ECTS-database Plantijn Hogeschool
Voltijds modelpakket 3 - Rechtspraktijk - Social law consultant
  
cataloognrbenamingstudiepunten
1120400000Frans III3
1120400001Engels III3
1120400002Managementvaardigheden/13
1120400014Stage en bedrijfsproject/3 & 430
1120900004Arbeidsrecht/15
1120900005Personeelsbeleid/14
1120900007Sociale zekerheidsrecht/25
1120900008Sociaal statuut van zelfstandigen/23
1120900009Verg. studie sociale zekerheid E.U./24
Rechtspraktijk - Social law consultant - Frans III
  
O.O. heeft componenten:Neen
Afstudeerrichting//Leertraject:Social law consultant
Code:1120400000
Academiejaar:2012-2013
Type:kernondersteunend,
Niveau:uitdiepend
Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 3 - Module 1-2
Contacturen:28
Aantal studiepunten:3
Totaal studietijd:78
Examencontract:niet mogelijk
Deliberatie:mogelijk
Vrijstelling:mogelijk
Onderwijstaal:
Lector(en)Yvona Orgielewski

 

KORTE OMSCHRIJVING

Het gebruik van de Franse taal wordt verder verfijnd en aanpast aan verschillende economische en juridische situaties/doelgroepen.


COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
 Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

Algemene competenties

 • BM01 Denk-en redeneervaardigheid
 • BM02 Verwerven en verwerken van informatie
 • BM03 Vermogen tot kritische reflectie en projectmatig werken.
 • BM05 kunnen uitvoeren van eenvoudige leidinggevende taken
 • BM06 Het vermogen van communiceren van informatie, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken.
 • BM07 Ingesteldheid tot levenslang leren.
Algemene beroepsgerichte competenties
 • BM08 Teamgericht kunnen werken
 • BM09 Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig kunnen definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën.
 • BM10 Het besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk.
 • BM11 Een brede interesse en openheid hebben naar andere culturen, alsook kennis hebben van de actualiteit, de politiek alsook van het maatschappelijke en economische gebeuren.
Beroepsspecifieke competenties
 • BM14 Hij kan bedrijfsjuridische adviezen formuleren (aan personeel en directie) in zijn domein van tewerkstelling, hij is in staat om juridische teksten te synthetiseren en te vulgariseren, hij verleent advies buiten het bedrijf (aan klanten, overheid, andere bedrijven, …).
 • BM19 Hij kan de rechtsbronnen nauwkeurig interpreteren, zijn werk op een efficiënte en ordelijke wijze organiseren –ook onder tijdsdruk-, hij respecteert afspraken en termijnen, hij maakt een accuraat gebruik van de juridische terminologie.
 • BM25 Hij beseft de noodzaak tot levenslang leren, hij heeft een nooit aflatende interesse voor de evoluties binnen het recht, hij heeft een brede maatschappelijke interesse die zich uit in het volgen van de actualiteit, parlementaire werkzaamheden en ethische kwesties
 • BM39 Hij heeft een grondige kennis van grammatica en de woordenschat in het Frans en het Engels. In de beide vreemde talen is hij vertrouwd met de specifieke juridische terminologie. Hij communiceert vlot (mondeling, schriftelijk, presentaties geven, vergaderen e.d.m. ...) in het Nederlands, Frans en Engels.

SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
 • Spreek-, luister-, schrijf- en leesvaardigheid ontwikkelen en aanscherpen zodat de student vlot kan communiceren op algemeen en zakelijk vlak, zowel individueel als in groep.
 • De student kan volledig zelfstandig een afspraak maken (mondeling met schriftelijke bevestiging) met een Franstalig bedrijf en er een bezoek voor zijn/haar groep plannen. (M. III/1)
 • De student kan in een zuiver Franstalige professionele omgeving een zakelijk gesprek voeren en een representatieve gesprekspartner interviewen. Hij/zij kan deze informatie nadien verwerken, samenvatten en, logisch opgebouwd, aan anderen communiceren. (M. III/1)
 • De student kan, in groep, een thema presenteren binnen zijn vakgebied (prioriteiten stellen, werk verdelen).  (M. III/1)
 • De student kan cijfer- en beeldmateriaal analyseren en becommentariëren. (M. III/1)  
 • De student kan deelnemen aan groepsdiscussies over alledaagse of beroepsgerichte onderwerpen, ook onvoorbereid. (M. III/1)
 • Franse schriftelijke handelscorrespondentie verder ontwikkelen. M. III/1: administratieve aanvragen zoals uitstel van een vervaldatum of een kredietaanvraag; M. III/2: schuldbekentenis, ingebrekestelling, betwisting.
 • Professionele taalvaardigheid in de interne en externe zakelijke communicatie verdiepen. (M. III/1 en M. III/2)
 • De student kan zelfstandig functioneren in verschillende commerciële situaties (M. III/1 en M. III/2)
 • De student kan complexe beroepsgerichte en algemene informatie begrijpen, samenvatten, verwoorden en vergelijken met andere gelijkaardige informatie. (M. III/2)
 • De student kan algemene en bedrijfsspecifieke onderwerpen presenteren en daarover debatteren en notuleren (eigen mening verdedigen, kritische standpunten innemen). (M. III/2)

VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
Om in te kunnen schrijven voor dit opleidingsonderdeel moet je geslaagd zijn voor: Frans I; Frans II

Andere begincompetenties
 • Software pakketten (Word, Excell, PowerPoint)
 • Vlot en gericht informatie opzoeken in verschillende bronnen (wetteksten, kranten, internet, ...)

LEERINHOUDEN
 •  Uitbreiding van economische en juridische terminologie aan de hand van vakgerichte teksten. (M. III/1 en M. III/2)
 • Samenbrengen van verworven vaardigheden uit vorige modules (I/1 t/m II/4) en deze toetsen en toepassen aan de hand van concrete oefeningen en opdrachten, zowel mondeling als schriftelijk. (M. III/1 en M. III/2): telefonische afspraken, zich op een professionele manier voorstellen, vragen stellen (over de andere, over een beroep, de arbeidsmarkt, de evolutie op de markt, ...), zakelijke handelscorrespondentie, één specifiek thema grondig bespreken aan de hand van gekende technieken en verworven terminologie, verwijzen naar een wet, wet uitleggen, een case-study analyseren en uitleggen, zijn mening daarover uiten, anderen overtuigen.

STUDIEMATERIAAL
 • Cursus Frans: Yvona Orgielewski
 • Vertalend woordenboek
 • Media (kranten, radio, tv-programma's, internet)

WERKVORMEN
Soort werkvorm    
hoor- en werkcolleges:

 40

%
practicum en oefeningen:

  40

%

vormen van groepsleren:

  20

%
Verdere toelichting:
 • Hoorcolleges  met oefenmomenten, presentaties, rollenspel
 • Mondelinge toelichting bij de cursus ; de oefeningen dienen tevens als aanvulling voor de te kennen leerstof
 • Voorbereiding thuis is voor sommige oefeningen/thema's cruciaal en kan beoordeeld worden als permanente evaluatie.

