ECTS-database Plantijn Hogeschool
Bedrijfsmanagement - Voltijds modelpakket 1 - Rechtspraktijk
  
cataloognrbenamingstudiepunten
1120300000Boekhouden & handelsdocumenten (deel1)/23
1120300001Boekhouden & handelsdocumenten (deel2)/33
1120300010Verbintenissen/14
1120300012Economie/35
1120300013Juridische bronnen/13
1120300014Heuristiek/23
1120300015Toepassingen ICT I/23
1120300016Gerechtelijk recht I/23
1120300017Zakelijke en juridische communicatie I/33
1120300018Zakelijke en juridische communicatie I/43
1120300032Toepassingen ICT I/13
1120300034Zakenrecht/33
1120300036Personen- en familierecht/45
1120300037Bijzondere contracten/44
1120300039Frans I6
1120300040Engels I6
Voltijds modelpakket 1 - Rechtspraktijk - Boekhouden & handelsdocumenten (deel1)/2
  
O.O. heeft componenten:Neen
Afstudeerrichting//Leertraject:Rechtspraktijk
Code:1120300000
Academiejaar:2012-2013
Type:kernondersteunend,
Niveau:inleidend
Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 - Module 2
Contacturen:28
Aantal studiepunten:3
Totaal studietijd:78
Examencontract:mogelijk
Deliberatie:mogelijk
Vrijstelling:mogelijk
Onderwijstaal:
Lector(en)Patrick Stroobandt

 

KORTE OMSCHRIJVING
De cursus beoogt een brede basiskennis boekhouden bij te brengen. Daarbij zijn vooral inzicht en redeneervermogen belangrijk. Speciale aandacht wordt besteed aan de kernwoorden in boekhouden: schulden, bezittingen, vorderingen, kosten en opbrengsten.

COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
 Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

Algemene competenties

 • BM01 Denk-en redeneervaardigheid
 • BM02 Verwerven en verwerken van informatie
Algemene beroepsgerichte competenties
 • BM08 Teamgericht kunnen werken
Beroepsspecifieke competenties
 • BM23 Hij kan vertrouwen wekken bij de klant, hij onderhoudt contacten, overleg en afspraken met de klant, hij is bereid tot een compromis bij een conflict.
 • BM27 Hij kan kritiek verwerken, hij vindt een oplossing voor aanvankelijk “hopeloze” zaken en complexe problemen, hij neemt niet de weg van de minste weerstand bij conflicten, hij kan werken onder tijdsdruk.
 • BM32 Hij kan een gemotiveerd standpunt verdedigen –ook tegen superieuren. Hij durft uit te komen voor zijn eigen mening.
 • BM35 Hij kan in teamverband activiteiten plannen en evalueren, hij kan een probleemoplossend gesprek voeren, hij pleegt overleg met vakgenoten uit andere disciplines, hij is zich bewust van zijn relatie met de omgeving: hij onderkent de normen, waarden en posities binnen zijn beroepsgroep.
 • BM37 Hij heeft kennis van de micro- en macro economie. Hij kan een balans en resultatenrekening opstellen en analyseren.

SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
 • Het boekhoudsysteem begrijpen.
 • Kunnen werken met een rekeningstelsel en grondig de handelsdocumenten begrijpen die bedrijven en financiële instellingen gebruiken.

VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
geen

Andere begincompetenties
geen
LEERINHOUDEN

-  het systeem van het dubbel boekhouden

-  de balans en de balanssrekeningen

-  de resultatenrekeningen 

-  journaal en grootboek

- van begin tot eindbalans

- elementen van wetgeving

 


STUDIEMATERIAAL
een handboek: Boekhouden voor het beleid, Christine van Liedekerke, Guy Walraevens, Els Koolen en Luk van Haute. Uitgeverij: De Boek, 8ste druk, 2012
WERKVORMEN
Soort werkvorm    
hoor- en werkcolleges:

 50

%
practicum en oefeningen:

  40

%

vormen van groepsleren:

  10

%
Verdere toelichting:
Naast de hoorcolleges is er practicum met individuele feedback van de lector.

EVALUATIE

Eerste examenperiode
CategorieWeging van categorieën
examen in de examenreeks100%

Een schriftelijk examen op 20 punten met kennis-, inzichts- en toepassingsvragen 


tijd voor examinering
uren

3 

Tweede examenperiode
CategorieWeging van categorieën
examen in de examenreeks100%

Een schriftelijk examen op 20 punten met kennis-, inzichts- en toepassingsvragen.

 
Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 03/12/2012
Voltijds modelpakket 1 - Rechtspraktijk - Boekhouden & handelsdocumenten (deel2)/3
  
O.O. heeft componenten:Neen
Afstudeerrichting//Leertraject:Rechtspraktijk
Code:1120300001
Academiejaar:2012-2013
Type:kernondersteunend,
Niveau:inleidend
Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 - Module 3
Contacturen:28
Aantal studiepunten:3
Totaal studietijd:78
Examencontract:mogelijk
Deliberatie:mogelijk
Vrijstelling:mogelijk
Onderwijstaal:
Lector(en)Patrick Stroobandt

 

KORTE OMSCHRIJVING
De cursus beoogt een brede basiskennis boekhouden bij te brengen. Daarbij zijn inzicht en redeneringsvermogen belangrijk.

COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
 Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

Algemene competenties

 • BM01 Denk-en redeneervaardigheid
 • BM02 Verwerven en verwerken van informatie
Algemene beroepsgerichte competenties
 • BM08 Teamgericht kunnen werken
Beroepsspecifieke competenties
 • BM23 Hij kan vertrouwen wekken bij de klant, hij onderhoudt contacten, overleg en afspraken met de klant, hij is bereid tot een compromis bij een conflict.
 • BM30 Hij wacht niet op instructies, hij zoekt ook naar de niet-evidente weg
 • BM35 Hij kan in teamverband activiteiten plannen en evalueren, hij kan een probleemoplossend gesprek voeren, hij pleegt overleg met vakgenoten uit andere disciplines, hij is zich bewust van zijn relatie met de omgeving: hij onderkent de normen, waarden en posities binnen zijn beroepsgroep.
 • BM37 Hij heeft kennis van de micro- en macro economie. Hij kan een balans en resultatenrekening opstellen en analyseren.

SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
Vetrouwd zijn met de boekhoudkundige filosofie via boekhoudkundige kenrwoorden zoals schulden, bezittingen, vorderingen, kosten en opbrengsten van een organisatie.

VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
Om in te kunnen schrijven voor dit opleidingsonderdeel moet je je ook inschrijven voor: Boekhouden & handelsdocumenten (deel1)/2

Andere begincompetenties
geen
LEERINHOUDEN

-  De uitgebreide studie van de activa 

-  De uitgebreide studie van de passiva

-  Boekhoudkundige registratie op het einde van het jaar

-  Beleidsinstrumenten

 


STUDIEMATERIAAL
Een handboek: Boekhouden voor het beleid, Christine van Liedekerke, Guy Walraevens Els Koolen en Luk van Haute. Uitgeverij: De Boek, 8ste druk, 2012
WERKVORMEN
Soort werkvorm    
hoor- en werkcolleges:

 50

%
practicum en oefeningen:

  40

%

vormen van groepsleren:

  10

%
Verdere toelichting:
 • Hoorcolleges en werkcolleges
 • Practicum en oefeningen met individuele feedback van de lector.

EVALUATIE

Eerste examenperiode
CategorieWeging van categorieën
examen in de examenreeks100%

Een schriftelijk examen op 20 punten met kennis-, inzichts- en toepassingsvragen


tijd voor examinering
uren

3 

Tweede examenperiode
CategorieWeging van categorieën
examen in de examenreeks100%

Een schriftelijk examen op 20 punten met kennis-, inzichts- en toepassingsvragen 

 
Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 22/02/2013
Voltijds modelpakket 1 - Rechtspraktijk - Verbintenissen/1
  
O.O. heeft componenten:Neen
Afstudeerrichting//Leertraject:Rechtspraktijk
Code:1120300010
Academiejaar:2012-2013
Type:kern,
Niveau:uitdiepend
Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 - Module 1
Contacturen:42
Aantal studiepunten:4
Totaal studietijd:104
Examencontract:mogelijk
Deliberatie:mogelijk
Vrijstelling:mogelijk
Onderwijstaal:
Lector(en)Rudi Lecoutre

 

KORTE OMSCHRIJVING
'Verbintenissen' zoals omschreven in het Burgerlijk Wetboek wordt behandeld in dit vak.

COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
 Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

Algemene competenties

  Algemene beroepsgerichte competenties
   Beroepsspecifieke competenties

    SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
    Aan de hand van concrete en actuele voorbeelden de student duidelijk maken welke verbintenistechnische constructie voor de betrokken partij belangrijk is, maar tevens ook de student het inzicht doen verwerven om de juiste juridische oplossing aan te kunnen reiken.

    VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
    Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
    geen

    Andere begincompetenties

    Student dient een analytisch denkvermogen te hebben teneinde de concrete gevalstudies te kunnen oplossen.


    LEERINHOUDEN

    De vermogensrechtelijke verbintenis.

    Verbintenissen uit meerzijdige en eenzijdige rechtshandelingen

       -uit overeenkomst

       -uit eenzijdige rechtshandelingen en natuurlijke verbintenissen

    Verbintenissen uit de wet

       -quasi-contractuele verbintenissen

       -uit aansprakelijkheid, samenloop en coëxistentie

       -uit andermans daad voor zaken en dieren

       -schade en schadeloosstelling

       -aansprakelijkheid van de overheid

    Verbintenissen in het algemeen

       -modaliteiten

       -overgang

       -tenietgaan


    STUDIEMATERIAAL

    Handboek Burgerlijk Recht III, Studenteneditie - Intersentia

    Kopies aangeleverd tijdens de lessen

     


    WERKVORMEN
    Soort werkvorm    
    hoor- en werkcolleges:

     50

    %
    practicum en oefeningen:

      50

    %

    vormen van groepsleren:

      0

    %
    Verdere toelichting:

    Verplichte aanwezigheid tijdens de hoorcolleges.

    Elke student bereidt de volgende lesinhoud voor teneinde te participeren in een groepsgesprek.

    Opdrachten worden enkel tijdens de hoorcolleges afgegeven aan de studenten door de lector.

     


    EVALUATIE

    Eerste examenperiode
    CategorieWeging van categorieën
    examen in de examenreeks100%

    Schriftelijk examen op 20 punten:

    Er worden zowel theoretische vragen als casuïstiek voorgelegd.


    tijd voor examinering
    uren

    2 

    Tweede examenperiode
    CategorieWeging van categorieën
    examen in de examenreeks100%

    Zelfde regeling als in eerste zittijd.
     
    Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 01/10/2012
    Voltijds modelpakket 1 - Rechtspraktijk - Economie/3
      
    O.O. heeft componenten:Neen
    Afstudeerrichting//Leertraject:Rechtspraktijk
    Code:1120300012
    Academiejaar:2012-2013
    Type:kernondersteunend,
    Niveau:inleidend
    Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 - Module 1
    Contacturen:49
    Aantal studiepunten:5
    Totaal studietijd:130
    Examencontract:mogelijk
    Deliberatie:mogelijk
    Vrijstelling:mogelijk
    Onderwijstaal:
    Lector(en)Patrick Stroobandt

     

    KORTE OMSCHRIJVING

    De student wordt vertrouwd gemaakt met het consumenten en -producentengedrag, met prijsvorming en andere relevante economische begrippen. De actualiteit wordt gevolgd om een duidelijk verband te leggen tussen theorie en praktijk. De verschillende economische verschijnselen zoals inflatie, deflatie, bruto binnenlands product, economische groei, uitleg over de werking van internationale instellingen worden door de studenten in groep onderzocht en door middel van peer teaching voorgesteld. Practische toepassingen en cases zorgen voor een vertrouwdheid met het economisch gebeuren in de meest brede zin. Hierbij leert de student eveneens informatie te interpreteren en verwerken.


    COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
     Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

    Algemene competenties

    • BM01 Denk-en redeneervaardigheid
    • BM02 Verwerven en verwerken van informatie
    • BM06 Het vermogen van communiceren van informatie, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken.
    Algemene beroepsgerichte competenties
    • BM10 Het besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk.
    Beroepsspecifieke competenties
    • BM32 Hij kan een gemotiveerd standpunt verdedigen –ook tegen superieuren. Hij durft uit te komen voor zijn eigen mening.
    • BM37 Hij heeft kennis van de micro- en macro economie. Hij kan een balans en resultatenrekening opstellen en analyseren.

    SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
    • Vraag en aanbod kunnen afleiden in een markt van volkomen concurrentie en monopolie.
    • Kennnis en inzicht hebben in een aantal macro-economische variabelen (inflatie,werkloosheid,conjunctuur, budgettaire en monetaire politiek...).
    • Actualiteit kunnen vertalen naar de behandelde leerstof.

    VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
    Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
    geen

    Andere begincompetenties
     
   • basiskennis rekenen (getallen, basis algebra, eerstegraadsvergelijkingen)

   • LEERINHOUDEN

    - Inleidende begrippen

    - Consumentengedrag

    - Producentengedrag

    - De prijsvorming

    - Macro-economische grootheden: economische kringloop en nationale rekeningen

    - De hoogte van het Nationaal Inkoman

    - Geld, monetair beleid en inflatie

    - Het internationaal betalingsverkeer

    - Het internationaal handelsverkeer

    - De economische groei

    - De rol van de Overheid


    STUDIEMATERIAAL

    Handboek: " Economie vandaag 2012 " van Sonia De Velder, Yvan De Cnuydt, Academia press;    WERKVORMEN
    Soort werkvorm    
    hoor- en werkcolleges:

     50

    %
    practicum en oefeningen:

      40

    %

    vormen van groepsleren:

      10

    %
    Verdere toelichting:

    Werkvormen :

    - hoorcolleges

    - praktica

    - groepswerken


    EVALUATIE

    Eerste examenperiode
    CategorieWeging van categorieën
    evaluatie20%
    examen in de examenreeks80%


     

     


    tijd voor examinering
    uren

    2 

    Tweede examenperiode
    CategorieWeging van categorieën
    examen in de examenreeks100%

    Een schriftelijk examen op 20 punten.

     
    Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 22/02/2013
    Voltijds modelpakket 1 - Rechtspraktijk - Juridische bronnen/1
      
    O.O. heeft componenten:Neen
    Afstudeerrichting//Leertraject:Rechtspraktijk
    Code:1120300013
    Academiejaar:2012-2013
    Type:kern,
    Niveau:inleidend
    Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 - Module 1
    Contacturen:28
    Aantal studiepunten:3
    Totaal studietijd:78
    Examencontract:mogelijk
    Deliberatie:mogelijk
    Vrijstelling:mogelijk
    Onderwijstaal:
    Lector(en)Frans Lauwers

     

    KORTE OMSCHRIJVING
    Definitie van recht. Recht t.o.v. de historische achtergrond. De diverse bronnen van recht, waaronder wetgeving, rechtsspraak en rechtsleer, algemene rechtsbeginselen en gewoonterecht. De politieke instellingen en de organisatie van Hoven en Rechtbanken in België. Overzicht van de subjectieve rechten. Bespreking van enkele algemene basisbegrippen in het recht.

    COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
     Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

    Algemene competenties

    • BM02 Verwerven en verwerken van informatie
    Algemene beroepsgerichte competenties
    • BM10 Het besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk.
    Beroepsspecifieke competenties
    • BM19 Hij kan de rechtsbronnen nauwkeurig interpreteren, zijn werk op een efficiënte en ordelijke wijze organiseren –ook onder tijdsdruk-, hij respecteert afspraken en termijnen, hij maakt een accuraat gebruik van de juridische terminologie.
    • BM36 Hij heeft de vereiste kennis van wetgeving, rechtsleer, rechtspraak van: staatsrecht, administratief recht, burgerlijk recht, strafrecht, gerechtelijk privaatrecht, handels- en economisch recht, sociaal recht, fiscaal recht, milieurecht, … Afhankelijk van de gekozen studierichting beheerst hij grondig de juridische domeinen hieraan gerelateerd.

    SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
    Verkrijgen van een algemeen overkoepelend inzicht in de betekenis, het ontstaan, de werking en de inhoud van het recht.

    VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
    Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
    geen

    Andere begincompetenties
    Correct taalgebruik.
    LEERINHOUDEN

    1. Definitie van recht

    2.  Bronnen van het recht

    3. Indeling van het recht

    4. De subjectieve rechten

    5. De rechterlijke organisatie

    6. Studie van het staatsbestel en de instellingen.


    STUDIEMATERIAAL

    Studentensyllabus, Frans Lauwers

    WERKVORMEN
    Soort werkvorm    
    hoor- en werkcolleges:

     100

    %
    practicum en oefeningen:

      

    %

    vormen van groepsleren:

      

    %
    Verdere toelichting:

    EVALUATIE

    Eerste examenperiode
    CategorieWeging van categorieën
    examen in de examenreeks100%

    Schriftelijk examen op 20 punten: 4 vragen van 5 punten

    1. Terminologie

    2. Inzicht

    3.- 4. Theoretische kennis van de geziene leerstof    tijd voor examinering
    uren

    2 

    Tweede examenperiode
    CategorieWeging van categorieën
    examen in de examenreeks100%

    Idem eerste zittijd

     
    Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 01/10/2012
    Voltijds modelpakket 1 - Rechtspraktijk - Heuristiek/2
      
    O.O. heeft componenten:Neen
    Afstudeerrichting//Leertraject:Rechtspraktijk
    Code:1120300014
    Academiejaar:2012-2013
    Type:kern,
    Niveau:uitdiepend
    Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 - Module 2
    Contacturen:28
    Aantal studiepunten:3
    Totaal studietijd:78
    Examencontract:mogelijk
    Deliberatie:mogelijk
    Vrijstelling:mogelijk
    Onderwijstaal:
    Lector(en)Frans Lauwers

     

    KORTE OMSCHRIJVING

    Vindplaatsen, het raadplegen en lezen van de diverse kenbronnen van recht.

    Juridisch schrijven - gebruik van de juridische afkortingen.

    Kennismaking met de bibliotheken en de daarin aanwezige databanken.

    Toelichting bij de praktische opdracht, zijnde een korte bespreking over een rechtsonderwerp.


     


    COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
     Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

    Algemene competenties

    • BM02 Verwerven en verwerken van informatie
    Algemene beroepsgerichte competenties
     Beroepsspecifieke competenties
     • BM12 Hij kan gegevens verzamelen, vakliteratuur bijhouden, wetswijzigingen en evoluties in de rechtspraak opvolgen, een probleem analyseren, besluiten formuleren, vakgenoten en andere deskundigen consulteren
     • BM13 Hij kan juridische informatie systematisch verzamelen, analyseren en interpreteren, een eigen vakbibliotheek aanleggen en bruikbaar houden.
     • BM16 Hij doet controle op de juiste interpretatie van wetgeving, rechtspraak en procedures, hij controleert het bestaan van nieuwe wetgeving en zorgt voor de verspreiding ervan,hij doet opvolging van contracten, termijnen.
     • BM19 Hij kan de rechtsbronnen nauwkeurig interpreteren, zijn werk op een efficiënte en ordelijke wijze organiseren –ook onder tijdsdruk-, hij respecteert afspraken en termijnen, hij maakt een accuraat gebruik van de juridische terminologie.
     • BM31 Hij kan de vakliteratuur hanteren, hij blijft door constante studie op de hoogte van de evolutie van het recht.

     SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
     Bronnen van het recht kennen en basisvaardigheden heuristiek verwerven.

     VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
     Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
     'Om in te kunnen schrijven voor dit opleidingsonderdeel moet je je ook inschrijven voor: Juridische bronnen/1.'
     'Om in te kunnen schrijven voor dit opleidingsonderdeel moet je je ook inschrijven voor Juridische bronnen/1'


     Andere begincompetenties
     Inleiding tot het recht : algemeen inzicht verworven hebben in de betekenis, het ontstaan en de werking van het recht.
     LEERINHOUDEN

     1. WETGEVING 
     De kenbronnen van het wettenrecht, Opzoekingsmethode, Lezen van wetgeving

     2.RECHTSPRAAK

     Wat is rechtspraak. Vindplaatsen en opzoekingsmethode. Lezen van rechtspraak

     3. RECHTSLEER

     Betekenis en waarde van rechtsleer, vindplaatsen, opzoekingsmetchode.Lezen van rechtsleer

     4. INTERNATIONALE BRONNEN

     Hoe en waar consulteren. Betekenis voor de Belgische rechtspraktijk

     5.JURIDISCH SCHRIJVEN :

     Juridische verwijzingen en afkortingen

     6. PRAKTISCH WERK : OPZOEKINGEN BIBLIOTHEEK ,TOEPASSING EN KORTE STUDIE VAN EEN RECHTSONDERWERP


     STUDIEMATERIAAL
     • W. SCHREURS, ea. Praktijkboek RECHTSMETHODOLOGIE, Die Keure
     • INTERUNIVERSITAIRE COMMMISSIE JURIDISCHE VERWIJZINGEN EN AFKORTINGEN, Juridische verwijzingen en afkortingen, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen - 4de uitgave, 2008.
     • VRG-codex 2010-2011, Kluwer.

