ECTS-database Plantijn Hogeschool
Wetenschap en techniek - Elektromechanica - EM1 SAP
  
cataloognrbenamingstudiepunten
3110300005Elektrische machines9
|__Elektrische machines
|__Labo Elektrische machines
|__Technologie elektriciteit
3110300006Industriële elektronica5
|__Industriële elektronica
|__Analoge technieken
3110300008Analyse van machinesystemen6
|__Analyse mach.systemen deel 1
|__Analyse mach.systemen deel 2
31113000043D-ontwerp technieken10
|__Inventor
|__3D-engineering deel 1
|__3D-engineering deel 2
3111300006Technisch Engels4
|__Technisch Engels deel 1
|__Technisch Engels deel 2
3111300007Automatisatie9
|__Gestructureerd programmeren
|__Hydropneumatica
|__Project automatisatie
|__Automatisatie
3111300008Studiebegeleiding en -oriëntering4
|__Oefensessies
|__Optiekeuzetraject
3111300010Wetenschappen en wiskunde5
|__Toegepaste Wiskunde
|__Warmteleer
3111300011Projecten mechatronica8
Elektromechanica - EM1 SAP - Elektrische machines
  
O.O. heeft componenten:Ja
O.O. bestaat uit componenten:Elektrische machines
Labo Elektrische machines
Technologie elektriciteit
Afstudeerrichting//Leertraject:EM1 SAP
Code:3110300005
Academiejaar:2012-2013
Type:kern,kernondersteunend
Niveau:inleidend,uitdiepend
Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 - Module 2-3,
Contacturen:81
Aantal studiepunten:9
Totaal studietijd:234
Examencontract:niet mogelijk
Deliberatie:mogelijk
Vrijstelling:mogelijk
Onderwijstaal:
Lector(en)Wim Van Goethem
Bart Van Mol
Olivier Vangrunderbeek
Alex Broeckx

 


COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
 Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

Algemene competenties

 • EM101 De student kan nauwgezet, op een zelfstandige wijze, strategisch/efficient denken en verantwoord handelen in een multidisciplinaire omgeving van de beroepscontext.
Algemene beroepsgerichte competenties
 • EM210 De student kan via analyse van relevante fysische gegevens, tot oplossingen komen.
 • EM211 De student kan, vanuit technische, economische en functionele specificaties, een oplossing voorstellen en kan hierbij een gefundeerde keuze maken uit alternatieven.
Beroepsspecifieke competenties
 • EM318 De student is in staat om vakkundig installaties/machines, of delen ervan, te demonteren en te monteren.
 • EM320 De student is in staat om systemen te installeren, aan te sluiten, te koppelen en te vervangen volgens de gegeven schema's en plantekeningen, rekening houdend met de vigerende veiligheidsregels en -middelen die hij/zij kritisch weet toe te passen.
 • EM321 De student is in staat om installaties/machines, of delen ervan, na onderhoudsactiviteiten af te regelen, te testen, op te starten en in dienst te nemen.
 • EM345 De student is in staat om plans en schemas te lezen en te begrijpen.

SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
 • Zie fiche Elektrische machines
 • Zie fiche Labo elektrische machines
 • Zie fiche Technologie elektriciteit
MEERWAARDE ONDERWIJSTAAL

Meerwaarde voor de studenten.

Hiermee creëren we een leeromgeving waarin studenten hun basiskennis Engels kunnen oefenen en waarin ze toegestaan worden om fouten te maken. Zo leren de studenten, zoals in de latere beroepspraktijk, een technisch gesprek te voeren in een andere taal.


VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je je ook inschrijven voor: Elektriciteit of Projecten mechatronica

Andere begincompetenties
 • De student heeft voldaan aan de algemene toelatingsvoorwaarden zoals bepaald in het onderwijs- en examenreglement

WEGING

ComponentenWeging
Elektrische machines44%
Labo Elektrische machines33%
Technologie elektriciteit23%

 • Om te slagen voor dit studieonderdeel moeten de studenten minimum 10/20 scoren. Dat eindcijfer komt 'gewogen' cumulatief tot stand op basis van de behaalde deelcijfers van de diverse studiedeelactiviteiten die dit studieonderdeel vormen.
 • Raadpleeg de studiegids v/h departement WET voor alle vragen oa. met betrekking tot: examenreglement, deliberatieregels, aanwezigheid bij onderwijsactiviteiten, fraude, inhaalexamens, studievoortgangsbewaking, inzagerecht examens, enz ...
 
Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 21/01/2013
Elektromechanica - EM1 SAP - Elektrische machines
  
Component behoort tot: Elektrische machines
Afstudeerrichting//Leertraject:EM1 SAP
Code:3110300005
Academiejaar:2012-2013
Lector(en)Wim Van Goethem
Bart Van Mol
Olivier Vangrunderbeek
Alex Broeckx

 

KORTE OMSCHRIJVING

Het alom tegenwoordige Wikipedia vertolkt het woord 'machine' als een mechanisme dat een vorm van beweging of energie in een andere vorm van beweging of energie kan omzetten.

Deze cursus beoogt enkel de behandeling van "elektrische machines", wat volgens de vorige definitie neerkomt op mechanismen die elektrische energie omzetten in beweging, of beweging in elektrische energie.

Nagenoeg elke machine die de mens ooit gebouwd heeft om elektrische energie om te zetten in een vorm van beweging, komt neer op één of andere vorm van motor, een machine die elektriciteit omzet in een cirkelvormige beweging. Bijna alle andere vormen van beweging die industrieel beschikbaar zijn, zijn omzettingen van deze cirkelvormige bewegingen naar een andere vorm. Vergelijk het met de fiets die een rechte weg aflegt, maar gebaseerd is op de cirkelvormige beweging van de pedalen.

Dit vak behandelt dan ook de verschillende types motoren in detail, en de principes waarop zij gebaseerd zijn. De bouwvorm en werkingsprincipes zijn afhankelijk van de toepassing, de geaardheid van het voedingsnet, en van de vereisten die aan het type motor gesteld worden.

Daarnaast wordt ook de transformator en zijn verschillende uitvoeringen behandeld, een apparaat dat puur op elektrische werking gebaseerd is en onmogelijk uit onze industriele omgeving weg te denken is.


COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
 Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

Algemene competenties

 • EM101 De student kan nauwgezet, op een zelfstandige wijze, strategisch/efficient denken en verantwoord handelen in een multidisciplinaire omgeving van de beroepscontext.
Algemene beroepsgerichte competenties
 • EM210 De student kan via analyse van relevante fysische gegevens, tot oplossingen komen.
 • EM211 De student kan, vanuit technische, economische en functionele specificaties, een oplossing voorstellen en kan hierbij een gefundeerde keuze maken uit alternatieven.
Beroepsspecifieke competenties
 • EM318 De student is in staat om vakkundig installaties/machines, of delen ervan, te demonteren en te monteren.
 • EM320 De student is in staat om systemen te installeren, aan te sluiten, te koppelen en te vervangen volgens de gegeven schema's en plantekeningen, rekening houdend met de vigerende veiligheidsregels en -middelen die hij/zij kritisch weet toe te passen.
 • EM321 De student is in staat om installaties/machines, of delen ervan, na onderhoudsactiviteiten af te regelen, te testen, op te starten en in dienst te nemen.

SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
 1. De student dient het gedrag van de behandelde machines te kunnen voorspellen en verklaren, en in die mate dat de student kan optreden als raadsman bij de relevante keuze van machines, zonder schade te berokkenen aan installaties of personen.
 2. Hij dient daarvoor voldoende inzicht in elektrisch denken aan te kweken, om punt 1 te beheersen ook na het verdwijnen van de zuiver cognitieve kennis die onderdeel uitmaakt van de leerstof.
 3. Hij dient tevens inzicht te hebben in de fysieke opbouw van de behandelde machines, in een aanloop naar onderhoud van de machines die in de labo's in volgende blokken verder wordt uitgewerkt.
 4. De student heeft voldoende inzicht in elektrisch denken om hiermee de functie en het gedrag van andere (onbehandelde) machines te kunnen verklaren.
MEERWAARDE ONDERWIJSTAAL

Meerwaarde voor de studenten.

Hiermee creëren we een leeromgeving waarin studenten hun basiskennis Engels kunnen oefenen en waarin ze toegestaan worden om fouten te maken. Zo leren de studenten, zoals in de latere beroepspraktijk, een technisch gesprek te voeren in een andere taal.


VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je je ook inschrijven voor: Elektriciteit of Projecten mechatronica

Andere begincompetenties
 • Voldaan aan de algemene toelatingsvoorwaarden zoals bepaald in het onderwijs- en examenreglement.

LEERINHOUDEN
 • Werking van de gelijkstroommotor.
 • Aansluitingen en aanloop van de gelijkstroommotor.
 • Bouw van de gelijkstroommotor
 • Studie van de eenfasige transformator: werking, uitvoering en tests.
 • Studie van de driefastige transformator: werking, uitvoering. .
 • Werking van de asynchrone en synchrone motor.
 • Soorten en aanloop van de asynchrone en synchrone motor.
 • Bouw en beveiliging van de asynchrone en synchrone motor.
 • Onderhoud van motoren.
 • Werking en bouw van de stappenmotor.
 • Werking en bouw van de servomotor.

STUDIEMATERIAAL
 • Cursus Elektrische machines: Jan Casteels - Departement Elektromechanica

                  (4-delig: gelijkstroommotoren, transformatoren, wisselstroommotoren en speciale motoren)


WERKVORMEN
Soort werkvorm    
hoor- en werkcolleges:

 100

%
practicum en oefeningen:

  0

%

vormen van groepsleren:

  0

%
Verdere toelichting:
 • Hoorcollege met begeleidende oefeningen, monitoraat.
 • Leerbegeleiding: monitoraat in week 7, 8 en 9

EVALUATIE

Eerste examenperiode
CategorieWeging van categorieën
Schriftelijke evaluatie100%

 • Schriftelijk examen met ongeveer 70% theoretische vragen (met o.m. multiple choice en inzichtsvragen) en ongeveer 30% oefeningen.

tijd voor examinering
uren

3 

Tweede examenperiode
CategorieWeging van categorieën
Schriftelijke evaluatie100%

 • Schriftelijk examen met ongeveer 70% theoretische vragen (met o.m. multiple choice en inzichtsvragen) en ongeveer 30% oefeningen.
 
Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 21/01/2013
Elektromechanica - EM1 SAP - Labo Elektrische machines
  
Component behoort tot: Elektrische machines
Afstudeerrichting//Leertraject:EM1 SAP
Code:3110300005
Academiejaar:2012-2013
Lector(en)Wim Van Goethem
Bart Van Mol
Olivier Vangrunderbeek
Alex Broeckx

 

KORTE OMSCHRIJVING

In dit vak wordt de theorie van de elektrische machines in de praktijk gebracht.
We bestuderen de  verschillende AC- en DC motoren en besteden bijzondere aandacht aan de specifieke belastingscurves en nominale gegevens.
Wat de transformatoren betreft behandelen we zowel enkel- als driefasige schakelingen.

Om de technische termen die je geleerd hebt in de lessen Technisch Engels echt te leren gebruiken en zodoende te onthouden, gaan we in het Labo elektrische machines Engels als  voertaal gebruiken. Hier mag je taalfouten maken. Belangrijk is dat je je durft uitdrukken in het Engels. Met vallen en opstaan zal je wat je in de theorie geleerd hebt gebruiken en onthouden.


COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
 Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

Algemene competenties

 • EM101 De student kan nauwgezet, op een zelfstandige wijze, strategisch/efficient denken en verantwoord handelen in een multidisciplinaire omgeving van de beroepscontext.
 • EM102 De student kan geordend, kernachtig en gesynthetiseerd een verslag opstellen, toelichten en/of een opvolgingsdossier beheren / De student kan beroepsspecifieke informatie opzoeken en verwerken.
Algemene beroepsgerichte competenties
 • EM209 De student kan zich vlot in een groep/team integreren zodat hij/zij snel en efficint kan deelnemen aan de taken.
 • EM210 De student kan via analyse van relevante fysische gegevens, tot oplossingen komen.
 • EM214 De student is in staat om uitvoerende taken nauwgezet en volgens de regels van de kunst (of goed vakamanschap) uit te voeren. De student is daarbij in staat om risico's te herkennen en ze gepast in te schatten.
 • EM215 De student kan onder tijdsdruk en bij onvoorziene omstandigheden effectief blijven functioneren door de taken goed te plannen en te organiseren.
Beroepsspecifieke competenties
 • EM316 De student kan via het verzamelen van (meet)gegevens en fysische waarnemingen het oorzakelijk verband van de fout vaststellen.
 • EM355 De student kan op basis van afstudeerspecifieke kennis een technisch gesprek voeren in de Engelse en de Franse of Duitse taal.

SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
 • De student is in staat om diverse types elektrische machines af te stellen, op te starten en in dienst te nemen
 • De student kent de werking van diverse types elektrische motoren en transformatoren.
 • De student kan de courant gebruikte technische termen in het Engels toepassen in een gesprek met vakgenoten.
MEERWAARDE ONDERWIJSTAAL

Meerwaarde voor de studenten.

Hiermee creëren we een leeromgeving waarin studenten hun basiskennis Engels kunnen oefenen en waarin ze toegestaan worden om fouten te maken. Zo leren de studenten, zoals in de latere beroepspraktijk, een technisch gesprek te voeren in een andere taal.


VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je je ook inschrijven voor: Elektriciteit of Projecten mechatronica

Andere begincompetenties
 • De student heeft voldaan aan de algemene toelatingsvoorwaarden zoals bepaald in het onderwijs- en examenreglement

LEERINHOUDEN
 • Kortsluit, nullast-en belastingsproef op transformatoren
 • Klokgetal op driefasige transformatoren
 • Aanloop- en belastingskarakteristieken van gelijk- en wisselstroommachines en generatoren 

STUDIEMATERIAAL
 • Bundels laboproeven
 • Handleidingen van de meettoestellen in het labo en op het digitaal leerplatform Blackboard
 • Labo proefopstellingen
 • Cursus elektrische machines, departement elektromechanica
 • Cursus Technisch Engels deel 1 & deel 2
 • In het labo is een PC beschikbaar met woordenboek Nederlands/Engels en Engels/Nederlands 

WERKVORMEN
Soort werkvorm    
hoor- en werkcolleges:

 0

%
practicum en oefeningen:

  100

%

vormen van groepsleren:

  0

%
Verdere toelichting:
 • Praktische proeven in groepsverband met begeleidingsmomenten
 • Laboinstructies en -opdrachten beschikbaar via het digitaal leerplatform Blackboard

EVALUATIE

Eerste examenperiode
CategorieWeging van categorieën
eindevaluatie30%
permanente evaluatie70%

 • Permanente evaluatie tijdens de Labosessies (70%) bestaande uit:
  • Evaluatie van de voorbereiding :50% van de maximum te behalen punten
  • Evaluatie van de laboverslagen: 50% van de maximum te behalen punten
  • Correctiefactor voor medewerking 0.5 tot 1
 • Eindevaluatie tijdens laatste les of in de examenreeks: Praktische opdracht en mondelinge evaluatie met schriftelijke voorbereiding. (30%)
 • Aanwezigheid verplicht. (zie departementale wegwijs ivm afwezigheid tijdens Labosessies)
 • Een student die 3 of meer keren afwezig is, ongeacht wettig of onwettig, bij labosessies en practica kan voor het desbetreffende opleidingsonderdeel niet meer slagen. Meer hierover kan je lezen in de departementale aanvulling op het onderwijs- en examenreglement.
 • De uitwerking van de voorbereiding van de proef moet het resultaat zijn van eigen werk dat ontwikkeld is binnen dezelfde groep. Samenwerken tussen twee of meerdere groepen voor een deel of de volledige voorbereiding is maw niet toegelaten en kan worden beschouwd als fraude. Zie hiervoor het onderwijs- en examenreglement - departementale aanvullingen § 4.6
 • Student die geen credit heeft verworven voor het opleidingsonderdeel Elektrische machines en niet slaagt voor de component Labo elektrische machines en daarenboven niet geslaagd is voor de eindevaluatie van Labo elektrische machines, wordt doorverwezen naar de tweede examenperiode. Het behaalde cijfer van de eindevaluatie kan je enkel bekomen op de dag van de proclamatie bij je labolector. Hiervoor neem je zelf het initiatief.
 • Exacte examentijd voor de eindevaluatie wordt ad valvas meegedeeld.


tijd voor examinering
uren

3 

Tweede examenperiode
CategorieWeging van categorieën
eindevaluatie30%

 • Praktische opdracht en mondelinge evaluatie met schriftelijke voorbereiding. (30%)
 • Behaalde punten van de permanente evaluatie tijdens de onderwijsperiode blijven behouden (70%)
 
Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 21/01/2013
Elektromechanica - EM1 SAP - Technologie elektriciteit
  
Component behoort tot: Elektrische machines
Afstudeerrichting//Leertraject:EM1 SAP
Code:3110300005
Academiejaar:2012-2013
Lector(en)Wim Van Goethem
Bart Van Mol
Olivier Vangrunderbeek
Alex Broeckx

 

KORTE OMSCHRIJVING
Technologie elektriciteit beslaat een breede waaier van onderwerpen, gaande van de productie van elektriciteit tot het gebruik van sensoren.
De besproken onderwerpen vinden vooral hun toepassing in een industriële productie omgeving , de huishoudelijke elektriciteit wordt eerder in de kantlijn van de cursus besproken.

COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
 Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

Algemene competenties

 • EM102 De student kan geordend, kernachtig en gesynthetiseerd een verslag opstellen, toelichten en/of een opvolgingsdossier beheren / De student kan beroepsspecifieke informatie opzoeken en verwerken.
 • EM108 De student is in staat om vanuit een basishouding van leven(s)lang leren, zelfstandig een leerdoel en leerstrategie bepalen, uitvoeren en het resultaat terug koppelen naar het leerdoel.
Algemene beroepsgerichte competenties
 • EM211 De student kan, vanuit technische, economische en functionele specificaties, een oplossing voorstellen en kan hierbij een gefundeerde keuze maken uit alternatieven.
 • EM212 De student kan bij beroepsmatige en ethische dilemma's (bv. verhoging productiviteit door minder veilig werken) een afweging maken op basis van gedegen maatschappelijk geaccepteerde normen en waarden en een besluit nemen.
Beroepsspecifieke competenties
 • EM345 De student is in staat om plans en schemas te lezen en te begrijpen.

SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
 • De student is vertrouwd met de opbouw van het elektriciteitsnet in de industrie.
 • De student is vertrouwd met de gevaren en de te treffen maatregelen bij het werken aan een elektrische installatie.
 • De student kent de verschillende netstructuren en hun toepassingen.
 • De student kan de verschillende types kabels herkennen, de nodige selectie maken en de benodigde kabeldoorsnede bepalen.
MEERWAARDE ONDERWIJSTAAL

Meerwaarde voor de studenten.

Hiermee creëren we een leeromgeving waarin studenten hun basiskennis Engels kunnen oefenen en waarin ze toegestaan worden om fouten te maken. Zo leren de studenten, zoals in de latere beroepspraktijk, een technisch gesprek te voeren in een andere taal.


VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je je ook inschrijven voor: Elektriciteit of Projecten mechatronica

Andere begincompetenties
 • Voldaan aan de algemene toelatingsvoorwaarden zoals bepaald in het onderwijs- en examenreglement.

LEERINHOUDEN
 • Verdeling en distributie van elektrische energie
  • Spanningsniveaus en verdeelstations
  • Opbouw van een hoogspanningspost in een bedrijf
  • Schakelen in een hoogspanningspost .
 • Gevaren en beveiliging bij het werken aan elektrische installaties
  • Werken aan elektrische installaties
  • Principes van beveiliging tegen elektrische schokken.
 • Netstructuren bij industriële installaties
  • TT, TN en IT netsystemen
  • Keuze van het nulleiderstelsel
  • Beveiliging van personen tegen onrechtstreekse aanraking
  • Controle van de uitschakelvoorwaarden.
 • Kabels voor energietransport
  • Belangrijkste types kabels
  • Keuze van de geleiderdoorsnede
  • Brandveiligheid van elektrische kabels.

STUDIEMATERIAAL
 • Cursus Technologie Elektriciteit, departement elektromechanica, Fr. Duschek O. Vangrunderbeek
 • Diverse componenten uit de praktijk.
 • CEBEO kabelhandboek

WERKVORMEN
Soort werkvorm    
hoor- en werkcolleges:

 100

%
practicum en oefeningen:

  0

%

vormen van groepsleren:

  0

%
Verdere toelichting:
 • Hoorcollege met uit de praktijk aangebrachte voorbeelden en aandachtspunten
 • Diverse elektrische componenten als didactisch materiaal

EVALUATIE

Eerste examenperiode
CategorieWeging van categorieën
Schriftelijke evaluatie100%

 • Schriftelijk examen, de vragen bestaan deels uit multiple choice vragen.

tijd voor examinering
uren

2 

Tweede examenperiode
CategorieWeging van categorieën
Schriftelijke evaluatie100%

 • Schriftelijk examen, de vragen bestaan deels uit multiple choice vragen.
 
Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 21/01/2013
Elektromechanica - EM1 SAP - Industriële elektronica
  
O.O. heeft componenten:Ja
O.O. bestaat uit componenten:Industriële elektronica
Analoge technieken
Afstudeerrichting//Leertraject:EM1 SAP
Code:3110300006
Academiejaar:2012-2013
Type:kern,
Niveau:inleidend
Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 - Module 2-3
Contacturen:54
Aantal studiepunten:5
Totaal studietijd:130
Examencontract:mogelijk
Deliberatie:mogelijk
Vrijstelling:mogelijk
Onderwijstaal:
Lector(en)Bart Van Mol

 


COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
 Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

Algemene competenties

 • EM101 De student kan nauwgezet, op een zelfstandige wijze, strategisch/efficient denken en verantwoord handelen in een multidisciplinaire omgeving van de beroepscontext.
 • EM103 Doelgericht leren (evalueren) van je eigen handelingen (er positieve en negatieve kanten in identificeren) en gericht werken aan verbeteringen ( leerpunten formuleren).
 • EM105 De student kan, op basis van een goed omschreven probleem/project en door toepassing van multidisciplinaire kennis, komen tot innoverende concepten en/of oplossingen (durven innoveren is en begint dikwijls bij het kritisch afvragen van).
 • EM108 De student is in staat om vanuit een basishouding van leven(s)lang leren, zelfstandig een leerdoel en leerstrategie bepalen, uitvoeren en het resultaat terug koppelen naar het leerdoel.
Algemene beroepsgerichte competenties
 • EM210 De student kan via analyse van relevante fysische gegevens, tot oplossingen komen.
 • EM211 De student kan, vanuit technische, economische en functionele specificaties, een oplossing voorstellen en kan hierbij een gefundeerde keuze maken uit alternatieven.
 • EM213 De student kan in snel veranderende werkomstandigheden en op basis van doorzettingsvermogen, prestatiegericht werken.
Beroepsspecifieke competenties
 • EM316 De student kan via het verzamelen van (meet)gegevens en fysische waarnemingen het oorzakelijk verband van de fout vaststellen.
 • EM317 De student kan door het verzamelen van gegevens uit schema's/manuals/tekeningen en het uitvoeren van controlemetingen op de functionaliteit, de oorzaken en hun gevolgen op het proces inschatten, opsporen en verhelpen.
 • EM326 De student kan elektrische ontwerpschema's tekenen en daarbij kabels, zekeringen, schakelapp., verlichting, enz ... berekenen en selecteren op basis van een PVE (plan van eisen).
 • EM333 De student kan technisch-functioneel een eenvoudig (productie-) proces/systeem analyseren.
 • EM339 De student kan op een doordachte manier een probleem analyseren en de oplossingen omzetten naar een ontwerp/programma.
 • EM345 De student is in staat om plans en schemas te lezen en te begrijpen.

SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
 • zie fiche Industriële elektronica
 • zie fiche Analoge technieken

VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je je ook inschrijven voor: Elektriciteit of Projecten mechatronica

Andere begincompetenties
 • Wiskunde en Elektriciteit als ondersteunende vakonderdelen.

WEGING

ComponentenWeging
Industriële elektronica50%
Analoge technieken50%

 • Om te slagen voor dit studieonderdeel moeten de studenten minimum 10/20 scoren. Dat eindcijfer komt 'gewogen' cumulatief tot stand op basis van de behaalde deelcijfers van de diverse studiedeelactiviteiten die dit studieonderdeel vormen.
 • Raadpleeg de studiegids v/h departement WET voor alle vragen oa. met betrekking tot: examenreglement, deliberatieregels, aanwezigheid bij onderwijsactiviteiten, fraude, inhaalexamens, studievoortgangsbewaking, inzagerecht examens, enz ...
 
Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 21/01/2013
Elektromechanica - EM1 SAP - Industriële elektronica
  
Component behoort tot: Industriële elektronica
Afstudeerrichting//Leertraject:EM1 SAP
Code:3110300006
Academiejaar:2012-2013
Lector(en)Bart Van Mol

 

KORTE OMSCHRIJVING

De elektronica-industrie heeft de laatste jaren enkele verschuivingen gekend. De radiocommunicatie domineert niet langer de industrie. Belangrijkere toepassingen werden ‘computers’, ‘aandrijftechniek en robotica in het bijzonder’, ‘instrumentatie’ en ‘datacommunicatie’.
 
Deze technieken vinden we terug in alle mogelijke industrieën. We kunnen er als toekomstig technicus niet omheen en daarom draagt kennis van de basiselektronica wezenlijk bij tot het latere begrijpen van tal van toepassingen en systemen.

De cursus 'Industriële Elektronica' heeft niet tot doel om van jullie 'zwakstroom elektronici' te maken in de letterlijke betekenis van die term. Je kunt het eerder beschouwen als een extensie van basiselektriciteit met als doel diepte inzicht te verwerven in tal van schakelingen en systemen zodat daarin gericht storingen gezocht en verholpen kunnen worden.
 
Dit inzicht verwerven realiseren we via verschillende stappen.
Eerst gaan we het begrip ‘weerstand’ verder uitspitten. We beschouwen de variëteit en bestuderen ze grafisch. Verder onderzoeken we de halfgeleiders. Dit materiaal laat ons toe nieuwe componenten te maken met zeer specifieke eigenschappen. Denk daarbij oa. aan de diode en de transistor. We bespreken die componenten gecombineerd in tal van klassieke schakelingen die praktisch in ieder apparaat terug te vinden zijn. We gaan daarbij verder dan enkel de leerstof te reproduceren. Vooral het vermogen om kritisch de wetmatigheden op componentniveau te extrapoleren naar schakelgedrag, of het vermogen om elektrisch te denken, daar gaat het om in deze cursus.
 
De cursus is inhoudelijk volledig, waardoor het mogelijk is hem zelfstandig te studeren. In de lessen echter worden de onderwerpen en toepassingen verder uitgediept zodat net dat vermogen tot kritisch elektrisch denken aangescherpt wordt.


COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
 Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

Algemene competenties

 • EM101 De student kan nauwgezet, op een zelfstandige wijze, strategisch/efficient denken en verantwoord handelen in een multidisciplinaire omgeving van de beroepscontext.
 • EM103 Doelgericht leren (evalueren) van je eigen handelingen (er positieve en negatieve kanten in identificeren) en gericht werken aan verbeteringen ( leerpunten formuleren).
 • EM105 De student kan, op basis van een goed omschreven probleem/project en door toepassing van multidisciplinaire kennis, komen tot innoverende concepten en/of oplossingen (durven innoveren is en begint dikwijls bij het kritisch afvragen van).
 • EM108 De student is in staat om vanuit een basishouding van leven(s)lang leren, zelfstandig een leerdoel en leerstrategie bepalen, uitvoeren en het resultaat terug koppelen naar het leerdoel.
Algemene beroepsgerichte competenties
 • EM210 De student kan via analyse van relevante fysische gegevens, tot oplossingen komen.
 • EM211 De student kan, vanuit technische, economische en functionele specificaties, een oplossing voorstellen en kan hierbij een gefundeerde keuze maken uit alternatieven.
Beroepsspecifieke competenties
 • EM316 De student kan via het verzamelen van (meet)gegevens en fysische waarnemingen het oorzakelijk verband van de fout vaststellen.
 • EM317 De student kan door het verzamelen van gegevens uit schema's/manuals/tekeningen en het uitvoeren van controlemetingen op de functionaliteit, de oorzaken en hun gevolgen op het proces inschatten, opsporen en verhelpen.
 • EM326 De student kan elektrische ontwerpschema's tekenen en daarbij kabels, zekeringen, schakelapp., verlichting, enz ... berekenen en selecteren op basis van een PVE (plan van eisen).
 • EM333 De student kan technisch-functioneel een eenvoudig (productie-) proces/systeem analyseren.
 • EM339 De student kan op een doordachte manier een probleem analyseren en de oplossingen omzetten naar een ontwerp/programma.
 • EM345 De student is in staat om plans en schemas te lezen en te begrijpen.

SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
 • De student verwerft in het algemeen ruimer technisch elektronisch inzicht en scherpt zijn elektrisch denkvermogen aan.
 • De student is in staat om gelijkspanningsnetwerkjes op te lossen.
 • De student verwerft een bredere basiskennis inzake diverse elektronische basiscomponenten met als doel ze te kunnen combineren tot functionele schakelingen en de daarbij horende zinvolle schakellogica.
 • De student verwerft basiskennis mbt. filterschakelingen.
 • De student is in staat om de werking van transistorschakelingen te verklaren.
 • De student kan op basis van Operationele Versterkertheorie, OV-schakelingen begrijpen en ontwerpen. 

VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je je ook inschrijven voor: Elektriciteit of Projecten mechatronica

Andere begincompetenties
 • Voldoen aan de algemene toelatingsvoorwaarden zoals bepaald in het onderwijs- en examenreglement.

LEERINHOUDEN
 • Studie van de verschillende soorten weerstanden.
 • De belastingslijn en het instelpunt toegepast op karakteristieken
 • Passieve filters
 • De diode, zener, led en varicap
 • De opbouw van een voeding
 • De transistorschakelaar
 • De transistorversterker

STUDIEMATERIAAL
 • Cursus industriële elektronica, departement WET - Elektromechanica, B. Van Mol
 • Wetenschappelijk rekenmachine

WERKVORMEN
Soort werkvorm    
hoor- en werkcolleges:

 100

%
practicum en oefeningen:

  0

%

vormen van groepsleren:

  0

%
Verdere toelichting:
 • Hoorcolleges met ingebouwde oefeningen
 • Zelfstandig werk
 • Leerbegeleiding: monitoraat vanaf de 7e week in de betreffende lesmodule

EVALUATIE

Eerste examenperiode
CategorieWeging van categorieën
Schriftelijke evaluatie100%

 • Schriftelijk examen met kennis- en inzichtsvragen .

tijd voor examinering
uren

3 

Tweede examenperiode
CategorieWeging van categorieën
Schriftelijke evaluatie100%

 • Schriftelijk examen met kennis- en inzichtsvragen .
 
Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 21/01/2013
Elektromechanica - EM1 SAP - Analoge technieken
  
Component behoort tot: Industriële elektronica
Afstudeerrichting//Leertraject:EM1 SAP
Code:3110300006
Academiejaar:2012-2013
Lector(en)Bart Van Mol

 

KORTE OMSCHRIJVING

Dankzij de pedagogische volgorde werd onze kennis van weerstanden, spoelen en condensatoren in de elektriciteit uitgebreid met allerlei halfgeleiders zoals oa. dioden en transistoren.

Ondertussen weten we dat de elektronica meestal werkt met zeer kleine stromen. Dit zet de deur om te miniaturiseren in de wereld van de halfgeleidertechnologie open. We hertekenen grote schakelingen naar schakelingen die op een oppervlakte van slechts enkele µm passen.

Dit soort schakelingen waren we eigenlijk al tegengekomen in de cursus gestructureerd programmeren. Hier werden logische functies of schakelblokken zoals oa. de EN en OF besproken. Uiteindelijk zijn deze logische ‘poorten’ niet meer dan slimme schakelingen opgebouwd rond transistoren, dioden, condensatoren, ….en dan geminiaturiseerd.

Deze miniaturisatie techniek wordt uiteraard niet enkel in de digitale technieken gebruikt (de binaire schakellogica) maar we komen ze ook tegen bij de verwerking van zogenaamde analoge signalen (spanning of spanningsval en stroom of deelstromen). We maken er eigenlijk ‘superversterkers’ mee.

Het is net zoals bij industriële elektronica niet ons doel om deze bouwstenen helemaal theoretisch te doorgronden, maar om ermee te leren werken met het oog op interessante toepassingen later in ons beroepsleven.

We bekijken deze schakelingen als een 'black box' en bestuderen in deze cursus de nieuwe mogelijkheden die we dan kunnen verwachten aan de uitgang van die box.

In de syllabus ontbreken hier en daar nog wel enkele conclusies, maar na het volgen van de les kan je die  zelfstandig opbouwen. In de lessen worden de onderwerpen verder uitgediept, zodat het gemakkelijker wordt inzicht te verwerven in deze nieuwe materie.


COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
 Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

Algemene competenties

 • EM101 De student kan nauwgezet, op een zelfstandige wijze, strategisch/efficient denken en verantwoord handelen in een multidisciplinaire omgeving van de beroepscontext.
 • EM103 Doelgericht leren (evalueren) van je eigen handelingen (er positieve en negatieve kanten in identificeren) en gericht werken aan verbeteringen ( leerpunten formuleren).
 • EM105 De student kan, op basis van een goed omschreven probleem/project en door toepassing van multidisciplinaire kennis, komen tot innoverende concepten en/of oplossingen (durven innoveren is en begint dikwijls bij het kritisch afvragen van).
 • EM108 De student is in staat om vanuit een basishouding van leven(s)lang leren, zelfstandig een leerdoel en leerstrategie bepalen, uitvoeren en het resultaat terug koppelen naar het leerdoel.
Algemene beroepsgerichte competenties
 • EM210 De student kan via analyse van relevante fysische gegevens, tot oplossingen komen.
 • EM211 De student kan, vanuit technische, economische en functionele specificaties, een oplossing voorstellen en kan hierbij een gefundeerde keuze maken uit alternatieven.
 • EM213 De student kan in snel veranderende werkomstandigheden en op basis van doorzettingsvermogen, prestatiegericht werken.
Beroepsspecifieke competenties
 • EM316 De student kan via het verzamelen van (meet)gegevens en fysische waarnemingen het oorzakelijk verband van de fout vaststellen.
 • EM326 De student kan elektrische ontwerpschema's tekenen en daarbij kabels, zekeringen, schakelapp., verlichting, enz ... berekenen en selecteren op basis van een PVE (plan van eisen).
 • EM333 De student kan technisch-functioneel een eenvoudig (productie-) proces/systeem analyseren.
 • EM339 De student kan op een doordachte manier een probleem analyseren en de oplossingen omzetten naar een ontwerp/programma.
 • EM345 De student is in staat om plans en schemas te lezen en te begrijpen.

SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
 • De student verwerft een technisch elektronisch inzicht
 • De student is in staat om gelijkspanningsnetten op te lossen
 • De student verwerft een breder kennis van elektronische componenten.
 • De student verwerft een basiskennis van versterkers en verzwakkers.
 • De student verwerft een basiskennis van PID-regelaars.
 • De student kan basis Operationele Versterker(OV)-schakelingen ontwerpen. 
 • De student verwerft basiskennis van EMC.
 • De student verwerft basiskennis van voedingsstabilisatie.

VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je je ook inschrijven voor: Elektriciteit of Projecten mechatronica

Andere begincompetenties
 • Voldoen aan de algemene toelatingsvoorwaarden zoals bepaald in het onderwijs- en examenreglement.

LEERINHOUDEN
 • Studie van de OV.
 • Basisschakelingen met de OV.
 • Tijdsafhankelijke schakelingen (PID).
 • Actieve filters.
 • Voedingsstabilisatie.
 • De geschakelde voeding.
 • EMC.

STUDIEMATERIAAL
 • Cursus analoge technieken, departement elektromechanica, B. Van Mol
 • Wetenschappelijk rekenmachine

WERKVORMEN
Soort werkvorm    
hoor- en werkcolleges:

 100

%
practicum en oefeningen:

  0

%

vormen van groepsleren:

  0

%
Verdere toelichting:
 • Hoorcolleges met ingebouwde oefeningen
 • Zelfstandig werk
 • Leerbegeleiding: monitoraat vanaf de 7e lesweek in de betreffende lesmodule

EVALUATIE

Eerste examenperiode
CategorieWeging van categorieën
Schriftelijke evaluatie100%

 • Schriftelijk examen met kennis- en inzichtsvragen.

tijd voor examinering
uren

3 

Tweede examenperiode
CategorieWeging van categorieën
Schriftelijke evaluatie100%

 • Schriftelijk examen met kennis- en inzichtsvragen.
 
Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 21/01/2013
Elektromechanica - EM1 SAP - Analyse van machinesystemen
  
O.O. heeft componenten:Ja
O.O. bestaat uit componenten:Analyse mach.systemen deel 1
Analyse mach.systemen deel 2
Afstudeerrichting//Leertraject:EM1 SAP
Code:3110300008
Academiejaar:2012-2013
Type:kern,
Niveau:inleidend
Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 - Module 2-3
Contacturen:54
Aantal studiepunten:6
Totaal studietijd:156
Examencontract:mogelijk
Deliberatie:mogelijk
Vrijstelling:mogelijk
Onderwijstaal:
Lector(en)Peter Verhulst

 


COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
 Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

Algemene competenties

 • EM101 De student kan nauwgezet, op een zelfstandige wijze, strategisch/efficient denken en verantwoord handelen in een multidisciplinaire omgeving van de beroepscontext.
 • EM102 De student kan geordend, kernachtig en gesynthetiseerd een verslag opstellen, toelichten en/of een opvolgingsdossier beheren / De student kan beroepsspecifieke informatie opzoeken en verwerken.
Algemene beroepsgerichte competenties
 • EM210 De student kan via analyse van relevante fysische gegevens, tot oplossingen komen.
 • EM211 De student kan, vanuit technische, economische en functionele specificaties, een oplossing voorstellen en kan hierbij een gefundeerde keuze maken uit alternatieven.
Beroepsspecifieke competenties
 • EM317 De student kan door het verzamelen van gegevens uit schema's/manuals/tekeningen en het uitvoeren van controlemetingen op de functionaliteit, de oorzaken en hun gevolgen op het proces inschatten, opsporen en verhelpen.
 • EM320 De student is in staat om systemen te installeren, aan te sluiten, te koppelen en te vervangen volgens de gegeven schema's en plantekeningen, rekening houdend met de vigerende veiligheidsregels en -middelen die hij/zij kritisch weet toe te passen.
 • EM325 De student kan vanuit zijn multidisciplinaire technische kennis verbeteringen of aanpassingen ontwerpen (3D CAD-omgeving), uitvoeren en terugkoppelen aan gestelde verbeterdoelen.
 • EM329 De student is in staat om eenvoudige onderhoudsactiviteiten in te schatten.
 • EM345 De student is in staat om plans en schemas te lezen en te begrijpen.

SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
 • zie fiche Analyse van machinesystemen deel 1
 • zie fiche Analyse van machinesystemen deel 2

VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je je ook inschrijven voor: Toegepaste mechanica of 3D-ontwerp technieken.

Andere begincompetenties
 • Voldoen aan de vereisten zoals gesteld in de studiegids van het departement WET - Elektromechnaica.

WEGING

ComponentenWeging
Analyse mach.systemen deel 134%
Analyse mach.systemen deel 266%

 • Om te slagen voor dit studieonderdeel moeten de studenten minimum 10/20 scoren. Dat eindcijfer komt 'gewogen' cumulatief tot stand op basis van de behaalde deelcijfers van de diverse studiedeelactiviteiten die dit studieonderdeel vormen.
 • Raadpleeg de studiegids v/h departement WET voor alle vragen oa. met betrekking tot: examenreglement, deliberatieregels, aanwezigheid bij onderwijsactiviteiten, fraude, inhaalexamens, studievoortgangsbewaking, inzagerecht examens, enz ...
 
Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 21/01/2013
Elektromechanica - EM1 SAP - Analyse mach.systemen deel 1
  
Component behoort tot: Analyse van machinesystemen
Afstudeerrichting//Leertraject:EM1 SAP
Code:3110300008
Academiejaar:2012-2013
Lector(en)Peter Verhulst

 

KORTE OMSCHRIJVING

In dit opleidingsonderdeel willen we voornamelijk leren om technische handleidingen correct te verwerken/gebruiken. Vanuit bedrijfsspecificaties en tabellen kunnen dan correcte selecties van mechanische onderdelen gemaakt worden zodat bestellingen en reparaties efficient verlopen, maar zeker ook zodat we in nieuwe ontwerpen de gepaste onderdelen selecteren.

Welke verschillende mechanische meettechnieken bestaan er en hoe kunnen deze gespecifieerd worden op een tekening aan de hand van maat-, vorm- en plaatstoleranties. Wat is het effect van temperatuursveranderingen op deze specificaties. Hoe dienen krimp- en persverbindingen ontworpen te worden? Welke verschillende hijsmiddelen worden gebruikt en op welke basis maken we een verantwoorde keuze.

Tot slot behandelen we de verschillende types schroefdraadverbindingen, hun aanduidingen en bestuderen we het onderscheid tussen gewone en voorgespannen verbindingen.

 


COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
 Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

Algemene competenties

 • EM101 De student kan nauwgezet, op een zelfstandige wijze, strategisch/efficient denken en verantwoord handelen in een multidisciplinaire omgeving van de beroepscontext.
 • EM102 De student kan geordend, kernachtig en gesynthetiseerd een verslag opstellen, toelichten en/of een opvolgingsdossier beheren / De student kan beroepsspecifieke informatie opzoeken en verwerken.
Algemene beroepsgerichte competenties
 • EM210 De student kan via analyse van relevante fysische gegevens, tot oplossingen komen.
 • EM211 De student kan, vanuit technische, economische en functionele specificaties, een oplossing voorstellen en kan hierbij een gefundeerde keuze maken uit alternatieven.
 • EM214 De student is in staat om uitvoerende taken nauwgezet en volgens de regels van de kunst (of goed vakamanschap) uit te voeren. De student is daarbij in staat om risico's te herkennen en ze gepast in te schatten.
Beroepsspecifieke competenties
 • EM316 De student kan via het verzamelen van (meet)gegevens en fysische waarnemingen het oorzakelijk verband van de fout vaststellen.
 • EM320 De student is in staat om systemen te installeren, aan te sluiten, te koppelen en te vervangen volgens de gegeven schema's en plantekeningen, rekening houdend met de vigerende veiligheidsregels en -middelen die hij/zij kritisch weet toe te passen.
 • EM325 De student kan vanuit zijn multidisciplinaire technische kennis verbeteringen of aanpassingen ontwerpen (3D CAD-omgeving), uitvoeren en terugkoppelen aan gestelde verbeterdoelen.
 • EM329 De student is in staat om eenvoudige onderhoudsactiviteiten in te schatten.
 • EM345 De student is in staat om plans en schemas te lezen en te begrijpen.

SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
 • De student kan een meetmethode kiezen om een bepaalde maatspecificatie van een werkstuk te controleren.
 • De student kan aan de hand van tabellen keuze van passingen maken en deze passingen berekenen wat betreft de minimale en maximale speling/klemming.
 • De student kan vorm- en plaatstoleranties weergeven op een technische tekening.
 • De student kan de invloed van temperatuurswijzigingen en spanningen berekenen volgens koude en warme krimpmethode.
 • De student kan het juiste hijsgereedschap bepalen om een bepaalde last te tillen, rekening houdende met de geldende veiligheidseisen.
 • De student kan een verantwoorde keuze maken tussen verschillende schroefdraadverbindingen.  
 • De student kan oefeningen oplossen aan de hand van tabellen en formules met betrekking tot de toelaatbare belasting die mogen optreden.

VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je je ook inschrijven voor: Toegepaste mechanica of 3D-ontwerp technieken.

Andere begincompetenties
 • Voldoen aan de vereisten zoals gesteld in de studiegids departement WET - opleiding elektromechanica.

LEERINHOUDEN
 • Meettechnieken.
 • Maat-, vorm- en plaatstoleranties.
 • Temperatuurspanningen,Krimp en Persverbindingen.
 • Staaldraad en hijsmiddelen.
 • Schroefverbindingen. 


STUDIEMATERIAAL
 • Cursus Analyse van machinesystemen: deel 1
 • Formularium Analyse van machinesystemen
 • Tabellenboek voor metaaltechniek door W. De Clippeleer (Plantijn) ISBN 9030156953


WERKVORMEN
Soort werkvorm    
hoor- en werkcolleges:

 100

%
practicum en oefeningen:

  

%

vormen van groepsleren:

  

%
Verdere toelichting:
 • Hoorcolleges met begeleidende oefeningen
 • Studiebegeleiding: monitoraat in week 7, 8 en 9


EVALUATIE

Eerste examenperiode
CategorieWeging van categorieën
Schriftelijke evaluatie100%

 • Schriftelijk examen : Er wordt vooral gelet op het redeneringsvermogen van de student en het gebruik van het formularium en tabellenboek. Het formularium en tabellenboek dat je op het examen gebruikt mag GEEN aantekeningen bevatten. Dat laatste kunnen wij opvatten als fraude en hiervoor verwijzen wij naar het onderwijs- en examenreglement - departementale aanvulling § 4.6

tijd voor examinering
uren

2 

Tweede examenperiode
CategorieWeging van categorieën
Schriftelijke evaluatie100%

 • Schriftelijk examen : Er wordt vooral gelet op het redeneringsvermogen van de student en het gebruik van het formularium en tabellenboek. Het formularium en tabellenboek dat je op het examen gebruikt mag GEEN aantekeningen bevatten. Dat laatste kunnen wij opvatten als fraude en hiervoor verwijzen wij naar het onderwijs- en examenreglement - departementale aanvulling § 4.6
 
Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 21/01/2013
Elektromechanica - EM1 SAP - Analyse mach.systemen deel 2
  
Component behoort tot: Analyse van machinesystemen
Afstudeerrichting//Leertraject:EM1 SAP
Code:3110300008
Academiejaar:2012-2013
Lector(en)Peter Verhulst

 

KORTE OMSCHRIJVING

In dit opleidingsonderdeel willen we voornamelijk leren om technische handleidingen correct te verwerken/gebruiken. Vanuit bedrijfsspecificaties en tabellen kunnen dan correcte selecties van onderdelen gemaakt worden zodat met het juiste onderdeel gewerkt wordt.Welke types van assen bestaan er en hoe gaan we die construeren. Hoe gaan we bewegende onderdelen ondersteunen (lageren) in een constructie en welke factoren spelen een hoofdrol bij de levensduur van deze lagers. Welke asverbindingen, koppelingen en overbrengingsmechanismen zijn er en wat zijn de specifieke voordelen t.o.v. aanverwante onderdelen? Wanneer moeten bepaalde elementen vervangen worden om stilstanden te vermijden? We leren omgaan met informatie die toeleveranciers aanbieden, om zo als technicus zelfstandig te kunnen kiezen en handelen.


COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
 Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

Algemene competenties

 • EM101 De student kan nauwgezet, op een zelfstandige wijze, strategisch/efficient denken en verantwoord handelen in een multidisciplinaire omgeving van de beroepscontext.
 • EM102 De student kan geordend, kernachtig en gesynthetiseerd een verslag opstellen, toelichten en/of een opvolgingsdossier beheren / De student kan beroepsspecifieke informatie opzoeken en verwerken.
Algemene beroepsgerichte competenties
 • EM210 De student kan via analyse van relevante fysische gegevens, tot oplossingen komen.
 • EM211 De student kan, vanuit technische, economische en functionele specificaties, een oplossing voorstellen en kan hierbij een gefundeerde keuze maken uit alternatieven.
Beroepsspecifieke competenties
 • EM317 De student kan door het verzamelen van gegevens uit schema's/manuals/tekeningen en het uitvoeren van controlemetingen op de functionaliteit, de oorzaken en hun gevolgen op het proces inschatten, opsporen en verhelpen.
 • EM320 De student is in staat om systemen te installeren, aan te sluiten, te koppelen en te vervangen volgens de gegeven schema's en plantekeningen, rekening houdend met de vigerende veiligheidsregels en -middelen die hij/zij kritisch weet toe te passen.
 • EM325 De student kan vanuit zijn multidisciplinaire technische kennis verbeteringen of aanpassingen ontwerpen (3D CAD-omgeving), uitvoeren en terugkoppelen aan gestelde verbeterdoelen.
 • EM329 De student is in staat om eenvoudige onderhoudsactiviteiten in te schatten.
 • EM345 De student is in staat om plans en schemas te lezen en te begrijpen.

SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
 • De student kan aan de hand van belastingssituaties een as dimensioneren en de lagerbelasting bepalen.
 • De student kan aan de hand deze lagerbelasting een lagerkeuze maken en de levensduur berekenen. 
 • De student kan tevens de algemene eigenschappen van lagersoorten, afdichtingen,soorten lagersmering en hun montage, demontage methodes bespreken.
 • De student kan oefeningen oplossen aan de hand van tabellen en formules met betrekking tot de belasting die optreedt op deze elementen. 
 • De student kan een keuze maken uit bestaande mechanische overbrengingen (directe en indirecte) vanuit bestaande bedrijfsgegevens en deze toepassen in een concrete situatie.

VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je je ook inschrijven voor: Toegepaste mechanica of 3D-ontwerp technieken.

Andere begincompetenties
 • Voldoen aan de vereisten zoals gesteld in de studiegids departement WET - elektromechanica.

LEERINHOUDEN
 • Assen
 • Lagers
 • As- naaf- verbindingen 
 • Askoppelingen 
 • Aandrijfmechanismen : riemen, kettingen.
 • Tandwieloverbrengingen

STUDIEMATERIAAL
 • Cursus Analyse van machinesystemen: deel 2
 • Formularium Analyse van machinesystemen
 • Tabellenboek voor metaaltechniek door W. De Clippeleer (Plantijn) ISBN 9030156953


WERKVORMEN
Soort werkvorm    
hoor- en werkcolleges:

 100

%
practicum en oefeningen:

  

%

vormen van groepsleren:

  

%
Verdere toelichting:
 • Hoorcolleges met begeleidende oefeningen
 • Studiebegeleiding: monitoraat in week 7, 8 en 9

 • EVALUATIE

  Eerste examenperiode
  CategorieWeging van categorieën
  Schriftelijke evaluatie100%

  Schriftelijk examen : Er wordt vooral gelet op het redeneringsvermogen van de student. Het formularium en tabellenboek dat je op het examen gebruikt mag GEEN aantekeningen bevatten. Dat laatste kunnen wij opvatten als fraude en hiervoor verwijzen wij naar het onderwijs- en examenreglement - departementale aanvulling § 4.6

  tijd voor examinering
  uren

  3 

  Tweede examenperiode
  CategorieWeging van categorieën
  Schriftelijke evaluatie100%

  Schriftelijk examen : Er wordt vooral gelet op het redeneringsvermogen van de student. Het formularium en tabellenboek dat je op het examen gebruikt mag GEEN aantekeningen bevatten. Dat laatste kunnen wij opvatten als fraude en hiervoor verwijzen wij naar het onderwijs- en examenreglement - departementale aanvulling § 4.6
   
  Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 21/01/2013
  Elektromechanica - EM1 SAP - 3D-ontwerp technieken
    
  O.O. heeft componenten:Ja
  O.O. bestaat uit componenten:Inventor
  3D-engineering deel 1
  3D-engineering deel 2
  Afstudeerrichting//Leertraject:EM1 SAP
  Code:3111300004
  Academiejaar:2012-2013
  Type:kern,kernondersteunend
  Niveau:inleidend,uitdiepend
  Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 - Module 1-2-3,
  Contacturen:54
  Aantal studiepunten:10
  Totaal studietijd:260
  Examencontract:niet mogelijk
  Deliberatie:mogelijk
  Vrijstelling:mogelijk
  Onderwijstaal:
  Lector(en)Frank Verelst

   


  COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
   Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

  Algemene competenties

  • EM101 De student kan nauwgezet, op een zelfstandige wijze, strategisch/efficient denken en verantwoord handelen in een multidisciplinaire omgeving van de beroepscontext.
  • EM102 De student kan geordend, kernachtig en gesynthetiseerd een verslag opstellen, toelichten en/of een opvolgingsdossier beheren / De student kan beroepsspecifieke informatie opzoeken en verwerken.
  • EM105 De student kan, op basis van een goed omschreven probleem/project en door toepassing van multidisciplinaire kennis, komen tot innoverende concepten en/of oplossingen (durven innoveren is en begint dikwijls bij het kritisch afvragen van).
  • EM108 De student is in staat om vanuit een basishouding van leven(s)lang leren, zelfstandig een leerdoel en leerstrategie bepalen, uitvoeren en het resultaat terug koppelen naar het leerdoel.
  Algemene beroepsgerichte competenties
  • EM210 De student kan via analyse van relevante fysische gegevens, tot oplossingen komen.
  • EM211 De student kan, vanuit technische, economische en functionele specificaties, een oplossing voorstellen en kan hierbij een gefundeerde keuze maken uit alternatieven.
  • EM214 De student is in staat om uitvoerende taken nauwgezet en volgens de regels van de kunst (of goed vakamanschap) uit te voeren. De student is daarbij in staat om risico's te herkennen en ze gepast in te schatten.
  Beroepsspecifieke competenties

   SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
   • Zie fiche Inventor
   • Zie fiche 3D-engineering deel 1
   • Zie fiche 3D-engineering deel 2

   VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
   Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
   geen

   Andere begincompetenties

   WEGING

   ComponentenWeging
   Inventor34%
   3D-engineering deel 133%
   3D-engineering deel 233%

   • Om te slagen voor dit studieonderdeel moeten de studenten minimum 10/20 scoren. Dat eindcijfer komt 'gewogen' cumulatief tot stand op basis van de behaalde deelcijfers van de diverse studiedeelactiviteiten die dit studieonderdeel vormen.
   • Raadpleeg de studiegids v/h departement WET voor alle vragen oa. met betrekking tot: examenreglement, deliberatieregels, aanwezigheid bij onderwijsactiviteiten, fraude, inhaalexamens, studievoortgangsbewaking, inzagerecht examens, enz ...
    
   Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 14/11/2012
   Elektromechanica - EM1 SAP - Inventor
     
   Component behoort tot: 3D-ontwerp technieken
   Afstudeerrichting//Leertraject:EM1 SAP
   Code:3111300004
   Academiejaar:2012-2013
   Lector(en)Frank Verelst

    

   KORTE OMSCHRIJVING

   In het opleidingsonderdeel inventor leren we op een efficiënte manier omgaan met het 3D-ontwerppakket Inventor.


   COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
    Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

   Algemene competenties

   • EM103 Doelgericht leren (evalueren) van je eigen handelingen (er positieve en negatieve kanten in identificeren) en gericht werken aan verbeteringen ( leerpunten formuleren).
   • EM105 De student kan, op basis van een goed omschreven probleem/project en door toepassing van multidisciplinaire kennis, komen tot innoverende concepten en/of oplossingen (durven innoveren is en begint dikwijls bij het kritisch afvragen van).
   • EM108 De student is in staat om vanuit een basishouding van leven(s)lang leren, zelfstandig een leerdoel en leerstrategie bepalen, uitvoeren en het resultaat terug koppelen naar het leerdoel.
   Algemene beroepsgerichte competenties
   • EM215 De student kan onder tijdsdruk en bij onvoorziene omstandigheden effectief blijven functioneren door de taken goed te plannen en te organiseren.
   Beroepsspecifieke competenties
   • EM326 De student kan elektrische ontwerpschema's tekenen en daarbij kabels, zekeringen, schakelapp., verlichting, enz ... berekenen en selecteren op basis van een PVE (plan van eisen).
   • EM345 De student is in staat om plans en schemas te lezen en te begrijpen.

   SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
   • De student kan een 3D-model tekenen.
   • De student kan van een 3D model de nodige 2D aanzichten en doorsnedes maken.
   • De student kan de nodige bijschriften (maten, toleranties...) op de tekening plaatsen.
   • De student kan meerdere onderdelen samenvoegen tot 1 tekening.

   VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
   Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
   geen

   Andere begincompetenties
   • Geslaagd zijn in de voorafgaande intaketest
   • Goede basiskennis technisch tekenen uit het secundair onderwijs is aanbevolen

   LEERINHOUDEN
   • Maken van een 2D schets
   • Van 2D schets naar 3D model
   • Bewerken van een 3D model
   • Afleiden van aanzichten en doorsnedes
   • Plaatsen van maataanduiding, bijschriften...

   STUDIEMATERIAAL
   • cursus inventor, departement elektromechnica, F. Verelst

   WERKVORMEN
   Soort werkvorm    
   hoor- en werkcolleges:

    

   %
   practicum en oefeningen:

     100

   %

   vormen van groepsleren:

     0

   %
   Verdere toelichting:

   EVALUATIE

   Eerste examenperiode
   CategorieWeging van categorieën
   eindevaluatie100%

   • Evaluatie in de laatste les: uitwerken van een project (tekeningen, berekeningen,...) binnen een voorop gestelde tijd (100min.) (100%)
   • Controle op de wekelijks opgelegde oefeningen. Er wordt 10% van de te behalen punten afgetrokken als bij rondgang blijkt dat de student de oefeningen niet op regelmatige basis uitwerkt. (Print meebrengen naar de les)

   tijd voor examinering
   uren

   2 

   Tweede examenperiode
   CategorieWeging van categorieën
   eindevaluatie100%

   • 100% van de punten: uitwerken van een project (tekeningen, berekeningen,...) binnen een voorop gestelde tijd (100 min).
    
   Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 14/11/2012
   Elektromechanica - EM1 SAP - 3D-engineering deel 1
     
   Component behoort tot: 3D-ontwerp technieken
   Afstudeerrichting//Leertraject:EM1 SAP
   Code:3111300004
   Academiejaar:2012-2013
   Lector(en)Frank Verelst

    

   KORTE OMSCHRIJVING

   Binnen 3D-engineering gaan we zelf mechanische toepassingen ontwerpen. We leren inventor gebruiken om mechanische elementen te berekenen op sterkte of levensduur. We vertrekken bij eenvoudige toepassingen en drijven de moeilijkheidsgraad steeds verder op.


   COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
    Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

   Algemene competenties

   • EM101 De student kan nauwgezet, op een zelfstandige wijze, strategisch/efficient denken en verantwoord handelen in een multidisciplinaire omgeving van de beroepscontext.
   • EM105 De student kan, op basis van een goed omschreven probleem/project en door toepassing van multidisciplinaire kennis, komen tot innoverende concepten en/of oplossingen (durven innoveren is en begint dikwijls bij het kritisch afvragen van).
   • EM108 De student is in staat om vanuit een basishouding van leven(s)lang leren, zelfstandig een leerdoel en leerstrategie bepalen, uitvoeren en het resultaat terug koppelen naar het leerdoel.
   Algemene beroepsgerichte competenties
   • EM210 De student kan via analyse van relevante fysische gegevens, tot oplossingen komen.
   • EM211 De student kan, vanuit technische, economische en functionele specificaties, een oplossing voorstellen en kan hierbij een gefundeerde keuze maken uit alternatieven.
   Beroepsspecifieke competenties

    SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
    • De student is in staat om binnen het inventor-pakket grotere samenstellingen te ontwerpen en te beheren.
    • De student kan binnen het inventor-pakket de aanwezige ontwerp-tools gebruiken. Zo zal hij na de 2de module a.d.h.v. de aanwezige tools de meest gebruikte mechanische onderdelen (assen, lagers, balken, spieën,...) kunnen doorrekenen en ontwerpen.

    VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
    Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
    geen

    Andere begincompetenties
    • Voldaan aan de algemene toelatingsvoorwaarden zoals bepaald in het onderwijs- en examenreglement.

    LEERINHOUDEN
    • Beheer van grote samenstellingen binnen inventor.  
    • Gebruik van de ontwerp-tools binnen inventor.
     • boutverbindingen
     • assen
     • lagers
     • balken
     • tandwielen
     • spieverbinding
     • lasverbinding

    STUDIEMATERIAAL
    •    Cursus 3D-Engineering, departement Elektromechanica, Frank Verelst

    WERKVORMEN
    Soort werkvorm    
    hoor- en werkcolleges:

     0

    %
    practicum en oefeningen:

      100

    %

    vormen van groepsleren:

      0

    %
    Verdere toelichting:

    EVALUATIE

    Eerste examenperiode
    CategorieWeging van categorieën
    eindevaluatie100%

    • Computerexamen over de ontwerpmodules

    tijd voor examinering
    uren

    2 

    Tweede examenperiode
    CategorieWeging van categorieën
    eindevaluatie100%

    • Computerexamen over de ontwerpmodules
     
    Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 14/11/2012
    Elektromechanica - EM1 SAP - 3D-engineering deel 2
      
    Component behoort tot: 3D-ontwerp technieken
    Afstudeerrichting//Leertraject:EM1 SAP
    Code:3111300004
    Academiejaar:2012-2013
    Lector(en)Frank Verelst

     

    KORTE OMSCHRIJVING

    Nu de student de mogelijkheden van inventor kent en kan toepassen, gaat hij zelfstandig aan de slag. Hij gebruikt alle aanwezige tools om zelfstandig een volledige tandwielkast te ontwerpen.


    COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
     Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

    Algemene competenties

    • EM101 De student kan nauwgezet, op een zelfstandige wijze, strategisch/efficient denken en verantwoord handelen in een multidisciplinaire omgeving van de beroepscontext.
    • EM102 De student kan geordend, kernachtig en gesynthetiseerd een verslag opstellen, toelichten en/of een opvolgingsdossier beheren / De student kan beroepsspecifieke informatie opzoeken en verwerken.
    • EM105 De student kan, op basis van een goed omschreven probleem/project en door toepassing van multidisciplinaire kennis, komen tot innoverende concepten en/of oplossingen (durven innoveren is en begint dikwijls bij het kritisch afvragen van).
    • EM108 De student is in staat om vanuit een basishouding van leven(s)lang leren, zelfstandig een leerdoel en leerstrategie bepalen, uitvoeren en het resultaat terug koppelen naar het leerdoel.
    Algemene beroepsgerichte competenties
    • EM210 De student kan via analyse van relevante fysische gegevens, tot oplossingen komen.
    • EM211 De student kan, vanuit technische, economische en functionele specificaties, een oplossing voorstellen en kan hierbij een gefundeerde keuze maken uit alternatieven.
    Beroepsspecifieke competenties
    • EM345 De student is in staat om plans en schemas te lezen en te begrijpen.

    SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
    • de student is in staat om grotere samenstellingen te ontwerpen en te beheren
    • de student slaagt er in een volledig mechanisch ontwerp zelfstandig tot een goed einde te brengen

    VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
    Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
    geen

    Andere begincompetenties
    • Voldaan aan de algemene toelatingsvoorwaarden zoals bepaald in het onderwijs- en examenreglement.

    LEERINHOUDEN
    • Beheer van grote samenstellingen binnen inventor.
    • Maken van presentaties binnen inventor.
    • Gebruik van de ontwerp-tools binnen inventor.

    STUDIEMATERIAAL
    • Cursus inventor, departement Elektromechanica, F. Verelst
    • Werkmap met opdrachten

    WERKVORMEN
    Soort werkvorm    
    hoor- en werkcolleges:

     0

    %
    practicum en oefeningen:

      100

    %

    vormen van groepsleren:

      0

    %
    Verdere toelichting:
    • de student  werkt gedurende 9 weken zelfstandig aan het ontwerpen van een reductiekast. Hij gebruikt hiervoor de kennis die hij verworven heeft in de 2 voorgaande modules.

    EVALUATIE

    Eerste examenperiode
    CategorieWeging van categorieën
    mondelinge evaluatie50%
    opdrachten50%

    • 50% van de punten staan op het projectboek welke de student afgeeft gedurende de laatste les
    • 50% van de punten staan op de verdediging van het project gedurende het mondelinge examen

    tijd voor examinering
    uren

    2 

    Tweede examenperiode
    CategorieWeging van categorieën
    mondelinge evaluatie50%
    opdrachten50%

    • idem, het  aangepaste projectboek moet binnengebracht worden bij de start van de 2e zittijd.
     
    Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 14/11/2012
    Elektromechanica - EM1 SAP - Technisch Engels
      
    O.O. heeft componenten:Ja
    O.O. bestaat uit componenten:Technisch Engels deel 1
    Technisch Engels deel 2
    Afstudeerrichting//Leertraject:EM1 SAP
    Code:3111300006
    Academiejaar:2012-2013
    Type:kern,
    Niveau:inleidend
    Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 - Module 1-2
    Contacturen:54
    Aantal studiepunten:4
    Totaal studietijd:104
    Examencontract:mogelijk
    Deliberatie:mogelijk
    Vrijstelling:mogelijk
    Onderwijstaal:
    Lector(en)Katelijn De Naeyer

     


    COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
     Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

    Algemene competenties

    • EM102 De student kan geordend, kernachtig en gesynthetiseerd een verslag opstellen, toelichten en/of een opvolgingsdossier beheren / De student kan beroepsspecifieke informatie opzoeken en verwerken.
    • EM103 Doelgericht leren (evalueren) van je eigen handelingen (er positieve en negatieve kanten in identificeren) en gericht werken aan verbeteringen ( leerpunten formuleren).
    • EM107 De student kan, op basis van zijn multidisciplinaire en afstudeerspecifieke kennis, communicatie met opdrachtgevers/klanten/ontwikkelaars/productiemedewerkers ontwikkelen en onderhouden.
    • EM108 De student is in staat om vanuit een basishouding van leven(s)lang leren, zelfstandig een leerdoel en leerstrategie bepalen, uitvoeren en het resultaat terug koppelen naar het leerdoel.
    Algemene beroepsgerichte competenties
    • EM209 De student kan zich vlot in een groep/team integreren zodat hij/zij snel en efficint kan deelnemen aan de taken.
    Beroepsspecifieke competenties
    • EM355 De student kan op basis van afstudeerspecifieke kennis een technisch gesprek voeren in de Engelse en de Franse of Duitse taal.

    SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
    • zie fiche Technisch Engels deel 1
    • zie fiche Technisch Engels deel 2

    VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
    Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
    geen

    Andere begincompetenties

    WEGING

    ComponentenWeging
    Technisch Engels deel 150%
    Technisch Engels deel 250%

    • Om te slagen voor dit studieonderdeel moeten de studenten minimum 10/20 scoren. Dat eindcijfer komt 'gewogen' cumulatief tot stand op basis van de behaalde deelcijfers van de diverse studiedeelactiviteiten die dit studieonderdeel vormen.
    • Raadpleeg de studiegids v/h departement WET voor alle vragen oa. met betrekking tot: examenreglement, deliberatieregels, aanwezigheid bij onderwijsactiviteiten, fraude, inhaalexamens, studievoortgangsbewaking, inzagerecht examens, enz ...
     
    Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 19/10/2012
    Elektromechanica - EM1 SAP - Technisch Engels deel 1
      
    Component behoort tot: Technisch Engels
    Afstudeerrichting//Leertraject:EM1 SAP
    Code:3111300006
    Academiejaar:2012-2013
    Lector(en)Katelijn De Naeyer

     

    KORTE OMSCHRIJVING

    Taalvaardig zijn in het Engels is vandaag een must.
    De basisgrammatica wordt herhaald aan de hand van interactieve oefeningen. De nadruk ligt op het lezen, begrijpen en vertalen van technische teksten: populair-wetenschappelijke artikels, instructies, handleidingen en gespecialiseerde vakterminologie uit verschillende domeinen. Er wordt vaak in team gewerkt. Ter ondersteuning wordt in de lessen intensief gebruik gemaakt van audiovisuele middelen die de luistervaardigheid aanwakkeren.


    COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
     Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

    Algemene competenties

    • EM102 De student kan geordend, kernachtig en gesynthetiseerd een verslag opstellen, toelichten en/of een opvolgingsdossier beheren / De student kan beroepsspecifieke informatie opzoeken en verwerken.
    • EM107 De student kan, op basis van zijn multidisciplinaire en afstudeerspecifieke kennis, communicatie met opdrachtgevers/klanten/ontwikkelaars/productiemedewerkers ontwikkelen en onderhouden.
    • EM108 De student is in staat om vanuit een basishouding van leven(s)lang leren, zelfstandig een leerdoel en leerstrategie bepalen, uitvoeren en het resultaat terug koppelen naar het leerdoel.
    Algemene beroepsgerichte competenties
    • EM209 De student kan zich vlot in een groep/team integreren zodat hij/zij snel en efficint kan deelnemen aan de taken.
    Beroepsspecifieke competenties
    • EM355 De student kan op basis van afstudeerspecifieke kennis een technisch gesprek voeren in de Engelse en de Franse of Duitse taal.

    SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
    • De student kan essentiële zinsconstructies herkennen en zelf schrijven.
    • De student is in staat om technische teksten (niveau intermediate) te lezen, te begrijpen en te vertalen.
    • De student kan zowel mondeling als schriftelijk, technisch Engelse woordenschat en Engelse basisgrammatica van inleidend niveau actief gebruiken.

    VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
    Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
    geen

    Andere begincompetenties
    • De student heeft voldaan aan de algemene toelatingsvoorwaarden zoals bepaald in het onderwijs- en examenreglement.