EVALUATIE

Eerste examenperiode
CategorieWeging van categorieën
evaluatie35%
examen in de examenreeks65%

 • M. III/1:
  • Portfolio : 15% geschreven dossier over het bezoek aan een Franstalig bedrijf  (fiche met gecontacteerde bedrijven, bevestigingsbrief van het bezoek, vragen en antwoorden over interview, bedankingsbrief). De presentatie wordt geëvalueerd op structuur, taal, vlotheid en gedrag. De mondelinge  toelichting hierover geldt voor 15%  (samen voor 30%). Verder dient de student een kritische blik te werpen op een aantal opgelegde documenten (schriftelijk, auditief of visueel) met het oog op culturele diversiteit. De mondelinge toelichting voor dit gedeelte geldt voor 10%.  Deelname is verplicht. Afwezigheid moet gewettigd worden met een doktersattest.  Bij een gewettigde afwezigheid neemt student zo snel mogelijk contact op met de lector om een inhaaldatum af te spreken. Indien men ongewettigd afwezig is, leidt dit tot een nul voor dit onderdeel.
  • Schriftelijk examen van 2 uur (60%) met betrekking tot de geziene leerstof, met kennis-, inzichts, toepassings- en open vragen. Deelname is verplicht. Afwezigheid moet gewettigd worden met een doktersattest. Indien men ongewettigd afwezig is, leidt dit tot een nul voor dit onderdeel.
 • M. III/2:
  • Permanente evaluatie (30%) in de vorm van presentaties over een specifiek thema binnen het vakgebied van de studenten. De presentatie wordt geëvalueerd op structuur, taal, vlotheid en gedrag. Deelname is verplicht. Afwezigheid moet gewettigd worden met een doktersattest. Bij een gewettigde afwezigheid neemt student contact op me de lector om een inhaaldatum af te spreken. Indien men ongewettigd afwezig is, leidt dit tot een nul voor dit onderdeel.
  • Schriftelijk examen van 2 uur (70%) met betrekking tot de geziene leerstof, met kennis-, inzichts-, toepassings- en open vragen. Deelname is verplicht. Afwezigheid moet gewettigd worden met een doktersattest. Indien men ongewettigd afwezig is, leidt dit tot een nul voor dit onderdeel.

Zie 3.2. departementale aanvullingen OER bij afwezigheid deelexamen buiten examenreeks


tijd voor examinering
uren

4 

Tweede examenperiode
CategorieWeging van categorieën
examen in de examenreeks100%

Een schriftelijk examen van 2 uur met betrekking tot de 2 modules samen, met kennis-, inzichts-, toepassings- en open vragen (70%).

Een mondelinge proef van 15 minuten met een presentatie over een thema binnen het vakgebied van de student. (30% ).

 
Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 12/10/2012
Rechtspraktijk - Social law consultant - Engels III
  
O.O. heeft componenten:Neen
Afstudeerrichting//Leertraject:Social law consultant
Code:1120400001
Academiejaar:2012-2013
Type:kernondersteunend,
Niveau:uitdiepend
Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 3 - Module 1-2
Contacturen:28
Aantal studiepunten:3
Totaal studietijd:78
Examencontract:niet mogelijk
Deliberatie:mogelijk
Vrijstelling:mogelijk
Onderwijstaal:
Lector(en)Erika Decock

 

KORTE OMSCHRIJVING
We bekwamen ons verder in de Engelse zakelijke communicatie met inbegrip van juridisch Engels.

COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
 Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

Algemene competenties

 • BM01 Denk-en redeneervaardigheid
 • BM02 Verwerven en verwerken van informatie
 • BM03 Vermogen tot kritische reflectie en projectmatig werken.
 • BM06 Het vermogen van communiceren van informatie, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken.
Algemene beroepsgerichte competenties
 • BM08 Teamgericht kunnen werken
 • BM11 Een brede interesse en openheid hebben naar andere culturen, alsook kennis hebben van de actualiteit, de politiek alsook van het maatschappelijke en economische gebeuren.
Beroepsspecifieke competenties
 • BM14 Hij kan bedrijfsjuridische adviezen formuleren (aan personeel en directie) in zijn domein van tewerkstelling, hij is in staat om juridische teksten te synthetiseren en te vulgariseren, hij verleent advies buiten het bedrijf (aan klanten, overheid, andere bedrijven, …).
 • BM25 Hij beseft de noodzaak tot levenslang leren, hij heeft een nooit aflatende interesse voor de evoluties binnen het recht, hij heeft een brede maatschappelijke interesse die zich uit in het volgen van de actualiteit, parlementaire werkzaamheden en ethische kwesties
 • BM31 Hij kan de vakliteratuur hanteren, hij blijft door constante studie op de hoogte van de evolutie van het recht.
 • BM32 Hij kan een gemotiveerd standpunt verdedigen –ook tegen superieuren. Hij durft uit te komen voor zijn eigen mening.
 • BM39 Hij heeft een grondige kennis van grammatica en de woordenschat in het Frans en het Engels. In de beide vreemde talen is hij vertrouwd met de specifieke juridische terminologie. Hij communiceert vlot (mondeling, schriftelijk, presentaties geven, vergaderen e.d.m. ...) in het Nederlands, Frans en Engels.

SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
 • De spreek-, luister-, schrijf- en leesvaardigheid verder ontwikkelen en aanscherpen zodat de student vlot kan communiceren op algemeen, juridisch en zakelijk vlak, zowel individueel als in groep. (M1 en 2)
 • De student begrijpt en assimileert teksten van zakelijke en juridische aard. (M1 en 2)
 • De student begrijpt gesproken (zakelijk) Engels en distilleert de gevraagde informatie. (M1 en 2)
 • De student kan een Engelse tekst en/of een Nederlands of Engels beeldfragment naar het (in)formeel Engels hertalen. (M1 en/of 2)
 • De student beheerst de aangeboden juridische en zakelijke terminologie. (M1 en 2)  
 • De student krijgt meer inzicht in verschillende juridische en zakelijke thema's. (M1 en 2)
 • De student kan een degelijke sollicitatiebrief en een CV schrijven. (M1)
 • De student kan onvoorbereid zijn/haar mening over een eerder controversiële stelling mondeling in het Engels formuleren. (M1)
 • De student kan een vlotte uiteenzetting geven over een onderwerp binnen zijn/haar studiegebied (zowel mondeling als schriftelijk). (M2)
 • De student kan grafieken en trends beschrijven. (M2)

VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
Om in te kunnen schrijven voor dit opleidingsonderdeel moet je geslaagd zijn voor: Engels I; Engels II.

Andere begincompetenties

LEERINHOUDEN
 • Legal English: studie van juridische teksten/thema's met passende oefeningen (gedeeltelijk afstudeerrichtinggebonden en gedeeltelijk zelfstudie). (M1 en 2)
 • Business English: studie van zakelijke thema's via luister-, lees- en spreekoefeningen. (M1 en 2)
 • Woordenschatuitbreiding op algemeen, zakelijk en juridisch vlak (gedeeltelijk zelfstudie). (M1 en 2)
 • Een Engelse tekst en/of een Nederlands of Engels beeldfragment naar het (in)formeel Engels hertalen. (M1 en/of 2)
 • Sollicitatiebrief en CV. (M1)
 • Het geven van een vlotte uiteenzetting over een onderwerp binnen het studiegebied in kleine groepen. (M2)
 • Grafieken en trends beschrijven. (M2)

 


STUDIEMATERIAAL
 • Brown and Rice, "Professional English in Use - Law", CUP, Cambridge, 2007. (handboek voor klassikaal gebruik en voor zelfstudie)
 • Cotton, Falvey and Kent, "Market  Leader 3rd Edition, Intermediate Business English Course Book", Pearson Education Limited, Harlow, 2010. (handboek voor klassikaal gebruik)
 • Decock, E., " Engels III", 2012. (eigen cursus met studiemateriaal voor klassikaal gebruik en voor zelfstudie)
 • P-schijf: oplossingen bij zelfstudieteksten / extra materiaal

WERKVORMEN
Soort werkvorm    
hoor- en werkcolleges:

 30

%
practicum en oefeningen:

  48

%

vormen van groepsleren:

  22

%
Verdere toelichting:
 • Hoorcolleges met oefensessies en groepswerk (bij het geven van de presentaties).
 • Er wordt tijdens de les bijna constant mondeling feedback gegeven.

