ECTS-database Plantijn Hogeschool
Bedrijfsmanagement - Hotelmanagement - Voltijds modelpakket 1
  
cataloognrbenamingstudiepunten
1200100000Frans I6
1200100001Engels I6
1200100002Duits I6
1200100009Oriëntatie op de sector/13
1200100011Toepassingen ICT/13
1200100012Boekhouden/13
1200100013Introductie technologie/13
1200100014Hotelpraktijk/13
1200100015Extra talen/13
1200100016F&B restaurant services/23
1200100017Food production/26
1200100018Wijn- en drankenleer/23
1200100020Reception en housekeeping/33
1200100021Inrichting en uitrusting I/33
1200100023Toepassingen ICT/33
1200100024Public relations/43
1200100025Sales en Marketing/43
1200100026Nederlands/43
Hotelmanagement - Voltijds modelpakket 1 - Frans I
  
O.O. heeft componenten:Neen
Afstudeerrichting//Leertraject:Hotelmanagement
Code:1200100000
Academiejaar:2012-2013
Type:kern,
Niveau:inleidend
Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 - Volledig academiejaar
Contacturen:70
Aantal studiepunten:6
Totaal studietijd:156
Examencontract:niet mogelijk
Deliberatie:mogelijk
Vrijstelling:mogelijk
Onderwijstaal:
Lector(en)Inge Van de Put

 

KORTE OMSCHRIJVING
Tijdens de lessen oefenen we de mondeling en schriftelijke taalvaardigheid, zowel de algemene als beroepsgeoriënteerde.

COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
 Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

Algemene competenties

 • H106C Het beheersen van zowel verbale als non-verbale communicatie.
 • H106E Het communiceren in meerdere talen met de verschillende stakeholders.
 • H109C Het vermogen om als volwaardig groepslid efficiënt en effectief samen te werken.
 • H110B Het kunnen omgaan met stress.
 • H110C Het opnemen van verantwoording betreffende eigen handelen.
Algemene beroepsgerichte competenties
 • H211A Het vertonen van een uitgesproken klantgerichtheid en het hanteren van een passend stakeholdermanagement.
 • H212A Het zich integreren in uiteenlopende internationale omgevingen.
 • H212B Het hebben van inzicht in interculturele samenlevingsaspecten binnen een Europese en internationale context.
Beroepsspecifieke competenties
 • H316 Het vertrouwd zijn met en het kunnen toepassen van de specifieke hospitality terminologie en dit in meerdere vreemde talen.

SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
 • Een student Hotelmanagement is informatievaardig. Hij leert allerlei Franstalige bronnen verstaan, analyseren en zelfstandig verwerken.
 • Het raadplegen van een woordenboek is zinvol ook al volstaat het meestal dat de student de tekst begrijpelijk kan samenvatten.
 • De student is communicatievaardig.  Naast het systematisch ontwikkelen van een algemene basiswoordenschat en het juist leren neerschrijven van frequente zinsstructuren streeft hij ook naar een vlotte mondelinge taalbeheersing. Zelfdiscipline is hier een vereiste. 
 • De student leert gepast dialogeren met Franstalige gesprekspartners en is in staat om efficiënt informatie te bekomen en te verstrekken. Daarbij komt een dienstverlenende en gastvrije houding van pas.
 • Hij  weet zich beleefd en respectvol te gedragen en speelt in op de wensen van de klant.  Hij is creatief en probeert problemen te voorkomen en/of op te lossen. Dit blijkt uit de dialogen die de studenten in kleine groepjes voorbereiden. Zo leren ze ook optimaal samenwerken en worden ze stilaan goede teamspelers. 
 • Communicatiebereidheid, het doorbreken van de spreekangst. 
 • De beheersing van de 4 vaardigheden als samenhangend geheel : luistervaardigheid, leesvaardigheid, spreekvaardigheid en schrijfvaardigheid. Het doelgericht leren communiceren staat voorop.
 • Het ontwikkelen van strategieën om (eventueel) een onvolledige kennis van de taal te compenseren en steeds zelfredzamer te worden. 
 • Uitbreiden van de kennis van het vakjargon uit de horecasector.
 • Verduidelijken van de grammaticale regels aan de hand van concrete voorbeelden. De beleefdheidsvormen en werkwoordsvervoegingen in de verschillende wijzen en tijden krijgen bijzondere aandacht. 
 • Vlot met gasten in het Frans kunnen communiceren,ook wat betreft de actualiteit. Vandaar wordt van de studenen verwacht dat ze de actualiteit volgen, en dit zowel algemeen als van de horecasector.
 • Hotelcommunicatie : in het Frans reservaties kunnen aannemen, gasten kunnen ontvangen (zowel individueel als in groep) , kamer tonen , hotel voorstellen (met zijn personeel en uitrusting),animatie in en buiten het hotel. 
 • Teksten met betrekking tot de sector begrijpen, analyseren, kritisch evalueren, ...

 

 


VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
geen

Andere begincompetenties
De studenten beschikken over een basiswoordenschat die toereikend is om de instructies en de vragen tijdens de les te begrijpen.  Ze beschikken ook over een grammaticale basiskennis zodat ze eenvoudige zinnen kunnen vertalen.
Op de verschillende competenties van het ERK (lezen, luisteren, schrijven en spreken) dient er zeker een niveau A2 verworven te zijn.

LEERINHOUDEN

Module1:

  • Grammaire:
   • l'article défini et indéfini
   • l'expression du temps (c'est/il est) 
   • l'interrogation 
   • la conjugaison de tous les verbes réguliers et  irréguliers (les plus fréquents) : tous les modes et temps, sauf le passé simple, le passé antérieur, le subjonctif imparfait et le subjonctif plus-que-parfait.
  • Vocabulaire 2000 : n° 1 - 2 - 3 - 5 
  • Boek Hôtellerie-restauration.com:
   • unité 1: Décrire le personnel et l'établissement: présenter qqn et se présenter/ présenter son métier/ présenter les principales caractéristiques d'un hôtel/apprendre les métiers de l'hôtellerie et de la restauration/apprendre les différences entre les différents genres d'hospitalité
   • unité 2: Apprendre tout concernant les différents types de réservations, modifications et annulations de réservation au téléphone.
   • Lexique de l'hôtel (pp.109-110)
  • Cursus Universitas " Français modules I&II " : grammaire + textes, vocabulaire et exercices liés aux thèmes officiels des deux premiers modules: Introduction à l'hôtellerie + dossier "le téléphone"

Module2:

 • Grammaire:
  • l' expressions du temps (l'heure, le jour, la date, le mois, la saison)
  • les adjectifs possessifs 
  • la négation
  • l'accord du participe passé
 • Vocabulaire 2000: n° 6 - 7 - 8 - 14 
 • Boek Hôtellerie-restauration.com'
  • Unité 2: suite + la lettre et le courriel.
  • Unité 3 :Apprendre tout sur l'accueil à l'hôtel et au restaurant . 
 • Cursus Universitas " Français modules I&II " : grammaire + textes, vocabulaire et exercices liés aux thèmes officiels de l'unité 2 et 3 + dossier " la lettre et le courriel " 

Module 3:

 • Grammaire :
  • le futur simple + futur proche
  • l'accord des adjectifs qualificatifs
  • les adjectifs démonstratifs 
  • les prépositions
 • Vocabulaire 2000 : n° 18 - 19 - 20 - 21 
 • Boek Hôtellerie-restauration.com'
  • Unité 3: Apprendre tout sur l'accueil à l'hôtel et au restaurant 
 • Bijkomend tekstmateriaal : cursus "Français module III&IV " met :
  • Grammaire
  • Verzameling van teksten met betrekking tot de horeca komende  uit  professionnele  vakliteratuur en courante Franse dagbladen en/of magazines.

 

Module 4:

 • Grammaire:
  • les pronoms relatifs
  • les articles partitifs
  • les nominalisations
  • l'impératif
  • le pronom personnel
  • alle onderdelen van de zin komen aan bod , de bedoeling is correcte enkelvoudige zinnen te vormen, daarbij zijn de voornaamwdn een belangrijk deel , maar eveneens de waarden van de tijden  bv gebruik passé composé en imparfait , .tegen het einde van deze module zijn in principe alle vervoegingen , regelm en onregelm gekend
 • Vocabulaire 2000 : n° 24 - 26 - 33 - 36 
 • Boek Hôtellerie-restauration.com'
  • Unité 4: Services
  • Lexique du restaurant (pp.111-113)
 • Bijkomend tekstmateriaal: cursus "Français module III&IV " met :
  • Grammaire
  • Verzameling van teksten met betrekking tot de horeca komende uit de professionnele vakliteratuur en courante Franse dagbladen en/of magazines  oa een aantal onderwerpen i.v.m. met voeding en wijnkennis .

STUDIEMATERIAAL
 • Handboeken grammatica: Grammaire 2000/ Comme il faut (oefeningenboek)
 • Vocabulaire 2000
 • Handboek: Hôtellerie-restauration.com (Clé International, Paris 2006)
 • Cursus Universitas " Français Modules I&II " 
 • Cursus Universitas " Français Modules III&IV "  (zal tegen module 3 beschikbaar zijn)
 • Zelfstudiepakket Explio ( reeks oefeningen met auto-correctie en toelichting) : licentie hiervoor aankopen tijdens boeken-en cursusverkoop!WERKVORMEN
Soort werkvorm    
hoor- en werkcolleges:

 22

%
practicum en oefeningen:

  13

%

vormen van groepsleren:

  2

%
Verdere toelichting:

Er wordt een taaltest afgenomen tijdens de eerste les om het niveau van de klassen in te schatten en studenten bewust te maken van hun beginniveau..

Belangrijk om weten is dat naar evaluatie toe (zie ook rubriek 'evaluatie'), 30% van de punten via permanente evaluatie worden verworven (toelichting permanente evaluatie vinden jullie in rubriek 'evaluatie') De andere 70% komen van het schriftelijk examen (uitleg zie 'evaluatie').

Vandaar is het erg belangrijk actief en regelmatig deel te nemen aan de lessen en steeds je opdrachten voor te bereiden.

Hoe verlopen de lessen?

 • Hoor- en werkcolleges
 • Praktische oefeningen (rollenspelen, presentaties in groep en oefeningen op de geziene leerstof)
 • Er worden mondelinge vaardigheden ingeoefend in kleinere groepjes aangezien dit door de grootte van de klassen onmogelijk is in de volledige groep.
 • Er worden dikwijls oefeningen opgegeven ter voorbereiding van de volgende les, dit om het verwerken van de leerstof te vergemakkelijken. Deze oefeningen zijn verplicht te maken en tellen mee voor permanente evaluatie.

Wijzigingen qua leerstof en/of evaluatie zijn mogelijk en zullen tijdig worden meegedeeld tijdens de lessen en via mail!


EVALUATIE

Eerste examenperiode
CategorieWeging van categorieën
evaluatie30%
examen in de examenreeks70%

 • Enkel na module 2 en 4 wordt een schriftelijk examen afgenomen dat telt voor 70 % van de punten. De overige 30 % is permanente evaluatie . Bij het schriftelijk examen worden volgende items getoetst: de geziene grammaticale topics in beide modules (1/2 en 3/4); de woordenschat van beide modules (1/2 en 3/4); inhoud van geziene teksten in module 1/2 en 3/4 . Permanente evaluatie zijn alle opdrachten, schriftelijk en mondeling, individueel of in groep, die tijdens de les naar voor gebracht worden + alle mondelinge en schriftelijke testen + Oefeningen Explio Grammaire Français 3 .

 • De behaalde punten in de 1ste zittijd op de mondelinge opdrachten worden herleid naar 4 en overgedragen naar de 2de zittijd.
 • Bij  afwezigheid door ziekte vragen we binnen de 5 werkdagen een afwezigheidsbewijs te bezorgen aan het secretariaat en een kopie aan je lector. Enkel voor de mondelinge proeven wordt er een inhaalmoment voorzien, nl. op de dag van de volgende proef of op de dag van het schriftelijke examen. Ongewettigde of te laat gewettigde afwezigheid heeft 0/10 voor de gemiste opdracht /test tot gevolg!

 • Jouw  lector vraagt je geregeld om

 • buiten de lesuren zelfstandig de leerstof in te oefenen via het softwareprogrammaExplio. Hou steeds rekening met de deadline die je lector daarbij opgeeft! Op dat zelfstandig werk staan punten die meetellen voor de permanente evaluatie. Je hoeft deze oefeningen niet af te printen, de lector kan controleren wie welke oefeningen heeft gemaakt.
 • het eindtotaal voor Frans wordt als volgt berekend: 40% van de punten op module 1&2 (waarvan 30% op permanente evaluatie en 70% op het schriftelijk examen) en 60% op module 3&4 (waarvan 30% op permanente evaluatie en 70% op het schriftelijk examen)  

 


tijd voor examinering
uren

4 

Tweede examenperiode
CategorieWeging van categorieën
evaluatie20%
examen in de examenreeks80%

Uitsluitend een schriftelijk examen op 16 punten (leerstof van de 4 modules).

De punten van de permanente evaluatie die behaald werden op de mondelinge opdrachten gedurende het jaar, worden herleid naar 4 en blijven behouden in 2de zittijd.

De verhouding 40% (module1+2) / 60% (module 3+4) blijft behouden.

 
Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 14/11/2012
Hotelmanagement - Voltijds modelpakket 1 - Engels I
  
O.O. heeft componenten:Neen
Afstudeerrichting//Leertraject:Hotelmanagement
Code:1200100001
Academiejaar:2012-2013
Type:kern,
Niveau:inleidend
Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 - Volledig academiejaar
Contacturen:70
Aantal studiepunten:6
Totaal studietijd:156
Examencontract:niet mogelijk
Deliberatie:mogelijk
Vrijstelling:mogelijk
Onderwijstaal:
Lector(en)Annelies Weuts
Myriam Baeten

 

KORTE OMSCHRIJVING

In de lessen Engels wordt de algemene kennis die je al hebt van het Engels verder uitgediept en aangescherpt op een manier die jou voorbereidt op een (internationale) carrière in de hospitality sector.

Dit impliceert aan de ene kant dat je kennis van de Engelse grammatica wordt opgefrist en verder wordt uitgebreid.

Aan de andere kant verwerf je de technische woordenschat die je nodig hebt om in deze sector effectief te kunnen communiceren op verschillende niveaus: in de eerste plaats met de gasten, maar ook met je oversten, medewerkers en externen.

 


COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
 Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

Algemene competenties

 • H102C Het gebruiken van geschikte tools: al dan niet elektronische informatie-, communicatie- en organisatietechnieken.
 • H105A Het motiveren en sturen van mensen om efficiënt samen aan iets te werken en dat tot een goed eindresultaat te brengen.
 • H105B Het naar voor brengen van standpunten of beslissing en deze verdedigen/beargumenteren.
 • H105D Het vermogen om aan individuen en/of de groepen ondersteuning te bieden alsook een luisterend oor, in functie van vooruitgang, efficiëntie en productiviteit.
 • H105E Het hanteren van een effeciënte conflictbehandeling.
 • H106A Het efficiënt en effectief, gestructureerd en onderbouwd, mondeling en/of schriftelijk overbrengen van gegevens, ideeën of meningen aan een bepaald doelpubliek in een correcte taal.
 • H106C Het beheersen van zowel verbale als non-verbale communicatie.
 • H106E Het communiceren in meerdere talen met de verschillende stakeholders.
 • H109A Het constructief kunnen omgaan met spanningen en conflicten.
 • H109B Persoonlijke belangen ondergeschikt stellen aan groepsbelangen.
 • H109C Het vermogen om als volwaardig groepslid efficiënt en effectief samen te werken.
Algemene beroepsgerichte competenties
 • H211A Het vertonen van een uitgesproken klantgerichtheid en het hanteren van een passend stakeholdermanagement.
Beroepsspecifieke competenties
 • H316 Het vertrouwd zijn met en het kunnen toepassen van de specifieke hospitality terminologie en dit in meerdere vreemde talen.

SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
 • De student kan effectief communiceren in het Engels met gasten, collega's, oversten, medewerkers, externe relaties… (M1, M2, M3, M4)
 • Enerzijds wordt de grammacticale kennis opgefrist en uitgebreid, anderzijds worden er communicatieve vaardigheden aangeleerd. (M1, M2, M3, M4)
 • De student kan de basisregels van de Engelse grammatica correct toepassen en enkele regels uitleggen in het Engels ; (M1, M2, M3, M4)
 • Eenvoudige, grammaticaal correcte zinnen schrijven; (M1, M2, M3, M4)
 • Eenvoudige Nederlandse zinnen vertalen naar het Engels; (M1, M2, M3, M4)
 • Geschreven en gesproken Engels (intermediate level) begrijpen; (M1, M2, M3, M4)
 • Eenvoudige teksten schrijven; (M1, M2, M3, M4)
 • Zelfstandig de hiaten in grammaticale kennis wegwerken. (M1, M2, M3, M4)
 • Hij kan op systematische wijze de nodige informatie verzamelen en analyseren (M3, M4)
 • Hij kan onderhandelen en bemiddelen, in de eerste plaats met de gast, maar ook met medewerkers (M3, M4)
 • Hij kan doelgericht communiceren met de belangrijkste doelgroepen (relatiegroepen) (M3, M4)
 • De student kan een gast inchecken, kan informeren naar de wensen van de gast, kan telefonisch een reservatie afhandelen. (M3)
 • De student kan zich handhaven in alledaagse gesprekken, bijvoorbeeld met een gast, zakenpartner, dokter, enz.(M4)

VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
geen

Andere begincompetenties

De student bezit een basiskennis van het Engels (elementary level) en beschikt over een woordenschat van 1500 à 2000 woorden (mondeling en schriftelijk).


LEERINHOUDEN
 • Communicatie: woordenschat en structuren i.v.m. accommodatie, diverse kamertypes en hotels ;  informeren naar de wensen van de gast; professioneel telefoneren. (M1)
 • Grammatica: past & present tenses en irregular verbs. (M1)
 • Een organogram toelichten.  (M2)
 • Telefonisch een reservatie afhandelen (restaurant). (M2)
 • Informeren naar de wensen van de gast. (M2)
 • Een gast bedienen in het restaurant. (M2)
 • Future tenses. (M2)
 • The conditional. (M2)
 • Grammatica: The plural (M2), the genitive, the quantifiers, adjective / adverb. (M3)
 • Communicatie: Informeren naar de wensen van de gast, een gast inchecken, een reservatie telefonisch afhandelen. (M3)
 • Grammatica: comparison, Pronouns, Too/to , (the) most , the passive , verbs often mixed up, word order (M4)
 • Communicatie: (M4)
  • plaatsen en verwerken van een reservatie.
  • een gast helpen uitchecken, en eventuele problemen hierbij oplossen.
  • een klacht uiten en opvangen (hotel).
  • zichzelf en anderen voorstellen.
  • zich excuseren, bedanken en geruststellen.
  • telefonisch een zakelijke afspraak regelen, de klant opvangen voor een zakelijke afspraak en zichzelf aanmelden voor een zakelijke afspraak.
  • een gast uitleggen hoe hij ergens kan geraken, de weg uitleggen, of zelf de weg vragen.
  • zich uitdrukken tegenover een dokter, tandarts e.d. over alledaagse medische klachten.
  • correct lezen en schrijven van hoofdtelwoorden, rangtelwoorden, decimale getallen, breuken en data 

STUDIEMATERIAAL
 • Eigen cursus met oefeningen ("English grammar and exercises" A. Weuts - Universitas)
 • Handboek: High Season, English for the Hotel and Tourist Industry. Auteurs: Keith Harding & Paul Henderson. Uitgeverij: Oxford University Press
 • Handboek: English for General Professional Purposes Module N.E. Auteurs: M. Verjans, C. Van Diest, W. Clijsters, P. Marchal, F. Royall, T. Scheepers. Uitgeverij: Wolters Plantyn  (ZELFSTUDIE)
 • Eigen cursusonderdeel voor communicatie("English Communication Module 4" A. Weuts -Universitas) (M4)
 • the language focus van eXplio (extra oefeningen) 

WERKVORMEN
Soort werkvorm    
hoor- en werkcolleges:

 37

%
practicum en oefeningen:

  8

%

vormen van groepsleren:

  0

%
Verdere toelichting:
 • Hoorcolleges in combinatie met oefensessies.
 • Bij het handboek voor communicatieve vaardigheden hoort een cd-rom waarmee de student op zelfstandige basis kan oefenen.
 • De grootte van de groep (> 40 studenten per klas) kan didactische werkvormen als rollenspel, groepsgesprek e.d. onmogelijk maken.
 • Mondelinge vaardigheden worden ingeoefend in kleinere groepjes wanneer dit door de grootte van de klassen onmogelijk is in de volledige groep. (M2,3,4)

EVALUATIE

Eerste examenperiode
CategorieWeging van categorieën
evaluatie30%
examen in de examenreeks70%

 • M1 + M2:
  • De student wordt permanent geëvalueerd op zijn medewerking, studiehouding (vb. Heeft hij oefeningen voorbereid? Heeft hij zijn studiemateriaal bij zich? Is hij aandachtig?...) en studievorderingen d.m.v. schriftelijke testen. Dit impliceert dat de student aanwezig dient te zijn in de lessen. Indien hij opgelegde opdrachten niet heeft uitgevoerd en/of zijn voorbereidingen niet meebrengt naar de les wordt hem de toegang tot de les in kwestie geweigerd. Hetzelfde geldt wanneer hij zijn studiemateriaal niet bij zich heeft. Ook ongepast gedrag in de lessen kan niet worden getolereerd.(permanente evaluatie)
  • Mondelinge oefening. Verplichte deelname.  (permanente evaluatie)
  • Schriftelijk examen over de geziene stof in de examenweken van module 2. De leerstof omvat ook het zelfstudiepakket English for General Professional Purposes. De student neemt verplicht deel aan dit examen.
  • Puntenverhoudung: Permanente evaluatie (30%). Schriftelijk examen (70%)   

                    

 • M3 + M4:
  • De student doet gedurende module 3 en 4 mondelinge oefeningen waarop hij geëvalueerd wordt. Dit impliceert dat hij verplicht deelneemt aan deze sessies, aangezien ze een onderdeel vormen van het examen. Daarnaast wordt de student permanent geëvalueerd op zijn medewerking, studiehouding en studievorderingen d.m.v. schriftelijke testen.Opnieuw impliceert dit dat de student aanwezig dient te zijn in de lessen, zijn voorbereidingen en studiemateriaal bij zich heeft en zich beleefd en gepast gedraagt in de lessen (zie modules 1 + 2) (permanente evaluatie)
  • In de examenweek van module 4 wordt een schriftelijk examen afgelegd over de geziene stof. De leerstof omvat ook het zelfstudiepakket English for General Professional Purposes.De student neemt verplicht deel aan deze schriftelijke proef. 
  • Puntenverhouding: Permanente evaluatie (30%) - schriftelijk examen (70%)
  • Het eindcijfer voor Engels is de totaalscore voor de 4 modules (40% op module 1+2 ; 60% op module 3+4).

