ECTS-database Plantijn Hogeschool
Verkorte programma's CM - Commerciële communicatie verkorte programma's - Verkort programma CC voor bachelors marketing
  
cataloognrbenamingstudiepunten
2140300015Reclame3
2140300019Mediaplanning3
2140300021PR en reputatiemanagement3
2140300022Interne communicatie3
2140300028Copywriting3
2140300030Project15
2140300037International brand communication3
2140300038Intercultural communication3
2140300039Campagne 1 onderzoek3
2140300040Campagne 2 strategie5
2140300041Campagne 3 uitvoering4
2140400045Stage (CC)12
2140400049Stage portfolio (CC)3
Commerciële communicatie verkorte programma's - Verkort programma CC voor bachelors marketing - Reclame
  
O.O. heeft componenten:Neen
Afstudeerrichting//Leertraject:Commerciële communicatie verkorte programma's
Code:2140300015
Academiejaar:2012-2013
Type:kern,keuze
Niveau:uitdiepend
Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 of 2 - Semester 1,
Contacturen:0
Aantal studiepunten:3
Totaal studietijd:78
Examencontract:mogelijk
Deliberatie:mogelijk
Vrijstelling:mogelijk
Onderwijstaal:
Lector(en)Helga Van den Bulck

 

KORTE OMSCHRIJVING
Reclame is zelden zomaar "een plaatje met een praatje". Er zit strategie achter. Men werkt met doelgroepen en doelstellingen. Men gaat op zoek naar de gevoelige snaar bij die consumenten en denkt dan na hoe de boodschap het best gebracht kan worden. Vaak combineert men een reclamecampagne met andere communicatievormen zoals direct marketing, e-communicatie, sponsoring e.d. Het is dan wel belangrijk deze communicatiemix optimaal op elkaar af te stemmen.

COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
 Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

Algemene competenties

 • CM25 #Leerbereidheid
 • CM30 #zelfstandigheid
 • CM33 #Organisatiesensitiviteit
 • CM34 #Evalueren
 • CM35 #Leergierigheid
 • CM36 #Denken en redeneren
 • CM40 #360° inlevingsvermogen
Algemene beroepsgerichte competenties
 • CM41 #Informatie zoeken en beoordelen
 • CM48 #Mediabewustzijn
 • CM49 #Maatschappijbewustzijn en actualiteitszin
 • CM50 #Deontologisch verantwoord handelen
Beroepsspecifieke competenties
 • CM52 #Communicatie plannen

SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
 • je kan een publiek segmenteren en de doelgroepen omschrijven.
 • je kan doelstellingen formuleren voor product- diensten- en voorlichtingscampagnes
 • je herkent een geschikte propositie en kan mogelijke positioneringen voor producten en merken formuleren.
 • je begrijpt dat een goede strategie start met het neerschrijven van een ladder van associaties
 • je kent de sterktes en beperkingen van de verschillende marketincommunicatievormen zoals online als offline en je weet hoe ze de consistentie in de boodschap naar de consument toe moeten respecteren.
 • je kent de diverse budgetteringsmethodes gebruikt door adverteerders.
 • je weet welke onderzoekstechniek moet aangewend worden om de impact van een bepaalde campagne te meten.

 


VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Comm.mgmt; Exploreer het communicatiewerkveld en moet je minstens 20 (voor CC) / 40 (voor PRV) stpnt verworven hebben uit het voltijds modelpakket 1 - Communicatiemanagement (CC/PR&V).

Andere begincompetenties
Geen
LEERINHOUDEN

- Merkenbeleid

- Strategische planning

- Doelgroepen en doelstellingen

- Reclameproposities

- Budget bepalen

- Soorten reclameonderzoek

- Organisatie van een reclamebureau

 


STUDIEMATERIAAL
 • De Pelsmacker, P, Geuens, M & J. Van den Bergh. Marketingcommunicatie (2010). Amsterdam: Pearson Education Benelux
 • Nota's les
 • PowerPoint

WERKVORMEN
Soort werkvorm    
hoor- en werkcolleges:

 80

%
practicum en oefeningen:

  20

%

vormen van groepsleren:

  0

%
Verdere toelichting:

EVALUATIE

Eerste examenperiode
CategorieWeging van categorieën
schriftelijk examen100%

 • Schriftelijk examen met een mix aan kennisvragen, inzichtvragen en toepassingsvragen.

tijd voor examinering
uren

2 

Tweede examenperiode
CategorieWeging van categorieën
schriftelijk examen100%

 • Schriftelijk examen met een mix aan kennisvragen, inzichtvragen en toepassingsvragen.
 
Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 10/10/2012
Commerciële communicatie verkorte programma's - Verkort programma CC voor bachelors marketing - Mediaplanning
  
O.O. heeft componenten:Neen
Afstudeerrichting//Leertraject:Commerciële communicatie verkorte programma's
Code:2140300019
Academiejaar:2012-2013
Type:kern,keuze
Niveau:uitdiepend
Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 of 2 - Semester 2,
Contacturen:0
Aantal studiepunten:3
Totaal studietijd:78
Examencontract:mogelijk
Deliberatie:mogelijk
Vrijstelling:mogelijk
Onderwijstaal:
Lector(en)Stephaan Poppe

 

KORTE OMSCHRIJVING
Welke media moet de adverteerder inschakelen voor zijn reclamecampagne? Gebruikt hij gedrukte media zoals kranten, magazines of huis-aan-huisbladen? Of verkiest hij AV-media zoals radio, TV of bioscoop. Wanneer overweegt hij te werken met affichage? Hoe belangrijk zijn de nieuwe media in het uitdragen van commerciële boodschappen? Een goed inzicht in de bereiksprofielen van de verschillende media zorgt voor een doeltreffend mediaplan.

COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
 Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

Algemene competenties

 • CM34 #Evalueren
 • CM36 #Denken en redeneren
Algemene beroepsgerichte competenties
 • CM41 #Informatie zoeken en beoordelen
 • CM48 #Mediabewustzijn
Beroepsspecifieke competenties
 • CM52 #Communicatie plannen

SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
 • Je kan omgaan met typische mediastatistieken (CIM-, MDB-cijfers).  Je berekent onder meer het gecombineerd bereik, het gecumuleerd bereik, de duplicaties, de dekkings- en profielpercentages...
 • Je beheerst de typische begrippen uit de mediaplanning.  Begrippen zoals  GRP, OTS, OGB,  selectiviteitsindex, ranking.  
 • Je maakt de juiste keuze tussen diverse mediumtypen in functie van vooropgestelde media-objectieven. Je houdt daarbij rekening met de communicatiesterktes en zwaktes van de verschillende mediumtypen: dagbladen, magazines, gratis pers, tv, radio, bioscoop, affichage, folders, internet?
 • Je maakt de juiste keuze tussen individuele titels op basis van kwantitatieve selectiecriteria zoals 'kost per duizend', selectiviteitsindex, 'kost per 1000 nuttige contacten', aangevuld met kwalitatieve overwegingen.

VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
'Om in te schr. vr dit oo moet je gesl. zn vr: Com.mngt; Explor com.werkv; Res&ICT; Media, Econ&mark; moet je min 20(CC)/40(PRV) stp verworven hebben uit volt. mp.1CM & moet je inschr. vr WS2. Stud VP zn geslaagd vr Econ.&mark;Res & ICT & inschr vr WS2'
'Om in te schr. vr dit o.o. moet je gesl. zijn vr: Comm.mngt; Explor comm.werkv; Res. & ICT-toolkit; Media, Econ. & marketing; moet je minstens 20(CC)/40(PRV) stpnt verworven hebben uit het volt. modelp.1-CM (CC/PR&V ); en moet je je ook inschr. vr WS2.'


Andere begincompetenties

Geen


LEERINHOUDEN
 •  VOLUME 1:
  • Mediastudies. 
  • Vertrekbasis voor mediaplanning.
  • Dosering van bereik, frequentie en continuïteit.
  • Mediakeuze.
  • Mediabuying.

