ECTS-database Plantijn Hogeschool
Bedrijfsmanagement - Office management - Voltijds modelpakket 1
  
cataloognrbenamingstudiepunten
1190800000Boekhouden & handelsdocumenten (deel 1)/23
1190800001Boekhouden & handelsdocumenten (deel 2)/33
1190800002Medische vorming I6
1190800003Bedrijfseconomie/15
1190800004Toepassingen ICT - algemeen/13
1190800005Bedrijfscommunicatie/13
1190800007Inleiding recht en burgerlijk recht/23
1190800008Toepassingen ICT - excel/23
1190800009Bedrijfscommunicatie/23
1190800011Toepassingen ICT - word /36
1190800012Handelsrecht/33
1190800013Project beroepsoriëntering - medical/49
1190800015Project beroepsoriëntering business/412
1190800016Officemanagement 43
1190800017Frans5
1190800018Engels5
Office management - Voltijds modelpakket 1 - Boekhouden & handelsdocumenten (deel 1)/2
  
O.O. heeft componenten:Neen
Afstudeerrichting//Leertraject:Office management
Code:1190800000
Academiejaar:2012-2013
Type:kern,
Niveau:inleidend
Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 - Module 2
Contacturen:28
Aantal studiepunten:3
Totaal studietijd:78
Examencontract:mogelijk
Deliberatie:mogelijk
Vrijstelling:mogelijk
Onderwijstaal:
Lector(en)Willy Debandt

 

KORTE OMSCHRIJVING

De cursus beoogt een brede basiskennis boekhouden bij te brengen. Daarbij zijn vooral inzicht en redeneervermogen belangrijk.


COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
 Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

Algemene competenties

 • OF01 op zelfstandig wijze een administratieve unit vlot laten functioneren, waarbij alle taken precies en efficiënt worden uitgevoerd.
 • OF02 administratieve informatie kunnen verzamelen, uitwisselen en verwerken. Informatiedoorstroming efficiënt kunnen begeleiden. Creatief kunnen omgaan met taken rond informatieverwerking.
 • OF03 Vermogen tot kritische reflectie en projectmatig werken.
 • OF04 innoverende bijdragen kunnen leveren bij de organisatorische aanpassingen en werkmethodes binnen het secretariaat.
 • OF05 Leiding kunnen geven binnen een secretariaat en deeltaken kunnen delegeren. Beperkte management taken aankunnen. Bij afwezigheid van de manager lopende zaken kunnen opvolgen.
 • OF06 Communiceren van informatie, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken, op verschillende niveaus zowel interne als externe communicatie.
Algemene beroepsgerichte competenties
 • OF08 Teamgericht kunnen werken.
 • OF09 Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig kunnen definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën.
 • OF10 Het besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk.
 • OF11 Een brede interesse en openheid hebben naar andere culturen, kennis hebben van de actualiteit, de politiek alsook van het maatschappelijke en economische gebeuren.
Beroepsspecifieke competenties
 • OF19 Inzicht en kennis van boekhouding, relevante software voor statistische verwerking, soc. zekerheid. Registreren commerciële afdelings- en bedrijfsresultaten en personeelsgegevens, verwerking en opvolging. Financiële administratie: opvolgen van secretariaatsbudget, factureren.
 • OF26 Efficiënt opdrachten uitvoeren binnen een bepaalde tijd en bepaald budget, doelgericht werken om een optimaal resultaat te bekomen, zorgen voor ogenblikkelijke plausibiliteitscontroles bij invoer van gegevens, problemen die ontstaan signaleren en bijdragen tot de oplossing ervan, feedback geven naar collega's.
 • OF27 Hij/zij heeft aandacht voor nieuwe tendensen en is bereid om bij te scholen, beseft de noodzaak tot levenslang leren, kan opmerkingen aanvaarden en leert uit eigen fouten.
 • OF39 Hij/zij is zich bewust van haar eigen verantwoordelijkheid en de gevolgen van haar handelen, komt zelfzeker over, kent zijn/haar positie binnen de organisatie.
 • OF42 Hij/zij kan adviseren met betrekking tot technieken en apparatuur, is bereid extra opdrachten uit te voeren, neemt deel aan vormende activiteiten en helpt spontaan bij dringend werk en moeilijkheden.
 • OF44 Hij/zij heeft kennis van omgangsvormen binnen de cultuur van bepaalde sectoren en binnen een internationale omgeving.

SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN

- Het boekhoudsysteem begrijpen

- Kunnen werken met een rekeningenstelsel en grondig de handelsdocumenten begrijpen die bedrijven en financiële instellingen gebruiken.


VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
geen

Andere begincompetenties
Eindtermen secundair onderwijs op gebied van rekenkunde.
LEERINHOUDEN

- Het systeem van dubbel boekhouden

- De balans en de balansrekeningen

- De resultaatrekeningen

- Het rekeningenstelsel

- Journaal en grootboek

- Van begin- tot eindbalans

- Elementen van wetgeveing

 


STUDIEMATERIAAL

Basisboekhouden van begin tot eindbalans, Erik De Lembre etc.  Uitgeverij Intersentia

ISBN 978-94-000-0159-6

Basisboekhouden van begin tot eindbalans, Oefeningenboek, Erik De Lembre etc.  Uitgeverij Intersentia

ISBN 978-94-000-0159-6


WERKVORMEN
Soort werkvorm    
hoor- en werkcolleges:

 50

%
practicum en oefeningen:

  50

%

vormen van groepsleren:

  0

%
Verdere toelichting:
 • Werkcolleges
 • Practicum en oefeningen

EVALUATIE

Eerste examenperiode
CategorieWeging van categorieën
examen in de examenreeks100%

Een schriftelijk examen op 20 punten met kennis-, inzichts- en toepassingsvragen.

tijd voor examinering
uren

4 

Tweede examenperiode
CategorieWeging van categorieën
examen in de examenreeks100%

Een schriftelijk examen op 20 punten met kennis-, inzichts- en toepassingsvragen.
 
Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 03/12/2012
Office management - Voltijds modelpakket 1 - Boekhouden & handelsdocumenten (deel 2)/3
  
O.O. heeft componenten:Neen
Afstudeerrichting//Leertraject:Office management
Code:1190800001
Academiejaar:2012-2013
Type:kern,
Niveau:uitdiepend
Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 - Module 3
Contacturen:28
Aantal studiepunten:3
Totaal studietijd:78
Examencontract:mogelijk
Deliberatie:mogelijk
Vrijstelling:mogelijk
Onderwijstaal:
Lector(en)Willy Debandt

 

KORTE OMSCHRIJVING

De cursus beoogt een bredere basiskennis boekhouden bij te brengen. Inzicht en redeneringsvermogen zijn hierbij belangrijk.


COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
 Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

Algemene competenties

 • OF02 administratieve informatie kunnen verzamelen, uitwisselen en verwerken. Informatiedoorstroming efficiënt kunnen begeleiden. Creatief kunnen omgaan met taken rond informatieverwerking.
Algemene beroepsgerichte competenties
  Beroepsspecifieke competenties
  • OF19 Inzicht en kennis van boekhouding, relevante software voor statistische verwerking, soc. zekerheid. Registreren commerciële afdelings- en bedrijfsresultaten en personeelsgegevens, verwerking en opvolging. Financiële administratie: opvolgen van secretariaatsbudget, factureren.
  • OF26 Efficiënt opdrachten uitvoeren binnen een bepaalde tijd en bepaald budget, doelgericht werken om een optimaal resultaat te bekomen, zorgen voor ogenblikkelijke plausibiliteitscontroles bij invoer van gegevens, problemen die ontstaan signaleren en bijdragen tot de oplossing ervan, feedback geven naar collega's.
  • OF32 Hij/zij heeft een houding om het eigen handelen en denken en dat van anderen kritisch te evalueren en is bereid en in staat daarover met de betrokkenen te communiceren.

  SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN

  - In staat zijn de documenten afkomstig uit een boekhouding corret te lezen en te interpreteren

  - In staat zijn jaarrekeningen van ondernemingen te lezen en te interpreteren met hulp van basiskengetallen.

  - Vertrouwd zijn met de boekhoudkundige filosofie via boekhoudkundige kernwoorden zoals schulden, bezittingen, vorderingen kosten en opbrengsten van een organisatie


  VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
  Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
  Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je je ook inschrijven voor: Boekhouden & handelsdocumenten (deel 1)/2.

  Andere begincompetenties
  Geen
  LEERINHOUDEN

  - Uitgebreide analyse van het gebruik van handelsdocumenten

  - boekhoudkundige verwerking van facturen en betaaldocumenten door midddel van computerprogramma.

  - analyse van de gebruikelijke  beleidsinstrumenten


  STUDIEMATERIAAL

  Boekhouden voor het beleid (Van Liedekerke, Walravens, Koolen & Van Haute) ed. de boeck


  WERKVORMEN
  Soort werkvorm    
  hoor- en werkcolleges:

   16

  %
  practicum en oefeningen:

    16

  %

  vormen van groepsleren:

    0

  %
  Verdere toelichting:
  • werkcolleges
  • oefeningen en practicum

   


  EVALUATIE

  Eerste examenperiode
  CategorieWeging van categorieën
  examen in de examenreeks100%

  Schriftelijk examen op 20 punten met kennis-, inzichts-, en toepassingsvragen.

   


  tijd voor examinering
  uren

  3 

  Tweede examenperiode
  CategorieWeging van categorieën
  examen in de examenreeks100%

  Schriftelijk examen op 20 punten met kennis-, inzichts-, en toepassingsvragen.
   
  Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 22/02/2013
  Office management - Voltijds modelpakket 1 - Medische vorming I
    
  O.O. heeft componenten:Neen
  Afstudeerrichting//Leertraject:Office management
  Code:1190800002
  Academiejaar:2012-2013
  Type:keuze,
  Niveau:gespecialiseerd
  Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 - Volledig academiejaar
  Contacturen:56
  Aantal studiepunten:6
  Totaal studietijd:156
  Examencontract:mogelijk
  Deliberatie:mogelijk
  Vrijstelling:mogelijk
  Onderwijstaal:
  Lector(en)Mart Luyten

   

  KORTE OMSCHRIJVING

  Medische Terminologie:
  Op systematische wijze wordt er een zeer uitgebreide basiskennis van medische termen verworven.  De afzonderlijke componenten waaruit de medische termen zijn opgebouwd worden grondig ingestudeerd zodat men aan de hand hiervan vele nieuwe termen kan ontleden en begrijpen.   
  Algemene medische vorming:
  Bij wijze van inleiding, wordt er kennis gemaakt met de verschillende domeinen van de gezondheidszorg en met de basisbegrippen i.v.m. pathologie. Verschillende ziekteoorzaken, infectie en ontsteking, alsook immuniteit en hoe deze verworven wordt, komen aan bod. Verder wordt de cel bestudeerd en wordt er een beknopt overzicht gegeven van de soorten weefsels zodat er een stevige basis gelegd is voor de studie van de anatomie, fysiologie en pathologie van de verschillende orgaanstelsels.
  Het bewegingsapparaat is het eerste stelsel dat uitgebreid bestudeerd wordt. Er wordt gestart met de anatomie en de functieleer van skelet, gewrichten en spieren, om vanuit deze kennis de pathologie te kunnen begrijpen. Van bij aanvang wordt het gebruik en de correcte spelling van de specifieke medische termen benadrukt.
  Belangrijke opmerking:
  Om de student geleidelijk aan vertrouwd te maken met de typische medische vaktaal wordt dit vak reeds van in de 1 ste module gegeven. De lessen lopen dus over de 4 modules, telkens gedurende de 7 lesweken. Pas in module 4 is er een eindevaluatie (zie ook rubriek: evaluatie).


  COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
   Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

  Algemene competenties

  • OF02 administratieve informatie kunnen verzamelen, uitwisselen en verwerken. Informatiedoorstroming efficiënt kunnen begeleiden. Creatief kunnen omgaan met taken rond informatieverwerking.
  Algemene beroepsgerichte competenties
   Beroepsspecifieke competenties
   • OF36 Hij/zij verstrekt informatie naar klanten/patiënten en werkgever, onthaalt bezoekers op een aangename wijze en bezit de nodige communicatievaardigheden.
   • OF48 Basiskennis van anatomie, fysiologie en pathologie. Vragen van patiënten en artsen beantwoorden, patiënten informeren over onderzoeken en gebruik van medicatie. Informatie verstrekken binnen de wettelijke beroepsbevoegdheid en op een patiëntgerichte manier rekeninghouden met het beroepsgeheim en de privacy van de patiënt.

   SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN

   De student kent de domeinen van de gezondheiszorg, de indeling van de verschillende ziekteoorzaken en kan de basisbegrippen uit de pathologie verklaren. Hij /zij kan de processen van ontsteking en infectie uitleggen en heeft inzicht in de verschillende manieren waarop immuniteit verworven wordt. 
   De student heeft kennis van de anatomie, de fysiologie en de pathologie van het locomotorisch stelsel en kan deze kennis mondeling met de correcte terminologie weergeven.

   Medische terminologie:
   De student kent de betekenis van alle geziene medische termen en kan de termen correct uitspreken en schrijven. Bovendien heeft de student de attitude om nieuwe, voor hem/haar ongekende, termen op te zoeken in een medisch verklarend woordenboek.


   VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
   Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
   geen

   Andere begincompetenties
   geen
   LEERINHOUDEN
   • Algemene begrippen i.v.m. gezondheidsleer en pathologie
   • Algemene begrippen i.v.m. ontsteking, infectie en immunologische afweer
   • Beknopte studie van de cel (cytologie) en de weefsels (histologie) 
   • Anatomie en functieleer van het locomotorisch stelsel: skelet, gewrichten en spieren
   • Pathologie van het locomotorisch stelsel
   • Medische terminologie

   STUDIEMATERIAAL

    

   • Medische Terminologie, Penning & Velthoven, Uitgeverij Nijgh & Van Ditmar
   • Medisch verklarend woordenboek, aanbevolen: M.B. Coelho's  Zakwoordenboek der geneeskunde, Uitgeverij Elsevier
   • Anatomie en Fysiologie Pearson
   • Pathologie 7de editie Pearson
   • Medische verslagen
   • Anatomische tekeningen

   WERKVORMEN
   Soort werkvorm    
   hoor- en werkcolleges:

    80

   %
   practicum en oefeningen:

     20

   %

   vormen van groepsleren:

     0

   %
   Verdere toelichting:
   • hoorcollege met inbegrip van onderwijsleergesprekken
   • bekijken van beeldmateriaal met aanvullende bespreking
   • praktische oefeningen a.d.h.v. medische dossiers met bijsturing door lector  
   • invullen anatomische kaarten

   EVALUATIE

   Eerste examenperiode
   CategorieWeging van categorieën
   evaluatie20%
   examen in de examenreeks80%

   • Wekelijkse toets medische terminologie: quotatie hierop dient uitsluitend voor zelfevaluatie van de student over de reeds verworven kennis, en telt dus niet mee voor het examen.
   • Permanente evaluatie na module 1 en 2: telkens op 2 punten =(totaal op 4 punten
    Heeft als de doel dat de student de leerstof bijhoudt en dat de studiemethode indien nodig kan bijgestuurd worden. Er zullen 3 tussentijdse, vooraf aangekondigde toetsen afgenomen worden.
   • Schriftelijk examen in module 4: op 6 punten
    • dictee met woordverklaring: bevattende termen uit heel de geziene leerstof uit het boek Medische Terminologie
    • wordt afgenomen tijdens de contacturen van de zevende lesweek van module 4
   • Mondeling examen in de examenweek van module 4: op 10 punten
    • bestaande uit 4 vragen:
    • de vragen worden door de student getrokken 
    • de student krijgt  10 - 20 min tijd om de vragen schriftelijk voor te bereiden
    • soorten vragen:
     • kennis- en inzichtsvragen, verklaring van termen, verbanden leggen
         tussen meerdere items
    • beoordelingsnormen:
     • inhoudelijke kennis
     • accuraatheid
     • vermogen om essentie van details te scheiden
     • gestructureerde opbouw van antwoorden op open vragen

   .


   tijd voor examinering
   uren

   2 

   Tweede examenperiode
   CategorieWeging van categorieën
   examen in de examenreeks100%

   • Schriftelijk examen: op 6 punten
    - idem 1ste zittijd
   • Mondeling examen: op 14 punten
    - idem 1ste zittijd

    

    
    
   Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 14/11/2012
   Office management - Voltijds modelpakket 1 - Bedrijfseconomie/1
     
   O.O. heeft componenten:Neen
   Afstudeerrichting//Leertraject:Office management
   Code:1190800003
   Academiejaar:2012-2013
   Type:kernondersteunend,
   Niveau:inleidend
   Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 - Module 1
   Contacturen:49
   Aantal studiepunten:5
   Totaal studietijd:130
   Examencontract:mogelijk
   Deliberatie:mogelijk
   Vrijstelling:mogelijk
   Onderwijstaal:
   Lector(en)Willy Debandt

    

   KORTE OMSCHRIJVING

   We maken je vertrouwd met consumenten- en producentengedrag, de prijsvorming en andere relevante economische begrippen. We volgen samen de actualiteit om een duidelijk verband te leggen tussen theorie en praktijk. De verschillende economische verschijnselen zoals inflatie, bruto binnenlands product, economische groei evenals uitleg over de werking van internationale instellingen worden door de studenten in groep onderzocht en door middel van peer teaching voorgesteld. Praktische toepassingen en cases zorgen voor een vertrouwdheid met het economisch gebeuren in de meest brede zin.


   COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
    Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

   Algemene competenties

   • OF01 op zelfstandig wijze een administratieve unit vlot laten functioneren, waarbij alle taken precies en efficiënt worden uitgevoerd.
   • OF02 administratieve informatie kunnen verzamelen, uitwisselen en verwerken. Informatiedoorstroming efficiënt kunnen begeleiden. Creatief kunnen omgaan met taken rond informatieverwerking.
   • OF03 Vermogen tot kritische reflectie en projectmatig werken.
   • OF05 Leiding kunnen geven binnen een secretariaat en deeltaken kunnen delegeren. Beperkte management taken aankunnen. Bij afwezigheid van de manager lopende zaken kunnen opvolgen.
   • OF06 Communiceren van informatie, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken, op verschillende niveaus zowel interne als externe communicatie.
   • OF07 Binnen een snel evoluerende werksituatie bereid zijn zich aan te passen via life-long learning.
   Algemene beroepsgerichte competenties
   • OF08 Teamgericht kunnen werken.
   • OF09 Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig kunnen definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën.
   • OF10 Het besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk.
   • OF11 Een brede interesse en openheid hebben naar andere culturen, kennis hebben van de actualiteit, de politiek alsook van het maatschappelijke en economische gebeuren.
   Beroepsspecifieke competenties
   • OF13 Inzicht in werkorganisatie, planning en kennis van softwarepakketten is evident. Eigen agendabeheer en dat van anderen, planning en acties van de manager bewaken, planning van afspraken met klanten en externe commerciële contacten. Efficiënt gegevens zoeken en beheer van gegevenstabellen.
   • OF14 Ondersteunende kennis : kennis van talen, notuleren, rapporteren, presentatietechnieken en audiovisuele media. Het coördineren van vergaderingen, logistiek ondersteunen en de besluitvorming opvolgen, conferenties voorbereiden of organiseren. In staat zijn brieven en wetenschappelijke publicaties te vertalen.
   • OF21 Leidinggevende bevoegdheid op het niveau van het secretariaat. Coördineren van activiteiten zoals wetenschappelijke bijeenkomsten, congressen, training, workshops enz. Inhoudelijke uitwerking van een event/congres en de praktische uitwerking. Organisatorisch-administratieve taken uitvoeren, delegeren, opvolgen.
   • OF24 Hij/zij is stipt, correct en zorgvuldig bij het werk, kan efficiënt opdrachten organiseren en systematisch uitvoeren, kan foutloos verslagen en brieven uittypen via PC. Hij/zij kan gegevens betrouwbaar registreren en coderen, controleert data in de agenda.
   • OF41 Hij/zij weet van dringende taken wat prioritair is en neemt gepaste beslissingen ten aanzien van noodsituaties.

   SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN

   vraag en aanbod kunnen afleiden in een markt van volkomen concurrentie en monopolie

   kennis en inzicht hebben in een aantal macro-economische variabelen: vb inflatie, werkloosheid, conjunctuur,monetaire en budgetaire politiek...........

   actualiteit kunnen vertalen naar behandelde leerstof

    


   VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
   Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
   geen

   Andere begincompetenties

   einddoelen secundair onderwijs wat betreft rekenkunde en algebra


   LEERINHOUDEN
   • Inleidende begrippen
   • Consumentengedrag
   • Producentengedrag
   • De prijsvorming
   • Macro-economische grootheden: economische kringloop en nationale rekeningen
   • De hoogte van het Nationaal Inkomen
   • Geld, monetair beleid en inflatie
   • Internationale betalingsverkeer
   • Internationaal handelsverkeer
   • Economische groei
   • De overheid

   STUDIEMATERIAAL

   Economie vandaag 2011, Sonia De velder en  Ivan De Cnuydt, Academia Press.


   WERKVORMEN
   Soort werkvorm    
   hoor- en werkcolleges:

    80

   %
   practicum en oefeningen:

     20

   %

   vormen van groepsleren:

     0

   %
   Verdere toelichting:
   • hoorcolleges
   • practica
   • groepswerk (opgelegd economisch thema zelf uit te diepen)

   EVALUATIE

   Eerste examenperiode
   CategorieWeging van categorieën
   examen in de examenreeks100%

   20 punten op een schriftelijk examen

   tijd voor examinering
   uren

   2 

   Tweede examenperiode
   CategorieWeging van categorieën
   examen in de examenreeks100%

   Een schriftelijk examen op 20 punten

    
   Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 01/10/2012
   Office management - Voltijds modelpakket 1 - Toepassingen ICT - algemeen/1
     
   O.O. heeft componenten:Neen
   Afstudeerrichting//Leertraject:Office management
   Code:1190800004
   Academiejaar:2012-2013
   Type:kern,
   Niveau:uitdiepend
   Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 - Module 1
   Contacturen:28
   Aantal studiepunten:3
   Totaal studietijd:78
   Examencontract:mogelijk
   Deliberatie:mogelijk
   Vrijstelling:mogelijk
   Onderwijstaal:
   Lector(en)Kiki Gerené
   Mireille Soudyn

    

   KORTE OMSCHRIJVING

   De module Toepassingen ICT1 is gericht op het aanleren van een aantal ICT-basisvaardigheden die je onder de knie moet hebben wil je communicatief en organisatorisch sterk staan. Je krijgt noodzakelijke begrippen mee, je leert op een efficiënte manier informatie te verwerken en op te zoeken op het Internet. Multimedia en Compatibiliteit bieden toepassingen waarmee je gegevens kunt uitwisselen en je ontdekt hoe je met Windows, Outlook en Mindmapping je werk kunt organiseren.


   COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
    Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

   Algemene competenties

   • OF01 op zelfstandig wijze een administratieve unit vlot laten functioneren, waarbij alle taken precies en efficiënt worden uitgevoerd.
   • OF02 administratieve informatie kunnen verzamelen, uitwisselen en verwerken. Informatiedoorstroming efficiënt kunnen begeleiden. Creatief kunnen omgaan met taken rond informatieverwerking.
   • OF03 Vermogen tot kritische reflectie en projectmatig werken.
   • OF06 Communiceren van informatie, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken, op verschillende niveaus zowel interne als externe communicatie.
   Algemene beroepsgerichte competenties
   • OF09 Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig kunnen definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën.
   Beroepsspecifieke competenties
   • OF12 Talenkennis, tekstverwerking, e-mail en internet zijn belangrijk. Zorgen voor het autonoom opstellen van correspondentie, het typen en/of uitwerken ervan.Toezien op de correcte en tijdige verzending en verspreiding van post en faxen, e-mail. Afhandelen van de correspondentie in het Nl, Fr, E, D of S.
   • OF13 Inzicht in werkorganisatie, planning en kennis van softwarepakketten is evident. Eigen agendabeheer en dat van anderen, planning en acties van de manager bewaken, planning van afspraken met klanten en externe commerciële contacten. Efficiënt gegevens zoeken en beheer van gegevenstabellen.
   • OF16 Kennis van dossiersystemen, klasseermethoden en elektronische informatieverzameling. Nieuwe dossiers maken en verzamelen van de gegevens. Beheren van dossiers. Informatie verzamelen over congreslocaties en leveranciers. Checklists van taken met opvolging van taakverdeling en deadlines. Prijsberekeningen en prognoses maken.
   • OF57 Hij/zij is in staat zelfstandig opdrachten te organiseren en systematisch uit te voeren, problemen op te sporen en daaruit een probleemstelling te formuleren, de goede gang van zaken te behartigen in afwezigheid van het diensthoofd.

   SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
   • De student wendt de recentste administratieve softwarepakketten die courant gebruikt worden in de praktijk aan.
   • De student hanteert elektronische informatie-, communicatie- en organisatietechnologie in de dagdagelijkse beroepspraktijk.
   • De student wendt basisbegrippen en -vaardigheden aan om een computer in een Windowsomgeving efficiënt te beheren.
   • De student zoekt, verwerkt en wisselt gegevens uit door gebruik te maken van hard- en software.
   • De student maakt en beheert verzorgde correspondentie volgens de BIN-normen.
   • De student plant en beheert afspraken, vergaderingen en taken, zowel voor zichzelf als voor anderen.
   • De student pas aangeleerde technieken toe in oefeningen die hij zelfstandig oplost.
   • De student bekijkt de eigen oplossingen met de nodige kritische zin, vergelijkt op juistheid met de aangereikte oplossing en brengt daar waar nodig verbeteringen aan.
   • De student werkt dermate vlot met de aangeleerde toepassingssoftware dat opdrachten binnen een beperkt tijdsbestek tot een goed einde gebracht worden.
   • De student zoekt op een efficiënte manier informatie op het Internet, bekijkt de gevonden gegevens kritisch en wisselt data op een efficiënte manier uit tussen softwarepakketten.

    


   VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
   Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
   geen

   Andere begincompetenties
   Het ABC van de computer moet gekend zijn: werken met muis en toetsenbord, bestanden aanmaken, bewaren en openen.
   LEERINHOUDEN
   • Werken met Blackboard (in zelfstudie), op de e-campus en de ISI-omgeving en met het Intranet.
   • Basiscomponenten van een computersysteem kennen.
   • Werken in een MS Windowsomgeving (Mijn Documenten, bureaublad, vensters, pictogrammen, menu's, pakketten en verschillende bestandstypes).
   • Via Windows Verkenner elementaire taken uitvoeren (kopiëren, verplaatsen, wissen, herbenoemen van bestanden en mappen).
   • Gegevens, objecten en figuren van het Internet of een ander medium optimaal gebruiken en uitwisselen tussen verschillende pakketten binnen een Windowsomgeving en in een Officetoepassing integreren.
   • Bestanden en mappen comprimeren en deze uitwisselen tussen verschillende computers via gecomprimeerde mappen.
   • Basisprincipes van datacommunicatie, lokale en wereldwijde netwerken.
   • Gericht opzoeken van informatie op het Internet met de browser Internet Explorer.
   • Het opstellen van correspondentie en e-mail volgens de BIN-normen.
   • Mindmaps aanmaken en bewerken met het pakket Mindmanager en uitwisselen tussen andere Officetoepassingen.
   • Werken met e-mails en contactpersonen, afspraken maken, taken en agenda beheren, vergaderingen beleggen, bestanden uitwisselen en adressen bijhouden, gegevens archiveren, importeren en exporteren via MS Outlook.
   • Zie de studiewijzer (SW) voor aanvullende informatie over dit opleidingsonderdeel.

   STUDIEMATERIAAL
   • Syllabus ICT, Basisvaardigheden (Module 1) - Universitas
   • BIN-normen (efficiënte communicatie) - VVLSP - Uitgeverij: LICAP

   WERKVORMEN
   Soort werkvorm    
   hoor- en werkcolleges:

    57

   %
   practicum en oefeningen:

     43

   %

   vormen van groepsleren:

     0

   %
   Verdere toelichting:
   • Hoor- en werkcolleges met uiteenzettingen en uitgewerkte voorbeelden, gevolgd door practicum en oefeningen.
   • Zelfstandig verwerken van oefeningen.
   • Zelfevaluatie van opgeloste oefeningen aan de hand aangereikte oplossingen.
   • De student krijgt van de lector een studiewijzer (SW) ter beschikking als steun in het leerproces, met aanvullende informatie over het opleidingsonderdeel zoals de werkvormen, de opdrachten, de leerinhouden en de evaluatie.


   EVALUATIE

   Eerste examenperiode
   CategorieWeging van categorieën
   examen in de examenreeks100%

   • Digitaal en/of schriftelijk examen van 90 minuten op 20 punten (multiple choice vragen: gesloten boek; praktijk: open boek).
   • Om technische redenen is het niet toegestaan na het officiële aanvangsuur aan het examen deel te nemen. Studenten dienen een kwartier voor de start van de examensessie aanwezig te zijn aan het juiste lokaal. Wie te laat komt, kan dus niet meer deelnemen. De aanvangstijd zoals meegedeeld op het examenrooster zal strikt gehanteerd worden. De studenten dienen zich te houden aan de timing en de afspraken die gelden voor de examengroep (sessie én lokaal) waarin ze ingedeeld zijn. Het is bijgevolg niet toegestaan te wisselen van examengroep. De toezichthoudende lectoren zullen deze afspraken stipt opvolgen. Tijdens het examen dient er om de 5 minuten tussentijds bewaard te worden op de vereiste plaats. Indien het pakket tijdens het examen blokkeert/afsluit krijgt de student 5 minuten extra werktijd. De voorziene werktijd wordt bij de aanvang van elk examenonderdeel meegedeeld. Er mag niet langer worden gewerkt dan de opgegeven werktijd. Alleen bestanden die op de vereiste plaats bewaard zijn worden aanvaard. De plaats waar de bestanden moeten worden bewaard, wordt meegedeeld bij de aanvang van het examen en op de examenkopij.
   • Zie studiewijzer voor aanvullende informatie over dit opleidingsonderdeel.

   tijd voor examinering
   uren

   1.50 

   Tweede examenperiode
   CategorieWeging van categorieën
   examen in de examenreeks100%

   • Digitaal en/of schriftelijk examen van 90 minuten op 20 punten (multiple choice vragen: gesloten boek; praktijk: open boek).
   • Zie studiewijzer voor aanvullende informatie over dit opleidingsonderdeel.
    
   Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 01/10/2012
   Office management - Voltijds modelpakket 1 - Bedrijfscommunicatie/1
     
   O.O. heeft componenten:Neen
   Afstudeerrichting//Leertraject:Office management
   Code:1190800005
   Academiejaar:2012-2013
   Type:kern,
   Niveau:inleidend
   Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 - Module 1
   Contacturen:28
   Aantal studiepunten:3
   Totaal studietijd:78
   Examencontract:niet mogelijk
   Deliberatie:mogelijk
   Vrijstelling:mogelijk
   Onderwijstaal:
   Lector(en)Bart Verstraeten

    

   KORTE OMSCHRIJVING
   Je leert hoe je als toekomstig officemanager met je klanten en collega's communiceert. Je weet hoe je klantvriendelijke telefoongesprekken voert. Je schrijft informatieve e-mails en brieven en andere zakelijke informatieve teksten. In gepast en correct Nederlands.

   COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
    Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

   Algemene competenties

   • OF06 Communiceren van informatie, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken, op verschillende niveaus zowel interne als externe communicatie.
   Algemene beroepsgerichte competenties
   • OF08 Teamgericht kunnen werken.
   Beroepsspecifieke competenties
   • OF12 Talenkennis, tekstverwerking, e-mail en internet zijn belangrijk. Zorgen voor het autonoom opstellen van correspondentie, het typen en/of uitwerken ervan.Toezien op de correcte en tijdige verzending en verspreiding van post en faxen, e-mail. Afhandelen van de correspondentie in het Nl, Fr, E, D of S.
   • OF15 interne '||'&'||' externe contacten onderhouden in het NL en in min. 3 vreemde talen, huisstijl bewaren, zorgen voor correcte telefonische contacten en communicatie bij vergaderingen. Inzicht in de vereisten bij de voorbereiding en organisatie van vergaderingen en kennis van externe vormgeving.
   • OF40 Hij/zij kan objectief de juiste beslissingen nemen bij het uitvoeren of doorverwijzen van taken.
   • OF47 Inzicht in beleid en organisatie van de gezondheidszorg, in interne structuren binnen bep. gezondheidsinstellingen en wisselwerking met externe structuren. Notuleren en rapporteren. Coördineren van vergaderingen, voorbereiden of organiseren. Elektronische documenten beheren, agenda opstellen, bezoeken organiseren.
   • OF58 Hij/zij is stipt, correct en zorgvuldig bij het werk, kan efficiënt opdrachten organiseren en systematisch uitvoeren, kan foutloos verslagen en brieven uittypen via PC. Hij/zij kan gegevens betrouwbaar registreren en coderen, controleert data in de agenda.

   SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN

          De student(e):

   • vat zakelijke teksten treffend samen;
   • communiceert ontvanger- en doelgericht op basisniveau;
   • bewaakt de inhoud van de communicatie door correcte, volledige, relevante en objectieve informatie te verschaffen;
   • voorziet teksten van een passende structuur;
   • biedt teksten een verzorgde, consequente, overzichtelijke en functionele vormgeving (op basis van de BIN-normen);
   • schrijft informatieve brieven en e-mails in effectief en efficiënt Nederlands;
   • heeft inzicht in zakelijke, klantvriendelijke telefoongesprekken;
   • beheerst de Nederlandse werkwoordspelling;
   • past de geleerde algemene en beroepsgerichte woordenschat toe in zijn/haar communicatie.

   VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
   Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
   geen

   Andere begincompetenties
   De student(e) beschikt voor Nederlands over het niveau B2-C1 (Europees Referentiekader).
   LEERINHOUDEN
   • Ontvanger- en doelgerichte communicatie
   • Inhoud van communicatie
   • Tekstsamenhang
   • Tekstopbouw
   • Samenvattingen
   • Zakelijke telefoongesprekken
   • Vormgeving van teksten  
   • Zakelijke brieven en e-mails: algemeen
   • Briefsoorten: informatie geven, informatie vragen, afspraak bevestigen, verzoek om medewerking e.d.
   • Werkwoordspelling
   • Woordenschat

   STUDIEMATERIAAL
   • Knispel, K. (2012). Zakelijke communicatie Schriftelijk. Amsterdam: Pearson Education.
    (handboek - papieren en elektronische versie - met theorie en oefeningen zakelijk schrijven en zakelijke correspondentie)
   • Cursus Bedrijfscommunicatie module I,1
    (theorie mondelinge communicatie en aanvullingen theorie schriftelijke communicatie, woordenschat, oefeningen)
   • P-schijf: uitwerkingen van sommige oefeningen en extra materiaal 

   WERKVORMEN
   Soort werkvorm    
   hoor- en werkcolleges:

    70

   %
   practicum en oefeningen:

     20

   %

   vormen van groepsleren:

     10

   %
   Verdere toelichting:
   • Hoor- en werkcolleges met leergesprekken
   • Oefeningensessies: individueel en in groep (meestal met coaching)

   EVALUATIE

   Eerste examenperiode
   CategorieWeging van categorieën
   examen in de examenreeks100%

   Digitaal en/of schriftelijk examen: 20 ptn.
   Inzichts- en toepassingsvragen via een (elektronische) meerkeuzetoets (en schriftelijke open vragen)
   Criteria:
   1. (geïntegreerde) kennis
   2. efficiënt en correct taalgebruik
   3. effectief taalgebruik


   tijd voor examinering
   uren

   1 

   Tweede examenperiode
   CategorieWeging van categorieën
   examen in de examenreeks100%

   Schriftelijk examen: 20 ptn.
   idem

    
   Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 01/10/2012
   Office management - Voltijds modelpakket 1 - Inleiding recht en burgerlijk recht/2
     
   O.O. heeft componenten:Neen
   Afstudeerrichting//Leertraject:Office management
   Code:1190800007
   Academiejaar:2012-2013
   Type:kern,
   Niveau:inleidend
   Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 - Module 2
   Contacturen:28
   Aantal studiepunten:3
   Totaal studietijd:78
   Examencontract:mogelijk
   Deliberatie:mogelijk
   Vrijstelling:mogelijk
   Onderwijstaal:
   Lector(en)Rudi Lecoutre

    

   KORTE OMSCHRIJVING
   Het opleidingsonderdeel verschaft een volledig overzicht over het burgerlijk recht vertrekkende vanuit de persoon over de zaken tot en met de verbintenissen. Er wordt tevens verwezen naar de regeling inzake erfrecht.

   COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
    Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

   Algemene competenties

   • OF01 op zelfstandig wijze een administratieve unit vlot laten functioneren, waarbij alle taken precies en efficiënt worden uitgevoerd.
   • OF02 administratieve informatie kunnen verzamelen, uitwisselen en verwerken. Informatiedoorstroming efficiënt kunnen begeleiden. Creatief kunnen omgaan met taken rond informatieverwerking.
   • OF03 Vermogen tot kritische reflectie en projectmatig werken.
   • OF04 innoverende bijdragen kunnen leveren bij de organisatorische aanpassingen en werkmethodes binnen het secretariaat.
   • OF05 Leiding kunnen geven binnen een secretariaat en deeltaken kunnen delegeren. Beperkte management taken aankunnen. Bij afwezigheid van de manager lopende zaken kunnen opvolgen.
   Algemene beroepsgerichte competenties
   • OF08 Teamgericht kunnen werken.
   • OF09 Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig kunnen definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën.
   • OF10 Het besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk.
   • OF11 Een brede interesse en openheid hebben naar andere culturen, kennis hebben van de actualiteit, de politiek alsook van het maatschappelijke en economische gebeuren.
   Beroepsspecifieke competenties
   • OF19 Inzicht en kennis van boekhouding, relevante software voor statistische verwerking, soc. zekerheid. Registreren commerciële afdelings- en bedrijfsresultaten en personeelsgegevens, verwerking en opvolging. Financiële administratie: opvolgen van secretariaatsbudget, factureren.
   • OF22 Hij/zij leeft strikt het beroepsgeheim na.
   • OF25 Hij/zij kan samenwerken met collega's, zowel uit eigen als uit andere vakdisciplines, kan goed functioneren in teamverband, staat open voor feedback, kan taken delegeren, kan beknopt en duidelijk communiceren met collega's en opdrachtgevers en aan hen rapporteren.
   • OF27 Hij/zij heeft aandacht voor nieuwe tendensen en is bereid om bij te scholen, beseft de noodzaak tot levenslang leren, kan opmerkingen aanvaarden en leert uit eigen fouten.
   • OF28 Hij/zij merkt problemen op en probeert er een oplossing voor te vinden, werkt zelfstandig en neemt verantwoordelijkheid.
   • OF29 Hij/zij toont respect voor bestaande regels en normen, is oprecht wanneer er fouten werden begaan en probeert ze zo vlug mogelijk te herstellen.
   • OF31 Hij/zij is zich bewust van de eigen verantwoordelijkheden, evalueert eigen handelen en denkt kritisch. Laat afspraken door alle partijen respecteren.
   • OF32 Hij/zij heeft een houding om het eigen handelen en denken en dat van anderen kritisch te evalueren en is bereid en in staat daarover met de betrokkenen te communiceren.
   • OF33 Hij/zij geeft voorrang aan dringende zaken, kan het belangrijke van het onbelangrijke onderscheiden, kan taken op een logische wijze delegeren, heeft een planmatig denkvermogen en is toekomstgericht.
   • OF43 Hij/zij past taalgebruik en houding steeds aan het niveau van de gesprekspartner aan, kan zich relativeren en kan op de juiste manier optreden om een specifieke situatie tot een goed einde te brengen.

   SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
   • Inzicht hebben in de wettelijke bepalingen van het burgerlijk recht en in de heersende tendensen daarover in de rechtspraak.
   • Verbanden kunnen leggen tussen wettelijke bepalingen van het burgerlijk recht.

   VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
   Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
   geen

   Andere begincompetenties
   Teksten kunnen analyseren en samenvatten.
   LEERINHOUDEN
   • Indeling van het recht
   • De bronnen van het recht
   • Algemene begrippen
   • Personen
   • Goederen en zekerheden
   • Verbintenissen
   • Familie en gezin
   • Erven

   STUDIEMATERIAAL
   Inleiding tot het recht, Bouckaert  & Van Hoecke, Acco, 2009
   WERKVORMEN
   Soort werkvorm    
   hoor- en werkcolleges:

    50

   %
   practicum en oefeningen:

     50

   %

   vormen van groepsleren:

     0

   %
   Verdere toelichting:

   Hoorcolleges met vraag en leergesprekken, ca. 14 uur; de inbreng van de student via discussie is daarbij essentieel.

    


   EVALUATIE

   Eerste examenperiode
   CategorieWeging van categorieën
   examen in de examenreeks100%

   Schriftelijk examen op 20 punten.


   tijd voor examinering
   uren

   2 

   Tweede examenperiode
   CategorieWeging van categorieën
   examen in de examenreeks100%

   Schriftelijk examen op 20 punten.

    
   Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 03/12/2012
   Office management - Voltijds modelpakket 1 - Toepassingen ICT - excel/2
     
   O.O. heeft componenten:Neen
   Afstudeerrichting//Leertraject:Office management
   Code:1190800008
   Academiejaar:2012-2013
   Type:kern,
   Niveau:uitdiepend
   Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 - Module 2
   Contacturen:28
   Aantal studiepunten:3
   Totaal studietijd:78
   Examencontract:mogelijk
   Deliberatie:mogelijk
   Vrijstelling:mogelijk
   Onderwijstaal:
   Lector(en)Ingrid Vanstraelen
   Kiki Gerené

    

   KORTE OMSCHRIJVING
   In hoorcolleges leert de student aan de hand van praktische voorbeelden optimaal Excel gebruiken. Nadien verwerkt de student deze kennis door oefeningen te maken: vooreerst eenvoudige oefeningen waar de verschillende elementaire handelingen en vaardigheden aan bod komen, nadien worden er moeilijkere problemen uit de praktijk aangepakt. Er wordt nadruk gelegd op automatisering en efficiëntie. De student moet in een kort tijdsbestek een probleem tot een goed einde kunnen brengen.
   Een greep uit de oefeningen: maken van facturen waarbij productgegevens worden opgezocht in een prijslijst, automatisch berekenen van lonen na het ingeven van het aanvangsuur en het einduur, interestberekeningen, kortingstabellen … Verder worden omzetcijfers verwerkt in grafieken.

   COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
    Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

   Algemene competenties

   • OF01 op zelfstandig wijze een administratieve unit vlot laten functioneren, waarbij alle taken precies en efficiënt worden uitgevoerd.
   • OF03 Vermogen tot kritische reflectie en projectmatig werken.
   • OF07 Binnen een snel evoluerende werksituatie bereid zijn zich aan te passen via life-long learning.
   Algemene beroepsgerichte competenties
    Beroepsspecifieke competenties
    • OF26 Efficiënt opdrachten uitvoeren binnen een bepaalde tijd en bepaald budget, doelgericht werken om een optimaal resultaat te bekomen, zorgen voor ogenblikkelijke plausibiliteitscontroles bij invoer van gegevens, problemen die ontstaan signaleren en bijdragen tot de oplossing ervan, feedback geven naar collega's.
    • OF27 Hij/zij heeft aandacht voor nieuwe tendensen en is bereid om bij te scholen, beseft de noodzaak tot levenslang leren, kan opmerkingen aanvaarden en leert uit eigen fouten.
    • OF28 Hij/zij merkt problemen op en probeert er een oplossing voor te vinden, werkt zelfstandig en neemt verantwoordelijkheid.
    • OF29 Hij/zij toont respect voor bestaande regels en normen, is oprecht wanneer er fouten werden begaan en probeert ze zo vlug mogelijk te herstellen.
    • OF31 Hij/zij is zich bewust van de eigen verantwoordelijkheden, evalueert eigen handelen en denkt kritisch. Laat afspraken door alle partijen respecteren.
    • OF32 Hij/zij heeft een houding om het eigen handelen en denken en dat van anderen kritisch te evalueren en is bereid en in staat daarover met de betrokkenen te communiceren.
    • OF33 Hij/zij geeft voorrang aan dringende zaken, kan het belangrijke van het onbelangrijke onderscheiden, kan taken op een logische wijze delegeren, heeft een planmatig denkvermogen en is toekomstgericht.

    SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
    • De student werkt vlot met Excel zodat binnen een beperkt tijdsbestek rekenkundige problemen geanalyseerd en zo optimaal mogelijk opgelost worden.
    • De student maakt zelfstandig en creatief geautomatiseerde documenten waarin door het gebruik van zoekopdrachten en functies, het wijzigen van 1 parameter het automatisch herwerken van het ganse rekenblad voor gevolg heeft.
    • De student verwerkt data in een grafiek en interpreteert het resultaat.
    • De student concretiseert de aangeleerde technieken in oefeningen en lost de oefeningen op zelfstandige basis op.
    • De student bekijkt met de nodige kritisch zin zijn oplossingen en vergelijkt deze op juistheid met de gegeven oplossing.
    • De student concretiseert de verworven kennis door gegevens uit te wisselen tussen de verschillende office pakketten.
    • De student kan verzorgde facturen maken waarin op een efficiënte manier de data opgezocht en verwerkt worden.
    • De studenten kan de nodige beveiligingen aanbrengen waardoor het inbrengen van niet valide gegevens vermeden wordt.

    VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
    Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
    geen

    Andere begincompetenties
    • Studenten moeten via Windows Verkenner elementaire handelingen kunnen uitvoeren zoals kopiëren/herbenoemen/wissen/... van files; het maken/herbenoemen/wissen/... van mappen; het ordenen van files in een netwerkomgeving.
    • Basiskennis wiskunde: omzetting naar %, voorrangsregels (+, -, *, /, of, en), interest berekenen, berekening van een percentage inclusief/exclusief, "regel van 3" ...

    LEERINHOUDEN
    • Werken met het pakket Microsoft Excel.
    • Invoeren/bewerken van gegevens (kleur, kaders, lettertype, uitlijning, formaat ...).
    • Invoeren van formules.
    • Gebruik van functies: wiskundige, logische, statistische, financiële, datum ... (som, en, of, als, gemiddelde, max, min, rente, aantal, nu ...).
    • Absolute/relatieve celadressen.
    • Kopiëren/verplaatsen van cellen/formules binnen Excel.
    • Valideren en beveiligen van gegevens.
    • Het gebruik van grafische elementen.
    • Pagina-instellingen, afdrukbereik.
    • Grafieken.
    • Formulieren.
    • Data uitwisselen van Excel naar Word/Outlook en omgekeerd.

    STUDIEMATERIAAL
    • Studiewijzer samengesteld door de lector, digitaal aangereikt op e-campus.
    • Syllabus samengesteld door de lector: extra uitleg bij het handboek MS EXCEL 2007 + extra oefeningen. Uitgegeven bij Universitas 
    • MS EXCEL 2007 - Eric Cuypers en Eddy Van den Broeck - Uitgeverij: De Boeck -
     ISBN 978 90 455 2405 4. 

    WERKVORMEN
    Soort werkvorm    
    hoor- en werkcolleges:

     40

    %
    practicum en oefeningen:

      60

    %

    vormen van groepsleren:

      0

    %
    Verdere toelichting:
    • Hoor- en werkcolleges met uiteenzettingen en uitgewerkte voorbeelden, gevolgd door practicum en oefeningen. Actieve participatie van de student wordt verwacht.
    • Zelfstandig verwerken van oefeningen, zowel tijdens de practicum-uren als thuis (zie studiewijzer). Tijdens de practicumlessen kunnen er vragen gesteld worden aan medestudenten of aan de lector. De studenten beschikken over de oplossingen van de lector en kunnen alsdus zelf hun oefeningen evalueren. Eventuele vragen over de leerstof of de oefeningen kunnen de volgende week/weken gesteld worden bij aanvang van de colleges of tijdens de practicum-uren.   
    • De student krijgt een studiewijzer (SW) ter beschikking als steun in het leerproces, met aanvullende informatie over het opleidingsonderdeel zoals de werkvormen, de opdrachten en de leerinhouden.

    EVALUATIE

    Eerste examenperiode
    CategorieWeging van categorieën
    examen in de examenreeks100%

    • Digitaal examen van 75 minuten op 20 punten, open boek. De vragen beoogen geen reproductie van de gedoceerde leerstof maar peilen naar inzichten en de competentie de geziene leerstof praktisch toe te passen in een nieuwe situatie.
    • Om technische redenen is het niet toegestaan na het officiële aanvangsuur aan het examen deel te nemen. De aanvangstijd zoals meegedeeld op het rooster zal strikt gehanteerd worden. Studenten dienen een kwartier op voorhand aanwezig te zijn aan het juiste lokaal. Wie te laat komt, kan niet meer deelnemen. De studenten dienen zich te houden aan de timing en aan de afspraken die gelden voor de examengroep waarin ze zijn ingedeeld. Het is bijgevolg niet toegestaan te wisselen van examengroep. De toezichthoudende lectoren zullen deze afspraken stipt opvolgen.
     Tijdens het examen dient er om de 5 minuten tussentijds bewaard te worden op de vereiste plaats. Indien het pakket tijdens het examen blokkeert/afsluit krijgt de student 5 minuten extra werktijd. De voorziene werktijd wordt bij de aanvang van het examen meegedeeld. Er mag niet langer worden gewerkt dan de opgegeven werktijd. Alleen bestanden die op de vereiste plaats bewaard zijn worden aanvaard. De plaats waar de bestanden moeten worden bewaard, wordt meegedeeld bij de aanvang van het examen op de examenkopij.

    tijd voor examinering
    uren

    1.25 

    Tweede examenperiode
    CategorieWeging van categorieën
    examen in de examenreeks100%

    Digitaal examen van 75 minuten op 20 punten, open boek cf. eerste examenperiode.
     
    Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 03/12/2012
    Office management - Voltijds modelpakket 1 - Bedrijfscommunicatie/2
      
    O.O. heeft componenten:Neen
    Afstudeerrichting//Leertraject:Office management
    Code:1190800009
    Academiejaar:2012-2013
    Type:kern,
    Niveau:inleidend
    Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 - Module 2
    Contacturen:28
    Aantal studiepunten:3
    Totaal studietijd:78
    Examencontract:niet mogelijk
    Deliberatie:mogelijk
    Vrijstelling:mogelijk
    Onderwijstaal:
    Lector(en)Bart Verstraeten

     

    KORTE OMSCHRIJVING

    Je leert efficiënt en effectief zakelijk communiceren, met de nadruk op persuasieve boodschappen. Zo schrijf je o.a. klachten- en maanbrieven. Daarnaast leer je notuleren, breid je je woordenschat uit en optimaliseer je je schrijfstijl.


    COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
     Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

    Algemene competenties

    • OF06 Communiceren van informatie, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken, op verschillende niveaus zowel interne als externe communicatie.
    Algemene beroepsgerichte competenties
    • OF08 Teamgericht kunnen werken.
    • OF09 Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig kunnen definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën.
    Beroepsspecifieke competenties
    • OF12 Talenkennis, tekstverwerking, e-mail en internet zijn belangrijk. Zorgen voor het autonoom opstellen van correspondentie, het typen en/of uitwerken ervan.Toezien op de correcte en tijdige verzending en verspreiding van post en faxen, e-mail. Afhandelen van de correspondentie in het Nl, Fr, E, D of S.
    • OF14 Ondersteunende kennis : kennis van talen, notuleren, rapporteren, presentatietechnieken en audiovisuele media. Het coördineren van vergaderingen, logistiek ondersteunen en de besluitvorming opvolgen, conferenties voorbereiden of organiseren. In staat zijn brieven en wetenschappelijke publicaties te vertalen.
    • OF15 interne '||'&'||' externe contacten onderhouden in het NL en in min. 3 vreemde talen, huisstijl bewaren, zorgen voor correcte telefonische contacten en communicatie bij vergaderingen. Inzicht in de vereisten bij de voorbereiding en organisatie van vergaderingen en kennis van externe vormgeving.
    • OF26 Efficiënt opdrachten uitvoeren binnen een bepaalde tijd en bepaald budget, doelgericht werken om een optimaal resultaat te bekomen, zorgen voor ogenblikkelijke plausibiliteitscontroles bij invoer van gegevens, problemen die ontstaan signaleren en bijdragen tot de oplossing ervan, feedback geven naar collega's.
    • OF40 Hij/zij kan objectief de juiste beslissingen nemen bij het uitvoeren of doorverwijzen van taken.
    • OF47 Inzicht in beleid en organisatie van de gezondheidszorg, in interne structuren binnen bep. gezondheidsinstellingen en wisselwerking met externe structuren. Notuleren en rapporteren. Coördineren van vergaderingen, voorbereiden of organiseren. Elektronische documenten beheren, agenda opstellen, bezoeken organiseren.
    • OF58 Hij/zij is stipt, correct en zorgvuldig bij het werk, kan efficiënt opdrachten organiseren en systematisch uitvoeren, kan foutloos verslagen en brieven uittypen via PC. Hij/zij kan gegevens betrouwbaar registreren en coderen, controleert data in de agenda.

    SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN

    De student(e): 

    • communiceert ontvanger- en doelgericht op gevorderd niveau;
    • hanteert een gepaste schrijfstijl in functie van doel(groep);
    • is gericht op correct taalgebruik en schakelt daarvoor zo nodig externe hulpbronnen in;
    • schrijft persuasieve brieven; 
    • weet hoe een publiek te overtuigen met een levendig en gestructureerd betoog;
    • optimaliseert zijn/haar luistergedrag;
    • stelt (zeer) beknopte vergaderverslagen op;
    • past de geleerde algemene en beroepsgerichte woordenschat toe in zijn/haar communicatie;
    • past de Nederlandse spellingregels correct toe.

    VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
    Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
    Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je je ook inschrijven voor: Bedrijfscommunicatie/1.

    Andere begincompetenties
    geen
    LEERINHOUDEN
   • Model (schriftelijke) communicatie
   • Gepaste schrijfstijl: beknopt, direct, levendig en dienstverlenend
   • Correcte spelling
   • Briefsoorten: maanbrief, slechtnieuwsbrief, klachtenbrief en reactie op klachtenbrief
   • Mondeling presenteren
   • Luisteren en aantekeningen maken
   • Vergaderverslagen: vooral beknopt verslag, besluiten- en actielijst
   • Woordenschat


   • STUDIEMATERIAAL
    • Knispel, K. (2012). Zakelijke communicatie Schriftelijk. Amsterdam: Pearson Education.
     (handboek - papieren en elektronische versie -  met theorie en oefeningen zakelijk schrijven en zakelijke correspondentie)
    • Cursus Bedrijfscommunicatie module I,2
     (theorie mondelinge communicatie en aanvullingen theorie schriftelijke communicatie, woordenschat, oefeningen)
    • P-schijf: uitwerkingen van sommige oefeningen en extra materiaal 

    WERKVORMEN
    Soort werkvorm    
    hoor- en werkcolleges:

     70

    %
    practicum en oefeningen:

      20

    %

    vormen van groepsleren:

      10

    %
    Verdere toelichting:
    • Hoor- en werkcolleges met leergesprekken
    • Oefeningensessies: individueel en in groep (meestal met coaching)

    EVALUATIE

    Eerste examenperiode
    CategorieWeging van categorieën
    examen in de examenreeks100%

    • Digitaal en/of schriftelijk examen (20 ptn.)
     Inzichts- en toepassingsvragen via een (elektronische) meerkeuzetoets (en schriftelijke open vragen)
     Criteria:
     1. (geïntegreerde) kennis
     2. efficiënt en correct taalgebruik
     3. effectief taalgebruik: vooral op strategisch niveau

    tijd voor examinering
    uren

    1 

    Tweede examenperiode
    CategorieWeging van categorieën
    examen in de examenreeks100%

    Schriftelijk examen: 20 ptn.
    idem

     
    Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 03/12/2012
    Office management - Voltijds modelpakket 1 - Toepassingen ICT - word /3
      
    O.O. heeft componenten:Neen
    Afstudeerrichting//Leertraject:Office management
    Code:1190800011
    Academiejaar:2012-2013
    Type:kern,
    Niveau:uitdiepend
    Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 - Module 3
    Contacturen:56
    Aantal studiepunten:6
    Totaal studietijd:156
    Examencontract:mogelijk
    Deliberatie:mogelijk
    Vrijstelling:mogelijk
    Onderwijstaal:
    Lector(en)Yoke Cockx

     

    KORTE OMSCHRIJVING
    Tijdens module 3 leer je op een professionele manier teksten verwerken. Er wordt zorgvuldig aandacht besteed aan technieken die in het bedrijfsleven een must zijn om efficiënt te werken. De theorie wordt door middel van praktijkgerichte toepassingen ingeoefend. Studenten die niet over de elementaire basiskennis van Word beschikken kunnen deze bijwerken in zelfstudie. Indien je nog niet tienvingerblind kan typen, dien je dit in te studeren aan de hand van een computergestuurd zelfstudiepakket (Typ Top Vandaag).

    COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
     Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

    Algemene competenties

    • OF01 op zelfstandig wijze een administratieve unit vlot laten functioneren, waarbij alle taken precies en efficiënt worden uitgevoerd.
    • OF02 administratieve informatie kunnen verzamelen, uitwisselen en verwerken. Informatiedoorstroming efficiënt kunnen begeleiden. Creatief kunnen omgaan met taken rond informatieverwerking.
    • OF03 Vermogen tot kritische reflectie en projectmatig werken.
    • OF04 innoverende bijdragen kunnen leveren bij de organisatorische aanpassingen en werkmethodes binnen het secretariaat.
    • OF05 Leiding kunnen geven binnen een secretariaat en deeltaken kunnen delegeren. Beperkte management taken aankunnen. Bij afwezigheid van de manager lopende zaken kunnen opvolgen.
    • OF06 Communiceren van informatie, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken, op verschillende niveaus zowel interne als externe communicatie.
    • OF07 Binnen een snel evoluerende werksituatie bereid zijn zich aan te passen via life-long learning.
    Algemene beroepsgerichte competenties
    • OF08 Teamgericht kunnen werken.
    • OF09 Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig kunnen definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën.
    Beroepsspecifieke competenties
    • OF12 Talenkennis, tekstverwerking, e-mail en internet zijn belangrijk. Zorgen voor het autonoom opstellen van correspondentie, het typen en/of uitwerken ervan.Toezien op de correcte en tijdige verzending en verspreiding van post en faxen, e-mail. Afhandelen van de correspondentie in het Nl, Fr, E, D of S.
    • OF13 Inzicht in werkorganisatie, planning en kennis van softwarepakketten is evident. Eigen agendabeheer en dat van anderen, planning en acties van de manager bewaken, planning van afspraken met klanten en externe commerciële contacten. Efficiënt gegevens zoeken en beheer van gegevenstabellen.
    • OF14 Ondersteunende kennis : kennis van talen, notuleren, rapporteren, presentatietechnieken en audiovisuele media. Het coördineren van vergaderingen, logistiek ondersteunen en de besluitvorming opvolgen, conferenties voorbereiden of organiseren. In staat zijn brieven en wetenschappelijke publicaties te vertalen.
    • OF15 interne '||'&'||' externe contacten onderhouden in het NL en in min. 3 vreemde talen, huisstijl bewaren, zorgen voor correcte telefonische contacten en communicatie bij vergaderingen. Inzicht in de vereisten bij de voorbereiding en organisatie van vergaderingen en kennis van externe vormgeving.
    • OF16 Kennis van dossiersystemen, klasseermethoden en elektronische informatieverzameling. Nieuwe dossiers maken en verzamelen van de gegevens. Beheren van dossiers. Informatie verzamelen over congreslocaties en leveranciers. Checklists van taken met opvolging van taakverdeling en deadlines. Prijsberekeningen en prognoses maken.
    • OF17 Inzicht in de communicatiesituatie van de klant en kennis van gesprekstechnieken. Onthaal van klanten/bezoekers. Klantvriendelijk staat hier centraal. Aandacht voor multiculturele communicatie, onderhandelingstechnieken en interpersonalskill. Kan actief luisteren en beheerst de kunst van groepsdynamica.
    • OF18 Kennis van de verschillende mogelijkheden bij dossierbeheer en archivering van elektronische hulpmiddelen bij archivering. Hij/zij zorgt voor de postbehandeling, archivering en dossierbeheer. Hij/zij kan stukken in archief/bibliotheek opzoeken en archief/documentatie/bibliotheek beheren.
    • OF20 Organiseert efficiënt een secretariaat en heeft inzicht in planning. De werkindeling op het secretariaat bepalen en coördineren, adviseren bij invoering van nieuwe procedures, medewerkers. Regelen de aankoop van kantoorapparatuur en -benodigdheden. De verantwoordelijkheid dragen voor de dagelijkse gang van zaken op het secretariaat.
    • OF21 Leidinggevende bevoegdheid op het niveau van het secretariaat. Coördineren van activiteiten zoals wetenschappelijke bijeenkomsten, congressen, training, workshops enz. Inhoudelijke uitwerking van een event/congres en de praktische uitwerking. Organisatorisch-administratieve taken uitvoeren, delegeren, opvolgen.
    • OF22 Hij/zij leeft strikt het beroepsgeheim na.
    • OF23 Hij/zij is in staat zelfstandig opdrachten te organiseren en systematisch uit te voeren, problemen op te sporen en daaruit een probleemstelling te formuleren, de goede gang van zaken te behartigen in afwezigheid van het diensthoofd.
    • OF24 Hij/zij is stipt, correct en zorgvuldig bij het werk, kan efficiënt opdrachten organiseren en systematisch uitvoeren, kan foutloos verslagen en brieven uittypen via PC. Hij/zij kan gegevens betrouwbaar registreren en coderen, controleert data in de agenda.
    • OF25 Hij/zij kan samenwerken met collega's, zowel uit eigen als uit andere vakdisciplines, kan goed functioneren in teamverband, staat open voor feedback, kan taken delegeren, kan beknopt en duidelijk communiceren met collega's en opdrachtgevers en aan hen rapporteren.
    • OF26 Efficiënt opdrachten uitvoeren binnen een bepaalde tijd en bepaald budget, doelgericht werken om een optimaal resultaat te bekomen, zorgen voor ogenblikkelijke plausibiliteitscontroles bij invoer van gegevens, problemen die ontstaan signaleren en bijdragen tot de oplossing ervan, feedback geven naar collega's.
    • OF27 Hij/zij heeft aandacht voor nieuwe tendensen en is bereid om bij te scholen, beseft de noodzaak tot levenslang leren, kan opmerkingen aanvaarden en leert uit eigen fouten.
    • OF28 Hij/zij merkt problemen op en probeert er een oplossing voor te vinden, werkt zelfstandig en neemt verantwoordelijkheid.
    • OF29 Hij/zij toont respect voor bestaande regels en normen, is oprecht wanneer er fouten werden begaan en probeert ze zo vlug mogelijk te herstellen.
    • OF30 Hij/zij weet op welke vlakken zelf beslissingen kunnen en moeten genomen worden, helpt spontaan bij dringend werk, formuleert suggesties om problemen op te lossen, herinnert de verantwoordelijke eraan binnen welke timing taken moeten afgehandeld zijn.
    • OF31 Hij/zij is zich bewust van de eigen verantwoordelijkheden, evalueert eigen handelen en denkt kritisch. Laat afspraken door alle partijen respecteren.
    • OF32 Hij/zij heeft een houding om het eigen handelen en denken en dat van anderen kritisch te evalueren en is bereid en in staat daarover met de betrokkenen te communiceren.
    • OF33 Hij/zij geeft voorrang aan dringende zaken, kan het belangrijke van het onbelangrijke onderscheiden, kan taken op een logische wijze delegeren, heeft een planmatig denkvermogen en is toekomstgericht.
    • OF34 Hij/zij is in staat zich aan te passen aan gewijzigde werkzaamheden op technisch, sociaal en wetenschappelijk gebied, staat open voor vernieuwing, maakt ondanks grote tijdsdruk tijd voor sociaal contact.
    • OF35 Hij/zij kan correct vragen en wensen van klanten/patiënten inschatten en daarop inspelen, heeft de vaardigheid om zich in moeilijke situaties uit de slag te trekken.
    • OF36 Hij/zij verstrekt informatie naar klanten/patiënten en werkgever, onthaalt bezoekers op een aangename wijze en bezit de nodige communicatievaardigheden.
    • OF37 Hij/zij blijft hoffelijk onder alle omstandigheden en pakt problemen met geduld aan. Het op een juiste manier kunnen omgaan met stress.
    • OF38 Hij/zij stelt bij het begin van de dag een voorlopige volgorde op van taken die binnen een bepaalde tijd moeten opgevolgd worden, heeft een goed overzicht waardoor ze flexibel kan reageren op onvoorziene omstandigheden.
    • OF39 Hij/zij is zich bewust van haar eigen verantwoordelijkheid en de gevolgen van haar handelen, komt zelfzeker over, kent zijn/haar positie binnen de organisatie.
    • OF40 Hij/zij kan objectief de juiste beslissingen nemen bij het uitvoeren of doorverwijzen van taken.
    • OF41 Hij/zij weet van dringende taken wat prioritair is en neemt gepaste beslissingen ten aanzien van noodsituaties.
    • OF42 Hij/zij kan adviseren met betrekking tot technieken en apparatuur, is bereid extra opdrachten uit te voeren, neemt deel aan vormende activiteiten en helpt spontaan bij dringend werk en moeilijkheden.
    • OF43 Hij/zij past taalgebruik en houding steeds aan het niveau van de gesprekspartner aan, kan zich relativeren en kan op de juiste manier optreden om een specifieke situatie tot een goed einde te brengen.
    • OF44 Hij/zij heeft kennis van omgangsvormen binnen de cultuur van bepaalde sectoren en binnen een internationale omgeving.
    • OF49 Interne en externe contacten verzorgen, de huisstijl bewaren. Zorgen voor correcte telefonische contacten en communicatie bij de vergaderingen. Verzorgen van schriftelijke, patiëntgerichte communicatie. Inzicht hebben in vereisten bij de voorbereiding en organisatie van vergaderingen en kennis van externe vormgeving.
    • OF54 Kennis van planning, reisorganisatie en reserveringen, timemanagement. Leidinggevende bevoegdheid op het niveau van de organisatie van het medische secretariaat. Coördineren van activiteiten zoals wetenschappelijke bijeenkomsten, congressen, training, workshops permanentielijsten. Voorbereiden en organiseren van reizen.
    • OF56 Hij/zij leeft strikt het beroepsgeheim na, en zorgt ervoor dat er geen (medische) dossiers, contracten, personeels- of patiëntengegevens blijven rondslingeren.
    • OF57 Hij/zij is in staat zelfstandig opdrachten te organiseren en systematisch uit te voeren, problemen op te sporen en daaruit een probleemstelling te formuleren, de goede gang van zaken te behartigen in afwezigheid van het diensthoofd.

    SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
    • Op zelfstandige wijze met Word 2007 kunnen werken.
    • Er wordt van de studenten verwacht dat zij een volledige klavierbeheersing hebben.
    • Inzicht hebben in de werkwijze van de aangeleerde Wordonderdelen.
    • Vanuit een grondig inzicht de verschillende handelingen in Word integreren in nieuwe situaties.
    • Kunnen aangeven welke de meest efficiënte manier is om een probleem binnen Word op te lossen.

    VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
    Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
    geen

    Andere begincompetenties
    • Het klavier met tien vingers kunnen bedienen
    • De basis van Word beheersen en indien nodig ze in zelfstudie aanleren.
    • Oefeningen en/of problemen moeten de studenten efficiënt kunnen oplossen binnen een beperkt tijdsbestek.

    LEERINHOUDEN
   • BIN-normen en APA-normen
   • Stijlen
   • Thema's
   • Paginaopmaak
   • Kop- en voetteksten
   • Voet- en eindnoten
   • Secties
   • Tabellen en kolommen
   • Sjablonen
   • Bouwstenen 
   • Overzichtsweergave
   • SmartArt
   • Bijschriften
   • Velden
   • Inhoudsopgave, lijsten en index
   • Formulieren
   • Praktijkgerichte teksten en oefeningen

   • STUDIEMATERIAAL
    • MS Word 2007: E. Van den Broeck en E. Cuypers uitgeverij De Boeck nv ISBN 978 90 455 2404 7
    • BIN-normen: efficiënte communicatie: uitgeverij Licap
    • Voor de studenten zonder klavierkennis: Typ-top plus vandaag: G. Bonte, D. Vandeputte, K.Six uitgeverij De Boeck nv
    • Oefeningensylllabus bij Universitas 
    • Digitaal materiaal via e-campus op volgend pad: P:\Educatie\Lector aan Student\BM\Soudyn M\Office management\MOD3 - Toepassingen ICT3 Word

    WERKVORMEN
    Soort werkvorm    
    hoor- en werkcolleges:

     50

    %
    practicum en oefeningen:

      50

    %

    vormen van groepsleren:

      0

    %
    Verdere toelichting:
    • Hoorcolleges met vraag- en leergesprekken gevolgd door practicum en oefeningen. 
    • Bij het einde van de cursus zijn er begeleidingsmomenten voor individuele vraagstelling door studenten, feedback door docent.
    • De student krijgt een studiewijzer (SW) er beschikking als steun in het leerproces, met aanvullende informatie over het opleidingsonderdeel zoals de werkvormen, de opdrachten, de leerinhouden en de evaluatie.
    • Regelmatig krijgen de studenten een practicumoefening die ze ad hoc moeten verwerken. Op deze manier kunnen ze hun vorderingen en/of tekortkomingen evalueren.

    EVALUATIE

    Eerste examenperiode
    CategorieWeging van categorieën
    examen in de examenreeks100%

    • Typ-top proef wordt gequoteerd op 4 punten.
    • Examen wordt gequoteerd op 16 punten en duurt 75 minuten + 15 minuten voorzien voor Typ-top proef
    • Examen wordt afgelegd met gesloten boek.
    • Inhaalexamen wordt gequoteerd op 16 punten en duurt 75 minuten. + 15 minuten voorzien voor Typ-top proef
    • Om technische redenen is het niet toegestaan na het officiële aanvangsuur aan het examen deel te nemen. De aanvangstijd zoals meegedeeld op het rooster zal strikt gehanteerd worden. Studenten dienen een kwartier op voorhand aanwezig te zijn aan het juiste lokaal. Wanneer de deur van het examenlokaal gesloten wordt, betekent dit het begin van de examensessie. Wie te laat komt, kan dus niet meer deelnemen. De studenten dienen zich te houden aan de timing en aan de afspraken die gelden voor de examengroep waarin ze zijn ingedeeld. Het is bijgevolg niet toegestaan te wisselen van examengroep. De toezichthoudende lectoren zullen deze afspraken stipt opvolgen.
     Tijdens het examen dient er om de 5 minuten tussentijds bewaard te worden op de vereiste plaats. Indien het pakket tijdens het examen blokkeert/afsluit krijgt de student 5 minuten extra werktijd. De voorziene werktijd wordt bij de aanvang van het examen meegedeeld. Er mag niet langer worden gewerkt dan de opgegeven werktijd. Alleen bestanden die op de vereiste plaats bewaard zijn worden aanvaard. De plaats waar de bestanden moeten worden bewaard, wordt meegedeeld bij de aanvang van het examen en op de examenkopij.
    • Zie SW voor aanvullende informatie over dit opleidingsonderdeel.

    tijd voor examinering
    uren

    90 minuten 

    Tweede examenperiode
    CategorieWeging van categorieën
    examen in de examenreeks100%

    • Typ-top proef  op 4 punten.
    • Schriftelijk examen van 75 minuten op 16 punten.
    • De leerstof voor de tweede zittijd is dezelfde als de leerstof voor de eerste zittijd.
     
    Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 22/02/2013
    Office management - Voltijds modelpakket 1 - Handelsrecht/3
      
    O.O. heeft componenten:Neen
    Afstudeerrichting//Leertraject:Office management
    Code:1190800012
    Academiejaar:2012-2013
    Type:kern,
    Niveau:inleidend
    Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 - Module 3
    Contacturen:28
    Aantal studiepunten:3
    Totaal studietijd:78
    Examencontract:mogelijk
    Deliberatie:mogelijk
    Vrijstelling:mogelijk
    Onderwijstaal:
    Lector(en)Rudi Lecoutre

     

    KORTE OMSCHRIJVING

    Het Wetboek van Koophandel aangevuld met specifieke wetten (Wet op de handelspraktijken, Wet betalingsachterstand,...) worden besproken aan de hand van concrete voorbeelden uit rechtspraak en rechtsleer.

     


    COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
     Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

    Algemene competenties

    • OF01 op zelfstandig wijze een administratieve unit vlot laten functioneren, waarbij alle taken precies en efficiënt worden uitgevoerd.
    • OF02 administratieve informatie kunnen verzamelen, uitwisselen en verwerken. Informatiedoorstroming efficiënt kunnen begeleiden. Creatief kunnen omgaan met taken rond informatieverwerking.
    • OF03 Vermogen tot kritische reflectie en projectmatig werken.
    • OF04 innoverende bijdragen kunnen leveren bij de organisatorische aanpassingen en werkmethodes binnen het secretariaat.
    • OF05 Leiding kunnen geven binnen een secretariaat en deeltaken kunnen delegeren. Beperkte management taken aankunnen. Bij afwezigheid van de manager lopende zaken kunnen opvolgen.
    Algemene beroepsgerichte competenties
    • OF08 Teamgericht kunnen werken.
    • OF09 Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig kunnen definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën.
    • OF11 Een brede interesse en openheid hebben naar andere culturen, kennis hebben van de actualiteit, de politiek alsook van het maatschappelijke en economische gebeuren.
    Beroepsspecifieke competenties
    • OF15 interne '||'&'||' externe contacten onderhouden in het NL en in min. 3 vreemde talen, huisstijl bewaren, zorgen voor correcte telefonische contacten en communicatie bij vergaderingen. Inzicht in de vereisten bij de voorbereiding en organisatie van vergaderingen en kennis van externe vormgeving.
    • OF16 Kennis van dossiersystemen, klasseermethoden en elektronische informatieverzameling. Nieuwe dossiers maken en verzamelen van de gegevens. Beheren van dossiers. Informatie verzamelen over congreslocaties en leveranciers. Checklists van taken met opvolging van taakverdeling en deadlines. Prijsberekeningen en prognoses maken.
    • OF18 Kennis van de verschillende mogelijkheden bij dossierbeheer en archivering van elektronische hulpmiddelen bij archivering. Hij/zij zorgt voor de postbehandeling, archivering en dossierbeheer. Hij/zij kan stukken in archief/bibliotheek opzoeken en archief/documentatie/bibliotheek beheren.
    • OF20 Organiseert efficiënt een secretariaat en heeft inzicht in planning. De werkindeling op het secretariaat bepalen en coördineren, adviseren bij invoering van nieuwe procedures, medewerkers. Regelen de aankoop van kantoorapparatuur en -benodigdheden. De verantwoordelijkheid dragen voor de dagelijkse gang van zaken op het secretariaat.
    • OF38 Hij/zij stelt bij het begin van de dag een voorlopige volgorde op van taken die binnen een bepaalde tijd moeten opgevolgd worden, heeft een goed overzicht waardoor ze flexibel kan reageren op onvoorziene omstandigheden.
    • OF43 Hij/zij past taalgebruik en houding steeds aan het niveau van de gesprekspartner aan, kan zich relativeren en kan op de juiste manier optreden om een specifieke situatie tot een goed einde te brengen.
    • OF44 Hij/zij heeft kennis van omgangsvormen binnen de cultuur van bepaalde sectoren en binnen een internationale omgeving.
    • OF62 Hij/zij merkt problemen op en probeert er een oplossing voor te vinden, werkt zelfstandig en neemt verantwoordelijkheid.

    SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN

    Voortbouwend op de Inleiding tot het recht en Burgerlijk recht de basisprincipes en basiswetteksten van het handelsrecht eigen kunnen maken.

    Eveneens een voldoende grondige kennis verwerven in het handelsrecht met het oog op dergelijke begrippen te kunnen observeren en begrijpen in de dagelijkse praktijk.


    VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
    Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
    geen

    Andere begincompetenties

    Grondige kennis van het burgerlijk recht.

     


    LEERINHOUDEN
    • Wie is een handelaar?
    • Daden van koophandel
    • Bewijs in handelszaken
    • Handelstussenpersonen
    • Faillissement en gerechtelijk akkoord
    • Vennootschappen
    • Intellectuele rechten
    • Specifieke wetten in het handelsrecht

    STUDIEMATERIAAL

    Praktisch Handels - en Economisch Recht, Ghijsels en Roodhooft, uitg. De Boeck


    WERKVORMEN
    Soort werkvorm    
    hoor- en werkcolleges:

     28

    %
    practicum en oefeningen:

      

    %

    vormen van groepsleren:

      0

    %
    Verdere toelichting:
    • Hoorcolleges,
    • Praktijkgericht leren werken met de wetteksten, van belang voor het Handelsrecht.

    EVALUATIE

    Eerste examenperiode
    CategorieWeging van categorieën
    examen in de examenreeks100%

    Schriftelijk examen op 20 punten


    tijd voor examinering
    uren

    2 

    Tweede examenperiode
    CategorieWeging van categorieën
    examen in de examenreeks100%

    Schriftelijk examen op 20 punten

     
    Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 22/02/2013
    Office management - Voltijds modelpakket 1 - Project beroepsoriëntering - medical/4
      
    O.O. heeft componenten:Neen
    Afstudeerrichting//Leertraject:Office management
    Code:1190800013
    Academiejaar:2012-2013
    Type:keuze,
    Niveau:uitdiepend
    Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 - Module 4
    Contacturen:0
    Aantal studiepunten:9
    Totaal studietijd:234
    Examencontract:niet mogelijk
    Deliberatie:niet mogelijk
    Vrijstelling:mogelijk
    Onderwijstaal:
    Lector(en)Yoke Cockx
    Nele Michels
    Mart Luyten

     

    KORTE OMSCHRIJVING

    Via het project leert de student(e) de verworven kennis, opgedaan in de voorgaande modules, toe te passen. Hij/zij leert initiatief nemen, organiseren, autonoom en in teamverband werken. De student(e) moet communicatief zijn, kritisch ingesteld en een analytische geest ontwikkelen. De student(e) leert samenwerken met andere groepsleden, overleg plegen, vergaderen en conclusies schrijven. Door de samenwerking met de groepsleden zal de student(e) alle verzamelde informatie tot een samenhangend en betekenisvol geheel kunnen verwerken. De student(e) krijgt een visie op het beroep van een Office Manager (OF) en leert de typische bedrijfscultuur in de onderneming kennen.

    Studenten kiezen zelf een ziekenhuis, farmaceutisch bedrijf, bedrijfsgeneeskundige dienst of medisch centrum-klinisch laboratorium , waarover zij informatie verzamelen via allerlei kanalen.
    Zij dienen hiervoor de nodige initiatieven te nemen, contacten te leggen, bezoeken te organiseren en documenten op te vragen. De verzamelde informatie wordt op een gestructureerde wijze verwerkt en een kritische interpretatie hiervan wordt neergeschreven in een verslag. Het verslag wordt met de volledige groep gepresenteerd voor een panel van juryleden. De uitwisseling van de informatie en de verwerking gebeurt via educatie.
    De studenten werken samen in groep.

    Als voorbereiding op het project beroepsoriëntering volgt de student het vak 'Organisatie van de gezondheidszorg'. Hier wordt dieper ingegaan op de preventieve, curatieve en palliatieve gezondheidszorg, alsook de organisatie op federaal, Vlaams, provinciaal en gemeentelijk vlak. De student verwerft ook inzicht in de organisatie van een ziekenhuis en het financieel beleid. Tevens wordt de werking van de ziekenfondsen en het RIZIV uiteengezet.

     


    COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
     Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

    Algemene competenties

    • OF01 op zelfstandig wijze een administratieve unit vlot laten functioneren, waarbij alle taken precies en efficiënt worden uitgevoerd.
    • OF02 administratieve informatie kunnen verzamelen, uitwisselen en verwerken. Informatiedoorstroming efficiënt kunnen begeleiden. Creatief kunnen omgaan met taken rond informatieverwerking.
    • OF03 Vermogen tot kritische reflectie en projectmatig werken.
    • OF04 innoverende bijdragen kunnen leveren bij de organisatorische aanpassingen en werkmethodes binnen het secretariaat.
    • OF05 Leiding kunnen geven binnen een secretariaat en deeltaken kunnen delegeren. Beperkte management taken aankunnen. Bij afwezigheid van de manager lopende zaken kunnen opvolgen.
    • OF06 Communiceren van informatie, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken, op verschillende niveaus zowel interne als externe communicatie.
    • OF07 Binnen een snel evoluerende werksituatie bereid zijn zich aan te passen via life-long learning.
    Algemene beroepsgerichte competenties
    • OF08 Teamgericht kunnen werken.
    • OF09 Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig kunnen definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën.
    Beroepsspecifieke competenties
    • OF12 Talenkennis, tekstverwerking, e-mail en internet zijn belangrijk. Zorgen voor het autonoom opstellen van correspondentie, het typen en/of uitwerken ervan.Toezien op de correcte en tijdige verzending en verspreiding van post en faxen, e-mail. Afhandelen van de correspondentie in het Nl, Fr, E, D of S.
    • OF13 Inzicht in werkorganisatie, planning en kennis van softwarepakketten is evident. Eigen agendabeheer en dat van anderen, planning en acties van de manager bewaken, planning van afspraken met klanten en externe commerciële contacten. Efficiënt gegevens zoeken en beheer van gegevenstabellen.
    • OF14 Ondersteunende kennis : kennis van talen, notuleren, rapporteren, presentatietechnieken en audiovisuele media. Het coördineren van vergaderingen, logistiek ondersteunen en de besluitvorming opvolgen, conferenties voorbereiden of organiseren. In staat zijn brieven en wetenschappelijke publicaties te vertalen.
    • OF16 Kennis van dossiersystemen, klasseermethoden en elektronische informatieverzameling. Nieuwe dossiers maken en verzamelen van de gegevens. Beheren van dossiers. Informatie verzamelen over congreslocaties en leveranciers. Checklists van taken met opvolging van taakverdeling en deadlines. Prijsberekeningen en prognoses maken.
    • OF17 Inzicht in de communicatiesituatie van de klant en kennis van gesprekstechnieken. Onthaal van klanten/bezoekers. Klantvriendelijk staat hier centraal. Aandacht voor multiculturele communicatie, onderhandelingstechnieken en interpersonalskill. Kan actief luisteren en beheerst de kunst van groepsdynamica.
    • OF18 Kennis van de verschillende mogelijkheden bij dossierbeheer en archivering van elektronische hulpmiddelen bij archivering. Hij/zij zorgt voor de postbehandeling, archivering en dossierbeheer. Hij/zij kan stukken in archief/bibliotheek opzoeken en archief/documentatie/bibliotheek beheren.
    • OF20 Organiseert efficiënt een secretariaat en heeft inzicht in planning. De werkindeling op het secretariaat bepalen en coördineren, adviseren bij invoering van nieuwe procedures, medewerkers. Regelen de aankoop van kantoorapparatuur en -benodigdheden. De verantwoordelijkheid dragen voor de dagelijkse gang van zaken op het secretariaat.
    • OF21 Leidinggevende bevoegdheid op het niveau van het secretariaat. Coördineren van activiteiten zoals wetenschappelijke bijeenkomsten, congressen, training, workshops enz. Inhoudelijke uitwerking van een event/congres en de praktische uitwerking. Organisatorisch-administratieve taken uitvoeren, delegeren, opvolgen.
    • OF22 Hij/zij leeft strikt het beroepsgeheim na.
    • OF23 Hij/zij is in staat zelfstandig opdrachten te organiseren en systematisch uit te voeren, problemen op te sporen en daaruit een probleemstelling te formuleren, de goede gang van zaken te behartigen in afwezigheid van het diensthoofd.
    • OF24 Hij/zij is stipt, correct en zorgvuldig bij het werk, kan efficiënt opdrachten organiseren en systematisch uitvoeren, kan foutloos verslagen en brieven uittypen via PC. Hij/zij kan gegevens betrouwbaar registreren en coderen, controleert data in de agenda.
    • OF25 Hij/zij kan samenwerken met collega's, zowel uit eigen als uit andere vakdisciplines, kan goed functioneren in teamverband, staat open voor feedback, kan taken delegeren, kan beknopt en duidelijk communiceren met collega's en opdrachtgevers en aan hen rapporteren.
    • OF26 Efficiënt opdrachten uitvoeren binnen een bepaalde tijd en bepaald budget, doelgericht werken om een optimaal resultaat te bekomen, zorgen voor ogenblikkelijke plausibiliteitscontroles bij invoer van gegevens, problemen die ontstaan signaleren en bijdragen tot de oplossing ervan, feedback geven naar collega's.
    • OF27 Hij/zij heeft aandacht voor nieuwe tendensen en is bereid om bij te scholen, beseft de noodzaak tot levenslang leren, kan opmerkingen aanvaarden en leert uit eigen fouten.
    • OF28 Hij/zij merkt problemen op en probeert er een oplossing voor te vinden, werkt zelfstandig en neemt verantwoordelijkheid.
    • OF29 Hij/zij toont respect voor bestaande regels en normen, is oprecht wanneer er fouten werden begaan en probeert ze zo vlug mogelijk te herstellen.
    • OF30 Hij/zij weet op welke vlakken zelf beslissingen kunnen en moeten genomen worden, helpt spontaan bij dringend werk, formuleert suggesties om problemen op te lossen, herinnert de verantwoordelijke eraan binnen welke timing taken moeten afgehandeld zijn.
    • OF31 Hij/zij is zich bewust van de eigen verantwoordelijkheden, evalueert eigen handelen en denkt kritisch. Laat afspraken door alle partijen respecteren.
    • OF32 Hij/zij heeft een houding om het eigen handelen en denken en dat van anderen kritisch te evalueren en is bereid en in staat daarover met de betrokkenen te communiceren.
    • OF33 Hij/zij geeft voorrang aan dringende zaken, kan het belangrijke van het onbelangrijke onderscheiden, kan taken op een logische wijze delegeren, heeft een planmatig denkvermogen en is toekomstgericht.
    • OF34 Hij/zij is in staat zich aan te passen aan gewijzigde werkzaamheden op technisch, sociaal en wetenschappelijk gebied, staat open voor vernieuwing, maakt ondanks grote tijdsdruk tijd voor sociaal contact.
    • OF35 Hij/zij kan correct vragen en wensen van klanten/patiënten inschatten en daarop inspelen, heeft de vaardigheid om zich in moeilijke situaties uit de slag te trekken.
    • OF36 Hij/zij verstrekt informatie naar klanten/patiënten en werkgever, onthaalt bezoekers op een aangename wijze en bezit de nodige communicatievaardigheden.
    • OF37 Hij/zij blijft hoffelijk onder alle omstandigheden en pakt problemen met geduld aan. Het op een juiste manier kunnen omgaan met stress.
    • OF38 Hij/zij stelt bij het begin van de dag een voorlopige volgorde op van taken die binnen een bepaalde tijd moeten opgevolgd worden, heeft een goed overzicht waardoor ze flexibel kan reageren op onvoorziene omstandigheden.
    • OF39 Hij/zij is zich bewust van haar eigen verantwoordelijkheid en de gevolgen van haar handelen, komt zelfzeker over, kent zijn/haar positie binnen de organisatie.
    • OF40 Hij/zij kan objectief de juiste beslissingen nemen bij het uitvoeren of doorverwijzen van taken.
    • OF41 Hij/zij weet van dringende taken wat prioritair is en neemt gepaste beslissingen ten aanzien van noodsituaties.
    • OF42 Hij/zij kan adviseren met betrekking tot technieken en apparatuur, is bereid extra opdrachten uit te voeren, neemt deel aan vormende activiteiten en helpt spontaan bij dringend werk en moeilijkheden.
    • OF43 Hij/zij past taalgebruik en houding steeds aan het niveau van de gesprekspartner aan, kan zich relativeren en kan op de juiste manier optreden om een specifieke situatie tot een goed einde te brengen.
    • OF44 Hij/zij heeft kennis van omgangsvormen binnen de cultuur van bepaalde sectoren en binnen een internationale omgeving.
    • OF46 Inzicht in werkorganisatie, planning en kennis van specifieke softwarepakketten (automatisering van briefwisseling, databanken: efficiënt beheren, gegevenstabellen). Agendabeheer verzorgen, hierbij staan afspraken van dokters en patiënten, opname van patiënten en planning van de spreekuren centraal.
    • OF47 Inzicht in beleid en organisatie van de gezondheidszorg, in interne structuren binnen bep. gezondheidsinstellingen en wisselwerking met externe structuren. Notuleren en rapporteren. Coördineren van vergaderingen, voorbereiden of organiseren. Elektronische documenten beheren, agenda opstellen, bezoeken organiseren.
    • OF48 Basiskennis van anatomie, fysiologie en pathologie. Vragen van patiënten en artsen beantwoorden, patiënten informeren over onderzoeken en gebruik van medicatie. Informatie verstrekken binnen de wettelijke beroepsbevoegdheid en op een patiëntgerichte manier rekeninghouden met het beroepsgeheim en de privacy van de patiënt.
    • OF49 Interne en externe contacten verzorgen, de huisstijl bewaren. Zorgen voor correcte telefonische contacten en communicatie bij de vergaderingen. Verzorgen van schriftelijke, patiëntgerichte communicatie. Inzicht hebben in vereisten bij de voorbereiding en organisatie van vergaderingen en kennis van externe vormgeving.
    • OF50 Medische dossiersystemen, klasseermethoden en elektronische informatieverzameling. Communicatie via internet. Nieuwe medische dossiers opstarten, zorgen voor de verzameling van de gegevens van patiënten en zorgverstrekkers.Zorgen voor het beheer van de dossiers met bijhorende documenten en resultaten van technische prestaties
    • OF51 Kennis van elektronische hulpmiddelen, presentatiesoftware en alle aspecten van fotokopiëren . Informatieverwerking op internet, e-mail, archivering van bestanden. Postbehandeling, dossierbeheer en de informatieverwerking van attesten en medische verslagen.Kennis van de medische terminologie is vereist.
    • OF52 MKG, nomenclatuur, sociale zekerheid, boekhouding en medische terminologie. Registreren van medische gegevens, verzamelen, verwerken en opvolgen van MKG. Financiële administratie opvolgen, facturatie van medische, paramedische en hospitaalkosten. Prestaties van de verschillende diensten boeken.
    • OF53 Inzicht in de communicatiesituatie van de patiënt en kennis van gesprekstechnieken ondersteunen deze taak. Onthaal van patiënten/cliënten staat hier centraal. Opvangen van de crisistelefoon. Het onthaal en het te woord staan van bezoekers en deelnemers aan wetenschappelijke bijeenkomsten.
    • OF54 Kennis van planning, reisorganisatie en reserveringen, timemanagement. Leidinggevende bevoegdheid op het niveau van de organisatie van het medische secretariaat. Coördineren van activiteiten zoals wetenschappelijke bijeenkomsten, congressen, training, workshops permanentielijsten. Voorbereiden en organiseren van reizen.
    • OF55 Een elementaire kennis van EHBO-technieken is noodzakelijk. Hij/zij kan eerste hulp bij ongevallen toepassen en een aantal eenvoudige medische gegevens van de patiënt (lengte, gewicht ?) registreren.
    • OF56 Hij/zij leeft strikt het beroepsgeheim na, en zorgt ervoor dat er geen (medische) dossiers, contracten, personeels- of patiëntengegevens blijven rondslingeren.

    SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
    • De centrale doelstelling van het project is het doorlichten, analyseren en presenteren van een quick scan van een onderneming/instelling en een kritische visie hierop geven. De student zal door o.a. interviews, eigen waarneming en desk-research invulling geven aan de taakinhoud en kritische conclusies schrijven over de verzamelde informatie. (zie taakinhoud bij handleiding project).
    • Via het project leert de student(e) de verworven kennis en vaardigheden, opgedaan in de voorgaande modules, toe te passen binnen het werkveld.
    • Hij/zij leert initiatief nemen, organiseren, autonoom en in teamverband werken.
    • De student(e) moet communicatief zijn, kritisch ingesteld en een analytische geest ontwikkelen.
    • De student(e) leert samenwerken met andere groepsleden, overleg plegen, vergaderen en conclusies schrijven.
    • Door de samenwerking met de groepsleden zal de student(e) alle verzamelde informatie tot een samenhangend en betekenisvol geheel kunnen verwerken.
    • De student(e) krijgt een visie op het beroep van een office manager en leert de typische bedrijfscultuur in de onderneming kennen.
    • De studenten kunnen een folder via MS publisher of gelijkaardige opstellen volgens de gevraagde lay-out, waarbij enkele teksten in het Frans en Engels.
    • De studenten verwerven inzicht in de ziekenhuisstructuur en de ziekenhuiswetgeving.
    • De studenten leren welke instanties bevoegd zijn in de organisatie van de gezondheidszorg, zowel federaal, op Vlaams niveau, provinciaal als op gemeentelijk vlak.
    • De studenten kunnen het financieel management van een gezondheidsinstelling analyseren.
    • De studenten leren de werking van het RIZIV kennen.
    • De studenten kunnen medische termen ontleden.
    • De studenten leren de organisaties binnen de verschillende afdelingen van de instelling kennen.

    VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
    Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
    Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je je ook inschrijven voor: alle andere vakken van modelpakket deel 1 MMA.