      

      


     WERKVORMEN
     Soort werkvorm    
     hoor- en werkcolleges:

      65

     %
     practicum en oefeningen:

       35

     %

     vormen van groepsleren:

       0

     %
     Verdere toelichting:

     EVALUATIE

     Eerste examenperiode
     CategorieWeging van categorieën
     evaluatie50%
     examen in de examenreeks50%

     • De studenten worden beoordeeld op basis van een theoretisch examen en op basis van een opgave die zij dienen te maken. 
     • De studenten krijgen een opgave waarbij zij aan de hand van een opgegeven juridisch trefwoord een korte nota moeten opmaken, bespreken en plaatsen in zijn context met verwerking van de rechtspraak en de rechtsleer desbetreffend.
     • De paper dient ingeleverd te worden ten laatste tijdens de laatste lesweek van de module. Laattijdig ingediende opgaven krijgen een nul als beoordeling.     tijd voor examinering
     uren

     2 

     Tweede examenperiode
     CategorieWeging van categorieën
     evaluatie50%
     examen in de examenreeks50%

     Voor tweede zittijd dienen de studenten een opgave te maken overeenkomstig de opgave in eerste zittijd. De opgaven worden bekendgemaakt onmiddellijk na de proclamatie en kunnen tevens afgehaald worden op het studentensecretariaat.
      
     Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 03/12/2012
     Voltijds modelpakket 1 - Rechtspraktijk - Toepassingen ICT I/2
       
     O.O. heeft componenten:Neen
     Afstudeerrichting//Leertraject:Rechtspraktijk
     Code:1120300015
     Academiejaar:2012-2013
     Type:kernondersteunend,
     Niveau:inleidend
     Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 - Module 2
     Contacturen:28
     Aantal studiepunten:3
     Totaal studietijd:78
     Examencontract:mogelijk
     Deliberatie:mogelijk
     Vrijstelling:mogelijk
     Onderwijstaal:
     Lector(en)Mireille Soudyn
     Kiki Gerené

      

     KORTE OMSCHRIJVING
     Tijdens module 2 leer je op een professionele manier teksten verwerken. Er wordt zorgvuldig aandacht besteed aan technieken die in het bedrijfsleven een must zijn om efficiënt te werken. De theorie wordt door middel van praktijkgerichte toepassingen ingeoefend. Studenten die niet over de elementaire basiskennis van Word beschikken kunnen deze bijwerken in zelfstudie. Indien je nog niet tienvinger en blind kan typen, dien je dit in te studeren aan de hand van een computergestuurd zelfstudiepakket (Typ Top Vandaag).

     COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
      Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

     Algemene competenties

     • BM01 Denk-en redeneervaardigheid
     • BM02 Verwerven en verwerken van informatie
     • BM03 Vermogen tot kritische reflectie en projectmatig werken.
     • BM04 Creativiteit
     Algemene beroepsgerichte competenties
     • BM09 Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig kunnen definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën.
     Beroepsspecifieke competenties
     • BM27 Hij kan kritiek verwerken, hij vindt een oplossing voor aanvankelijk “hopeloze” zaken en complexe problemen, hij neemt niet de weg van de minste weerstand bij conflicten, hij kan werken onder tijdsdruk.
     • BM30 Hij wacht niet op instructies, hij zoekt ook naar de niet-evidente weg
     • BM38 Hij is een gevorderd gebruiker van Microsoft Office pakket. Verder hanteert hij elektronische informatie-, communicatie- en organisatietechnologie in zijn dagdagelijkse beroepspraktijk. Daarnaast kan hij werken met specifieke juridische software.

     SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
     • Op zelfstandige wijze met Word 2007 kunnen werken.
     • Er wordt van de studenten verwacht dat zij een volledige klavierbeheersing hebben.
     • Inzicht hebben in de werkwijze van de aangeleerde Wordonderdelen.
     • Vanuit een grondig inzicht de verschillende handelingen in Word integreren in nieuwe situaties.
     • Kunnen aangeven welke de meest efficiënte manier is om een probleem binnen Word op te lossen.

     VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
     Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
     Om in te kunnen schrijven voor dit opleidingsonderdeel moet je je ook inschrijven voor: Toepassingen ICT I/1

     Andere begincompetenties
     • Het klavier met tien vingers kunnen bedienen.
     • De basis van Word beheersen en indien nodig ze in zelfstudie aanleren.
     • Oefeningen en/of problemen moeten de studenten efficiënt kunnen oplossen binnen een beperkt tijdsbestek

     LEERINHOUDEN
     • BIN-normen en APA-normen
     • Stijlen
     • Thema's
     • Paginaopmaak
     • Kop- en voetteksten
     • Voet- en eindnoten
     • Secties
     • Tabellen en kolommen
     • Tekstvakken en WordArt
     • SmartArt
     • Bijschriften
     • Velden
     • Inhoudsopgave, lijsten en index
     • Praktijkgerichte teksten en oefeningen

     STUDIEMATERIAAL
     • Ms Word 2007: E. Van den Broeck en E. Cuypers uitgeverij De Boeck nv ISBN 978 90 455 2404 7
     • BIN-normen: efficiënte communicatie: uitgeverij Licap
     • Voor de studenten zonder klavierkennis: Typ-top plus vandaag: G. Bonte, D. Vandeputte, K.Six uitgeverij De Boeck nv
     • Oefeningensyllabus bij Universitas

     WERKVORMEN
     Soort werkvorm    
     hoor- en werkcolleges:

      50

     %
     practicum en oefeningen:

       50

     %

     vormen van groepsleren:

       0

     %
     Verdere toelichting:
     • Hoorcolleges met vraag- en leergesprekken, gevolgd door practicum en oefeningen. 
     • Bij het einde van de cursus zijn er begeleidingsmomenten voor individuele vraagstelling door studenten, feedback door docent.
     • De student krijgt een studiewijzer (SW) ter beschikking als steun in het leerproces, met aanvullende informatie over het opleidingsonderdeel zoals de werkvormen, de opdrachten, de leerinhouden en de evaluatie.
     • Regelmatig krijgen de studenten een practicumoefening die ze ad hoc moeten verwerken. Op deze manier kunnen ze hun vorderingen en/of tekortkomingen evalueren.

      


     EVALUATIE

     Eerste examenperiode
     CategorieWeging van categorieën
     examen in de examenreeks100%

     • Typ-top proef wordt gequoteerd op 4 punten.
     • Examen wordt gequoteerd op 16 punten en duurt 75 minuten + 15 minuten voorzien voor Typ-top proef
     • Examen wordt afgelegd met gesloten boek.
     • Inhaalexamen wordt gequoteerd op 16 punten en duurt 75 minuten. + 15 minuten voorzien voor Typ-top proef
     • Om technische redenen is het niet toegestaan na het officiële aanvangsuur aan het examen deel te nemen. De aanvangstijd zoals meegedeeld op het rooster zal strikt gehanteerd worden. Studenten dienen een kwartier op voorhand aanwezig te zijn aan het juiste lokaal. Wanneer de deur van het examenlokaal gesloten wordt, betekent dit het begin van de examensessie. Wie te laat komt, kan dus niet meer deelnemen. De studenten dienen zich te houden aan de timing en aan de afspraken die gelden voor de examengroep waarin ze zijn ingedeeld. Het is bijgevolg niet toegestaan te wisselen van examengroep. De toezichthoudende lectoren zullen deze afspraken stipt opvolgen.
      Tijdens het examen dient er om de 5 minuten tussentijds bewaard te worden op de vereiste plaats. Indien het pakket tijdens het examen blokkeert/afsluit krijgt de student 5 minuten extra werktijd. De voorziene werktijd wordt bij de aanvang van het examen meegedeeld. Er mag niet langer worden gewerkt dan de opgegeven werktijd. Alleen bestanden die op de vereiste plaats bewaard zijn worden aanvaard. De plaats waar de bestanden moeten worden bewaard, wordt meegedeeld bij de aanvang van het examen en op de examenkopij.
     • Zie SW voor aanvullende informatie over dit opleidingsonderdeel.

     tijd voor examinering
     uren

     1.25 

     Tweede examenperiode
     CategorieWeging van categorieën
     examen in de examenreeks100%

     Idem eerste zittijd
       
      Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 03/12/2012
      Voltijds modelpakket 1 - Rechtspraktijk - Gerechtelijk recht I/2
        
      O.O. heeft componenten:Neen
      Afstudeerrichting//Leertraject:Rechtspraktijk
      Code:1120300016
      Academiejaar:2012-2013
      Type:kern,
      Niveau:uitdiepend
      Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 - Module 2
      Contacturen:28
      Aantal studiepunten:3
      Totaal studietijd:78
      Examencontract:mogelijk
      Deliberatie:mogelijk
      Vrijstelling:mogelijk
      Onderwijstaal:
      Lector(en)Dirk Scheers

       

      KORTE OMSCHRIJVING
      In het eerste deel van Gerechtelijk Privaatrecht worden de basisbegrippen van het burgerlijk procesrecht behandeld. Daarbij wordt een overzicht gegeven van de rechterlijke organisatie en de organisatie van enkele specifieke juridische beroepen. Tenslotte wordt een overzicht gegeven van de bevoegdheid van de verschillende rechtscolleges.

      COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
       Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

      Algemene competenties

      • BM01 Denk-en redeneervaardigheid
      • BM02 Verwerven en verwerken van informatie
      • BM07 Ingesteldheid tot levenslang leren.
      Algemene beroepsgerichte competenties
      • BM09 Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig kunnen definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën.
      • BM10 Het besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk.
      • BM11 Een brede interesse en openheid hebben naar andere culturen, alsook kennis hebben van de actualiteit, de politiek alsook van het maatschappelijke en economische gebeuren.
      Beroepsspecifieke competenties
      • BM12 Hij kan gegevens verzamelen, vakliteratuur bijhouden, wetswijzigingen en evoluties in de rechtspraak opvolgen, een probleem analyseren, besluiten formuleren, vakgenoten en andere deskundigen consulteren
      • BM19 Hij kan de rechtsbronnen nauwkeurig interpreteren, zijn werk op een efficiënte en ordelijke wijze organiseren –ook onder tijdsdruk-, hij respecteert afspraken en termijnen, hij maakt een accuraat gebruik van de juridische terminologie.
      • BM25 Hij beseft de noodzaak tot levenslang leren, hij heeft een nooit aflatende interesse voor de evoluties binnen het recht, hij heeft een brede maatschappelijke interesse die zich uit in het volgen van de actualiteit, parlementaire werkzaamheden en ethische kwesties
      • BM31 Hij kan de vakliteratuur hanteren, hij blijft door constante studie op de hoogte van de evolutie van het recht.
      • BM36 Hij heeft de vereiste kennis van wetgeving, rechtsleer, rechtspraak van: staatsrecht, administratief recht, burgerlijk recht, strafrecht, gerechtelijk privaatrecht, handels- en economisch recht, sociaal recht, fiscaal recht, milieurecht, … Afhankelijk van de gekozen studierichting beheerst hij grondig de juridische domeinen hieraan gerelateerd.

      SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
      • De student heeft inzicht in de basiskenmerken van het burgerlijk procesrecht, rechterlijke organisatie en de organisatie van een aantal juridische beroepen en ambten. De student kan dit inzicht aantonen door het oplossen van concrete en praktijkgerichte casussen.
      • De student kan aan de hand van een concrete hoofdeis of tusseneis de bevoegde rechter bepalen.

      VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
      Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
      geen

      Andere begincompetenties

      De student wordt verondersteld  inzicht te hebben in de begrippen rechtsleer, rechtspraak en kan juridische bronnen consulteren.


      LEERINHOUDEN
       

      DEEL I: ALGEMENE BEGINSELEN

      Titel I Wezen en functie van het gerechtelijk recht

      • Hoofdstuk 1: Begripsomschrijving
      • Hoofdstuk 2: Bronnen
      • Hoofdstuk 3: Karaktertrekken
      • Hoofdstuk 4: Basisbeginselen
      • Hoofdstuk 5: Toepassingsgebied

      Titel II Basisbegrippen van het gerechtelijk recht

      • Hoofdstuk 1: De rechtsvordering
      • Hoofdstuk 2: Het geschil
      • Hoofdstuk 3: Het geding
      • Hoofdstuk 4: De rechtsprekende handeling

      Titel III Rechterlijke organisatie

      • Hoofdstuk 1: Staatsmacht
      • Hoofdstuk 2: De Hoge Raad voor de Justitie en de Adviesraad van de Magistratuur
      • Hoofdstuk 3: Leden van de rechterlijke macht
      • Hoofdstuk 4: Medewerkers van het gerecht

      DEEL II DE BEVOEGDHEID

      Titel I Begripsomschrijving

      • Hoofdstuk 1: Rechtsmacht
      • Hoofdstuk 2: Bevoegdheid

      Titel II Rechtskarakter

      • Hoofdstuk 1: Rechtsmacht
      • Hoofdstuk 2: Bevoegdheid

      Titel III Algemene beginselen

      • Hoofdstuk 1: Materiële bevoegdheid
      • Hoofdstuk 2: Territoriale bevoegdheid

      Titel IV Bevoegdheidsregeling

      • Hoofdstuk 1: Materiële bevoegdheid
      • Hoofdstuk 2: Territoriale bevoegdheid
      • Hoofdstuk 3: Bevoegdheidsincidenten

      STUDIEMATERIAAL
     • Gerechtelijk Wetboek
     • LAENENS, J., BROECKX, K., SCHEERS, D. en THIRIAR P., Handboek gerechtelijk recht, Antwerpen, Intersentia, 2008. (studenteneditie)
     • Door middel van het handboek kunnen de colleges gevolgd worden en kan de student de leerstof verder uitdiepen.

     • WERKVORMEN
      Soort werkvorm    
      hoor- en werkcolleges:

       90

      %
      practicum en oefeningen:

        5

      %

      vormen van groepsleren:

        5

      %
      Verdere toelichting:
      • Hoorcolleges.
      • Begeleidingsmomenten: individuele vraagstelling door studenten, onmiddellijke en mondelinge feedback door docent.
      • Voor de persoonlijke verwerking krijgt de student oefeningen ter beschikking die tijdens het laatste college in groep worden besproken.

      EVALUATIE

      Eerste examenperiode
      CategorieWeging van categorieën
      examen in de examenreeks100%

      Schriftelijk examen over twee uren met tien praktijkvragen die met gebruik van het wetboek behandeld dienen te worden. Elke vraag staat telkens voor twee punten. De antwoorden dienen telkens gemotiveerd te worden en de toe te passen wetgeving dient aangegeven te worden. Een niet gemotiveerd antwoord, ook al is het correct, wordt met een nul gequoteerd. Op het examen mag het wetboek worden gebruikt. In het wetboek is onderlijnen en kleuren toegelaten maar geschreven tekst of cijfers zijn niet toegelaten.


      tijd voor examinering
      uren

      2 

      Tweede examenperiode
      CategorieWeging van categorieën
      examen in de examenreeks100%

      Idem eerste periode.

       
      Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 03/12/2012
      Voltijds modelpakket 1 - Rechtspraktijk - Zakelijke en juridische communicatie I/3
        
      O.O. heeft componenten:Neen
      Afstudeerrichting//Leertraject:Rechtspraktijk
      Code:1120300017
      Academiejaar:2012-2013
      Type:kernondersteunend,
      Niveau:inleidend
      Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 - Module 3
      Contacturen:28
      Aantal studiepunten:3
      Totaal studietijd:78
      Examencontract:niet mogelijk
      Deliberatie:mogelijk
      Vrijstelling:mogelijk
      Onderwijstaal:
      Lector(en)Bart Verstraeten

       

      KORTE OMSCHRIJVING
      Je leert in een zakelijke context effectief en efficiënt communiceren. De nadruk ligt op zakelijke en juridische correspondentie.

      COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
       Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

      Algemene competenties

      • BM01 Denk-en redeneervaardigheid
      • BM02 Verwerven en verwerken van informatie
      • BM04 Creativiteit
      • BM06 Het vermogen van communiceren van informatie, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken.
      • BM07 Ingesteldheid tot levenslang leren.
      Algemene beroepsgerichte competenties
      • BM08 Teamgericht kunnen werken
      • BM11 Een brede interesse en openheid hebben naar andere culturen, alsook kennis hebben van de actualiteit, de politiek alsook van het maatschappelijke en economische gebeuren.
      Beroepsspecifieke competenties
      • BM17 Hij onderhoudt contacten met externe relaties, hij beheerst onderhandelings- en conflictsituaties, hij behandelt de betwiste zaken, start de nodige procedures, hij onderzoekt en definieert , via bevragingen, de behoefte van de klant, hij maakt afspraken met de klant en geeft hem feedback.
      • BM32 Hij kan een gemotiveerd standpunt verdedigen –ook tegen superieuren. Hij durft uit te komen voor zijn eigen mening.
      • BM33 Hij kan zich verplaatsen in de gevoelswereld/leefwereld van de klant waardoor hij een beter inzicht krijgt in de problematiek en de mogelijke oplossing ervan, hij kan de relevante vragen stellen aan de klant.
      • BM34 Hij is zich bewust van het vertrouwelijk karakter van de informatie waarover hij beschikt, hij respecteert en waardeert zijn medewerkers, hij geeft alleen opbouwende kritiek aan zijn medewerkers, hij gaat constructief om met zijn opposanten.
      • BM35 Hij kan in teamverband activiteiten plannen en evalueren, hij kan een probleemoplossend gesprek voeren, hij pleegt overleg met vakgenoten uit andere disciplines, hij is zich bewust van zijn relatie met de omgeving: hij onderkent de normen, waarden en posities binnen zijn beroepsgroep.

      SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
      • Inzicht verwerven in overtuigende presentaties.
      • Ontvanger- en doelgericht communiceren op basisniveau.
      • Teksten van een passende structuur voorzien.
      • Schrijfstijl optimaliseren op woord- en zinsniveau.  
      • Informatieve brieven en e-mails schrijven.
      • Correspondentie vormgeven met de BIN-normen.
      • De werkwoordspelling van het Nederlands beheersen.
      • Algemene woordenschat uitbreiden.
      • Gericht zijn op correct taalgebruik en daarvoor zonodig externe hulpbronnen inschakelen.

      VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
      Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
      geen

      Andere begincompetenties
      De student(e) beschikt voor Nederlands over het niveau B2-C1 (Europees Referentiekader).
      LEERINHOUDEN
      • Ontvanger- en doelgerichte communicatie
      • Tekstsamenhang
      • Tekstopbouw
      • Schrijfstijl: nauwkeurigheid en bondigheid
      • Presentaties
      • (Juridische) brieven en e-mails: algemeen
      • Vormgeving van correspondentie: BIN-normen
      • Briefsoorten: informatie geven en informatie vragen
      • Werkwoordspelling
      • Algemene woordenschat

      STUDIEMATERIAAL
      • Cursus Zakelijke en juridische communicatie module I,3 (theorie mondelinge en schriftelijke communicatie; oefeningen).
      • Knispel, K. (2012). Zakelijke communicatie Schriftelijk. Amsterdam: Pearson Education.
       (handboek - papieren en elektronische versie - met theorie en oefeningen zakelijk schrijven en zakelijke correspondentie) 
      • P-schijf: uitwerkingen van sommige oefeningen en extra materiaal 

       


      WERKVORMEN
      Soort werkvorm    
      hoor- en werkcolleges:

       70

      %
      practicum en oefeningen:

        20

      %

      vormen van groepsleren:

        10

      %
      Verdere toelichting:
      • Hoor- en werkcolleges met leergesprekken
      • Oefeningensessies: individueel en in groep (meestal met coaching)

       


      EVALUATIE

      Eerste examenperiode
      CategorieWeging van categorieën
      examen in de examenreeks100%

      Digitaal en/of schriftelijk examen (20 ptn.)
      Inzichts- en toepassingsvragen via een (elektronische) meerkeuzetoets (en schriftelijke open vragen)
      Criteria:
      1. geïntegreerde kennis
      2. efficiënt en correct taalgebruik
      3. effectief taalgebruik


      tijd voor examinering
      uren

      1 

      Tweede examenperiode
      CategorieWeging van categorieën
      examen in de examenreeks100%

      Schriftelijk examen: 20 ptn.
      idem

       
      Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 22/02/2013
      Voltijds modelpakket 1 - Rechtspraktijk - Zakelijke en juridische communicatie I/4
        
      O.O. heeft componenten:Neen
      Afstudeerrichting//Leertraject:Rechtspraktijk
      Code:1120300018
      Academiejaar:2012-2013
      Type:kernondersteunend,
      Niveau:inleidend
      Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 - Module 4
      Contacturen:28
      Aantal studiepunten:3
      Totaal studietijd:78
      Examencontract:niet mogelijk
      Deliberatie:mogelijk
      Vrijstelling:mogelijk
      Onderwijstaal:
      Lector(en)Bart Verstraeten

       

      KORTE OMSCHRIJVING
      Je leert in een zakelijke en juridische context effectief en efficiënt communiceren. De nadruk ligt op vergaderen en notuleren.

      COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
       Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

      Algemene competenties

      • BM01 Denk-en redeneervaardigheid
      • BM02 Verwerven en verwerken van informatie
      • BM04 Creativiteit
      • BM06 Het vermogen van communiceren van informatie, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken.
      • BM07 Ingesteldheid tot levenslang leren.
      Algemene beroepsgerichte competenties
      • BM08 Teamgericht kunnen werken
      • BM11 Een brede interesse en openheid hebben naar andere culturen, alsook kennis hebben van de actualiteit, de politiek alsook van het maatschappelijke en economische gebeuren.
      Beroepsspecifieke competenties
      • BM14 Hij kan bedrijfsjuridische adviezen formuleren (aan personeel en directie) in zijn domein van tewerkstelling, hij is in staat om juridische teksten te synthetiseren en te vulgariseren, hij verleent advies buiten het bedrijf (aan klanten, overheid, andere bedrijven, …).
      • BM15 Hij doet de verslaggeving en volgt ze op, hij verzorgt de redactie van diverse juridische documenten (o.a. contracten, procedurestukken, schadedossiers, …, hij neemt de behandeling en de begeleiding van procedures voor zijn rekening.
      • BM17 Hij onderhoudt contacten met externe relaties, hij beheerst onderhandelings- en conflictsituaties, hij behandelt de betwiste zaken, start de nodige procedures, hij onderzoekt en definieert , via bevragingen, de behoefte van de klant, hij maakt afspraken met de klant en geeft hem feedback.
      • BM21 Hij kan de feiten objectief weergeven, heeft relativeringsvermogen, hij controleert de argumenten van de tegenpartij steeds op hun juistheid en tracht ze te ontzenuwen.
      • BM23 Hij kan vertrouwen wekken bij de klant, hij onderhoudt contacten, overleg en afspraken met de klant, hij is bereid tot een compromis bij een conflict.
      • BM32 Hij kan een gemotiveerd standpunt verdedigen –ook tegen superieuren. Hij durft uit te komen voor zijn eigen mening.
      • BM33 Hij kan zich verplaatsen in de gevoelswereld/leefwereld van de klant waardoor hij een beter inzicht krijgt in de problematiek en de mogelijke oplossing ervan, hij kan de relevante vragen stellen aan de klant.
      • BM34 Hij is zich bewust van het vertrouwelijk karakter van de informatie waarover hij beschikt, hij respecteert en waardeert zijn medewerkers, hij geeft alleen opbouwende kritiek aan zijn medewerkers, hij gaat constructief om met zijn opposanten.
      • BM35 Hij kan in teamverband activiteiten plannen en evalueren, hij kan een probleemoplossend gesprek voeren, hij pleegt overleg met vakgenoten uit andere disciplines, hij is zich bewust van zijn relatie met de omgeving: hij onderkent de normen, waarden en posities binnen zijn beroepsgroep.

      SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
      • Zakelijke teksten treffend mondeling en schriftelijk samenvatten.
      • Schrijfstijl optimaliseren door ambtelijk taalgebruik te vermijden.
      • Gericht zijn op correct taalgebruik en daarvoor zo nodig externe hulpbronnen inschakelen.
      • Luistergedrag optimaliseren en doeltreffend aantekeningen maken.
      • Beknopte vergaderverslagen opstellen.
      • Probleemoplossende vergaderingen houden.
      • Constructief omgaan met conflicten.
      • De basisvaardigheden van het onderhandelen beheersen.
      • De Nederlandse spellingregels toepassen.
      • Algemene woordenschat uitbreiden.

      VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
      Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
      geen

      Andere begincompetenties
      geen
      LEERINHOUDEN
      • Samenvattingen
      • Ambtelijke en juridische stijl: omhaal van woorden, passieve zinnen, tang- en naamwoordconstructies
      • Luisteren en aantekeningen maken
      • Soorten vergaderverslagen
      • Vergaderen
      • Conflicthantering & onderhandelen
      • Correcte spelling
      • Algemene woordenschat

      STUDIEMATERIAAL
      • Cursus Zakelijke en juridische communicatie I,4 (theorie mondelinge en schriftelijke communicatie; oefeningen)
      • Knispel, K. (2012). Zakelijke communicatie Schriftelijk. Amsterdam: Pearson Education.
       (handboek - papieren en elektronische versie - met theorie en oefeningen zakelijk schrijven en zakelijke correspondentie) 
      • Beeldmateriaal over Vergaderen & Onderhandelen
      • Internet: spellingoefeningen
      • P-schijf: uitwerkingen van sommige oefeningen en extra materiaal

      WERKVORMEN
      Soort werkvorm    
      hoor- en werkcolleges:

       70

      %
      practicum en oefeningen:

        20

      %

      vormen van groepsleren:

        10

      %
      Verdere toelichting:
      • Hoor- en werkcolleges met leergesprekken
      • Oefeningensessies: individueel en in groep (meestal met coaching)

      EVALUATIE

      Eerste examenperiode
      CategorieWeging van categorieën
      examen in de examenreeks100%

      Digitaal en/of schriftelijk examen (20 ptn.)
      Inzichts- en toepassingsvragen via een (elektronische) meerkeuzetoets (en schriftelijke open vragen)
      Criteria:
      1. (geïntegreerde) kennis
      2. efficiënt en correct taalgebruik
      3. effectief taalgebruik: vooral op strategisch niveau


      tijd voor examinering
      uren

      1 

      Tweede examenperiode
      CategorieWeging van categorieën
      examen in de examenreeks100%

      Schriftelijk examen: 20 ptn.
      idem

       
      Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 06/05/2013
      Voltijds modelpakket 1 - Rechtspraktijk - Toepassingen ICT I/1
        
      O.O. heeft componenten:Neen
      Afstudeerrichting//Leertraject:Rechtspraktijk
      Code:1120300032
      Academiejaar:2012-2013
      Type:kernondersteunend,
      Niveau:inleidend
      Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 - Module 1
      Contacturen:28
      Aantal studiepunten:3
      Totaal studietijd:78
      Examencontract:mogelijk
      Deliberatie:mogelijk
      Vrijstelling:mogelijk
      Onderwijstaal:
      Lector(en)Kiki Gerené

       

      KORTE OMSCHRIJVING

      De module Toepassingen ICT1 is gericht op het aanleren van een aantal ICT-basisvaardigheden die je onder de knie moet hebben wil je communicatief en organisatorisch sterk staan. Je krijgt noodzakelijke begrippen mee, je leert op een efficiënte manier informatie te verwerken en op te zoeken op het Internet. Multimedia en Compatibiliteit bieden toepassingen waar je vormen en afbeeldingen kan invoegen en waarmee je gegevens kunt uitwisselen tussen verschillende Office pakketten en je ontdekt hoe je met Windows, Outlook en Mindmapping je werk kunt organiseren.


      COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
       Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

      Algemene competenties

      • BM01 Denk-en redeneervaardigheid
      • BM02 Verwerven en verwerken van informatie
      • BM03 Vermogen tot kritische reflectie en projectmatig werken.
      • BM04 Creativiteit
      Algemene beroepsgerichte competenties
      • BM09 Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig kunnen definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën.
      Beroepsspecifieke competenties
      • BM28 Hij kan delegeren, hij volgt zijn dossiers correct op, hij hanteert een correct tijdsmanagement.
      • BM38 Hij is een gevorderd gebruiker van Microsoft Office pakket. Verder hanteert hij elektronische informatie-, communicatie- en organisatietechnologie in zijn dagdagelijkse beroepspraktijk. Daarnaast kan hij werken met specifieke juridische software.

      SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
      • De student wendt de recentste administratieve softwarepakketten die courant gebruikt worden in de praktijk aan.
      • De student hanteert elektronische informatie-, communicatie- en organisatietechnologie in de dagdagelijkse beroepspraktijk.
      • De student wendt basisbegrippen en -vaardigheden aan om een computer in een Windowsomgeving efficiënt te beheren.
      • De student zoekt, verwerkt en wisselt gegevens uit door gebruik te maken van hard- en software.
      • De student maakt en beheert verzorgde correspondentie volgens de BIN-normen.
      • De student plant en beheert afspraken, vergaderingen en taken zowel voor zichzelf als voor anderen.
      • De student past aangeleerde technieken toe in oefeningen die hij zelfstandig oplost.
      • De student bekijkt de eigen oplossingen met de nodige kritische zin, vergelijkt op juistheid met de aangereikte oplossing en brengt daar waar nodig verbeteringen aan.
      • De student werkt dermate vlot met de aangeleerde toepassingssoftware dat opdrachten binnen een beperkt tijdsbestek tot een goed einde gebracht worden.
      • De student zoekt op een efficiënte manier informatie op het Internet, bekijkt de gevonden gegevens kritisch en kan data op een efficiënte manier inbrengen en uitwisselen tussen verschillende softwarepakketten.

       


      VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
      Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
      geen

      Andere begincompetenties
      • Het ABC van de computer moet gekend zijn: werken met muis en toetsenbord, bestanden aanmaken, bewaren, verwijderen en openen.

      LEERINHOUDEN
      • Werken met Blackboard (in zelfstudie), op de e-campus en de ISI-omgeving en het Intranet.
      • Basiscomponenten van een computersysteem kennen.
      • Werken in een MS Windowsomgeving (Mijn Documenten, bureaublad, vensters, pictogrammen, menu's, pakketten en verschillende bestandstypes).
      • Via Windows Verkenner elementaire taken uitvoeren (kopiëren, verplaatsen, wissen, herbenoemen van bestanden en mappen).
      • Gegevens, objecten en figuren van het Internet of een ander medium optimaal gebruiken en uitwisselen tussen verschillende pakketten binnen een Windowsomgeving en in een Officetoepassing integreren.
      • Bestanden en mappen comprimeren en deze uitwisselen tussen verschillende computers via gecomprimeerde mappen.
      • Basisprincipes van datacommunicatie, lokale en wereldwijde netwerken.
      • Gericht opzoeken van informatie op het Internet met de browser Internet Explorer.
      • Het opstellen van correspondentie en e-mail volgens de BIN-normen.
      • Werken met e-mails en contactpersonen, afspraken maken, taken en agenda beheren, vergaderingen beleggen, bestanden uitwisselen, gegevens archiveren, importeren en exporteren en adressen bijhouden via MS Outlook.
      • Mindmaps aanmaken en bewerken met het pakket Mindmanager en uitwisselen tussen andere Officetoepassingen.
      • Zie de studiewijzer (SW) voor aanvullende informatie over dit opleidingsonderdeel.

      STUDIEMATERIAAL
      • Syllabus ICT, Basisvaardigheden (Module 1) - Universitas
      • MS Word 2007: E. Van den Broeck en E. Cuypers uitgeverij De Boeck nv ISBN 978 90 455 2404 7

      WERKVORMEN
      Soort werkvorm    
      hoor- en werkcolleges:

       57

      %
      practicum en oefeningen:

        43

      %

      vormen van groepsleren:

        0

      %
      Verdere toelichting:
      • Hoor- en werkcolleges met uiteenzettingen en uitgewerkte voorbeelden, gevolgd door practicum en oefeningen.
      • Zelfstandig verwerken van oefeningen.
      • Zelfevaluatie van opgeloste oefeningen aan de hand van computergestuurde testen en aangereikte oplossingen.
      • De student krijgt van de lector een studiewijzer (SW) ter beschikking als steun in het leerproces, met aanvullende informatie over het opleidingsonderdeel zoals de werkvormen, de opdrachten, de leerinhouden en de evaluatie.

