ECTS-database Plantijn Hogeschool
Bedrijfsmanagement - Hotelmanagement - Voltijds modelpakket 2
  
cataloognrbenamingstudiepunten
1200100003Frans II5
1200100004Engels II5
1200100005Duits II5
1200100006Revenue management in hotels/33
1200100028Inrichting en uitrusting II/14
1200100029Catering management/14
1200100030Restauratiemanagement/14
1200100032Bedrijfseconomie/23
1200100033Recht II/23
1200100034Statistiek m.i.v. excel/23
1200100036Personeelsbeleid/33
1200100037Bedrijfsorganisatie/33
1200100038Recht II/33
1200100039Management vaardigheden/3&43
1200100042Integrale kwaliteitszorg/43
1200100043Databeheer/43
1200100044Strategisch marketing management/43
Hotelmanagement - Voltijds modelpakket 2 - Frans II
  
O.O. heeft componenten:Neen
Afstudeerrichting//Leertraject:Hotelmanagement
Code:1200100003
Academiejaar:2012-2013
Type:kern,
Niveau:uitdiepend
Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 2 - Volledig academiejaar
Contacturen:56
Aantal studiepunten:5
Totaal studietijd:130
Examencontract:niet mogelijk
Deliberatie:mogelijk
Vrijstelling:mogelijk
Onderwijstaal:
Lector(en)Carine Colson

 

KORTE OMSCHRIJVING
Tijdens de lessen oefenen we de mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid, zowel de algemene als beroepsgeoriënteerde.  Ook de luistervaardigheid komt aan bod.

COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
 Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

Algemene competenties

 • H101A Het vermogen om een situatie in te schatten, op te splitsen in al zijn deelaspecten en te analyseren om de logische structuur, de onderlinge relaties en beïnvloeding te ontrafelen en te begrijpen.
 • H102A Het op een efficiënte en gestructureerde manier op zoek gaan naar kwalitatieve en kwantitatieve informatie functioneel gebruik makend van ICT mogelijkheden zoals internet, bestandsbeheer en informatieve databanken alsook klassieke informatiekanalen.
 • H105A Het motiveren en sturen van mensen om efficiënt samen aan iets te werken en dat tot een goed eindresultaat te brengen.
 • H105B Het naar voor brengen van standpunten of beslissing en deze verdedigen/beargumenteren.
 • H106A Het efficiënt en effectief, gestructureerd en onderbouwd, mondeling en/of schriftelijk overbrengen van gegevens, ideeën of meningen aan een bepaald doelpubliek in een correcte taal.
 • H106C Het beheersen van zowel verbale als non-verbale communicatie.
 • H106D In contacten met stakeholders efficiënt kunnen vergaderen, onderhandelen, bemiddelen, overtuigen ...
 • H106E Het communiceren in meerdere talen met de verschillende stakeholders.
 • H108A Het aansturen van het eigen leerproces en gericht zijn op zelfontwikkeling.
 • H109C Het vermogen om als volwaardig groepslid efficiënt en effectief samen te werken.
 • H110F Het vermogen liever uit zichzelf te beginnen dan passief af te wachten.
 • H110G Het hanteren van een correct tijdsmanagement.
Algemene beroepsgerichte competenties
 • H211A Het vertonen van een uitgesproken klantgerichtheid en het hanteren van een passend stakeholdermanagement.
 • H211B Het hanteren van de regels van duurzaam ondernemen.
 • H212A Het zich integreren in uiteenlopende internationale omgevingen.
 • H212B Het hebben van inzicht in interculturele samenlevingsaspecten binnen een Europese en internationale context.
Beroepsspecifieke competenties
 • H316 Het vertrouwd zijn met en het kunnen toepassen van de specifieke hospitality terminologie en dit in meerdere vreemde talen.

SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
 • De aangeleerde woordenschat vlot kunnen gebruiken in grammaticaal correcte zinnen en dit in zowel mondelinge als schriftelijke context.
 • Zich inleven en behoorlijk uitdrukken in een reeks zakelijke situaties waarmee hij/zij als werknemer of toekomstig manager in de hotelsector zal te maken hebben.
 • Een vlotte beheersing van de 4 vaardigheden (lezen, luisteren, schrijven, spreken) als samenhangend geheel in zakelijke context.

VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Frans I.

Andere begincompetenties
Geslaagd voor Frans I
LEERINHOUDEN
 • Module 1 + 2:
  • Grammaire:
   • les pronoms personnels
   • verschil in gebruik tussen indicatif imparfait en indicatif passé composé
   • l'utilisation du subjonctif
   • herhaling qua vervoeging werkwoorden in alle tijden en wijzen
   • expression du temps
   • expression de la quantité
   • la forme passive
   • les connecteurs logiques et temporels
   • expressions de l'obligation et de l'interdiction
   • traduction de 'zodat, opdat, omdat, vermits/aangezien'
   • herhaling qua vervoeging werkwoorden in alle tijden en wijzen
   • expression de la comparaison
   • présentation et formes linguistiques d'une lettre de vente
  • Boek hôtellerie-restauration: unité 5: comment traiter les réclamations orales et écrites? + unité 6: Comment s'assurer d'un départ correct du client et comment faire des clients fidèles?
  • Boek Comme convenu:
   • unité 1: communiquer de façon efficace et courtoise
   • unité 2: exprimer son appréciation
   • unité 3: discuter et débattre
   • unité 5: prendre la parole en public
  • Bijkomend lesmateriaal zal tijdens de les uitgedeeld worden of via mail voor de les doorgestuurd worden!
 • Module 3 + 4:
  • Grammaire:
   • Herhalen van topics die aandacht vereisen (af te leiden uit veel gemaakte fouten tijdens mondelinge en schriftelijke oefeningen  + vorige examens)
    • les pronoms personnels
    • la conjugaison des verbes (les différents modes et temps + utilisation correcte dans des phrases de traduction)
    • ...
  • Woordenschat + mondelinge en schriftelijke oefeningen uit: 
   • Boek Comme convenu:
    • unité 4: mener une réunion de travail

    • unité 10: présenter une entreprise  

    • unité 7: parler chiffres

    • unité 8: présenter des graphiques

  Extra lesmateriaal (artikels, oefeningen, woordenschat, ...) wordt in de les uitgedeeld, gemaild of er wordt verwezen naar een wrts woordenlijst.

  • Aanpak:

   • Studenten bespreken diverse teksten ivm personeelsbeleid in groepsverband of bereiden ze individueel voor. Soms wordt een schriftelijk verslag gevraagd.

   • Gedurende de hele module wordt de studenten gevraagd de actualiteit rond horeca te volgen (ook dit is een opdracht die deel uitmaakt van de punten van permanente evaluatie- zie verder rubriek 'evaluatie')

   • de student voert meerdere mondelinge (groeps)opdrachten uit binnen het kader van permanente evaluatie
   • toelichten van een bedrijfsstrategie en bedrijfsresultaten
   • presenteren van een tekst in het kader van de marketingstrategie van een bedrijf
   • andere opdrachten worden tijdens de module zelf gecommuniceerd

 


STUDIEMATERIAAL
 • Boek Hôtellerie-restauration (Clé international) = boek 1ste jaar
 • Boek Comme convenu: cours de communication française (Acco) 
 • Grammaire 2000 , Plantijn (= boek 1ste jaar)
 • Comme il faut: oefeningenboek (= boek 1ste jaar)
 • Explio 
 • Bijkomend lesmateriaal wordt voor en/of tijdens de les verdeeld

 


WERKVORMEN
Soort werkvorm    
hoor- en werkcolleges:

 70

%
practicum en oefeningen:

  20

%

vormen van groepsleren:

  10

%
Verdere toelichting:

Daar een deel van het eindtotaal van de punten volgt uit permanente evaluatie (zie verder bij 'Evaluatie'), is het bijwonen van de lessen essentieel.

Eventuele wijzigingen in de leerstof en/of manier van examineren zullen tijdig meegedeeld worden via de les en via mail.

 

 


EVALUATIE

Eerste examenperiode
CategorieWeging van categorieën
evaluatie40%
examen in de examenreeks60%

 • Er worden examens ingeroosterd in module 2 en module 4.  Deze staan op 60% van de totale punten. Op het examen wordt de kennis getoetst van telkens 2 modules (woordenschat, grammatica, geijkte formules, de praktische kennis van gewoontes in de wereld van de 'hôtellerie' en 'bedrijfswereld' in het algemeen, eventueel begrijpend inzicht in ongeziene tekst, inhoud van enkele geziene teksten,...)
 • De andere 40% van de punten komt van permanente evaluatie (waarvan 30% op de presentatie van de projectweek en 10% op andere opdrachten (individueel en in groep) die in de les gebeuren, aangekondigde en niet-aangekondigde testen, het volgen van de actualiteit, ...)
  • vandaar is het belangrijk actief en regelmatig deel te nemen aan de lessen en steeds je opdrachten voor te bereiden
  • bij gewettigde afwezigheid vragen we binnen de 5 werkdagen een afwezigheidsattest te bezorgen aan het secretariaat en een kopie aan je lector. Je maakt binnen de 5 werkdagen een afspraak met de lector omtrent het tijdstip en de wijze waarop het deelexamen kan ingehaald worden. Enkel voor de mondelinge proeven wordt een inhaalmoment voorzien, nl. op de dag van de volgende mondelinge test of van het schriftelijk examen. 
  • Ongewettigde of te laat gewettigde afwezigheid heeft 0/10 voor de gemiste opdracht tot gevolg.

De totaalscore voor Frans wordt dus als volgt berekend: 50% op module 1 en 2 (waarvan 60% op het examen en 40% op permanente evaluatie) en 50% op module 3 en 4 (waarvan 60% op het examen en 40% op permanente evaluatie)

(eventuele wijzigingen qua evaluatie zullen tijdig via mail en in de les gecommuniceerd worden)

 


tijd voor examinering
uren

6 

Tweede examenperiode
CategorieWeging van categorieën
examen in de examenreeks100%

Schriftelijk examen op 12 punten (leerstof van de 4 modules)

Mondeling examen op 8 punten (inhoud en woordenschat opgegeven teksten (3 p.), vragen projectweek (3p), actualiteit vd laatste week voor het examen (2 p.)

 
Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 14/11/2012
Hotelmanagement - Voltijds modelpakket 2 - Engels II
  
O.O. heeft componenten:Neen
Afstudeerrichting//Leertraject:Hotelmanagement
Code:1200100004
Academiejaar:2012-2013
Type:kern,
Niveau:uitdiepend
Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 2 - Volledig academiejaar
Contacturen:56
Aantal studiepunten:5
Totaal studietijd:130
Examencontract:niet mogelijk
Deliberatie:mogelijk
Vrijstelling:mogelijk
Onderwijstaal:
Lector(en)Philippe Desmet

 

KORTE OMSCHRIJVING
In het tweede jaar besteden we vooral aandacht aan zakelijke mondelinge communicatie in een internationale context (vergaderen, presenteren, telefoneren, etc) en aan correspondentie. Een aantal vastgelegde grammatica-onderwerpen diepen we uit en we besteden aandacht aan grammaticale problemen die zich stellen tijdens de les.

COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
 Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

Algemene competenties

 • H102A Het op een efficiënte en gestructureerde manier op zoek gaan naar kwalitatieve en kwantitatieve informatie functioneel gebruik makend van ICT mogelijkheden zoals internet, bestandsbeheer en informatieve databanken alsook klassieke informatiekanalen.
 • H102C Het gebruiken van geschikte tools: al dan niet elektronische informatie-, communicatie- en organisatietechnieken.
 • H103C Het met de nodige kritische zin bekijken van (tussen)resultaten en daar waar nodig verbeteringen en alternatieven aan brengen.
 • H104C Het efficiënt opmaken van een actieplan met duidelijke doelen, prioriteiten, timing, middelen, mensen, methodieken ...
 • H104E Het controleren van voortgang en resultaten, het coördineren van het werkproces of een project en bijsturen waar nodig om een zo optimaal mogelijk resultaat te bekomen.
 • H105B Het naar voor brengen van standpunten of beslissing en deze verdedigen/beargumenteren.
 • H106A Het efficiënt en effectief, gestructureerd en onderbouwd, mondeling en/of schriftelijk overbrengen van gegevens, ideeën of meningen aan een bepaald doelpubliek in een correcte taal.
 • H106C Het beheersen van zowel verbale als non-verbale communicatie.
 • H106D In contacten met stakeholders efficiënt kunnen vergaderen, onderhandelen, bemiddelen, overtuigen ...
 • H106E Het communiceren in meerdere talen met de verschillende stakeholders.
 • H108B Het verbreden en verdiepen van de eigen competenties door zelfstudie en deskundigheidsontwikkeling.
 • H110G Het hanteren van een correct tijdsmanagement.
 • H110I Het ontwikkelen van een beroepshouding met aandacht voor houding en voorkomen, normatief-culturele aspecten, respect voor anderen, beroepsethiek en -deontologie.
Algemene beroepsgerichte competenties
 • H211A Het vertonen van een uitgesproken klantgerichtheid en het hanteren van een passend stakeholdermanagement.
 • H212A Het zich integreren in uiteenlopende internationale omgevingen.
 • H212B Het hebben van inzicht in interculturele samenlevingsaspecten binnen een Europese en internationale context.
Beroepsspecifieke competenties
 • H316 Het vertrouwd zijn met en het kunnen toepassen van de specifieke hospitality terminologie en dit in meerdere vreemde talen.

SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
 • De student kan efficiënt en effectief in het Engels communiceren in de meest voorkomende situaties waarmee een leidinggevende in de gastvrijheidindustrie te maken krijgt.
 • De student kan een zakelijke brief schrijven.
 • De student kan schriftelijk informatie aanvragen.
 • De student kan gasten uit diverse culturen ontvangen, zowel thuis als in het bedrijf.
 • De student kan een antwoordbrief en een offerte schrijven.
 • De student kan een vergadering constructief bijwonen en leiden.
 • De student kan een bestelbrief schrijven.
 • De student kan een presentatie geven.
 • De student kan een factuur en begeleidende brief schrijven.
 • De student kan aandachtig en gefocust luisteren naar zijn teamgenoten.

 

 


VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Engels I.

Andere begincompetenties

Geslaagd zijn voor het vak Engels I

Basiskennis op het niveau: intermediate.


LEERINHOUDEN
 • Cross-cultural communication
 • Relationship-building
 • Correspondence: lay-out
 • A letter of enquiry
 • Giving presentations
 • A letter of reply + quotation
 • Writing an order letter
 • Invoicing
 • Chairing and attending meetings
 • Grammar: based on the students' needs

STUDIEMATERIAAL
 • Eigen cursus (Universitas)
 • Bijkomende materiaal: wordt via de P-schijf verdeeld. De studenten drukken dit materiaal af en brengen het mee naar de les.

WERKVORMEN
Soort werkvorm    
hoor- en werkcolleges:

 60

%
practicum en oefeningen:

  40

%

vormen van groepsleren:

  0

%
Verdere toelichting:
 • Klassikale en individuele oefeningen.
 • Rollenspel.
 • Oefeningen in kleine groepen, indien de omstandigheden het toelaten.

