ECTS-database Plantijn Hogeschool
Wetenschap en techniek - Elektromechanica - EM1 Flow
  
cataloognrbenamingstudiepunten
3110300004Elektriciteit8
|__Elektriciteit
|__Labo Elektriciteit
3110300005Elektrische machines9
|__Elektrische machines
|__Labo Elektrische machines
|__Technologie elektriciteit
3110300006Industriële elektronica5
|__Industriële elektronica
|__Analoge technieken
3110300007Toegepaste mechanica10
|__Mechanische ontwerptechnieken
|__Mech. constructietechnieken
|__Inventor
3110300008Analyse van machinesystemen6
|__Analyse mach.systemen deel 1
|__Analyse mach.systemen deel 2
3111300006Technisch Engels4
|__Technisch Engels deel 1
|__Technisch Engels deel 2
3111300007Automatisatie9
|__Gestructureerd programmeren
|__Hydropneumatica
|__Project automatisatie
|__Automatisatie
3111300008Studiebegeleiding en -oriëntering4
|__Oefensessies
|__Optiekeuzetraject
3111300010Wetenschappen en wiskunde5
|__Toegepaste Wiskunde
|__Warmteleer
Elektromechanica - EM1 Flow - Elektriciteit
  
O.O. heeft componenten:Ja
O.O. bestaat uit componenten:Elektriciteit
Labo Elektriciteit
Afstudeerrichting//Leertraject:EM1 Flow
Code:3110300004
Academiejaar:2012-2013
Type:kern,kernondersteunend
Niveau:inleidend,uitdiepend
Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 - Module 1-2,
Contacturen:72
Aantal studiepunten:8
Totaal studietijd:208
Examencontract:niet mogelijk
Deliberatie:mogelijk
Vrijstelling:mogelijk
Onderwijstaal:
Lector(en)Wim Van Goethem
Bart Van Mol
Alex Broeckx
Bart Vanbrabant

 


COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
 Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

Algemene competenties

 • EM101 De student kan nauwgezet, op een zelfstandige wijze, strategisch/efficient denken en verantwoord handelen in een multidisciplinaire omgeving van de beroepscontext.
 • EM102 De student kan geordend, kernachtig en gesynthetiseerd een verslag opstellen, toelichten en/of een opvolgingsdossier beheren / De student kan beroepsspecifieke informatie opzoeken en verwerken.
 • EM103 Doelgericht leren (evalueren) van je eigen handelingen (er positieve en negatieve kanten in identificeren) en gericht werken aan verbeteringen ( leerpunten formuleren).
 • EM104 De student kan in een multidisciplinaire groep en vanuit zijn specifieke optie-(afstudeer)achtergrond een bijdrage leveren aan de totstandkoming van het gewenste resultaat / de student kan multidisciplinaire opdrachten projectmatig aanpakken.
 • EM105 De student kan, op basis van een goed omschreven probleem/project en door toepassing van multidisciplinaire kennis, komen tot innoverende concepten en/of oplossingen (durven innoveren is en begint dikwijls bij het kritisch afvragen van).
 • EM107 De student kan, op basis van zijn multidisciplinaire en afstudeerspecifieke kennis, communicatie met opdrachtgevers/klanten/ontwikkelaars/productiemedewerkers ontwikkelen en onderhouden.
 • EM108 De student is in staat om vanuit een basishouding van leven(s)lang leren, zelfstandig een leerdoel en leerstrategie bepalen, uitvoeren en het resultaat terug koppelen naar het leerdoel.
Algemene beroepsgerichte competenties
 • EM209 De student kan zich vlot in een groep/team integreren zodat hij/zij snel en efficint kan deelnemen aan de taken.
 • EM210 De student kan via analyse van relevante fysische gegevens, tot oplossingen komen.
 • EM213 De student kan in snel veranderende werkomstandigheden en op basis van doorzettingsvermogen, prestatiegericht werken.
 • EM214 De student is in staat om uitvoerende taken nauwgezet en volgens de regels van de kunst (of goed vakamanschap) uit te voeren. De student is daarbij in staat om risico's te herkennen en ze gepast in te schatten.
 • EM215 De student kan onder tijdsdruk en bij onvoorziene omstandigheden effectief blijven functioneren door de taken goed te plannen en te organiseren.
Beroepsspecifieke competenties
 • EM316 De student kan via het verzamelen van (meet)gegevens en fysische waarnemingen het oorzakelijk verband van de fout vaststellen.
 • EM320 De student is in staat om systemen te installeren, aan te sluiten, te koppelen en te vervangen volgens de gegeven schema's en plantekeningen, rekening houdend met de vigerende veiligheidsregels en -middelen die hij/zij kritisch weet toe te passen.
 • EM325 De student kan vanuit zijn multidisciplinaire technische kennis verbeteringen of aanpassingen ontwerpen (3D CAD-omgeving), uitvoeren en terugkoppelen aan gestelde verbeterdoelen.
 • EM326 De student kan elektrische ontwerpschema's tekenen en daarbij kabels, zekeringen, schakelapp., verlichting, enz ... berekenen en selecteren op basis van een PVE (plan van eisen).
 • EM345 De student is in staat om plans en schemas te lezen en te begrijpen.

SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
 • Zie fiche Elektriciteit
 • Zie fiche Labo elektriciteit

VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
geen

Andere begincompetenties
 • Wiskunde als ondersteunend vakonderdeel.

WEGING

ComponentenWeging
Elektriciteit75%
Labo Elektriciteit25%

 • Om te slagen voor dit studieonderdeel moeten de studenten minimum 10/20 scoren. Dat eindcijfer komt 'gewogen' cumulatief tot stand op basis van de behaalde deelcijfers van de diverse studiedeelactiviteiten die dit studieonderdeel vormen.
 • Raadpleeg de studiegids v/h departement WET voor alle vragen oa. met betrekking tot: examenreglement, deliberatieregels, aanwezigheid bij onderwijsactiviteiten, fraude, inhaalexamens, studievoortgangsbewaking, inzagerecht examens, enz ...


 
Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 19/10/2012
Elektromechanica - EM1 Flow - Elektriciteit
  
Component behoort tot: Elektriciteit
Afstudeerrichting//Leertraject:EM1 Flow
Code:3110300004
Academiejaar:2012-2013
Lector(en)Wim Van Goethem
Bart Van Mol
Alex Broeckx
Bart Vanbrabant

 

KORTE OMSCHRIJVING
In onze technologische wereld werkt bijna alles op elektrische energie. Als toekomstige bachelor elektromechanica is het dan ook geen overbodige luxe om deze materie ten volle te beheersen.
De basiskennis van zowel de gelijkstroom als de wisselstroomtheorie geven wij je mee in deze cursus. In de daaropvolgende opleidingsonderdelen, waaronder 'Elektrische machines' & 'Technologie Elektriciteit',  wordt hierop verder gebouwd.

COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
 Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

Algemene competenties

 • EM101 De student kan nauwgezet, op een zelfstandige wijze, strategisch/efficient denken en verantwoord handelen in een multidisciplinaire omgeving van de beroepscontext.
 • EM103 Doelgericht leren (evalueren) van je eigen handelingen (er positieve en negatieve kanten in identificeren) en gericht werken aan verbeteringen ( leerpunten formuleren).
 • EM105 De student kan, op basis van een goed omschreven probleem/project en door toepassing van multidisciplinaire kennis, komen tot innoverende concepten en/of oplossingen (durven innoveren is en begint dikwijls bij het kritisch afvragen van).
Algemene beroepsgerichte competenties
 • EM210 De student kan via analyse van relevante fysische gegevens, tot oplossingen komen.
 • EM214 De student is in staat om uitvoerende taken nauwgezet en volgens de regels van de kunst (of goed vakamanschap) uit te voeren. De student is daarbij in staat om risico's te herkennen en ze gepast in te schatten.
 • EM215 De student kan onder tijdsdruk en bij onvoorziene omstandigheden effectief blijven functioneren door de taken goed te plannen en te organiseren.
Beroepsspecifieke competenties
 • EM316 De student kan via het verzamelen van (meet)gegevens en fysische waarnemingen het oorzakelijk verband van de fout vaststellen.
 • EM325 De student kan vanuit zijn multidisciplinaire technische kennis verbeteringen of aanpassingen ontwerpen (3D CAD-omgeving), uitvoeren en terugkoppelen aan gestelde verbeterdoelen.
 • EM326 De student kan elektrische ontwerpschema's tekenen en daarbij kabels, zekeringen, schakelapp., verlichting, enz ... berekenen en selecteren op basis van een PVE (plan van eisen).
 • EM345 De student is in staat om plans en schemas te lezen en te begrijpen.
 • EM352 De student is in staat om het beheer van de klantenrelaties en persoonlijke organisatie efficint uit te voeren a.d.h.v. concrete (elektronische) hulpmiddelen.

SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
 • De student verwerft elektrotechnisch inzicht en leert elektrisch denken
 • De student is in staat om gelijkspanningsproblemen op te lossen
 • De student verwerft Elektromagnetisch en elektrostatisch inzicht
 • De student is in staat om veel voorkomende wisselspanningsproblemen op te lossen

VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
geen

Andere begincompetenties
 •  De student voldoet aan de algemene toelatingsvoorwaarden zoals bepaald in het onderwijs- en examenreglement.

LEERINHOUDEN
 • Gedrag van een weerstand, condensator en spoel op gelijkspanning
 • Magnetisme
 • Gedrag van een weerstand, condensator en spoel op wisselspanning
 • Vectorieel oplossen van gemengde wisselstroomkringen
 • Berekenen van de verschillende vermogens
 • Berekenen en verbeteren van de arbeidsfactor
 • Driefasige systemen
 • Oefeningen

STUDIEMATERIAAL
 • Cursus elektriciteit Gelijkstroomtheorie, departement elektromechanica, B. Van Mol
 • Cursus elektriciteit Wisselstroomtheorie, departement elektromechanica, B. Van Mol
 • Powerpoint presentatie tijdens de contacturen
 • Wetenschappelijk rekenmachine


WERKVORMEN
Soort werkvorm    
hoor- en werkcolleges:

 100

%
practicum en oefeningen:

  0

%

vormen van groepsleren:

  0

%
Verdere toelichting:
 • Hoorcolleges met ingebouwde oefeningen
 • Zelfstandig werk
 • Leerbegeleiding: monitoraat vanaf de 7e lesweek in de betreffende module
 • VIP-begeleidingsuren

EVALUATIE

Eerste examenperiode
CategorieWeging van categorieën
Schriftelijke evaluatie100%

 • Schriftelijk examen met kennis- en inzichtsvragen .

tijd voor examinering
uren

3 

Tweede examenperiode
CategorieWeging van categorieën
Schriftelijke evaluatie100%

 • Schriftelijk examen met kennis- en inzichtsvragen .
 
Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 19/10/2012
Elektromechanica - EM1 Flow - Labo Elektriciteit
  
Component behoort tot: Elektriciteit
Afstudeerrichting//Leertraject:EM1 Flow
Code:3110300004
Academiejaar:2012-2013
Lector(en)Wim Van Goethem
Bart Van Mol
Alex Broeckx
Bart Vanbrabant

 

KORTE OMSCHRIJVING

Elektrotechnische basismetingen uitvoeren op:

 • Weerstanden, spoelen en condensatoren bij gelijk- en wisselspanning
 • Werking van de verschillende verlichtingsschakelingen
 • Aardingsmetingen
 • Driefasige symmetrische en asymmetrische belastingen
 • Vermogen en cos-phi metingen inclusief berekeningen

COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
 Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

Algemene competenties

 • EM102 De student kan geordend, kernachtig en gesynthetiseerd een verslag opstellen, toelichten en/of een opvolgingsdossier beheren / De student kan beroepsspecifieke informatie opzoeken en verwerken.
 • EM103 Doelgericht leren (evalueren) van je eigen handelingen (er positieve en negatieve kanten in identificeren) en gericht werken aan verbeteringen ( leerpunten formuleren).
 • EM104 De student kan in een multidisciplinaire groep en vanuit zijn specifieke optie-(afstudeer)achtergrond een bijdrage leveren aan de totstandkoming van het gewenste resultaat / de student kan multidisciplinaire opdrachten projectmatig aanpakken.
 • EM105 De student kan, op basis van een goed omschreven probleem/project en door toepassing van multidisciplinaire kennis, komen tot innoverende concepten en/of oplossingen (durven innoveren is en begint dikwijls bij het kritisch afvragen van).
 • EM107 De student kan, op basis van zijn multidisciplinaire en afstudeerspecifieke kennis, communicatie met opdrachtgevers/klanten/ontwikkelaars/productiemedewerkers ontwikkelen en onderhouden.
 • EM108 De student is in staat om vanuit een basishouding van leven(s)lang leren, zelfstandig een leerdoel en leerstrategie bepalen, uitvoeren en het resultaat terug koppelen naar het leerdoel.
Algemene beroepsgerichte competenties
 • EM209 De student kan zich vlot in een groep/team integreren zodat hij/zij snel en efficint kan deelnemen aan de taken.
 • EM210 De student kan via analyse van relevante fysische gegevens, tot oplossingen komen.
 • EM213 De student kan in snel veranderende werkomstandigheden en op basis van doorzettingsvermogen, prestatiegericht werken.
 • EM214 De student is in staat om uitvoerende taken nauwgezet en volgens de regels van de kunst (of goed vakamanschap) uit te voeren. De student is daarbij in staat om risico's te herkennen en ze gepast in te schatten.
 • EM215 De student kan onder tijdsdruk en bij onvoorziene omstandigheden effectief blijven functioneren door de taken goed te plannen en te organiseren.
Beroepsspecifieke competenties
 • EM316 De student kan via het verzamelen van (meet)gegevens en fysische waarnemingen het oorzakelijk verband van de fout vaststellen.
 • EM320 De student is in staat om systemen te installeren, aan te sluiten, te koppelen en te vervangen volgens de gegeven schema's en plantekeningen, rekening houdend met de vigerende veiligheidsregels en -middelen die hij/zij kritisch weet toe te passen.
 • EM326 De student kan elektrische ontwerpschema's tekenen en daarbij kabels, zekeringen, schakelapp., verlichting, enz ... berekenen en selecteren op basis van een PVE (plan van eisen).

SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
 • De student kan door logisch denken eenvoudige elektrische schakelschema's zelfstandig opbouwen en de eventuele problemen (storingen) oplossen.
 • De student is in staat om op een huishoudelijke en industriële elektrische installatie een aardingsmeting uit te voeren. Aan de hand van zijn meetresultaten en op basis van de huidige reglementering kan hij de installatie goed of afkeuren.
 • De student kan op basis van de huidige wetgeving en veilgheidseisen, en afhankelijk van de toepassing een correcte selectie maken van differentieelschakelaar.
 • De student kent de basisprincipes bij een driefasige ster- en driehoeksbelasting.

VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
geen

Andere begincompetenties
 • Voldaan aan de algemene toelatingsvoorwaarden zoals bepaald in het onderwijs- en examenreglement


LEERINHOUDEN
 • Proeven betreffende de volgende onderwerpen:
  • Gedrag van weerstanden, spoelen en condensatoren bij gelijk- en wisselspanning
  • Werking van de verschillende verlichtingsschakelingen
  • Aardingsmetingen
  • Driefasige symmetrische en asymmetrische belastingen
  • Vermogen en cos-phi metingen en berekeningen


STUDIEMATERIAAL
 • Bundel met laboproeven en cursus Elektriciteit, Departement WET - Elektromechanica 
 • Labomateriaal en meettoestellen;
 • Documentatiemappen;
 • Boeken uit de labobibliotheek en het EMI;
 • Internet en blackboard in het EMI en labo.


WERKVORMEN
Soort werkvorm    
hoor- en werkcolleges:

 0

%
practicum en oefeningen:

  100

%

vormen van groepsleren:

  0

%
Verdere toelichting:
 • Concrete afspraken ivm werking en evaluatie van de Labosessies.
 • Laboproeven in groep en zelfwerkzaamheden plus tijd voor examinering.

EVALUATIE

Eerste examenperiode
CategorieWeging van categorieën
mondelinge evaluatie30%
permanente evaluatie70%

 •   Permanente evaluatie tijdens de Labosessies (70%) bestaande uit:
  • evaluatie van de voorbereidingen
  • evaluatie van de laboverslagen
  • aandacht/respecteren van afspraken
  • evaluatie van de communicatie tussen lector en andere groepsleden
  • initiatief nemen in de groep
 • Aanwezigheid verplicht (zie Intranet onder Onderwijs- en examenreglement >departementaal> aanwezigheidscontrole). Per afwezigheid daalt het totaal te behalen punten met 1/9de  (11,1%).
 • Een student die 3 of meer keren afwezig is, ongeacht wettig of onwettig, bij labosessies en practica kan voor het desbetreffende opleidingsonderdeel niet meer slagen. Meer hierover kan je lezen in de departementale aanvulling op het onderwijs- en examenreglement.
 • De uitwerking van de voorbereiding van de proef moet het resultaat zijn van eigen werk dat ontwikkeld is binnen dezelfde groep. Samenwerken tussen twee of meerdere groepen voor een deel of de volledige voorbereiding is maw niet toegelaten en kan worden beschouwd als fraude. Zie hiervoor het onderwijs- en examenreglement - departementale aanvullingen § 4.6
 • Eindevaluatie in de examenperiode: Praktische opdracht en mondelinge evaluatie met schriftelijke voorbereiding. (30%)
 • Student die geen credit heeft verworven voor het opleidingsonderdeel Elektriciteit en  niet slaagt voor de component Labo elektriciteit en daarenboven niet geslaagd is voor de eindevaluatie van Labo elektriciteit, wordt doorverwezen naar de tweede examenperiode. Het behaalde cijfer van de eindevaluatie kan je opvragen via het studentencentrum in Plato.
 • Exacte examentijd voor eindevaluatie wordt ad valvas meegedeeld

tijd voor examinering
uren

2 

Tweede examenperiode
CategorieWeging van categorieën
mondelinge evaluatie30%

 • Praktische opdracht en mondelinge evaluatie met schriftelijke voorbereiding. (30%)
 • Behaalde punten van de permanente evaluatie tijdens de onderwijsperiode blijven behouden.(70%)
 
Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 19/10/2012
Elektromechanica - EM1 Flow - Elektrische machines
  
O.O. heeft componenten:Ja
O.O. bestaat uit componenten:Elektrische machines
Labo Elektrische machines
Technologie elektriciteit
Afstudeerrichting//Leertraject:EM1 Flow
Code:3110300005
Academiejaar:2012-2013
Type:kern,kernondersteunend
Niveau:inleidend,uitdiepend
Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 - Module 2-3,
Contacturen:81
Aantal studiepunten:9
Totaal studietijd:234
Examencontract:niet mogelijk
Deliberatie:mogelijk
Vrijstelling:mogelijk
Onderwijstaal:
Lector(en)Wim Van Goethem
Bart Van Mol
Olivier Vangrunderbeek
Alex Broeckx

 


COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
 Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

Algemene competenties

 • EM101 De student kan nauwgezet, op een zelfstandige wijze, strategisch/efficient denken en verantwoord handelen in een multidisciplinaire omgeving van de beroepscontext.
Algemene beroepsgerichte competenties
 • EM210 De student kan via analyse van relevante fysische gegevens, tot oplossingen komen.
 • EM211 De student kan, vanuit technische, economische en functionele specificaties, een oplossing voorstellen en kan hierbij een gefundeerde keuze maken uit alternatieven.
Beroepsspecifieke competenties
 • EM318 De student is in staat om vakkundig installaties/machines, of delen ervan, te demonteren en te monteren.
 • EM320 De student is in staat om systemen te installeren, aan te sluiten, te koppelen en te vervangen volgens de gegeven schema's en plantekeningen, rekening houdend met de vigerende veiligheidsregels en -middelen die hij/zij kritisch weet toe te passen.
 • EM321 De student is in staat om installaties/machines, of delen ervan, na onderhoudsactiviteiten af te regelen, te testen, op te starten en in dienst te nemen.
 • EM345 De student is in staat om plans en schemas te lezen en te begrijpen.

SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
 • Zie fiche Elektrische machines
 • Zie fiche Labo elektrische machines
 • Zie fiche Technologie elektriciteit
MEERWAARDE ONDERWIJSTAAL

Meerwaarde voor de studenten.

Hiermee creëren we een leeromgeving waarin studenten hun basiskennis Engels kunnen oefenen en waarin ze toegestaan worden om fouten te maken. Zo leren de studenten, zoals in de latere beroepspraktijk, een technisch gesprek te voeren in een andere taal.


VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je je ook inschrijven voor: Elektriciteit of Projecten mechatronica

Andere begincompetenties
 • De student heeft voldaan aan de algemene toelatingsvoorwaarden zoals bepaald in het onderwijs- en examenreglement

WEGING

ComponentenWeging
Elektrische machines44%
Labo Elektrische machines33%
Technologie elektriciteit23%

 • Om te slagen voor dit studieonderdeel moeten de studenten minimum 10/20 scoren. Dat eindcijfer komt 'gewogen' cumulatief tot stand op basis van de behaalde deelcijfers van de diverse studiedeelactiviteiten die dit studieonderdeel vormen.
 • Raadpleeg de studiegids v/h departement WET voor alle vragen oa. met betrekking tot: examenreglement, deliberatieregels, aanwezigheid bij onderwijsactiviteiten, fraude, inhaalexamens, studievoortgangsbewaking, inzagerecht examens, enz ...
 
Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 21/01/2013
Elektromechanica - EM1 Flow - Elektrische machines
  
Component behoort tot: Elektrische machines
Afstudeerrichting//Leertraject:EM1 Flow
Code:3110300005
Academiejaar:2012-2013
Lector(en)Wim Van Goethem
Bart Van Mol
Olivier Vangrunderbeek
Alex Broeckx

 

KORTE OMSCHRIJVING

Het alom tegenwoordige Wikipedia vertolkt het woord 'machine' als een mechanisme dat een vorm van beweging of energie in een andere vorm van beweging of energie kan omzetten.

Deze cursus beoogt enkel de behandeling van "elektrische machines", wat volgens de vorige definitie neerkomt op mechanismen die elektrische energie omzetten in beweging, of beweging in elektrische energie.

Nagenoeg elke machine die de mens ooit gebouwd heeft om elektrische energie om te zetten in een vorm van beweging, komt neer op één of andere vorm van motor, een machine die elektriciteit omzet in een cirkelvormige beweging. Bijna alle andere vormen van beweging die industrieel beschikbaar zijn, zijn omzettingen van deze cirkelvormige bewegingen naar een andere vorm. Vergelijk het met de fiets die een rechte weg aflegt, maar gebaseerd is op de cirkelvormige beweging van de pedalen.

Dit vak behandelt dan ook de verschillende types motoren in detail, en de principes waarop zij gebaseerd zijn. De bouwvorm en werkingsprincipes zijn afhankelijk van de toepassing, de geaardheid van het voedingsnet, en van de vereisten die aan het type motor gesteld worden.

Daarnaast wordt ook de transformator en zijn verschillende uitvoeringen behandeld, een apparaat dat puur op elektrische werking gebaseerd is en onmogelijk uit onze industriele omgeving weg te denken is.


COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
 Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

Algemene competenties

 • EM101 De student kan nauwgezet, op een zelfstandige wijze, strategisch/efficient denken en verantwoord handelen in een multidisciplinaire omgeving van de beroepscontext.
Algemene beroepsgerichte competenties
 • EM210 De student kan via analyse van relevante fysische gegevens, tot oplossingen komen.
 • EM211 De student kan, vanuit technische, economische en functionele specificaties, een oplossing voorstellen en kan hierbij een gefundeerde keuze maken uit alternatieven.
Beroepsspecifieke competenties
 • EM318 De student is in staat om vakkundig installaties/machines, of delen ervan, te demonteren en te monteren.
 • EM320 De student is in staat om systemen te installeren, aan te sluiten, te koppelen en te vervangen volgens de gegeven schema's en plantekeningen, rekening houdend met de vigerende veiligheidsregels en -middelen die hij/zij kritisch weet toe te passen.
 • EM321 De student is in staat om installaties/machines, of delen ervan, na onderhoudsactiviteiten af te regelen, te testen, op te starten en in dienst te nemen.

SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
 1. De student dient het gedrag van de behandelde machines te kunnen voorspellen en verklaren, en in die mate dat de student kan optreden als raadsman bij de relevante keuze van machines, zonder schade te berokkenen aan installaties of personen.
 2. Hij dient daarvoor voldoende inzicht in elektrisch denken aan te kweken, om punt 1 te beheersen ook na het verdwijnen van de zuiver cognitieve kennis die onderdeel uitmaakt van de leerstof.
 3. Hij dient tevens inzicht te hebben in de fysieke opbouw van de behandelde machines, in een aanloop naar onderhoud van de machines die in de labo's in volgende blokken verder wordt uitgewerkt.
 4. De student heeft voldoende inzicht in elektrisch denken om hiermee de functie en het gedrag van andere (onbehandelde) machines te kunnen verklaren.
MEERWAARDE ONDERWIJSTAAL

Meerwaarde voor de studenten.

Hiermee creëren we een leeromgeving waarin studenten hun basiskennis Engels kunnen oefenen en waarin ze toegestaan worden om fouten te maken. Zo leren de studenten, zoals in de latere beroepspraktijk, een technisch gesprek te voeren in een andere taal.


VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je je ook inschrijven voor: Elektriciteit of Projecten mechatronica

Andere begincompetenties
 • Voldaan aan de algemene toelatingsvoorwaarden zoals bepaald in het onderwijs- en examenreglement.

LEERINHOUDEN
 • Werking van de gelijkstroommotor.
 • Aansluitingen en aanloop van de gelijkstroommotor.
 • Bouw van de gelijkstroommotor
 • Studie van de eenfasige transformator: werking, uitvoering en tests.
 • Studie van de driefastige transformator: werking, uitvoering. .
 • Werking van de asynchrone en synchrone motor.
 • Soorten en aanloop van de asynchrone en synchrone motor.
 • Bouw en beveiliging van de asynchrone en synchrone motor.
 • Onderhoud van motoren.
 • Werking en bouw van de stappenmotor.
 • Werking en bouw van de servomotor.

STUDIEMATERIAAL
 • Cursus Elektrische machines: Jan Casteels - Departement Elektromechanica

                  (4-delig: gelijkstroommotoren, transformatoren, wisselstroommotoren en speciale motoren)


WERKVORMEN
Soort werkvorm    
hoor- en werkcolleges:

 100

%
practicum en oefeningen:

  0

%

vormen van groepsleren:

  0

%
Verdere toelichting:
 • Hoorcollege met begeleidende oefeningen, monitoraat.
 • Leerbegeleiding: monitoraat in week 7, 8 en 9

EVALUATIE

Eerste examenperiode
CategorieWeging van categorieën
Schriftelijke evaluatie100%

 • Schriftelijk examen met ongeveer 70% theoretische vragen (met o.m. multiple choice en inzichtsvragen) en ongeveer 30% oefeningen.

tijd voor examinering
uren

3 

Tweede examenperiode
CategorieWeging van categorieën
Schriftelijke evaluatie100%

 • Schriftelijk examen met ongeveer 70% theoretische vragen (met o.m. multiple choice en inzichtsvragen) en ongeveer 30% oefeningen.
 
Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 21/01/2013
Elektromechanica - EM1 Flow - Labo Elektrische machines
  
Component behoort tot: Elektrische machines
Afstudeerrichting//Leertraject:EM1 Flow
Code:3110300005
Academiejaar:2012-2013
Lector(en)Wim Van Goethem
Bart Van Mol
Olivier Vangrunderbeek
Alex Broeckx

 

KORTE OMSCHRIJVING

In dit vak wordt de theorie van de elektrische machines in de praktijk gebracht.
We bestuderen de  verschillende AC- en DC motoren en besteden bijzondere aandacht aan de specifieke belastingscurves en nominale gegevens.
Wat de transformatoren betreft behandelen we zowel enkel- als driefasige schakelingen.

Om de technische termen die je geleerd hebt in de lessen Technisch Engels echt te leren gebruiken en zodoende te onthouden, gaan we in het Labo elektrische machines Engels als  voertaal gebruiken. Hier mag je taalfouten maken. Belangrijk is dat je je durft uitdrukken in het Engels. Met vallen en opstaan zal je wat je in de theorie geleerd hebt gebruiken en onthouden.


COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
 Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

Algemene competenties

 • EM101 De student kan nauwgezet, op een zelfstandige wijze, strategisch/efficient denken en verantwoord handelen in een multidisciplinaire omgeving van de beroepscontext.
 • EM102 De student kan geordend, kernachtig en gesynthetiseerd een verslag opstellen, toelichten en/of een opvolgingsdossier beheren / De student kan beroepsspecifieke informatie opzoeken en verwerken.
Algemene beroepsgerichte competenties
 • EM209 De student kan zich vlot in een groep/team integreren zodat hij/zij snel en efficint kan deelnemen aan de taken.
 • EM210 De student kan via analyse van relevante fysische gegevens, tot oplossingen komen.
 • EM214 De student is in staat om uitvoerende taken nauwgezet en volgens de regels van de kunst (of goed vakamanschap) uit te voeren. De student is daarbij in staat om risico's te herkennen en ze gepast in te schatten.
 • EM215 De student kan onder tijdsdruk en bij onvoorziene omstandigheden effectief blijven functioneren door de taken goed te plannen en te organiseren.
Beroepsspecifieke competenties
 • EM316 De student kan via het verzamelen van (meet)gegevens en fysische waarnemingen het oorzakelijk verband van de fout vaststellen.
 • EM355 De student kan op basis van afstudeerspecifieke kennis een technisch gesprek voeren in de Engelse en de Franse of Duitse taal.

SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
 • De student is in staat om diverse types elektrische machines af te stellen, op te starten en in dienst te nemen
 • De student kent de werking van diverse types elektrische motoren en transformatoren.
 • De student kan de courant gebruikte technische termen in het Engels toepassen in een gesprek met vakgenoten.
MEERWAARDE ONDERWIJSTAAL

Meerwaarde voor de studenten.

Hiermee creëren we een leeromgeving waarin studenten hun basiskennis Engels kunnen oefenen en waarin ze toegestaan worden om fouten te maken. Zo leren de studenten, zoals in de latere beroepspraktijk, een technisch gesprek te voeren in een andere taal.


VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je je ook inschrijven voor: Elektriciteit of Projecten mechatronica

Andere begincompetenties
 • De student heeft voldaan aan de algemene toelatingsvoorwaarden zoals bepaald in het onderwijs- en examenreglement

LEERINHOUDEN
 • Kortsluit, nullast-en belastingsproef op transformatoren
 • Klokgetal op driefasige transformatoren
 • Aanloop- en belastingskarakteristieken van gelijk- en wisselstroommachines en generatoren 

STUDIEMATERIAAL
 • Bundels laboproeven
 • Handleidingen van de meettoestellen in het labo en op het digitaal leerplatform Blackboard
 • Labo proefopstellingen
 • Cursus elektrische machines, departement elektromechanica
 • Cursus Technisch Engels deel 1 & deel 2
 • In het labo is een PC beschikbaar met woordenboek Nederlands/Engels en Engels/Nederlands 

WERKVORMEN
Soort werkvorm    
hoor- en werkcolleges:

 0

%
practicum en oefeningen:

  100

%

vormen van groepsleren:

  0

%
Verdere toelichting:
 • Praktische proeven in groepsverband met begeleidingsmomenten
 • Laboinstructies en -opdrachten beschikbaar via het digitaal leerplatform Blackboard

EVALUATIE

Eerste examenperiode
CategorieWeging van categorieën
eindevaluatie30%
permanente evaluatie70%

 • Permanente evaluatie tijdens de Labosessies (70%) bestaande uit:
  • Evaluatie van de voorbereiding :50% van de maximum te behalen punten
  • Evaluatie van de laboverslagen: 50% van de maximum te behalen punten
  • Correctiefactor voor medewerking 0.5 tot 1
 • Eindevaluatie tijdens laatste les of in de examenreeks: Praktische opdracht en mondelinge evaluatie met schriftelijke voorbereiding. (30%)
 • Aanwezigheid verplicht. (zie departementale wegwijs ivm afwezigheid tijdens Labosessies)
 • Een student die 3 of meer keren afwezig is, ongeacht wettig of onwettig, bij labosessies en practica kan voor het desbetreffende opleidingsonderdeel niet meer slagen. Meer hierover kan je lezen in de departementale aanvulling op het onderwijs- en examenreglement.
 • De uitwerking van de voorbereiding van de proef moet het resultaat zijn van eigen werk dat ontwikkeld is binnen dezelfde groep. Samenwerken tussen twee of meerdere groepen voor een deel of de volledige voorbereiding is maw niet toegelaten en kan worden beschouwd als fraude. Zie hiervoor het onderwijs- en examenreglement - departementale aanvullingen § 4.6
 • Student die geen credit heeft verworven voor het opleidingsonderdeel Elektrische machines en niet slaagt voor de component Labo elektrische machines en daarenboven niet geslaagd is voor de eindevaluatie van Labo elektrische machines, wordt doorverwezen naar de tweede examenperiode. Het behaalde cijfer van de eindevaluatie kan je enkel bekomen op de dag van de proclamatie bij je labolector. Hiervoor neem je zelf het initiatief.
 • Exacte examentijd voor de eindevaluatie wordt ad valvas meegedeeld.


tijd voor examinering
uren

3 

Tweede examenperiode
CategorieWeging van categorieën
eindevaluatie30%

 • Praktische opdracht en mondelinge evaluatie met schriftelijke voorbereiding. (30%)
 • Behaalde punten van de permanente evaluatie tijdens de onderwijsperiode blijven behouden (70%)
 
Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 21/01/2013
Elektromechanica - EM1 Flow - Technologie elektriciteit
  
Component behoort tot: Elektrische machines
Afstudeerrichting//Leertraject:EM1 Flow
Code:3110300005
Academiejaar:2012-2013
Lector(en)Wim Van Goethem
Bart Van Mol
Olivier Vangrunderbeek
Alex Broeckx

 

KORTE OMSCHRIJVING
Technologie elektriciteit beslaat een breede waaier van onderwerpen, gaande van de productie van elektriciteit tot het gebruik van sensoren.
De besproken onderwerpen vinden vooral hun toepassing in een industriële productie omgeving , de huishoudelijke elektriciteit wordt eerder in de kantlijn van de cursus besproken.

COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
 Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

Algemene competenties

 • EM102 De student kan geordend, kernachtig en gesynthetiseerd een verslag opstellen, toelichten en/of een opvolgingsdossier beheren / De student kan beroepsspecifieke informatie opzoeken en verwerken.
 • EM108 De student is in staat om vanuit een basishouding van leven(s)lang leren, zelfstandig een leerdoel en leerstrategie bepalen, uitvoeren en het resultaat terug koppelen naar het leerdoel.
Algemene beroepsgerichte competenties
 • EM211 De student kan, vanuit technische, economische en functionele specificaties, een oplossing voorstellen en kan hierbij een gefundeerde keuze maken uit alternatieven.
 • EM212 De student kan bij beroepsmatige en ethische dilemma's (bv. verhoging productiviteit door minder veilig werken) een afweging maken op basis van gedegen maatschappelijk geaccepteerde normen en waarden en een besluit nemen.
Beroepsspecifieke competenties
 • EM345 De student is in staat om plans en schemas te lezen en te begrijpen.

SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
 • De student is vertrouwd met de opbouw van het elektriciteitsnet in de industrie.
 • De student is vertrouwd met de gevaren en de te treffen maatregelen bij het werken aan een elektrische installatie.
 • De student kent de verschillende netstructuren en hun toepassingen.
 • De student kan de verschillende types kabels herkennen, de nodige selectie maken en de benodigde kabeldoorsnede bepalen.
MEERWAARDE ONDERWIJSTAAL

Meerwaarde voor de studenten.

Hiermee creëren we een leeromgeving waarin studenten hun basiskennis Engels kunnen oefenen en waarin ze toegestaan worden om fouten te maken. Zo leren de studenten, zoals in de latere beroepspraktijk, een technisch gesprek te voeren in een andere taal.


VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je je ook inschrijven voor: Elektriciteit of Projecten mechatronica

Andere begincompetenties
 • Voldaan aan de algemene toelatingsvoorwaarden zoals bepaald in het onderwijs- en examenreglement.

LEERINHOUDEN
 • Verdeling en distributie van elektrische energie
  • Spanningsniveaus en verdeelstations
  • Opbouw van een hoogspanningspost in een bedrijf
  • Schakelen in een hoogspanningspost .
 • Gevaren en beveiliging bij het werken aan elektrische installaties
  • Werken aan elektrische installaties
  • Principes van beveiliging tegen elektrische schokken.
 • Netstructuren bij industriële installaties
  • TT, TN en IT netsystemen
  • Keuze van het nulleiderstelsel
  • Beveiliging van personen tegen onrechtstreekse aanraking
  • Controle van de uitschakelvoorwaarden.
 • Kabels voor energietransport
  • Belangrijkste types kabels
  • Keuze van de geleiderdoorsnede
  • Brandveiligheid van elektrische kabels.

STUDIEMATERIAAL
 • Cursus Technologie Elektriciteit, departement elektromechanica, Fr. Duschek O. Vangrunderbeek
 • Diverse componenten uit de praktijk.
 • CEBEO kabelhandboek

WERKVORMEN
Soort werkvorm    
hoor- en werkcolleges:

 100

%
practicum en oefeningen:

  0

%

vormen van groepsleren:

  0

%
Verdere toelichting:
 • Hoorcollege met uit de praktijk aangebrachte voorbeelden en aandachtspunten
 • Diverse elektrische componenten als didactisch materiaal

EVALUATIE

Eerste examenperiode
CategorieWeging van categorieën
Schriftelijke evaluatie100%

 • Schriftelijk examen, de vragen bestaan deels uit multiple choice vragen.

tijd voor examinering
uren

2 

Tweede examenperiode
CategorieWeging van categorieën
Schriftelijke evaluatie100%

 • Schriftelijk examen, de vragen bestaan deels uit multiple choice vragen.
 
Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 21/01/2013
Elektromechanica - EM1 Flow - Industriële elektronica
  
O.O. heeft componenten:Ja
O.O. bestaat uit componenten:Industriële elektronica
Analoge technieken
Afstudeerrichting//Leertraject:EM1 Flow
Code:3110300006
Academiejaar:2012-2013
Type:kern,
Niveau:inleidend
Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 - Module 2-3
Contacturen:54
Aantal studiepunten:5
Totaal studietijd:130
Examencontract:mogelijk
Deliberatie:mogelijk
Vrijstelling:mogelijk
Onderwijstaal:
Lector(en)Bart Van Mol

 


COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
 Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

Algemene competenties

 • EM101 De student kan nauwgezet, op een zelfstandige wijze, strategisch/efficient denken en verantwoord handelen in een multidisciplinaire omgeving van de beroepscontext.
 • EM103 Doelgericht leren (evalueren) van je eigen handelingen (er positieve en negatieve kanten in identificeren) en gericht werken aan verbeteringen ( leerpunten formuleren).
 • EM105 De student kan, op basis van een goed omschreven probleem/project en door toepassing van multidisciplinaire kennis, komen tot innoverende concepten en/of oplossingen (durven innoveren is en begint dikwijls bij het kritisch afvragen van).
 • EM108 De student is in staat om vanuit een basishouding van leven(s)lang leren, zelfstandig een leerdoel en leerstrategie bepalen, uitvoeren en het resultaat terug koppelen naar het leerdoel.
Algemene beroepsgerichte competenties
 • EM210 De student kan via analyse van relevante fysische gegevens, tot oplossingen komen.
 • EM211 De student kan, vanuit technische, economische en functionele specificaties, een oplossing voorstellen en kan hierbij een gefundeerde keuze maken uit alternatieven.
 • EM213 De student kan in snel veranderende werkomstandigheden en op basis van doorzettingsvermogen, prestatiegericht werken.
Beroepsspecifieke competenties
 • EM316 De student kan via het verzamelen van (meet)gegevens en fysische waarnemingen het oorzakelijk verband van de fout vaststellen.
 • EM317 De student kan door het verzamelen van gegevens uit schema's/manuals/tekeningen en het uitvoeren van controlemetingen op de functionaliteit, de oorzaken en hun gevolgen op het proces inschatten, opsporen en verhelpen.
 • EM326 De student kan elektrische ontwerpschema's tekenen en daarbij kabels, zekeringen, schakelapp., verlichting, enz ... berekenen en selecteren op basis van een PVE (plan van eisen).
 • EM333 De student kan technisch-functioneel een eenvoudig (productie-) proces/systeem analyseren.
 • EM339 De student kan op een doordachte manier een probleem analyseren en de oplossingen omzetten naar een ontwerp/programma.
 • EM345 De student is in staat om plans en schemas te lezen en te begrijpen.

SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
 • zie fiche Industriële elektronica
 • zie fiche Analoge technieken

VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je je ook inschrijven voor: Elektriciteit of Projecten mechatronica

Andere begincompetenties
 • Wiskunde en Elektriciteit als ondersteunende vakonderdelen.

WEGING

ComponentenWeging
Industriële elektronica50%
Analoge technieken50%

 • Om te slagen voor dit studieonderdeel moeten de studenten minimum 10/20 scoren. Dat eindcijfer komt 'gewogen' cumulatief tot stand op basis van de behaalde deelcijfers van de diverse studiedeelactiviteiten die dit studieonderdeel vormen.
 • Raadpleeg de studiegids v/h departement WET voor alle vragen oa. met betrekking tot: examenreglement, deliberatieregels, aanwezigheid bij onderwijsactiviteiten, fraude, inhaalexamens, studievoortgangsbewaking, inzagerecht examens, enz ...
 
Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 21/01/2013
Elektromechanica - EM1 Flow - Industriële elektronica
  
Component behoort tot: Industriële elektronica
Afstudeerrichting//Leertraject:EM1 Flow
Code:3110300006
Academiejaar:2012-2013
Lector(en)Bart Van Mol

 

KORTE OMSCHRIJVING

De elektronica-industrie heeft de laatste jaren enkele verschuivingen gekend. De radiocommunicatie domineert niet langer de industrie. Belangrijkere toepassingen werden ‘computers’, ‘aandrijftechniek en robotica in het bijzonder’, ‘instrumentatie’ en ‘datacommunicatie’.
 
Deze technieken vinden we terug in alle mogelijke industrieën. We kunnen er als toekomstig technicus niet omheen en daarom draagt kennis van de basiselektronica wezenlijk bij tot het latere begrijpen van tal van toepassingen en systemen.

De cursus 'Industriële Elektronica' heeft niet tot doel om van jullie 'zwakstroom elektronici' te maken in de letterlijke betekenis van die term. Je kunt het eerder beschouwen als een extensie van basiselektriciteit met als doel diepte inzicht te verwerven in tal van schakelingen en systemen zodat daarin gericht storingen gezocht en verholpen kunnen worden.
 
Dit inzicht verwerven realiseren we via verschillende stappen.
Eerst gaan we het begrip ‘weerstand’ verder uitspitten. We beschouwen de variëteit en bestuderen ze grafisch. Verder onderzoeken we de halfgeleiders. Dit materiaal laat ons toe nieuwe componenten te maken met zeer specifieke eigenschappen. Denk daarbij oa. aan de diode en de transistor. We bespreken die componenten gecombineerd in tal van klassieke schakelingen die praktisch in ieder apparaat terug te vinden zijn. We gaan daarbij verder dan enkel de leerstof te reproduceren. Vooral het vermogen om kritisch de wetmatigheden op componentniveau te extrapoleren naar schakelgedrag, of het vermogen om elektrisch te denken, daar gaat het om in deze cursus.
 
De cursus is inhoudelijk volledig, waardoor het mogelijk is hem zelfstandig te studeren. In de lessen echter worden de onderwerpen en toepassingen verder uitgediept zodat net dat vermogen tot kritisch elektrisch denken aangescherpt wordt.


COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
 Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

Algemene competenties

 • EM101 De student kan nauwgezet, op een zelfstandige wijze, strategisch/efficient denken en verantwoord handelen in een multidisciplinaire omgeving van de beroepscontext.
 • EM103 Doelgericht leren (evalueren) van je eigen handelingen (er positieve en negatieve kanten in identificeren) en gericht werken aan verbeteringen ( leerpunten formuleren).
 • EM105 De student kan, op basis van een goed omschreven probleem/project en door toepassing van multidisciplinaire kennis, komen tot innoverende concepten en/of oplossingen (durven innoveren is en begint dikwijls bij het kritisch afvragen van).
 • EM108 De student is in staat om vanuit een basishouding van leven(s)lang leren, zelfstandig een leerdoel en leerstrategie bepalen, uitvoeren en het resultaat terug koppelen naar het leerdoel.
Algemene beroepsgerichte competenties
 • EM210 De student kan via analyse van relevante fysische gegevens, tot oplossingen komen.
 • EM211 De student kan, vanuit technische, economische en functionele specificaties, een oplossing voorstellen en kan hierbij een gefundeerde keuze maken uit alternatieven.
Beroepsspecifieke competenties
 • EM316 De student kan via het verzamelen van (meet)gegevens en fysische waarnemingen het oorzakelijk verband van de fout vaststellen.
 • EM317 De student kan door het verzamelen van gegevens uit schema's/manuals/tekeningen en het uitvoeren van controlemetingen op de functionaliteit, de oorzaken en hun gevolgen op het proces inschatten, opsporen en verhelpen.
 • EM326 De student kan elektrische ontwerpschema's tekenen en daarbij kabels, zekeringen, schakelapp., verlichting, enz ... berekenen en selecteren op basis van een PVE (plan van eisen).
 • EM333 De student kan technisch-functioneel een eenvoudig (productie-) proces/systeem analyseren.
 • EM339 De student kan op een doordachte manier een probleem analyseren en de oplossingen omzetten naar een ontwerp/programma.
 • EM345 De student is in staat om plans en schemas te lezen en te begrijpen.

SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
 • De student verwerft in het algemeen ruimer technisch elektronisch inzicht en scherpt zijn elektrisch denkvermogen aan.
 • De student is in staat om gelijkspanningsnetwerkjes op te lossen.
 • De student verwerft een bredere basiskennis inzake diverse elektronische basiscomponenten met als doel ze te kunnen combineren tot functionele schakelingen en de daarbij horende zinvolle schakellogica.
 • De student verwerft basiskennis mbt. filterschakelingen.
 • De student is in staat om de werking van transistorschakelingen te verklaren.
 • De student kan op basis van Operationele Versterkertheorie, OV-schakelingen begrijpen en ontwerpen. 

VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je je ook inschrijven voor: Elektriciteit of Projecten mechatronica

Andere begincompetenties
 • Voldoen aan de algemene toelatingsvoorwaarden zoals bepaald in het onderwijs- en examenreglement.

LEERINHOUDEN
 • Studie van de verschillende soorten weerstanden.
 • De belastingslijn en het instelpunt toegepast op karakteristieken
 • Passieve filters
 • De diode, zener, led en varicap
 • De opbouw van een voeding
 • De transistorschakelaar
 • De transistorversterker

STUDIEMATERIAAL
 • Cursus industriële elektronica, departement WET - Elektromechanica, B. Van Mol
 • Wetenschappelijk rekenmachine

WERKVORMEN
Soort werkvorm    
hoor- en werkcolleges:

 100

%
practicum en oefeningen:

  0

%

vormen van groepsleren:

  0

%
Verdere toelichting:
 • Hoorcolleges met ingebouwde oefeningen
 • Zelfstandig werk
 • Leerbegeleiding: monitoraat vanaf de 7e week in de betreffende lesmodule

EVALUATIE

Eerste examenperiode
CategorieWeging van categorieën
Schriftelijke evaluatie100%

 • Schriftelijk examen met kennis- en inzichtsvragen .

tijd voor examinering
uren

3 

Tweede examenperiode
CategorieWeging van categorieën
Schriftelijke evaluatie100%

 • Schriftelijk examen met kennis- en inzichtsvragen .
 
Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 21/01/2013
Elektromechanica - EM1 Flow - Analoge technieken
  
Component behoort tot: Industriële elektronica
Afstudeerrichting//Leertraject:EM1 Flow
Code:3110300006
Academiejaar:2012-2013
Lector(en)Bart Van Mol

 

KORTE OMSCHRIJVING

Dankzij de pedagogische volgorde werd onze kennis van weerstanden, spoelen en condensatoren in de elektriciteit uitgebreid met allerlei halfgeleiders zoals oa. dioden en transistoren.

Ondertussen weten we dat de elektronica meestal werkt met zeer kleine stromen. Dit zet de deur om te miniaturiseren in de wereld van de halfgeleidertechnologie open. We hertekenen grote schakelingen naar schakelingen die op een oppervlakte van slechts enkele µm passen.

Dit soort schakelingen waren we eigenlijk al tegengekomen in de cursus gestructureerd programmeren. Hier werden logische functies of schakelblokken zoals oa. de EN en OF besproken. Uiteindelijk zijn deze logische ‘poorten’ niet meer dan slimme schakelingen opgebouwd rond transistoren, dioden, condensatoren, ….en dan geminiaturiseerd.

Deze miniaturisatie techniek wordt uiteraard niet enkel in de digitale technieken gebruikt (de binaire schakellogica) maar we komen ze ook tegen bij de verwerking van zogenaamde analoge signalen (spanning of spanningsval en stroom of deelstromen). We maken er eigenlijk ‘superversterkers’ mee.

Het is net zoals bij industriële elektronica niet ons doel om deze bouwstenen helemaal theoretisch te doorgronden, maar om ermee te leren werken met het oog op interessante toepassingen later in ons beroepsleven.

We bekijken deze schakelingen als een 'black box' en bestuderen in deze cursus de nieuwe mogelijkheden die we dan kunnen verwachten aan de uitgang van die box.

In de syllabus ontbreken hier en daar nog wel enkele conclusies, maar na het volgen van de les kan je die  zelfstandig opbouwen. In de lessen worden de onderwerpen verder uitgediept, zodat het gemakkelijker wordt inzicht te verwerven in deze nieuwe materie.


COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
 Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

Algemene competenties

 • EM101 De student kan nauwgezet, op een zelfstandige wijze, strategisch/efficient denken en verantwoord handelen in een multidisciplinaire omgeving van de beroepscontext.
 • EM103 Doelgericht leren (evalueren) van je eigen handelingen (er positieve en negatieve kanten in identificeren) en gericht werken aan verbeteringen ( leerpunten formuleren).
 • EM105 De student kan, op basis van een goed omschreven probleem/project en door toepassing van multidisciplinaire kennis, komen tot innoverende concepten en/of oplossingen (durven innoveren is en begint dikwijls bij het kritisch afvragen van).
 • EM108 De student is in staat om vanuit een basishouding van leven(s)lang leren, zelfstandig een leerdoel en leerstrategie bepalen, uitvoeren en het resultaat terug koppelen naar het leerdoel.
Algemene beroepsgerichte competenties
 • EM210 De student kan via analyse van relevante fysische gegevens, tot oplossingen komen.
 • EM211 De student kan, vanuit technische, economische en functionele specificaties, een oplossing voorstellen en kan hierbij een gefundeerde keuze maken uit alternatieven.
 • EM213 De student kan in snel veranderende werkomstandigheden en op basis van doorzettingsvermogen, prestatiegericht werken.
Beroepsspecifieke competenties
 • EM316 De student kan via het verzamelen van (meet)gegevens en fysische waarnemingen het oorzakelijk verband van de fout vaststellen.
 • EM326 De student kan elektrische ontwerpschema's tekenen en daarbij kabels, zekeringen, schakelapp., verlichting, enz ... berekenen en selecteren op basis van een PVE (plan van eisen).
 • EM333 De student kan technisch-functioneel een eenvoudig (productie-) proces/systeem analyseren.
 • EM339 De student kan op een doordachte manier een probleem analyseren en de oplossingen omzetten naar een ontwerp/programma.
 • EM345 De student is in staat om plans en schemas te lezen en te begrijpen.

SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
 • De student verwerft een technisch elektronisch inzicht
 • De student is in staat om gelijkspanningsnetten op te lossen
 • De student verwerft een breder kennis van elektronische componenten.
 • De student verwerft een basiskennis van versterkers en verzwakkers.
 • De student verwerft een basiskennis van PID-regelaars.
 • De student kan basis Operationele Versterker(OV)-schakelingen ontwerpen. 
 • De student verwerft basiskennis van EMC.
 • De student verwerft basiskennis van voedingsstabilisatie.

VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je je ook inschrijven voor: Elektriciteit of Projecten mechatronica

Andere begincompetenties
 • Voldoen aan de algemene toelatingsvoorwaarden zoals bepaald in het onderwijs- en examenreglement.

LEERINHOUDEN
 • Studie van de OV.
 • Basisschakelingen met de OV.
 • Tijdsafhankelijke schakelingen (PID).
 • Actieve filters.
 • Voedingsstabilisatie.
 • De geschakelde voeding.
 • EMC.

STUDIEMATERIAAL
 • Cursus analoge technieken, departement elektromechanica, B. Van Mol
 • Wetenschappelijk rekenmachine

WERKVORMEN
Soort werkvorm    
hoor- en werkcolleges:

 100

%
practicum en oefeningen:

  0

%

vormen van groepsleren:

  0

%
Verdere toelichting:
 • Hoorcolleges met ingebouwde oefeningen
 • Zelfstandig werk
 • Leerbegeleiding: monitoraat vanaf de 7e lesweek in de betreffende lesmodule

EVALUATIE

Eerste examenperiode
CategorieWeging van categorieën
Schriftelijke evaluatie100%

 • Schriftelijk examen met kennis- en inzichtsvragen.

tijd voor examinering
uren

3 

Tweede examenperiode
CategorieWeging van categorieën
Schriftelijke evaluatie100%

 • Schriftelijk examen met kennis- en inzichtsvragen.
 
Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 21/01/2013
Elektromechanica - EM1 Flow - Toegepaste mechanica
  
O.O. heeft componenten:Ja
O.O. bestaat uit componenten:Mechanische ontwerptechnieken
Mech. constructietechnieken
Inventor
Afstudeerrichting//Leertraject:EM1 Flow
Code:3110300007
Academiejaar:2012-2013
Type:kern,
Niveau:inleidend
Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 - Module 1-2-3
Contacturen:90
Aantal studiepunten:10
Totaal studietijd:260
Examencontract:niet mogelijk
Deliberatie:mogelijk
Vrijstelling:mogelijk
Onderwijstaal:
Lector(en)Jo Van den Broeck
Olivier Vangrunderbeek
Marc Kenis
Frank Verelst
Bart Van Mol

 


COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
 Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

Algemene competenties

 • EM101 De student kan nauwgezet, op een zelfstandige wijze, strategisch/efficient denken en verantwoord handelen in een multidisciplinaire omgeving van de beroepscontext.
 • EM103 Doelgericht leren (evalueren) van je eigen handelingen (er positieve en negatieve kanten in identificeren) en gericht werken aan verbeteringen ( leerpunten formuleren).
 • EM105 De student kan, op basis van een goed omschreven probleem/project en door toepassing van multidisciplinaire kennis, komen tot innoverende concepten en/of oplossingen (durven innoveren is en begint dikwijls bij het kritisch afvragen van).
 • EM108 De student is in staat om vanuit een basishouding van leven(s)lang leren, zelfstandig een leerdoel en leerstrategie bepalen, uitvoeren en het resultaat terug koppelen naar het leerdoel.
Algemene beroepsgerichte competenties
 • EM210 De student kan via analyse van relevante fysische gegevens, tot oplossingen komen.
 • EM211 De student kan, vanuit technische, economische en functionele specificaties, een oplossing voorstellen en kan hierbij een gefundeerde keuze maken uit alternatieven.
 • EM212 De student kan bij beroepsmatige en ethische dilemma's (bv. verhoging productiviteit door minder veilig werken) een afweging maken op basis van gedegen maatschappelijk geaccepteerde normen en waarden en een besluit nemen.
 • EM214 De student is in staat om uitvoerende taken nauwgezet en volgens de regels van de kunst (of goed vakamanschap) uit te voeren. De student is daarbij in staat om risico's te herkennen en ze gepast in te schatten.
 • EM215 De student kan onder tijdsdruk en bij onvoorziene omstandigheden effectief blijven functioneren door de taken goed te plannen en te organiseren.
Beroepsspecifieke competenties
 • EM320 De student is in staat om systemen te installeren, aan te sluiten, te koppelen en te vervangen volgens de gegeven schema's en plantekeningen, rekening houdend met de vigerende veiligheidsregels en -middelen die hij/zij kritisch weet toe te passen.
 • EM325 De student kan vanuit zijn multidisciplinaire technische kennis verbeteringen of aanpassingen ontwerpen (3D CAD-omgeving), uitvoeren en terugkoppelen aan gestelde verbeterdoelen.
 • EM326 De student kan elektrische ontwerpschema's tekenen en daarbij kabels, zekeringen, schakelapp., verlichting, enz ... berekenen en selecteren op basis van een PVE (plan van eisen).
 • EM345 De student is in staat om plans en schemas te lezen en te begrijpen.

SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
 • zie fiche Mechanische ontwerptechnieken
 • zie fiche Mechanische constructietechnieken
 • zie fiche Inventor

VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
geen

Andere begincompetenties
 • Zie de fiches mechanische ontwerptechnieken, constructietechnieken en inventor.

WEGING

ComponentenWeging
Mechanische ontwerptechnieken40%
Mech. constructietechnieken40%
Inventor20%

 • Om te slagen voor dit studieonderdeel moeten de studenten minimum 10/20 scoren. Dat eindcijfer komt 'gewogen' cumulatief tot stand op basis van de behaalde deelcijfers van de diverse studiedeelactiviteiten die dit studieonderdeel vormen.
 • Raadpleeg de studiegids v/h departement WET voor alle vragen oa. met betrekking tot: examenreglement, deliberatieregels, aanwezigheid bij onderwijsactiviteiten, fraude, inhaalexamens, studievoortgangsbewaking, inzagerecht examens, enz ...


 
Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 14/11/2012
Elektromechanica - EM1 Flow - Mechanische ontwerptechnieken
  
Component behoort tot: Toegepaste mechanica
Afstudeerrichting//Leertraject:EM1 Flow
Code:3110300007
Academiejaar:2012-2013
Lector(en)Jo Van den Broeck
Olivier Vangrunderbeek
Marc Kenis
Frank Verelst
Bart Van Mol

 

KORTE OMSCHRIJVING

Als technicus in een bedrijf is het van onschatbare waarde om de noodzaak te kennen waarom machines op een bepaalde manier dienen geconstrueerd, verankerd en belast te worden. Waarom voldoet een bepaald machineontwerp wel of niet in bepaalde werkomstandigheden? Veelal hangt dat af van de eisen die tijdens het ontwerp werden vooropgesteld. Indien het evenwicht van een constructie of een mechanisch systeem, zowel op statisch als dynamisch gebied, niet gegarandeerd is kunnen er ernstige veiligheidsproblemen ontstaan voor de mens, het dier en hun omgeving.

Met dit gegeven in het achterhoofd gaan we stapsgewijs veel voorkomende mechanische constructies analyseren door de nadruk te leggen op oefeningen. De fysische mogelijkheden van constructies/systemen opsporen is één van de doelen van dit opleidingsonderdeel. We leren oplossingsmethodes aan om die evenwichtstoestand te bekomen/berekenen.