      EVALUATIE

      Eerste examenperiode
      CategorieWeging van categorieën
      examen in de examenreeks100%

      • Schriftelijk en/of digitaal examen van 90 minuten op 20 punten (multiple choice vragen: gesloten boek; praktijk: open boek).
      • Om technische redenen is het niet toegestaan na het officiële aanvangsuur aan het examen deel te nemen. Studenten dienen een kwartier voor de start van de examensessie aanwezig te zijn aan het juiste lokaal. Wie te laat komt, kan dus niet meer deelnemen. De aanvangstijd zoals meegedeeld op het examenrooster zal strikt gehanteerd worden. De studenten dienen zich te houden aan de timing en de afspraken die gelden voor de examengroep (sessie én lokaal) waarin ze ingedeeld zijn. Het is bijgevolg niet toegestaan te wisselen van examengroep. De toezichthoudende lectoren zullen deze afspraken stipt opvolgen. Tijdens het examen dient er om de 5 minuten tussentijds bewaard te worden op de vereiste plaats. Indien het pakket tijdens het examen blokkeert/afsluit krijgt de student 5 minuten extra werktijd. De voorziene werktijd wordt bij de aanvang van elk examenonderdeel meegedeeld. Er mag niet langer worden gewerkt dan de opgegeven werktijd. Alleen bestanden die op de vereiste plaats bewaard zijn worden aanvaard. De plaats waar de bestanden moeten worden bewaard, wordt meegedeeld bij de aanvang van het examen en op de examenkopij.
      • Zie studiewijzer voor aanvullende informatie over dit opleidingsonderdeel.

      tijd voor examinering
      uren

      1.50 

      Tweede examenperiode
      CategorieWeging van categorieën
      examen in de examenreeks100%

      • Schriftelijk en/of digitaal examen van 90 minuten op 20 punten (multiple choice vragen: gesloten boek; praktijk: open boek).
      • Zie studiewijzer voor aanvullende informatie over dit opleidingsonderdeel.
       
      Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 01/10/2012
      Voltijds modelpakket 1 - Rechtspraktijk - Zakenrecht/3
        
      O.O. heeft componenten:Neen
      Afstudeerrichting//Leertraject:Rechtspraktijk
      Code:1120300034
      Academiejaar:2012-2013
      Type:kern,
      Niveau:uitdiepend
      Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 - Module 3
      Contacturen:28
      Aantal studiepunten:3
      Totaal studietijd:78
      Examencontract:mogelijk
      Deliberatie:mogelijk
      Vrijstelling:mogelijk
      Onderwijstaal:
      Lector(en)Rudi Lecoutre

       

      KORTE OMSCHRIJVING

      In een eerste algemeen deel worden de diverse soorten zaken en goederen omschreven en ingedeeld.

      In een tweede bijzonder deel komen alle zakelijke rechten aan bod en wordt er nagegaan op welke manier eigendom kan worden verkregen en beschermd.

      Een afzonderlijk hoofdstuk wordt gewijd aan de problematiek van voorrechten en hypotheken.

       


      COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
       Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

      Algemene competenties

      • BM01 Denk-en redeneervaardigheid
      • BM02 Verwerven en verwerken van informatie
      Algemene beroepsgerichte competenties
      • BM09 Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig kunnen definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën.
      Beroepsspecifieke competenties
      • BM21 Hij kan de feiten objectief weergeven, heeft relativeringsvermogen, hij controleert de argumenten van de tegenpartij steeds op hun juistheid en tracht ze te ontzenuwen.
      • BM22 Hij kan een gemotiveerd standpunt omtrent een juridische vraag formuleren, hij neemt naargelang zijn verantwoordelijkheid zelf een beslissing of in overleg.
      • BM36 Hij heeft de vereiste kennis van wetgeving, rechtsleer, rechtspraak van: staatsrecht, administratief recht, burgerlijk recht, strafrecht, gerechtelijk privaatrecht, handels- en economisch recht, sociaal recht, fiscaal recht, milieurecht, … Afhankelijk van de gekozen studierichting beheerst hij grondig de juridische domeinen hieraan gerelateerd.

      SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
      • Inzicht hebben in de wettelijke bepalingen van het zakenrecht en in de heersende tendensen daarover in de rechtspraak.
      • Als juridisch medewerker een juridisch probleem kunnen duiden en een eerste advies formuleren voor dit juridisch probleem, dat wordt voorgelegd door een cliënt, hetzij telefonisch, hetzij aan de balie van het kantoor.
      • Aan de hand van de kennis van het zakenrecht in staat zijn om een oplossing te vinden voor een concreet probleem (bv burengeschil of erfdienstbaarheid) dat aangebracht wordt d.m.v. een casus.

      VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
      Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
      geen

      Andere begincompetenties
      De informatie en leerinhoud goed kunnen ordenen en interpreteren en concreet en probleemoplossend een casus kunnen verwerken.
      LEERINHOUDEN

      1. ALGEMEEN DEEL

      • Indeling van goederen en zaken
      • Soorten roerende en onroerende goederen
      • Zakelijke subrogatie

      2. BIJZONDER DEEL

      • Eigendomsrecht
      • Begrip, beperkingen, grenzen, meervoudige eigendom
      • Zakelijke genotsrechten
      • Vruchtgebruik
      • Recht van gebruik en bewoning
      • Recht van opstal
      • Erfpacht
      • Erfdienstbaarheden
      • Eigendomsverkrijging en eigendomsbescherming

      3. VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN


      STUDIEMATERIAAL
      • Syllabus zakenrecht
      • Burgerlijk Wetboek.

      WERKVORMEN
      Soort werkvorm    
      hoor- en werkcolleges:

       70

      %
      practicum en oefeningen:

        20

      %

      vormen van groepsleren:

        10

      %
      Verdere toelichting:
      • Hoorcolleges met vraag- en leergesprekken: de discussie met de studenten wordt nagestreefd.
      • Oefeningen en oplossen van cases
      • Begeleidingsmomenten: individuele vraagstelling door studenten, feedback door lector
      • Verplichte aanwezigheid (zie ook permanente evaluatie)

       


      EVALUATIE

      Eerste examenperiode
      CategorieWeging van categorieën
      evaluatie10%
      examen in de examenreeks90%

      - Permanente evaluatie: groepswerk casus met presentatie op 2 punten

      - Schriftelijk examen van 2 uur (18 punten)

      Er worden zowel open als gesloten vragen gesteld,die zowel verwijzen naar de theorie als naar de praktijk.


      tijd voor examinering
      uren

      2 

      Tweede examenperiode
      CategorieWeging van categorieën
      examen in de examenreeks100%

      Schriftelijk examen van 2 uur op 20 punten.

      Er worden zowel open als gesloten vragen gesteld,die zowel verwijzen naar de theorie als naar de praktijk.

       
      Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 22/02/2013
      Voltijds modelpakket 1 - Rechtspraktijk - Personen- en familierecht/4
        
      O.O. heeft componenten:Neen
      Afstudeerrichting//Leertraject:Rechtspraktijk
      Code:1120300036
      Academiejaar:2012-2013
      Type:kern,
      Niveau:uitdiepend
      Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 - Module 4
      Contacturen:56
      Aantal studiepunten:5
      Totaal studietijd:130
      Examencontract:mogelijk
      Deliberatie:mogelijk
      Vrijstelling:mogelijk
      Onderwijstaal:
      Lector(en)Rudi Lecoutre

       

      KORTE OMSCHRIJVING

      Studie van het juridisch statuut van de persoon zelf en in zijn relatie tot de familie van bij de geboorte tot het overlijden.

       


      COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
       Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

      Algemene competenties

       Algemene beroepsgerichte competenties
        Beroepsspecifieke competenties

         SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
         • De student heeft inzicht in de basisprincipes van het Personenrecht, het Gezins- en familierecht.
         • De student kan aan de hand van een concrete minicasus de verworven kennis toepassen en een oplossing uitwerken.

         VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
         Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
         geen

         Andere begincompetenties
         De student dient in het wetboek opzoekingen te kunnen verrichten.
         LEERINHOUDEN
         1. Inleiding tot het personenrecht
         2. Het bestaan van de persoon
         3. De staat van de persoon
         4. De identificatie van de persoon
         5. Registratie en publiciteit
         6. De persoonlijkheidsrechten
         7. De nationaliteit
         8. Dwangopneming van geesteszieken
         9. Inleiding tot de onbekwaamheid
         10. Rechtsonbekwamen
         11. Minderjarigen
         12. Onbekwame en beschermde meerderjarigen
         13. Inleiding tot het gezins- en familierecht
         14. Inleiding tot het verticale gezins- en familierecht
         15. De oorspronkelijke of declaratieve afstamming
         16. De adoptieve of constitutieve afstamming: adoptie
         17. Afgesplitste afstamming
         18. Verwantschap
         19. Aanverwantschap
         20. Onderhoudsrecht
         21. Gezag en contact
         22. Inleiding tot het horizontale familierecht
         23. Huwelijk
         24. Wettelijke samenwoning
         25. Feitelijke samenwoning

         STUDIEMATERIAAL
         • SENAEVE, P., Compendium Personen- en Familierecht, meest recente versie.
         • Burgerlijk Wetboek

         WERKVORMEN
         Soort werkvorm    
         hoor- en werkcolleges:

          100

         %
         practicum en oefeningen:

           0

         %

         vormen van groepsleren:

           0

         %
         Verdere toelichting:
         Hoorcolleges, vraag- en leergesprek: de student krijgt de mogelijkheid tot het stellen van individuele vragen; het ontwikkelen van een klassikale discussie wordt gestimuleerd

         EVALUATIE

         Eerste examenperiode
         CategorieWeging van categorieën
         examen in de examenreeks100%

         Schriftelijk examen over twee uren met vijf praktijkvragen die met gebruik van het wetboek behandeld dienen te worden. Elke vraag staat telkens voor vier punten. De antwoorden dienen gemotiveerd te worden en de toe te passen wetgeving dient aangegeven te worden. Een niet gemotiveerd antwoord, ook al is het correct, wordt met een nul gequoteerd. Op het examen mag het wetboek worden gebruikt. In het wetboek is onderlijnen en kleuren toegelaten maar geschreven tekst of cijfers zijn niet toegelaten.

         tijd voor examinering
         uren

         2 

         Tweede examenperiode
         CategorieWeging van categorieën
         examen in de examenreeks100%

         Schriftelijk examen over twee uren met vijf praktijkvragen die met gebruik van het wetboek behandeld dienen te worden. Elke vraag staat telkens voor vier punten. De antwoorden dienen gemotiveerd te worden en de toe te passen wetgeving dient aangegeven te worden. Een niet gemotiveerd antwoord, ook al is het correct, wordt met een nul gequoteerd. Op het examen mag het wetboek worden gebruikt. In het wetboek is onderlijnen en kleuren toegelaten maar geschreven tekst of cijfers zijn niet toegelaten.
          
         Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 06/05/2013
         Voltijds modelpakket 1 - Rechtspraktijk - Bijzondere contracten/4
           
         O.O. heeft componenten:Neen
         Afstudeerrichting//Leertraject:Rechtspraktijk
         Code:1120300037
         Academiejaar:2012-2013
         Type:kern,
         Niveau:uitdiepend
         Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 - Module 4
         Contacturen:35
         Aantal studiepunten:4
         Totaal studietijd:104
         Examencontract:mogelijk
         Deliberatie:mogelijk
         Vrijstelling:mogelijk
         Onderwijstaal:
         Lector(en)Frans Lauwers

          

         KORTE OMSCHRIJVING

         Wat zijn benoemde contracten ? Wat zijn onbenoemde contracten ? Belang van dit onderscheid ?

