ECTS-database Plantijn Hogeschool
Bedrijfsmanagement - Verkort programma - Rechtspraktijk verkort programma
  
cataloognrbenamingstudiepunten
1120300008Frans II6
1120300009Engels II6
1120300010Verbintenissen/14
1120300014Heuristiek/23
1120300034Zakenrecht/33
1120300036Personen- en familierecht/45
1120300037Bijzondere contracten/44
1120300049Huwelijksvermogensrecht/13
1121000001Erfrecht/15
1121000011Stage15
1121000012Bedrijfsproject6
Verkort programma - Rechtspraktijk verkort programma - Frans II
  
O.O. heeft componenten:Neen
Afstudeerrichting//Leertraject:Verkort programma
Code:1120300008
Academiejaar:2012-2013
Type:kernondersteunend,
Niveau:uitdiepend
Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 of 2 - Volledig academiejaar
Contacturen:56
Aantal studiepunten:6
Totaal studietijd:156
Examencontract:niet mogelijk
Deliberatie:mogelijk
Vrijstelling:mogelijk
Onderwijstaal:
Lector(en)Yvona Orgielewski

 

KORTE OMSCHRIJVING

Het gebruik van de Franse taal wordt verder verfijnd en aanpast aan verschillende economische en juridische situaties/doelgroepen.


COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
 Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

Algemene competenties

  Algemene beroepsgerichte competenties
   Beroepsspecifieke competenties

    SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
    • Spreek-, luister-, schrijf- en leesvaardigheid ontwikkelen en aanscherpen zodat de student vlot kan communiceren op algemeen en zakelijk vlak, zowel individueel als in groep.
      Volgende specifieke doelstellingen worden vooropgesteld: 
    • De student kan een communicatieboodschap (zakelijk en alledaags) aanpassen aan de ontvanger en gepast reageren op zakelijke boodschappen. (M. II/1, 2, 3en 4) 
    • De student kan zelfstandig informatie opzoeken en verwerken en deze aan anderen communiceren. (M. II/1, 2, 3en 4)
    • De student kan zijn kritische kijk op een specifieke thematiek verwoorden. (M. II/1, 2, 3en 4) 
    • De student kan informatie en mening duidelijk onder woorden brengen en ingaan op de mening van anderen. (M. II/2, 3en 4) 
    • De student kan argumenten uit verschillende bronnen samenvatten, probleem helder uiteenzetten, oorzaken en gevolg geven, voor- en nadelen vermelden, oplossingen bieden. (M. II/1, 2, 3en 4)
    • De student kan radio/tv-programma’s volgen. (M. II/1, 2, 3en 4)
    • De student kan een bondig zakelijk verslag uitbrengen (M.II/2)
    • De student kan vakgerichte artikels begrijpen, samenvatten en in duidelijke samengestelde zinnen rapporteren, met duidelijke opbouw van redenering en argumenten vóór en tegen. (M. II/2)
    • De student kan persuasieve handelscorrespondentie (klacht, dreigbrief, ) hanteren. (M. II/3)
    • Franse handels- en juridische correspondentie verder ontwikkelen. (M. II/2, 3en 4)
    • De student kan cijfer- en beeldmateriaal opzoeken, verwerken en aan anderen communiceren. (M.  II/2, 3en 4)
    • De student kan een bedrijf voorstellen: pertinente economische en juridische informatie distilleren en vakkundig presenteren. (M. II/1, 2, en 3)
    • De student kan zelfstandig een sollicitatiebrief opstellen (informatie over het bedrijf opzoeken en verwerken, zichzelf voorstellen). (M. II/4)
    • De student kan tijdens een sollicitatiegesprek zichzelf professioneel voorstellen en over zijn carrière/ambities spreken.(M. II/4)
    • De student kan formuleringen en stijl aanpassen aan de doelgroep. (M. II/1, 2, 3en 4)
    • De student kan deelnemen aan groepsdiscussies over alledaagse of beroepsgerichte onderwerpen.(M. II/2)


    VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
    Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
    Om in te kunnen schrijven voor dit opleidingsonderdeel moet je geslaagd zijn voor: Frans I

    Andere begincompetenties
    • Software pakketten (Word, Excell, PowerPoint)
    • Vlot en gericht informatie opzoeken in verschillende bronnen

    LEERINHOUDEN
    • Uitbreiding van de economische en juridische terminologie aan de hand van vakgerichte teksten (M.  II/1, 2, 3en 4)
    • Introductie tot de juridische correspondentie met referentie naar een wetsartikel ((M II/1)
    • Uitbreiding van de handelscorrespondentie: verzekeringen (M.II/2), klacht (M.II/3),  sollicitatie 
    • Een vonnis analyseren (M. II/1)
    • Verschillende types contracten bespreken (M. II/3, 4)
    • Rechten en plichten van juridische personen bestuderen (M. II/2)
    • Rechten en plichten van de consument bestuderen (M. II/2)
    • Statuten analyseren (M. II/3)
    • Werkgerelateerde thema's en situaties behandelen : hiërarchie, werkcontract, sollicitatiebrief en -gesprek, aanwerving en ontslag (M. II/4)
    • Omschrijving en herkenning van verschillende juridische documenten (M.  II/1, 2, 3en 4)
    • Vergelijking van juridische en handelsdocumenten (M.  II/1, 2, 3en 4)
    • Becommentariëren en analyseren van een geschreven, auditief of visueel document (M.  II/1, 2, 3en 4)
    • Verder werken aan de logische en structurele opbouw van een tekst (geschreven of gesproken) (M.  II/1, 2, 3en 4)  
    • Grammatica uit 1 RP verder toepassen in mondelinge en schriftelijke communicatie
    • Nieuwe grammaticale thema's: woorden begrijpen zonder gebruik van een woordenboek (M. II/1), technieken hanteren voor een betere spelling (M. II/1); l'opposition/la concession et négocier/convaincre (M. II/2); le passif (M. II/3); la cause/conséquence et le temps (M. II/4)

    STUDIEMATERIAAL
    • Cursus Frans: Yvona Orgielewski
    • Grammaire 2000
    • Vertalend woordenboek
    • Media (kranten, radio, tv-programma's, internet) 

     


    WERKVORMEN
    Soort werkvorm    
    hoor- en werkcolleges:

     35

    %
    practicum en oefeningen:

      35

    %

    vormen van groepsleren:

