ECTS-database Plantijn Hogeschool
Toegepaste wetenschappen en onderwijs - Chemie - Voltijds modelpakket 1
  
cataloognrbenamingstudiepunten
4160200024Organische chemie 16
4160200099Project CH periode 14
4160200106Project CH periode 24
4160200109Energie in evenwicht3
4160200110Chemische bindingen5
4160200114Gassen en vloeistoffen5
4160200117Chemie in oplossingen5
4160200123Labcluster energie in evenwicht5
4160200130Labcluster gassen en vloeistoffen4
4160200131Labcluster chemie in oplossingen6
4160200128Professional Skills & POP3
4160200127Van atoom tot reagerende moleculen5
4160200129Veilig werken5
Chemie - Voltijds modelpakket 1 - Organische chemie 1
  
O.O. heeft componenten:Neen
Afstudeerrichting//Leertraject:Chemie
Code:4160200024
Academiejaar:2012-2013
Type:kern,
Niveau:inleidend
Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 - Semester 2
Contacturen:64
Aantal studiepunten:6
Totaal studietijd:156
Examencontract:niet mogelijk
Deliberatie:mogelijk
Vrijstelling:mogelijk
Onderwijstaal:
Lector(en)Inge Gutschoven
Caroline Meyers

 

KORTE OMSCHRIJVING
In het opleidingsonderdeel “Organische chemie 1” wordt een antwoord gezocht op de volgende vragen: Hoe ziet een organische molecule eruit? Hoe wordt ze voorgesteld? Welke eigenschappen bezitten deze moleculen en welke reacties kunnen optreden? 
Zonder deze basiskennis kan een student niet starten met het opleidingsonderdeel “Organische chemie 2” uit periode 3. Hierbij houden we steeds voor ogen dat datgene wat een student zelf heeft gedaan, dit zowel in de vele oefeningen als in de praktijksessies, beter onthouden wordt.
De nadruk in de praktijksessies wordt gelegd op de basishandelingen nodig tijdens een organische synthese, het opzuiveren en het bepalen van de zuiverheidsgraad.

COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
 Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

Algemene competenties

 • CH01 Zoekt opheldering door het stellen van vragen.
 • CH02 Toont zich leergierig en bereid tot leren.
 • CH06 Blijft onder druk zorgvuldig werken.
 • CH07 Behoudt het overzicht in crisissituaties.
 • CH15 Handelt volgens de geldende milieunormen.
 • CH19 Toont respect voor materiaal en het gebruik ervan.
Algemene beroepsgerichte competenties
 • CH31 Onderscheidt hoofd- en bijzaken.
 • CH35 Baseert zijn oordeel op de gegevens en feiten.
 • CH44 Bereidt taken systematisch voor.
 • CH47 Organiseert verschillende taken tegelijkertijd.
 • CH58 Schat veiligheidsrisico's correct in, zoekt de relevante info op en past deze zinvol toe.
 • CH59 Meldt spontaan mogelijke veiligheidsrisico's.
Beroepsspecifieke competenties

  SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
  1. bezit een grondige kennis van de voorstellingswijzen & elektronische effecten (isomeren, zuur-base gedrag, aromaticiteit en kanonieken, inductieve effecten) in organische verbindingen.
  2. kent de basisreactiemechanismen van de verschillende organische klassen.
  3. voert met hulp een eenvoudige synthese en zuivering van een organisch product uitvoeren.
  4. verklaart de eigenschappen en specifieke reacties van geconjugeerde alkanen, alkenen (polyenen) en alkynen, alcoholen, carbonzuren en hun derivaten en past ze toe.
  5. gebruikt de verschillende notaties voor organische moleculen en zet ze in elkaar om indien één notatie gegeven is.
  6. bepaalt op basis van de verschillende parameters de energie van een moleculeen tekent de meest stabiele conformatie van een gegeven molecule.
  7. verklaart waarom dat de e-dichtheid in organische moleculen niet overal hetzelfde is.
  8. omschrijft de begrippen inductief en mesomeer effect en past deze toe op eenvoudige verbindingen.
  9. herkent aromaten, niet aromaten en antiaromaten.
  10. schrijft al de resonantievormen van een molecule met delocalisatie op en rangschikt naar bijdrage.
  11. verklaart het zuur-base gedrag van moleculen.
  12. onderscheidt de verschillende soorten isomeren van elkaar.
  13. geeft op een eenduidige manier de naam aan een organische molecule
  14. omschrijft het begrip chiraliteit omschrijven
  15. herkent en benoemt optisch aktieve moleculen 
  16. onderscheidt de soorten optische isomeren (enantiomeren, epimeren, diasterioisomeren) ,definiëert de soorten en onderscheidt ze van elkaar.
  17. kent het begrip mesovorm en past het correct toe
  18. 18. scheidt een racemisch mengsel 
  19. benoemt correct de verschillende deeltjes die meedoen aan een organische reactie
  20. voorspelt welke soort reactie het meest waarschijnlijk is voor een bepaalde functionele groep.
  21. schrijft van elke functionele groep het basisreactiemechanisme op
  22. verklaart de lage reactiviteit van alkanen.
  23. past de verschillende factoren die bepalend zijn in de keuze tussen een substitutie of een eliminatiereactie correct toe op eenvoudige reacties van alcoholen.
  24. leidt de orde van de optredende nucleofiele reactie (substitutie of eliminatie) afleiden op basis van het reactieschema.
  25. verklaart het verschil in reactiviteit van de carbonzuren en de carbonzuurderivaten tijdens een nucleofiele substitutiereactie.
  26. geeft een verklaring voor het voorkomen van  reacties waarbij de alfa-positie van het carbonzuur(derivaat) betrokken is.
  27. voert onder begeleiding een eenvoudige synthese uit.
  28. bouwt een eenvoudige opstelling op.
  29. voert via destillatie een zuivering uit en controleert op zuiverheid.

  VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
  Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
  geen

  Andere begincompetenties
  basis organische naamgeving (uit het opleidingsonderdeel "veilig werken")


  LEERINHOUDEN
  1. voorstellingswijze organische verbindingen: 
  skeletnotatie-structuurnotatie-lewisnotatie-brutoformule 
  sawhorse notatie 
  newman notatie 
  wedge notatie 
  fisherprojectie 
  2. conformaties en energieinhoud (toegepast op alkanen). 
  3. e-spreiding in een organische verbinding: 
  inductief effect
  mesomeer effect (delocalisatie, resonantie en aromaticiteit)
  4. zuur-base gedrag
  5. isomeren:
  structuurisomeren
  stereoisomeren
  geometrische isomeren: cis/trans – Z/E
  optische isomeren: R/S wijnsteenzuur-mesovorm
  6. soorten organische reacties:
  reactiviteit
  onderverdeling van de organische reacties:
  radicalair
  ionair
  soorten reacties:
  additiereactie
  substitutiereactie
  eliminatiereactie
  7. chemsketch


  STUDIEMATERIAAL
  1. cursus “Organische chemie 1” – auteur: Inge Gutschoven  – Plantijn Hogeschool 
  2. cursus “Organische chemie 1: praktijk” – auteur: Inge Gutschoven  – Plantijn Hogeschool
  3. zelfstudie oefeningen (incl naamgeving) + e-campus.
  4. "Organic Chemistry , 6th edition" - John E. McMurry (ISBN 0-534-42005-2) - Brooks Cole
  5. zelfstudiepakket e-campus: "organische naamgeving volgens IUPAC:
  6. oefeningen op intranet/internet


  WERKVORMEN
  Soort werkvorm    
  hoor- en werkcolleges:

   68

  %
  practicum en oefeningen:

    32

  %

  vormen van groepsleren:

    00

  %
  Verdere toelichting:
  • Hoorcolleges
  • Werkcolleges.
  • Practicum: Deelname aan de labsessies is verplicht.
  • Oefeningen
  • Zelfstudie

  EVALUATIE

  Eerste examenperiode
  CategorieWeging van categorieën
  Integratief examen100%

  Eerste zittijd:
  • Integratieve toets:
   Deze bevat vragen vanuit het opleidingsonderdeel “Organische chemie 1”. Schriftelijk examen met kennis- , inzicht- en toepassingsvragen. Het examen bevat stellingvragen, meerkeuzevragen en open vragen van de beoordeelde kerncompetenties. Meerkeuzevragen worden gequoteerd met puntenaftrek. 
  • Permanente evaluatie:
   • voorbereiding van de labopdrachten in labschrift
   • evaluatie van de invulbladen (verslagen).
   • attitude in het labo
  • Tussentijdse toets (bij voorkeur in lesweek 7) waarin schriftelijk ondervraagd wordt over de afgewerkte hoofdstukken. Voor studenten die 12/20 of meer op deze toets behalen vallen de vragen over deze afgewerkte hoofdstukken op het examen weg, en wordt de score van de tussentijdse toets in rekening gebracht voor deze vragen. 
  Afwezigheden 
  Conform artikel 55 van het OER kan voor dit opleidingsonderdeel de beoordeling “Fail” (code “F”)  toegekend worden volgens onderstaande criteria:
  - afwezigheid
  - niet uitvoeren van de opgelegde taken
  - niet afgeven van de gevraagde opdrachten
  - niet verwerven van de vooropgestelde competenties

  Bij gewettigde afwezigheid voor  een praktijksessie  haalt de student 0 voor de verplichte activiteit, als hij deze niet inhaalt. De student neemt voor het inhalen zelf het initiatief.
  Bij meerdere gewettigde afwezigheden contacteert de student de opleidingscoördinator 
    

  tijd voor examinering
  uren

  4 

  Tweede examenperiode
  CategorieWeging van categorieën
  Integratief examen100%

  Tweede zittijd:
  • alleen de integratieve toets kan hernomen worden.
  • de punten van de permanente evaluatie worden overgedragen.
   
  Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 25/02/2013
  Chemie - Voltijds modelpakket 1 - Project CH periode 1
    
  O.O. heeft componenten:Neen
  Afstudeerrichting//Leertraject:Chemie
  Code:4160200099
  Academiejaar:2012-2013
  Type:kern,
  Niveau:inleidend
  Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 - Semester 1
  Contacturen:0
  Aantal studiepunten:4
  Totaal studietijd:104
  Examencontract:niet mogelijk
  Deliberatie:mogelijk
  Vrijstelling:mogelijk
  Onderwijstaal:
  Lector(en)Inge Gutschoven
  Martine Vanacker

   

  KORTE OMSCHRIJVING
  Water is een levensnoodzakelijk product. Ondanks het feit dat 70 % van de aarde met water is bedekt, is de beschikbaarheid van ‘zuiver water’ niet oneindig. Het zuiveren van oppervlaktewater wordt steeds duurder door de steeds ingewikkelder zuiveringsprocédés en de groeiende vraag aan drinkbaar water. Een aantal parameters, fysische en chemische, kunnen bepaald worden om de waterkwaliteit te controleren.

  Voor het project van periode 1 krijgen de projectgroepen de opdracht om een goed ruikende zeep zelf te bereiden. Daar dit een een zekere vervuiling van het afvalwater zal veroorzaken zullen ze na deze synthese zelfstandig waterstalen nemen uit het afvalwaterreservoir van de school en de waterkwaliteit bepalen. Op de waterstalen worden in het lab eerst sneltesten uitgevoerd. Hierna worden nauwkeuriger analysetechnieken in het lab op school uitgevoerd.
  Tevens zal er een kwaliteitscontrole worden uitgevoerd op het gebruikte vet
  De studenten stellen daarbij zelf een schema op van de analyses die ze willen uitvoeren en verwerken de verkregen experimentele data.
   
  Alle groepen presenteren hun resultaten mondeling op het einde van de projectweek. Tevens geven ze hun vollegige projectmap af. De nadruk van dit project ligt niet alleen op het correct vergaren en weergeven van experimentele resultaten maar ook op teamwerk, vergaderen, zelfstandig werken, plannen, presentatie van het project en maken van verslagen.


  COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
   Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

  Algemene competenties

  • CH02 Toont zich leergierig en bereid tot leren.
  • CH06 Blijft onder druk zorgvuldig werken.
  • CH12 Staat open voor alternatieve methoden en werkwijzen.
  • CH15 Handelt volgens de geldende milieunormen.
  • CH17 Verwittigt bij afwezigheid.
  • CH19 Toont respect voor materiaal en het gebruik ervan.
  • CH23 Neemt taken tot zich die heel de groep tot nut zijn.
  • CH25 Springt in voor collega's of voor de groep.
  Algemene beroepsgerichte competenties
  • CH31 Onderscheidt hoofd- en bijzaken.
  • CH32 Structureert informatie op een overzichtelijke manier.
  • CH35 Baseert zijn oordeel op de gegevens en feiten.
  • CH38 Verzamelt gegevens en/of meetresultaten in tabelvorm volgens de richtlijnen.
  • CH43 Houdt rekening met afgesproken tijdslimieten.
  • CH44 Bereidt taken systematisch voor.
  • CH45 Organiseert het werk in een efficiënte planning.
  • CH53 Mondeling: drukt zich vlot en verstaanbaar uit.
  • CH58 Schat veiligheidsrisico's correct in, zoekt de relevante info op en past deze zinvol toe.
  Beroepsspecifieke competenties

   SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
   Volgende specifieke doelstellingen vormen de criteria waarop het eindproduct, de presentatie en het proces naar het eindresultaat beoordeeld worden:

   De projectgroep…
   • levert een volledige en overzichtelijke projectmap in, zoals beschreven in de project–opdracht 
   • toont aan hoe de uitvoering van het project georganiseerd werd 
   • Zoekt de gedetailleerde receptuur van een nieuwe analysetechniek op gebruik makend van verschillende informatiebronnen
   • De student zoekt nuttige en wetenschappelijk correcte informatie met betrekking tot het project, door gebruik te maken van een gerichte lijst met internetsites en literatuur.
   • Interpreteert de gedetailleerde receptuur van een nieuwe analysetechniek
   • Voert de gedetailleerde receptuur van een nieuwe analysetechniek uit
   • beschrijft de werkwijze van een experiment gedetailleerd
   • bereidt een uit te voeren analyse voor in het praktijkjournaal:
    R/S zinnen, materiaal, toestellen, hoeveelheden, tijdsplanning, …
   • respecteert de veiligheidsvoorschriften
   • De student werkt elementair analytisch
   • Berekent concentraties, in de gewenste eenheden, uit de bekomen analyseresultaten
   • kadert de resultaten (bvb aan de opgelegde norm of de te verwachten waarden)
   • Geeft een mondelinge presentatie
   • De student schrijft correct stoechiometrisch eenvoudige redoxreacties en zuur-base reacties die betrekking hebben op hun project.


   VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
   Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
   Om in te kunnen inschrijven voor dit oo moet je je ook inschrijven voor Atoom tot reagerende moleculen, Chemische bindingen, Veilig werken, Professional skills & POP

   Andere begincompetenties

   LEERINHOUDEN
   1. Staalname: onzuiver en gezuiverd water
   2. Correcte stockage van de waterstalen
   3. Zelfstandig uitvoeren van een aantal sneltesten
   4. Zelfstandig opzoeken van recepturen voor kwantitatieve analyses: titraties, pH meting, geleidbaarheid
   5. Zelfstandig uitvoeren van de kwantitatieve analyses
   6. Berekenen van de concentraties
   7. Interpreteren van de resultaten
   8. Schrijven van een wetenschappelijk verslag
   9. Mondeling presenteren van het project

   STUDIEMATERIAAL
   1. internet
   2. bibliotheek
   3. labmateriaal en glaswerk
   4. onderdeel "conductiviteit" onder fysica in het e-learning platform

   WERKVORMEN
   Soort werkvorm    
   hoor- en werkcolleges:

    

   %
   practicum en oefeningen:

     

   %

   vormen van groepsleren:

     100

   %
   Verdere toelichting:

   EVALUATIE

   Eerste examenperiode
   CategorieWeging van categorieën
   Integratief examen100%

   We evalueren dit project op drie niveaus:
   1. groepsscore (punt op 20): Beoordeling van het eindproduct, de presentatie en het proces naar het eindresultaat op basis van de “specifieke doelstellingen” die hierboven opgesomd worden.
   2. individuele score. Dit is een factor die toegekend wordt op basis van een peer-assessment. Bij niet-deelname aan de peer-assessment is deze factor 0,6.
   3. kennis (score op 20): De kennis wordt getest via een projecttoets bij het einde van het project. De projecttoets test de kennis verworven tijdens de projectweken.
   De drie niveaus worden verwerkt tot één score op 20 met volgende formule
   eindscore = groepsscore x individuele score x w1+ kennisscore x w2

   w1 = 60%
   w2 = 40% 

   In geval van gewettigde afwezigheid tijdens de projectweken contacteert de student de opleidingscoördinator en kunnen de betrokken lectoren beslissen tot het uitvoeren van een vervangopdracht.

   Conform artikel 55 van het OER kan voor dit opleidingsonderdeel de beoordeling “Fail” (code “F”)  toegekend worden volgens onderstaande criteria:
   • afwezigheid
   • niet uitvoeren van de opgelegde taken
   • niet afgeven van de gevraagde opdrachten
   • niet verwerven van de vooropgestelde competenties


   tijd voor examinering
   uren

   2 

   Tweede examenperiode
   In tweede zittijd wordt de projecttoets hernomen. De groepsscore en individuele score blijven behouden.
   In geval van afwezigheid tijdens de projectweken (1ste zittijd) kan naast het hernemen van de projecttoets ook een vervangopdracht opgelegd worden.
    
   Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 10/10/2012
   Chemie - Voltijds modelpakket 1 - Project CH periode 2
     
   O.O. heeft componenten:Neen
   Afstudeerrichting//Leertraject:Chemie
   Code:4160200106
   Academiejaar:2012-2013
   Type:kern,
   Niveau:inleidend
   Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 - Semester 2
   Contacturen:0
   Aantal studiepunten:4
   Totaal studietijd:104
   Examencontract:niet mogelijk
   Deliberatie:mogelijk
   Vrijstelling:mogelijk
   Onderwijstaal:
   Lector(en)Roald Santens
   Carla Janssens

    

   KORTE OMSCHRIJVING

   In het project wordt er gewerkt rond aspirine. Dit is een product dat de studenten kennen. Het wordt vaak gebruikt als pijnstiller of anti-stollingsmiddel en hierdoor is veel informatie beschikbaar (internet en literatuur). De verschillende experimenten, die hierop kunnen worden uitgevoerd sluiten goed aan bij de theorie, die als basiskennis wordt voorzien als afsluiting van het 1° jaar.

   Synthese, karakterisatie en analyse van een generisch product wordt uitgevoerd. Ook preparaten van andere fabrikanten worden onderzocht.    


   COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
    Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

   Algemene competenties

   • CH17 Verwittigt bij afwezigheid.
   • CH18 Respecteert deadlines/afspraken.
   • CH24 Communiceert respectvol met collega's/begeleiders/leidinggevenden.
   • CH25 Springt in voor collega's of voor de groep.
   • CH26 Respecteert de eigenheid van anderen.
   • CH27 Zorgt voor een goede werksfeer.
   • CH28 Geeft een eigen mening zonder te kwetsen.
   • CH29 Neemt duidelijke standpunten in ook al worden ze niet gedeeld door de groep.
   Algemene beroepsgerichte competenties
   • CH30 Benoemt de kern van het probleem.
   • CH31 Onderscheidt hoofd- en bijzaken.
   • CH32 Structureert informatie op een overzichtelijke manier.
   • CH33 Gaat stapsgewijs en systematisch te werk bij het analyseren van een probleem.
   • CH36 Evalueert resultaten kritisch.
   • CH37 Gebruikt informatiebronnen kritisch.
   • CH38 Verzamelt gegevens en/of meetresultaten in tabelvorm volgens de richtlijnen.
   • CH40 Zorgt dat anderen gemakkelijk hun weg vinden op zijn werkomgeving en in zijn labjournaal.
   • CH41 Splitst een grotere opdracht zelfstandig in stapsgewijze deeltaken op voor de uitvoering.
   • CH43 Houdt rekening met afgesproken tijdslimieten.
   • CH44 Bereidt taken systematisch voor.
   • CH45 Organiseert het werk in een efficiënte planning.
   • CH47 Organiseert verschillende taken tegelijkertijd.
   • CH48 Levert werk af volgens de gevraagde kwaliteit.
   • CH50 Heeft aandacht voor orde en netheid.
   • CH52 Algemeen: maakt gebruik van de correcte wetenschappelijke terminologie.
   • CH53 Mondeling: drukt zich vlot en verstaanbaar uit.
   • CH54 Mondeling: brengt collega's correct en volledig op de hoogte van de huidige stand van zaken.
   • CH55 Schriftelijk: gebruikt korte zinnen en directe taal.
   • CH56 Schriftelijk: maakt een schriftelijk wetenschappelijk, kernachtig en juist verslag volgens de regels beschreven in "noteren en verslaggeving".
   • CH58 Schat veiligheidsrisico's correct in, zoekt de relevante info op en past deze zinvol toe.
   • CH59 Meldt spontaan mogelijke veiligheidsrisico's.
   Beroepsspecifieke competenties

    SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN

    ·         Voert een organische synthese uit.

    ·         Voert een potentiometrische zuur-base titratie uit .

    ·         Doet een VIS-spectrometrische analyse

    ·         Schat het belang van de meetomstandigheden op de meetwaarden correct in

    ·         Ziet de invloed van de zuurtegraad op de reactiesnelheid

    ·         Rapporteert mondeling en schriftelijk over een wetenschappelijke opdracht.


    VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
    Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
    Om in te kunnen schrijven voor dit oo moet je je ook inschrijven voor Chemie in oplossingen, Labcluster chemie in oplossingen, Professional skills & POP

    Andere begincompetenties

    Actieve deelname aan alle labs van semester 2  is een absolute vereiste.


    LEERINHOUDEN
    • Synthese van aspirine en k arakterisatie van aspirine.
    • Bepaling van aspirine door weging, titratie en colorimetrie.
    • Onderzoek van de kinetica van de hydrolyse van aspirine.
    • Bepaling van de stoechiometrie van het gekleurd ijzer-salicylaatcomplex.

    STUDIEMATERIAAL
    • cursussen van semester 2.
    • literatuur (bib) en internet.

    WERKVORMEN
    Soort werkvorm    
    hoor- en werkcolleges:

     5

    %
    practicum en oefeningen:

      

    %

    vormen van groepsleren:

      95

    %
    Verdere toelichting:
    • hoorcollege: voorstelling van het project.
    • werken in projectgroep.
    • zelfstandig werk in lab.

    EVALUATIE

    Eerste examenperiode
    CategorieWeging van categorieën
    Integratief examen100%

    We evalueren een project op twee niveaus.
    1. groepsscore (punt op 20)
     • dit cijfer wordt in consensus toegekend door de vups
     • beoordeling van de projectmap (50%), de presentatie (30%) en het labwerk (20%) op basis van de volgende criteria. De projectgroep
      • levert een overzichtelijke projectmap af
      • geeft resultaten correct weer in grafieken en tabellen
      • voert labtaken veilig en correct uit
      • respecteert wetenschappelijke juistheid
      • presenteert de resultaten klantgericht 
    2. individuele score (een factor)
     Dit is een factor, die bepaald wordt met behulp van een peer–assessment (P.A.). Deze P.A. evalueert competenties die gericht zijn op projectmatig werken. Uitleg over het leren werken met de P.A. en over de criteria die daarin gebruikt worden wordt gegeven in de inleiding over competetiegericht onderwijs.

    De twee niveaus worden verwerkt tot één score op 20 met volgende formule
    eindscore = groepsscore * individuele score

    In geval van gewettigde afwezigheid tijdens de projectweken contacteert de student de opleidingscoördinator en kunnen de betrokken lectoren beslissen tot het uitvoeren van een vervangopdracht.

    Conform artikel 55 van het OER kan voor dit opleidingsonderdeel de beoordeling “Fail” (code “F”)  toegekend worden volgens onderstaande criteria:
    • afwezigheid
    • niet uitvoeren van de opgelegde taken
    • niet afgeven van de gevraagde opdrachten
    • niet verwerven van de vooropgestelde competenties

    tijd voor examinering
    uren

     

    Tweede examenperiode
    Geen herkansing mogelijk.
     
    Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 25/02/2013
    Chemie - Voltijds modelpakket 1 - Energie in evenwicht
      
    O.O. heeft componenten:Neen
    Afstudeerrichting//Leertraject:Chemie
    Code:4160200109
    Academiejaar:2012-2013
    Type:kern,
    Niveau:inleidend
    Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 - Semester 2
    Contacturen:22
    Aantal studiepunten:3
    Totaal studietijd:78
    Examencontract:mogelijk
    Deliberatie:mogelijk
    Vrijstelling:mogelijk
    Onderwijstaal:
    Lector(en)Martine Vanacker

     

    KORTE OMSCHRIJVING
    We vertrekken van de allereenvoudigste waarnemingen en kennis omtrent "warmte" en "arbeid" om de thermodynamische hoofdwetten in een  chemische context te interpreteren. We richten ons daarbij op het uitrekenen van  reactie-enthalpieën en evenwichtsconstanten, vertrekkend van getabelleerde thermodynamische grootheden in referentiewerken.
    Ook worden begrippen uit de elektriciteitsleer en begrippen omtrent elektro-magnetische straling behandeld. De nadruk wordt gelegd op die begrippen die belang hebben voor de (toegepaste) chemie.
    Daarom ...
    • worden de begrippen uit de elektriciteitsleer niet behandeld zuiver vanuit de elektriciteit, maar wordt dit aangebracht vanuit de elektrochemie. Daarmee is deze cursus meteen ook een inleiding in de elektrochemie.
    • wordt elektro-magnetische straling vooral behandeld in het kader van interactie tussen licht en materie, als een fysico-chemische inleiding op de spectroscopische analysemethoden die in latere opleidingsonderdelen behandeld worden.

    COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
     Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

    Algemene competenties

    • CH01 Zoekt opheldering door het stellen van vragen.
    • CH02 Toont zich leergierig en bereid tot leren.
    • CH24 Communiceert respectvol met collega's/begeleiders/leidinggevenden.
    Algemene beroepsgerichte competenties
    • CH31 Onderscheidt hoofd- en bijzaken.
    • CH32 Structureert informatie op een overzichtelijke manier.
    • CH37 Gebruikt informatiebronnen kritisch.
    • CH42 Brengt structuur in ideeën.
    • CH45 Organiseert het werk in een efficiënte planning.
    Beroepsspecifieke competenties

     SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
     De student
     • gebruik het verband tussen thermodynamische gegevens en de evenwichtsconstante van een reactie
     • schat de verschuiving van het chemisch evenwicht bij temperatuurverandering correct in op basis van thermodynamische gegevens
     • begrijpt licht-verschijnselen of vanuit het deeltjeskarakter of vanuit het golfkarakter
     • vermeldt elektrische grootheden met hun juiste naam
     • berekent correct de reductiespanning voor een redox-evenwichtsreactie uit beschikbare thermodynamische gegevens
     • voorspelt de pH-afhankelijkheid van redox-reacties correct met behulp van de elektrochemie van de betreffende reactie
     • gebruikt correct de terminologie uit de geometrische en fysische optica

     VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
     Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
     geen

     Andere begincompetenties

     LEERINHOUDEN
     Hoorcolleges "thermodynamica"
     Chemische thermodynamica, voor zover dit als achtergrondkennis noodzakelijk is voor het begrijpen van warmteoverdracht bij chemisch en fysico-chemische processen, voor het begrijpen van chemische en fysico-chemische evenwichten en voor het verschuiven van evenwicht.
     Komen aan bod:
     • Verband tussen evenwichtsconstante en verschil in vrije enthalpie
     • Wet van Nernst
     • Gebruik van tabellen met thermodynamische gegevens

     Hoorcolleges "elektrochemie":
     • Reductiepotentialen, wet van Nernst
     • Elektrolyse
     • Galvanische werking
     • Brandstofcellen
     • Toepassing van reductiepotentialen bij bespreking van het verloop van evenwichtsreacties.
     Hoorcolleges "licht en materie":
     • elementaire fysische optica:
      • licht als golfverschijnsel
      • foto-elektrisch effect
     • duaal karakter van materie:
      • kwantisatie van fysische grootheden
     • interactie tussen licht & materie:
      • inleiding “emissie- en absorptiespectra van atomen, moleculen en vaste stoffen”

     STUDIEMATERIAAL
     • Cursus “Energie in evenwicht” – auteur: Martine Vanacker, Hubert Nachtegaele – Plantijn Hogeschool 2012 2013
     • E-learning-oefeningen ( http://srv755/COO op e–campus)
     • EDU-mappen op e-campus waarop alle documenten te vinden zijn (PR-opdrachten, oefeningen, extra illustraties, presentaties, …).

     WERKVORMEN
     Soort werkvorm    
     hoor- en werkcolleges:

      100

     %
     practicum en oefeningen:

       

     %

     vormen van groepsleren:

       

     %
     Verdere toelichting:
     Hoorcolleges met theorie en oefeningen

     EVALUATIE

     Eerste examenperiode
     CategorieWeging van categorieën
     Integratief examen100%

     Schriftelijk integratief examen

     tijd voor examinering
     uren

     3 

     Tweede examenperiode
     CategorieWeging van categorieën
     Integratief examen100%

     Schriftelijk integratief examen
      
     Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 25/02/2013
     Chemie - Voltijds modelpakket 1 - Chemische bindingen
       
     O.O. heeft componenten:Neen
     Afstudeerrichting//Leertraject:Chemie
     Code:4160200110
     Academiejaar:2012-2013
     Type:kern,
     Niveau:inleidend
     Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 - Semester 1
     Contacturen:50
     Aantal studiepunten:5
     Totaal studietijd:130
     Examencontract:niet mogelijk
     Deliberatie:mogelijk
     Vrijstelling:mogelijk
     Onderwijstaal:
     Lector(en)Carla Janssens
     Caroline Meyers
     Karin Dhont
     Marjorie Theunen
     Patrick Verbeke

      

     KORTE OMSCHRIJVING
     Het OO “Chemische bindingen” beoogt de opbouw en eigenschappen van de materie op moleculair niveau te begrijpen. Inzicht in deze intramoleculaire krachten laat toe te begrijpen hoe deze opbouw en eigenschappen zich manifesteren in intermoleculaire krachten, welke de eigenschappen van de materie op macroniveau gedeeltelijk kunnen verklaren.

     COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
      Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

     Algemene competenties

     • CH15 Handelt volgens de geldende milieunormen.
     • CH17 Verwittigt bij afwezigheid.
     • CH18 Respecteert deadlines/afspraken.
     • CH19 Toont respect voor materiaal en het gebruik ervan.
     • CH20 Deelt spontaan informatie/gegevens met anderen.
     Algemene beroepsgerichte competenties
     • CH31 Onderscheidt hoofd- en bijzaken.
     • CH36 Evalueert resultaten kritisch.
     • CH38 Verzamelt gegevens en/of meetresultaten in tabelvorm volgens de richtlijnen.
     • CH39 Werkt volgens voorgeschreven procedures/SOP's/werkinstructies.
     • CH43 Houdt rekening met afgesproken tijdslimieten.
     • CH44 Bereidt taken systematisch voor.
     • CH50 Heeft aandacht voor orde en netheid.
     • CH52 Algemeen: maakt gebruik van de correcte wetenschappelijke terminologie.
     • CH55 Schriftelijk: gebruikt korte zinnen en directe taal.
     • CH56 Schriftelijk: maakt een schriftelijk wetenschappelijk, kernachtig en juist verslag volgens de regels beschreven in "noteren en verslaggeving".
     • CH58 Schat veiligheidsrisico's correct in, zoekt de relevante info op en past deze zinvol toe.
     • CH59 Meldt spontaan mogelijke veiligheidsrisico's.
     Beroepsspecifieke competenties

      SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
      • Uitbalanceren redox–reacties (inclusief deelreacties) 
      • Kennis ionaire en covalente binding 
      • Lewisstructuur opstellen voor een molecule  en hieruit  de oxidatietrap en formele lading voor elk atoom afleiden 
      • Ruimtelijke structuur van een molecule afleiden op basis van de VSEPR-theorie
      • Resonantievormen, hybridisatietoestand, bindingshoek, bindingslengte en dipoolmoment bepalen van een molecule. 
      • Ruimtelijke geometrie, hybridisatietoestand en bindingshoek afleiden voor moleculen die niet voldoen aan de octetstructuur
      • Op basis van intermoleculaire krachten:correcte inschatting maken van kook- en smeltpunt van een verbinding

      Doelstellingen voor de labsessies:

      • Veilig Werken
      • Correcte voorbereriding maken van een labopdracht
      • Relevante notities maken tijdens het uitvoeren van een labopdracht.
      • Correct wetenschappelijk verslag schrijven van de uitgevoerde labopdracht
      • Wet van Dalton: stoomdestillatie. 
      • Redoxtitraties: jodo- en jodimetrische titraties
      • Omkristallisaties

      VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
      Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
      geen

      Andere begincompetenties

      LEERINHOUDEN
      Basis algemene en anorganische chemie:  theorie + oefeningen.
      Labvaardigheden:  
      • destillaties     
      • redoxtitraties
      • omkristallisaties

      STUDIEMATERIAAL
      • HO + WE 
       • Cursus ATMOL = Cursus “Cheische Bindingen“ 
       • auteur: Carla Janssens (Plantijn Hogeschool) 
       • Tabel van Mendeljev (Periodiek Systeem v/d Elementen) 
       • Hand-outs van de slides horend bij de lessen zijn steeds te raadplegen via de elektronische leeromgeving
      • PR
       • Labnota's “Chemische bindingen“ 
       • auteur: Carla Janssens - Caroline Meyers (Plantijn Hogeschool) 
       • Handleiding “Noteren en verslaggeving tijdens practica”  auteur: H. Nachtegaele (Plantijn Hogeschool)
       • Kinney-kaartje 
       • Labmateriaal: labschrift (A4 / harde kaft / ingebonden), labjas, veiligheidsbril, spatel, pipetpeer, rekenmachine 
       • Zelfstudiepakket naamgeving: e-campus + e-learning 
       • Hand-outs van de slides horend bij de lessen zijn steeds te raadplegen via de elektronische leeromgeving

      WERKVORMEN
      Soort werkvorm    
      hoor- en werkcolleges:

       40

      %
      practicum en oefeningen:

        60

      %

      vormen van groepsleren:

        

      %
      Verdere toelichting:
      • hoorcolleges
      • werkcolleges  
      • labopdrachten
       • Deelname aan de labsessies is verplicht.
       • Controle van de voorbereiding van de practica met als mogelijke sanctie bij onvoldoende voorbereiding: uitsluiting van uitvoering van de labopdracht met een "0" als quotatie.

      EVALUATIE

      Eerste examenperiode
      CategorieWeging van categorieën
      Integratief examen100%

      Permanente evaluatie: 
      • voorbereiding en notities in labjournaal 
      • verslagen
      • attitude in het lab
      Schriftelijke integratief examen: 
      • vragen over parate kennis
      • inzichtsvragen
      • vraagstukken uit HO, WE en PR. 
      • Tijdens dit examen mag geen gebruik gemaakt worden van het Periodiek Systeem. 
      Conform artikel 55 van het OER kan voor dit opleidingsonderdeel de beoordeling “Fail” (code “F”)  toegekend worden volgens onderstaande criteria:
      • afwezigheid
      • niet uitvoeren van de opgelegde taken
      • niet afgeven van de gevraagde opdrachten
      • niet verwerven van de vooropgestelde competenties
      Bij gewettigde afwezigheid voor  een praktijksessie  haalt de student 0 voor de verplichte activiteit, als hij deze niet inhaalt. De student neemt voor het inhalen zelf het initiatief.
      Bij meerdere gewettigde afwezigheden contacteert de student de opleidingscoördinator.

      Overgangsregeling van curriculum 2011-2012 naar curriculum 2012-2013:
      • Studenten die in 2011-2012 een CR behaalden op “Van atoom tot reagerende moleculen” (studiegidsnummer 4160200000) krijgen voor opdrachten en evaluaties de score die ze behaalden voor dezelfde opdrachten en evaluaties in 2011-2012.
      • Studenten die in 2011-2012 een CR behaalden op “Evenwichten” (studiegidsnummer 4160200028) krijgen voor opdrachten en evaluaties de score die ze behaalden voor dezelfde opdrachten en evaluaties in 2011-2012.
      • Studenten die in 2011-2012 een CR behaalden op “Van atoom tot reagerende moleculen” (studiegidsnummer 4160200000) maar geen CR behaalden op “Evenwichten” (studiegidsnummer 4160200028) krijgen aangepaste opdrachten en evaluaties.

      tijd voor examinering
      uren

      2 

      Tweede examenperiode
      CategorieWeging van categorieën
      Integratief examen100%

      • Enkel het schriftelijke integratief examen wordt hernomen.
      • De punten van de permanente evaluatie van de labopdrachten worden overgedragen.
       
      Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 10/10/2012
      Chemie - Voltijds modelpakket 1 - Gassen en vloeistoffen
        
      O.O. heeft componenten:Neen
      Afstudeerrichting//Leertraject:Chemie
      Code:4160200114
      Academiejaar:2012-2013
      Type:kern,
      Niveau:inleidend
      Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 - Semester 1
      Contacturen:34
      Aantal studiepunten:5
      Totaal studietijd:130
      Examencontract:mogelijk
      Deliberatie:mogelijk
      Vrijstelling:mogelijk
      Onderwijstaal:
      Lector(en)Ingrid Van den Bossche
      Martine Vanacker

       

      KORTE OMSCHRIJVING
      Facet gassen en vloeistoffen:
      In dit facet worden de gaswetten en een beschrijving van dampspanning van zuivere vloeistoffen behandeld.  Via toestandsdiagrammen en andere grafische voorstellingen van deze wetten gaan we naar het interpreteren van eenvoudige fasediagrammen.  Dit vormt de basis en achtergrond bij chemische scheidingstechnieken die later in de opleiding bestudeerd worden.

      Facet wiskundige technieken: 
      Een opfrissing van technieken uit ‘de elementaire algebra en analyse’ die men nodig heeft doorheen de opleiding en in de latere praktijk.

      COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
       Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

      Algemene competenties

       Algemene beroepsgerichte competenties
       • CH30 Benoemt de kern van het probleem.
       • CH49 Controleert eigen werk op fouten en correctheid/volledigheid.
       • CH52 Algemeen: maakt gebruik van de correcte wetenschappelijke terminologie.
       Beroepsspecifieke competenties
       • CH65 Analyseert multidisciplinaire problemen.

       SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
       Facet gassen en vloeistoffen: 

       De student
       • maakt onderscheid tussen gassen en dampen 
       • leest de toestand van een unair systeem af op een toestandsdiagram 
       • voorspelt het verloop van een eenvoudige destillatie op basis van de kooklus 
       • berekent de druk in een gas met behulp van de ideale gaswet en de druk in een verzadigde damp met behulp van de formule van Clausius–Clapeyron 
       • berekent het kookpunt van een vloeistof bij willekeurige druk met behulp van de formule van Clausius–Clapeyron 
       • berekent de dichtheid van een gas (bij willekeurige temperatuur en druk) met behulp van de ideale gaswet 
       • gebruikt de formules voor vriespuntverlaging / kookpuntsverhoging / dampspanning–verandering indien deze van toepassing zijn op oplossingen van niet vluchtige stoffen bij lage concentraties. 
       • duidt nul–variante punten aan op een binair fasediagram met behulp van de faseregel van Gibbs 
       Facet wiskundige technieken:
       Deze lessenreeks draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen: 
       1. wiskundig redeneren. 
       2. berekeningen correct uitvoeren. 
       3. grafieken opstellen en lezen. 
       4. kritisch omgaan met getallen. 
       Specifiek voor dit facet :
       1. bouwt eenvoudige wiskundige redeneringen op 
       2. lost willekeurige vergelijkingen van de 1ste en 2de graad een (2×2) en een (3x3)-stelsel op 
       3. zet uitdrukkingen om naar gelijkwaardige vormen 
       4. rekent met exponenten en logaritmen 
       5. werkt met lineaire, kwadratische, hyperbolische, exponentiële en logaritmische functies (voorschrift + grafiek) 
       6. leidt een functie af en gebruikt deze afgeleide functie (raaklijnen, extreme waarden, buigpunten) 
       7. berekent eenvoudige (bepaalde en onbepaalde) integralen (substitutiemethode) 
       8. gebruikt differentialen om veranderingen uit te drukken 
       9. lost eenvoudige differentiaalvergelijkingen (scheiding van de variabelen) op 
       10. gebruikt een rekenmachine op correcte wijze  
       De nadruk ligt volledig op het juist toepassen van de wiskunde en niet op theoretische afleidingen.

       VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
       Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
       geen

       Andere begincompetenties
       Leerstof wiskunde uit het secundair onderwijs (pakket minstens 3u wiskunde/week)

       LEERINHOUDEN


       Facet gassen en vloeistoffen:
       Het grootste deel van de hoorcolleges wordt besteed aan fysische achtergrond van het destillatieproces en bij het interpreteren van eenvoudige toestandsdiagrammen.
        Daarbij komen aan bod:
       • gaswet, dampspanning, Clausius–Clapeyron
       • Opstellen van een kooklusdampspanningverlaging, kookpuntsverhoging, vriespuntsverlaging bij verdunde oplossingen
       • toestandsdiagram en isothermen (unair)
       • de fasenregel van Gibbs en eutectisch punt

       Facet wiskundige technieken:

       • overzicht van de basisbewerkingen
       • rekenregels (rekenen met machten, rekenen met breuken, rekenen met logaritmen, rekenen met breuken, evenredigheden en regel van drie)
       • gelijkwaardige uitdrukkingen
       • vergelijkingen van de 1ste graad
       • vergelijkingen van de 2de graad
       • vergelijkingen met rationale uitdrukkingen
       • stelsels van vergelijkingen ( 2×2-stelsels, 3×3 stelsels )
       • functies (grafische voorstelling, coördinaten,  rechthoekige en willekeurige driehoek, functies van de eerste graad (rechte), functies van de tweede graad, hyperbolische functies (asymptoten), exponentiële en logaritmische functies
       • lineariseren, logaritmische schaalverdeling
       • afleiden:
        afgeleide van een functie (definitie, rekenregels, kettingregel)
        afgeleide en de grafiek van een functie (raaklijnen, extreme waarden en buigpunten)
        numeriek afleiden (opstellen van een differentietabel)
       • integreren:
        onbepaalde integraal, substitutiemethode, bepaalde integraal, eenvoudige oppervlakken
       • differentiëren:
        uitdrukken van kleine veranderingen met een differentiaal
       • oplossen van een differentiaalvergelijking (methode scheiding der variabelen)

       STUDIEMATERIAAL
       Facet gassen en vloeistoffen:
       • cursus “Gedrag van gassen en vloeistoffen” – auteur: Martine Vanacker, Hubert Nachtegaele – Plantijn Hogeschool 2012 
       • Handleiding “Noteren en verslaggeving tijdens practica” – auteur: H. Nachtegaele – Plantijn Hogeschool 2010  (via e-campus) 
       • E-learning-oefeningen ( http://srv755/COO op e–campus)
       • EDU-mappen op e-campus waarop alle documenten te vinden zijn (PR-opdrachten, oefeningen, extra illustraties, presentaties, …).

       Facet wiskundige technieken:
       • Cursus ‘wiskunde 1 CH’ –
        auteur: Veerle Van Vlaslaer , aangepast door Ingrid Van den Bossche - Plantijn Hogeschool 
       • Een rekenmachine
       • Extra materiaal aangereikt via EDU-map op e-campus
       • e-learning oefenpakketten op e-campus  en internet

       WERKVORMEN
       Soort werkvorm    
       hoor- en werkcolleges:

        100

       %
       practicum en oefeningen:

         

       %

       vormen van groepsleren:

         

       %
       Verdere toelichting:

       Facet wiskundige technieken
       • Werkcolleges met hoofdzakelijk oefeningen
       • Ieder hoofdstuk van de nota's bevat een reeks oefeningen. Na ieder werkcollege werkt de student de oefeningen van het behandelde onderwerp verder af. Eventuele vragen kunnen het volgende HO voorgelegd worden aan de lector

       EVALUATIE

       Eerste examenperiode
       CategorieWeging van categorieën
       Integratief examen100%

       Integratief examen waarin beide facetten geëxamineerd worden:

       Facet gassen en vloeistoffen
       • Op het integratief examen moet men  kunnen werken met alle formules die tijdens dit opleidingsonderdeel aan bod komen
       • Oefeningen en vaardigheden die aan bod komen in de e-learning oefeningen krijgen extra aandacht

       Facet wiskundige technieken
       • Op het integratief examen wordt de aangeleerde kennis getoetst  aan de hand van concrete oefeningen, zoals deze in de cursus. Daar waar mogelijk geïntegreerd in vragen over het andere facet van het opleidingsonderdeel.
       • De competentie 'wiskundig redeneren' wordt bovendien integratief getoetst en beoordeeld doorheen de volledige opleiding: aandacht voor de wiskunde toegepast in alle vakdisciplines.
       • Gebruik van een rekentoestel is bij dit integratief examen toegelaten.
       Berekening van het cijfer voor het opleidingsonderdeel
       • Dit cijfer wordt in consensus toegekend door de lectorengroep van het opleidingsonderdeel op basis van de op de verschillende facetten verworven punten 
       • Het aantal punten is in principe het gewogen gemiddelde van de verschillende facetten waarbij de uren sbu als wegingcoëfficiënten gebruikt worden maar kan aangepast worden volgens volgende criteria:
        • niet voldoen aan de vooropgestelde leerdoelen 
        • afwezigheid tijdens de verplichte activiteiten 
        • niet uitvoeren van individuele taken 
        •  niet voldoen aan vooropgestelde gedragsindicatoren van de beoordeelde kerncompetenties

       tijd voor examinering
       uren

       2,5 

       Tweede examenperiode
       CategorieWeging van categorieën
       Integratief examen100%

       zie eerste examenperiode
        
       Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 10/10/2012
       Chemie - Voltijds modelpakket 1 - Chemie in oplossingen
         
       O.O. heeft componenten:Neen
       Afstudeerrichting//Leertraject:Chemie
       Code:4160200117
       Academiejaar:2012-2013
       Type:kern,
       Niveau:inleidend
       Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 - Semester 2
       Contacturen:44
       Aantal studiepunten:5
       Totaal studietijd:130
       Examencontract:mogelijk
       Deliberatie:mogelijk
       Vrijstelling:mogelijk
       Onderwijstaal:
       Lector(en)Carla Janssens

        

       KORTE OMSCHRIJVING

       In dit OO worden een aantal zeer belangrijke aspecten van chemische reacties in waterig milieu bestudeerd. In eerste instantie wordt aandacht besteed aan het waarom, de snelheid en het chemische evenwicht van reacties.

       Het chemisch evenwicht is het vertrekpunt voor de concentratieberekeningen via oplosbaarheidsprodukt en pH.

       De kleur van een waterige oplossing kan gebruikt worden om via colorimetrie de concentratie van een component in de oplossing te bepalen. Omdat deze k leurmetingen vaak afhankelijk zijn van de pH, sluit dit naadloos aan bij de pH-concentratieberekeningen.


       COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
        Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

       Algemene competenties

       • CH02 Toont zich leergierig en bereid tot leren.
       • CH18 Respecteert deadlines/afspraken.
       Algemene beroepsgerichte competenties
       • CH31 Onderscheidt hoofd- en bijzaken.
       • CH52 Algemeen: maakt gebruik van de correcte wetenschappelijke terminologie.
       Beroepsspecifieke competenties

        SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN

        ·         Beheerst grondig de kwalitatieve en kwantitatieve eigenschappen van zuren, basen, zouten en mengsels hiervan (met accent op de bufferoplossingen).

        ·         Beheerst de basisprincipes van de colorimetrie (Wet Van Lambert-Beer)

        ·         Berekent de reactiesnelheid en orde van een reactie uit metingen van het reactieverloop

        ·         Berekent de reactiesnelheidsconstante, evenwichtsconstante en evenwichtsconcentraties uit metingen van het reactieverloop


        VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
        Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
        geen

        Andere begincompetenties

        LEERINHOUDEN

         

          

        ·         Kinetiek van een chemische reactie (reactiesnelheid, reactiesnelheidsconstante en orde van een reactie) 

        ·         Chemisch evenwicht (Wet van Lechatelier, Verdunningswet van Ostwald)

        ·         Oplosbaarheid en oplosbaarheidsprodukt

        ·         Theorie van Arrhenius, Bronsted-Lowry en Lewis.

        ·         Ligging van het evenwicht in een neutralisatiereactie (Ka en Kb).

        ·         pH-berekeningen van waterige oplossingen van zuren, basen, zouten en buffers.

        ·         Invloed van pH op Ks

        ·         Titratiecurves.

        ·         Zuur-base-indicatoren.

        ·         Potentiometrie.

        ·         Colorimetrie.

         


        STUDIEMATERIAAL
        • Cursus Chemie in oplossingen”– auteur: Carla Janssens - Plantijn Hogeschool 
        • Hand-outs van de slides horend bij de lessen zijn steeds te raadplegen via de elektronische leeromgeving 
        • Rekenmachine en Periodiek Systeem 

        WERKVORMEN
        Soort werkvorm    
        hoor- en werkcolleges:

         100

        %
        practicum en oefeningen:

          

        %

        vormen van groepsleren:

          

        %
        Verdere toelichting:

        EVALUATIE

        Eerste examenperiode
        CategorieWeging van categorieën
        Integratief examen100%

        Schriftelijke examen met kennis-, inzicht- en toepassingsvragen en dit mogelijk met stellingvragen, meerkeuzevragen en open vragen.


        tijd voor examinering
        uren

        4 

        Tweede examenperiode
        CategorieWeging van categorieën
        Integratief examen100%

        Schriftelijke examen met kennis-, inzicht- en toepassingsvragen en dit mogelijk met stellingvragen, meerkeuzevragen en open vragen.

         
        Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 25/02/2013
        Chemie - Voltijds modelpakket 1 - Labcluster energie in evenwicht
          
        O.O. heeft componenten:Neen
        Afstudeerrichting//Leertraject:Chemie
        Code:4160200123
        Academiejaar:2012-2013
        Type:kern,
        Niveau:inleidend
        Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 - Semester 2
        Contacturen:44
        Aantal studiepunten:5
        Totaal studietijd:130
        Examencontract:niet mogelijk
        Deliberatie:mogelijk
        Vrijstelling:mogelijk
        Onderwijstaal:
        Lector(en)Ingrid Van den Bossche
        Martine Vanacker

         

        KORTE OMSCHRIJVING
        Tijdens de practica worden enkele fysico-chemische thermodynamische grootheden, elementaire begrippen en vaardigheden uit de elektriciteitsleer en electronica en elementaire optica en eenvoudige toepassingen ervan bestudeerd.

        COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
         Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

        Algemene competenties

         Algemene beroepsgerichte competenties
         • CH31 Onderscheidt hoofd- en bijzaken.
         • CH38 Verzamelt gegevens en/of meetresultaten in tabelvorm volgens de richtlijnen.
         • CH40 Zorgt dat anderen gemakkelijk hun weg vinden op zijn werkomgeving en in zijn labjournaal.
         • CH44 Bereidt taken systematisch voor.
         • CH56 Schriftelijk: maakt een schriftelijk wetenschappelijk, kernachtig en juist verslag volgens de regels beschreven in "noteren en verslaggeving".
         • CH58 Schat veiligheidsrisico's correct in, zoekt de relevante info op en past deze zinvol toe.
         Beroepsspecifieke competenties

          SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
          • bepaalt met voldoende nauwkeurigheid eenvoudige calorimetrische grootheden
          • past de energie/warmtebalans toe om (soortelijke/molaire/totale) warmtecapaciteit te berekenen
          • gaat efficiënt om met een eenvoudige interface tussen PC en meetapparatuur
          • maakt gebruik van de Excel–procedures LIJNSCH en OPLOSSER voor het fitten van een gegeven functie aan uitgevoerde metingen
          • voert metingen met een refractometer of een polarimeter steeds correct uit
          • verwart de verschillende elektrische grootheden niet meer met elkaar
          • vermeldt elektrische grootheden met hun juiste naam
          • gebruikt een multimeter correct en veilig voor het meten van stroomsterkte, spanning, en weerstand
          • vertaalt een eenvoudig elektronisch schema correct van papier naar een concrete opbouw op een plug-in board

          VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
          Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
          Om in te kunnen schrijven voor dit oo moet je je ook inschrijven voor Energie in evenwicht

          Andere begincompetenties

          LEERINHOUDEN
          Chemische thermodynamica, voor zover dit als achtergrondkennis noodzakelijk is voor het begrijpen van warmteoverdracht bij chemisch en fysico-chemische processen, voor het begrijpen van chemische en fysico-chemische evenwichten en voor het verschuiven van evenwicht.
          Komen aan bod:
          • Gebruik van tabellen met thermodynamische gegevens
          • Reactiesnelheid
          • Calorimetrie
          • Elektrolysecel en brandstofcel 
          • Praktische definities voor de elementaire elektrische grootheden en correct gebruik van de erbij horende terminologie.
          • Meten van elementaire elektrische grootheden.
          • Opbouw van een elektrische kring en van een eenvoudige elektronische schakeling.
          • Elektrisch vermogen in een gelijkstroom en wisselstroomkring.
          • Zonnecellen.
          • Peltier–element.
          • polarimeter (inversie van suiker opmeten)
          • refractometer (suikerconcentratie bepalen)
          • Elementaire geometrische en fysische optica

          STUDIEMATERIAAL
          • Cursus “Energie in evenwicht” – auteur: Martine Vanacker, Hubert Nachtegaele – Plantijn Hogeschool 2012-2013
          • Handleiding “Noteren en verslaggeving tijdens practica” – auteur: H. Nachtegaele – Plantijn Hogeschool 2010
          • E-learning-oefeningen ( http://srv755/COO op e–campus)
          • EDU-mappen op e-campus waarop alle documenten te vinden zijn (PR-opdrachten, oefeningen, extra illustraties, presentaties, …).
          • Uitgeschreven lab-opdrachten die door de studenten buiten het lab voorbereid moeten worden en uitgevoerd moeten worden in het lab fysica

          WERKVORMEN
          Soort werkvorm    
          hoor- en werkcolleges:

           

          %
          practicum en oefeningen:

            100

          %

          vormen van groepsleren:

            

          %
          Verdere toelichting:
          De opdrachten komen in een rotatiesysteem. De studenten krijgen voor het begin van de periode de planning daarvan (wie welke week welke opdracht moet uitvoeren). De teksten voor deze opdrachten zijn beschikbaar via e-campus.

          EVALUATIE

          Eerste examenperiode
          CategorieWeging van categorieën
          Integratief examen100%

          De evaluatie bestaat uit 2 delen:
          • Een schriftelijk integratief examen (60%)
          • Permanente evaluatie van lab-opdrachten (40%)
           • Controle van de voorbereiding van de practica. Mogelijkheid tot sanctie bij onvoldoende voorbereiding:   Studenten die een opdracht niet voorbereid hebben kunnen uitgesloten worden van uitvoering van die opdracht.
           • Controle op het correct gebruik van het labschrift
           • Controle op het gebruik van het zelfstudiemateriaal (i.h.b. de e-learning–oefeningen)
           • Verslagen 
          Conform artikel 55 van het OER kan voor dit opleidingsonderdeel de beoordeling “Fail” (code “F”)  toegekend worden volgens onderstaande criteria:
          • afwezigheid
          • niet uitvoeren van de opgelegde taken
          • niet afgeven van de gevraagde opdrachten
          • niet verwerven van de vooropgestelde competenties
          Bij gewettigde afwezigheid voor  een praktijksessie  haalt de student 0 voor de verplichte activiteit, als hij deze niet inhaalt. De student neemt voor het inhalen zelf het initiatief.
          Bij meerdere gewettigde afwezigheden contacteert de student de opleidingscoördinator.

          tijd voor examinering
          uren

          1,6 

          Tweede examenperiode
          CategorieWeging van categorieën
          Integratief examen100%

          De punten van de permanente evaluatie worden overgedragen.
          Het schriftelijk integratief examen wordt hernomen.
           
          Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 25/02/2013
          Chemie - Voltijds modelpakket 1 - Labcluster gassen en vloeistoffen
            
          O.O. heeft componenten:Neen
          Afstudeerrichting//Leertraject:Chemie
          Code:4160200130
          Academiejaar:2012-2013
          Type:kern,
          Niveau:inleidend
          Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 - Semester 1
          Contacturen:32
          Aantal studiepunten:4
          Totaal studietijd:104
          Examencontract:niet mogelijk
          Deliberatie:mogelijk
          Vrijstelling:mogelijk
          Onderwijstaal:
          Lector(en)Martine Vanacker
          Ingrid Van den Bossche

           

          KORTE OMSCHRIJVING
          Tijdens het practicum worden zowel elementaire opdrachten uitgevoerd om algemene labvaardigheden te verwerven, als enkele meer gevorderde opdrachten ter illustratie bij gaswetten, dampspanning en fasediagrammen. Er worden eveneens een boel labvaardigheden aangeleerd (gebruik van praktijkjournaal,  gebruik van Excel bij verwerking van metingen, elementaire risicoanalyse...).

          COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
           Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

          Algemene competenties

          • CH02 Toont zich leergierig en bereid tot leren.
          Algemene beroepsgerichte competenties
          • CH38 Verzamelt gegevens en/of meetresultaten in tabelvorm volgens de richtlijnen.
          • CH40 Zorgt dat anderen gemakkelijk hun weg vinden op zijn werkomgeving en in zijn labjournaal.
          • CH44 Bereidt taken systematisch voor.
          • CH56 Schriftelijk: maakt een schriftelijk wetenschappelijk, kernachtig en juist verslag volgens de regels beschreven in "noteren en verslaggeving".
          • CH58 Schat veiligheidsrisico's correct in, zoekt de relevante info op en past deze zinvol toe.
          Beroepsspecifieke competenties

           SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
           • bereidt de uitvoering van een praktische opdracht voor in het labschrift
           • geeft metingen en resultaten weer met een eerlijk en verantwoord aantal beduidende cijfers
           • schat de nauwkeurigheid van eenvoudige metingen correct in vertrekkend van de algemene definitie van absolute fout (AF) en relatieve fout (RF).
           • berekent –indien gevraagd- de nauwkeurigheid (AF / RF) van berekende resultaten vertrekkend van de AF op de gegevens
           • berekent uit reeksen statistisch gespreide metingen het gemiddelde EN de statistische fout op dat gemiddelde volgens de instructies uit de statistiek
           • vermeldt steeds de eenheden bij alle resultaten
           • gebruikt een elektronisch rekenblad (Excel) voor berekeningen wanneer dit de betrouwbaarheid en/of de efficiëntie ten goede komt
           • stelt XY–grafieken op strikt volgens de daarvoor geldende regels
           • noteert bij lab–activiteiten alle relevante informatie en waarnemingen op de voorgeschreven manier in een reglementair labschrift
           • meet dichtheid van vloeistoffen en vaste stoffen volgens de voorgeschreven procedure
           • gebruikt een elektronische conductometer volgens de geldende voorschriften
           • gebruikt een elektronische thermometer volgens de geldende voorschriften
           • vergelijkt resultaten van zelf uitgevoerde metingen en berekeningen met literatuurwaarden om de eigen resultaten te controleren op hun realiteitswaarde
           • meet oppervlaktespanning met minstens 2 verschillende methodes.
           • meet correct en veilig elektrische grootheden (gelijkstroom) met behulp van elementaire elektrische meettoestellen (multimeter, vermogenmeter)
           • gaat efficiënt om met een eenvoudige interface tussen PC en meetapparatuur
           • maakt gebruik van de Excel–procedures LIJNSCH en OPLOSSER voor het fitten van een gegeven functie aan uitgevoerde metingen

           VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
           Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
           Om in te kunnen schrijven voor dit oo moet je je ook inschrijven voor Gassen en vloeistoffen

           Andere begincompetenties

           LEERINHOUDEN
           Elementaire labvaardigheden en bijhorende verwerking van metingen: 
           • nauwkeurigheid van metingen (AF/PF) en van berekende resultaten (vereenvoudigde foutenpropagatie)
           • nauwkeurigheid van uit tabellen afgelezen waarden
           • afrondingsregels en regels voor beduidende cijfers
           • opmaak van tabellen en grafieken
           • elementaire statistische verwerking van meetresultaten (gemiddelde en statistische fout, juistheid, precisie)
           • gebruik van labschrift (praktijkjournaal)
           Deze worden verworven via practica–opdrachten met daaraan verbonden zelfstudie en zelfstandige verwerking.

           Elementaire fysische metingen:
           • druk 
           • temperatuur 
           • luchtvochtigheid 
           • conductiviteit 
           • stroomsterkte, spanning en weerstand 
           • eenvoudige rheologie–metingen 
           Uitgevoerde proeven:

            STUDIEMATERIAAL
            Uitgeschreven lab-opdrachten, beschikbaar via e-campus, die door de studenten buiten het lab voorbereid moeten worden en uitgevoerd moeten worden in het lab fysica: 
            • Handleiding “Noteren en verslaggeving tijdens practica” – auteur: H. Nachtegaele – Plantijn Hogeschool 2010 
            • EDU-mappen op e-campus waarop alle documenten te vinden zijn (PR-opdrachten, oefeningen, extra illustraties, presentaties, …).

            WERKVORMEN
            Soort werkvorm    
            hoor- en werkcolleges:

             0

            %
            practicum en oefeningen:

              100

            %

            vormen van groepsleren:

              0

            %
            Verdere toelichting:

            EVALUATIE

            Eerste examenperiode
            CategorieWeging van categorieën
            Integratief examen100%

            De evaluatie bestaat uit: 
            • Een schriftelijk integratief examen (60%)
            • permanente evaluatie tijdens het practicum (20%)
             • Permanente evaluatie van lab-opdrachten
             • Controle van de voorbereiding van de practica. Mogelijkheid tot sanctie bij onvoldoende voorbereiding: Studenten die een opdracht niet voorbereid hebben kunnen uitgesloten worden van uitvoering van die opdracht.
             • Controle op het correct gebruik van het labschrift
             • Controle op het gebruik van het zelfstudiemateriaal (i.h.b. de e-learning–oefeningen)
            • verslagen (20%)
            Conform artikel 55 van het OER kan voor dit opleidingsonderdeel de beoordeling “Fail” (code “F”)  toegekend worden volgens onderstaande criteria:
            • afwezigheid
            • niet uitvoeren van de opgelegde taken
            • niet afgeven van de gevraagde opdrachten
            • niet verwerven van de vooropgestelde competenties
            Bij gewettigde afwezigheid voor  een praktijksessie  haalt de student 0 voor de verplichte activiteit, als hij deze niet inhaalt. De student neemt voor het inhalen zelf het initiatief.
            Bij meerdere gewettigde afwezigheden contacteert de student de opleidingscoördinator.

            tijd voor examinering
            uren

            1 

            Tweede examenperiode
            CategorieWeging van categorieën
            Integratief examen100%

            Het schriftelijk integratief examen wordt hernomen 
            de resultaten voor permanente evaluatie en verslagen worden overgedragen
             
            Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 10/10/2012
            Chemie - Voltijds modelpakket 1 - Labcluster chemie in oplossingen
              
            O.O. heeft componenten:Neen
            Afstudeerrichting//Leertraject:Chemie
            Code:4160200131
            Academiejaar:2012-2013
            Type:kern,
            Niveau:inleidend
            Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 - Semester 2
            Contacturen:62
            Aantal studiepunten:6
            Totaal studietijd:156
            Examencontract:niet mogelijk
            Deliberatie:mogelijk
            Vrijstelling:mogelijk
            Onderwijstaal:
            Lector(en)Carla Janssens
            Veerle Van Vlaslaer
            Karin Dhont

             

            KORTE OMSCHRIJVING

            Facet “meetvariatie”

            Als een experiment is uitgevoerd en je over een reeks meetresultaten beschikt dan is je werkt als chemisch analist nog niet af: je dient deze resultaten nog te beoordelen en te interpreteren. Statistiek is het hulpmiddel waarmee je dit doet.

            De nadruk ligt volledig op het praktijkgericht toepassen van de statistiek: alle voorbeelden, oefeningen komen uit het lab en we proberen zoveel mogelijk de computer voor de berekeningen in te schakelen.

            In dit eerste blok statistiek van de opleiding komen de beschrijvende technieken en de statistiek van de ijklijn aan bod. We leggen het verband met juistheid en precisie van een meetmethode.