         Welke contracten heeft de wetgever geregeld in het Burgerlijk wetboek ? Van koop tot dading - ze worden allemaal behandeld tijdens de hoorcolleges.


         COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
          Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

         Algemene competenties

         • BM01 Denk-en redeneervaardigheid
         • BM02 Verwerven en verwerken van informatie
         Algemene beroepsgerichte competenties
         • BM09 Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig kunnen definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën.
         Beroepsspecifieke competenties
         • BM12 Hij kan gegevens verzamelen, vakliteratuur bijhouden, wetswijzigingen en evoluties in de rechtspraak opvolgen, een probleem analyseren, besluiten formuleren, vakgenoten en andere deskundigen consulteren
         • BM13 Hij kan juridische informatie systematisch verzamelen, analyseren en interpreteren, een eigen vakbibliotheek aanleggen en bruikbaar houden.
         • BM14 Hij kan bedrijfsjuridische adviezen formuleren (aan personeel en directie) in zijn domein van tewerkstelling, hij is in staat om juridische teksten te synthetiseren en te vulgariseren, hij verleent advies buiten het bedrijf (aan klanten, overheid, andere bedrijven, …).
         • BM15 Hij doet de verslaggeving en volgt ze op, hij verzorgt de redactie van diverse juridische documenten (o.a. contracten, procedurestukken, schadedossiers, …, hij neemt de behandeling en de begeleiding van procedures voor zijn rekening.
         • BM22 Hij kan een gemotiveerd standpunt omtrent een juridische vraag formuleren, hij neemt naargelang zijn verantwoordelijkheid zelf een beslissing of in overleg.
         • BM26 Hij kan zelfstandig juridische problemen analyseren en adviezen formuleren, hij heeft een zelfstandig tijdsbeheer dat niet noodzakelijk gebonden is aan de officiële werkuren, hij neemt initiatief in het doorgeven van relevante wijzigingen in wetgeving of rechtspraktijk aan betrokkenen
         • BM36 Hij heeft de vereiste kennis van wetgeving, rechtsleer, rechtspraak van: staatsrecht, administratief recht, burgerlijk recht, strafrecht, gerechtelijk privaatrecht, handels- en economisch recht, sociaal recht, fiscaal recht, milieurecht, … Afhankelijk van de gekozen studierichting beheerst hij grondig de juridische domeinen hieraan gerelateerd.

         SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
         • Analyseren van verschillende en verscheidene contracttypes.
         • De voornaamste verplichtingen van contracterende partijen en het onderscheid tussen dwingende rechtsregels en aanvullende rechtsregels teneinde regelmatige afwijkingen op standaardregelingen te voorzien. 

         VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
         Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
         Om in te kunnen schrijven voor dit opleidingsonderdeel moet je je ook inschrijven voor: Verbintenissen/1.

         Andere begincompetenties

         Analytische redeneervermogen, kernachtige verslaggeving


         LEERINHOUDEN

         overeenkomsten inzake overdracht van eigendom, inzake genot van eigendom en dienstenovereenkomsten

         in het bijzonder worden volgende contracten behandeld:

         - koop

         - huur, handelshuur

         - lastgeving

         - aanneming

         - lening

         - dading

         - bewaargeving

         - lijfrente

          

          


         STUDIEMATERIAAL

         WERKVORMEN
         Soort werkvorm    
         hoor- en werkcolleges:

          60

         %
         practicum en oefeningen:

           40

         %

         vormen van groepsleren:

           0

         %
         Verdere toelichting:

         EVALUATIE

         Eerste examenperiode
         CategorieWeging van categorieën
         examen in de examenreeks100%

         Schriftelijk examen op 20 punten (vier vragen van vijf punten);1. termen 2. inzicht 3. letterlijke weergave van leerstof 4. praktische toepassing


         tijd voor examinering
         uren

         2 

         Tweede examenperiode
         CategorieWeging van categorieën
         examen in de examenreeks100%

         zie eerste examenperiode

          
         Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 06/05/2013
         Voltijds modelpakket 1 - Rechtspraktijk - Frans I
           
         O.O. heeft componenten:Neen
         Afstudeerrichting//Leertraject:Rechtspraktijk
         Code:1120300039
         Academiejaar:2012-2013
         Type:kernondersteunend,
         Niveau:inleidend
         Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 - Volledig academiejaar
         Contacturen:84
         Aantal studiepunten:6
         Totaal studietijd:156
         Examencontract:niet mogelijk
         Deliberatie:mogelijk
         Vrijstelling:mogelijk
         Onderwijstaal:
         Lector(en)Yvona Orgielewski

          

         KORTE OMSCHRIJVING
         In een maatschappij die haar grenzen steeds meer opentrekt, is tweetaligheid voor studenten en toekomstige werknemers een must. De tweede landstaal is in het bedrijfsleven onontbeerlijk om ruime(re) contacten te leggen met klanten en andere bedrijven. Dit opleidingsonderdeel biedt de basis voor zowel algemene als economisch-juridische communicatievaardigheden.

         COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
          Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

         Algemene competenties

         • BM01 Denk-en redeneervaardigheid
         • BM02 Verwerven en verwerken van informatie
         • BM04 Creativiteit
         • BM06 Het vermogen van communiceren van informatie, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken.
         Algemene beroepsgerichte competenties
         • BM08 Teamgericht kunnen werken
         • BM11 Een brede interesse en openheid hebben naar andere culturen, alsook kennis hebben van de actualiteit, de politiek alsook van het maatschappelijke en economische gebeuren.
         Beroepsspecifieke competenties
         • BM28 Hij kan delegeren, hij volgt zijn dossiers correct op, hij hanteert een correct tijdsmanagement.
         • BM32 Hij kan een gemotiveerd standpunt verdedigen –ook tegen superieuren. Hij durft uit te komen voor zijn eigen mening.

         SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
         • De student herhaalt en verstevigt zijn grammaticale basis alsook zijn algemeen woordenschat. Hij ontwikkelt een vakspecifieke terminologie. Zijn communicatievaardigheden worden verfijnd dankzij spreek-, luister-, schrijft- en leesvaardigheid .
         • De student kan, zowel mondeling als schriftelijk, doelgericht communiceren (algemeen en vakspecifiek). (M. I/1, 2, 3 en 4)
         • De student kan zijn persoonlijke mening uiten. (M. I/1, 2, 3 en 4)
         • De student kan een persoon telefonisch correct te woord staan en de nodige inlichtingen verschaffen (telefoon opnemen, zichzelf voorstellen, doorverwijzen, strategische vragen stellen, informeren, telefoonboodschap opnemen). (M. I/1)
         • De student kan een afspraak maken binnen een professionele context, deze afspraak verzetten en annuleren. (M. I/1)
         • De student kan eenvoudige richtlijnen/memo's opstellen (M. I/1)
         • De student kan deelnemen aan korte gesprekken over alledaagse onderwerpen, zijn eigen mening geven, het ergens mee eens of oneens zijn, over zichzelf vertellen.Vragen stellen over de andere. (M. I/1)
         • De student kan, binnen een specifieke context, de betekenis van onbekende woorden afleiden. (M. I/1, 2, 3 en 4)
         • Introductie tot de Franse schriftelijke handelscorrespondentie: informeren, een aanvraag doen, een antwoord op een vraag formuleren, een bestelling, een bericht van verzending, een uitnodiging. (M. I/2)
         • De student kan zelfstandig informatie zoeken, interpreteren, selecteren, samenstellen en aan belanghebbenden communiceren. (M. I/1, 2, 3 en 4)
         • De student kan een gekend thema zelfstandig bestuderen, bespreken en zijn eigen mening daarover geven in duidelijke correcte zinnen. (M. I/1, 2, 3 en 4)
         • De student kan onvoorbereid aan een gesprek over bekende en minder bekende onderwerpen deelnemen. (M. I/3)
         • De student kan een tekst logisch opbouwen aan de hand van aangeleerde technieken, met samengestelde zinnen, in verschillende grammaticale tijden en in verschillende genres (analyse van een situatie, handelscorrespondentie, marktanalyse). (M. I/1, 2, 3 en 4)
         • De student kan de belangrijkste informatie uit een tekst halen en deze weergeven in een schema (M. I/1, 2, 3 en 4)
         • De student kan een schema lezen en becommentariëren (M. I/3 en 4)          VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
         Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
         geen

         Andere begincompetenties
         • Goede grammaticale basiskennis uit de humaniora alsook een algemeen woordenschat die beide beantwoorden aan het niveau A2 van het Europese referentiekader.
         • Kritische kijk op de wereld
         • Software pakketten (Word, Excel, PowerPoint, MindMap)
         • Vlot en gericht informatie opzoeken op het internet

         LEERINHOUDEN
         • Algemeen woordenschat
         • Economische, politieke en juridische terminologie
         • Grammatica M1: herhaling van l'indicatif présent, l'impératif, les nombres, la question, les prépositions fixes, le passé composé, l'imparfait, l'adjectif, l'adverbe.
         • Grammatica M2: le futur simple, le conditionnel présent, le pronom personnel, le pronom relatif
         • Grammatica M3: l'hypothèse Si, le passif, les prépositions, le subjonctif.
         • Grammatica M4: l'expression de la quantité, de l'intensité, du temps, du lieu, but, cause, conséquence.
         • Thema's M1: Verschil in taalgebruik bij mondelinge en schriftelijke communicatie, telefoneren en afspraken maken
         • Thema's M2: Handelscorrespondentie: informatie opvragen en een bestelling plaatsen; Economische analyse van de Belgische markt 
         • Thema's M3: Politieke instellingen van ons land, wet en wetgeving   
         • Thema's M4: Justitie en rechtbanken 
         • Presentaties in groep of individueel over vakgerelateerde thema's (M1, 2, 3, 4)

         STUDIEMATERIAAL
         • Cursus Frans: Yvona Orgielewski
         • eXplio
         • Grammaire 2000
         • Media (kranten, radio, tv-programma's, internet)
         • Vertalend woordenboek 

         WERKVORMEN
         Soort werkvorm    
         hoor- en werkcolleges:

          40

         %
         practicum en oefeningen:

           45

         %

         vormen van groepsleren:

           15

         %
         Verdere toelichting:
         • Hoor- en werkcolleges
         • Practicum en oefeningen
         • Presentaties
         • Mondelinge toelichting bij de cursus ; de oefeningen dienen tevens als aanvulling voor de te kennen leerstof
         • Voorbereiding thuis is voor sommige oefeningen/thema's cruciaal en kan beoordeeld worden als permanente evaluatie

         EVALUATIE

         Eerste examenperiode
         CategorieWeging van categorieën
         evaluatie30%
         examen in de examenreeks70%

         eXplio-oefeningen (10%) af te leggen in de loop van de module, een mondelinge evaluatie (20%) en een schriftelijk examen van 2 uur (70%) met betrekking tot de geziene leerstof op het einde van de module, met kennis-, inzichts-, toepassings- en open vragen. Deelname aan elk evaluatiemoment is verplicht. Afwezigheid moet gewettigd worden met een doktersattest. Bij een gewettigde afwezigheid, neemt student binnen 5 werkdagen contact op met de lector om een inhaaldatum af te spreken. Een ongewettigde afwezigheid leidt tot een nul voor het betrokken onderdeel - zie 3.2. Departementale aanvullingen OER.