    LEERINHOUDEN
    • de cursus bestaat uit de volgende delen
     • vocabulary (technische woordenschat aan de hand van invuloefeningen)
     • technical texts (how stuff works)
     • grammar (tenses)
     • audio & video

    STUDIEMATERIAAL
    • Cursus Technisch Engels deel 1, departement Wetenschap en Techniek
    • Actuele technische teksten, extra-oefeningen en door de student aangemaakte woordenlijsten

    WERKVORMEN
    Soort werkvorm    
    hoor- en werkcolleges:

     80

    %
    practicum en oefeningen:

      0

    %

    vormen van groepsleren:

      20

    %
    Verdere toelichting:
    • De voornaamste onderwijsmethode is het interactieve leergesprek.
    • De studenten maken elke les oefeningen, zowel individueel als in groep (groepsleren).

    EVALUATIE

    Eerste examenperiode
    CategorieWeging van categorieën
    Schriftelijke evaluatie100%

    • Schriftelijk examen: het schriftelijk examen bestaat deels uit grammatica en woordenschat, deels uit het begrijpend lezen en/of vertalen van een technische tekst.

    tijd voor examinering
    uren

    2 

    Tweede examenperiode
    CategorieWeging van categorieën
    Schriftelijke evaluatie100%

    • Schriftelijk examen: het schriftelijk examen bestaat deels uit grammatica en woordenschat, deels uit het begrijpend lezen en/of vertalen van een technische tekst.
     
    Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 19/10/2012
    Elektromechanica - EM1 SAP - Technisch Engels deel 2
      
    Component behoort tot: Technisch Engels
    Afstudeerrichting//Leertraject:EM1 SAP
    Code:3111300006
    Academiejaar:2012-2013
    Lector(en)Katelijn De Naeyer

     

    KORTE OMSCHRIJVING

    Taalvaardig zijn in het Engels is vandaag een must.
    Algemene en technische woordenschat komen aan bod in interactieve oefeningen. De nadruk ligt op gespecialiseerde vakterminologie, vooral uit het domein Elektriciteit en Elektrische Machines ter voorbereiding op het Engelse labo Elektrische Machines. De woordenschat wordt actief verwerkt en ingeoefend aan de hand van mondelinge presentaties en dialoogjes. Ter ondersteuning wordt in de lessen intensief gebruik gemaakt van audiovisuele middelen.


    COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
     Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

    Algemene competenties

    • EM102 De student kan geordend, kernachtig en gesynthetiseerd een verslag opstellen, toelichten en/of een opvolgingsdossier beheren / De student kan beroepsspecifieke informatie opzoeken en verwerken.
    • EM103 Doelgericht leren (evalueren) van je eigen handelingen (er positieve en negatieve kanten in identificeren) en gericht werken aan verbeteringen ( leerpunten formuleren).
    • EM107 De student kan, op basis van zijn multidisciplinaire en afstudeerspecifieke kennis, communicatie met opdrachtgevers/klanten/ontwikkelaars/productiemedewerkers ontwikkelen en onderhouden.
    • EM108 De student is in staat om vanuit een basishouding van leven(s)lang leren, zelfstandig een leerdoel en leerstrategie bepalen, uitvoeren en het resultaat terug koppelen naar het leerdoel.
    Algemene beroepsgerichte competenties
    • EM209 De student kan zich vlot in een groep/team integreren zodat hij/zij snel en efficint kan deelnemen aan de taken.
    Beroepsspecifieke competenties
    • EM355 De student kan op basis van afstudeerspecifieke kennis een technisch gesprek voeren in de Engelse en de Franse of Duitse taal.

    SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
    • De student kan op het einde van deze module technische teksten (gevorderd niveau) lezen, begrijpen en vertalen, eventueel met behulp van een woordenboek.
    • De student heeft de technische Engelse woordenschat van gevorderd niveau als parate kennis verworven, zowel mondeling als schriftelijk.
    • De student kan de begrippen uit de cursus "Labo Elektrische Machines" in het Engels hanteren in mondelinge uiteenzettingen

    VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
    Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
    geen

    Andere begincompetenties
    • De student heeft voldaan aan de algemene toelatingsvoorwaarden zoals bepaald in het onderwijs- en examenreglement.

    LEERINHOUDEN
    • Vocabulary: algemene en technische woordenschat met oefeningen
    • Technische teksten
    • Listening: teksten rond het thema elektriciteit met bijhorende oefeningen
    • Mondelinge presentaties en dialoogjes

    STUDIEMATERIAAL
    • Cursus Technisch Engels Deel 2, K.De Naeyer, departement Wetenschap en Techniek

    WERKVORMEN
    Soort werkvorm    
    hoor- en werkcolleges:

     80

    %
    practicum en oefeningen:

      

    %

    vormen van groepsleren:

      20

    %
    Verdere toelichting:
    • De belangrijkste werkvorm is het hoorcollege in combinatie met het leergesprek
    • Er worden veel interactieve oefeningen gemaakt waarbij elke student regelmatig aan het woord komt. Ook zal elke student een presentatie in het Engels moeten geven.
    • Facultatieve oefeningen via aanbevolen websites
    • Begeleiding via het digitaal leerplatform Blackboard

    EVALUATIE

    Eerste examenperiode
    CategorieWeging van categorieën
    permanente evaluatie30%
    Schriftelijke evaluatie70%

    • (70% van de punten) Schriftelijk examen. Dit bestaat gedeeltelijk uit (oefeningen op) woordenschat, gedeeltelijk uit het begrijpend lezen van een technische tekst.
    • (30% van de punten) Permanente evaluatie: tijdens de lessen van module 2 worden een aantal mondelinge opdrachten gegeven. Die worden op presentatie en inhoud geëvalueerd.

    tijd voor examinering
    uren

    2 

    Tweede examenperiode
    CategorieWeging van categorieën
    permanente evaluatie30%
    Schriftelijke evaluatie70%

    • (70% van de punten) Schriftelijk examen. Dit bestaat gedeeltelijk uit (oefeningen op) woordenschat, gedeeltelijk uit het begrijpend lezen van een technische tekst.
    • Behaalde punten van de permanente evaluatie tijdens de onderwijsperiode blijven behouden (30%).

     

     
    Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 19/10/2012
    Elektromechanica - EM1 SAP - Automatisatie
      
    O.O. heeft componenten:Ja
    O.O. bestaat uit componenten:Gestructureerd programmeren
    Hydropneumatica
    Project automatisatie
    Automatisatie
    Afstudeerrichting//Leertraject:EM1 SAP
    Code:3111300007
    Academiejaar:2012-2013
    Type:kern
    Niveau:inleidend,uitdiepend
    Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 - Module 1-2-3,
    Contacturen:72
    Aantal studiepunten:9
    Totaal studietijd:234
    Examencontract:niet mogelijk
    Deliberatie:mogelijk
    Vrijstelling:mogelijk
    Onderwijstaal:
    Lector(en)Frank Verelst
    Alain Thijs
    Eli Boermans
    Filip Van de Peer

     


    COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
     Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

    Algemene competenties

    • EM101 De student kan nauwgezet, op een zelfstandige wijze, strategisch/efficient denken en verantwoord handelen in een multidisciplinaire omgeving van de beroepscontext.
    • EM103 Doelgericht leren (evalueren) van je eigen handelingen (er positieve en negatieve kanten in identificeren) en gericht werken aan verbeteringen ( leerpunten formuleren).
    • EM105 De student kan, op basis van een goed omschreven probleem/project en door toepassing van multidisciplinaire kennis, komen tot innoverende concepten en/of oplossingen (durven innoveren is en begint dikwijls bij het kritisch afvragen van).
    • EM108 De student is in staat om vanuit een basishouding van leven(s)lang leren, zelfstandig een leerdoel en leerstrategie bepalen, uitvoeren en het resultaat terug koppelen naar het leerdoel.
    Algemene beroepsgerichte competenties
    • EM209 De student kan zich vlot in een groep/team integreren zodat hij/zij snel en efficint kan deelnemen aan de taken.
    • EM210 De student kan via analyse van relevante fysische gegevens, tot oplossingen komen.
    • EM211 De student kan, vanuit technische, economische en functionele specificaties, een oplossing voorstellen en kan hierbij een gefundeerde keuze maken uit alternatieven.
    • EM212 De student kan bij beroepsmatige en ethische dilemma's (bv. verhoging productiviteit door minder veilig werken) een afweging maken op basis van gedegen maatschappelijk geaccepteerde normen en waarden en een besluit nemen.
    • EM213 De student kan in snel veranderende werkomstandigheden en op basis van doorzettingsvermogen, prestatiegericht werken.
    Beroepsspecifieke competenties
    • EM316 De student kan via het verzamelen van (meet)gegevens en fysische waarnemingen het oorzakelijk verband van de fout vaststellen.
    • EM339 De student kan op een doordachte manier een probleem analyseren en de oplossingen omzetten naar een ontwerp/programma.
    • EM345 De student is in staat om plans en schemas te lezen en te begrijpen.

    SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN

    VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
    Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
    geen

    Andere begincompetenties
    • De student heeft voldaan aan de algemene toelatingsvoorwaarden zoals bepaald in het onderwijs- en examenreglement

    WEGING

    ComponentenWeging
    Gestructureerd programmeren25%
    Hydropneumatica25%
    Project automatisatie25%
    Automatisatie25%

    • Om te slagen voor dit studieonderdeel moeten de studenten minimum 10/20 scoren. Dat eindcijfer komt 'gewogen' cumulatief tot stand op basis van de behaalde deelcijfers van de diverse studiedeelactiviteiten die dit studieonderdeel vormen.
    • Raadpleeg de studiegids v/h departement WET voor alle vragen oa. met betrekking tot: examenreglement, deliberatieregels, aanwezigheid bij onderwijsactiviteiten, fraude, inhaalexamens, studievoortgangsbewaking, inzagerecht examens, enz ...
     
    Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 14/11/2012
    Elektromechanica - EM1 SAP - Gestructureerd programmeren
      
    Component behoort tot: Automatisatie
    Afstudeerrichting//Leertraject:EM1 SAP
    Code:3111300007
    Academiejaar:2012-2013
    Lector(en)Frank Verelst
    Alain Thijs
    Eli Boermans
    Filip Van de Peer

     

    KORTE OMSCHRIJVING

    Het sturen van machines of processen gebeurt tegenwoordig meestal m.b.v. programmeerbare technologieën. Er zijn tal van soorten computertalen die hiervoor gebruikt worden, maar één ding hebben ze allemaal gemeen: de logica. Om een goede sturing te maken moet een programma logisch en gestructureerd opgebouwd zijn. In dit opleidingsonderdeel komt het gestructureerd programmeren aan bod, m.b.v. Flowcode. Flowcode is een grafische taal, gebruikt om E-Blocks te programmeren. E-Blocks is programmeerbare hardware, op basis van microcontrollers (PIC's). Een microcontroller is volledig gebaseerd op digitale technieken, en daarom begint de cursus met het leggen van een basis digitale technieken. 


    COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
     Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

    Algemene competenties

    • EM101 De student kan nauwgezet, op een zelfstandige wijze, strategisch/efficient denken en verantwoord handelen in een multidisciplinaire omgeving van de beroepscontext.
    • EM103 Doelgericht leren (evalueren) van je eigen handelingen (er positieve en negatieve kanten in identificeren) en gericht werken aan verbeteringen ( leerpunten formuleren).
    • EM105 De student kan, op basis van een goed omschreven probleem/project en door toepassing van multidisciplinaire kennis, komen tot innoverende concepten en/of oplossingen (durven innoveren is en begint dikwijls bij het kritisch afvragen van).
    Algemene beroepsgerichte competenties
    • EM210 De student kan via analyse van relevante fysische gegevens, tot oplossingen komen.
    • EM215 De student kan onder tijdsdruk en bij onvoorziene omstandigheden effectief blijven functioneren door de taken goed te plannen en te organiseren.
    Beroepsspecifieke competenties
    • EM339 De student kan op een doordachte manier een probleem analyseren en de oplossingen omzetten naar een ontwerp/programma.

    SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
    • De student verwerft de basispricipes van digitale technieken, en het rekenen met Booleaanse algebra.
    • De student verwerft voldoende kennis van E-Blocks om nadien in Flowcode programma's te kunnen schrijven op een gestructureerde manier.
    • De student kan m.b.v. de verworven kennis van Flowcode eenvoudige programma's begrijpen, en buiten de contacturen maken. Daarvoor gebruikt hij de studentenversie van het programma Flowcode V4.

    VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
    Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
    geen

    Andere begincompetenties
    • Basisvaardigheden Pc

    LEERINHOUDEN
    • Digitale technieken: talstelsels en codes, basispoorten, flipflops, combinatorische en sequentiële schakelingen, registers.
    • E-Blocks hardware: de microcontroller, de LED-, Switch-, en LCD module.
    • Het programmeren: de basisbegrippen, de structuur van een programma, variabelen en constanten, beslissingsinstructies, lusinstructies,...
    • Flowcode als programmeertaal voor E-Blocks.

    STUDIEMATERIAAL
    • Eigen cursus.
    • De programmeertaal Flowcode

    WERKVORMEN
    Soort werkvorm    
    hoor- en werkcolleges:

     100

    %
    practicum en oefeningen:

      0

    %

    vormen van groepsleren:

      0

    %
    Verdere toelichting:
    • Tijdens de hoor- en werkcolleges worden er via projectie demo's gegeven van het programmeren in  Flowcode.
    • Tijdens de hoor- en werkcolleges wordt er tijd voorzien voor het maken van oefeningen. De praktische uitvoering (het schrijven en testen van het programma) moet gebeuren buiten de contacturen.
    • De student kan thuis op zijn eigen PC de oefeningen praktisch vervolledigen indien nodig

    EVALUATIE

    Eerste examenperiode
    CategorieWeging van categorieën
    Schriftelijke evaluatie100%

    • Het schriftelijk examen gaat door tijdens de examenperiode, en bevat zowel theoretische vragen, als oefeningen.

    tijd voor examinering
    uren

    3 

    Tweede examenperiode
    CategorieWeging van categorieën
    Schriftelijke evaluatie100%

    • Het schriftelijk examen gaat door tijdens de examenperiode, en bevat zowel theoretische vragen, als oefeningen.
     
    Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 14/11/2012
    Elektromechanica - EM1 SAP - Hydropneumatica
      
    Component behoort tot: Automatisatie
    Afstudeerrichting//Leertraject:EM1 SAP
    Code:3111300007
    Academiejaar:2012-2013
    Lector(en)Frank Verelst
    Alain Thijs
    Eli Boermans
    Filip Van de Peer

     

    KORTE OMSCHRIJVING

    In het opleidingsonderdeel Hydropneumatica nemen we pneumatische en/of hydraulische installaties onder de loep. Welke componenten worden er gebruikt? Hoe worden schakelingen opgebouwd, en hoe ontleed je een bestaande schakeling?


    COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
     Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

    Algemene competenties

    • EM101 De student kan nauwgezet, op een zelfstandige wijze, strategisch/efficient denken en verantwoord handelen in een multidisciplinaire omgeving van de beroepscontext.
    Algemene beroepsgerichte competenties
    • EM210 De student kan via analyse van relevante fysische gegevens, tot oplossingen komen.
    • EM211 De student kan, vanuit technische, economische en functionele specificaties, een oplossing voorstellen en kan hierbij een gefundeerde keuze maken uit alternatieven.
    Beroepsspecifieke competenties
    • EM317 De student kan door het verzamelen van gegevens uit schema's/manuals/tekeningen en het uitvoeren van controlemetingen op de functionaliteit, de oorzaken en hun gevolgen op het proces inschatten, opsporen en verhelpen.
    • EM318 De student is in staat om vakkundig installaties/machines, of delen ervan, te demonteren en te monteren.
    • EM320 De student is in staat om systemen te installeren, aan te sluiten, te koppelen en te vervangen volgens de gegeven schema's en plantekeningen, rekening houdend met de vigerende veiligheidsregels en -middelen die hij/zij kritisch weet toe te passen.
    • EM324 De student is na het ontwerp van het automatiseringssysteem in staat om dit systeem te installeren, op te starten, te testen en af te stellen, rekening houdende met de noodzakelijke veiligheidsregels.
    • EM345 De student is in staat om plans en schemas te lezen en te begrijpen.

    SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
    • De student is in staat om de verschillende pneumatische en hydraulische componenten te onderscheiden naar werking en toepassing.
    • De student kan een pneumatisch en hydraulisch schema ontwerpen a.h.v. de gevraagde eisen.
    • De student kan een bestaande installatie onderhouden, hier fouten opzoeken en deze verhelpen

    VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
    Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
    geen

    Andere begincompetenties
    • De student heeft voldaan aan de algemene toelatingsvoorwaarden zoals bepaald in het onderwijs- en examenreglement

    LEERINHOUDEN
    • de verschillende componenten en hun werking
    • basisschakelingen
    • volgordeschakelingen
    • elektropneumatica en elektrohydraulica
    • servo en proportionele hydraulica
    • onderhoud, foutzoeken en veiligheid

     


    STUDIEMATERIAAL
    • cursus Hydropneumatica, departement elektromechanica, F. Verelst

    WERKVORMEN
    Soort werkvorm    
    hoor- en werkcolleges:

     100

    %
    practicum en oefeningen:

      0

    %

    vormen van groepsleren:

      0

    %
    Verdere toelichting:
    • Hoorcolleges met begeleidende oefeningen
    • Leerbegeleiding: monitoraat
    • VIP-begeleidingsuren

    EVALUATIE

    Eerste examenperiode
    CategorieWeging van categorieën
    Schriftelijke evaluatie100%

    • Schriftelijk examen met kennis-,inzichts- & toepassingsvragen. Multiple choice gedeelte en oefeningen

    tijd voor examinering
    uren

    3 

    Tweede examenperiode
    CategorieWeging van categorieën
    Schriftelijke evaluatie100%

    • Schriftelijk examen met kennis-,inzichts- & toepassingsvragen. Multiple choice gedeelte en oefeningen
     
    Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 14/11/2012
    Elektromechanica - EM1 SAP - Project automatisatie
      
    Component behoort tot: Automatisatie
    Afstudeerrichting//Leertraject:EM1 SAP
    Code:3111300007
    Academiejaar:2012-2013
    Lector(en)Frank Verelst
    Alain Thijs
    Eli Boermans
    Filip Van de Peer

     

    KORTE OMSCHRIJVING

    Dit is een labo dat de hedendaagse elektronica gebruikt om gestructureerde logische handelingen te automatiseren. Moeilijk? Zeker niet. Wie het labo volgt weet dat het tegendeel waar is. Basisschakelingen worden niet alleen via software maar ook via hardware gesimuleerd en getest. Op deze wijze leren we al spelend microcontrollers programmeren. De dag van vandaag zijn deze immers niet meer weg te denken uit onze maatschappij.


    COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
     Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

    Algemene competenties

    • EM102 De student kan geordend, kernachtig en gesynthetiseerd een verslag opstellen, toelichten en/of een opvolgingsdossier beheren / De student kan beroepsspecifieke informatie opzoeken en verwerken.
    • EM105 De student kan, op basis van een goed omschreven probleem/project en door toepassing van multidisciplinaire kennis, komen tot innoverende concepten en/of oplossingen (durven innoveren is en begint dikwijls bij het kritisch afvragen van).
    Algemene beroepsgerichte competenties
    • EM209 De student kan zich vlot in een groep/team integreren zodat hij/zij snel en efficint kan deelnemen aan de taken.
    • EM210 De student kan via analyse van relevante fysische gegevens, tot oplossingen komen.
    • EM213 De student kan in snel veranderende werkomstandigheden en op basis van doorzettingsvermogen, prestatiegericht werken.
    • EM215 De student kan onder tijdsdruk en bij onvoorziene omstandigheden effectief blijven functioneren door de taken goed te plannen en te organiseren.
    Beroepsspecifieke competenties
    • EM316 De student kan via het verzamelen van (meet)gegevens en fysische waarnemingen het oorzakelijk verband van de fout vaststellen.
    • EM333 De student kan technisch-functioneel een eenvoudig (productie-) proces/systeem analyseren.
    • EM339 De student kan op een doordachte manier een probleem analyseren en de oplossingen omzetten naar een ontwerp/programma.

    SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
    • De student zal, vrij zelfstandig, problemen in verband met automatisatie leren oplossen. Dit gebeurt aan de hand van 5 praktische proeven en één project.
    • De student kan via analyse van een éénvoudige automatisatieopdracht tot een gestructureerde oplossing komen (EM210). In deze context betekent dit het afleveren van een logisch opgebouwd, gestructureerd programma in Flowcode dat voldoet aan de vooropgestelde eisen en gebruik maakt van de gangbare, aangeleerde programmeermethodes.

    VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
    Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
    geen

    Andere begincompetenties
    • Voldaan aan de algemene toelatingsvoorwaarden zoals bepaald in het onderwijs- en examenreglement.

    LEERINHOUDEN
    • 5 afzonderlijke 'E-Blocks' proeven welke sterk teruggrijpen op de aangeleerde theorie digitale technieken en gestructureerd programmeren van module 1.
    • Één project (4x2uur) met een duurtijd van 4 weken waarin een uitgebreider en technisch veelzijdiger probleem op gestructureerde wijze opgelost dient te worden.

    STUDIEMATERIAAL
    • Bundel met laboproeven en cursus gestructureerd programmeren.
    • Labomateriaal en meettoestellen.
    • Documentatie materiaal op digitaal leerplatform, internet en software in het EMI en het labo.

    WERKVORMEN
    Soort werkvorm    
    hoor- en werkcolleges:

     0

    %
    practicum en oefeningen:

      100

    %

    vormen van groepsleren:

      0

    %
    Verdere toelichting:
    • Concrete afspaken ivm werking en evaluatie van de labosessies worden uitsluitend in de eerste week van het labo uitvoerig met de studenten doorgesproken. Daarna volgen zelfstandig uit te werken laboproeven waarbij beroep gedaan wordt op je zelfwerkzaamheid.
    • Tijdens de laatste 4 weken van de module wordt aan het hogervermelde project gewerkt, in groepjes van 2 of 3 personen (afhankelijk van bezetting en materialen).

    EVALUATIE

    Eerste examenperiode
    CategorieWeging van categorieën
    permanente evaluatie100%

    • Permanente evaluatie tijdens de eerste 5 labosessies (70%):
     • op basis van digitaal ingediende programma's.
     • correctiefactor op basis van voorbereiding, attitude en motivatie.
    • Permanante evaluatie tijdens de 4 volgende labosessies (30%) van het uitgekozen project:
     • evaluatie van de vorderingen
     • evaluatie van het laboverslag
     • correctiefactor op basis van attitude, motivatie en groepsgedrag (sociaal vaardig/teamgericht kunnen werken).
     • Tijdens de examenreeks finaliseren we het deelcijfer 30% permanente evaluatie aan de hand van een persoonlijk gesprek over de kennis van het groepsproject.
    • Aanwezigheid verplicht. Een student die 3 of meer keren afwezig is, ongeacht wettig of onwettig,  kan voor het desbetreffende opleidingsonderdeel niet meer slagen. Dit betekent dat hij Project automatisatie opnieuw zal moeten opnemen in zijn individueel traject van een volgend academiejaar. Meer ivm afwezigheid tijdens labosessies kan je lezen in de departementale aanvulling van het onderwijs- en examenreglement op intranet.
    • Het uitgewerkte project moet het resultaat zijn van eigen werk dat ontwikkeld is binnen dezelfde groep. Samenwerken tussen twee of meerdere groepen voor een deel of het volledig project is m.a.w. niet toegelaten. Dat laatste kunnen wij beschouwen als fraude, zie hiervoor het onderwijs- en examenreglement - departementale aanvullingen § 4.6

    tijd voor examinering
    uren

    0 

    Tweede examenperiode
    • Geen
     
    Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 14/11/2012
    Elektromechanica - EM1 SAP - Automatisatie
      
    Component behoort tot: Automatisatie
    Afstudeerrichting//Leertraject:EM1 SAP
    Code:3111300007
    Academiejaar:2012-2013
    Lector(en)Frank Verelst
    Alain Thijs
    Eli Boermans
    Filip Van de Peer

     

    KORTE OMSCHRIJVING

    In deze cursus wordt je vertrouwd met de basisinstructies en -principes voor een programmeerbare automaat. In het aansluitend labo zal je de opgedane kennis kunnen toepassen op een industriële PLC.


    COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
     Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

    Algemene competenties

    • EM101 De student kan nauwgezet, op een zelfstandige wijze, strategisch/efficient denken en verantwoord handelen in een multidisciplinaire omgeving van de beroepscontext.
    • EM103 Doelgericht leren (evalueren) van je eigen handelingen (er positieve en negatieve kanten in identificeren) en gericht werken aan verbeteringen ( leerpunten formuleren).
    • EM105 De student kan, op basis van een goed omschreven probleem/project en door toepassing van multidisciplinaire kennis, komen tot innoverende concepten en/of oplossingen (durven innoveren is en begint dikwijls bij het kritisch afvragen van).
    • EM108 De student is in staat om vanuit een basishouding van leven(s)lang leren, zelfstandig een leerdoel en leerstrategie bepalen, uitvoeren en het resultaat terug koppelen naar het leerdoel.
    Algemene beroepsgerichte competenties
    • EM210 De student kan via analyse van relevante fysische gegevens, tot oplossingen komen.
    • EM212 De student kan bij beroepsmatige en ethische dilemma's (bv. verhoging productiviteit door minder veilig werken) een afweging maken op basis van gedegen maatschappelijk geaccepteerde normen en waarden en een besluit nemen.
    Beroepsspecifieke competenties
    • EM339 De student kan op een doordachte manier een probleem analyseren en de oplossingen omzetten naar een ontwerp/programma.
    • EM345 De student is in staat om plans en schemas te lezen en te begrijpen.

    SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
    1. De student kent de mogelijkheden en toepassing van programmeerbare automaten bij industriële installaties en processen.
    2. De student kan de basisinstructies en -principes voor het opstellen van een programma voor een programmeerbare automaat vlot toepassen.
    3. De student kan bij het automatiseren van machines of processen, aan de hand van de opgelegde werkingswijze, een functiediagram opstellen en dit omzetten naar een overeenkomstig gestructureerd opgebouwd PLC programma.

    VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
    Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
    geen

    Andere begincompetenties
    • De student heeft voldaan aan de algemene toelatingsvoorwaarden zoals bepaald in het onderwijs- en examenreglement.
      

    LEERINHOUDEN
    • Inleiding programmeerbare automaten.
    • Bouw en werking.
    • Programmeertechnieken.
    • Systeemfamilie S7
               -Technische gegevens
    • STEP7 Basis.
    • Programmeren in FBD: Basisinstructies
              - CPU registers
              - Instructielijst FBD

    STUDIEMATERIAAL
    • Cursussen automatisatie, departement elektromechanica, F. Duschek. Cursussen bevatten de basisinformatie van de te kennen leerstof, student neemt tijdens de les bijkomende nota's;
    • Bedrijfscursussen en handleidingen Siemens;
    • Aanbevolen literatuur: Maesen I.,Theunis L.(2004) Automatisatie: digitale technieken: programmeerbare besturing, Wolters Plantyn. / Mariën H.; Programmeerbare Logische Sturingen, Die Keure / Hebbink, Kocks, Smeulders,Pneumatische besturingen; Besturingstechniek  / A.W.G. Bolten, J.M. van Dorp (1995), Installeren-Mechaniseren, Houten Stam Techniek / Hans Berger, Automating with STEP7 in LAD and FBD: SIMATIC S7-300/400 Programmable Controllers
    • Aanbevolen vakliteratuur: Control & Automation; Motion Control; Technisch Management; Aandrijven en besturen; Elektrotechnisch Ingenieur;
    • Aanbevolen Internet Links: www.siemens.be/education; www.schneider-electric.be/; www.ab.com/; plc-sturing.start.be.

    WERKVORMEN
    Soort werkvorm    
    hoor- en werkcolleges:

     100

    %
    practicum en oefeningen:

      0

    %

    vormen van groepsleren:

      0

    %
    Verdere toelichting:
    • Hoorcolleges met behulp van overheadprojectie en  Powerpointpresentaties die de besproken onderwerpen verduidelijken.
    • Programmavoorbeelden van praktische toepassingen.

    EVALUATIE

    Eerste examenperiode
    CategorieWeging van categorieën
    Schriftelijke evaluatie100%

    • Schriftelijk examen met meerkeuzevragen, aangevuld met aan te vullen toepassingsvragen (100% van de punten).

     


    tijd voor examinering
    uren

    3 

    Tweede examenperiode
    CategorieWeging van categorieën
    Schriftelijke evaluatie100%

    • Schriftelijk examen met meerkeuzevragen, aangevuld met aan te vullen toepassingsvragen (100% van de punten).

     

     
    Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 14/11/2012
    Elektromechanica - EM1 SAP - Studiebegeleiding en -oriëntering
      
    O.O. heeft componenten:Ja
    O.O. bestaat uit componenten:Oefensessies
    Optiekeuzetraject
    Afstudeerrichting//Leertraject:EM1 SAP
    Code:3111300008
    Academiejaar:2012-2013
    Type:kernondersteunend,
    Niveau:inleidend
    Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 - Module 1-2-3
    Contacturen:63
    Aantal studiepunten:4
    Totaal studietijd:104
    Examencontract:niet mogelijk
    Deliberatie:mogelijk
    Vrijstelling:mogelijk
    Onderwijstaal:
    Lector(en)Jo Van den Broeck
    Frank Verelst
    Marc Kenis
    Bert Pauwels
    Rudi Geubels
    Geert Van Grieken
    Bert Verhasselt
    Alain Thijs

     


    COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
     Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

    Algemene competenties

    • EM101 De student kan nauwgezet, op een zelfstandige wijze, strategisch/efficient denken en verantwoord handelen in een multidisciplinaire omgeving van de beroepscontext.
    • EM103 Doelgericht leren (evalueren) van je eigen handelingen (er positieve en negatieve kanten in identificeren) en gericht werken aan verbeteringen ( leerpunten formuleren).
    • EM104 De student kan in een multidisciplinaire groep en vanuit zijn specifieke optie-(afstudeer)achtergrond een bijdrage leveren aan de totstandkoming van het gewenste resultaat / de student kan multidisciplinaire opdrachten projectmatig aanpakken.
    • EM105 De student kan, op basis van een goed omschreven probleem/project en door toepassing van multidisciplinaire kennis, komen tot innoverende concepten en/of oplossingen (durven innoveren is en begint dikwijls bij het kritisch afvragen van).
    • EM108 De student is in staat om vanuit een basishouding van leven(s)lang leren, zelfstandig een leerdoel en leerstrategie bepalen, uitvoeren en het resultaat terug koppelen naar het leerdoel.
    Algemene beroepsgerichte competenties
    • EM209 De student kan zich vlot in een groep/team integreren zodat hij/zij snel en efficint kan deelnemen aan de taken.
    • EM215 De student kan onder tijdsdruk en bij onvoorziene omstandigheden effectief blijven functioneren door de taken goed te plannen en te organiseren.
    Beroepsspecifieke competenties

     SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
     • zie fiche Oefensessies
     • zie fiche Optiekeuzetraject

     VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
     Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
     geen

     Andere begincompetenties
     • Geen

     WEGING

     ComponentenWeging
     Oefensessies85%
     Optiekeuzetraject15%

     • Om te slagen voor dit studieonderdeel moeten de studenten minimum 10/20 scoren. Dat eindcijfer komt 'gewogen' cumulatief tot stand op basis van de behaalde deelcijfers van de diverse studiedeelactiviteiten die dit studieonderdeel vormen.
     • Raadpleeg de studiegids v/h departement WET voor alle vragen oa. met betrekking tot: examenreglement, deliberatieregels, aanwezigheid bij onderwijsactiviteiten, fraude, inhaalexamens, studievoortgangsbewaking, inzagerecht examens, enz ...
      
     Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 14/11/2012
     Elektromechanica - EM1 SAP - Oefensessies
       
     Component behoort tot: Studiebegeleiding en -oriëntering
     Afstudeerrichting//Leertraject:EM1 SAP
     Code:3111300008
     Academiejaar:2012-2013
     Lector(en)Jo Van den Broeck
     Frank Verelst
     Marc Kenis
     Bert Pauwels
     Rudi Geubels
     Geert Van Grieken
     Bert Verhasselt
     Alain Thijs

      

     KORTE OMSCHRIJVING

     Tijdens de oefensessies geef je zelf les!!
      
     In groepjes van 4 tot 5 studenten werk je ‘samen’ de verschillende opgaven uit. Kan jij die oefening niet oplossen? Geen nood. Allicht zal één van je collega-studenten je daarbij helpen. En de volgende oefening kan jij mogelijk uitleggen. Zo geef en krijg je les van je medestudenten. Leerzaam en een goede zelftest
      
     De groepjes zijn zo samengesteld dat de verschillende vooropleidingen samen zitten. Zo werk je samen met studenten uit de richting  mechanica, elektriciteit, elektromechanica, Wetenschappen- Wiskunde, enz... Ieder heeft dan zijn sterkte.


     COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
      Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

     Algemene competenties

     • EM101 De student kan nauwgezet, op een zelfstandige wijze, strategisch/efficient denken en verantwoord handelen in een multidisciplinaire omgeving van de beroepscontext.
     • EM103 Doelgericht leren (evalueren) van je eigen handelingen (er positieve en negatieve kanten in identificeren) en gericht werken aan verbeteringen ( leerpunten formuleren).
     • EM104 De student kan in een multidisciplinaire groep en vanuit zijn specifieke optie-(afstudeer)achtergrond een bijdrage leveren aan de totstandkoming van het gewenste resultaat / de student kan multidisciplinaire opdrachten projectmatig aanpakken.
     • EM105 De student kan, op basis van een goed omschreven probleem/project en door toepassing van multidisciplinaire kennis, komen tot innoverende concepten en/of oplossingen (durven innoveren is en begint dikwijls bij het kritisch afvragen van).
     • EM108 De student is in staat om vanuit een basishouding van leven(s)lang leren, zelfstandig een leerdoel en leerstrategie bepalen, uitvoeren en het resultaat terug koppelen naar het leerdoel.
     Algemene beroepsgerichte competenties
     • EM209 De student kan zich vlot in een groep/team integreren zodat hij/zij snel en efficint kan deelnemen aan de taken.
     • EM215 De student kan onder tijdsdruk en bij onvoorziene omstandigheden effectief blijven functioneren door de taken goed te plannen en te organiseren.
     Beroepsspecifieke competenties

      SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
      • Studenten kunnen individueel of met hulp van medeteamleden de opgegeven oefeningen uit verschillende vakgebieden oplossen. Teamleden kunnen hun oplossingsmethode en leerstof voldoende verduidelijken aan de medestudenten, zodat ieder teamlid op begrijpbare wijze uitleg krijgt . Hiermee vergroot het verwerken en borgen van de kennis. 
      • Studenten kunnen de relevante informatie nodig voor de opdrachten opzoeken en implementeren.
      • Student leert inschatten in welke mate hij de geziene leerstof heeft verwerkt.

      VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
      Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
      geen

      Andere begincompetenties
      • Basisvaardigheden in het gebruik van een wetenschappelijk rekentoestel
      • De student heeft voldaan aan de algemene toelatingsvoorwaarden zoals bepaald in het onderwijs- en examenreglement.

      LEERINHOUDEN
      • Leerinhouden van de opleidingsonderdelen Wetenschappen en wiskunde, Elektriciteit, Elektrische machines, Industriële elektronica, Toegepaste Mechanica, Analyse van machinesystemen en Automatisatie departement elektromechanica, 1EM/1SAP

      STUDIEMATERIAAL
      • Cursussen, departement elektromechanica, 1EM/1SAP
      • Extra informatie beschikbaar via het digitaal leerplatform Blackboard (organisaties/oefensessies 1EM/Documenten)

      WERKVORMEN
      Soort werkvorm    
      hoor- en werkcolleges:

       0

      %
      practicum en oefeningen:

        0

      %

      vormen van groepsleren:

        100

      %
      Verdere toelichting:
      • Groepswerk in groepen tot max. 5 studenten en onder begeleiding van een coach. Coach moedigt een diepgaand niveau van kenniswerving aan, waakt erover dat alle studenten deelnemen en motiveert de studenten.

      EVALUATIE

      Eerste examenperiode
      CategorieWeging van categorieën
      permanente evaluatie100%

      • Elke student wordt 6 maal individueel beoordeeld en behaalt dan telkens +1, +2, -1 of -2. Iedere student begint met een cijfer van 10/20
      • Aanwezigheid verplicht (zie Intranet onder Onderwijs- en examenreglement >departementaal> onderwijs>3.3 afwezigheid)
      • Bij elke ongewettigde afwezigheid daalt het aandeel van de permanente evaluatie met -2.
      • Er wordt een code AFW van 'Afwezig' gegeven in volgende gevallen: de student is 5 of meer keer onwettig afwezig op jaarbasis, of 3 of meer keer onwettig afwezig in een module. 

      tijd voor examinering
      uren

      0 

      Tweede examenperiode
      • Geen
       
      Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 14/11/2012
      Elektromechanica - EM1 SAP - Optiekeuzetraject
        
      Component behoort tot: Studiebegeleiding en -oriëntering
      Afstudeerrichting//Leertraject:EM1 SAP
      Code:3111300008
      Academiejaar:2012-2013
      Lector(en)Jo Van den Broeck
      Frank Verelst
      Marc Kenis
      Bert Pauwels
      Rudi Geubels
      Geert Van Grieken
      Bert Verhasselt
      Alain Thijs

       

      KORTE OMSCHRIJVING

      Om je keuze van afstudeerrichting te ondersteunen krijg je de kans om één van de onderstaande programma's te volgen. Ieder programma sluit aan bij één van de 5 afstudeerrichtingen van de opleiding EM.
      1. Domotica (optiekeuzevak afstudeerrichting automatisatie):
       In moderne (vooral nieuwe) woningen wordt steeds meer en meer gebruik gemaakt van domotica:  (overbodige) luxe of toch interessant en comfortverhogende installatie. Aan de hand van een industriële software worden enkele concrete (kleine) voorbeeldprojecten voorgesteld en uitgewerkt.
      2. Fuzzy logic (optiekeuzevak afstudeerrichting procesautomatisering):
       Procesautomatisering behelst niet alleen de farmaceutische industrie en de chemische en petrochemische installaties zoals in de haven van Antwerpen, waar de PID-regelaar de standaard is, maar spitst zich evenzeer toe op b.v. brouwprocessen en kranen. In deze cursus gaan we dieper in op een techniek die stilaan meer opduikt in de procestechniek, namelijk fuzzy-logic. Hierin bestuderen we hoe fuzzy logic wordt opgebouwd.
      3. Infraroodmetingen (optiekeuzevak afstudeerrichting Predictief onderhoud):
       In dit opleidingsonderdeel maak je kennis met technieken die gebruikt worden in predictief (voorspellend) onderhoud. Je leert hoe je een infraroodfoto moet interpreteren en hoe je hieruit kan afleiden wat de problemen op mechanisch, electrisch, bouwtechnish enz, betekenen
      4. Inleiding tot commerciële attitudes (afstudeerrichting Technisch-commercieel adviseur): Met dit opleidingsonderdeel krijg je inzicht in een aantal belangrijke facetten om succesvol te zijn als technisch-commercieel adviseur. De cursus is opgevat in 4 workshops.
       In een eerste workshop staan we stil bij belangrijke vaardigheden en hoe we die kunnen omzetten naar een zogenaamde “attitude”. Op het einde illustreren we dit met enkele kleine rollenspellen.
       De tweede workshop behandelt vaardigheden die nodig zijn bij het geven van een professionele presentatie. Ook hier zullen enkele voorbeeldpresentaties door studenten gebracht worden en klassikaal besproken.
       Het derde deel gaat over praktijkgetuigenissen van afgestudeerde (TCA-) studenten. Wat houdt hun job in? Wat hebben zij geleerd? Welke tips kun je van hen leren?
       De laatste workshop tenslotte is bedoeld als reflectie op hetgeen je ervaren hebt gedurende de vorige workshops. Wat spreekt je aan, waarover heb je nog vragen? Tevens wordt een overzicht en toelichting gegeven over de niet-technische vakken in het curriculum van de afstudeerrichting TCA.
      5. Koeltechniek (optiekeuzevak afstudeerrichting Klimatisering): Koeling is in de wereld van techniek onmisbaar, omdat men niet zonder kan in de procesindustrie, in de voedingsindustrie en voedingstransport, in klimatisering van gebouwen, woningen, burelen, ziekenhuizen, productieruimten en voertuigen (vliegtuig, trein, tram, bus en auto), in de ruimtevaart en in de communicatiewereld (oa servers en serverrooms). Omdat koelkringen ook warmtepompen zijn, komt daarbovenop ook nog het zeer sterk groeiend aandeel in de hernieuwbare energie voor winning van beter betaalbare warmte met warmtepompen uit onze omgeving zoals in lucht, grond en water.
       Als koeltechnieker leer je ooit deze warmtepompen ontwerpen, opstellen, in dienst nemen en inregelen, storingen oplossen en onderhouden.
      6. Industrieel ontwerpen (optiekeuzevak afstudeerrichting Maintenance engineering):
       Het ontwerpen (engineering) van een industriële installatie met elektrische- en mechanische componenten.
       - Toepassen van geziene- of nieuwe theorie, normen, ... door gebruik te maken van catalogi, softwarepaketten, ...
       - Energievriendelijk ontwerpen (REG)
       - Onderhoudsvriendelijk ontwerpen (Total Cost of Ownership)
        
         
        


      COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
       Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

      Algemene competenties

      • EM103 Doelgericht leren (evalueren) van je eigen handelingen (er positieve en negatieve kanten in identificeren) en gericht werken aan verbeteringen ( leerpunten formuleren).
      • EM108 De student is in staat om vanuit een basishouding van leven(s)lang leren, zelfstandig een leerdoel en leerstrategie bepalen, uitvoeren en het resultaat terug koppelen naar het leerdoel.
      Algemene beroepsgerichte competenties
       Beroepsspecifieke competenties

        SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
        1. Cursus Domotica
         • De student zal in staat zijn om kleine domoticaprojecten te analyseren en de verschillende gewenste funtionaliteiten kunnen omzetten in een programma.
         • De student kan een simulatie maken van de gewenste functionaliteiten, een foutenanalyse toepassen en een programma aanpassen tot een werkend geheel.
        2. Cursus Fuzzy Logic
         • De student kan een regelprobleem uitwerken en een kennisbank met ingangen en uitgangen, lidmaatschapsfuncties, regels, enz... opstellen.
        3. Cursus Infraroodmetingen
         • De student zal in staat zijn een infraroodcamera in te stellen.
         • De student kan een infraroodbeeld interpreteren.
         • De student kan met de analysesoftware op de juister manier werken
        4. Cursus Inleiding tot commerciële attitudes
         • Een presentatie op een professionele wijze presenteren
         • Inzicht verwerven in kritische vaardigheden en attitudes tot succeskeuzebevestiging om gemotiveerd de afstudeerrichting "Technisch-commercieel adviseur" aan te vatten
        5. Cursus Koeltechniek
         • Student zal in staat zijn hoofdcomponenten van koelkring te herkennen, de werking ervan en werkingsparameters te verklaren aan de hand van een logph-diagram.
         • Student zal in staat zijn de meest noodzakelijke nevencomponenten van koelkring te herkennen, de werking ervan en werkingsparameters te verklaren aan de hand van een logph-diagram.
         • Student zal in staat zijn werkingsparameters van de koelkring effectief te meten (temperaturen, drukken, opgenomen vermogen).
        6. Cursus Industrieel ontwerpen
         • Student zal in staat zijn om een condensatorbatterij te bepalen op basis van meetgegevens (t/m meetstaat)
         • Student zal in staat zijn om een mechanisch ontwerp zelfstandig uit te werken met behulp van inventor.
         • Student zal in staat zijn om inventor toe te passen als berekeningstool.

        VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
        Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
        geen

        Andere begincompetenties
        • Geen

        LEERINHOUDEN
        1. Leerinhoud cursus Domotica
         • Doelstellingen domotica-installatie
         • Bespreking van de meest gebruikte types domotica
         • Demo van een domotica-software
         • Simulatieopgaven: uitwerken van (kleine) voorbeeldprojecten
        2. Leerinhoud cursus Fuzzy Logic :
         • Fuzzy logic
         • Kennisbanken
         • Lidmaatschapsfuncties
         • Het onderscheid met de klassieke PID-regelaar
        3. Leerinhoud cursus infraroodmetingen:
         • Begrippen van infraroodmetingen
         • Analysesoftware infraroodmetingen
        4. Leerinhoud cursus inleiding tot commerciële attitudes:
         • Inleiding tot presenteertechnieken
         • Oefeningen op presenteertechnieken
         • Basisvaardigheden en vraagtechnieken - rollenspel
         • Kritische vaardigheden en attitudes voor de Technisch-commercieel adviseur
         • Getuigenis van een of twee oud-studenten als Technisch-commercieel adviseur
        5. Leerinhoud cursus Koeltechniek
         • Basisprincipes van de werking van de hoofdcomponenten van de koelkring (of warmtepomp) en situering ervan in het logph-diagram.
         • Basisprincipes van de werking van de meest noodzakelijke nevencomponenten van de koelkring (of warmtepomp).
         • Meten van werkingsparameters van de koelkring (temperaturen, drukken en opgenomen vermogen).
        6. Leerinhoud cursus Industrieel ontwerpen
         • Begrip reaktieve energie, bepalen van een condensatorbatterij en bijhorende componenten.
         • Inventor toepassingen

        STUDIEMATERIAAL
        • Cursusmateriaal lessen Domotica:
         • Cursus domotica
         • SW-pakket
        • Cursusmateriaal lessen Fuzzy Logic
         • Cursus
         • Slides
         • Oefening die we samen opbouwen
         • Eigen groepswerkje
        • Cursusmateriaal lessen Infraroodmetingen
         • cursus infrarood
        • Cursusmateriaal lessen Inleiding tot commerciële attitudes
         • Cursus Inleiding tot commerciële attitudes, departement elekromechanica, R. Geubels
        • Cursusmateriaal lessen Koeltechnieken
         • Refrigeration - an introduction to the basics ENG (ref. Danfoss PF000F102).pdf à document om op terug te vallen.
         • Automatisatie commerciële koelinstallaties NL (ref. Danfoss RG.00.A3.10).pdf à document om op terug te vallen.
         • Praktijkstanden visualiseren en brengen koelkringen tot leven in practicum.
          Meetapparatuur (infraroodthermometer, manometer, ampèretang).
        • Cursusmateriaal lessen Maintenance engineering
         • Inventor software.
         • Praktijkvoorbeeld (wordt in de les overhandigd)
         • Diverse oefeningen (worden in de les overhandigd)

        WERKVORMEN
        Soort werkvorm    
        hoor- en werkcolleges:

         100

        %
        practicum en oefeningen:

          0

        %

        vormen van groepsleren:

          0

        %
        Verdere toelichting:
        • Cursus Domotica:
         • Hoorcolleges: 2u
         • Labosessies (met voorstelling van de uitgewerkte projecten): 4u of  studie van een domotica-installatie
        • Cursus Fuzzy Logic
         • Les aan de hand van een uitgewerkt voorbeeld dat we klassikaal laten functioneren.
         • In het Labo zelf een Fuzzy-Logic regelaar bouwen met Lab-View of Delta-V-DCS.
        • Cursus Infraroodmetingen
         • Hoor en werkcollege  (6u)
        • Cursus Inleiding tot commerciële attitudes
         • Hoorcollege met ingebouwde oefeningen
        • Cursus Koeltechnieken
         • 2 praktijklesuren werking hoofdcomponenten koelkring en situering ervan in logph-diagram.
         • 2 praktijklesuren werking hoofdcomponenten koelkring en situering ervan in logph-diagram. 2 praktijklesuren metingen van werkingsparameters aan de koelkring en situering ervan in logph-diagram.
          Bord en schriftelijke notities.
        • Cursus Maintenance engineering
         • 2 praktijklesuren ontwerpen van een condensatorbatterij.
         • 2 praktijklesuren ontwerpen van een mechanische tool.
         • 2 praktijklesuren oefeningen met inventor (berekeningen).
         • Bord en schriftelijke notities.


        Op donderdag 28 maart 2013 wordt voor alle optiekeuzevakken een verplicht seminarie georganiseerd over beroepenkeuze. De sessies starten om 19u. en worden gegeven door gastsprekers. Aanwezigheid verplicht. Wie wenst kan een tweede sessie om 19u45 volgen. Inschrijvingen verlopen via een webenquête. Toegang tot de enquête zal je voor 28 maart in je Plantijn mailbox ontvangen. Inschrijving verplicht.

        Na deze infosessies en uiterlijk op 18 april 2013 schrijf je je in voor het optiekeuzevak van je keuze. Dit zal eveneens gebeuren via een webenquête. Toegang zal je op donderdagavond 28 maart 2013 in je Plantijn mailbox vinden. Inschrijving verplicht.
        De lessen worden georganiseerd op onderstaande data:
        • Donderdag 25 april, 3 & 4 u
        • Donderdag 2 mei, 3 & 4 u
        • Donderdag 16 mei, 3 & 4 u

        EVALUATIE

        Eerste examenperiode
        CategorieWeging van categorieën
        opdrachten50%
        permanente evaluatie50%

        • evaluatie cursus Domotica
         • Permanente evaluatie op basis van aanwezigheid tijdens het seminarie en de aansluitende lessessies (50% van de punten)
         • Evaluatie van de uitgewerkte projecten of evaluatie van de uitgevoerde studie (50% van de punten)
        • evaluatie cursus Fuzzy Logic
         • Permanente evaluatie op basis van aanwezigheid tijdens het seminarie en de aansluitende lessessies (50% van de punten)
         • je werkt in het labo (in groep) aan een werkend fuzzy-systeem (50% van de punten)
        • evaluatie cursus Infraroodmetingen
         • Permanente evaluatie op basis van aanwezigheid op het seminarie en de aansluitende lessessies (50% van de punten)
         • schriftelijk examen
        • evaluatie cursus Inleiding tot commerciële attitudes
         • Permanente evaluatie op basis van aanwezigheid op het seminarie en de aansluitende lessessies (50% van de punten)
         • Evaluatie op basis van (50% van de punten):
          • een verzorgd verslag (2 A4-tjes) van wat je geleerd hebt tijdens de praktijkgetuigenissen van workshop 1 (het verslag moet volledig eigen werk zijn)
          • deelname aan het rollenspel van Workshop 2
          • deelname aan Workshop 3 (zelf brengen van een presentatie)
         • Verder wordt een actieve deelname aan de workshops verwacht. Dit houdt dus in dat er op je persoonlijke medewerking gerekend wordt. Indien dit niet het geval is, of wanneer je een “stoorzender” bent voor de klas, zul je verzocht worden het klaslokaal te verlaten. Hiermee verlies je telkens twee punten (op twintig) voor dit vakonderdeel.
        • evaluatie cursus Koeltechnieken
         • Continue evaluatie ifv invulling van vraagbaak op het eind van de les per 2 lesuren (puntenverdeling 100% = les1 30% + les2 30% + les3 40%). )
        • evaluatie cursus Industrieel ontwerpen
         • Aanwezigheid in de les
         • Permanente evaluatie i.f.v. inleveren van de opgelegde oefeningen (die in de les worden overhandigd).

        Wie zich niet tijdig inschrijft voor zijn gekozen optiekeuzevak kan niet deelnemen aan deze lesactiviteiten en kan niet deelnemen aan de evaluaties in de eerste examenperiode.