EVALUATIE

Eerste examenperiode
CategorieWeging van categorieën
evaluatie40%
examen in de examenreeks60%Er is een schriftelijk examen aan het einde van module II, 2 over de leerstof van modules 1 + 2 . De behaalde score telt voor 60% van de totaalscore van modules 1 + 2.
In de lessen van modules 1+2 zijn er taken die onder de noemer 'permanente evaluatie' vallen. De opdrachten worden niet noodzakelijk op voorhand aangekondigd. Het betreft voornamelijk mondelinge oefeningen in groepsverband, geen schriftelijke testjes. Luistervaardigheid is daarbij ook een belangrijke communicatieve vaardigheid. De behaalde score telt voor 40% van de totaalscore van modules 1+2.
Er is een schriftelijk examen aan het einde van module II, 4, over de leerstof van modules 3 + 4. De behaalde score telt voor 60% van de totaalscore van modules 3+4. 
In de lessen van modules 3 + 4 zijn er taken die onder noemer 'permanente evaluatie' vallen, waaronder de groepspresentatie i.v.m. de projectweek (30%). De opdrachten worden niet noodzakelijk op voorhand aangekondigd. De behaalde score telt voor 40% van de totaalscore van modules 3+4.
Met tussentijdse zelftoetsen kan de student zelf zijn vorderingen meten.
Opmerkingen:
 • Permanente evaluatie: De student wordt verondersteld de les bij te wonen en deel te nemen aan alle activiteiten, met uitzondering van afwezigheid omwille van gegronde redenen. 
 • De student heeft elke les de cursus bij zich. Niet voldoen aan deze eis, kan leiden tot een onvoldoende cijfer voor permanente evaluatie.
 • Studenten die modules 3+4 niet bijwonen, krijgen een alternatieve opdracht voor het mondeling examen. Zij moeten zelf de lector contacteren om hier verdere concrete afspraken over te maken.

tijd voor examinering
uren

100 minuten per examen 

Tweede examenperiode
CategorieWeging van categorieën
examen in de examenreeks100%

Schriftelijk examen: 15 punten (leerstof van de 4 modules)

Mondeling examen: 5 punten (een individuele presentatie geven over een vooraf opgelegd onderwerp en vragen daarover beantwoorden)

 
Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 14/11/2012
Hotelmanagement - Voltijds modelpakket 2 - Duits II
  
O.O. heeft componenten:Neen
Afstudeerrichting//Leertraject:Hotelmanagement
Code:1200100005
Academiejaar:2012-2013
Type:kern,
Niveau:uitdiepend
Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 2 - Volledig academiejaar
Contacturen:56
Aantal studiepunten:5
Totaal studietijd:130
Examencontract:niet mogelijk
Deliberatie:mogelijk
Vrijstelling:mogelijk
Onderwijstaal:
Lector(en)An Lippens

 

KORTE OMSCHRIJVING
Tijdens de lessen oefenen we de Duitse taalvaardigheid (spreken, horen/kijken, lezen, schrijven) in, zowel de algemene als beroepsgeoriënteerde.

COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
 Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

Algemene competenties

 • H102A Het op een efficiënte en gestructureerde manier op zoek gaan naar kwalitatieve en kwantitatieve informatie functioneel gebruik makend van ICT mogelijkheden zoals internet, bestandsbeheer en informatieve databanken alsook klassieke informatiekanalen.
 • H102C Het gebruiken van geschikte tools: al dan niet elektronische informatie-, communicatie- en organisatietechnieken.
 • H103C Het met de nodige kritische zin bekijken van (tussen)resultaten en daar waar nodig verbeteringen en alternatieven aan brengen.
 • H104C Het efficiënt opmaken van een actieplan met duidelijke doelen, prioriteiten, timing, middelen, mensen, methodieken ...
 • H104E Het controleren van voortgang en resultaten, het coördineren van het werkproces of een project en bijsturen waar nodig om een zo optimaal mogelijk resultaat te bekomen.
 • H105B Het naar voor brengen van standpunten of beslissing en deze verdedigen/beargumenteren.
 • H106A Het efficiënt en effectief, gestructureerd en onderbouwd, mondeling en/of schriftelijk overbrengen van gegevens, ideeën of meningen aan een bepaald doelpubliek in een correcte taal.
 • H106B Het vlot hanteren en functioneel gebruiken van de verschillende (multi)-media en ICT toepassingen.
 • H106C Het beheersen van zowel verbale als non-verbale communicatie.
 • H106D In contacten met stakeholders efficiënt kunnen vergaderen, onderhandelen, bemiddelen, overtuigen ...
 • H106E Het communiceren in meerdere talen met de verschillende stakeholders.
 • H108A Het aansturen van het eigen leerproces en gericht zijn op zelfontwikkeling.
 • H108B Het verbreden en verdiepen van de eigen competenties door zelfstudie en deskundigheidsontwikkeling.
 • H109A Het constructief kunnen omgaan met spanningen en conflicten.
 • H110B Het kunnen omgaan met stress.
 • H110G Het hanteren van een correct tijdsmanagement.
 • H110I Het ontwikkelen van een beroepshouding met aandacht voor houding en voorkomen, normatief-culturele aspecten, respect voor anderen, beroepsethiek en -deontologie.
Algemene beroepsgerichte competenties
 • H211A Het vertonen van een uitgesproken klantgerichtheid en het hanteren van een passend stakeholdermanagement.
 • H212A Het zich integreren in uiteenlopende internationale omgevingen.
 • H212B Het hebben van inzicht in interculturele samenlevingsaspecten binnen een Europese en internationale context.
Beroepsspecifieke competenties
 • H316 Het vertrouwd zijn met en het kunnen toepassen van de specifieke hospitality terminologie en dit in meerdere vreemde talen.

SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
 • De student kan effectief communiceren in het Duits, zowel schriftelijk als mondeling, met gasten, collega's, oversten, medewerkers, externe relaties.
 • De student beheerst de regels van de basisgrammatica (naamvallensysteem, werkwoorden, voorzetsels en adjectiefverbuiging) en kan die toepassen, zowel schriftelijk als mondeling.
 • De student kan een aantal relevante veelvoorkomende Duitse woorden gebruiken in de juiste (hotel)context.
 • De student kan Duitse teksten vlot lezen, analyseren en de inhoud in eigen woorden in het Duits weergeven.
 • De student kan woorden en zinnen uit de geziene teksten vertalen naar het Nederlands en het Duits.
 • De student kent de basisregels van de DIN-norm i.v.m. het schrijven van brieven en e-mails en kan deze toepassen.
 • De student kan een formeel telefoongesprek voeren (o.a. tussen hotel en gast)
 • De student kan de inhoud van een lees-, luistertekst of video in eigen woorden in het Duits weergeven.
 • De student kan de uitspraakregels van de Duitse taal toepassen.
 • De student kan zelf een studiereis organiseren (regelen vervoer & overnachting, zoeken naar en afspraken met geschikte bedrijven voor een bezoek etc.) 
 • De student kan een mondelinge presentatie geven, waarbij hij/zij gebruikmaakt van PowerPoint en andere presentatiemiddelen.

VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Duits I.

Andere begincompetenties
 • De student beschikt over een grondige kennis van de basisgrammatica (vervoegingen werkwoorden, naamvallen - zie leerstof 1HM) en een basiswoordenschat, zowel algemene als beroepsgeoriënteerde (horeca).
 • De student kan Nederlandse en Duitse zinnen ontleden.
 • De student kan zelfstandig woordenschat instuderen.
 • De student beschikt over de ict-basisvaardigheden.
 • De student kan teksten analyseren.
 • De student kan een vertalend/verklarend woordenboek gebruiken.

LEERINHOUDEN
 • GRAMMATICA o.a.
  • herhalingsoefeningen 1 HM
  • Grammaticale thema's uit handboek Deutsch für das Berufsleben 
  • het betrekkelijk voornaamwoord
  • het adjectief
  • de trappen van vergelijking
  • voegwoorden
  • Präteritum 
  • ...
 • LEES- EN LUISTERTEKSTEN o.a.
  • Duitse teksten over thema's i.v.m. reizen, horeca, actualiteit...
 • SPREKEN o.a.
  • Dialogen uit het beroepsleven (vb. klachtenbehandeling, telefoongesprekken, etc.)
  • Informatie geven over hotel: ligging, faciliteiten,...
  • Telefoneren
  • Mondelinge presentaties
 • SCHRIJVEN
  • korte mails en brieven volgens de DIN-norm
  • PowerPoint-presentatie
 • WOORDENSCHAT o.a.
  • algemene en beroepsspecifieke basiswoordenschat volgens thema's (zelfstudie)
  • woordenschat uit oefeningen en teksten.
 • Aanpassingen m.b.t. de leerstof worden tijdens de les en via de gebruikelijke informatiekanalen meegedeeld.

STUDIEMATERIAAL
 • Cursus module 1&2 "Deutsch"  (via Universitas)
 • Cursus module 3&4 "Deutsch" (via Universitas)
 • Redemittel und Grammatik zu "Sprechen Sie mit?", Paelman, De Pau & Blanckaert, Academia Press, Gent, 2011. (Wie een oudere versie van het handboek gebruikt moet ZELF nagaan waar de verschillen zijn in bv. nummering van hoofdstukken, te kennen woordenschat) 
 • Deutsch für das Berufsleben B1 Kursbuch EN Deutsch für das Berufsleben B1 Übungsbuch, Ernst Klett Sprachen GmbH, 2010
 • online-programma eXplio The Language Focus 
 • extra materiaal via Blackboard; het materiaal dat tijdens werd de les uitgedeeld wordt ook beschikbaar gesteld via Blackboard en/of p-schijf - zie info tijdens de les.

WERKVORMEN
Soort werkvorm    
hoor- en werkcolleges:

 30

%
practicum en oefeningen:

  10

%

vormen van groepsleren:

  4

%
Verdere toelichting:
 • Grammatica: leergesprek, klassikaal en individueel oefeningen voorbereiden/maken. 
 • Hoor- en werkcolleges: teksten bespreken, nieuwe woordenschat en grammatica aanbrengen.
 • Schriftelijke en/of mondelinge individuele en groepsopdrachten: voorbereiden en presenteren.
 • De mondelinge vaardigheden worden getraind door interactieve gesprekken (dialogen) in de klas.
 • Practica en oefeningen: inoefenen woordenschat en grammatica, spreek-, luister-, lees- en schrijfvaardigheid (individueel of in kleine groepen)
 • Studieattitude: zie Hotiquette!

Te maken oefeningen en taken worden tijdens de les aangekondigd en eventueel ook op Blackboard (zie o.a. mededelingen, cursusopdrachten) aangekondigd. Niet gemaakt = niet welkom, ook wie tijdens een vorige les afwezig was!


EVALUATIE

Eerste examenperiode
CategorieWeging van categorieën
evaluatie40%
examen in de examenreeks60%

 • Permanente evaluatie tijdens de les op 8 punten per 2 modules: testen en opdrachten (mondeling en schriftelijk), zowel individueel als in groep uitgevoerd. De opdrachten worden niet noodzakelijk op voorhand aangekondigd. 
 • In module 3 wordt er door de studenten een projectweek georganiseerd. De mondelinge groepspresentatie hiervan is vlak voor of tijdens de examenreeks van module 4. De punten voor permanente evaluatie mod. 3&4 bestaat uit 6 punten (30%) presentatie projectweek en 2 punten (10%) schriftelijke en mondelinge taken.
 • Schriftelijk examen van 2u na module 2 en 4op 12 punten over de geziene leerstof: woordenschat- en vertaaloefeningen, grammaticale oefeningen, (kortere) schrijfopdrachten, vragen over onderwerpen van enkele geziene teksten.
 • Onwettige afwezigheid bij een opdracht/test (zie permanente evaluatie) betekent automatisch 0 voor deze opdracht/test. Bij wettige afwezigheid moet het originele (dokters)attest binnen de 5 werkdagen aan de lector getoond worden en bezorgd worden aan het secretariaat, een kopie geef je aan de lector en indien nodig er wordt een inhaalmoment afgesproken.
 • de totaalscore voor Duits wordt dus als volgt berekend: 50% op module 5 en 6 (waarvan de 40% op permanente evaluatie en 60% op het examen) en 50% op module 7 en 8 (waarvan 40% op permanente evaluatie en 60% op het examen)
 • Eventuele veranderingen worden via de gebruikelijke informatiekanalen meegedeeld.

tijd voor examinering
uren

2u per schriftelijk examen + 30 tot max. 60 min. presentatie projectweek in mod. 4 

Tweede examenperiode
CategorieWeging van categorieën
examen in de examenreeks100%

 • Schriftelijk examen van 2 uur op 12 punten over de geziene leerstof in modules 1 t.e.m. 4
 • Mondeling examen op 8 punten, één deel gebaseerd op de mondelinge opdrachten van modules 5 t.e.m. 8 en één deel zelfstudieteksten (zie cursus en Blackboard).
 • Eventuele veranderingen worden ten laatste begin juli via de gebruikelijke informatiekanalen meegedeeld.
 
Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 14/11/2012
Hotelmanagement - Voltijds modelpakket 2 - Revenue management in hotels/3
  
O.O. heeft componenten:Neen
Afstudeerrichting//Leertraject:Hotelmanagement
Code:1200100006
Academiejaar:2012-2013
Type:kern,
Niveau:uitdiepend
Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 2 - Module 3
Contacturen:28
Aantal studiepunten:3
Totaal studietijd:78
Examencontract:mogelijk
Deliberatie:mogelijk
Vrijstelling:mogelijk
Onderwijstaal:
Lector(en)Christian Holthof

 

KORTE OMSCHRIJVING
Revenue Management is een onderdeel van het vakgebied Operationeel Beheer. In het vak wordt aandacht geschonken aan het prijsbeleid in de hotelsector.

COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
 Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

Algemene competenties

 • H101A Het vermogen om een situatie in te schatten, op te splitsen in al zijn deelaspecten en te analyseren om de logische structuur, de onderlinge relaties en beïnvloeding te ontrafelen en te begrijpen.
Algemene beroepsgerichte competenties
 • H213C Het in staat zijn de onderneming aan te sturen op domeinen zoals financiën, HRM, juridisch, marketing, kwaliteitszorg ...
Beroepsspecifieke competenties

  SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
  • Eenvoudig beleid voeren op het vlak van revenue management in de hotelsector.
  • De studenten kunnen elementaire revenue management cijfers uitrekenen.
  • De studenten kunnen een aantal basistechnieken toepassen op het vlak van revenue management.
  • De studenten kunnen a.d.h.v. forecasting een aantal beslissingen nemen inzake revenue management

  VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
  Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
  Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je je ook inschrijven voor: Bedrijfseconomie/2; Statistiek m.i.v. excel/2.

  Andere begincompetenties

  Geen


  LEERINHOUDEN
  • Revenue management in de kamerafdeling van een hotel
  • Revenue management in de restaurantsector
  • Revenue management in de sector van conference en banqueting
  • Lineair programmeren in de hotelsector

  STUDIEMATERIAAL
  Nota's en handboek "Bedrijfseconomie voor de hotelsector" (C. Holthof, uitgeverij Garant).
  WERKVORMEN
  Soort werkvorm    
  hoor- en werkcolleges:

   85

  %
  practicum en oefeningen:

    15

  %

  vormen van groepsleren:

    0

  %
  Verdere toelichting:
  • Hoorcolleges
  • Computersessies (bedrijfsspel CHESS)
  • Oefeningensessie

  EVALUATIE

  Eerste examenperiode
  CategorieWeging van categorieën
  examen in de examenreeks100%

  Schriftelijk examen (oefeningen en theorie - kennisvragen) (20 punten)

  Verplichte deelname aan bedrijfsspel CHESS (bij onwettige afwezigheid -1 punt per spelsessie).


  tijd voor examinering
  uren

  3 

  Tweede examenperiode
  CategorieWeging van categorieën
  examen in de examenreeks100%

  Schriftelijk examen (oefeningen en theorie - kennisvragen) (20 punten)
   
  Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 22/02/2013
  Hotelmanagement - Voltijds modelpakket 2 - Inrichting en uitrusting II/1
    
  O.O. heeft componenten:Neen
  Afstudeerrichting//Leertraject:Hotelmanagement
  Code:1200100028
  Academiejaar:2012-2013
  Type:kern,
  Niveau:uitdiepend
  Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 2 - Module 1
  Contacturen:35
  Aantal studiepunten:4
  Totaal studietijd:104
  Examencontract:mogelijk
  Deliberatie:mogelijk
  Vrijstelling:mogelijk
  Onderwijstaal:
  Lector(en)Barbara Swartelé
  Geert Bruggeman

   

  KORTE OMSCHRIJVING

  Sinds de eerste Europese richtlijnen voor het beheersen van de veiligheid, hygiëne en kwaliteit van voedingsmiddelen in 1993 van kracht werden is er een hele evolutie op het vlak van voedselveiligheid afgelegd. Het KB van 14 november 2003 inzake autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedingsindustrie, stelt dat elk bedrijf dat met voeding werkt zelf verantwoordelijkheid is voor de kwaliteit en de veiligheid van de producten.