 • VOLUME 2: 
  • Dagbladen als reclamemedium 
  • Magazines als reclamemedium 
  • Gratis pers als reclamemedium 
  • Televisie als reclamemedium 
  • Radio als reclamemedium 
  • Bioscoop als reclamemedium 
  • Affichage als reclamemedium   
  • Internet als reclamemedium

STUDIEMATERIAAL
 • Cursus: Volume 1 en 2. 
 • Powerpoint
 • Internet (voor CIM statistieken en mediatarieven)
 • Naslagwerk: De Pelksmacker, Geuens en Van Den Bergh (2011).
  Marketingcommunicatie. Hoofdstuk 8. Mediaplanning.
  Amsterdam: Pearson Education Benelux.

 


WERKVORMEN
Soort werkvorm    
hoor- en werkcolleges:

 84

%
practicum en oefeningen:

  16

%

vormen van groepsleren:

  0

%
Verdere toelichting:
Geen

EVALUATIE

Eerste examenperiode
CategorieWeging van categorieën
schriftelijk examen100%

 • Kennisvragen, inzichtvragen en toepassingsvragen: 20 punten
 • Als men uitspraken letterlijk overneemt van een ander, en daarbij niet aantoont dat het om een citaat gaat, pleegt men een vorm van intellectuele diefstal die plagiaat heet. Bij elke vaststelling wordt plagiaat bestraft. (We volgen daarbij een procedure die beschreven staat in de artikels 94 tot en met 97 van het OER.)

 


tijd voor examinering
uren

2 

Tweede examenperiode
CategorieWeging van categorieën
schriftelijk examen100%

 • Kennisvragen, inzichtvragen en toepassingsvragen: 20 punten.
 • Als men uitspraken letterlijk overneemt van een ander, en daarbij niet aantoont dat het om een citaat gaat, pleegt men een vorm van intellectuele diefstal die plagiaat heet. Bij elke vaststelling wordt plagiaat bestraft. (We volgen daarbij een procedure die beschreven staat in de artikels 94 tot en met 97 van het OER.)
 
Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 25/02/2013
Commerciële communicatie verkorte programma's - Verkort programma CC voor bachelors marketing - PR en reputatiemanagement
  
O.O. heeft componenten:Neen
Afstudeerrichting//Leertraject:Commerciële communicatie verkorte programma's
Code:2140300021
Academiejaar:2012-2013
Type:kern,keuze
Niveau:uitdiepend
Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1, 2 of 3 - Semester 1,
Contacturen:0
Aantal studiepunten:3
Totaal studietijd:78
Examencontract:mogelijk
Deliberatie:mogelijk
Vrijstelling:mogelijk
Onderwijstaal:
Lector(en)Dirk Hye

 

KORTE OMSCHRIJVING

Public Relations vertaalt zich meer dan ooit in het voeren van een strategisch reputatiebeleid. Bedrijven en organisaties die een modern PR-beleid willen voeren dienen goede contacten te onderhouden met alle stakeholders uit hun relatienetwerk. Het eerste deel van deze cursus buigt zich over de essentie van reputatiemanagement en hoe bedrijven of organisaties dit concreet kunnen invullen. Open communiceren met werknemers, de overheid, actiegroepen, potentiële werknemers, de pers, sponsors, aandeelhouders, enz. staat hierbij centraal. We kijken hoe bedrijven reputatiebevorderend communiceren en hoe ze dit best aanpakken. In het laatste deel van deze cursus bouwen we stap voor stap aan een complete communicatiecampagne en bestuderen we de diverse bouwstenen van een communicatieplan (probleem, doelstelling, doelgroep, boodschap, strategie, budget, media, enz.).

COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
 Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

Algemene competenties

 • CM33 #Organisatiesensitiviteit
 • CM34 #Evalueren
 • CM36 #Denken en redeneren
Algemene beroepsgerichte competenties
  Beroepsspecifieke competenties
  • CM52 #Communicatie plannen

  SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
  • Je kan het relatienetwerk van een organisatie analyseren
  • Je kan problemen, bedreigingen en kansen voor organisaties onderkennen
  • Je kan reputatiebevorderende acties ondernemen
  • Je kan pr-acties op touw zetten die inspelen op de actualiteit
  • Je weet hoe een communicatie-adviesbureau te selecteren
  • Je kent de voor- en nadelen van het inhuren van extern advies
  • Je weet welke netwerkorganisaties te benaderen
  • Je kan een campagneplan opstellen rond een specifieke probleemstelling

  VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
  Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
  Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Communicatiemanagement; Expl. comm.werkveld; en moet je minstens 40 (voor CC)/ 20 (voor PRV) stpnt verworven hebben uit het voltijds modelpakket 1 - Communicatiemanagement (CC/PR&V)

  Andere begincompetenties
  De studenten kennen de basisterminologie inzake Public Relations, voorlichting en bedrijfscommunicatie.
  LEERINHOUDEN
  • Deel 1: Identiteit, imago en reputatie
  • Deel 2: Reputatieversterkende PR-strategieën
  • Deel 3: Communicatiebeleid (incl. werking van communicatiediensten - en adviesbureaus)
  • Deel 4: Communicatieplanning
  • Kennis van de actualiteit

   


  STUDIEMATERIAAL
  • Powerpointslides dienen als basis voor de te kennen leerstof
  • Deel 4 is gebaseerd op een syllabus die handelt over communicatieplanning
  • Kranten, tijdschriften en nieuwswebsites

  WERKVORMEN
  Soort werkvorm    
  hoor- en werkcolleges:

   100

  %
  practicum en oefeningen:

    

  %

  vormen van groepsleren:

    0

  %
  Verdere toelichting:

  EVALUATIE

  Eerste examenperiode
  CategorieWeging van categorieën
  schriftelijk examen100%

  • Kennis en inzicht wordt getoetst in een schriftelijk examen
  • De evaluatie gebeurt op basis van de geziene leerstof tijdens de hoorcolleges en teksten die de studenten zelf dienen te verwerken. Om een volledig examen te kunnen afleggen is het van belang om syllabus, powerpointcursus, nota's, zelfstudieteksten, voorbeelden en de actualiteit te kennen.
  • Aanwezigheid tijdens de hoorcolleges is een meerwaarde om de lesinhouden goed te kunnen begrijpen en om een geslaagd examen te kunnen afleggen

  tijd voor examinering
  uren

  2 

  Tweede examenperiode
  CategorieWeging van categorieën
  schriftelijk examen100%

  • Kennis en inzicht wordt getoetst in een schriftelijk examen
  • De evaluatie gebeurt op basis van de geziene leerstof tijdens de hoorcolleges en teksten die de studenten zelf dienen te verwerken. Om een volledig examen te kunnen afleggen is het van belang om syllabus, powerpointcursus, nota's, zelfstudieteksten, voorbeelden en de actualiteit te kennen.
  • Aanwezigheid tijdens de hoorcolleges is een meerwaarde om de lesinhouden goed te kunnen begrijpen en om een geslaagd examen te kunnen afleggen.
   
  Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 10/10/2012
  Commerciële communicatie verkorte programma's - Verkort programma CC voor bachelors marketing - Interne communicatie
    
  O.O. heeft componenten:Neen
  Afstudeerrichting//Leertraject:Commerciële communicatie verkorte programma's
  Code:2140300022
  Academiejaar:2012-2013
  Type:kern,keuze
  Niveau:uitdiepend
  Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1, 2 of 3 - Semester 2,
  Contacturen:0
  Aantal studiepunten:3
  Totaal studietijd:78
  Examencontract:mogelijk
  Deliberatie:mogelijk
  Vrijstelling:mogelijk
  Onderwijstaal:
  Lector(en)Dirk Hye

   

  KORTE OMSCHRIJVING

  De belangstelling voor het verbeteren van de interne communicatie binnen een organisatie of bedrijf is nog nooit zo groot geweest als vandaag. Public Relations start op de eerste plaats binnen het eigen bedrijf of organisatie. Tevreden medewerkers zijn immers de beste ambassadeurs van elke organisatie. Het uitgangspunt van deze cursus is dat het motiveren van medewerkers dé succesfactor is voor een aangename werksfeer op de werkvloer. Interne Communicatie is uitgegroeid tot een strategisch instrument om medewerkers te informeren, te motiveren en te begeleiden bij de vele veranderingen die vandaag in een bedrijf plaatsvinden. Deze cursus geeft niet enkel een overzicht van de vele tools die kunnen ingezet worden bij het verbeteren van de interne communicatie maar geeft ook een overzicht van de wijze waarop bedrijven intern met veranderingen omgaan.


  COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
   Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

  Algemene competenties

  • CM33 #Organisatiesensitiviteit
  • CM34 #Evalueren
  • CM36 #Denken en redeneren
  Algemene beroepsgerichte competenties
   Beroepsspecifieke competenties
   • CM52 #Communicatie plannen

   SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
   • Je kan problemen en bedreigingen die intern plaatsvinden binnen een organisatie inschatten
   • Je weet hoe specifieke knelpunten op het vlak van interne communicatie te detecteren 
   • Je weet hoe medewerkers te motiveren
   • Je kan een plan opstellen om de interne communicatie van een organisatie te verbeteren
   • Je kent de voordelen en nadelen van de instrumenten die intern kunnen ingezet worden
   • Je kan de weerstand bij een verandering in een organisatie tot een minimum beperken
   • Je kan geruchtenstromen in kaart brengen en indijken

   VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
   Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
   Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Communicatiemanagement; Expl. comm.werkveld; en moet je minstens 40 (voor CC)/ 20 (voor PRV) stpnt verworven hebben uit het voltijds modelpakket 1 - Communicatiemanagement (CC/PR&V)

   Andere begincompetenties
   De studenten kennen de basisterminologie inzake communicatie, Public Relations en voorlichting
   LEERINHOUDEN
   • Deel 1: Interesse voor Interne Communicatie neemt toe
   • Deel 2: Structuur, cultuur, leiderschap, gebouwen, geruchten
   • Deel 3: Motiveren van medewerkers
   • Deel 4: Interne Communicatie in de praktijk (verbaal, schriftelijk, audiovisueel en nieuwe media)
   • Deel 5: Voor- en nadelen van specifieke IC-instrumenten
   • Deel 6: Change management en interne communicatie

   STUDIEMATERIAAL
   • Powerpointcursus
   • Handboek: "Interne Communicatie als managementinstrument" door Huib Koeleman, Kluwer, 2012

   WERKVORMEN
   Soort werkvorm    
   hoor- en werkcolleges:

    100

   %
   practicum en oefeningen:

     

   %

   vormen van groepsleren:

     0

   %
   Verdere toelichting:

   EVALUATIE

   Eerste examenperiode
   CategorieWeging van categorieën
   schriftelijk examen100%

   • Kennis en inzicht wordt getoetst in een schriftelijk examen
   • De evaluatie gebeurt op basis van de geziene leerstof tijdens de hoorcolleges en teksten die de studenten zelf dienen te verwerken. Om een volledig examen te kunnen afleggen is het van belang om handboek, powerpointcursus, zelfstudieteksten, voorbeelden en de actualiteit te kennen
   • Aanwezigheid tijdens de hoorcolleges is een meerwaarde om de lesinhouden goed te kunnen begrijpen en om een geslaagd examen te kunnen afleggen.

   tijd voor examinering
   uren

   2 

   Tweede examenperiode
   CategorieWeging van categorieën
   schriftelijk examen100%

   • Kennis en inzicht wordt getoetst in een schriftelijk examen
   • De evaluatie gebeurt op basis van de geziene leerstof tijdens de hoorcolleges en teksten die de studenten zelf dienen te verwerken. Om een volledig examen te kunnen afleggen is het van belang om handboek, powerpointcursus, zelfstudieteksten, voorbeelden en de actualiteit te kennen
   • Aanwezigheid tijdens de hoorcolleges is een meerwaarde om de lesinhouden goed te kunnen begrijpen en om een geslaagd examen te kunnen afleggen.
    
   Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 25/02/2013
   Commerciële communicatie verkorte programma's - Verkort programma CC voor bachelors marketing - Copywriting
     
   O.O. heeft componenten:Neen
   Afstudeerrichting//Leertraject:Commerciële communicatie verkorte programma's
   Code:2140300028
   Academiejaar:2012-2013
   Type:kern,keuze
   Niveau:gespecialiseerd
   Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 of 3 - Semester 1,
   Contacturen:0
   Aantal studiepunten:3
   Totaal studietijd:78
   Examencontract:niet mogelijk
   Deliberatie:mogelijk
   Vrijstelling:mogelijk
   Onderwijstaal:
   Lector(en)Gisèle Broos

    

   KORTE OMSCHRIJVING
   Je leert creatief omgaan met taal, dit wil zeggen dat je reclameteksten aanpast in functie van boodschap, doelgroep en medium. Het schrijven van wervende teksten voor folders, advertenties, affiches... wordt vanaf nu je hoofdbezigheid. Maar ook advertorials, persberichten en verkoopbrieven staan op het menu.

   COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
    Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

   Algemene competenties

   • CM25 #Leerbereidheid
   • CM31 #Innovativiteit en creativiteit
   • CM37 #Deadlinegericht werken
   • CM40 #360° inlevingsvermogen
   Algemene beroepsgerichte competenties
   • CM43 #Tekstproductie in het Nederlands
   Beroepsspecifieke competenties

    SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
    • Je schrijft wervende teksten voor folders, affiches, websites, ... rekening houdend met de doelgroep, het gebruikte medium, ...
    • Je schrijft op een efficiënte manier verkoopbrieven, uitnodigingen, persberichten, ... daarbij inspelend op de verwachtingen en eisen van de lezer t.t.z. consument/klant
    • Je hebt een goed zicht op de doelgroep die je probeert te bereiken
    • Je kan de boodschap die je wil uitsturen duidelijk omschrijven en het gekozen medium daaraan aanpassen
    • Je schrijft actiegericht en zorgt ervoor dat je de lezer aanzet tot de actie die jij voor ogen hebt 
    • Je kiest de juiste lay-out en visuals om je boodchapte ondersteunen
    • Je past de taal van je medium aan de lezer aan
    • Je houdt de teksten eenvoudig en kort

    VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
    Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
    'Om in te kunnen schrijven vr dit o.o. moet je gesl. zijn vr: Nederlands 2; WS1 Creatief Ontwerp; en moet je minstens 80 stpnt verworven hebben uit het voltijds modelpakket - CM. Studenten VP moeten geslaagd zijn vr. WS1 Creatief Ontwerp.'
    'Om in te kunnen schrijven vr dit o.o. moet je gesl. zijn vr: Nederlands 2; WS1 Creatief Ontwerp; en moet je minstens 80 stpnt verworven hebben uit het voltijds modelpakket - CM.'


    Andere begincompetenties

    LEERINHOUDEN


    Tips en Trics in verband met advertentie, affiche, advertorial, webpagina, e-letter, boomerang, verkoopbrief, uitnodiging, opting in en opting out brieven, terugwinbrieven, sponsorbrief, persbericht.

    • Volgens de briefing waaraan je werkt
     kies en omschrijf je de juiste doelgroep
     kies je de meest geschikte media
     schrijf je deze media uit + geef je ze juiste lay-out en visuele ondersteuning mee

    STUDIEMATERIAAL
    • Syllabus met hoofdzakelijk oefenmateriaal
    • Intranet voor extra voorbeelden

    WERKVORMEN
    Soort werkvorm    
    hoor- en werkcolleges:

     20

    %
    practicum en oefeningen:

      80

    %

    vormen van groepsleren:

      0

    %
    Verdere toelichting:

    Je portfolio ontwikkel je via individuele coaching. Elke week leg je je resultaten voor en herwerk je je werkstukken tegen de volgende consultatie. Procesevaluatie houdt in dat je tijdens de coaching aanwezig bent. 