             

            Facet “pH, kleur en chemisch evenwicht

            Labopdrachten rond de onderwerpen kinetiek, colorimetrie, oplosbaarheid en pH.

             

             


            COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
             Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

            Algemene competenties

            • CH15 Handelt volgens de geldende milieunormen.
            • CH17 Verwittigt bij afwezigheid.
            • CH18 Respecteert deadlines/afspraken.
            • CH19 Toont respect voor materiaal en het gebruik ervan.
            • CH20 Deelt spontaan informatie/gegevens met anderen.
            Algemene beroepsgerichte competenties
            • CH31 Onderscheidt hoofd- en bijzaken.
            • CH35 Baseert zijn oordeel op de gegevens en feiten.
            • CH36 Evalueert resultaten kritisch.
            • CH38 Verzamelt gegevens en/of meetresultaten in tabelvorm volgens de richtlijnen.
            • CH39 Werkt volgens voorgeschreven procedures/SOP's/werkinstructies.
            • CH43 Houdt rekening met afgesproken tijdslimieten.
            • CH44 Bereidt taken systematisch voor.
            • CH50 Heeft aandacht voor orde en netheid.
            • CH52 Algemeen: maakt gebruik van de correcte wetenschappelijke terminologie.
            • CH55 Schriftelijk: gebruikt korte zinnen en directe taal.
            • CH56 Schriftelijk: maakt een schriftelijk wetenschappelijk, kernachtig en juist verslag volgens de regels beschreven in "noteren en verslaggeving".
            • CH58 Schat veiligheidsrisico's correct in, zoekt de relevante info op en past deze zinvol toe.
            • CH59 Meldt spontaan mogelijke veiligheidsrisico's.
            Beroepsspecifieke competenties

             SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN

             Facet “meetvariatie”

             ·         verzamelt gericht gegevens (statistisch proefopzet), doet de statistische gegevensverwerking, geeft een overzicht van de resultaten en interpreteert deze 


             ·         vat een steekproef samen met frequentietabel, frequentieverdeling, boxplot, histogram 


             ·         berekent en interpreteert parametervrije kengetallen: Mediaan en percentielen


             ·         berekent en interpreteert parametrische kengetallen: gemiddelde en standaardafwijking 


             ·         berekent en interpreteert kengetallen bij herhaalde (relatieve standaardafwijking) en gegroepeerde metingen (standaardafwijking between en within) 


             ·         berekent en interpreteert ‘biologische variatie’ (intra- en inter-individueel) 


             ·         werkt met normale verdeling en standaardnormale verdeling (z-en p-waarden)


             ·         classificeert toevalsveranderlijken: begrijpt en berekent cutoff-waarden


             ·         begrijpt en gebruikt de verdeling van een steekproefgemiddelde


             ·         berekent een betrouwbaarheidsinterval voor een gemiddelde waarde en de statistische A.F. op een gemiddelde waarde


             ·         vertaalt deze statistische begrippen naar de praktijk van het lab: juistheid en precisie


             ·         voert een volledige enkelvoudige lineaire regressie analyse (kleinste kwadraten methode) uit, interpreteert de resultaten en doet een beoordeling van hun kwaliteit 


             ·         berekent de standaardfouten op voorspelde y-waarden en teruggerekende x-waarden


             ·         voert methodevergelijkingen uit: regressieanalyse, biasplot en ratioplot, Bland-Altmanplot

             ·         voert alle gegevensanalyses uit met Excel

              

             Facet “pH, kleur en chemisch evenwicht

             ·         voert proefbuisexpirimenten uit om de eigenschappen van kationen en anionen te achterhalen

             ·         bepaalt de reactiesnelheidsconstante van een reactie m.b.v. jodometrische titratie

             ·         berekent  en bereidt verdunningsreeksen.

             ·         voert eenvoudige spectrofotometrische metingen (bepaling onbekende concentratie via ijklijn).

             ·         voert potentiometrische metingen uit met een gecombineerde glas-elektrode.


             VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
             Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
             Om te kunnen schrijven voor dit oo moet je je ook inschrijven voor Chemie in oplossingen

             Andere begincompetenties

             LEERINHOUDEN

             Facet “meetvariatie”

             ·         Beschrijven van een reeks resultaten (steekproef) met frequentietabel en grafieken Parametervrije kengetallen (Me, kwartielen, percentielen, IQR, boxplot, outliers)

             ·         Parametrische kengetallen (gemiddelde, SD en VC%); herhaalde metingen; gegroepeerde metingen (spreiding intra en inter); biologische variatie

             ·         Normale verdeling: z-waarden en p-waarden; werken met cutoff; verdeling van een steekproefgemiddelde (SE); t-verdeling Student; betrouwbaarheidsinterval voor gemiddelde; A.F. op een gemiddelde

             ·         Toepassing in het lab: juistheid en precisie; gebruik controlemateriaal (CRM); detectielimiet; uitbijters

             ·         Enkelvoudige lineaire regressie: correlatie, regressie, best passende rechte (kleinste kwadratenmethode), SE, invloed van SE op a en b (betrouwbaarheidsinterval), voorspellen en terugrekenen (betrouwbaarheidsinterval), regressie door de oorsprong, LIJNSCHATTING (Excel), spreidingsdiagram, residuele plot

             ·         Methodevergelijking

              

             Facet “pH, kleur en chemisch evenwicht

             • Potentiometrie.
             • Colorimetrie.
             • Kation/anion-analyse
             • Kinetiek

             STUDIEMATERIAAL

             Facet ”meetvariatie

                    hoofdstukken 1 tem 6 van de cursus ‘statistiek’ – auteur: Veerle Van Vlaslaer - Plantijn Hogeschool

                    formuleboekje ‘statistiek’ – auteur: Veerle Van vlaslaer - Plantijn Hogeschool

                    rekenmachine

                    wetenschappelijke artikels (EDU-map)

             Facet “pH, kleur en chemisch evenwicht

             ·         Cursus pH, kleur en chemisch evenwicht”– auteur: Carla Janssens - Plantijn Hogeschool

             ·         Hand-outs van de slides horend bij de lessen zijn steeds te raadplegen via de elektronische leeromgeving

             ·         Handleiding “Noteren en verslaggeving tijdens practica”  auteur: H. Nachtegaele (Plantijn Hogeschool)

             ·         Labmateriaal: labschrift (A4 / harde kaft / ingebonden), labjas, veiligheidsbril, spatel, pipetpeer, rekenmachine 

             ·         Periodiek Systeem

              

             aanvullend in de bib

             ·         ‘understanding clinical papers’ Bowers-House-Owens (ISBN 047148976X)

             ·         ‘Statistics and chemometrics’ Miller&Miller (ISBN 013028885) - verschillende edities

             ·         ‘Praktische statistiek voor het laboratorium’ Klaessens en Van Leeuwen (ISBN 9071694526)

             ·         'Statistiek, validatie en meetonzekerheid voor het laboratorium' Klaeesens (ISBN 9789077423622) - 2008

              


             WERKVORMEN
             Soort werkvorm    
             hoor- en werkcolleges:

              30

             %
             practicum en oefeningen:

               70

             %

             vormen van groepsleren:

               

             %
             Verdere toelichting:

             Facet “meetvariatie”

                    hoorcolleges met oefeningen

                    de oefeningen en toepassingen komen zo veel mogelijk uit de dagelijkse praktijk van het lab

                    zelfstandig werk: oplossen van de extra opgaven in de cursus, feedback van de lector tijdens de lessen

                    de nadruk ligt volledig op het praktijkgericht toepassen van de statistiek: alle voorbeelden, oefeningen komen uit het lab en we proberen zoveel mogelijk de computer voor de berekeningen in te schakelen.

                    andere begeleidingsmomenten: (individuele) vraagstelling en feedback door lector (e-mail)

             Facet “pH, kleur en chemisch evenwicht

                    labopdrachten

             o   Deelname aan de labsessies is verplicht.

             o   Controle van de voorbereiding van de practica met als mogelijke sanctie bij onvoldoende voorbereiding: uitsluiting van uitvoering van de labopdracht met een "0" als quotatie.


             EVALUATIE

             Eerste examenperiode
             CategorieWeging van categorieën
             Integratief examen100%

                 integratieve toets

             Facet “meetvariatie”

                    open-boek’ toetsing: het boek is het formuleboekje statistiek en bevat geen opgeloste oefeningen

                    gebruik van een rekenmachine is toegelaten

                    vragen met inbreng vanuit 'statistiek': hoogstens 50% van de vragen zijn louter kennisvragen (correct toepassen van de statistische technieken, correcte uitvoeren van berekeningen) en minstens 50% van de vragen zijn interpretatievragen (correct kiezen voor een bepaalde techniek, interpretatie van de resultaten, interpretatie van de onderzoeksresultaten van derden)

             Facet “pH, kleur en chemisch evenwicht

             Permanente evaluatie tijdens de labopdrachten: 

             • voorbereiding en notities in labjournaal 
             • verslagen
             • attitude in het lab

             Tussentijdse toets (bij voorkeur in lesweek 6) waarin schriftelijk ondervraagd wordt over de reacties en flowcharts van kation/anion-analyse. Voor studenten die 12/20 of meer op deze toets behalen vallen de vragen over kation/anion-analyse op het examen weg en wordt de score van de tussentijdse toets in rekening gebracht voor deze vragen.

             Integratieve toets

             • reacties, kennis- en berekeningsvragen over de uitgevoerde labopdrachten
             • gebruik van een rekenmachine en Periodiek Systeem is toegelaten 

             Conform artikel 55 van het OER kan voor dit opleidingsonderdeel de beoordeling “Fail” (code “F”)  toegekend worden volgens onderstaande criteria:

             • afwezigheid
             • niet uitvoeren van de opgelegde taken
             • niet afgeven van de gevraagde opdrachten
             • niet verwerven van de vooropgestelde competenties

             Bij gewettigde afwezigheid voor  een praktijksessie  haalt de student 0 voor de verplichte activiteit, als hij deze niet inhaalt. De student neemt voor het inhalen zelf het initiatief.
             Bij meerdere gewettigde afwezigheden contacteert de student de opleidingscoördinator.

              


             tijd voor examinering
             uren

             4 

             Tweede examenperiode
             CategorieWeging van categorieën
             Integratief examen100%

             idem

             de permanente evaluatie van de labopdrachten blijft behouden

              
             Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 25/02/2013
             Chemie - Voltijds modelpakket 1 - Professional Skills & POP
               
             O.O. heeft componenten:Neen
             Afstudeerrichting//Leertraject:Chemie
             Code:4160200128
             Academiejaar:2012-2013
             Type:kernondersteunend,
             Niveau:inleidend
             Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 - Volledig academiejaar
             Contacturen:22
             Aantal studiepunten:3
             Totaal studietijd:78
             Examencontract:niet mogelijk
             Deliberatie:mogelijk
             Vrijstelling:mogelijk
             Onderwijstaal:
             Lector(en)Carla Janssens
             Inge Gutschoven
             Heidi Gotink
             Myriam Verbeke

              

             KORTE OMSCHRIJVING
             Dit bestaat uit de facetten:
             •  Communicatieve vaardigheden
             •  POP (Persoonlijk Ontwikkelingsplan)
             In het facet "Communicatieve vaardigheden" oefent de student professionele, communicatieve vaardigheden ivm verbale en non-verbale communicatietechnieken, vergaderen, presenteren en rapporteren (schrijfvaardigheden). 

             Voor het facet "Persoonlijk Ontwikkelingsplan":
              Binnen CGO is het de bedoeling dat je zelf een overzicht houdt over je studievoortgang en deze op elk ogenblik kan verantwoorden. Om dit te documenteren houd je een Persoonlijk OntwikkelingsPlan (POP) bij. Hierin bewaar je alle belangrijke documenten die je studievoortgang kunnen aantonen zoals examenresultaten, bewijzen van uitgevoerde studietaken, reflectieformulieren, assessmentformulieren, verslagen, …
              De opvolging van het POP gebeurt door een lector (je POP-coach). Je bent zelf verantwoordelijk om duidelijk te maken of je de vooropgestelde competenties (leerdoelen) bereikt hebt.
              Jouw POP-coach zal deze map regelmatig opvragen en tijdens het academiejaar met jou minstens twee gesprekken over de inhoud hebben.


              COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
               Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

              Algemene competenties

              • CH04 Gaat constructief om met kritiek.
              • CH05 Leert uit zijn fouten.
              • CH17 Verwittigt bij afwezigheid.
              • CH18 Respecteert deadlines/afspraken.
              • CH24 Communiceert respectvol met collega's/begeleiders/leidinggevenden.
              • CH29 Neemt duidelijke standpunten in ook al worden ze niet gedeeld door de groep.
              Algemene beroepsgerichte competenties
              • CH31 Onderscheidt hoofd- en bijzaken.
              • CH32 Structureert informatie op een overzichtelijke manier.
              • CH40 Zorgt dat anderen gemakkelijk hun weg vinden op zijn werkomgeving en in zijn labjournaal.
              • CH42 Brengt structuur in ideeën.
              • CH44 Bereidt taken systematisch voor.
              • CH48 Levert werk af volgens de gevraagde kwaliteit.
              • CH49 Controleert eigen werk op fouten en correctheid/volledigheid.
              • CH50 Heeft aandacht voor orde en netheid.
              • CH51 Algemeen: maakt gebruik van ondersteunende audiovisuele middelen.
              • CH53 Mondeling: drukt zich vlot en verstaanbaar uit.
              • CH54 Mondeling: brengt collega's correct en volledig op de hoogte van de huidige stand van zaken.
              • CH55 Schriftelijk: gebruikt korte zinnen en directe taal.
              • CH56 Schriftelijk: maakt een schriftelijk wetenschappelijk, kernachtig en juist verslag volgens de regels beschreven in "noteren en verslaggeving".
              Beroepsspecifieke competenties

               SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
               De student  
               1. past een aantal communicatie- en gespreksstrategieën actief toe:
                - verbale & non-verbale communicatie;
                - actief luisteren en noteren;
                - lezen van vakliteratuur, schematiseren & samenvatten; 
                - noteren & verslaggeving (labschrift & labverslag);
                - academisch & wetenschappelijk taalgebruik;
                - zakelijk communiceren & definiëren;
                - argumentatie- en overtuigingsmiddelen;
                - assertieve vaardigheden; 
               2. woont een vergadering bij in de verschillende vergaderrollen;       
               3. stelt een agenda voor een vergadering op en maakt een verslag; 
               4. werkt in een projectgroep samen (teamplayer); 
               5. geeft een mondelinge presentatie & beantwoordt vragen. 
               6. rapporteert in een behoorlijk Algemeen Nederlands  met aandacht voor schrijfvaardigheden op niveau van spelling, woord, zin en tekst; 
               7. maakt een correcte en gestructureerde samenvatting  van een wetenschappelijke tekst; 
               8. schrijft een duidelijk (en eenduidig), correct en goed beargumenteerd verslag/rapport met aandacht voor de wetenschappelijke taal, stijl en structuur.

               VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
               Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
               geen

               Andere begincompetenties
               Algemeen Nederlands + basiskennis van grammaticale terminologie
               LEERINHOUDEN
               Professionele, communicatieve vaardigheden:  
               De student oefent vaardigheden ivm verbale en non-verbale communicatie, gesprekstechnieken, vergaderen, presenteren en rapporteren (schrijfvaardigheden).
                
               Communicatie- en gesprekstechnieken :
                       Communicatiemodel:
                         verbaal & non-verbaal gedrag,
                         zakelijke communicatie.
                         actief luisteren & notities nemen,
                         lezen van vakliteratuur, schematiseren & samenvatten,
                         noteren & verslaggeving (labschrift & labverslag),
                         academisch & wetenschappelijk taalgebruik
                         zakelijk communiceren & definiëren,
                         argumenteren & overtuigen.         
               Vergadertechnieken:
                       sleutelmomenten voor, tijdens en na een vergadering,
                       vaardigheden inzake groepsdynamiek, interactie, rollen,
                       agenda, notulen en verslagen.
               Presentatietechnieken:
                       Hoe bereid ik een presentatie voor?
                       Hoe voer ik een presentatie uit?
                       Hoe behaal ik resultaat met mijn presentatie?
               Schrijfstrategieën:
                       Hoe schrijf ik correct op letterniveau (spelling)?
                       Hoe schrijf ik correct op woordniveau?
                       Hoe schrijf ik correct op tekstniveau?
                       Hoe schrijf ik een correcte wetenschappelijke samenvatting?
                       Hoe schrijf ik een correct (labo)verslag, rapport,...? 

               POP:    
               Het POP is een persoonlijk dossier waarmee de student zijn/haar studievoortgang en evolutie in verworven competenties aantoont. De student leert hiermee bovendien wat ‘zelfreflectie’ inhoudt en dit als voorbereiding op stage, eindwerk en latere werkveld.

               STUDIEMATERIAAL
               Communicatieve vaardigheden: cursus van de lector + eigen aanvullingen en notities + oefenmateriaal op e-campus/bib

               POP:
               1. "Het algemene CGO-boek”
               2. map met invulbladen
               3. Instructies en info via educatieve map "POP" op e-campus


               WERKVORMEN
               Soort werkvorm    
               hoor- en werkcolleges:

                100

               %
               practicum en oefeningen:

                 

               %

               vormen van groepsleren:

                 

               %
               Verdere toelichting:

               Werkcolleges "Communicatieve vaardigheden":

               Theoretisch referentiekader dat onmiddellijk in de praktijk wordt omgezet aan de hand van voorbeelden, oefeningen, simulaties, rollenspelen en zelfstandig werk. Uiteindelijk worden alle communicatieve vaardigheden uit de cursus toegepast in de projecten.

               POP: 

               Het pop bijhouden is volledig de verantwoordelijkheid van de student. Dit wordt opgevolgd door een POP-coach.               EVALUATIE

               Eerste examenperiode
               CategorieWeging van categorieën
               Integratief examen100%

               Communicatieve vaardigheden:
               Permanente evaluatie voor de werkcolleges. Aanwezigheid is verplicht wegens de interactieve oefeningen.
               Afwezigheden:
               Bij gewettigde afwezigheid voor  een praktijksessie  haalt de student 0 voor de verplichte activiteit, als hij deze niet inhaalt. De student neemt voor het inhalen zelf het initiatief.
               Bij meerdere gewettigde afwezigheden contacteert de student de opleidingscoördinator voor een individuele regeling. Indien de student dit nalaat haalt de student een A op het opleidingsonderdeel.
               Bij een ongewettigde afwezigheid haalt de student 0 voor de verplichte activiteit.  Deze kan niet ingehaald worden. Bij meerdere ongewettigde afwezigheden haalt de studenten een A op dit opleidingsonderdeel. 

               Puntenverdeling
               • permanente evaluatie (werkcollege met oefeningen - periode 1&2);
               • mondelinge taalvaardigheid (presentatie tijdens contacturen) 
               • schriftelijke taalvaardigheden (taaltest tijdens contacturen) 
               Evaluatie door tutor/VUP tijdens de projectweken van vergaderen, presenteren, rapporteren
               Evaluatie van labverslag tijdens lesweken.
               Een groot tekort op de taalvaardigheidstest resulteert in een tekort op het eindresultaat. 
               Opvolging: zie periodeboek 

               POP: POP wordt in het eerste jaar door de POP-coach geëvalueerd op volledigheid. Indien het POP onvolledig is, leidt dit tot een negatieve evaluatie van het opleidingsonderdeel.

               tijd voor examinering
               uren

                

               Tweede examenperiode
               CategorieWeging van categorieën
               Integratief examen100%

               Communicatieve vaardigheden:
               • mondelinge taalvaardigheidstest (onderwerp te bespreken met lector);
               • schriftelijke taalvaardigheidstest;
               • individueel verslag/rapport (onderwerp te bespreken met lector).
               • Een groot tekort op de taalvaardigheidstest resulteert in een tekort op het eindresultaat.  
               • Opvolging: zie periodeboek 

                POP: POP wordt in het eerste jaar door de studieloopbaanbegeleider geëvalueerd op volledigheid (Indien het POP onvolledig is kan dit leiden tot een negatieve evaluatie van het opleidingsonderdeel).
               De punten behaald tijdens het jaar blijven behouden
                 
                Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 14/11/2012
                Chemie - Voltijds modelpakket 1 - Van atoom tot reagerende moleculen
                  
                O.O. heeft componenten:Neen
                Afstudeerrichting//Leertraject:Chemie
                Code:4160200127
                Academiejaar:2012-2013
                Type:kern,
                Niveau:inleidend
                Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 - Semester 1
                Contacturen:48
                Aantal studiepunten:5
                Totaal studietijd:130
                Examencontract:niet mogelijk
                Deliberatie:mogelijk
                Vrijstelling:mogelijk
                Onderwijstaal:
                Lector(en)Carla Janssens
                Caroline Meyers
                Els Van Eyken
                Martine Vanacker
                Marjorie Theunen

                 

                KORTE OMSCHRIJVING
                Deze cursus is één van de absolute fundamenten van je wetenschappelijke vorming als bachelor chemie. Tijdens deze 6 weken worden de chemische basiskennis en labvaardigheden uit het secundair onderwijs, die absoluut noodzakelijk zijn om de verdere opleiding succesvol te kunnen afwerken, opgefrist.

                CH-up:
                Studenten met reeds eerder verworven lab-vaardigheden mogen na een positieve beoordeling op een begintoets van dit opleidingsonderdeel de CH-up versie volgen. 
                De leerinhoud daarvan is identiek, maar de practica worden in de CH-up versie aangeboden in een vorm die afgestemd is op studenten die reeds tijdens hun loopbaan secundair onderwijs uitgebreid in contact kwamen met chemische basishandelingen (pipetteren, titratie, destillatie, …) en chemische basisberekeningen.

                COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
                 Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

                Algemene competenties

                • CH15 Handelt volgens de geldende milieunormen.
                • CH17 Verwittigt bij afwezigheid.
                • CH18 Respecteert deadlines/afspraken.
                • CH19 Toont respect voor materiaal en het gebruik ervan.
                • CH20 Deelt spontaan informatie/gegevens met anderen.
                Algemene beroepsgerichte competenties
                • CH31 Onderscheidt hoofd- en bijzaken.
                • CH36 Evalueert resultaten kritisch.
                • CH38 Verzamelt gegevens en/of meetresultaten in tabelvorm volgens de richtlijnen.
                • CH39 Werkt volgens voorgeschreven procedures/SOP's/werkinstructies.
                • CH43 Houdt rekening met afgesproken tijdslimieten.
                • CH44 Bereidt taken systematisch voor.
                • CH50 Heeft aandacht voor orde en netheid.
                • CH52 Algemeen: maakt gebruik van de correcte wetenschappelijke terminologie.
                • CH55 Schriftelijk: gebruikt korte zinnen en directe taal.
                • CH56 Schriftelijk: maakt een schriftelijk wetenschappelijk, kernachtig en juist verslag volgens de regels beschreven in "noteren en verslaggeving".
                • CH58 Schat veiligheidsrisico's correct in, zoekt de relevante info op en past deze zinvol toe.
                • CH59 Meldt spontaan mogelijke veiligheidsrisico's.
                Beroepsspecifieke competenties

                 SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
                 • Analytisch werken
                 • Concentratieberekeningen  
                 • Stoechiometrie 
                 • Verdunningsvraagstukken
                 • Reacties zonder elektronenuitwisseling uitbalanceren in moleculaire en ionaire vorm
                 • Verbindingsklassen van anorganische stoffen. 
                 • IUPAC (en triviale) naamgeving van chemische verbindingen
                 • Samenstelling en trends in karakteristieke eigenschappen van een atoom  
                 • Opbouw periodiek systeem. 
                 • Plaats van een element in het Periodiek Systeem op basis van zijn eigenschappen

                  

                 Doelstelling voor de labsessies:

                 • Analytische chemie: acidimetrische titraties (manueel)
                 • TX-diagram bij ideale en azeotrope mengsels
                 • Gewone en gefractioneerde destillatie 
                 • Correcte voorbereiding maken van een labopdracht
                 • Veilig werken tijdens de labsessies
                 • Relevante notities maken tijdens het uitvoeren van een labopdracht.
                 • Correct wetenschappelijk verslag schrijven van de uitgevoerde labopdracht

                 VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
                 Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
                 geen

                 Andere begincompetenties

                 LEERINHOUDEN
                 Basis algemene en anorganische chemie:  theorie + oefeningen.

                 Labvaardigheden:  
                 • destillaties     
                 • verdunningen 
                 • manuele titraties


                 STUDIEMATERIAAL
                 • HO + WE 
                  • Cursus ATMOL = Cursus “Atoom tot reagerende molecule“ 
                  • auteur: Carla Janssens (Plantijn Hogeschool) 
                  • Tabel van Mendeljev (Periodiek Systeem v/d Elementen) 
                  • Hand-outs van de slides horend bij de lessen zijn steeds te raadplegen via de elektronische leeromgeving
                 • PR
                  • Labnota's “Atoom tot reagerende molecule“ 
                  • auteur: Carla Janssens - Caroline Meyers (Plantijn Hogeschool) 
                  • Handleiding “Noteren en verslaggeving tijdens practica”  auteur: H. Nachtegaele (Plantijn Hogeschool) 
                  • Labmateriaal: labschrift (A4 / harde kaft / ingebonden), labjas, veiligheidsbril, spatel, pipetpeer, rekenmachine 
                  • Zelfstudiepakket naamgeving: e-campus + e-learning 
                  • Hand-outs van de slides horend bij de lessen zijn steeds te raadplegen via de elektronische leeromgeving

                 WERKVORMEN
                 Soort werkvorm    
                 hoor- en werkcolleges:

                  50

                 %
                 practicum en oefeningen:

                   50

                 %

                 vormen van groepsleren:

                   

                 %
                 Verdere toelichting:
                 • hoorcolleges
                 • werkcolleges  
                 • labopdrachten
                  • Deelname aan de labsessies is verplicht.
                  • Controle van de voorbereiding van de practica met als mogelijke sanctie bij onvoldoende voorbereiding: uitsluiting van uitvoering van de labopdracht met een "0" als quotatie.