  Het verwerken van de grondstoffen en het bereiden van de producten moet op een hygiënische manier gebeuren met de bedoeling om het aantal voedselvergiftigingen en kwaliteitsproblemen te verminderen. De aangeboden voeding mag immers de gezondheid van de consument niet schaden of in het gedrang brengen.

  Men is wettelijk verplicht het kwaliteitssysteem HACCP als basis te gebruiken voor het opzetten van een bedrijfsspecifiek voedselveiligheidssysteem en iedereen die in een voedingverwerkend bedrijf actief is moet op de hoogte zijn van de regels en afspraken die in het bedrijf van toepassing zijn.

  Het is dan ook niet meer dan logisch dat we stil staan bij dit facet van het ondernemen in de sector.

   

  Maar niet alleen de wetgeving i.v.m. hygiëne heeft implicaties op de inrichting en uitrusting van een horecakeuken. Een vlot procesverloop, een hoge productiviteit, professioneel en efficiënt werk hangen evenzeer af van een doordachte inrichting en degelijk, goed functionerend, materiaal. En dan komt er nog bij dat men geacht wordt aandacht te hebben voor het bedrijfseconomische aspect, rekening moet houden met nieuwe technieken en voedingstrends en moet zorgen voor een aangepaste werkomgeving.

  Ook dit facet wordt uitgediept in deze cursus.


  COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
   Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

  Algemene competenties

  • H101A Het vermogen om een situatie in te schatten, op te splitsen in al zijn deelaspecten en te analyseren om de logische structuur, de onderlinge relaties en beïnvloeding te ontrafelen en te begrijpen.
  • H101B Het vermogen om uit de veelheid van feiten en gegevens, ook ogenschijnlijk niet gerelateerde, tot een globaal inzicht te komen en een duidelijke samenhang te destilleren.
  • H101C Het vermogen om afstand te nemen van de operationele hier en nu situatie om toekomstgericht alternatieven en opportuniteiten te zien en tot nieuwe conceptuele inzichten te komen.
  • H102A Het op een efficiënte en gestructureerde manier op zoek gaan naar kwalitatieve en kwantitatieve informatie functioneel gebruik makend van ICT mogelijkheden zoals internet, bestandsbeheer en informatieve databanken alsook klassieke informatiekanalen.
  • H102B Het aanwenden van relaties en netwerken in functie van het verzamelen en delen van informatie.
  • H102C Het gebruiken van geschikte tools: al dan niet elektronische informatie-, communicatie- en organisatietechnieken.
  • H103A Het vermogen om zijn eigen mogelijkheden, grenzen, beperkingen en tekortkomingen te kunnen inschatten en bijsturen.
  • H103B Het reflecteren rond besluitvorming en gehanteerde aanpak, werkmethoden en processen.
  • H103C Het met de nodige kritische zin bekijken van (tussen)resultaten en daar waar nodig verbeteringen en alternatieven aan brengen.
  • H104B Het identificeren van problemen en opportuniteiten, alternatieven overwegen en het genereren van geschikte oplossingen.
  • H104C Het efficiënt opmaken van een actieplan met duidelijke doelen, prioriteiten, timing, middelen, mensen, methodieken ...
  • H104D Het beheersen en hanteren van technieken in het kader van projectwerking (quality tools, out-of-the-box denken, creatieve denktechnieken ...)
  • H105B Het naar voor brengen van standpunten of beslissing en deze verdedigen/beargumenteren.
  • H106A Het efficiënt en effectief, gestructureerd en onderbouwd, mondeling en/of schriftelijk overbrengen van gegevens, ideeën of meningen aan een bepaald doelpubliek in een correcte taal.
  • H106D In contacten met stakeholders efficiënt kunnen vergaderen, onderhandelen, bemiddelen, overtuigen ...
  • H107A Het definiëren, opzetten, uitvoeren, analyseren en interpreteren van onderzoek gebruik makend van gepaste methoden en technieken.
  • H108A Het aansturen van het eigen leerproces en gericht zijn op zelfontwikkeling.
  • H108B Het verbreden en verdiepen van de eigen competenties door zelfstudie en deskundigheidsontwikkeling.
  • H109C Het vermogen om als volwaardig groepslid efficiënt en effectief samen te werken.
  • H110C Het opnemen van verantwoording betreffende eigen handelen.
  • H110D Het voor zichzelf stellen van uitdagende doelstellingen en actief gericht zijn op het behalen van steeds betere resultaten. De gedrevenheid om in te grijpen bij tegenvallende resultaten.
  • H110G Het hanteren van een correct tijdsmanagement.
  • H110H Het leveren van een bijdrage aan de verdere professionalisering van de branche.
  Algemene beroepsgerichte competenties
  • H211A Het vertonen van een uitgesproken klantgerichtheid en het hanteren van een passend stakeholdermanagement.
  • H211C Het hebben van aandacht voor en het gepast reageren op veranderingen in de maatschappij.
  • H213A Vanuit een visie een strategie kunnen uitstippelen.
  • H213C Het in staat zijn de onderneming aan te sturen op domeinen zoals financiën, HRM, juridisch, marketing, kwaliteitszorg ...
  Beroepsspecifieke competenties

   SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
   • De student kan de belangrijkste wettelijke bepalingen omtrent hygiëne, autocontrole, traceerbaarheid en meldingplicht uitleggen en toepassen.
   • De student heeft grondige kennis en inzicht in voedselverwerking, hygiëne, HACCP (het volledige systeem), hygiënemanagement en de kwaliteitsbeïnvloedende factoren daaraan verbonden.
   • De student heeft grondige kennis en inzicht in de inrichting en uitrusting van de keuken. 
   • De student kan zelfstandig en/of in team rond voedingstechnische activiteiten (processen) spontaan en creatief producten, materialen, informatie of adviezen, auditverslagen enzovoort analyseren, verklaren en beoordelen en daarna voorstellen doen met het oog op hygiëne- en kwaliteitsverbetering. 
   • De student kan verband leggen tussen hygiëne, kwaliteitszorg en economisch verantwoorde bedrijfsvoering, klantentevredenheid,  productiviteit,…
   • De student kan bestaande keukenplannen analyseren en evalueren, knelpunten aanduiden en verbeteringen aanbrengen.
   • De student heeft inzicht in de prijs/kwaliteit verhouding van keukenapparatuur en kan volgens de juiste routing de apparatuur afstellen op het productieproces rekening houdend met voedselveiligheid, productiviteit en ergonomie.      


   VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
   Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
   Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je je ook inschrijven voor Oriëntatie op de sector/1 en Food production/2

   Andere begincompetenties

   Werken in team.

   Bereidheid tot zelfstudie.

   Inzicht in de werking van een horecakeuken (door observatie of ervaring) is een voordeel.

   Kennis van basischemie en microbiologie is eveneens een voordeel. 


   LEERINHOUDEN
   • Wetgeving rond voedselveiligheid, traceerbaarheid en meldingsplicht.
   • HACCP
   • Opzetten van een ACS (Autocontrolesysteem) met toepassing van de HACCP principes. 
   • Hygiënemanagement (procedures, monitoring, reiniging & desinfectie, administratie, ...)
   • Keukenapparatuur, -materiaal en -voorzieningen.
   • Brandveiligheid
   • Cases
   • Opleidingsonderdeeloverschrijdende 'Geïntegreede Opdracht'.

   STUDIEMATERIAAL
   • Cursus "Inrichting en uitrusting" van Barbara Swartelé (SWB), verkrijgbaar via Universitas.
   • Cursus "Inrichting en uitrusting. Hygiëne-HACCP-voedelveiligheid." van Geert Bruggeman (BRU), verkrijgbaar via Universitas. 
   • Eigen nota's. 
   • Autocontrolegids voor grootkeukens en verzorgingsinstellingen. (VHFD/VGRB).
   • Oplossingen van oefeningen en commentaren (Blackboard).
   • Didactisch materiaal.
   • Facultatief:
    • Wetgeving (Warenwetgeving, Die Keure of andere bron).
    • Hygiëne op de werkvloer, ISBN 905751 31 45.
    • Gids voor invoering van een autocontrolesysteem in de horecasector (Horeca Vlaanderen).
   • Websites FAVV, fgov enz.
   • Kennisoverdracht tijdens groepswerk in werkcolleges (wisselende samenstelling groepen).

   WERKVORMEN
   Soort werkvorm    
   hoor- en werkcolleges:

    12

   %
   practicum en oefeningen:

     18

   %

   vormen van groepsleren:

     12

   %
   Verdere toelichting:

   Naast hoorcolleges en individuele of klassikale oefeningen en opdrachten wordt naargelang de omstandigheden ook gewerkt met: 

   • Teksten uit vakliteratuur als inspiratiebron of werkmateriaal voor oefeningen (teksten kunnen anderstalig zijn (E, F,D)).
   • Gastgesprekken en/of bedrijfsbezoek.
   • Een module- en opleidingsonderdeeloverschrijdende 'Geïntegreerde Opdracht'.
   • Discussieforum op Blackboard.
   • Extra oefeningen (Vrijblijvend. Via Blackboard)
   • Coaching (groepswerk), begeleiding (individueel) en feedback op taken en oefeningen (Blackboard of e-mail).

   Tegen het einde van de module krijgen de studenten voorbeeldvragen als voorbereiding op het examen. Deze worden klassikaal doorgenomen en toegelicht.


   EVALUATIE

   Eerste examenperiode
   CategorieWeging van categorieën
   evaluatie30%
   examen in de examenreeks70%

   • Evaluatie van het onderdeel Hygiëne en HACCP (De punten voor dit onderdeel maken voor 1/2 deel uit van de punten voor het totale opleidingsonderdeel "Inrichting en uitrusting"):
    • Evaluatie van de Geïntegreerde Opdracht naar aanpak, inhoud, creativiteit en kritische zin. (10%)
    • Evaluatie van klassikale oefeningen (in groep of individueel) (maw: aanwezigheid verplicht, anders geen punten!) en opdrachten. Evaluatie naar aanpak, inhoud, creativiteit en kritische zin. (30%)
    • Schriftelijk examen (1/3 parate kennis, 1/3 inzichtvragen, 1/3 toepassingsvragen), zowel open vragen, meerkeuzevragen als casusvragen. (60%) Dit examen is voor het grootste deel gebaseerd op een casus.
   • Evaluatie van het onderdeel Keukeninrichting (De punten voor dit onderdeel maken voor 1/2 deel uit van de punten voor het totale opleidingsonderdeel "Inrichting en uitrusting"):
     • Evaluatie van de Geïntegreerde Opdracht naar aanpak, inhoud, creativiteit en kritische zin. (20%)
     • Schriftelijk examen (1/2 inzichtvragen, 1/2 toepassingsvragen), zowel open vragen, meerkeuzevragen als plantekenen (80%)

    


   tijd voor examinering
   uren

   4 

   Tweede examenperiode
   CategorieWeging van categorieën
   evaluatie10%
   examen in de examenreeks90%

   • Evaluatie van het onderdeel Hygiëne en HACCP (De punten voor dit onderdeel maken voor 1/2 deel uit van de punten voor het totale opleidingsonderdeel "inrichting en uitrusting"):
    • Schriftelijk examen (1/3 parate kennis, 1/3 inzichtvragen, 1/3 toepassingsvragen), zowel open vragen, meerkeuzevragen als casusvragen. (100%) Dit examen is voor het grootste deel gebaseerd op een casus.
   • Evaluatie van het onderdeel Keukeninrichting (De punten voor dit onderdeel maken voor 1/2 deel uit van de punten voor het totale opleidingsonderdeel "Inrichting en uitrusting"):
     • Evaluatie van de Geïntegreerde Opdracht naar aanpak, inhoud, creativiteit en kritische zin. (20%)
     • Schriftelijk examen (1/2 inzichtvragen, 1/2 toepassingsvragen), zowel open vragen, meerkeuzevragen als plantekenen (80%) 
    
   Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 01/10/2012
   Hotelmanagement - Voltijds modelpakket 2 - Catering management/1
     
   O.O. heeft componenten:Neen
   Afstudeerrichting//Leertraject:Hotelmanagement
   Code:1200100029
   Academiejaar:2012-2013
   Type:kern,
   Niveau:uitdiepend
   Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 2 - Module 1
   Contacturen:35
   Aantal studiepunten:4
   Totaal studietijd:104
   Examencontract:mogelijk
   Deliberatie:mogelijk
   Vrijstelling:mogelijk
   Onderwijstaal:
   Lector(en)Bart Van Nijlen

    

   KORTE OMSCHRIJVING
   Deze cursus draagt bij tot de kennis en managementvaardigheden die van belang zijn bij de organisatie en het beheer van de facilitaire dienst (ondermeer de voedingsdienst) binnen de gemeenschapsrestauratie. In de eerste plaats wordt een globaal beeld geschetst van de totale markt van de gemeenschapsrestauratie gevolgd door een verdere uitdieping per segment.  Verder wordt de organisatie van de voedingsdienst onder de loupe genomen waarbij ondermeer de aandacht gaat naar de dagelijkse keukenadministratie, productieplanning en merchandising. Tot slot bekijken we diverse managementaspecten die onderdeel vormen van de organisatie en het beheer van de facilitaire dienst binnen de gemeenschapsrestauratie. Hierbij wordt aanvullend op een financieel economische benadering  verder ingezoemd op budgetbeheersing en operationeel kostenbeheer. Verder wordt stilgestaan bij items zoals voedingsorganisatie & logistiek beheer, schonmaak & onderhoud, automatisering van de voedingsdienst en  veiligheid & ergonomie. De studenten worden ook diverse praktijkgerichte opdrachten voorgelegd die ze vervolgens in groep dienen te analyseren, en via een probleemgestuurd klassikaal groepswerk trachten we een antwoord te vinden op de vraag: 'Eigen beheer of uitbesteden?'.

   COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
    Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

   Algemene competenties

   • H101A Het vermogen om een situatie in te schatten, op te splitsen in al zijn deelaspecten en te analyseren om de logische structuur, de onderlinge relaties en beïnvloeding te ontrafelen en te begrijpen.
   • H101B Het vermogen om uit de veelheid van feiten en gegevens, ook ogenschijnlijk niet gerelateerde, tot een globaal inzicht te komen en een duidelijke samenhang te destilleren.
   • H102A Het op een efficiënte en gestructureerde manier op zoek gaan naar kwalitatieve en kwantitatieve informatie functioneel gebruik makend van ICT mogelijkheden zoals internet, bestandsbeheer en informatieve databanken alsook klassieke informatiekanalen.
   • H102B Het aanwenden van relaties en netwerken in functie van het verzamelen en delen van informatie.
   • H102C Het gebruiken van geschikte tools: al dan niet elektronische informatie-, communicatie- en organisatietechnieken.
   • H103A Het vermogen om zijn eigen mogelijkheden, grenzen, beperkingen en tekortkomingen te kunnen inschatten en bijsturen.
   • H103B Het reflecteren rond besluitvorming en gehanteerde aanpak, werkmethoden en processen.
   • H103C Het met de nodige kritische zin bekijken van (tussen)resultaten en daar waar nodig verbeteringen en alternatieven aan brengen.
   • H104B Het identificeren van problemen en opportuniteiten, alternatieven overwegen en het genereren van geschikte oplossingen.
   • H104C Het efficiënt opmaken van een actieplan met duidelijke doelen, prioriteiten, timing, middelen, mensen, methodieken ...
   • H104E Het controleren van voortgang en resultaten, het coördineren van het werkproces of een project en bijsturen waar nodig om een zo optimaal mogelijk resultaat te bekomen.
   • H105A Het motiveren en sturen van mensen om efficiënt samen aan iets te werken en dat tot een goed eindresultaat te brengen.
   • H105B Het naar voor brengen van standpunten of beslissing en deze verdedigen/beargumenteren.
   • H105D Het vermogen om aan individuen en/of de groepen ondersteuning te bieden alsook een luisterend oor, in functie van vooruitgang, efficiëntie en productiviteit.
   • H105E Het hanteren van een effeciënte conflictbehandeling.
   • H105F Het delegeren van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden met aandacht voor de competenties van de personen.
   • H106A Het efficiënt en effectief, gestructureerd en onderbouwd, mondeling en/of schriftelijk overbrengen van gegevens, ideeën of meningen aan een bepaald doelpubliek in een correcte taal.
   • H108A Het aansturen van het eigen leerproces en gericht zijn op zelfontwikkeling.
   • H108B Het verbreden en verdiepen van de eigen competenties door zelfstudie en deskundigheidsontwikkeling.
   • H109A Het constructief kunnen omgaan met spanningen en conflicten.
   • H109B Persoonlijke belangen ondergeschikt stellen aan groepsbelangen.
   • H109C Het vermogen om als volwaardig groepslid efficiënt en effectief samen te werken.
   • H110B Het kunnen omgaan met stress.
   • H110C Het opnemen van verantwoording betreffende eigen handelen.
   • H110D Het voor zichzelf stellen van uitdagende doelstellingen en actief gericht zijn op het behalen van steeds betere resultaten. De gedrevenheid om in te grijpen bij tegenvallende resultaten.
   • H110F Het vermogen liever uit zichzelf te beginnen dan passief af te wachten.
   • H110G Het hanteren van een correct tijdsmanagement.
   • H110I Het ontwikkelen van een beroepshouding met aandacht voor houding en voorkomen, normatief-culturele aspecten, respect voor anderen, beroepsethiek en -deontologie.
   Algemene beroepsgerichte competenties
   • H211A Het vertonen van een uitgesproken klantgerichtheid en het hanteren van een passend stakeholdermanagement.
   • H211B Het hanteren van de regels van duurzaam ondernemen.
   • H213A Vanuit een visie een strategie kunnen uitstippelen.
   Beroepsspecifieke competenties
   • H316 Het vertrouwd zijn met en het kunnen toepassen van de specifieke hospitality terminologie en dit in meerdere vreemde talen.
   • H317 Het analyseren en interpreteren van bestaande F&B-operaties en het toepassen van verbeteringen met het oog op een optimaal bedrijfsresultaat, rekeninghoudend met recente inzichten en nieuwe technologieën in de hospitality industry.
   • H318 Het analyseren en interpreteren van bestaande rooms division-operaties en het toepassen van verbeteringen met het oog op een optimaal bedrijfsresultaat, rekeninghoudend met recente inzichten en nieuwe technologieën in de hospitality industry.
   • H319 Het herkennen en bijhouden van de evoluties in de hospitalitysector en deze kunnen implementeren.
   • H321 Het kunnen gebruiken van voor de sector specifieke financiële technieken en instrumenten.
   • H322 Het kunnen gebruiken van voor de sector specifieke commerciële technieken en instrumenten.
   • H324 Het managen van gastvrijheidsoperaties.
   • H325 Het bezitten van een gastvrije en dienstverlenende instelling.

   SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
   •  De student analyseert in teamverband, op basis van een bestaande praktijksituatie, het facilitair management van een instelling en de diverse onderdelen (referentiekader, keukenplanning, distributiesysteem, menuplanning, administratieve controlepunten) op een wetenschappelijke manier. De student legt hierbij ook doelgerichte contacten met de bedrijfswereld. Hij/zij spoort diverse informatiekanalen op, selecteert en analyseert deze om uiteindelijk het geheel zelfstandig  te verwerken. Het team slaagt erin om op een efficiënte wijze (planning, taakverdeling, organisatie en communicatie) te komen tot het vooropgestelde eindproduct een respecteert hierbij de vooropgestelde deadlines. Het team presenteert het project op een professionele manier voorzien van de nodige toelichtingen (opdracht 4).
   • De student stelt in groepsverband een motivatierapport op ter verdediging van het systeem eigen beheer of uitbesteding. De student leert hierbij informatie te verwerken en uit te wisselen, gericht probleemoplossend te denken en de verkregen stellingen te presenteren, argumenteren en te verdedigen. De student werkt hierbij samen met collega's, functioneert goed in teamverband en inspireert en moedigt de anderen aan om samen een optimale prestatie te leveren. Hierbij is de student als teamplayer bereid tot samenwerking ((h)erkenning van de beperkingen en kwaliteiten van anderen en zichzelf), neemt hij/zij de verantwoordelijkheid voor de taken die hem/haar werden toegekend en houdt zich aan de gemaakte afspraken, heeft een positieve inbreng in het team, kan omgaan met feedback, suggesties en kritiek en kan opkomen voor zijn/haar mening en respecteert die van de andere teamleden (opdracht 1).
   • De student heeft praktisch inzicht in de totale markt van de buitenhuisrestauratie (structuur, huidige toestand, trends en evoluties).
   • De student heeft praktisch inzicht in de organisatie en het beheer van de verschillende vormen (segmenten) van gemeenschapsrestauratie.
   • De student schetst een duidelijk beeld van de gestructureerde restauratie in België met ondermeer de diverse vormen van uitbesteding, de voor- en nadelen van uitbesteding, de organisatie, contractmogelijkheden en marktstructuuur.
   • De student heeft praktisch inzicht in de organisatie en het logistieke beheer (ondermeer voedselverdeelsystemen) van de voedingsdienst binnen de gemeenschapsrestauratie. Aan de hand van een gegeven situatie maakt de student een gemotiveerde keuze voor een bepaald distributiesysteem.
   • De student heeft praktisch inzicht in de dagelijkse organisatie en het operationeel kostenbeheer van de voedingsdienst (ondermeer keukenadministratie, voedingsorganisatie, productieplanning,..) binnen de gemeenschapsrestauratie. De student kan hierbij tevens, in groepsverband, uitgaande van een vooropgestelde praktijksituatie, een menucyclus opstellen en deze vakkundig analyseren/beoordelen aan de hand van een aantal opgegeven parameters (opdracht 2).
   • De student spoort de kritische punten, op het vlak van organisatie en beheer binnen een totale voedsellijn, op en formuleert de nodige potentiële aanpassingen.
   • De student heeft praktisch inzicht in de diverse aspecten van het facilitaire beheer binnen de gemeenschapsrestauratie. De student kan op systematische wijze diverse informatiekanalen opsporen, selecteren, analyseren en zelfstandig verwerken. Het team slaagt erin om op een efficiënte en doelgerichte wijze (via planning, taakverdeling, organisatie en communicatie) te komen tot het vooropgestelde eindproduct (opdracht 3).
   • De student heeft praktisch inzicht in de financieringsmechanismen binnen de ziekenhuisrestauratie met de daaraan gekoppelde instrumenten tot kostenbeheersing.
   • De student heeft praktisch inzicht in de optimalisatie van de aspecten veiligheid en ergonomie binnen het beheer van de facilitaire dienst.
   • De student heeft praktisch inzicht in de automatisering van de voedingsdienst binnen de gemeenschapsrestauratie.
   • De student heeft praktisch inzicht in merchandising en gastgerichtheid binnen de cateringssector. 
   • De student kan het begrip maatschappelijk verantwoord ondernemen definiëren en praktisch vertalen naar duurzame catering.  

   VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
   Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
   Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je je ook inschrijven voor Oriëntatie op de sector/1 en Food production/2

   Andere begincompetenties
   Het wordt sterk aanbevolen om over de specifieke leerdoelen/doelstellingen te beschikken uit het opleidingsonderdeel 'Food Production'.
   LEERINHOUDEN

    Inhoud cursus :

   • Hoofdstuk 1 : De gemeenschapsrestauratie
    • Iinleidend, de markt van de gemeenschapsrestauratie, de buitenhuisrestauratie in cijfers, de gestructureerde restauratie in België, bedrijfsrestauratie, schoolrestauratie, restauratie in hoger en universitair onderwijs, restauratie in ziekenhuizen en restauratie voor de derde leeftijd.
   • Hoofdstuk 2 : Organisatie van de voedingsdienst
    • Profiel van het hoofd voedingsdienst, dagelijkse keukenadministratie, productieplanning (programmatie, receptontwikkeling en kostprijsanalyse), merchandising en gastgerichtheid.
   • Hoofdstuk 3 : Management & organisatie
    • Facilitair management, financieel economische benadering van de gemeenschapsrestauratie, budgetbeheersing, operationeel kostenbeheer, veiligheid & ergonomie, operationeel management, voedingsorganisatie & logistiek beheer, automatisering van de voedingsdienst, duurzame catering. 

   STUDIEMATERIAAL
   • Syllabus (cursusnummer C91221115, Universitas), aangevuld met eigen nota's
   • Autocontrolegids voor de sector van de grootkeukens en verzorgingsinstellingen, 1ste versie 22 januari 2008, H.F.D.V.
   • Dossier menuplanning (via Blackboard/P-schijf) 
   • Dossier distributietechnieken 2012 (via P-schijf)

   WERKVORMEN
   Soort werkvorm    
   hoor- en werkcolleges:

    25

   %
   practicum en oefeningen:

     10

   %

   vormen van groepsleren:

     10

   %
   Verdere toelichting:
   • Hoorcolleges (met interactie studenten op basis van praktische ervaring)
   • Case studies : praktische toepassingen, rollenspel
   • Gastcollege (externe gastspreker)
   • Werkcolleges (voedingsadministratie & logistiek beheer)
   • Project (modulaire studieopdracht)
   • Facilitaire studieopdracht
   • Probleemgestuurd klassikaal groepswerk (cursus p.1.64)

   EVALUATIE

   Eerste examenperiode
   CategorieWeging van categorieën
   evaluatie30%
   examen in de examenreeks70%

   • Schriftelijk examen (14 punten van de 20) :
    • Schriftelijk examen na afhandeling van de leerstof met zowel theoretische vragen als praktische toepassingen waarbij de theorie wordt toegepast op praktijksituaties. Dit schriftelijk examen is deels gesloten, deels open boek (leerstofverdeling en prioriteiten: zie leerwijzer in de cursus).   
   • Opdracht 1 : Werkcollege (probleemgestuurd klassikaal groepswerk) (lesweek 2) (1 van de 20 punten) :
    •  Thema : uitbesteding of eigen beheer ? , beoordeling via permanente evaluatie (product- en procesevaluatie).
   • Opdracht 2 : Werkcollege (menuplanning) (1,5 van de 20 punten) :
    • Productevaluatie
    • De studenten stellen, in teamverband, uitgaande van een vooropgestelde praktijksituatie een menucyclus op en analyseren/beoordelen deze aan de hand van een aantal opgegeven parameters. 
   • Opdracht 3 : Facilitaire opdracht (1 van de 20 punten) :
    • Product- en procesevaluatie.
    • De studenten dienen, in teamverband, 1 aspect uit het facilitair management binnen de gemeenschapsrestauratie op een professionele en wetenschappelijk verantwoorde manier uit te diepen. 
   • Opdracht 4 : Modulaire studieopdracht (2,5 van de 20 punten) :
    • Deze opdracht bestaat uit 4 verschillende onderdelen (modules) die kaderen binnen de diverse opleidingsonderdelen uit module 5.
    • Product- en procesevaluatie.
   • Verdere afspraken wat betreft de opdrachten
    • De werkgroepen worden via lottrekking, op basis van de officiële klassenlijst, tijdens de eerste les 'Catering management' samengesteld. Tevens worden de aanwezige studenten met een IT-traject aan deze werkgroepen toegevoegd. Tijdens de tweede lesweek worden de groepen mogelijk verder aangevuld IT-studenten die tijdens de eerste lesweek afwezig waren. Alle studenten dienen, per werkgroep, het document 'Indeling groepen studieopdrachten catering management' (zie cursus p. 2 HM/6) voor het einde van lesweek 2 (deadline: zie document 2HM/6 onderaan) van hun naam te voorzien en te ondertekenen, zoniet maken ze geen deel uit van de werkgroep en behalen ze als dusdanig een score van 0 voor alle taken.
    • Opdracht 4 : De IT-studenten dienen er rekening mee te houden dat opdracht 4 vakoverschrijdend is. Alle studenten met een IT-traject die beide participerende opleidingsonderdelen binnen de modulaire opdracht volgen (Catering management, Inrichting en uitrusting module5) worden tezamen met de studenten met een modeltraject ingedeeld in een werkgroep. Alle andere studenten krijgen een individuele opdracht toegewezen nadat ze zich via mail hebben aangemeld bij de vaklector van het te volgen opleidingsonderdeel (via Plantijn-mail) en dit voor 01/10/2012. de studenten zijn hiervoor dus zelf verantwoordelijk en nemen aldus zelf initiatief. Zonder aanmelding bedraagt immers de behaalde score op deze opdrachten 0 (= nul). 
    • Wat betreft opdracht 1, 2, 3 en 4 : De behaalde punten van 1ste zittijd worden automatisch overgedragen naar 2de zittijd en blijven aldus deel uitmaken van de evaluatie. Voor alle opdrachten geldt : bij niet of laattijdig inleveren van deze opdrachten bedraagt de behaalde score op dit onderdeel 0. De gedetailleerde omschrijving van de opdrachten alsook de afspraken en uiterste inleverdata zijn terug te vinden in de cursus 'Catering management'.
    • Wat betreft opdracht 2, 3 en 4 : Bij deze opdrachten dien je ook telkens een procesomschrijving te voorzien (zie cursus p. 1.9.). De individuele logboeken moeten ingesloten zitten in de ingeleverde opdracht. Deze kunnen achteraf niet meer worden binnengebracht. Wanneer het individueel logboek van een student ontbreekt, betekent dit dat zij/hij niet heeft geparticipeerd en aldus krijgt zij/hij een score van 0 (nul) voor deze opdracht.
    • Bij afwezigheid tijdens de uitvoering van opdracht 1 (tijdens de les) dient de student een volwaardig medisch attest persoonlijk aan de vaklector te overhandigen en dit uiterlijk 5 werkdagen na het verstrijken van de ziekteperiode vermeld op het doktersattest, zoniet bedraagt de score op dit onderdeel 0. In geval van een doktersattest volgt een individuele toets over de behandelde leerstof. (cfr. Studiegids, Reglementen: departementale aanvullingen, dpt. bedrijfsmanagement 2012/2013).

   tijd voor examinering
   uren

   3 

   Tweede examenperiode
   CategorieWeging van categorieën
   evaluatie20%
   examen in de examenreeks80%

   • Schriftelijk examen (16 punten) 
   • De behaalde punten van opdrachten 1, 2, 3 en 4 (1ste zittijd) worden herrekend naar 4 punten (ipv 6) en overgedragen naar de 2de zittijd en blijven aldus deel uitmaken van de evaluatie !!!
    
   Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 01/10/2012
   Hotelmanagement - Voltijds modelpakket 2 - Restauratiemanagement/1
     
   O.O. heeft componenten:Neen
   Afstudeerrichting//Leertraject:Hotelmanagement
   Code:1200100030
   Academiejaar:2012-2013
   Type:kern,
   Niveau:uitdiepend
   Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 2 - Module 1
   Contacturen:35
   Aantal studiepunten:4
   Totaal studietijd:104
   Examencontract:mogelijk
   Deliberatie:mogelijk
   Vrijstelling:mogelijk
   Onderwijstaal:
   Lector(en)Riad Hoxhaxhiku

    

   KORTE OMSCHRIJVING

   We trachten de student een inzicht mee te geven in de grote lijnen van het bestuur over een afdeling restauratie in een hotel. Er is een groepsopdracht waar enkele aspecten van de leerstof praktisch aan bod komen.