     


    EVALUATIE

    Eerste examenperiode
    CategorieWeging van categorieën
    permanente evaluatie100%

    • Permanente en productevaluatie op portfolio. De portfolio is samengesteld uit diverse reclame-uitingen voor een bepaald product of dienst; de klemtoon ligt op de teksten en de creativiteit waarmee de student de potentiële klant probeert te overtuigen.
    • De evaluatie van de portfolio houdt rekening met de totstandkoming van het product (procesevaluatie). Daarom zijn de wekelijkse consultaties verplicht. Wie drie maal afwezig is bij de procesbegeleiding (= wekelijkse coachinguren), krijgt een nul voor het luik "portfolio" - Medische attesten gelden niet als verzachtende omstandigheid.
    • Voor elke deeltaak geldt volgende regel: 1 dt-fout = -2p., 2dt-fouten = -4, 3 dt-fouten = -8, 4 dt-fouten = -16, vanaf 5 dt-fouten: 0.


    tijd voor examinering
    uren

    0 

    Tweede examenperiode
    CategorieWeging van categorieën
    permanente evaluatie100%

    • Een nieuwe portfolio (te bespreken bij het inzagemoment in juni)
    • Procesbewaking is tijdens de vakantie onmogelijk. Daarom wordt het proces, ondanks het belang ervan, tijdens de tweede examenperiode niet beoordeeld.
    • Voor elke deeltaak geldt volgende regel: 1 dt-fout = -2p., 2dt-fouten = -4, 3 dt-fouten = -8, 4 dt-fouten = -16, vanaf 5 dt-fouten: 0. 

     
    Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 10/10/2012
    Commerciële communicatie verkorte programma's - Verkort programma CC voor bachelors marketing - Project
      
    O.O. heeft componenten:Neen
    Afstudeerrichting//Leertraject:Commerciële communicatie verkorte programma's
    Code:2140300030
    Academiejaar:2012-2013
    Type:keuze,
    Niveau:gespecialiseerd
    Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 of 3 - Semester 2
    Contacturen:0
    Aantal studiepunten:15
    Totaal studietijd:390
    Examencontract:niet mogelijk
    Deliberatie:niet mogelijk
    Vrijstelling:mogelijk
    Onderwijstaal:
    Lector(en)Kristin Meerts

     

    KORTE OMSCHRIJVING

    Tijdens een groepsproject zet je alles wat je de voorbije jaren hebt geleerd om in de praktijk. Je verleent  je praktische kennis aan een interne- of externe opdrachtgever.  Binnen de projecten ontwikkel je je assertiviteit en je zoekt je draai in de communicatiewereld. Je doet essentiële werkervaring op die mooi staat op je CV. Tijdens deze projectperiode werk je als team helemaal zelfstandig. Je levert uiteindelijk een volwaardig communicatieproduct af aan je opdrachtgever. Dit is de beste manier om je kritische visie en verantwoordelijkheidszin te ontwikkelen. 

    De projecten voor het academiejaar 2012-2013 worden in de loop van de maand september 2012 aan de derdejaarsstudenten voorgesteld.

     


    COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
     Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

    Algemene competenties

    • CM24 #Zelfreflectie
    • CM25 #Leerbereidheid
    • CM26 #Initiatiefzin
    • CM27 #Assertiviteit
    • CM28 #Samenwerkingsgerichtheid
    • CM29 #Flexibiliteit
    • CM30 #zelfstandigheid
    • CM31 #Innovativiteit en creativiteit
    • CM32 #Omgaan met stress
    • CM33 #Organisatiesensitiviteit
    • CM34 #Evalueren
    • CM35 #Leergierigheid
    • CM36 #Denken en redeneren
    • CM37 #Deadlinegericht werken
    • CM38 #Leidinggeven
    • CM39 #Projectmatig en methodisch werken
    • CM40 #360° inlevingsvermogen
    Algemene beroepsgerichte competenties
    • CM41 #Informatie zoeken en beoordelen
    • CM42 #anderstalige informatie zoeken
    • CM43 #Tekstproductie in het Nederlands
    • CM44 #Mondelinge taalvaardigheid in het Nederlands
    • CM45 #Mondelinge taalvaardigheid in vreemde talen
    • CM46 #Netwerken en contactvaardigheid
    • CM47 #organiseren
    • CM48 #Mediabewustzijn
    • CM49 #Maatschappijbewustzijn en actualiteitszin
    • CM50 #Deontologisch verantwoord handelen
    Beroepsspecifieke competenties
    • CM51 #Onderzoeken
    • CM52 #Communicatie plannen
    • CM53 #Anderstalige tekstproductie
    • CM54 #Fotografie, lay-out en grafische vormgeving
    • CM55 #Audiovisuele productie en multimedia
    • CM56 #Aansturen
    • CM57 #Budgetopvolging en administratie

    SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN

    Je kan :

    • vergadertechnieken beheersen
    • rapporteren
    • evenementen organiseren
    • communicatiestrategieën ontwikkelen

     De beroepspecifieke doelstellingen worden per project afgesproken .


    VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
    Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
    'Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor het voltijds modelpakket 2 commerciële communicatie of public relations en voorlichting.'
    'Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor het voltijds modelpakket 2 commerciële communicatie of public relations en voorlichting. Studenten VP zijn geslaagd voor modelpakket 1'


    Andere begincompetenties
    Geen
    LEERINHOUDEN
    Afhankelijk van het project
    STUDIEMATERIAAL
    Handleiding projectperiode
    WERKVORMEN
    Soort werkvorm    
    hoor- en werkcolleges:

     0

    %
    practicum en oefeningen:

      0

    %

    vormen van groepsleren:

      100

    %
    Verdere toelichting:
    • project
    • vergaderingen, reviews
    • presentatie

    EVALUATIE

    Eerste examenperiode
    CategorieWeging van categorieën
    permanente evaluatie100%

    • Proces- en productevaluatie: de puntenverdeling en de manier waarop geëvalueerd wordt, vind je in de projectbrochure.
    • We willen er op wijzen dat er zeer strenge regels zijn voor afwezigheden bij de projectgebonden activiteiten en  bij de vergadermomenten.
    • Het niet naleven van deze regels leidt onherroepelijk tot een uitsluiting uit het project.
    • Project is een kernvak. Dat betekent dat een onvoldoende niet delibereerbaar is.

     
    Dit opleidingsonderdeel bestaat uit facetten. Elk facet levert één deelcijfer op.
    Het totaalcijfer van een opleidingsonderdeel dat bestaat uit verschillende facetten, is de som van de deelcijfers van de facetten, herleid naar 20. 
      


    tijd voor examinering
    uren

    0 

    Tweede examenperiode
    ONMOGELIJK, herkansing gebeurt pas in het volgende academiejaar
     
    INFORMATIE OVER DE FACETTEN
    • individueel proces
    • taalvaardigheid
    • collectief proces
    • collectief product
     
    Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 25/02/2013
    Commerciële communicatie verkorte programma's - Verkort programma CC voor bachelors marketing - International brand communication
      
    O.O. heeft componenten:Neen
    Afstudeerrichting//Leertraject:Commerciële communicatie verkorte programma's
    Code:2140300037
    Academiejaar:2012-2013
    Type:kern,keuze
    Niveau:gespecialiseerd
    Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 of 3 - Semester 1,
    Contacturen:0
    Aantal studiepunten:3
    Totaal studietijd:78
    Examencontract:mogelijk
    Deliberatie:mogelijk
    Vrijstelling:mogelijk
    Onderwijstaal:
    Lector(en)Helga Van den Bulck

     

    KORTE OMSCHRIJVING
    Brands play a key role in the communcation strategy of a company. They help to establish the identity of the firm in the marketplace and to develop a solid customer franchise.
    Many firms move into international markets by acquiring companies in other countries or by entering into international alliances. They therefore need to harmonise their brand portfolio across boundaries on the basis of a cohesive and effective brand strategy.
    What kind of communication strategy will they choose? Is there a differentiation of strategy in time, place or culture? 
    The course IBC gives the students a theoretical and practical view on the methods, techniques used by the big global brands.

    COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
     Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

    Algemene competenties

    • CM24 #Zelfreflectie
    • CM25 #Leerbereidheid
    • CM26 #Initiatiefzin
    • CM27 #Assertiviteit
    • CM28 #Samenwerkingsgerichtheid
    • CM30 #zelfstandigheid
    • CM32 #Omgaan met stress
    • CM34 #Evalueren
    • CM35 #Leergierigheid
    • CM36 #Denken en redeneren
    • CM37 #Deadlinegericht werken
    • CM39 #Projectmatig en methodisch werken
    • CM40 #360° inlevingsvermogen
    Algemene beroepsgerichte competenties
    • CM41 #Informatie zoeken en beoordelen
    • CM42 #anderstalige informatie zoeken
    • CM49 #Maatschappijbewustzijn en actualiteitszin
    Beroepsspecifieke competenties
    • CM51 #Onderzoeken
    • CM52 #Communicatie plannen
    • CM53 #Anderstalige tekstproductie

    SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN

    You should have an understanding of:

    - the role and the meaning of brands
    - the dynamics of international brands
    - brand portfolio's and architecture

    - the basic principles of an international brand policy
    - the complexity of the context of international brand communication

    MEERWAARDE ONDERWIJSTAAL

    Meerwaarde voor de studenten.

    Engels geeft een meerwaarde omdat branding in het hedendaagse ondernemerslandschap zich vooral focust op Europees en internationaal niveau. Grote multinationals stellen grootscheepse internationale campagnes op die ofwel bij ons worden ontwikkeld en naar buitenlandse zusterbedrijven worden doorvertaald of omgekeerd. Ook bronnenmateriaal is vaak enkel in een andere taal beschikbaar. Kennis van vakjargon in het Engels vergemakkelijkt contacten binnen o.a. Europese multinationals.


    VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
    Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
    'Om in te kunnen schrijven vr dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Reclame; en moet je minstens 80 stpnt verworven hebben uit het voltijds modelpakket - CM.'
    'Om in te kunnen schrijven vr dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Reclame; en moet je minstens 80 stpnt verworven hebben uit het voltijds modelpakket - CM. Studenten VP moeten geslaagd zijn voor Reclame.'


    Andere begincompetenties

    You should have a thorough knowledge of the main aspects of integrated corporate and marketing communication.

    • integrated marketing communication
    • commercial communication
    • advertising

    LEERINHOUDEN
    • Positioning of a brand
    • Brand awareness
    • Brand equity
    • Patterns of brand architecture, brand portfolio
    • Dynamics in brand structure
    • Branding strategies
    • Cultural aspects of worldwide communication campaigns

    STUDIEMATERIAAL
    • Syllabus 'International brand communication'  2010-2011
    • M.DE MOOIJ. Global marketing and advertising. Understanding the cultural paradoxes. London,
     Thousand Oaks, 2009, 315p. (recommended reading)

    WERKVORMEN
    Soort werkvorm    
    hoor- en werkcolleges:

     50

    %
    practicum en oefeningen:

      50

    %

    vormen van groepsleren:

      0

    %
    Verdere toelichting:

    You have to apply every chapter of the theory immediately by analysing a chosen brand. In class you have to give short reviews on your reseach results. You will get familiar with the theory by using it for their assignment.
    You will work in a group with other students.


    EVALUATIE

    Eerste examenperiode
    CategorieWeging van categorieën
    permanente evaluatie100%

    You and your team members will be assessed on the reviews and dossier:

    ®      Review 1: 10%

    ®      Review 2: 10%     

    ®      Review 3: 10%

    ®      Review 4: 20%

    ®      Review 5: 20%

    ®      Dossier: 10 % (collective) + 20% (individual part)

     


    tijd voor examinering
    uren

    0 

    Tweede examenperiode
    CategorieWeging van categorieën
    permanente evaluatie100%

    You have to make a dossier on a new global brand:  100%
     
    Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 10/10/2012
    Commerciële communicatie verkorte programma's - Verkort programma CC voor bachelors marketing - Intercultural communication
      
    O.O. heeft componenten:Neen
    Afstudeerrichting//Leertraject:Commerciële communicatie verkorte programma's
    Code:2140300038
    Academiejaar:2012-2013
    Type:kern,
    Niveau:gespecialiseerd
    Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 of 3 - Semester 1
    Contacturen:0
    Aantal studiepunten:3
    Totaal studietijd:78
    Examencontract:mogelijk
    Deliberatie:mogelijk
    Vrijstelling:mogelijk
    Onderwijstaal:
    Lector(en)Helga Van den Bulck

     

    KORTE OMSCHRIJVING
    The main focus of this course is the importance of intercultural communication in different settings.
    Starting with insights on culture and communication the following subjects will be covered:
    demographic and cultural issues, narrative approach, communication models and patterns, dimensions of culture, cultural adaptations perspectives, culture shock and intercultural competence.


    COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
     Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

    Algemene competenties

    • CM24 #Zelfreflectie
    • CM25 #Leerbereidheid
    • CM28 #Samenwerkingsgerichtheid
    • CM30 #zelfstandigheid
    • CM31 #Innovativiteit en creativiteit
    • CM34 #Evalueren
    • CM35 #Leergierigheid
    • CM36 #Denken en redeneren
    • CM37 #Deadlinegericht werken
    Algemene beroepsgerichte competenties
    • CM49 #Maatschappijbewustzijn en actualiteitszin
    Beroepsspecifieke competenties
    • CM51 #Onderzoeken
    • CM52 #Communicatie plannen

    SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
    • you know how to communicate in international settings with people from different cultures.
    • you know how to recognize the contributions to knowledge and civilization that have been made by members of various cultural groups.
    • you know how to appreciate and understand the multicultural richness of our society, the dynamics of the interaction between such diverse cultural groups, the international dimensions of this phenomenon, and the evolving roles of men and women within that complex socio-economic and cultural situation.
    • you know how to share and accept the perceptions and experiences of people of different cultures, even though they may differ greatly from one's own.
    • you are aware of the fact that enhancing career prospects for working effectively in international companies or organisations in Belgium and abroad is only possible by training on intercultural skills.
    MEERWAARDE ONDERWIJSTAAL

    Meerwaarde voor de studenten.

    Engels geeft een meerwaarde omdat communicatie in het hedendaagse ondernemerslandschap zich vooral focust op Europees en internationaal niveau. Culturele verschillen zijn regelmatig een heet hangijzer bij interregionale tot internationale campagnes en contacten. Ook bronnenmateriaal is vaak enkel in een andere taal beschikbaar. Kennis van vakjargon in het Engels vergemakkelijkt contacten binnen o.a. Europese multinationals.


    VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
    Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
    'Om in te kunnen schrijven vr dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Communicatie en invloed; en moet je minstens 80 stpnt verworven hebben uit het voltijds modelpakket - CM.'
    'Om in te kunnen schrijven vr dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Communicatie en invloed; en moet je minstens 80 stpnt verworven hebben uit het voltijds modelpakket - CM. Studenten VP moeten geslaagd zijn voor Communicatie en invloed.'


    Andere begincompetenties
    Thorough knowledge of the basic communication theory.
    LEERINHOUDEN
    • Importance of intercultural communication: demographic and cultural issues.
    • communication models
    • dimensions of culture
    • communication and culture
    • intercultural competence

    STUDIEMATERIAAL
    • Power Point
    • Recommended reading:
     Cooper-Calloway-Thomas and Simonds (2007), A text with readings, 339p.
     Pearson and Oetzel (2009), Intercultural communication, A layered approach, 400p.
     Chaney, Martin (2007), Intercultural business communication, 306p.
     Harvey, Allard (2005), Understanding and managing diversity. 324p.


