ECTS-database Plantijn Hogeschool
Communicatiemanagement - Voltijds modelpakket 2 - Public relations en voorlichting
  
cataloognrbenamingstudiepunten
2140300015Reclame3
2140300019Mediaplanning3
2140300021PR en reputatiemanagement3
2140300022Interne communicatie3
2140300026OOK3
2140500008Frans 25
2140500009Engels 25
2140500017Direct marketing communicatie & e-commerce3
2140500018Sales promotion3
2140500019Productiebegeleiding3
2140500020Fotografie3
2140500021Camera en montage3
2140500022Webdesign3
2140500023DTP3
2140500024Spaans 13
2140500025Duits 13
2140500026Nederlands 24
2140500027Communicatie en invloed4
|__Communicatiepsychologie
|__Communicatiesociologie
2140500029WS3 Communicatieplan5
2140500031Wetgeving en deontologie3
2140500035WS1 Creatief ontwerp6
2140500036WS2 Actua in de media5
2140500037WS4 Communicatieanalyse5
2140500039Visueel communiceren3
2140500100Communicatieonderzoek3
2140400044Duits 25
Voltijds modelpakket 2 - Public relations en voorlichting - Reclame
  
O.O. heeft componenten:Neen
Afstudeerrichting//Leertraject:Public relations en voorlichting
Code:2140300015
Academiejaar:2012-2013
Type:kern,keuze
Niveau:uitdiepend
Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 of 2 - Semester 1,
Contacturen:0
Aantal studiepunten:3
Totaal studietijd:78
Examencontract:mogelijk
Deliberatie:mogelijk
Vrijstelling:mogelijk
Onderwijstaal:
Lector(en)Helga Van den Bulck

 

KORTE OMSCHRIJVING
Reclame is zelden zomaar "een plaatje met een praatje". Er zit strategie achter. Men werkt met doelgroepen en doelstellingen. Men gaat op zoek naar de gevoelige snaar bij die consumenten en denkt dan na hoe de boodschap het best gebracht kan worden. Vaak combineert men een reclamecampagne met andere communicatievormen zoals direct marketing, e-communicatie, sponsoring e.d. Het is dan wel belangrijk deze communicatiemix optimaal op elkaar af te stemmen.

COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
 Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

Algemene competenties

 • CM25 #Leerbereidheid
 • CM30 #zelfstandigheid
 • CM33 #Organisatiesensitiviteit
 • CM34 #Evalueren
 • CM35 #Leergierigheid
 • CM36 #Denken en redeneren
 • CM40 #360° inlevingsvermogen
Algemene beroepsgerichte competenties
 • CM41 #Informatie zoeken en beoordelen
 • CM48 #Mediabewustzijn
 • CM49 #Maatschappijbewustzijn en actualiteitszin
 • CM50 #Deontologisch verantwoord handelen
Beroepsspecifieke competenties
 • CM52 #Communicatie plannen

SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
 • je kan een publiek segmenteren en de doelgroepen omschrijven.
 • je kan doelstellingen formuleren voor product- diensten- en voorlichtingscampagnes
 • je herkent een geschikte propositie en kan mogelijke positioneringen voor producten en merken formuleren.
 • je begrijpt dat een goede strategie start met het neerschrijven van een ladder van associaties
 • je kent de sterktes en beperkingen van de verschillende marketincommunicatievormen zoals online als offline en je weet hoe ze de consistentie in de boodschap naar de consument toe moeten respecteren.
 • je kent de diverse budgetteringsmethodes gebruikt door adverteerders.
 • je weet welke onderzoekstechniek moet aangewend worden om de impact van een bepaalde campagne te meten.

 


VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Comm.mgmt; Exploreer het communicatiewerkveld en moet je minstens 20 (voor CC) / 40 (voor PRV) stpnt verworven hebben uit het voltijds modelpakket 1 - Communicatiemanagement (CC/PR&V).

Andere begincompetenties
Geen
LEERINHOUDEN

- Merkenbeleid

- Strategische planning

- Doelgroepen en doelstellingen

- Reclameproposities

- Budget bepalen

- Soorten reclameonderzoek

- Organisatie van een reclamebureau

 


STUDIEMATERIAAL
 • De Pelsmacker, P, Geuens, M & J. Van den Bergh. Marketingcommunicatie (2010). Amsterdam: Pearson Education Benelux
 • Nota's les
 • PowerPoint

WERKVORMEN
Soort werkvorm    
hoor- en werkcolleges:

 80

%
practicum en oefeningen:

  20

%

vormen van groepsleren:

  0

%
Verdere toelichting:

EVALUATIE

Eerste examenperiode
CategorieWeging van categorieën
schriftelijk examen100%

 • Schriftelijk examen met een mix aan kennisvragen, inzichtvragen en toepassingsvragen.

tijd voor examinering
uren

2 

Tweede examenperiode
CategorieWeging van categorieën
schriftelijk examen100%

 • Schriftelijk examen met een mix aan kennisvragen, inzichtvragen en toepassingsvragen.
 
Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 10/10/2012
Voltijds modelpakket 2 - Public relations en voorlichting - Mediaplanning
  
O.O. heeft componenten:Neen
Afstudeerrichting//Leertraject:Public relations en voorlichting
Code:2140300019
Academiejaar:2012-2013
Type:kern,keuze
Niveau:uitdiepend
Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 of 2 - Semester 2,
Contacturen:0
Aantal studiepunten:3
Totaal studietijd:78
Examencontract:mogelijk
Deliberatie:mogelijk
Vrijstelling:mogelijk
Onderwijstaal:
Lector(en)Stephaan Poppe

 

KORTE OMSCHRIJVING
Welke media moet de adverteerder inschakelen voor zijn reclamecampagne? Gebruikt hij gedrukte media zoals kranten, magazines of huis-aan-huisbladen? Of verkiest hij AV-media zoals radio, TV of bioscoop. Wanneer overweegt hij te werken met affichage? Hoe belangrijk zijn de nieuwe media in het uitdragen van commerciële boodschappen? Een goed inzicht in de bereiksprofielen van de verschillende media zorgt voor een doeltreffend mediaplan.

COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
 Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

Algemene competenties

 • CM34 #Evalueren
 • CM36 #Denken en redeneren
Algemene beroepsgerichte competenties
 • CM41 #Informatie zoeken en beoordelen
 • CM48 #Mediabewustzijn
Beroepsspecifieke competenties
 • CM52 #Communicatie plannen

SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
 • Je kan omgaan met typische mediastatistieken (CIM-, MDB-cijfers).  Je berekent onder meer het gecombineerd bereik, het gecumuleerd bereik, de duplicaties, de dekkings- en profielpercentages...
 • Je beheerst de typische begrippen uit de mediaplanning.  Begrippen zoals  GRP, OTS, OGB,  selectiviteitsindex, ranking.  
 • Je maakt de juiste keuze tussen diverse mediumtypen in functie van vooropgestelde media-objectieven. Je houdt daarbij rekening met de communicatiesterktes en zwaktes van de verschillende mediumtypen: dagbladen, magazines, gratis pers, tv, radio, bioscoop, affichage, folders, internet?
 • Je maakt de juiste keuze tussen individuele titels op basis van kwantitatieve selectiecriteria zoals 'kost per duizend', selectiviteitsindex, 'kost per 1000 nuttige contacten', aangevuld met kwalitatieve overwegingen.

VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
'Om in te schr. vr dit oo moet je gesl. zn vr: Com.mngt; Explor com.werkv; Res&ICT; Media, Econ&mark; moet je min 20(CC)/40(PRV) stp verworven hebben uit volt. mp.1CM & moet je inschr. vr WS2. Stud VP zn geslaagd vr Econ.&mark;Res & ICT & inschr vr WS2'
'Om in te schr. vr dit o.o. moet je gesl. zijn vr: Comm.mngt; Explor comm.werkv; Res. & ICT-toolkit; Media, Econ. & marketing; moet je minstens 20(CC)/40(PRV) stpnt verworven hebben uit het volt. modelp.1-CM (CC/PR&V ); en moet je je ook inschr. vr WS2.'


Andere begincompetenties

Geen


LEERINHOUDEN
 •  VOLUME 1:
  • Mediastudies. 
  • Vertrekbasis voor mediaplanning.
  • Dosering van bereik, frequentie en continuïteit.
  • Mediakeuze.
  • Mediabuying.

 • VOLUME 2: 
  • Dagbladen als reclamemedium 
  • Magazines als reclamemedium 
  • Gratis pers als reclamemedium 
  • Televisie als reclamemedium 
  • Radio als reclamemedium 
  • Bioscoop als reclamemedium 
  • Affichage als reclamemedium   
  • Internet als reclamemedium

STUDIEMATERIAAL
 • Cursus: Volume 1 en 2. 
 • Powerpoint
 • Internet (voor CIM statistieken en mediatarieven)
 • Naslagwerk: De Pelksmacker, Geuens en Van Den Bergh (2011).
  Marketingcommunicatie. Hoofdstuk 8. Mediaplanning.
  Amsterdam: Pearson Education Benelux.

 


WERKVORMEN
Soort werkvorm    
hoor- en werkcolleges:

 84

%
practicum en oefeningen:

  16

%

vormen van groepsleren:

  0

%
Verdere toelichting:
Geen

EVALUATIE

Eerste examenperiode
CategorieWeging van categorieën
schriftelijk examen100%

 • Kennisvragen, inzichtvragen en toepassingsvragen: 20 punten
 • Als men uitspraken letterlijk overneemt van een ander, en daarbij niet aantoont dat het om een citaat gaat, pleegt men een vorm van intellectuele diefstal die plagiaat heet. Bij elke vaststelling wordt plagiaat bestraft. (We volgen daarbij een procedure die beschreven staat in de artikels 94 tot en met 97 van het OER.)

 


tijd voor examinering
uren

2 

Tweede examenperiode
CategorieWeging van categorieën
schriftelijk examen100%

 • Kennisvragen, inzichtvragen en toepassingsvragen: 20 punten.
 • Als men uitspraken letterlijk overneemt van een ander, en daarbij niet aantoont dat het om een citaat gaat, pleegt men een vorm van intellectuele diefstal die plagiaat heet. Bij elke vaststelling wordt plagiaat bestraft. (We volgen daarbij een procedure die beschreven staat in de artikels 94 tot en met 97 van het OER.)
 
Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 25/02/2013
Voltijds modelpakket 2 - Public relations en voorlichting - PR en reputatiemanagement
  
O.O. heeft componenten:Neen
Afstudeerrichting//Leertraject:Public relations en voorlichting
Code:2140300021
Academiejaar:2012-2013
Type:kern,keuze
Niveau:uitdiepend
Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1, 2 of 3 - Semester 1,
Contacturen:0
Aantal studiepunten:3
Totaal studietijd:78
Examencontract:mogelijk
Deliberatie:mogelijk
Vrijstelling:mogelijk
Onderwijstaal:
Lector(en)Dirk Hye

 

KORTE OMSCHRIJVING

Public Relations vertaalt zich meer dan ooit in het voeren van een strategisch reputatiebeleid. Bedrijven en organisaties die een modern PR-beleid willen voeren dienen goede contacten te onderhouden met alle stakeholders uit hun relatienetwerk. Het eerste deel van deze cursus buigt zich over de essentie van reputatiemanagement en hoe bedrijven of organisaties dit concreet kunnen invullen. Open communiceren met werknemers, de overheid, actiegroepen, potentiële werknemers, de pers, sponsors, aandeelhouders, enz. staat hierbij centraal. We kijken hoe bedrijven reputatiebevorderend communiceren en hoe ze dit best aanpakken. In het laatste deel van deze cursus bouwen we stap voor stap aan een complete communicatiecampagne en bestuderen we de diverse bouwstenen van een communicatieplan (probleem, doelstelling, doelgroep, boodschap, strategie, budget, media, enz.).

COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
 Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

Algemene competenties

 • CM33 #Organisatiesensitiviteit
 • CM34 #Evalueren
 • CM36 #Denken en redeneren
Algemene beroepsgerichte competenties
  Beroepsspecifieke competenties
  • CM52 #Communicatie plannen

  SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
  • Je kan het relatienetwerk van een organisatie analyseren
  • Je kan problemen, bedreigingen en kansen voor organisaties onderkennen
  • Je kan reputatiebevorderende acties ondernemen
  • Je kan pr-acties op touw zetten die inspelen op de actualiteit
  • Je weet hoe een communicatie-adviesbureau te selecteren
  • Je kent de voor- en nadelen van het inhuren van extern advies
  • Je weet welke netwerkorganisaties te benaderen
  • Je kan een campagneplan opstellen rond een specifieke probleemstelling

  VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
  Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
  Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Communicatiemanagement; Expl. comm.werkveld; en moet je minstens 40 (voor CC)/ 20 (voor PRV) stpnt verworven hebben uit het voltijds modelpakket 1 - Communicatiemanagement (CC/PR&V)

  Andere begincompetenties
  De studenten kennen de basisterminologie inzake Public Relations, voorlichting en bedrijfscommunicatie.
  LEERINHOUDEN
  • Deel 1: Identiteit, imago en reputatie
  • Deel 2: Reputatieversterkende PR-strategieën
  • Deel 3: Communicatiebeleid (incl. werking van communicatiediensten - en adviesbureaus)
  • Deel 4: Communicatieplanning
  • Kennis van de actualiteit

   


  STUDIEMATERIAAL
  • Powerpointslides dienen als basis voor de te kennen leerstof
  • Deel 4 is gebaseerd op een syllabus die handelt over communicatieplanning
  • Kranten, tijdschriften en nieuwswebsites

  WERKVORMEN
  Soort werkvorm    
  hoor- en werkcolleges:

   100

  %
  practicum en oefeningen:

    

  %

  vormen van groepsleren:

    0

  %
  Verdere toelichting:

  EVALUATIE

  Eerste examenperiode
  CategorieWeging van categorieën
  schriftelijk examen100%

  • Kennis en inzicht wordt getoetst in een schriftelijk examen
  • De evaluatie gebeurt op basis van de geziene leerstof tijdens de hoorcolleges en teksten die de studenten zelf dienen te verwerken. Om een volledig examen te kunnen afleggen is het van belang om syllabus, powerpointcursus, nota's, zelfstudieteksten, voorbeelden en de actualiteit te kennen.
  • Aanwezigheid tijdens de hoorcolleges is een meerwaarde om de lesinhouden goed te kunnen begrijpen en om een geslaagd examen te kunnen afleggen

  tijd voor examinering
  uren

  2 

  Tweede examenperiode
  CategorieWeging van categorieën
  schriftelijk examen100%

  • Kennis en inzicht wordt getoetst in een schriftelijk examen
  • De evaluatie gebeurt op basis van de geziene leerstof tijdens de hoorcolleges en teksten die de studenten zelf dienen te verwerken. Om een volledig examen te kunnen afleggen is het van belang om syllabus, powerpointcursus, nota's, zelfstudieteksten, voorbeelden en de actualiteit te kennen.
  • Aanwezigheid tijdens de hoorcolleges is een meerwaarde om de lesinhouden goed te kunnen begrijpen en om een geslaagd examen te kunnen afleggen.
   
  Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 10/10/2012
  Voltijds modelpakket 2 - Public relations en voorlichting - Interne communicatie
    
  O.O. heeft componenten:Neen
  Afstudeerrichting//Leertraject:Public relations en voorlichting
  Code:2140300022
  Academiejaar:2012-2013
  Type:kern,keuze
  Niveau:uitdiepend
  Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1, 2 of 3 - Semester 2,
  Contacturen:0
  Aantal studiepunten:3
  Totaal studietijd:78
  Examencontract:mogelijk
  Deliberatie:mogelijk
  Vrijstelling:mogelijk
  Onderwijstaal:
  Lector(en)Dirk Hye

   

  KORTE OMSCHRIJVING

  De belangstelling voor het verbeteren van de interne communicatie binnen een organisatie of bedrijf is nog nooit zo groot geweest als vandaag. Public Relations start op de eerste plaats binnen het eigen bedrijf of organisatie. Tevreden medewerkers zijn immers de beste ambassadeurs van elke organisatie. Het uitgangspunt van deze cursus is dat het motiveren van medewerkers dé succesfactor is voor een aangename werksfeer op de werkvloer. Interne Communicatie is uitgegroeid tot een strategisch instrument om medewerkers te informeren, te motiveren en te begeleiden bij de vele veranderingen die vandaag in een bedrijf plaatsvinden. Deze cursus geeft niet enkel een overzicht van de vele tools die kunnen ingezet worden bij het verbeteren van de interne communicatie maar geeft ook een overzicht van de wijze waarop bedrijven intern met veranderingen omgaan.


  COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
   Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

  Algemene competenties

  • CM33 #Organisatiesensitiviteit
  • CM34 #Evalueren
  • CM36 #Denken en redeneren
  Algemene beroepsgerichte competenties
   Beroepsspecifieke competenties
   • CM52 #Communicatie plannen

   SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
   • Je kan problemen en bedreigingen die intern plaatsvinden binnen een organisatie inschatten
   • Je weet hoe specifieke knelpunten op het vlak van interne communicatie te detecteren 
   • Je weet hoe medewerkers te motiveren
   • Je kan een plan opstellen om de interne communicatie van een organisatie te verbeteren
   • Je kent de voordelen en nadelen van de instrumenten die intern kunnen ingezet worden
   • Je kan de weerstand bij een verandering in een organisatie tot een minimum beperken
   • Je kan geruchtenstromen in kaart brengen en indijken

   VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
   Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
   Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Communicatiemanagement; Expl. comm.werkveld; en moet je minstens 40 (voor CC)/ 20 (voor PRV) stpnt verworven hebben uit het voltijds modelpakket 1 - Communicatiemanagement (CC/PR&V)

   Andere begincompetenties
   De studenten kennen de basisterminologie inzake communicatie, Public Relations en voorlichting
   LEERINHOUDEN
   • Deel 1: Interesse voor Interne Communicatie neemt toe
   • Deel 2: Structuur, cultuur, leiderschap, gebouwen, geruchten
   • Deel 3: Motiveren van medewerkers
   • Deel 4: Interne Communicatie in de praktijk (verbaal, schriftelijk, audiovisueel en nieuwe media)
   • Deel 5: Voor- en nadelen van specifieke IC-instrumenten
   • Deel 6: Change management en interne communicatie

   STUDIEMATERIAAL
   • Powerpointcursus
   • Handboek: "Interne Communicatie als managementinstrument" door Huib Koeleman, Kluwer, 2012

   WERKVORMEN
   Soort werkvorm    
   hoor- en werkcolleges:

    100

   %
   practicum en oefeningen:

     

   %

   vormen van groepsleren:

     0

   %
   Verdere toelichting:

   EVALUATIE

   Eerste examenperiode
   CategorieWeging van categorieën
   schriftelijk examen100%

   • Kennis en inzicht wordt getoetst in een schriftelijk examen
   • De evaluatie gebeurt op basis van de geziene leerstof tijdens de hoorcolleges en teksten die de studenten zelf dienen te verwerken. Om een volledig examen te kunnen afleggen is het van belang om handboek, powerpointcursus, zelfstudieteksten, voorbeelden en de actualiteit te kennen
   • Aanwezigheid tijdens de hoorcolleges is een meerwaarde om de lesinhouden goed te kunnen begrijpen en om een geslaagd examen te kunnen afleggen.

   tijd voor examinering
   uren

   2 

   Tweede examenperiode
   CategorieWeging van categorieën
   schriftelijk examen100%

   • Kennis en inzicht wordt getoetst in een schriftelijk examen
   • De evaluatie gebeurt op basis van de geziene leerstof tijdens de hoorcolleges en teksten die de studenten zelf dienen te verwerken. Om een volledig examen te kunnen afleggen is het van belang om handboek, powerpointcursus, zelfstudieteksten, voorbeelden en de actualiteit te kennen
   • Aanwezigheid tijdens de hoorcolleges is een meerwaarde om de lesinhouden goed te kunnen begrijpen en om een geslaagd examen te kunnen afleggen.
    
   Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 25/02/2013
   Voltijds modelpakket 2 - Public relations en voorlichting - OOK
     
   O.O. heeft componenten:Neen
   Afstudeerrichting//Leertraject:Public relations en voorlichting
   Code:2140300026
   Academiejaar:2012-2013
   Type:keuze,
   Niveau:uitdiepend
   Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 2 - Volledig academiejaar
   Contacturen:0
   Aantal studiepunten:3
   Totaal studietijd:78
   Examencontract:niet mogelijk
   Deliberatie:mogelijk
   Vrijstelling:mogelijk
   Onderwijstaal:
   Lector(en)Gisèle Broos

    

   KORTE OMSCHRIJVING

   Bij het uittekenen van je persoonlijke studietraject en specialisaties, kan het interessant zijn een vak te volgen uit een andere optie, een andere opleiding, ... dat dus niet tot je eigen standaardprogramma behoort. Om het even welk opleidingsonderdeel kan daarvoor in aanmerking komen. Daarvoor kan je het optie/opleidings overschrijdend keuzevak (ook) inzetten.


   COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
    Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

   Algemene competenties

    Algemene beroepsgerichte competenties
     Beroepsspecifieke competenties

      SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
      afhankelijk van het gekozen opleidingsonderdeel

      VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
      Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
      'Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor modelpakket 1 - Communicatiemanagement. Studenten VP zijn geslaagd voor modelpakket 1'
      'Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor modelpakket 1 - Communicatiemanagement.'


      Andere begincompetenties

      afhankelijk van het gekozen opleidingsonderdeel


      LEERINHOUDEN
      afhankelijk van het gekozen opleidingsonderdeel
      STUDIEMATERIAAL

      WERKVORMEN
      Soort werkvorm    
      hoor- en werkcolleges:

       0

      %
      practicum en oefeningen:

        0

      %

      vormen van groepsleren:

        0

      %
      Verdere toelichting:
      afhankelijk van het gekozen opleidingsonderdeel

      EVALUATIE

      Eerste examenperiode
      afhankelijk van het gekozen opleidingsonderdeel
      tijd voor examinering
      uren

      0 

      Tweede examenperiode
      afhankelijk van het gekozen opleidingsonderdeel
       
      Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 14/11/2012
      Voltijds modelpakket 2 - Public relations en voorlichting - Frans 2
        
      O.O. heeft componenten:Neen
      Afstudeerrichting//Leertraject:Public relations en voorlichting
      Code:2140500008
      Academiejaar:2012-2013
      Type:keuze,
      Niveau:uitdiepend
      Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 2 - Volledig academiejaar
      Contacturen:0
      Aantal studiepunten:5
      Totaal studietijd:130
      Examencontract:niet mogelijk
      Deliberatie:mogelijk
      Vrijstelling:mogelijk
      Onderwijstaal:
      Lector(en)Yannick Van Gool
      Elisabeth Susswein

       

      KORTE OMSCHRIJVING

      Je schakelt vlot over van het Nederlands naar het Frans in allerlei communicatieve situaties: presentaties geven, brieven en mails schrijven, rapporteren. Je verdiept hierbij je kennis van grammatica en woordenschat.


      COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
       Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

      Algemene competenties

      • CM25 #Leerbereidheid
      • CM27 #Assertiviteit
      • CM30 #zelfstandigheid
      Algemene beroepsgerichte competenties
      • CM42 #anderstalige informatie zoeken
      • CM45 #Mondelinge taalvaardigheid in vreemde talen
      Beroepsspecifieke competenties
      • CM53 #Anderstalige tekstproductie

      SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN


      Je begrijpt radio- en tv programma’s over actuele onderwerpen uit de communicatiewereld.

      Aan de hand van een woordenboek begrijp je teksten over actuele en communicatie gerelateerde onderwerpen.
       
      Je neemt deel aan een gesprek en debat over actuele en communicatie gerelateerde onderwerpen. Je geeft presentaties over PR-onderwerpen zonder basisfouten en typische fouten van Nederlandstaligen in het Frans te maken.
       
      Je schrijft een verslag, een samenvatting en een brief over onderwerpen en situaties uit de communicatiewereld zonder basisfouten.  !


      VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
      Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
      'Om in te kunnen schrijven vr dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Frans 1; en moet je minstens 20 stpnt verworven hebben uit het voltijds modelpakket deel 1- CM. Studenten VP zijn geslaagd vr Frans 1'
      'Om in te kunnen schrijven vr dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Frans 1; en moet je minstens 20 stpnt verworven hebben uit het voltijds modelpakket deel 1- CM.'


      Andere begincompetenties

      LEERINHOUDEN

      1. Actuele artikels over PR, communicatie en actualiteit : inhoud en woordenschat

      2. Tv-programma's en reportages : inhoud en woordenschat

      3. Analyse van de site van "Médecins sans frontières"

      4.  Twee films : inhoud en analyse

      5.  Les médias : woordenschat en analyse

      6.  Teksten en reportages ter voorbereiding van debat

      7.  La communication des arrondissements à Paris, alle opdrachten voor de studiereis naar Parijs

      8.  Correspondance actuelle et pratique: lettres et courriels

      9.  Vocabulaire 2000. Basiswoordenschat

      10.  Erreurs courantes

      11. Compléments de vocabulaire : L'Union Européenne, Le journal / Reportage, le vocabulaire de la presse

      12. Grammaire : La comparaison, Le pronom relatif


      STUDIEMATERIAAL

        Cursussen:  
        Frans 2 : - Articles, émissions TV, sites et films
                      - Grammaire, vocabulaire et correspondance 
                      - Les médias

                   - Paris

      Geschreven pers : Le Soir, La Libre Belgique, Le Monde, Trends, Le Vif en Le Nouvel Observateur.

      TV : La Une, La Deux, TF1, France 2, France 3, Arte

      Internetsites


      Boeken : 
          J. De Spiegeleer, Vocabulaire 2000, Plantyn, Deurne 2009
          J. De Spiegeleer, Grammaire 2000, Plantyn, Deurne 2009
          Ph. Cornu, Erreurs courantes, Garant, Antwerpen, 2009


      WERKVORMEN
      Soort werkvorm    
      hoor- en werkcolleges:

       40

      %
      practicum en oefeningen:

        40

      %

      vormen van groepsleren:

        20

      %
      Verdere toelichting:

      EVALUATIE

      Eerste examenperiode
      CategorieWeging van categorieën
      mondeling examen25%
      permanente evaluatie50%
      schriftelijk examen25%

      1. Permanente evaluatie : verplichte mondelinge en schriftelijke opdrachten in de klas  5/20.

      2. Mondeling examen :  Dossier: "Les médias"                                                             5/20

      3. Schriftelijk examen : Brief/mail, inhoud en woordenschat van teksten, reportages en film, grammatica, "erreurs courantes".                                                                                                    5/20

      4. Parijs                                                                                                                      5/20

      Als je afwezig bent op één van de opdrachten van de permanente evaluatie, wordt dit gewettigd met een medisch attest.. Indien je geen medisch attest voorlegt, ben je ongewettigd afwezig en krijg je geen punten voor die opdracht.


      tijd voor examinering
      uren

      5 

      Tweede examenperiode
      CategorieWeging van categorieën
      mondeling examen50%
      schriftelijk examen50%

      1. Schriftelijk examen : idem  eerste examenperiode                            8/20

      2. Mondeling examen: Nieuw dossier "Les médias"                             5/20

      3. Taken : zie P:schijf eind juni                                                            7/20 

       
      Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 14/11/2012
      Voltijds modelpakket 2 - Public relations en voorlichting - Engels 2
        
      O.O. heeft componenten:Neen
      Afstudeerrichting//Leertraject:Public relations en voorlichting
      Code:2140500009
      Academiejaar:2012-2013
      Type:kern,
      Niveau:uitdiepend
      Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 2 - Volledig academiejaar
      Contacturen:0
      Aantal studiepunten:5
      Totaal studietijd:130
      Examencontract:niet mogelijk
      Deliberatie:mogelijk
      Vrijstelling:mogelijk
      Onderwijstaal:
      Lector(en)Nancy Van Temsche

       

      KORTE OMSCHRIJVING
      In telefoongesprekken, conversaties met klanten of in een bedrijfsfilm schud je geen boekentaal uit je mouw maar modern en correct Engels. Je hanteert de juiste stijl, rijker dan het schrale internationale Engels en realistischer dan dat van de showbizz. Je kan zonder moeite dé internationale taal van vandaag op de tong nemen. Is dit een anglicisme? Je geschreven Engels is gevarieerd en adequaat.

      COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
       Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

      Algemene competenties

      • CM25 #Leerbereidheid
      • CM27 #Assertiviteit
      Algemene beroepsgerichte competenties
      • CM42 #anderstalige informatie zoeken
      • CM45 #Mondelinge taalvaardigheid in vreemde talen
      Beroepsspecifieke competenties
      • CM53 #Anderstalige tekstproductie

      SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
      • Je kan de Engelse grammatica op intermediate level correct gebruiken 
      • Je kan typische fouten van Nederlandstaligen in het Engels vermijden (zie lijst pitfalls in de syllabus)
      • Je kan artikels uit de Engelstalige vakpers lezen en begrijpen aan de hand van woordenboeken
      • Je kan Engelstalige nieuws- en actualtiteitenprogramma's, en documentaires begrijpen 
      • Je kan  vlot informele gesprekken aanknopen en voeren
      • Je kan je vlot uitdrukken in vaak voorkomende beroepssituaties (telefonische inlichtingen en klachten, grafieken, presentaties, vergaderingen) 
      • Je kan de phonetische symbolen (Longman/Cambridge dictionary) correct interpreteren en aan de hand van de symbolen de uitspraak van woorden opzoeken  
      • Je kan veel voorkomende zakelijke brieven schrijven : inlichtingenbrieven, klachtenbrieven

      VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
      Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
      Om in te kunnen schrijven vr dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Engels 1; en moet je minstens 20 stpnt verworven hebben uit het voltijds modelpakket deel 1- CM.

      Andere begincompetenties

      LEERINHOUDEN
      • Grip on Grammar : volledig
      • Pitfalls : veel voorkomde woordenschat- en grammatica fouten 
      • Business Communication: facts and figures, presenting graphs, business correspondence, telephoning , an introduction to report writing, collocations
      • Today's Words in Context: 'The working world', 'The economy', 'The media' , 'Politics'  
      • Audiovisuele Engelstalige pers : voornamelijk communicatie-  en business gerelateerde onderwerpen
      • Geschreven Engelstalige pers : hoofdzakelijk artikels uit de vakpers  
      • Presentationzen
      • Phonetic symbols (Longman/Cambridge dictionary)en Engelse uitspraakmoeilijkheden voor Nederlandstaligen 
      • Conversational Language : veelgebruikte uitdrukkingen in netwerksituaties, vergaderingen, telefoongesprekken, presentaties,discussies,...

      STUDIEMATERIAAL
      • Syllabus Engels 2
      • Dentant,J., & Claes,G.(1997). Grip on Grammar. Wolters Plantyn.
      • Carleton-Gertsch,L.(2006).  Today's Words in Context - New Edition. Antwerpen/Amsterdam : intertaal.
      • Reynolds,G.(2012). Presentation Zen : Simple Ideas on Presentation Design and Delivery Second Edition. Berkeley : New Riders. 
      • Audiovisueel materiaal 

      WERKVORMEN
      Soort werkvorm    
      hoor- en werkcolleges:

       25

      %
      practicum en oefeningen:

        75

      %

      vormen van groepsleren:

        0

      %
      Verdere toelichting:

      EVALUATIE

      Eerste examenperiode
      CategorieWeging van categorieën
      mondeling examen15%
      permanente evaluatie40%
      schriftelijk examen45%

      • Een schriftelijk deelexamen in januari : 20%. (zie lijst te kennen leerstof in de syllabus)
      • Een schriftelijk deelexamen in juni : 25%. (zie lijst te kennen leerstof in de syllabus)
      • Bij elk schriftelijk deelexamen wordt per zware fout (zie lijst 'Mistakes never to be made' in de syllabus) een extra punt afgetrokken van de totaalscore van het deelexamen.
      • Mondeling deelexamen phonetics en uitspraak : 15%.
      • Permanente evaluatie en mondelinge oefeningen : 40%  Aanwezigheid voor de mondelinge oefeningen is verplicht! Een ongewettigde afwezigheid resulteert in een cijfer '0' voor de oefening.
       Als je afwezig bent moet je je afwezigheid wettigen door een medisch attest. Het originele attest bezorg je aan het studentensecretariaat, de kopie ervan aan de betrokken lector en dit binnen de vijf werkdagen vanaf de eerste ziektedag. Indien je binnen deze gestelde termijn geen medisch attest voorlegt, ben je ongewettigd afwezig en krjg je een cijfer '0' op de oefening. Bij gewettgde afwezigheid kan je enkel na overleg met de betrokken lector de oefening  inhalen. Je maakt zelf een afspraak met de lector omtrent het tijdstip en de wijze waarop dit gebeurt.

      tijd voor examinering
      uren

      5 

      Tweede examenperiode
      CategorieWeging van categorieën
      mondeling examen40%
      schriftelijk examen60%

      • Mondeling examen : - Pronunciation and Phonetics

                                                - Inhoud van de Reader

      • Schriftelijk examen : - Inhoud van de syllabus (behalve de Reader)

                                                - Today's Words in Context : hoofdstukken 5,6,10,11

                                                - Grip on Grammar : de nummers die ook voor het examen in juni gekend

                                                                                 moesten zijn.

                                                - De inhoud van Presentation Zen

       
      Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 14/11/2012
      Voltijds modelpakket 2 - Public relations en voorlichting - Direct marketing communicatie & e-commerce
        
      O.O. heeft componenten:Neen
      Afstudeerrichting//Leertraject:Public relations en voorlichting
      Code:2140500017
      Academiejaar:2012-2013
      Type:keuze,
      Niveau:uitdiepend
      Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 2 - Volledig academiejaar
      Contacturen:0
      Aantal studiepunten:3
      Totaal studietijd:78
      Examencontract:mogelijk
      Deliberatie:mogelijk
      Vrijstelling:mogelijk
      Onderwijstaal:
      Lector(en)Ann Gemoets

       

      KORTE OMSCHRIJVING
      Dit vak bestaat uit twee delen: Direct Marketing en E-commerce. Elke communicatiespecialist komt ooit met Direct Marketing in aanraking. In deze discipline tracht men op langere termijn een relatie met de consument aan te knopen, door hem op een gerichte manier te benaderen, en dit met alle relevante mediavormen. De evolutie en digitalisering van de mediavormen brengen nieuwe mogelijkheden maar ook uitdagingen met zich mee.Het is daarom belangrijk om de consument goed te leren kennen met het nodige respect voor zijn privacy. In het deel E-commerce krijg je een overzicht van belang van e-commerce. Aan de hand van cases wordt uitgelegd hoe consumenten het best benaderd worden via e-commerce, rekening houdend met het legale aspect van e-commerce.

      COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
       Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

      Algemene competenties

      • CM34 #Evalueren
      • CM36 #Denken en redeneren
      Algemene beroepsgerichte competenties
       Beroepsspecifieke competenties
       • CM52 #Communicatie plannen

       SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
       • Je kent het DM en e-commerce-begrippenkader grondig.
       • Je kan een DM- en e-commerce communicatiestrategie uitwerken, aansturen en evalueren.

       VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
       Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
       'Om in te kunnen schrijven vr dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Communicatiemanagement; Economie en marketing; en moet je minstens 40 stpnt verworven hebben uit het voltijds modelpakket deel 1- CM. Studenten VP zijn geslaagd vr Economie en marketing'
       'Om in te kunnen schrijven vr dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Communicatiemanagement; Economie en marketing; en moet je minstens 40 stpnt verworven hebben uit het voltijds modelpakket deel 1- CM.'


       Andere begincompetenties

       Geen


       LEERINHOUDEN
       • Wat is DM?
       • Strategie
       • Data Management en selectie
       • DM-media: mediakeuze en responsmogelijkheden
       • Pre- & Postanalyse 
       • Uitwerken van een DM in gedrukte media, tele-, fax- en mobilemarketing, online marketing, direct respons media.
       • Planning van een DM-campagne
       • Juridisch aspect: handelspraktijken, elektronische handel, privacy
       • e-communicatie en e-commerce
       • Belang van e-commerce in Europa en België
       • Modaliteiten van e-commerce
       • Cases
       • Juridisch aspect

        


       STUDIEMATERIAAL

       Toolbook Direct Marketing, BDMA, Plantijn (2010), 242p.

       Slides op de p:schijf.

       Gastcolleges door professionals.


       WERKVORMEN
       Soort werkvorm    
       hoor- en werkcolleges:

        100

       %
       practicum en oefeningen:

         0

       %

       vormen van groepsleren:

         0

       %
       Verdere toelichting:

       EVALUATIE

       Eerste examenperiode
       CategorieWeging van categorieën
       schriftelijk examen100%


       tijd voor examinering
       uren

       2 

       Tweede examenperiode
       CategorieWeging van categorieën
       schriftelijk examen100%

        
       Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 10/10/2012
       Voltijds modelpakket 2 - Public relations en voorlichting - Sales promotion
         
       O.O. heeft componenten:Neen
       Afstudeerrichting//Leertraject:Public relations en voorlichting
       Code:2140500018
       Academiejaar:2012-2013
       Type:keuze,
       Niveau:uitdiepend
       Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 2 - Volledig academiejaar
       Contacturen:0
       Aantal studiepunten:3
       Totaal studietijd:78
       Examencontract:mogelijk
       Deliberatie:mogelijk
       Vrijstelling:mogelijk
       Onderwijstaal:
       Lector(en)Stephaan Poppe

        

       KORTE OMSCHRIJVING

       Via wedstrijden, spaarkaarten, premiums, prijskortingen e.d. trachten ondernemers en retailers extra stimuli aan hun verkoop te geven. Steeds meer doen ze dit via ‘thematische’ campagnes, die niet alleen de omzet verhogen maar ook bijdragen aan het (zo belangrijke) merkimago. Centrale vraag: hoe bouwt men een strategisch SP-beleid op?


       COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
        Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

       Algemene competenties

       • CM28 #Samenwerkingsgerichtheid
       • CM31 #Innovativiteit en creativiteit
       • CM36 #Denken en redeneren
       Algemene beroepsgerichte competenties
       • CM41 #Informatie zoeken en beoordelen
       Beroepsspecifieke competenties
       • CM52 #Communicatie plannen

       SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
       • Je onderscheidt de verschillende soorten promoties.
       • Je herkent de verschillende promotietechnieken.
       • Je verwoordt de voor het promotieplan relevante doelstellingen en bakent de beoogde doelgroep af.
       • Je hanteert een aantal kostenbegrippen.
       • Je weet welke informatie een strategische briefing moet bevatten.
       • Je houdt rekening met de wettelijke beperkingen die gelden bij promoties.
       • Je ontwerpt een eenvoudige promotiecampagne op basis van nauwkeurig geformuleerde doelstellingen en een afgebakende doelgroep .
       • Je detecteert de verschillende aspecten van winkelpresentatie, zowel extern als intern.

       VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
       Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
       'Om in te kunnen schrijven vr dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Communicatiemanagement; Economie en marketing; en moet je minstens 40 stpnt verworven hebben uit het voltijds modelpakket deel 1- CM. Studenten VP zijn geslaagd vr Economie en marketing'
       'Om in te kunnen schrijven vr dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Communicatiemanagement; Economie en marketing; en moet je minstens 40 stpnt verworven hebben uit het voltijds modelpakket deel 1- CM.'


       Andere begincompetenties
       Geen.
       LEERINHOUDEN

       Deel 1. Sales promotion

       • Promoties als marketingcommunicatie-instrument
       • Doelgroepen en doelstellingen
       • Promotiestrategieën en -technieken
       • Promotieconcept en distributieselectie
       • Budget
       • Promotie-onderzoek
       • Sales Promotion briefing
       • Wettelijke beperkingen

       Deel 2: Winkelcommunicatie

       • Definitie en belang
       • Bedrijfsconcept
       • Externe en interne winkelpresentatie

       STUDIEMATERIAAL
      • Syllabus
      • Naslagwerk: De Pelsmacker, Geuens en Van Den Bergh. Marketingcommunicatie. Amsterdam: Pearson Education Benelux. Hoofdstukken 12 (Verkooppromoties)  en 14 (Winkelcommunicatie). 