    


   COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
    Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

   Algemene competenties

   • H103B Het reflecteren rond besluitvorming en gehanteerde aanpak, werkmethoden en processen.
   • H105A Het motiveren en sturen van mensen om efficiënt samen aan iets te werken en dat tot een goed eindresultaat te brengen.
   • H110G Het hanteren van een correct tijdsmanagement.
   • H110I Het ontwikkelen van een beroepshouding met aandacht voor houding en voorkomen, normatief-culturele aspecten, respect voor anderen, beroepsethiek en -deontologie.
   Algemene beroepsgerichte competenties
    Beroepsspecifieke competenties

     SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
     1. De student kan functies van een afdeling restauratie en andere afdelingen in een hotelorganogram situeren.
     2. De student kent taken van leidinggevend en uitvoerend personeel van een afdeling restauratie en van andere afdelingen.
     3. De student kent de grote lijnen van een exploitatierekening van een afdeling restauratie en kan deze situeren binnen een hotelexploitatierekening.
     4. De student kan een verkoopprijs en kosten in een afdeling restauratie berekenen. De student kan een omzet van een restaurant berekenen. De student kan de combinatie van populariteit en winstgevendheid van gerechten bepalen.
     5. De student kent de hoofdlijnen van een vergader- en banketorganisatie, en kan een verlies- of winstrekening van een (activiteit) functie opstellen en interpreteren.
     6. De student kent een praktische werking van een afwasafdeling.
     7. De student kan een personeelsplan opstellen.
     8. De student weet hoe festivals en promoties georganiseerd worden en kan hiervoor een volume aan werk inschatten en een eindresultaat interpreteren.
     9. De student kent vaktermen in een vreemde taal die voorkomen in de internationale hotelindustrie, en kan deze verklaren en toepassen.

     VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
     Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
     Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Reception en housekeeping/3.

     Andere begincompetenties
     geen
     LEERINHOUDEN
     1. De directie van de afdeling voeding en dranken;
     2. Food and beverage cost control;
     3. Organisatie en beheer van de vergader- en banketafdeling;
     4. Afwasafdeling (Stewarding department);
     5. Keuken;
     6. Payroll control system;
     7. Food and beverage festivals & promotions.

     STUDIEMATERIAAL

     LANCKRIET, C. & HOXHAXHIKU, R., Cursus Restauratiemanagement 2012-2013 (Universitas).


     WERKVORMEN
     Soort werkvorm    
     hoor- en werkcolleges:

      21

     %
     practicum en oefeningen:

       6

     %

     vormen van groepsleren:

       16

     %
     Verdere toelichting:

     Er worden hoorcolleges gegeven. De groepsopdracht wordt tijdens de eerste les bekendgemaakt. De structuur van de cursus geeft de 7 eenheden van de leerinhoud weer, die elk documenten (in bijlage) hebben. De lessen worden doorheen de 7 eenheden van de leerinhoud gegeven. We raden de student aan met volledige aandacht de rode draad van de leerinhoud tijdens de lessen zelf nauwgezet bij te houden aan de hand van bijvoorbeeld persoonlijke nota's en structuur.


     EVALUATIE

     Eerste examenperiode
     CategorieWeging van categorieën
     evaluatie10%
     examen in de examenreeks90%

     Een schriftelijk examen: (gesloten boek, vragen zowel op kennis- als op toepassingsniveau) over de leerinhoud telt mee voor 90% van de score. Vraagstelling kan allerlei vormen aannemen. De geïntegreerde opdracht telt mee voor 10% van de score (totaal op 20 punten).


     tijd voor examinering
     uren

     3 

     Tweede examenperiode
     CategorieWeging van categorieën
     evaluatie10%
     examen in de examenreeks90%

     Een schriftelijk examen (gesloten boek, vragen zowel op kennis- als op toepassingsniveau) over de leerinhoud telt mee voor 90% van de score. Vraagstelling kan allerlei vormen aannemen. Het resultaat van de geïntegreerde opdracht blijft behouden en vertegenwoordigt ook in de tweede zittijd 10% van het eindresultaat (totaal 20 punten).

      
     Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 01/10/2012
     Hotelmanagement - Voltijds modelpakket 2 - Bedrijfseconomie/2
       
     O.O. heeft componenten:Neen
     Afstudeerrichting//Leertraject:Hotelmanagement
     Code:1200100032
     Academiejaar:2012-2013
     Type:kern,
     Niveau:uitdiepend
     Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 2 - Module 2
     Contacturen:42
     Aantal studiepunten:3
     Totaal studietijd:78
     Examencontract:mogelijk
     Deliberatie:mogelijk
     Vrijstelling:mogelijk
     Onderwijstaal:
     Lector(en)Christian Holthof

      

     KORTE OMSCHRIJVING
     Het vak bedrijfseconomie is een inleidende cursus m.b.t. een aantal economische begrippen. Er wordt aandacht besteed aan vraag en aanbod, aan kostprijsberekening en break-evenanalyses. Tevens wordt er in beperkte mate gefocust op de actuele economische situatie.

     COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
      Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

     Algemene competenties

     • H101A Het vermogen om een situatie in te schatten, op te splitsen in al zijn deelaspecten en te analyseren om de logische structuur, de onderlinge relaties en beïnvloeding te ontrafelen en te begrijpen.
     • H101B Het vermogen om uit de veelheid van feiten en gegevens, ook ogenschijnlijk niet gerelateerde, tot een globaal inzicht te komen en een duidelijke samenhang te destilleren.
     • H103B Het reflecteren rond besluitvorming en gehanteerde aanpak, werkmethoden en processen.
     Algemene beroepsgerichte competenties
      Beroepsspecifieke competenties

       SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
       • De student kan een aantal elementaire bedrijfseconomische begrippen toepassen.
       • De student heeft een elementair inzicht in kostprijsberekening in de hotelsector.
       • De student kan een eenvoudig break-evenpunt uitrekenen.
       • De student kan een economisch artikel in de krant lezen.
       • De student beheerst de elementaire aspecten rond kostprijsberekening.

       VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
       Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
       Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Boekhouden/1of Hotelpraktijk/1; Reception en housekeeping/3.

       Andere begincompetenties

       Elementaire kennis van boekhouden.


       LEERINHOUDEN
       • Vraag en aanbod
       • Full costing
       • Activity Based Costing
       • Standaardkostprijs
       • Prijzettingsmethodes
       • Algemene economische lectuur

       STUDIEMATERIAAL
       • C., Holthof, Bedrijfseconomie voor de hotelsector, Garant, Antwerpen/Apeldoorn. 
       • Aanvullende nota's
       • 4 artikels i.v.m. bedrijfseconomie

       WERKVORMEN
       Soort werkvorm    
       hoor- en werkcolleges:

        67

       %
       practicum en oefeningen:

         33

       %

       vormen van groepsleren:

         0

       %
       Verdere toelichting:
       • Hoorcolleges
       • Oefeningensessies (verplichte aanwezigheid, bij afwezigheid worden er minpunten toegekend (per oefensessie een minpunt van 0,5 tot maximum 2 minpunten))

       EVALUATIE

       Eerste examenperiode
       CategorieWeging van categorieën
       examen in de examenreeks100%

       Schriftelijk examen (oefeningen  + theorie (kennisvragen) + 2 vragen uit verplichte lectuur)

       tijd voor examinering
       uren

       4 

       Tweede examenperiode
       CategorieWeging van categorieën
       examen in de examenreeks100%

       Schriftelijk examen ((oefeningen + theorie (kennisvragen)  + 2 vragen uit de lectuur van de artikels))
        
       Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 03/12/2012
       Hotelmanagement - Voltijds modelpakket 2 - Recht II/2
         
       O.O. heeft componenten:Neen
       Afstudeerrichting//Leertraject:Hotelmanagement
       Code:1200100033
       Academiejaar:2012-2013
       Type:kernondersteunend,
       Niveau:uitdiepend
       Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 2 - Module 2
       Contacturen:42
       Aantal studiepunten:3
       Totaal studietijd:78
       Examencontract:mogelijk
       Deliberatie:mogelijk
       Vrijstelling:mogelijk
       Onderwijstaal:
       Lector(en)Roger Frenssen

        

       KORTE OMSCHRIJVING

       Recht is één van de oudste wetenschappen van onze cultuur. Dit opleidingsonderdeel wil een inleiding geven in het burgerlijk- en handelsrecht. Ook wordt aandacht besteed aan de 'Wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming'.

        


       COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
        Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

       Algemene competenties

       • H101A Het vermogen om een situatie in te schatten, op te splitsen in al zijn deelaspecten en te analyseren om de logische structuur, de onderlinge relaties en beïnvloeding te ontrafelen en te begrijpen.
       • H101B Het vermogen om uit de veelheid van feiten en gegevens, ook ogenschijnlijk niet gerelateerde, tot een globaal inzicht te komen en een duidelijke samenhang te destilleren.
       Algemene beroepsgerichte competenties
       • H213C Het in staat zijn de onderneming aan te sturen op domeinen zoals financiën, HRM, juridisch, marketing, kwaliteitszorg ...
       Beroepsspecifieke competenties

        SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN

        De student heeft inzicht in de algemene principes van het burgerlijk- en handelsrecht. Hij kan deze principes formuleren en toepassen.

        De student kan zich oriënteren in de 'Wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming'.


        VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
        Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
        geen

        Andere begincompetenties

        geen


        LEERINHOUDEN

       • Burgerlijk recht
        • Inleiding
        • Zakenrecht
        • Verbintenissenrecht
        • Benoemde overeenkomsten
       • Handelsrecht
        • Inleiding
        • Vennootschapsrecht
       • Wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming

         


       • STUDIEMATERIAAL

        - J. Roodhooft, Praktisch Burgerlijk Recht, Uitgeverij De Boeck, Berchem, 2012.

        - G. Ghysels en J. Roodhooft, Praktisch Handels- en Economisch Recht, Uitgeverij De Boeck, Berchem, 2012.


        WERKVORMEN
        Soort werkvorm    
        hoor- en werkcolleges:

         100

        %
        practicum en oefeningen:

          0

        %

        vormen van groepsleren:

          0

        %
        Verdere toelichting:

         

         


         


        EVALUATIE

        Eerste examenperiode
        CategorieWeging van categorieën
        examen in de examenreeks100%

        Schriftelijk examen waarin zowel naar kennis als naar inzicht wordt gepeild.

        tijd voor examinering
        uren

        2 

        Tweede examenperiode
        CategorieWeging van categorieën
        examen in de examenreeks100%

        Schriftelijk examen waarin zowel naar kennis als naar inzicht wordt gepeild.

         
        Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 03/12/2012
        Hotelmanagement - Voltijds modelpakket 2 - Statistiek m.i.v. excel/2
          
        O.O. heeft componenten:Neen
        Afstudeerrichting//Leertraject:Hotelmanagement
        Code:1200100034
        Academiejaar:2012-2013
        Type:kernondersteunend,
        Niveau:uitdiepend
        Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 2 - Module 2
        Contacturen:28
        Aantal studiepunten:3
        Totaal studietijd:78
        Examencontract:mogelijk
        Deliberatie:mogelijk
        Vrijstelling:mogelijk
        Onderwijstaal:
        Lector(en)Patrick Stroobandt

         

        KORTE OMSCHRIJVING

        Deze cursus is een introductie cursus Statistiek. Wij gebruiken de McClave-methodologie met een sterke nadruk op het begrijpen van de verschillende aspecten van beschrijvende statistiek, met zelfs een korte bespreking van de beginselen van verklarende statistiek. De cursus wordt ondersteund door een electronische leeromgeving waarin toetsen, huistaken en examens gemaakt zullen worden. In de leeromgeving hebben alle studenten toegang tot honderden oefeningen met alle tussenstappen en antwoorden.


        COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
         Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

        Algemene competenties

        • H102A Het op een efficiënte en gestructureerde manier op zoek gaan naar kwalitatieve en kwantitatieve informatie functioneel gebruik makend van ICT mogelijkheden zoals internet, bestandsbeheer en informatieve databanken alsook klassieke informatiekanalen.
        • H106A Het efficiënt en effectief, gestructureerd en onderbouwd, mondeling en/of schriftelijk overbrengen van gegevens, ideeën of meningen aan een bepaald doelpubliek in een correcte taal.
        • H106B Het vlot hanteren en functioneel gebruiken van de verschillende (multi)-media en ICT toepassingen.
        • H107A Het definiëren, opzetten, uitvoeren, analyseren en interpreteren van onderzoek gebruik makend van gepaste methoden en technieken.
        • H108A Het aansturen van het eigen leerproces en gericht zijn op zelfontwikkeling.
        Algemene beroepsgerichte competenties
        • H213C Het in staat zijn de onderneming aan te sturen op domeinen zoals financiën, HRM, juridisch, marketing, kwaliteitszorg ...
        Beroepsspecifieke competenties

         SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
         • De student begrijpt beschrijvende statistiek
         • De student begrijpt de beginselen van verklarende statistiek
         • De student kan excel gebruiken voor beperkte statistische toepassingen
         MEERWAARDE ONDERWIJSTAAL

         Meerwaarde voor de studenten.

         -Het aanleren van taalcompetenties buiten de grenzen van een taalvak.
         -De opleidingsonderdelen die hiervoor in aanmerking komen hebben in de dagdagelijkse praktijk een gangbaar vakjargon in de Engelse taal.
         -Het bestaande cursusmateriaal is in het Engels.
         -De meest gerenommeerde naslagwerken die het onderwerp van dit opleidingsonderdeel beschrijven worden uitgeschreven in het Engels.
         -Alle gangbare softwarepakketten zijn in de Engelse taal.

         Functionaliteit van de opleiding.

         -Internationalisering at home - levende anderstalige omgeving.
         -Een Engelstalig leertraject organiseren waar uitwisselingsstudenten aan kunnen participeren.


         VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
         Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
         Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Toepassingen ICT/3.

         Andere begincompetenties

         Basisbeginselen wiskunde


         LEERINHOUDEN
         • Samenvatten van gegegevens
         • Beschrijven van gegevens 
         • Kansrekenen 
         • Discrete kansverdelingen
         • Continue kansverdelingen
         • Toetsen en betrouwbaarheidsintervallen (elementair) 

         STUDIEMATERIAAL

         'Statistiek, Een inleiding voor het hoger onderwijs' door James McClave, P. George Benson, Terry Sincich , special edition edited by Patrick Stroobandt

         MyMathLab

          


         WERKVORMEN
         Soort werkvorm    
         hoor- en werkcolleges:

          18

         %
         practicum en oefeningen:

           18

         %

         vormen van groepsleren:

           0

         %
         Verdere toelichting:

         geen


         EVALUATIE

         Eerste examenperiode
         CategorieWeging van categorieën
         evaluatie20%
         examen in de examenreeks80%

         Examen op de computer (16/20) - Mocht de PC uitvallen is steeds een schriftelijke versie aanwezig.

         Taken/Toetsen tijdens de module (4/20). Studenten zijn verplicht alle toetsen en huistaken te maken.


         tijd voor examinering
         uren

         2 uren van 50 minuten 

         Tweede examenperiode
         CategorieWeging van categorieën
         examen in de examenreeks100%

         Examen op de computer 20/20
          
         Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 03/12/2012
         Hotelmanagement - Voltijds modelpakket 2 - Personeelsbeleid/3
           
         O.O. heeft componenten:Neen
         Afstudeerrichting//Leertraject:Hotelmanagement
         Code:1200100036
         Academiejaar:2012-2013
         Type:kern,
         Niveau:uitdiepend
         Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 2 - Module 3
         Contacturen:35
         Aantal studiepunten:3
         Totaal studietijd:78
         Examencontract:mogelijk
         Deliberatie:mogelijk
         Vrijstelling:mogelijk
         Onderwijstaal:
         Lector(en)Ludo Verstraete

          

         KORTE OMSCHRIJVING

         In organisaties zijn mensen altijd belangrijk!

         Zelfs in zeer geautomatiseerde bedrijven is de dagelijkse tussenkomst van mensen van essentieel belang om de vereiste resultaten, hoeveelheden, kwaliteit,... en verniewingen te bereiken.

         Zeker in de Horeca maakt uw personeelsbeleid HET verschil.


         COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
          Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

         Algemene competenties

         • H101A Het vermogen om een situatie in te schatten, op te splitsen in al zijn deelaspecten en te analyseren om de logische structuur, de onderlinge relaties en beïnvloeding te ontrafelen en te begrijpen.
         • H101B Het vermogen om uit de veelheid van feiten en gegevens, ook ogenschijnlijk niet gerelateerde, tot een globaal inzicht te komen en een duidelijke samenhang te destilleren.
         • H101C Het vermogen om afstand te nemen van de operationele hier en nu situatie om toekomstgericht alternatieven en opportuniteiten te zien en tot nieuwe conceptuele inzichten te komen.
         • H103B Het reflecteren rond besluitvorming en gehanteerde aanpak, werkmethoden en processen.
         • H105A Het motiveren en sturen van mensen om efficiënt samen aan iets te werken en dat tot een goed eindresultaat te brengen.
         • H105E Het hanteren van een effeciënte conflictbehandeling.
         • H106C Het beheersen van zowel verbale als non-verbale communicatie.
         • H108A Het aansturen van het eigen leerproces en gericht zijn op zelfontwikkeling.
         Algemene beroepsgerichte competenties
         • H213C Het in staat zijn de onderneming aan te sturen op domeinen zoals financiën, HRM, juridisch, marketing, kwaliteitszorg ...
         Beroepsspecifieke competenties

          SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
          • De student ziet het belang in van een goed Personeelsbeleid voor het functioneren van zowel medewerkers en organisatie
          • De student heeft inzicht in het omgaan, organiseren, leiden, motiveren…van medewerkers in een organisatie zowel vanuit de positie van medewerker, lijnmanager als deze van HR-manager. 
          • De student heeft inzicht in de voornaamste deelaspecten van het personeelsbeleid en in hun onderlinge samenhang.
          • De student ontwikkelt een kritische kijk op de verschillende visies, theorieën en modellen van het HRM

          VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
          Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
          geen

          Andere begincompetenties
          • Algemeen inzicht in het functioneren van een organisatie en aanvoelen van de basisverwachtingen van mensen in hun functioneren als werknemer.
          • De student kan zelsfandig informatie verwerven en verwerken om problemen op te lossen.
          • de student beschikt over de cognitieve vaardigheden om conclusies te trekken uit ogenschijnlijk niet samenhangende gegevens. 
          • Communicatieve en interpersoonlijke vaardigheden.

          LEERINHOUDEN
          • Aan de hand van een algemene kadering van het Personeels en HR gebeuren wordt ingegaan op een aantal essentiële denkmodellen
           • De toegevoegde waarde van HRM
           • Personeelsbeleid wordt steeds gevoerd in een  organisatie 
           • Competentiemanagement
          • De fundamentele processen een activiteiten worden toegelicht aan de hand van:
           • Instroom:
           • Doorstroom
           • Uitstroom

          STUDIEMATERIAAL
          • Cursus Personeelsbeleid (Universitas)
          • Teksten
          • Oefeningen (geen examenstof)
          • eigen nota's op basis van de hoorcolleges

          WERKVORMEN
          Soort werkvorm    
          hoor- en werkcolleges:

           100

          %
          practicum en oefeningen:

            0

          %

          vormen van groepsleren:

            0

          %
          Verdere toelichting:
          Hoorcolleges met vraag en leergesprekken waarbij de inbreng van de student ten zeerste aangemoedigd wordt. Het nemen van nota voor een  persoonlijke verwerking van de curus is essentieel.

          EVALUATIE

          Eerste examenperiode
          CategorieWeging van categorieën
          examen in de examenreeks100%

          Mondeling examen van 15min met schriftelijke voorbereidingstijd.

          Evaluatie gericht op inzicht in de belangrijke thema's en hun onderlinge samenhang. De student dient aan te tonen, door middel van voorbeelden of eigen taal de materie te beheersen en te kunnen toepassen.


          tijd voor examinering
          uren

          3 

          Tweede examenperiode
          CategorieWeging van categorieën
          examen in de examenreeks100%

          Schriftelijk examen

          Evaluatie gericht op inzicht in de belangrijke thema's en hun onderlinge samenhang. De student dient aan te tonen, door middel van voorbeelden of eigen taal de materie te beheersen en te kunnen toepassen.

           
          Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 22/02/2013
          Hotelmanagement - Voltijds modelpakket 2 - Bedrijfsorganisatie/3
            
          O.O. heeft componenten:Neen
          Afstudeerrichting//Leertraject:Hotelmanagement
          Code:1200100037
          Academiejaar:2012-2013
          Type:kern,
          Niveau:uitdiepend
          Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 2 - Module 3
          Contacturen:28
          Aantal studiepunten:3
          Totaal studietijd:78
          Examencontract:mogelijk
          Deliberatie:mogelijk
          Vrijstelling:mogelijk
          Onderwijstaal:
          Lector(en)Ludo Verstraete

           

          KORTE OMSCHRIJVING

          Organisaties zijn cruciaal in ons dagelijks leven zowel privé als beroepsmatig. We komen in aanraking met organisaties als werkgever, werknemer, klant, leveranciers, ....

          Bedoeling van deze cursus is een kader te bieden voor het analyseren / begrijpen en beinvloeden / veranderen van organisaties. Een kader dat je vanuit verschillende gezichtspunten: manager, medewerker, collega, concurrent, ... kan gebruiken.


          COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
           Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

          Algemene competenties

          • H101A Het vermogen om een situatie in te schatten, op te splitsen in al zijn deelaspecten en te analyseren om de logische structuur, de onderlinge relaties en beïnvloeding te ontrafelen en te begrijpen.
          • H101B Het vermogen om uit de veelheid van feiten en gegevens, ook ogenschijnlijk niet gerelateerde, tot een globaal inzicht te komen en een duidelijke samenhang te destilleren.
          • H101C Het vermogen om afstand te nemen van de operationele hier en nu situatie om toekomstgericht alternatieven en opportuniteiten te zien en tot nieuwe conceptuele inzichten te komen.
          • H102A Het op een efficiënte en gestructureerde manier op zoek gaan naar kwalitatieve en kwantitatieve informatie functioneel gebruik makend van ICT mogelijkheden zoals internet, bestandsbeheer en informatieve databanken alsook klassieke informatiekanalen.
          • H102B Het aanwenden van relaties en netwerken in functie van het verzamelen en delen van informatie.
          • H103B Het reflecteren rond besluitvorming en gehanteerde aanpak, werkmethoden en processen.
          • H103C Het met de nodige kritische zin bekijken van (tussen)resultaten en daar waar nodig verbeteringen en alternatieven aan brengen.
          • H104A Pro-actief handelen, het afstand nemen van bestaande ideeën en opvattingen, het zelf nemen van initiatieven.
          • H104B Het identificeren van problemen en opportuniteiten, alternatieven overwegen en het genereren van geschikte oplossingen.
          • H104E Het controleren van voortgang en resultaten, het coördineren van het werkproces of een project en bijsturen waar nodig om een zo optimaal mogelijk resultaat te bekomen.
          • H105A Het motiveren en sturen van mensen om efficiënt samen aan iets te werken en dat tot een goed eindresultaat te brengen.
          • H105B Het naar voor brengen van standpunten of beslissing en deze verdedigen/beargumenteren.
          • H105C Het nemen van initiatief en verantwoordelijkheid m.b.t. de werking en de permanente verbetering van de organisatie.
          • H106A Het efficiënt en effectief, gestructureerd en onderbouwd, mondeling en/of schriftelijk overbrengen van gegevens, ideeën of meningen aan een bepaald doelpubliek in een correcte taal.
          • H106C Het beheersen van zowel verbale als non-verbale communicatie.
          • H106D In contacten met stakeholders efficiënt kunnen vergaderen, onderhandelen, bemiddelen, overtuigen ...
          • H109A Het constructief kunnen omgaan met spanningen en conflicten.
          • H110G Het hanteren van een correct tijdsmanagement.
          • H110I Het ontwikkelen van een beroepshouding met aandacht voor houding en voorkomen, normatief-culturele aspecten, respect voor anderen, beroepsethiek en -deontologie.
          Algemene beroepsgerichte competenties
          • H213C Het in staat zijn de onderneming aan te sturen op domeinen zoals financiën, HRM, juridisch, marketing, kwaliteitszorg ...
          Beroepsspecifieke competenties

           SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
           • De student ziet het belang en de evolutie van een organisatiestructuur.
           • De student heeft inzicht in het analyseren van een organisatie, vaststellen van knelpunten, voorstellen van veranderingen en de opvolging ervan.  
           • De student heeft inzicht in de voornaamste deelaspecten van een organisatie en in hun onderlinge samenhang.
           • De student ontwikkelt een kritische, praktische kijk op de verschillende visies, theorieën, leest op een kritische wijze de betrokken maandbladen en literatuur

           VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
           Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
           geen

           Andere begincompetenties

           Basisinzicht in de structuur en de werking van een organisatie.

           Het vermogen om zelfstandig informatie te verwerken en te verwerven.

           De cognitieve vaardigheden om conclusies te trekken uit ogenschijnlijk niet gerelateerde informatie.

           Hij/zij werkt samen met anderen om inzichten te verwerven en te delen.


           LEERINHOUDEN
           • Werkcolleges rond de thema’s: Het denken in systemen en modellen als grondslag voor modern management. Missie, visie en beliefs. Intern Ondernemen. Ontwikkelingsfasen van het bedrijf. Ontwikkelingsstadia van organisaties. Structuur. Cultuur. Hoe veranderingen aanvaardbaar maken voor de medewerkers?
           • Groepswerk: Maak een audit voor een bestaande organisatie uit de sector.  =Analyse  van de huidige organisatie en personeelsbeleid met reflectie en kritische bespreking (alternatieven, verantwoording van keuzes en beslissingen,…) gefundeerd vanuit literatuur.

           STUDIEMATERIAAL
           Cursus (=bundeling van teksten) (Universitas); aan te vullen met eigen nota's uit de hoorcolleges
           WERKVORMEN
           Soort werkvorm    
           hoor- en werkcolleges:

            50

           %
           practicum en oefeningen:

             0

           %

           vormen van groepsleren:

             50

           %
           Verdere toelichting:
           • 50% van de tijd gaat aan hoorcolleges met ruime tijd voor vraag en leergesprekken.
           • 50% van de tijd wordt besteed aan coaching van het groepswerk met verplichte aanwezigheid van alle groepsleden.

           EVALUATIE

           Eerste examenperiode
           CategorieWeging van categorieën
           evaluatie50%
           examen in de examenreeks50%

           • 10 punten op de presentatie en verdediging van het groepswerk over de 7weken; Een peer assessment van het groepswerking wordt afgenomen. Per onwettige afwezigheid tijdens de groepsbijeenkomsten wordt 1 punt afgetrokken.
           • 10 punten op schriftelijk examen.

           tijd voor examinering
           uren

           1 

           Tweede examenperiode
           CategorieWeging van categorieën
           examen in de examenreeks100%

           Schriftelijk examen op 20 punten
            
           Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 22/02/2013
           Hotelmanagement - Voltijds modelpakket 2 - Recht II/3
             
           O.O. heeft componenten:Neen
           Afstudeerrichting//Leertraject:Hotelmanagement
           Code:1200100038
           Academiejaar:2012-2013
           Type:kernondersteunend,
           Niveau:uitdiepend
           Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 2 - Module 3
           Contacturen:28
           Aantal studiepunten:3
           Totaal studietijd:78
           Examencontract:mogelijk
           Deliberatie:mogelijk
           Vrijstelling:mogelijk
           Onderwijstaal:
           Lector(en)Dominique Bogman

            

           KORTE OMSCHRIJVING
           Het opleidingsonderdeel beoogt studenten voor te bereiden op tewerkstelling in de Hotelsector (en aanverwante sectoren), waarbij de juridische context een niet onbelangrijke rol speelt . Door middel van het aanleren van theoretische kennis in arbeidsrecht en sociale zekerheid en aan de hand van eenvoudige praktijk gevallen wordt dit aangebracht

           COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
            Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

           Algemene competenties

           • H101A Het vermogen om een situatie in te schatten, op te splitsen in al zijn deelaspecten en te analyseren om de logische structuur, de onderlinge relaties en beïnvloeding te ontrafelen en te begrijpen.
           • H101B Het vermogen om uit de veelheid van feiten en gegevens, ook ogenschijnlijk niet gerelateerde, tot een globaal inzicht te komen en een duidelijke samenhang te destilleren.
           • H105B Het naar voor brengen van standpunten of beslissing en deze verdedigen/beargumenteren.
           • H108A Het aansturen van het eigen leerproces en gericht zijn op zelfontwikkeling.
           Algemene beroepsgerichte competenties
           • H211A Het vertonen van een uitgesproken klantgerichtheid en het hanteren van een passend stakeholdermanagement.
           • H213C Het in staat zijn de onderneming aan te sturen op domeinen zoals financiën, HRM, juridisch, marketing, kwaliteitszorg ...
           Beroepsspecifieke competenties

            SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
            • De student is in staat de voornaamste onderdelen van het individueel arbeidsrecht te plaatsen in een arbeidsrechtelijke situatie in de horecasector. Hij erkent een eenvoudig arbeidsrechtelijk probleem en kan hiervoor een oplossing bieden als medewerker van een hotel of aanverwant bedrijf. Verder heeft hij een passieve kennis van de instituten van de sociale zekerheid.
            • De student kent de terminologie van het arbeidsrecht;
            • De student maakt een inschatting van een problematiek in een arbeidsrechtelijk conflict en handelt als tweedelijnmedewerker;
            • De student is autonoom in staat een eenvoudig arbeidsrechtelijk probleem op te lossen.

            VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
            Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
            geen

            Andere begincompetenties
            taalvaardigheid in het Nederlands
            LEERINHOUDEN
            • Het collectieve arbeidsrecht.
            • Het individuele arbeidsrecht:
             • het ontstaan (de selectie en werving) van een arbeidscontract; de soorten en formaliteiten;
             • de verplichting van werkgever en werknemer;
             • de schorsing van de arbeidsovereenkomst;
             • de beëindiging van de arbeidsovereenkomst;
             • de arbeidsreglementering
             • het educatieve verlof; Het Fonds voor sluiting van onderneming.
            • De sociale zekerheid:
             • het ontstaan en de financiering ervan;
             • de verschillende instituten van de sociale zekerheid
            • De arbeidsongevallen;
            • De oplossing van geschillen;
            • Het statuut van de zelfstandige;
            • De opgave van de administratieve formaliteiten van de werkgever;

            STUDIEMATERIAAL

            Praktisch Sociaal recht (van Frans D'Hertefelt) uitgegeven door DE BOECK


            WERKVORMEN
            Soort werkvorm    
            hoor- en werkcolleges:

             27

            %
            practicum en oefeningen:

              9

            %

            vormen van groepsleren:

              0

            %
            Verdere toelichting:
            • Hoorcollege met praktische vraagstellingen na elk hoofdstuk;
            • Concrete cases worden besproken en fictieve worden opgelost;
            • Een groepsopdracht wordt opgegeven.

            EVALUATIE

            Eerste examenperiode
            CategorieWeging van categorieën
            examen in de examenreeks100%

            Schriftelijk (20 punten en elke vraag 5 punten) met een inzichtsvraag, terminologie (5 termen), een kennisvraag, een toepassing of casus.

            tijd voor examinering
            uren

            0 

            Tweede examenperiode
            CategorieWeging van categorieën
            examen in de examenreeks100%

            Schriftelijk (20 punten en elke vraag 5 punten) met een inzichtsvraag, terminologie (5 termen), een kennisvraag, een toepassing of casus.

             
            Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 22/02/2013
            Hotelmanagement - Voltijds modelpakket 2 - Management vaardigheden/3&4
              
            O.O. heeft componenten:Neen
            Afstudeerrichting//Leertraject:Hotelmanagement
            Code:1200100039
            Academiejaar:2012-2013
            Type:kern,
            Niveau:uitdiepend
            Periode binnen het modeltraject:DEEL2_M34
            Contacturen:28
            Aantal studiepunten:3
            Totaal studietijd:78
            Examencontract:mogelijk
            Deliberatie:mogelijk
            Vrijstelling:mogelijk
            Onderwijstaal:
            Lector(en)Patrick Homblé

             

            KORTE OMSCHRIJVING

            In deze cursus komen de verschillende managersrollen met de bijhorende vaardigheden aan bod.