    WERKVORMEN
    Soort werkvorm    
    hoor- en werkcolleges:

     45

    %
    practicum en oefeningen:

      45

    %

    vormen van groepsleren:

      10

    %
    Verdere toelichting:
    • Lectures and seminars
    • Discussion groups
    • Guest colleges
    • Workshops

    EVALUATIE

    Eerste examenperiode
    CategorieWeging van categorieën
    permanente evaluatie50%
    schriftelijk examen50%

    • written examination: 50%
    • paper: 50%

    tijd voor examinering
    uren

    2 

    Tweede examenperiode
    CategorieWeging van categorieën
    permanente evaluatie50%
    schriftelijk examen50%

    • written examination: 50%
    • paper: 50%
     
    Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 10/10/2012
    Commerciële communicatie verkorte programma's - Verkort programma CC voor bachelors marketing - Campagne 1 onderzoek
      
    O.O. heeft componenten:Neen
    Afstudeerrichting//Leertraject:Commerciële communicatie verkorte programma's
    Code:2140300039
    Academiejaar:2012-2013
    Type:kern,
    Niveau:gespecialiseerd
    Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 of 3 - Semester 1
    Contacturen:0
    Aantal studiepunten:3
    Totaal studietijd:78
    Examencontract:niet mogelijk
    Deliberatie:niet mogelijk
    Vrijstelling:mogelijk
    Onderwijstaal:
    Lector(en)Stephaan Poppe
    Helga Van den Bulck
    Mark van Varik
    Gisèle Broos
    Koen Vlecken
    Nancy Van Temsche
    Kristoff Martens
    Yannick Van Gool

     

    KORTE OMSCHRIJVING

    De modules Campagne zijn gestoeld op een nauwe samenwerking tussen de vakken  reclame, wetgeving en deontologie, mediaplanning, media en de talen (N-F-E). Je bepaalt in teams van 4 de strategie, het concept en bouwt een campagne-gezicht op. Alle media die je ontwikkelt, krijgen een plaats binnen het mediaplan. Je presenteert tenslotte de volledige campagne aan de opdrachtgever.

    Alle vaardigheden komen hier samen: een grondig vooronderzoek, een marktanalyse, een strategie met daarbij horend mediaplan. De  lessen Multimedia hebben duidelijk hun vruchten afgeworpen, want je bent in staat om voor de campagne de affiches, advertenties, boomerangkaartjes, website, … te ontwerpen en uit te werken.

     

    Een goede campagne valt of staat met een grondig onderzoek. Het is dus absoluut noodzakelijk dat je een analyse maakt van de sector, het product, de doelgroep, … vooraleer je verder gaat. Deskresearch en fieldresearch komen in deze fase aan bod.


    COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
     Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

    Algemene competenties

    • CM25 #Leerbereidheid
    • CM27 #Assertiviteit
    • CM28 #Samenwerkingsgerichtheid
    • CM30 #zelfstandigheid
    • CM31 #Innovativiteit en creativiteit
    • CM33 #Organisatiesensitiviteit
    • CM34 #Evalueren
    • CM36 #Denken en redeneren
    • CM37 #Deadlinegericht werken
    • CM39 #Projectmatig en methodisch werken
    • CM40 #360° inlevingsvermogen
    Algemene beroepsgerichte competenties
    • CM41 #Informatie zoeken en beoordelen
    • CM42 #anderstalige informatie zoeken
    • CM45 #Mondelinge taalvaardigheid in vreemde talen
    • CM47 #organiseren
    Beroepsspecifieke competenties
    • CM51 #Onderzoeken
    • CM52 #Communicatie plannen
    • CM53 #Anderstalige tekstproductie

    SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN

    Je zet toegepast onderzoek op in het kader van een communicatievraagstuk, voert het uit, analyseert het en rapporteert erover.

    Je formuleert een communicatieprobleem en plant daarrond een toegepast onderzoeksproject en voert het ook uit.

    Je analyseert en gebruikt bestaand onderzoeksmateriaal.

    Je zoekt communicatiemateriaal op, analyseert het en synthetiseert het.

    Je functioneert efficiënt als lid van een team en hebt zicht op je eigen rol voor de organisatie, zowel binnen de organisatie als in de bredere maatschappelijke context.

    Je schat maatschappelijke en juridische implicaties van communicatievormen en -uitingen in en handelt deontologisch verantwoord.

    Je communiceert mondeling en schriftelijk intern en extern in het Nederlands en in twee vreemde talen


    VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
    Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
    'Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor het voltijds modelpakket 2 commerciële communicatie en moet je je ook inschrijven voor: campagne 2 stragegie; campagne 3 uitvoering.'
    'Om in te kunnen schrijven voor dit oo moet je geslaagd zijn vr het voltijds modelpakket 2 CC en moet je ook inschrijven vr: campagne 2 strategie; campagne 3 uitvoering. Studenten VP zijn geslaagd voor mp1 en volgen samen met campagne 2 en 3'


    Andere begincompetenties

    LEERINHOUDEN

    1.     Je verricht zowel desk- als fieldresearch over het onderwerp en de omgeving waarin het thuishoort.

    2.     Ja analyseert de doelgroep die je met je campagne beoogt

    3.     Je stelt  een reclamepige samen: daartoe verzamel je o.a. alle reclame-uitingen van vergelijkbare campagnes


    STUDIEMATERIAAL
    handleiding
    WERKVORMEN
    Soort werkvorm    
    hoor- en werkcolleges:

     0

    %
    practicum en oefeningen:

      0

    %

    vormen van groepsleren:

      100

    %
    Verdere toelichting:

    Voor Frans en Engels zijn er ook momenten van practicum en oefeningen.

    Verplichte coachingmomenten elke week


    EVALUATIE

    Eerste examenperiode
    CategorieWeging van categorieën
    permanente evaluatie100%

    Voor de facetten Frans en Engels worden de deelpunten door de lectoren meegedeeld.

    Wie 3 maal afwezig is bij de procesbegeleiding (=lessen of andere contacten), krijgt een 0 voor het facet dat dan wordt begeleid. Medische attesten gelden NIET als verzachtende omstandigheid.
     
    Peerassessment indicatief 
     


    tijd voor examinering
    uren

     

    Tweede examenperiode
    CategorieWeging van categorieën
    permanente evaluatie100%

     
     
    INFORMATIE OVER DE FACETTEN

    Reclame (onderzoek)

    Frans

    Engels

     
    Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 10/10/2012
    Commerciële communicatie verkorte programma's - Verkort programma CC voor bachelors marketing - Campagne 2 strategie
      
    O.O. heeft componenten:Neen
    Afstudeerrichting//Leertraject:Commerciële communicatie verkorte programma's
    Code:2140300040
    Academiejaar:2012-2013
    Type:kern,
    Niveau:gespecialiseerd
    Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 of 3 - Semester 1
    Contacturen:0
    Aantal studiepunten:5
    Totaal studietijd:130
    Examencontract:niet mogelijk
    Deliberatie:niet mogelijk
    Vrijstelling:mogelijk
    Onderwijstaal:
    Lector(en)Nancy Van Temsche
    Mark van Varik
    Stephaan Poppe
    Yannick Van Gool
    Gisèle Broos
    Helga Van den Bulck
    Koen Vlecken
    Kristoff Martens

     

    KORTE OMSCHRIJVING

    Tijd om het communicatieplan op te stellen. Als je een goed beeld hebt van je doelgroep en de doelstellingen die je met je campagne beoogt, kan je de strategie en het bijhorende concept daarop afstemmen.


    COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
     Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

    Algemene competenties

    • CM25 #Leerbereidheid
    • CM28 #Samenwerkingsgerichtheid
    • CM31 #Innovativiteit en creativiteit
    • CM34 #Evalueren
    • CM36 #Denken en redeneren
    • CM37 #Deadlinegericht werken
    • CM39 #Projectmatig en methodisch werken
    • CM40 #360° inlevingsvermogen
    Algemene beroepsgerichte competenties
    • CM45 #Mondelinge taalvaardigheid in vreemde talen
    • CM47 #organiseren
    • CM48 #Mediabewustzijn
    • CM49 #Maatschappijbewustzijn en actualiteitszin
    Beroepsspecifieke competenties
    • CM52 #Communicatie plannen
    • CM53 #Anderstalige tekstproductie

    SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN

    Je stelt een communicatiestrategie en een passend communicatie- en mediaplan op.

    Je stelt een communicatieplan op.

    Je werkt zelfstandig een geïntegreerd communicatieplan uit en realiseert het op basis van de onderzoeksresultaten.

    Je benoemt doelstellingen en doel-/publieksgroepen en deelt ze in.

    Je werkt een strategie uit en kiest en creatief realiseren de gepaste communicatiemiddelen en realiseert ze op een creatieve manier.

    Je evalueert de impact van concrete acties.

    Je functioneert efficiënt als lid van een team en hebt zicht op je eigen rol voor de organisatie, zowel binnen de organisatie als in de bredere maatschappelijke context.