Die basiskennis kan op zijn beurt later in diverse andere vakgebieden toegepast worden. Tegelijk vormt ze een goed vertrek voor de opleidingsonderdelen mechanische constructie technieken en analyse van machinesystemen.


COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
 Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

Algemene competenties

 • EM101 De student kan nauwgezet, op een zelfstandige wijze, strategisch/efficient denken en verantwoord handelen in een multidisciplinaire omgeving van de beroepscontext.
 • EM103 Doelgericht leren (evalueren) van je eigen handelingen (er positieve en negatieve kanten in identificeren) en gericht werken aan verbeteringen ( leerpunten formuleren).
 • EM105 De student kan, op basis van een goed omschreven probleem/project en door toepassing van multidisciplinaire kennis, komen tot innoverende concepten en/of oplossingen (durven innoveren is en begint dikwijls bij het kritisch afvragen van).
 • EM108 De student is in staat om vanuit een basishouding van leven(s)lang leren, zelfstandig een leerdoel en leerstrategie bepalen, uitvoeren en het resultaat terug koppelen naar het leerdoel.
Algemene beroepsgerichte competenties
 • EM210 De student kan via analyse van relevante fysische gegevens, tot oplossingen komen.
 • EM211 De student kan, vanuit technische, economische en functionele specificaties, een oplossing voorstellen en kan hierbij een gefundeerde keuze maken uit alternatieven.
 • EM212 De student kan bij beroepsmatige en ethische dilemma's (bv. verhoging productiviteit door minder veilig werken) een afweging maken op basis van gedegen maatschappelijk geaccepteerde normen en waarden en een besluit nemen.
 • EM214 De student is in staat om uitvoerende taken nauwgezet en volgens de regels van de kunst (of goed vakamanschap) uit te voeren. De student is daarbij in staat om risico's te herkennen en ze gepast in te schatten.
Beroepsspecifieke competenties
 • EM316 De student kan via het verzamelen van (meet)gegevens en fysische waarnemingen het oorzakelijk verband van de fout vaststellen.
 • EM317 De student kan door het verzamelen van gegevens uit schema's/manuals/tekeningen en het uitvoeren van controlemetingen op de functionaliteit, de oorzaken en hun gevolgen op het proces inschatten, opsporen en verhelpen.
 • EM318 De student is in staat om vakkundig installaties/machines, of delen ervan, te demonteren en te monteren.
 • EM320 De student is in staat om systemen te installeren, aan te sluiten, te koppelen en te vervangen volgens de gegeven schema's en plantekeningen, rekening houdend met de vigerende veiligheidsregels en -middelen die hij/zij kritisch weet toe te passen.
 • EM321 De student is in staat om installaties/machines, of delen ervan, na onderhoudsactiviteiten af te regelen, te testen, op te starten en in dienst te nemen.
 • EM325 De student kan vanuit zijn multidisciplinaire technische kennis verbeteringen of aanpassingen ontwerpen (3D CAD-omgeving), uitvoeren en terugkoppelen aan gestelde verbeterdoelen.
 • EM330 De student is in staat om, op basis van machinehistoriek of constructeursgegevens, preventieve onderhoudsplannen op te stellen, uit te voeren en bij te sturen.
 • EM344 De student kan aan de hand van ruimtelijk inzicht eenvoudige manupilaties van voorwerpen en bijhorende constructietoepassingen analyseren, ze in een 3-D omgeving ontwerpen en lay-outen en/of programmeren simuleren, testen en implementeren.
 • EM345 De student is in staat om plans en schemas te lezen en te begrijpen.

SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
 • De student is in staat  mechanische constructies statisch vrij te maken.
 • De student is in staat mechanische constructies dynamisch vrij te maken. 
 • De student kan de hieruit voortvloeiende mechanische vergelijkingen opstellen en oplossen.
 • De student kan effecten van veerkrachten en wrijving op een installatie berekenen.
 • De student kan verbanden leggen tussen inwerkende krachten en de hieruit resulterende bewegingen.  
 • De student verwerft inzicht in de energiebalans bij bewegingen (lineair en roterend), waarbij inzicht in de begrippen arbeid, potentiële en kinetische energie van hoofdbelang zijn. 

VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
geen

Andere begincompetenties
 • De student voldoet aan de algemene toelatingsvoorwaarden zoals bepaald in het onderwijs- en examenreglement.
 •  Basisvaardigheden in het gebruik van een wetenschappelijk rekentoestel .

LEERINHOUDEN
 •  STATICA
  • Krachten, krachtvectoren en puntmassa's
  • Krachtenstelsels, momenten en lichamen
  • Bijzondere krachten : veren en wrijving
 • KINEMATICA
  • Rechtlijnige beweging 
  • Cirkelvormige beweging
 • DYNAMICA
  • Dynamisch evenwicht
  • Energie van stoffelijke punten


STUDIEMATERIAAL
 • Cursus Mechanische ontwerptechnieken, departement Wetenschap en Techniek (WET) - Elektromechanica.

WERKVORMEN
Soort werkvorm    
hoor- en werkcolleges:

 100

%
practicum en oefeningen:

  0

%

vormen van groepsleren:

  0

%
Verdere toelichting:
 • Hoorcolleges met begeleidende oefeningen
 • Leerbegeleiding: monitoraat vanaf week 7 in de betreffende lesmodule
 • VIP-begeleidingsuren

EVALUATIE

Eerste examenperiode
CategorieWeging van categorieën
Schriftelijke evaluatie100%

 •  Schriftelijk examen. Er wordt vooral gelet op het redeneringsvermogen.

tijd voor examinering
uren

3 

Tweede examenperiode
CategorieWeging van categorieën
Schriftelijke evaluatie100%

 •  Schriftelijk examen. Er wordt vooral gelet op het redeneringsvermogen.
 
Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 14/11/2012
Elektromechanica - EM1 Flow - Mech. constructietechnieken
  
Component behoort tot: Toegepaste mechanica
Afstudeerrichting//Leertraject:EM1 Flow
Code:3110300007
Academiejaar:2012-2013
Lector(en)Jo Van den Broeck
Olivier Vangrunderbeek
Marc Kenis
Frank Verelst
Bart Van Mol

 

KORTE OMSCHRIJVING

Het  vak mechanische constructietechnieken probeert volgende vragen te analyseren om zodoende op dat vlak tot inzicht te komen:

Waarom begeven bepaalde constructies na verloop van tijd ondanks technische berekeningen? Waarom treedt er op een bepaald onderdeel telkens breuk of een ontoelaatbare vervorming op?

Als technieker proberen wij inzicht te krijgen over invloeden die (bijkomende) belastingen kunnen veroorzaken op werktuigonderdelen. Dit opleidingsonderdeel heeft ook tot doel om materialen te selecteren wanneer de maximale belasting die kan optreden gekend is. Dit doen we door gebruik te maken van aangepaste werkformules en door rekening te houden met verantwoorde veiligheidsfactoren.


COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
 Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

Algemene competenties

 • EM101 De student kan nauwgezet, op een zelfstandige wijze, strategisch/efficient denken en verantwoord handelen in een multidisciplinaire omgeving van de beroepscontext.
 • EM103 Doelgericht leren (evalueren) van je eigen handelingen (er positieve en negatieve kanten in identificeren) en gericht werken aan verbeteringen ( leerpunten formuleren).
 • EM105 De student kan, op basis van een goed omschreven probleem/project en door toepassing van multidisciplinaire kennis, komen tot innoverende concepten en/of oplossingen (durven innoveren is en begint dikwijls bij het kritisch afvragen van).
 • EM108 De student is in staat om vanuit een basishouding van leven(s)lang leren, zelfstandig een leerdoel en leerstrategie bepalen, uitvoeren en het resultaat terug koppelen naar het leerdoel.
Algemene beroepsgerichte competenties
 • EM210 De student kan via analyse van relevante fysische gegevens, tot oplossingen komen.
 • EM211 De student kan, vanuit technische, economische en functionele specificaties, een oplossing voorstellen en kan hierbij een gefundeerde keuze maken uit alternatieven.
 • EM212 De student kan bij beroepsmatige en ethische dilemma's (bv. verhoging productiviteit door minder veilig werken) een afweging maken op basis van gedegen maatschappelijk geaccepteerde normen en waarden en een besluit nemen.
 • EM214 De student is in staat om uitvoerende taken nauwgezet en volgens de regels van de kunst (of goed vakamanschap) uit te voeren. De student is daarbij in staat om risico's te herkennen en ze gepast in te schatten.
Beroepsspecifieke competenties
 • EM316 De student kan via het verzamelen van (meet)gegevens en fysische waarnemingen het oorzakelijk verband van de fout vaststellen.
 • EM317 De student kan door het verzamelen van gegevens uit schema's/manuals/tekeningen en het uitvoeren van controlemetingen op de functionaliteit, de oorzaken en hun gevolgen op het proces inschatten, opsporen en verhelpen.
 • EM318 De student is in staat om vakkundig installaties/machines, of delen ervan, te demonteren en te monteren.
 • EM321 De student is in staat om installaties/machines, of delen ervan, na onderhoudsactiviteiten af te regelen, te testen, op te starten en in dienst te nemen.
 • EM325 De student kan vanuit zijn multidisciplinaire technische kennis verbeteringen of aanpassingen ontwerpen (3D CAD-omgeving), uitvoeren en terugkoppelen aan gestelde verbeterdoelen.
 • EM329 De student is in staat om eenvoudige onderhoudsactiviteiten in te schatten.
 • EM330 De student is in staat om, op basis van machinehistoriek of constructeursgegevens, preventieve onderhoudsplannen op te stellen, uit te voeren en bij te sturen.
 • EM344 De student kan aan de hand van ruimtelijk inzicht eenvoudige manupilaties van voorwerpen en bijhorende constructietoepassingen analyseren, ze in een 3-D omgeving ontwerpen en lay-outen en/of programmeren simuleren, testen en implementeren.
 • EM345 De student is in staat om plans en schemas te lezen en te begrijpen.

SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
 • De student zal in staat zijn werktuigonderdelen te beoordelen met betrekking tot de verschillende belastingsvormen (trek, druk, wring, enz...).
 • De student zal in staat zijn belastingscomponenten aan de hand van praktijktabellen te selecteren.
 • De student zal in staat zijn om de toelaatbare spanning in functie van de wijze waarop de belasting werkt (statisch, dynamisch), te bepalen voor het opgegeven materiaaltype.

VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
geen

Andere begincompetenties
 • Wiskunde als voorbereidend vakonderdeel
 • Mechnanische ontwerptechnieken

LEERINHOUDEN
 • Inleiding 
 • Belastingen op trek en druk
 • Toelaatbare spanningen en grensspanningen
 • Belasting op afschuiving
 • Zuivere buiging
 • Buigbelastingen
 • Wringing
 • Knik
 • Samengestelde belastingen

STUDIEMATERIAAL
 • Cursus mechanische constructie technieken , departement Wetenschap en Techniek (WET) - Elektromechanica
 • Tabellenboek voor metaaltechniek door W. De Clippeleer (Plantijn) ISBN 9030156953
 • Gebruikte slides en opgeloste voorbeeldoefeningen kunnen via Blackboard geraadpleegd worden 

WERKVORMEN
Soort werkvorm    
hoor- en werkcolleges:

 100

%
practicum en oefeningen:

  0

%

vormen van groepsleren:

  0

%
Verdere toelichting:

EVALUATIE

Eerste examenperiode
CategorieWeging van categorieën
Schriftelijke evaluatie100%

Schriftelijk examen. Er wordt vooral gelet op het redeneervermogen en op het juiste gebruik van tabellenboek.


tijd voor examinering
uren

3 

Tweede examenperiode
CategorieWeging van categorieën
Schriftelijke evaluatie100%

Schriftelijk examen. Er wordt vooral gelet op het redeneervermogen en op het juiste gebruik van tabellenboek.

 
Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 14/11/2012
Elektromechanica - EM1 Flow - Inventor
  
Component behoort tot: Toegepaste mechanica
Afstudeerrichting//Leertraject:EM1 Flow
Code:3110300007
Academiejaar:2012-2013
Lector(en)Jo Van den Broeck
Olivier Vangrunderbeek
Marc Kenis
Frank Verelst
Bart Van Mol

 

KORTE OMSCHRIJVING


In het opleidingsonderdeel inventor leren we op een efficiënte manier omgaan met het 3D-ontwerppakket Inventor.


COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
 Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

Algemene competenties

 • EM103 Doelgericht leren (evalueren) van je eigen handelingen (er positieve en negatieve kanten in identificeren) en gericht werken aan verbeteringen ( leerpunten formuleren).
 • EM105 De student kan, op basis van een goed omschreven probleem/project en door toepassing van multidisciplinaire kennis, komen tot innoverende concepten en/of oplossingen (durven innoveren is en begint dikwijls bij het kritisch afvragen van).
 • EM108 De student is in staat om vanuit een basishouding van leven(s)lang leren, zelfstandig een leerdoel en leerstrategie bepalen, uitvoeren en het resultaat terug koppelen naar het leerdoel.
Algemene beroepsgerichte competenties
 • EM215 De student kan onder tijdsdruk en bij onvoorziene omstandigheden effectief blijven functioneren door de taken goed te plannen en te organiseren.
Beroepsspecifieke competenties
 • EM326 De student kan elektrische ontwerpschema's tekenen en daarbij kabels, zekeringen, schakelapp., verlichting, enz ... berekenen en selecteren op basis van een PVE (plan van eisen).
 • EM345 De student is in staat om plans en schemas te lezen en te begrijpen.

SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
 • De student kan een 3D-model tekenen.
 • De student kan van een 3D model de nodige 2D aanzichten en doorsnedes maken.
 • De student kan de nodige bijschriften (maten, toleranties...) op de tekening plaatsen.
 • De student kan meerdere onderdelen samenvoegen tot 1 tekening.
 • De student kan m.b.v. het pakket balken, assen en kogellagers berekenen

VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
geen

Andere begincompetenties
 • Voldoen aan de algemene toelatingsvoorwaarden zoals bepaald in het onderwijs- en examenreglement.

LEERINHOUDEN
 • Maken van een 2D schets
 • Van 2D schets naar 3D model
 • Bewerken van een 3D model
 • Afleiden van aanzichten en doorsnedes
 • Plaatsen van maataanduiding, bijschriften...
 • Importeren standaardobjecten uit bibliotheken
 • Selecteren van lagers en balken

STUDIEMATERIAAL
 • Cursus inventor, departement WET - Elektromechanica, F. Verelst
 • Softwarepakket 'Inventor' via e-campus.

WERKVORMEN
Soort werkvorm    
hoor- en werkcolleges:

 100

%
practicum en oefeningen:

  0

%

vormen van groepsleren:

  0

%
Verdere toelichting:

EVALUATIE

Eerste examenperiode
CategorieWeging van categorieën
opdrachten100%

 • Uitwerken van een projectopgave in het labo-CAD met het softwarepakket 'Inventor' (tekeningen, berekeningen,...) binnen een voorop gestelde tijd (100min.) (100%)
 • Controle op de wekelijks opgelegde oefeningen. Er wordt 10% van de te behalen punten afgetrokken als bij rondgang blijkt dat de student de oefeningen niet op regelmatige basis uitwerkt. (Print meebrengen naar de les)
 • De uitwerking van de oefeningen moet het resultaat zijn van eigen werk. Samenwerken is maw niet toegelaten en kan worden beschouwd als fraude. Zie hiervoor het onderwijs- en examenreglement - departementale aanvullingen § 4.6

tijd voor examinering
uren

2 

Tweede examenperiode
CategorieWeging van categorieën
opdrachten100%

 • 100% van de punten: uitwerken van een projectopgave in het labo-CAD met het softwarepakket 'Inventor' (tekeningen, berekeningen,...) binnen een voorop gestelde tijd (100 min).
 
Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 14/11/2012
Elektromechanica - EM1 Flow - Analyse van machinesystemen
  
O.O. heeft componenten:Ja
O.O. bestaat uit componenten:Analyse mach.systemen deel 1
Analyse mach.systemen deel 2
Afstudeerrichting//Leertraject:EM1 Flow
Code:3110300008
Academiejaar:2012-2013
Type:kern,
Niveau:inleidend
Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 - Module 2-3
Contacturen:54
Aantal studiepunten:6
Totaal studietijd:156
Examencontract:mogelijk
Deliberatie:mogelijk
Vrijstelling:mogelijk
Onderwijstaal:
Lector(en)Peter Verhulst

 


COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
 Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

Algemene competenties

 • EM101 De student kan nauwgezet, op een zelfstandige wijze, strategisch/efficient denken en verantwoord handelen in een multidisciplinaire omgeving van de beroepscontext.
 • EM102 De student kan geordend, kernachtig en gesynthetiseerd een verslag opstellen, toelichten en/of een opvolgingsdossier beheren / De student kan beroepsspecifieke informatie opzoeken en verwerken.
Algemene beroepsgerichte competenties
 • EM210 De student kan via analyse van relevante fysische gegevens, tot oplossingen komen.
 • EM211 De student kan, vanuit technische, economische en functionele specificaties, een oplossing voorstellen en kan hierbij een gefundeerde keuze maken uit alternatieven.
Beroepsspecifieke competenties
 • EM317 De student kan door het verzamelen van gegevens uit schema's/manuals/tekeningen en het uitvoeren van controlemetingen op de functionaliteit, de oorzaken en hun gevolgen op het proces inschatten, opsporen en verhelpen.
 • EM320 De student is in staat om systemen te installeren, aan te sluiten, te koppelen en te vervangen volgens de gegeven schema's en plantekeningen, rekening houdend met de vigerende veiligheidsregels en -middelen die hij/zij kritisch weet toe te passen.
 • EM325 De student kan vanuit zijn multidisciplinaire technische kennis verbeteringen of aanpassingen ontwerpen (3D CAD-omgeving), uitvoeren en terugkoppelen aan gestelde verbeterdoelen.
 • EM329 De student is in staat om eenvoudige onderhoudsactiviteiten in te schatten.
 • EM345 De student is in staat om plans en schemas te lezen en te begrijpen.

SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
 • zie fiche Analyse van machinesystemen deel 1
 • zie fiche Analyse van machinesystemen deel 2

VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je je ook inschrijven voor: Toegepaste mechanica of 3D-ontwerp technieken.

Andere begincompetenties
 • Voldoen aan de vereisten zoals gesteld in de studiegids van het departement WET - Elektromechnaica.

WEGING

ComponentenWeging
Analyse mach.systemen deel 134%
Analyse mach.systemen deel 266%

 • Om te slagen voor dit studieonderdeel moeten de studenten minimum 10/20 scoren. Dat eindcijfer komt 'gewogen' cumulatief tot stand op basis van de behaalde deelcijfers van de diverse studiedeelactiviteiten die dit studieonderdeel vormen.
 • Raadpleeg de studiegids v/h departement WET voor alle vragen oa. met betrekking tot: examenreglement, deliberatieregels, aanwezigheid bij onderwijsactiviteiten, fraude, inhaalexamens, studievoortgangsbewaking, inzagerecht examens, enz ...
 
Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 21/01/2013
Elektromechanica - EM1 Flow - Analyse mach.systemen deel 1
  
Component behoort tot: Analyse van machinesystemen
Afstudeerrichting//Leertraject:EM1 Flow
Code:3110300008
Academiejaar:2012-2013
Lector(en)Peter Verhulst

 

KORTE OMSCHRIJVING

In dit opleidingsonderdeel willen we voornamelijk leren om technische handleidingen correct te verwerken/gebruiken. Vanuit bedrijfsspecificaties en tabellen kunnen dan correcte selecties van mechanische onderdelen gemaakt worden zodat bestellingen en reparaties efficient verlopen, maar zeker ook zodat we in nieuwe ontwerpen de gepaste onderdelen selecteren.