      30

    %
    Verdere toelichting:
    • Hoorcolleges  met oefenmomenten, presentaties, rollenspel
    • Mondelinge toelichting bij de cursus ; de oefeningen dienen tevens als aanvulling voor de te kennen leerstof
    • Voorbereiding thuis is voor sommige oefeningen/thema's cruciaal en kan beoordeeld worden als permanente evaluatie

    EVALUATIE

    Eerste examenperiode
    CategorieWeging van categorieën
    evaluatie30%
    examen in de examenreeks70%

    Permanente evaluatie (10%) én mondeling examen (20%) in de loop van de module en een schriftelijk examen van 2 uur (70%) met betrekking tot de geziene leerstof op het einde van de module, met kennis-, inzichts-, toepassings- en open vragen. Deelname aan elk evaluatiemoment is verplicht. Afwezigheid moet gewettigd worden met een doktersattest. Bij een gewettigde afwezigheid neemt student binnen 5 werkdagen contact op met de lector om een inhaaldatum af te spreken. Indien men ongewettigd afwezig is, leidt dit tot een nul voor het betrokken onderdeel. Zie 3.2. Departementale aanvullingen OER.

    Permanente evaluatie Mod II/1 :

    -        Antwoordbrief over een juridische problematiek (10%)

    -        Presentatie van een “juridische document": geschreven, auditief of visueel (20%)

     

    Permanente evaluatie Mod II/2 :

    -        Brief ivm verzekeringen (schade melden en/of antwoord daarop formuleren) (10%)

    -        Onderhandelen / overleggen / overtuigen (20%)

     

    Permanente evaluatie Mod II/3 :

    -        klachtbrief (klacht schrijven en/of beantwoorden) (10%)

    -        Actuele juridische problematiek van een bedrijf beschrijven en becommentariëren (20%)

     

    Permanente evaluatie mod II/4 :

    -        Sollicitatiebrief (10%)

    -         Virtuele CV (20%)


    tijd voor examinering
    uren

    8 

    Tweede examenperiode
    CategorieWeging van categorieën
    examen in de examenreeks100%

    Een schriftelijk examen van 2 uur met betrekking tot de 4 modules samen, met kennis-, inzichts-, toepassings- en open vragen (80%).

    Een mondelinge proef van 15 minuten met een presentatie waarin twee juridische documenten met elkaar vergeleken worden (20% ): acte de création (statuts) - acte de naissance - contrat d'embauche - contrat de vente ou de location - convocation à un entretien de licenciement - notification de licenciement - police d'assurances.

     
    Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 14/11/2012
    Verkort programma - Rechtspraktijk verkort programma - Engels II
      
    O.O. heeft componenten:Neen
    Afstudeerrichting//Leertraject:Verkort programma
    Code:1120300009
    Academiejaar:2012-2013
    Type:kernondersteunend,
    Niveau:uitdiepend
    Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 of 2 - Volledig academiejaar
    Contacturen:56
    Aantal studiepunten:6
    Totaal studietijd:156
    Examencontract:niet mogelijk
    Deliberatie:mogelijk
    Vrijstelling:mogelijk
    Onderwijstaal:
    Lector(en)Erika Decock

     

    KORTE OMSCHRIJVING

    Nu we een solide basis hebben, leren we Engels hanteren in diverse zakelijke en juridische situaties.


    COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
     Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

    Algemene competenties

    • BM01 Denk-en redeneervaardigheid
    • BM02 Verwerven en verwerken van informatie
    • BM06 Het vermogen van communiceren van informatie, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken.
    Algemene beroepsgerichte competenties
    • BM08 Teamgericht kunnen werken
    • BM11 Een brede interesse en openheid hebben naar andere culturen, alsook kennis hebben van de actualiteit, de politiek alsook van het maatschappelijke en economische gebeuren.
    Beroepsspecifieke competenties
    • BM17 Hij onderhoudt contacten met externe relaties, hij beheerst onderhandelings- en conflictsituaties, hij behandelt de betwiste zaken, start de nodige procedures, hij onderzoekt en definieert , via bevragingen, de behoefte van de klant, hij maakt afspraken met de klant en geeft hem feedback.
    • BM21 Hij kan de feiten objectief weergeven, heeft relativeringsvermogen, hij controleert de argumenten van de tegenpartij steeds op hun juistheid en tracht ze te ontzenuwen.
    • BM23 Hij kan vertrouwen wekken bij de klant, hij onderhoudt contacten, overleg en afspraken met de klant, hij is bereid tot een compromis bij een conflict.
    • BM25 Hij beseft de noodzaak tot levenslang leren, hij heeft een nooit aflatende interesse voor de evoluties binnen het recht, hij heeft een brede maatschappelijke interesse die zich uit in het volgen van de actualiteit, parlementaire werkzaamheden en ethische kwesties
    • BM32 Hij kan een gemotiveerd standpunt verdedigen –ook tegen superieuren. Hij durft uit te komen voor zijn eigen mening.
    • BM39 Hij heeft een grondige kennis van grammatica en de woordenschat in het Frans en het Engels. In de beide vreemde talen is hij vertrouwd met de specifieke juridische terminologie. Hij communiceert vlot (mondeling, schriftelijk, presentaties geven, vergaderen e.d.m. ...) in het Nederlands, Frans en Engels.

    SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
    • De spreek-, luister-, schrijf- en leesvaardigheid verder ontwikkelen en aanscherpen zodat de student vlot kan communiceren op algemeen, juridisch en zakelijk vlak, zowel individueel als in groep. (M1, 2, 3 en 4)
    • De student begrijpt en assimileert de aangeboden zakelijke en juridische teksten. (M1, 2, 3 en 4)
    • De student begrijpt gesproken (zakelijk) Engels en distilleert de gevraagde informatie. (M1, 2, 3 en 4)
    • De student beheerst de aangeboden algemene, zakelijke en juridische woordenschat. (M1, 2, 3 en 4) 
    • De student krijgt meer inzicht in verschillende juridische en zakelijke thema's. (M1, 2, 3 en 4)
    • De student kan zijn/haar mening zowel mondeling als schriftelijk in het Engels formuleren. (M1, 2, 3 en 4)
    • De student kan onvoorbereid zijn/haar mening mondeling in het Engels formuleren. (M1)
    • De student krijgt een inleiding tot de handelscorrespondentie (lay-out en stijl). (M1)
    • De student kan deelnemen aan een vergadering. (M2)
    • De student kan een vraag om inlichtingen formuleren. (M2)
    • De student heeft inzicht in het Brits rechtssysteem. (M2)
    • De student kan social English gebruiken in algemene en zakelijke situaties. (M3)
    • De student kan een efficiënt onderhandelingsgesprek voeren. (deel 1) (M3)
    • De student kan een antwoord op een vraag om inlichtingen formuleren. (M3)
    • De student kan een efficiënt onderhandelingsgesprek voeren. (deel 2) (M4)
    • De student kan een klachtenbrief schrijven en er gepast op reageren. (M4)

    VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
    Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
    Om in te kunnen schrijven voor dit opleidingsonderdeel moet je geslaagd zijn voor: Engels I

    Andere begincompetenties

    LEERINHOUDEN
    • Legal English: studie van juridische teksten/thema's met passende oefeningen (gedeeltelijk zelfstudie). (M1, 2, 3 en 4)
    • Business English: studie van zakelijke thema's via luister-, lees- en spreekoefeningen. (M1, 2, 3 en 4)
    • Woordenschatuitbreiding op algemeen, zakelijk en juridisch vlak (gedeeltelijk zelfstudie). (M1, 2, 3 en 4)
    • Vergadertechnieken en vergaderen. (M2)
    • Brits rechtssysteem. (M2)
    • Inleiding tot de handelscorrespondentie. (M1)
    • Zakelijke correspondentie: vraag om inlichtingen. (M2)
    • Zakelijke correspondentie: antwoord op een vraag om inlichtingen. (M3)
    • Zakelijke correspondentie: klachtenbrief en reactie. (M4)
    • Social English. (M3)
    • Onderhandelingsgesprek. (M3 en 4)

    STUDIEMATERIAAL
    • Brown and Rice, "Professional English in Use - Law", CUP, Cambridge, 2007. (handboek voor klassikaal gebruik en voor zelfstudie)
    • Cotton, Falvey and Kent, "Market  Leader 3rd Edition, Intermediate Business English Course Book", Pearson Education Limited, Harlow, 2010. (handboek voor klassikaal gebruik)
    • Decock, E., "Engels II", 2012. (cursus voor klassikaal gebruik)
    • McCarthy and O'Dell, "English Vocabulary in Use (upper-intermediate)",  CUP, Cambridge, 2007.  (handboek voor zelfstudie)
    • P-schijf: oplossingen bij zelfstudieteksten / extra materiaal

    WERKVORMEN
    Soort werkvorm    
    hoor- en werkcolleges:

     40

    %
    practicum en oefeningen:

      38

    %

    vormen van groepsleren:

      22

    %
    Verdere toelichting:
    • Hoorcolleges met oefensessies, rollenspel en groepswerk (bij correspondentie, vergaderen en onderhandelen tijdens de permanente evaluatie-opdracht).
    • Er wordt tijdens de les bijna constant mondeling feedback gegeven.

    EVALUATIE

    Eerste examenperiode
    CategorieWeging van categorieën
    evaluatie35%
    examen in de examenreeks65%

    • M1:
     • 20 procent permanente evaluatie in de vorm van een spontane mondelinge oefening. Bij deze oefening wordt gelet op taal en vlotheid. Deelname is verplicht!
     • 80 procent schriftelijk examen met kennis-, inzichts-, toepassings-, en open vragen (duurtijd: 2 uur)
    • M2:
     • 40 procent permanente evaluatie in de vorm van het houden van een vergadering (20%) en van het schrijven van een zakelijke brief (20%). Bij het vergaderen wordt gelet op taal, aanpak, vlotheid en aandeel in de vergadering. Bij de zakelijke brief worden lay-out, stijl (o.a. woordkeuze, klantvriendelijkheid) en taal (zinsstructuur, typische taalfouten, spelling) geëvalueerd. Deelname is verplicht!
     • 60 procent schriftelijk examen met kennis-, inzichts-, toepassings- en open vragen (duurtijd: 2 uur)
    • M3:
     • 40 procent permanente evaluatie: onderhandelingsgesprek (20%) en zakelijke brief (20%). Bij het onderhandelingsgesprek wordt gelet op taal, aanpak/efficiëntie, vlotheid, aandeel in het gesprek. Bij de zakelijke brief worden lay-out, stijl (o.a. woordkeuze, klantvriendelijkheid), taal (zinsstructuur, typische taalfouten, spelling) geëvalueerd. Deelname is verplicht!
     • 60 procent schriftelijk examen met kennis-, inzichts-, toepassings- en open vragen (duurtijd: 2 uur) 
    • M4:
     • 40 procent permanente evaluatie in de vorm van het voeren van een onderhandelingsgesprek (20 %) en van het schrijven van een zakelijke brief (20 %). Bij het onderhandelingsgesprek wordt gelet op taal, aanpak/efficiëntie, vlotheid, aandeel in het gesprek. Bij de zakelijke brief worden lay-out, stijl (o.a. woordkeuze, klantvriendelijkheid), taal (zinsstructuur, typische taalfouten, spelling) geëvalueerd. Deelname is verplicht!
     • 60 procent schriftelijk examen met kennis-, inzichts-, toepassings- en open vragen (duurtijd: 2 uur)

    Zie ook 3.2. departementale aanvullingen OER bij afwezigheid deelexamen buiten examenreeks


    tijd voor examinering
    uren

    8 

    Tweede examenperiode
    CategorieWeging van categorieën
    examen in de examenreeks100%

    • 80 procent schriftelijk examen met kennis-, inzichts-, toepassings-, en open vragen (duurtijd: 3 uur)
    • 20 procent mondeling examen: onderhandelingsgesprek (10 procent) en een korte onvoorbereide reactie op een stelling of nieuwsitem (10 procent) (duurtijd: 10 minuten)
    • De leerstof van de 4 modules dient gekend te zijn.
     
    Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 14/11/2012
    Verkort programma - Rechtspraktijk verkort programma - Verbintenissen/1
      
    O.O. heeft componenten:Neen
    Afstudeerrichting//Leertraject:Verkort programma
    Code:1120300010
    Academiejaar:2012-2013
    Type:kern,
    Niveau:uitdiepend
    Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 - Module 1
    Contacturen:42
    Aantal studiepunten:4
    Totaal studietijd:104
    Examencontract:mogelijk
    Deliberatie:mogelijk
    Vrijstelling:mogelijk
    Onderwijstaal:
    Lector(en)Rudi Lecoutre

     

    KORTE OMSCHRIJVING
    'Verbintenissen' zoals omschreven in het Burgerlijk Wetboek wordt behandeld in dit vak.

    COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
     Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

    Algemene competenties

     Algemene beroepsgerichte competenties
      Beroepsspecifieke competenties

       SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
       Aan de hand van concrete en actuele voorbeelden de student duidelijk maken welke verbintenistechnische constructie voor de betrokken partij belangrijk is, maar tevens ook de student het inzicht doen verwerven om de juiste juridische oplossing aan te kunnen reiken.

       VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
       Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
       geen

       Andere begincompetenties

       Student dient een analytisch denkvermogen te hebben teneinde de concrete gevalstudies te kunnen oplossen.


       LEERINHOUDEN

       De vermogensrechtelijke verbintenis.

       Verbintenissen uit meerzijdige en eenzijdige rechtshandelingen

          -uit overeenkomst

          -uit eenzijdige rechtshandelingen en natuurlijke verbintenissen

       Verbintenissen uit de wet

          -quasi-contractuele verbintenissen

          -uit aansprakelijkheid, samenloop en coëxistentie

          -uit andermans daad voor zaken en dieren

          -schade en schadeloosstelling

          -aansprakelijkheid van de overheid

       Verbintenissen in het algemeen

          -modaliteiten

          -overgang

          -tenietgaan


       STUDIEMATERIAAL

       Handboek Burgerlijk Recht III, Studenteneditie - Intersentia

       Kopies aangeleverd tijdens de lessen

        


       WERKVORMEN
       Soort werkvorm    
       hoor- en werkcolleges:

        50

       %
       practicum en oefeningen:

         50

       %

       vormen van groepsleren:

         0

       %
       Verdere toelichting:

       Verplichte aanwezigheid tijdens de hoorcolleges.

       Elke student bereidt de volgende lesinhoud voor teneinde te participeren in een groepsgesprek.

       Opdrachten worden enkel tijdens de hoorcolleges afgegeven aan de studenten door de lector.

        


       EVALUATIE

       Eerste examenperiode
       CategorieWeging van categorieën
       examen in de examenreeks100%

       Schriftelijk examen op 20 punten:

       Er worden zowel theoretische vragen als casuïstiek voorgelegd.


       tijd voor examinering
       uren

       2 

       Tweede examenperiode
       CategorieWeging van categorieën
       examen in de examenreeks100%

       Zelfde regeling als in eerste zittijd.
        
       Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 01/10/2012
       Verkort programma - Rechtspraktijk verkort programma - Heuristiek/2
         
       O.O. heeft componenten:Neen
       Afstudeerrichting//Leertraject:Verkort programma
       Code:1120300014
       Academiejaar:2012-2013
       Type:kern,
       Niveau:uitdiepend
       Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 - Module 2
       Contacturen:28
       Aantal studiepunten:3
       Totaal studietijd:78
       Examencontract:mogelijk
       Deliberatie:mogelijk
       Vrijstelling:mogelijk
       Onderwijstaal:
       Lector(en)Frans Lauwers

        

       KORTE OMSCHRIJVING

       Vindplaatsen, het raadplegen en lezen van de diverse kenbronnen van recht.

       Juridisch schrijven - gebruik van de juridische afkortingen.

       Kennismaking met de bibliotheken en de daarin aanwezige databanken.

       Toelichting bij de praktische opdracht, zijnde een korte bespreking over een rechtsonderwerp.


        


       COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
        Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

       Algemene competenties

       • BM02 Verwerven en verwerken van informatie
       Algemene beroepsgerichte competenties
        Beroepsspecifieke competenties
        • BM12 Hij kan gegevens verzamelen, vakliteratuur bijhouden, wetswijzigingen en evoluties in de rechtspraak opvolgen, een probleem analyseren, besluiten formuleren, vakgenoten en andere deskundigen consulteren
        • BM13 Hij kan juridische informatie systematisch verzamelen, analyseren en interpreteren, een eigen vakbibliotheek aanleggen en bruikbaar houden.
        • BM16 Hij doet controle op de juiste interpretatie van wetgeving, rechtspraak en procedures, hij controleert het bestaan van nieuwe wetgeving en zorgt voor de verspreiding ervan,hij doet opvolging van contracten, termijnen.
        • BM19 Hij kan de rechtsbronnen nauwkeurig interpreteren, zijn werk op een efficiënte en ordelijke wijze organiseren –ook onder tijdsdruk-, hij respecteert afspraken en termijnen, hij maakt een accuraat gebruik van de juridische terminologie.
        • BM31 Hij kan de vakliteratuur hanteren, hij blijft door constante studie op de hoogte van de evolutie van het recht.

        SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
        Bronnen van het recht kennen en basisvaardigheden heuristiek verwerven.

        VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
        Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
        'Om in te kunnen schrijven voor dit opleidingsonderdeel moet je je ook inschrijven voor: Juridische bronnen/1.'
        'Om in te kunnen schrijven voor dit opleidingsonderdeel moet je je ook inschrijven voor Juridische bronnen/1'


        Andere begincompetenties
        Inleiding tot het recht : algemeen inzicht verworven hebben in de betekenis, het ontstaan en de werking van het recht.
        LEERINHOUDEN

        1. WETGEVING 
        De kenbronnen van het wettenrecht, Opzoekingsmethode, Lezen van wetgeving

        2.RECHTSPRAAK

        Wat is rechtspraak. Vindplaatsen en opzoekingsmethode. Lezen van rechtspraak

        3. RECHTSLEER

        Betekenis en waarde van rechtsleer, vindplaatsen, opzoekingsmetchode.Lezen van rechtsleer

        4. INTERNATIONALE BRONNEN

        Hoe en waar consulteren. Betekenis voor de Belgische rechtspraktijk

        5.JURIDISCH SCHRIJVEN :

        Juridische verwijzingen en afkortingen

        6. PRAKTISCH WERK : OPZOEKINGEN BIBLIOTHEEK ,TOEPASSING EN KORTE STUDIE VAN EEN RECHTSONDERWERP


        STUDIEMATERIAAL
        • W. SCHREURS, ea. Praktijkboek RECHTSMETHODOLOGIE, Die Keure
        • INTERUNIVERSITAIRE COMMMISSIE JURIDISCHE VERWIJZINGEN EN AFKORTINGEN, Juridische verwijzingen en afkortingen, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen - 4de uitgave, 2008.
        • VRG-codex 2010-2011, Kluwer.

