ECTS-database Plantijn Hogeschool
Bedrijfsmanagement - Hotelmanagement - Voltijds modelpakket 3
  
cataloognrbenamingstudiepunten
1200100007Talen: Frans, Engels, Duits6
1200100008Management dossier9
1200100046Financieel management/13
1200100047Feasibility studies en budgettering/13
1200100048E-business/23
1200100051Bedrijfsbezoeken/23
1200100052Recht III/23
1200100053Managementstage/3 & 430
Hotelmanagement - Voltijds modelpakket 3 - Talen: Frans, Engels, Duits
  
O.O. heeft componenten:Neen
Afstudeerrichting//Leertraject:Hotelmanagement
Code:1200100007
Academiejaar:2012-2013
Type:kern,
Niveau:gespecialiseerd
Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 3 - Module 1-2
Contacturen:63
Aantal studiepunten:6
Totaal studietijd:156
Examencontract:niet mogelijk
Deliberatie:mogelijk
Vrijstelling:mogelijk
Onderwijstaal:
Lector(en)Carine Colson
Philippe Desmet
An Lippens

 

KORTE OMSCHRIJVING

Tijdens de lessen oefenen we de mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid, zowel de algemene als beroepsgeoriënteerde.


COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
 Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

Algemene competenties

 • H102A Het op een efficiënte en gestructureerde manier op zoek gaan naar kwalitatieve en kwantitatieve informatie functioneel gebruik makend van ICT mogelijkheden zoals internet, bestandsbeheer en informatieve databanken alsook klassieke informatiekanalen.
 • H102C Het gebruiken van geschikte tools: al dan niet elektronische informatie-, communicatie- en organisatietechnieken.
 • H103A Het vermogen om zijn eigen mogelijkheden, grenzen, beperkingen en tekortkomingen te kunnen inschatten en bijsturen.
 • H105B Het naar voor brengen van standpunten of beslissing en deze verdedigen/beargumenteren.
 • H106A Het efficiënt en effectief, gestructureerd en onderbouwd, mondeling en/of schriftelijk overbrengen van gegevens, ideeën of meningen aan een bepaald doelpubliek in een correcte taal.
 • H106C Het beheersen van zowel verbale als non-verbale communicatie.
 • H106D In contacten met stakeholders efficiënt kunnen vergaderen, onderhandelen, bemiddelen, overtuigen ...
 • H106E Het communiceren in meerdere talen met de verschillende stakeholders.
 • H110I Het ontwikkelen van een beroepshouding met aandacht voor houding en voorkomen, normatief-culturele aspecten, respect voor anderen, beroepsethiek en -deontologie.
Algemene beroepsgerichte competenties
 • H212A Het zich integreren in uiteenlopende internationale omgevingen.
 • H212B Het hebben van inzicht in interculturele samenlevingsaspecten binnen een Europese en internationale context.
Beroepsspecifieke competenties
 • H316 Het vertrouwd zijn met en het kunnen toepassen van de specifieke hospitality terminologie en dit in meerdere vreemde talen.

SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN

Specifieke doelstellingen voor de drie talen:

 • De student kan effectief communiceren met gasten, collega's, oversten, medewerkers, externe relaties.
 • De student beheerst de regels van de basisgrammatica en kan die toepassen, zowel schriftelijk als mondeling.
 • De student kan relevante woordenschat gebruiken in de juiste (hotel)context.
 • De student kan teksten vlot lezen, analyseren en de inhoud in eigen woorden weergeven.
 • De student kan woorden en zinnen uit de geziene teksten vertalen naar het Nederlands.
 • De student kan brieven en e-mails schrijven (o.a. sollicitatiebrief en C.V.)
 • De student kan de inhoud van een luistertekst of video in eigen woorden weergeven.
 • De student kan de uitspraakregels toepassen. 
 • De student kan informatie geven over de stageplaats en de inhoud van de functie.
 • De student kan onderhandelen met klanten, medewerkers, etc.

VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Frans I; Engels I; Duits I; Frans II; Engels II; Duits II.

Andere begincompetenties
 • De student beschikt over een grondige kennis van de basisgrammatica.
 • De student beschikt over een woordenschat op het niveau 'gevorderd', zowel wat algemene als beroepsgeoriënteerde (horeca) woordenschat betreft.
 • De student kan zinnen ontleden.
 • De student beschikt over de ict-basisvaardigheden (word-documenten lezen en schrijven, powerpoint-presentatie maken).
 • De student kan teksten analyseren.
 • De student kan een vertalend/verklarend woordenboek gebruiken

 • LEERINHOUDEN

  De volgende onderwerpen komen in één of meerdere talen ter sprake: solliciteren, onderhandelen, personeelsbeleid, jobadvertenties interpreteren, klantentevredenheid, interculturaliteit ...

  Voor meer gedetailleerde informatie, zie de inhoudstabel van de cursus van elke taal afzonderlijk.

   


  STUDIEMATERIAAL


  Frans:

  • Handboek ‘Comme convenu!’: cours  de communication française, Isabelle Werbrouck, Acco Leuven  
  • Extra lesmateriaal (bijkomende teksten ed.) zal tijdens de les verdeeld worden    
  • Grammaire 2000 

  Cursus "Engels" (P. Desmet) (Universitas, 2012)


  Cursus module 1&2 Duits (A.Lippens) (Universitas, 2012)

  2 handboeken Duits: Deutsch für das Berufsleben B1 Kursbuch + Deutsch für das Berufsleben B1 Übungsbuch, Ernst Klett GmbH, 2010

   


  WERKVORMEN
  Soort werkvorm    
  hoor- en werkcolleges:

   75

  %
  practicum en oefeningen:

    25

  %

  vormen van groepsleren:

    0

  %
  Verdere toelichting:

  De lessen worden gespreid over module 1 en 2 en de examens vinden plaats in de examenweken van module 2. 