    Je schat maatschappelijke en juridische implicaties van communicatievormen en -uitingen in en handelt deontologisch verantwoord.

    Je communiceert mondeling en schriftelijk intern en extern in het Nederlands en in twee vreemde talen

    Je stelt een mediaplan op. Je formuleert uitgangspunten (o.m. inzake doelgroepen, budget, seizoen, regio, creative brief,…) en objectieven (o.m. inzake bereik, frequentie, continuïteit,…) om de keuze te verantwoorden van één of meerdere mediumtypen of  -subtypen (Waarom wèl kranten, familiebladen, internet,  regionale TV en géén bioscoop, affichage of  radio?).


    VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
    Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
    'Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor het voltijdse modelpakket 2 - commerciële communicatie en moet je je ook inschrijven voor: campagne 1 onderzoek; campagne 3 uitvoering.'
    'Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor het voltijdse modelpakket 2 - CC en moet je je ook inschrijven voor: campagne 1 onderzoek; campagne 3 uitvoering. Studenten VP zijn geslaagd voor mp1 en volgen samen met: campagne 1 en 2'


    Andere begincompetenties

    LEERINHOUDEN

    1.     Je stelt een communicatieplan op. 

     

    2.     Je doet een voorstel tot budget. Welk budget is volgens jou nodig om de vooropgestelde communicatiedoelstellingen te realiseren? Hierbij hou je rekening met de kosten van de verschillende communicatie-instrumenten en van de media die je denkt in te schakelen en met de productiekosten.

    3.     Je werkt het strategisch luik uit van je mediaplan: je verdeelt je budget over één of meerdere mediumtypes


    STUDIEMATERIAAL
    handleiding
    WERKVORMEN
    Soort werkvorm    
    hoor- en werkcolleges:

     0

    %
    practicum en oefeningen:

      20

    %

    vormen van groepsleren:

      80

    %
    Verdere toelichting:

    Voor Frans en Engels zijn er ook momenten van practicum en oefeningen

    Voor reclame zijn er 2u per week hoorcolleges

    Verplichte coachingmomenten elke week


    EVALUATIE

    Eerste examenperiode
    CategorieWeging van categorieën
    permanente evaluatie80%
    schriftelijk examen20%

    Voor de facetten Frans en Engels worden de deelpunten door de lectoren meegedeeld.

    Voor reclame wordt een examen ingericht tijdens de reeks.

    Wie 3 maal afwezig is bij de procesbegeleiding (=lessen of andere contacten), krijgt een 0 voor het facet dat dan wordt begeleid. Medische attesten gelden NIET als verzachtende omstandigheid.
     
    Peerassessment     tijd voor examinering
    uren

     

    Tweede examenperiode
    CategorieWeging van categorieën
    permanente evaluatie80%
    schriftelijk examen20%

    Voor de facetten Frans en Engels worden de deelpunten door de lectoren meegedeeld.

    Voor reclame wordt een examen ingericht tijdens de reeks.

    Wie 3 maal afwezig is bij de procesbegeleiding (=lessen of andere contacten), krijgt een 0 voor het facet dat dan wordt begeleid. Medische attesten gelden NIET als verzachtende omstandigheid.
     
    Peerassessment 

     
    INFORMATIE OVER DE FACETTEN
    Reclame
    Reclame (examen)
    Mediaplanning
    Engels
    Frans
    Peerassessment
     
    Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 10/10/2012
    Commerciële communicatie verkorte programma's - Verkort programma CC voor bachelors marketing - Campagne 3 uitvoering
      
    O.O. heeft componenten:Neen
    Afstudeerrichting//Leertraject:Commerciële communicatie verkorte programma's
    Code:2140300041
    Academiejaar:2012-2013
    Type:kern,
    Niveau:gespecialiseerd
    Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 of 3 - Semester 1
    Contacturen:0
    Aantal studiepunten:4
    Totaal studietijd:104
    Examencontract:niet mogelijk
    Deliberatie:niet mogelijk
    Vrijstelling:mogelijk
    Onderwijstaal:
    Lector(en)Stephaan Poppe
    Helga Van den Bulck
    Yannick Van Gool
    Mark van Varik
    Nancy Van Temsche
    Gisèle Broos
    Koen Vlecken
    Kristoff Martens

     

    KORTE OMSCHRIJVING

    Het concept moet nu vorm krijgen. Je ontwikkelt enkele media die je voor je vooropgezette doelstellingen wil gaan inzetten. Uiteraard plan je ook waar en wanneer je deze middelen activeert..


    COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
     Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

    Algemene competenties

    • CM25 #Leerbereidheid
    • CM28 #Samenwerkingsgerichtheid
    • CM30 #zelfstandigheid
    • CM31 #Innovativiteit en creativiteit
    • CM36 #Denken en redeneren
    • CM37 #Deadlinegericht werken
    • CM39 #Projectmatig en methodisch werken
    • CM40 #360° inlevingsvermogen
    Algemene beroepsgerichte competenties
    • CM43 #Tekstproductie in het Nederlands
    • CM45 #Mondelinge taalvaardigheid in vreemde talen
    • CM47 #organiseren
    • CM49 #Maatschappijbewustzijn en actualiteitszin
    • CM50 #Deontologisch verantwoord handelen
    Beroepsspecifieke competenties
    • CM52 #Communicatie plannen
    • CM53 #Anderstalige tekstproductie
    • CM54 #Fotografie, lay-out en grafische vormgeving
    • CM55 #Audiovisuele productie en multimedia
    • CM57 #Budgetopvolging en administratie

    SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN

    Je realiseert communicatie in vorm en inhoud.

    Je hanteert audiovisuele technieken en materialen in het kader van de opdracht en beoordeelt de toegepaste communicatieve waarde ervan.

    Je schrijft informatieve en persuasieve teksten voor zowel interne als externe communicatiemedia.

    Je communiceert mondeling en schriftelijk intern en extern in het Nederlands en in twee vreemde talen

    Je past eenvoudige AV-technieken toe en wendt AV-materialen aan; voor complexere taken werk je efficiënt samen efficiënt met specialisten.

    Je functioneert efficiënt als lid van een team en hebt zicht op je eigen rol voor de organisatie, zowel binnen de organisatie als in de bredere maatschappelijke context.

    Je schat maatschappelijke en juridische implicaties van communicatievormen en -uitingen in en handelt deontologisch verantwoord.

    Je werkt het mediaplan verder in detail uit.

    Je bepaalt binnen eenzelfde medium de beste dragers (de perstitels, radiostations , televisiezenders of de beste affichagenetwerken).

    Je stelt een nauwkeurig campagneplan op (flowchart). 


    VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
    Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
    'Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor het voltijdse modelpakket 2 - commerciële communicatie en moet je je ook inschrijven voor: campagne 1 onderzoek; campagne 2 strategie.'
    'Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor het voltijdse modelpakket 2 - CC en moet je je ook inschrijven voor: campagne 1 onderzoek; campagne 2 strategie. Studenten VP zijn geslaagd voor mp 1 en volgen samen met campagne 1 en 2'


    Andere begincompetenties

    LEERINHOUDEN
    • Je  ontwikkelt minstens 3 creaties
    • Creatief presenteren is een must in de reclamesector. Je stelt een pakkende presentatie samen en die geef je aan de hele klas + jury.
    • Je werkt het tactisch luik  van je mediaplan uit.

    STUDIEMATERIAAL
    handleiding
    WERKVORMEN
    Soort werkvorm    
    hoor- en werkcolleges:

     0

    %
    practicum en oefeningen:

      0

    %

    vormen van groepsleren:

      100

    %
    Verdere toelichting:

    Voor Frans en Engels zijn er ook momenten van practicum en oefeningen

    Verplichte coachingmomenten elke week


    EVALUATIE

    Eerste examenperiode
    CategorieWeging van categorieën
    permanente evaluatie100%

    Voor de facetten Frans en Engels worden de deelpunten door de lectoren meegedeeld. Voor een deel van de punten wordt een examen in de reeks ingericht.

    Wie 3 maal afwezig is bij de procesbegeleiding (=lessen of andere contacten), krijgt een 0 voor het facet dat dan wordt begeleid. Medische attesten gelden NIET als verzachtende omstandigheid.
     