EVALUATIE

Eerste examenperiode
CategorieWeging van categorieën
evaluatie40%
examen in de examenreeks60%

 • M1:
  • 40 procent permanente evaluatie: sollicitatiebrief en CV (20%; gelet wordt op o.a. inhoud, toon, structuur en taal) en een spontane mondelinge oefening (20 %; gelet wordt op o.a. taal, vlotheid en argumentering ). Aanwezigheid is verplicht!
  • 60 procent schriftelijk examen met kennis-, inzichts-, toepassings- en open vragen (duurtijd: 2 uur) 
 • M2:
  • 40 procent permanente evaluatie in de vorm van het geven van een presentatie in kleine groepen over een onderwerp binnen het studiegebied. Een deel van de punten gaat naar de schriftelijke voorbereiding (10%). De mondelinge presentatie (30%) wordt geëvalueerd op structuur, taal, vlotheid en gedrag. Deelname is verplicht!
  • 60 procent schriftelijk examen met kennis-, inzichts-, toepassings- en open vragen (duurtijd: 2 uur) 

Zie 3.2. Departementale aanvullingen OER bij afwezigheid deelexamen buiten examenreeks


tijd voor examinering
uren

4 

Tweede examenperiode
CategorieWeging van categorieën
examen in de examenreeks100%

 • 70 procent schriftelijk examen met kennis-, inzichts- , toepassings- en open vragen (duurtijd: 2 uur)
 • 30 procent mondeling examen: presentatie van een onderwerp binnen het studiegebied (20 procent) en een korte onvoorbereide reactie op een stelling of een nieuwsitem (10 procent) (duurtijd: 10 minuten)
 • De leerstof van beide modules dient gekend te zijn.
 
Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 12/10/2012
Rechtspraktijk - Social law consultant - Managementvaardigheden/1
  
O.O. heeft componenten:Neen
Afstudeerrichting//Leertraject:Social law consultant
Code:1120400002
Academiejaar:2012-2013
Type:kernondersteunend,
Niveau:uitdiepend
Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 3 - Module 1
Contacturen:21
Aantal studiepunten:3
Totaal studietijd:78
Examencontract:niet mogelijk
Deliberatie:mogelijk
Vrijstelling:mogelijk
Onderwijstaal:
Lector(en)Ludo Verstraete

 

KORTE OMSCHRIJVING
Dit opleidingsonderdeel draagt bij tot de ontwikkeling van de managementvaardigheden van de studenten. Specifiek richten we ons op die vaardigheden waar studenten in hun beroepsomgeving mee in contact komen.Hierbij wordt uitgegaan van een persoonlijke sterkte/zwakte analyse. De student krijgt zowel tijdens de module als tijdens de stage of buitenlandse ervaring de gelegenheid deze competenties te trainen.

COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
 Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

Algemene competenties

 • BM05 kunnen uitvoeren van eenvoudige leidinggevende taken
 • BM06 Het vermogen van communiceren van informatie, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken.
 • BM07 Ingesteldheid tot levenslang leren.
Algemene beroepsgerichte competenties
 • BM08 Teamgericht kunnen werken
Beroepsspecifieke competenties
 • BM27 Hij kan kritiek verwerken, hij vindt een oplossing voor aanvankelijk “hopeloze” zaken en complexe problemen, hij neemt niet de weg van de minste weerstand bij conflicten, hij kan werken onder tijdsdruk.
 • BM30 Hij wacht niet op instructies, hij zoekt ook naar de niet-evidente weg
 • BM32 Hij kan een gemotiveerd standpunt verdedigen –ook tegen superieuren. Hij durft uit te komen voor zijn eigen mening.
 • BM33 Hij kan zich verplaatsen in de gevoelswereld/leefwereld van de klant waardoor hij een beter inzicht krijgt in de problematiek en de mogelijke oplossing ervan, hij kan de relevante vragen stellen aan de klant.
 • BM35 Hij kan in teamverband activiteiten plannen en evalueren, hij kan een probleemoplossend gesprek voeren, hij pleegt overleg met vakgenoten uit andere disciplines, hij is zich bewust van zijn relatie met de omgeving: hij onderkent de normen, waarden en posities binnen zijn beroepsgroep.

SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
De student krijgt gelegeheid om te reflecteren, te oefenen en zich voor te bereiden om de ontwikkeling van zijn managementvaardigheden. Dit opleidingsonderdeel vangt aan met een zelfanalyse (sterkten/zwakten). Daarnaast wordt zeer veel aandacht besteed aan het inoefenen van die vaardigheden door middel van rollenspellen, zelfassessments, peer feedback en interactieve oefeningen.

VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
Om in te kunnen schrijven voor dit opleidingsonderdeel moet je je ook inschrijven voor: Stage en bedrijfsproject/3 & 4

Andere begincompetenties

LEERINHOUDEN

Basisoefeningen aangereikt door de lector als vertrekbasis voor het uitwerken van een persoonlijke sterkte zwakte analyse en ontwikkelingsplan

 


STUDIEMATERIAAL

Cursus van de lector


WERKVORMEN
Soort werkvorm    
hoor- en werkcolleges:

 33

%
practicum en oefeningen:

  33

%

vormen van groepsleren:

  34

%
Verdere toelichting:

EVALUATIE

Eerste examenperiode
CategorieWeging van categorieën
evaluatie100%

Verplichte aanwezigheid, en actieve medewerking tijdens de colleges.

10 punten op de permanente evaluatie: sterkte zwakte analyse in te leveren in week 4 (5punten) en ontwikkelingsproject met eigen tools of instrumenyten in week 7(5punten).

10 punten op een portfolio  na de stage of buitenlandse ervaring  voor meer infomatie zie bijlage, verdeeld en besproken tijdens de colleges


tijd voor examinering
uren

0 

Tweede examenperiode
CategorieWeging van categorieën
evaluatie100%

20 punten op de herwerking van de portfolio na individuele feedback tijdens het inzagerecht.
 
Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 01/10/2012
Rechtspraktijk - Social law consultant - Stage en bedrijfsproject/3 & 4
  
O.O. heeft componenten:Neen
Afstudeerrichting//Leertraject:Social law consultant
Code:1120400014
Academiejaar:2012-2013
Type:kern,
Niveau:gespecialiseerd
Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 3 - Module 3-4
Contacturen:0
Aantal studiepunten:30
Totaal studietijd:780
Examencontract:niet mogelijk
Deliberatie:niet mogelijk
Vrijstelling:mogelijk
Onderwijstaal:
Lector(en)Sophie De Vroey
Dominique Bogman

 

KORTE OMSCHRIJVING
De eerste fase van het stagegebeuren betreft de zoektocht naar een stageplaats. De tweede fase betreft het lopen van een stage binnen een vastgestelde periode van 16 weken om de verworven kennis en vaardigheden te toetsen aan de praktijk, evenals het maken en presenteren van een bedrijfsproject. Er wordt hiervoor specifiek verwezen naar de algemene richtlijnen stages en bedrijfsproject.

COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
 Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

