • CM36 #Denken en redeneren
                • CM37 #Deadlinegericht werken
                • CM38 #Leidinggeven
                • CM39 #Projectmatig en methodisch werken
                • CM40 #360° inlevingsvermogen
                Algemene beroepsgerichte competenties
                • CM41 #Informatie zoeken en beoordelen
                • CM42 #anderstalige informatie zoeken
                • CM43 #Tekstproductie in het Nederlands
                • CM44 #Mondelinge taalvaardigheid in het Nederlands
                • CM45 #Mondelinge taalvaardigheid in vreemde talen
                • CM46 #Netwerken en contactvaardigheid
                • CM47 #organiseren
                • CM48 #Mediabewustzijn
                • CM49 #Maatschappijbewustzijn en actualiteitszin
                • CM50 #Deontologisch verantwoord handelen
                Beroepsspecifieke competenties
                • CM51 #Onderzoeken
                • CM52 #Communicatie plannen
                • CM53 #Anderstalige tekstproductie
                • CM54 #Fotografie, lay-out en grafische vormgeving
                • CM55 #Audiovisuele productie en multimedia
                • CM56 #Aansturen
                • CM57 #Budgetopvolging en administratie

                SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
                 
               • Voor elke stageplaats worden er specifieke doelstellingen voor jou vooropgesteld.
               • Samen met jou worden de doelstellingen van de stage besproken en vastgelegd in het stageprogramma.
               • Tijdens het stage-evaluatiegesprek wordt met de bedrijfsmentor en de hogeschoolmentor overlopen of de vooropgestelde doelstellingen door jou gehaald werden.

               • VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
                Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
                Om in te kunnen schrijven voor dit oo moet je geslaagd zijn voor modelpakket 2 Commerciële communicatie en schrijf je ook in voor Stage portfolio Studenten VP zijn geslaagd voor mp 1 en volgen samen met stage portfolio

                Andere begincompetenties

                LEERINHOUDEN
                Je zet tijdens de stageperiode je theoretische kennis om in de praktijk.


                STUDIEMATERIAAL
                Handleiding bij de stages

                WERKVORMEN
                Soort werkvorm    
                hoor- en werkcolleges:

                 

                %
                practicum en oefeningen:

                  100

                %

                vormen van groepsleren:

                  

                %
                Verdere toelichting:

                EVALUATIE

                Eerste examenperiode
                CategorieWeging van categorieën
                permanente evaluatie100%

                Je wordt tijdens je stage geëvalueerd door de bedrijfsmentor en de hogeschoolmentor                tijd voor examinering
                uren

                 

                Tweede examenperiode
                Het stageproces kan niet opnieuw afgelegd worden in de tweede examenperiode.
                 
                Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 25/02/2013
                Commerciële communicatie verkorte programma's - Verkort programma CC voor bachelors communicatiemanagement - Stage portfolio (CC)
                  
                O.O. heeft componenten:Neen
                Afstudeerrichting//Leertraject:Commerciële communicatie verkorte programma's
                Code:2140400049
                Academiejaar:2012-2013
                Type:kern,
                Niveau:gespecialiseerd
                Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 3 - Semester 2
                Contacturen:0
                Aantal studiepunten:3
                Totaal studietijd:78
                Examencontract:niet mogelijk
                Deliberatie:mogelijk
                Vrijstelling:mogelijk
                Onderwijstaal:
                Lector(en)Kristel Dreessen

                 

                KORTE OMSCHRIJVING
                Je maakt na je stage een digitaal portfolio en een reflectieverslag. Daarin breng je verslag uit van je stage en reflecteer je over je eigen prestaties en vaardigheden. Via de blog breng je op een creatieve manier verslag uit van je stagewerkzaamnheden en je stageplaats.

                COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
                 Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

                Algemene competenties

                • CM24 #Zelfreflectie
                • CM25 #Leerbereidheid
                • CM30 #zelfstandigheid
                • CM34 #Evalueren
                • CM37 #Deadlinegericht werken
                Algemene beroepsgerichte competenties
                • CM41 #Informatie zoeken en beoordelen
                • CM43 #Tekstproductie in het Nederlands
                • CM44 #Mondelinge taalvaardigheid in het Nederlands
                • CM47 #organiseren
                Beroepsspecifieke competenties
                • CM54 #Fotografie, lay-out en grafische vormgeving
                • CM55 #Audiovisuele productie en multimedia

                SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN

                VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
                Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
                Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je je ook inschrijven voor Stage (CC) Studenten VP zijn geslaagd voor mp 1 en volgen samen met Stage of Stage XL

                Andere begincompetenties

                LEERINHOUDEN
                • Je bent in staat een degelijke reflectie te maken op je stage en je stagewerkzaamheden.
                • Je stelt je stage visueel voor in een digitaal portfolio of blog.

                STUDIEMATERIAAL
                Handleiding bij de stages
                WERKVORMEN
                Soort werkvorm    
                hoor- en werkcolleges:

                 

                %
                practicum en oefeningen:

                  100

                %

                vormen van groepsleren:

                  

                %
                Verdere toelichting:

                EVALUATIE

                Eerste examenperiode
                CategorieWeging van categorieën
                permanente evaluatie100%

                Het portfolio en het reflectieverslag worden geëvalueerd door de hogeschoolmentor en een tweede lezer die at random wordt aangeduid.


                tijd voor examinering
                uren

                 

                Tweede examenperiode

                Het portfolio en het reflectieverslag worden geëvalueerd door de hogeschoolmentor en een tweede lezer die at random wordt aangeduid.

                 
                Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 25/02/2013