 

      

 


tijd voor examinering
uren

4 

Tweede examenperiode
CategorieWeging van categorieën
evaluatie15%
examen in de examenreeks85%

 • Schriftelijk examen over de geziene leerstof (modules 1 t/m 4). Dit impliceert ook de leerstof die zelfstandig ingestudeerd moet worden in English for General Professional Purposes. (17/20)
 • De punten van de permanente evaluatie die behaald werden op de mondelinge oefeningen tijdens het jaar worden herleid naar 3/20 en tellen opnieuw mee. 
 • De verhouding 40% (module 1+2) / 60% (module 3+4) blijft behouden. 
 •  
  Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 14/11/2012
  Hotelmanagement - Voltijds modelpakket 1 - Duits I
    
  O.O. heeft componenten:Neen
  Afstudeerrichting//Leertraject:Hotelmanagement
  Code:1200100002
  Academiejaar:2012-2013
  Type:kern,
  Niveau:inleidend
  Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 - Volledig academiejaar
  Contacturen:70
  Aantal studiepunten:6
  Totaal studietijd:156
  Examencontract:niet mogelijk
  Deliberatie:mogelijk
  Vrijstelling:mogelijk
  Onderwijstaal:
  Lector(en)Wouter De Smet
  An Lippens

   

  KORTE OMSCHRIJVING

  Tijdens de lessen oefenen we de Duitse (schriftelijke en mondelinge) taalvaardigheid in, zowel de algemene als beroepsgeoriënteerde.


  COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
   Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

  Algemene competenties

  • H102C Het gebruiken van geschikte tools: al dan niet elektronische informatie-, communicatie- en organisatietechnieken.
  • H103C Het met de nodige kritische zin bekijken van (tussen)resultaten en daar waar nodig verbeteringen en alternatieven aan brengen.
  • H105A Het motiveren en sturen van mensen om efficiënt samen aan iets te werken en dat tot een goed eindresultaat te brengen.
  • H106C Het beheersen van zowel verbale als non-verbale communicatie.
  • H108A Het aansturen van het eigen leerproces en gericht zijn op zelfontwikkeling.
  • H109C Het vermogen om als volwaardig groepslid efficiënt en effectief samen te werken.
  • H110B Het kunnen omgaan met stress.
  • H110C Het opnemen van verantwoording betreffende eigen handelen.
  • H110F Het vermogen liever uit zichzelf te beginnen dan passief af te wachten.
  • H110G Het hanteren van een correct tijdsmanagement.
  • H110I Het ontwikkelen van een beroepshouding met aandacht voor houding en voorkomen, normatief-culturele aspecten, respect voor anderen, beroepsethiek en -deontologie.
  Algemene beroepsgerichte competenties
  • H211A Het vertonen van een uitgesproken klantgerichtheid en het hanteren van een passend stakeholdermanagement.
  Beroepsspecifieke competenties
  • H316 Het vertrouwd zijn met en het kunnen toepassen van de specifieke hospitality terminologie en dit in meerdere vreemde talen.

  SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
  • De student kan effectief communiceren in het Duits met gasten, collega's, oversten, medewerkers, externe relaties,... zowel schriftelijk als mondeling (bv. wegbeschrijvingen, informatie over bezienswaardigheden van een stad, pictogrammen verklaren, informatie geven over een hotel,... ).
  • De student beheerst de regels van de basisgrammatica (naamvallensysteem, werkwoorden, voorzetsels en adjectiefverbuiging) en kan die toepassen in eenvoudige zinnen.
  • De student kan een aantal relevante veelvoorkomende Duitse woorden gebruiken in de juiste (hotel)context.
  • De student kan de uitspraakregels van de Duitse taal toepassen. 
  • De student kan teksten over thema's i.v.m. horeca (vb. hotelbeschrijvingen) begrijpen en in eigen woorden in het Duits weergeven.
  • De student kan woorden en zinnen uit de geziene teksten vertalen naar het Nederlands en Duits.
  • De student kan de inhoud van een luistertekst of video in eigen woorden in het Duits weergeven.

  VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
  Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
  geen

  Andere begincompetenties
  • De student bezit kennis van de Nederlandse zinsontleding en grammatica.
  • De student is in staat zijn zelfstandig woordenschat in te studeren.
  • De student kan vlot een woordenboek (zowel papieren versie alsook de online Van Dale via e-campus) hanteren.
  • De student bezit de juiste attitude tijdens de les - zie document "Hotiquette"

  LEERINHOUDEN
  • GRAMMATICA
   • naamvallen
   • lidwoorden en voornaamwoorden in de 4 naamvallen
   • werkwoorden: Präsens, Imperativ, Perfekt, Futur, Konjunktiv II van enkele werkwoorden
   • voorzetsels (+A, +D, +A/D, +G)
  • LEES- EN LUISTERTEKSTEN
   • korte, eenvoudige Duitse teksten over eten en drinken, hoteltypes, reisbrochures, etc.
  • SPREKEN
   • Uitspraakoefeningen
   • Dialogen uit het beroepsleven (vb. wegbeschrijving, gast ontvangen in hotel en restaurant, telefoongesprekken, etc.)
   • Informatie geven over hotel: ligging, faciliteiten,...
  • WOORDENSCHAT:
   • algemene en beroepsspecifieke basiswoordenschat volgens thema's
   • woordenschat uit oefeningen en teksten.

  STUDIEMATERIAAL
  • Eigen cursus Duits mod. 1+2 & mod. 3+4,  A. Lippens & W. De Smet, Universitas, 2012. 
  • Erfolgreich in Gastronomie und Hotellerie, Kathleen Born e.a., Cornelsen, 2011
  • Ich hätte eine Frage ... - Wortschatz, Redemittel, Grammatik, Carine De Pau & Bea Paelman, Academia Press, Gent, 2012
  • On-line oefenprogramma The Language Focus, eXplio.

  WERKVORMEN
  Soort werkvorm    
  hoor- en werkcolleges:

   37

  %
  practicum en oefeningen:

    14

  %

  vormen van groepsleren:

    4

  %
  Verdere toelichting:
  • Via het leergesprek ontdekken de studenten hoe de Duitse grammatica in mekaar zit. Tijdens de les worden er klassikaal oefeningen gemaakt.
  • De student moet thuis op geregelde basis schriftelijke en/of mondelinge opdrachten voorbereiden (individueel of in groep). Niet voorbereid = niet welkom in de les!
  • De mondelinge vaardigheden worden getraind door interactieve gesprekken (vb. dialogen) in de klas.
  • Hoor- en werkcolleges: teksten bespreken, nieuwe woordenschat en grammatica aanbrengen.
  • Practica en oefeningen: inoefenen woordenschat en grammatica, spreekvaardigheid (individueel of in kleine groepen)
  • Studenten met moeilijkheden worden gestimuleerd om de taalcoachingssessies te volgen.

  EVALUATIE

  Eerste examenperiode
  CategorieWeging van categorieën
  evaluatie30%
  examen in de examenreeks70%

  • permanente evaluatie (30%): vooraf aangekondigde toetsen, mondelinge taken en luisteroefeningen tijdens de lessen en zelfstandige oefeningen via het softwareprogramma eXplio.
  • schriftelijk examen na module 2 en 4 (70%): dit zijn grammaticale, vertaal- en woordenschatoefeningen, korte schrijfopdrachten en vragen over de geziene teksten. 
  • Onwettige afwezigheid bij een opdracht/test (zie permanente evaluatie) betekent automatisch 0 voor deze opdracht/test. Bij wettige afwezigheid moet het (dokters)attest binnen de 5 werkdagen bezorgd worden op het secretariaat en een kopie aan de lector en wordt er indien nodig een inhaalmoment afgesproken.
  • Het eindcijfer voor Duits wordt als volgt berekend: 40% op module 1&2 (waarvan de 30% op permanente evaluatie en 70% op het schriftelijk examen) en 60% op module 3&4 (waarvan 30% op permanente evaluatie en 70% op het schriftelijk examen).
  • Eventuele veranderingen worden via de gebruikelijke informatiekanalen meegedeeld.

  tijd voor examinering
  uren

  2u per schriftelijk examen 

  Tweede examenperiode
  CategorieWeging van categorieën
  evaluatie20%
  examen in de examenreeks80%

  • Schriftelijk examen van 3u over de complete leerstof van de vier modules (woordenschat, grammatica, teksten en dialogen): grammaticale, vertaal- en woordenschatoefeningen, korte schrijfopdrachten en vragen over de geziene teksten (op 16/20).
  • De resultaten van permanente evaluatie van eerste zittijd worden overgedragen naar tweede zittijd (herleid tot 4/20). 
  • Eventuele aanpassingen worden via de gebruikelijke communicatiekanalen meegedeeld.
   
  Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 14/11/2012
  Hotelmanagement - Voltijds modelpakket 1 - Oriëntatie op de sector/1
    
  O.O. heeft componenten:Neen
  Afstudeerrichting//Leertraject:Hotelmanagement
  Code:1200100009
  Academiejaar:2012-2013
  Type:kernondersteunend,
  Niveau:inleidend
  Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 - Module 1
  Contacturen:28
  Aantal studiepunten:3
  Totaal studietijd:78
  Examencontract:mogelijk
  Deliberatie:mogelijk
  Vrijstelling:mogelijk
  Onderwijstaal:
  Lector(en)Geert Bruggeman

   

  KORTE OMSCHRIJVING

  De opleiding Hotelmanagement biedt niet uitsluitend toekomstperspectieven in de hotelsector in strikte zin. Je mag bijna stellen dat alle bedrijven die iets met eten, drinken en eventueel slapen te maken hebben als tewerkstellingsmarkt beschouwd kunnen worden. Bij de aanvang van deze opleiding is het dan ook goed even stil te staan bij de diversiteit aan bedrijven die als referentiekader voor de opleiding dienen.

  Ook de functie die men uitoefent na afstuderen is niet vast omschreven. Het is evenwel de bedoeling om later een leidinggevende functie uit te voeren. De carrièremogelijkheden en de verschillende functies en taken in de diverse bedrijfssituaties worden ter illustratie kort bekeken.

  De opleiding beoogt tewerkstelling in de gastvrijheidsindustrie (hospitality) en kennis over de klanten en hun consumptiegedrag en over stakeholders is dan ook bijzonder nuttig. Die klanten en andere stakeholders beoordelen het geleverde werk en, ook al is het een persoonlijke perceptie, het is een waardeoordeel over de geleverde kwaliteit. Logisch dus dat er ook stil gestaan wordt bij wat kwaliteit in de sector dan wel mag betekenen.


  COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
   Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

  Algemene competenties

  • H101A Het vermogen om een situatie in te schatten, op te splitsen in al zijn deelaspecten en te analyseren om de logische structuur, de onderlinge relaties en beïnvloeding te ontrafelen en te begrijpen.
  • H101B Het vermogen om uit de veelheid van feiten en gegevens, ook ogenschijnlijk niet gerelateerde, tot een globaal inzicht te komen en een duidelijke samenhang te destilleren.
  • H101C Het vermogen om afstand te nemen van de operationele hier en nu situatie om toekomstgericht alternatieven en opportuniteiten te zien en tot nieuwe conceptuele inzichten te komen.
  • H102A Het op een efficiënte en gestructureerde manier op zoek gaan naar kwalitatieve en kwantitatieve informatie functioneel gebruik makend van ICT mogelijkheden zoals internet, bestandsbeheer en informatieve databanken alsook klassieke informatiekanalen.
  • H102B Het aanwenden van relaties en netwerken in functie van het verzamelen en delen van informatie.
  • H102C Het gebruiken van geschikte tools: al dan niet elektronische informatie-, communicatie- en organisatietechnieken.
  • H103A Het vermogen om zijn eigen mogelijkheden, grenzen, beperkingen en tekortkomingen te kunnen inschatten en bijsturen.
  • H103B Het reflecteren rond besluitvorming en gehanteerde aanpak, werkmethoden en processen.
  • H103C Het met de nodige kritische zin bekijken van (tussen)resultaten en daar waar nodig verbeteringen en alternatieven aan brengen.
  • H104B Het identificeren van problemen en opportuniteiten, alternatieven overwegen en het genereren van geschikte oplossingen.
  • H104D Het beheersen en hanteren van technieken in het kader van projectwerking (quality tools, out-of-the-box denken, creatieve denktechnieken ...)
  • H104E Het controleren van voortgang en resultaten, het coördineren van het werkproces of een project en bijsturen waar nodig om een zo optimaal mogelijk resultaat te bekomen.
  • H105B Het naar voor brengen van standpunten of beslissing en deze verdedigen/beargumenteren.
  • H105C Het nemen van initiatief en verantwoordelijkheid m.b.t. de werking en de permanente verbetering van de organisatie.
  • H106A Het efficiënt en effectief, gestructureerd en onderbouwd, mondeling en/of schriftelijk overbrengen van gegevens, ideeën of meningen aan een bepaald doelpubliek in een correcte taal.
  • H106B Het vlot hanteren en functioneel gebruiken van de verschillende (multi)-media en ICT toepassingen.
  • H108A Het aansturen van het eigen leerproces en gericht zijn op zelfontwikkeling.
  • H108B Het verbreden en verdiepen van de eigen competenties door zelfstudie en deskundigheidsontwikkeling.
  • H109C Het vermogen om als volwaardig groepslid efficiënt en effectief samen te werken.
  • H110D Het voor zichzelf stellen van uitdagende doelstellingen en actief gericht zijn op het behalen van steeds betere resultaten. De gedrevenheid om in te grijpen bij tegenvallende resultaten.
  • H110G Het hanteren van een correct tijdsmanagement.
  Algemene beroepsgerichte competenties
  • H211A Het vertonen van een uitgesproken klantgerichtheid en het hanteren van een passend stakeholdermanagement.
  • H211C Het hebben van aandacht voor en het gepast reageren op veranderingen in de maatschappij.
  Beroepsspecifieke competenties
  • H314 Het kunnen implemeteren van sectorspecifieke organisatievormen en kwaliteitssystemen.
  • H316 Het vertrouwd zijn met en het kunnen toepassen van de specifieke hospitality terminologie en dit in meerdere vreemde talen.
  • H317 Het analyseren en interpreteren van bestaande F&B-operaties en het toepassen van verbeteringen met het oog op een optimaal bedrijfsresultaat, rekeninghoudend met recente inzichten en nieuwe technologieën in de hospitality industry.
  • H319 Het herkennen en bijhouden van de evoluties in de hospitalitysector en deze kunnen implementeren.
  • H320 Het hanteren en opvolgen van de voor de sector specifieke wetgeving: CAO, vestigingswetten, functiekwalificaties, handelsrecht .
  • H322 Het kunnen gebruiken van voor de sector specifieke commerciële technieken en instrumenten.
  • H324 Het managen van gastvrijheidsoperaties.
  • H325 Het bezitten van een gastvrije en dienstverlenende instelling.

  SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
  • De student heeft inzicht in de hele tewerkstellingsector, zowel inzake type bedrijven en bedrijfsactiviteiten en de hieruit voortvloeiende taken en functies als in de factoren die ondernemen in de sector beïnvloeden. 
  • De student heeft inzicht in de maatschappelijke, economische, demografische, culturele, politieke, … factoren die een rol spelen bij de consumptie.
  • De student kan heersende trends zelfstandig en/of in team  identificeren, analyseren, evalueren en beoordelen en daarna een reflectie maken en, rekening houdend met organisatievorm, wettelijke aspecten, klantentevredenheid, rendement, recente ontwikkelingen in de sector enzovoort gemotiveerde voorstellen doen voor verbeteracties in een gegeven bedrijf(-ssituatie).
  • De student kan het begrip ‘kwaliteit’ en ‘klantgerichtheid’ uitleggen, het belang ervan vertalen naar een gegeven bedrijf(-ssituatie) en, rekening houdend met organisatievorm, wettelijke aspecten, klantentevredenheid, rendement, recente ontwikkelingen in de sector enzovoort gemotiveerde voorstellen doen voor verbeteracties.
  • De student kan het eten & drinken + slapen in een ruime maatschappelijke en gastronomische context plaatsen.

  VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
  Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
  geen

  Andere begincompetenties

  Basiskennis Engels, Frans en liefst ook Duits.

  Basiskennis Word, Excel + zoeken op, en werken via het internet. 


  LEERINHOUDEN
  • Soorten bedrijven + beschrijving van enkele typische kenmerken (o.a. a.d.h.v. officiële classificatie logiesverstrekkende bedrijven).
  • Invloedsfactoren op ondernemen in de sector. 
  • Bespreking van taken en functies (o.a. a.d.h.v. de functieclassificatie).
  • Bespreking van de klantenmarkt (o.a. segmentering).
  • Bespreking van consumptiepatronen, marktontwikkelingen, trends, .. en enkele commerciële aspecten.
  • Algemene inleiding tot klantgerichtheid en kwaliteitszorg.

  STUDIEMATERIAAL
  • Cursus "Orientatie op de Sector" (Universitas).
   • Basiskennis.
   • Aanvullende informatie.
   • Oefenmateriaal.
  • Eigen nota's.
  • Internet (referenties in cursus + eigen aanvullingen).
  • Oplossingen van oefeningen en commentaren (Blackboard).

  WERKVORMEN
  Soort werkvorm    
  hoor- en werkcolleges:

   28

  %
  practicum en oefeningen:

    14

  %

  vormen van groepsleren:

    

  %
  Verdere toelichting:

  Naast hoorcolleges en individuele of klassikale oefeningen en opdrachten wordt naargelang de omstandigheden ook gewerkt met: 

  • Teksten uit vakliteratuur als inspiratiebron of werkmateriaal voor oefeningen (teksten kunnen anderstalig zijn (E, F,D)).
  • Gastgesprekken en/of bedrijfsbezoek.
  • Een module- en opleidingsonderdeeloverschrijdende 'Geïntegreerde Opdracht'.
  • Discussieforum op Blackboard.
  • Extra oefeningen (Vrijblijvend. Via Blackboard)
  • Coaching (groepswerk), begeleiding (individueel) en feedback op taken en oefeningen (Blackboard of e-mail).

  Tegen het einde van de module krijgen de studenten voorbeeldvragen als voorbereiding op het examen. Deze worden klassikaal toegelicht.


  EVALUATIE

  Eerste examenperiode
  CategorieWeging van categorieën
  evaluatie30%
  examen in de examenreeks70%

  • Evaluatie van de Geïntegreerde Opdracht naar aanpak, inhoud, creativiteit en kritische zin. (10%)
  • Evaluatie van klassikale oefeningen (in groep of individueel) (maw: aanwezigheid verplicht, anders geen punten!) en opdrachten. Evaluatie naar aanpak, inhoud, creativiteit en kritische zin. (20%)
  • Schriftelijk examen (1/4 parate kennis, 1/4 inzichtsvragen, 1/2 toepassingsvragen), zowel open vragen, meerkeuzevragen als casusvragen. (70%)

    

  tijd voor examinering
  uren

  2 

  Tweede examenperiode
  CategorieWeging van categorieën
  examen in de examenreeks100%

  Schriftelijk examen (1/4 parate kennis, 1/4 inzichtsvragen, 1/2 toepassingsvragen) meestal grotendeels gebaseerd op een casus. (100%)
   
  Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 01/10/2012
  Hotelmanagement - Voltijds modelpakket 1 - Toepassingen ICT/1
    
  O.O. heeft componenten:Neen
  Afstudeerrichting//Leertraject:Hotelmanagement
  Code:1200100011
  Academiejaar:2012-2013
  Type:kernondersteunend,
  Niveau:inleidend
  Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 - Module 1
  Contacturen:28
  Aantal studiepunten:3
  Totaal studietijd:78
  Examencontract:mogelijk
  Deliberatie:mogelijk
  Vrijstelling:mogelijk
  Onderwijstaal:
  Lector(en)Ingrid Vanstraelen
  Mireille Soudyn

   

  KORTE OMSCHRIJVING

  De module Toepassingen ICT1 is gericht op het aanleren van een aantal ICT-basisvaardigheden die je onder de knie moet hebben wil je communicatief en organisatorisch sterk staan. Je krijgt noodzakelijke begrippen mee, je leert op een efficiënte manier informatie te verwerken en op te zoeken op het Internet. Multimedia & Compatibiliteit bieden toepassingen waarmee je gegevens kunt uitwisselen en je ontdekt hoe je met Windows en Outlook je werk kunt organiseren. Wil je interessante verslagen en presentaties kunnen maken dan worden Word en PowerPoint je beste maatjes.


  COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
   Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

  Algemene competenties

  • H101A Het vermogen om een situatie in te schatten, op te splitsen in al zijn deelaspecten en te analyseren om de logische structuur, de onderlinge relaties en beïnvloeding te ontrafelen en te begrijpen.
  • H101B Het vermogen om uit de veelheid van feiten en gegevens, ook ogenschijnlijk niet gerelateerde, tot een globaal inzicht te komen en een duidelijke samenhang te destilleren.
  • H102A Het op een efficiënte en gestructureerde manier op zoek gaan naar kwalitatieve en kwantitatieve informatie functioneel gebruik makend van ICT mogelijkheden zoals internet, bestandsbeheer en informatieve databanken alsook klassieke informatiekanalen.
  • H102C Het gebruiken van geschikte tools: al dan niet elektronische informatie-, communicatie- en organisatietechnieken.
  • H103A Het vermogen om zijn eigen mogelijkheden, grenzen, beperkingen en tekortkomingen te kunnen inschatten en bijsturen.
  • H103B Het reflecteren rond besluitvorming en gehanteerde aanpak, werkmethoden en processen.
  • H103C Het met de nodige kritische zin bekijken van (tussen)resultaten en daar waar nodig verbeteringen en alternatieven aan brengen.
  • H104B Het identificeren van problemen en opportuniteiten, alternatieven overwegen en het genereren van geschikte oplossingen.
  • H104E Het controleren van voortgang en resultaten, het coördineren van het werkproces of een project en bijsturen waar nodig om een zo optimaal mogelijk resultaat te bekomen.
  • H106B Het vlot hanteren en functioneel gebruiken van de verschillende (multi)-media en ICT toepassingen.
  • H108A Het aansturen van het eigen leerproces en gericht zijn op zelfontwikkeling.
  • H108B Het verbreden en verdiepen van de eigen competenties door zelfstudie en deskundigheidsontwikkeling.
  • H110A Het oog hebben voor, flexibel reageren en/of anticiperen op verandering.
  • H110C Het opnemen van verantwoording betreffende eigen handelen.
  • H110D Het voor zichzelf stellen van uitdagende doelstellingen en actief gericht zijn op het behalen van steeds betere resultaten. De gedrevenheid om in te grijpen bij tegenvallende resultaten.
  • H110F Het vermogen liever uit zichzelf te beginnen dan passief af te wachten.
  • H110G Het hanteren van een correct tijdsmanagement.
  Algemene beroepsgerichte competenties
   Beroepsspecifieke competenties

    SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
    • De student wendt administratieve softwarepakketten die courant gebruikt worden in de praktijk aan.
    • De student hanteert elektronische informatie-, communicatie- en organisatietechnologie in de dagdagelijkse beroepspraktijk.
    • De student wendt basisbegrippen en -vaardigheden aan om een computer in een Windowsomgeving efficiënt te beheren.
    • De student zoekt en verwerkt gegevens en wisselt ze uit door gebruik te maken van hard- en software.
    • De student maakt en beheert verzorgde correspondentie en documenten volgens de geldende normen (BIN- en APA-normering).
    • De student past aangeleerde technieken toe in oefeningen die hij zelfstandig oplost.
    • De student bekijkt de eigen oplossingen met de nodige kritische zin, vergelijkt op juistheid met de aangereikte oplossing en brengt daar waar nodig verbeteringen aan.
    • De student werkt dermate vlot met Word, Windows en PowerPoint dat opdrachten binnen een beperkt tijdsbestek tot een goed einde gebracht worden.
    • De student zoekt op een efficiënte manier informatie op het Internet, bekijkt de gevonden gegevens kritisch en kan data op een geheugenzuinige manier uitwisselen tussen andere softwarepakketten.

    VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
    Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
    geen

    Andere begincompetenties
    Het ABC van de computer is gekend: werken met muis en toetsenbord, bestanden aanmaken, bewaren en openen.
    LEERINHOUDEN
    • De student kent de basiscomponenten van een computersysteem.
    • De student werkt in een MS Windowsomgeving (Mijn Documenten, bureaublad, vensters, pictogrammen, lint, tabs, groepen, pakketten en verschillende bestandstypes).
    • De student voert via Windows Verkenner elementaire taken uit (kopiëren, verplaatsen, wissen, herbenoemen van bestanden en mappen).
    • De student wisselt gegevens, objecten en figuren/afbeeldingen van het Internet of een ander medium optimaal uit tussen verschillende pakketten binnen een Windowsomgeving en in integreert deze in verschillende Officetoepassingen.
    • De student comprimeert bestanden en mappen en wisselt deze uit tussen verschillende computers via gecomprimeerde mappen.
    • De student is op de hoogte van de basisprincipes van datacommunicatie, lokale en wereldwijde netwerken.
    • De student gaat gericht op zoek naar informatie op het Internet met de browser Internet Explorer.
    • De student werkt met e-mails en contactpersonen en kan gegevens importeren/exporteren  in Outlook.
    • De student beheerst eenvoudige tekstverwerking, alinea- en paginaopmaak, instellen van tabulaties en marges, opsommingstekens en nummering (in meerdere niveaus), kop- en voetteksten, voetnoten en bijschrift, thema's en stijlen, secties, tabellen en kolommen, gebruik van automatische velden,  inhoudsopgave ... in het tekstverwerkingspakket Word.
    • De student stelt correspondentie en e-mail op volgens de BIN-normen.
    • De student respecteert de APA-normen volgens het pakket CAVIA dat in zelfstudie aangeboden wordt.
    • De student creëert presentaties met het pakket PowerPoint.
    • De student volgt de studiewijzer (SW) voor aanvullende informatie over dit opleidingsonderdeel.

    STUDIEMATERIAAL
    • Syllabus ICT, Basisvaardigheden (Module 1) - C91211103 - Universitas
    • MSWord 2007 - ISBN 978 90 455 2404 7 - Uitgeverij: De Boeck
    • BIN-normen (efficiënte communicatie) - VVLSP - Uitgeverij: LICAP
    • Cavia is een pakket voor zelfstudie. Plantijn Hogeschool verwacht dat voor eindwerken, project, stagewerken en taken de APA-normen worden gerespecteerd. Deze verplichte literatuur is bereikbaar via de E-campus op het intranet/EMI/Snelgids info zoeken en verwerken/Cavia, mijn startpunt voor een zelfstudie 'informatievaardigheden'.
    • Studiewijzer bevindt zich digitaal op e-campus.

    WERKVORMEN
    Soort werkvorm    
    hoor- en werkcolleges:

     70

    %
    practicum en oefeningen:

      30

    %

    vormen van groepsleren:

      0

    %
    Verdere toelichting:
    • Hoor- en werkcolleges met uiteenzettingen en uitgewerkte voorbeelden, gevolgd door practicum en oefeningen.
    • Zelfstandig verwerken van oefeningen.
    • BB-test ter voorbereiding van het MC-examen (zie evaluatie).
    • De student krijgt van de lector een studiewijzer (SW) ter beschikking als steun in het leerproces, met aanvullende informatie over het opleidingsonderdeel zoals de werkvormen, de opdrachten, de leerinhouden en de evaluatie.

    EVALUATIE

    Eerste examenperiode
    CategorieWeging van categorieën
    examen in de examenreeks100%

    • Multiple choice test: alle onderdelen, gesloten boek, 15 minuten: 3 punten.
    • Internet en/of Outlook opdracht, gesloten boek, 20 minuten: 2 punten.
    • Digitaal examen van 60 minuten; open boek: 15 punten.
    • Om technische redenen is het niet toegestaan na het officiële aanvangsuur aan het examen deel te nemen. Studenten dienen een kwartier voor de start van de examensessie aanwezig te zijn aan het juiste lokaal. Wie te laat komt, kan dus niet meer deelnemen. De aanvangstijd zoals meegedeeld op het examenrooster zal strikt gehanteerd worden. De studenten dienen zich te houden aan de timing en de afspraken die gelden voor de examengroep (sessie én lokaal) waarin ze ingedeeld zijn. Het is bijgevolg niet toegestaan te wisselen van examengroep. De toezichthoudende lectoren zullen deze afspraken stipt opvolgen. Tijdens het examen dient er om de 5 minuten tussentijds bewaard te worden op de vereiste plaats. De voorziene werktijd wordt bij de aanvang van het examen meegedeeld. Er mag niet langer worden gewerkt dan de opgegeven werktijd. Alleen bestanden die op de vereiste plaats bewaard zijn worden aanvaard. De plaats waar de bestanden moeten worden bewaard, wordt meegedeeld bij de aanvang van het examen en op de examenkopij.
    • De examenopdrachten beoogen geen reproduktie van de gedoceerde leerstof maar peilen naar inzichten en de competentie de geziene leerstof praktisch toe te passen in een nieuwe situatie. Voor de MC-test dient de leerstof gekend te zijn.
    • Zie Studiewijzer voor aanvullende informatie over dit opleidingsonderdeel.

    tijd voor examinering
    uren

    1.75 

    Tweede examenperiode
    CategorieWeging van categorieën
    examen in de examenreeks100%

    • Idem zit 1.

     

     
    Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 01/10/2012
    Hotelmanagement - Voltijds modelpakket 1 - Boekhouden/1
      
    O.O. heeft componenten:Neen
    Afstudeerrichting//Leertraject:Hotelmanagement
    Code:1200100012
    Academiejaar:2012-2013
    Type:keuze,
    Niveau:inleidend
    Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 - Module 1
    Contacturen:28
    Aantal studiepunten:3
    Totaal studietijd:78
    Examencontract:mogelijk
    Deliberatie:mogelijk
    Vrijstelling:mogelijk
    Onderwijstaal:
    Lector(en)Inge Decleir

     

    KORTE OMSCHRIJVING

    In deze cursus wordt de techniek aangeleerd van de dubbele boekhouding met eenvoudige boekingen rond aan-en verkopen, personeelskosten en diverse eindejaarsverrichtingen.

    Aan de hand van bovenstaande techniek wordt de opbouw van de jaarrekening uitgelegd, met aandacht voor de belangrijkste componenten van de jaarrekening.


    COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
     Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

    Algemene competenties

    • H101A Het vermogen om een situatie in te schatten, op te splitsen in al zijn deelaspecten en te analyseren om de logische structuur, de onderlinge relaties en beïnvloeding te ontrafelen en te begrijpen.
    • H101B Het vermogen om uit de veelheid van feiten en gegevens, ook ogenschijnlijk niet gerelateerde, tot een globaal inzicht te komen en een duidelijke samenhang te destilleren.
    • H102A Het op een efficiënte en gestructureerde manier op zoek gaan naar kwalitatieve en kwantitatieve informatie functioneel gebruik makend van ICT mogelijkheden zoals internet, bestandsbeheer en informatieve databanken alsook klassieke informatiekanalen.
    • H102B Het aanwenden van relaties en netwerken in functie van het verzamelen en delen van informatie.
    • H103A Het vermogen om zijn eigen mogelijkheden, grenzen, beperkingen en tekortkomingen te kunnen inschatten en bijsturen.
    • H108A Het aansturen van het eigen leerproces en gericht zijn op zelfontwikkeling.
    Algemene beroepsgerichte competenties
     Beroepsspecifieke competenties

      SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
      • De student kan de stof logisch mee opbouwen, hij begrijpt het hoe en waarom. Hiemee ontwikkelt hij zijn informatievaardigheid en probleemoplossend vermogen.
      • De student kent de boekhoudkundige basisprincipes en kan ze ook toepassen.
      • Het is tevens een aanzet tot het leren analyseren en beoordelen van een financiele situatie van een afdeling en/of onderneming.
      • Een dubbele boekhouding begrijpen
      • Eenvoudige boekingen rond aan-en verkoop, personeel zelf kunnen maken
      • Inzicht hebben in de BTW verrichtingen en inventarisverrichtingen
      • Informatie over bovenstaande elementen kunnen plaatsen en terugvinden in een jaarrekening.
      • Informatie kunnen halen uit een jaarrekening.

      VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
      Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
      geen

      Andere begincompetenties

      Rekenvaardigheden en basiskennis wiskunde

      De studenten zijn vertrouwd met de meest elementaire basiskennis wiskunde.

      Zij kennen de basisbeginselen van rekenkunde, omzetting naar %,  interest berekenen, berekening van een percentage inclusief/exclusief, "regel van drie".


      LEERINHOUDEN
      • De grondbeginselen van het boekhouden
      • Opstellen van balans en resultatenrekening
      • Aan-en verkopen en BTW-verrichtingen in de boekhouding
      • Personeelsadministratie
      • Eindejaarsverrichtingen
      • Een eenvoudige analyse van een bestaande jaarrekening.

      STUDIEMATERIAAL

      Handboek:"Boekhouden voor het beleid", Christine Van Liederkerke, Guy Walraevens, Els Koolen, Luc Van Haute, aangevuld met samenvattende slides (via blackboard beschikbaar). Tijdens de lessen wordt het handboek gevolgd en is daardoor een ideaal instrument voor zelfstudie. Naast het boek, waarin zich een code bevindt om online te kunnen oefenen, zal  een jaarrekening besproken worden.


      WERKVORMEN
      Soort werkvorm    
      hoor- en werkcolleges:

       14

      %
      practicum en oefeningen:

        12

      %

      vormen van groepsleren:

        2

      %
      Verdere toelichting:

      Hoorcolleges en oefeningen.

      Studenten kunnen aanvullende oefeningen maken uit het handboek. Met de lector kan een afspraak gemaakt worden buiten de lesuren om de oefeningen te bespreken.


      EVALUATIE

      Eerste examenperiode
      CategorieWeging van categorieën
      evaluatie15%
      examen in de examenreeks85%

      • Leerhouding (3 pntn), wat hieronder begrepen wordt wordt toegelicht tijdens de eerste les.
      • Schriftelijk examen 17 punten : theorie, boekingen, opstellen balans en jaarrek., analyse van een jaarrekening

             tijd voor examinering
      uren

      4 

      Tweede examenperiode
      CategorieWeging van categorieën
      examen in de examenreeks100%

      Schriftelijk examen  : 20 punten : theorie, boekingen, opstellen balans en jaarrek., analyse van de jaarrek.

       
      Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 01/10/2012
      Hotelmanagement - Voltijds modelpakket 1 - Introductie technologie/1
        
      O.O. heeft componenten:Neen
      Afstudeerrichting//Leertraject:Hotelmanagement
      Code:1200100013
      Academiejaar:2012-2013
      Type:keuze,
      Niveau:inleidend
      Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 - Module 1
      Contacturen:28
      Aantal studiepunten:3
      Totaal studietijd:78
      Examencontract:mogelijk
      Deliberatie:mogelijk
      Vrijstelling:mogelijk
      Onderwijstaal:
      Lector(en)Bart Van Nijlen

       

      KORTE OMSCHRIJVING
      Deze cursus spitst zich toe op de basiskennis en de gehanteerde basistechnologie van het keuken- en restaurantgebeuren (keukentechnologie, menuleer, receptenleer, warenkennis) waarbij de aandacht vooral gaat naar het technologisch analyseren van menu's en gerechten. Dit opleidingsonderdeel biedt de nodige ondersteuning voor de technische modules die verder in de opleiding aan bod komen en waarbij het voedings- en drankengebeuren centraal staat. Deze cursus is uitsluitend bedoeld voor studenten zonder hotelvooropleiding. Studenten met een vooropleiding hotel worden, in het kader van de duale leerwegen, vrijgesteld voor dit opleidingsonderdeel en krijgen extra taalonderricht (3 studiepunten).

      COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
       Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

      Algemene competenties

      • H101A Het vermogen om een situatie in te schatten, op te splitsen in al zijn deelaspecten en te analyseren om de logische structuur, de onderlinge relaties en beïnvloeding te ontrafelen en te begrijpen.
      • H102A Het op een efficiënte en gestructureerde manier op zoek gaan naar kwalitatieve en kwantitatieve informatie functioneel gebruik makend van ICT mogelijkheden zoals internet, bestandsbeheer en informatieve databanken alsook klassieke informatiekanalen.
      • H102B Het aanwenden van relaties en netwerken in functie van het verzamelen en delen van informatie.
      • H102C Het gebruiken van geschikte tools: al dan niet elektronische informatie-, communicatie- en organisatietechnieken.
      • H103A Het vermogen om zijn eigen mogelijkheden, grenzen, beperkingen en tekortkomingen te kunnen inschatten en bijsturen.
      • H103B Het reflecteren rond besluitvorming en gehanteerde aanpak, werkmethoden en processen.
      • H103C Het met de nodige kritische zin bekijken van (tussen)resultaten en daar waar nodig verbeteringen en alternatieven aan brengen.
      • H104A Pro-actief handelen, het afstand nemen van bestaande ideeën en opvattingen, het zelf nemen van initiatieven.
      • H104C Het efficiënt opmaken van een actieplan met duidelijke doelen, prioriteiten, timing, middelen, mensen, methodieken ...
      • H104E Het controleren van voortgang en resultaten, het coördineren van het werkproces of een project en bijsturen waar nodig om een zo optimaal mogelijk resultaat te bekomen.
      • H105A Het motiveren en sturen van mensen om efficiënt samen aan iets te werken en dat tot een goed eindresultaat te brengen.
      • H105D Het vermogen om aan individuen en/of de groepen ondersteuning te bieden alsook een luisterend oor, in functie van vooruitgang, efficiëntie en productiviteit.
      • H105E Het hanteren van een effeciënte conflictbehandeling.
      • H105F Het delegeren van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden met aandacht voor de competenties van de personen.
      • H106A Het efficiënt en effectief, gestructureerd en onderbouwd, mondeling en/of schriftelijk overbrengen van gegevens, ideeën of meningen aan een bepaald doelpubliek in een correcte taal.
      • H106B Het vlot hanteren en functioneel gebruiken van de verschillende (multi)-media en ICT toepassingen.
      • H108A Het aansturen van het eigen leerproces en gericht zijn op zelfontwikkeling.
      • H108B Het verbreden en verdiepen van de eigen competenties door zelfstudie en deskundigheidsontwikkeling.
      • H109A Het constructief kunnen omgaan met spanningen en conflicten.
      • H109B Persoonlijke belangen ondergeschikt stellen aan groepsbelangen.
      • H109C Het vermogen om als volwaardig groepslid efficiënt en effectief samen te werken.
      • H110B Het kunnen omgaan met stress.
      • H110C Het opnemen van verantwoording betreffende eigen handelen.
      • H110D Het voor zichzelf stellen van uitdagende doelstellingen en actief gericht zijn op het behalen van steeds betere resultaten. De gedrevenheid om in te grijpen bij tegenvallende resultaten.
      • H110F Het vermogen liever uit zichzelf te beginnen dan passief af te wachten.
      • H110G Het hanteren van een correct tijdsmanagement.
      • H110I Het ontwikkelen van een beroepshouding met aandacht voor houding en voorkomen, normatief-culturele aspecten, respect voor anderen, beroepsethiek en -deontologie.
      Algemene beroepsgerichte competenties
      • H211A Het vertonen van een uitgesproken klantgerichtheid en het hanteren van een passend stakeholdermanagement.
      • H211B Het hanteren van de regels van duurzaam ondernemen.
      Beroepsspecifieke competenties
      • H316 Het vertrouwd zijn met en het kunnen toepassen van de specifieke hospitality terminologie en dit in meerdere vreemde talen.
      • H317 Het analyseren en interpreteren van bestaande F&B-operaties en het toepassen van verbeteringen met het oog op een optimaal bedrijfsresultaat, rekeninghoudend met recente inzichten en nieuwe technologieën in de hospitality industry.
      • H319 Het herkennen en bijhouden van de evoluties in de hospitalitysector en deze kunnen implementeren.
      • H324 Het managen van gastvrijheidsoperaties.
      • H325 Het bezitten van een gastvrije en dienstverlenende instelling.

      SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
      • De student heeft een algemeen inzicht in de organisatie en de dagdagelijkse werking van het F&B gebeuren in een hotel (externe gastspreker).
      • De student stippelt, in teamverband, op basis van een vooropgestelde situatie, de volledige organisatie van het F&B gebeuren uit (een banketmenu samenstellen/aanvullen en/of volledig uitwerken, opstellen en/of optimalisatie van M.I.S. per gerecht). De student leert hierbij ook doelgerichte contacten te leggen met de bedrijfswereld. Het team slaagt erin om op een efficiënte wijze (via planning, taakverdeling, organisatie en communicatie) te komen tot het vooropgestelde eindproduct en respecteert hierbij de vooropgestelde deadlines. De student leert hierbij informatie te verwerken en uit te wisselen en gericht probleemoplossend te denken (geïntegreerde opdracht). 
      • De student heeft inzicht in de verschillende 'klassieke' basisbereidingen (soepen, sausen, groenten, vis, vlees, schaal- en schelpdieren) en kan deze reproduceren bij de technische analyse van een menu.
      • De student stippelt, aan de hand van een vooropgesteld menu, de volledige organisatie van de productie uit (bestelling, mise en place, bereiding) en beoordeelt vervolgens  het geheel menukundig.
      • De student heeft inzicht in de mogelijke versnijdingstechnieken van vis en vlees (portiestukken, deelstukken,...).
      • De student heeft praktisch inzicht in de basisbegrippen van de klassieke menuleer.
      • De student heeft inzicht in de praktische invulling en organisatie van de verschillende maaltijdperiodes (ontbijt, brunch, lunch,...).
      • De student stelt, op basis van de 'wetten van de klassieke menuleer', menu's voor diverse gelegenheden op, om deze vervolgens kritisch te analyseren en te beoordelen.
      • De student heeft inzicht in de aanwezige voedingsmiddelen (grondstoffen) op de levensmiddelenmarkt.
      • De student kent de verschillende eigenschappen van deze voedingsmiddelen.
      • De student heeft inzicht in de soorten voedingsstoffen, hun functie/rol in het lichaam en de algemene behoeftenormen.
      • De student kan, aan de hand van een eenvoudig nutritionele analyse van een voedingsdag, deze kritisch beoordelen.

      VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
      Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
      geen

      Andere begincompetenties

      Het opleidingsonderdeel "Hotelpraktijk" wordt sterk aanbevolen. Verdere informatie omtrent dit opleidingsonderdeel  (beschrijving, specifieke leerdoelen, jaarprogramma,...) is terug te vinden in de syllabus 'Introductie technologie' alsook via de ECTS-fiche van dit opleidingsonderdeel.


      LEERINHOUDEN
      • Deze cursus heeft tot doel een algemeen inzicht te verwerven in de basistechnologie van het keuken- en restaurantgebeuren. Studenten met een vooropleiding hotel zijn vrijgesteld voor dit opleidingsonderdeel en kunnen zodoende meer tijd investeren in het oefenen van de vreemde talen.
      • Inhoud cursus :
       • Deel 1 : Inleidend
       • Deel 2 : Werkdocumenten
       • Deel 3 : Keukentechnologie
                     Basiskennis keukentechnologie (basisbereidingen en -materialen)
                     Praktijkstudie
                     Gerechtenanalyse
       • Deel 4 : Menuleer
                     Inleidende basisbegrippen
                     Theoretische voorbeschouwing
                     Praktische toepassingen
       • Deel 5 : Receptenleer
       • Deel 6 : Warenkennis

      STUDIEMATERIAAL
      • Syllabus (cursusnummer C91211105, Universitas), aangevuld met eigen nota's
      • Blackboard en P-schijf 
       • Ter ondersteuning voor de verwerking van het leeronderdeel warenkennis
       • De studenten dienen een reeks vragenlijsten (meerkeuzevragen, juist/fout-vragen), op basis van de cursusteksten, digitaal op te lossen. Ze ontvangen hierbij onmiddellijk de nodige feedback. 
       • Een volledige omschrijving van de vakoverschrijdende/geïntegreerde opdracht is terug te vinden op de P-schijf (P/Educatie/Lector aan student/BM/Geïntegreerde opdracht).
       • Voor een optimale uitwisseling van informatie wordt voor elke werkgroep een digitaal platform ter beschikking gesteld waar alleen de leden van de werkgroep alsook de begeleidende lectoren lees- en schrijfrechten op hebben.

      WERKVORMEN
      Soort werkvorm    
      hoor- en werkcolleges:

       20

      %
      practicum en oefeningen:

        15

      %

      vormen van groepsleren:

        15

      %
      Verdere toelichting:
      • Syllabus, aangevuld met eigen nota's
      • Blackboard
       • Ter ondersteuning voor de verwerking van het leeronderdeel warenkennis. De studenten dienen hierbij een reeks vragenlijsten, op basis van de cursusteksten, digitaal op te lossen en bekomen onmiddellijk de nodige feedback.
      • Groepswerk (vakoverschrijdende of geïntegreerde opdracht)
       • De studenten dienen in teamverband de volledige organisatie van een banket uit te werken (zie evaluatie).
       • Een volledige omschrijving van de opdracht is terug te vinden op de P-schijf.  

      EVALUATIE

      Eerste examenperiode
      CategorieWeging van categorieën
      evaluatie15%
      examen in de examenreeks85%

      • Vakoverschrijdende opdracht (geïntegreerde opdracht) (3 van de 20 punten):
       • De volledige inhoud van deze opdracht, alsook verdere concrete afspraken (ondermeer rond de groepsindeling) worden bekendgemaakt via de P-schijf.
       • Vanuit een gegeven situatie dient de student binnen deze opdracht, in teamverband (procesopvolging via logboek), met behulp van de verworven theoretische kennis van de participerende opleidingsonderdelen, de volledige organisatie van een banket uit te werken. De nadruk binnen dit opleidingsonderdeel ligt ondermeer bij het samenstellen/vervolledigen en uitwerken van het banketmenu in functie van de vooropgestelde situatie, alsook in het opstellen en/of optimaliseren van de recepturen (M.I.S.) per gerecht.
       • De behaalde punten van de geïntegreerde opdracht (1ste zittijd) worden automatisch overgedragen naar 2de zittijd en blijven aldus deel uitmaken van de evaluatie.  
       • Uiterste inleverdatum: zie opdracht.
      • Schriftelijk examen (17 van de 20 punten) :
       • Schriftelijk examen (open en gesloten boek) na afhandeling van de leerstof met zowel theoretische vragen als praktische toepassingen waarbij de theorie wordt toegepast op praktijkgevallen. Verdere praktische richtlijnen (prioriteiten/leerwijzer) i.v.m. het examen zijn voorzien in de syllabus (leerwijzer p.3).

      tijd voor examinering
      uren

      3 

      Tweede examenperiode
      CategorieWeging van categorieën
      evaluatie15%
      examen in de examenreeks85%

      • Vakoverschrijdende opdracht (geïntegreerde opdracht) (3 van de 20 punten):
       • De behaalde punten van de geïntegreerde opdracht (1ste examenperiode) worden automatisch overgedragen naar de 2de examenperiode en blijven aldus deel uitmaken van de evaluatie.
      • Schriftelijk examen (17 van de 20 punten) :
       • Schriftelijk examen (open en gesloten boek) na afhandeling van de leerstof met zowel theoretische vragen als praktische toepassingen waarbij de theorie wordt toegepast op praktijkgevallen. Verdere praktische richtlijnen (prioriteiten) i.v.m. het examen zijn voorzien in de syllabus (leerwijzer p.3).
       
      Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 01/10/2012
      Hotelmanagement - Voltijds modelpakket 1 - Hotelpraktijk/1
        
      O.O. heeft componenten:Neen
      Afstudeerrichting//Leertraject:Hotelmanagement
      Code:1200100014
      Academiejaar:2012-2013
      Type:keuze,
      Niveau:inleidend
      Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 - Module 1
      Contacturen:28
      Aantal studiepunten:3
      Totaal studietijd:78
      Examencontract:niet mogelijk
      Deliberatie:mogelijk
      Vrijstelling:mogelijk
      Onderwijstaal:
      Lector(en)Bart Van Nijlen

       

      KORTE OMSCHRIJVING

      Deze cursus kadert in de gecreëerde flexibele leerwegen binnen module 1 om het verschil in voorkennis bij de studenten op te vangen. Studenten met voldoende boekhoudkundige achtergrond dienen het keuzevak 'Hotelpraktijk' te volgen (verplichte leerroute). De studenten met een andere vooropleiding hebben de mogelijkheid om dit opleidingsonderdeel vrijblijvend te volgen (afhankelijk van het aantal inschrijvingen via de 1ste of 2de lessenreeks).

      Het doel van dit opleidingsonderdeel is de studenten vertrouwd te maken met het praktische werk achter de schermen van een hotelbedrijf, meerbepaald in de keuken en in het restaurant. Deze praktische basisvorming is mogelijk van essentieel belang om later optimaal te kunnen functioneren binnen de complexe organisatie van de hospitality business. 


      COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
       Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

      Algemene competenties

      • H101A Het vermogen om een situatie in te schatten, op te splitsen in al zijn deelaspecten en te analyseren om de logische structuur, de onderlinge relaties en beïnvloeding te ontrafelen en te begrijpen.
      • H103A Het vermogen om zijn eigen mogelijkheden, grenzen, beperkingen en tekortkomingen te kunnen inschatten en bijsturen.
      • H103C Het met de nodige kritische zin bekijken van (tussen)resultaten en daar waar nodig verbeteringen en alternatieven aan brengen.
      • H104A Pro-actief handelen, het afstand nemen van bestaande ideeën en opvattingen, het zelf nemen van initiatieven.
      • H104B Het identificeren van problemen en opportuniteiten, alternatieven overwegen en het genereren van geschikte oplossingen.
      • H104E Het controleren van voortgang en resultaten, het coördineren van het werkproces of een project en bijsturen waar nodig om een zo optimaal mogelijk resultaat te bekomen.
      • H105C Het nemen van initiatief en verantwoordelijkheid m.b.t. de werking en de permanente verbetering van de organisatie.
      • H109A Het constructief kunnen omgaan met spanningen en conflicten.
      • H109B Persoonlijke belangen ondergeschikt stellen aan groepsbelangen.
      • H109C Het vermogen om als volwaardig groepslid efficiënt en effectief samen te werken.
      • H110B Het kunnen omgaan met stress.
      • H110D Het voor zichzelf stellen van uitdagende doelstellingen en actief gericht zijn op het behalen van steeds betere resultaten. De gedrevenheid om in te grijpen bij tegenvallende resultaten.
      • H110G Het hanteren van een correct tijdsmanagement.
      • H110I Het ontwikkelen van een beroepshouding met aandacht voor houding en voorkomen, normatief-culturele aspecten, respect voor anderen, beroepsethiek en -deontologie.
      Algemene beroepsgerichte competenties
      • H211B Het hanteren van de regels van duurzaam ondernemen.
      Beroepsspecifieke competenties
      • H316 Het vertrouwd zijn met en het kunnen toepassen van de specifieke hospitality terminologie en dit in meerdere vreemde talen.
      • H317 Het analyseren en interpreteren van bestaande F&B-operaties en het toepassen van verbeteringen met het oog op een optimaal bedrijfsresultaat, rekeninghoudend met recente inzichten en nieuwe technologieën in de hospitality industry.
      • H320 Het hanteren en opvolgen van de voor de sector specifieke wetgeving: CAO, vestigingswetten, functiekwalificaties, handelsrecht .
      • H324 Het managen van gastvrijheidsoperaties.
      • H325 Het bezitten van een gastvrije en dienstverlenende instelling.

      SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
      • De student functioneert in teamverband bij het uitvoeren van de taken hem opgelegd binnen het keuken- en restaurantgebeuren.
      • De student heeft een praktisch inzicht in de organisatie van het keuken- en restaurantwerk.
      • De student heeft een praktisch inzicht in de verschillende aspecten binnen het keuken- en restaurantgebeuren (keukentechnisch, voedingstechnisch, restauranttechnisch en menukundig) en ervaart dit op een proefondervindelijke wijze.
      • De student legt de link tussen de praktijklessen en het opleidingsonderdeel 'Introductie technologie' binnen dezelfde module.
      • De student hanteert het kenmerkend taalgebruik van keuken en restaurant.
      • De student heeft praktisch inzicht in productkennis.
      • De student werkt samen met collega's en functioneert goed in teamverband.
      • De student past de veiligheids- en hygiënereglementering in de praktijk toe.
      • De student bereidt zelfstandig op een efficiënte en doelgerichte wijze, binnen een vooropgesteld tijdsbestek, ondermeer rekening houdend met de veiligheids- en hygiënereglementering, een tweegangenmenu uit het vooropgestelde programma en kan dit tevens serveren. 
      • De student stelt, op basis van een vooropgesteld gerecht uit het programma, een bestellijst op werkt een kostprijsanalyse uit. Hierbij respecteert hij/zij de vooropgestelde deadlines (praktijkbundel).
      • De student stelt een verslag op van de opgedane praktijkervaring keuken en zaal (praktijkbundel).

      VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
      Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
      geen

      Andere begincompetenties

      In opvolging van een regelgeving van het Federaal Agentschap voor Voedselveiligheid (FAVV) dient elke cursist die een opleiding in het studiegebied Voeding volgt eenmalig een medisch geschiktheidsattest af te leveren. De opleiding kan niet worden aagevat zonder dit medisch geschiktheidsattest. Een blanco modelattest is te verkrijgen op het secretariaat van de opleiding Hotelmanagement.


      LEERINHOUDEN
      • 14 praktijksessies van telkens 4 lesuren.
      • Het volledige programma met de inhoud van de praktijksessies (keuken/zaal) wordt bekendgemaakt bij de aanvang van de cursus. Tijdens deze praktijklessen wordt aandacht besteed aan alle basiscompetenties die nodig zijn om optimaal te kunnen functioneren binnen het keuken- en restaurantgebeuren.
      • Praktijklessen restaurant: Binnen deze lessen wordt ondermeer aandacht besteed aan het dekken van een tafel, het dragen van borden, het noteren van een bestelling en deze doorgeven aan de keuken, het serveren van dranken, het opdienen (plate service) van gerechten en het afruimen van de tafel.
      • Praktijklessen keuken: Via het bereiden van diverse gerechten wordt ervoor gezorgd dat alle basishandelingen aan bod worden gebracht om optimaal te kunnen functioneren in een keuken. Verder wordt ondermeer aandacht besteed aan het praktisch organiseren van een dienst, het ervaren van het kenmerkend taalgebruik in de keuken, het ontwikkelen van productkennis, het leren functioneren binnen een team en het toepassen van de veiligheids- en hygiënereglementering.


      STUDIEMATERIAAL
      Syllabus ter beschikking gesteld bij de aanvang van de cursus, aangevuld met eigen nota's
      WERKVORMEN
      Soort werkvorm    
      hoor- en werkcolleges:

       0

      %
      practicum en oefeningen:

        80

      %

      vormen van groepsleren:

        0

      %
      Verdere toelichting:
      • Praktijklessen keuken: het voorbereiden en bereiden van gerechten (cfr. programma) waarbij bovenvermelde leerdoelen/doelstellingen centraal staan.
      • Praktijklessen zaal: tafel dekken, borden dragen, bestellingen noteren en doorgeven aan de keuken, dranken serveren, opdienen (plate service), afruimen.

      EVALUATIE

      Eerste examenperiode
      CategorieWeging van categorieën
      evaluatie50%
      examen in de examenreeks50%

      • Binnen dit opleidingsonderdeel wordt de eindbeslissing bepaald op basis van een combinatie van permanente evaluatie tijdens het verloop van de cursus (50%) en een eindproef (50%). Zowel bij de permanente evaluatie als tijdens de eindproef worden vier vakonderdelen (voorbereidingstechnieken keuken, bereidingstechnieken keuken, zaalpraktijk en beroepsattitude) geëvalueerd. De vakleerkracht zal op regelmatige tijdstippen de nodige feedback geven i.v.m. de permanente evaluatie.
      • Het aannemen van een correcte (beroeps-)attitude maakt deel uit van de evaluatie. Te laat komen of ongewettigde afwezigheden leiden telkens tot het verlies van punten. Ook het niet opvolgen van gedragsregels binnen de campus PIVA (bvb. verbod op dragen petjes en gebruik van GSM, rookverbod) hebben puntenverlies tot gevolg.
      • Praktijkexamen:
       • Keukenpraktijk
        • Voor het onderdeel Keukenpraktijk dien je als eindproef één of twee gerechten te bereiden. Het betreft gerechten waarin diverse vaardigheden vervat zitten en die aan bod zijn gekomen tijdens de praktijklessen.
        • Bij het afleggen van dit onderdeel mag je gebruik maken van de cursus.
        • De evaluatie omvat zowel een proces- als een productevaluatie. De procesevaluatie handelt over de productie van gerechten in de keuken (werkmethode, versnijdiungen, bereidingen en hygiëne). De productevaluatie slaat op het afgeleverde product (met ondermeer de organoleptische kwaliteit van het gerecht: presentatie, smaak, temperatuur, gaarheid alsook de naleving van de opgelegde tijdslimiet). Deze evaluatie gebeurt zowel door een praktijkleerkracht als door een extern jurylid.
       • Restaurantpraktijk
        • De eindproef van het onderdeel restaurantpraktijk bestaat uit drie items: dekken van een tafel, houding/vakkennis (theoretische vragen) en de bediening van een tafel voor twee personen.
      • Afspraken omtrent medewerking worden door de leerkracht bij de aanvang van de eerste praktijkles bekendgemaakt. Een afwezigheid tijdens de praktijkles dient door de student te worden gewettigd. Het betreffende document wordt op het secretariaat binnengebracht, een kopij wordt aan de praktijkleerkracht overgemaakt op de dag dat men opnieuw de volgende praktijkles hervat. 

       


      tijd voor examinering
      uren

      8 

      Tweede examenperiode
      Voor dit opleidingsonderdeel is geen herexamen mogelijk.
       
      Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 01/10/2012
      Hotelmanagement - Voltijds modelpakket 1 - Extra talen/1
        
      O.O. heeft componenten:Neen
      Afstudeerrichting//Leertraject:Hotelmanagement
      Code:1200100015
      Academiejaar:2012-2013
      Type:keuze,
      Niveau:inleidend
      Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 - Module 1
      Contacturen:28
      Aantal studiepunten:3
      Totaal studietijd:78
      Examencontract:mogelijk
      Deliberatie:mogelijk
      Vrijstelling:mogelijk
      Onderwijstaal:
      Lector(en)Inge Van de Put
      An Lippens
      Philippe Desmet

       

      KORTE OMSCHRIJVING
      In het vak extra talen krijgen studenten met een mogelijk beperkte kennis van de vreemde talen Engels, Frans of Duits de gelegenheid om zich bij te schaven in deze taal zodat een mogelijke achterstand kan worden verkleind.

      COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
       Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

      Algemene competenties

      • H103C Het met de nodige kritische zin bekijken van (tussen)resultaten en daar waar nodig verbeteringen en alternatieven aan brengen.
      • H106C Het beheersen van zowel verbale als non-verbale communicatie.
      • H108A Het aansturen van het eigen leerproces en gericht zijn op zelfontwikkeling.
      • H110B Het kunnen omgaan met stress.
      Algemene beroepsgerichte competenties
       Beroepsspecifieke competenties

        SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
        • Studenten met een mogelijk beperkte basiskennis van het Engels, Frans of Duits breiden hun kennis uit om een eventuele achterstand te verkleinen.
        • De studenten beheersen de leerstof die gezien wordt in de eerste module beter omdat er extra aandacht aan wordt besteed.
        • Studenten worden aangemoedigd om extra tijd te besteden aan hun taalverwerving.
        • De studenten zijn vertrouwd met de eigenheden van de vreemde taal op vlak van spelling, grammatica, woordenschat en uitspraak.
        • De studenten kunnen correcte zinnen vormen (schriftelijk en mondeling).

        VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
        Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
        geen

        Andere begincompetenties

        De studenten beschikken over een basiswoordenschat en hebben een beperkte grammaticale kennis.

        Ze kunnen zinnen zowel in het Nederlands als in het Duits/Engels/Frans analyseren.


        LEERINHOUDEN
        • Herhaling van de basisregels van de drie vreemde talen voor grammatica, zinsbouw, lexicon, spelling en uitspraak
        • Extra oefeningen op de leerstof die gezien wordt tijdens module 1

        STUDIEMATERIAAL
        zie ECTS-fiche voor Engels, Frans of Duits

        WERKVORMEN
        Soort werkvorm    
        hoor- en werkcolleges:

         19

        %
        practicum en oefeningen:

          8

        %

        vormen van groepsleren:

          0

        %
        Verdere toelichting:
        Voornamelijk hoor- en werkcolleges: de studenten krijgen extra oefeningen en kunnen bijkomend uitleg vragen.

        EVALUATIE

        Eerste examenperiode
        CategorieWeging van categorieën
        evaluatie100%

        Permanente evaluatie: oefeningen en opdrachten, schriftelijke en eventueel ook mondelinge testen tijdens de lessen.
        Aanwezigheid in de les is verplicht.
        Onwettige afwezigheid betekent nul voor de test die die dag werd afgenomen. Bij wettige afwezigheid wordt de test mogelijk op een later tijdstip ingehaald (zie Onderwijs en Examenreglement).

        tijd voor examinering
        uren

        0 

        Tweede examenperiode
        Geen tweede zittijd mogelijk. Het gemiddelde cijfer voor de resultaten van de drie talen zal worden gebruikt als cijfer voor het vak extra talen in tweede zittijd.
         
        Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 01/10/2012
        Hotelmanagement - Voltijds modelpakket 1 - F&B restaurant services/2
          
        O.O. heeft componenten:Neen
        Afstudeerrichting//Leertraject:Hotelmanagement
        Code:1200100016
        Academiejaar:2012-2013
        Type:kern,
        Niveau:inleidend
        Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 - Module 2
        Contacturen:28
        Aantal studiepunten:3
        Totaal studietijd:78
        Examencontract:mogelijk
        Deliberatie:mogelijk
        Vrijstelling:mogelijk
        Onderwijstaal:
        Lector(en)Barbara Swartelé
        Inge De Ridder

         

        KORTE OMSCHRIJVING

        We trachten de operationele werking van een restaurant in al zijn facetten te verduidelijken voor de student. Begrippen zoals gastvrijheid, beroepshouding, conceptualisatie, klantenverwachting worden aan de hand van concrete situaties uitvergroot.

        Het aanbod van voeding en drank is afhankelijk van het bedrijfsimago en daarmee ook de behoeften van het kliënteel. Hierbij begrijpend dat het gezondheidsaspect belangrijker wordt. Praktische informatie omtrent voedingswaarde van ingrediënten, evaluatie van gerechten en specifieke noden rond dieetproblematiek komen aan bod. 


        COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
         Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

        Algemene competenties

        • H101A Het vermogen om een situatie in te schatten, op te splitsen in al zijn deelaspecten en te analyseren om de logische structuur, de onderlinge relaties en beïnvloeding te ontrafelen en te begrijpen.
        • H101C Het vermogen om afstand te nemen van de operationele hier en nu situatie om toekomstgericht alternatieven en opportuniteiten te zien en tot nieuwe conceptuele inzichten te komen.
        • H102B Het aanwenden van relaties en netwerken in functie van het verzamelen en delen van informatie.
        Algemene beroepsgerichte competenties
        • H211A Het vertonen van een uitgesproken klantgerichtheid en het hanteren van een passend stakeholdermanagement.
        Beroepsspecifieke competenties
        • H317 Het analyseren en interpreteren van bestaande F&B-operaties en het toepassen van verbeteringen met het oog op een optimaal bedrijfsresultaat, rekeninghoudend met recente inzichten en nieuwe technologieën in de hospitality industry.
        • H319 Het herkennen en bijhouden van de evoluties in de hospitalitysector en deze kunnen implementeren.
        • H324 Het managen van gastvrijheidsoperaties.
        • H325 Het bezitten van een gastvrije en dienstverlenende instelling.

        SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
        • De student heeft pragmatisch inzicht in de horecabranche en kan conceptmatig denken.
        • De student kan verschillende dienstverlenende situaties beschrijven en analyseren door kennis en inzicht, beroepsvaardigheden en de juiste beroepshouding toe te passen.
        • De student kan: het aanbod van voeding en drank in hotel- en restaurantbedrijf afstemmen op de behoeften en verwachtingen kliënteel;
        • Conceptueel denken.
        • Gegeven de branche en het bedrijfstype een bedrijfsformule herkennen en uitwerken.
        • De noodzaak van gastvrijheid en dienstverlening voor de bedrijfsvoering theoretisch verklaren.
        • Trends op gebied van gastvrijheid signaleren en er verder op inspelen naar inrichting, service en aanbod.
        • De aanwezigheid, het nut en de noodzaak van de belangrijkste materialen, die terug te vinden zijn in de verschillende restauratievormen, beschrijven en verklaren.
        • Gastvrije dienstverlening vertalen naar operationele bedrijfsvoering.
        • Zich klantgericht opstellen.

        VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
        Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
        geen

        Andere begincompetenties
        geen
        LEERINHOUDEN

        Voor de onderwijseenheid "Restaurantbasics" (SWB):

        • Deel 1. Foodconcept and menudevelopment. Rode draad: een eerste conceptuitwerking, imago en  presentatie, culinaire etiquette, trends en tendenzen.
        • Deel 2. Wine Concept. Rode draad: hoe kan men zich onderscheiden? What's new?
        • Deel 3. Service Concept. Rode draad: beroepshouding en managementkwaliteiten, service system, communicatie met de gast, service standaarden, barterminologie, bedienings- en culinaire termen, etiquette.
        • Deel 4. Restaurant design. Rode draad: de lay-out planning, keuze materiaal, verlichting, decoratie, kledij en zaalapparatuur.

        Voor de onderwijseenheid "Voedings- en Dieetleer" (DERI)

        • Deel A. Gezonde voeding: macro- en micro-nutriënten, een gezonde voedingskeuze & de voornaamste "eetfouten", een modern voedingsbeleid met aanbevelingen voor de diverse leeftijds-en risicogroepen.
        • Deel B. Diëten: energiebeperking; diabetes; dyslipidemie; natriumbeperking; algemene maag- en darmbesparende diëtetiek. Veganistische, vegetarische en varkensvrije voeding.
        • Deel C. Begripsondersteunend: voedingsaanbevelingen voor België.

        STUDIEMATERIAAL

        Cursus van de lesgevers en nota's vanwege de studenten.

        De student dient zich de "Belgische voedingsmiddelentabel, Nubel" aan te schaffen om waar nodig en via zelfstudie bepaalde aanbevelingen voor zichzelf te verhelderen.


        WERKVORMEN
        Soort werkvorm    
        hoor- en werkcolleges:

         30

        %
        practicum en oefeningen:

          6

        %

        vormen van groepsleren:

          0

        %
        Verdere toelichting:
        • De cursus wordt gegeven als interactief hoorcollege.
        • Via opdrachten (cases) wordt de student aangemoedigd op Internet in deskundige websites te grasduinen en hiervan kort verslag te geven, alsook het werkveld zelf te ontdekken.
        • Leergesprekken met optimale betrokkenheid vanuit persoonlijke ervaringen van de studenten.
        • Project: vakoverschrijdende opdracht (geïntegreerde opdracht)
        • Cursusgeoriënteerd onderwijs ( etiquette, bedienings- en culinaire termen)

        EVALUATIE

        Eerste examenperiode
        CategorieWeging van categorieën
        evaluatie10%
        examen in de examenreeks90%

        • Evaluatie van de onderwijseenheid "Restaurantbasics" (SWB) wordt bij de component “Voedings- en dieetleer” (DERI) geteld om te komen tot de totale punten voor het opleidingsonderdeel “F&B Restaurant Services”  (verhouding 50% - 50%)
        • Voor het opleidingsonderdeel "Restaurantbasics is er een schriftelijk examen (9/10 punten): zowel vragen over kennis en inzicht als implementatie. Dit wordt samengeteld met de vakoverschrijdende opdracht (1/10 punten)
        • Voor het opleidingsonderdeel "Voedings- en Dieetleer" is er een schriftelijk examen (9/10punten) met kennis- , inzicht- en toepassingsvragen; zowel in de vorm van stellingsvragen, meerkeuzevragen als open vragen.  Dit wordt samengeteld met de vakoverschrijdende opdracht (1/10 punten)

        tijd voor examinering
        uren

        4 

        Tweede examenperiode
        CategorieWeging van categorieën
        evaluatie10%
        examen in de examenreeks90%

        Beide onderwijseenheden behouden de evaluatiecriteria van de eerste examenperiode. 

         
        Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 03/12/2012
        Hotelmanagement - Voltijds modelpakket 1 - Food production/2
          
        O.O. heeft componenten:Neen
        Afstudeerrichting//Leertraject:Hotelmanagement
        Code:1200100017
        Academiejaar:2012-2013
        Type:kern,
        Niveau:inleidend
        Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 - Module 2
        Contacturen:56
        Aantal studiepunten:6
        Totaal studietijd:156
        Examencontract:mogelijk
        Deliberatie:mogelijk
        Vrijstelling:mogelijk
        Onderwijstaal:
        Lector(en)Geert Bruggeman
        Barbara Swartelé
        Bart Van Nijlen

         

        KORTE OMSCHRIJVING

        De klant elke keer weer tijdig een klassiek of trendy lekker gerecht voorschotelen aan een goede prijs/kwaliteitverhouding vergt veel meer dan alleen kookvaardigheid. Een lekker gerecht vraagt het gebruik van degelijke grondstoffen, en optimale bewaring en verwerking. Dat elke keer weer kunnen doen vraagt volledige beheersing van het aankoop-, bewaring- en bereidingsproces. Om dat ook nog commercieel, concurrentieel én bedrijfseconomisch te doen is heel wat organisatietalent nodig.

        Dit opleidingsonderdeel draagt onder andere bij tot de kennis en de vereiste operationele managementvaardigheden die van belang zijn bij de organisatie en het beheer van de voeding- en drankenafdeling in een horecabedrijf. Daarnaast worden de verschillende facetten van een geoptimaliseerd proces in de F&B afdeling van uiteenlopende bedrijven (op het effectief koken na) bekeken en diverse facetten ingeoefend. 


        COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
         Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

        Algemene competenties

        • H101A Het vermogen om een situatie in te schatten, op te splitsen in al zijn deelaspecten en te analyseren om de logische structuur, de onderlinge relaties en beïnvloeding te ontrafelen en te begrijpen.
        • H101B Het vermogen om uit de veelheid van feiten en gegevens, ook ogenschijnlijk niet gerelateerde, tot een globaal inzicht te komen en een duidelijke samenhang te destilleren.
        • H101C Het vermogen om afstand te nemen van de operationele hier en nu situatie om toekomstgericht alternatieven en opportuniteiten te zien en tot nieuwe conceptuele inzichten te komen.
        • H102A Het op een efficiënte en gestructureerde manier op zoek gaan naar kwalitatieve en kwantitatieve informatie functioneel gebruik makend van ICT mogelijkheden zoals internet, bestandsbeheer en informatieve databanken alsook klassieke informatiekanalen.
        • H102B Het aanwenden van relaties en netwerken in functie van het verzamelen en delen van informatie.
        • H102C Het gebruiken van geschikte tools: al dan niet elektronische informatie-, communicatie- en organisatietechnieken.
        • H103A Het vermogen om zijn eigen mogelijkheden, grenzen, beperkingen en tekortkomingen te kunnen inschatten en bijsturen.
        • H103B Het reflecteren rond besluitvorming en gehanteerde aanpak, werkmethoden en processen.
        • H103C Het met de nodige kritische zin bekijken van (tussen)resultaten en daar waar nodig verbeteringen en alternatieven aan brengen.
        • H104A Pro-actief handelen, het afstand nemen van bestaande ideeën en opvattingen, het zelf nemen van initiatieven.
        • H104B Het identificeren van problemen en opportuniteiten, alternatieven overwegen en het genereren van geschikte oplossingen.
        • H104D Het beheersen en hanteren van technieken in het kader van projectwerking (quality tools, out-of-the-box denken, creatieve denktechnieken ...)
        • H104E Het controleren van voortgang en resultaten, het coördineren van het werkproces of een project en bijsturen waar nodig om een zo optimaal mogelijk resultaat te bekomen.
        • H105A Het motiveren en sturen van mensen om efficiënt samen aan iets te werken en dat tot een goed eindresultaat te brengen.
        • H105B Het naar voor brengen van standpunten of beslissing en deze verdedigen/beargumenteren.
        • H105C Het nemen van initiatief en verantwoordelijkheid m.b.t. de werking en de permanente verbetering van de organisatie.
        • H105D Het vermogen om aan individuen en/of de groepen ondersteuning te bieden alsook een luisterend oor, in functie van vooruitgang, efficiëntie en productiviteit.
        • H105F Het delegeren van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden met aandacht voor de competenties van de personen.
        • H106A Het efficiënt en effectief, gestructureerd en onderbouwd, mondeling en/of schriftelijk overbrengen van gegevens, ideeën of meningen aan een bepaald doelpubliek in een correcte taal.
        • H108A Het aansturen van het eigen leerproces en gericht zijn op zelfontwikkeling.
        • H108B Het verbreden en verdiepen van de eigen competenties door zelfstudie en deskundigheidsontwikkeling.
        • H109A Het constructief kunnen omgaan met spanningen en conflicten.
        • H109B Persoonlijke belangen ondergeschikt stellen aan groepsbelangen.
        • H109C Het vermogen om als volwaardig groepslid efficiënt en effectief samen te werken.
        • H110C Het opnemen van verantwoording betreffende eigen handelen.
        • H110D Het voor zichzelf stellen van uitdagende doelstellingen en actief gericht zijn op het behalen van steeds betere resultaten. De gedrevenheid om in te grijpen bij tegenvallende resultaten.
        • H110G Het hanteren van een correct tijdsmanagement.
        • H110I Het ontwikkelen van een beroepshouding met aandacht voor houding en voorkomen, normatief-culturele aspecten, respect voor anderen, beroepsethiek en -deontologie.
        Algemene beroepsgerichte competenties
        • H211A Het vertonen van een uitgesproken klantgerichtheid en het hanteren van een passend stakeholdermanagement.
        • H211C Het hebben van aandacht voor en het gepast reageren op veranderingen in de maatschappij.
        Beroepsspecifieke competenties
        • H314 Het kunnen implemeteren van sectorspecifieke organisatievormen en kwaliteitssystemen.
        • H316 Het vertrouwd zijn met en het kunnen toepassen van de specifieke hospitality terminologie en dit in meerdere vreemde talen.
        • H317 Het analyseren en interpreteren van bestaande F&B-operaties en het toepassen van verbeteringen met het oog op een optimaal bedrijfsresultaat, rekeninghoudend met recente inzichten en nieuwe technologieën in de hospitality industry.
        • H319 Het herkennen en bijhouden van de evoluties in de hospitalitysector en deze kunnen implementeren.
        • H320 Het hanteren en opvolgen van de voor de sector specifieke wetgeving: CAO, vestigingswetten, functiekwalificaties, handelsrecht .
        • H321 Het kunnen gebruiken van voor de sector specifieke financiële technieken en instrumenten.
        • H322 Het kunnen gebruiken van voor de sector specifieke commerciële technieken en instrumenten.
        • H324 Het managen van gastvrijheidsoperaties.
        • H325 Het bezitten van een gastvrije en dienstverlenende instelling.

        SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN

         

        • Voor onderwijseenheid Productiebeheersing:
         • De student schetst de plaats van de voeding- en drankenafdeling binnen het totale (hotel-)organigram analyseert tevens de interne relaties.
         • De student stippelt, in teamverband, op basis van een vooropgestelde situatie de volledige organisatie van het F&B gebeuren uit (ondermeer het bepalen van de verkoopprijs per gerecht en voor het gehele gebeuren). De student legt hierbij ook doelgerichte contacten met de bedrijfswereld. Het team komt op een efficiënte wijze (via planning, taakverdeling, organisatie en communicatie) tot het vooropgestelde eindproduct en respecteert hierbij de vooropgestelde deadlines. De student verwerkt hierbij informatie en wisselt deze uit en denkt tevens gericht probleemoplossend.
         • De student heeft praktisch inzicht in de verantwoordelijkheden binnen de taak van het operationeel management F&B en kan tevens deze verantwoordelijkheden toelichten en verder analyseren.
         • De student heeft praktisch inzicht in de kostenbeheersende factoren die als werkinstrument kunnen gehanteerd worden bij een professionele werking binnen de voeding- en drankenafdeling.
         • De student is in staat om een voorraadbeheersysteem (aankoop, ontvangst, stockage en uitgifte) binnen een grootschalige operatie opstarten, opvolgen, beheren, bijsturen en de werking ervan analyseren.
         • De student heeft praktisch inzicht in het beheer (planning en organisatie) van de productie binnen de F&B afdeling. Hieronder wordt ondermeer verstaan: de programmatie, receptontwikkeling, kostprijsanalyse, de te produceren hoeveelheden, inkoop (o.a. opstellen grondstoffenspecificatie, bestelbon enz.)  en de organisatie en opvolging van de eigenlijke productie.
         • De student bepaalt, in functie van de gebruikte grondstoffen en contributiemarge, de verkoopprijs van een gerecht.
         • De student analyseert en interpreteert diverse voeding- en drankenrapporten en formuleert waar nodig mogelijke acties.
        • Voor onderwijseenheid Product- en procesbeheersing:
         • De student kent de belangrijkste wettelijke bepalingen omtrent gebruikte ingrediënten en grondstoffen en de verwerking of bewaring van voedingsmiddelen, en kan die in een gegeven situatie verklaren en toepassen.
         • De student kan het gedrag van voedingsmiddelen of ingrediënten tijdens de bereiding en bewaring verklaren.
         • De student kan spontaan een grondstof, een bereidingstechniek, een apparaat of het gedrag van voedingsmiddelen tijdens de verwerking analyseren, beoordelen en bespreken in functie van het bereiding- en bewaringsproces, kwaliteitsverwachtingen van klanten, trends, bedrijfssituatie en -organisatie, kwaliteitsmanagement …
         • De student heeft praktisch inzicht in het beheer (planning en organisatie) van de productie binnen de F&B afdeling. Hieronder wordt ondermeer verstaan: de programmatie, receptontwikkeling, kostprijsanalyse, de te produceren hoeveelheden, inkoop (o.a. opstellen grondstoffenspecificatie, bestelbon enz.)  en de organisatie en opvolging van de eigenlijke productie.
         • De student kan een degelijke verwerkingsrichtlijn formuleren (o.a. via MIS (Menu item Sheet).
         • De student kan bestaande situaties rond voedselbereiding in organisaties analyseren en,  rekeninghoudend met klantgerichtheid en -tevredenheid, wettelijke aspecten, rendement, recente ontwikkelingen in de sector en diverse organisatievormen, voorstellen doen voor verbetering.

        VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
        Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
        geen

        Andere begincompetenties

        F&B gerelateerde opleidingsonderdelen in module 1

        Zij die niet effectief het opleidingsonderdeel Introductie Technologie dienden te volgen moeten de basiscompetenties van dat opleidingsonderdeel verwerven via zelfstudie.

        Het opleidingsonderdeel Hotelpraktijk biedt een goede basis ter ondersteuning van dit opleidingsonderdeel en kan daarom op vrijwillige basis gevolgd worden door de studenten die dit niet in hun regulier pakket hebben.

        Basiskennis vreemde talen (E,F en liefst ook D).

        Basiskennis Word, Excel + zoeken op, en werken via Internet. 


        LEERINHOUDEN
        • Onderdeel ‘Organisatie en beheer’ (VNY, SWB).
         • Inleiding en probleemstelling
         • Deel 1 : Situering van de voeding- en drankenafdeling in het hotelorganigram
          • Rode draad : Operationeel, creatief kostenbeheer
          • Organisatiestructuur met onderlinge relaties
          • De verantwoordelijkheden van de operationeel verantwoordelijke
         • Deel 2 : Planning & organisatie van de productie
          • Productieplanning :
          • Programmatie (aanbodplanning)
          • Receptontwikkeling (M.I.S., standaardisatie)
          • Productieplanning
          • Kostprijsanalyse
          • De eigenlijke productie
         • Deel 3 : Voorraadbeheer
          • Operationeel en administratief verloop van inkoop tot uitgifte
        • Onderdeel ‘Product- en procesbeheersing’ (BRU)
         • Eigenschappen, kenmerken en kwaliteitsbeïnvloedende factoren van belangrijke “nieuwe” ingrediënten.
         • Additieven en contaminanten.    
         • Convenience producten.
         • Wettelijke bepalingen i.v.m. voedingsmiddelen, reclame en etikettering.
         • Trends in consumptie van voedingsmiddelen, en gebruik van ingrediënten.
         • Inkoopbeleid en –techniek.
         • Aankoopspecificatie en lastenboek.
         • Voedingstechnologische aspecten van de voedingsmiddelenverwerking en –bewaring.
         • Kookschade en beheersing van voedingstechnische parameters (t, T, p, aw, ...).
         • Technologische aspecten van kooktechnieken.
         • Bewaringstechnieken.
         • Verpakking en disposables.

        STUDIEMATERIAAL
        • Cursus "Food production. Productiebeheersing." van Bart Van Nijlen (VNY), Universitas.
        • Cursus "Food production. Product- en procesbeheersing." van Geert Bruggeman (BRU), Universitas.
        • Eigen nota’s.
        • Oplossingen van oefeningen en commentaren (Blackboard).
        • Didactisch materiaal.
        • Relevante websites rond voedselproductie.
        • Kennisoverdracht tijdens groepswerk in werkcolleges (wisselende samenstelling groepen).

        WERKVORMEN
        Soort werkvorm    
        hoor- en werkcolleges:

         30

        %
        practicum en oefeningen:

          20

        %

        vormen van groepsleren:

          0

        %
        Verdere toelichting:

        Naast hoorcolleges en individuele of klassikale oefeningen en opdrachten wordt naargelang de omstandigheden ook gewerkt met: 

        • Leergesprekken met optimale betrokkenheid vanuit persoonlijke ervaringen van de studenten.  
        • Cursusgeoriënteerd onderwijs (cursus deel 3 : Voorraadbeheer)
        • Teksten uit vakliteratuur als inspiratiebron of werkmateriaal voor oefeningen (teksten kunnen anderstalig zijn (E, F,D)).
        • Gastgesprekken en/of bedrijfsbezoek (onder voorbehoud).
        • Een module- en opleidingsonderdeeloverschrijdende 'Geïntegreerde Opdracht'.
        • Discussieforum op Blackboard.
        • Extra oefeningen (Vrijblijvend. Via Blackboard)
        • Coaching (groepswerk), begeleiding (individueel) en feedback op taken en oefeningen (Blackboard of e-mail).

        EVALUATIE

        Eerste examenperiode
        CategorieWeging van categorieën
        evaluatie30%
        examen in de examenreeks70%

        • Evaluatie van de onderwijseenheid ‘Productiebeheersing’(De punten voor dit onderdeel maken voor 1/2 deel uit van de punten voor het totale opleidingsonderdeel "Food production"):
         • Schriftelijk examen na afhandeling van de leerstof met zowel theoretische vragen als praktische toepassingen waarbij de theorie wordt toegepast op praktijkgevallen. (80% of 8 van de 10 punten) 
         • Evaluatie van de Geïntegreerde Opdracht naar aanpak, inhoud, creativiteit en kritische zin. Vanuit een gegeven situatie dient de student binnen deze opdracht, in teamverband, met behulp van de verworven theoretische kennis van de participerende opleidingsonderdelen, de volledige organisatie van een banket uit te werken. De nadruk binnen dit opleidingsonderdeel ligt bij de bepaling van de verkoopprijs per gerecht én voor het gehele gebeuren.  (20% of 2 van de 10 punten)
        • Evaluatie van de onderwijseenheid ‘Product- en procesbeheersing’ (De punten voor dit onderdeel maken voor 1/2 deel uit van de punten voor het totale opleidingsonderdeel "Food production"):
         • Evaluatie van de Geïntegreerde Opdracht naar aanpak, inhoud, creativiteit en kritische zin. (20% of 2 van de 10 punten)
         • Evaluatie van klassikale oefeningen (in groep of individueel),(m.a.w. aanwezigheid verplicht, anders geen punten!). Evaluatie naar aanpak, inhoud, creativiteit en kritische zin. (20% of 2 van de 10 punten)
         • Schriftelijk examen (1/4 parate kennis, 1/4 inzichtsvragen, 1/2 toepassingsvragen), zowel open vragen, meerkeuzevragen als casusvragen. Het examen is meestal voor het grootste deel gebaseerd op een casus. (60% of 6 van de 10 punten)

        tijd voor examinering
        uren

        4 

        Tweede examenperiode
        CategorieWeging van categorieën
        evaluatie10%
        examen in de examenreeks90%

        • Evaluatie van de onderwijseenheid ‘Productiebeheersing’(De punten voor dit onderdeel maken voor 1/2 deel uit van de punten voor het totale opleidingsonderdeel "Food production"):
         • Schriftelijk examen na afhandeling van de leerstof met zowel theoretische vragen als praktische toepassingen waarbij de theorie wordt toegepast op praktijkgevallen. (80%)
         • Evaluatie van de Geïntegreerde Opdracht. De behaalde punten van de geïntegreerde opdracht (1ste zittijd) worden automatisch overgedragen naar de 2de zittijd en blijven aldus deel uitmaken van de evaluatie. (20%)
        • Evaluatie van de onderwijseenheid ‘Product- en procesbeheersing’(De punten voor dit onderdeel maken voor 1/2 deel uit van de punten voor het totale opleidingsonderdeel "Food production"):
         • Schriftelijk examen (1/4 parate kennis, 1/4 inzichtsvragen, 1/2 toepassingsvragen) meestal grotendeels gebaseerd op een casus (100%).