        Opmerkingen:

        De evaluatievormen zoals in bovenstaande tabel procentueel weergeven gelden niet voor de afstudeerrichting OHT-PO! Daar hanteren we de evaluatievormen 50% schriftelijk examen + 50% opdrachten.


        tijd voor examinering
        uren

        1 

        Tweede examenperiode
        CategorieWeging van categorieën
        eindevaluatie100%

        1. evaluatie cursus Domotica
         • Evaluatie op basis van de uitgewerkte projecten of studie (100% van de punten)
        2. evaluatie cursus Fuzzy Logic
         • Schriftelijk examen (100% van de punten)
        3. evaluatie cursus Infraroodmetingen
         • schriftelijk examen (100% van de punten)
        4. evaluatie cursus Inleiding tot commerciële attitudes
         • presentatie van een opgelegd onderwerp (100% van de punten)
        5. evaluatie cursus Koeltechnieken
         • Schriftelijk vragenextract uit de vraagbaken van de 3 lessen (100% punten)
        6. evaluatie cursus industrieel ontwerpen
         • Praktische proef met het softwarepakket inventor: ontwerpen van een mechanische tool op basis van een beschrijving.(100% punten)
           
         
        Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 14/11/2012
        Elektromechanica - EM1 SAP - Wetenschappen en wiskunde
          
        O.O. heeft componenten:Ja
        O.O. bestaat uit componenten:Toegepaste Wiskunde
        Warmteleer
        Afstudeerrichting//Leertraject:EM1 SAP
        Code:3111300010
        Academiejaar:2012-2013
        Type:kern,
        Niveau:inleidend
        Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 - Module 1-3
        Contacturen:45
        Aantal studiepunten:5
        Totaal studietijd:130
        Examencontract:mogelijk
        Deliberatie:mogelijk
        Vrijstelling:mogelijk
        Onderwijstaal:
        Lector(en)Filip Van de Peer
        Gert Van der Sypt

         


        COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
         Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

        Algemene competenties

        • EM101 De student kan nauwgezet, op een zelfstandige wijze, strategisch/efficient denken en verantwoord handelen in een multidisciplinaire omgeving van de beroepscontext.
        • EM104 De student kan in een multidisciplinaire groep en vanuit zijn specifieke optie-(afstudeer)achtergrond een bijdrage leveren aan de totstandkoming van het gewenste resultaat / de student kan multidisciplinaire opdrachten projectmatig aanpakken.
        • EM108 De student is in staat om vanuit een basishouding van leven(s)lang leren, zelfstandig een leerdoel en leerstrategie bepalen, uitvoeren en het resultaat terug koppelen naar het leerdoel.
        Algemene beroepsgerichte competenties
        • EM210 De student kan via analyse van relevante fysische gegevens, tot oplossingen komen.
        • EM211 De student kan, vanuit technische, economische en functionele specificaties, een oplossing voorstellen en kan hierbij een gefundeerde keuze maken uit alternatieven.
        • EM213 De student kan in snel veranderende werkomstandigheden en op basis van doorzettingsvermogen, prestatiegericht werken.
        Beroepsspecifieke competenties
        • EM322 De student kan de basiscontroles in het kader van het opstarten van CV-, HVAC-, warmtepomp- en/of koelinstallatie of andere alternatieve energiesydtemen conform de opleveringsvoorwaarden uitvoeren.
        • EM332 De student is in staat om een eenvoudig produktie- en/of kringproces te automatiseren.

        SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
        • Zie fiche Warmteleer
        • Zie fiche Toegepaste wiskunde

        VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
        Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
        geen

        Andere begincompetenties
        • geen

        WEGING

        ComponentenWeging
        Toegepaste Wiskunde60%
        Warmteleer40%

        • Om te slagen voor dit studieonderdeel moeten de studenten minimum 10/20 scoren. Dat eindcijfer komt 'gewogen' cumulatief tot stand op basis van de behaalde deelcijfers van de diverse studiedeelactiviteiten die dit studieonderdeel vormen.
        • Raadpleeg de studiegids v/h departement WET voor alle vragen oa. met betrekking tot: examenreglement, deliberatieregels, aanwezigheid bij onderwijsactiviteiten, fraude, inhaalexamens, studievoortgangsbewaking, inzagerecht examens, enz ...
         
        Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 19/10/2012
        Elektromechanica - EM1 SAP - Toegepaste Wiskunde
          
        Component behoort tot: Wetenschappen en wiskunde
        Afstudeerrichting//Leertraject:EM1 SAP
        Code:3111300010
        Academiejaar:2012-2013
        Lector(en)Filip Van de Peer
        Gert Van der Sypt

         

        KORTE OMSCHRIJVING

        Wiskunde wordt in onze opleiding Elektromechanica als een ondersteunend vak gezien. Dat wil zeggen: geen wiskunde om de wiskunde, maar alleen ter ondersteuning van de échte vakken, die noodzakelijkerwijs soms wiskunde nodig hebben. De thema's die in dit vak behandeld worden, zijn dan ook enkel thema's die in één van de volgende drie jaren noodzakelijk zijn.


        COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
         Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

        Algemene competenties

        • EM101 De student kan nauwgezet, op een zelfstandige wijze, strategisch/efficient denken en verantwoord handelen in een multidisciplinaire omgeving van de beroepscontext.
        • EM108 De student is in staat om vanuit een basishouding van leven(s)lang leren, zelfstandig een leerdoel en leerstrategie bepalen, uitvoeren en het resultaat terug koppelen naar het leerdoel.
        Algemene beroepsgerichte competenties
        • EM210 De student kan via analyse van relevante fysische gegevens, tot oplossingen komen.
        • EM213 De student kan in snel veranderende werkomstandigheden en op basis van doorzettingsvermogen, prestatiegericht werken.
        Beroepsspecifieke competenties

         SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
         • De student is in staat om basiswiskunde vlot te kunnen gebruiken in de andere opleidingsonderdelen.
         • De student kan de relatie tussen wiskunde en techniek herkennen.
         • Het analytisch vermogen van de student vergroten, ten voordele van het oplossen van vakspecifieke technische problemen.

         VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
         Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
         geen

         Andere begincompetenties
         • De student heeft voldaan aan de algemene toelatingsvoorwaarden zoals bepaald in het onderwijs- en examenreglement.
         • Basisvaardigheden in het gebruik van een wetenschappelijk rekentoestel.

         LEERINHOUDEN
         • Algebra
         • Goniometrie
         • Exponentiële en Logaritmische functies
         • Complex rekenen
         • Afgeleiden
         • Integralen (basis)

         STUDIEMATERIAAL
         • Formularia die aan de student bij het begin van een hoofdstuk worden aangeboden.
         • De powerpoint presentaties en oefeningopdrachten over de verschillende hoofdstukken, die digitaal worden aangeboden aan de student.
         • Oefening-oplossingen, die in digitale vorm worden aangeboden aan de student.
         • Noodzakelijk: wetenschappelijk rekenmachine.

         WERKVORMEN
         Soort werkvorm    
         hoor- en werkcolleges:

          100

         %
         practicum en oefeningen:

           0

         %

         vormen van groepsleren:

           0

         %
         Verdere toelichting:
        • werkvormen:
         • Hoorcolleges met ingebouwde oefeningen
         • VIP-begeleidingsuren 
         • Leerbegeleiding: monitoraat vanaf de 7e week van de module

        • EVALUATIE

         Eerste examenperiode
         CategorieWeging van categorieën
         Schriftelijke evaluatie100%

         • Schriftelijk examen met inzichts- en toepassingsvragen
         • Methode en inzicht: 50%, resultaat 50%

         tijd voor examinering
         uren

         3 

         Tweede examenperiode
         CategorieWeging van categorieën
         Schriftelijke evaluatie100%

         • Schriftelijk examen met inzichts- en toepassingsvragen
         • Methode en inzicht: 50%, resultaat 50%
          
         Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 19/10/2012
         Elektromechanica - EM1 SAP - Warmteleer
           
         Component behoort tot: Wetenschappen en wiskunde
         Afstudeerrichting//Leertraject:EM1 SAP
         Code:3111300010
         Academiejaar:2012-2013
         Lector(en)Filip Van de Peer
         Gert Van der Sypt

          

         KORTE OMSCHRIJVING
         In deze inleidende cursus warmteleer worden de basisbegrippen bestudeerd : wat is warmte, hoe ontstaat warmte, hoe wordt warmte overgedragen. Deze kennis wordt verder verdiept in de thermodynamica. Aan het einde van deze cursus komen enkele veel toegepaste kringprocessen (vb. koelkringproces) aan bod. In de volgende jaren wordt deze kennis verder opgebouwd, ongeacht de gekozen richting (vb. koeltechnieken en warmtepompen).

         COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
          Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

         Algemene competenties

         • EM101 De student kan nauwgezet, op een zelfstandige wijze, strategisch/efficient denken en verantwoord handelen in een multidisciplinaire omgeving van de beroepscontext.
         • EM104 De student kan in een multidisciplinaire groep en vanuit zijn specifieke optie-(afstudeer)achtergrond een bijdrage leveren aan de totstandkoming van het gewenste resultaat / de student kan multidisciplinaire opdrachten projectmatig aanpakken.
         • EM108 De student is in staat om vanuit een basishouding van leven(s)lang leren, zelfstandig een leerdoel en leerstrategie bepalen, uitvoeren en het resultaat terug koppelen naar het leerdoel.
         Algemene beroepsgerichte competenties
         • EM210 De student kan via analyse van relevante fysische gegevens, tot oplossingen komen.
         • EM211 De student kan, vanuit technische, economische en functionele specificaties, een oplossing voorstellen en kan hierbij een gefundeerde keuze maken uit alternatieven.
         Beroepsspecifieke competenties
         • EM322 De student kan de basiscontroles in het kader van het opstarten van CV-, HVAC-, warmtepomp- en/of koelinstallatie of andere alternatieve energiesydtemen conform de opleveringsvoorwaarden uitvoeren.
         • EM332 De student is in staat om een eenvoudig produktie- en/of kringproces te automatiseren.

         SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
         • De student is in staat om de basis warmteleer vlot te gebruiken in de andere opleidingsonderdelen.
         • De student is in staat om technische vraagstukken met betrekking tot warmteleer op te lossen.

         VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
         Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
         geen

         Andere begincompetenties
         • De student heeft voldaan aan de algemene toelatingsvoorwaarden zoals bepaald in het onderwijs- en examenreglement.

         LEERINHOUDEN
         • Basisbegrippen en dimensies
         • Thermische expansie
         • Warmteoverdracht
         • Faseveranderingen
         • Thermodynamica
         • Kringprocessen
         • Toepassing : motoren

         STUDIEMATERIAAL
         • Cursus Warmteleer, departement Wetenschap en Techniek
         • Gebruikte slides en opgeloste voorbeeldoefeningen kunnen via Blackboard worden geraadpleegd

         WERKVORMEN
         Soort werkvorm    
         hoor- en werkcolleges:

          100

         %
         practicum en oefeningen:

           0

         %

         vormen van groepsleren:

           0

         %
         Verdere toelichting:
         • Hoorcolleges met oefeningen
         • VIP-begeleidingsuren
         • Leerbegeleiding: monitoraatsuren vanaf de 7e week in de betreffende module 

         EVALUATIE

         Eerste examenperiode
         CategorieWeging van categorieën
         Schriftelijke evaluatie100%

         • Schriftelijk examen bestaande uit theorie en oefeningen.
          Bij oefeningen wordt eveneens de opgebouwde redenering beoordeeld.

         tijd voor examinering
         uren

         3 

         Tweede examenperiode
         CategorieWeging van categorieën
         Schriftelijke evaluatie100%

         • Schriftelijk examen bestaande uit theorie en oefeningen
          Bij oefeningen wordt eveneens de opgebouwde redenering beoordeeld.
          
         Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 19/10/2012
         Elektromechanica - EM1 SAP - Projecten mechatronica
           
         O.O. heeft componenten:Neen
         Afstudeerrichting//Leertraject:EM1 SAP
         Code:3111300011
         Academiejaar:2012-2013
         Type:kernondersteunend,
         Niveau:uitdiepend
         Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 - Module 1-2
         Contacturen:72
         Aantal studiepunten:8
         Totaal studietijd:208
         Examencontract:niet mogelijk
         Deliberatie:mogelijk
         Vrijstelling:mogelijk
         Onderwijstaal:
         Lector(en)Filip Van de Peer

          

         KORTE OMSCHRIJVING
         Via project-gestuurd onderwijs verwerf je de competenties van de opleidingsonderdelen Elektriciteit en Toegepaste mechanica uit het reguliere Flow-programma waarvan je in het 1SAP-programma bent vrijgesteld. 

         De voorgeschotelde projecten zijn gebaseerd op reële industriële situaties en dienen vooral via zelfstudie, eerder verworven competenties en teamwerk te worden uitgevoerd.

         COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
          Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

         Algemene competenties

         • EM101 De student kan nauwgezet, op een zelfstandige wijze, strategisch/efficient denken en verantwoord handelen in een multidisciplinaire omgeving van de beroepscontext.
         • EM102 De student kan geordend, kernachtig en gesynthetiseerd een verslag opstellen, toelichten en/of een opvolgingsdossier beheren / De student kan beroepsspecifieke informatie opzoeken en verwerken.
         • EM103 Doelgericht leren (evalueren) van je eigen handelingen (er positieve en negatieve kanten in identificeren) en gericht werken aan verbeteringen ( leerpunten formuleren).
         • EM105 De student kan, op basis van een goed omschreven probleem/project en door toepassing van multidisciplinaire kennis, komen tot innoverende concepten en/of oplossingen (durven innoveren is en begint dikwijls bij het kritisch afvragen van).
         • EM106 De student is in staat tot het uitvoeren van eenvoudige leidinggevende en managementtaken.
         • EM107 De student kan, op basis van zijn multidisciplinaire en afstudeerspecifieke kennis, communicatie met opdrachtgevers/klanten/ontwikkelaars/productiemedewerkers ontwikkelen en onderhouden.
         • EM108 De student is in staat om vanuit een basishouding van leven(s)lang leren, zelfstandig een leerdoel en leerstrategie bepalen, uitvoeren en het resultaat terug koppelen naar het leerdoel.
         Algemene beroepsgerichte competenties
         • EM209 De student kan zich vlot in een groep/team integreren zodat hij/zij snel en efficint kan deelnemen aan de taken.
         • EM210 De student kan via analyse van relevante fysische gegevens, tot oplossingen komen.
         • EM211 De student kan, vanuit technische, economische en functionele specificaties, een oplossing voorstellen en kan hierbij een gefundeerde keuze maken uit alternatieven.
         • EM213 De student kan in snel veranderende werkomstandigheden en op basis van doorzettingsvermogen, prestatiegericht werken.
         • EM214 De student is in staat om uitvoerende taken nauwgezet en volgens de regels van de kunst (of goed vakamanschap) uit te voeren. De student is daarbij in staat om risico's te herkennen en ze gepast in te schatten.
         • EM215 De student kan onder tijdsdruk en bij onvoorziene omstandigheden effectief blijven functioneren door de taken goed te plannen en te organiseren.
         Beroepsspecifieke competenties
         • EM316 De student kan via het verzamelen van (meet)gegevens en fysische waarnemingen het oorzakelijk verband van de fout vaststellen.
         • EM345 De student is in staat om plans en schemas te lezen en te begrijpen.

         SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
         • De studenten leren problemen onderkennen en zoeken via zelfstudie in groepsverband naar een passende oplossing.

         VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
         Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
         geen

         Andere begincompetenties
         • Geslaagd en weerhouden bij de intake test die bij aanvang van het jaar voor het specifieke SAP-programma wordt afgenomen.

         LEERINHOUDEN
         • Proef: werken met meettoestellen, berekenen en interpreteren van meetresultaten en herhaling van het typische gedrag van R, L, C op gelijk- en wisselspanning
         • Proef: ontwerp, installeren en parametriseren van een inbraakbeveiliging
         • Proef: ontwerp, installeren en parametriseren van een brandmeldcentrale
         • Proef: ontwerp en installeren van een liftsturing
         • Proef: ontwerp en installeren van relaisschakelingen en parallelschakeling van 3-f trafo's
         • Proef: ontwerp en parametriseren van een diktemeting via een naderingsschakelaar
         • Proef: programmeren en parametriseren van een kleine robotauto
         • Proef: programmeren en parametriseren van een plotter met frequentiesturing en stappenmotor
         • Proef: ontwerp, installeren en parametriseren van een gemotoriseerde spindel
         • Aanvullend kunnen er afhankelijk van de vorderingen tijdens een welbepaalde proef bijkomende opgaven en of eisen worden gesteld aan de uiteindelijk te realiseren installatie.

         STUDIEMATERIAAL
         • Cursus Elektriciteit (zie O.O. elektriciteit EM1 Flow)
         • Cursus Hydropneumatica (zie O.O. hydraulica EM1 Flow)
         • Cursus Labo Elektriciteit (zie O.O. labo elektriciteit EM1 Flow)
         • Manuals van het ter beschikking gesteld materiaal
         • Internetsites met relevante extra informatie betreffende de uit te werken proeven.

         WERKVORMEN
         Soort werkvorm    
         hoor- en werkcolleges:

          0

         %
         practicum en oefeningen:

           0

         %

         vormen van groepsleren:

           100

         %
         Verdere toelichting:

         Voor dit vak is het belangrijk op te merken dat de student in overleg met zijn groep zelf oplossingen tracht te zoeken voor de gevraagde proeven. De begeleidende lector treedt enkel op als coach en overwaker van het beoogde veiligheids- en kwaliteitsniveau tijdens de realisatie van de opdrachten.


         EVALUATIE

         Eerste examenperiode
         CategorieWeging van categorieën
         eindevaluatie70%
         permanente evaluatie30%

         • Permanente Evaluatie van de ingeleverde verslagen per proef
         • Mondelinge evaluatie tijdens de laatste les van module 2: als basis voor deze bevraging brengen de studenten alle verslagen en addenda mee.
         • Aanwezigheid verplicht (zie Intranet onder Onderwijs- en examenreglement >departementaal> aanwezigheidscontrole).

         tijd voor examinering
         uren

         1 

         Tweede examenperiode
         CategorieWeging van categorieën
         eindevaluatie100%

         • Mondelinge evaluatie: als basis voor deze bevraging brengen de studenten alle verslagen en addenda mee.
          
         Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 19/10/2012