    Peerassessment  
     


    tijd voor examinering
    uren

     

    Tweede examenperiode
    CategorieWeging van categorieën
    permanente evaluatie100%

    Voor de facetten Frans en Engels worden de deelpunten door de lectoren meegedeeld. Voor een deel van de punten wordt een examen in de reeks ingericht.

    Wie 3 maal afwezig is bij de procesbegeleiding (=lessen of andere contacten), krijgt een 0 voor het facet dat dan wordt begeleid. Medische attesten gelden NIET als verzachtende omstandigheid.
     
    Peerassessment  

     
    INFORMATIE OVER DE FACETTEN
    Reclame
    Mediaplanning
    Multimedia
    Engels
    Frans
    Presentatie
    Peerassessment
     
    Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 10/10/2012
    Commerciële communicatie verkorte programma's - Verkort programma CC voor bachelors marketing - Stage (CC)
      
    O.O. heeft componenten:Neen
    Afstudeerrichting//Leertraject:Commerciële communicatie verkorte programma's
    Code:2140400045
    Academiejaar:2012-2013
    Type:keuze,
    Niveau:gespecialiseerd
    Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 of 3 - Semester 2
    Contacturen:0
    Aantal studiepunten:12
    Totaal studietijd:312
    Examencontract:niet mogelijk
    Deliberatie:niet mogelijk
    Vrijstelling:mogelijk
    Onderwijstaal:
    Lector(en)Kristel Dreessen

     

    KORTE OMSCHRIJVING
    In het derde jaar loop je stage gedurende minstens twee maanden. Zo maak je alvast kennis met de professionele wereld. Een heuse uitdaging! De Plantijnhogeschool biedt je een hele lijst met stageplaatsen aan in de wereld van de communicatie.  Als je zelf een interessante stageplek kan aanbrengen, staan wij daar uiteraard open voor.
    Je staat er niet alleen voor. De bedrijfsmentor begeleidt je op de stageplaats en de hogeschoolmentor is de lector die je vanuit Plantijn coacht. Je kan altijd bij hem of haar terecht met eventuele vragen of problemen.

    COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
     Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

    Algemene competenties

    • CM24 #Zelfreflectie
    • CM25 #Leerbereidheid
    • CM26 #Initiatiefzin
    • CM27 #Assertiviteit
    • CM28 #Samenwerkingsgerichtheid
    • CM29 #Flexibiliteit
    • CM30 #zelfstandigheid
    • CM31 #Innovativiteit en creativiteit
    • CM32 #Omgaan met stress
    • CM33 #Organisatiesensitiviteit
    • CM34 #Evalueren
    • CM35 #Leergierigheid
    • CM36 #Denken en redeneren
    • CM37 #Deadlinegericht werken
    • CM38 #Leidinggeven
    • CM39 #Projectmatig en methodisch werken
    • CM40 #360° inlevingsvermogen
    Algemene beroepsgerichte competenties
    • CM41 #Informatie zoeken en beoordelen
    • CM42 #anderstalige informatie zoeken
    • CM43 #Tekstproductie in het Nederlands
    • CM44 #Mondelinge taalvaardigheid in het Nederlands
    • CM45 #Mondelinge taalvaardigheid in vreemde talen
    • CM46 #Netwerken en contactvaardigheid
    • CM47 #organiseren
    • CM48 #Mediabewustzijn
    • CM49 #Maatschappijbewustzijn en actualiteitszin
    • CM50 #Deontologisch verantwoord handelen
    Beroepsspecifieke competenties
    • CM51 #Onderzoeken
    • CM52 #Communicatie plannen
    • CM53 #Anderstalige tekstproductie
    • CM54 #Fotografie, lay-out en grafische vormgeving
    • CM55 #Audiovisuele productie en multimedia
    • CM56 #Aansturen
    • CM57 #Budgetopvolging en administratie

    SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
   • Voor elke stageplaats worden er specifieke doelstellingen voor jou vooropgesteld.
   • Samen met jou worden de doelstellingen van de stage besproken en vastgelegd in het stageprogramma.
   • Tijdens het stage-evaluatiegesprek wordt met de bedrijfsmentor en de hogeschoolmentor overlopen of de vooropgestelde doelstellingen door jou gehaald werden.

   • VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
    Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
    Om in te kunnen schrijven voor dit oo moet je geslaagd zijn voor modelpakket 2 Commerciële communicatie en schrijf je ook in voor Stage portfolio Studenten VP zijn geslaagd voor mp 1 en volgen samen met stage portfolio

    Andere begincompetenties

    LEERINHOUDEN
    Je zet tijdens de stageperiode je theoretische kennis om in de praktijk.


    STUDIEMATERIAAL
    Handleiding bij de stages
    WERKVORMEN
    Soort werkvorm    
    hoor- en werkcolleges:

     

    %
    practicum en oefeningen:

      100

    %

    vormen van groepsleren:

      

    %
    Verdere toelichting:

    EVALUATIE

    Eerste examenperiode
    CategorieWeging van categorieën
    permanente evaluatie100%

    Je wordt tijdens je stage geëvalueerd door de bedrijfsmentor en de hogeschoolmentor


    tijd voor examinering
    uren

     

    Tweede examenperiode
    Het stageproces kan niet opnieuw afgelegd worden in de tweede examenperiode.
     
    Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 25/02/2013
    Commerciële communicatie verkorte programma's - Verkort programma CC voor bachelors marketing - Stage portfolio (CC)
      
    O.O. heeft componenten:Neen
    Afstudeerrichting//Leertraject:Commerciële communicatie verkorte programma's
    Code:2140400049
    Academiejaar:2012-2013
    Type:kern,
    Niveau:gespecialiseerd
    Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 3 - Semester 2
    Contacturen:0
    Aantal studiepunten:3
    Totaal studietijd:78
    Examencontract:niet mogelijk
    Deliberatie:mogelijk
    Vrijstelling:mogelijk
    Onderwijstaal:
    Lector(en)Kristel Dreessen

     

    KORTE OMSCHRIJVING
    Je maakt na je stage een digitaal portfolio en een reflectieverslag. Daarin breng je verslag uit van je stage en reflecteer je over je eigen prestaties en vaardigheden. Via de blog breng je op een creatieve manier verslag uit van je stagewerkzaamnheden en je stageplaats.

    COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
     Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

    Algemene competenties

    • CM24 #Zelfreflectie
    • CM25 #Leerbereidheid
    • CM30 #zelfstandigheid
    • CM34 #Evalueren
    • CM37 #Deadlinegericht werken
    Algemene beroepsgerichte competenties
    • CM41 #Informatie zoeken en beoordelen
    • CM43 #Tekstproductie in het Nederlands
    • CM44 #Mondelinge taalvaardigheid in het Nederlands
    • CM47 #organiseren
    Beroepsspecifieke competenties
    • CM54 #Fotografie, lay-out en grafische vormgeving
    • CM55 #Audiovisuele productie en multimedia

    SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN

    VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
    Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
    Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je je ook inschrijven voor Stage (CC) Studenten VP zijn geslaagd voor mp 1 en volgen samen met Stage of Stage XL

    Andere begincompetenties

    LEERINHOUDEN
    • Je bent in staat een degelijke reflectie te maken op je stage en je stagewerkzaamheden.
    • Je stelt je stage visueel voor in een digitaal portfolio of blog.

    STUDIEMATERIAAL
    Handleiding bij de stages
    WERKVORMEN
    Soort werkvorm    
    hoor- en werkcolleges:

     

    %
    practicum en oefeningen:

      100

    %

    vormen van groepsleren:

      

    %
    Verdere toelichting:

    EVALUATIE

    Eerste examenperiode
    CategorieWeging van categorieën
    permanente evaluatie100%

    Het portfolio en het reflectieverslag worden geëvalueerd door de hogeschoolmentor en een tweede lezer die at random wordt aangeduid.


    tijd voor examinering
    uren

     

    Tweede examenperiode

    Het portfolio en het reflectieverslag worden geëvalueerd door de hogeschoolmentor en een tweede lezer die at random wordt aangeduid.

     
    Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 25/02/2013