ECTS-database Plantijn Hogeschool
Voltijds modelpakket 3 - Rechtspraktijk - Real estate manager
  
cataloognrbenamingstudiepunten
1120400000Frans III3
1120400001Engels III3
1120400002Managementvaardigheden/13
1120400014Stage en bedrijfsproject/3 & 430
1120800004Onroerend goed/17
1120800005Milieurecht & ruimtelijke ordening/13
1120800006Notarieel familierecht/27
1120800010Registratie- en successierechten/24
Rechtspraktijk - Real estate manager - Frans III
  
O.O. heeft componenten:Neen
Afstudeerrichting//Leertraject:Real estate manager
Code:1120400000
Academiejaar:2012-2013
Type:kernondersteunend,
Niveau:uitdiepend
Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 3 - Module 1-2
Contacturen:28
Aantal studiepunten:3
Totaal studietijd:78
Examencontract:niet mogelijk
Deliberatie:mogelijk
Vrijstelling:mogelijk
Onderwijstaal:
Lector(en)Yvona Orgielewski

 

KORTE OMSCHRIJVING

Het gebruik van de Franse taal wordt verder verfijnd en aanpast aan verschillende economische en juridische situaties/doelgroepen.


COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
 Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

Algemene competenties

 • BM01 Denk-en redeneervaardigheid
 • BM02 Verwerven en verwerken van informatie
 • BM03 Vermogen tot kritische reflectie en projectmatig werken.
 • BM05 kunnen uitvoeren van eenvoudige leidinggevende taken
 • BM06 Het vermogen van communiceren van informatie, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken.
 • BM07 Ingesteldheid tot levenslang leren.
Algemene beroepsgerichte competenties
 • BM08 Teamgericht kunnen werken
 • BM09 Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig kunnen definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën.
 • BM10 Het besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk.
 • BM11 Een brede interesse en openheid hebben naar andere culturen, alsook kennis hebben van de actualiteit, de politiek alsook van het maatschappelijke en economische gebeuren.
Beroepsspecifieke competenties
 • BM14 Hij kan bedrijfsjuridische adviezen formuleren (aan personeel en directie) in zijn domein van tewerkstelling, hij is in staat om juridische teksten te synthetiseren en te vulgariseren, hij verleent advies buiten het bedrijf (aan klanten, overheid, andere bedrijven, …).
 • BM19 Hij kan de rechtsbronnen nauwkeurig interpreteren, zijn werk op een efficiënte en ordelijke wijze organiseren –ook onder tijdsdruk-, hij respecteert afspraken en termijnen, hij maakt een accuraat gebruik van de juridische terminologie.
 • BM25 Hij beseft de noodzaak tot levenslang leren, hij heeft een nooit aflatende interesse voor de evoluties binnen het recht, hij heeft een brede maatschappelijke interesse die zich uit in het volgen van de actualiteit, parlementaire werkzaamheden en ethische kwesties
 • BM39 Hij heeft een grondige kennis van grammatica en de woordenschat in het Frans en het Engels. In de beide vreemde talen is hij vertrouwd met de specifieke juridische terminologie. Hij communiceert vlot (mondeling, schriftelijk, presentaties geven, vergaderen e.d.m. ...) in het Nederlands, Frans en Engels.

SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
 • Spreek-, luister-, schrijf- en leesvaardigheid ontwikkelen en aanscherpen zodat de student vlot kan communiceren op algemeen en zakelijk vlak, zowel individueel als in groep.
 • De student kan volledig zelfstandig een afspraak maken (mondeling met schriftelijke bevestiging) met een Franstalig bedrijf en er een bezoek voor zijn/haar groep plannen. (M. III/1)
 • De student kan in een zuiver Franstalige professionele omgeving een zakelijk gesprek voeren en een representatieve gesprekspartner interviewen. Hij/zij kan deze informatie nadien verwerken, samenvatten en, logisch opgebouwd, aan anderen communiceren. (M. III/1)
 • De student kan, in groep, een thema presenteren binnen zijn vakgebied (prioriteiten stellen, werk verdelen).  (M. III/1)
 • De student kan cijfer- en beeldmateriaal analyseren en becommentariëren. (M. III/1)  
 • De student kan deelnemen aan groepsdiscussies over alledaagse of beroepsgerichte onderwerpen, ook onvoorbereid. (M. III/1)
 • Franse schriftelijke handelscorrespondentie verder ontwikkelen. M. III/1: administratieve aanvragen zoals uitstel van een vervaldatum of een kredietaanvraag; M. III/2: schuldbekentenis, ingebrekestelling, betwisting.
 • Professionele taalvaardigheid in de interne en externe zakelijke communicatie verdiepen. (M. III/1 en M. III/2)
 • De student kan zelfstandig functioneren in verschillende commerciële situaties (M. III/1 en M. III/2)
 • De student kan complexe beroepsgerichte en algemene informatie begrijpen, samenvatten, verwoorden en vergelijken met andere gelijkaardige informatie. (M. III/2)
 • De student kan algemene en bedrijfsspecifieke onderwerpen presenteren en daarover debatteren en notuleren (eigen mening verdedigen, kritische standpunten innemen). (M. III/2)

VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
Om in te kunnen schrijven voor dit opleidingsonderdeel moet je geslaagd zijn voor: Frans I; Frans II

Andere begincompetenties
 • Software pakketten (Word, Excell, PowerPoint)
 • Vlot en gericht informatie opzoeken in verschillende bronnen (wetteksten, kranten, internet, ...)

LEERINHOUDEN
 •  Uitbreiding van economische en juridische terminologie aan de hand van vakgerichte teksten. (M. III/1 en M. III/2)
 • Samenbrengen van verworven vaardigheden uit vorige modules (I/1 t/m II/4) en deze toetsen en toepassen aan de hand van concrete oefeningen en opdrachten, zowel mondeling als schriftelijk. (M. III/1 en M. III/2): telefonische afspraken, zich op een professionele manier voorstellen, vragen stellen (over de andere, over een beroep, de arbeidsmarkt, de evolutie op de markt, ...), zakelijke handelscorrespondentie, één specifiek thema grondig bespreken aan de hand van gekende technieken en verworven terminologie, verwijzen naar een wet, wet uitleggen, een case-study analyseren en uitleggen, zijn mening daarover uiten, anderen overtuigen.

STUDIEMATERIAAL
 • Cursus Frans: Yvona Orgielewski
 • Vertalend woordenboek
 • Media (kranten, radio, tv-programma's, internet)

WERKVORMEN
Soort werkvorm    
hoor- en werkcolleges:

 40

%
practicum en oefeningen:

  40

%

vormen van groepsleren:

  20

%
Verdere toelichting:
 • Hoorcolleges  met oefenmomenten, presentaties, rollenspel
 • Mondelinge toelichting bij de cursus ; de oefeningen dienen tevens als aanvulling voor de te kennen leerstof
 • Voorbereiding thuis is voor sommige oefeningen/thema's cruciaal en kan beoordeeld worden als permanente evaluatie.