Welke verschillende mechanische meettechnieken bestaan er en hoe kunnen deze gespecifieerd worden op een tekening aan de hand van maat-, vorm- en plaatstoleranties. Wat is het effect van temperatuursveranderingen op deze specificaties. Hoe dienen krimp- en persverbindingen ontworpen te worden? Welke verschillende hijsmiddelen worden gebruikt en op welke basis maken we een verantwoorde keuze.

Tot slot behandelen we de verschillende types schroefdraadverbindingen, hun aanduidingen en bestuderen we het onderscheid tussen gewone en voorgespannen verbindingen.

 


COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
 Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

Algemene competenties

 • EM101 De student kan nauwgezet, op een zelfstandige wijze, strategisch/efficient denken en verantwoord handelen in een multidisciplinaire omgeving van de beroepscontext.
 • EM102 De student kan geordend, kernachtig en gesynthetiseerd een verslag opstellen, toelichten en/of een opvolgingsdossier beheren / De student kan beroepsspecifieke informatie opzoeken en verwerken.
Algemene beroepsgerichte competenties
 • EM210 De student kan via analyse van relevante fysische gegevens, tot oplossingen komen.
 • EM211 De student kan, vanuit technische, economische en functionele specificaties, een oplossing voorstellen en kan hierbij een gefundeerde keuze maken uit alternatieven.
 • EM214 De student is in staat om uitvoerende taken nauwgezet en volgens de regels van de kunst (of goed vakamanschap) uit te voeren. De student is daarbij in staat om risico's te herkennen en ze gepast in te schatten.
Beroepsspecifieke competenties
 • EM316 De student kan via het verzamelen van (meet)gegevens en fysische waarnemingen het oorzakelijk verband van de fout vaststellen.
 • EM320 De student is in staat om systemen te installeren, aan te sluiten, te koppelen en te vervangen volgens de gegeven schema's en plantekeningen, rekening houdend met de vigerende veiligheidsregels en -middelen die hij/zij kritisch weet toe te passen.
 • EM325 De student kan vanuit zijn multidisciplinaire technische kennis verbeteringen of aanpassingen ontwerpen (3D CAD-omgeving), uitvoeren en terugkoppelen aan gestelde verbeterdoelen.
 • EM329 De student is in staat om eenvoudige onderhoudsactiviteiten in te schatten.
 • EM345 De student is in staat om plans en schemas te lezen en te begrijpen.

SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
 • De student kan een meetmethode kiezen om een bepaalde maatspecificatie van een werkstuk te controleren.
 • De student kan aan de hand van tabellen keuze van passingen maken en deze passingen berekenen wat betreft de minimale en maximale speling/klemming.
 • De student kan vorm- en plaatstoleranties weergeven op een technische tekening.
 • De student kan de invloed van temperatuurswijzigingen en spanningen berekenen volgens koude en warme krimpmethode.
 • De student kan het juiste hijsgereedschap bepalen om een bepaalde last te tillen, rekening houdende met de geldende veiligheidseisen.
 • De student kan een verantwoorde keuze maken tussen verschillende schroefdraadverbindingen.  
 • De student kan oefeningen oplossen aan de hand van tabellen en formules met betrekking tot de toelaatbare belasting die mogen optreden.

VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je je ook inschrijven voor: Toegepaste mechanica of 3D-ontwerp technieken.

Andere begincompetenties
 • Voldoen aan de vereisten zoals gesteld in de studiegids departement WET - opleiding elektromechanica.

LEERINHOUDEN
 • Meettechnieken.
 • Maat-, vorm- en plaatstoleranties.
 • Temperatuurspanningen,Krimp en Persverbindingen.
 • Staaldraad en hijsmiddelen.
 • Schroefverbindingen. 


STUDIEMATERIAAL
 • Cursus Analyse van machinesystemen: deel 1
 • Formularium Analyse van machinesystemen
 • Tabellenboek voor metaaltechniek door W. De Clippeleer (Plantijn) ISBN 9030156953


WERKVORMEN
Soort werkvorm    
hoor- en werkcolleges:

 100

%
practicum en oefeningen:

  

%

vormen van groepsleren:

  

%
Verdere toelichting:
 • Hoorcolleges met begeleidende oefeningen
 • Studiebegeleiding: monitoraat in week 7, 8 en 9


EVALUATIE

Eerste examenperiode
CategorieWeging van categorieën
Schriftelijke evaluatie100%

 • Schriftelijk examen : Er wordt vooral gelet op het redeneringsvermogen van de student en het gebruik van het formularium en tabellenboek. Het formularium en tabellenboek dat je op het examen gebruikt mag GEEN aantekeningen bevatten. Dat laatste kunnen wij opvatten als fraude en hiervoor verwijzen wij naar het onderwijs- en examenreglement - departementale aanvulling § 4.6

tijd voor examinering
uren

2 

Tweede examenperiode
CategorieWeging van categorieën
Schriftelijke evaluatie100%

 • Schriftelijk examen : Er wordt vooral gelet op het redeneringsvermogen van de student en het gebruik van het formularium en tabellenboek. Het formularium en tabellenboek dat je op het examen gebruikt mag GEEN aantekeningen bevatten. Dat laatste kunnen wij opvatten als fraude en hiervoor verwijzen wij naar het onderwijs- en examenreglement - departementale aanvulling § 4.6
 
Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 21/01/2013
Elektromechanica - EM1 Flow - Analyse mach.systemen deel 2
  
Component behoort tot: Analyse van machinesystemen
Afstudeerrichting//Leertraject:EM1 Flow
Code:3110300008
Academiejaar:2012-2013
Lector(en)Peter Verhulst

 

KORTE OMSCHRIJVING

In dit opleidingsonderdeel willen we voornamelijk leren om technische handleidingen correct te verwerken/gebruiken. Vanuit bedrijfsspecificaties en tabellen kunnen dan correcte selecties van onderdelen gemaakt worden zodat met het juiste onderdeel gewerkt wordt.Welke types van assen bestaan er en hoe gaan we die construeren. Hoe gaan we bewegende onderdelen ondersteunen (lageren) in een constructie en welke factoren spelen een hoofdrol bij de levensduur van deze lagers. Welke asverbindingen, koppelingen en overbrengingsmechanismen zijn er en wat zijn de specifieke voordelen t.o.v. aanverwante onderdelen? Wanneer moeten bepaalde elementen vervangen worden om stilstanden te vermijden? We leren omgaan met informatie die toeleveranciers aanbieden, om zo als technicus zelfstandig te kunnen kiezen en handelen.


COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
 Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

Algemene competenties

 • EM101 De student kan nauwgezet, op een zelfstandige wijze, strategisch/efficient denken en verantwoord handelen in een multidisciplinaire omgeving van de beroepscontext.
 • EM102 De student kan geordend, kernachtig en gesynthetiseerd een verslag opstellen, toelichten en/of een opvolgingsdossier beheren / De student kan beroepsspecifieke informatie opzoeken en verwerken.
Algemene beroepsgerichte competenties
 • EM210 De student kan via analyse van relevante fysische gegevens, tot oplossingen komen.
 • EM211 De student kan, vanuit technische, economische en functionele specificaties, een oplossing voorstellen en kan hierbij een gefundeerde keuze maken uit alternatieven.
Beroepsspecifieke competenties
 • EM317 De student kan door het verzamelen van gegevens uit schema's/manuals/tekeningen en het uitvoeren van controlemetingen op de functionaliteit, de oorzaken en hun gevolgen op het proces inschatten, opsporen en verhelpen.
 • EM320 De student is in staat om systemen te installeren, aan te sluiten, te koppelen en te vervangen volgens de gegeven schema's en plantekeningen, rekening houdend met de vigerende veiligheidsregels en -middelen die hij/zij kritisch weet toe te passen.
 • EM325 De student kan vanuit zijn multidisciplinaire technische kennis verbeteringen of aanpassingen ontwerpen (3D CAD-omgeving), uitvoeren en terugkoppelen aan gestelde verbeterdoelen.
 • EM329 De student is in staat om eenvoudige onderhoudsactiviteiten in te schatten.
 • EM345 De student is in staat om plans en schemas te lezen en te begrijpen.

SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
 • De student kan aan de hand van belastingssituaties een as dimensioneren en de lagerbelasting bepalen.
 • De student kan aan de hand deze lagerbelasting een lagerkeuze maken en de levensduur berekenen. 
 • De student kan tevens de algemene eigenschappen van lagersoorten, afdichtingen,soorten lagersmering en hun montage, demontage methodes bespreken.
 • De student kan oefeningen oplossen aan de hand van tabellen en formules met betrekking tot de belasting die optreedt op deze elementen. 
 • De student kan een keuze maken uit bestaande mechanische overbrengingen (directe en indirecte) vanuit bestaande bedrijfsgegevens en deze toepassen in een concrete situatie.

VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je je ook inschrijven voor: Toegepaste mechanica of 3D-ontwerp technieken.

Andere begincompetenties
 • Voldoen aan de vereisten zoals gesteld in de studiegids departement WET - elektromechanica.

LEERINHOUDEN
 • Assen
 • Lagers
 • As- naaf- verbindingen 
 • Askoppelingen 
 • Aandrijfmechanismen : riemen, kettingen.
 • Tandwieloverbrengingen

STUDIEMATERIAAL
 • Cursus Analyse van machinesystemen: deel 2
 • Formularium Analyse van machinesystemen
 • Tabellenboek voor metaaltechniek door W. De Clippeleer (Plantijn) ISBN 9030156953


WERKVORMEN
Soort werkvorm    
hoor- en werkcolleges:

 100

%
practicum en oefeningen:

  

%

vormen van groepsleren:

  

%
Verdere toelichting:
 • Hoorcolleges met begeleidende oefeningen
 • Studiebegeleiding: monitoraat in week 7, 8 en 9

 • EVALUATIE

  Eerste examenperiode
  CategorieWeging van categorieën
  Schriftelijke evaluatie100%

  Schriftelijk examen : Er wordt vooral gelet op het redeneringsvermogen van de student. Het formularium en tabellenboek dat je op het examen gebruikt mag GEEN aantekeningen bevatten. Dat laatste kunnen wij opvatten als fraude en hiervoor verwijzen wij naar het onderwijs- en examenreglement - departementale aanvulling § 4.6

  tijd voor examinering
  uren

  3 

  Tweede examenperiode
  CategorieWeging van categorieën
  Schriftelijke evaluatie100%

  Schriftelijk examen : Er wordt vooral gelet op het redeneringsvermogen van de student. Het formularium en tabellenboek dat je op het examen gebruikt mag GEEN aantekeningen bevatten. Dat laatste kunnen wij opvatten als fraude en hiervoor verwijzen wij naar het onderwijs- en examenreglement - departementale aanvulling § 4.6
   
  Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 21/01/2013
  Elektromechanica - EM1 Flow - Technisch Engels
    
  O.O. heeft componenten:Ja
  O.O. bestaat uit componenten:Technisch Engels deel 1
  Technisch Engels deel 2
  Afstudeerrichting//Leertraject:EM1 Flow
  Code:3111300006
  Academiejaar:2012-2013
  Type:kern,
  Niveau:inleidend
  Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 - Module 1-2
  Contacturen:54
  Aantal studiepunten:4
  Totaal studietijd:104
  Examencontract:mogelijk
  Deliberatie:mogelijk
  Vrijstelling:mogelijk
  Onderwijstaal:
  Lector(en)Katelijn De Naeyer

   


  COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
   Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

  Algemene competenties

  • EM102 De student kan geordend, kernachtig en gesynthetiseerd een verslag opstellen, toelichten en/of een opvolgingsdossier beheren / De student kan beroepsspecifieke informatie opzoeken en verwerken.
  • EM103 Doelgericht leren (evalueren) van je eigen handelingen (er positieve en negatieve kanten in identificeren) en gericht werken aan verbeteringen ( leerpunten formuleren).
  • EM107 De student kan, op basis van zijn multidisciplinaire en afstudeerspecifieke kennis, communicatie met opdrachtgevers/klanten/ontwikkelaars/productiemedewerkers ontwikkelen en onderhouden.
  • EM108 De student is in staat om vanuit een basishouding van leven(s)lang leren, zelfstandig een leerdoel en leerstrategie bepalen, uitvoeren en het resultaat terug koppelen naar het leerdoel.
  Algemene beroepsgerichte competenties
  • EM209 De student kan zich vlot in een groep/team integreren zodat hij/zij snel en efficint kan deelnemen aan de taken.
  Beroepsspecifieke competenties
  • EM355 De student kan op basis van afstudeerspecifieke kennis een technisch gesprek voeren in de Engelse en de Franse of Duitse taal.

  SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
  • zie fiche Technisch Engels deel 1
  • zie fiche Technisch Engels deel 2

  VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
  Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
  geen

  Andere begincompetenties

  WEGING

  ComponentenWeging
  Technisch Engels deel 150%
  Technisch Engels deel 250%

  • Om te slagen voor dit studieonderdeel moeten de studenten minimum 10/20 scoren. Dat eindcijfer komt 'gewogen' cumulatief tot stand op basis van de behaalde deelcijfers van de diverse studiedeelactiviteiten die dit studieonderdeel vormen.
  • Raadpleeg de studiegids v/h departement WET voor alle vragen oa. met betrekking tot: examenreglement, deliberatieregels, aanwezigheid bij onderwijsactiviteiten, fraude, inhaalexamens, studievoortgangsbewaking, inzagerecht examens, enz ...
   
  Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 19/10/2012
  Elektromechanica - EM1 Flow - Technisch Engels deel 1
    
  Component behoort tot: Technisch Engels
  Afstudeerrichting//Leertraject:EM1 Flow
  Code:3111300006
  Academiejaar:2012-2013
  Lector(en)Katelijn De Naeyer

   

  KORTE OMSCHRIJVING

  Taalvaardig zijn in het Engels is vandaag een must.
  De basisgrammatica wordt herhaald aan de hand van interactieve oefeningen. De nadruk ligt op het lezen, begrijpen en vertalen van technische teksten: populair-wetenschappelijke artikels, instructies, handleidingen en gespecialiseerde vakterminologie uit verschillende domeinen. Er wordt vaak in team gewerkt. Ter ondersteuning wordt in de lessen intensief gebruik gemaakt van audiovisuele middelen die de luistervaardigheid aanwakkeren.


  COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
   Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

  Algemene competenties

  • EM102 De student kan geordend, kernachtig en gesynthetiseerd een verslag opstellen, toelichten en/of een opvolgingsdossier beheren / De student kan beroepsspecifieke informatie opzoeken en verwerken.
  • EM107 De student kan, op basis van zijn multidisciplinaire en afstudeerspecifieke kennis, communicatie met opdrachtgevers/klanten/ontwikkelaars/productiemedewerkers ontwikkelen en onderhouden.
  • EM108 De student is in staat om vanuit een basishouding van leven(s)lang leren, zelfstandig een leerdoel en leerstrategie bepalen, uitvoeren en het resultaat terug koppelen naar het leerdoel.
  Algemene beroepsgerichte competenties
  • EM209 De student kan zich vlot in een groep/team integreren zodat hij/zij snel en efficint kan deelnemen aan de taken.
  Beroepsspecifieke competenties
  • EM355 De student kan op basis van afstudeerspecifieke kennis een technisch gesprek voeren in de Engelse en de Franse of Duitse taal.

  SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
  • De student kan essentiële zinsconstructies herkennen en zelf schrijven.
  • De student is in staat om technische teksten (niveau intermediate) te lezen, te begrijpen en te vertalen.
  • De student kan zowel mondeling als schriftelijk, technisch Engelse woordenschat en Engelse basisgrammatica van inleidend niveau actief gebruiken.

  VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
  Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
  geen

  Andere begincompetenties
  • De student heeft voldaan aan de algemene toelatingsvoorwaarden zoals bepaald in het onderwijs- en examenreglement.

  LEERINHOUDEN
  • de cursus bestaat uit de volgende delen
   • vocabulary (technische woordenschat aan de hand van invuloefeningen)
   • technical texts (how stuff works)
   • grammar (tenses)
   • audio & video

  STUDIEMATERIAAL
  • Cursus Technisch Engels deel 1, departement Wetenschap en Techniek
  • Actuele technische teksten, extra-oefeningen en door de student aangemaakte woordenlijsten

  WERKVORMEN
  Soort werkvorm    
  hoor- en werkcolleges:

   80

  %
  practicum en oefeningen:

    0

  %

  vormen van groepsleren:

    20

  %
  Verdere toelichting:
  • De voornaamste onderwijsmethode is het interactieve leergesprek.
  • De studenten maken elke les oefeningen, zowel individueel als in groep (groepsleren).

  EVALUATIE

  Eerste examenperiode
  CategorieWeging van categorieën
  Schriftelijke evaluatie100%

  • Schriftelijk examen: het schriftelijk examen bestaat deels uit grammatica en woordenschat, deels uit het begrijpend lezen en/of vertalen van een technische tekst.

  tijd voor examinering
  uren

  2 

  Tweede examenperiode
  CategorieWeging van categorieën
  Schriftelijke evaluatie100%

  • Schriftelijk examen: het schriftelijk examen bestaat deels uit grammatica en woordenschat, deels uit het begrijpend lezen en/of vertalen van een technische tekst.
   
  Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 19/10/2012
  Elektromechanica - EM1 Flow - Technisch Engels deel 2
    
  Component behoort tot: Technisch Engels
  Afstudeerrichting//Leertraject:EM1 Flow
  Code:3111300006
  Academiejaar:2012-2013
  Lector(en)Katelijn De Naeyer

   

  KORTE OMSCHRIJVING

  Taalvaardig zijn in het Engels is vandaag een must.
  Algemene en technische woordenschat komen aan bod in interactieve oefeningen. De nadruk ligt op gespecialiseerde vakterminologie, vooral uit het domein Elektriciteit en Elektrische Machines ter voorbereiding op het Engelse labo Elektrische Machines. De woordenschat wordt actief verwerkt en ingeoefend aan de hand van mondelinge presentaties en dialoogjes. Ter ondersteuning wordt in de lessen intensief gebruik gemaakt van audiovisuele middelen.


  COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
   Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

  Algemene competenties

  • EM102 De student kan geordend, kernachtig en gesynthetiseerd een verslag opstellen, toelichten en/of een opvolgingsdossier beheren / De student kan beroepsspecifieke informatie opzoeken en verwerken.
  • EM103 Doelgericht leren (evalueren) van je eigen handelingen (er positieve en negatieve kanten in identificeren) en gericht werken aan verbeteringen ( leerpunten formuleren).
  • EM107 De student kan, op basis van zijn multidisciplinaire en afstudeerspecifieke kennis, communicatie met opdrachtgevers/klanten/ontwikkelaars/productiemedewerkers ontwikkelen en onderhouden.
  • EM108 De student is in staat om vanuit een basishouding van leven(s)lang leren, zelfstandig een leerdoel en leerstrategie bepalen, uitvoeren en het resultaat terug koppelen naar het leerdoel.
  Algemene beroepsgerichte competenties
  • EM209 De student kan zich vlot in een groep/team integreren zodat hij/zij snel en efficint kan deelnemen aan de taken.
  Beroepsspecifieke competenties
  • EM355 De student kan op basis van afstudeerspecifieke kennis een technisch gesprek voeren in de Engelse en de Franse of Duitse taal.

  SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
  • De student kan op het einde van deze module technische teksten (gevorderd niveau) lezen, begrijpen en vertalen, eventueel met behulp van een woordenboek.
  • De student heeft de technische Engelse woordenschat van gevorderd niveau als parate kennis verworven, zowel mondeling als schriftelijk.
  • De student kan de begrippen uit de cursus "Labo Elektrische Machines" in het Engels hanteren in mondelinge uiteenzettingen

  VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
  Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
  geen

  Andere begincompetenties
  • De student heeft voldaan aan de algemene toelatingsvoorwaarden zoals bepaald in het onderwijs- en examenreglement.