         Permanente evaluatie Mod I/1 :

         (M)  –   telefoongesprek (20%)

         (eXplio) – Grammaire 3, oef 01, 32, 26, 04, 05, 06, 13, 27, 02  (10%)

          

         Permanente evaluatie Mod I/ 2 :

          

         (M)  –   een ongeziene en een gekend tekst zelf analyseren en becommentariëren en of presentatie over één aspect van de Belgische economie (20%)

         (eXplio) – Grammaire 3, oef 08, 10, 28, 31 (10%)

          

          

         Permanente evaluatie Mod I/ 3 :

          

         (M)  –   presentatie over een juridisch/actueel aspect van België (20%)

         (eXplio) – Grammaire 3, oef 16, 18 (10%)

          

         Permanente evaluatie Mod I/ 4 :

          

         (M)  –   Rollenspel van een rechtszaak (20%)

         (eXplio) – Grammaire 3, oef 19, 27, 29 (10%)

          

          


         tijd voor examinering
         uren

         8 

         Tweede examenperiode
         CategorieWeging van categorieën
         examen in de examenreeks100%

         Een schriftelijk examen van 2 uur met betrekking tot de 4 modules samen, met kennis-, inzichts-, toepassings- en open vragen (80%).

         Een mondelinge proef van 10 minuten met een presentatie over één van de hoofdthema's van de vier modules (20% : le contenu d'une lettre - les branches du droit - les acteurs d'un procès d'assises - la Belgique économique - les institutions politiques belges).

          

          

          
         Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 14/11/2012
         Voltijds modelpakket 1 - Rechtspraktijk - Engels I
           
         O.O. heeft componenten:Neen
         Afstudeerrichting//Leertraject:Rechtspraktijk
         Code:1120300040
         Academiejaar:2012-2013
         Type:kernondersteunend,
         Niveau:inleidend
         Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 - Volledig academiejaar
         Contacturen:84
         Aantal studiepunten:6
         Totaal studietijd:156
         Examencontract:niet mogelijk
         Deliberatie:mogelijk
         Vrijstelling:mogelijk
         Onderwijstaal:
         Lector(en)Erika Decock

          

         KORTE OMSCHRIJVING

         Kennis van de Engelse taal is vandaag de dag onontbeerlijk in onze maatschappij, en zeker in het bedrijfsleven. Engels wordt steeds vaker gebruikt als lingua franca, als gemeenschappelijke taal om met mensen van andere nationaliteit(en) te communiceren. In dit opleidingsonderdeel wordt dan ook een solide basis gelegd om zich vaardig in het Engels uit de slag te trekken.


         COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
          Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

         Algemene competenties

         • BM01 Denk-en redeneervaardigheid
         • BM02 Verwerven en verwerken van informatie
         • BM06 Het vermogen van communiceren van informatie, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken.
         Algemene beroepsgerichte competenties
         • BM08 Teamgericht kunnen werken
         • BM11 Een brede interesse en openheid hebben naar andere culturen, alsook kennis hebben van de actualiteit, de politiek alsook van het maatschappelijke en economische gebeuren.
         Beroepsspecifieke competenties
         • BM25 Hij beseft de noodzaak tot levenslang leren, hij heeft een nooit aflatende interesse voor de evoluties binnen het recht, hij heeft een brede maatschappelijke interesse die zich uit in het volgen van de actualiteit, parlementaire werkzaamheden en ethische kwesties
         • BM27 Hij kan kritiek verwerken, hij vindt een oplossing voor aanvankelijk “hopeloze” zaken en complexe problemen, hij neemt niet de weg van de minste weerstand bij conflicten, hij kan werken onder tijdsdruk.
         • BM32 Hij kan een gemotiveerd standpunt verdedigen –ook tegen superieuren. Hij durft uit te komen voor zijn eigen mening.
         • BM39 Hij heeft een grondige kennis van grammatica en de woordenschat in het Frans en het Engels. In de beide vreemde talen is hij vertrouwd met de specifieke juridische terminologie. Hij communiceert vlot (mondeling, schriftelijk, presentaties geven, vergaderen e.d.m. ...) in het Nederlands, Frans en Engels.

         SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
         • De student verwerft een grondige kennis van de Engelse grammatica en woordenschat met speciale aandacht voor het aanscherpen van de lees-, luister-, schrijf- en spreekvaardigheid.
           

         Volgende specifieke doelstellingen worden vooropgesteld:

         • De student kan de basisregels van de Engelse grammatica toepassen. (M1, 2, 3 en 4)
         • De student kan eenvoudige, grammaticaal correcte zinnen schrijven. (M1)
         • De student kan complexere grammaticaal correcte zinnen schrijven. (M2, 3 en 4)
         • De student kan eenvoudige Nederlandse zinnen vertalen naar het Engels. (M1)
         • De student kan complexere Nederlandse zinnen vertalen naar het Engels. (M2, 3 en 4)
         • De student kan geschreven en gesproken Engels (van (upper)-intermediate tot advanced level; verschillende topics) begrijpen. (M1, 2, 3 en 4)
         • De student kan de meest courante woorden foutloos schrijven. (M1, 2, 3 en 4)
         • De student kan zijn/haar mening zowel mondeling als schriftelijk in het Engels formuleren. (M1, 2, 3 en 4)
         • De student beheerst de aangeboden thematische woordenschat van algemene aard. (M1, 2, 3 en 4)
         • De student kan een correcte Engelse e-mail schrijven. (M1)
         • De student kan een informatief telefoongesprek voeren. (M2)
         • De student kan degelijke feedback geven aan medestudenten. (M3 en 4)
         • De student kan een vlotte en duidelijke uiteenzetting geven over een onderwerp naar keuze. (M3)
         • De student kan een vlotte en duidelijke uiteenzetting geven over een vakgerelateerd onderwerp. (M4)
         • De student kan de weg uitleggen in een stad/dorp en in een gebouw. (M4)
         • De student heeft inzicht in de structuur en werking van het Brits Parlement. (M4)

         VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
         Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
         geen

         Andere begincompetenties
         • De student voldoet aan de eindtermen van de gevolgde studierichting in het SO en heeft een intermediate level (B1 niveau volgens het Europees referentiekader) op gebied van grammaticale kennis en de vier vaardigheden.

          


         LEERINHOUDEN
         • Grammatica: present and past tenses; irregular verbs, Dunglish. (M1)
         • Grammatica: future tenses, conditional clauses, passive voice, false friends, word order. (M2)
         • Grammatica: the noun, the genitive, the adjective, verbs often mixed up, linking words, numbers and dates. (M3)
         • Grammatica: the adverb, expressions of quantity, modals, articles and confusing words. (M4)
         • Spelling. (M1 en 2)
         • Woordenschat: een selectie van topics met inbegrip van woordvorming en leerstrategieën, gedeeltelijk klassikaal en gedeeltelijk zelfstudie. (M1, 2)
         • Woordenschat: een selectie van topics (zelfstudie). (M3 en M4)
         • Studie van enkele actuele lees- of luisterteksten of van authentiek beeldmateriaal van intermediate, upper-intermediate of advanced level. (M1, 2, 3 en 4)
         • E-mail. (M1)
         • Telefoneren. (M2)
         • Feedback geven. (M3 en 4)
         • Het geven van een presentatie in kleine groepjes over een onderwerp naar keuze. (M3)
         • Het geven van een presentatie in kleine groepjes over een vakgerelateerd onderwerp. (M4)
         • De weg uitleggen in een stad/dorp en in een gebouw. (M4)
         • De structuur en werking van het Brits Parlement. (M4)

         STUDIEMATERIAAL
         • Decock E. en Hoefnagels H., Engels I (English Grammar and Exercises), 2012. (eigen cursus voor gebruik tijdens de les en voor inoefening en studie)
         • eXplio (digitale oefeningen ter ondersteuning)
         • McCarthy en O'Dell, "English Vocabulary in Use (upper-intermediate)", CUP, 2012. (handboek voor klassikaal gebruik en voor zelfstudie) 
         • Actuele lees- of luisterteksten uit de databank van The Guardian en MacMillan Publishers of van de BBC of andere bronnen.
         • P-schijf: extra materiaal / oplossingen van bepaalde oefeningen

         WERKVORMEN
         Soort werkvorm    
         hoor- en werkcolleges:

          50

         %
         practicum en oefeningen:

           36

         %

         vormen van groepsleren:

           14

         %
         Verdere toelichting:
         • Hoorcolleges met oefensessies.
         • De presentaties in modules 3 en 4 vormen het groepsleren.
         • Er wordt tijdens de les bijna constant mondeling feedback gegeven.

         EVALUATIE

         Eerste examenperiode
         CategorieWeging van categorieën
         evaluatie15%
         examen in de examenreeks85%

         • M1:  100 procent schriftelijk examen met kennis-, inzichts-, toepassings- en open vragen (duurtijd: 2 uur)
         • M2:  100 procent schriftelijk examen met kennis-, inzichts-, toepassings- en open vragen (duurtijd: 2 uur)
         • M3:
          • 30 procent permanente evaluatie in de vorm van een presentatie in kleine groepjes over een onderwerp naar keuze. Bij de evaluatie wordt gelet op aanpak (o.a. verwerken van informatie), structuur, taal, vlotheid en houding. Ook wordt feedback geven aan medestudenten beoordeeld. Deelname is verplicht! 70 procent schriftelijk examen met kennis-, inzichts-, toepassings- en open vragen (duurtijd: 2 uur)
         • M4:
          • 30 procent permanente evaluatie in de vorm van een presentatie in kleine groepjes over een vakgerelateerd onderwerp. Bij de evaluatie wordt gelet op aanpak (o.a.verwerken van informatie, rekening houden met feedback op eerste presentatie), structuur, taal, vlotheid en houding. Ook wordt feedback geven aan medestudenten beoordeeld. Deelname is verplicht!
          • 70 procent schriftelijk examen met kennis-, inzichts-, toepassings- en open vragen (duurtijd: 2 uur)

         Zie ook 3.2. Departementale aanvullingen OER bij afwezigheid op een deelexamen buiten de examenreeks


         tijd voor examinering
         uren

         8 

         Tweede examenperiode
         CategorieWeging van categorieën
         examen in de examenreeks100%

         • 80 procent schriftelijk examen met kennis-, inzichts-, toepassings- en open vragen (duurtijd: 2 uur)
         • 20 procent mondeling examen: het geven van een korte presentatie over een vakgerelateerd onderwerp (15 procent) en de weg uitleggen (5 procent) (duurtijd: 10 minuten)
         • De leerstof van de 4 modules dient gekend te zijn.
          
         Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 14/11/2012