ECTS-database Plantijn Hogeschool
Voltijds modelpakket 3 - Rechtspraktijk - Bank & insurance consultant
  
cataloognrbenamingstudiepunten
1120400000Frans III3
1120400001Engels III3
1120400002Managementvaardigheden/13
1120400008Bankwezen/16
1120400011Analyse van de jaarrekening/13
1120400014Stage en bedrijfsproject/3 & 430
1120400016Verzekeringen: Praktische uitwerking en schade/29
1120400015Verzekeringen: Wettelijke basis/13
Rechtspraktijk - Bank & insurance consultant - Frans III
  
O.O. heeft componenten:Neen
Afstudeerrichting//Leertraject:Bank & insurance consultant
Code:1120400000
Academiejaar:2012-2013
Type:kernondersteunend,
Niveau:uitdiepend
Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 3 - Module 1-2
Contacturen:28
Aantal studiepunten:3
Totaal studietijd:78
Examencontract:niet mogelijk
Deliberatie:mogelijk
Vrijstelling:mogelijk
Onderwijstaal:
Lector(en)Yvona Orgielewski

 

KORTE OMSCHRIJVING

Het gebruik van de Franse taal wordt verder verfijnd en aanpast aan verschillende economische en juridische situaties/doelgroepen.


COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
 Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

Algemene competenties

 • BM01 Denk-en redeneervaardigheid
 • BM02 Verwerven en verwerken van informatie
 • BM03 Vermogen tot kritische reflectie en projectmatig werken.
 • BM05 kunnen uitvoeren van eenvoudige leidinggevende taken
 • BM06 Het vermogen van communiceren van informatie, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken.
 • BM07 Ingesteldheid tot levenslang leren.
Algemene beroepsgerichte competenties
 • BM08 Teamgericht kunnen werken
 • BM09 Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig kunnen definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën.
 • BM10 Het besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk.
 • BM11 Een brede interesse en openheid hebben naar andere culturen, alsook kennis hebben van de actualiteit, de politiek alsook van het maatschappelijke en economische gebeuren.
Beroepsspecifieke competenties
 • BM14 Hij kan bedrijfsjuridische adviezen formuleren (aan personeel en directie) in zijn domein van tewerkstelling, hij is in staat om juridische teksten te synthetiseren en te vulgariseren, hij verleent advies buiten het bedrijf (aan klanten, overheid, andere bedrijven, …).
 • BM19 Hij kan de rechtsbronnen nauwkeurig interpreteren, zijn werk op een efficiënte en ordelijke wijze organiseren –ook onder tijdsdruk-, hij respecteert afspraken en termijnen, hij maakt een accuraat gebruik van de juridische terminologie.
 • BM25 Hij beseft de noodzaak tot levenslang leren, hij heeft een nooit aflatende interesse voor de evoluties binnen het recht, hij heeft een brede maatschappelijke interesse die zich uit in het volgen van de actualiteit, parlementaire werkzaamheden en ethische kwesties
 • BM39 Hij heeft een grondige kennis van grammatica en de woordenschat in het Frans en het Engels. In de beide vreemde talen is hij vertrouwd met de specifieke juridische terminologie. Hij communiceert vlot (mondeling, schriftelijk, presentaties geven, vergaderen e.d.m. ...) in het Nederlands, Frans en Engels.

SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
 • Spreek-, luister-, schrijf- en leesvaardigheid ontwikkelen en aanscherpen zodat de student vlot kan communiceren op algemeen en zakelijk vlak, zowel individueel als in groep.
 • De student kan volledig zelfstandig een afspraak maken (mondeling met schriftelijke bevestiging) met een Franstalig bedrijf en er een bezoek voor zijn/haar groep plannen. (M. III/1)
 • De student kan in een zuiver Franstalige professionele omgeving een zakelijk gesprek voeren en een representatieve gesprekspartner interviewen. Hij/zij kan deze informatie nadien verwerken, samenvatten en, logisch opgebouwd, aan anderen communiceren. (M. III/1)
 • De student kan, in groep, een thema presenteren binnen zijn vakgebied (prioriteiten stellen, werk verdelen).  (M. III/1)
 • De student kan cijfer- en beeldmateriaal analyseren en becommentariëren. (M. III/1)  
 • De student kan deelnemen aan groepsdiscussies over alledaagse of beroepsgerichte onderwerpen, ook onvoorbereid. (M. III/1)
 • Franse schriftelijke handelscorrespondentie verder ontwikkelen. M. III/1: administratieve aanvragen zoals uitstel van een vervaldatum of een kredietaanvraag; M. III/2: schuldbekentenis, ingebrekestelling, betwisting.
 • Professionele taalvaardigheid in de interne en externe zakelijke communicatie verdiepen. (M. III/1 en M. III/2)
 • De student kan zelfstandig functioneren in verschillende commerciële situaties (M. III/1 en M. III/2)
 • De student kan complexe beroepsgerichte en algemene informatie begrijpen, samenvatten, verwoorden en vergelijken met andere gelijkaardige informatie. (M. III/2)
 • De student kan algemene en bedrijfsspecifieke onderwerpen presenteren en daarover debatteren en notuleren (eigen mening verdedigen, kritische standpunten innemen). (M. III/2)

VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
Om in te kunnen schrijven voor dit opleidingsonderdeel moet je geslaagd zijn voor: Frans I; Frans II

Andere begincompetenties
 • Software pakketten (Word, Excell, PowerPoint)
 • Vlot en gericht informatie opzoeken in verschillende bronnen (wetteksten, kranten, internet, ...)

LEERINHOUDEN
 •  Uitbreiding van economische en juridische terminologie aan de hand van vakgerichte teksten. (M. III/1 en M. III/2)
 • Samenbrengen van verworven vaardigheden uit vorige modules (I/1 t/m II/4) en deze toetsen en toepassen aan de hand van concrete oefeningen en opdrachten, zowel mondeling als schriftelijk. (M. III/1 en M. III/2): telefonische afspraken, zich op een professionele manier voorstellen, vragen stellen (over de andere, over een beroep, de arbeidsmarkt, de evolutie op de markt, ...), zakelijke handelscorrespondentie, één specifiek thema grondig bespreken aan de hand van gekende technieken en verworven terminologie, verwijzen naar een wet, wet uitleggen, een case-study analyseren en uitleggen, zijn mening daarover uiten, anderen overtuigen.