  LEERINHOUDEN
  • Vocabulary: algemene en technische woordenschat met oefeningen
  • Technische teksten
  • Listening: teksten rond het thema elektriciteit met bijhorende oefeningen
  • Mondelinge presentaties en dialoogjes

  STUDIEMATERIAAL
  • Cursus Technisch Engels Deel 2, K.De Naeyer, departement Wetenschap en Techniek

  WERKVORMEN
  Soort werkvorm    
  hoor- en werkcolleges:

   80

  %
  practicum en oefeningen:

    

  %

  vormen van groepsleren:

    20

  %
  Verdere toelichting:
  • De belangrijkste werkvorm is het hoorcollege in combinatie met het leergesprek
  • Er worden veel interactieve oefeningen gemaakt waarbij elke student regelmatig aan het woord komt. Ook zal elke student een presentatie in het Engels moeten geven.
  • Facultatieve oefeningen via aanbevolen websites
  • Begeleiding via het digitaal leerplatform Blackboard

  EVALUATIE

  Eerste examenperiode
  CategorieWeging van categorieën
  permanente evaluatie30%
  Schriftelijke evaluatie70%

  • (70% van de punten) Schriftelijk examen. Dit bestaat gedeeltelijk uit (oefeningen op) woordenschat, gedeeltelijk uit het begrijpend lezen van een technische tekst.
  • (30% van de punten) Permanente evaluatie: tijdens de lessen van module 2 worden een aantal mondelinge opdrachten gegeven. Die worden op presentatie en inhoud geëvalueerd.

  tijd voor examinering
  uren

  2 

  Tweede examenperiode
  CategorieWeging van categorieën
  permanente evaluatie30%
  Schriftelijke evaluatie70%

  • (70% van de punten) Schriftelijk examen. Dit bestaat gedeeltelijk uit (oefeningen op) woordenschat, gedeeltelijk uit het begrijpend lezen van een technische tekst.
  • Behaalde punten van de permanente evaluatie tijdens de onderwijsperiode blijven behouden (30%).

   

   
  Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 19/10/2012
  Elektromechanica - EM1 Flow - Automatisatie
    
  O.O. heeft componenten:Ja
  O.O. bestaat uit componenten:Gestructureerd programmeren
  Hydropneumatica
  Project automatisatie
  Automatisatie
  Afstudeerrichting//Leertraject:EM1 Flow
  Code:3111300007
  Academiejaar:2012-2013
  Type:kern
  Niveau:inleidend,uitdiepend
  Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 - Module 1-2-3,
  Contacturen:72
  Aantal studiepunten:9
  Totaal studietijd:234
  Examencontract:niet mogelijk
  Deliberatie:mogelijk
  Vrijstelling:mogelijk
  Onderwijstaal:
  Lector(en)Frank Verelst
  Alain Thijs
  Eli Boermans
  Filip Van de Peer

   


  COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
   Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

  Algemene competenties

  • EM101 De student kan nauwgezet, op een zelfstandige wijze, strategisch/efficient denken en verantwoord handelen in een multidisciplinaire omgeving van de beroepscontext.
  • EM103 Doelgericht leren (evalueren) van je eigen handelingen (er positieve en negatieve kanten in identificeren) en gericht werken aan verbeteringen ( leerpunten formuleren).
  • EM105 De student kan, op basis van een goed omschreven probleem/project en door toepassing van multidisciplinaire kennis, komen tot innoverende concepten en/of oplossingen (durven innoveren is en begint dikwijls bij het kritisch afvragen van).
  • EM108 De student is in staat om vanuit een basishouding van leven(s)lang leren, zelfstandig een leerdoel en leerstrategie bepalen, uitvoeren en het resultaat terug koppelen naar het leerdoel.
  Algemene beroepsgerichte competenties
  • EM209 De student kan zich vlot in een groep/team integreren zodat hij/zij snel en efficint kan deelnemen aan de taken.
  • EM210 De student kan via analyse van relevante fysische gegevens, tot oplossingen komen.
  • EM211 De student kan, vanuit technische, economische en functionele specificaties, een oplossing voorstellen en kan hierbij een gefundeerde keuze maken uit alternatieven.
  • EM212 De student kan bij beroepsmatige en ethische dilemma's (bv. verhoging productiviteit door minder veilig werken) een afweging maken op basis van gedegen maatschappelijk geaccepteerde normen en waarden en een besluit nemen.
  • EM213 De student kan in snel veranderende werkomstandigheden en op basis van doorzettingsvermogen, prestatiegericht werken.
  Beroepsspecifieke competenties
  • EM316 De student kan via het verzamelen van (meet)gegevens en fysische waarnemingen het oorzakelijk verband van de fout vaststellen.
  • EM339 De student kan op een doordachte manier een probleem analyseren en de oplossingen omzetten naar een ontwerp/programma.
  • EM345 De student is in staat om plans en schemas te lezen en te begrijpen.

  SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN

  VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
  Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
  geen

  Andere begincompetenties
  • De student heeft voldaan aan de algemene toelatingsvoorwaarden zoals bepaald in het onderwijs- en examenreglement

  WEGING

  ComponentenWeging
  Gestructureerd programmeren25%
  Hydropneumatica25%
  Project automatisatie25%
  Automatisatie25%

  • Om te slagen voor dit studieonderdeel moeten de studenten minimum 10/20 scoren. Dat eindcijfer komt 'gewogen' cumulatief tot stand op basis van de behaalde deelcijfers van de diverse studiedeelactiviteiten die dit studieonderdeel vormen.
  • Raadpleeg de studiegids v/h departement WET voor alle vragen oa. met betrekking tot: examenreglement, deliberatieregels, aanwezigheid bij onderwijsactiviteiten, fraude, inhaalexamens, studievoortgangsbewaking, inzagerecht examens, enz ...
   
  Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 14/11/2012
  Elektromechanica - EM1 Flow - Gestructureerd programmeren
    
  Component behoort tot: Automatisatie
  Afstudeerrichting//Leertraject:EM1 Flow
  Code:3111300007
  Academiejaar:2012-2013
  Lector(en)Frank Verelst
  Alain Thijs
  Eli Boermans
  Filip Van de Peer

   

  KORTE OMSCHRIJVING

  Het sturen van machines of processen gebeurt tegenwoordig meestal m.b.v. programmeerbare technologieën. Er zijn tal van soorten computertalen die hiervoor gebruikt worden, maar één ding hebben ze allemaal gemeen: de logica. Om een goede sturing te maken moet een programma logisch en gestructureerd opgebouwd zijn. In dit opleidingsonderdeel komt het gestructureerd programmeren aan bod, m.b.v. Flowcode. Flowcode is een grafische taal, gebruikt om E-Blocks te programmeren. E-Blocks is programmeerbare hardware, op basis van microcontrollers (PIC's). Een microcontroller is volledig gebaseerd op digitale technieken, en daarom begint de cursus met het leggen van een basis digitale technieken. 


  COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
   Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

  Algemene competenties

  • EM101 De student kan nauwgezet, op een zelfstandige wijze, strategisch/efficient denken en verantwoord handelen in een multidisciplinaire omgeving van de beroepscontext.
  • EM103 Doelgericht leren (evalueren) van je eigen handelingen (er positieve en negatieve kanten in identificeren) en gericht werken aan verbeteringen ( leerpunten formuleren).
  • EM105 De student kan, op basis van een goed omschreven probleem/project en door toepassing van multidisciplinaire kennis, komen tot innoverende concepten en/of oplossingen (durven innoveren is en begint dikwijls bij het kritisch afvragen van).
  Algemene beroepsgerichte competenties
  • EM210 De student kan via analyse van relevante fysische gegevens, tot oplossingen komen.
  • EM215 De student kan onder tijdsdruk en bij onvoorziene omstandigheden effectief blijven functioneren door de taken goed te plannen en te organiseren.
  Beroepsspecifieke competenties
  • EM339 De student kan op een doordachte manier een probleem analyseren en de oplossingen omzetten naar een ontwerp/programma.

  SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
  • De student verwerft de basispricipes van digitale technieken, en het rekenen met Booleaanse algebra.
  • De student verwerft voldoende kennis van E-Blocks om nadien in Flowcode programma's te kunnen schrijven op een gestructureerde manier.
  • De student kan m.b.v. de verworven kennis van Flowcode eenvoudige programma's begrijpen, en buiten de contacturen maken. Daarvoor gebruikt hij de studentenversie van het programma Flowcode V4.

  VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
  Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
  geen

  Andere begincompetenties
  • Basisvaardigheden Pc

  LEERINHOUDEN
  • Digitale technieken: talstelsels en codes, basispoorten, flipflops, combinatorische en sequentiële schakelingen, registers.
  • E-Blocks hardware: de microcontroller, de LED-, Switch-, en LCD module.
  • Het programmeren: de basisbegrippen, de structuur van een programma, variabelen en constanten, beslissingsinstructies, lusinstructies,...
  • Flowcode als programmeertaal voor E-Blocks.

  STUDIEMATERIAAL
  • Eigen cursus.
  • De programmeertaal Flowcode

  WERKVORMEN
  Soort werkvorm    
  hoor- en werkcolleges:

   100

  %
  practicum en oefeningen:

    0

  %

  vormen van groepsleren:

    0

  %
  Verdere toelichting:
  • Tijdens de hoor- en werkcolleges worden er via projectie demo's gegeven van het programmeren in  Flowcode.
  • Tijdens de hoor- en werkcolleges wordt er tijd voorzien voor het maken van oefeningen. De praktische uitvoering (het schrijven en testen van het programma) moet gebeuren buiten de contacturen.
  • De student kan thuis op zijn eigen PC de oefeningen praktisch vervolledigen indien nodig

  EVALUATIE

  Eerste examenperiode
  CategorieWeging van categorieën
  Schriftelijke evaluatie100%

  • Het schriftelijk examen gaat door tijdens de examenperiode, en bevat zowel theoretische vragen, als oefeningen.

  tijd voor examinering
  uren

  3 

  Tweede examenperiode
  CategorieWeging van categorieën
  Schriftelijke evaluatie100%

  • Het schriftelijk examen gaat door tijdens de examenperiode, en bevat zowel theoretische vragen, als oefeningen.
   
  Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 14/11/2012
  Elektromechanica - EM1 Flow - Hydropneumatica
    
  Component behoort tot: Automatisatie
  Afstudeerrichting//Leertraject:EM1 Flow
  Code:3111300007
  Academiejaar:2012-2013
  Lector(en)Frank Verelst
  Alain Thijs
  Eli Boermans
  Filip Van de Peer

   

  KORTE OMSCHRIJVING

  In het opleidingsonderdeel Hydropneumatica nemen we pneumatische en/of hydraulische installaties onder de loep. Welke componenten worden er gebruikt? Hoe worden schakelingen opgebouwd, en hoe ontleed je een bestaande schakeling?


  COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
   Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

  Algemene competenties

  • EM101 De student kan nauwgezet, op een zelfstandige wijze, strategisch/efficient denken en verantwoord handelen in een multidisciplinaire omgeving van de beroepscontext.
  Algemene beroepsgerichte competenties
  • EM210 De student kan via analyse van relevante fysische gegevens, tot oplossingen komen.
  • EM211 De student kan, vanuit technische, economische en functionele specificaties, een oplossing voorstellen en kan hierbij een gefundeerde keuze maken uit alternatieven.
  Beroepsspecifieke competenties
  • EM317 De student kan door het verzamelen van gegevens uit schema's/manuals/tekeningen en het uitvoeren van controlemetingen op de functionaliteit, de oorzaken en hun gevolgen op het proces inschatten, opsporen en verhelpen.
  • EM318 De student is in staat om vakkundig installaties/machines, of delen ervan, te demonteren en te monteren.
  • EM320 De student is in staat om systemen te installeren, aan te sluiten, te koppelen en te vervangen volgens de gegeven schema's en plantekeningen, rekening houdend met de vigerende veiligheidsregels en -middelen die hij/zij kritisch weet toe te passen.
  • EM324 De student is na het ontwerp van het automatiseringssysteem in staat om dit systeem te installeren, op te starten, te testen en af te stellen, rekening houdende met de noodzakelijke veiligheidsregels.
  • EM345 De student is in staat om plans en schemas te lezen en te begrijpen.

  SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
  • De student is in staat om de verschillende pneumatische en hydraulische componenten te onderscheiden naar werking en toepassing.
  • De student kan een pneumatisch en hydraulisch schema ontwerpen a.h.v. de gevraagde eisen.
  • De student kan een bestaande installatie onderhouden, hier fouten opzoeken en deze verhelpen

  VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
  Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
  geen

  Andere begincompetenties
  • De student heeft voldaan aan de algemene toelatingsvoorwaarden zoals bepaald in het onderwijs- en examenreglement

  LEERINHOUDEN
  • de verschillende componenten en hun werking
  • basisschakelingen
  • volgordeschakelingen
  • elektropneumatica en elektrohydraulica
  • servo en proportionele hydraulica
  • onderhoud, foutzoeken en veiligheid

   


  STUDIEMATERIAAL
  • cursus Hydropneumatica, departement elektromechanica, F. Verelst

  WERKVORMEN
  Soort werkvorm    
  hoor- en werkcolleges:

   100

  %
  practicum en oefeningen:

    0

  %

  vormen van groepsleren:

    0

  %
  Verdere toelichting:
  • Hoorcolleges met begeleidende oefeningen
  • Leerbegeleiding: monitoraat
  • VIP-begeleidingsuren

  EVALUATIE

  Eerste examenperiode
  CategorieWeging van categorieën
  Schriftelijke evaluatie100%

  • Schriftelijk examen met kennis-,inzichts- & toepassingsvragen. Multiple choice gedeelte en oefeningen

  tijd voor examinering
  uren

  3 

  Tweede examenperiode
  CategorieWeging van categorieën
  Schriftelijke evaluatie100%

  • Schriftelijk examen met kennis-,inzichts- & toepassingsvragen. Multiple choice gedeelte en oefeningen
   
  Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 14/11/2012
  Elektromechanica - EM1 Flow - Project automatisatie
    
  Component behoort tot: Automatisatie
  Afstudeerrichting//Leertraject:EM1 Flow
  Code:3111300007
  Academiejaar:2012-2013
  Lector(en)Frank Verelst
  Alain Thijs
  Eli Boermans
  Filip Van de Peer

   

  KORTE OMSCHRIJVING

  Dit is een labo dat de hedendaagse elektronica gebruikt om gestructureerde logische handelingen te automatiseren. Moeilijk? Zeker niet. Wie het labo volgt weet dat het tegendeel waar is. Basisschakelingen worden niet alleen via software maar ook via hardware gesimuleerd en getest. Op deze wijze leren we al spelend microcontrollers programmeren. De dag van vandaag zijn deze immers niet meer weg te denken uit onze maatschappij.


  COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
   Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

  Algemene competenties

  • EM102 De student kan geordend, kernachtig en gesynthetiseerd een verslag opstellen, toelichten en/of een opvolgingsdossier beheren / De student kan beroepsspecifieke informatie opzoeken en verwerken.
  • EM105 De student kan, op basis van een goed omschreven probleem/project en door toepassing van multidisciplinaire kennis, komen tot innoverende concepten en/of oplossingen (durven innoveren is en begint dikwijls bij het kritisch afvragen van).
  Algemene beroepsgerichte competenties
  • EM209 De student kan zich vlot in een groep/team integreren zodat hij/zij snel en efficint kan deelnemen aan de taken.
  • EM210 De student kan via analyse van relevante fysische gegevens, tot oplossingen komen.
  • EM213 De student kan in snel veranderende werkomstandigheden en op basis van doorzettingsvermogen, prestatiegericht werken.
  • EM215 De student kan onder tijdsdruk en bij onvoorziene omstandigheden effectief blijven functioneren door de taken goed te plannen en te organiseren.
  Beroepsspecifieke competenties
  • EM316 De student kan via het verzamelen van (meet)gegevens en fysische waarnemingen het oorzakelijk verband van de fout vaststellen.
  • EM333 De student kan technisch-functioneel een eenvoudig (productie-) proces/systeem analyseren.
  • EM339 De student kan op een doordachte manier een probleem analyseren en de oplossingen omzetten naar een ontwerp/programma.

  SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
  • De student zal, vrij zelfstandig, problemen in verband met automatisatie leren oplossen. Dit gebeurt aan de hand van 5 praktische proeven en één project.
  • De student kan via analyse van een éénvoudige automatisatieopdracht tot een gestructureerde oplossing komen (EM210). In deze context betekent dit het afleveren van een logisch opgebouwd, gestructureerd programma in Flowcode dat voldoet aan de vooropgestelde eisen en gebruik maakt van de gangbare, aangeleerde programmeermethodes.

  VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
  Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
  geen

  Andere begincompetenties
  • Voldaan aan de algemene toelatingsvoorwaarden zoals bepaald in het onderwijs- en examenreglement.

  LEERINHOUDEN
  • 5 afzonderlijke 'E-Blocks' proeven welke sterk teruggrijpen op de aangeleerde theorie digitale technieken en gestructureerd programmeren van module 1.
  • Één project (4x2uur) met een duurtijd van 4 weken waarin een uitgebreider en technisch veelzijdiger probleem op gestructureerde wijze opgelost dient te worden.

  STUDIEMATERIAAL
  • Bundel met laboproeven en cursus gestructureerd programmeren.
  • Labomateriaal en meettoestellen.
  • Documentatie materiaal op digitaal leerplatform, internet en software in het EMI en het labo.

  WERKVORMEN
  Soort werkvorm    
  hoor- en werkcolleges:

   0

  %
  practicum en oefeningen:

    100

  %

  vormen van groepsleren:

    0

  %
  Verdere toelichting:
  • Concrete afspaken ivm werking en evaluatie van de labosessies worden uitsluitend in de eerste week van het labo uitvoerig met de studenten doorgesproken. Daarna volgen zelfstandig uit te werken laboproeven waarbij beroep gedaan wordt op je zelfwerkzaamheid.
  • Tijdens de laatste 4 weken van de module wordt aan het hogervermelde project gewerkt, in groepjes van 2 of 3 personen (afhankelijk van bezetting en materialen).

  EVALUATIE

  Eerste examenperiode
  CategorieWeging van categorieën
  permanente evaluatie100%

  • Permanente evaluatie tijdens de eerste 5 labosessies (70%):
   • op basis van digitaal ingediende programma's.
   • correctiefactor op basis van voorbereiding, attitude en motivatie.
  • Permanante evaluatie tijdens de 4 volgende labosessies (30%) van het uitgekozen project:
   • evaluatie van de vorderingen
   • evaluatie van het laboverslag
   • correctiefactor op basis van attitude, motivatie en groepsgedrag (sociaal vaardig/teamgericht kunnen werken).
   • Tijdens de examenreeks finaliseren we het deelcijfer 30% permanente evaluatie aan de hand van een persoonlijk gesprek over de kennis van het groepsproject.
  • Aanwezigheid verplicht. Een student die 3 of meer keren afwezig is, ongeacht wettig of onwettig,  kan voor het desbetreffende opleidingsonderdeel niet meer slagen. Dit betekent dat hij Project automatisatie opnieuw zal moeten opnemen in zijn individueel traject van een volgend academiejaar. Meer ivm afwezigheid tijdens labosessies kan je lezen in de departementale aanvulling van het onderwijs- en examenreglement op intranet.
  • Het uitgewerkte project moet het resultaat zijn van eigen werk dat ontwikkeld is binnen dezelfde groep. Samenwerken tussen twee of meerdere groepen voor een deel of het volledig project is m.a.w. niet toegelaten. Dat laatste kunnen wij beschouwen als fraude, zie hiervoor het onderwijs- en examenreglement - departementale aanvullingen § 4.6

  tijd voor examinering
  uren

  0 

  Tweede examenperiode
  • Geen
   
  Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 14/11/2012
  Elektromechanica - EM1 Flow - Automatisatie
    
  Component behoort tot: Automatisatie
  Afstudeerrichting//Leertraject:EM1 Flow
  Code:3111300007
  Academiejaar:2012-2013
  Lector(en)Frank Verelst
  Alain Thijs
  Eli Boermans
  Filip Van de Peer

   

  KORTE OMSCHRIJVING

  In deze cursus wordt je vertrouwd met de basisinstructies en -principes voor een programmeerbare automaat. In het aansluitend labo zal je de opgedane kennis kunnen toepassen op een industriële PLC.


  COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
   Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

  Algemene competenties

  • EM101 De student kan nauwgezet, op een zelfstandige wijze, strategisch/efficient denken en verantwoord handelen in een multidisciplinaire omgeving van de beroepscontext.
  • EM103 Doelgericht leren (evalueren) van je eigen handelingen (er positieve en negatieve kanten in identificeren) en gericht werken aan verbeteringen ( leerpunten formuleren).
  • EM105 De student kan, op basis van een goed omschreven probleem/project en door toepassing van multidisciplinaire kennis, komen tot innoverende concepten en/of oplossingen (durven innoveren is en begint dikwijls bij het kritisch afvragen van).
  • EM108 De student is in staat om vanuit een basishouding van leven(s)lang leren, zelfstandig een leerdoel en leerstrategie bepalen, uitvoeren en het resultaat terug koppelen naar het leerdoel.
  Algemene beroepsgerichte competenties
  • EM210 De student kan via analyse van relevante fysische gegevens, tot oplossingen komen.
  • EM212 De student kan bij beroepsmatige en ethische dilemma's (bv. verhoging productiviteit door minder veilig werken) een afweging maken op basis van gedegen maatschappelijk geaccepteerde normen en waarden en een besluit nemen.
  Beroepsspecifieke competenties
  • EM339 De student kan op een doordachte manier een probleem analyseren en de oplossingen omzetten naar een ontwerp/programma.
  • EM345 De student is in staat om plans en schemas te lezen en te begrijpen.

  SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
  1. De student kent de mogelijkheden en toepassing van programmeerbare automaten bij industriële installaties en processen.
  2. De student kan de basisinstructies en -principes voor het opstellen van een programma voor een programmeerbare automaat vlot toepassen.
  3. De student kan bij het automatiseren van machines of processen, aan de hand van de opgelegde werkingswijze, een functiediagram opstellen en dit omzetten naar een overeenkomstig gestructureerd opgebouwd PLC programma.

  VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
  Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
  geen

  Andere begincompetenties
  • De student heeft voldaan aan de algemene toelatingsvoorwaarden zoals bepaald in het onderwijs- en examenreglement.
    

  LEERINHOUDEN
  • Inleiding programmeerbare automaten.
  • Bouw en werking.
  • Programmeertechnieken.
  • Systeemfamilie S7
             -Technische gegevens
  • STEP7 Basis.
  • Programmeren in FBD: Basisinstructies
            - CPU registers
            - Instructielijst FBD

  STUDIEMATERIAAL
  • Cursussen automatisatie, departement elektromechanica, F. Duschek. Cursussen bevatten de basisinformatie van de te kennen leerstof, student neemt tijdens de les bijkomende nota's;
  • Bedrijfscursussen en handleidingen Siemens;
  • Aanbevolen literatuur: Maesen I.,Theunis L.(2004) Automatisatie: digitale technieken: programmeerbare besturing, Wolters Plantyn. / Mariën H.; Programmeerbare Logische Sturingen, Die Keure / Hebbink, Kocks, Smeulders,Pneumatische besturingen; Besturingstechniek  / A.W.G. Bolten, J.M. van Dorp (1995), Installeren-Mechaniseren, Houten Stam Techniek / Hans Berger, Automating with STEP7 in LAD and FBD: SIMATIC S7-300/400 Programmable Controllers
  • Aanbevolen vakliteratuur: Control & Automation; Motion Control; Technisch Management; Aandrijven en besturen; Elektrotechnisch Ingenieur;
  • Aanbevolen Internet Links: www.siemens.be/education; www.schneider-electric.be/; www.ab.com/; plc-sturing.start.be.

  WERKVORMEN
  Soort werkvorm    
  hoor- en werkcolleges:

   100

  %
  practicum en oefeningen:

    0

  %

  vormen van groepsleren:

    0

  %
  Verdere toelichting:
  • Hoorcolleges met behulp van overheadprojectie en  Powerpointpresentaties die de besproken onderwerpen verduidelijken.
  • Programmavoorbeelden van praktische toepassingen.

  EVALUATIE

  Eerste examenperiode
  CategorieWeging van categorieën
  Schriftelijke evaluatie100%

  • Schriftelijk examen met meerkeuzevragen, aangevuld met aan te vullen toepassingsvragen (100% van de punten).

   


  tijd voor examinering
  uren

  3 

  Tweede examenperiode
  CategorieWeging van categorieën
  Schriftelijke evaluatie100%

  • Schriftelijk examen met meerkeuzevragen, aangevuld met aan te vullen toepassingsvragen (100% van de punten).

   

   
  Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 14/11/2012
  Elektromechanica - EM1 Flow - Studiebegeleiding en -oriëntering
    
  O.O. heeft componenten:Ja
  O.O. bestaat uit componenten:Oefensessies
  Optiekeuzetraject
  Afstudeerrichting//Leertraject:EM1 Flow
  Code:3111300008
  Academiejaar:2012-2013
  Type:kernondersteunend,
  Niveau:inleidend
  Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 - Module 1-2-3
  Contacturen:63
  Aantal studiepunten:4
  Totaal studietijd:104
  Examencontract:niet mogelijk
  Deliberatie:mogelijk
  Vrijstelling:mogelijk
  Onderwijstaal:
  Lector(en)Jo Van den Broeck
  Frank Verelst
  Marc Kenis
  Bert Pauwels
  Rudi Geubels
  Geert Van Grieken
  Bert Verhasselt
  Alain Thijs

   


  COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
   Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

  Algemene competenties

  • EM101 De student kan nauwgezet, op een zelfstandige wijze, strategisch/efficient denken en verantwoord handelen in een multidisciplinaire omgeving van de beroepscontext.
  • EM103 Doelgericht leren (evalueren) van je eigen handelingen (er positieve en negatieve kanten in identificeren) en gericht werken aan verbeteringen ( leerpunten formuleren).
  • EM104 De student kan in een multidisciplinaire groep en vanuit zijn specifieke optie-(afstudeer)achtergrond een bijdrage leveren aan de totstandkoming van het gewenste resultaat / de student kan multidisciplinaire opdrachten projectmatig aanpakken.
  • EM105 De student kan, op basis van een goed omschreven probleem/project en door toepassing van multidisciplinaire kennis, komen tot innoverende concepten en/of oplossingen (durven innoveren is en begint dikwijls bij het kritisch afvragen van).
  • EM108 De student is in staat om vanuit een basishouding van leven(s)lang leren, zelfstandig een leerdoel en leerstrategie bepalen, uitvoeren en het resultaat terug koppelen naar het leerdoel.
  Algemene beroepsgerichte competenties
  • EM209 De student kan zich vlot in een groep/team integreren zodat hij/zij snel en efficint kan deelnemen aan de taken.
  • EM215 De student kan onder tijdsdruk en bij onvoorziene omstandigheden effectief blijven functioneren door de taken goed te plannen en te organiseren.
  Beroepsspecifieke competenties

   SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
   • zie fiche Oefensessies
   • zie fiche Optiekeuzetraject

   VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
   Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
   geen

   Andere begincompetenties
   • Geen

   WEGING

   ComponentenWeging
   Oefensessies85%
   Optiekeuzetraject15%

   • Om te slagen voor dit studieonderdeel moeten de studenten minimum 10/20 scoren. Dat eindcijfer komt 'gewogen' cumulatief tot stand op basis van de behaalde deelcijfers van de diverse studiedeelactiviteiten die dit studieonderdeel vormen.
   • Raadpleeg de studiegids v/h departement WET voor alle vragen oa. met betrekking tot: examenreglement, deliberatieregels, aanwezigheid bij onderwijsactiviteiten, fraude, inhaalexamens, studievoortgangsbewaking, inzagerecht examens, enz ...
    
   Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 14/11/2012
   Elektromechanica - EM1 Flow - Oefensessies
     
   Component behoort tot: Studiebegeleiding en -oriëntering
   Afstudeerrichting//Leertraject:EM1 Flow
   Code:3111300008
   Academiejaar:2012-2013
   Lector(en)Jo Van den Broeck
   Frank Verelst
   Marc Kenis
   Bert Pauwels
   Rudi Geubels
   Geert Van Grieken
   Bert Verhasselt
   Alain Thijs

    

   KORTE OMSCHRIJVING

   Tijdens de oefensessies geef je zelf les!!
    
   In groepjes van 4 tot 5 studenten werk je ‘samen’ de verschillende opgaven uit. Kan jij die oefening niet oplossen? Geen nood. Allicht zal één van je collega-studenten je daarbij helpen. En de volgende oefening kan jij mogelijk uitleggen. Zo geef en krijg je les van je medestudenten. Leerzaam en een goede zelftest
    
   De groepjes zijn zo samengesteld dat de verschillende vooropleidingen samen zitten. Zo werk je samen met studenten uit de richting  mechanica, elektriciteit, elektromechanica, Wetenschappen- Wiskunde, enz... Ieder heeft dan zijn sterkte.


   COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
    Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

   Algemene competenties

   • EM101 De student kan nauwgezet, op een zelfstandige wijze, strategisch/efficient denken en verantwoord handelen in een multidisciplinaire omgeving van de beroepscontext.
   • EM103 Doelgericht leren (evalueren) van je eigen handelingen (er positieve en negatieve kanten in identificeren) en gericht werken aan verbeteringen ( leerpunten formuleren).
   • EM104 De student kan in een multidisciplinaire groep en vanuit zijn specifieke optie-(afstudeer)achtergrond een bijdrage leveren aan de totstandkoming van het gewenste resultaat / de student kan multidisciplinaire opdrachten projectmatig aanpakken.
   • EM105 De student kan, op basis van een goed omschreven probleem/project en door toepassing van multidisciplinaire kennis, komen tot innoverende concepten en/of oplossingen (durven innoveren is en begint dikwijls bij het kritisch afvragen van).
   • EM108 De student is in staat om vanuit een basishouding van leven(s)lang leren, zelfstandig een leerdoel en leerstrategie bepalen, uitvoeren en het resultaat terug koppelen naar het leerdoel.
   Algemene beroepsgerichte competenties
   • EM209 De student kan zich vlot in een groep/team integreren zodat hij/zij snel en efficint kan deelnemen aan de taken.
   • EM215 De student kan onder tijdsdruk en bij onvoorziene omstandigheden effectief blijven functioneren door de taken goed te plannen en te organiseren.
   Beroepsspecifieke competenties

    SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
    • Studenten kunnen individueel of met hulp van medeteamleden de opgegeven oefeningen uit verschillende vakgebieden oplossen. Teamleden kunnen hun oplossingsmethode en leerstof voldoende verduidelijken aan de medestudenten, zodat ieder teamlid op begrijpbare wijze uitleg krijgt . Hiermee vergroot het verwerken en borgen van de kennis. 
    • Studenten kunnen de relevante informatie nodig voor de opdrachten opzoeken en implementeren.
    • Student leert inschatten in welke mate hij de geziene leerstof heeft verwerkt.

    VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
    Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
    geen

    Andere begincompetenties
    • Basisvaardigheden in het gebruik van een wetenschappelijk rekentoestel
    • De student heeft voldaan aan de algemene toelatingsvoorwaarden zoals bepaald in het onderwijs- en examenreglement.

    LEERINHOUDEN
    • Leerinhouden van de opleidingsonderdelen Wetenschappen en wiskunde, Elektriciteit, Elektrische machines, Industriële elektronica, Toegepaste Mechanica, Analyse van machinesystemen en Automatisatie departement elektromechanica, 1EM/1SAP

    STUDIEMATERIAAL
    • Cursussen, departement elektromechanica, 1EM/1SAP
    • Extra informatie beschikbaar via het digitaal leerplatform Blackboard (organisaties/oefensessies 1EM/Documenten)

    WERKVORMEN
    Soort werkvorm    
    hoor- en werkcolleges:

     0

    %
    practicum en oefeningen:

      0

    %

    vormen van groepsleren:

      100

    %
    Verdere toelichting:
    • Groepswerk in groepen tot max. 5 studenten en onder begeleiding van een coach. Coach moedigt een diepgaand niveau van kenniswerving aan, waakt erover dat alle studenten deelnemen en motiveert de studenten.

    EVALUATIE

    Eerste examenperiode
    CategorieWeging van categorieën
    permanente evaluatie100%

    • Elke student wordt 6 maal individueel beoordeeld en behaalt dan telkens +1, +2, -1 of -2. Iedere student begint met een cijfer van 10/20
    • Aanwezigheid verplicht (zie Intranet onder Onderwijs- en examenreglement >departementaal> onderwijs>3.3 afwezigheid)
    • Bij elke ongewettigde afwezigheid daalt het aandeel van de permanente evaluatie met -2.
    • Er wordt een code AFW van 'Afwezig' gegeven in volgende gevallen: de student is 5 of meer keer onwettig afwezig op jaarbasis, of 3 of meer keer onwettig afwezig in een module. 

    tijd voor examinering
    uren

    0 

    Tweede examenperiode
    • Geen
     
    Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 14/11/2012
    Elektromechanica - EM1 Flow - Optiekeuzetraject
      
    Component behoort tot: Studiebegeleiding en -oriëntering
    Afstudeerrichting//Leertraject:EM1 Flow
    Code:3111300008
    Academiejaar:2012-2013
    Lector(en)Jo Van den Broeck
    Frank Verelst
    Marc Kenis
    Bert Pauwels
    Rudi Geubels
    Geert Van Grieken
    Bert Verhasselt
    Alain Thijs

     

    KORTE OMSCHRIJVING

    Om je keuze van afstudeerrichting te ondersteunen krijg je de kans om één van de onderstaande programma's te volgen. Ieder programma sluit aan bij één van de 5 afstudeerrichtingen van de opleiding EM.
    1. Domotica (optiekeuzevak afstudeerrichting automatisatie):
     In moderne (vooral nieuwe) woningen wordt steeds meer en meer gebruik gemaakt van domotica:  (overbodige) luxe of toch interessant en comfortverhogende installatie. Aan de hand van een industriële software worden enkele concrete (kleine) voorbeeldprojecten voorgesteld en uitgewerkt.
    2. Fuzzy logic (optiekeuzevak afstudeerrichting procesautomatisering):
     Procesautomatisering behelst niet alleen de farmaceutische industrie en de chemische en petrochemische installaties zoals in de haven van Antwerpen, waar de PID-regelaar de standaard is, maar spitst zich evenzeer toe op b.v. brouwprocessen en kranen. In deze cursus gaan we dieper in op een techniek die stilaan meer opduikt in de procestechniek, namelijk fuzzy-logic. Hierin bestuderen we hoe fuzzy logic wordt opgebouwd.
    3. Infraroodmetingen (optiekeuzevak afstudeerrichting Predictief onderhoud):
     In dit opleidingsonderdeel maak je kennis met technieken die gebruikt worden in predictief (voorspellend) onderhoud. Je leert hoe je een infraroodfoto moet interpreteren en hoe je hieruit kan afleiden wat de problemen op mechanisch, electrisch, bouwtechnish enz, betekenen
    4. Inleiding tot commerciële attitudes (afstudeerrichting Technisch-commercieel adviseur): Met dit opleidingsonderdeel krijg je inzicht in een aantal belangrijke facetten om succesvol te zijn als technisch-commercieel adviseur. De cursus is opgevat in 4 workshops.
     In een eerste workshop staan we stil bij belangrijke vaardigheden en hoe we die kunnen omzetten naar een zogenaamde “attitude”. Op het einde illustreren we dit met enkele kleine rollenspellen.
     De tweede workshop behandelt vaardigheden die nodig zijn bij het geven van een professionele presentatie. Ook hier zullen enkele voorbeeldpresentaties door studenten gebracht worden en klassikaal besproken.
     Het derde deel gaat over praktijkgetuigenissen van afgestudeerde (TCA-) studenten. Wat houdt hun job in? Wat hebben zij geleerd? Welke tips kun je van hen leren?
     De laatste workshop tenslotte is bedoeld als reflectie op hetgeen je ervaren hebt gedurende de vorige workshops. Wat spreekt je aan, waarover heb je nog vragen? Tevens wordt een overzicht en toelichting gegeven over de niet-technische vakken in het curriculum van de afstudeerrichting TCA.
    5. Koeltechniek (optiekeuzevak afstudeerrichting Klimatisering): Koeling is in de wereld van techniek onmisbaar, omdat men niet zonder kan in de procesindustrie, in de voedingsindustrie en voedingstransport, in klimatisering van gebouwen, woningen, burelen, ziekenhuizen, productieruimten en voertuigen (vliegtuig, trein, tram, bus en auto), in de ruimtevaart en in de communicatiewereld (oa servers en serverrooms). Omdat koelkringen ook warmtepompen zijn, komt daarbovenop ook nog het zeer sterk groeiend aandeel in de hernieuwbare energie voor winning van beter betaalbare warmte met warmtepompen uit onze omgeving zoals in lucht, grond en water.
     Als koeltechnieker leer je ooit deze warmtepompen ontwerpen, opstellen, in dienst nemen en inregelen, storingen oplossen en onderhouden.
    6. Industrieel ontwerpen (optiekeuzevak afstudeerrichting Maintenance engineering):
     Het ontwerpen (engineering) van een industriële installatie met elektrische- en mechanische componenten.
     - Toepassen van geziene- of nieuwe theorie, normen, ... door gebruik te maken van catalogi, softwarepaketten, ...
     - Energievriendelijk ontwerpen (REG)
     - Onderhoudsvriendelijk ontwerpen (Total Cost of Ownership)
      
       
      


    COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
     Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

    Algemene competenties

    • EM103 Doelgericht leren (evalueren) van je eigen handelingen (er positieve en negatieve kanten in identificeren) en gericht werken aan verbeteringen ( leerpunten formuleren).
    • EM108 De student is in staat om vanuit een basishouding van leven(s)lang leren, zelfstandig een leerdoel en leerstrategie bepalen, uitvoeren en het resultaat terug koppelen naar het leerdoel.
    Algemene beroepsgerichte competenties
     Beroepsspecifieke competenties

      SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
      1. Cursus Domotica
       • De student zal in staat zijn om kleine domoticaprojecten te analyseren en de verschillende gewenste funtionaliteiten kunnen omzetten in een programma.
       • De student kan een simulatie maken van de gewenste functionaliteiten, een foutenanalyse toepassen en een programma aanpassen tot een werkend geheel.
      2. Cursus Fuzzy Logic
       • De student kan een regelprobleem uitwerken en een kennisbank met ingangen en uitgangen, lidmaatschapsfuncties, regels, enz... opstellen.
      3. Cursus Infraroodmetingen
       • De student zal in staat zijn een infraroodcamera in te stellen.
       • De student kan een infraroodbeeld interpreteren.
       • De student kan met de analysesoftware op de juister manier werken
      4. Cursus Inleiding tot commerciële attitudes
       • Een presentatie op een professionele wijze presenteren
       • Inzicht verwerven in kritische vaardigheden en attitudes tot succeskeuzebevestiging om gemotiveerd de afstudeerrichting "Technisch-commercieel adviseur" aan te vatten
      5. Cursus Koeltechniek
       • Student zal in staat zijn hoofdcomponenten van koelkring te herkennen, de werking ervan en werkingsparameters te verklaren aan de hand van een logph-diagram.
       • Student zal in staat zijn de meest noodzakelijke nevencomponenten van koelkring te herkennen, de werking ervan en werkingsparameters te verklaren aan de hand van een logph-diagram.
       • Student zal in staat zijn werkingsparameters van de koelkring effectief te meten (temperaturen, drukken, opgenomen vermogen).
      6. Cursus Industrieel ontwerpen
       • Student zal in staat zijn om een condensatorbatterij te bepalen op basis van meetgegevens (t/m meetstaat)
       • Student zal in staat zijn om een mechanisch ontwerp zelfstandig uit te werken met behulp van inventor.
       • Student zal in staat zijn om inventor toe te passen als berekeningstool.

      VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
      Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
      geen

      Andere begincompetenties
      • Geen

      LEERINHOUDEN
      1. Leerinhoud cursus Domotica
       • Doelstellingen domotica-installatie
       • Bespreking van de meest gebruikte types domotica
       • Demo van een domotica-software
       • Simulatieopgaven: uitwerken van (kleine) voorbeeldprojecten
      2. Leerinhoud cursus Fuzzy Logic :
       • Fuzzy logic
       • Kennisbanken
       • Lidmaatschapsfuncties
       • Het onderscheid met de klassieke PID-regelaar
      3. Leerinhoud cursus infraroodmetingen:
       • Begrippen van infraroodmetingen
       • Analysesoftware infraroodmetingen
      4. Leerinhoud cursus inleiding tot commerciële attitudes:
       • Inleiding tot presenteertechnieken
       • Oefeningen op presenteertechnieken
       • Basisvaardigheden en vraagtechnieken - rollenspel
       • Kritische vaardigheden en attitudes voor de Technisch-commercieel adviseur
       • Getuigenis van een of twee oud-studenten als Technisch-commercieel adviseur
      5. Leerinhoud cursus Koeltechniek
       • Basisprincipes van de werking van de hoofdcomponenten van de koelkring (of warmtepomp) en situering ervan in het logph-diagram.
       • Basisprincipes van de werking van de meest noodzakelijke nevencomponenten van de koelkring (of warmtepomp).
       • Meten van werkingsparameters van de koelkring (temperaturen, drukken en opgenomen vermogen).
      6. Leerinhoud cursus Industrieel ontwerpen
       • Begrip reaktieve energie, bepalen van een condensatorbatterij en bijhorende componenten.
       • Inventor toepassingen

      STUDIEMATERIAAL
      • Cursusmateriaal lessen Domotica:
       • Cursus domotica
       • SW-pakket
      • Cursusmateriaal lessen Fuzzy Logic
       • Cursus
       • Slides
       • Oefening die we samen opbouwen
       • Eigen groepswerkje
      • Cursusmateriaal lessen Infraroodmetingen
       • cursus infrarood
      • Cursusmateriaal lessen Inleiding tot commerciële attitudes
       • Cursus Inleiding tot commerciële attitudes, departement elekromechanica, R. Geubels
      • Cursusmateriaal lessen Koeltechnieken
       • Refrigeration - an introduction to the basics ENG (ref. Danfoss PF000F102).pdf à document om op terug te vallen.
       • Automatisatie commerciële koelinstallaties NL (ref. Danfoss RG.00.A3.10).pdf à document om op terug te vallen.
       • Praktijkstanden visualiseren en brengen koelkringen tot leven in practicum.
        Meetapparatuur (infraroodthermometer, manometer, ampèretang).
      • Cursusmateriaal lessen Maintenance engineering
       • Inventor software.
       • Praktijkvoorbeeld (wordt in de les overhandigd)
       • Diverse oefeningen (worden in de les overhandigd)

      WERKVORMEN
      Soort werkvorm    
      hoor- en werkcolleges:

       100

      %
      practicum en oefeningen:

        0

      %

      vormen van groepsleren:

        0

      %
      Verdere toelichting:
      • Cursus Domotica:
       • Hoorcolleges: 2u
       • Labosessies (met voorstelling van de uitgewerkte projecten): 4u of  studie van een domotica-installatie
      • Cursus Fuzzy Logic
       • Les aan de hand van een uitgewerkt voorbeeld dat we klassikaal laten functioneren.
       • In het Labo zelf een Fuzzy-Logic regelaar bouwen met Lab-View of Delta-V-DCS.
      • Cursus Infraroodmetingen
       • Hoor en werkcollege  (6u)
      • Cursus Inleiding tot commerciële attitudes
       • Hoorcollege met ingebouwde oefeningen
      • Cursus Koeltechnieken
       • 2 praktijklesuren werking hoofdcomponenten koelkring en situering ervan in logph-diagram.
       • 2 praktijklesuren werking hoofdcomponenten koelkring en situering ervan in logph-diagram. 2 praktijklesuren metingen van werkingsparameters aan de koelkring en situering ervan in logph-diagram.
        Bord en schriftelijke notities.
      • Cursus Maintenance engineering
       • 2 praktijklesuren ontwerpen van een condensatorbatterij.
       • 2 praktijklesuren ontwerpen van een mechanische tool.
       • 2 praktijklesuren oefeningen met inventor (berekeningen).
       • Bord en schriftelijke notities.


      Op donderdag 28 maart 2013 wordt voor alle optiekeuzevakken een verplicht seminarie georganiseerd over beroepenkeuze. De sessies starten om 19u. en worden gegeven door gastsprekers. Aanwezigheid verplicht. Wie wenst kan een tweede sessie om 19u45 volgen. Inschrijvingen verlopen via een webenquête. Toegang tot de enquête zal je voor 28 maart in je Plantijn mailbox ontvangen. Inschrijving verplicht.

      Na deze infosessies en uiterlijk op 18 april 2013 schrijf je je in voor het optiekeuzevak van je keuze. Dit zal eveneens gebeuren via een webenquête. Toegang zal je op donderdagavond 28 maart 2013 in je Plantijn mailbox vinden. Inschrijving verplicht.
      De lessen worden georganiseerd op onderstaande data:
      • Donderdag 25 april, 3 & 4 u
      • Donderdag 2 mei, 3 & 4 u
      • Donderdag 16 mei, 3 & 4 u

      EVALUATIE

      Eerste examenperiode
      CategorieWeging van categorieën
      opdrachten50%
      permanente evaluatie50%

      • evaluatie cursus Domotica
       • Permanente evaluatie op basis van aanwezigheid tijdens het seminarie en de aansluitende lessessies (50% van de punten)
       • Evaluatie van de uitgewerkte projecten of evaluatie van de uitgevoerde studie (50% van de punten)
      • evaluatie cursus Fuzzy Logic
       • Permanente evaluatie op basis van aanwezigheid tijdens het seminarie en de aansluitende lessessies (50% van de punten)
       • je werkt in het labo (in groep) aan een werkend fuzzy-systeem (50% van de punten)
      • evaluatie cursus Infraroodmetingen
       • Permanente evaluatie op basis van aanwezigheid op het seminarie en de aansluitende lessessies (50% van de punten)
       • schriftelijk examen
      • evaluatie cursus Inleiding tot commerciële attitudes
       • Permanente evaluatie op basis van aanwezigheid op het seminarie en de aansluitende lessessies (50% van de punten)
       • Evaluatie op basis van (50% van de punten):
        • een verzorgd verslag (2 A4-tjes) van wat je geleerd hebt tijdens de praktijkgetuigenissen van workshop 1 (het verslag moet volledig eigen werk zijn)
        • deelname aan het rollenspel van Workshop 2
        • deelname aan Workshop 3 (zelf brengen van een presentatie)
       • Verder wordt een actieve deelname aan de workshops verwacht. Dit houdt dus in dat er op je persoonlijke medewerking gerekend wordt. Indien dit niet het geval is, of wanneer je een “stoorzender” bent voor de klas, zul je verzocht worden het klaslokaal te verlaten. Hiermee verlies je telkens twee punten (op twintig) voor dit vakonderdeel.
      • evaluatie cursus Koeltechnieken
       • Continue evaluatie ifv invulling van vraagbaak op het eind van de les per 2 lesuren (puntenverdeling 100% = les1 30% + les2 30% + les3 40%). )
      • evaluatie cursus Industrieel ontwerpen
       • Aanwezigheid in de les
       • Permanente evaluatie i.f.v. inleveren van de opgelegde oefeningen (die in de les worden overhandigd).

      Wie zich niet tijdig inschrijft voor zijn gekozen optiekeuzevak kan niet deelnemen aan deze lesactiviteiten en kan niet deelnemen aan de evaluaties in de eerste examenperiode.

      Opmerkingen:

      De evaluatievormen zoals in bovenstaande tabel procentueel weergeven gelden niet voor de afstudeerrichting OHT-PO! Daar hanteren we de evaluatievormen 50% schriftelijk examen + 50% opdrachten.


      tijd voor examinering
      uren

      1 

      Tweede examenperiode
      CategorieWeging van categorieën
      eindevaluatie100%

      1. evaluatie cursus Domotica
       • Evaluatie op basis van de uitgewerkte projecten of studie (100% van de punten)
      2. evaluatie cursus Fuzzy Logic
       • Schriftelijk examen (100% van de punten)
      3. evaluatie cursus Infraroodmetingen
       • schriftelijk examen (100% van de punten)
      4. evaluatie cursus Inleiding tot commerciële attitudes
       • presentatie van een opgelegd onderwerp (100% van de punten)
      5. evaluatie cursus Koeltechnieken
       • Schriftelijk vragenextract uit de vraagbaken van de 3 lessen (100% punten)
      6. evaluatie cursus industrieel ontwerpen
       • Praktische proef met het softwarepakket inventor: ontwerpen van een mechanische tool op basis van een beschrijving.(100% punten)
         
       
      Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 14/11/2012
      Elektromechanica - EM1 Flow - Wetenschappen en wiskunde
        
      O.O. heeft componenten:Ja
      O.O. bestaat uit componenten:Toegepaste Wiskunde
      Warmteleer
      Afstudeerrichting//Leertraject:EM1 Flow
      Code:3111300010
      Academiejaar:2012-2013
      Type:kern,
      Niveau:inleidend
      Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 - Module 1-3
      Contacturen:45
      Aantal studiepunten:5
      Totaal studietijd:130
      Examencontract:mogelijk
      Deliberatie:mogelijk
      Vrijstelling:mogelijk
      Onderwijstaal:
      Lector(en)Filip Van de Peer
      Gert Van der Sypt

       


      COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
       Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

      Algemene competenties

      • EM101 De student kan nauwgezet, op een zelfstandige wijze, strategisch/efficient denken en verantwoord handelen in een multidisciplinaire omgeving van de beroepscontext.
      • EM104 De student kan in een multidisciplinaire groep en vanuit zijn specifieke optie-(afstudeer)achtergrond een bijdrage leveren aan de totstandkoming van het gewenste resultaat / de student kan multidisciplinaire opdrachten projectmatig aanpakken.
      • EM108 De student is in staat om vanuit een basishouding van leven(s)lang leren, zelfstandig een leerdoel en leerstrategie bepalen, uitvoeren en het resultaat terug koppelen naar het leerdoel.
      Algemene beroepsgerichte competenties
      • EM210 De student kan via analyse van relevante fysische gegevens, tot oplossingen komen.
      • EM211 De student kan, vanuit technische, economische en functionele specificaties, een oplossing voorstellen en kan hierbij een gefundeerde keuze maken uit alternatieven.
      • EM213 De student kan in snel veranderende werkomstandigheden en op basis van doorzettingsvermogen, prestatiegericht werken.
      Beroepsspecifieke competenties
      • EM322 De student kan de basiscontroles in het kader van het opstarten van CV-, HVAC-, warmtepomp- en/of koelinstallatie of andere alternatieve energiesydtemen conform de opleveringsvoorwaarden uitvoeren.
      • EM332 De student is in staat om een eenvoudig produktie- en/of kringproces te automatiseren.

      SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
      • Zie fiche Warmteleer
      • Zie fiche Toegepaste wiskunde

      VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
      Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
      geen

      Andere begincompetenties
      • geen

      WEGING

      ComponentenWeging
      Toegepaste Wiskunde60%
      Warmteleer40%

      • Om te slagen voor dit studieonderdeel moeten de studenten minimum 10/20 scoren. Dat eindcijfer komt 'gewogen' cumulatief tot stand op basis van de behaalde deelcijfers van de diverse studiedeelactiviteiten die dit studieonderdeel vormen.
      • Raadpleeg de studiegids v/h departement WET voor alle vragen oa. met betrekking tot: examenreglement, deliberatieregels, aanwezigheid bij onderwijsactiviteiten, fraude, inhaalexamens, studievoortgangsbewaking, inzagerecht examens, enz ...
       
      Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 19/10/2012
      Elektromechanica - EM1 Flow - Toegepaste Wiskunde
        
      Component behoort tot: Wetenschappen en wiskunde
      Afstudeerrichting//Leertraject:EM1 Flow
      Code:3111300010
      Academiejaar:2012-2013
      Lector(en)Filip Van de Peer
      Gert Van der Sypt

       

      KORTE OMSCHRIJVING

      Wiskunde wordt in onze opleiding Elektromechanica als een ondersteunend vak gezien. Dat wil zeggen: geen wiskunde om de wiskunde, maar alleen ter ondersteuning van de échte vakken, die noodzakelijkerwijs soms wiskunde nodig hebben. De thema's die in dit vak behandeld worden, zijn dan ook enkel thema's die in één van de volgende drie jaren noodzakelijk zijn.


      COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
       Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

      Algemene competenties

      • EM101 De student kan nauwgezet, op een zelfstandige wijze, strategisch/efficient denken en verantwoord handelen in een multidisciplinaire omgeving van de beroepscontext.
      • EM108 De student is in staat om vanuit een basishouding van leven(s)lang leren, zelfstandig een leerdoel en leerstrategie bepalen, uitvoeren en het resultaat terug koppelen naar het leerdoel.
      Algemene beroepsgerichte competenties
      • EM210 De student kan via analyse van relevante fysische gegevens, tot oplossingen komen.
      • EM213 De student kan in snel veranderende werkomstandigheden en op basis van doorzettingsvermogen, prestatiegericht werken.
      Beroepsspecifieke competenties

       SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
       • De student is in staat om basiswiskunde vlot te kunnen gebruiken in de andere opleidingsonderdelen.
       • De student kan de relatie tussen wiskunde en techniek herkennen.
       • Het analytisch vermogen van de student vergroten, ten voordele van het oplossen van vakspecifieke technische problemen.

       VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
       Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
       geen

       Andere begincompetenties
       • De student heeft voldaan aan de algemene toelatingsvoorwaarden zoals bepaald in het onderwijs- en examenreglement.
       • Basisvaardigheden in het gebruik van een wetenschappelijk rekentoestel.

       LEERINHOUDEN
       • Algebra
       • Goniometrie
       • Exponentiële en Logaritmische functies
       • Complex rekenen
       • Afgeleiden
       • Integralen (basis)

       STUDIEMATERIAAL
       • Formularia die aan de student bij het begin van een hoofdstuk worden aangeboden.
       • De powerpoint presentaties en oefeningopdrachten over de verschillende hoofdstukken, die digitaal worden aangeboden aan de student.
       • Oefening-oplossingen, die in digitale vorm worden aangeboden aan de student.
       • Noodzakelijk: wetenschappelijk rekenmachine.

       WERKVORMEN
       Soort werkvorm    
       hoor- en werkcolleges:

        100

       %
       practicum en oefeningen:

         0

       %

       vormen van groepsleren:

         0

       %
       Verdere toelichting:
      • werkvormen:
       • Hoorcolleges met ingebouwde oefeningen
       • VIP-begeleidingsuren 
       • Leerbegeleiding: monitoraat vanaf de 7e week van de module

      • EVALUATIE

       Eerste examenperiode
       CategorieWeging van categorieën
       Schriftelijke evaluatie100%

       • Schriftelijk examen met inzichts- en toepassingsvragen
       • Methode en inzicht: 50%, resultaat 50%

       tijd voor examinering
       uren

       3 

       Tweede examenperiode
       CategorieWeging van categorieën
       Schriftelijke evaluatie100%

       • Schriftelijk examen met inzichts- en toepassingsvragen
       • Methode en inzicht: 50%, resultaat 50%
        
       Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 19/10/2012
       Elektromechanica - EM1 Flow - Warmteleer
         
       Component behoort tot: Wetenschappen en wiskunde
       Afstudeerrichting//Leertraject:EM1 Flow
       Code:3111300010
       Academiejaar:2012-2013
       Lector(en)Filip Van de Peer
       Gert Van der Sypt

        

       KORTE OMSCHRIJVING
       In deze inleidende cursus warmteleer worden de basisbegrippen bestudeerd : wat is warmte, hoe ontstaat warmte, hoe wordt warmte overgedragen. Deze kennis wordt verder verdiept in de thermodynamica. Aan het einde van deze cursus komen enkele veel toegepaste kringprocessen (vb. koelkringproces) aan bod. In de volgende jaren wordt deze kennis verder opgebouwd, ongeacht de gekozen richting (vb. koeltechnieken en warmtepompen).

       COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
        Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

       Algemene competenties

       • EM101 De student kan nauwgezet, op een zelfstandige wijze, strategisch/efficient denken en verantwoord handelen in een multidisciplinaire omgeving van de beroepscontext.
       • EM104 De student kan in een multidisciplinaire groep en vanuit zijn specifieke optie-(afstudeer)achtergrond een bijdrage leveren aan de totstandkoming van het gewenste resultaat / de student kan multidisciplinaire opdrachten projectmatig aanpakken.
       • EM108 De student is in staat om vanuit een basishouding van leven(s)lang leren, zelfstandig een leerdoel en leerstrategie bepalen, uitvoeren en het resultaat terug koppelen naar het leerdoel.
       Algemene beroepsgerichte competenties
       • EM210 De student kan via analyse van relevante fysische gegevens, tot oplossingen komen.
       • EM211 De student kan, vanuit technische, economische en functionele specificaties, een oplossing voorstellen en kan hierbij een gefundeerde keuze maken uit alternatieven.
       Beroepsspecifieke competenties
       • EM322 De student kan de basiscontroles in het kader van het opstarten van CV-, HVAC-, warmtepomp- en/of koelinstallatie of andere alternatieve energiesydtemen conform de opleveringsvoorwaarden uitvoeren.
       • EM332 De student is in staat om een eenvoudig produktie- en/of kringproces te automatiseren.

       SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
       • De student is in staat om de basis warmteleer vlot te gebruiken in de andere opleidingsonderdelen.
       • De student is in staat om technische vraagstukken met betrekking tot warmteleer op te lossen.

       VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
       Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
       geen

       Andere begincompetenties
       • De student heeft voldaan aan de algemene toelatingsvoorwaarden zoals bepaald in het onderwijs- en examenreglement.

       LEERINHOUDEN
       • Basisbegrippen en dimensies
       • Thermische expansie
       • Warmteoverdracht
       • Faseveranderingen
       • Thermodynamica
       • Kringprocessen
       • Toepassing : motoren

       STUDIEMATERIAAL
       • Cursus Warmteleer, departement Wetenschap en Techniek
       • Gebruikte slides en opgeloste voorbeeldoefeningen kunnen via Blackboard worden geraadpleegd

       WERKVORMEN
       Soort werkvorm    
       hoor- en werkcolleges:

        100

       %
       practicum en oefeningen:

         0

       %

       vormen van groepsleren:

         0

       %
       Verdere toelichting:
       • Hoorcolleges met oefeningen
       • VIP-begeleidingsuren
       • Leerbegeleiding: monitoraatsuren vanaf de 7e week in de betreffende module 

       EVALUATIE

       Eerste examenperiode
       CategorieWeging van categorieën
       Schriftelijke evaluatie100%

       • Schriftelijk examen bestaande uit theorie en oefeningen.
        Bij oefeningen wordt eveneens de opgebouwde redenering beoordeeld.

       tijd voor examinering
       uren

       3 

       Tweede examenperiode
       CategorieWeging van categorieën
       Schriftelijke evaluatie100%

       • Schriftelijk examen bestaande uit theorie en oefeningen
        Bij oefeningen wordt eveneens de opgebouwde redenering beoordeeld.
        
       Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 19/10/2012