            Zowel theoretisch inzicht als het toepassen van deze vaardigheden zijn aan de orde.


            COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
             Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

            Algemene competenties

            • H101A Het vermogen om een situatie in te schatten, op te splitsen in al zijn deelaspecten en te analyseren om de logische structuur, de onderlinge relaties en beïnvloeding te ontrafelen en te begrijpen.
            • H101B Het vermogen om uit de veelheid van feiten en gegevens, ook ogenschijnlijk niet gerelateerde, tot een globaal inzicht te komen en een duidelijke samenhang te destilleren.
            • H103A Het vermogen om zijn eigen mogelijkheden, grenzen, beperkingen en tekortkomingen te kunnen inschatten en bijsturen.
            • H103B Het reflecteren rond besluitvorming en gehanteerde aanpak, werkmethoden en processen.
            • H104B Het identificeren van problemen en opportuniteiten, alternatieven overwegen en het genereren van geschikte oplossingen.
            • H105A Het motiveren en sturen van mensen om efficiënt samen aan iets te werken en dat tot een goed eindresultaat te brengen.
            • H105B Het naar voor brengen van standpunten of beslissing en deze verdedigen/beargumenteren.
            • H105C Het nemen van initiatief en verantwoordelijkheid m.b.t. de werking en de permanente verbetering van de organisatie.
            • H105D Het vermogen om aan individuen en/of de groepen ondersteuning te bieden alsook een luisterend oor, in functie van vooruitgang, efficiëntie en productiviteit.
            • H105E Het hanteren van een effeciënte conflictbehandeling.
            • H105F Het delegeren van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden met aandacht voor de competenties van de personen.
            • H106D In contacten met stakeholders efficiënt kunnen vergaderen, onderhandelen, bemiddelen, overtuigen ...
            • H108A Het aansturen van het eigen leerproces en gericht zijn op zelfontwikkeling.
            • H108B Het verbreden en verdiepen van de eigen competenties door zelfstudie en deskundigheidsontwikkeling.
            • H110B Het kunnen omgaan met stress.
            • H110G Het hanteren van een correct tijdsmanagement.
            • H110I Het ontwikkelen van een beroepshouding met aandacht voor houding en voorkomen, normatief-culturele aspecten, respect voor anderen, beroepsethiek en -deontologie.
            Algemene beroepsgerichte competenties
            • H211A Het vertonen van een uitgesproken klantgerichtheid en het hanteren van een passend stakeholdermanagement.
            • H211C Het hebben van aandacht voor en het gepast reageren op veranderingen in de maatschappij.
            • H213A Vanuit een visie een strategie kunnen uitstippelen.
            Beroepsspecifieke competenties

             SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
             • De student ontwikkelt sociale vaardigheden en leiderschapscompetenties.
             • De student  leert reflecteren.
             • De student heeft inzicht in de 8 managersrollen uit het concurrerend waardemodel, nl: de mentorrol, de stimulatorrol, de coördinatorrol, de bestuurdersrol, de producentenrol, de bemiddelaarsrol, de innovatorrol.
             • Hij heeft kennis en inzicht in de belangrijkste vaardigheden bij elke rol.
             • Hij kan de eigen competenties voor elk van de 8 rollen juist inschatten en deze ook verder ontwikkelen.
             • Hij kan deze competenties zelfbewust en kritisch toepassen.

             VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
             Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
             geen

             Andere begincompetenties
             geen
             LEERINHOUDEN
             • Evolutie van managementmodellen
             • De mentorrol
             • De stimulatorrol
             • De controleursrol
             • De coördinatorrol
             • De bestuurdersrol
             • De producentenrol
             • De bemiddelaarsrol
             • De innovatorrol

             STUDIEMATERIAAL
             Management. (11° editie) -   Stephen P. Robbins & Marry Coulter
             WERKVORMEN
             Soort werkvorm    
             hoor- en werkcolleges:

              29

             %
             practicum en oefeningen:

               7

             %

             vormen van groepsleren:

               0

             %
             Verdere toelichting:
             • hoor- en werkcollege
             • onderwijsleergesprek
             • zelfstudie
             • reflexie
             • cases
             • rollenspel

             EVALUATIE

             Eerste examenperiode
             CategorieWeging van categorieën
             evaluatie25%
             examen in de examenreeks75%

             • 5 punten op oefeningen, opdrachten, actieve deelname tijdens de lessen (gebundeld in de "persoonlijke opdracht")
             • 15 punten op het examen, waarbij zowel kennis, inzicht als toepassingsniveau aan bod komt.

             tijd voor examinering
             uren

             2 

             Tweede examenperiode
             CategorieWeging van categorieën
             evaluatie25%
             examen in de examenreeks75%

             • 5 punten van de persoonlijke opdracht (zie 1°zittijd) 
             • 15 punten op het examen, waarbij zowel kennis, inzicht als toepassingsniveau aan bod komt.
              
             Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 06/03/2013
             Hotelmanagement - Voltijds modelpakket 2 - Integrale kwaliteitszorg/4
               
             O.O. heeft componenten:Neen
             Afstudeerrichting//Leertraject:Hotelmanagement
             Code:1200100042
             Academiejaar:2012-2013
             Type:kern,
             Niveau:uitdiepend
             Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 2 - Module 4
             Contacturen:28
             Aantal studiepunten:3
             Totaal studietijd:78
             Examencontract:mogelijk
             Deliberatie:mogelijk
             Vrijstelling:mogelijk
             Onderwijstaal:
             Lector(en)Geert Bruggeman

              

             KORTE OMSCHRIJVING

             De (goede) chef in zijn eenmanszaak luistert perfect naar zijn klanten, kent zijn klanten door en door, en speelt op de juiste manier in op hun onuitgesproken wensen en verwachtingen. Wordt de zaak groter, dan loopt men het risico niet 'dicht genoeg' meer bij de klant te staan, en niet goed meer te 'luisteren'. Bovendien krijgt de organisatie ondertussen steeds meer stakeholders om mee rekening te houden. Goede afspraken, goede planning moeten dan het leveren van kwaliteit waarborgen.

             Uiteindelijk dient de kwaliteitszorg in bedrijven alle domeinen te omvatten: planning/ontwerp van een product op basis van de beschrijving ervan door de marketingafdeling (doel, richt-prijs, behoeften die moeten worden ingevuld,…) en door de uitvoerende afdeling(en) (technische aspecten, transport, inhoud van een dienstenpakket,…), productie en distributie (stockering en transport) en/of verloop van de dienstverlening (check-in bvb, maar ook facturatie,…), en ook de nazorg (behandeling van klachten,…). En dan zijn er nog de inkoop, de boekhouding, het onderhoud, het HRM en ga zo maar door, alles moet kwalitatief zijn.

             Grote bedrijven hebben vaak een eigen kwaliteitszorgsysteem in de loop der jaren uitgebouwd (Compass Group, Sodexho, …). Om zelf een goede kwaliteitszorg uit te bouwen kan men ook gebruik maken van normen, modellen, systemen.  ISO 9000, TQM of IKZ en EFQM bvb, maar ook IFS, BRC, …. Elk bestaand kwaliteitssysteem heeft zijn eigen 'karakter', zijn 'eigenheid'. Zelfs als men een bepaald systeem kiest, moet de uitwerking ervan 'bedrijfseigen' zijn, waardoor het uiteindelijk ook een eigen systeem wordt. We bekijken wat de verschillende systemen te bieden hebben.

             Voor het succesvol ‘meedraaien’ in een kwaliteitszorgsysteem is het belangrijk een kwaliteitsgerichte mentaliteit verkrijgen (willen werken aan kwaliteit) en inzicht hebben in (en ook openstaan voor) methodiek (systematisch werken). Dat is dan ook een van de doelstellingen van deze cursus. Het is niet de bedoeling om via deze cursus 'kwaliteitsysteemontwerpers' te maken. De verschillende systemen tot op het bot analyseren en in staat zijn er eentje op te zetten, is dus niet de doelstelling. Maar, door het bekijken van een aantal systemen krijgen we inzicht in de werking van een kwaliteitssysteem. En door een aantal deelaspecten verder uit te diepen, moet het mogelijk zijn zich in een bestaand kwaliteitssysteem snel thuis te voelen, en vlot te kunnen 'meedraaien' of zelfs verbeteringen aan te brengen.


             COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
              Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

             Algemene competenties

             • H101A Het vermogen om een situatie in te schatten, op te splitsen in al zijn deelaspecten en te analyseren om de logische structuur, de onderlinge relaties en beïnvloeding te ontrafelen en te begrijpen.
             • H101B Het vermogen om uit de veelheid van feiten en gegevens, ook ogenschijnlijk niet gerelateerde, tot een globaal inzicht te komen en een duidelijke samenhang te destilleren.
             • H101C Het vermogen om afstand te nemen van de operationele hier en nu situatie om toekomstgericht alternatieven en opportuniteiten te zien en tot nieuwe conceptuele inzichten te komen.
             • H102A Het op een efficiënte en gestructureerde manier op zoek gaan naar kwalitatieve en kwantitatieve informatie functioneel gebruik makend van ICT mogelijkheden zoals internet, bestandsbeheer en informatieve databanken alsook klassieke informatiekanalen.
             • H102C Het gebruiken van geschikte tools: al dan niet elektronische informatie-, communicatie- en organisatietechnieken.
             • H103A Het vermogen om zijn eigen mogelijkheden, grenzen, beperkingen en tekortkomingen te kunnen inschatten en bijsturen.
             • H103B Het reflecteren rond besluitvorming en gehanteerde aanpak, werkmethoden en processen.
             • H103C Het met de nodige kritische zin bekijken van (tussen)resultaten en daar waar nodig verbeteringen en alternatieven aan brengen.
             • H104B Het identificeren van problemen en opportuniteiten, alternatieven overwegen en het genereren van geschikte oplossingen.
             • H104C Het efficiënt opmaken van een actieplan met duidelijke doelen, prioriteiten, timing, middelen, mensen, methodieken ...
             • H104D Het beheersen en hanteren van technieken in het kader van projectwerking (quality tools, out-of-the-box denken, creatieve denktechnieken ...)
             • H104E Het controleren van voortgang en resultaten, het coördineren van het werkproces of een project en bijsturen waar nodig om een zo optimaal mogelijk resultaat te bekomen.
             • H105B Het naar voor brengen van standpunten of beslissing en deze verdedigen/beargumenteren.
             • H105C Het nemen van initiatief en verantwoordelijkheid m.b.t. de werking en de permanente verbetering van de organisatie.
             • H106A Het efficiënt en effectief, gestructureerd en onderbouwd, mondeling en/of schriftelijk overbrengen van gegevens, ideeën of meningen aan een bepaald doelpubliek in een correcte taal.
             • H106D In contacten met stakeholders efficiënt kunnen vergaderen, onderhandelen, bemiddelen, overtuigen ...
             • H108A Het aansturen van het eigen leerproces en gericht zijn op zelfontwikkeling.
             • H108B Het verbreden en verdiepen van de eigen competenties door zelfstudie en deskundigheidsontwikkeling.
             • H109C Het vermogen om als volwaardig groepslid efficiënt en effectief samen te werken.
             • H110C Het opnemen van verantwoording betreffende eigen handelen.
             • H110D Het voor zichzelf stellen van uitdagende doelstellingen en actief gericht zijn op het behalen van steeds betere resultaten. De gedrevenheid om in te grijpen bij tegenvallende resultaten.
             • H110G Het hanteren van een correct tijdsmanagement.
             Algemene beroepsgerichte competenties
             • H211A Het vertonen van een uitgesproken klantgerichtheid en het hanteren van een passend stakeholdermanagement.
             • H211B Het hanteren van de regels van duurzaam ondernemen.
             • H211C Het hebben van aandacht voor en het gepast reageren op veranderingen in de maatschappij.
             • H213A Vanuit een visie een strategie kunnen uitstippelen.
             • H213B Het kunnen vertalen van strategische doelstellingen van de onderneming naar de departementale context en het team.
             • H213C Het in staat zijn de onderneming aan te sturen op domeinen zoals financiën, HRM, juridisch, marketing, kwaliteitszorg ...
             Beroepsspecifieke competenties
             • H314 Het kunnen implemeteren van sectorspecifieke organisatievormen en kwaliteitssystemen.
             • H316 Het vertrouwd zijn met en het kunnen toepassen van de specifieke hospitality terminologie en dit in meerdere vreemde talen.
             • H317 Het analyseren en interpreteren van bestaande F&B-operaties en het toepassen van verbeteringen met het oog op een optimaal bedrijfsresultaat, rekeninghoudend met recente inzichten en nieuwe technologieën in de hospitality industry.
             • H318 Het analyseren en interpreteren van bestaande rooms division-operaties en het toepassen van verbeteringen met het oog op een optimaal bedrijfsresultaat, rekeninghoudend met recente inzichten en nieuwe technologieën in de hospitality industry.
             • H319 Het herkennen en bijhouden van de evoluties in de hospitalitysector en deze kunnen implementeren.
             • H324 Het managen van gastvrijheidsoperaties.
             • H325 Het bezitten van een gastvrije en dienstverlenende instelling.

             SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
             • De student heeft kennis en inzicht in de belangrijkste systemen en –technieken m.b.t. kwaliteitsmanagement en aanverwanten.
             • De student kan de organisatie beschrijven in processen en deze analyseren in functie van de resultaten beoogd door de organisatie en de verwachtingen van klanten of andere belanghebbenden (stakeholders).
             • De student kan allerhande situaties “meten” en “in cijfers uitdrukken”.
             • De student is in staat Quality tools  en andere technieken waar nuttig, nodig en mogelijk, creatief toe te passen in functie van (systematische) procesverbetering en met aandacht voor het beoogde resultaat.
             • De student kan zelfstandig een project definiëren, plannen, organiseren, opvolgen en evalueren in het kader van klantenverwachtingen- en tevredenheid, product- en proceskwaliteit enz.
             • De student toont zin voor initiatief en stelt zich verantwoordelijk en creatief op als teamspeler in de permanente verbetering van de organisatie.

              


             VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
             Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
             Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je je ook inschrijven voor Inrichting en uitrusting II/1; Personeelsbeleid/3 en Oriëntatie op de sector/1

             Andere begincompetenties

             Opleidingsonderdelen die vooraf dienen gevolgd te zijn:

             Inrichting en uitrusting (module 5, Hygiëne en HACCP)

              

             Werken in teamverband.

             Bereidheid tot zelfstudie.

             Basiskennis E,F,D.

             Basiskennis Word, Excel + zoeken op, en werken via, internet en Blackboard. 


             LEERINHOUDEN
             • Kwaliteit
             • Kwaliteitsbeïnvloedende factoren (productkwaliteit (ook link met hygiëne), kwaliteit van diensten, klanttevredenheid,…)
             • Kwaliteitsmanagementsystemen zoals ISO 9000, EFQM, IKZ / TQM, BRC, IFS, ISO 22000 enz.
             • Six Sigma, Projectmanagement, Lean en andere technieken zoals Benchmarking, Auditing, Hoshin enz.,...
             • Quality Tools
             • Klantgerichtheid, stakeholdermanagement.
             • Duurzaam Ondernemen
             • Milieubeheer (met ISO 14000 e.a.  (nadruk op inkadering in globaal kwaliteitsmanagement)).
             • Veiligheid- en risicomanagement. 

             STUDIEMATERIAAL
             • Cursus 'Integrale Kwaliteitszorg' van Geert Bruggeman (BRU). Verkrijgbaar via Universitas.
             • Eigen nota’s.
             • Oplossingen van oefeningen en commentaren (Blackboard).
             • Didactisch materiaal.
             • Relevante websites rond kwaliteitsmanagement.
             • Kennisoverdracht tijdens groepswerk in werkcolleges (wisselende samenstelling groepen).