         
        Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 03/12/2012
        Hotelmanagement - Voltijds modelpakket 1 - Wijn- en drankenleer/2
          
        O.O. heeft componenten:Neen
        Afstudeerrichting//Leertraject:Hotelmanagement
        Code:1200100018
        Academiejaar:2012-2013
        Type:kern,
        Niveau:inleidend
        Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 - Module 2
        Contacturen:35
        Aantal studiepunten:3
        Totaal studietijd:78
        Examencontract:mogelijk
        Deliberatie:mogelijk
        Vrijstelling:mogelijk
        Onderwijstaal:
        Lector(en)Bart Van Nijlen

         

        KORTE OMSCHRIJVING

        Dit opleidingsonderdeel draagt bij tot de kennis en de vereiste managementvaardigheden die van belang zijn bij de organisatie en het operationele beheer van de voeding- en drankenafdeling in een horecabedrijf. Praktijkgerichte informatie aangevuld met degustaties zorgen ervoor dat de student een praktisch inzicht verwerft in het drankengebeuren binnen de horecasector. Er wordt ondermeer aandacht besteed aan het beoordelen en opstellen van een wijn- en drankenkaart in functie van een gegeven praktijksituatie, het leren analyseren van een wijn- en drankenetiket, het praktisch beoordelen (via professionele degustatietechnieken) van wijnen en geestrijke dranken, de verschillende aankoop- en verkoopstechnieken van wijn en dranken binnen de voeding- en drankenafdeling en het bestuderen van trends en tendenzen i.v.m. de drankenconsumptie in de horeca.

         


        COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
         Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

        Algemene competenties

        • H101A Het vermogen om een situatie in te schatten, op te splitsen in al zijn deelaspecten en te analyseren om de logische structuur, de onderlinge relaties en beïnvloeding te ontrafelen en te begrijpen.
        • H101B Het vermogen om uit de veelheid van feiten en gegevens, ook ogenschijnlijk niet gerelateerde, tot een globaal inzicht te komen en een duidelijke samenhang te destilleren.
        • H102A Het op een efficiënte en gestructureerde manier op zoek gaan naar kwalitatieve en kwantitatieve informatie functioneel gebruik makend van ICT mogelijkheden zoals internet, bestandsbeheer en informatieve databanken alsook klassieke informatiekanalen.
        • H102B Het aanwenden van relaties en netwerken in functie van het verzamelen en delen van informatie.
        • H102C Het gebruiken van geschikte tools: al dan niet elektronische informatie-, communicatie- en organisatietechnieken.
        • H103A Het vermogen om zijn eigen mogelijkheden, grenzen, beperkingen en tekortkomingen te kunnen inschatten en bijsturen.
        • H103B Het reflecteren rond besluitvorming en gehanteerde aanpak, werkmethoden en processen.
        • H103C Het met de nodige kritische zin bekijken van (tussen)resultaten en daar waar nodig verbeteringen en alternatieven aan brengen.
        • H104C Het efficiënt opmaken van een actieplan met duidelijke doelen, prioriteiten, timing, middelen, mensen, methodieken ...
        • H104D Het beheersen en hanteren van technieken in het kader van projectwerking (quality tools, out-of-the-box denken, creatieve denktechnieken ...)
        • H104E Het controleren van voortgang en resultaten, het coördineren van het werkproces of een project en bijsturen waar nodig om een zo optimaal mogelijk resultaat te bekomen.
        • H105A Het motiveren en sturen van mensen om efficiënt samen aan iets te werken en dat tot een goed eindresultaat te brengen.
        • H105D Het vermogen om aan individuen en/of de groepen ondersteuning te bieden alsook een luisterend oor, in functie van vooruitgang, efficiëntie en productiviteit.
        • H105E Het hanteren van een effeciënte conflictbehandeling.
        • H105F Het delegeren van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden met aandacht voor de competenties van de personen.
        • H106A Het efficiënt en effectief, gestructureerd en onderbouwd, mondeling en/of schriftelijk overbrengen van gegevens, ideeën of meningen aan een bepaald doelpubliek in een correcte taal.
        • H106B Het vlot hanteren en functioneel gebruiken van de verschillende (multi)-media en ICT toepassingen.
        • H108A Het aansturen van het eigen leerproces en gericht zijn op zelfontwikkeling.
        • H108B Het verbreden en verdiepen van de eigen competenties door zelfstudie en deskundigheidsontwikkeling.
        • H109A Het constructief kunnen omgaan met spanningen en conflicten.
        • H109B Persoonlijke belangen ondergeschikt stellen aan groepsbelangen.
        • H109C Het vermogen om als volwaardig groepslid efficiënt en effectief samen te werken.
        • H110C Het opnemen van verantwoording betreffende eigen handelen.
        • H110D Het voor zichzelf stellen van uitdagende doelstellingen en actief gericht zijn op het behalen van steeds betere resultaten. De gedrevenheid om in te grijpen bij tegenvallende resultaten.
        • H110F Het vermogen liever uit zichzelf te beginnen dan passief af te wachten.
        • H110G Het hanteren van een correct tijdsmanagement.
        • H110I Het ontwikkelen van een beroepshouding met aandacht voor houding en voorkomen, normatief-culturele aspecten, respect voor anderen, beroepsethiek en -deontologie.
        Algemene beroepsgerichte competenties
        • H211A Het vertonen van een uitgesproken klantgerichtheid en het hanteren van een passend stakeholdermanagement.
        Beroepsspecifieke competenties
        • H316 Het vertrouwd zijn met en het kunnen toepassen van de specifieke hospitality terminologie en dit in meerdere vreemde talen.
        • H317 Het analyseren en interpreteren van bestaande F&B-operaties en het toepassen van verbeteringen met het oog op een optimaal bedrijfsresultaat, rekeninghoudend met recente inzichten en nieuwe technologieën in de hospitality industry.
        • H319 Het herkennen en bijhouden van de evoluties in de hospitalitysector en deze kunnen implementeren.
        • H321 Het kunnen gebruiken van voor de sector specifieke financiële technieken en instrumenten.
        • H322 Het kunnen gebruiken van voor de sector specifieke commerciële technieken en instrumenten.
        • H324 Het managen van gastvrijheidsoperaties.
        • H325 Het bezitten van een gastvrije en dienstverlenende instelling.

        SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
        • De student heeft praktisch inzicht in het potentieel aan dranken, ten behoeve van de samenstelling van een drankenkaart voor hotels en drankenverstrekkende bedrijven. (DL)
        • De student schetst de trends en tendensen i.v.m. drankenconsumptie binnen de horeca om deze dan vervolgens te analyseren. (DL)
        • De student kan, aan de hand van een drankenkaart, de samenstelling beoordelen, voorstellen tot wijzigingen interpreteren en waar nodig blijkt zelf gemotiveerde wijzigingen aanbrengen. (DL)
        • De student stelt een drankenassortiment samen in functie van een bepaalde doelgroep/bedrijf (leeftijd, nationaliteitenmix, soort gast,..). (DL)
        • De student analyseert drankenetiketten, identificeert de kwaliteitsbeïnvloedende factoren en legt deze uit. (DL)
        • De student klasseert een drank, op basis van z'n typische kenmerken, binnen een bepaalde drankengroep. (DL)
        • De student beoordeelt een studie omtrent het barassortiment (verbruikscijfers, verliesrapporten, r.o.r., minibar-engineering) en stelt waar nodig concrete acties voor. (DL)
        • De student werkt, in teamverband, rond 1 bepaalde drank een informatiebundel uit waarbij de nadruk ligt op enerzijds de omschrijving van het product en anderzijds op de praktische manual voor het bedienend personeel. (DL, vakoverschrijdende studieopdracht)
        • De student stelt, in teamverband, op basis van een vooropgestelde F&B-activiteit, oordeelkundig een aperitieven- en digestievenbuffet samen alsook een drankenkaart specifiek bedoeld voor de aangeduide situatie. Hierbij slaagt het team erin om op een efficiënte wijze (via planning, taakverdeling, organisatie en communicatie) te komen tot het vooropgestelde eindproduct en respecteert hierbij de vooropgestelde deadlines. (DL, vakoverschrijdende studieopdracht)  
        • De student identificeert, aan de hand van een wijnetiket, de kwaliteitsbeïnvloedende factoren, legt deze uit en stelt vervolgens een verwachtingspatroon op. (WL)
        • De student analyseert de verschillende wijntypes. (WL)
        • De student klasseert wijnen binnen bepaalde gebieden en geeft de kwaliteitsverhouding ten opzichte van elkaar weer. (WL)
        • De student rangschikt, met behulp van etiketten, verschillende wijnen volgens de verwachte kwaliteit. (WL) 
        • De student schetst het degustatieverloop van wijnen en formuleert de nodige conclusies uit elke stap. (WL)
        • De student analyseert de bewaarduur van verschillende wijnen binnen één wijnstreek. (WL)
        • De student beoordeelt, op basis van een grondige analyse, een wijnkaart naar opbouw en samenstelling. (WL)
        • De student heeft praktisch inzicht in de verschillende aankoop-, verkoop- en bewaarsystemen. (WL)
        • De student schetst het consumptiepatroon van wijnen binnen de Europese grenzen. (WL)
        • De student analyseert in teamverband de verschillende aspecten binnen een wijnstreek op een wetenschappelijke manier. De student leert hierbij ook doelgerichte contacten te leggen met de bedrijfswereld. Hij/zij kan diverse informatiekanalen opsporen, selecteren en zelfstandig verwerken. Het team slaagt erin om op een efficiënte wijze (planning, taakverdeling, organisatie en communicatie) te komen tot het vooropgestelde eindproduct en respecteert hierbij de vooropgestelde deadlines. De student werkt hierbij samen met collega's, functioneert goed in teamverband en inspireert en moedigt aan om samen een optimale prestatie te leveren. Het team presenteert het project op een professionele manier voorzien van de nodige toelichtingen. (WL, practicum wijnleer) 
        • De student stelt een specifiek verwachtingspatroon op van de te degusteren wijnen en beheerst de vooropgestelde techniek van degusteren. (WL, practicum wijnleer)
        • De student kan, op basis van de vooropgestelde practica, de weergegeven informatie reproduceren en toepassen op praktijkgerichte situaties. (WL, practicum wijnleer)
        • De student getuigt interesse voor het vakdomein wijn. (WL, practicum wijnleer)
        • Practicum wijnleer : aanvullende doelstellingen (zie syllabus)

        VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
        Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
        geen

        Andere begincompetenties
        geen
        LEERINHOUDEN

             Inhoud cursus :

        • Drankenleer : niet alcoholische dranken, alcoholische dranken, opstellen en analyse van de drankenkaart, trends en tendensen binnen de drankenmarkt.
        • Wijnleer : trends en tendensen binnen het wijnverbruik, wijn & gerecht, de verschillende wijntypes, analyse van het wijnetiket, appelaties/classificaties, de vinificatie, de hiërarchie van de wijnen en het wijnverbruik binnen de E.G., het bewaren van wijn, de wijnkaart, de 'andere' wijnlanden, overzicht van wijnstreken en wijnlanden, het degusteren van wijnen.
        • Practica drankenleer : degustaties (begeleid door de vaklector)
        • Practica wijnleer : presentaties en degustaties
         • Vaklector: voorbeelddegustatie (Chablis)
         • Studenten: via de studieopdracht wijnleer (presentatie en degustatie)
        • Studieopdrachten drankenleer : als onderdeel van de vakoverschrijdende (geïntegreerde) opdracht.

         


        STUDIEMATERIAAL

        Syllabus (Drankenleer C91211107, Wijnleer C91211111, Universitas), aangevuld met eigen nota's

        Blackboard (als ondersteuning voor de practica wijnleer)

        P-schijf (omschrijving en organisatie geïntegreerde/vakoverschrijdende opdracht)


        WERKVORMEN
        Soort werkvorm    
        hoor- en werkcolleges:

         25

        %
        practicum en oefeningen:

          15

        %

        vormen van groepsleren:

          15

        %
        Verdere toelichting:
        • Hoorcolleges en werkcolleges (optimale betrokkenheid studenten vanuit hun persoonlijke ervaringen)
        • Practica drankenleer : aansluitend op de theoretische benadering wordt voor bepaalde dranken een degustatie voorzien (bijvoorbeeld : water, Porto, Cognac, whisky), waarbij een zelfstandige voorbereiding vanwege de student wordt verwacht. (zie cursus : programma)
        • Practica wijnleer : voorstelling, in teamverband, van de studieopdrachten door de studenten met aansluitend een degustatie.
        • Vakoverschrijdende (geïntegreerde) opdracht : groepsopdracht, drankenleer

        EVALUATIE

        Eerste examenperiode
        CategorieWeging van categorieën
        evaluatie30%
        examen in de examenreeks70%

        • Schriftelijk examen drankenleer (7 van de 20 punten) :
         • Schriftelijk examen (open en gesloten boek gedeelte) na afhandeling van de leerstof met zowel theoretische vragen als praktische toepassingen op de leerstof. De prioriteiten omtrent de examenleerstof zijn terug te vinden in de cursus.
        • Schriftelijk examen wijnleer (7 van de 20 punten) :
         • Schriftelijk examen na afhandeling van de leerstof met zowel theoretische vragen als praktische toepassingen op de leerstof. De prioriteiten omtrent de examenleerstof zijn terug te vinden in de cursus.
        • Vakoverschrijdende (geïntegreerde) opdracht drankenleer (2 van de 20 punten) :
         • Vanuit een gegeven situatie dient de student binnen deze opdracht, met behulp van de verworven theoretische kennis van de participerende opleidingsonderdelen, een volledige organisatie uit te werken van een banket. Binnen dit opleidingsonderdeel betekent dit : de uitwerking van het aperitief en het oordeelkundig samenstellen van een degustievenbuffet en verder het opstellen van een drankenkaart specifiek bedoeld voor de aangeduide situatie. De behaalde punten van de geïntegreerde opdracht (1ste zittijd) worden overgedragen naar 2de zittijd en blijven aldus deel uitmaken van de evaluatie. Verdere afspraken en uiterste inleverdatum : zie opdracht (P-schijf).
        • Vakoverschrijdend (geïntegreerde) opdracht drankenleer (1 van de 20 punten):
         • Etiketanalyse / informatiebundel. De student dient voor 1 bepaalde drank (vrije keuze, geen wijn) een informatiebundel samen te stellen bestaande uit : etiket van de drank, productomschrijving, manual voor het bedienend personeel. De behaalde punten van deze opdracht (1ste zittijd) worden overgedragen naar 2de zittijd en blijven aldus deel uitmaken van de evaluatie. Verdere afspraken en uiterste inleverdatum : zie opdracht (P-schijf).
        • Practicum wijnleer (presentatie en degustatie) (3 van de 20 punten) :
         • Opdracht, uiterste inleverdatum en presentatie : zie cursus wijnleer (opdracht, programma). De werkgroepen worden samengesteld via lottrekking tijdens de 1ste lesdag van module 2, op basis van de aanwezige studenten tijdens deze les. Alleen de afwezige studenten die uiterlijk tijdens de 2de lesweek van deze module een geldig afwezigheidsbewijs (bvb een doktersattest) persoonlijk of via mail inleveren bij de vaklector worden vooralsnog ingedeeld in een werkgroep.
         • Binnen deze opdracht dient ook een procesomschrijving te worden binnengebracht. De individuele logboeken moeten ingesloten zitten in de ingeleverde opdracht. Deze kunnen na de uiterste inleverdatum niet meer worden binnengebracht. Wanneer het individueel logboek van een student ontbreekt, betekent dit dat hij/zij niet heeft geparticipeerd en aldus krijgt de student een score van 0 (nul) voor deze opdracht.
         • De punten van het practicum worden verdeeld, in een verhouding van 50/50, over de theoretische vooranalyse (studiewerk) en de voorstelling van het werk (verdere informatie : zie cursus). De behaalde punten van 1ste zittijd worden overgedragen naar 2de zittijd en blijven aldus deel uitmaken van de evaluatie.
         • Bij afwezigheid van de student tijdens zijn/haar praktische uiteenzetting gelden de regels die voorzien zijn in het departementaal examen- en onderwijsreglement (3.1. afwezigheden op een deelexamen georganiseerd buiten de examenreeks). De individuele toets gaat over de inhoud van de studieopdracht.

        tijd voor examinering
        uren

        4 

        Tweede examenperiode
        CategorieWeging van categorieën
        evaluatie20%
        examen in de examenreeks80%

        • Schriftelijk examen  drankenleer (8 van de 20 punten) :
         • Schriftelijk examen (open en gesloten boek gedeelte) na afhandeling van de leerstof met zowel theoretische vragen als praktische toepassingen op de leerstof. Dezelfde prioriteiten omtrent de examenleerstof blijven behouden in de 2de zittijd (zie cursus).
        • Schriftelijk examen wijnleer (8 van de 20 punten) :
         • Schriftelijk examen na afhandeling van de leerstof met zowel theoretische vragen als praktische toepassingen op de leerstof. Dezelfde prioriteiten omtrent de examenleerstof blijven behouden in de 2de zittijd (zie cursus).
        • De punten van de vakoverschrijdende (geïntegreerde) opdracht  en van het Practicum wijnleer (presentatie en degustatie) uit de eerste zittijd blijven meetellen, zei het herleid naar 4 van de 20 punten.

         

         
        Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 03/12/2012
        Hotelmanagement - Voltijds modelpakket 1 - Reception en housekeeping/3
          
        O.O. heeft componenten:Neen
        Afstudeerrichting//Leertraject:Hotelmanagement
        Code:1200100020
        Academiejaar:2012-2013
        Type:kern,
        Niveau:inleidend
        Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 - Module 3
        Contacturen:28
        Aantal studiepunten:3
        Totaal studietijd:78
        Examencontract:mogelijk
        Deliberatie:mogelijk
        Vrijstelling:mogelijk
        Onderwijstaal:
        Lector(en)Guido van Dorst

         

        KORTE OMSCHRIJVING

        We trachten de studenten een inzicht mee te geven in de grote lijnen van de werking van de afdelingen receptie (front office) en huishouding (housekeeping) in een hotel. Er is een groepsopdracht waar enkele aspecten van de leerstof praktisch aan bod komen.


        COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
         Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

        Algemene competenties

        • H101A Het vermogen om een situatie in te schatten, op te splitsen in al zijn deelaspecten en te analyseren om de logische structuur, de onderlinge relaties en beïnvloeding te ontrafelen en te begrijpen.
        • H101B Het vermogen om uit de veelheid van feiten en gegevens, ook ogenschijnlijk niet gerelateerde, tot een globaal inzicht te komen en een duidelijke samenhang te destilleren.
        • H108A Het aansturen van het eigen leerproces en gericht zijn op zelfontwikkeling.
        • H110I Het ontwikkelen van een beroepshouding met aandacht voor houding en voorkomen, normatief-culturele aspecten, respect voor anderen, beroepsethiek en -deontologie.
        Algemene beroepsgerichte competenties
        • H211A Het vertonen van een uitgesproken klantgerichtheid en het hanteren van een passend stakeholdermanagement.
        Beroepsspecifieke competenties
        • H318 Het analyseren en interpreteren van bestaande rooms division-operaties en het toepassen van verbeteringen met het oog op een optimaal bedrijfsresultaat, rekeninghoudend met recente inzichten en nieuwe technologieën in de hospitality industry.
        • H319 Het herkennen en bijhouden van de evoluties in de hospitalitysector en deze kunnen implementeren.
        • H324 Het managen van gastvrijheidsoperaties.
        • H325 Het bezitten van een gastvrije en dienstverlenende instelling.

        SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
        • De student kent het begrip management, type hotels, een aantal hotelgroepen, enkele organisaties verbonden aan de hotelindustrie en enkele elementen van de hotelclassificatie.
        • De student kan functies van de afdelingen receptie en housekeeping en van andere afdelingen in een hotelorganogram situeren.
        • De student kent taken van leidinggevend en uitvoerend personeel van de afdelingen receptie en housekeeping en van andere afdelingen.
        • De student kent een controlesysteem op een personeelsbestand van een hotel.
        • De student kent het hotelkameraanbod.
        • De student kent afspraken bij reserveren van een hotelkamer, bij aankomst, tijdens het verblijf en bij vertrek van de gast.
        • De student kent aspecten in de planning van de kamerafdeling en kan berekeningen hier toepassen.
        • De student kent de hoofdlijnen van een exploitatierekening van een hotel en van een kamerafdeling en kan enkele berekeningen hier toepassen.
        • De student kent enkele kwaliteitssystemen toegepast in de hotelsector en kan hier enkele relaties tussen operationele afdelingen in een hotel leggen.
        • De student kent vaktermen in een vreemde taal die voorkomen in de internationale hotelindustrie, en kan deze verklaren en toepassen.

        VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
        Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
        geen

        Andere begincompetenties
        geen
        LEERINHOUDEN

        Deel 1 van de cursus bevat 13 eenheden (aspecten, onderwerpen), deel 2 heeft 12 eenheden, 25 in totaal, de leerinhoud is als volgt samengevat:

        • Management, organisaties verbonden aan de hotelsector, hotelclassificatie
        • Personeel in een hotelbedrijf, taakomschrijvingen, organogram, structuur van de kamerafdeling, planning aantal medewerkers
        • Jaarexploitatierekening van een hotel, verlies- en winstrekening van een kamerafdeling, planning kamerafdeling, kengetallen in de kamerafdeling en in een hotel
        • Verkoopresultaten
        • Quality Assurance Programme
        • Aanbod van de kamerafdeling
        • Afspraken en dienstverlening bij reservering, bij aankomst, tijdens het verblijf en bij vertrek van de gast

        STUDIEMATERIAAL

        Cursus "Reception & Housekeeping" (Universitas)


        WERKVORMEN
        Soort werkvorm    
        hoor- en werkcolleges:

         24

        %
        practicum en oefeningen:

          6

        %

        vormen van groepsleren:

          6

        %
        Verdere toelichting:
        Er worden hoorcolleges gegeven. De opdracht wordt tijdens de eerste les bekendgemaakt. De structuur van de cursus geeft 13 eenheden in deel 1 en 12 eenheden in deel 2 weer. In deel 1 zijn er soms bijlagen per eenheid, in deel 2 zijn de bijlagen gegroepeerd. De lessen worden doorheen de 25 eenheden van de leerinhoud gegeven: we adviseren de student de rode draad van de leerinhoud tijdens de lessen zelf nauwgezet bij te houden aan de hand van bijvoorbeeld persoonlijke nota's en structuur.

        EVALUATIE

        Eerste examenperiode
        CategorieWeging van categorieën
        evaluatie15%
        examen in de examenreeks85%

        Er zijn 20 punten waarvan er 17 voorzien zijn voor het schriftelijk examen (gesloten boek, vragen zowel op kennis- als op toepassingsniveau) en 3 punten voor de opdracht. (totaal 20 punten)

        tijd voor examinering
        uren

        2 

        Tweede examenperiode
        CategorieWeging van categorieën
        evaluatie15%
        examen in de examenreeks85%

        Er is een schriftelijk examen op 17 punten (gesloten boek, vragen zowel op kennis- als op toepassingsniveau), de bekomen punten op 3 voor de opdracht blijven behouden. (totaal 20 punten)
         
        Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 22/02/2013
        Hotelmanagement - Voltijds modelpakket 1 - Inrichting en uitrusting I/3
          
        O.O. heeft componenten:Neen
        Afstudeerrichting//Leertraject:Hotelmanagement
        Code:1200100021
        Academiejaar:2012-2013
        Type:kern,
        Niveau:inleidend
        Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 - Module 3
        Contacturen:28
        Aantal studiepunten:3
        Totaal studietijd:78
        Examencontract:mogelijk
        Deliberatie:mogelijk
        Vrijstelling:mogelijk
        Onderwijstaal:
        Lector(en)Bart Van Nijlen

         

        KORTE OMSCHRIJVING
        Dit opleidingsonderdeel heeft tot doel een algemeen inzicht te verwerven in de inrichting en uitrusting van hotels en het daarbij horende departement 'technische dienst'. De nadruk binnen dit onderdeel ligt vooral op de kamerinrichting en -uitrusting en publieke ruimtes met de daarbij horende problematiek. Verder wordt er aandacht besteed aan diverse technieken die tot doel hebben het onder controle houden van de beheersbare last 'Pomec' (ondermeer via informatisering, energy management,…).

        COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
         Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

        Algemene competenties

        • H101A Het vermogen om een situatie in te schatten, op te splitsen in al zijn deelaspecten en te analyseren om de logische structuur, de onderlinge relaties en beïnvloeding te ontrafelen en te begrijpen.
        • H101B Het vermogen om uit de veelheid van feiten en gegevens, ook ogenschijnlijk niet gerelateerde, tot een globaal inzicht te komen en een duidelijke samenhang te destilleren.
        • H102A Het op een efficiënte en gestructureerde manier op zoek gaan naar kwalitatieve en kwantitatieve informatie functioneel gebruik makend van ICT mogelijkheden zoals internet, bestandsbeheer en informatieve databanken alsook klassieke informatiekanalen.
        • H102B Het aanwenden van relaties en netwerken in functie van het verzamelen en delen van informatie.
        • H102C Het gebruiken van geschikte tools: al dan niet elektronische informatie-, communicatie- en organisatietechnieken.
        • H103A Het vermogen om zijn eigen mogelijkheden, grenzen, beperkingen en tekortkomingen te kunnen inschatten en bijsturen.
        • H103B Het reflecteren rond besluitvorming en gehanteerde aanpak, werkmethoden en processen.
        • H103C Het met de nodige kritische zin bekijken van (tussen)resultaten en daar waar nodig verbeteringen en alternatieven aan brengen.
        • H104A Pro-actief handelen, het afstand nemen van bestaande ideeën en opvattingen, het zelf nemen van initiatieven.
        • H104B Het identificeren van problemen en opportuniteiten, alternatieven overwegen en het genereren van geschikte oplossingen.
        • H104C Het efficiënt opmaken van een actieplan met duidelijke doelen, prioriteiten, timing, middelen, mensen, methodieken ...
        • H104E Het controleren van voortgang en resultaten, het coördineren van het werkproces of een project en bijsturen waar nodig om een zo optimaal mogelijk resultaat te bekomen.
        • H105A Het motiveren en sturen van mensen om efficiënt samen aan iets te werken en dat tot een goed eindresultaat te brengen.
        • H105E Het hanteren van een effeciënte conflictbehandeling.
        • H105F Het delegeren van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden met aandacht voor de competenties van de personen.
        • H106A Het efficiënt en effectief, gestructureerd en onderbouwd, mondeling en/of schriftelijk overbrengen van gegevens, ideeën of meningen aan een bepaald doelpubliek in een correcte taal.
        • H106B Het vlot hanteren en functioneel gebruiken van de verschillende (multi)-media en ICT toepassingen.
        • H106C Het beheersen van zowel verbale als non-verbale communicatie.
        • H108A Het aansturen van het eigen leerproces en gericht zijn op zelfontwikkeling.
        • H108B Het verbreden en verdiepen van de eigen competenties door zelfstudie en deskundigheidsontwikkeling.
        • H109A Het constructief kunnen omgaan met spanningen en conflicten.
        • H109B Persoonlijke belangen ondergeschikt stellen aan groepsbelangen.
        • H109C Het vermogen om als volwaardig groepslid efficiënt en effectief samen te werken.
        • H110C Het opnemen van verantwoording betreffende eigen handelen.
        • H110D Het voor zichzelf stellen van uitdagende doelstellingen en actief gericht zijn op het behalen van steeds betere resultaten. De gedrevenheid om in te grijpen bij tegenvallende resultaten.
        • H110F Het vermogen liever uit zichzelf te beginnen dan passief af te wachten.
        • H110G Het hanteren van een correct tijdsmanagement.
        Algemene beroepsgerichte competenties
        • H211A Het vertonen van een uitgesproken klantgerichtheid en het hanteren van een passend stakeholdermanagement.
        • H211B Het hanteren van de regels van duurzaam ondernemen.
        Beroepsspecifieke competenties
        • H316 Het vertrouwd zijn met en het kunnen toepassen van de specifieke hospitality terminologie en dit in meerdere vreemde talen.
        • H318 Het analyseren en interpreteren van bestaande rooms division-operaties en het toepassen van verbeteringen met het oog op een optimaal bedrijfsresultaat, rekeninghoudend met recente inzichten en nieuwe technologieën in de hospitality industry.
        • H319 Het herkennen en bijhouden van de evoluties in de hospitalitysector en deze kunnen implementeren.
        • H320 Het hanteren en opvolgen van de voor de sector specifieke wetgeving: CAO, vestigingswetten, functiekwalificaties, handelsrecht .
        • H321 Het kunnen gebruiken van voor de sector specifieke financiële technieken en instrumenten.
        • H324 Het managen van gastvrijheidsoperaties.
        • H325 Het bezitten van een gastvrije en dienstverlenende instelling.

        SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
        • De student werkt in teamverband een theoretisch kamerplan (inrichting én uitrusting) uit. De student verwerkt hierbij informatie (ondermeer de cursus, wetgeving,…), wisselt deze uit en denkt gericht probleemoplossend. Het team kan dit kamerplan op een professionele manier presenteren en toelichten. (practicum, groepsopdracht)
        • De student diept in teamverband 1 aspect binnen de hotelinrichting en -uitrusting uit en analyseert dit op een wetenschappelijke manier. De student legt hierbij ook doelgerichte contacten met de bedrijfswereld. Zij/hij spoort op systematische wijze diverse informatiekanalen op, selecteert en analyseert deze om ze vervolgens zelfstandig te verwerken. Het team slaagt erin om op een efficiënte wijze (planning, taakverdeling, organisatie en communicatie) te komen tot het vooropgestelde eindproduct en respecteert hierbij de vooropgestelde deadlines. De student werkt hierbij samen met collega's, functioneert goed in teamverband en inspireert en moedigt aan om samen een optimale prestatie te leveren. Hierbij is de student als teamplayer bereid tot samenwerking ((h)erkenning van de beperkingen en kwaliteit van anderen en zichzelf), kan zij/hij verantwoordelijkheid nemen voor de taken die haar/hem werden toegekend en houdt zich aan de gemaakte afspraken, heeft een positieve inbreng in het team, kan omgaan met feedback, suggesties en kritiek en kan opkomen voor haar/zijn mening en respecteert die van de andere teamleden. Het team presenteert het project op een professionele manier voorzien van de nodige toelichtingen. (practicum, groepsopdracht) 
        • De student heeft kennis en praktisch inzicht in de gehele organisatie van de technische dienst binnen een dienstverlenend bedrijf (magazijnbeheer, tijdsplanning, leverancierskeuze, onderhoudscontracten, informatisering,...)
        • De student schetst een technisch onderhoudsplan (korte en lange termijn) van de technische dienst en analyseert de werking ervan.
        • De student stelt een motivatierapport samen ter verdediging van een 'special project'.
        • De student verwerkt diverse rapporten van de technische dienst (ondermeer Pomec-rapport, C.D.D./H.D.D. rapport), analyseert en interpreteert deze en formuleert hierbij de nodige acties.
        • Op basis van de vooropgestelde practica (studieopdrachten) kan de student de weergegeven informatie reproduceren, oefeningen omtrent het gebrachte onderwerp oplossen en de aangebrachte informatie in diverse concrete praktijksituaties toepassen.
        • De student geeft de diverse organisatietechnieken die worden gehanteerd bij projectontwikkelingen (nieuwbouw en renovatie van hotels) weer en voorziet deze van de nodige commentaren.
        • De student voorziet, met behulp van de cursus, een blanco kamerplan van de nodige uitrusting (meubilair) en motiveert waar nodig deze invulling. Ook beoordeelt zij/hij een bestaande praktijksituatie naar inrichting én uitrusting.
        • De student heeft kennis en praktisch inzicht in de huidige evoluties en trends m.b.t. de kamerinrichting en -uitrusting. Ook past zij/hij deze evoluties en trends toe binnen een concrete praktijksituatie.
        • De student kan het begrip 'duurzaam ondernemen' kaderen binnen de inrichting en uitrusting van hotels en houdt hiermee rekening bij de uitwerking van het kamerplan.

        VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
        Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
        geen

        Andere begincompetenties
        geen
        LEERINHOUDEN

            Inhoud cursus :

        • Hoofdstuk 1 : Inleidend gedeelte
         • Evoluties binnen het departement 'technische dienst' (met ondermeer energy management, domotica,…)
         • Taakomschrijving van de 'chief engineer'
         • Informatisering binnen de technische dienst,…
        • Hoofdstuk 2 : Inrichting en uitrusting van hotels
         • Gaande van projectontwikkeling tot de analyse van een hotelkamer
        • Hoofdstuk 3 : Financieel/economische analyse van de technische dienst
         • Trend of operation report, pomec report, budgettering, special projects,…
        • Hoofdstuk 4 : Organisatie en beheer van de technische dienst
         • Planning, dag-aan-dag organisatie, contractbeheer, rapportering, stockbeheer, informatisering,… 
        • Hoofdstuk 5 : Projectwerking
         • Mogelijke onderwerpen : verlichting, linnen & decoratie, brandbeveiliging, guest supplies, minibars, veiligheid, verwarming en verluchting,…

        STUDIEMATERIAAL

        Syllabus (cursusnummer C91211109, Universitas), aangevuld met eigen nota's

        Blackboard (als ondersteuning voor de studieopdrachten)

        P-schijf (aanvullende informatie, ondermeer getoonde slides in de les)


        WERKVORMEN
        Soort werkvorm    
        hoor- en werkcolleges:

         20

        %
        practicum en oefeningen:

          15

        %

        vormen van groepsleren:

          15

        %
        Verdere toelichting:
        • Hoorcolleges (betrokkenheid student op basis van persoonlijke ervaringen)
        • Gastcollege (o.v.)
        • Werkcolleges (case studies/praktische toepassingen)
        • Practicum (groepsopdracht): project/studieopdracht, inclusief een presentatie

        EVALUATIE

        Eerste examenperiode
        CategorieWeging van categorieën
        evaluatie20%
        examen in de examenreeks80%

        • Schriftelijk examen (16 van de 20 punten) :
         • Schriftelijk examen na afhandeling van de leerstof met zowel theoretische vragen als praktische toepassingen op de leerstof. Ook worden vragen gesteld omtrent de inhoud van de verschillende practica.
         • Puntenverdeling schriftelijk examen : circa 2/3 gesloten boek, circa 1/3 open boek (met ondermeer een analyse van een hotelkamerplan). Verdere afspraken (leerwijzer inclusief prioriteiten leerstof) omtrent het examen zijn terug te vinden in de cursus.
        • Practicum (studieopdracht) (4 van de 20 punten) :
         • De studenten dienen in groepsverband een theoretische uitdieping te maken van 1 aspect binnen de kamerinrichting en -uitrusting. De werkgroepen worden samengesteld via lottrekking tijdens de 1ste lesdag van module 3, op basis van de aanwezige studenten tijdens deze les. Alleen de afwezige studenten die uiterlijk tijdens de 2de lesweek van deze module een geldig afwezigheidbewijs (bvb een medisch sattest) inleveren bij de vaklector worden vooralsnog ingedeeld in een werkgroep.
         • Er dient ook een procesomschrijving te worden binnengeleverd. De individele logboeken moeten ingesloten zitten in de ingeleverde opdracht. Deze kunnen na de uiterste inleverdatum niet meer worden binnengebracht. Wanneer het individueel logboek van een student ontbreekt, betekent dit dat hij/zij niet heeft geparticipeerde en aldus krijgt deze student een score van 0 (nul) voor deze opdracht.
         • De mogelijke onderwerpen werden reeds eerder aangehaald (zie rubriek leerinhouden). Aanvullend dienen zij tevens een theoretisch plan (inrichting en uitrusting) uit te werken voor een standaard hotelkamer, voorzien van de nodige motivatie.
         • De studenten dienen vervolgens hun studiewerk klassikaal te presenteren. Bij afwezigheid van de student tijdens zijn/haar presentatie gelden de regels die voorzien zijn in het departementaal examen- en onderwijsreglement (3.1. afwezigheden op een deelexamen georganiseerd buiten de  examenreeks). De individuele inhaaltoets handelt over de inhoud van de studieopdracht.
         • De inhoud van de diverse studieopdrachten maakt deel uit van de leerstof voor het schriftelijk examen (verdere informatie: Blackboard).
         • De behaalde punten van 1ste zittijd worden automatisch overgedragen naar 2de zittijd en blijven aldus deel uitmaken van de evaluatie.
         • De studieopdracht dient ook volgens afspraken (verwachte inhoud, lay-out en tijdstip) bij de vaklector te worden ingediend (zie cursus p. 3). Het tijdstip van de diverse presentaties is ook terug te vinden in het programma van dit opleidingsonderdeel (cursus p.2). Voor verdere specifieke doelstellingen : zie cursus.

        tijd voor examinering
        uren

        3 

        Tweede examenperiode
        CategorieWeging van categorieën
        evaluatie20%
        examen in de examenreeks80%

        • Schriftelijk examen (16 van de 20 punten) :
         • Schriftelijk examen na afhandeling van de leerstof met zowel theoretische vragen als praktische toepassingen op de leerstof. Ook worden vragen gesteld omtrent de inhoud van de verschillende practica.
         • Puntenverdeling schriftelijk examen : circa 2/3 gesloten boek, circa 1/3 open boek (met ondermeer een analyse van een hotelkamerplan). Verdere afspraken (inclusief prioriteiten leerstof) omtrent het examen zijn terug te vinden in de cursus (leerwijzer).
        • Practicum (studieopdracht) (4 van de 20 punten) :
         • Inhoud en organisatie: zie 1ste zittijd
         • Zoals reeds eerder werd aangegeven worden de behaalde punten van het practicum (studieopdracht) (1ste zittijd) automatisch overgedragen naar 2de zittijd en blijven aldus deel uitmaken van de evaluatie !!!
         
        Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 22/02/2013
        Hotelmanagement - Voltijds modelpakket 1 - Toepassingen ICT/3
          
        O.O. heeft componenten:Neen
        Afstudeerrichting//Leertraject:Hotelmanagement
        Code:1200100023
        Academiejaar:2012-2013
        Type:kernondersteunend,
        Niveau:uitdiepend
        Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 - Module 3
        Contacturen:28
        Aantal studiepunten:3
        Totaal studietijd:78
        Examencontract:mogelijk
        Deliberatie:mogelijk
        Vrijstelling:mogelijk
        Onderwijstaal:
        Lector(en)Ingrid Vanstraelen
        Kiki Gerené

         

        KORTE OMSCHRIJVING

        In hoorcolleges leert de student aan de hand van praktische voorbeelden optimaal Excel gebruiken. Nadien verwerkt de student deze kennis door oefeningen te maken: vooreerst eenvoudige oefeningen waar de verschillende elementaire handelingen en vaardigheden aan bod komen, nadien worden er moeilijkere problemen uit de praktijk aangepakt. Er wordt nadruk gelegd op automatisering en efficiëntie. De student moet in een kort tijdsbestek een probleem tot een goed einde kunnen brengen.
        Een greep uit de oefeningen: maken van facturen waarbij productgegevens worden opgezocht in een prijslijst, automatisch berekenen van lonen na het ingeven van het aanvangsuur en het einduur, procentberekeningen, kortingstabellen … Verder worden omzetcijfers verwerkt in grafieken en draaitabellen en leren ze aldus gegevens analyseren en interpreteren.

        Tijdens 1 hoorcollege leert de student elementair werken met Access. Na het aanleren van de basistechnieken aan de hand van praktische voorbeelden verwerkt de student de leerstof door eenvoudige oefeningen te maken.


        COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
         Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

        Algemene competenties

        • H101A Het vermogen om een situatie in te schatten, op te splitsen in al zijn deelaspecten en te analyseren om de logische structuur, de onderlinge relaties en beïnvloeding te ontrafelen en te begrijpen.
        • H101B Het vermogen om uit de veelheid van feiten en gegevens, ook ogenschijnlijk niet gerelateerde, tot een globaal inzicht te komen en een duidelijke samenhang te destilleren.
        • H102A Het op een efficiënte en gestructureerde manier op zoek gaan naar kwalitatieve en kwantitatieve informatie functioneel gebruik makend van ICT mogelijkheden zoals internet, bestandsbeheer en informatieve databanken alsook klassieke informatiekanalen.
        • H102C Het gebruiken van geschikte tools: al dan niet elektronische informatie-, communicatie- en organisatietechnieken.
        • H103A Het vermogen om zijn eigen mogelijkheden, grenzen, beperkingen en tekortkomingen te kunnen inschatten en bijsturen.
        • H103B Het reflecteren rond besluitvorming en gehanteerde aanpak, werkmethoden en processen.
        • H103C Het met de nodige kritische zin bekijken van (tussen)resultaten en daar waar nodig verbeteringen en alternatieven aan brengen.
        • H104B Het identificeren van problemen en opportuniteiten, alternatieven overwegen en het genereren van geschikte oplossingen.
        • H104E Het controleren van voortgang en resultaten, het coördineren van het werkproces of een project en bijsturen waar nodig om een zo optimaal mogelijk resultaat te bekomen.
        • H106B Het vlot hanteren en functioneel gebruiken van de verschillende (multi)-media en ICT toepassingen.
        • H108A Het aansturen van het eigen leerproces en gericht zijn op zelfontwikkeling.
        • H108B Het verbreden en verdiepen van de eigen competenties door zelfstudie en deskundigheidsontwikkeling.
        • H110A Het oog hebben voor, flexibel reageren en/of anticiperen op verandering.
        • H110C Het opnemen van verantwoording betreffende eigen handelen.
        • H110D Het voor zichzelf stellen van uitdagende doelstellingen en actief gericht zijn op het behalen van steeds betere resultaten. De gedrevenheid om in te grijpen bij tegenvallende resultaten.
        • H110F Het vermogen liever uit zichzelf te beginnen dan passief af te wachten.
        • H110G Het hanteren van een correct tijdsmanagement.
        Algemene beroepsgerichte competenties
         Beroepsspecifieke competenties

          SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
          • De student werkt vlot met Excel zodat binnen een beperkt tijdsbestek rekenkundige problemen geanalyseerd en zo optimaal mogelijk opgelost worden.
          • De student maakt zelfstandig en creatief geautomatiseerde documenten waarin door het gebruik van zoekopdrachten en functies het wijzigen van 1 parameter het automatisch herwerken van het hele rekenblad voor gevolg heeft.
          • De student structureert op een efficiënte wijze gegevens in een tabel en vindt vervolgens de gewenste data zonder problemen terug.
          • De student verwerkt data in een draaitabel en/of grafiek en interpreteert het resultaat.
          • De student gebruikt de basisprincipes van Access en beheert efficiënt en economisch data.
          • De student transformeert en integreert de zoekstrategieën geleerd in Excel naar de databank Access.
          • De student concretiseert de aangeleerde technieken in oefeningen en lost de oefeningen op zelfstandige basis op.
          • De student bekijkt met de nodige kritische zin zijn oplossingen en vergelijkt deze op juistheid met de gegeven oplossing. 
          • De student concretiseert de verworven kennis door gegevens uit te wisselen tussen de verschillende office pakketten.

          VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
          Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
          geen

          Andere begincompetenties
          • Studenten moeten via Windows Verkenner elementaire handelingen kunnen uitvoeren zoals kopiëren/herbenoemen/wissen/... van files, het maken/herbenoemen/wissen/... van mappen, het ordenen van files in een netwerkomgeving.
          • Basiskennis wiskunde: omzetting naar %, voorrangsregels (+, -, *, /, of, en), interest berekenen, berekening van een percentage inclusief/exclusief, "regel van 3" ...

          LEERINHOUDEN
          • Werken met het pakket Microsoft Excel en basiskennis Microsoft Access.
          • Invoeren/bewerken van gegevens (kleur, kaders, lettertype, uitlijning, formaat ...).
          • Invoeren van formules.
          • Gebruik van functies: wiskundige, logische, statistische, datum ... (som, en, of, als,  gemiddelde, max, min, aantal, nu ...).
          • Absolute/relatieve celadressen.
          • Kopiëren/verplaatsen van cellen/formules binnen Excel.
          • Het gebruik van grafische elementen.
          • Pagina-instellingen, afdrukbereik.
          • Grafieken.
          • Gegevenstabellen binnen Excel: formulieren, filter, sorteren, draaitabel, subtotalen, zoeken.
          • Het maken van eenvoudige tabellen binnen Access.
          • Het werken met queries in Access.
          • Eenvoudige rapporten en formulieren maken in Access.
          • Data uitwisselen van Excel naar Word en omgekeerd.

          STUDIEMATERIAAL
          • Syllabus: extra uitleg bij het handboek MS EXCEL 2007 + extra oefeningen, basisprincipes MS Access 2007 + oefeningen. Te verkrijgen bij Universitas.
          • Handboek: MS Excel 2007 - Eric Cuypers en Eddy Van den Broeck - Uitgeverij: De Boeck -
           ISBN 978 90 455 2405 4.
          • Studiewijzer: bevindt zich digitaal op de e-campus.

          WERKVORMEN
          Soort werkvorm    
          hoor- en werkcolleges:

           50

          %
          practicum en oefeningen:

            50

          %

          vormen van groepsleren:

            0

          %
          Verdere toelichting:
          • Hoor- en werkcolleges met uiteenzettingen en uitgewerkte voorbeelden, gevolgd door practicum en oefeningen.
          • Zelfstandig verwerken van oefeningen, zowel tijdens de practicum-uren als thuis (zie studiewijzer). Tijdens de practicumlessen kunnen er vragen gesteld aan medestudenten of de lector. De studenten beschikken over de oplossingen van de lector en kunnen alsdus zelf hun oefeningen evalueren. Eventuele vragen over de leerstof of de oefeningen kunnen de volgende week/weken gesteld worden bij aanvang van de colleges of tijdens de practicum-uren.  
          • De student krijgt een studiewijzer (SW) ter beschikking als steun in het leerproces, met aanvullende informatie over het opleidingsonderdeel zoals de werkvormen, de opdrachten en de leerinhouden.

          EVALUATIE

          Eerste examenperiode
          CategorieWeging van categorieën
          examen in de examenreeks100%

          • Digitaal examen (over de leerstof Access en Excel) van 100 minuten op 20 punten, open boek. Aan de hand van oefeningen en cases wordt het inzicht en het praktisch kunnen werken met de pakketten, getoetst.
          • Om technische redenen is het niet toegestaan na het officiële aanvangsuur aan het examen deel te nemen. De aanvangstijd zoals meegedeeld op het rooster zal strikt gehanteerd worden. Studenten dienen een kwartier op voorhand aanwezig te zijn aan het juiste lokaal. Wie te laat komt, kan dus niet meer deelnemen. De studenten dienen zich te houden aan de timing en aan de afspraken die gelden voor de examengroep waarin ze zijn ingedeeld. Het is bijgevolg niet toegestaan te wisselen van examengroep. De toezichthoudende lectoren zullen deze afspraken stipt opvolgen.
           Tijdens het examen dient er om de 5 minuten tussentijds bewaard te worden op de vereiste plaats. . De voorziene werktijd wordt bij aanvang van het examen meegedeeld. Er mag niet langer worden gewerkt dan de opgegeven werktijd. Alleen bestanden die op de vereiste plaats bewaard zijn worden aanvaard. De plaats waar de bestanden moeten worden bewaard, wordt meegedeeld bij de aanvang van het examen en op de examenkopij.

          tijd voor examinering
          uren

          1,7 

          Tweede examenperiode
          CategorieWeging van categorieën
          examen in de examenreeks100%

          Digitaal en/of schriftelijk examen (over de leerstof Access en Excel) van 100 minuten op 20 punten, open boek cf. eerste examenperiode.
           
          Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 22/02/2013
          Hotelmanagement - Voltijds modelpakket 1 - Public relations/4
            
          O.O. heeft componenten:Neen
          Afstudeerrichting//Leertraject:Hotelmanagement
          Code:1200100024
          Academiejaar:2012-2013
          Type:kernondersteunend,
          Niveau:inleidend
          Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 - Module 4
          Contacturen:28
          Aantal studiepunten:3
          Totaal studietijd:78
          Examencontract:mogelijk
          Deliberatie:mogelijk
          Vrijstelling:mogelijk
          Onderwijstaal:
          Lector(en)Philippe Desmet

           

          KORTE OMSCHRIJVING
          De relatie tussen het hotel en de klant komt in veel andere vakken aan bod. Tijdens PR bekijken we met wie en op welke wijze we relaties moeten onderhouden om een kwaliteitsvolle horeca-onderneming te worden. PR is geen exacte wetenschap en hét juiste antwoord bestaat meestal niet. Het is belangrijker een goede PR-attitude te ontwikkelen.

          COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
           Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

          Algemene competenties

          • H102B Het aanwenden van relaties en netwerken in functie van het verzamelen en delen van informatie.
          • H102C Het gebruiken van geschikte tools: al dan niet elektronische informatie-, communicatie- en organisatietechnieken.
          • H105B Het naar voor brengen van standpunten of beslissing en deze verdedigen/beargumenteren.
          • H106A Het efficiënt en effectief, gestructureerd en onderbouwd, mondeling en/of schriftelijk overbrengen van gegevens, ideeën of meningen aan een bepaald doelpubliek in een correcte taal.
          Algemene beroepsgerichte competenties
          • H211A Het vertonen van een uitgesproken klantgerichtheid en het hanteren van een passend stakeholdermanagement.
          Beroepsspecifieke competenties

           SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
           • De studenten hebben inzicht in de belangrijkste bedrijfscommunicatieve begrippen en kunnen Public Relations plaatsen binnen de bedrijfscommunicatie. 
           • De studenten kennen de belangrijkste taken van de PR-manager.
           • De studenten kennen de belangrijkste doelgroepen waarmee een PR-manager in een hotel dient te communiceren.
           • De studenten kunnen een personeelsblad e.d. maken (basiskennis).
           • De studenten kennen de onderdelen van een campagneplan en kunnen binnen dat kader creatief een PR-actie ontwikkelen.De student kan een zakelijke brief schrijven.

           VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
           Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
           geen

           Andere begincompetenties
           geen
           LEERINHOUDEN
           • Wat is PR?
           • Wie is er verantwoordelijk voor PR?
           • Met welke doelgroepen moet de de PR-manager communiceren?
           • Wat zijn de taken van een PR-manager?
           • Organisatie van een opendeurdag
           • Interne PR
           • Community Relations
           • Media Relaties
           • VIP-treatment

           STUDIEMATERIAAL
           Handboek: Philippe Desmet: P.R. in de horeca, editie 2013
           WERKVORMEN
           Soort werkvorm    
           hoor- en werkcolleges:

            27

           %
           practicum en oefeningen:

             9

           %

           vormen van groepsleren:

             0

           %
           Verdere toelichting:

           Hoorcollege's.

           Groepstaak: de studenten interviewen tijdens de projectweek verscheidene horecamanagers aan de hand van een op voorhand klassikaal besproken vragenlijst. De verzamelde antwoorden worden klassikaal doorgenomen en maken deel uit van de leerstof.

           Cases: PR-problemen uit de actualiteit worden in groep besproken; de studenten stellen een oplossing voor, die daarna kritisch geëvalueerd wordt.


           EVALUATIE

           Eerste examenperiode
           CategorieWeging van categorieën
           evaluatie20%
           examen in de examenreeks80%

           • Schriftelijk examen: 16 punten (reproductie van theorie, kritische bespreking van praktijkvoorbeelden, persoonlijke benadering van een case)
           • Projectweektaak: 4 punten.
           • IT-studenten die niet meer deelnemen aan de projectweek kunnen kiezen: een bijkomende taak of geen taak. In dat geval staat het schriftelijk examen op 20 punten.
           • Studenten die omwille van een aanvaardbare reden niet kunnen deelnemen aan de projectweek krijgen een vervangtaak.

           tijd voor examinering
           uren

           100 minuten 

           Tweede examenperiode
           CategorieWeging van categorieën
           examen in de examenreeks100%

           Schriftelijk examen: 20 punten
            
           Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 06/05/2013
           Hotelmanagement - Voltijds modelpakket 1 - Sales en Marketing/4
             
           O.O. heeft componenten:Neen
           Afstudeerrichting//Leertraject:Hotelmanagement
           Code:1200100025
           Academiejaar:2012-2013
           Type:kernondersteunend,
           Niveau:inleidend
           Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 - Module 4
           Contacturen:28
           Aantal studiepunten:3
           Totaal studietijd:78
           Examencontract:mogelijk
           Deliberatie:mogelijk
           Vrijstelling:mogelijk
           Onderwijstaal:
           Lector(en)Patrick Stroobandt

            

           KORTE OMSCHRIJVING

           Verkoop wint steeds meer aan belang in ondernemingen. Uiteindelijk worden vele bestellingen nog altijd bekomen door het contact tussen de verkoper en de aankoper (zowel B2B als B2C). Binnen dit vak wordt eerst rol van de verkoop geschetst binnen de onderneming en de relatie tot de marketing. Vervolgens bepreken we de rol van de verkoper en zijn/haar eigenschappen. In deze fase oefenen we, dmv van rollenspellen, de verschillende fasen van het verkoopgesprek in. Telkens wordt gebruikt gemaakt van praktijkvoorbeelden om de principes tot uiting te laten komen. In een laatste deel besteden wij ook aandacht aan sales management is zijn verschillende aspecten (recrutering, motiveren, leiderschap, organisatie,...).

            


           COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
            Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

           Algemene competenties

           • H101A Het vermogen om een situatie in te schatten, op te splitsen in al zijn deelaspecten en te analyseren om de logische structuur, de onderlinge relaties en beïnvloeding te ontrafelen en te begrijpen.
           • H102B Het aanwenden van relaties en netwerken in functie van het verzamelen en delen van informatie.
           • H103A Het vermogen om zijn eigen mogelijkheden, grenzen, beperkingen en tekortkomingen te kunnen inschatten en bijsturen.
           • H103B Het reflecteren rond besluitvorming en gehanteerde aanpak, werkmethoden en processen.
           • H105A Het motiveren en sturen van mensen om efficiënt samen aan iets te werken en dat tot een goed eindresultaat te brengen.
           • H106C Het beheersen van zowel verbale als non-verbale communicatie.
           • H110A Het oog hebben voor, flexibel reageren en/of anticiperen op verandering.
           • H110I Het ontwikkelen van een beroepshouding met aandacht voor houding en voorkomen, normatief-culturele aspecten, respect voor anderen, beroepsethiek en -deontologie.
           Algemene beroepsgerichte competenties
           • H213A Vanuit een visie een strategie kunnen uitstippelen.
           Beroepsspecifieke competenties

            SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
            • Communicatie naar suspects, prospects, klanten kunnen organiseren, onderhouden en optimaliseren. Hierbij ligt de nadruk op informeren, onderhandelen, luisteren en probleemoplossend vermogen binnen een commerciële context
            • Interpersoonlijke communicatievaardigheden optimaal kunnen toepassen
            • De taak van de verkoop situeren binnen het bedrijf in het algemeen en binnen marketing in het bijzonder.
            • Het volledige verkoopproces bespreken en uitvoeren
            • Het aannemen van de commerciële houding met de juiste klantgerichte attitude
            • De vaardigheid om een commercieel gesprek te voeren
            • Verschillende stappen in het verkoopgesprek bespreken:kennismaking, aandacht;  behoeften ontdekken (Maslow);  aanbod en argumentatie; tegenwerpingen; reageren op tegenwerpingen;  aarzeling - koop - nazorg en service (klachtenbehandeling)
            • Een verkoopsorganisatie opzetten en een eerste idee hebben van recrutering en selectie binnen de verkoopsomgeving, training en motivatie alsook renumeratie van een verkoopsteam 

            VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
            Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
            geen

            Andere begincompetenties
            geen
            LEERINHOUDEN
            • Wat is verkopen?
            • De ideale verkoper
            • Het verkoopgesprek
            • De verkooporganisatie en verkoopsmanagement

            STUDIEMATERIAAL
            Verkoop en verkoopmanagement van David Jobber & Geoff Lancaster, 8ste editie, Pearson Education Benelux - Nederlandse bewerking door Patrick Stroobandt en Kurt De Blick

            WERKVORMEN
            Soort werkvorm    
            hoor- en werkcolleges:

             60

            %
            practicum en oefeningen:

              30

            %

            vormen van groepsleren:

              10

            %
            Verdere toelichting:
            • Hoor en werkcolleges
            • Cases uit de sector
            • Praktijkles in een hotel

             

            Leerbegeleiding: De lector geeft duidelijke voorbeelden van vragen die tijdens vorige zittijden gebruikt werden.


            EVALUATIE

            Eerste examenperiode
            CategorieWeging van categorieën
            evaluatie20%
            examen in de examenreeks80%

            Schriftelijk examen (16/20). Een goed examen vereist een grondige studie van het handboek. Ook alle slides die gebruikt zijn tijdens het academiejaar dienen gekend te zijn.

            Paper (4/20): groepswerk met uitwerking en toelichting van de cases die in het handboek staan (waarbij aandacht wordt geschonken aan de wetenschappelijke bronnen die gebruikt werden om de antwoorden te ondersteunen)


            tijd voor examinering
            uren

            2 

            Tweede examenperiode
            CategorieWeging van categorieën
            examen in de examenreeks100%

            Schriftelijk examen op 20 punten. Grondige kennis van het handboek en de slides vereist.
             
            Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 06/05/2013
            Hotelmanagement - Voltijds modelpakket 1 - Nederlands/4
              
            O.O. heeft componenten:Neen
            Afstudeerrichting//Leertraject:Hotelmanagement
            Code:1200100026
            Academiejaar:2012-2013
            Type:kern,
            Niveau:inleidend
            Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 - Module 4
            Contacturen:28
            Aantal studiepunten:3
            Totaal studietijd:78
            Examencontract:niet mogelijk
            Deliberatie:mogelijk
            Vrijstelling:mogelijk
            Onderwijstaal:
            Lector(en)Wouter De Smet

             

            KORTE OMSCHRIJVING

            In het vak Nederlands leer je hoe je met de Nederlandse taal omgaat in beroepsechte situaties. Je telefoneert met (mogelijke) klanten. Je reageert op klachten. Je stelt verzorgde e-mails en uitnodigingen op. Je stelt je (fictieve) hotel voor aan het publiek. Je vergadert met werknemers en oversten. Daarnaast frissen we je algemene kennis van spelling en taalzuivering op.


            COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
             Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

            Algemene competenties

            • H103A Het vermogen om zijn eigen mogelijkheden, grenzen, beperkingen en tekortkomingen te kunnen inschatten en bijsturen.
            • H103B Het reflecteren rond besluitvorming en gehanteerde aanpak, werkmethoden en processen.
            • H103C Het met de nodige kritische zin bekijken van (tussen)resultaten en daar waar nodig verbeteringen en alternatieven aan brengen.
            • H104A Pro-actief handelen, het afstand nemen van bestaande ideeën en opvattingen, het zelf nemen van initiatieven.
            • H104E Het controleren van voortgang en resultaten, het coördineren van het werkproces of een project en bijsturen waar nodig om een zo optimaal mogelijk resultaat te bekomen.
            • H105A Het motiveren en sturen van mensen om efficiënt samen aan iets te werken en dat tot een goed eindresultaat te brengen.
            • H105C Het nemen van initiatief en verantwoordelijkheid m.b.t. de werking en de permanente verbetering van de organisatie.
            • H105F Het delegeren van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden met aandacht voor de competenties van de personen.
            • H106C Het beheersen van zowel verbale als non-verbale communicatie.
            • H109B Persoonlijke belangen ondergeschikt stellen aan groepsbelangen.
            • H109C Het vermogen om als volwaardig groepslid efficiënt en effectief samen te werken.
            • H110C Het opnemen van verantwoording betreffende eigen handelen.
            • H110F Het vermogen liever uit zichzelf te beginnen dan passief af te wachten.
            • H110G Het hanteren van een correct tijdsmanagement.
            Algemene beroepsgerichte competenties
            • H211A Het vertonen van een uitgesproken klantgerichtheid en het hanteren van een passend stakeholdermanagement.
            Beroepsspecifieke competenties
            • H325 Het bezitten van een gastvrije en dienstverlenende instelling.

            SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
            • De student kan efficiënt en effectief deelnemen aan een vergadering.
            • De student kan zich in zakelijke brieven en e-mails op professionele en efficiënte wijze uitdrukken in correct en gepast Nederlands.
            • De student kan een heldere en aantrekkelijke presentatie geven over een onderwerp uit zijn vakgebied (horeca).
            • De student kan een telefonische vraag of klacht van een klant doelgericht en klantvriendelijk afhandelen.
            • De student drukt zich in elke vorm van geschreven en gesproken communicatie op een beleefde en correcte wijze uit tegenover zijn gesprekspartner.
            • De student brengt de aangeleerde taalregels (spelling, taalzuivering, grammatica) in de praktijk tijdens zijn mondelinge en schriftelijke communicatie. 

            VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
            Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
            geen

            Andere begincompetenties

            Kennis van het Nederlands als moedertaal.


            LEERINHOUDEN
            • Unilaterale communicatie: spreken in het openbaar, presenteren.
            • Bilaterale communicatie: klachtenbehandeling, sollicitatiegesprek, correctiegesprek.
            • Multilaterale communicatie: vergadertechnieken.
            • Correspondentie: BIN-normen, zakelijke brieven en e-mails (goodwillbrief, excuusbrief, sollicitatiebrief, uitnodiging,...).
            • Taalbeheersing: basisregels van de Nederlandse spelling, taalzuivering, zinsbouw, grammatica.

            STUDIEMATERIAAL

            - Syllabus "Nederlands in Hotelmanagement" (theorie, regels, oefeningen, casussen,...).


            WERKVORMEN
            Soort werkvorm    
            hoor- en werkcolleges:

             20

            %
            practicum en oefeningen:

              10

            %

            vormen van groepsleren:

              6

            %
            Verdere toelichting:
            • Van de studenten wordt een actieve inzet verwacht tijdens de lessen.
            • Voor sommige onderdelen van de cursus is zelfstudie vereist

            EVALUATIE

            Eerste examenperiode
            CategorieWeging van categorieën
            evaluatie60%
            examen in de examenreeks40%

            • 60% permanente evaluatie. Dit houdt in dat de studenten in de loop van deze module een reeks opdrachten binnen een opgegeven deadline moeten volbrengen. Het gaat om zowel individuele als groepsopdrachten, zowel mondelinge als schriftelijke taken, zowel binnen als buiten de lesuren.  De taken kaderen binnen een hotelproject en omvatten o.a. een hotelpresentatie, een vergadering, een klantvriendelijke mail, een uitnodiging,... Bij groepsopdrachten krijgt niet elk groepslid niet noodzakelijk hetzelfde cijfer. Via peer-to-peerevaluatie worden de cijfers gedifferentieerd.
            • 25% taaltoets spelling en grammatica tijdens de laatste les.
            • 15% grammatica- en speloefeningen via softwareprogramma Explio. Deze oefeningen worden individueel buiten de lesuren gemaakt tegen een gestelde deadline.

            Gezien het grote belang van permanente evaluatie en de verplichte betrokkenheid binnen het hotelproject wordt er vanaf de derde ongewettigde afwezigheid één punt afgetrokken van het totaalcijfer op 20. Wie (om welke reden dan ook) de helft van de lessen mist, wordt automatisch doorverwezen naar tweede zittijd. Elke afwezigheid dient gewettigd te worden binnen de 5 werkdagen. Een niet-gewettigde afwezigheid op de dag van een opdracht heeft een nul tot gevolg voor de desbetreffende opdracht.


            tijd voor examinering
            uren

            1 

            Tweede examenperiode
            CategorieWeging van categorieën
            evaluatie50%
            examen in de examenreeks50%

            15% grammatica- en speloefeningen via softwarepakket Explio (zie eerste zittijd).

            35% portfolio. De student werkt een opdrachtenpakket af binnen de periode tussen de proclamatie 1e zittijd en het schriftelijk examen 2de zittijd. De student dient dit portfolio in tegen de eerste dag van tweede zittijd.

            50% mondeling examen, dat bestaat uit een hotelpresentatie met Powerpoint (25%) en een taaltest grammatica en spelling (= schriftelijk luik, 25%)

            De behaalde scores voor permanente evaluaties en taaltoets tijdens het academiejaar vervallen.

             
            Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 06/05/2013