STUDIEMATERIAAL
 • Cursus Frans: Yvona Orgielewski
 • Vertalend woordenboek
 • Media (kranten, radio, tv-programma's, internet)

WERKVORMEN
Soort werkvorm    
hoor- en werkcolleges:

 40

%
practicum en oefeningen:

  40

%

vormen van groepsleren:

  20

%
Verdere toelichting:
 • Hoorcolleges  met oefenmomenten, presentaties, rollenspel
 • Mondelinge toelichting bij de cursus ; de oefeningen dienen tevens als aanvulling voor de te kennen leerstof
 • Voorbereiding thuis is voor sommige oefeningen/thema's cruciaal en kan beoordeeld worden als permanente evaluatie.

EVALUATIE

Eerste examenperiode
CategorieWeging van categorieën
evaluatie35%
examen in de examenreeks65%

 • M. III/1:
  • Portfolio : 15% geschreven dossier over het bezoek aan een Franstalig bedrijf  (fiche met gecontacteerde bedrijven, bevestigingsbrief van het bezoek, vragen en antwoorden over interview, bedankingsbrief). De presentatie wordt geëvalueerd op structuur, taal, vlotheid en gedrag. De mondelinge  toelichting hierover geldt voor 15%  (samen voor 30%). Verder dient de student een kritische blik te werpen op een aantal opgelegde documenten (schriftelijk, auditief of visueel) met het oog op culturele diversiteit. De mondelinge toelichting voor dit gedeelte geldt voor 10%.  Deelname is verplicht. Afwezigheid moet gewettigd worden met een doktersattest.  Bij een gewettigde afwezigheid neemt student zo snel mogelijk contact op met de lector om een inhaaldatum af te spreken. Indien men ongewettigd afwezig is, leidt dit tot een nul voor dit onderdeel.
  • Schriftelijk examen van 2 uur (60%) met betrekking tot de geziene leerstof, met kennis-, inzichts, toepassings- en open vragen. Deelname is verplicht. Afwezigheid moet gewettigd worden met een doktersattest. Indien men ongewettigd afwezig is, leidt dit tot een nul voor dit onderdeel.
 • M. III/2:
  • Permanente evaluatie (30%) in de vorm van presentaties over een specifiek thema binnen het vakgebied van de studenten. De presentatie wordt geëvalueerd op structuur, taal, vlotheid en gedrag. Deelname is verplicht. Afwezigheid moet gewettigd worden met een doktersattest. Bij een gewettigde afwezigheid neemt student contact op me de lector om een inhaaldatum af te spreken. Indien men ongewettigd afwezig is, leidt dit tot een nul voor dit onderdeel.
  • Schriftelijk examen van 2 uur (70%) met betrekking tot de geziene leerstof, met kennis-, inzichts-, toepassings- en open vragen. Deelname is verplicht. Afwezigheid moet gewettigd worden met een doktersattest. Indien men ongewettigd afwezig is, leidt dit tot een nul voor dit onderdeel.

Zie 3.2. departementale aanvullingen OER bij afwezigheid deelexamen buiten examenreeks


tijd voor examinering
uren

4 

Tweede examenperiode
CategorieWeging van categorieën
examen in de examenreeks100%

Een schriftelijk examen van 2 uur met betrekking tot de 2 modules samen, met kennis-, inzichts-, toepassings- en open vragen (70%).

Een mondelinge proef van 15 minuten met een presentatie over een thema binnen het vakgebied van de student. (30% ).

 
Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 12/10/2012
Rechtspraktijk - Bank & insurance consultant - Engels III
  
O.O. heeft componenten:Neen
Afstudeerrichting//Leertraject:Bank & insurance consultant
Code:1120400001
Academiejaar:2012-2013
Type:kernondersteunend,
Niveau:uitdiepend
Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 3 - Module 1-2
Contacturen:28
Aantal studiepunten:3
Totaal studietijd:78
Examencontract:niet mogelijk
Deliberatie:mogelijk
Vrijstelling:mogelijk
Onderwijstaal:
Lector(en)Erika Decock

 

KORTE OMSCHRIJVING
We bekwamen ons verder in de Engelse zakelijke communicatie met inbegrip van juridisch Engels.

COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
 Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

Algemene competenties

 • BM01 Denk-en redeneervaardigheid
 • BM02 Verwerven en verwerken van informatie
 • BM03 Vermogen tot kritische reflectie en projectmatig werken.
 • BM06 Het vermogen van communiceren van informatie, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken.
Algemene beroepsgerichte competenties
 • BM08 Teamgericht kunnen werken
 • BM11 Een brede interesse en openheid hebben naar andere culturen, alsook kennis hebben van de actualiteit, de politiek alsook van het maatschappelijke en economische gebeuren.
Beroepsspecifieke competenties
 • BM14 Hij kan bedrijfsjuridische adviezen formuleren (aan personeel en directie) in zijn domein van tewerkstelling, hij is in staat om juridische teksten te synthetiseren en te vulgariseren, hij verleent advies buiten het bedrijf (aan klanten, overheid, andere bedrijven, …).
 • BM25 Hij beseft de noodzaak tot levenslang leren, hij heeft een nooit aflatende interesse voor de evoluties binnen het recht, hij heeft een brede maatschappelijke interesse die zich uit in het volgen van de actualiteit, parlementaire werkzaamheden en ethische kwesties
 • BM31 Hij kan de vakliteratuur hanteren, hij blijft door constante studie op de hoogte van de evolutie van het recht.
 • BM32 Hij kan een gemotiveerd standpunt verdedigen –ook tegen superieuren. Hij durft uit te komen voor zijn eigen mening.
 • BM39 Hij heeft een grondige kennis van grammatica en de woordenschat in het Frans en het Engels. In de beide vreemde talen is hij vertrouwd met de specifieke juridische terminologie. Hij communiceert vlot (mondeling, schriftelijk, presentaties geven, vergaderen e.d.m. ...) in het Nederlands, Frans en Engels.

SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
 • De spreek-, luister-, schrijf- en leesvaardigheid verder ontwikkelen en aanscherpen zodat de student vlot kan communiceren op algemeen, juridisch en zakelijk vlak, zowel individueel als in groep. (M1 en 2)
 • De student begrijpt en assimileert teksten van zakelijke en juridische aard. (M1 en 2)
 • De student begrijpt gesproken (zakelijk) Engels en distilleert de gevraagde informatie. (M1 en 2)
 • De student kan een Engelse tekst en/of een Nederlands of Engels beeldfragment naar het (in)formeel Engels hertalen. (M1 en/of 2)
 • De student beheerst de aangeboden juridische en zakelijke terminologie. (M1 en 2)  
 • De student krijgt meer inzicht in verschillende juridische en zakelijke thema's. (M1 en 2)
 • De student kan een degelijke sollicitatiebrief en een CV schrijven. (M1)
 • De student kan onvoorbereid zijn/haar mening over een eerder controversiële stelling mondeling in het Engels formuleren. (M1)
 • De student kan een vlotte uiteenzetting geven over een onderwerp binnen zijn/haar studiegebied (zowel mondeling als schriftelijk). (M2)
 • De student kan grafieken en trends beschrijven. (M2)

VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
Om in te kunnen schrijven voor dit opleidingsonderdeel moet je geslaagd zijn voor: Engels I; Engels II.