Algemene competenties

 • BM01 Denk-en redeneervaardigheid
 • BM02 Verwerven en verwerken van informatie
 • BM03 Vermogen tot kritische reflectie en projectmatig werken.
 • BM06 Het vermogen van communiceren van informatie, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken.
 • BM07 Ingesteldheid tot levenslang leren.
Algemene beroepsgerichte competenties
 • BM08 Teamgericht kunnen werken
 • BM09 Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig kunnen definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën.
 • BM10 Het besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk.
Beroepsspecifieke competenties
 • BM13 Hij kan juridische informatie systematisch verzamelen, analyseren en interpreteren, een eigen vakbibliotheek aanleggen en bruikbaar houden.
 • BM14 Hij kan bedrijfsjuridische adviezen formuleren (aan personeel en directie) in zijn domein van tewerkstelling, hij is in staat om juridische teksten te synthetiseren en te vulgariseren, hij verleent advies buiten het bedrijf (aan klanten, overheid, andere bedrijven, …).
 • BM19 Hij kan de rechtsbronnen nauwkeurig interpreteren, zijn werk op een efficiënte en ordelijke wijze organiseren –ook onder tijdsdruk-, hij respecteert afspraken en termijnen, hij maakt een accuraat gebruik van de juridische terminologie.
 • BM23 Hij kan vertrouwen wekken bij de klant, hij onderhoudt contacten, overleg en afspraken met de klant, hij is bereid tot een compromis bij een conflict.
 • BM24 Hij licht de klanten in omtrent hun rechten en plichten, de relevantie van de feiten en de te volgen procedure, naargelang het bedrijf is hij doorlopend ter beschikking van zijn superieuren, medewerkers en klanten voor advies en hulp.
 • BM26 Hij kan zelfstandig juridische problemen analyseren en adviezen formuleren, hij heeft een zelfstandig tijdsbeheer dat niet noodzakelijk gebonden is aan de officiële werkuren, hij neemt initiatief in het doorgeven van relevante wijzigingen in wetgeving of rechtspraktijk aan betrokkenen
 • BM27 Hij kan kritiek verwerken, hij vindt een oplossing voor aanvankelijk “hopeloze” zaken en complexe problemen, hij neemt niet de weg van de minste weerstand bij conflicten, hij kan werken onder tijdsdruk.
 • BM28 Hij kan delegeren, hij volgt zijn dossiers correct op, hij hanteert een correct tijdsmanagement.
 • BM30 Hij wacht niet op instructies, hij zoekt ook naar de niet-evidente weg
 • BM33 Hij kan zich verplaatsen in de gevoelswereld/leefwereld van de klant waardoor hij een beter inzicht krijgt in de problematiek en de mogelijke oplossing ervan, hij kan de relevante vragen stellen aan de klant.
 • BM34 Hij is zich bewust van het vertrouwelijk karakter van de informatie waarover hij beschikt, hij respecteert en waardeert zijn medewerkers, hij geeft alleen opbouwende kritiek aan zijn medewerkers, hij gaat constructief om met zijn opposanten.
 • BM35 Hij kan in teamverband activiteiten plannen en evalueren, hij kan een probleemoplossend gesprek voeren, hij pleegt overleg met vakgenoten uit andere disciplines, hij is zich bewust van zijn relatie met de omgeving: hij onderkent de normen, waarden en posities binnen zijn beroepsgroep.
 • BM36 Hij heeft de vereiste kennis van wetgeving, rechtsleer, rechtspraak van: staatsrecht, administratief recht, burgerlijk recht, strafrecht, gerechtelijk privaatrecht, handels- en economisch recht, sociaal recht, fiscaal recht, milieurecht, … Afhankelijk van de gekozen studierichting beheerst hij grondig de juridische domeinen hieraan gerelateerd.
 • BM38 Hij is een gevorderd gebruiker van Microsoft Office pakket. Verder hanteert hij elektronische informatie-, communicatie- en organisatietechnologie in zijn dagdagelijkse beroepspraktijk. Daarnaast kan hij werken met specifieke juridische software.

SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
 • Kennis maken met een terrein van het juridisch werkveld.
 • Een beeld vormen van het beroepsleven.
 • De opgedane kennis omzetten en aanvullen in de praktijk.
 • Succesvol solliciteren.
 • De attitudes conform het opleidingsprofiel verwerven.
 • De beroepsspecifieke vaardigheden conform het opleidingsprofiel verwerven.
 • Een bedrijfsproject uitwerken in de juridische sfeer.
 • De uitgevoerde taken verwoorden in een portfolio.

VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
Om in te kunnen schr. vr dit o.o. moet je geslaagd zn vr de volt. modelpak. deel 1 en deel 2 én moet je je ook inschrijven voor alle andere vakken uit modelpakket deel 3.

Andere begincompetenties

Een doorgedreven kennis van het recht gerelateerd aan de sector van tewerkstelling.

Het vermogen van communiceren.

Het vermogen tot kritische reflectie en projectmatig werken.


LEERINHOUDEN

Kennis van het recht en ICT-gebruik.


STUDIEMATERIAAL
 • Bundel "Richtlijnen stages en bedrijfsproject"
 • Bundel "Aanvullende richtlijnen bij de keuze en de vastlegging van een stageplaats"
 • Bundel "Aanvullende richtlijnen mbt de portfolio"
 • Lijst met mogelijke stageplaatsen
 • Bundel "Richtlijnen bedrijfsproject"

WERKVORMEN
Soort werkvorm    
hoor- en werkcolleges:

 2

%
practicum en oefeningen:

  98

%

vormen van groepsleren:

  0

%
Verdere toelichting:
 • Voorbereiding en informatieverstrekking via stagelessen.
 • Studenten solliciteren zelf naar een stageplaats die aansluit bij hun leertraject. Indien de student er niet in slaagt om binnen de vooropgestelde termijn zelfstandig een stageplaats te vinden, wordt de procedure "niet vinden van een stageplaats" opgestart.
 • De volledige duur van de stage (16 weken) gaat door op dezelfde stageplaats.
 • Begeleiding van de school via een vaste stagebegeleider.
 • E-moderating en permanenties op school.
 • Op de stageplaats heeft de student een vaste stagementor.
 • De student werkt onder begeleiding van de stagementor een eindproject uit (zowel schriftelijk als mondeling). 
 • Samenstelling van een portfolio en verslaggeving.

EVALUATIE

Eerste examenperiode
CategorieWeging van categorieën
evaluatie100%

 • Zie bundels Richtlijnen.
 • Studenten moeten via sollicitatie zelf tijdig een stageplaats vinden en administratief afwikkelen met goedkeuring van het stageteam.
 • Het assessment gebeurt door de stagementor en de stagebegeleider in samenspraak op basis van het "evaluatieformulier stage en bedrijfsproject".
 • Op school worden voorafgaandelijke, tussentijdse en finale intervisies -verplicht bij te wonen door de student- gehouden.
 • Individuele bespreking en feedback bij niet-slagen.
 • Studenten schrijven een bedrijfsproject en verslagen.
 • Tijdens het bezoek van de stagebegeleider op de stageplaats geven de studenten een presentatie van hun bedrijfsproject.
 • Evaluatiecriteria worden gehanteerd overeenkomstig de evaluatieformulieren.
 • Voor de puntenverdeling: zie algemene richtlijnen stages- en bedrijfsproject.

tijd voor examinering
uren

0 

Tweede examenperiode
De stage en het bedrijfsproject kunnen niet worden overgedaan in de tweede zittijd.
 
Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 06/03/2012
Rechtspraktijk - Social law consultant - Arbeidsrecht/1
  
O.O. heeft componenten:Neen
Afstudeerrichting//Leertraject:Social law consultant
Code:1120900004
Academiejaar:2012-2013
Type:kern,
Niveau:gespecialiseerd
Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 3 - Module 1
Contacturen:42
Aantal studiepunten:5
Totaal studietijd:130
Examencontract:mogelijk
Deliberatie:mogelijk
Vrijstelling:mogelijk
Onderwijstaal:
Lector(en)Dirk Heylen

 

KORTE OMSCHRIJVING
Dit opleidingsonderdeel beoogt inzicht te verschaffen in de verschillende aspecten van het Belgische arbeidsrecht.

COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
 Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

Algemene competenties

 • BM02 Verwerven en verwerken van informatie
Algemene beroepsgerichte competenties
 • BM09 Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig kunnen definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën.
Beroepsspecifieke competenties
 • BM12 Hij kan gegevens verzamelen, vakliteratuur bijhouden, wetswijzigingen en evoluties in de rechtspraak opvolgen, een probleem analyseren, besluiten formuleren, vakgenoten en andere deskundigen consulteren
 • BM13 Hij kan juridische informatie systematisch verzamelen, analyseren en interpreteren, een eigen vakbibliotheek aanleggen en bruikbaar houden.
 • BM15 Hij doet de verslaggeving en volgt ze op, hij verzorgt de redactie van diverse juridische documenten (o.a. contracten, procedurestukken, schadedossiers, …, hij neemt de behandeling en de begeleiding van procedures voor zijn rekening.
 • BM36 Hij heeft de vereiste kennis van wetgeving, rechtsleer, rechtspraak van: staatsrecht, administratief recht, burgerlijk recht, strafrecht, gerechtelijk privaatrecht, handels- en economisch recht, sociaal recht, fiscaal recht, milieurecht, … Afhankelijk van de gekozen studierichting beheerst hij grondig de juridische domeinen hieraan gerelateerd.

SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
 • Inzicht hebben in de wettelijke bepalingen van het Arbeidsrecht en de heersende tendensen daarover in de rechtspraak.
 • Een probleemsituatie kunnen analyseren, bepalen welke diverse toepasselijke rechtsregels in acht dienen te worden genomen, en desbetreffend advies kunnen geven.
 • Verbanden kunnen leggen tussen het arbeidsrecht en het algemene verbintenissenrecht, en tussen de diverse niveaus van sociaalrechtelijke  regelgeving.
 • Doelmatig kunnen verrichten van de nodige opzoekingen van de relevante wetgeving, rechtspraak en rechtsleer, deze kunnen analyseren, plaatsen en aanwenden bij het oplossen van concrete vraagstellingen.


VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor het voltijds modelpakket deel 1 - rechtspraktijk & voor: Inleiding sociaal recht/2.

Andere begincompetenties

Kennis van

 • Burgerlijk Recht
 • Gerechtelijk gerecht

 • LEERINHOUDEN
  • Kort algemeen historisch overzicht van de ontwikkeling van het Sociale Recht in België.
  • Overzicht van de bronnen van het Arbeidsrecht en de hiërarchie daarin..
  • Bespreking van het toepassingsgebied van de Arbeidsovereenkomstenwet : wat is een arbeidsovereenkomst, met uitgebreide aandacht voor het begrip "ondergeschikt verband".
  • Aangaan van de Arbeidsovereenkomst - geldigheids-en vormvereisten.
  • Bespreking van de diverse soorten arbeidsovereenkomsten naargelang de beoogde arbeid (vnl. onderschied bedienden-werklieden, handelsvertegenwoordigers, …), naargelang de duur (onbepaalde - bepaalde duur) en naargelang de omvang van het werk (voltijds-deeltijds)
  • Bespreking van de specifieke regelen van deeltijdse arbeid.
  • Bespreking van enkele specifieke bedingen, o.a.  proefbeding, concurrentiebeding, scholingsbeding,...
  • Bespreking van de rechten en plichten van de werkgever, met tevens  aandacht voor de regeling rond internetcontrole, fouillering door de werkgever en de regeling van pesten op het werk.
  • Bespreking van de rechten en plichten van de werknemer.
  • Bespreking van de aansprakelijkheid van werkgever en werknemer.
  • Bespreking van de schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst : o.a. de diverse schorsingsgronden met de bijhorende regeling van al dan niet gewaarborgd loon en de al dan niet voorziene ontslagbescherming.
  • Bespreking van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, met zowel aandacht voor de algemene civielrechtelijke beëindigingswijzen als voor de arbeidsrechtelijke wijzen, met voornamelijk aandacht voor ontslag, opzegging, ontslag  wegens dringende reden.
  • Bespreking van tijdskrediet.
  • Bespreking van de regeling van tijdelijke arbeid, uitzendarbeid en terbeschikkingstelling van werknemers.
  • Bespreking van het arbeidsreglement Bespreking van de regeling van de betaalde feestdagen.
  • Bespreking van de Arbeidswet, met voornamelijk aandacht voor bepaalde arbeidsverboden, de regeling van arbeidsduur en arbeids-en rusttijden, overloon, nachtarbeid, moederschapsbescherming.

  STUDIEMATERIAAL
  • Arbeidsrecht, Ivo Verreyt en Dirk Heylen, Intersentia educatief 2009, ISBN 978-90-5095-889-9

  • Wetboek Sociaal recht voor studenten, F. Hendrickx, D. Pieters, V. Vervliet e.a.,  Kluwer.

  • Wetgeving arbeidsrecht

  • Diverse casussen : vonnissen en arresten, die de studenten terugvinden in de diverse sociaalrechtelijke tijdschriften.
  • via de website van uitgeverij Intersentia worden casussen, en oefeningen aangeboden.
  • toepasselijke websites en elektronische nieuwsbrieven

  WERKVORMEN
  Soort werkvorm    
  hoor- en werkcolleges:

   80

  %
  practicum en oefeningen:

    15

  %

  vormen van groepsleren:

    5

  %
  Verdere toelichting:
  • Hoorcolleges, waarbij naast de theorie ook praktijkvoorbeelden en -situaties worden besproken. Vraagstelling aan de studenten met mogelijkheid tot discussie en ook vraagstelling door de studenten maken deel uit van het hoorcollege.
  • Praktische casussen worden besproken tijdens het hoorcollege, met een praktische deelname van de studenten, die een situatie dienen te kaderen, analyseren en beoordelen/oplossen.
  • Casussen worden aan de studenten voorgelegd, die zelf aan de hand van opzoekingen in de toepasselijke juridische handboeken en tijdschriften een oplossing moeten formuleren.
  • De studenten dienen uit een feitelijk relaas de juridisch relevante gegevens te distilleren, en een dagvaarding op te stellen.
  • De studenten dienen individueel een opgegeven kleiner aspect van het arbeidsrecht te analyseren en samen te vatten in een paper, waarbij zij verplicht 3 citaten dienen te halen uit R.W., 3 uit J.T.T., 3 uit Soc. Kron., 3 uit T.S.R., 3 uit ATO, en 3 uit 3 verschillende handboeken. Ze dienen voor de groep een korte uiteenzetting te geven over hun onderwerp.
  • Permanente mogelijkheid tot vraagstelling aan de docent, zowel tijdens de lesuren als nadien, ook per e-mail.

  EVALUATIE

  Eerste examenperiode
  CategorieWeging van categorieën
  evaluatie25%
  examen in de examenreeks75%

  • Schriftelijk examen van 2 uur: 15 punten. Het betreffen open vragen (theorie en praktijk).
  • De gemaakte taken en het voorbrengen van de paper: 5 punten.

  tijd voor examinering
  uren

  2 

  Tweede examenperiode
  CategorieWeging van categorieën
  examen in de examenreeks100%

  Schriftelijk examen op 20 punten. Het betreffen open vragen (theorie en praktijk).
   
  Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 01/10/2012
  Rechtspraktijk - Social law consultant - Personeelsbeleid/1
    
  O.O. heeft componenten:Neen
  Afstudeerrichting//Leertraject:Social law consultant
  Code:1120900005
  Academiejaar:2012-2013
  Type:kernondersteunend,
  Niveau:uitdiepend
  Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 3 - Module 1
  Contacturen:28
  Aantal studiepunten:4
  Totaal studietijd:104
  Examencontract:mogelijk
  Deliberatie:mogelijk
  Vrijstelling:mogelijk
  Onderwijstaal:
  Lector(en)Ludo Verstraete

   

  KORTE OMSCHRIJVING

  Should we do away with HR?

  I must agree that there is good reason for HR's beleaguered situation. It is often ineffective, incompetent and costly.

  But the truth is, HR has never been more necessary! The competitive forces that managers and organisations face today and will continue to confront in the future, demand organisational and human excellence.


  COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
   Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

  Algemene competenties

  • BM02 Verwerven en verwerken van informatie
  • BM03 Vermogen tot kritische reflectie en projectmatig werken.
  • BM07 Ingesteldheid tot levenslang leren.
  Algemene beroepsgerichte competenties
  • BM10 Het besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk.
  • BM11 Een brede interesse en openheid hebben naar andere culturen, alsook kennis hebben van de actualiteit, de politiek alsook van het maatschappelijke en economische gebeuren.
  Beroepsspecifieke competenties
  • BM12 Hij kan gegevens verzamelen, vakliteratuur bijhouden, wetswijzigingen en evoluties in de rechtspraak opvolgen, een probleem analyseren, besluiten formuleren, vakgenoten en andere deskundigen consulteren
  • BM25 Hij beseft de noodzaak tot levenslang leren, hij heeft een nooit aflatende interesse voor de evoluties binnen het recht, hij heeft een brede maatschappelijke interesse die zich uit in het volgen van de actualiteit, parlementaire werkzaamheden en ethische kwesties
  • BM33 Hij kan zich verplaatsen in de gevoelswereld/leefwereld van de klant waardoor hij een beter inzicht krijgt in de problematiek en de mogelijke oplossing ervan, hij kan de relevante vragen stellen aan de klant.
  • BM34 Hij is zich bewust van het vertrouwelijk karakter van de informatie waarover hij beschikt, hij respecteert en waardeert zijn medewerkers, hij geeft alleen opbouwende kritiek aan zijn medewerkers, hij gaat constructief om met zijn opposanten.

  SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
  • The student  is aware of the importance of a solid HRM policy to improve the performance of staffmembers as well as the functioning of the organization.
  • The student knows how and is able to manage, to organize, to lead, members of an organization from different positions : staffmember, sectionmanager and HR- manager.
  • The student has insight in in the main subdivisions of personnelmanagement and their coherence.
  • The student  can develop a critical view concerning points of views, theories and models in HRM.
  MEERWAARDE ONDERWIJSTAAL

  Meerwaarde voor de studenten.

  -Het aanleren van taalcompetenties buiten de grenzen van een taalvak.
  -Dit opleidingsonderdeel heeft in de dagdagelijkse praktijk een gangbaar vakjargon in de Engelse taal.

  Het onderwerp van dit opleidingsonderdeel leent zich ertoe. De voertaal van het onderwerp van dit opleidingsonderdeel binnen de Europese instellingen en binnen de Europese unie is het Engels, bijgevolg ligt het voor de hand dat deze opleidingsonderdelen in het Engels aangebracht worden.
  -De meest gerenommeerde naslagwerken die het onderwerp van dit opleidingsonderdeel beschrijven worden uitgeschreven in het Engels.

  Functionaliteit van de opleiding.

  -Internationalisering at home - levende anderstalige omgeving.
  -Een Engelstalig leertraject organiseren waar uitwisselingsstudenten aan kunnen participeren.


  VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
  Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
  Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor het voltijds modelpakket 1 - rechtspraktijk.

  Andere begincompetenties
  • General insight in the functioning of an organization and the primary expectations of people in their functioning as staffmembers. 
  • The student can independently process information to solv complex problems.
  • He/she has the cognitive skills to make conclusions out of apparent not related information.
  • The student has sufficient communicative and interpersonal skills.

  LEERINHOUDEN
  • Evolution of personnelmanagement to actual HRM :- First generation organization:productivity; Second generation organization: market;- Third generation organization : Bits.
  • Additional value of HRM.
  • Personnelconcept and - planning.
  • Competencemanagement :What is competencemanagement? A few definitions/ Why competencemanagement?/What's its additional value?/measuring competence/Developing competence/ Rewarding of competence.
  • Changemanagement : Man as pivotal point the change proces/change processes in groups and organizations.
  • Additional topics (such as): Recruitement Selection; Reception and introduction. / Coaching and Functioning talks. / Situational leadership. / Dealing with employers' organizations and trade unions.

  STUDIEMATERIAAL

  The students receive a coursbook with a selection of articles and basis information for the lessons and discussions. They take personal notes. They work individual on an additional topic concerning HR aspects.  


  WERKVORMEN
  Soort werkvorm    
  hoor- en werkcolleges:

   80

  %
  practicum en oefeningen:

    20

  %

  vormen van groepsleren:

    0

  %
  Verdere toelichting:
  • They work  individual on a theme, prepare a paper.
  • Students participation is of overriding importance.

  EVALUATIE

  Eerste examenperiode
  CategorieWeging van categorieën
  evaluatie35%
  examen in de examenreeks65%

  13 points on the written exam (two hours) based on the course book and the additional lectures and discussion. Open questions.

  Seven points on a personal paper.


  tijd voor examinering
  uren

  2 

  Tweede examenperiode
  CategorieWeging van categorieën
  examen in de examenreeks100%

  Written exam (two hours) on 20 points. Open questions.

   
  Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 01/10/2012
  Rechtspraktijk - Social law consultant - Sociale zekerheidsrecht/2
    
  O.O. heeft componenten:Neen
  Afstudeerrichting//Leertraject:Social law consultant
  Code:1120900007
  Academiejaar:2012-2013
  Type:kern,
  Niveau:gespecialiseerd
  Periode binnen het modeltraject:
  Contacturen:42
  Aantal studiepunten:5
  Totaal studietijd:130
  Examencontract:mogelijk
  Deliberatie:mogelijk
  Vrijstelling:mogelijk
  Onderwijstaal:
  Lector(en)Dirk Heylen

   

  KORTE OMSCHRIJVING
  Dit opleidingsonderdeel beoogt inzicht te verschaffen in de verschillende aspecten van het Belgische socialezekerheidsrecht.

  COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
   Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

  Algemene competenties

  • BM02 Verwerven en verwerken van informatie
  • BM06 Het vermogen van communiceren van informatie, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken.
  • BM07 Ingesteldheid tot levenslang leren.
  Algemene beroepsgerichte competenties
  • BM10 Het besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk.
  • BM11 Een brede interesse en openheid hebben naar andere culturen, alsook kennis hebben van de actualiteit, de politiek alsook van het maatschappelijke en economische gebeuren.
  Beroepsspecifieke competenties
  • BM12 Hij kan gegevens verzamelen, vakliteratuur bijhouden, wetswijzigingen en evoluties in de rechtspraak opvolgen, een probleem analyseren, besluiten formuleren, vakgenoten en andere deskundigen consulteren
  • BM13 Hij kan juridische informatie systematisch verzamelen, analyseren en interpreteren, een eigen vakbibliotheek aanleggen en bruikbaar houden.
  • BM15 Hij doet de verslaggeving en volgt ze op, hij verzorgt de redactie van diverse juridische documenten (o.a. contracten, procedurestukken, schadedossiers, …, hij neemt de behandeling en de begeleiding van procedures voor zijn rekening.
  • BM16 Hij doet controle op de juiste interpretatie van wetgeving, rechtspraak en procedures, hij controleert het bestaan van nieuwe wetgeving en zorgt voor de verspreiding ervan,hij doet opvolging van contracten, termijnen.
  • BM18 Hij neemt actief deel aan interne en externe vormingsactiviteiten in verband met zijn werk- en vakgebied, hij bestudeert de relevante vakliteratuur.
  • BM19 Hij kan de rechtsbronnen nauwkeurig interpreteren, zijn werk op een efficiënte en ordelijke wijze organiseren –ook onder tijdsdruk-, hij respecteert afspraken en termijnen, hij maakt een accuraat gebruik van de juridische terminologie.
  • BM21 Hij kan de feiten objectief weergeven, heeft relativeringsvermogen, hij controleert de argumenten van de tegenpartij steeds op hun juistheid en tracht ze te ontzenuwen.
  • BM22 Hij kan een gemotiveerd standpunt omtrent een juridische vraag formuleren, hij neemt naargelang zijn verantwoordelijkheid zelf een beslissing of in overleg.
  • BM24 Hij licht de klanten in omtrent hun rechten en plichten, de relevantie van de feiten en de te volgen procedure, naargelang het bedrijf is hij doorlopend ter beschikking van zijn superieuren, medewerkers en klanten voor advies en hulp.
  • BM25 Hij beseft de noodzaak tot levenslang leren, hij heeft een nooit aflatende interesse voor de evoluties binnen het recht, hij heeft een brede maatschappelijke interesse die zich uit in het volgen van de actualiteit, parlementaire werkzaamheden en ethische kwesties
  • BM26 Hij kan zelfstandig juridische problemen analyseren en adviezen formuleren, hij heeft een zelfstandig tijdsbeheer dat niet noodzakelijk gebonden is aan de officiële werkuren, hij neemt initiatief in het doorgeven van relevante wijzigingen in wetgeving of rechtspraktijk aan betrokkenen
  • BM29 Hij is altijd gericht op de oplossing van problemen of het vermijden van conflicten, hij maakt de juiste afweging tussen de opportuniteit van een proces of een compromis.
  • BM31 Hij kan de vakliteratuur hanteren, hij blijft door constante studie op de hoogte van de evolutie van het recht.
  • BM36 Hij heeft de vereiste kennis van wetgeving, rechtsleer, rechtspraak van: staatsrecht, administratief recht, burgerlijk recht, strafrecht, gerechtelijk privaatrecht, handels- en economisch recht, sociaal recht, fiscaal recht, milieurecht, … Afhankelijk van de gekozen studierichting beheerst hij grondig de juridische domeinen hieraan gerelateerd.

  SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
  • Inzicht hebben in de wettelijke bepalingen van het socialezekerheidsrecht en de heersende tendensen daarover in de rechtspraak.
  • Een probleemsituatie kunnen analyseren, bepalen welke diverse toepasselijke rechtsregels in acht dienen te worden genomen, en desbetreffend advies kunnen geven.
  • Verbanden kunnen leggen tussen het arbeidsrecht en het socialezekerheidsrecht, en tussen de diverse niveaus van sociaalrechtelijke  regelgeving.
  • Doelmatig kunnen verrichten van de nodige opzoekingen van de relevante wetgeving, rechtspraak en rechtsleer, deze kunnen analyseren, plaatsen en aanwenden bij het oplossen van concrete vraagstellingen.

  VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
  Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
  Om in te kunnen schrijven voor dit opleidingsonderdeel moet je geslaagd zijn voor het voltijds modelpakket 1 - rechtspraktijk en voor: Inleiding sociaal recht/2.

  Andere begincompetenties
 • Burgerlijk Recht
 • Gerechtelijk gerecht

 • LEERINHOUDEN

  Bespreking van "de sociale zekerheid in het algmeen (omschrijving, kenmerken, stelsels en structuur, financiering, verplichtingen, onderwerping aan het stelsel van socialezekerheids der werknemers).

  - Arbeidsongevallen en beroepsziekten.

  - Gezinsbijslag.

  - Ziekte- en invaliditeitsverzekering (geneeskundige verzorgingen uitkeringen).

  - Arbeidsvoorziening, werkloosheid en swt.

  - Pensioenen en aanvullende pensioenen.

  -Sociale bijstand/minimumvoorzieningen


  STUDIEMATERIAAL
  • Socialezekerheidsrecht, Ivo Verreyt, Dirk Heylen, Valerie Vervliet, Ludo Vermeulen en Ivan Verbeeck,   Intersentia educatief, laatste editie

  • Wetboek Sociaal recht voor studenten, F. Hendrickx, D. Pieters, V. Vervliet e.a.,  Kluwer.

  • Diverse casussen : vonnissen en arresten, die de studenten terugvinden in de diverse sociaalrechtelijke tijdschriften.
  • via de website van uitgeverij Intersentia worden casussen, en oefeningen aangeboden.
  • toepasselijke websites en elektronische nieuwsbrieven

  WERKVORMEN
  Soort werkvorm    
  hoor- en werkcolleges:

   100

  %
  practicum en oefeningen:

    

  %

  vormen van groepsleren:

    

  %
  Verdere toelichting:
 • Hoorcolleges, waarbij naast de theorie ook praktijkvoorbeelden en -situaties worden besproken. Vraagstelling aan de studenten met mogelijkheid tot discussie en ook vraagstelling door de studenten maken deel uit van het hoorcollege.
 • Praktische casussen worden besproken tijdens het hoorcollege, met een praktische deelname van de studenten, die een situatie dienen te kaderen, analyseren en beoordelen/oplossen.
 • Casussen worden aan de studenten voorgelegd, die zelf aan de hand van opzoekingen in de toepasselijke juridische handboeken en tijdschriften een oplossing moeten formuleren.
 • De studenten dienen uit een feitelijk relaas de juridisch relevante gegevens te distilleren, en een dagvaarding op te stellen.
 • De studenten dienen in een praktische case een conclusie te schrijven over een onderdeel van het socialezekerheidsrecht.
 • Permanente mogelijkheid tot vraagstelling aan de docent, zowel tijdens de lesuren als nadien, ook per e-mail

 • EVALUATIE

  Eerste examenperiode
  CategorieWeging van categorieën
  examen in de examenreeks100%

  schriftelijk examen op 20 punten

  tijd voor examinering
  uren

  2 

  Tweede examenperiode
  CategorieWeging van categorieën
  examen in de examenreeks100%

  schriftelijk examen op 20 punten
   
  Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 03/12/2012
  Rechtspraktijk - Social law consultant - Sociaal statuut van zelfstandigen/2
    
  O.O. heeft componenten:Neen
  Afstudeerrichting//Leertraject:Social law consultant
  Code:1120900008
  Academiejaar:2012-2013
  Type:kern,
  Niveau:gespecialiseerd
  Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 3 - Module 2
  Contacturen:14
  Aantal studiepunten:3
  Totaal studietijd:78
  Examencontract:mogelijk
  Deliberatie:mogelijk
  Vrijstelling:mogelijk
  Onderwijstaal:
  Lector(en)Rudi Lecoutre

   

  KORTE OMSCHRIJVING
  Het opleidingsonderdeel beschrijft de organisatie en werking van de sociale zekerheid van zelfstandige ondernemers.

  COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
   Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

  Algemene competenties

  • BM01 Denk-en redeneervaardigheid
  • BM02 Verwerven en verwerken van informatie
  • BM06 Het vermogen van communiceren van informatie, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken.
  Algemene beroepsgerichte competenties
  • BM09 Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig kunnen definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën.
  • BM11 Een brede interesse en openheid hebben naar andere culturen, alsook kennis hebben van de actualiteit, de politiek alsook van het maatschappelijke en economische gebeuren.
  Beroepsspecifieke competenties
  • BM13 Hij kan juridische informatie systematisch verzamelen, analyseren en interpreteren, een eigen vakbibliotheek aanleggen en bruikbaar houden.
  • BM19 Hij kan de rechtsbronnen nauwkeurig interpreteren, zijn werk op een efficiënte en ordelijke wijze organiseren –ook onder tijdsdruk-, hij respecteert afspraken en termijnen, hij maakt een accuraat gebruik van de juridische terminologie.
  • BM25 Hij beseft de noodzaak tot levenslang leren, hij heeft een nooit aflatende interesse voor de evoluties binnen het recht, hij heeft een brede maatschappelijke interesse die zich uit in het volgen van de actualiteit, parlementaire werkzaamheden en ethische kwesties
  • BM26 Hij kan zelfstandig juridische problemen analyseren en adviezen formuleren, hij heeft een zelfstandig tijdsbeheer dat niet noodzakelijk gebonden is aan de officiële werkuren, hij neemt initiatief in het doorgeven van relevante wijzigingen in wetgeving of rechtspraktijk aan betrokkenen
  • BM31 Hij kan de vakliteratuur hanteren, hij blijft door constante studie op de hoogte van de evolutie van het recht.
  • BM32 Hij kan een gemotiveerd standpunt verdedigen –ook tegen superieuren. Hij durft uit te komen voor zijn eigen mening.

  SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
  • Inzicht verkrijgen in de sociale zekerheid voor zelfstandige ondernemers.
  • De wettelijke basis van het sociaal statuut voor zelfstandigen kunnen interpreteren.
  • De vakliteratuur hanteren en op de hoogte blijven van de evolutie van het recht.
  • Praktijkgevallen analyseren en toetsen aan de regelgeving.
  • Aangeven welke regelgeving van toepassing is bij concrete situaties en problemen op het vlak van sociale zekerheid.
  • De student kan toelichting verschaffen bij de toegewezen vraagstelling.

  VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
  Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
  Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor het voltijds modelpakket deel 1 - rechtspraktijk & voor: Inleiding sociaal recht/2.

  Andere begincompetenties

  Basiskennis van de sociale wetgeving in België en de omliggende landen.