  EVALUATIE

  Eerste examenperiode
  CategorieWeging van categorieën
  examen in de examenreeks100%


  Frans: 
  • Schriftelijk examen van 2u op 10 punten
  • Mondeling examen op 10 punten: vragen over onderwerpen van geziene teksten, over actualiteit, over sollicitatie, …

  Engels:

  • schriftelijk examen van 2u op 10 punten
  • mondeling examen: op 10 punten: sollicitatiegesprek i.v.m. de stageplaats

  Duits:
  • schriftelijk examen van 2u op12 punten 
  • mondeling examen op 8 punten: sollicitatiegesprek met gebruik van Duitse CV (2 exemplaren meebrengen)
  De totaalscore voor 'Talen' is het gemiddelde van de drie bovenstaande onderdelen.

  tijd voor examinering
  uren

  9 

  Tweede examenperiode
  CategorieWeging van categorieën
  examen in de examenreeks100%

  Frans:  Schriftelijk examen van 2u op 10 punten, mondeling examen op 10 punten : inhoud idem als in eerste zittijd

  Engels: idem als in eerste zittijd

  Duits: schriftelijk examen van 2u op 10 punten / mondeling examen op 10 punten: sollicitatiegesprek met gebruik van Duitse CV (2 exemplaren meebrengen)

  Voor de tweede zittijd moet alleen dat onderdeel (taal) hernomen worden waarvoor er een tekort is.

   
  Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 12/10/2012
  Hotelmanagement - Voltijds modelpakket 3 - Management dossier
    
  O.O. heeft componenten:Neen
  Afstudeerrichting//Leertraject:Hotelmanagement
  Code:1200100008
  Academiejaar:2012-2013
  Type:kern,
  Niveau:gespecialiseerd
  Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 3 - Module 1-2
  Contacturen:0
  Aantal studiepunten:9
  Totaal studietijd:234
  Examencontract:niet mogelijk
  Deliberatie:niet mogelijk
  Vrijstelling:mogelijk
  Onderwijstaal:
  Lector(en)Philippe Desmet
  Inge Decleir
  Ludo Verstraete
  Geert Bruggeman
  Barbara Swartelé

   

  KORTE OMSCHRIJVING

  Met het samenstellen van dit management dossier bewijst de student zijn verworven inzichten vanuit de verschillende vaktechnische invalshoeken van het horecagebeuren te kunnen integreren en toepassen in  een specifiek project.

  Het groepgebeuren betekent voor het management dossier een extra uitdaging. Er dient overlegd en samenwerkt te worden waarbij ookde verschillende inhoudelijke aspecten van het ondermenen op elkaar afgzestemd dienen te worden. 

  Maast de inhoudelijke uitwerking betekent ook het procesdeel, dit wil zeggen het onderling overleg en het nemen van gezamelijke beslissingen, een essentieel onderdeel van dit opleidingsonderdeel.  


  COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
   Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

  Algemene competenties

  • H101A Het vermogen om een situatie in te schatten, op te splitsen in al zijn deelaspecten en te analyseren om de logische structuur, de onderlinge relaties en beïnvloeding te ontrafelen en te begrijpen.
  • H101B Het vermogen om uit de veelheid van feiten en gegevens, ook ogenschijnlijk niet gerelateerde, tot een globaal inzicht te komen en een duidelijke samenhang te destilleren.
  • H101C Het vermogen om afstand te nemen van de operationele hier en nu situatie om toekomstgericht alternatieven en opportuniteiten te zien en tot nieuwe conceptuele inzichten te komen.
  • H102A Het op een efficiënte en gestructureerde manier op zoek gaan naar kwalitatieve en kwantitatieve informatie functioneel gebruik makend van ICT mogelijkheden zoals internet, bestandsbeheer en informatieve databanken alsook klassieke informatiekanalen.
  • H102B Het aanwenden van relaties en netwerken in functie van het verzamelen en delen van informatie.
  • H102C Het gebruiken van geschikte tools: al dan niet elektronische informatie-, communicatie- en organisatietechnieken.
  • H103A Het vermogen om zijn eigen mogelijkheden, grenzen, beperkingen en tekortkomingen te kunnen inschatten en bijsturen.
  • H103B Het reflecteren rond besluitvorming en gehanteerde aanpak, werkmethoden en processen.
  • H103C Het met de nodige kritische zin bekijken van (tussen)resultaten en daar waar nodig verbeteringen en alternatieven aan brengen.
  • H104A Pro-actief handelen, het afstand nemen van bestaande ideeën en opvattingen, het zelf nemen van initiatieven.
  • H104B Het identificeren van problemen en opportuniteiten, alternatieven overwegen en het genereren van geschikte oplossingen.
  • H104C Het efficiënt opmaken van een actieplan met duidelijke doelen, prioriteiten, timing, middelen, mensen, methodieken ...
  • H104D Het beheersen en hanteren van technieken in het kader van projectwerking (quality tools, out-of-the-box denken, creatieve denktechnieken ...)
  • H104E Het controleren van voortgang en resultaten, het coördineren van het werkproces of een project en bijsturen waar nodig om een zo optimaal mogelijk resultaat te bekomen.
  • H105A Het motiveren en sturen van mensen om efficiënt samen aan iets te werken en dat tot een goed eindresultaat te brengen.
  • H105B Het naar voor brengen van standpunten of beslissing en deze verdedigen/beargumenteren.
  • H105C Het nemen van initiatief en verantwoordelijkheid m.b.t. de werking en de permanente verbetering van de organisatie.
  • H105D Het vermogen om aan individuen en/of de groepen ondersteuning te bieden alsook een luisterend oor, in functie van vooruitgang, efficiëntie en productiviteit.
  • H105E Het hanteren van een effeciënte conflictbehandeling.
  • H105F Het delegeren van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden met aandacht voor de competenties van de personen.
  • H106A Het efficiënt en effectief, gestructureerd en onderbouwd, mondeling en/of schriftelijk overbrengen van gegevens, ideeën of meningen aan een bepaald doelpubliek in een correcte taal.
  • H106B Het vlot hanteren en functioneel gebruiken van de verschillende (multi)-media en ICT toepassingen.
  • H106C Het beheersen van zowel verbale als non-verbale communicatie.
  • H106D In contacten met stakeholders efficiënt kunnen vergaderen, onderhandelen, bemiddelen, overtuigen ...
  • H107A Het definiëren, opzetten, uitvoeren, analyseren en interpreteren van onderzoek gebruik makend van gepaste methoden en technieken.
  • H108A Het aansturen van het eigen leerproces en gericht zijn op zelfontwikkeling.
  • H108B Het verbreden en verdiepen van de eigen competenties door zelfstudie en deskundigheidsontwikkeling.
  • H109A Het constructief kunnen omgaan met spanningen en conflicten.
  • H109B Persoonlijke belangen ondergeschikt stellen aan groepsbelangen.
  • H109C Het vermogen om als volwaardig groepslid efficiënt en effectief samen te werken.
  • H110A Het oog hebben voor, flexibel reageren en/of anticiperen op verandering.
  • H110B Het kunnen omgaan met stress.
  • H110C Het opnemen van verantwoording betreffende eigen handelen.
  • H110D Het voor zichzelf stellen van uitdagende doelstellingen en actief gericht zijn op het behalen van steeds betere resultaten. De gedrevenheid om in te grijpen bij tegenvallende resultaten.
  • H110E Het vermogen om in uiteenlopende omstandigheden beslissingen te nemen.
  • H110F Het vermogen liever uit zichzelf te beginnen dan passief af te wachten.
  • H110G Het hanteren van een correct tijdsmanagement.
  • H110I Het ontwikkelen van een beroepshouding met aandacht voor houding en voorkomen, normatief-culturele aspecten, respect voor anderen, beroepsethiek en -deontologie.
  Algemene beroepsgerichte competenties
  • H211A Het vertonen van een uitgesproken klantgerichtheid en het hanteren van een passend stakeholdermanagement.
  • H211B Het hanteren van de regels van duurzaam ondernemen.
  • H211C Het hebben van aandacht voor en het gepast reageren op veranderingen in de maatschappij.
  • H213A Vanuit een visie een strategie kunnen uitstippelen.
  • H213B Het kunnen vertalen van strategische doelstellingen van de onderneming naar de departementale context en het team.
  • H213C Het in staat zijn de onderneming aan te sturen op domeinen zoals financiën, HRM, juridisch, marketing, kwaliteitszorg ...
  Beroepsspecifieke competenties

   SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
   • op basis van de verworven competenties een realistisch managementdossier kunnen samenstellen dat relevant is voor de gastvrijheidssector
   • de student kan in team een realistisch dossier opstellen
   • het team kan de verschillende facetten op een wetenschappelijk onderbouwde manier uitwerken en op elkaar afstemmen
   • het team slaagt erin om op een efficiënte wijze (planning, taakverdeling, organisatie en communicatie), rekeninghoudend met de principes van 'projectmanagement', te komen tot het vooropgestelde eindproduct
   • het team kan het project op een professionele manier (met behulp van Power-point) presenteren en toelichten, waarbij elk teamlid blijk geeft van grondige kennis van het dossier
   • de student is bereid tot samenwerken, rekeninghoudend met de beperkingen en kwaliteiten van anderen en van zichzelf ; hij kan opkomen voor zijn eigen mening en respecteert die van de andere groepsleden 
   • de student neemt verantwoordelijkheid voor toegekende taken en houdt zich aan gemaakte afspraken
   • hij heeft een positieve inbreng in het team en kan omgaan met kritiek en feedback

   VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
   Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
   'Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor voltijds modelpakket deel 1 en voltijds modelpakket deel 2 en ook inschrijven voor alle andere vakken van voltijds modelpakket deel 3 en Bedrijfsbezoeken/2'
   'Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor
   voltijds modelpakket deel 1 en voltijds modelpakket deel 2 en ook inschrijven voor alle andere vakken van voltijds modelpakket deel 3.'


   Andere begincompetenties

   LEERINHOUDEN
   • De studenten stellen in teamverband een managementdossier samen m.b.t. een vooraf vastgelegd onderwerp.  Dit dossier bevat minstens het aantal opgegeven facetten (zie lijst met onderwerpen). Deze facetten worden op een wetenschappelijk onderbouwde manier uitgewerkt en vormen een sluitend en coherent geheel.
   • Voor de begeleiding van de groepsprocessen wordt er aan elke groep een procesbegeleider (lector) toegewezen.
   • Het dossier wordt afgegeven op het einde van de 10de module. Een presentatie voor een jury is voorzien op het einde van de eerste zittijd.

   STUDIEMATERIAAL

   Studiewijzer managementproject 3° jaar hotelmanagement: deze omvat alle afspraken betreffende inhoud, werkwijze, vormvereisten, timing, begeleiding en evaluatie.

   De cursussen en handboeken gebruikt in de opleiding hotelmanagement.

   Persoonlijke initiatieven om, in functie van het project, bijkomende informatie te verzamelen en deskundigen te consulteren.


   WERKVORMEN
   Soort werkvorm    
   hoor- en werkcolleges:

    5

   %
   practicum en oefeningen:

     0

   %

   vormen van groepsleren:

     20

   %
   Verdere toelichting:

   Werkvormen:

   Andere vormen van groepsleren : 15 uren

   • projectmatig werken
   • teamwerk en groepsleren
   • coaching- en evaluatiegesprekken

   EVALUATIE

   Eerste examenperiode
   CategorieWeging van categorieën
   evaluatie100%

   • de evaluatie gebeurt in 3 rubrieken:
    1. productevaluatie: 50/12O (beoordeling van het werk op inhoud door een deskundige jury: deels een groepsscore, deels een individuele beoordeling)
    2. presentatie en verdediging: 20/120 (jury)
    3. procesevaluatie: 50/120 (beoordeling van de werking van het team 20/50, individuele evaluatie 30/50)
   • Bij een tekort op rubriek 3 (procesevaluatie) wordt rubriek 1 en 2 niet geëvalueerd!
   • De student dient te slagen op beide onderdelen: product (rubriek 1 en 2 ) en proces (rubriek 3) 
   • De score op 120 wordt herleid naar 20 punten op het eindrapport.
   • Indien het ingeleverde dossier niet voldoet aan een aantal minimumvoorwaarden betreffende taal, spelling, stijl en vorm wordt het niet aanvaard voor de betreffende zittijd.

   tijd voor examinering
   uren

   1 

   Tweede examenperiode
   CategorieWeging van categorieën
   evaluatie100%

   Een eventuele 2° zittijd is mogelijk voor rubriek 1 en 2. Hierbij zullen specifieke richtlijnen gegeven worden rekeninghoudend met de feedback van de jury.