Andere begincompetenties

LEERINHOUDEN
 • Legal English: studie van juridische teksten/thema's met passende oefeningen (gedeeltelijk afstudeerrichtinggebonden en gedeeltelijk zelfstudie). (M1 en 2)
 • Business English: studie van zakelijke thema's via luister-, lees- en spreekoefeningen. (M1 en 2)
 • Woordenschatuitbreiding op algemeen, zakelijk en juridisch vlak (gedeeltelijk zelfstudie). (M1 en 2)
 • Een Engelse tekst en/of een Nederlands of Engels beeldfragment naar het (in)formeel Engels hertalen. (M1 en/of 2)
 • Sollicitatiebrief en CV. (M1)
 • Het geven van een vlotte uiteenzetting over een onderwerp binnen het studiegebied in kleine groepen. (M2)
 • Grafieken en trends beschrijven. (M2)

 


STUDIEMATERIAAL
 • Brown and Rice, "Professional English in Use - Law", CUP, Cambridge, 2007. (handboek voor klassikaal gebruik en voor zelfstudie)
 • Cotton, Falvey and Kent, "Market  Leader 3rd Edition, Intermediate Business English Course Book", Pearson Education Limited, Harlow, 2010. (handboek voor klassikaal gebruik)
 • Decock, E., " Engels III", 2012. (eigen cursus met studiemateriaal voor klassikaal gebruik en voor zelfstudie)
 • P-schijf: oplossingen bij zelfstudieteksten / extra materiaal

WERKVORMEN
Soort werkvorm    
hoor- en werkcolleges:

 30

%
practicum en oefeningen:

  48

%

vormen van groepsleren:

  22

%
Verdere toelichting:
 • Hoorcolleges met oefensessies en groepswerk (bij het geven van de presentaties).
 • Er wordt tijdens de les bijna constant mondeling feedback gegeven.

EVALUATIE

Eerste examenperiode
CategorieWeging van categorieën
evaluatie40%
examen in de examenreeks60%

 • M1:
  • 40 procent permanente evaluatie: sollicitatiebrief en CV (20%; gelet wordt op o.a. inhoud, toon, structuur en taal) en een spontane mondelinge oefening (20 %; gelet wordt op o.a. taal, vlotheid en argumentering ). Aanwezigheid is verplicht!
  • 60 procent schriftelijk examen met kennis-, inzichts-, toepassings- en open vragen (duurtijd: 2 uur) 
 • M2:
  • 40 procent permanente evaluatie in de vorm van het geven van een presentatie in kleine groepen over een onderwerp binnen het studiegebied. Een deel van de punten gaat naar de schriftelijke voorbereiding (10%). De mondelinge presentatie (30%) wordt geëvalueerd op structuur, taal, vlotheid en gedrag. Deelname is verplicht!
  • 60 procent schriftelijk examen met kennis-, inzichts-, toepassings- en open vragen (duurtijd: 2 uur) 

Zie 3.2. Departementale aanvullingen OER bij afwezigheid deelexamen buiten examenreeks


tijd voor examinering
uren

4 

Tweede examenperiode
CategorieWeging van categorieën
examen in de examenreeks100%

 • 70 procent schriftelijk examen met kennis-, inzichts- , toepassings- en open vragen (duurtijd: 2 uur)
 • 30 procent mondeling examen: presentatie van een onderwerp binnen het studiegebied (20 procent) en een korte onvoorbereide reactie op een stelling of een nieuwsitem (10 procent) (duurtijd: 10 minuten)
 • De leerstof van beide modules dient gekend te zijn.
 
Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 12/10/2012
Rechtspraktijk - Bank & insurance consultant - Managementvaardigheden/1
  
O.O. heeft componenten:Neen
Afstudeerrichting//Leertraject:Bank & insurance consultant
Code:1120400002
Academiejaar:2012-2013
Type:kernondersteunend,
Niveau:uitdiepend
Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 3 - Module 1
Contacturen:21
Aantal studiepunten:3
Totaal studietijd:78
Examencontract:niet mogelijk
Deliberatie:mogelijk
Vrijstelling:mogelijk
Onderwijstaal:
Lector(en)Ludo Verstraete

 

KORTE OMSCHRIJVING
Dit opleidingsonderdeel draagt bij tot de ontwikkeling van de managementvaardigheden van de studenten. Specifiek richten we ons op die vaardigheden waar studenten in hun beroepsomgeving mee in contact komen.Hierbij wordt uitgegaan van een persoonlijke sterkte/zwakte analyse. De student krijgt zowel tijdens de module als tijdens de stage of buitenlandse ervaring de gelegenheid deze competenties te trainen.

COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
 Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

Algemene competenties

 • BM05 kunnen uitvoeren van eenvoudige leidinggevende taken
 • BM06 Het vermogen van communiceren van informatie, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken.
 • BM07 Ingesteldheid tot levenslang leren.
Algemene beroepsgerichte competenties
 • BM08 Teamgericht kunnen werken
Beroepsspecifieke competenties
 • BM27 Hij kan kritiek verwerken, hij vindt een oplossing voor aanvankelijk “hopeloze” zaken en complexe problemen, hij neemt niet de weg van de minste weerstand bij conflicten, hij kan werken onder tijdsdruk.
 • BM30 Hij wacht niet op instructies, hij zoekt ook naar de niet-evidente weg
 • BM32 Hij kan een gemotiveerd standpunt verdedigen –ook tegen superieuren. Hij durft uit te komen voor zijn eigen mening.
 • BM33 Hij kan zich verplaatsen in de gevoelswereld/leefwereld van de klant waardoor hij een beter inzicht krijgt in de problematiek en de mogelijke oplossing ervan, hij kan de relevante vragen stellen aan de klant.
 • BM35 Hij kan in teamverband activiteiten plannen en evalueren, hij kan een probleemoplossend gesprek voeren, hij pleegt overleg met vakgenoten uit andere disciplines, hij is zich bewust van zijn relatie met de omgeving: hij onderkent de normen, waarden en posities binnen zijn beroepsgroep.

SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
De student krijgt gelegeheid om te reflecteren, te oefenen en zich voor te bereiden om de ontwikkeling van zijn managementvaardigheden. Dit opleidingsonderdeel vangt aan met een zelfanalyse (sterkten/zwakten). Daarnaast wordt zeer veel aandacht besteed aan het inoefenen van die vaardigheden door middel van rollenspellen, zelfassessments, peer feedback en interactieve oefeningen.

VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
Om in te kunnen schrijven voor dit opleidingsonderdeel moet je je ook inschrijven voor: Stage en bedrijfsproject/3 & 4

Andere begincompetenties

LEERINHOUDEN

Basisoefeningen aangereikt door de lector als vertrekbasis voor het uitwerken van een persoonlijke sterkte zwakte analyse en ontwikkelingsplan

 


STUDIEMATERIAAL

Cursus van de lector


WERKVORMEN
Soort werkvorm    
hoor- en werkcolleges:

 33

%
practicum en oefeningen:

  33

%

vormen van groepsleren:

  34

%
Verdere toelichting:

EVALUATIE

Eerste examenperiode
CategorieWeging van categorieën
evaluatie100%

Verplichte aanwezigheid, en actieve medewerking tijdens de colleges.

10 punten op de permanente evaluatie: sterkte zwakte analyse in te leveren in week 4 (5punten) en ontwikkelingsproject met eigen tools of instrumenyten in week 7(5punten).

10 punten op een portfolio  na de stage of buitenlandse ervaring  voor meer infomatie zie bijlage, verdeeld en besproken tijdens de colleges


tijd voor examinering
uren

0 

Tweede examenperiode
CategorieWeging van categorieën
evaluatie100%

20 punten op de herwerking van de portfolio na individuele feedback tijdens het inzagerecht.
 
Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 01/10/2012
Rechtspraktijk - Bank & insurance consultant - Bankwezen/1
  
O.O. heeft componenten:Neen
Afstudeerrichting//Leertraject:Bank & insurance consultant
Code:1120400008
Academiejaar:2012-2013
Type:kern,
Niveau:gespecialiseerd
Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 3 - Module 1
Contacturen:42
Aantal studiepunten:6
Totaal studietijd:156
Examencontract:mogelijk
Deliberatie:mogelijk
Vrijstelling:mogelijk
Onderwijstaal:
Lector(en)Vicky Lodewijks

 

KORTE OMSCHRIJVING

De bank als financieel tussenpersoon met de overheid, bedrijven en gezinnen als medespelers op de economische markt. Wat is haar juridisch statuut, aansprakelijkheid? Welke 'producten' verspreidt zij ? Ook internationale handelsdocumenten komen aan bod.


COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
 Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

Algemene competenties

 • BM01 Denk-en redeneervaardigheid
 • BM02 Verwerven en verwerken van informatie
 • BM03 Vermogen tot kritische reflectie en projectmatig werken.
 • BM06 Het vermogen van communiceren van informatie, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken.
 • BM07 Ingesteldheid tot levenslang leren.
Algemene beroepsgerichte competenties
 • BM08 Teamgericht kunnen werken
 • BM09 Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig kunnen definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën.
 • BM11 Een brede interesse en openheid hebben naar andere culturen, alsook kennis hebben van de actualiteit, de politiek alsook van het maatschappelijke en economische gebeuren.
Beroepsspecifieke competenties
 • BM12 Hij kan gegevens verzamelen, vakliteratuur bijhouden, wetswijzigingen en evoluties in de rechtspraak opvolgen, een probleem analyseren, besluiten formuleren, vakgenoten en andere deskundigen consulteren

SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
 • Inzicht hebben in de wettelijke en fiscale bepalingen van het handels en economisch recht
 • Verbanden kunnen leggen tussen wettelijke bepalingen van het handels en economisch recht en gerelateerde materies als opstarten van een onderneming, juridisch kader waarin de handelaar optreedt, vrijwillige of gedwongen stopzettingen handelscativiteit, handelspubliciteit, kartelvorming.
 • Vanuit grondig inzicht in de technieken en gevolgen van handeldrijven gepast advies kunnen geven in deze materies.

VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
'Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: het voltijds modelpakket 1- Rechtspraktijk.Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je je ook inschrijven voor Handels- & economisch recht/1.'
'Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: het voltijds modelpakket 1- Rechtspraktijk
Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je je ook inschrijven voor Handels- & economisch recht/1'


Andere begincompetenties

LEERINHOUDEN
 • Werking van het bankwezen
 • Verschillende betaalmiddelen
 • Soorten kredieten
 • Verschillen tussen factoring, leasing en financiering
 • Documentaire kredieten
 • Documenten gebruikt in de internationale handel

STUDIEMATERIAAL
 • H. De Muynck, Bank- en beurswezen in België, Academia Press, meest recente versie.

WERKVORMEN
Soort werkvorm    
hoor- en werkcolleges:

 60

%
practicum en oefeningen:

  15

%

vormen van groepsleren:

  25

%
Verdere toelichting:

De eerste weken wordt een theoretische basis gegeven van het bankwezen, daarna volgen practica en groepswerken.


EVALUATIE

Eerste examenperiode
CategorieWeging van categorieën
evaluatie20%
examen in de examenreeks80%

Mondeling examen (16 punten), met mogelijkheid tot schriftelijke voorbereiding:

4 open vragen over het bankwezen, telkens op 4 punten.

Het groepswerk telt eveneens voor 4 punten.

 

 


tijd voor examinering
uren

0.25 

Tweede examenperiode
CategorieWeging van categorieën
evaluatie20%
examen in de examenreeks80%

mondeling examen op 16 punten (zie eerste examenperiode)

De punten uit de eerste examenperiode voor het groepswerk worden overgedragen naar de tweede examenperiode (4 punten)

 
Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 01/10/2012
Rechtspraktijk - Bank & insurance consultant - Analyse van de jaarrekening/1
  
O.O. heeft componenten:Neen
Afstudeerrichting//Leertraject:Bank & insurance consultant
Code:1120400011
Academiejaar:2012-2013
Type:kernondersteunend,
Niveau:uitdiepend
Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 3 - Module 1
Contacturen:28
Aantal studiepunten:3
Totaal studietijd:78
Examencontract:mogelijk
Deliberatie:mogelijk
Vrijstelling:mogelijk
Onderwijstaal:
Lector(en)Inge Decleir

 

KORTE OMSCHRIJVING

De  jaarrekenig wordt benaderd als het instrument om informatie te verkrijgen over de financiële gezondheid van een onderneming. Via een analyse van de cash flow en de ratioanalyse zullen de studenten een inzicht krijgen hoe een jaarrekening te interpreteren.


COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
 Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

Algemene competenties

 • BM01 Denk-en redeneervaardigheid
 • BM02 Verwerven en verwerken van informatie
 • BM03 Vermogen tot kritische reflectie en projectmatig werken.
 • BM04 Creativiteit
 • BM06 Het vermogen van communiceren van informatie, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken.
 • BM07 Ingesteldheid tot levenslang leren.
Algemene beroepsgerichte competenties
 • BM08 Teamgericht kunnen werken
Beroepsspecifieke competenties
 • BM37 Hij heeft kennis van de micro- en macro economie. Hij kan een balans en resultatenrekening opstellen en analyseren.

SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
 • Beschikken over het nodige inzicht in alle onderdelen van een jaarrekening 
 • Kunnen omgaan met de ratio's, besluiten treffen op basis van de ratio's.
 • De aparte elementen, waaruit een jaarrekening is opgebouwd, kunnen duiden.
 • Vertrekkend uit de gegevens van een jaarrekening een advies over het bedrijf kunnen uitbrengen.

 • VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
  Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
  Om in te kunnen schrijven voor dit opleidingsonderdeel moet je geslaagd zijn voor het voltijds modelpakket 1 - rechtspraktijk.

  Andere begincompetenties

  Kennis van het dubbel boekhouden


  LEERINHOUDEN

  - Bespreking van de jaarrekening (balans, resultatenrekening, toelichting en sociale balans)

  - Cashflow - analyse

  - Ratioanalyse


  STUDIEMATERIAAL

  'De jaarrekening doorgelicht', Financiële analyse en interpretatie in de praktijk door Mieke Kimpe, Carine Coppens; Intersentia, 2011, aangevuld met nota's over het kritisch onderzoek van jaarrekeningen.


  WERKVORMEN
  Soort werkvorm    
  hoor- en werkcolleges:

   16

  %
  practicum en oefeningen:

    10

  %

  vormen van groepsleren:

    6

  %
  Verdere toelichting:

  EVALUATIE

  Eerste examenperiode
  CategorieWeging van categorieën
  evaluatie100%

  Permanente evaluatie: punten worden gebaseerd op:

   -  meewerking tijdens de lessen en tijdens het gastcollege over professionele kredieten. (3 punten).

  - een meerkeuzetoets : over de verschillende onderdelen van de jaarrekening  en de leerstof van het gastcollege. (7 punten)

  - een analyse, bespreking en presentatie van een jaarrekening (10 punten)

   

   


  tijd voor examinering
  uren

  0 

  Tweede examenperiode
  CategorieWeging van categorieën
  examen in de examenreeks100%

  schriftelijk examen op 20 punten.
   
  Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 01/10/2012
  Rechtspraktijk - Bank & insurance consultant - Stage en bedrijfsproject/3 & 4
    
  O.O. heeft componenten:Neen
  Afstudeerrichting//Leertraject:Bank & insurance consultant
  Code:1120400014
  Academiejaar:2012-2013
  Type:kern,
  Niveau:gespecialiseerd
  Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 3 - Module 3-4
  Contacturen:0
  Aantal studiepunten:30
  Totaal studietijd:780
  Examencontract:niet mogelijk
  Deliberatie:niet mogelijk
  Vrijstelling:mogelijk
  Onderwijstaal:
  Lector(en)Sophie De Vroey
  Dominique Bogman

   

  KORTE OMSCHRIJVING
  De eerste fase van het stagegebeuren betreft de zoektocht naar een stageplaats. De tweede fase betreft het lopen van een stage binnen een vastgestelde periode van 16 weken om de verworven kennis en vaardigheden te toetsen aan de praktijk, evenals het maken en presenteren van een bedrijfsproject. Er wordt hiervoor specifiek verwezen naar de algemene richtlijnen stages en bedrijfsproject.

  COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
   Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

  Algemene competenties

  • BM01 Denk-en redeneervaardigheid
  • BM02 Verwerven en verwerken van informatie
  • BM03 Vermogen tot kritische reflectie en projectmatig werken.
  • BM06 Het vermogen van communiceren van informatie, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken.
  • BM07 Ingesteldheid tot levenslang leren.
  Algemene beroepsgerichte competenties
  • BM08 Teamgericht kunnen werken
  • BM09 Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig kunnen definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën.
  • BM10 Het besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk.
  Beroepsspecifieke competenties
  • BM13 Hij kan juridische informatie systematisch verzamelen, analyseren en interpreteren, een eigen vakbibliotheek aanleggen en bruikbaar houden.
  • BM14 Hij kan bedrijfsjuridische adviezen formuleren (aan personeel en directie) in zijn domein van tewerkstelling, hij is in staat om juridische teksten te synthetiseren en te vulgariseren, hij verleent advies buiten het bedrijf (aan klanten, overheid, andere bedrijven, …).
  • BM19 Hij kan de rechtsbronnen nauwkeurig interpreteren, zijn werk op een efficiënte en ordelijke wijze organiseren –ook onder tijdsdruk-, hij respecteert afspraken en termijnen, hij maakt een accuraat gebruik van de juridische terminologie.
  • BM23 Hij kan vertrouwen wekken bij de klant, hij onderhoudt contacten, overleg en afspraken met de klant, hij is bereid tot een compromis bij een conflict.
  • BM24 Hij licht de klanten in omtrent hun rechten en plichten, de relevantie van de feiten en de te volgen procedure, naargelang het bedrijf is hij doorlopend ter beschikking van zijn superieuren, medewerkers en klanten voor advies en hulp.
  • BM26 Hij kan zelfstandig juridische problemen analyseren en adviezen formuleren, hij heeft een zelfstandig tijdsbeheer dat niet noodzakelijk gebonden is aan de officiële werkuren, hij neemt initiatief in het doorgeven van relevante wijzigingen in wetgeving of rechtspraktijk aan betrokkenen
  • BM27 Hij kan kritiek verwerken, hij vindt een oplossing voor aanvankelijk “hopeloze” zaken en complexe problemen, hij neemt niet de weg van de minste weerstand bij conflicten, hij kan werken onder tijdsdruk.
  • BM28 Hij kan delegeren, hij volgt zijn dossiers correct op, hij hanteert een correct tijdsmanagement.
  • BM30 Hij wacht niet op instructies, hij zoekt ook naar de niet-evidente weg
  • BM33 Hij kan zich verplaatsen in de gevoelswereld/leefwereld van de klant waardoor hij een beter inzicht krijgt in de problematiek en de mogelijke oplossing ervan, hij kan de relevante vragen stellen aan de klant.
  • BM34 Hij is zich bewust van het vertrouwelijk karakter van de informatie waarover hij beschikt, hij respecteert en waardeert zijn medewerkers, hij geeft alleen opbouwende kritiek aan zijn medewerkers, hij gaat constructief om met zijn opposanten.
  • BM35 Hij kan in teamverband activiteiten plannen en evalueren, hij kan een probleemoplossend gesprek voeren, hij pleegt overleg met vakgenoten uit andere disciplines, hij is zich bewust van zijn relatie met de omgeving: hij onderkent de normen, waarden en posities binnen zijn beroepsgroep.
  • BM36 Hij heeft de vereiste kennis van wetgeving, rechtsleer, rechtspraak van: staatsrecht, administratief recht, burgerlijk recht, strafrecht, gerechtelijk privaatrecht, handels- en economisch recht, sociaal recht, fiscaal recht, milieurecht, … Afhankelijk van de gekozen studierichting beheerst hij grondig de juridische domeinen hieraan gerelateerd.
  • BM38 Hij is een gevorderd gebruiker van Microsoft Office pakket. Verder hanteert hij elektronische informatie-, communicatie- en organisatietechnologie in zijn dagdagelijkse beroepspraktijk. Daarnaast kan hij werken met specifieke juridische software.

  SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
  • Kennis maken met een terrein van het juridisch werkveld.
  • Een beeld vormen van het beroepsleven.
  • De opgedane kennis omzetten en aanvullen in de praktijk.
  • Succesvol solliciteren.
  • De attitudes conform het opleidingsprofiel verwerven.
  • De beroepsspecifieke vaardigheden conform het opleidingsprofiel verwerven.
  • Een bedrijfsproject uitwerken in de juridische sfeer.
  • De uitgevoerde taken verwoorden in een portfolio.

  VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
  Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
  Om in te kunnen schr. vr dit o.o. moet je geslaagd zn vr de volt. modelpak. deel 1 en deel 2 én moet je je ook inschrijven voor alle andere vakken uit modelpakket deel 3.

  Andere begincompetenties

  Een doorgedreven kennis van het recht gerelateerd aan de sector van tewerkstelling.

  Het vermogen van communiceren.

  Het vermogen tot kritische reflectie en projectmatig werken.


  LEERINHOUDEN

  Kennis van het recht en ICT-gebruik.


  STUDIEMATERIAAL
  • Bundel "Richtlijnen stages en bedrijfsproject"
  • Bundel "Aanvullende richtlijnen bij de keuze en de vastlegging van een stageplaats"
  • Bundel "Aanvullende richtlijnen mbt de portfolio"
  • Lijst met mogelijke stageplaatsen
  • Bundel "Richtlijnen bedrijfsproject"

  WERKVORMEN
  Soort werkvorm    
  hoor- en werkcolleges:

   2

  %
  practicum en oefeningen:

    98

  %

  vormen van groepsleren:

    0

  %
  Verdere toelichting:
  • Voorbereiding en informatieverstrekking via stagelessen.
  • Studenten solliciteren zelf naar een stageplaats die aansluit bij hun leertraject. Indien de student er niet in slaagt om binnen de vooropgestelde termijn zelfstandig een stageplaats te vinden, wordt de procedure "niet vinden van een stageplaats" opgestart.
  • De volledige duur van de stage (16 weken) gaat door op dezelfde stageplaats.
  • Begeleiding van de school via een vaste stagebegeleider.
  • E-moderating en permanenties op school.
  • Op de stageplaats heeft de student een vaste stagementor.
  • De student werkt onder begeleiding van de stagementor een eindproject uit (zowel schriftelijk als mondeling). 
  • Samenstelling van een portfolio en verslaggeving.

  EVALUATIE

  Eerste examenperiode
  CategorieWeging van categorieën
  evaluatie100%

  • Zie bundels Richtlijnen.
  • Studenten moeten via sollicitatie zelf tijdig een stageplaats vinden en administratief afwikkelen met goedkeuring van het stageteam.
  • Het assessment gebeurt door de stagementor en de stagebegeleider in samenspraak op basis van het "evaluatieformulier stage en bedrijfsproject".
  • Op school worden voorafgaandelijke, tussentijdse en finale intervisies -verplicht bij te wonen door de student- gehouden.
  • Individuele bespreking en feedback bij niet-slagen.
  • Studenten schrijven een bedrijfsproject en verslagen.
  • Tijdens het bezoek van de stagebegeleider op de stageplaats geven de studenten een presentatie van hun bedrijfsproject.
  • Evaluatiecriteria worden gehanteerd overeenkomstig de evaluatieformulieren.
  • Voor de puntenverdeling: zie algemene richtlijnen stages- en bedrijfsproject.

  tijd voor examinering
  uren

  0 

  Tweede examenperiode
  De stage en het bedrijfsproject kunnen niet worden overgedaan in de tweede zittijd.
   
  Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 06/03/2012
  Rechtspraktijk - Bank & insurance consultant - Verzekeringen: Praktische uitwerking en schade/2
    
  O.O. heeft componenten:Neen
  Afstudeerrichting//Leertraject:Bank & insurance consultant
  Code:1120400016
  Academiejaar:2012-2013
  Type:kern,
  Niveau:gespecialiseerd
  Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 3 - Module 2
  Contacturen:63
  Aantal studiepunten:9
  Totaal studietijd:234
  Examencontract:mogelijk
  Deliberatie:mogelijk
  Vrijstelling:mogelijk
  Onderwijstaal:
  Lector(en)Wim Van Den Broeck

   

  KORTE OMSCHRIJVING
  Concrete toepassing van de theoretische kennis en verdere verdieping van de theoretische kennis.  Dit alles aan de hand van concrete polissen, voor wat betreft polisstudies en cases voor wat betreft schade.

  COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
   Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