EVALUATIE

Eerste examenperiode
CategorieWeging van categorieën
evaluatie35%
examen in de examenreeks65%

 • M. III/1:
  • Portfolio : 15% geschreven dossier over het bezoek aan een Franstalig bedrijf  (fiche met gecontacteerde bedrijven, bevestigingsbrief van het bezoek, vragen en antwoorden over interview, bedankingsbrief). De presentatie wordt geëvalueerd op structuur, taal, vlotheid en gedrag. De mondelinge  toelichting hierover geldt voor 15%  (samen voor 30%). Verder dient de student een kritische blik te werpen op een aantal opgelegde documenten (schriftelijk, auditief of visueel) met het oog op culturele diversiteit. De mondelinge toelichting voor dit gedeelte geldt voor 10%.  Deelname is verplicht. Afwezigheid moet gewettigd worden met een doktersattest.  Bij een gewettigde afwezigheid neemt student zo snel mogelijk contact op met de lector om een inhaaldatum af te spreken. Indien men ongewettigd afwezig is, leidt dit tot een nul voor dit onderdeel.
  • Schriftelijk examen van 2 uur (60%) met betrekking tot de geziene leerstof, met kennis-, inzichts, toepassings- en open vragen. Deelname is verplicht. Afwezigheid moet gewettigd worden met een doktersattest. Indien men ongewettigd afwezig is, leidt dit tot een nul voor dit onderdeel.
 • M. III/2:
  • Permanente evaluatie (30%) in de vorm van presentaties over een specifiek thema binnen het vakgebied van de studenten. De presentatie wordt geëvalueerd op structuur, taal, vlotheid en gedrag. Deelname is verplicht. Afwezigheid moet gewettigd worden met een doktersattest. Bij een gewettigde afwezigheid neemt student contact op me de lector om een inhaaldatum af te spreken. Indien men ongewettigd afwezig is, leidt dit tot een nul voor dit onderdeel.
  • Schriftelijk examen van 2 uur (70%) met betrekking tot de geziene leerstof, met kennis-, inzichts-, toepassings- en open vragen. Deelname is verplicht. Afwezigheid moet gewettigd worden met een doktersattest. Indien men ongewettigd afwezig is, leidt dit tot een nul voor dit onderdeel.

Zie 3.2. departementale aanvullingen OER bij afwezigheid deelexamen buiten examenreeks


tijd voor examinering
uren

4 

Tweede examenperiode
CategorieWeging van categorieën
examen in de examenreeks100%

Een schriftelijk examen van 2 uur met betrekking tot de 2 modules samen, met kennis-, inzichts-, toepassings- en open vragen (70%).

Een mondelinge proef van 15 minuten met een presentatie over een thema binnen het vakgebied van de student. (30% ).

 
Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 12/10/2012
Rechtspraktijk - Real estate manager - Engels III
  
O.O. heeft componenten:Neen
Afstudeerrichting//Leertraject:Real estate manager
Code:1120400001
Academiejaar:2012-2013
Type:kernondersteunend,
Niveau:uitdiepend
Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 3 - Module 1-2
Contacturen:28
Aantal studiepunten:3
Totaal studietijd:78
Examencontract:niet mogelijk
Deliberatie:mogelijk
Vrijstelling:mogelijk
Onderwijstaal:
Lector(en)Erika Decock

 

KORTE OMSCHRIJVING
We bekwamen ons verder in de Engelse zakelijke communicatie met inbegrip van juridisch Engels.

COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
 Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

Algemene competenties

 • BM01 Denk-en redeneervaardigheid
 • BM02 Verwerven en verwerken van informatie
 • BM03 Vermogen tot kritische reflectie en projectmatig werken.
 • BM06 Het vermogen van communiceren van informatie, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken.
Algemene beroepsgerichte competenties
 • BM08 Teamgericht kunnen werken
 • BM11 Een brede interesse en openheid hebben naar andere culturen, alsook kennis hebben van de actualiteit, de politiek alsook van het maatschappelijke en economische gebeuren.
Beroepsspecifieke competenties
 • BM14 Hij kan bedrijfsjuridische adviezen formuleren (aan personeel en directie) in zijn domein van tewerkstelling, hij is in staat om juridische teksten te synthetiseren en te vulgariseren, hij verleent advies buiten het bedrijf (aan klanten, overheid, andere bedrijven, …).
 • BM25 Hij beseft de noodzaak tot levenslang leren, hij heeft een nooit aflatende interesse voor de evoluties binnen het recht, hij heeft een brede maatschappelijke interesse die zich uit in het volgen van de actualiteit, parlementaire werkzaamheden en ethische kwesties
 • BM31 Hij kan de vakliteratuur hanteren, hij blijft door constante studie op de hoogte van de evolutie van het recht.
 • BM32 Hij kan een gemotiveerd standpunt verdedigen –ook tegen superieuren. Hij durft uit te komen voor zijn eigen mening.
 • BM39 Hij heeft een grondige kennis van grammatica en de woordenschat in het Frans en het Engels. In de beide vreemde talen is hij vertrouwd met de specifieke juridische terminologie. Hij communiceert vlot (mondeling, schriftelijk, presentaties geven, vergaderen e.d.m. ...) in het Nederlands, Frans en Engels.

SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
 • De spreek-, luister-, schrijf- en leesvaardigheid verder ontwikkelen en aanscherpen zodat de student vlot kan communiceren op algemeen, juridisch en zakelijk vlak, zowel individueel als in groep. (M1 en 2)
 • De student begrijpt en assimileert teksten van zakelijke en juridische aard. (M1 en 2)
 • De student begrijpt gesproken (zakelijk) Engels en distilleert de gevraagde informatie. (M1 en 2)
 • De student kan een Engelse tekst en/of een Nederlands of Engels beeldfragment naar het (in)formeel Engels hertalen. (M1 en/of 2)
 • De student beheerst de aangeboden juridische en zakelijke terminologie. (M1 en 2)  
 • De student krijgt meer inzicht in verschillende juridische en zakelijke thema's. (M1 en 2)
 • De student kan een degelijke sollicitatiebrief en een CV schrijven. (M1)
 • De student kan onvoorbereid zijn/haar mening over een eerder controversiële stelling mondeling in het Engels formuleren. (M1)
 • De student kan een vlotte uiteenzetting geven over een onderwerp binnen zijn/haar studiegebied (zowel mondeling als schriftelijk). (M2)
 • De student kan grafieken en trends beschrijven. (M2)

VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
Om in te kunnen schrijven voor dit opleidingsonderdeel moet je geslaagd zijn voor: Engels I; Engels II.

Andere begincompetenties

LEERINHOUDEN
 • Legal English: studie van juridische teksten/thema's met passende oefeningen (gedeeltelijk afstudeerrichtinggebonden en gedeeltelijk zelfstudie). (M1 en 2)
 • Business English: studie van zakelijke thema's via luister-, lees- en spreekoefeningen. (M1 en 2)
 • Woordenschatuitbreiding op algemeen, zakelijk en juridisch vlak (gedeeltelijk zelfstudie). (M1 en 2)
 • Een Engelse tekst en/of een Nederlands of Engels beeldfragment naar het (in)formeel Engels hertalen. (M1 en/of 2)
 • Sollicitatiebrief en CV. (M1)
 • Het geven van een vlotte uiteenzetting over een onderwerp binnen het studiegebied in kleine groepen. (M2)
 • Grafieken en trends beschrijven. (M2)

 


STUDIEMATERIAAL
 • Brown and Rice, "Professional English in Use - Law", CUP, Cambridge, 2007. (handboek voor klassikaal gebruik en voor zelfstudie)
 • Cotton, Falvey and Kent, "Market  Leader 3rd Edition, Intermediate Business English Course Book", Pearson Education Limited, Harlow, 2010. (handboek voor klassikaal gebruik)
 • Decock, E., " Engels III", 2012. (eigen cursus met studiemateriaal voor klassikaal gebruik en voor zelfstudie)
 • P-schijf: oplossingen bij zelfstudieteksten / extra materiaal

WERKVORMEN
Soort werkvorm    
hoor- en werkcolleges:

 30

%
practicum en oefeningen:

  48

%

vormen van groepsleren:

  22

%
Verdere toelichting:
 • Hoorcolleges met oefensessies en groepswerk (bij het geven van de presentaties).
 • Er wordt tijdens de les bijna constant mondeling feedback gegeven.