         

         


        WERKVORMEN
        Soort werkvorm    
        hoor- en werkcolleges:

         65

        %
        practicum en oefeningen:

          35

        %

        vormen van groepsleren:

          0

        %
        Verdere toelichting:

        EVALUATIE

        Eerste examenperiode
        CategorieWeging van categorieën
        evaluatie50%
        examen in de examenreeks50%

        • De studenten worden beoordeeld op basis van een theoretisch examen en op basis van een opgave die zij dienen te maken. 
        • De studenten krijgen een opgave waarbij zij aan de hand van een opgegeven juridisch trefwoord een korte nota moeten opmaken, bespreken en plaatsen in zijn context met verwerking van de rechtspraak en de rechtsleer desbetreffend.
        • De paper dient ingeleverd te worden ten laatste tijdens de laatste lesweek van de module. Laattijdig ingediende opgaven krijgen een nul als beoordeling.        tijd voor examinering
        uren

        2 

        Tweede examenperiode
        CategorieWeging van categorieën
        evaluatie50%
        examen in de examenreeks50%

        Voor tweede zittijd dienen de studenten een opgave te maken overeenkomstig de opgave in eerste zittijd. De opgaven worden bekendgemaakt onmiddellijk na de proclamatie en kunnen tevens afgehaald worden op het studentensecretariaat.
         
        Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 03/12/2012
        Verkort programma - Rechtspraktijk verkort programma - Zakenrecht/3
          
        O.O. heeft componenten:Neen
        Afstudeerrichting//Leertraject:Verkort programma
        Code:1120300034
        Academiejaar:2012-2013
        Type:kern,
        Niveau:uitdiepend
        Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 - Module 3
        Contacturen:28
        Aantal studiepunten:3
        Totaal studietijd:78
        Examencontract:mogelijk
        Deliberatie:mogelijk
        Vrijstelling:mogelijk
        Onderwijstaal:
        Lector(en)Rudi Lecoutre

         

        KORTE OMSCHRIJVING

        In een eerste algemeen deel worden de diverse soorten zaken en goederen omschreven en ingedeeld.

        In een tweede bijzonder deel komen alle zakelijke rechten aan bod en wordt er nagegaan op welke manier eigendom kan worden verkregen en beschermd.

        Een afzonderlijk hoofdstuk wordt gewijd aan de problematiek van voorrechten en hypotheken.

         


        COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
         Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

        Algemene competenties

        • BM01 Denk-en redeneervaardigheid
        • BM02 Verwerven en verwerken van informatie
        Algemene beroepsgerichte competenties
        • BM09 Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig kunnen definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën.
        Beroepsspecifieke competenties
        • BM21 Hij kan de feiten objectief weergeven, heeft relativeringsvermogen, hij controleert de argumenten van de tegenpartij steeds op hun juistheid en tracht ze te ontzenuwen.
        • BM22 Hij kan een gemotiveerd standpunt omtrent een juridische vraag formuleren, hij neemt naargelang zijn verantwoordelijkheid zelf een beslissing of in overleg.
        • BM36 Hij heeft de vereiste kennis van wetgeving, rechtsleer, rechtspraak van: staatsrecht, administratief recht, burgerlijk recht, strafrecht, gerechtelijk privaatrecht, handels- en economisch recht, sociaal recht, fiscaal recht, milieurecht, … Afhankelijk van de gekozen studierichting beheerst hij grondig de juridische domeinen hieraan gerelateerd.

        SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
        • Inzicht hebben in de wettelijke bepalingen van het zakenrecht en in de heersende tendensen daarover in de rechtspraak.
        • Als juridisch medewerker een juridisch probleem kunnen duiden en een eerste advies formuleren voor dit juridisch probleem, dat wordt voorgelegd door een cliënt, hetzij telefonisch, hetzij aan de balie van het kantoor.
        • Aan de hand van de kennis van het zakenrecht in staat zijn om een oplossing te vinden voor een concreet probleem (bv burengeschil of erfdienstbaarheid) dat aangebracht wordt d.m.v. een casus.

        VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
        Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
        geen

        Andere begincompetenties
        De informatie en leerinhoud goed kunnen ordenen en interpreteren en concreet en probleemoplossend een casus kunnen verwerken.
        LEERINHOUDEN

        1. ALGEMEEN DEEL

        • Indeling van goederen en zaken
        • Soorten roerende en onroerende goederen
        • Zakelijke subrogatie

        2. BIJZONDER DEEL

        • Eigendomsrecht
        • Begrip, beperkingen, grenzen, meervoudige eigendom
        • Zakelijke genotsrechten
        • Vruchtgebruik
        • Recht van gebruik en bewoning
        • Recht van opstal
        • Erfpacht
        • Erfdienstbaarheden
        • Eigendomsverkrijging en eigendomsbescherming

        3. VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN


        STUDIEMATERIAAL
        • Syllabus zakenrecht
        • Burgerlijk Wetboek.

        WERKVORMEN
        Soort werkvorm    
        hoor- en werkcolleges:

         70

        %
        practicum en oefeningen:

          20

        %

        vormen van groepsleren:

          10

        %
        Verdere toelichting:
        • Hoorcolleges met vraag- en leergesprekken: de discussie met de studenten wordt nagestreefd.
        • Oefeningen en oplossen van cases
        • Begeleidingsmomenten: individuele vraagstelling door studenten, feedback door lector
        • Verplichte aanwezigheid (zie ook permanente evaluatie)

         


        EVALUATIE

        Eerste examenperiode
        CategorieWeging van categorieën
        evaluatie10%
        examen in de examenreeks90%

        - Permanente evaluatie: groepswerk casus met presentatie op 2 punten

        - Schriftelijk examen van 2 uur (18 punten)

        Er worden zowel open als gesloten vragen gesteld,die zowel verwijzen naar de theorie als naar de praktijk.


        tijd voor examinering
        uren

        2 

        Tweede examenperiode
        CategorieWeging van categorieën
        examen in de examenreeks100%

        Schriftelijk examen van 2 uur op 20 punten.

        Er worden zowel open als gesloten vragen gesteld,die zowel verwijzen naar de theorie als naar de praktijk.