        


      • WERKVORMEN
       Soort werkvorm    
       hoor- en werkcolleges:

        50

       %
       practicum en oefeningen:

         0

       %

       vormen van groepsleren:

         50

       %
       Verdere toelichting:
       Hoorcolleges en vormen van groepsleren: de studenten werken in kleine groepjes aan een opdracht onder begeleiding van de lector

       EVALUATIE

       Eerste examenperiode
       CategorieWeging van categorieën
       permanente evaluatie40%
       schriftelijk examen60%

       • Schriftelijk examen: kennis- en inzichtsvragen: 12 pt
       • Groepsopdracht: 8 pt.
        Wie driemaal afwezig is bij de procesbegeleiding krijgt een 0 voor het deelexamen.
       • Voor een taak/werkstuk dat niet, of te laat wordt afgegeven, krijgt de student een 0 op het deelexamen. De scores van de deelexamens worden mathematisch opgeteld. 
       • Als men uitspraken letterlijk overneemt van een ander, en daarbij niet aantoont dat het om een citaat gaat, pleegt men een vorm van intellectuele diefstal die plagiaat heet. Bij elke vaststelling wordt plagiaat bestraft. (We volgen daarbij een procedure die beschreven staat in de artikels 94 tot en met 97 van het OER.)

       tijd voor examinering
       uren

       2 

       Tweede examenperiode
       CategorieWeging van categorieën
       permanente evaluatie40%
       schriftelijk examen60%

       • Schriftelijk examen: kennis- en inzichtsvragen: 12 pt
       • De punten van het deelexamen waarvoor je tijdens de eerste examenperiode een voldoende behaalde, worden overgedragen naar de tweede examenperiode. Groepswerk is tijdens de vakantieperiode onmogelijk; daarom zal het voor de 2de examenperiode vervangen worden door een individuele opdracht (8 pt).
       • Voor een taak/werkstuk dat niet, of te laat wordt afgegeven, krijgt de student een 0 op het deelexamen. De scores van de deelexamens worden mathematisch opgeteld. 
       • Als men uitspraken letterlijk overneemt van een ander, en daarbij niet aantoont dat het om een citaat gaat, pleegt men een vorm van intellectuele diefstal die plagiaat heet. Bij elke vaststelling wordt plagiaat bestraft. (We volgen daarbij een procedure die beschreven staat in de artikels 94 tot en met 97 van het OER.)
        
       Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 10/10/2012
       Voltijds modelpakket 2 - Public relations en voorlichting - Productiebegeleiding
         
       O.O. heeft componenten:Neen
       Afstudeerrichting//Leertraject:Public relations en voorlichting
       Code:2140500019
       Academiejaar:2012-2013
       Type:keuze,
       Niveau:uitdiepend
       Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 2 of 3 - Volledig academiejaar
       Contacturen:0
       Aantal studiepunten:3
       Totaal studietijd:78
       Examencontract:niet mogelijk
       Deliberatie:mogelijk
       Vrijstelling:mogelijk
       Onderwijstaal:
       Lector(en)Mark van Varik

        

       KORTE OMSCHRIJVING

       Een communicatieverantwoordelijke staat vaak in voor het begeleiden en het coördineren van drukwerkproducties. Dit vak biedt je hiervoor de gespecialiseerde kennis en bereidt je voor op de omgang met grafische bedrijven. Het keuzevak leert je eveneens wat er allemaal komt kijken bij het maken van een reclamespot voor radio en tv, en een bedrijfsfilm.


       COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
        Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

       Algemene competenties

       • CM30 #zelfstandigheid
       • CM31 #Innovativiteit en creativiteit
       • CM34 #Evalueren
       • CM37 #Deadlinegericht werken
       Algemene beroepsgerichte competenties
        Beroepsspecifieke competenties
        • CM56 #Aansturen
        • CM57 #Budgetopvolging en administratie

        SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN

        Drukwerkproductie:

        • Je kiest het juiste type grafisch bedrijf voor elke specifieke opdracht.
        • Je volgt een drukwerkproductie op van aanvraag tot aflevering.
        • Je weet uit welke onderdelen het productieproces bestaat en kunt hier alternatieven voor aanreiken.
        • Je analyseert en evalueert op kritische wijze verschillende productietechnieken.
        • Je past het vakjargon toe.
        AV-productie:
        • Je kan het productieproces overzien en aansturen waar nodig.
        • Je kent alle benodigde tussenstappen en weet welke partijen hierbij betrokken zijn.
        • Je hebt een globale kennis van de gebruikte technieken en apparatuur.
        • Je past het vakjargon toe.

        VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
        Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
        Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Media; Exploreer de media; en moet je minstens 40 stpnt verworven hebben uit het voltijds modelpakket deel 1 - Communicatiemanagement.

        Andere begincompetenties

        Drukwerkproductie:

        • De inhoud van de lessen Lay-out / Grafisch Ontwerp en Drukwerktechnieken (Beeldtaal).
        • De terminologie hieromtrent.

         AV-productie:

        • De  inhoud van de lessen Scenario (script, draaiboek, etc.), Filmproductie en Filmtechnieken (Multimedia).
        • De terminologie hieromtrent. 

        LEERINHOUDEN

        Drukwerkproductie:

        • De verschillende druktechnieken.
        • De keuze van een drukker.
        • Prepresshandelingen (offertes aanvragen, papierkeuze, font- en beelddatabanken, bestandsaanmaak, 'Goed Voor Druk' geven, drukproeven, algemene aandachtspunten).
        • Presshandelingen (het drukproces, proces- en spotcolors, vellen en rotatieoffset, cold- en headset, algemene aandachtspunten).
        • Postpresshandelingen (schoonsnijden, vouwen, brocheren, verschillende veredelingen, algemene aandachtspunten).

        AV-productie:

        • gastlectoren geven vanuit hun specialisatie inzichten in wat belangrijk is bij een audiovisuele productie.

        STUDIEMATERIAAL
        • Cursus voor het drukwerkgedeelte.
        • Aantekeningen bij de gegeven (gast)lessen.
        • Handouts met (verwijzingen naar) de examenstof.

         


        WERKVORMEN
        Soort werkvorm    
        hoor- en werkcolleges:

         70

        %
        practicum en oefeningen:

          30

        %

        vormen van groepsleren:

          0

        %
        Verdere toelichting:
        • Hoorcolleges
        • Gastlessen
        • Bedrijfsbezoeken

        EVALUATIE

        Eerste examenperiode
        CategorieWeging van categorieën
        schriftelijk examen100%

        • Drukwerk (15pt):
         • 5pt. drukwerkanalyse
         • 10pt. schriftelijk examen
        • AV-Media (5pt): schriftelijk examen
        • Aanwezigheid tijdens de bedrijfsbezoeken en gastcolleges is verplicht. Enkel wanneer een bedrijfsbezoek samenvalt met andere verplichtingen binnen de opleiding, kan na afspraak met de betrokken lector een vrijstelling toegekend worden.

        tijd voor examinering
        uren

        2 

        Tweede examenperiode
        CategorieWeging van categorieën
        schriftelijk examen100%

        • Drukwerk (15pt): schriftelijk examen
        • AV-Media (5pt): schriftelijk examen

         

         
        Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 10/10/2012
        Voltijds modelpakket 2 - Public relations en voorlichting - Fotografie
          
        O.O. heeft componenten:Neen
        Afstudeerrichting//Leertraject:Public relations en voorlichting
        Code:2140500020
        Academiejaar:2012-2013
        Type:keuze,
        Niveau:uitdiepend
        Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 2 of 3 - Volledig academiejaar
        Contacturen:0
        Aantal studiepunten:3
        Totaal studietijd:78
        Examencontract:niet mogelijk
        Deliberatie:mogelijk
        Vrijstelling:mogelijk
        Onderwijstaal:
        Lector(en)Sandra Mermans

         

        KORTE OMSCHRIJVING
        Fotografie is een creatief vak waarin je niet enkel beelden maakt maar ook een visie over beelden ontwikkelt.  Je werkt in dit vak aan zowel toegepaste als aan vrije opdrachten waarvoor je gebruik maakt van een digitale reflexcamera. Je trekt erop uit om bepaalde onderwerpen via een fotoreeks in beeld te brengen. Je maakt ook foto's in de fotostudio en leert er werken met studiospots. Via constante feedback op je eigen werk en op bestaande foto's verwerf je verdere kennis en inzicht in verschillende fotografievormen (portret, reportage, stilleven), in belichting en ontwikkel je verder je gevoel voor de compositie en de esthetiek van het beeld. Je gaat ook dieper in op werking van een digitale reflexcamera en je gebruikt Photoshop om je foto's professioneel af te werken. Gastsprekers en een studiobezoek aan een reclamefotograaf leren je hoe foto's voor bepaalde campagnes en publicaties tot stand komen.

        COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
         Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

        Algemene competenties

        • CM30 #zelfstandigheid
        • CM31 #Innovativiteit en creativiteit
        • CM34 #Evalueren
        • CM37 #Deadlinegericht werken
        Algemene beroepsgerichte competenties
         Beroepsspecifieke competenties
         • CM54 #Fotografie, lay-out en grafische vormgeving

         SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
         • je gebruikt de juiste vakterminologie
         • je beheerst de techniek van de digitale reflexcamera en kan vlot een aantal manuele instellingen uitvoeren   
         • je herkent licht en je weet hoe ermee om te gaan op cameratechnisch vlak.
         • je manipuleert het licht in studio en op locatie 
         • je bent op de hoogte van de vormvereisten van het medium en past ze toe 
         • je kan verslag uitbrengen over een bepaald onderwerp a.d.h.v. van foto's
         • je kan eigen en bestaande foto's analyseren en selecteren op basis van ethiek, esthetiek en techniek
         • je kan je beelden professioneel op punt stellen via Photoshop 

          


         VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
         Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
         'Om in te kunnen schrijven vr dit oo moet je geslaagd zijn vr: Media; Exploreer de media; moet je min 40 stpnt verworven hebben uit het volt mdlp 1 CM; en moet je ook inschr vr: WS1 Creatief Ontwerp. Studenten VP volgen samen met WS1 Creatief ontwerp'
         'Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Media; Exploreer de media; moet je minstens 40 stpnt verworven hebben uit het voltijds modelpakket deel 1 - CM; en moet je je ook inschrijven voor: WS1 Creatief Ontwerp.'


         Andere begincompetenties
         Geen
         LEERINHOUDEN

          

         toepassing van de specifieke doelstellingen op verschillende vormen in de fotografie:

         portret, reportage, studiostilleven

         De foto's stuur je digitaal bij via Photoshop.


         STUDIEMATERIAAL

         Verplichte literatuur

         • Presentatie 'Techniek van de fotografie'
         • 'Oefenbundel Photoshop'

         Aanbevolen literatuur

         • 'Inleiding Fotografie' John Ingledew
         • 'Digitale fotografie en Beeldbewerking', Frans Barten, Focus Publishing
         • 'Het Photoshop CS boek voor digitale fotografen' Scott Kelby, New Riders

         WERKVORMEN
         Soort werkvorm    
         hoor- en werkcolleges:

          50

         %
         practicum en oefeningen:

           50

         %

         vormen van groepsleren:

           0

         %
         Verdere toelichting:

         EVALUATIE

         Eerste examenperiode
         CategorieWeging van categorieën
         permanente evaluatie100%

         • Tijdens elke les krijg je feedback op je opdrachten. Aanwezigheid is verplicht tijdens elke les. Wie drie maal afwezig is tijdens de procesbegeleiding krijgt een nul voor het gehele opleidingsonderdeel. Medische attesten gelden niet als verzachtende omstandigheid. Procesbewaking tijdens de vakantie is onmogelijk.
         • Productevaluatie via 7 individuele foto-opdrachten
         • De opdrachten worden zelf, eigenhandig én individueel gemaakt.  Elke vaststelling van plagiaat wordt bestraft (We volgen daarbij een procedure die beschreven staat in de artikels 94 tot en met 97 van het OER). 
         • Taken worden op tijd afgegeven en zijn volledig. Voor een taak/werkstuk dat niet, te laat, of slechts gedeeltelijk wordt afgegeven, krijgt de student een nul op deze opdracht. De scores van de foto-opdrachten worden mathematisch opgeteld.

         tijd voor examinering
         uren

          

         Tweede examenperiode
         CategorieWeging van categorieën
         permanente evaluatie100%

         Bij een onvoldoende voor dit opleidingsonderdeel hermaak je alle fotografie opdrachten met uitzondering van de opdrachten Portret 1 en Technische Oefeningen, tenzij  je deze opdrachten niet hebt gemaakt tijdens het academiejaar.
          
         Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 10/10/2012
         Voltijds modelpakket 2 - Public relations en voorlichting - Camera en montage
           
         O.O. heeft componenten:Neen
         Afstudeerrichting//Leertraject:Public relations en voorlichting
         Code:2140500021
         Academiejaar:2012-2013
         Type:keuze,
         Niveau:uitdiepend
         Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 2 of 3 - Volledig academiejaar
         Contacturen:0
         Aantal studiepunten:3
         Totaal studietijd:78
         Examencontract:niet mogelijk
         Deliberatie:mogelijk
         Vrijstelling:mogelijk
         Onderwijstaal:
         Lector(en)Sandra Mermans

          

         KORTE OMSCHRIJVING
         Tijdens dit vak leer je monteren met Avid, een professioneel montageprogramma. Je werkt er met professionele videocamera's aan een eigen of groepsproject. Je verwerft verder inzicht in de techniek van de videocamera, in beeldtaal, in licht en in montagetechnieken en -vormen. Een professioneel cameraman en monteur komen spreken over hun ervaringen en geven je extra tips.

         COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
          Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

         Algemene competenties

         • CM30 #zelfstandigheid
         • CM31 #Innovativiteit en creativiteit
         • CM34 #Evalueren
         • CM37 #Deadlinegericht werken
         Algemene beroepsgerichte competenties
          Beroepsspecifieke competenties
          • CM55 #Audiovisuele productie en multimedia

          SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
          • je gebruikt de juiste vakterminologie
          • je past professionele cameratechnieken toe
          • je herkent licht en je weet hoe ermee om te gaan op cameratechnisch vlak.
          • je manipuleert het licht in de studio en op locatie  
          • je bent op de hoogte van de vormvereisten van het medium en past ze toe 
          • je hebt oog voor de techniek en esthetiek van het beeld en de beeldmontage
          • je  kan verschillende montagevormen onderscheiden en toepassen

          VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
          Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
          'Om in te kunnen schrijven vr dit oo moet je geslaagd zijn vr: Media; Exploreer de media; moet je min 40 stpnt verworven hebben uit het volt mdlp 1 CM; en moet je ook inschr vr: WS1 Creatief Ontwerp. Studenten VP volgen samen met WS1 Creatief ontwerp'
          'Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Media; Exploreer de media; moet je minstens 40 stpnt verworven hebben uit het voltijds modelpakket deel 1 - CM; en moet je je ook inschrijven voor: WS1 Creatief Ontwerp.'


          Andere begincompetenties
          Geen
          LEERINHOUDEN
          De toepassing van opname- en montagetechnieken om te komen tot een beeldverhaal waarbij je een vooropgestelde vorm, boodschap en doelgroep voor ogen houdt. Je houdt daarbij ook rekening met de esthetiek en de compositie van beelden en kiest voor een gepaste ritmische opeenvolging van je beelden binnen de montage van je video-productie.
          STUDIEMATERIAAL

          Verplichte literatuur

          • cursus 'Avid'
          • handleiding 'Panasonic AG-HMC81EJ'

          WERKVORMEN
          Soort werkvorm    
          hoor- en werkcolleges:

           50

          %
          practicum en oefeningen:

            50

          %

          vormen van groepsleren:

            0

          %
          Verdere toelichting:

          EVALUATIE

          Eerste examenperiode
          CategorieWeging van categorieën
          mondeling examen50%
          permanente evaluatie50%

          • Feedback op je video-producten tijdens de les. Aanwezigheid is verplicht tijdens elke les. Wie drie maal afwezig is tijdens de procesbegeleiding krijgt een nul voor het gehele opleidingsonderdeel. Medische attesten gelden niet als verzachtende omstandigheid. Procesbewaking tijdens de vakantie is onmogelijk.  
          • Praktisch examen Avid (50%) en evaluatie videoproduct (50%)
          • De video-opdrachten worden volgens een gelijkwaardige taakverdelig door de leden van de groep gemaakt.  Elke vaststelling van plagiaat wordt bestraft. (We volgen daarbij een procedure die beschreven staat in de artikels 94 tot en met 97 van het OER) 
          • Taken worden op tijd afgegeven en zijn volledig. Voor een taak/werkstuk dat niet, te laat, of slechts gedeeltelijk wordt afgegeven, krijgt de student een nul op het deelexamen.

          tijd voor examinering
          uren

          0.5 

          Tweede examenperiode
          CategorieWeging van categorieën
          mondeling examen50%
          permanente evaluatie50%

          Behaal je een onvoldoende voor dit vak dan leg je het onderdeel opnieuw af waarvoor je niet geslaagd bent d.w.z.:

          • ben je niet geslaagd voor het examen Avid, krijg je in tweede zit opnieuw een praktisch examen Avid.
          • ben je niet geslaagd voor je video-product of heb je onvoldoende meegewerkt aan de video-producten dan maak je (in overleg met de lector) een eigen video-product in tweede zit.
          • maak je de combinatie van bovenstaande mogelijkheden.
           
          Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 25/02/2013
          Voltijds modelpakket 2 - Public relations en voorlichting - Webdesign
            
          O.O. heeft componenten:Neen
          Afstudeerrichting//Leertraject:Public relations en voorlichting
          Code:2140500022
          Academiejaar:2012-2013
          Type:keuze,
          Niveau:uitdiepend
          Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 2 of 3 - Volledig academiejaar
          Contacturen:0
          Aantal studiepunten:3
          Totaal studietijd:78
          Examencontract:niet mogelijk
          Deliberatie:mogelijk
          Vrijstelling:mogelijk
          Onderwijstaal:
          Lector(en)Koen Vlecken

           

          KORTE OMSCHRIJVING
          Als eindopdracht maak je een website voor een échte klant - een site die up-to-standards is op het vlak van  design, techniek, en usability. In de les oefenen we Photoshop, Dreamweaver, HTML en CSS. Na de lessen mag je jezelf dan ook webdesigner noemen.

          COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
           Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

          Algemene competenties

          • CM30 #zelfstandigheid
          • CM31 #Innovativiteit en creativiteit
          • CM34 #Evalueren
          • CM37 #Deadlinegericht werken
          Algemene beroepsgerichte competenties
           Beroepsspecifieke competenties
           • CM55 #Audiovisuele productie en multimedia

           SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
           • Je kan een eenvoudige statische website ontwerpen, uitvoeren en beheren. En dit m.b.v. de programma's Dreamweaver en Photoshop.
           • Je hebt een praktische kennis van CSS (Cascading Style Sheets).
           • Je kan een behoefte analyse maken voor een nieuwe of reeds bestaande website, en kan die behoefte analyse omzetten naar een goede site structuur met bijhorende navigatie.
           • Je kan uitgebreide kennis van usability (gebruiksgemak) toepassen.
           • Je hebt een basisinzicht in goed design.
           • Je kan een webproject sturen en begeleiden.

           VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
           Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
           'Om in te kunnen schrijven vr dit oo moet je geslaagd zijn vr: Media; Exploreer de media; moet je min 40 stpnt verworven hebben uit het volt mdlp 1 CM; en moet je ook inschr vr: WS1 Creatief Ontwerp. Studenten VP volgen samen met WS1 Creatief ontwerp'
           'Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Media; Exploreer de media; moet je minstens 40 stpnt verworven hebben uit het voltijds modelpakket deel 1 - CM; en moet je je ook inschrijven voor: WS1 Creatief Ontwerp.'


           Andere begincompetenties

           LEERINHOUDEN
          • Dreamweaver
          • HTML
          • CSS
          • Usability: gebruiksgemak en navigatie.
          • Schrijven voor het web.
          • Photoshop: afbeeldingen webklaar maken.

          • STUDIEMATERIAAL

           Oefeningen in de les.


           WERKVORMEN
           Soort werkvorm    
           hoor- en werkcolleges:

            75

           %
           practicum en oefeningen:

             25

           %

           vormen van groepsleren:

             0

           %
           Verdere toelichting:
           Workshop

           EVALUATIE

           Eerste examenperiode
           CategorieWeging van categorieën
           permanente evaluatie100%

           • Productevaluatie: eindproject : je zoekt een firma, winkel of vereniging die nog geen website, of een slechte website heeft. Je maakt een nieuwe site die beantwoordt aan de eisen van de klant, én up-to-standards is op vlak van techniek, design, en gebruiksgemak. Je plaatst de site tijdelijk on-line onder jouw domeinnaam. Op het eind van het semester presenteer je je site in de klas, en geeft daarbij uitleg over de workflow, site architecture, het gebruiksgemak, de opmerkingen van de klant, etc.
           • Aanwezigheid tijdens de les is verplicht. Vanaf de derde afwezigheid krijg je een nul voor de eerste zittijd.
           • Je maakt je website zelf, eigenhandig en individueel. Een site voorleggen waarvan ik vermoed dat je die niet zelf hebt gemaakt, leidt tot een mondeling examen met vragen die aangepast zijn aan de website in kwestie.
           • Indien je de opdracht niet, te laat, of slechts gedeeltelijk maakt, behaal je een nul.

           tijd voor examinering
           uren

           2 

           Tweede examenperiode
           CategorieWeging van categorieën
           mondeling examen100%

           • In tweede zit maak je op voorhand een volledig nieuwe website. Ten laatste daags voor het herexamen mail je de url naar je lector. Op een mondeling examen krijg je de opdracht enkele dingen aan die site aan te passen en die aanpassingen ook online te zetten. Er staan geen aparte punten op de website enerzijds en het examen anderzijds. Als je een goede website hebt, maar je kan de gevraagde aanpassingen niet uitvoeren, of niet online plaatsen, ben je niet geslaagd. De gevraagde aanpassingen zijn op basis van de website in kwestie. Er zijn dus géén vragen uit een bundeltje te trekken.
           • Je maakt je website zelf, eigenhandig en individueel.
           • Indien je de opdracht niet, te laat, of slechts gedeeltelijk maakt, behaal je een nul.
            
           Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 25/02/2013
           Voltijds modelpakket 2 - Public relations en voorlichting - DTP
             
           O.O. heeft componenten:Neen
           Afstudeerrichting//Leertraject:Public relations en voorlichting
           Code:2140500023
           Academiejaar:2012-2013
           Type:keuze,
           Niveau:uitdiepend
           Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 2 of 3 - Volledig academiejaar
           Contacturen:0
           Aantal studiepunten:3
           Totaal studietijd:78
           Examencontract:niet mogelijk
           Deliberatie:mogelijk
           Vrijstelling:mogelijk
           Onderwijstaal:
           Lector(en)Mark van Varik
           Imelda Van Praet

            

           KORTE OMSCHRIJVING
           Voor studenten die creatief onderlegd zijn op grafisch gebied en zich hierop willen toeleggen: in dit keuzevak leer je hoe een grafisch product te bedenken, te ontwerpen en de productie ervan te begeleiden.

           COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
            Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

           Algemene competenties

           • CM30 #zelfstandigheid
           • CM31 #Innovativiteit en creativiteit
           • CM34 #Evalueren
           • CM37 #Deadlinegericht werken
           Algemene beroepsgerichte competenties
            Beroepsspecifieke competenties
            • CM54 #Fotografie, lay-out en grafische vormgeving

            SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
            • Je illustreert en ontwerpt zelfstandig met het programma Illustrator.
            • Je ontwerpt zelfstandig met het programma InDesign.

            VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
            Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
            'Om in te kunnen schrijven vr dit oo moet je geslaagd zijn vr: Media; Exploreer de media; moet je min 40 stpnt verworven hebben uit het volt mdlp 1 CM; en moet je ook inschr vr: WS1 Creatief Ontwerp. Studenten VP volgen samen met WS1 Creatief ontwerp'
            'Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Media; Exploreer de media; moet je minstens 40 stpnt verworven hebben uit het voltijds modelpakket deel 1 - CM; en moet je je ook inschrijven voor: WS1 Creatief Ontwerp.'


            Andere begincompetenties

            Geen


            LEERINHOUDEN
            Adobe Illustrator
            • Tekenen met paden en basisvormen
            • Kleuren toekennen en stalen aanmaken
            • Paden vervormen, samenvoegen en afzonderen (vormcontrole)
            • Laagfuncties
            • Exportfuncties

            Adobe InDesign
            • Document aanmaken en aanpassen
            • Tekst plaatsen en koppelen
            • Tekst opmaken
            • Kleuren toekennen en stalen aanmaken
            • (Kolom-)stramienen en (basislijn-)rasters toepassen
            • Beelden plaatsen en verschalen
            • Laagfuncties
            • Exportfuncties

            STUDIEMATERIAAL

            Software Adobe Illustrator en Adobe Indesign

            Naslagwerken bib

            Adobe - Help online

            Online tutorials (YouTube)


            WERKVORMEN
            Soort werkvorm    
            hoor- en werkcolleges:

             0

            %
            practicum en oefeningen:

              50

            %

            vormen van groepsleren:

              50

            %
            Verdere toelichting:

            EVALUATIE

            Eerste examenperiode
            CategorieWeging van categorieën
            permanente evaluatie100%

            Procesevaluatie 50%

            Productevaluatie 50%

            Aanwezigheid is verplicht tijdens de lessen.

            Bij de productevaluatie wordt rekening gehouden met het proces.


            tijd voor examinering
            uren

            2 

            Tweede examenperiode
            CategorieWeging van categorieën
            permanente evaluatie50%
            schriftelijk examen50%

            Product / opdracht 50%

            Examen / test 50%

             
            Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 25/02/2013
            Voltijds modelpakket 2 - Public relations en voorlichting - Spaans 1
              
            O.O. heeft componenten:Neen
            Afstudeerrichting//Leertraject:Public relations en voorlichting
            Code:2140500024
            Academiejaar:2012-2013
            Type:keuze,
            Niveau:inleidend
            Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 2 - Volledig academiejaar
            Contacturen:0
            Aantal studiepunten:3
            Totaal studietijd:78
            Examencontract:niet mogelijk
            Deliberatie:mogelijk
            Vrijstelling:mogelijk
            Onderwijstaal:
            Lector(en)Yannick Van Gool
            Els Vanhout

             

            KORTE OMSCHRIJVING

            Je oefent de basisgrammatica en -woordenschat stapsgewijs in. Je bereikt reeds een bevredigend niveau in het begrijpen en opstellen van eenvoudige teksten. Op het einde van Spaans 1 kan je reeds een Spaans gesprekje voeren.


             


            COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
             Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

            Algemene competenties

            • CM24 #Zelfreflectie
            • CM25 #Leerbereidheid
            • CM27 #Assertiviteit
            Algemene beroepsgerichte competenties
            • CM42 #anderstalige informatie zoeken
            • CM45 #Mondelinge taalvaardigheid in vreemde talen
            Beroepsspecifieke competenties
            • CM53 #Anderstalige tekstproductie

            SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
            • je bereikt niveau A1 van het Europees Referentiekader (lees-, luister-, spreek- en schrijfvaardigheid ).
            • je beheerst de basigrammatica en de basiswoordenschat (schriftelijk en mondeling).
            • je begrijpt korte teksten en audiofragmenten.
            • je kan een eenvoudig gesprek voeren in het Spaans.
            • je bent in staat te reageren in de meest courante en praktische situaties.

            VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
            Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
            geen

            Andere begincompetenties
            Geen
            LEERINHOUDEN
            • Basisgrammatica en basiswoordenschat.
            • Je leert communiceren in bepaalde situaties (o.a. zichzelf of iemand voorstellen / iemand beschrijven / informatie vragen en/of geven, plaatsen situeren / bestellen in een restaurant ...)
            • informele mail 

            STUDIEMATERIAAL

            handboek: Espanol en Marcha (A1+A2)

            Gramática básica del estudiante de español

            CD audio idem

            Woordenboek


            WERKVORMEN
            Soort werkvorm    
            hoor- en werkcolleges:

             50

            %
            practicum en oefeningen:

              50

            %

            vormen van groepsleren:

              0

            %
            Verdere toelichting:

            Consolidatieoefeningen op de nieuw geleerde grammatica worden telkens thuis gemaakt.

            Alleen de oefeningen uit Español en Marcha worden klassikaal verbeterd vermits het boek de gramática básica del estudiante de español  oplossingen aanbiedt


            EVALUATIE

            Eerste examenperiode
            CategorieWeging van categorieën
            mondeling examen20%
            permanente evaluatie10%
            schriftelijk examen70%

            Januari - examen (schriftelijk) 6/20

            Examen juni       schriftelijk 8/20 (multiple choice + vertaling + invuloefeninf + uitleg over grammaticale, semantische of culturele onderwerpen.)

                                    mondeling 4/20 (lezen, dialoog per 2 of een gesprek over een thema uit de 10 hoofdstukken of optiegericht artikel voorbrengen)

            Tests in het jaar 2/20


            tijd voor examinering
            uren

            5 

            Tweede examenperiode
            CategorieWeging van categorieën
            mondeling examen30%
            schriftelijk examen70%

            Schriftelijk 14p

            Mondeling 6p

            Idem inhoud supra

             
            Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 14/11/2012
            Voltijds modelpakket 2 - Public relations en voorlichting - Duits 1
              
            O.O. heeft componenten:Neen
            Afstudeerrichting//Leertraject:Public relations en voorlichting
            Code:2140500025
            Academiejaar:2012-2013
            Type:keuze,
            Niveau:inleidend
            Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 2 - Volledig academiejaar
            Contacturen:0
            Aantal studiepunten:3
            Totaal studietijd:78
            Examencontract:niet mogelijk
            Deliberatie:mogelijk
            Vrijstelling:mogelijk
            Onderwijstaal:
            Lector(en)Vera Mols

             

            KORTE OMSCHRIJVING

            Je oefent de basisgrammatica en -woordenschat stapsgewijs in. Als voorkennis ken je de basisregels van zinsontleding in het Nederlands (onderwerp, lijdend en meewerkend voorwerp,...) Je bent contact,- spreek,- een luisterbereid.Op het einde van Niveau Duits 1 kan je een eenvoudig dagdagelijks en zakelijk gesprek voeren in het Duits. Je kan een eenvoudig telefoongesprek voeren en een e-mail schrijven. Je kan met behulp van woordenboek en grammaticawijzer schriftelijk een eenvoudige steloefening maken en kort je mening formuleren over een thema. Je kan dagdagelijkse en zakelijke conversaties en teksten door 'native speakers' begrijpen, kort mondeling samenvatten en je mening verwoorden.

            Je behaalt met andere woorden voor spreken en schrijven het eindniveau A2 van het Europees Referentiekader voor Talen. Voor lezen en luisteren haal je het eindniveau B1.


            COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
             Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

            Algemene competenties

            • CM24 #Zelfreflectie
            • CM25 #Leerbereidheid
            • CM27 #Assertiviteit
            Algemene beroepsgerichte competenties
            • CM42 #anderstalige informatie zoeken
            • CM45 #Mondelinge taalvaardigheid in vreemde talen
            Beroepsspecifieke competenties
            • CM53 #Anderstalige tekstproductie

            SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
            • Je neemt deel aan een eenvoudig gesprek over het dagelijkese leven en over actuele thema's.
            • Je voert een eenvoudig telefoongesprek.
            • Je maakt eenvoudige presentaties over actuele onderwerpen.
            • Je schrijft eenvoudige mails.
            • Je verwoordt in eenvoudig Duits de inhoud van Duitstalige actuele artikels die je vergaart via het internet. Je gebruikt een woordenboek en grammaticawijzer.
            • Je geeft schriftelijk in eenvoudige zinnen je mening over eenvoudige, communicatie gerelateerde onderwerpen.
            • Je begrijpt dagdagelijkse en eenvoudige, zakelijke conversaties in standaardtaal Duits over algemene, actuele en eenvoudige communicatie gerelateerde onderwerpen.
            • Aan de hand van een woordenboek begrijp je de boodschap (pen) van eenvoudige teksten over alledaagse, actuele en communicatie gerelateerde onderwerpen.

            VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
            Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
            geen

            Andere begincompetenties

            LEERINHOUDEN
            • algemene woordenschat en woordenschat relevant voor de communicatiesector
            • basisgrammatica en oefeningen
            • teksten en spreekoefeningen (kennismaken, afscheid nemen, vertellen dagverloop, ken je Duitsland?, gasten ontvangen, in een restaurant bestellen,op café,....)
            • eenvoudig telefoongesprek
            • eenvoudige e-mail 

             

             


            STUDIEMATERIAAL
            • cursus Duits 1
            • online leermateriaal (waaronder wrts)
            • Duitstalige media
            • woordenboek Nederlands/Duits en Duits/Nederlands

             


            WERKVORMEN
            Soort werkvorm    
            hoor- en werkcolleges:

             30

            %
            practicum en oefeningen:

              50

            %

            vormen van groepsleren:

              20

            %
            Verdere toelichting:
            geen

            EVALUATIE

            Eerste examenperiode
            CategorieWeging van categorieën
            mondeling examen25%
            permanente evaluatie25%
            schriftelijk examen50%

            • schiftelijke examen januari: 15% en schriftelijke examen juni: 35%

            tijd voor examinering
            uren

            4 

            Tweede examenperiode
            CategorieWeging van categorieën
            mondeling examen40%
            schriftelijk examen60%

             
            Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 14/11/2012
            Voltijds modelpakket 2 - Public relations en voorlichting - Nederlands 2
              
            O.O. heeft componenten:Neen
            Afstudeerrichting//Leertraject:Public relations en voorlichting
            Code:2140500026
            Academiejaar:2012-2013
            Type:kern,
            Niveau:uitdiepend
            Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 2 - Volledig academiejaar
            Contacturen:0
            Aantal studiepunten:4
            Totaal studietijd:104
            Examencontract:niet mogelijk
            Deliberatie:mogelijk
            Vrijstelling:mogelijk
            Onderwijstaal:
            Lector(en)Linda Berghmans

             

            KORTE OMSCHRIJVING
            Je werkgever kan honderd procent op jou vertrouwen als het erop aankomt in naam van het bedrijf contacten te leggen: taal en persoonlijkheid vloeien in mekaar. Je spreekt duidelijk, correct, genuanceerd en vlot. Ook in moeilijke of delicate omstandigheden sta je mensen te woord, aan de telefoon maar ook op persconferenties. Ook in brieven en in het personeelsblad valt je pen op door aangenaam, vlekkeloos en hedendaags Nederlands.

            COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
             Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

            Algemene competenties

            • CM25 #Leerbereidheid
            • CM27 #Assertiviteit
            • CM31 #Innovativiteit en creativiteit
            • CM34 #Evalueren
            • CM36 #Denken en redeneren
            • CM37 #Deadlinegericht werken
            • CM38 #Leidinggeven
            • CM40 #360° inlevingsvermogen
            Algemene beroepsgerichte competenties
            • CM43 #Tekstproductie in het Nederlands
            • CM44 #Mondelinge taalvaardigheid in het Nederlands
            • CM46 #Netwerken en contactvaardigheid
            Beroepsspecifieke competenties

             SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
             • Je kan vlot leesbare en goed gestructureerde teksten (bv. persberichten) schrijven.
             • Je kan je in correct Nederlands (uitspraak, woordkeuze, grammatica,...) uitdrukken.
             • Je kan een vlotte informatieve presentatie voor publiek houden in Algemeen Nederlands met gepaste, ondersteunende en creatieve PP. en correcte houding
             • Je kan een verslag schrijven (algemeen-wetenschappelijk en n.a.v. een vergadering)
             • Je kan een synthese schrijven
             • Je kan een interview afnemen en de inhoud ervan verwerken tot een vlot leesbaar artikel.
             • Je kan folderteksten met bijhorende slagzinnen, kopjes,... schrijven.
             • Je kan vlotte webteksten schrijven met bijbehorende streamers, koppen, etc
             • Je kan agumenten onderscheiden, beoordelen en weerleggen.
             • Je kan een overtuigend betoog schrijven.
             • Je kan een logisch opgebouwd betoog houden en je verdedigen tijdens de daaropvolgende discussie.
             • Je kan accurate zakelijke brieven schrijven.
             • Je kan correct gebruikmaken van e-mail.
             • Je kan een correct telefoongesprek voeren.
             • Je kan efficiënt vergaderen

              


             VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
             Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
             Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Nederlands 1; en moet je minstens 20 stpnt verworven hebben uit het voltijds modelpakket 1 - Communicatiemanagement.

             Andere begincompetenties

             Nederlands 1


             LEERINHOUDEN

             In het vak Nederlands leggen we de nadruk op de correcte omgangsvormen en het correcte taalgebruik binnen de professionele communicatievormen die in de bedrijfswereld -met een sterke nadruk op de pr-activiteiten - aan bod komen. We werken met het Nederlands als instrument bij briefwisseling, rapportering en presentaties. Bovendien gebruik je het Nederlands om soepele pr-teksten te schrijven. Daardoor zal je in het tweede jaar zeker met volgende onderdelen te maken krijgen:

             • Schriftelijke en mondelinge taalvaardigheid;
             • Publiekgericht spreken (presentaties);
             • Vergadertechnieken en verslaggeving;
             • Uitgebreide inleiding in wervend schrijven in de vorm van folderteksten, artikels, rapporten, betogen, brieven 
             • Argumentatie en logisch redeneren.
             • Taalgebruik en omgangsvormen in enkele communicatiemiddelen binnen de bedrijfswereld (brief, e-mail, telefoneren, debatten, presentaties).

              


             STUDIEMATERIAAL
             • Syllabus;
             • handboek Nederlands + werkboek : Assistent-Uitgever/Consultant Educatieve Uitgaven

              Academia Press, Eekhout 2 – 9000 Gent


             WERKVORMEN
             Soort werkvorm    
             hoor- en werkcolleges:

              40

             %
             practicum en oefeningen:

               60

             %

             vormen van groepsleren:

               

             %
             Verdere toelichting:

             Concrete toepassingen van dit opleidingsonderdeel maken deel uit van workshop 1, 3 en 4.


             EVALUATIE

             Eerste examenperiode
             CategorieWeging van categorieën
             permanente evaluatie100%

             Permanente evaluatie

             • Presentatie individueel en per twee
             • Synthese van voorgelezen tekst
             • Telefoneren
             • sollicitatiebrief en CV
             • klachten- en afwijsbrief
             • Individueel betoog, mondeling + schriftelijk
             • Permanente evaluatie mondeling
             • taalzorg
             • Als je afwezig bent op een deelexamen georganiseerd buiten de examenreeks, dan mag je dat deelexamen inhalen indien je afwezigheid tijdig gewettigd wordt door een medisch attest. Het originele attest bezorg je aan het studentensecretariaat, de kopie ervan aan de betrokken lector, en dit binnen de vijf werkdagen vanaf de eerste ziektedag. Je maakt zelf een afspraak met de lector omtrent het tijdstip en de wijze waarop je het deelexamen kan inhalen. Indien je binnen de gestelde termijn geen medisch attest voorlegt, ben je ongewettigd afwezig en krijg je geen punten op dat deelexamen.

             tweede examenperiode september

                Je krijg een pakket aan opdrachten zowel schriftelijk als mondeling:

             • tijdens de reeks: sollicitatiebrief + taalzorg + betoog (je mag het betoog individueel maken aan de computer nadat je het schriftelijk examen hebt ingeleverd
             • je houdt een korte presentatie met PowerPoint (pecha kucha) en een mondeling betoog.

              

             • 1 dt-fout = 2pnt/2 dt-fouten =4ptn/3 dt-fouten = 8 ptn...dus: exponentële vermeerdering van aftrekbare punten bij dt-fouten 
            • Als je uitspraken letterlijk overneemt van een ander, en daarbij niet aantoont dat het om een citaat gaat, pleegt je een vorm van intellectuele diefstal die plagiaat heet. In de sector van de communicatie - en ook elders - is plagiaat verboden. Dat geldt ook tijdens de opleiding. Bij elke vaststelling wordt plagiaat bestraft. Dit geldt voor alle opleidingsonderdelen/componenten met taken als deelexamen.

            • tijd voor examinering
             uren

              

             Tweede examenperiode
             CategorieWeging van categorieën
             mondeling examen50%
             schriftelijk examen50%

             • Mondeling en schriftelijk examen
             • Tijdens de inzage van de examens krijg je mee welke opdrachten je opnieuw moet bekijken.
              
             Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 14/11/2012
             Voltijds modelpakket 2 - Public relations en voorlichting - Communicatie en invloed
               
             O.O. heeft componenten:Ja
             O.O. bestaat uit componenten:Communicatiepsychologie
             Communicatiesociologie
             Afstudeerrichting//Leertraject:Public relations en voorlichting
             Code:2140500027
             Academiejaar:2012-2013
             Type:kern,
             Niveau:uitdiepend
             Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 2 - Semester 1
             Contacturen:0
             Aantal studiepunten:4
             Totaal studietijd:104
             Examencontract:mogelijk
             Deliberatie:niet mogelijk
             Vrijstelling:mogelijk
             Onderwijstaal:
             Lector(en)Iris Robijns
             Olaf Spittaels

              


             COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
              Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

             Algemene competenties

              Algemene beroepsgerichte competenties
               Beroepsspecifieke competenties

                SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
                Zie fiches van de componenten

                VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
                Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
                Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn vr: Communicatie, de theorie; Communicatiemngt; Psychologie; Actual. in persp; en moet je minstens 20 stpnt verworven hebben uit het voltijds modelpakket 1 - Communicatiemanagement.

                Andere begincompetenties

                WEGING


                 
                Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 10/10/2012
                Voltijds modelpakket 2 - Public relations en voorlichting - Communicatiepsychologie
                  
                Component behoort tot: Communicatie en invloed
                Afstudeerrichting//Leertraject:Public relations en voorlichting
                Code:2140500027
                Academiejaar:2012-2013
                Lector(en)Iris Robijns
                Olaf Spittaels

                 

                KORTE OMSCHRIJVING

                Binnen deze cursus staat "gedragsverandering" centraal. De volgende kernvragen worden behandeld: Hoe kunnen mensen hun gedrag op elkaar afstemmen om als team succesvol te zijn? Hoe maakt de media gebruik van klassieke leerprocessen om onze attitude te wijzigen? Hoe beïnvloeden media en reclame ons dagdagelijks gedrag? Onder welke omstandigheden zijn wij geneigd om ons gedrag aan te passen onder invloed van anderen?


                COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
                 Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

                Algemene competenties

                • CM24 #Zelfreflectie
                • CM28 #Samenwerkingsgerichtheid
                • CM33 #Organisatiesensitiviteit
                • CM36 #Denken en redeneren
                • CM38 #Leidinggeven
                • CM39 #Projectmatig en methodisch werken
                • CM40 #360° inlevingsvermogen
                Algemene beroepsgerichte competenties
                • CM47 #organiseren
                • CM49 #Maatschappijbewustzijn en actualiteitszin
                Beroepsspecifieke competenties
                • CM56 #Aansturen

                SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
                 • Je bevordert de groepsdynamiek en duidt de verschillende aspecten die het succes van een samenwerking beïnvloeden: disfunctioneel gedrag, teamsamenstelling, groepsrollen, leiderschap, besluitvormingsprocessen, omgang met controverse, onderlinge relaties en interactieprocessen.
                 • Je maakt een projectanalyse en projectplanning en benoemt de kenmerken en problemen binnen de verschillende stadia van groepsontwikkeling.
                 • Je reflecteert over de groepswerking en het groepsproces aan de hand van de reflectiecyclus van Korthagen en formuleert opbouwende kritiek.
                 • Je herkent en duidt de werking van klassieke leertheorieën in media en reclame.
                 • Je schat de mate in waarin boodschappen onthouden worden aan de hand van het informatieverwerkingsmodel van het geheugen.
                 • Je hebt inzicht in het beslissingsproces van de consument en voorspelt van hieruit de mate waarin en wijze waarop de attitude van de consument beïnvloed wordt.
                 • Je begrijpt en verklaart de ontevredenheid van de consument en je reageert hier gepast op. 
                 • Je benoemt de effecten van sociale referentie en sociale communicatie en schat deze in.  
                 • Je verklaart alledaags gedrag aan de hand van het theoretisch kader van de territoriumtheorie.

                VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
                Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
                Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn vr: Communicatie, de theorie; Communicatiemngt; Psychologie; Actual. in persp; en moet je minstens 20 stpnt verworven hebben uit het voltijds modelpakket 1 - Communicatiemanagement.

                Andere begincompetenties

                Geen


                LEERINHOUDEN
                 • Waarom communiceren mensen en waarom maken mensen deel uit van groepen?
                 • Wat bepaalt een succesvol team?
                 • Wat is functioneel en disfunctioneel gedrag?
                 • Wat zijn de belangrijke stappen in projectmanagement?
                 • Uit welke persoonlijkheden bestaat een groep (+ Big5-model + Copingstrategieën) 
                 • Welke rollen kan men binnen een groep opnemen (+ teamrollen volgens Belbin)?
                 • Welke vormen van leiderschap zijn er en hoe worden beslissingen genomen?
                 • Hoe bepalen onderlinge relaties het gedrag in een groep (+ Roos van Leary)?
                 • Hoe staan diverse teamleden in interactie met elkaar (+ Axenroos van Cuvelier)
                 • Hoe correct reflecteren en feedback geven (+ reflectiecyclus van Korthagen)?
                 • Wat zijn de diverse klassieke leertheorieën (conditionering, inzichtelijk leren, modelleren)?
                 • Wat is het informatieverwerkingsmodel van het geheugen?
                 • Wat is consumentengedrag en hoe gebeurt percepte, categorisatie en differentiatie?
                 • Hoe wordt de attitudevorming bij de consument beïnvloed (+ ELM-model)?
                 • Hoe verloopt het beslissingsproces bij aanschaf van goederen of diensten?
                 • Wat bepaalt de tevredenheid van een consument (+ Servqual-model)? 
                 • Wat is sociale beïnvloeding?
                 • Wat stelt de territoriumtheorie?

                STUDIEMATERIAAL
                • Syllabus: Communicatiepsychologie
                • Notities tijdens de les

                WERKVORMEN
                Soort werkvorm    
                hoor- en werkcolleges:

                 100

                %
                practicum en oefeningen:

                  0

                %

                vormen van groepsleren:

                  0

                %
                Verdere toelichting:

                Geen


                EVALUATIE

                Eerste examenperiode
                CategorieWeging van categorieën
                schriftelijk examen100%

                • Schriftelijk examen over de cursus (Casus en toepassingsvragen)
                • De puntenverdeling wordt vermeld op het examenformulier.

                 


                tijd voor examinering
                uren

                2 

                Tweede examenperiode
                CategorieWeging van categorieën
                schriftelijk examen100%

               • Schriftelijk examen over de cursus (Casus en toepassingsvragen)
               • De puntenverdeling wordt vermeld op het examenformulier.
               •  
                Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 10/10/2012
                Voltijds modelpakket 2 - Public relations en voorlichting - Communicatiesociologie
                  
                Component behoort tot: Communicatie en invloed
                Afstudeerrichting//Leertraject:Public relations en voorlichting
                Code:2140500027
                Academiejaar:2012-2013
                Lector(en)Iris Robijns
                Olaf Spittaels

                 

                KORTE OMSCHRIJVING
                Word je asociaal als je te veel tv kijkt? Geloof je alles wat in de krant staat? Klopt het dat massamedia een ongelooflijke invloed op de samenleving hebben? Communicatiesociologie bestudeert de rol van de massamedia en de effecten die ze teweegbrengen. Speciale aandacht gaat hier naar issuemanagement en de publieke opinie.

                COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
                 Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

                Algemene competenties

                • CM25 #Leerbereidheid
                • CM30 #zelfstandigheid
                • CM34 #Evalueren
                • CM36 #Denken en redeneren
                Algemene beroepsgerichte competenties
                • CM41 #Informatie zoeken en beoordelen
                • CM49 #Maatschappijbewustzijn en actualiteitszin
                Beroepsspecifieke competenties

                 SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN

                 Je herkent media-effecten op mens en samenleving.

                 Je kan communicatie-evoluties monitoren en maatschappelijk kaderen.

                 Je volgt de actualiteit aan de hand van verschillende media.

                 Je kent de technieken van issuemanagement

                 Je kan de technieken van persrelaties herkennen in journalistieke producten.

                 Je kan het verschil tussen issuemanagement en crisiscommunicatie aanduiden 


                 VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
                 Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
                 Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn vr: Communicatie, de theorie; Communicatiemngt; Psychologie; Actual. in persp; en moet je minstens 20 stpnt verworven hebben uit het voltijds modelpakket 1 - Communicatiemanagement.

                 Andere begincompetenties

                 LEERINHOUDEN

                 De verschillende elementen van het massacommunicatiemodel van Maletzke zijn het uitgangspunt. De cursus valt uiteen in 5 delen:

                 De zender = massacommunicator: - als gatekeeper

                                                                      - beïnvloedt door de context

                 De massacommunicatieve boodschap : - Hoe belangrijk is Reality-tv als TV-format?

                 Wie is de ontvanger-consument van die boodschappen? Hoe verwerkt de consument deze boodschappen? Hoe kunnen we die ontvanger onderzoeken? Is de ontvanger actief of passief? Hoe kan de boodschap benvloeden om tot een bepaald effect te komen.

                 De Impact van media bestuderen in al haar domeinen, waarbij de relatie Pers, Commercile Communicatie, PR-technieken, en ontvanger specifieke aandacht krijgen.

                 Het nieuwe denken rond massacommuncatie: het allocutie- wordt een conversatiemodel. Waarin de impact van social media groot is.Dit verplicht bedrijven om anders te gaan communiceren waarbij een duidelijk en goed CSR-beleid een must is. Reputatiemanagement houdt rekening met verschillende parameters.

                 Hoe belangrijk is issuemanagement in het bespelen van de  publieke opinie? Wanneer wordt issuemangement, crisiscommunicatie?


                 STUDIEMATERIAAL
                 • Handboek: Kees van Wijk. "De Mediaexplosie: Trends en issues in massamedia". Schoonhoven, Academic Service. 2005. (DEEL3)
                 • Basissyllabus +optiegebonden deel 
                 • Teksten= VERPLICHTE zelfstudie + sommige teksten uitgebreid besproken in de les
                 • Video: getoond tijdens de hoorcolleges
                 • Verplichte  lectuur : Luyendijk J. 'Het zijn net mensen'.Van Halewyck, Leuven,2008.  + Steven Van Belleghem. 'the conversation manager'. Lannoo Campus, Leuven, 2010 
                 • Aan te bevelen lectuur : 'Het maakbare nieuws'.Uitgeverij Balans, Amsterdam,2008. (=antwoord op Luyendijk)  +  Van Den Bulck H. & Tambuyzer S. 'De celebritysupermarkt'.EPO uitgeverij, Antwerpen,2008. 
                 • Nota's nemen

                 WERKVORMEN
                 Soort werkvorm    
                 hoor- en werkcolleges:

                  100

                 %
                 practicum en oefeningen:

                   0

                 %

                 vormen van groepsleren:

                   0

                 %
                 Verdere toelichting:
                 • Interactieve hoorcolleges
                 • Actualiteite volgen

                  

                  


                 EVALUATIE

                 Eerste examenperiode
                 CategorieWeging van categorieën
                 schriftelijk examen100%

                 • Schriftelijk examen op 20 punten dat bestaat uit MOGELIJKE vragen zoals:  
                  • toepassingsvragen
                  • begrippenvragen
                  • verbandsvragen 
                  • theoretische vragen.
                 • De evaluatie gebeurt op basis van de geziene leerstof tijdens de hoorcolleges én materiaal dat de studenten zelf dienen te verwerken.

                 tijd voor examinering
                 uren

                 2 

                 Tweede examenperiode
                 CategorieWeging van categorieën
                 schriftelijk examen100%

                 • Schriftelijk examen op 20 punten dat bestaat uit MOGELIJKE vragen zoals:
                   •  toepassingsvragen
                   •  begrippenvragen
                   •  verbandsvragen
                   •  theoretische vragen.
                 • De evaluatie gebeurt op basis van de geziene leerstof tijdens de hoorcolleges en teksten die de studenten zelf dienen te verwerken.
                  
                 Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 10/10/2012
                 Voltijds modelpakket 2 - Public relations en voorlichting - WS3 Communicatieplan
                   
                 O.O. heeft componenten:Neen
                 Afstudeerrichting//Leertraject:Public relations en voorlichting
                 Code:2140500029
                 Academiejaar:2012-2013
                 Type:kern,
                 Niveau:uitdiepend
                 Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 2 - Semester 2
                 Contacturen:0
                 Aantal studiepunten:5
                 Totaal studietijd:130
                 Examencontract:niet mogelijk
                 Deliberatie:niet mogelijk
                 Vrijstelling:mogelijk
                 Onderwijstaal:
                 Lector(en)Olaf Spittaels
                 Philippe Mairiaux
                 Linda Berghmans
                 Ilse Van Looveren

                  

                 KORTE OMSCHRIJVING

                 Systematisch werken is erg belangrijk in PR. Je geeft je communicatiebeleid weer in een  communicatieplan.  In deze workshop leer je in groep een onderzoek uitvoeren en op basis daarvan een communicatieplan op te stellen. 