             WERKVORMEN
             Soort werkvorm    
             hoor- en werkcolleges:

              24

             %
             practicum en oefeningen:

               12

             %

             vormen van groepsleren:

               

             %
             Verdere toelichting:

             Naast hoorcolleges en individuele of klassikale oefeningen en opdrachten wordt naargelang de omstandigheden ook gewerkt met: 

             • Teksten uit vakliteratuur als inspiratiebron of werkmateriaal voor oefeningen (teksten kunnen anderstalig zijn (E, F,D)).
             • Gastgesprekken (onder voorbehoud).
             • Discussieforum op Blackboard.
             • Extra oefeningen (Vrijblijvend. Via Blackboard)
             • Coaching (groepswerk), begeleiding (individueel) en feedback op taken en oefeningen (Blackboard of e-mail).

              


             EVALUATIE

             Eerste examenperiode
             CategorieWeging van categorieën
             evaluatie20%
             examen in de examenreeks80%

             • Evaluatie van klassikale oefeningen (in groep of individueel) (m.a.w. aanwezigheid verplicht, anders geen punten!). Evaluatie naar aanpak, inhoud, creativiteit en kritische zin. (20%)
             • Schriftelijk examen (1/4 parate kennis, 1/4 inzichtsvragen, 1/2 toepassingsvragen), zowel open vragen, meerkeuzevragen als casusvragen. (80%) Dit examen is voor het grootste deel gebaseerd op een casus.

             tijd voor examinering
             uren

             2 

             Tweede examenperiode
             CategorieWeging van categorieën
             examen in de examenreeks100%

             Schriftelijk examen (1/4 parate kennis, 1/4 inzichtsvragen, 1/2 toepassingsvragen) (100%) Dit examen is voor het grootste deel gebaseerd op een casus.
              
             Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 06/05/2013
             Hotelmanagement - Voltijds modelpakket 2 - Databeheer/4
               
             O.O. heeft componenten:Neen
             Afstudeerrichting//Leertraject:Hotelmanagement
             Code:1200100043
             Academiejaar:2012-2013
             Type:kern,
             Niveau:uitdiepend
             Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 2 - Module 4
             Contacturen:28
             Aantal studiepunten:3
             Totaal studietijd:78
             Examencontract:mogelijk
             Deliberatie:mogelijk
             Vrijstelling:mogelijk
             Onderwijstaal:
             Lector(en)Els Castelyns
             Ingrid Vanstraelen

              

             KORTE OMSCHRIJVING
             In het vak Databeheer leert de student gegevens structureren en opvragen in een professioneel databasesysteem meer bepaald het Front Office pakket Fidelio. Na het aanleren van de basistechnieken aan de hand van praktische voorbeelden en enkele eenvoudige oefeningen, worden concrete cases uitgewerkt. Uiteraard worden typische problemen zoals overboeking, vuile kamers en veeleisende klanten niet uit de weg gegaan. Er wordt dan ook verwacht dat de student zeer creatief diplomatische oplossingen kan bedenken. In deze module gebruikt de student ook de meer gevorderde functies van Word zoals mailings maken, etiketten drukken en koppelingen maken met andere pakketten. Er wordt ook aandacht besteed aan de uitwisseling van gegevens tussen de verschillende Office-pakketten en Fidelio. Kortom het praktische werk dat een werknemer in een hotelomgeving dagelijks kan gebruiken.

             COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
              Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

             Algemene competenties

             • H101A Het vermogen om een situatie in te schatten, op te splitsen in al zijn deelaspecten en te analyseren om de logische structuur, de onderlinge relaties en beïnvloeding te ontrafelen en te begrijpen.
             • H101B Het vermogen om uit de veelheid van feiten en gegevens, ook ogenschijnlijk niet gerelateerde, tot een globaal inzicht te komen en een duidelijke samenhang te destilleren.
             • H102A Het op een efficiënte en gestructureerde manier op zoek gaan naar kwalitatieve en kwantitatieve informatie functioneel gebruik makend van ICT mogelijkheden zoals internet, bestandsbeheer en informatieve databanken alsook klassieke informatiekanalen.
             • H102C Het gebruiken van geschikte tools: al dan niet elektronische informatie-, communicatie- en organisatietechnieken.
             • H103C Het met de nodige kritische zin bekijken van (tussen)resultaten en daar waar nodig verbeteringen en alternatieven aan brengen.
             • H104B Het identificeren van problemen en opportuniteiten, alternatieven overwegen en het genereren van geschikte oplossingen.
             • H104E Het controleren van voortgang en resultaten, het coördineren van het werkproces of een project en bijsturen waar nodig om een zo optimaal mogelijk resultaat te bekomen.
             • H106B Het vlot hanteren en functioneel gebruiken van de verschillende (multi)-media en ICT toepassingen.
             • H108A Het aansturen van het eigen leerproces en gericht zijn op zelfontwikkeling.
             • H108B Het verbreden en verdiepen van de eigen competenties door zelfstudie en deskundigheidsontwikkeling.
             • H110C Het opnemen van verantwoording betreffende eigen handelen.
             • H110D Het voor zichzelf stellen van uitdagende doelstellingen en actief gericht zijn op het behalen van steeds betere resultaten. De gedrevenheid om in te grijpen bij tegenvallende resultaten.
             • H110E Het vermogen om in uiteenlopende omstandigheden beslissingen te nemen.
             • H110F Het vermogen liever uit zichzelf te beginnen dan passief af te wachten.
             • H110G Het hanteren van een correct tijdsmanagement.
             • H110I Het ontwikkelen van een beroepshouding met aandacht voor houding en voorkomen, normatief-culturele aspecten, respect voor anderen, beroepsethiek en -deontologie.
             Algemene beroepsgerichte competenties
             • H211A Het vertonen van een uitgesproken klantgerichtheid en het hanteren van een passend stakeholdermanagement.
             Beroepsspecifieke competenties
             • H315 Het vlot hanteren en functioneel kunnen toepassen van hotel- en horecaspecifieke software.
             • H324 Het managen van gastvrijheidsoperaties.

             SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
             • De student concretiseert de aangeleerde kennis en technieken in oefeningen en kan deze op zelfstandige basis oplossen.
             • De student transformeert en integreert de zoekstrategieën aangeleerd binnen Excel en Access binnen een geautomatiseerde briefwisseling.
             • De student concretiseert de verworven kennis van de verschillende Office pakketten door gegevens uit te wisselen tussen de verschillende pakketten.
             • De student beoordeelt het FO systeem op efficiëntie en effectiviteit en kan aldus de instellingen van dit pakket begrijpen, interpreteren en instellen.
             •  De student analyseert informatiestromen en maakt/organiseert in de Front Office module  individuele, agent- en groepsreservaties.
             • De student is vaardig in commerciële technieken en weet een juiste prijssetting te hanteren al of niet geholpen door het Yield Management systeem van Fidelio. De kennis opgedaan in andere opleidingsonderdelen wordt toegepast.
             • De student zoekt efficiënt gegevens op en heeft de reflex op een diplomatische manier de gegevens, nodig voor een check-in, op te vragen. Hij stelt de check-in procedure op elk moment bij daar waar nodig.
             • De student bezit de vaardigheid om problemen die optreden bij het inchecken (overboeking, vuile kamer, ontevreden klanten ...) aan te pakken en op te lossen.
             • De student controleert kritisch de rekening op juistheid bij check-out en is in staat daar waar nodig correcties aan te brengen.
             • De student beheert op een professionele manier zijn Plantijn email d.w.z. klasseren en opvolgen van mails, het verwijderen of archiveren van afgehandelde mails.

             VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
             Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
             'Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor Toepassingen ICT/1.Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je je ook inschrijven voor Toepassingen ICT/3.'
             'Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor Toepassingen ICT/1.
             Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je je ook inschrijven voor Toepassingen ICT/3.'


             Andere begincompetenties
             • De student moet via Windows Verkenner elementaire handelingen kunnen uitvoeren zoals kopiëren/herbenoemen/wissen/... van files; het maken/ herbenoemen/wissen/... van mappen; het ordenen van files in een netwerkomgeving.
             • De student kan brieven volgens BIN technisch juist in Word aanmaken.
             • De student kent databankbegrippen zoals velden/records/ ... en kan eenvoudige zoekstrategieën toepassen.
             • Basisbegrippen housekeeping, hotelorganizatie en front office moeten gekend zijn. 

             LEERINHOUDEN
             • Fidelio: basisgegevens, reservaties (individuele, agent- en groepsreservaties), check-in, check-out, night audit, kassa, housekeeping en yield management.
             • Het uitwisselen van gegevens tussen Fidelio en MS Office.
             • Het uitwisselen van gegevens tussen de verschillende Office componenten.
             • Geautomatiseerde mailing.

             STUDIEMATERIAAL
             • Studiewijzer en puntenverdeling permanente evaluatie: electronisch ter beschikking op e-campus.
             • Cursus Databeheer uitgegeven door lector bij Universitas.
             • PDF bestanden met de  Egelstalige handleiding van Fidelio uitgegeven door de firma Van Hessen, electronisch ter beschikking op e-campus.
             • Door de student samengestelde nota's.

             WERKVORMEN
             Soort werkvorm    
             hoor- en werkcolleges:

              60

             %
             practicum en oefeningen:

               40

             %

             vormen van groepsleren:

               0

             %
             Verdere toelichting:
             • Hoor- en werkcolleges met uiteenzettingen en uitgewerkte voorbeelden, gevolgd door oefeningen.
             • Actieve participatie van de deelnemers wordt verwacht.
             • Zelfstandig verwerken van oefeningen.
             Feedback en remediëring: aan de hand van vragen wordt elke les de leerstof van de voorgaande lessen getoetst. Verder wordt aan de hand van een projectie van een door de student opgeloste oefening de efficiëntste manier van werken besproken. Alle door de studenten bedachte mogelijkheden worden besproken met de pro's en contra's van hun werkwijze. Indien lacunes ontdekt worden wordt de leerstof nogmaals herhaald aan de hand van extra voorbeelden. Tijdens de oefensessies kunnen studenten steeds vragen stellen over de leerstof en de oefeningen.

             EVALUATIE

             Eerste examenperiode
             CategorieWeging van categorieën
             evaluatie100%

             Permanente evaluatie:
             • Test uitwisselen gegevens (praktische proef cf. oefeningen) van 30 min tijdens les, gesloten boek: 5 punten.
             • Voor de test is geen inhaalmogelijkheid voorzien op de officiële inhaaldag. Geen test op de voorziene datum is nul punten voor die test, tenzij het gaat om studenten die wettig afwezig waren en hiervoor een origineel attest kunnen voorleggen aan het secretariaat en een kopie aan de lector binnen de vijf werkdagen. De student maakt zelf, binnen de 5 werkdagen, een afspraak  met de lector omtrent het tijdstip en de wijze waarop deze test kan ingehaald worden.
             • Voor het onderdeel Fidelio wordt permanente evaluatie gehanteerd. Tijdens de les wordt de student gequoteerd op inzet,  nauwkeurigheid en stiptheid, inhoudelijke kennis. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een puntenverdeling die ter inzage is (zie server): max 6 punten (Punten Les).
             • Elke les wordt gecontroleerd of de oefeningen thuis verder afgewerkt zijn: max 3 punten (Punten Huiswerk).
             • Verder worden op regelmatige tijdstippen de oefeningen op juistheid nagekeken. Wanneer dit gebeurt, wordt gepubliceerd: max 6 punten (Punten Oefeningen).
             • Bij een gewettigde afwezigheid tijdens de lessen dient een origineel attest aan het secretariaat en een kopie aan de lector voorgelegd te worden binnen de vijf werkdagen. D.m.v. zelfstudie dient de gemiste leerstof ingehaald te worden tegen de volgende les.  D.w.z. de tijdens de gemiste les behandelde cases dienen in het computersysteem ingeput te zijn alsook de te maken oefeningen. Het juist inputten van de cases wordt dan beoordeeld i.p.v. de Punten Les. Studenten die geen doktersattest kunnen voorleggen krijgen nul punten voor de evaluatie Punten Les doch dienen ze er voor te zorgen dat de gemiste cases en oefeningen ingeput zijn in het systeem waardoor er alsnog punten voor het onderdeel Punten Huiswerk kunnen verworven worden.  Indien een student meer dan 3 lesweken gemist heeft (al of niet gewettigd met een doktersattest)  resulteert dit in een 0 op 6 voor de 'Punten Les' en een 0 op 3 voor de 'punten Huiswerk'.
             • Alle communicatie betreffende de lessen en de evaluaties gebeuren via Plantijn email. Professioneel beheer van de emails is dan ook vereist.

             tijd voor examinering
             uren

             0 

             Tweede examenperiode
             CategorieWeging van categorieën
             examen in de examenreeks100%

             • Praktische proef over uitwisselen gegevens 30 min, gesloten boek: 5 punten.
             • Praktische proef over het pakket Fidelio, gesloten boek, 45 min: 15 punten. Via screenshots die in een Word-document geplakt worden en eventueel een ingetypte aanvulling, dient aangetoond te worden dat de opdracht correct uitgevoerd is.
             • De vragen toetsen zowel kennis als inzicht in de leerstof.
             • Indien gewenst kan de student, om zich beter voor te bereiden op het schriftelijk examen, een nieuwe logon aanvragen. Deze aanvraag dient te gebeuren uiterlijk voor 1 juli.
              
             Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 06/05/2013
             Hotelmanagement - Voltijds modelpakket 2 - Strategisch marketing management/4
               
             O.O. heeft componenten:Neen
             Afstudeerrichting//Leertraject:Hotelmanagement
             Code:1200100044
             Academiejaar:2012-2013
             Type:kern,
             Niveau:uitdiepend
             Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 2 - Module 4
             Contacturen:28
             Aantal studiepunten:3
             Totaal studietijd:78
             Examencontract:mogelijk
             Deliberatie:mogelijk
             Vrijstelling:mogelijk
             Onderwijstaal:
             Lector(en)Christian Holthof

              

             KORTE OMSCHRIJVING
             De cursus strategische marketing is een algemene kennismaking met een aantal marketingbegrippen uit de hotelsector.

             COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
              Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

             Algemene competenties

             • H101A Het vermogen om een situatie in te schatten, op te splitsen in al zijn deelaspecten en te analyseren om de logische structuur, de onderlinge relaties en beïnvloeding te ontrafelen en te begrijpen.
             • H101B Het vermogen om uit de veelheid van feiten en gegevens, ook ogenschijnlijk niet gerelateerde, tot een globaal inzicht te komen en een duidelijke samenhang te destilleren.
             Algemene beroepsgerichte competenties
             • H213A Vanuit een visie een strategie kunnen uitstippelen.
             Beroepsspecifieke competenties

              SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
              • De student kan een beperkt marketingplan opstellen
              • De student heeft een elementair inzicht in verschillende marketingtechnieken
              • De student kent een aantal eenvoudige marketingbegrippen
              • De student: beheerst een aantal marketinginstrumenten eigen aan de horeca

              VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
              Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
              Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je je ook inschrijven voor Sales en Marketing/4.

              Andere begincompetenties

              Geen


              LEERINHOUDEN
              • Relatiemarketing
              • Segmentatie
              • Strategische marketing
              • Analyse van de marketingomgeving
              • Het marketingplan
              • Positioneringstechnieken
              • Distributie in de hotelsector (met inbegrip van de elektronische distributie in de hotelsector) 

              STUDIEMATERIAAL

              Cursus 'Strategische marketing'


              WERKVORMEN
              Soort werkvorm    
              hoor- en werkcolleges:

               100

              %
              practicum en oefeningen:

                0

              %

              vormen van groepsleren:

                0

              %
              Verdere toelichting:

              Hoorcolleges

              Zelfstudie hoofdstuk relatiemarketing


              EVALUATIE

              Eerste examenperiode
              CategorieWeging van categorieën
              examen in de examenreeks100%

              Mondeling examen (3 theorievragen (kennisvragen) - 20 punten)


              tijd voor examinering
              uren

              1 

              Tweede examenperiode
              CategorieWeging van categorieën
              examen in de examenreeks100%

              Mondeling examen (3 theorievragen (kennisvragen) - 20 punten)

               
              Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 06/05/2013