   Voor rubriek 3 (procesdeel) is er geen mogelijkheid tot 2° zittijd, tenzij de examencommissie hier anders over beslist. (dus een tekort op het procesdeel betekent een bisjaar!)

    
   Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 14/11/2012
   Hotelmanagement - Voltijds modelpakket 3 - Financieel management/1
     
   O.O. heeft componenten:Neen
   Afstudeerrichting//Leertraject:Hotelmanagement
   Code:1200100046
   Academiejaar:2012-2013
   Type:kern,
   Niveau:gespecialiseerd
   Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 3 - Module 1
   Contacturen:28
   Aantal studiepunten:3
   Totaal studietijd:78
   Examencontract:mogelijk
   Deliberatie:mogelijk
   Vrijstelling:mogelijk
   Onderwijstaal:
   Lector(en)Christian Holthof

    

   KORTE OMSCHRIJVING
   Het vak financieel management is een inleidende cursus op investeringsanalyses en financieringstechnieken. Tevens wordt er in zeer beperkte mate aandacht besteed aan een aantal beleggingsproducten.

   COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
    Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

   Algemene competenties

   • H101A Het vermogen om een situatie in te schatten, op te splitsen in al zijn deelaspecten en te analyseren om de logische structuur, de onderlinge relaties en beïnvloeding te ontrafelen en te begrijpen.
   • H101B Het vermogen om uit de veelheid van feiten en gegevens, ook ogenschijnlijk niet gerelateerde, tot een globaal inzicht te komen en een duidelijke samenhang te destilleren.
   • H103B Het reflecteren rond besluitvorming en gehanteerde aanpak, werkmethoden en processen.
   Algemene beroepsgerichte competenties
   • H213C Het in staat zijn de onderneming aan te sturen op domeinen zoals financiën, HRM, juridisch, marketing, kwaliteitszorg ...
   Beroepsspecifieke competenties

    SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
    • De student kan een zeer eenvoudige investeringsanalyse uitvoeren.
    • De student leert de voordelen en nadelen kennen van hefboomwerkingen.
    • De student ontwikkelt een cijfermatige reflex.
    • De student leert genuanceerd denken over een aantal financiële thema's
    • De student beheerst de basisbeginselen van cashflow en leasing. 

          

     

     

     

     


    VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
    Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
    Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Bedrijfseconomie/2.

    Andere begincompetenties
    Geen
    LEERINHOUDEN
    • NPV, interne rendementsgraad en pay-back-periode
    • Leasing
    • Kapitaalkost
    • De hefboomwerking

    STUDIEMATERIAAL

    Cursus 'Financieel beheer van hotelondernemingen'.


    WERKVORMEN
    Soort werkvorm    
    hoor- en werkcolleges:

     100

    %
    practicum en oefeningen:

      0

    %

    vormen van groepsleren:

      0

    %
    Verdere toelichting:
    Hoorcolleges en oefeningen (werkcolleges)

    EVALUATIE

    Eerste examenperiode
    CategorieWeging van categorieën
    examen in de examenreeks100%

    Schriftelijk examen: 20 punten (oefeningen en  theorie - kennisvragen)

    tijd voor examinering
    uren

    4 

    Tweede examenperiode
    CategorieWeging van categorieën
    examen in de examenreeks100%

    Schriftelijk examen: 20 punten (oefeningen en theorie - kennisvragen)
     
    Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 01/10/2012
    Hotelmanagement - Voltijds modelpakket 3 - Feasibility studies en budgettering/1
      
    O.O. heeft componenten:Neen
    Afstudeerrichting//Leertraject:Hotelmanagement
    Code:1200100047
    Academiejaar:2012-2013
    Type:kern,
    Niveau:gespecialiseerd
    Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 3 - Module 1
    Contacturen:35
    Aantal studiepunten:3
    Totaal studietijd:78
    Examencontract:mogelijk
    Deliberatie:mogelijk
    Vrijstelling:mogelijk
    Onderwijstaal:
    Lector(en)Christian Holthof

     

    KORTE OMSCHRIJVING
    In de cursus haalbaarheidsstudies en budgettering wordt er aandacht besteed aan het opstellen van  haalbaarheidsstudies en kasbudgetten. Er wordt telkens uitgegaan van zeer eenvoudige situaties, die niet altijd overeenstemmen met de complexe realiteit.

    COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
     Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

    Algemene competenties

    • H101A Het vermogen om een situatie in te schatten, op te splitsen in al zijn deelaspecten en te analyseren om de logische structuur, de onderlinge relaties en beïnvloeding te ontrafelen en te begrijpen.
    • H101B Het vermogen om uit de veelheid van feiten en gegevens, ook ogenschijnlijk niet gerelateerde, tot een globaal inzicht te komen en een duidelijke samenhang te destilleren.
    • H103B Het reflecteren rond besluitvorming en gehanteerde aanpak, werkmethoden en processen.
    Algemene beroepsgerichte competenties
    • H213C Het in staat zijn de onderneming aan te sturen op domeinen zoals financiën, HRM, juridisch, marketing, kwaliteitszorg ...
    Beroepsspecifieke competenties

     SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
     • De student kan een eenvoudige haalbaarheidsstudie opstellen.
     • De student kent de grote lijnen voor de opbouw van een haalbaarheidsstudie in de hotelsector.
     • De student kan een simpel kasbudget uitwerken.
     • De student ontwikkelt een cijfermatige reflex.

     VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
     Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
     Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Bedrijfseconomie/2.

     Andere begincompetenties
     Basisprincipes van boekhouden
     LEERINHOUDEN
     • Haalbaarheidsstudie
     • Budgetteringstechnieken

     STUDIEMATERIAAL

     Cursus: 'Haalbaarheidsstudies en budgettering'.


     WERKVORMEN
     Soort werkvorm    
     hoor- en werkcolleges:

      100

     %
     practicum en oefeningen:

       0

     %

     vormen van groepsleren:

       0

     %
     Verdere toelichting:
     Hoorcolleges en oefeningen.

     EVALUATIE

     Eerste examenperiode
     CategorieWeging van categorieën
     examen in de examenreeks100%

     Schriftelijk examen: 20 punten (oefeningen + theoretische kennisvragen)

     tijd voor examinering
     uren

     4 

     Tweede examenperiode
     CategorieWeging van categorieën
     examen in de examenreeks100%

     Schriftelijk examen: 20 punten (oefeningen + theoretische kennisvragen)
      
     Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 01/10/2012
     Hotelmanagement - Voltijds modelpakket 3 - E-business/2
       
     O.O. heeft componenten:Neen
     Afstudeerrichting//Leertraject:Hotelmanagement
     Code:1200100048
     Academiejaar:2012-2013
     Type:kernondersteunend,
     Niveau:uitdiepend
     Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 3 - Module 2
     Contacturen:28
     Aantal studiepunten:3
     Totaal studietijd:78
     Examencontract:mogelijk
     Deliberatie:mogelijk
     Vrijstelling:mogelijk
     Onderwijstaal:
     Lector(en)Mireille Soudyn

      

     KORTE OMSCHRIJVING

     De cursus E-Business is een inleiding op de werking van een aantal elektronische distributiekanalen.


     COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
      Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

     Algemene competenties

     • H101A Het vermogen om een situatie in te schatten, op te splitsen in al zijn deelaspecten en te analyseren om de logische structuur, de onderlinge relaties en beïnvloeding te ontrafelen en te begrijpen.
     • H102A Het op een efficiënte en gestructureerde manier op zoek gaan naar kwalitatieve en kwantitatieve informatie functioneel gebruik makend van ICT mogelijkheden zoals internet, bestandsbeheer en informatieve databanken alsook klassieke informatiekanalen.
     Algemene beroepsgerichte competenties
      Beroepsspecifieke competenties
      • H322 Het kunnen gebruiken van voor de sector specifieke commerciële technieken en instrumenten.

      SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
      • De student kent een aantal vormen van e-business in de hotelsector.
      • De student heeft een elementair inzicht in de elektronische distributiekanalen van de hotelsector.
      • De student kan een eenvoudige e-balancedscorecard opstellen
      • De student kent een aantal basisprincipes van de e-marketing.
      • De student kent een aantal basisprincipes van een html-editor.
      • De student coördineert het proces dat aan de creatie van een website voorafgaat.
      • De student beoordeelt de basisprincipes die aan bod komen bij het creëren van een website, nl de opbouw, de doelstellingen, het doelpubliek, de concurrentie en de structuur.

       


      VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
      Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
      'Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor het
      voltijds modelpakket deel 1.'
      'Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor het voltijds modelpakket deel 1'


      Andere begincompetenties

      Elementaire kennis van marketing en ICT


      LEERINHOUDEN
      • e-business vs e-commerce
      • intranet & internet
      • opbouw en beoordeling van websites
      • de bouw van een website
      • schrijven voor het web
      • html en css basics
      • ontwerpen voor e-commerce
      • e-marketing & social media

      STUDIEMATERIAAL

      Cursus "E-business", PowerPointpresentaties en ander digitaal materiaal wordt beschikbaar gesteld via e-campus op volgend pad:

      P:\Educatie\Lector aan Student\BM\Soudyn M\MOD2 3HM E-business

      WERKVORMEN
      Soort werkvorm    
      hoor- en werkcolleges:

       85

      %
      practicum en oefeningen:

        10

      %

      vormen van groepsleren:

        5

      %
      Verdere toelichting:
      Hoorcolleges en oefeningen.

      EVALUATIE

      Eerste examenperiode
      CategorieWeging van categorieën
      examen in de examenreeks100%

      Schriftelijk examen (4 theoretische kennisvragen op 20 punten (gesloten boek))


      tijd voor examinering
      uren

      2 

      Tweede examenperiode
      CategorieWeging van categorieën
      examen in de examenreeks100%

      Schriftelijk examen (4 theoretische kennisvragen op 20 punten (gesloten boek))

       
      Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 03/12/2012
      Hotelmanagement - Voltijds modelpakket 3 - Bedrijfsbezoeken/2
        
      O.O. heeft componenten:Neen
      Afstudeerrichting//Leertraject:Hotelmanagement
      Code:1200100051
      Academiejaar:2012-2013
      Type:kern,
      Niveau:gespecialiseerd
      Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 3 - Module 2
      Contacturen:28
      Aantal studiepunten:3
      Totaal studietijd:78
      Examencontract:niet mogelijk
      Deliberatie:mogelijk
      Vrijstelling:mogelijk
      Onderwijstaal:
      Lector(en)Ludo Verstraete

       

      KORTE OMSCHRIJVING

      De studenten maken kennis met de diverse beleidsaspecten van de horecasector. Dit gebeurt aan de hand van gastcolleges en bedrijfsbezoeken.


      COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
       Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

      Algemene competenties

      • H101A Het vermogen om een situatie in te schatten, op te splitsen in al zijn deelaspecten en te analyseren om de logische structuur, de onderlinge relaties en beïnvloeding te ontrafelen en te begrijpen.
      • H102A Het op een efficiënte en gestructureerde manier op zoek gaan naar kwalitatieve en kwantitatieve informatie functioneel gebruik makend van ICT mogelijkheden zoals internet, bestandsbeheer en informatieve databanken alsook klassieke informatiekanalen.
      • H110I Het ontwikkelen van een beroepshouding met aandacht voor houding en voorkomen, normatief-culturele aspecten, respect voor anderen, beroepsethiek en -deontologie.
      Algemene beroepsgerichte competenties
      • H213A Vanuit een visie een strategie kunnen uitstippelen.
      • H213B Het kunnen vertalen van strategische doelstellingen van de onderneming naar de departementale context en het team.
      Beroepsspecifieke competenties
      • H319 Het herkennen en bijhouden van de evoluties in de hospitalitysector en deze kunnen implementeren.
      • H324 Het managen van gastvrijheidsoperaties.
      • H325 Het bezitten van een gastvrije en dienstverlenende instelling.

      SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
      • De studenten hebben inzicht in de organisatie en in managementsystemen van bedrijven en in de verschillen in bedrijfscultuur van uiteenlopende bedrijven. 
      • De student kan de theoretische kennis bij confrontatie met de realiteit evalueren.
      • De student kan zich aan de gangbare omgangsvormen en normen van de bedrijven aanpassen.
      • De student kan zich inleven in een reële bedrijfssituatie en zich toekomstgericht ontplooien.

      VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
      Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
      'Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor
      voltijds modelpakket deel 1 en voltijds modelpakket deel 2 en ook inschrijven voor alle andere vakken van voltijds modelpakket deel 3.'
      'Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor voltijds modelpakket deel 1 en voltijds modelpakket deel 2 en ook inschrijven voor alle andere vakken van voltijds modelpakket deel 3 en Management dossier'


      Andere begincompetenties
      geen
      LEERINHOUDEN

      Bezoeken en uiteenzettingen 


      STUDIEMATERIAAL

      Persoonlijke notities


      WERKVORMEN
      Soort werkvorm    
      hoor- en werkcolleges:

       50

      %
      practicum en oefeningen:

        50

      %

      vormen van groepsleren:

        0

      %
      Verdere toelichting:

      Deelname aan Hoorcolleges en Bezoeken.

      De kosten voor de bedrijfsbezoeken wordt vooraf betaald (verdere info via instructies). Bij niet betaling neemt de student geen deel aan het opleidingsonderdeel bedrijfsbezoeken en bijgevolg is er geen evaluatie voorzien voor het opleidingsonderdeel bedrijfsbezoeken. Voor persoonlijke financiële regelingen gelieve het secretariaat te contacteren. 

       


      EVALUATIE

      Eerste examenperiode
      CategorieWeging van categorieën
      evaluatie50%
      examen in de examenreeks50%

      Aaanwezigheid is verplicht. Elke onwettige afwezigheid wodt gesanctioneerd met -2 punten

      Er worden 10 punten toegewezen voor het schriftelijk examen (kennis en inzicht - gesloten boek), 10 punten worden toegekend voor actieve deelname en opdrachten.

      Afspraken in verband met seminaries,  aan- en afwezigheden worden schriftelijk in het begin van het academiejaar bekendgemaakt.


      tijd voor examinering
      uren

      2 

      Tweede examenperiode
      CategorieWeging van categorieën
      examen in de examenreeks100%

      Voor de tweede zittijd wordt er een schriftelijk examen (kennis en inzicht - gesloten boek) op basis van de eigen notities van de seminaries tijdens het voorbije jaar voorzien.

       
      Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 03/12/2012
      Hotelmanagement - Voltijds modelpakket 3 - Recht III/2
        
      O.O. heeft componenten:Neen
      Afstudeerrichting//Leertraject:Hotelmanagement
      Code:1200100052
      Academiejaar:2012-2013
      Type:kernondersteunend,
      Niveau:gespecialiseerd
      Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 3 - Module 2
      Contacturen:28
      Aantal studiepunten:3
      Totaal studietijd:78
      Examencontract:mogelijk
      Deliberatie:mogelijk
      Vrijstelling:mogelijk
      Onderwijstaal:
      Lector(en)Dominique Bogman

       

      KORTE OMSCHRIJVING
      Het opleidingsonderdeel beoogt studenten voor te bereiden op tewerkstelling in de Hotelsector, waarbij de juridische context een niet onbelangrijke rol speelt en dit door middel van het aanleren van theoretische kennis en praktijk gevallen.

      COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
       Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

      Algemene competenties

      • H101A Het vermogen om een situatie in te schatten, op te splitsen in al zijn deelaspecten en te analyseren om de logische structuur, de onderlinge relaties en beïnvloeding te ontrafelen en te begrijpen.
      • H101B Het vermogen om uit de veelheid van feiten en gegevens, ook ogenschijnlijk niet gerelateerde, tot een globaal inzicht te komen en een duidelijke samenhang te destilleren.
      • H102A Het op een efficiënte en gestructureerde manier op zoek gaan naar kwalitatieve en kwantitatieve informatie functioneel gebruik makend van ICT mogelijkheden zoals internet, bestandsbeheer en informatieve databanken alsook klassieke informatiekanalen.
      • H108A Het aansturen van het eigen leerproces en gericht zijn op zelfontwikkeling.
      Algemene beroepsgerichte competenties
      • H213C Het in staat zijn de onderneming aan te sturen op domeinen zoals financiën, HRM, juridisch, marketing, kwaliteitszorg ...
      Beroepsspecifieke competenties

       SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
       • De student heeft notie van de verschillende juridische contexten en problematieken waarmee een hotelhouder (al dan niet onder de vorm van een vennootschap) kan geconfronteerd worden. Hij kan de situatie erkennen en gepast reageren.
       • De student kent de gevolgen van het afsluiten van de gekende benoemde contracten (zoals de koop, handelshuur of huur en aanneming). Hij weet wat de gevolgen zijn van niet naleving van zijn verplichting als contractspartij.
       • De student kan informatie vinden over de belangrijkste horecawetgeving en deze verstaan.
       •  De student is in staat de verantwoordelijkheid van de hotelhouder te begrijpen in de meer voorkomende situatie, zoals tewerkstelling van personeel, in zijn relaties met klanten en andere derden en is in staat de meeste courante toepassingen in te schatten.

       VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
       Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
       'Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor
       voltijds modelpakket deel 1.'
       'Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor voltijds modelpakket deel 1.'


       Andere begincompetenties
       nederlands
       LEERINHOUDEN
       • In welke gerechtelijke procedure kan men terecht komen; Hoe wordt ze gestart? Kunnen we een juridische probleemsituatie anders oplossen?
       • De eigendom en andere zakelijk rechten van de hotelhouder 
       • Het verbintenissenrecht en benoemde contracten:
        • De koopovereenkomst; de huur en handelshuur; de aanneming en andere contracten (lastgeving, de dading, de lening, de borgtocht);
        • Het hotelcontract / bewaargeving
        • De contractuele aansprakelijkheid
       • De burgerlijke aansprakelijkheid van de hotelhouder.
       • Hotelwetgeving.
        • De vestiging van de hotelhouder
        • Het decreet voor logiesverstrekkende bedrijven
        • De milieuvergunning.
       • De fiscale situatie van een zelfstandige hotelhouder en de vennootschap

       STUDIEMATERIAAL

       Toersime codes;

       Syllabus uitgegeven door de lector met Capita Selecta (Universitas)

        


       WERKVORMEN
       Soort werkvorm    
       hoor- en werkcolleges:

        29

       %
       practicum en oefeningen:

         7

       %

       vormen van groepsleren:

         0

       %
       Verdere toelichting:
       • Hoorcolleges met vraag en leergesprekken
       • Groepswerk: de analyse van rechtspraak inzake aansprakelijkheid of voorbeeld contracten bespreken.

       EVALUATIE

       Eerste examenperiode
       CategorieWeging van categorieën
       examen in de examenreeks100%

       Schriftelijk (op 20 punten - elke vraag 5 punten): een inzichtsvraag; termen; een kennisvraag en een praktische toepassing

       tijd voor examinering
       uren

       2 

       Tweede examenperiode
       CategorieWeging van categorieën
       examen in de examenreeks100%

       Schriftelijk: Schriftelijk (op 20 punten - elke vraag 5 punten): een inzichtsvraag; termen; een kennisvraag en een praktische toepassing
        
       Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 03/12/2012
       Hotelmanagement - Voltijds modelpakket 3 - Managementstage/3 & 4
         
       O.O. heeft componenten:Neen
       Afstudeerrichting//Leertraject:Hotelmanagement
       Code:1200100053
       Academiejaar:2012-2013
       Type:kern,
       Niveau:gespecialiseerd
       Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 3 - Module 3-4
       Contacturen:0
       Aantal studiepunten:30
       Totaal studietijd:780
       Examencontract:niet mogelijk
       Deliberatie:niet mogelijk
       Vrijstelling:mogelijk
       Onderwijstaal:
       Lector(en)Inge Decleir
       Christian Holthof
       Barbara Swartelé
       Bart Van Nijlen
       Mireille Soudyn
       Carine Colson
       Philippe Desmet
       An Lippens

        

       KORTE OMSCHRIJVING

       De stage is een samenwerking tussen de Opleiding Hotelmanagement en het bedrijf om de student(e) op zijn/haar professionele toekomst voor te bereiden, door hem/haar van de schoolse omgeving te verplaatsen naar de bedrijfswereld.

       Op deze wijze verwerven de studenten inzicht in de organisatie en in managementsystemen eigen aan het bedrijf. Dankzij deze stage ontwikkelt de student(e) de nodige maturiteit om zijn/haar professionele loopbaan aan te vangen. De school en de stagegever hebben hier een aanzienlijke verantwoordelijkheid voor de vorming en de opleiding van de student(e).
        
       Er wordt een stage van 18 weken in de gastvrijheidindustrie, of in een aanverwante organisatie of bedrijf, georganiseerd. De stages kunnen plaatsvinden in het gebied van de Benelux, Aachen, Berlijn, Dublin, Londen en Parijs. De stage begint op maandag 4 februari 2013 en eindigt op zondag 9 juni 2013.

       Voor de 4 IP-studenten is de stage als volgt geregeld: de stageperiode duurt van maandag 4 februari 2013 tot en met zaterdag 16 maart, en van zondag 1 april 2013 tot en met zondag 23 juni 2013. Er is geen stage voor de periode vanaf zondag 17 maart 2013 tot en met zaterdag 30 maart 2013. 


       COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
        Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

       Algemene competenties

       • H101B Het vermogen om uit de veelheid van feiten en gegevens, ook ogenschijnlijk niet gerelateerde, tot een globaal inzicht te komen en een duidelijke samenhang te destilleren.
       • H102A Het op een efficiënte en gestructureerde manier op zoek gaan naar kwalitatieve en kwantitatieve informatie functioneel gebruik makend van ICT mogelijkheden zoals internet, bestandsbeheer en informatieve databanken alsook klassieke informatiekanalen.
       • H102C Het gebruiken van geschikte tools: al dan niet elektronische informatie-, communicatie- en organisatietechnieken.
       • H103A Het vermogen om zijn eigen mogelijkheden, grenzen, beperkingen en tekortkomingen te kunnen inschatten en bijsturen.
       • H106B Het vlot hanteren en functioneel gebruiken van de verschillende (multi)-media en ICT toepassingen.
       • H106C Het beheersen van zowel verbale als non-verbale communicatie.
       • H108A Het aansturen van het eigen leerproces en gericht zijn op zelfontwikkeling.
       • H109A Het constructief kunnen omgaan met spanningen en conflicten.
       • H109B Persoonlijke belangen ondergeschikt stellen aan groepsbelangen.
       • H109C Het vermogen om als volwaardig groepslid efficiënt en effectief samen te werken.
       • H110B Het kunnen omgaan met stress.
       • H110F Het vermogen liever uit zichzelf te beginnen dan passief af te wachten.
       • H110G Het hanteren van een correct tijdsmanagement.
       • H110I Het ontwikkelen van een beroepshouding met aandacht voor houding en voorkomen, normatief-culturele aspecten, respect voor anderen, beroepsethiek en -deontologie.
       Algemene beroepsgerichte competenties
        Beroepsspecifieke competenties
        • H315 Het vlot hanteren en functioneel kunnen toepassen van hotel- en horecaspecifieke software.
        • H316 Het vertrouwd zijn met en het kunnen toepassen van de specifieke hospitality terminologie en dit in meerdere vreemde talen.
        • H324 Het managen van gastvrijheidsoperaties.
        • H325 Het bezitten van een gastvrije en dienstverlenende instelling.

        SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
        • De student kan de verworven kennis en vaardigheden toepassen en aanvullen in een werksituatie.
        • De student heeft de door het bedrijf verwachte werknemersattitude.
        • De student kan opgelegde taken naar behoren vervullen.
        • De student kan schriftelijk, verbaal en non-verbaal op professionele wijze communiceren in het bedrijf.
        • De student kan zich aan een bedrijfscultuur en daarbij horende leefwereld aanpassen.

        Het al dan niet bereiken van deze doelstellingen wordt getoetst aan de hand van het evaluatieformulier.


        VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
        Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
        'Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor
        voltijds modelpakket deel 1 en voltijds modelpakket deel 2 en ook inschrijven voor alle andere vakken van voltijds modelpakket deel 3.'
        'Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor voltijds modelpakket deel 1 en voltijds modelpakket deel 2 en ook inschrijven voor alle andere vakken van voltijds modelpakket deel 3 en Management dossier en Bedrijfsbezoeken/2'


        Andere begincompetenties
        geen
        LEERINHOUDEN
        De student wordt in een of meerdere afdelingen operationeel ingezet. Hij/zij past vaardigheden in een werksituatie toe. Met behulp van de theoretische kennis kan de student suggesties of een mogelijke oplossing voor een probleem aandragen. Hij/zij solliciteert voor de stageplaats in kwestie.

        STUDIEMATERIAAL

        Richtlijnen en informatie digitaal ter beschikking via e-campus op volgend pad:
        P:\Educatie\Lector aan Student\BM\STAGE HM


        WERKVORMEN
        Soort werkvorm    
        hoor- en werkcolleges:

         0

        %
        practicum en oefeningen:

          100

        %

        vormen van groepsleren:

          0

        %
        Verdere toelichting:

        Voorafgaand aan de stage solliciteert de student. Indien positief, volgt de inschakeling als stagiair(e) in het bedrijf. Er is een oriëntatie-, uitvoerings- en een begeleidingsfase tijdens de stage.

        Tijdens stagelessen die ingericht worden ter voorbereiding van de stageperiode worden de studenten ingelicht omtrent de stagewerking.

        Regelmatig wordt informatie verstrekt via de Plantijn e-mail. Om een goede stagewerking te kunnen organiseren is de student verplicht de Plantijn Inbox dagelijks te raadplegen. (zie OER)

         


        EVALUATIE

        Eerste examenperiode
        CategorieWeging van categorieën
        evaluatie100%

        • Er zijn 20 punten voor de stage voorzien.
        • Er zijn twee bezoeken door de stagebegeleider van de school, in het midden en op het einde van de stage.
        • De stage wordt geëvalueerd in aanwezigheid van de student, de stagementor en de stagebegeleider op basis van het evaluatieblad ingevuld door de stagementor. De eerste evaluatie laat remediëring toe. In principe telt de score van de tweede evaluatie.
        • De student vult een zelfreflectieblad (= pagina 1/2 van het evaluatieblad) in, met als doel nadenken over het eigen handelen tijdens de stage, hij/zij geeft dit document aan de stagebegeleider van de school tijdens het eerste bezoek af.
        • In het buitenland is er één bezoek voorzien; het tweede evaluatieblad wordt door de stagementor ingevuld en op het einde van de stage naar de school gestuurd.
        • De stagebegeleider berekent de score aan de hand van een voorafbepaald puntensysteem.
        • De student maakt een stageverslag dat opgesteld en binnengebracht wordt volgens de afspraken in het stagedossier. Het stageverslag dient in het bezit te zijn van de stagebegeleider uiterlijk op maandag 1 juni 2013 vóór 12 u. Het niet indienen van het stageverslag vóór deze deadline is reden om niet te slagen voor het opleidingsonderdeel stage.
        • Voor afspraken i.v.m. afwezigheden op de stageplaats, en regelingen betreffende de stage verwijzen we naar het bundel met richtlijnen en documenten voor de studenten, die ze ontvangen vooraleer op stage te vertrekken.
        • Wanneer de student de afspraken i.v.m. afwezigheden op de stageplaats niet respecteert heeft de stagebegeleider van de school de bevoegdheid om te sanctioneren. Dit kan leiden tot het niet slagen voor het opleidingsonderdeel stage. Van de behaalde punten op stage worden via criteria op het stage-evaluatieblad nadien punten in mindering gebracht. De student wordt door de stagebegeleider van de school hiervan persoonlijk in kennis gesteld nadat het tweede en laatste evaluatieblad volledig is ingevuld en door de betrokken partijen is ondertekend.

        tijd voor examinering
        uren

        0 

        Tweede examenperiode
        CategorieWeging van categorieën
        evaluatie100%

        De stage kan niet worden overgedaan in de tweede examenperiode.

        In geval de afspraak in verband met het tijdig inleveren van het stageverslag in eerste zittijd niet is nageleefd, brengt de student het stageverslag binnen tijdens de tweede zittijd uiterlijk op vrijdag 23 augustus voor 12.00 uur. Het niet indienen van het stageverslag voor deze datum is reden om niet te slagen voor het opleidingsonderdeel stage.

        Bisjaar voor de stage: voor de studenten die niet geslaagd zijn voor de stage, en die hiervoor een bisjaar doen, blijven alle afspraken behouden zoals deze voorzien zijn voor de nieuwe derdejaarsstudenten.

         
        Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 06/03/2013