EVALUATIE

Eerste examenperiode
CategorieWeging van categorieën
evaluatie40%
examen in de examenreeks60%

 • M1:
  • 40 procent permanente evaluatie: sollicitatiebrief en CV (20%; gelet wordt op o.a. inhoud, toon, structuur en taal) en een spontane mondelinge oefening (20 %; gelet wordt op o.a. taal, vlotheid en argumentering ). Aanwezigheid is verplicht!
  • 60 procent schriftelijk examen met kennis-, inzichts-, toepassings- en open vragen (duurtijd: 2 uur) 
 • M2:
  • 40 procent permanente evaluatie in de vorm van het geven van een presentatie in kleine groepen over een onderwerp binnen het studiegebied. Een deel van de punten gaat naar de schriftelijke voorbereiding (10%). De mondelinge presentatie (30%) wordt geëvalueerd op structuur, taal, vlotheid en gedrag. Deelname is verplicht!
  • 60 procent schriftelijk examen met kennis-, inzichts-, toepassings- en open vragen (duurtijd: 2 uur) 

Zie 3.2. Departementale aanvullingen OER bij afwezigheid deelexamen buiten examenreeks


tijd voor examinering
uren

4 

Tweede examenperiode
CategorieWeging van categorieën
examen in de examenreeks100%

 • 70 procent schriftelijk examen met kennis-, inzichts- , toepassings- en open vragen (duurtijd: 2 uur)
 • 30 procent mondeling examen: presentatie van een onderwerp binnen het studiegebied (20 procent) en een korte onvoorbereide reactie op een stelling of een nieuwsitem (10 procent) (duurtijd: 10 minuten)
 • De leerstof van beide modules dient gekend te zijn.
 
Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 12/10/2012
Rechtspraktijk - Real estate manager - Managementvaardigheden/1
  
O.O. heeft componenten:Neen
Afstudeerrichting//Leertraject:Real estate manager
Code:1120400002
Academiejaar:2012-2013
Type:kernondersteunend,
Niveau:uitdiepend
Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 3 - Module 1
Contacturen:21
Aantal studiepunten:3
Totaal studietijd:78
Examencontract:niet mogelijk
Deliberatie:mogelijk
Vrijstelling:mogelijk
Onderwijstaal:
Lector(en)Ludo Verstraete

 

KORTE OMSCHRIJVING
Dit opleidingsonderdeel draagt bij tot de ontwikkeling van de managementvaardigheden van de studenten. Specifiek richten we ons op die vaardigheden waar studenten in hun beroepsomgeving mee in contact komen.Hierbij wordt uitgegaan van een persoonlijke sterkte/zwakte analyse. De student krijgt zowel tijdens de module als tijdens de stage of buitenlandse ervaring de gelegenheid deze competenties te trainen.

COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
 Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

Algemene competenties

 • BM05 kunnen uitvoeren van eenvoudige leidinggevende taken
 • BM06 Het vermogen van communiceren van informatie, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken.
 • BM07 Ingesteldheid tot levenslang leren.
Algemene beroepsgerichte competenties
 • BM08 Teamgericht kunnen werken
Beroepsspecifieke competenties
 • BM27 Hij kan kritiek verwerken, hij vindt een oplossing voor aanvankelijk “hopeloze” zaken en complexe problemen, hij neemt niet de weg van de minste weerstand bij conflicten, hij kan werken onder tijdsdruk.
 • BM30 Hij wacht niet op instructies, hij zoekt ook naar de niet-evidente weg
 • BM32 Hij kan een gemotiveerd standpunt verdedigen –ook tegen superieuren. Hij durft uit te komen voor zijn eigen mening.
 • BM33 Hij kan zich verplaatsen in de gevoelswereld/leefwereld van de klant waardoor hij een beter inzicht krijgt in de problematiek en de mogelijke oplossing ervan, hij kan de relevante vragen stellen aan de klant.
 • BM35 Hij kan in teamverband activiteiten plannen en evalueren, hij kan een probleemoplossend gesprek voeren, hij pleegt overleg met vakgenoten uit andere disciplines, hij is zich bewust van zijn relatie met de omgeving: hij onderkent de normen, waarden en posities binnen zijn beroepsgroep.

SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
De student krijgt gelegeheid om te reflecteren, te oefenen en zich voor te bereiden om de ontwikkeling van zijn managementvaardigheden. Dit opleidingsonderdeel vangt aan met een zelfanalyse (sterkten/zwakten). Daarnaast wordt zeer veel aandacht besteed aan het inoefenen van die vaardigheden door middel van rollenspellen, zelfassessments, peer feedback en interactieve oefeningen.

VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
Om in te kunnen schrijven voor dit opleidingsonderdeel moet je je ook inschrijven voor: Stage en bedrijfsproject/3 & 4

Andere begincompetenties

LEERINHOUDEN

Basisoefeningen aangereikt door de lector als vertrekbasis voor het uitwerken van een persoonlijke sterkte zwakte analyse en ontwikkelingsplan

 


STUDIEMATERIAAL

Cursus van de lector


WERKVORMEN
Soort werkvorm    
hoor- en werkcolleges:

 33

%
practicum en oefeningen:

  33

%

vormen van groepsleren:

  34

%
Verdere toelichting:

EVALUATIE

Eerste examenperiode
CategorieWeging van categorieën
evaluatie100%

Verplichte aanwezigheid, en actieve medewerking tijdens de colleges.

10 punten op de permanente evaluatie: sterkte zwakte analyse in te leveren in week 4 (5punten) en ontwikkelingsproject met eigen tools of instrumenyten in week 7(5punten).

10 punten op een portfolio  na de stage of buitenlandse ervaring  voor meer infomatie zie bijlage, verdeeld en besproken tijdens de colleges


tijd voor examinering
uren

0 

Tweede examenperiode
CategorieWeging van categorieën
evaluatie100%

20 punten op de herwerking van de portfolio na individuele feedback tijdens het inzagerecht.
 
Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 01/10/2012
Rechtspraktijk - Real estate manager - Stage en bedrijfsproject/3 & 4
  
O.O. heeft componenten:Neen
Afstudeerrichting//Leertraject:Real estate manager
Code:1120400014
Academiejaar:2012-2013
Type:kern,
Niveau:gespecialiseerd
Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 3 - Module 3-4
Contacturen:0
Aantal studiepunten:30
Totaal studietijd:780
Examencontract:niet mogelijk
Deliberatie:niet mogelijk
Vrijstelling:mogelijk
Onderwijstaal:
Lector(en)Sophie De Vroey
Dominique Bogman

 

KORTE OMSCHRIJVING
De eerste fase van het stagegebeuren betreft de zoektocht naar een stageplaats. De tweede fase betreft het lopen van een stage binnen een vastgestelde periode van 16 weken om de verworven kennis en vaardigheden te toetsen aan de praktijk, evenals het maken en presenteren van een bedrijfsproject. Er wordt hiervoor specifiek verwezen naar de algemene richtlijnen stages en bedrijfsproject.

COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
 Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

Algemene competenties

 • BM01 Denk-en redeneervaardigheid
 • BM02 Verwerven en verwerken van informatie
 • BM03 Vermogen tot kritische reflectie en projectmatig werken.
 • BM06 Het vermogen van communiceren van informatie, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken.
 • BM07 Ingesteldheid tot levenslang leren.
Algemene beroepsgerichte competenties
 • BM08 Teamgericht kunnen werken
 • BM09 Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig kunnen definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën.
 • BM10 Het besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk.
Beroepsspecifieke competenties
 • BM13 Hij kan juridische informatie systematisch verzamelen, analyseren en interpreteren, een eigen vakbibliotheek aanleggen en bruikbaar houden.
 • BM14 Hij kan bedrijfsjuridische adviezen formuleren (aan personeel en directie) in zijn domein van tewerkstelling, hij is in staat om juridische teksten te synthetiseren en te vulgariseren, hij verleent advies buiten het bedrijf (aan klanten, overheid, andere bedrijven, …).
 • BM19 Hij kan de rechtsbronnen nauwkeurig interpreteren, zijn werk op een efficiënte en ordelijke wijze organiseren –ook onder tijdsdruk-, hij respecteert afspraken en termijnen, hij maakt een accuraat gebruik van de juridische terminologie.
 • BM23 Hij kan vertrouwen wekken bij de klant, hij onderhoudt contacten, overleg en afspraken met de klant, hij is bereid tot een compromis bij een conflict.
 • BM24 Hij licht de klanten in omtrent hun rechten en plichten, de relevantie van de feiten en de te volgen procedure, naargelang het bedrijf is hij doorlopend ter beschikking van zijn superieuren, medewerkers en klanten voor advies en hulp.
 • BM26 Hij kan zelfstandig juridische problemen analyseren en adviezen formuleren, hij heeft een zelfstandig tijdsbeheer dat niet noodzakelijk gebonden is aan de officiële werkuren, hij neemt initiatief in het doorgeven van relevante wijzigingen in wetgeving of rechtspraktijk aan betrokkenen
 • BM27 Hij kan kritiek verwerken, hij vindt een oplossing voor aanvankelijk “hopeloze” zaken en complexe problemen, hij neemt niet de weg van de minste weerstand bij conflicten, hij kan werken onder tijdsdruk.
 • BM28 Hij kan delegeren, hij volgt zijn dossiers correct op, hij hanteert een correct tijdsmanagement.
 • BM30 Hij wacht niet op instructies, hij zoekt ook naar de niet-evidente weg
 • BM33 Hij kan zich verplaatsen in de gevoelswereld/leefwereld van de klant waardoor hij een beter inzicht krijgt in de problematiek en de mogelijke oplossing ervan, hij kan de relevante vragen stellen aan de klant.
 • BM34 Hij is zich bewust van het vertrouwelijk karakter van de informatie waarover hij beschikt, hij respecteert en waardeert zijn medewerkers, hij geeft alleen opbouwende kritiek aan zijn medewerkers, hij gaat constructief om met zijn opposanten.
 • BM35 Hij kan in teamverband activiteiten plannen en evalueren, hij kan een probleemoplossend gesprek voeren, hij pleegt overleg met vakgenoten uit andere disciplines, hij is zich bewust van zijn relatie met de omgeving: hij onderkent de normen, waarden en posities binnen zijn beroepsgroep.
 • BM36 Hij heeft de vereiste kennis van wetgeving, rechtsleer, rechtspraak van: staatsrecht, administratief recht, burgerlijk recht, strafrecht, gerechtelijk privaatrecht, handels- en economisch recht, sociaal recht, fiscaal recht, milieurecht, … Afhankelijk van de gekozen studierichting beheerst hij grondig de juridische domeinen hieraan gerelateerd.
 • BM38 Hij is een gevorderd gebruiker van Microsoft Office pakket. Verder hanteert hij elektronische informatie-, communicatie- en organisatietechnologie in zijn dagdagelijkse beroepspraktijk. Daarnaast kan hij werken met specifieke juridische software.

SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
 • Kennis maken met een terrein van het juridisch werkveld.
 • Een beeld vormen van het beroepsleven.
 • De opgedane kennis omzetten en aanvullen in de praktijk.
 • Succesvol solliciteren.
 • De attitudes conform het opleidingsprofiel verwerven.
 • De beroepsspecifieke vaardigheden conform het opleidingsprofiel verwerven.
 • Een bedrijfsproject uitwerken in de juridische sfeer.
 • De uitgevoerde taken verwoorden in een portfolio.

VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
Om in te kunnen schr. vr dit o.o. moet je geslaagd zn vr de volt. modelpak. deel 1 en deel 2 én moet je je ook inschrijven voor alle andere vakken uit modelpakket deel 3.

Andere begincompetenties

Een doorgedreven kennis van het recht gerelateerd aan de sector van tewerkstelling.

Het vermogen van communiceren.

Het vermogen tot kritische reflectie en projectmatig werken.


LEERINHOUDEN

Kennis van het recht en ICT-gebruik.


STUDIEMATERIAAL
 • Bundel "Richtlijnen stages en bedrijfsproject"
 • Bundel "Aanvullende richtlijnen bij de keuze en de vastlegging van een stageplaats"
 • Bundel "Aanvullende richtlijnen mbt de portfolio"
 • Lijst met mogelijke stageplaatsen
 • Bundel "Richtlijnen bedrijfsproject"

WERKVORMEN
Soort werkvorm    
hoor- en werkcolleges:

 2

%
practicum en oefeningen:

  98

%

vormen van groepsleren:

  0

%
Verdere toelichting:
 • Voorbereiding en informatieverstrekking via stagelessen.
 • Studenten solliciteren zelf naar een stageplaats die aansluit bij hun leertraject. Indien de student er niet in slaagt om binnen de vooropgestelde termijn zelfstandig een stageplaats te vinden, wordt de procedure "niet vinden van een stageplaats" opgestart.
 • De volledige duur van de stage (16 weken) gaat door op dezelfde stageplaats.
 • Begeleiding van de school via een vaste stagebegeleider.
 • E-moderating en permanenties op school.
 • Op de stageplaats heeft de student een vaste stagementor.
 • De student werkt onder begeleiding van de stagementor een eindproject uit (zowel schriftelijk als mondeling). 
 • Samenstelling van een portfolio en verslaggeving.

EVALUATIE

Eerste examenperiode
CategorieWeging van categorieën
evaluatie100%

 • Zie bundels Richtlijnen.
 • Studenten moeten via sollicitatie zelf tijdig een stageplaats vinden en administratief afwikkelen met goedkeuring van het stageteam.
 • Het assessment gebeurt door de stagementor en de stagebegeleider in samenspraak op basis van het "evaluatieformulier stage en bedrijfsproject".
 • Op school worden voorafgaandelijke, tussentijdse en finale intervisies -verplicht bij te wonen door de student- gehouden.
 • Individuele bespreking en feedback bij niet-slagen.
 • Studenten schrijven een bedrijfsproject en verslagen.
 • Tijdens het bezoek van de stagebegeleider op de stageplaats geven de studenten een presentatie van hun bedrijfsproject.
 • Evaluatiecriteria worden gehanteerd overeenkomstig de evaluatieformulieren.
 • Voor de puntenverdeling: zie algemene richtlijnen stages- en bedrijfsproject.

tijd voor examinering
uren

0 

Tweede examenperiode
De stage en het bedrijfsproject kunnen niet worden overgedaan in de tweede zittijd.
 
Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 06/03/2012
Rechtspraktijk - Real estate manager - Onroerend goed/1
  
O.O. heeft componenten:Neen
Afstudeerrichting//Leertraject:Real estate manager
Code:1120800004
Academiejaar:2012-2013
Type:kern,
Niveau:gespecialiseerd
Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 3 - Module 1
Contacturen:49
Aantal studiepunten:7
Totaal studietijd:182
Examencontract:mogelijk
Deliberatie:mogelijk
Vrijstelling:mogelijk
Onderwijstaal:
Lector(en)Wim Van Den Broeck

 

KORTE OMSCHRIJVING

Het opleidingsonderdeel heeft tot doel de student kennis te laten maken met de juridische en praktische aspecten van onroerend goed en de aanverwante transacties.


COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
 Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

Algemene competenties

 • BM01 Denk-en redeneervaardigheid
 • BM02 Verwerven en verwerken van informatie
 • BM03 Vermogen tot kritische reflectie en projectmatig werken.
 • BM04 Creativiteit
 • BM05 kunnen uitvoeren van eenvoudige leidinggevende taken
 • BM06 Het vermogen van communiceren van informatie, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken.
 • BM07 Ingesteldheid tot levenslang leren.
Algemene beroepsgerichte competenties
 • BM08 Teamgericht kunnen werken
 • BM09 Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig kunnen definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën.
 • BM10 Het besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk.
 • BM11 Een brede interesse en openheid hebben naar andere culturen, alsook kennis hebben van de actualiteit, de politiek alsook van het maatschappelijke en economische gebeuren.
Beroepsspecifieke competenties
 • BM12 Hij kan gegevens verzamelen, vakliteratuur bijhouden, wetswijzigingen en evoluties in de rechtspraak opvolgen, een probleem analyseren, besluiten formuleren, vakgenoten en andere deskundigen consulteren
 • BM14 Hij kan bedrijfsjuridische adviezen formuleren (aan personeel en directie) in zijn domein van tewerkstelling, hij is in staat om juridische teksten te synthetiseren en te vulgariseren, hij verleent advies buiten het bedrijf (aan klanten, overheid, andere bedrijven, …).
 • BM15 Hij doet de verslaggeving en volgt ze op, hij verzorgt de redactie van diverse juridische documenten (o.a. contracten, procedurestukken, schadedossiers, …, hij neemt de behandeling en de begeleiding van procedures voor zijn rekening.
 • BM16 Hij doet controle op de juiste interpretatie van wetgeving, rechtspraak en procedures, hij controleert het bestaan van nieuwe wetgeving en zorgt voor de verspreiding ervan,hij doet opvolging van contracten, termijnen.
 • BM18 Hij neemt actief deel aan interne en externe vormingsactiviteiten in verband met zijn werk- en vakgebied, hij bestudeert de relevante vakliteratuur.
 • BM21 Hij kan de feiten objectief weergeven, heeft relativeringsvermogen, hij controleert de argumenten van de tegenpartij steeds op hun juistheid en tracht ze te ontzenuwen.
 • BM22 Hij kan een gemotiveerd standpunt omtrent een juridische vraag formuleren, hij neemt naargelang zijn verantwoordelijkheid zelf een beslissing of in overleg.
 • BM23 Hij kan vertrouwen wekken bij de klant, hij onderhoudt contacten, overleg en afspraken met de klant, hij is bereid tot een compromis bij een conflict.
 • BM24 Hij licht de klanten in omtrent hun rechten en plichten, de relevantie van de feiten en de te volgen procedure, naargelang het bedrijf is hij doorlopend ter beschikking van zijn superieuren, medewerkers en klanten voor advies en hulp.
 • BM26 Hij kan zelfstandig juridische problemen analyseren en adviezen formuleren, hij heeft een zelfstandig tijdsbeheer dat niet noodzakelijk gebonden is aan de officiële werkuren, hij neemt initiatief in het doorgeven van relevante wijzigingen in wetgeving of rechtspraktijk aan betrokkenen
 • BM27 Hij kan kritiek verwerken, hij vindt een oplossing voor aanvankelijk “hopeloze” zaken en complexe problemen, hij neemt niet de weg van de minste weerstand bij conflicten, hij kan werken onder tijdsdruk.
 • BM29 Hij is altijd gericht op de oplossing van problemen of het vermijden van conflicten, hij maakt de juiste afweging tussen de opportuniteit van een proces of een compromis.
 • BM30 Hij wacht niet op instructies, hij zoekt ook naar de niet-evidente weg
 • BM31 Hij kan de vakliteratuur hanteren, hij blijft door constante studie op de hoogte van de evolutie van het recht.
 • BM32 Hij kan een gemotiveerd standpunt verdedigen –ook tegen superieuren. Hij durft uit te komen voor zijn eigen mening.
 • BM33 Hij kan zich verplaatsen in de gevoelswereld/leefwereld van de klant waardoor hij een beter inzicht krijgt in de problematiek en de mogelijke oplossing ervan, hij kan de relevante vragen stellen aan de klant.
 • BM34 Hij is zich bewust van het vertrouwelijk karakter van de informatie waarover hij beschikt, hij respecteert en waardeert zijn medewerkers, hij geeft alleen opbouwende kritiek aan zijn medewerkers, hij gaat constructief om met zijn opposanten.
 • BM35 Hij kan in teamverband activiteiten plannen en evalueren, hij kan een probleemoplossend gesprek voeren, hij pleegt overleg met vakgenoten uit andere disciplines, hij is zich bewust van zijn relatie met de omgeving: hij onderkent de normen, waarden en posities binnen zijn beroepsgroep.
 • BM36 Hij heeft de vereiste kennis van wetgeving, rechtsleer, rechtspraak van: staatsrecht, administratief recht, burgerlijk recht, strafrecht, gerechtelijk privaatrecht, handels- en economisch recht, sociaal recht, fiscaal recht, milieurecht, … Afhankelijk van de gekozen studierichting beheerst hij grondig de juridische domeinen hieraan gerelateerd.

SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
 • Op een zelfstandige en gefundeerde juridische manier zowel in het notariaat als op een immobiliënkantoor de dagelijkse praktische probleemgevallen op te lossen
 • De student zal in staat zijn de een verkoop - verhuur contracten op te maken;
 • Hij zal de verhoudingen tussen de contracterende partijen kunnen verduidelijken en in adviezen en /of overeenkomsten omzetten .
 • De student zal in staat zijn alle courante vragen m.b.t.mede-eigendom te beantwoorden en deze regels in de praktijk kunnen omzetten.
 • Over ruimtelijke ordening en milieuwetgeving zal hij de basisbegrippen kunnen uitleggen en enkele raakpunten aanhalen m.b.t. onroerende goederen .
 • Hij zal autonoom een plaatsbeschrijving kunnen opmaken en een verkoops- en/of verhuurdossier opmaken.

VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor het voltijds modelpakket deel 1 - rechtspraktijk.

Andere begincompetenties
Algemene juridische begrippen als parate kennis.
LEERINHOUDEN
 • Verkoopsovereenkomst en akten en alle aanverwante juridisch praktische toepassingen
 • DE VERSCHILLENDE huurovereenkomsten (huur hoofdverblijfplaats,handelshuur,huur garage enz.)
 • MEDE-EIGENDOM en regels m.b.t. het beheer ervan
 • OPMAKEN plaatsbeschrijving en samenstelling verkoop-en-of verhuurdossier

STUDIEMATERIAAL
 • Casestudies
 • 101 vragen  en antwoorden over de nieuwe woninghuurwet, Kluwer ISBN 978 90 4651 524 2

WERKVORMEN
Soort werkvorm    
hoor- en werkcolleges:

 80

%
practicum en oefeningen:

  15

%

vormen van groepsleren:

  5

%
Verdere toelichting:
 • Hoorcolleges met vraag en leergesprekken
 • Practica : concrete cases uit de praktijk worden besproken
 • Groepswerk, waarbij de studenten autonoom werken
 • Plaatsbezoeken in panden met het doel om concrete dossiers op te stellen

EVALUATIE

Eerste examenperiode
CategorieWeging van categorieën
evaluatie20%
examen in de examenreeks80%

 • Groepswerk (20%)
 • Mondelinge proef op het einde van de leergang (80%)

tijd voor examinering
uren

0.25 

Tweede examenperiode
CategorieWeging van categorieën
examen in de examenreeks100%

 • mondeling examen 100%
 
Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 01/10/2012
Rechtspraktijk - Real estate manager - Milieurecht & ruimtelijke ordening/1
  
O.O. heeft componenten:Neen
Afstudeerrichting//Leertraject:Real estate manager
Code:1120800005
Academiejaar:2012-2013
Type:kern,
Niveau:gespecialiseerd
Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 3 - Module 1
Contacturen:28
Aantal studiepunten:3
Totaal studietijd:78
Examencontract:mogelijk
Deliberatie:mogelijk
Vrijstelling:mogelijk
Onderwijstaal:
Lector(en)Paul Stryckers

 

KORTE OMSCHRIJVING
Het is niet de bedoeling complexe juridische problemen zelf te kunnen oplossen. Wel moet de student na het vak doorlopen te hebben in staat zijn om een concrete casus juridisch te analyseren en de relevante wet- en regelgeving te verzamelen. Om tegemoet te komen aan verschillende leerstijlen bij studenten, wisselen hoorcolleges en groepswerk elkaar af.

COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
 Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

Algemene competenties

 • BM01 Denk-en redeneervaardigheid
 • BM02 Verwerven en verwerken van informatie
 • BM03 Vermogen tot kritische reflectie en projectmatig werken.
 • BM06 Het vermogen van communiceren van informatie, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken.
Algemene beroepsgerichte competenties
 • BM09 Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig kunnen definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën.
Beroepsspecifieke competenties
 • BM36 Hij heeft de vereiste kennis van wetgeving, rechtsleer, rechtspraak van: staatsrecht, administratief recht, burgerlijk recht, strafrecht, gerechtelijk privaatrecht, handels- en economisch recht, sociaal recht, fiscaal recht, milieurecht, … Afhankelijk van de gekozen studierichting beheerst hij grondig de juridische domeinen hieraan gerelateerd.

SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
 • De student bezit grondige kennis van het Vlaamse ruimtelijke ordeningsrecht.
 • De student bezit kennis van de grondslagen van het Vlaamse milieurecht.
 • De student bezit grondige kennis van die aspecten van het Vlaamse milieurecht welke relevant zijn binnen de context van vastgoed.
 • De student kan vanuit de voormelde kennis van wet(ten), decre(e)t(en) en regelgeving(en) een bijdrage leveren aan het vinden van goede oplossingen voor een concreet milieuprobleem dat –door middel van een casus– contextmatig geschetst wordt.
 • De student heeft inzicht in de samenhang tussen de verschillende onderdelen van het milieurecht, d.w.z. kan een probleem 'doorzien'.
 • De student kan aan teamwork doen en kan beroep doen op de moderne informatietechnologie.
De student kan een casus samenvatten en verzorgd (schriftelijk) presenteren.

VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
'Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor voltijds modelpakket deel 1 - rechtspraktijk.Om in te schrijven voor dit o.o. moet je je ook inschrijven voor Staatsrecht & administratief recht/2 en Strafprocedures/4'
'Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor:
voltijds modelpakket deel 1 - rechtspraktijk
Om in te schrijven voor dit o.o. moet je je ook inschrijven voor Staatsrecht & administratief recht/2 en Strafprocedures/4'


Andere begincompetenties

Kennis van burgerlijk recht (aansprakelijkheid).

·   Kennis van gerechtelijk recht (strafprocesrecht; kort geding).

·   ICT-vaardigheden: juridische gegevens kunnen opzoeken via internet.

LEERINHOUDEN
 • De begrippen natuur en milieu, in hun relatie tot de mens.
 • Kernpunten uit het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid.
 • Integrale regelingen: integraal waterbeleid - grondwaterbeheer
 • Ruimtelijk ordeningsrecht: –de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening – ruimtelijke structuurplanning – ruimtelijke uitvoeringsplannen – stedenbouwkundige verordeningen - stedenbouwkundige vergunning – stedenbouwkundige melding – verkavelingsvergunning – zonevreemde constructies – handhaving en herstelmaatregelen.
 • Milieuhygiënerecht: Vlarem - water - lucht - geluid - bodemsanering en -beheer 
 • Milieubeheerrecht: oppervlaktedelfstoffen (voor zover relevant voor de sector vastgoed).
 • Natuurbehoudsrecht: Decreet natuurbehoud - Habitatrichtlijn - Vogelrichtlijn - Bosdecreet - natuurvergunning – kapmachtiging (voor zover relevant voor de sector vastgoed).
 • Onroerend erfgoed - beschermde landschappen - ankerplaatsen en erfgoedlandschappen - bindende adviezen en toestemmingen (voor zover relevant voor de sector vastgoed).
Waar van toepassing komen de verplichtingen van de notaris aan bod.

STUDIEMATERIAAL
 • Repertorium Ruimtelijke ordeningsrecht en Milieurecht (Paul Stryckers, uitg. Plantijnhogeschool): leidraad bij het volgen van de hoorcolleges; wordt aan iedere student bezorgd en mag gebruikt worden tijdens het examen.  Alle belangrijkste artikels uit de wet- en regelgeving zijn in dit repertorium opgenomen.
 • Milieuzakboekje (Wolters - Kluwer)  2012 : hulpmiddel bij het oplossen van de casussen; te raadplegen in het EMI.
 • Codex Milieurecht (EMI): hulpmiddel bij het oplossen van de casussen; te raadplegen in het EMI.
 • Diverse websites internet zoals opgegeven in het Repertorium: hulpmiddel bij het oplossen van de casussen. Tijdens de lessen worden praktische opzoekingsoefeningen gemaakt.

WERKVORMEN
Soort werkvorm    
hoor- en werkcolleges:

 50

%
practicum en oefeningen:

  35

%

vormen van groepsleren:

  15

%
Verdere toelichting:
 • Hoorcolleges met leergesprekken.
 • Practica: behandeling van casussen.

EVALUATIE

Eerste examenperiode
CategorieWeging van categorieën
examen in de examenreeks100%

 • Mondeling examen: de student krijgt 30 minuten tijd om een casus voor te bereiden analoog aan die welke tijdens de lessen werden opgelost, slaande op de ganse stof. De student mag gebruik maken van het Repertorium Milieurecht, het Milieuzakboekje, de Codex Milieurecht en eigen notities. Op deze casus staan 15 punten. Daarnaast krijgt de student een theoretische vraag die gericht is op het peilen naar inzicht in de materie. Op deze vraag staan 5 punten.
 • Criteria voor de beoordeling van het examen: de student kan alle juridisch relevante onderdelen uit de casus distilleren; de student kan alle toepasselijke wet- en regelgeving opsommen; de student kan aangeven welke stappen tot een oplossing van het gegeven probleem kunnen leiden (b.v. welke milieumisdrijven kunnen worden vervolgd? Welke vergunningen moeten worden aangevraagd? Waarvoor?). De student heeft inzicht in de samenhang van de verschillende onderdelen van het milieurecht en het ruimtelijk ordeningsrecht.

tijd voor examinering
uren

0.75 

Tweede examenperiode
CategorieWeging van categorieën
examen in de examenreeks100%

   • Mondeling examen: de student krijgt 30 minuten tijd om een casus voor te bereiden analoog aan die welke tijdens de lessen werden opgelost, slaande op de ganse stof. De student mag gebruik maken van het Repertorium Milieurecht, het Milieuzakboekje, de Codex Milieurecht en eigen notities. Op deze casus staan 15 punten. Daarnaast krijgt de student een theoretische vraag die gericht is op het peilen naar inzicht in de materie. Op deze vraag staan 5 punten.
   • Criteria voor de beoordeling van het examen: de student kan alle juridisch relevante onderdelen uit de casus distilleren; de student kan alle toepasselijke wet- en regelgeving opsommen; de student kan aangeven welke stappen tot een oplossing van het gegeven probleem kunnen leiden (b.v. welke milieumisdrijven kunnen worden vervolgd? Welke vergunningen moeten worden aangevraagd? Waarvoor?). De student heeft inzicht in de samenhang van de verschillende onderdelen van het milieurecht en het ruimtelijk ordeningsrecht.