                 EVALUATIE

                 Eerste examenperiode
                 CategorieWeging van categorieën
                 Integratief examen100%

                 Permanente evaluatie tijdens de labopdrachten: 
                 • voorbereiding en notities in labjournaal 
                 • verslagen
                 • Tussentijdse toetsen omtrent concentratieberekeningen en anorganische naamgeving 
                 • Attitude in het lab

                 Tussentijdse toets (bij voorkeur in lesweek 4) waarin schriftelijk ondervraagd wordt over concentratieberekeningen. Voor studenten die 12/20 of meer op deze toets behalen vallen deze vraagstukken op het examen weg en wordt de score van de tussentijdse toets in rekening gebracht voor deze vragen.

                 Tussentijdse toets (bij voorkeur in lesweek 7) waarin schriftelijk ondervraagd wordt over verdunningsvraagstukken en stoechiometrie. Voor studenten die 12/20 of meer op deze toets behalen, vallen deze vraagstukken op het examen weg en wordt de score van de tussentijdse toets in rekening gebracht voor deze vragen.

                 Schriftelijke integratief examen: 
                 • Vragen over parate kennis (zelfstudie hfdst 1 & 2)
                 • Inzichts- en toepassingsvragen
                 • Vraagstukken en reacties  
                 • Tijdens dit examen mag geen gebruik gemaakt worden van het Periodiek Systeem. 
                 Conform artikel 55 van het OER kan voor dit opleidingsonderdeel de beoordeling “Fail” (code “F”)  toegekend worden volgens onderstaande criteria:
                 • afwezigheid
                 • niet uitvoeren van de opgelegde taken
                 • niet afgeven van de gevraagde opdrachten
                 • niet verwerven van de vooropgestelde competenties
                 Bij gewettigde afwezigheid voor  een praktijksessie  haalt de student 0 voor de verplichte activiteit, als hij deze niet inhaalt. De student neemt voor het inhalen zelf het initiatief.
                 Bij meerdere gewettigde afwezigheden contacteert de student de opleidingscoördinator.

                 tijd voor examinering
                 uren

                 4 

                 Tweede examenperiode
                 CategorieWeging van categorieën
                 Integratief examen100%

                 • Enkel het schriftelijke integratief examen wordt hernomen.
                 • De punten van de permanente evaluatie van de labopdrachten worden overgedragen.
                  
                 Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 10/10/2012
                 Chemie - Voltijds modelpakket 1 - Veilig werken
                   
                 O.O. heeft componenten:Neen
                 Afstudeerrichting//Leertraject:Chemie
                 Code:4160200129
                 Academiejaar:2012-2013
                 Type:kern,
                 Niveau:inleidend
                 Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 - Semester 1
                 Contacturen:42
                 Aantal studiepunten:5
                 Totaal studietijd:130
                 Examencontract:niet mogelijk
                 Deliberatie:mogelijk
                 Vrijstelling:mogelijk
                 Onderwijstaal:
                 Lector(en)Els Van Eyken
                 Carla Janssens
                 Goele Caethoven
                 Brigitte Van de Velde

                  

                 KORTE OMSCHRIJVING
                 Veiligheid in een lab primeert. In het opleidingsonderdeel "Veilig werken" wordt de nadruk gelegd op de basisvaardigheden, begrippen omtrent veiligheid in een chemisch en microbiologisch lab. Een goede kennis van de chemisch naamgeving (IUPAC) is eveneens noodzakelijk en zal in een zelfstudiepakket worden aangeboden.

                 COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
                  Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

                 Algemene competenties

                 • CH15 Handelt volgens de geldende milieunormen.
                 • CH16 Neemt verantwoordelijkheid op voor eigen handelen (meldt fouten en incidenten).
                 Algemene beroepsgerichte competenties
                 • CH31 Onderscheidt hoofd- en bijzaken.
                 • CH35 Baseert zijn oordeel op de gegevens en feiten.
                 • CH36 Evalueert resultaten kritisch.
                 • CH37 Gebruikt informatiebronnen kritisch.
                 • CH41 Splitst een grotere opdracht zelfstandig in stapsgewijze deeltaken op voor de uitvoering.
                 • CH50 Heeft aandacht voor orde en netheid.
                 • CH57 Handelt spontaan volgens procedures beschreven in de ISO14001 werkinstructies
                 • CH58 Schat veiligheidsrisico's correct in, zoekt de relevante info op en past deze zinvol toe.
                 • CH59 Meldt spontaan mogelijke veiligheidsrisico's.
                 • CH60 Reageert gepast in een risicosituatie.
                 Beroepsspecifieke competenties

                  SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
                  De student: 
                  1. gebruikt de correcte chemische taal.
                  2.  schrijft de verschillende voorstellingswijzen van organische moleculen  nl. Lewisvoorstelling en skeletnotatie
                  3. herkent en benoemt de verschillende klassen van organische moleculen volgens IUPAC
                  4. leidt uit de molecuulformule van anorganische  & organische verbindingen  de systematische naam af 
                  5. leidt uit de systematische naam de molecuulformule af
                  6. herkent triviale namen van sommige belangrijke anorganische & organische verbindingen  en zet ze om in de molecuulformule 
                  7.  Past de juiste persoonlijke en collectieve beschermingsmaatregelen in een lab toe.
                  8. Schat de mogelijke risico's en gevolgen in van een handeling in een lab en kan de overeenkomstige risicoanalyse opstellen. 
                  9. Kent de basishandelingen bij een ongeval in een lab en past ze correct toe.
                  10. Leest, begrijpt en handelt naar de info van chemiekaarten en veiligheidsfinformatiefiches (MSDS).
                  11. Onderkent de gevaren van werken met chemische en biologische producten 
                  12. Onderkent de gevaren van werken met elektrische apparatuur. 
                  13. beschrijft de positieve en negatieve invloeden van microörganismen 
                  14. beschrijft de opbouw van prokaryote en eukaryote microörganismen 
                  15. beschrijft hoe de microbiële groei gecontroleerd en beheerst kan worden 
                  16. beschrijft enkele identificatiemethoden van microörganismen 
                  17. beschrijft enkele basistechnieken uit het lab Microbiologie 
                  18. beschrijft de basisregels die gelden in een microbiologisch lab 
                  19. beschrijft hoe de afvalverwerking van biologisch gecontamineerd afval correct verloopt 
                  20. werkt veilig, steriel en aseptisch 
                  21. voert microbiologische basistechnieken uit

                  VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
                  Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
                  geen

                  Andere begincompetenties
                  • Herkennen van de anorganische stofklassen. 
                  • Oxidatiegetallen. 
                  • Schrijven van molecuulformules

                  LEERINHOUDEN
                  Veiligheid: 
                  • Volgende hoofdstukken van de cursus "basisveiligheid-VCA" worden gestudeerd 
                   • risico's, ongevallen en preventie
                   • gevaarlijke producten.
                   • branden en explosies.
                   • elektriciteit.
                  Naamgeving:
                  • Naamgeving anorganische verbindingen :   
                   zuren ; basen ; zouten ; komplexen ; oxiden ; ionen.
                  • Naamgeving van de belangrijkste organische klassen van verbindingen volgens IUPAC (geen complexe moleculen bestaande uit meer dan drie functionele groepen of zuur  en zuurafgeleiden ingeplant op een ring).
                  Microbiologische vaardigheden:
                  • Verschillende soorten microörganismen
                  • structuur prokaryoot en eukaryoot
                  • vermenigvuldiging prokaryoot en eukaryoot
                  • classificatie en identificatie van microörganismen
                  • basishandelingen in een microbiologisch lab
                  • samenlevingsvormen en interacties microörganisme/gastheer
                  • veiligheid in een microbiologisch lab
                  • verwerken van microbiologisch afval

                  STUDIEMATERIAAL
                  Naamgeving
                  • Zelfstudiepakket  : "anorganische naamgeving".
                  • Zelfstudiepakket : "organische naamgeving ".
                  • Oefeningen op intranet/internet.
                  • Tussentijdse toets over de delen anorganische en organische naamgeving.
                   Indien de student geslaagd is voor deze toets is hij niet meer verplicht om het deel naamgeving af te leggen tijdens de integratieve toets  (zowel voor organische als anorganische en worden deze punten overgenomen.) . Behaald de student een tekort op de tussentijdse toets dan krijgt hij een herkansing tijdens de integratieve toets ·
                  Veiligheid
                  • Cursus "Veiligheid in een chemisch lab" met begeleidene ppt met aanleunend bezoek a/h Provinciaal Veiligheidsinstituut
                  • Brochure “Veiligheid en kwaliteit” + Kinney-risico-analyse-kaartje (Plantijn Hogeschool)
                  • Beschikbaar via e-campus: 
                         Cursus  en Cd-rom “basisveiligheid–VCA”  (Provinciaal Veiligheidsinstituut)
                         Chemiekaarten / MSDS-fiches / productcatalogi / intranet
                  Microbiologische vaardigheden
                  • Cursus "Microbiologische vaardigheden" - auteur R. santens en E. Van Eyken, Plantijn Hogeschool 2012
                  • Cursus "Microbiologische vaardigheden, Invuldocument Praktijk"- auteur E. Van Eyken, Plantijn Hogeschool 2012

                  WERKVORMEN
                  Soort werkvorm    
                  hoor- en werkcolleges:

                   53

                  %
                  practicum en oefeningen:

                    47

                  %

                  vormen van groepsleren:

                    

                  %
                  Verdere toelichting:

                  EVALUATIE

                  Eerste examenperiode
                  CategorieWeging van categorieën
                  Integratief examen100%

                  Permanente evaluatie tijdens de praktijksessies. 
                  Tussentijdse toets over de delen anorganische en organische naamgeving.
                  Indien de student geslaagd is voor deze toets is hij niet meer verplicht om het deel naamgeving af te leggen tijdens de integratieve toets (zowel voor organische als anorganische worden deze punten overgenomen) . Behaalt de student een tekort op de tussentijdse toets dan krijgt hij een herkansing tijdens de integratieve toets. 
                  Integratieve toets: kennis- en inzicht- en toepassingsvragen, zowel stellingvragen, meerkeuzevragen als open vragen
                  De competentie 'veiligheid' wordt bovendien getoetst en beoordeeld doorheen de volledige opleiding: aandacht voor de veiligheid toegepast in alle vakdisciplines. 
                   
                  Berekening van het cijfer voor het opleidingsonderdeel
                  • Dit cijfer wordt in consensus toegekend door de lectorengroep van het opleidingsonderdeel op basis van de op de verschillende facetten verworven punten 
                  • Het aantal punten is in principe het gewogen gemiddelde van de verschillende facetten waarbij de uren sbu als wegingcoëfficiënten gebruikt worden maar kan aangepast worden volgens volgende criteria:
                   • niet voldoen aan de vooropgestelde leerdoelen 
                   • afwezigheid tijdens de verplichte activiteiten 
                   • niet uitvoeren van individuele taken 
                   •  niet voldoen aan vooropgestelde gedragsindicatoren van de beoordeelde kerncompetenties
                  Conform artikel 55 van het OER kan voor dit opleidingsonderdeel de beoordeling “Fail” (code “F”)  toegekend worden volgens onderstaande criteria:
                  • afwezigheid 
                  • niet uitvoeren van de opgelegde taken 
                  • niet afgeven van de gevraagde opdrachten 
                  • niet verwerven van de vooropgestelde competenties 
                  Bij gewettigde afwezigheid voor  een praktijksessie  haalt de student 0 voor de verplichte activiteit, als hij deze niet inhaalt. De student neemt voor het inhalen zelf het initiatief.
                  Bij meerdere gewettigde afwezigheden contacteert de student de opleidingscoördinator.

                  tijd voor examinering
                  uren

                  4 

                  Tweede examenperiode
                  CategorieWeging van categorieën
                  Integratief examen100%

                  Enkel de integratieve toets kan worden hernomen. Punten behaald tijdens de praktijksessies worden overgedragen.
                   
                  INFORMATIE OVER DE FACETTEN
                  Het facet "Veiligheid" omvat alle basisvaardigheden betreffende veilig werken in  het chemisch lab. Daarnaast is het voor een chemicus van belang om chemicaliën te herkennen, te identificeren en om veilig te kunnen werken in een lab-omgeving is o.a. kennis van de naamgeving noodzakelijk. Zowel de anorganische als de organische naamgeving (volgens IUPAC) worden via het “Zelfstudiepakket naamgeving”aangeboden. We bieden deze leerstof zo aan om zelfstudie te stimuleren. Het zelfstudiepakket wordt, in het kader van e-learning, ondersteund met digitale oefensessies.
                  Verder worden in het facet "Microbiologische vaardigheden" de basisbegrippen aangeleerd van de microbiologie. De opbouw van zowel prokaryote als eukaryote micro-organismen alsook een inleiding tot classificatie en identificatie ervan staan hier centraal.
                   
                  Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 10/10/2012