  Algemene competenties

  • BM01 Denk-en redeneervaardigheid
  • BM02 Verwerven en verwerken van informatie
  • BM03 Vermogen tot kritische reflectie en projectmatig werken.
  • BM04 Creativiteit
  • BM06 Het vermogen van communiceren van informatie, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken.
  • BM07 Ingesteldheid tot levenslang leren.
  Algemene beroepsgerichte competenties
  • BM08 Teamgericht kunnen werken
  • BM09 Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig kunnen definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën.
  • BM10 Het besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk.
  • BM11 Een brede interesse en openheid hebben naar andere culturen, alsook kennis hebben van de actualiteit, de politiek alsook van het maatschappelijke en economische gebeuren.
  Beroepsspecifieke competenties
  • BM12 Hij kan gegevens verzamelen, vakliteratuur bijhouden, wetswijzigingen en evoluties in de rechtspraak opvolgen, een probleem analyseren, besluiten formuleren, vakgenoten en andere deskundigen consulteren
  • BM13 Hij kan juridische informatie systematisch verzamelen, analyseren en interpreteren, een eigen vakbibliotheek aanleggen en bruikbaar houden.
  • BM14 Hij kan bedrijfsjuridische adviezen formuleren (aan personeel en directie) in zijn domein van tewerkstelling, hij is in staat om juridische teksten te synthetiseren en te vulgariseren, hij verleent advies buiten het bedrijf (aan klanten, overheid, andere bedrijven, …).
  • BM15 Hij doet de verslaggeving en volgt ze op, hij verzorgt de redactie van diverse juridische documenten (o.a. contracten, procedurestukken, schadedossiers, …, hij neemt de behandeling en de begeleiding van procedures voor zijn rekening.
  • BM16 Hij doet controle op de juiste interpretatie van wetgeving, rechtspraak en procedures, hij controleert het bestaan van nieuwe wetgeving en zorgt voor de verspreiding ervan,hij doet opvolging van contracten, termijnen.
  • BM17 Hij onderhoudt contacten met externe relaties, hij beheerst onderhandelings- en conflictsituaties, hij behandelt de betwiste zaken, start de nodige procedures, hij onderzoekt en definieert , via bevragingen, de behoefte van de klant, hij maakt afspraken met de klant en geeft hem feedback.
  • BM18 Hij neemt actief deel aan interne en externe vormingsactiviteiten in verband met zijn werk- en vakgebied, hij bestudeert de relevante vakliteratuur.
  • BM19 Hij kan de rechtsbronnen nauwkeurig interpreteren, zijn werk op een efficiënte en ordelijke wijze organiseren –ook onder tijdsdruk-, hij respecteert afspraken en termijnen, hij maakt een accuraat gebruik van de juridische terminologie.
  • BM20 Hij kan zich vlot bewegen binnen de verschillende rechtsdisciplines, hij kan zich aanpassen aan verschillende werkomgevingen, hij kan zich concentreren op studie en opzoekwerk als creatief zijn in het opstellen van geschriften en tegelijk een vlot onderhandelaar zijn.
  • BM21 Hij kan de feiten objectief weergeven, heeft relativeringsvermogen, hij controleert de argumenten van de tegenpartij steeds op hun juistheid en tracht ze te ontzenuwen.
  • BM22 Hij kan een gemotiveerd standpunt omtrent een juridische vraag formuleren, hij neemt naargelang zijn verantwoordelijkheid zelf een beslissing of in overleg.
  • BM23 Hij kan vertrouwen wekken bij de klant, hij onderhoudt contacten, overleg en afspraken met de klant, hij is bereid tot een compromis bij een conflict.
  • BM24 Hij licht de klanten in omtrent hun rechten en plichten, de relevantie van de feiten en de te volgen procedure, naargelang het bedrijf is hij doorlopend ter beschikking van zijn superieuren, medewerkers en klanten voor advies en hulp.
  • BM25 Hij beseft de noodzaak tot levenslang leren, hij heeft een nooit aflatende interesse voor de evoluties binnen het recht, hij heeft een brede maatschappelijke interesse die zich uit in het volgen van de actualiteit, parlementaire werkzaamheden en ethische kwesties
  • BM26 Hij kan zelfstandig juridische problemen analyseren en adviezen formuleren, hij heeft een zelfstandig tijdsbeheer dat niet noodzakelijk gebonden is aan de officiële werkuren, hij neemt initiatief in het doorgeven van relevante wijzigingen in wetgeving of rechtspraktijk aan betrokkenen
  • BM27 Hij kan kritiek verwerken, hij vindt een oplossing voor aanvankelijk “hopeloze” zaken en complexe problemen, hij neemt niet de weg van de minste weerstand bij conflicten, hij kan werken onder tijdsdruk.
  • BM28 Hij kan delegeren, hij volgt zijn dossiers correct op, hij hanteert een correct tijdsmanagement.
  • BM29 Hij is altijd gericht op de oplossing van problemen of het vermijden van conflicten, hij maakt de juiste afweging tussen de opportuniteit van een proces of een compromis.
  • BM30 Hij wacht niet op instructies, hij zoekt ook naar de niet-evidente weg
  • BM31 Hij kan de vakliteratuur hanteren, hij blijft door constante studie op de hoogte van de evolutie van het recht.
  • BM32 Hij kan een gemotiveerd standpunt verdedigen –ook tegen superieuren. Hij durft uit te komen voor zijn eigen mening.
  • BM33 Hij kan zich verplaatsen in de gevoelswereld/leefwereld van de klant waardoor hij een beter inzicht krijgt in de problematiek en de mogelijke oplossing ervan, hij kan de relevante vragen stellen aan de klant.
  • BM34 Hij is zich bewust van het vertrouwelijk karakter van de informatie waarover hij beschikt, hij respecteert en waardeert zijn medewerkers, hij geeft alleen opbouwende kritiek aan zijn medewerkers, hij gaat constructief om met zijn opposanten.
  • BM35 Hij kan in teamverband activiteiten plannen en evalueren, hij kan een probleemoplossend gesprek voeren, hij pleegt overleg met vakgenoten uit andere disciplines, hij is zich bewust van zijn relatie met de omgeving: hij onderkent de normen, waarden en posities binnen zijn beroepsgroep.
  • BM36 Hij heeft de vereiste kennis van wetgeving, rechtsleer, rechtspraak van: staatsrecht, administratief recht, burgerlijk recht, strafrecht, gerechtelijk privaatrecht, handels- en economisch recht, sociaal recht, fiscaal recht, milieurecht, … Afhankelijk van de gekozen studierichting beheerst hij grondig de juridische domeinen hieraan gerelateerd.

  SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN

  De student kan op een zelfstandige manier een analyse maken van verzekeringspolissen tussen verschillende maatschappijen.  De student is in staat een kritische analyse te maken van een verzekeringsdossier en polis.  De student kan schadedossiers analyseren, en oplossen.

   


  VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
  Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
  'Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor het Voltijds modelpakket deel 1 - rechtspraktijk
  Voor dit o.o. moet je je ook inschrijven voor: Verzekeringen: Wettelijke basis/1.'
  'Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor het Voltijds modelpakket deel 1 - rechtspraktijk.Voor dit o.o. moet je je ook inschrijven voor: Verzekeringen: Wettelijke basis/1.'


  Andere begincompetenties
  Theoretische kennis van het verzekeringsrecht
  LEERINHOUDEN

  BOAR particulieren en ondernemingen

  Brand

  BA Familiale

  Arbeidsongevallen

  Rechtsbijstand

  Auto

  speciale risico's

  reisverzekeringen

  Hospitalisatieverzekeringen

  Transportverzekeringen

  Gewaarborgd inkomen, ....enz

  Klassiek leven

  Tak 21, 23, 26

   


  STUDIEMATERIAAL

  Cases

  Nota's

  Polissen van verschillende verzekeringsmaatschappijen


  WERKVORMEN
  Soort werkvorm    
  hoor- en werkcolleges:

   60

  %
  practicum en oefeningen:

    20

  %

  vormen van groepsleren:

    20

  %
  Verdere toelichting:

  De studenten maken een vergelijkende studie van een verzekering.  Een doorgedreven samenwerking met verschillende verzekeringsmaatschappijen, plaatsbezoeken, gastcolleges en uitdieping van bepaalde onderwerpen.