 

 
Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 01/10/2012
Rechtspraktijk - Real estate manager - Notarieel familierecht/2
  
O.O. heeft componenten:Neen
Afstudeerrichting//Leertraject:Real estate manager
Code:1120800006
Academiejaar:2012-2013
Type:kern,
Niveau:gespecialiseerd
Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 3 - Module 2
Contacturen:49
Aantal studiepunten:7
Totaal studietijd:182
Examencontract:mogelijk
Deliberatie:mogelijk
Vrijstelling:mogelijk
Onderwijstaal:
Lector(en)Walter Nelen
Rudi Lecoutre

 

KORTE OMSCHRIJVING
Het opleidingsonderdeel beoogt studenten voor te bereiden op tewerkstelling in de notariële praktijk, respectievelijk in de sector immobiliën d.m.v. het aanbrengen en uitdiepen van praktische casussen omtrent het vakgebied.

COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
 Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

Algemene competenties

 • BM01 Denk-en redeneervaardigheid
 • BM02 Verwerven en verwerken van informatie
 • BM03 Vermogen tot kritische reflectie en projectmatig werken.
 • BM04 Creativiteit
 • BM06 Het vermogen van communiceren van informatie, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken.
Algemene beroepsgerichte competenties
 • BM08 Teamgericht kunnen werken
 • BM09 Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig kunnen definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën.
 • BM10 Het besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk.
 • BM11 Een brede interesse en openheid hebben naar andere culturen, alsook kennis hebben van de actualiteit, de politiek alsook van het maatschappelijke en economische gebeuren.
Beroepsspecifieke competenties
 • BM12 Hij kan gegevens verzamelen, vakliteratuur bijhouden, wetswijzigingen en evoluties in de rechtspraak opvolgen, een probleem analyseren, besluiten formuleren, vakgenoten en andere deskundigen consulteren
 • BM13 Hij kan juridische informatie systematisch verzamelen, analyseren en interpreteren, een eigen vakbibliotheek aanleggen en bruikbaar houden.
 • BM14 Hij kan bedrijfsjuridische adviezen formuleren (aan personeel en directie) in zijn domein van tewerkstelling, hij is in staat om juridische teksten te synthetiseren en te vulgariseren, hij verleent advies buiten het bedrijf (aan klanten, overheid, andere bedrijven, …).
 • BM20 Hij kan zich vlot bewegen binnen de verschillende rechtsdisciplines, hij kan zich aanpassen aan verschillende werkomgevingen, hij kan zich concentreren op studie en opzoekwerk als creatief zijn in het opstellen van geschriften en tegelijk een vlot onderhandelaar zijn.
 • BM21 Hij kan de feiten objectief weergeven, heeft relativeringsvermogen, hij controleert de argumenten van de tegenpartij steeds op hun juistheid en tracht ze te ontzenuwen.
 • BM22 Hij kan een gemotiveerd standpunt omtrent een juridische vraag formuleren, hij neemt naargelang zijn verantwoordelijkheid zelf een beslissing of in overleg.
 • BM26 Hij kan zelfstandig juridische problemen analyseren en adviezen formuleren, hij heeft een zelfstandig tijdsbeheer dat niet noodzakelijk gebonden is aan de officiële werkuren, hij neemt initiatief in het doorgeven van relevante wijzigingen in wetgeving of rechtspraktijk aan betrokkenen
 • BM28 Hij kan delegeren, hij volgt zijn dossiers correct op, hij hanteert een correct tijdsmanagement.
 • BM31 Hij kan de vakliteratuur hanteren, hij blijft door constante studie op de hoogte van de evolutie van het recht.
 • BM32 Hij kan een gemotiveerd standpunt verdedigen –ook tegen superieuren. Hij durft uit te komen voor zijn eigen mening.
 • BM35 Hij kan in teamverband activiteiten plannen en evalueren, hij kan een probleemoplossend gesprek voeren, hij pleegt overleg met vakgenoten uit andere disciplines, hij is zich bewust van zijn relatie met de omgeving: hij onderkent de normen, waarden en posities binnen zijn beroepsgroep.
 • BM36 Hij heeft de vereiste kennis van wetgeving, rechtsleer, rechtspraak van: staatsrecht, administratief recht, burgerlijk recht, strafrecht, gerechtelijk privaatrecht, handels- en economisch recht, sociaal recht, fiscaal recht, milieurecht, … Afhankelijk van de gekozen studierichting beheerst hij grondig de juridische domeinen hieraan gerelateerd.

SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
 • Als notarieel medewerker zelfstandig een dossier in deze materie kunnen behandelen 
 •  Inzicht hebben in de wettelijke bepalingen van het notarieel familierecht, de concrete toepassing ervan in de notariële praktijk en  in de tendensen in de rechtspraak.
 • Via de kennis van het notarieel familierecht in staat zijn om als notarieel medewerker voor een concreet dossier zelfstandig een oplossing uit te werken en cliënten correct en duidelijk in te lichten en te adviseren (uitgewerkt aan de hand van een casus).

VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
'Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor het voltijds modelpakket deel 1 - rechtspraktijk
Om in te schrijven voor dit o.o. moet je je ook inschrijven voor Erfrecht/1 en Huwelijksvermogensrecht/1'
'Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor het voltijds modelpakket deel 1 - rechtspraktijk.Om in te schrijven voor dit o.o. moet je je ook inschrijven voor Erfrecht/1 en Huwelijksvermogensrecht/1'


Andere begincompetenties
 • Burgerlijk recht
 • Erfrecht
 • Huwelijksvermogensrecht

 • LEERINHOUDEN
  • Echtscheiding door onderlinge toestemming (E.O.T.) (deel 1)
  • Procedure (deel 1)
  • Vermogensrechtelijke regeling (deel 1)
  • Familierechtelijke overeenkomst (deel 1)
  • Samenwonenden en onroerend goed (deel 1)
  • Adoptiewetgeving (deel 2)
  • Vereffening en verdeling na echtscheiding respectievelijk na overlijden (deel 2)

  STUDIEMATERIAAL
  • Burgerlijk Wetboek, Gerechtelijk Wetboek
  • Rechtsleer en rechtspraak door de student zelf op te zoeken
  • BROUWERS, S., Echtscheiding door onderlinge toestemming, Mechelen, Kluwer, 2009, 251 p.
  • RUYSSEVELDT, J., Samenwonenden en onroerend goed, Mechelen, Kluwer, 2007 (tweede herwerkte uitgave!), 124 p.
  • HEMELSOEN, R., EOT-overeenkomsten. Een empirisch-juridische studie, Antwerpen, Intersentia, 2012, 484 p.

  WERKVORMEN
  Soort werkvorm    
  hoor- en werkcolleges:

   70

  %
  practicum en oefeningen:

    20

  %

  vormen van groepsleren:

    10

  %
  Verdere toelichting:
  • Deel 1:
   • Hoorcolleges met vraag en leergesprekken.
   • Groepsdiscussie.
   • Oefeningen en maken van cases.
   • Begeleidingsmomenten : individuele vraagstelling door studenten, feedback door lector.
  • Deel 2:
   • De thema’s worden overgedragen door de lector, aan de studenten wordt gevraagd hieromtrent informatie in te zamelen en diverse papers voor te bereiden die naderhand klassikaal dienen toegelicht.
    De inhoud van deze papers dient verspreid onder de studenten en vormt voor hen de theoretische kennis waaromtrent zij ondervraagd worden.