  LEERINHOUDEN
  • Algemene beginselen sociaalzekerheidsstelsel van de zelfstandigen
  • Administratieve organisatie
  • Toepassingsgebied en bijdrageregeling
  • Andere financieringsbronnen dan bijdragen Financieel beheer van het sociaalzekerheidsstelsel voor zelfstandigen

  STUDIEMATERIAAL
  • Sociaal Compendium: Titel III, meest recente versie
  • Eigen nota's, te maken door de student
  • Studentencodex Sociaal Recht
  • Brochures van verschillende sociale kassen

  WERKVORMEN
  Soort werkvorm    
  hoor- en werkcolleges:

   25

  %
  practicum en oefeningen:

    75

  %

  vormen van groepsleren:

    0

  %
  Verdere toelichting:
  • Hoorcolleges met actieve inbreng van de student
  • Oplossen van individuele casussen
  • Uitdiepen van een aantal juridische opgaven m.b.t. het statuut van zelfstandige ondernemers 

  EVALUATIE

  Eerste examenperiode
  CategorieWeging van categorieën
  examen in de examenreeks100%

  Mondeling met mogelijkheid van  15 ' schriftelijke voorbereiding over 20 punten. Het examen gaat over de hoorcolleges alsmede over de inhoud van de in de les behandelde casussen en toelichtingen bij de concrete vragen van sociale zekerheid.

  tijd voor examinering
  uren

  0.25 

  Tweede examenperiode
  CategorieWeging van categorieën
  examen in de examenreeks100%

  Mondeling met mogelijkheid van  15 ' schriftelijke voorbereiding over 20 punten. Het examen gaat over de hoorcolleges alsmede over de inhoud van de in de les behandelde casussen en toelichtingen bij de concrete vragen van sociale zekerheid.
   
  Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 03/12/2012
  Rechtspraktijk - Social law consultant - Verg. studie sociale zekerheid E.U./2
    
  O.O. heeft componenten:Neen
  Afstudeerrichting//Leertraject:Social law consultant
  Code:1120900009
  Academiejaar:2012-2013
  Type:kern,
  Niveau:gespecialiseerd
  Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 3 - Module 2
  Contacturen:28
  Aantal studiepunten:4
  Totaal studietijd:104
  Examencontract:mogelijk
  Deliberatie:mogelijk
  Vrijstelling:mogelijk
  Onderwijstaal:
  Lector(en)Bart Roels

   

  KORTE OMSCHRIJVING

  In de Europese Unie behoort de sociale zekerheid tot de bevoegdheid van de Lidstaten. Zodoende zijn er op dit ogenblik 27 verschillende sociale zekerheidssystemen. De taak van de Europese Unie is voornamelijk de coordinatie van deze systemen met het oog op het vrij verkeer van personen (hard law). Bovendien tracht zij via de open methode van coördinatie (OMC) gemeenschappelijke doelstellingen voor de sociale bescherming en sociale integratie te bereiken (soft law).

   


  COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
   Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

  Algemene competenties

  • BM02 Verwerven en verwerken van informatie
  • BM03 Vermogen tot kritische reflectie en projectmatig werken.
  • BM07 Ingesteldheid tot levenslang leren.
  Algemene beroepsgerichte competenties
  • BM08 Teamgericht kunnen werken
  • BM11 Een brede interesse en openheid hebben naar andere culturen, alsook kennis hebben van de actualiteit, de politiek alsook van het maatschappelijke en economische gebeuren.
  Beroepsspecifieke competenties
  • BM13 Hij kan juridische informatie systematisch verzamelen, analyseren en interpreteren, een eigen vakbibliotheek aanleggen en bruikbaar houden.
  • BM25 Hij beseft de noodzaak tot levenslang leren, hij heeft een nooit aflatende interesse voor de evoluties binnen het recht, hij heeft een brede maatschappelijke interesse die zich uit in het volgen van de actualiteit, parlementaire werkzaamheden en ethische kwesties
  • BM32 Hij kan een gemotiveerd standpunt verdedigen –ook tegen superieuren. Hij durft uit te komen voor zijn eigen mening.
  • BM35 Hij kan in teamverband activiteiten plannen en evalueren, hij kan een probleemoplossend gesprek voeren, hij pleegt overleg met vakgenoten uit andere disciplines, hij is zich bewust van zijn relatie met de omgeving: hij onderkent de normen, waarden en posities binnen zijn beroepsgroep.

  SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
  • De zelfstandigheid en leergierigheid van de studenten wordt bevorderd door het opzoekingswerk dat ze doen m.b.t. andere EU-stelsels, deels samen met buitenlandse studenten.
  • Het doorzettingsvermogen en het probleemoplossend denken van de studenten wordt bevorderd bij het zoeken van relevante informatie en het mededelen ervan aan de andere studenten via het internet (Blackboard).
  • De studenten kunnen zich door opzoeking van de diverse rechtsbronnen bewegen in de sociale zekerheidsstelsels van de EU landen.
  • De studenten hebben een kritische ingesteldheid ten aanzien van de verschillende systemen en benaderingen van sociale zekerheids- en arbeidswetgeving binnen de EU.
  • De studenten zijn zich bewust van het feit dat er op dit specifiek domein (nog) weinig harmonisatie van wetgeving bestaat.
  MEERWAARDE ONDERWIJSTAAL

  Meerwaarde voor de studenten.

  -Het aanleren van taalcompetenties buiten de grenzen van een taalvak.
  -Dit opleidingsonderdeel heeft in de dagdagelijkse praktijk een gangbaar vakjargon in de Engelse taal.

  Het onderwerp van dit opleidingsonderdeel leent zich ertoe. De voertaal van het onderwerp van dit opleidingsonderdeel binnen de Europese instellingen en binnen de Europese unie is het Engels, bijgevolg ligt het voor de hand dat deze opleidingsonderdelen in het Engels aangebracht worden.
  -De meest gerenommeerde naslagwerken die het onderwerop van dit opleidingsonderdeel beschrijven worden uitgeschreven in het Engels.

  Functionaliteit van de opleiding.

  -Internationalisering at home - levende anderstalige omgeving.
  -Een Engelstalig leertraject organiseren waar uitwisselingsstudenten aan kunnen participeren


  VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
  Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
  Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor het voltijds modelpakket deel 1 - rechtspraktijk & voor: Inleiding sociaal recht/2.

  Andere begincompetenties

  LEERINHOUDEN
  • Organisatie van de sociale zekerheid in de diverse EU landen.
  • Historiek, filosofie en sociaal-economische context van de verschillende systemen.
  • Beoordeling van de diverse strekkingen in de sociale zekerheidssystemen.
  • De rol van de Europese Unie in de coördinatie en harmonisatie van de diverse systemen.

  STUDIEMATERIAAL

  Aanbevolen studiemateriaal:

  • Barnard Catherine, EC Employment Law, Oxford University Press, ISBN 0-19-928002-9
  • Pieters Danny, Introduction into the Basic Principles of Social Security, Kluwer, ISBN 90-6544- 787-3
  • Pieters Danny, The Social Security Systems of the Member States of the European Union, Intersentia, ISBN 90-5095-242-9
  • Pieters Danny, The Social Security Systems of the States Applying for Membership of the European Union, Intersentia, ISBN 90-5095-298-4
  • Documentatie Europese Unie (o.a. MISSOC): www.europa.eu
  • Documentatie Belgische Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid: www.socialsecurity.fgov.be 

  WERKVORMEN
  Soort werkvorm    
  hoor- en werkcolleges:

   70

  %
  practicum en oefeningen:

    15

  %

  vormen van groepsleren:

    15

  %
  Verdere toelichting:
  • Hoorcolleges en/of gastcolleges met debatten. De discussie met en onder de studenten wordt nagestreefd.
  • Practicum: zelfstandig opzoekingswerk over een specifiek onderwerp, dat uitmondt in een presentatie met andere student(en).
  • Begeleiding and feedback door lector
  • Eventueel deelname aan een Intensive Programme (IP) omtrent een welbepaald thema. Hiervoor doen de studenten onderzoek samen met studenten uit andere EU landen, teneinde rechtsvergelijkende conclusies te trekken en voorstellen tot harmonisatie te doen. Na afloop volgt een presentatie in de eigen opleiding.

  EVALUATIE

  Eerste examenperiode
  CategorieWeging van categorieën
  evaluatie100%

  Paper (10 punten) en presentatie (10 punten). De studenten worden geëvalueerd op de inhoud en verwerking van de opgezochte informatie, hun presentatievaardigheid en de beantwoording van vragen na afloop van de presentatie.


  tijd voor examinering
  uren

  1 

  Tweede examenperiode
  CategorieWeging van categorieën
  evaluatie100%

  De student dient zijn/haar opzoekingswerk opnieuw en grondiger te doen en een herwerkte tekst in te dienen. Hij wordt enkel gequoteerd op de paper (20 punten).
   
  Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 03/12/2012