  Bespreking schadecases in groep en individueel door middel van een intensieve wisselwerking met schadebeheerders en directieleden  van verzekeringsmaatschappijen om zo te komen tot een zeer realistische leeromgeving.

   


  EVALUATIE

  Eerste examenperiode
  CategorieWeging van categorieën
  evaluatie25%
  examen in de examenreeks75%

  5/20 individueel werk : vergelijkende polissstudie

  15/20 mondeling examen


  tijd voor examinering
  uren

  0,15 

  Tweede examenperiode
  CategorieWeging van categorieën
  examen in de examenreeks100%

  Mondeling examen op 20 punten

   
  Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 03/12/2012
  Rechtspraktijk - Bank & insurance consultant - Verzekeringen: Wettelijke basis/1
    
  O.O. heeft componenten:Neen
  Afstudeerrichting//Leertraject:Bank & insurance consultant
  Code:1120400015
  Academiejaar:2012-2013
  Type:kern,
  Niveau:gespecialiseerd
  Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 3 - Module 1
  Contacturen:21
  Aantal studiepunten:3
  Totaal studietijd:78
  Examencontract:mogelijk
  Deliberatie:mogelijk
  Vrijstelling:mogelijk
  Onderwijstaal:
  Lector(en)Wim Van Den Broeck

   

  KORTE OMSCHRIJVING

  Een overzicht van de wettelijke bepalingen met betrekking tot het verzekeringswezen.


  COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
   Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

  Algemene competenties

  • BM01 Denk-en redeneervaardigheid
  • BM02 Verwerven en verwerken van informatie
  • BM03 Vermogen tot kritische reflectie en projectmatig werken.
  • BM06 Het vermogen van communiceren van informatie, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken.
  • BM07 Ingesteldheid tot levenslang leren.
  Algemene beroepsgerichte competenties
  • BM09 Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig kunnen definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën.
  • BM11 Een brede interesse en openheid hebben naar andere culturen, alsook kennis hebben van de actualiteit, de politiek alsook van het maatschappelijke en economische gebeuren.
  Beroepsspecifieke competenties
  • BM12 Hij kan gegevens verzamelen, vakliteratuur bijhouden, wetswijzigingen en evoluties in de rechtspraak opvolgen, een probleem analyseren, besluiten formuleren, vakgenoten en andere deskundigen consulteren
  • BM13 Hij kan juridische informatie systematisch verzamelen, analyseren en interpreteren, een eigen vakbibliotheek aanleggen en bruikbaar houden.
  • BM15 Hij doet de verslaggeving en volgt ze op, hij verzorgt de redactie van diverse juridische documenten (o.a. contracten, procedurestukken, schadedossiers, …, hij neemt de behandeling en de begeleiding van procedures voor zijn rekening.
  • BM17 Hij onderhoudt contacten met externe relaties, hij beheerst onderhandelings- en conflictsituaties, hij behandelt de betwiste zaken, start de nodige procedures, hij onderzoekt en definieert , via bevragingen, de behoefte van de klant, hij maakt afspraken met de klant en geeft hem feedback.
  • BM20 Hij kan zich vlot bewegen binnen de verschillende rechtsdisciplines, hij kan zich aanpassen aan verschillende werkomgevingen, hij kan zich concentreren op studie en opzoekwerk als creatief zijn in het opstellen van geschriften en tegelijk een vlot onderhandelaar zijn.
  • BM21 Hij kan de feiten objectief weergeven, heeft relativeringsvermogen, hij controleert de argumenten van de tegenpartij steeds op hun juistheid en tracht ze te ontzenuwen.
  • BM25 Hij beseft de noodzaak tot levenslang leren, hij heeft een nooit aflatende interesse voor de evoluties binnen het recht, hij heeft een brede maatschappelijke interesse die zich uit in het volgen van de actualiteit, parlementaire werkzaamheden en ethische kwesties
  • BM26 Hij kan zelfstandig juridische problemen analyseren en adviezen formuleren, hij heeft een zelfstandig tijdsbeheer dat niet noodzakelijk gebonden is aan de officiële werkuren, hij neemt initiatief in het doorgeven van relevante wijzigingen in wetgeving of rechtspraktijk aan betrokkenen
  • BM32 Hij kan een gemotiveerd standpunt verdedigen –ook tegen superieuren. Hij durft uit te komen voor zijn eigen mening.
  • BM33 Hij kan zich verplaatsen in de gevoelswereld/leefwereld van de klant waardoor hij een beter inzicht krijgt in de problematiek en de mogelijke oplossing ervan, hij kan de relevante vragen stellen aan de klant.
  • BM36 Hij heeft de vereiste kennis van wetgeving, rechtsleer, rechtspraak van: staatsrecht, administratief recht, burgerlijk recht, strafrecht, gerechtelijk privaatrecht, handels- en economisch recht, sociaal recht, fiscaal recht, milieurecht, … Afhankelijk van de gekozen studierichting beheerst hij grondig de juridische domeinen hieraan gerelateerd.

  SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN

  Basis rechtsbeginselen bijbrengen van het verzekeringsrecht.

  Algemene toelichting met betrekking tot verzekeringsstructuren, technieken en vormen.

   


  VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
  Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
  Om in te kunnen schrijven voor dit opleidingsonderdeel moet je geslaagd zijn voor het voltijds modelpakket deel 1 - rechtspraktijk.

  Andere begincompetenties
  Algemene kennis van het recht
  LEERINHOUDEN

  De verzekeringswereld

  Juridische basis

  Landverzekeringsovereenkomst

  RDR-overeenkomst


  STUDIEMATERIAAL
  Praktisch verzekeringsrecht, uitg. De Boeck, laatste versie
  WERKVORMEN
  Soort werkvorm    
  hoor- en werkcolleges:

   100

  %
  practicum en oefeningen:

    

  %

  vormen van groepsleren:

    

  %
  Verdere toelichting:

  EVALUATIE

  Eerste examenperiode
  CategorieWeging van categorieën
  examen in de examenreeks100%

  Mondeling examen op 20 punten


  tijd voor examinering
  uren

  0,15 

  Tweede examenperiode
  CategorieWeging van categorieën
  examen in de examenreeks100%

  Mondeling examen op 20 punten

   
  Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 01/10/2012