  EVALUATIE

  Eerste examenperiode
  CategorieWeging van categorieën
  examen in de examenreeks100%

  • Deel 1:
   • Mondeling examen op 20 punten, later herleid naar 10 
   • Schriftelijke voorbereiding van 15' 
   • Kennis- en toepassingsvragen (met casus)
  • Deel 2:
    • Mondeling examen op 20 punten, later herleid naar 10 
    • Schriftelijke voorbereiding van 15' 
    • Kennis- en toepassingsvragen (met casus)

  tijd voor examinering
  uren

  30 minuten 

  Tweede examenperiode
  CategorieWeging van categorieën
  examen in de examenreeks100%

  • Deel 1:
   • Mondeling examen op 20 punten, later herleid naar 10
   • Schriftelijke voorbereiding van 15' 
   • Kennis- en toepassingsvragen (met casus)
  • Deel 2:
    • Mondeling examen op 20 punten, later herleid naar 10
    • Schriftelijke voorbereiding  van 15'
    • Kennis- en toepassingsvragen (met casus)


   
  Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 03/12/2012
  Rechtspraktijk - Real estate manager - Registratie- en successierechten/2
    
  O.O. heeft componenten:Neen
  Afstudeerrichting//Leertraject:Real estate manager
  Code:1120800010
  Academiejaar:2012-2013
  Type:kern,
  Niveau:gespecialiseerd
  Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 3 - Module 2
  Contacturen:35
  Aantal studiepunten:4
  Totaal studietijd:104
  Examencontract:mogelijk
  Deliberatie:mogelijk
  Vrijstelling:mogelijk
  Onderwijstaal:
  Lector(en)Dominique Bogman

   

  KORTE OMSCHRIJVING
  Het opleidingsonderdeel beoogt de studenten voor te bereiden voor de tewerkstelling in de notariële praktijk, repectievelijke de overheidsinstellingen of private bedrijven actief rond onroerend goed. Dit wordt gerealiseerd door het aanbrengen en uitdiepen van theoretische kennis en praktijktoepassingen omtrent successie- en registratierecht.

  COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
   Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

  Algemene competenties

  • BM01 Denk-en redeneervaardigheid
  • BM02 Verwerven en verwerken van informatie
  • BM03 Vermogen tot kritische reflectie en projectmatig werken.
  • BM04 Creativiteit
  • BM05 kunnen uitvoeren van eenvoudige leidinggevende taken
  • BM06 Het vermogen van communiceren van informatie, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken.
  • BM07 Ingesteldheid tot levenslang leren.
  Algemene beroepsgerichte competenties
  • BM08 Teamgericht kunnen werken
  • BM09 Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig kunnen definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën.
  • BM10 Het besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk.
  Beroepsspecifieke competenties
  • BM12 Hij kan gegevens verzamelen, vakliteratuur bijhouden, wetswijzigingen en evoluties in de rechtspraak opvolgen, een probleem analyseren, besluiten formuleren, vakgenoten en andere deskundigen consulteren
  • BM13 Hij kan juridische informatie systematisch verzamelen, analyseren en interpreteren, een eigen vakbibliotheek aanleggen en bruikbaar houden.
  • BM14 Hij kan bedrijfsjuridische adviezen formuleren (aan personeel en directie) in zijn domein van tewerkstelling, hij is in staat om juridische teksten te synthetiseren en te vulgariseren, hij verleent advies buiten het bedrijf (aan klanten, overheid, andere bedrijven, …).
  • BM26 Hij kan zelfstandig juridische problemen analyseren en adviezen formuleren, hij heeft een zelfstandig tijdsbeheer dat niet noodzakelijk gebonden is aan de officiële werkuren, hij neemt initiatief in het doorgeven van relevante wijzigingen in wetgeving of rechtspraktijk aan betrokkenen

  SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
  • De student heeft inzicht en heeft kennis verworven waardoor hij /zij  in staat is een dossier voor te bereiden in de notariële praktijk voor de aangifte in een nalatenschap en bij een verkoop van een onroerend goed.
  • De student maakt een inschatting van juridische context van een  opdracht en vervult vervolgens de opdracht.
    Volgende specifieke doelstellingen worden vooropgesteld: 
  • De student kent de terminologie van het specifieke item;
  • De student maakt een inschatting van een specifieke opdracht en vervult de opdracht zoals het voorbereiden van een dossier voor aangifte van een nalatenschap bij openvallen van de nalatenschap en zelf het invullen van een eenvoudige aangifte van een nalatenschap.
  • De voornaamste onderdelen van het successierecht en de verschillende vormen van registratierechten zijn passief gekend.
  • De student kent de notariële dossier behandeling en de voorbereiding van zulk een dossier inzake verkoop van een onroerend goed.

  VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
  Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
  'Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor het voltijds modelpakket 1.
  Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je je ook inschrijven voor Inleiding fiscaal recht/2'
  'Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor het voltijds modelpakket 1.Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je je ook inschrijven voor Inleiding fiscaal recht/2'


  Andere begincompetenties
 • erfrecht
 • huwelijksvermogensrecht
 • burgerlijk recht (de verkoop)
 • gerechtelijk recht (de openbare verkoop)
 • nederlands; vermogen tot zelfstandig leren

 • LEERINHOUDEN
  • De plaats van de registratierechten en successierechten in het geheel van het belastingsrecht.
  • Wanneer wordt een successierecht verschuldigd?
  • Wat zijn de verplichtingen van de belastingplichtige?
  • Wat is een aangifte van de nalatenschap? Wie dient deze te realiseren, onder welke vorm en binnen welke termijn (sancties?) Wat is het lot van bepaalde activa en passiva in deze?
  • Checklist voor de voorbereiding van de aangifte van de nalatenschap.
  • De verkoop/aankoop van een onroerend goed in de notariële praktijk.
  • De Registratierechten, verschuldigd naar aanleiding van een gerechtelijke beslissing; overdracht onroerend goed of zakelijk recht.

  STUDIEMATERIAAL

  Burgerlijk en Gerechtelijk Wetboek; De fiscale codes;

  Cursus:

  Praktisch Registratierecht en Successierecht (basisbeginselen) van Herman Cools, Eddy De bruyne (2de druk) UITGEVERIJ DE BOECK (meest recente versie);

   


  WERKVORMEN
  Soort werkvorm    
  hoor- en werkcolleges:

   70

  %
  practicum en oefeningen:

    15

  %

  vormen van groepsleren:

    15

  %
  Verdere toelichting:
  • Hoorcollege met praktische vraagstellingen na elk hoofdstuk.
  • Concrete cases worden besproken en fictieve voorbeelden worden opgelost.
  • Een groepsopdracht wordt opgegeven en dient verplicht te worden afgeleverd.

  EVALUATIE

  Eerste examenperiode
  CategorieWeging van categorieën
  examen in de examenreeks100%

  Schriftelijk examen op 20 punten met een inzichtsvraag (een vergelijking, een evaluatie van een specifiek gezien onderdeel van de leerinhoud), terminologie (een definitie of verklaring van een term uit de leerinhoud), een kennisvraag (een letterlijk weer te geven deel van de leerinhoud), een concrete casus of toepassing; elke vraag staat op 5 punten

  tijd voor examinering
  uren

  2 

  Tweede examenperiode
  CategorieWeging van categorieën
  examen in de examenreeks100%

  Schriftelijk idem eerste zittijd
   
  Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 03/12/2012