         
        Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 22/02/2013
        Verkort programma - Rechtspraktijk verkort programma - Personen- en familierecht/4
          
        O.O. heeft componenten:Neen
        Afstudeerrichting//Leertraject:Verkort programma
        Code:1120300036
        Academiejaar:2012-2013
        Type:kern,
        Niveau:uitdiepend
        Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 - Module 4
        Contacturen:56
        Aantal studiepunten:5
        Totaal studietijd:130
        Examencontract:mogelijk
        Deliberatie:mogelijk
        Vrijstelling:mogelijk
        Onderwijstaal:
        Lector(en)Rudi Lecoutre

         

        KORTE OMSCHRIJVING

        Studie van het juridisch statuut van de persoon zelf en in zijn relatie tot de familie van bij de geboorte tot het overlijden.

         


        COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
         Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

        Algemene competenties

         Algemene beroepsgerichte competenties
          Beroepsspecifieke competenties

           SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
           • De student heeft inzicht in de basisprincipes van het Personenrecht, het Gezins- en familierecht.
           • De student kan aan de hand van een concrete minicasus de verworven kennis toepassen en een oplossing uitwerken.

           VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
           Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
           geen

           Andere begincompetenties
           De student dient in het wetboek opzoekingen te kunnen verrichten.
           LEERINHOUDEN
           1. Inleiding tot het personenrecht
           2. Het bestaan van de persoon
           3. De staat van de persoon
           4. De identificatie van de persoon
           5. Registratie en publiciteit
           6. De persoonlijkheidsrechten
           7. De nationaliteit
           8. Dwangopneming van geesteszieken
           9. Inleiding tot de onbekwaamheid
           10. Rechtsonbekwamen
           11. Minderjarigen
           12. Onbekwame en beschermde meerderjarigen
           13. Inleiding tot het gezins- en familierecht
           14. Inleiding tot het verticale gezins- en familierecht
           15. De oorspronkelijke of declaratieve afstamming
           16. De adoptieve of constitutieve afstamming: adoptie
           17. Afgesplitste afstamming
           18. Verwantschap
           19. Aanverwantschap
           20. Onderhoudsrecht
           21. Gezag en contact
           22. Inleiding tot het horizontale familierecht
           23. Huwelijk
           24. Wettelijke samenwoning
           25. Feitelijke samenwoning

           STUDIEMATERIAAL
           • SENAEVE, P., Compendium Personen- en Familierecht, meest recente versie.
           • Burgerlijk Wetboek

           WERKVORMEN
           Soort werkvorm    
           hoor- en werkcolleges:

            100

           %
           practicum en oefeningen:

             0

           %

           vormen van groepsleren:

             0

           %
           Verdere toelichting:
           Hoorcolleges, vraag- en leergesprek: de student krijgt de mogelijkheid tot het stellen van individuele vragen; het ontwikkelen van een klassikale discussie wordt gestimuleerd

           EVALUATIE

           Eerste examenperiode
           CategorieWeging van categorieën
           examen in de examenreeks100%

           Schriftelijk examen over twee uren met vijf praktijkvragen die met gebruik van het wetboek behandeld dienen te worden. Elke vraag staat telkens voor vier punten. De antwoorden dienen gemotiveerd te worden en de toe te passen wetgeving dient aangegeven te worden. Een niet gemotiveerd antwoord, ook al is het correct, wordt met een nul gequoteerd. Op het examen mag het wetboek worden gebruikt. In het wetboek is onderlijnen en kleuren toegelaten maar geschreven tekst of cijfers zijn niet toegelaten.

           tijd voor examinering
           uren

           2 

           Tweede examenperiode
           CategorieWeging van categorieën
           examen in de examenreeks100%

           Schriftelijk examen over twee uren met vijf praktijkvragen die met gebruik van het wetboek behandeld dienen te worden. Elke vraag staat telkens voor vier punten. De antwoorden dienen gemotiveerd te worden en de toe te passen wetgeving dient aangegeven te worden. Een niet gemotiveerd antwoord, ook al is het correct, wordt met een nul gequoteerd. Op het examen mag het wetboek worden gebruikt. In het wetboek is onderlijnen en kleuren toegelaten maar geschreven tekst of cijfers zijn niet toegelaten.
            
           Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 06/05/2013
           Verkort programma - Rechtspraktijk verkort programma - Bijzondere contracten/4
             
           O.O. heeft componenten:Neen
           Afstudeerrichting//Leertraject:Verkort programma
           Code:1120300037
           Academiejaar:2012-2013
           Type:kern,
           Niveau:uitdiepend
           Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 - Module 4
           Contacturen:35
           Aantal studiepunten:4
           Totaal studietijd:104
           Examencontract:mogelijk
           Deliberatie:mogelijk
           Vrijstelling:mogelijk
           Onderwijstaal:
           Lector(en)Frans Lauwers

            

           KORTE OMSCHRIJVING

           Wat zijn benoemde contracten ? Wat zijn onbenoemde contracten ? Belang van dit onderscheid ?

           Welke contracten heeft de wetgever geregeld in het Burgerlijk wetboek ? Van koop tot dading - ze worden allemaal behandeld tijdens de hoorcolleges.


           COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
            Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

           Algemene competenties

           • BM01 Denk-en redeneervaardigheid
           • BM02 Verwerven en verwerken van informatie
           Algemene beroepsgerichte competenties
           • BM09 Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig kunnen definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën.
           Beroepsspecifieke competenties
           • BM12 Hij kan gegevens verzamelen, vakliteratuur bijhouden, wetswijzigingen en evoluties in de rechtspraak opvolgen, een probleem analyseren, besluiten formuleren, vakgenoten en andere deskundigen consulteren
           • BM13 Hij kan juridische informatie systematisch verzamelen, analyseren en interpreteren, een eigen vakbibliotheek aanleggen en bruikbaar houden.
           • BM14 Hij kan bedrijfsjuridische adviezen formuleren (aan personeel en directie) in zijn domein van tewerkstelling, hij is in staat om juridische teksten te synthetiseren en te vulgariseren, hij verleent advies buiten het bedrijf (aan klanten, overheid, andere bedrijven, …).
           • BM15 Hij doet de verslaggeving en volgt ze op, hij verzorgt de redactie van diverse juridische documenten (o.a. contracten, procedurestukken, schadedossiers, …, hij neemt de behandeling en de begeleiding van procedures voor zijn rekening.
           • BM22 Hij kan een gemotiveerd standpunt omtrent een juridische vraag formuleren, hij neemt naargelang zijn verantwoordelijkheid zelf een beslissing of in overleg.
           • BM26 Hij kan zelfstandig juridische problemen analyseren en adviezen formuleren, hij heeft een zelfstandig tijdsbeheer dat niet noodzakelijk gebonden is aan de officiële werkuren, hij neemt initiatief in het doorgeven van relevante wijzigingen in wetgeving of rechtspraktijk aan betrokkenen
           • BM36 Hij heeft de vereiste kennis van wetgeving, rechtsleer, rechtspraak van: staatsrecht, administratief recht, burgerlijk recht, strafrecht, gerechtelijk privaatrecht, handels- en economisch recht, sociaal recht, fiscaal recht, milieurecht, … Afhankelijk van de gekozen studierichting beheerst hij grondig de juridische domeinen hieraan gerelateerd.

           SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
           • Analyseren van verschillende en verscheidene contracttypes.
           • De voornaamste verplichtingen van contracterende partijen en het onderscheid tussen dwingende rechtsregels en aanvullende rechtsregels teneinde regelmatige afwijkingen op standaardregelingen te voorzien. 

           VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
           Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
           Om in te kunnen schrijven voor dit opleidingsonderdeel moet je je ook inschrijven voor: Verbintenissen/1.

           Andere begincompetenties

           Analytische redeneervermogen, kernachtige verslaggeving


           LEERINHOUDEN

           overeenkomsten inzake overdracht van eigendom, inzake genot van eigendom en dienstenovereenkomsten

           in het bijzonder worden volgende contracten behandeld:

           - koop

           - huur, handelshuur

           - lastgeving

           - aanneming

           - lening

           - dading

           - bewaargeving

           - lijfrente

            

            


           STUDIEMATERIAAL

           WERKVORMEN
           Soort werkvorm    
           hoor- en werkcolleges:

            60

           %
           practicum en oefeningen:

             40

           %

           vormen van groepsleren:

             0

           %
           Verdere toelichting:

           EVALUATIE

           Eerste examenperiode
           CategorieWeging van categorieën
           examen in de examenreeks100%

           Schriftelijk examen op 20 punten (vier vragen van vijf punten);1. termen 2. inzicht 3. letterlijke weergave van leerstof 4. praktische toepassing


           tijd voor examinering
           uren

           2 

           Tweede examenperiode
           CategorieWeging van categorieën
           examen in de examenreeks100%

           zie eerste examenperiode

            
           Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 06/05/2013
           Verkort programma - Rechtspraktijk verkort programma - Huwelijksvermogensrecht/1
             
           O.O. heeft componenten:Neen
           Afstudeerrichting//Leertraject:Verkort programma
           Code:1120300049
           Academiejaar:2012-2013
           Type:kern,
           Niveau:uitdiepend
           Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 of 2 - Module 1
           Contacturen:28
           Aantal studiepunten:3
           Totaal studietijd:78
           Examencontract:mogelijk
           Deliberatie:mogelijk
           Vrijstelling:mogelijk
           Onderwijstaal:
           Lector(en)Machteld De Ryck

            

           KORTE OMSCHRIJVING

           Het vak geeft een volledig overzicht van het actuele huwelijksvermogensrecht onderbouwd met rechtspraak en rechtsleer en praktijkvoorbeelden.

           Speciale aandacht gaat ook naar de nieuwe maatschappelijke tendenzen terzake.


           COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
            Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

           Algemene competenties

            Algemene beroepsgerichte competenties
             Beroepsspecifieke competenties

              SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN

              Vanuit conrete probleemsituaties oplossingen kunnen  vinden

              De theoretische basiskennis kunnen toepassen in specifieke casusmogelijkheden.


              VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
              Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
              Om in te kunnen schrijven voor dit opleidingsonderdeel moet je je ook inschrijven voor Personen- en familierecht/4

              Andere begincompetenties
              Basiskennis burgerlijk recht en bronnenstudie en algemeen het vermogen om te analyseren
              LEERINHOUDEN
              • cursus uit 2 delen : primair stelsel en de huwelijksstelsels aangepast aan de ontwikkelingen in het vakgebied (nieuwe samenlevingsvormen bvb)

              STUDIEMATERIAAL
              •  cursus van de lector en  recente rechtspraak, jaarlijks aangepast, verslagen studiedagen
              • cases uit eigen advocatenpraktijk

              WERKVORMEN
              Soort werkvorm    
              hoor- en werkcolleges:

               70

              %
              practicum en oefeningen:

                20

              %

              vormen van groepsleren:

                10

              %
              Verdere toelichting:
              hoor- en werkcolleges

              EVALUATIE

              Eerste examenperiode
              CategorieWeging van categorieën
              evaluatie15%
              examen in de examenreeks85%

              • mondeling examen van ongeveer 15 minuten met schriftelijke voorbereidingstijd van ongeveer 30 minuten voor 17 punten.
              • evaluatie van praktische oefening (bespreking vonnis of arrest met toetsing aan de leerstof) per 2 studenten voor 3 punten.

              tijd voor examinering
              uren

              0.25 

              Tweede examenperiode
              CategorieWeging van categorieën
              evaluatie15%
              examen in de examenreeks85%

              • mondeling examen van ongeveer 15 minuten met schriftelijke voorbereidingstijd van ongeveer 30 minuten voor 17 punten.
              • evaluatie van praktische oefening (bespreking vonnis of arrest met toetsing aan de leerstof) per 2 studenten voor 3 punten tijdens de lesweken.
              • de praktische oefening dient niet te worden overgedaan tenzij de helft niet is gehaald of de oefening niet werd uitgevoerd
               
              Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 01/10/2012
              Verkort programma - Rechtspraktijk verkort programma - Erfrecht/1
                
              O.O. heeft componenten:Neen
              Afstudeerrichting//Leertraject:Verkort programma
              Code:1121000001
              Academiejaar:2012-2013
              Type:kern,
              Niveau:gespecialiseerd
              Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 - Module 1
              Contacturen:42
              Aantal studiepunten:5
              Totaal studietijd:130
              Examencontract:mogelijk
              Deliberatie:mogelijk
              Vrijstelling:mogelijk
              Onderwijstaal:
              Lector(en)Kristine Adriaenssens


              beschrijving nog niet beschikbaar
              Verkort programma - Rechtspraktijk verkort programma - Stage
                
              O.O. heeft componenten:Neen
              Afstudeerrichting//Leertraject:Verkort programma
              Code:1121000011
              Academiejaar:2012-2013
              Type:kern,
              Niveau:gespecialiseerd
              Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 - Volledig academiejaar
              Contacturen:0
              Aantal studiepunten:15
              Totaal studietijd:390
              Examencontract:niet mogelijk
              Deliberatie:niet mogelijk
              Vrijstelling:mogelijk
              Onderwijstaal:
              Lector(en)Sophie De Vroey

               

              KORTE OMSCHRIJVING
              De student loopt stage binnen een vastgestelde periode van 10 weken om de verworven kennis en vaardigheden te toetsen aan de praktijk. Er wordt hiervoor specifiek verwezen naar de algmene richtlijnen stage.

              COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
               Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

              Algemene competenties

               Algemene beroepsgerichte competenties
                Beroepsspecifieke competenties

                 SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
                 • Kennis maken met een terrein van het juridisch werkveld
                 • Een beeld vormen van het beroepsleven
                 • De opgedane kennis omzetten en aanvullen in de praktijk
                 • De attitudes conform het opleidingsprofiel verwerven
                 • De beroepsspecifieke vaardigheden conform het opleidingsprofiel verwerven
                 • De uitgevoerde taken verwoorden in een portfolio.

                  


                 VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
                 Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
                 geen

                 Andere begincompetenties
                 • Een doorgedreven kennis van het recht gerelateerd aan de sector van tewerkstelling
                 • Het vermogen van communiceren
                 • Het vermogen tot kritische reflectie en porjectmatig werken.

                 LEERINHOUDEN
                 Kennis van het recht en ICT-gebruik.
                 STUDIEMATERIAAL
                 • Bundel "Richtlijnen stage"
                 • Bundel "Aanvullende richtlijnen bij de keuze en de vastlegging van een stageplaats"
                 • Bundel "Aanvullende richtlijnen mbt de portfolio"

                 WERKVORMEN
                 Soort werkvorm    
                 hoor- en werkcolleges:

                  1

                 %
                 practicum en oefeningen:

                   99

                 %

                 vormen van groepsleren:

                   

                 %
                 Verdere toelichting:
                 • Voorbereiding en informatieverstrekking via stagelessen
                 • De volledige duur van de stage gaat door op dezelfde stageplaats
                 • Begeleiding van de school via een vaste stagebegeleider
                 • E-moderating en permanenties op school
                 • Op de stageplaats heeft de student een vaste stagementor
                 • Samenstelling van een portfolio en verslaggeving.

                 EVALUATIE

                 Eerste examenperiode
                 CategorieWeging van categorieën
                 evaluatie100%

                 • Zie bundel Richtlijnen
                 • Het assessment gebeurt door de stagementor en de stagebegeleider in samenspraak op basis van het evaluatieformulier stage
                 • Individuele bespreking en feedback bij niet-slagen
                 • Evaluatiecriteria worden gehanteerd overeenkomstig het evaluatieformulier.

                 tijd voor examinering
                 uren

                  

                 Tweede examenperiode
                 De stage kan niet worden overgedaan in de tweede zittijd.
                  
                 Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 14/11/2012
                 Verkort programma - Rechtspraktijk verkort programma - Bedrijfsproject
                   
                 O.O. heeft componenten:Neen
                 Afstudeerrichting//Leertraject:Verkort programma
                 Code:1121000012
                 Academiejaar:2012-2013
                 Type:kern,
                 Niveau:gespecialiseerd
                 Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 - Module 2
                 Contacturen:0
                 Aantal studiepunten:6
                 Totaal studietijd:156
                 Examencontract:niet mogelijk
                 Deliberatie:mogelijk
                 Vrijstelling:mogelijk
                 Onderwijstaal:
                 Lector(en)Sophie De Vroey

                  

                 KORTE OMSCHRIJVING
                 Met het bedrijfsproject toont de student zowel schriftelijk als mondeling aan dat hij het vermogen heeft om op zelfstandige wijze een juridisch onderwerp te analyseren, hierop verder een antwoord te bieden en dit alles weer te geven.

                 COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
                  Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

                 Algemene competenties

                  Algemene beroepsgerichte competenties
                   Beroepsspecifieke competenties

                    SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
                    • Het kiezen van een juridisch onderwerp
                    • Het analyseren van het onderwerp
                    • Het geven van een juridisch antwoord ingegeven door wetgeving, rechtspraak en rechtsleer
                    • Het maken van een schriftelijke weergave van het bedrijfsproject
                    • Het mondeling presenteren van het bedrijfsproject.

                    VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
                    Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
                    Om in te kunnen schrijven voor dit opleidingsonderdeel moet je je ook inschrijven voor: Stage.

                    Andere begincompetenties
                    • Een doorgedreven kennis van het recht
                    • Het vermogen tot communiceren
                    • Het vermogen tot kritische reflectie en projectmatig werken.

                    LEERINHOUDEN

                    Kennis van het recht en ICT-gebruik.

                     


                    STUDIEMATERIAAL
                    Bundel "Richtlijnen bedrijfsproject"
                    WERKVORMEN
                    Soort werkvorm    
                    hoor- en werkcolleges:

                     

                    %
                    practicum en oefeningen:

                      100

                    %

                    vormen van groepsleren:

                      

                    %
                    Verdere toelichting:

                    De student werkt onder begeleiding van een stagementor zijn bedrijfsproject uit.

                     


                    EVALUATIE

                    Eerste examenperiode
                    CategorieWeging van categorieën
                    evaluatie100%

                    De student maakt een schriftelijke weergave van zijn bedrijfsproject en geeft een mondelinge presentatie van zijn bedrijfsproject.

                    De evaluatie siteert zich zowel rond de inhoud als rond het mondeling gedeelte.Niet alleen de strikt jurisiche inhoud wordt naar vorm en grondigheid gewaardeerd maar ook het formeel aspect van het taalgebruik en de bronvermelding.


                    tijd voor examinering
                    uren

                     

                    Tweede examenperiode
                    CategorieWeging van categorieën
                    evaluatie100%

                    De student maakt een schriftelijke weergave van zijn bedrijfsproject en geeft een mondelinge presentatie van zijn bedrijfsproject.

                    De evaluatie situeert zich zowel rond de inhoud als rond het mondeling gedeelte. Niet alleen de strikt juridische inhoud wordt naar vorm en grondigheid gewaardeerd maar ook het formeel aspect van het taalgebruik en de bronvermelding.

                     
                    Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 14/11/2012