    Andere begincompetenties
    • Notuleren vergaderingen, opstellen logboek
    • Analyseren van een jaarrekening en van handelsdocumenten
    • Een SWOT-analyse in het verslag verwerken
    • Kennis van handelspraktijken en consumentenkredieten
    • De basis van handelsrecht, vennootschapsrecht en transportrecht begrijpen om te implementeren in het project
    • ICT-vaardigheden
    • Perfecte kennis van de Nederlandse taal
    • Basiskennis Frans en Engels

    LEERINHOUDEN
    • Leerinhouden uit 3 voorgaande modules die nu dient toegepast te worden
    • MS Publisher (in zelfstudie)
    • Organisatie van de gezondheidszorg
     • Preventieve gezondheidszorg:
      • preventieve diensten voor specifieke bevolkingsgroepen: kind&gezin, CLB, Medische sporttoezicht, externde diensten van preventie ter bescherming van de werknemenrs
      • preventieve diensten voor specifieke gezondheidsproblemen: besmettelijke en niet-besmettelijke aandoeningen en psychosociale problemen
     • Curatieve gezondheidszorg
      • Echelonnering
      • Extramurale gezondheidszorg
      • Intramurale gezondheidszorg
      • de organisatie van de gezondheidszorg in België
      • de ziekenhuiswet
      • het RIZIV, de ziekenfondsen, patiëntenfactuur, financieel aspect van de gezondheidsinstelling, accreditering, conventionering
     • Palliatieve gezondheidszorg

    STUDIEMATERIAAL
    • Handleiding project
    • Ondersteunende documenten en toelichtingen op Educatie, ook just-in-time informatie in functie van de organisatie.
    • Diverse informatie- en documentatiemateriaal over het bedrijf en de branche, zoals bedrijfsbrochures, jaarrapport e.a. bedrijfsdocumenten en websites (studenten verzamelen dit materiaal zelf via verschillende media.)
    • Cursussen module 1, 2, 3
    • Cursus 'organisatie van de gezondheidszorg'

    WERKVORMEN
    Soort werkvorm    
    hoor- en werkcolleges:

     10

    %
    practicum en oefeningen:

      20

    %

    vormen van groepsleren:

      70

    %
    Verdere toelichting:


    ·   Projectonderwijs als ervaringsleren (in groep). Stappen in het leerproces zijn: opstellen plan van aanpak, uitvoeren, observeren, reflecteren, conceptualiseren.
    ·   Oriënterend hoorcollege.
    ·   Bedrijfsbezoek (in groep) en communicatie met bedrijf   (Hiervoor is minimum 10 uur studietijd voorzien als groepsleren; voor de rest gaat het om zelfstudietijd.) 
    ·   Groepssamenkomsten (peerlearning): 2x per week, telkens ca. 2 lesuren (gedurende 7 weken; tot. ca. 28 uren).  Lectoren coachen deze vergaderingen.  De studenten zorgen consequent voor verslaggeving van de vergaderingen die ter opvolging bezorgd worden aan de lectoren.
    ·   Individuele verwerking, o.m. in een schriftelijk verslag (zie verder bij evaluatie).
    ·   Zelfstudie MS publisher, maken van een folder.
    ·   E-moderating:deling van informatie per groep en groepsoverstijgend via Educatie ondersteunende toelichtingen en verduidelijking; opvolging van het groepsproces. 
    ·   Voorbereiding van een mondelinge groepspresentatie (zie evaluatie): ca. 24 uur, tijdens week voorafgaand aan de presentatiehoorcollege's
    ·   Er wordt extra aandacht besteed aan 'Frans' in het project; één luik van de folder wordt in het Frans weergegeven

    Er wordt extra aandacht besteed aan 'Engels' in het project; één luik van de folder wordt in het Engels weergegeven
    ·   Tijdens de projectmodule (mod 4) wordt tijdens de lessen 'Frans' (ongeveer in week 4-5) individueel door elke student een voorstelling gegeven in het 'Frans' over het project
    ·   Tijdens de projectmodule (mod 4) wordt tijdens de lessen 'Engels' (in week 5 en 7) individueel door elke student een voorstelling gegeven in het 'Engels' over het project (keuze van bedrijf, korte doorlichting bedrijf, willen ze werken in dit bedrijf?)

    • Tijdens de examenweek gaat elke groep een Franse evaluatievergadering houden
    • Alle bovenstaande activiteiten in het Frans en Engels worden beoordeeld en gequoteerd door de lectoren  'Frans' en 'Engels'; de punten van de folder worden verwerkt in de punten van het project; de punten voor de individuele voorstelling en voor de evaluatievergadering worden verwerkt in het vak Frans en Engels

    EVALUATIE

    Eerste examenperiode
    CategorieWeging van categorieën
    evaluatie100%

    ·   Inschrijven voor het project
    Elke student neemt deel aan het project.. Of ze aan een  business- of medisch project deelnemen hangt af van hun keuze aan het begin van de academiejaar.

    ·   Aanwezigheid tijdens het project
    - er is een verplichte aanwezigheid op alle activiteiten van de groep

    -          elke afwezigheid moet gewettigd worden met een doktersattest dat afgegeven moet worden aan de begeleider binnen de vijf dagen

    -          3x ongewettigde afwezigheid is een nul op dit opleidingsonderdeel 

    -          indien de student tijdens het project stopt, krijgt hij een nul en is hij verplicht de reeds verworven info door te geven aan de andere groepsleden

    -      indien de student niet deelneemt aan de mondelinge voorstelling krijgt hij een nul op alle onderdelen van het project

    -          de studenten tekenen vooraf ook al 2x voor het project: een eerste maal bij de toelichting en groepsverdeling in de 3e module en een tweede maal bij de verplichte aanwezigheid de eerste dag van het project

    Schriftelijk verslag   Assessment by jury    30/100

       - Inhoud 15/100

       - Taalgebruik en schrijfwijze : 15/100

       - fouten in de opmaak: er wordt gewerkt met minpunten (detail zie projectbundel)

        Organisatie 20/100 (detail zie projectbundel)

       - vergadertechnieken (verslagen, 1e verslag, outlook)

       - Folder in Publisher (individueel cijfer)    De folder wordt beoordeeld op lay-out, inhoud, taalfouten en correct gebruik van Nederlands, Frans, Engels en ICT. Elk onderdeel wordt beoordeeld op 10 punten en daarna wordt alles herleid naar 20

    Mondelinge presentatie (in groep) -  30/100

       - Inhoudelijke kennis en kritische benadering.   15/100

       - presentatie (voorkomen, PPTX, onthaal, handouts.., bedanken....15/100.    

    Schriftelijk examen van het onderdeel 'Oganisatie van de gezondheidszorg': 20/100

       Indien de student het examen 'organisatie van de gezondheidszorg' niet aflegt kan hij/zij niet slagen voor het project en wordt als afwezig beschouwd.
    Indien de student niet slaagt voor het project worden de punten van het onderdeel 'organisatie van de gezondheidszorg' niet in rekening gebracht.

    Co-assessment van de groepswerking:    detail zie projectbundel

       - Er wordt 2x een peerassessment gedaan. Ook hier wordt er gewerkt met minpunten.

     

       Evaluatiecriteria:
    - Aanwezigheid tijdens de voorstelling van het project

       - Aanwezigheid tijdens vergaderingen.
    - Aanbrengen van nuttige informatie.
    - Initiatief nemen.
    - Creatieve inbreng.
    - Constructieve omgang met andere groepsleden.
    - Kritische ingesteldheid.


    tijd voor examinering
    uren

    4 

    Tweede examenperiode

     

    Er is geen mogelijkheid tot 2e zittijd. Niet slagen voor het project betekent niet geslaagd zijn voor het 1e jaar en moet het project in het 1e jaar overgedaan worden. Het is dus perfect mogelijk dat een student slaagt in zijn andere vakken en alleen een projectmodule moet overdoen.

     
    Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 06/05/2013
    Office management - Voltijds modelpakket 1 - Project beroepsoriëntering business/4
      
    O.O. heeft componenten:Neen
    Afstudeerrichting//Leertraject:Office management
    Code:1190800015
    Academiejaar:2012-2013
    Type:keuze,
    Niveau:uitdiepend
    Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 - Module 4
    Contacturen:0
    Aantal studiepunten:12
    Totaal studietijd:312
    Examencontract:niet mogelijk
    Deliberatie:niet mogelijk
    Vrijstelling:mogelijk
    Onderwijstaal:
    Lector(en)Yoke Cockx
    Bart Roels

     

    KORTE OMSCHRIJVING

    Via het project leert de student(e) de verworven kennis, opgedaan in de voorgaande modules, toe te passen. Hij/zij leert initiatief nemen, organiseren, autonoom en in teamverband werken. De student(e) moet communicatief zijn, kritisch ingesteld en een analytische geest ontwikkelen. De student(e) leert samenwerken met andere groepsleden, overleg plegen, vergaderen en conclusies schrijven. Door de samenwerking met de groepsleden zal de student(e) alle verzamelde informatie tot een samenhangend en betekenisvol geheel kunnen verwerken. De student(e) krijgt een visie op het beroep van een Office Manager (OF) en leert de typische bedrijfscultuur in de onderneming kennen.

    Studenten kiezen zelf een bedrijf , waarover zij informatie verzamelen via allerlei kanalen.

    Zij dienen hiervoor de nodige initiatieven te nemen, contacten te leggen, bezoeken te organiseren en documenten op te vragen. De verzamelde informatie wordt op een gestructureerde wijze verwerkt en een kritische interpretatie hiervan wordt neergeschreven in een verslag. Het verslag wordt met de volledige groep gepresenteerd voor een panel van juryleden. De uitwisseling van de informatie en de verwerking gebeurt via educatie. De studenten werken samen in groep.

     


    COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
     Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

    Algemene competenties

    • OF01 op zelfstandig wijze een administratieve unit vlot laten functioneren, waarbij alle taken precies en efficiënt worden uitgevoerd.
    • OF02 administratieve informatie kunnen verzamelen, uitwisselen en verwerken. Informatiedoorstroming efficiënt kunnen begeleiden. Creatief kunnen omgaan met taken rond informatieverwerking.
    • OF03 Vermogen tot kritische reflectie en projectmatig werken.
    • OF04 innoverende bijdragen kunnen leveren bij de organisatorische aanpassingen en werkmethodes binnen het secretariaat.
    • OF05 Leiding kunnen geven binnen een secretariaat en deeltaken kunnen delegeren. Beperkte management taken aankunnen. Bij afwezigheid van de manager lopende zaken kunnen opvolgen.
    • OF06 Communiceren van informatie, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken, op verschillende niveaus zowel interne als externe communicatie.
    • OF07 Binnen een snel evoluerende werksituatie bereid zijn zich aan te passen via life-long learning.
    Algemene beroepsgerichte competenties
    • OF08 Teamgericht kunnen werken.
    • OF09 Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig kunnen definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën.
    Beroepsspecifieke competenties
    • OF12 Talenkennis, tekstverwerking, e-mail en internet zijn belangrijk. Zorgen voor het autonoom opstellen van correspondentie, het typen en/of uitwerken ervan.Toezien op de correcte en tijdige verzending en verspreiding van post en faxen, e-mail. Afhandelen van de correspondentie in het Nl, Fr, E, D of S.
    • OF13 Inzicht in werkorganisatie, planning en kennis van softwarepakketten is evident. Eigen agendabeheer en dat van anderen, planning en acties van de manager bewaken, planning van afspraken met klanten en externe commerciële contacten. Efficiënt gegevens zoeken en beheer van gegevenstabellen.
    • OF14 Ondersteunende kennis : kennis van talen, notuleren, rapporteren, presentatietechnieken en audiovisuele media. Het coördineren van vergaderingen, logistiek ondersteunen en de besluitvorming opvolgen, conferenties voorbereiden of organiseren. In staat zijn brieven en wetenschappelijke publicaties te vertalen.
    • OF15 interne '||'&'||' externe contacten onderhouden in het NL en in min. 3 vreemde talen, huisstijl bewaren, zorgen voor correcte telefonische contacten en communicatie bij vergaderingen. Inzicht in de vereisten bij de voorbereiding en organisatie van vergaderingen en kennis van externe vormgeving.
    • OF16 Kennis van dossiersystemen, klasseermethoden en elektronische informatieverzameling. Nieuwe dossiers maken en verzamelen van de gegevens. Beheren van dossiers. Informatie verzamelen over congreslocaties en leveranciers. Checklists van taken met opvolging van taakverdeling en deadlines. Prijsberekeningen en prognoses maken.
    • OF17 Inzicht in de communicatiesituatie van de klant en kennis van gesprekstechnieken. Onthaal van klanten/bezoekers. Klantvriendelijk staat hier centraal. Aandacht voor multiculturele communicatie, onderhandelingstechnieken en interpersonalskill. Kan actief luisteren en beheerst de kunst van groepsdynamica.
    • OF18 Kennis van de verschillende mogelijkheden bij dossierbeheer en archivering van elektronische hulpmiddelen bij archivering. Hij/zij zorgt voor de postbehandeling, archivering en dossierbeheer. Hij/zij kan stukken in archief/bibliotheek opzoeken en archief/documentatie/bibliotheek beheren.
    • OF20 Organiseert efficiënt een secretariaat en heeft inzicht in planning. De werkindeling op het secretariaat bepalen en coördineren, adviseren bij invoering van nieuwe procedures, medewerkers. Regelen de aankoop van kantoorapparatuur en -benodigdheden. De verantwoordelijkheid dragen voor de dagelijkse gang van zaken op het secretariaat.
    • OF21 Leidinggevende bevoegdheid op het niveau van het secretariaat. Coördineren van activiteiten zoals wetenschappelijke bijeenkomsten, congressen, training, workshops enz. Inhoudelijke uitwerking van een event/congres en de praktische uitwerking. Organisatorisch-administratieve taken uitvoeren, delegeren, opvolgen.
    • OF23 Hij/zij is in staat zelfstandig opdrachten te organiseren en systematisch uit te voeren, problemen op te sporen en daaruit een probleemstelling te formuleren, de goede gang van zaken te behartigen in afwezigheid van het diensthoofd.
    • OF24 Hij/zij is stipt, correct en zorgvuldig bij het werk, kan efficiënt opdrachten organiseren en systematisch uitvoeren, kan foutloos verslagen en brieven uittypen via PC. Hij/zij kan gegevens betrouwbaar registreren en coderen, controleert data in de agenda.
    • OF25 Hij/zij kan samenwerken met collega's, zowel uit eigen als uit andere vakdisciplines, kan goed functioneren in teamverband, staat open voor feedback, kan taken delegeren, kan beknopt en duidelijk communiceren met collega's en opdrachtgevers en aan hen rapporteren.
    • OF26 Efficiënt opdrachten uitvoeren binnen een bepaalde tijd en bepaald budget, doelgericht werken om een optimaal resultaat te bekomen, zorgen voor ogenblikkelijke plausibiliteitscontroles bij invoer van gegevens, problemen die ontstaan signaleren en bijdragen tot de oplossing ervan, feedback geven naar collega's.
    • OF27 Hij/zij heeft aandacht voor nieuwe tendensen en is bereid om bij te scholen, beseft de noodzaak tot levenslang leren, kan opmerkingen aanvaarden en leert uit eigen fouten.
    • OF28 Hij/zij merkt problemen op en probeert er een oplossing voor te vinden, werkt zelfstandig en neemt verantwoordelijkheid.
    • OF29 Hij/zij toont respect voor bestaande regels en normen, is oprecht wanneer er fouten werden begaan en probeert ze zo vlug mogelijk te herstellen.
    • OF30 Hij/zij weet op welke vlakken zelf beslissingen kunnen en moeten genomen worden, helpt spontaan bij dringend werk, formuleert suggesties om problemen op te lossen, herinnert de verantwoordelijke eraan binnen welke timing taken moeten afgehandeld zijn.
    • OF31 Hij/zij is zich bewust van de eigen verantwoordelijkheden, evalueert eigen handelen en denkt kritisch. Laat afspraken door alle partijen respecteren.
    • OF32 Hij/zij heeft een houding om het eigen handelen en denken en dat van anderen kritisch te evalueren en is bereid en in staat daarover met de betrokkenen te communiceren.
    • OF33 Hij/zij geeft voorrang aan dringende zaken, kan het belangrijke van het onbelangrijke onderscheiden, kan taken op een logische wijze delegeren, heeft een planmatig denkvermogen en is toekomstgericht.
    • OF34 Hij/zij is in staat zich aan te passen aan gewijzigde werkzaamheden op technisch, sociaal en wetenschappelijk gebied, staat open voor vernieuwing, maakt ondanks grote tijdsdruk tijd voor sociaal contact.
    • OF35 Hij/zij kan correct vragen en wensen van klanten/patiënten inschatten en daarop inspelen, heeft de vaardigheid om zich in moeilijke situaties uit de slag te trekken.
    • OF36 Hij/zij verstrekt informatie naar klanten/patiënten en werkgever, onthaalt bezoekers op een aangename wijze en bezit de nodige communicatievaardigheden.
    • OF37 Hij/zij blijft hoffelijk onder alle omstandigheden en pakt problemen met geduld aan. Het op een juiste manier kunnen omgaan met stress.
    • OF38 Hij/zij stelt bij het begin van de dag een voorlopige volgorde op van taken die binnen een bepaalde tijd moeten opgevolgd worden, heeft een goed overzicht waardoor ze flexibel kan reageren op onvoorziene omstandigheden.
    • OF39 Hij/zij is zich bewust van haar eigen verantwoordelijkheid en de gevolgen van haar handelen, komt zelfzeker over, kent zijn/haar positie binnen de organisatie.
    • OF40 Hij/zij kan objectief de juiste beslissingen nemen bij het uitvoeren of doorverwijzen van taken.
    • OF41 Hij/zij weet van dringende taken wat prioritair is en neemt gepaste beslissingen ten aanzien van noodsituaties.
    • OF42 Hij/zij kan adviseren met betrekking tot technieken en apparatuur, is bereid extra opdrachten uit te voeren, neemt deel aan vormende activiteiten en helpt spontaan bij dringend werk en moeilijkheden.
    • OF43 Hij/zij past taalgebruik en houding steeds aan het niveau van de gesprekspartner aan, kan zich relativeren en kan op de juiste manier optreden om een specifieke situatie tot een goed einde te brengen.
    • OF44 Hij/zij heeft kennis van omgangsvormen binnen de cultuur van bepaalde sectoren en binnen een internationale omgeving.
    • OF46 Inzicht in werkorganisatie, planning en kennis van specifieke softwarepakketten (automatisering van briefwisseling, databanken: efficiënt beheren, gegevenstabellen). Agendabeheer verzorgen, hierbij staan afspraken van dokters en patiënten, opname van patiënten en planning van de spreekuren centraal.
    • OF49 Interne en externe contacten verzorgen, de huisstijl bewaren. Zorgen voor correcte telefonische contacten en communicatie bij de vergaderingen. Verzorgen van schriftelijke, patiëntgerichte communicatie. Inzicht hebben in vereisten bij de voorbereiding en organisatie van vergaderingen en kennis van externe vormgeving.
    • OF54 Kennis van planning, reisorganisatie en reserveringen, timemanagement. Leidinggevende bevoegdheid op het niveau van de organisatie van het medische secretariaat. Coördineren van activiteiten zoals wetenschappelijke bijeenkomsten, congressen, training, workshops permanentielijsten. Voorbereiden en organiseren van reizen.

    SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
    • De centrale doelstelling van het project is het doorlichten, analyseren en presentren van een quick scan van een onderneming/instelling en een kritische visie hierop geven. De student zal door o.a. interviews, eigen waarneming en desk-research invulling geven aan de taakinhoud en kritische conclusies schrijven over de verzamelde informatie. (zie taakinhoud bij handleiding project).
    • Via het project leert de student(e) de verworven kennis en vaardigheden, opgedaan in de voorgaande modules, toe te passen binnen het werkveld.
    • Hij/zij leert initiatief nemen, organiseren, autonoom en in teamverband werken.
    • De student(e) moet communicatief zijn, kritisch ingesteld en een analytische geest ontwikkelen.
    • De student(e) leert samenwerken met andere groepsleden, overleg plegen, vergaderen en conclusies schrijven.
    • Door de samenwerking met de groepsleden zal de student(e) alle verzamelde informatie tot een samenhangend en betekenisvol geheel kunnen verwerken.
    • De student(e) krijgt een visie op het beroep van een office manager en leert de typische bedrijfscultuur in de onderneming kennen.
    • De studenten kunnen een folder via MS publisher of gelijkaardig opstellen volgens de gevraagde lay-out, waarbij enkele teksten in het Frans en in het Engels worden opgesteld.

    VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
    Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
    Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je je ook inschrijven voor: alle andere vakken van modelpakket deel 1 MA.

    Andere begincompetenties
    • Notuleren vergaderingen, opstellen logboek
    • Analyseren van een jaarrekening en handelsdocumenten
    • De basis van handelsrecht, vennootschapsrecht en transportrecht begrijpen om te implementeren in het project
    • een SWOT-analyse in het verslag verwerken
    • ICT-vaardigheden
    • Perfecte kennis van de Nederlandse taal
    • Basiskennis Frans en Engels

    LEERINHOUDEN
    • Leerinhouden uit 3 voorgaande modules die nu dient toegepast te worden
    • MS Publisher (in zelfstudie)

    STUDIEMATERIAAL
    • Handleiding project
    • Ondersteunende documenten en toelichtingen op Educatie, ook just-in-time informatie in functie van de organisatie.
    • Diverse informatie- en documentatiemateriaal over het bedrijf /instelling en de branche, zoals bedrijfsbrochures, jaarrapport e.a. bedrijfsdocumenten en websites (Studenten verzamelen dit materiaal zelf via verschillende media.)
    • Cursussen module 1, 2, 3

    WERKVORMEN
    Soort werkvorm    
    hoor- en werkcolleges:

     10

    %
    practicum en oefeningen:

      20

    %

    vormen van groepsleren:

      70

    %
    Verdere toelichting:

    ·   Projectonderwijs als ervaringsleren (in groep). Stappen in het leerproces zijn: opstellen plan van aanpak, uitvoeren, observeren, reflecteren, conceptualiseren.

    ·   Oriënterend hoorcollege.

    ·   Bedrijfsbezoek (in groep) en communicatie met bedrijf   (Hiervoor is minimum 10 uur studietijd voorzien als groepsleren; voor de rest gaat het om zelfstudietijd.) 

    ·   Groepssamenkomsten (peerlearning): 2x per week, telkens ca. 2 lesuren (gedurende 7 weken; tot. ca. 28 uren).  Lectoren coachen deze vergaderingen.  De studenten zorgen consequent voor verslaggeving van de vergaderingen die ter opvolging bezorgd worden aan de lectoren.

    ·    Individuele verwerking, o.m. in een schriftelijk verslag (zie verder bij evaluatie).

    ·   Zelfstudie MS publisher, maken van een folder.

    ·   E-moderating:deling van informatie per groep en groepsoverstijgend via Educatie ondersteunende toelichtingen en verduidelijking; opvolging van het groepsproces.

    ·   Voorbereiding van een mondelinge groepspresentatie (zie evaluatie): ca. 24 uur, tijdens week voorafgaand aan de presentatiehoorcollege's

    ·   Er wordt extra aandacht besteed aan 'Frans' in het project; één luik van de folder wordt in het Frans weergegeven

    ·   Er wordt extra aandacht besteed aan 'Engels'in het project; één luik van de folder wordt in het Engels weergegeven tijdens de projectmodule (mod 4)

    • Tijdens de projectmodule wordt er tijdens de lessen 'Frans' (ongeveer in week 4-5) individueel door elke student een voorstelling gegeven in het 'Frans' over het project
    • Tijdens de projectmodule wordt er tijdens de lessen 'Engels' (in week 5 en 7) individueel door elke student een voorstelling gegeven in het 'Engels' over het project (keuze van het bedrijf, korte doorlichting bedrijf, willen ze werken in dit bedrijf)

    ·   Tijdens de examenweek gaat elke groep een Franse evaluatievergadering houden

    ·   Alle bovenstaande activiteiten in het Frans en het Engels worden beoordeeld en gequoteerd door de lectoren  'Frans' en 'Engels'; de punten van de folder worden verwerkt in de punten van het project; de punten voor de individuele voorstelling en voor de evaluatievergadering worden verwerkt in het vak Frans en Engels

     


    EVALUATIE

    Eerste examenperiode
    CategorieWeging van categorieën
    evaluatie100%

    ·    Inschrijven voor het project
    Elke student neemt deel aan het project.. Of ze aan een  business- of medisch project deelnemen hangt af van hun keuze aan het begin van de academiejaar

    ·    Aanwezigheid tijdens het project
    - er is een verplichte aanwezigheid op alle activiteiten van de groep

    -           elke afwezigheid moet gewettigd worden met een doktersattest dat afgegeven moet worden aan de begeleider binnen de vijf dagen

    -           3x ongewettigde afwezigheid is een nul voor dit opleidingsonderdeel 

    -           indien de student tijdens het project stopt, krijgt hij een nul en is hij verplicht de reeds verworven info door te geven aan de andere groepsleden

    -      indien de student niet deelneemt aan de mondelinge voorstelling krijgt hij een nul op alle onderdelen van het project

    -           de studenten tekenen vooraf  2x het aanwezigheidsregister van het project: een eerste maal bij de toelichting en groepsverdeling in de 3e module en een tweede maal bij de verplichte aanwezigheid de eerste dag van het project

    Schriftelijk verslag  -  Assessment by jury:    40/100

    - Inhoud: 20/100

    - Taalgebruik en schrijfwijze: 20/100

    - fouten in de opmaak: er wordt gewerkt met minpunten (detail zie projectbundel)

        

    Organisatie 20/100

    - vergadertechnieken (verslagen, 1e verslag, outlook enz...)

    - Folder in Publisher (individueel cijfer)     De folder wordt beoordeeld op lay-out, inhoud, taalfouten en correct gebruik van Nederlands, Frans, Engels en ICT. Elk onderdeel wordt beoordeeld op 10 punten en daarna wordt alles herleid naar 20

    - detail zie projectbundel

     

    Mondelinge presentatie (in groep) -  Assessment by jury:    40/100

       - Inhoudelijke kennis en kritische benadering. 20/100

       - presentatie (voorkomen, PPTX, onthaal, handouts...., bedanken...) 20/100

     

      Co-assessment van de groepswerking:  

       - er wordt 2x een peerassessment gedaan. Ook hier wordt er gewerkt met minpunten. Detail zie projectbundel.

    Evaluatiecriteria: detail zie projectbundel

        - Aanwezigheid tijdens de voorstelling van het project

        - Aanwezigheid tijdens vergaderingen.
    - Aanbrengen van nuttige informatie.
    - Initiatief nemen.
    - Creatieve inbreng.
    - Constructieve omgang met andere groepsleden.
    - Kritische ingesteldheid.


    tijd voor examinering
    uren

    2 

    Tweede examenperiode
    Er is geen mogelijkheid tot 2e zittijd. Niet slagen voor het project betekent niet geslaagd zijn voor het 1e jaar en moet het project in het    1e jaar dus overgedaan worden. Het is dus perfect mogelijk dat een student slaagt in zijn andere vakken en alleen een projectmodule moet overdoen.
     
    Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 06/05/2013
    Office management - Voltijds modelpakket 1 - Officemanagement 4
      
    O.O. heeft componenten:Neen
    Afstudeerrichting//Leertraject:Office management
    Code:1190800016
    Academiejaar:2012-2013
    Type:keuze,
    Niveau:inleidend
    Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 - Module 4
    Contacturen:28
    Aantal studiepunten:3
    Totaal studietijd:78
    Examencontract:mogelijk
    Deliberatie:mogelijk
    Vrijstelling:mogelijk
    Onderwijstaal:
    Lector(en)Mireille Soudyn

     

    KORTE OMSCHRIJVING
    In dit opleidingsonderdeel gaan we na hoe je het beroep Management Assistant, dat zich tot een twintigtal functies vertakt, kan definiëren en maken een realistische voorstelling van het takenpakket. Daarnaast behandelen we de rol van de MA in bedrijven en haar plaats in het organogram. We gaan op zoek naar technieken en tips om het hoofd te bieden aan stress en duiken in de wondere wereld van peoplemanagement om conflicten te voorkomen en de relaties op het werk te verbeteren.

    COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
     Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

    Algemene competenties

    • OF01 op zelfstandig wijze een administratieve unit vlot laten functioneren, waarbij alle taken precies en efficiënt worden uitgevoerd.
    • OF02 administratieve informatie kunnen verzamelen, uitwisselen en verwerken. Informatiedoorstroming efficiënt kunnen begeleiden. Creatief kunnen omgaan met taken rond informatieverwerking.
    • OF03 Vermogen tot kritische reflectie en projectmatig werken.
    • OF04 innoverende bijdragen kunnen leveren bij de organisatorische aanpassingen en werkmethodes binnen het secretariaat.
    • OF05 Leiding kunnen geven binnen een secretariaat en deeltaken kunnen delegeren. Beperkte management taken aankunnen. Bij afwezigheid van de manager lopende zaken kunnen opvolgen.
    • OF07 Binnen een snel evoluerende werksituatie bereid zijn zich aan te passen via life-long learning.
    Algemene beroepsgerichte competenties
    • OF09 Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig kunnen definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën.
    • OF10 Het besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk.
    • OF11 Een brede interesse en openheid hebben naar andere culturen, kennis hebben van de actualiteit, de politiek alsook van het maatschappelijke en economische gebeuren.
    Beroepsspecifieke competenties
    • OF13 Inzicht in werkorganisatie, planning en kennis van softwarepakketten is evident. Eigen agendabeheer en dat van anderen, planning en acties van de manager bewaken, planning van afspraken met klanten en externe commerciële contacten. Efficiënt gegevens zoeken en beheer van gegevenstabellen.
    • OF14 Ondersteunende kennis : kennis van talen, notuleren, rapporteren, presentatietechnieken en audiovisuele media. Het coördineren van vergaderingen, logistiek ondersteunen en de besluitvorming opvolgen, conferenties voorbereiden of organiseren. In staat zijn brieven en wetenschappelijke publicaties te vertalen.
    • OF16 Kennis van dossiersystemen, klasseermethoden en elektronische informatieverzameling. Nieuwe dossiers maken en verzamelen van de gegevens. Beheren van dossiers. Informatie verzamelen over congreslocaties en leveranciers. Checklists van taken met opvolging van taakverdeling en deadlines. Prijsberekeningen en prognoses maken.
    • OF17 Inzicht in de communicatiesituatie van de klant en kennis van gesprekstechnieken. Onthaal van klanten/bezoekers. Klantvriendelijk staat hier centraal. Aandacht voor multiculturele communicatie, onderhandelingstechnieken en interpersonalskill. Kan actief luisteren en beheerst de kunst van groepsdynamica.
    • OF18 Kennis van de verschillende mogelijkheden bij dossierbeheer en archivering van elektronische hulpmiddelen bij archivering. Hij/zij zorgt voor de postbehandeling, archivering en dossierbeheer. Hij/zij kan stukken in archief/bibliotheek opzoeken en archief/documentatie/bibliotheek beheren.
    • OF20 Organiseert efficiënt een secretariaat en heeft inzicht in planning. De werkindeling op het secretariaat bepalen en coördineren, adviseren bij invoering van nieuwe procedures, medewerkers. Regelen de aankoop van kantoorapparatuur en -benodigdheden. De verantwoordelijkheid dragen voor de dagelijkse gang van zaken op het secretariaat.
    • OF22 Hij/zij leeft strikt het beroepsgeheim na.
    • OF23 Hij/zij is in staat zelfstandig opdrachten te organiseren en systematisch uit te voeren, problemen op te sporen en daaruit een probleemstelling te formuleren, de goede gang van zaken te behartigen in afwezigheid van het diensthoofd.
    • OF24 Hij/zij is stipt, correct en zorgvuldig bij het werk, kan efficiënt opdrachten organiseren en systematisch uitvoeren, kan foutloos verslagen en brieven uittypen via PC. Hij/zij kan gegevens betrouwbaar registreren en coderen, controleert data in de agenda.
    • OF32 Hij/zij heeft een houding om het eigen handelen en denken en dat van anderen kritisch te evalueren en is bereid en in staat daarover met de betrokkenen te communiceren.
    • OF33 Hij/zij geeft voorrang aan dringende zaken, kan het belangrijke van het onbelangrijke onderscheiden, kan taken op een logische wijze delegeren, heeft een planmatig denkvermogen en is toekomstgericht.
    • OF37 Hij/zij blijft hoffelijk onder alle omstandigheden en pakt problemen met geduld aan. Het op een juiste manier kunnen omgaan met stress.
    • OF38 Hij/zij stelt bij het begin van de dag een voorlopige volgorde op van taken die binnen een bepaalde tijd moeten opgevolgd worden, heeft een goed overzicht waardoor ze flexibel kan reageren op onvoorziene omstandigheden.
    • OF39 Hij/zij is zich bewust van haar eigen verantwoordelijkheid en de gevolgen van haar handelen, komt zelfzeker over, kent zijn/haar positie binnen de organisatie.
    • OF49 Interne en externe contacten verzorgen, de huisstijl bewaren. Zorgen voor correcte telefonische contacten en communicatie bij de vergaderingen. Verzorgen van schriftelijke, patiëntgerichte communicatie. Inzicht hebben in vereisten bij de voorbereiding en organisatie van vergaderingen en kennis van externe vormgeving.
    • OF51 Kennis van elektronische hulpmiddelen, presentatiesoftware en alle aspecten van fotokopiëren . Informatieverwerking op internet, e-mail, archivering van bestanden. Postbehandeling, dossierbeheer en de informatieverwerking van attesten en medische verslagen.Kennis van de medische terminologie is vereist.
    • OF54 Kennis van planning, reisorganisatie en reserveringen, timemanagement. Leidinggevende bevoegdheid op het niveau van de organisatie van het medische secretariaat. Coördineren van activiteiten zoals wetenschappelijke bijeenkomsten, congressen, training, workshops permanentielijsten. Voorbereiden en organiseren van reizen.

    SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
    • a.d.h.v. de eisenhouwer matrix prioriteiten bepalen
    • klantvriendelijk telefoneren
    • de kennis en de techniek om documenten te klasseren en te archiveren beheersen (digitaal/analoog)
    • PR-evenementen en zakenreizen voorbereiden en organiseren
    • vergadering organiseren, voorbereiden, uitwerken, notuleren en opvolgen
    • gepast reageren op "kantoorpolitiek"

    VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
    Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
    geen

    Andere begincompetenties
    geen
    LEERINHOUDEN
    • office management 3.0
    • project office management
    • PR & communicatie
    • profiel - management assistant
    • receptie & telefoon
    • redactionele vaardigheden
    • soft skills: time, self & stress management
    • travel management & fleet
    • vergaderingen organiseren

     


    STUDIEMATERIAAL

    G.Corremans ea, Beroep: Management Assistant, Brussel, 2007.

    Digitaal materiaal en aanvullende informatie beschikbaar via e-campus op volgend pad:
    P:\Educatie\Lector aan Student\BM\Soudyn M\MOD4 1OF Officemanagement


    WERKVORMEN
    Soort werkvorm    
    hoor- en werkcolleges:

     75

    %
    practicum en oefeningen:

      25

    %

    vormen van groepsleren:

      0

    %
    Verdere toelichting:
    • Hoorcolleges
    • Groepsopdrachten
    • Onderwijsleergesprek
    • Cases
    • Gastsprekers

    EVALUATIE

    Eerste examenperiode
    CategorieWeging van categorieën
    examen in de examenreeks100%

    Schriftelijk examen van 100 minuten op 20 punten, waarvan 10 punten op Multiple Choice (met giscorrectie), 10 punten op open vragen.


    tijd voor examinering
    uren

    2 

    Tweede examenperiode
    CategorieWeging van categorieën
    examen in de examenreeks100%

    Idem eerste zittijd

     
    Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 06/05/2013
    Office management - Voltijds modelpakket 1 - Frans
      
    O.O. heeft componenten:Neen
    Afstudeerrichting//Leertraject:Office management
    Code:1190800017
    Academiejaar:2012-2013
    Type:kern,
    Niveau:uitdiepend
    Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 - Volledig academiejaar
    Contacturen:63
    Aantal studiepunten:5
    Totaal studietijd:130
    Examencontract:niet mogelijk
    Deliberatie:mogelijk
    Vrijstelling:mogelijk
    Onderwijstaal:
    Lector(en)Leila Bernad

     

    KORTE OMSCHRIJVING
    In deze lessen gaat de aandacht naar het verwerven van algemene en beroepsspecifieke woordenschat (d.m.v. teksten en audiovisueel materiaal) alsook van mondelinge en schriftelijke vaardigheden zoals brieven en e-mails schrijven of telefoneren. Ook de basisgrammatica Frans wordt opgefrist.

    COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
     Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

    Algemene competenties

    • OF01 op zelfstandig wijze een administratieve unit vlot laten functioneren, waarbij alle taken precies en efficiënt worden uitgevoerd.
    • OF02 administratieve informatie kunnen verzamelen, uitwisselen en verwerken. Informatiedoorstroming efficiënt kunnen begeleiden. Creatief kunnen omgaan met taken rond informatieverwerking.
    • OF05 Leiding kunnen geven binnen een secretariaat en deeltaken kunnen delegeren. Beperkte management taken aankunnen. Bij afwezigheid van de manager lopende zaken kunnen opvolgen.
    • OF06 Communiceren van informatie, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken, op verschillende niveaus zowel interne als externe communicatie.
    • OF07 Binnen een snel evoluerende werksituatie bereid zijn zich aan te passen via life-long learning.
    Algemene beroepsgerichte competenties
    • OF08 Teamgericht kunnen werken.
    • OF09 Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig kunnen definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën.
    • OF10 Het besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk.
    • OF11 Een brede interesse en openheid hebben naar andere culturen, kennis hebben van de actualiteit, de politiek alsook van het maatschappelijke en economische gebeuren.
    Beroepsspecifieke competenties
    • OF12 Talenkennis, tekstverwerking, e-mail en internet zijn belangrijk. Zorgen voor het autonoom opstellen van correspondentie, het typen en/of uitwerken ervan.Toezien op de correcte en tijdige verzending en verspreiding van post en faxen, e-mail. Afhandelen van de correspondentie in het Nl, Fr, E, D of S.
    • OF13 Inzicht in werkorganisatie, planning en kennis van softwarepakketten is evident. Eigen agendabeheer en dat van anderen, planning en acties van de manager bewaken, planning van afspraken met klanten en externe commerciële contacten. Efficiënt gegevens zoeken en beheer van gegevenstabellen.
    • OF14 Ondersteunende kennis : kennis van talen, notuleren, rapporteren, presentatietechnieken en audiovisuele media. Het coördineren van vergaderingen, logistiek ondersteunen en de besluitvorming opvolgen, conferenties voorbereiden of organiseren. In staat zijn brieven en wetenschappelijke publicaties te vertalen.
    • OF15 interne '||'&'||' externe contacten onderhouden in het NL en in min. 3 vreemde talen, huisstijl bewaren, zorgen voor correcte telefonische contacten en communicatie bij vergaderingen. Inzicht in de vereisten bij de voorbereiding en organisatie van vergaderingen en kennis van externe vormgeving.
    • OF17 Inzicht in de communicatiesituatie van de klant en kennis van gesprekstechnieken. Onthaal van klanten/bezoekers. Klantvriendelijk staat hier centraal. Aandacht voor multiculturele communicatie, onderhandelingstechnieken en interpersonalskill. Kan actief luisteren en beheerst de kunst van groepsdynamica.
    • OF24 Hij/zij is stipt, correct en zorgvuldig bij het werk, kan efficiënt opdrachten organiseren en systematisch uitvoeren, kan foutloos verslagen en brieven uittypen via PC. Hij/zij kan gegevens betrouwbaar registreren en coderen, controleert data in de agenda.
    • OF27 Hij/zij heeft aandacht voor nieuwe tendensen en is bereid om bij te scholen, beseft de noodzaak tot levenslang leren, kan opmerkingen aanvaarden en leert uit eigen fouten.
    • OF32 Hij/zij heeft een houding om het eigen handelen en denken en dat van anderen kritisch te evalueren en is bereid en in staat daarover met de betrokkenen te communiceren.
    • OF37 Hij/zij blijft hoffelijk onder alle omstandigheden en pakt problemen met geduld aan. Het op een juiste manier kunnen omgaan met stress.
    • OF38 Hij/zij stelt bij het begin van de dag een voorlopige volgorde op van taken die binnen een bepaalde tijd moeten opgevolgd worden, heeft een goed overzicht waardoor ze flexibel kan reageren op onvoorziene omstandigheden.
    • OF40 Hij/zij kan objectief de juiste beslissingen nemen bij het uitvoeren of doorverwijzen van taken.
    • OF41 Hij/zij weet van dringende taken wat prioritair is en neemt gepaste beslissingen ten aanzien van noodsituaties.
    • OF42 Hij/zij kan adviseren met betrekking tot technieken en apparatuur, is bereid extra opdrachten uit te voeren, neemt deel aan vormende activiteiten en helpt spontaan bij dringend werk en moeilijkheden.
    • OF43 Hij/zij past taalgebruik en houding steeds aan het niveau van de gesprekspartner aan, kan zich relativeren en kan op de juiste manier optreden om een specifieke situatie tot een goed einde te brengen.
    • OF44 Hij/zij heeft kennis van omgangsvormen binnen de cultuur van bepaalde sectoren en binnen een internationale omgeving.
    • OF47 Inzicht in beleid en organisatie van de gezondheidszorg, in interne structuren binnen bep. gezondheidsinstellingen en wisselwerking met externe structuren. Notuleren en rapporteren. Coördineren van vergaderingen, voorbereiden of organiseren. Elektronische documenten beheren, agenda opstellen, bezoeken organiseren.
    • OF49 Interne en externe contacten verzorgen, de huisstijl bewaren. Zorgen voor correcte telefonische contacten en communicatie bij de vergaderingen. Verzorgen van schriftelijke, patiëntgerichte communicatie. Inzicht hebben in vereisten bij de voorbereiding en organisatie van vergaderingen en kennis van externe vormgeving.
    • OF57 Hij/zij is in staat zelfstandig opdrachten te organiseren en systematisch uit te voeren, problemen op te sporen en daaruit een probleemstelling te formuleren, de goede gang van zaken te behartigen in afwezigheid van het diensthoofd.

    SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN

    De student kan:  

    §   Eenvoudige  standaardteksten begrijpen en ze navertellen in een redelijk correcte taal.

    §   Standaardbrieven en mails (inlichtingen, bestellingen, bevestigingen, uitnodigingen enz.) over vertrouwde onderwerpen begrijpen.

    §   Korte brieven of mails schrijven (informeren, bedanken, begeleidend schrijven bij opsturen van documenten enz.)

    §   Eenvoudige samenhangende teksten schrijven die over het algemeen goed te begrijpen zijn. Spelling, leestekengebruik en lay-out  zijn correct genoeg om het grootste deel van de tekst te kunnen begrijpen.

    §   Persoonlijke brieven schrijven waarin nieuws wordt overgebracht en  waarin ervaringen en gebeurtenissen enigszins gedetailleerd worden beschreven.

    §   Redelijk vloeiend een beschrijving geven van ervaringen en gebeurtenissen (een ongeval, een reis,..), verwachtingen en ambities, zowel mondeling als schriftelijk.

    §   Een korte voorbereide presentatie geven over een vertrouwd onderwerp. Eenvoudige en duidelijke vragen beantwoorden naar aanleiding van de presentatie.

    §   Op een duidelijke en efficiënte manier een kort telefoongesprek  voeren (informatie vragen, een afspraak maken, een boodschap noteren, doorverbinden).

    §   Een bezoeker vriendelijk onthalen en doorverwijzen.

    §   Onvoorbereid deelnemen aan een gesprek over vertrouwde onderwerpen of die betrekking hebben op het dagelijks leven (bijvoorbeeld familie, hobby’s, werk, school, reizen en actualiteit).

    §   De hoofdpunten verstaan van nieuwsberichten op de radio en van eenvoudiger opgenomen materiaal over vertrouwde onderwerpen, mits er duidelijk en niet te snel gesproken wordt.

    §   Films volgen waarin een groot deel van de verhaallijn wordt gedragen door visuele effecten en actiescènes, en die helder worden gepresenteerd in directe taal.

    §   Relatief  vlot mondeling en schriftelijk vertalen.

    §   Een woordenboek gericht en efficiënt gebruiken.

    §   De elementaire zakelijke woordenschat gebruiken, zowel mondeling als schriftelijk.

    §   De juiste uitspraak zelfstandig opzoeken.

    §   Een duidelijke uitspraak hebben.

    §   Zich bewust zijn van de belangrijkste beleefdheidsconventies (gebruik van vous/tu; Madame/Monsieur; conditionnel)

     


    VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
    Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
    geen

    Andere begincompetenties
    goede basiskennis Frans (A2 van het Europees Referentiekader)
    LEERINHOUDEN
    • Toegepaste grammatica: herhaling van de basisgrammatica (bv. vervoegingen)
    • Schriftelijke en mondelinge communicatie
    • Lezen en interpreteren van teksten ( en woordenschattoepassingen)
    • Luisteroefeningen

    STUDIEMATERIAAL
     • Objectif Express 2, B. Tauzin, A.L. Dubois, Hachette FLE, ISBN 9782011555090  + cahier d'activités: gebruik tijdens de contacturen

     • Grammaire 2000, J. De Spiegeleer, Wolters Plantijn, ISBN 90 301 50912 : zelfstudie

     • Explio: softwarepakket voor zelfstudie

     • Eventueel aanvullend lesmateriaal wordt in de les uitgedeeld of op de P-schijf geplaatst.


    WERKVORMEN
    Soort werkvorm    
    hoor- en werkcolleges:

     50

    %
    practicum en oefeningen:

      50

    %

    vormen van groepsleren:

      0

    %
    Verdere toelichting:
    • Oefeningen op grammatica en woordenschat
    • Teksten en e-mails
    • Luister-, schrijf- en spreekoefeningen rond het thema van de respectievelijke modules
    • Schrijfoefeningen i.v.m. handelscorrespondentie
    • Simulaties van (telefoon)gesprekken
    • Begeleiding: feedback bij oefeningen, interactieve oefenpakketten
    • P-schijf: Raadpleeg regelmatig de documenten op de P-schijf voor afspraken en richtlijnen i.v.m. permanente evaluatie en aanvullend lesmateriaal.    EVALUATIE

    Eerste examenperiode
    CategorieWeging van categorieën
    evaluatie30%
    examen in de examenreeks70%

    • Module I: (1) Schriftelijk examen van 2 uur (90%) bestaande uit meerkeuzevragen, open vragen en invulvragen met betrekking tot de geziene stof. (2) Permanente evaluatie: Explio (10%) ALLE opgegeven oefeningen moeten gemaakt worden om in aanmerking te komen voor dit deel van de evaluatie. 
    • Module II: (1) Schriftelijk examen van 2 uur (80%) bestaande uit meerkeuzevragen, open vragen en invulvragen met betrekking tot de geziene stof.  (2) Permanente evaluatie: Explio (10%) Zelfde voorwaarden als in module 1. Simulatie van een gesprek (telefoon, onthaal, ontmoeting) (10%)
    • Module III:  (1)Schriftelijk examen van 2 uur (90%)  (2)Permanente evaluatie: Explio (10%) Zelfde voorwaarden als in module 1.
    • Module IV: (1) Schriftelijk examen van 2 uur (70%) bestaande uit meerkeuzevragen, open vragen en invulvragen met betrekking tot de geziene stof.. (2) Permanente evaluatievergadering m.b.t. het Project Beroepsoriëntering (20%) Explio (5%) Zelfde voorwaarden als in module 1. Franse inleiding en het besluit van het verslag betreffende het Project Beroepsoriëntering (5%). Dit is een groepsresultaat.  De studenten die niet deelnemen aan het project "beroepsoriëntering" krijgen een gelijkaardige taak. Gelieve hiervoor per mail contact op te nemen met de lector. 
    • Algemene opmerking met betrekking tot de permanente evaluatie: Verplichte aanwezigheid en deelname geldt. Elke afwezigheid dient tijdig (zie examenreglement) gewettigd te worden met een officieel attest. Een gewettigde afwezigheid geeft recht op een inhaaltaak. Hiervoor moet de student binnen de 5 werkdagen via e-mail een aanvraag indienen bij de betrokken lector.

    tijd voor examinering
    uren

    8 

    Tweede examenperiode
    CategorieWeging van categorieën
    examen in de examenreeks100%

    • (1) Schriftelijk examen van 2 uur (80%) van de tweede examenperiode slaat op de leerstof van de vier modules die wordt getoetst onder de vorm van meerkeuzevragen, open vragen en invulvragen.
    • (2) Mondeling examen (20%): simulatie van een gesprek (5%) + presentatie (15%). Na de eerste zittijd zullen het onderwerp en verdere informatie bekend gemaakt worden via de P-schijf.
    •  Er is geen gedeeltelijke vrijstelling (mondeling of schriftelijk) mogelijk. Beide onderdelen moeten afgelegd worden.
     
    Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 14/11/2012
    Office management - Voltijds modelpakket 1 - Engels
      
    O.O. heeft componenten:Neen
    Afstudeerrichting//Leertraject:Office management
    Code:1190800018
    Academiejaar:2012-2013
    Type:kern,
    Niveau:uitdiepend
    Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 - Volledig academiejaar
    Contacturen:63
    Aantal studiepunten:5
    Totaal studietijd:130
    Examencontract:niet mogelijk
    Deliberatie:mogelijk
    Vrijstelling:mogelijk
    Onderwijstaal:
    Lector(en)Erika Decock
    Hilde Hoefnagels

     

    KORTE OMSCHRIJVING
    Studenten krijgen in deze lessen een pakket Engels aangeboden dat zowel een uitdieping van de basisgrammatica Engels, als een hele reeks teksten mbt de specifieke beroepswereld van de office manager omvat.
    Verder leren studenten korte teksten vertalen, zowel E-N als N-E.    COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
     Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

    Algemene competenties

    • OF03 Vermogen tot kritische reflectie en projectmatig werken.
    • OF06 Communiceren van informatie, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken, op verschillende niveaus zowel interne als externe communicatie.
    Algemene beroepsgerichte competenties
    • OF08 Teamgericht kunnen werken.
    • OF11 Een brede interesse en openheid hebben naar andere culturen, kennis hebben van de actualiteit, de politiek alsook van het maatschappelijke en economische gebeuren.
    Beroepsspecifieke competenties
    • OF25 Hij/zij kan samenwerken met collega's, zowel uit eigen als uit andere vakdisciplines, kan goed functioneren in teamverband, staat open voor feedback, kan taken delegeren, kan beknopt en duidelijk communiceren met collega's en opdrachtgevers en aan hen rapporteren.
    • OF30 Hij/zij weet op welke vlakken zelf beslissingen kunnen en moeten genomen worden, helpt spontaan bij dringend werk, formuleert suggesties om problemen op te lossen, herinnert de verantwoordelijke eraan binnen welke timing taken moeten afgehandeld zijn.
    • OF31 Hij/zij is zich bewust van de eigen verantwoordelijkheden, evalueert eigen handelen en denkt kritisch. Laat afspraken door alle partijen respecteren.
    • OF33 Hij/zij geeft voorrang aan dringende zaken, kan het belangrijke van het onbelangrijke onderscheiden, kan taken op een logische wijze delegeren, heeft een planmatig denkvermogen en is toekomstgericht.
    • OF36 Hij/zij verstrekt informatie naar klanten/patiënten en werkgever, onthaalt bezoekers op een aangename wijze en bezit de nodige communicatievaardigheden.
    • OF37 Hij/zij blijft hoffelijk onder alle omstandigheden en pakt problemen met geduld aan. Het op een juiste manier kunnen omgaan met stress.
    • OF39 Hij/zij is zich bewust van haar eigen verantwoordelijkheid en de gevolgen van haar handelen, komt zelfzeker over, kent zijn/haar positie binnen de organisatie.
    • OF43 Hij/zij past taalgebruik en houding steeds aan het niveau van de gesprekspartner aan, kan zich relativeren en kan op de juiste manier optreden om een specifieke situatie tot een goed einde te brengen.
    • OF67 Hij/zij geeft voorrang aan dringende zaken, kan het belangrijke van het onbelangrijke onderscheiden, kan taken op een logische wijze delegeren, heeft een planmatig denkvermogen en is toekomstgericht
    • OF70 Hij/zij verstrekt informatie naar klanten/patiënten en werkgever, onthaalt bezoekers op een aangename wijze en bezit de nodige communicatievaardigheden.
    • OF71 Hij/zij blijft hoffelijk onder alle omstandigheden en pakt problemen met geduld aan. Het op een juiste manier kunnen omgaan met stress.
    • OF73 Hij/zij is zich bewust van haar eigen verantwoordelijkheid en de gevolgen van haar handelen, komt zelfzeker over, kent zijn/haar positie binnen de organisatie.
    • OF75 Hij/zij weet van dringende taken wat prioritair is en neemt gepaste beslissingen ten aanzien van noodsituaties.
    • OF77 Hij/zij past taalgebruik en houding steeds aan het niveau van de gesprekspartner aan, kan zich relativeren en kan op de juiste manier optreden om een specifieke situatie tot een goed einde te brengen.

    SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
    • Studenten verwerven een grondige kennis van de Engelse grammatica en woordenschat met speciale aandacht voor het aanscherpen van de lees-, luister-, schrijf-, en spreekvaardigheid.
    • Studenten kunnen teksten, gezien of ongezien, lezen, interpreteren en beoordelen.
    • Studenten kunnen vlot mondeling reageren op gestelde vragen uit hun vakgebied.
    • Studenten kunnen hun taak als managment assistant/office manager binnen een bedrijf goed inschatten en in het Engels formuleren.
    • Studenten kunnen een tekst over een algemeen, actueel onderwerp lezen, beoordelen en persoonlijk becommentariëren.
    • Studenten zijn thuis in cultuurgebonden acties, houdingen en vereisten van mensen van verschillende nationaliteiten.
    • Studenten kunnen een vergadergesprek in het Engels houden.
    • Studenten kunnen een correcte Engelse e-mail schrijven.

    VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
    Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
    geen

    Andere begincompetenties

    Studenten hebben level B1 volgens Europees referentiekader

    Studenten hebben kennis van de Engelse basisgrammatica.
    Studenten hebben een ruime woordenschat in verschillende maatschappelijke gebieden.
    Studenten kunnen in hun moedertaal en wenselijk ook al in het Engels een gelezen tekst accuraat samenvatten en weergeven met eigen woorden.


    LEERINHOUDEN
    • grammatica en spelling
    • woordenschat uitbreiden met algemene en zakelijke woordenschat, zinsbouw en taalgebonden structuren
    • vlot interpreteren van ongeziene teksten
    • vragen kunnen beantwoorden van ongeziene teksten
    • moeiteloos een tekst samenvatten in weinig maar correcte eigen woorden
    • een videofragment kunnen zien, zelf uitwerken en zelfstandig opzoekingswerk verrichten
    • een set teksten rond één thema globaal kunnen beoordelen, samenvatten en er hun eigen mening aan toevoegen (teksten kunnen komen uit kranten, tijdschriften, of boeken: wenselijk is met steeds heel recent materiaal te werken
    • vergadergesprek
    • e-mail

    STUDIEMATERIAAL
    • Intelligent Business Coursebook, Pearson Longman
    • P-schijf: lector aan student
    • Cursus Engels I (English Grammar and Exercises), Decock-Hoefnagels, 2012

    WERKVORMEN
    Soort werkvorm    
    hoor- en werkcolleges:

     30

    %
    practicum en oefeningen:

      38

    %

    vormen van groepsleren:

      32

    %
    Verdere toelichting:

    Onderwijs-leergesprek, individuele oefeningen, begeleide zelfstudie (studenten moeten thuis een deel vd grammatica zelfstandig doornemen, alsook een set teksten voorbereidend lezen. achteraf krijgen ze kans om vragen te stellen).


    EVALUATIE

    Eerste examenperiode
    CategorieWeging van categorieën
    evaluatie10%
    examen in de examenreeks90%

    • Voor modules 1, 2 en 3 is er een schriftelijk examen met kennis-, inzichts-, toepassings-, en open vragen (telkens 100%).
    • Tijdens module 4 is er 40% permanente evaluatie en 60% schriftelijk examen met kennis-, inzichts- en toepassingsvragen. 30% van de permanente evaluatie is in de vorm van een vergadergesprek dat verband houdt met het Project Beroepsoriëntering. De nadruk bij de evaluatie van dit vergadergesprek ligt op taal.  Deelname is verplicht! Afwezigheid moet gewettigd worden met een doktersattest. Dit kan ingehaald worden onder bepaalde voorwaarden. Indien men ongewettigd afwezig is, leidt dit tot een nul voor dit onderdeel. De overige 10% van de permanente evaluatie staan op de Engelse inleiding en het besluit van het verslag betreffende het Project Beroepsoriëntering. Dit is een groepsresultaat. Studenten die niet deelnemen aan het project "beroepsoriëntering" krijgen een gelijkaardige taak. Gelieve hiervoor per mail contact op te nemen met de lector.

    tijd voor examinering
    uren

    8 

    Tweede examenperiode
    CategorieWeging van categorieën
    examen in de examenreeks100%

    Schriftelijk examen op 20 punten: met kennis-, inzichts-, toepassings-, en open vragen
     
    Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 14/11/2012