                 COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
                  Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

                 Algemene competenties

                 • CM25 #Leerbereidheid
                 • CM26 #Initiatiefzin
                 • CM27 #Assertiviteit
                 • CM28 #Samenwerkingsgerichtheid
                 • CM29 #Flexibiliteit
                 • CM30 #zelfstandigheid
                 • CM31 #Innovativiteit en creativiteit
                 • CM32 #Omgaan met stress
                 • CM33 #Organisatiesensitiviteit
                 • CM34 #Evalueren
                 • CM36 #Denken en redeneren
                 • CM37 #Deadlinegericht werken
                 • CM38 #Leidinggeven
                 • CM39 #Projectmatig en methodisch werken
                 • CM40 #360° inlevingsvermogen
                 Algemene beroepsgerichte competenties
                 • CM41 #Informatie zoeken en beoordelen
                 • CM43 #Tekstproductie in het Nederlands
                 • CM44 #Mondelinge taalvaardigheid in het Nederlands
                 • CM46 #Netwerken en contactvaardigheid
                 • CM47 #organiseren
                 Beroepsspecifieke competenties
                 • CM51 #Onderzoeken
                 • CM52 #Communicatie plannen
                 • CM56 #Aansturen
                 • CM57 #Budgetopvolging en administratie

                 SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
                • Je kan een onderzoek uitvoeren aan de hand van een enquête.
                • Je kan informatie verwerken met behulp van SPSS en Excel 
                • Je hebt het inzicht om de gevonden resultaten te interpreteren en in een juiste context te plaatsen.
                • Je schrijft de onderzoeksresultaten in krachtige conclusies neer.
                • Je gaat kritisch om met allerhande bronnen. 
                • Je kan op een beleefde maar vastberaden manier interne informatie bekomen.
                • Je kan wetenschappelijk verantwoord rapporteren, schriftelijk en mondeling 
                • Je bent in staat om een vooronderzoek te doen aan de hand van een interview
                • Je maakt op basis van onderzoeksresultaten een goede probleemanalyse
                • Je formuleert SMART doelstellingen, je segmenteert doelgroepen
                • Je formuleert een doelgroepgerichte boodschap
                • Je bedenkt een originele strategie
                • Je kan een mediamix, budget en planning opstellen
                • Je bent een teamplayer
                • Je presenteert op een persuasieve manier voor een opdrachtgever

                • VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
                 Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
                 'Om in te kunnen schr. vr dit o.o. mt je gesl. zn vr: Res. & ICT; Comm.mngt; Psych.; Expl. comm. werkv; moet je mnst 40 stpnt verw. hebben uit het volt. mp dl 1 - CM; gevolgd hebben; inschr. voor: Comm. ondz; Comm. & invloed; PR en rep. mgmt.'
                 'Om in te schr. vr dit oo mt je gesl. zn vr: Res.&ICT; Comm.mngt; Psych.; Expl. comm. werkv; moet je min 40 stp verw. hebben uit volt. mp 1CM gevolgd hebben; inschr. vr: Comm. ondz; Comm. & invloed; PR&rep.mgmt. St VP inschr. vr: Comm. ondz; PR&rep.mgmt'


                 Andere begincompetenties
                 Geen
                 LEERINHOUDEN
                 • De studenten werken per klas, in groepjes van 4 à 5 studenten aan een communicatieonderzoek en aan een communicatieplan. Per facet maken ze toepassingen op de bovenvermelde doelstellingen.
                 • Organisatie cursus informatica: semester 1 (voorbereiding WS): 5 sessies van 2 uur per halve klas (les + oefeningen)   / semester 2 (begeleiding WS): 2 sessies van 2 uur per halve klas
                 • Zie workshopbundel voor alle concrete opdrachten


                 STUDIEMATERIAAL
                 • Handleiding workshop 3
                 • Cursusmateriaal van de stamvakken.

                 WERKVORMEN
                 Soort werkvorm    
                 hoor- en werkcolleges:

                  10

                 %
                 practicum en oefeningen:

                   30

                 %

                 vormen van groepsleren:

                   60

                 %
                 Verdere toelichting:

                 De facetten van de workshop zijn :

                 Nederlands
                 PR en voorlichting
                 Communicatieonderzoek
                 Communicatiepsychologie

                 Informatica

                  

                  


                 EVALUATIE

                 Eerste examenperiode
                 CategorieWeging van categorieën
                 permanente evaluatie100%

                 • PRV opdracht en permanente evaluatie 20 ptn
                 • Communicatieonderzoek opdracht en pemanente evaluatie 20 ptn
                 • Communicatiepsychologie evaluatiefiches en parmenente evaluatie 20 ptn
                 • Nederlands campagneplan, presentatie en permanente evaluatie 20 ptn 
                 • Informatica: openboek examen op computer met meerkeuzevragen: 20 punten 
                 • Voor een werkstuk / taak dat niet of te laat wordt afgegeven krijgt de student een 0 op het deelexamen. De scores van deelexamens worden mathematisch opgeteld.
                 • Als men uitspraken letterlijk overneemt van een ander en daarbij niet aantoont dat het om een citaat gaat, pleegt men een vorm van intellectuele diefstal die plagiaat heet.  Bij elke vaststelling wordt plagiaat bestraft. (We volgen daarbij een procedure die beschreven staat in artikels 94 tot en met 97 van het OER.)
                 • Werkwijze en evaluatie van opdrachten staan uitgelegd in de workshopbundel. 
                 • Wie 3 maal afwezig is bij de procesbegeleiding (= lessen of andere opdrachten), krijgt een 0 voor het facet dat dan begeleid wordt. Medische attesten gelden niet als verzachtende omstandigheid.

                 tijd voor examinering
                 uren

                 2 

                 Tweede examenperiode
                 CategorieWeging van categorieën
                 schriftelijk examen100%

                  
                 INFORMATIE OVER DE FACETTEN

                 Nederlands
                 PR en voorlichting
                 Communicatieonderzoek
                 Communicatiepsychologie

                 Informatica

                  

                  
                 Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 25/02/2013
                 Voltijds modelpakket 2 - Public relations en voorlichting - Wetgeving en deontologie
                   
                 O.O. heeft componenten:Neen
                 Afstudeerrichting//Leertraject:Public relations en voorlichting
                 Code:2140500031
                 Academiejaar:2012-2013
                 Type:kern,
                 Niveau:uitdiepend
                 Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 2 - Semester 2
                 Contacturen:0
                 Aantal studiepunten:3
                 Totaal studietijd:78
                 Examencontract:mogelijk
                 Deliberatie:mogelijk
                 Vrijstelling:mogelijk
                 Onderwijstaal:
                 Lector(en)Roger Frenssen

                  

                 KORTE OMSCHRIJVING
                 Het opleidingsonderdeel bestaat uit twee luiken: een onderdeel recht en een onderdeel deontologie. In het eerste deel verwerf je inzicht in een van de oudste wetenschappen van onze cultuur: je leert begrijpen hoe de verschillende gerechtelijke instanties werken en je leert omgaan met  relevante juridische terminologie. In het tweede deel leer je inzien dat je beroepshalve weliswaar creatief mag zijn, maar dat niet alles kan. Er zijn grenzen die de overheid en de beroepssector opleggen. Af en toe een ethische en juridische reflex aan de dag leggen zal niemand kwaad doen.

                 COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
                  Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

                 Algemene competenties

                 • CM36 #Denken en redeneren
                 Algemene beroepsgerichte competenties
                 • CM49 #Maatschappijbewustzijn en actualiteitszin
                 • CM50 #Deontologisch verantwoord handelen
                 Beroepsspecifieke competenties

                  SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
                  • Je kent de werking en de organisatie van het gerecht.
                  • Je past de belangrijkste regels en principes van het personen-, verbintenissen-, contracten- en zakenrecht toe op concrete cases.
                  • Je kent de organisaties en de instellingen die waken over de juridische en deontologische aspecten van communicatie.
                  • Je past de waarden en normen van de wetgeving en de deontologische codes  toe op concrete cases.
                  •  Je formuleert een heldere en goed onderbouwde mening.

                  VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
                  Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
                  Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je minstens 20 stpnt verworven hebben uit het voltijds modelpakket 1 - CM.

                  Andere begincompetenties
                  Geen.
                  LEERINHOUDEN
                  • Definitie, bronnen en indeling van het recht
                  • Werking van het gerecht
                  • De persoon en zijn rechten
                  • Verbintenissen- en contractenrecht
                  • Zakenrecht 
                  • Bijzondere kwesties aangaande de grondwettelijke rechten
                  • Wet marktpraktijken en consumentenbescherming
                  • Bijzondere kwesties aangaande intellectuele rechten

                  STUDIEMATERIAAL

                  Plantijnsyllabus 

                   


                  WERKVORMEN
                  Soort werkvorm    
                  hoor- en werkcolleges:

                   100

                  %
                  practicum en oefeningen:

                    0

                  %

                  vormen van groepsleren:

                    0

                  %
                  Verdere toelichting:

                  EVALUATIE

                  Eerste examenperiode
                  CategorieWeging van categorieën
                  mondeling examen100%

                  Mondeling examen, waarin zowel naar kennis als naar inzicht wordt gepeild.


                  tijd voor examinering
                  uren

                  2 

                  Tweede examenperiode
                  CategorieWeging van categorieën
                  mondeling examen100%

                  Mondeling examen, waarin zowel naar kennis als naar inzicht wordt gepeild.

                  De leerstof die tijdens de tweede examenperiode bevraagd wordt, is dezelfde als deze van de eerste examenperiode.

                   
                  Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 25/02/2013
                  Voltijds modelpakket 2 - Public relations en voorlichting - WS1 Creatief ontwerp
                    
                  O.O. heeft componenten:Neen
                  Afstudeerrichting//Leertraject:Public relations en voorlichting
                  Code:2140500035
                  Academiejaar:2012-2013
                  Type:kern,
                  Niveau:uitdiepend
                  Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 2 - Semester 1
                  Contacturen:0
                  Aantal studiepunten:6
                  Totaal studietijd:156
                  Examencontract:niet mogelijk
                  Deliberatie:niet mogelijk
                  Vrijstelling:mogelijk
                  Onderwijstaal:
                  Lector(en)Mark van Varik
                  Linda Berghmans
                  Koen Vlecken
                  Imelda Van Praet
                  Sandra Mermans

                   

                  KORTE OMSCHRIJVING
                  In deze WS ontwerp je een folder en een website. Je verzint een logo, neemt foto's en schrijft 'copy' voor in je folder en op je website.

                  COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
                   Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

                  Algemene competenties

                  • CM25 #Leerbereidheid
                  • CM30 #zelfstandigheid
                  • CM31 #Innovativiteit en creativiteit
                  • CM34 #Evalueren
                  • CM36 #Denken en redeneren
                  • CM37 #Deadlinegericht werken
                  • CM40 #360° inlevingsvermogen
                  Algemene beroepsgerichte competenties
                  • CM43 #Tekstproductie in het Nederlands
                  Beroepsspecifieke competenties
                  • CM54 #Fotografie, lay-out en grafische vormgeving
                  • CM55 #Audiovisuele productie en multimedia

                  SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
                 • je ontwikkelt een logo 
                 • je stelt een folder samen, rekening houdend met de boodschap en de doelgroep 
                 • je bouwt een website,  rekening houdend met de boodschap en de doelgroep 
                 • je maakt portretten en onderwerpsgebonden beelden in functie van de website en de folder
                 • je maakt een reclamespotje 
                 • je schrijft lezergerichte teksten voor folder en website, aangepast aan het medium

                 • VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
                  Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
                  Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Nederlands1; Media; Exploreer de media en moet je minstens 40 stpnt verworven hebben uit het voltijds modelpakket deel 1 - Communicatiemanagement.

                  Andere begincompetenties
                  Geen
                  LEERINHOUDEN

                  Zie workshopbundel voor de concrete opdrachten.

                  folder, website, fotoportfolio, videoproductie

                  adhv

                 • Illustrator/Indesign/Lay-out en DTP
                 • Dreamweaver en de praktijk van webontwerp
                 • Photoshop, de praktijk van digitale fotografie en video, montagetechnieken
                 • copywriting


                 • STUDIEMATERIAAL
                  online handleidingen
                  WERKVORMEN
                  Soort werkvorm    
                  hoor- en werkcolleges:

                   20

                  %
                  practicum en oefeningen:

                    80

                  %

                  vormen van groepsleren:

                    0

                  %
                  Verdere toelichting:


                  EVALUATIE

                  Eerste examenperiode
                  CategorieWeging van categorieën
                  permanente evaluatie100%

                  • Afleveren van een eindproduct voor de vakken DTP, Web, Foto, Video, Nederlands.
                  • Wie 3 maal afwezig is bij de procesbegeleiding (lessen of andere contacten) krijgt een 0 voor het facet dat dan wordt begeleid. Medische attesten gelden niet als verzachtende omstandigheid.
                  • Voor een werkstuk / taak dat niet of te laat wordt afgegeven krijgt de student een 0 op het deelexamen. De scores van deelexamens worden mathematisch opgeteld.
                  • Als men uitspraken letterlijk overneemt van een ander en daarbij niet aantoont dat het om een citaat gaat, pleegt men een vorm van intellectuele diefstal die plagiaat heet.  Bij elke vaststelling wordt plagiaat bestraft. (We volgen daarbij een procedure die beschreven staat in artikels 94 tot en met 97 van het OER.)  
                  • Nederlands: Voor elke deeltaak en schriftelijk examen geldt volgende regel: 1 dt-fout = -2p., 2dt-fouten = -4, 3 dt-fouten = -8, 4 dt-fouten = -16, vanaf 5 dt-fouten: 0.

                  tijd voor examinering
                  uren

                  0 

                  Tweede examenperiode
                  CategorieWeging van categorieën
                  permanente evaluatie100%

                   

                   

                   
                  INFORMATIE OVER DE FACETTEN
                   
                 • Webdesign
                 • Foto en Video
                 • DTP
                 • Nederlands
                 •  
                  Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 10/10/2012
                  Voltijds modelpakket 2 - Public relations en voorlichting - WS2 Actua in de media
                    
                  O.O. heeft componenten:Neen
                  Afstudeerrichting//Leertraject:Public relations en voorlichting
                  Code:2140500036
                  Academiejaar:2012-2013
                  Type:kern,
                  Niveau:uitdiepend
                  Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 2 - Volledig academiejaar
                  Contacturen:0
                  Aantal studiepunten:5
                  Totaal studietijd:130
                  Examencontract:niet mogelijk
                  Deliberatie:niet mogelijk
                  Vrijstelling:mogelijk
                  Onderwijstaal:
                  Lector(en)Koen Cornil
                  Roger Frenssen
                  Hilde Leemans

                   

                  KORTE OMSCHRIJVING

                  De drie invalshoeken van deze workshop: (1) Massamedia  (2) Mediapraktijk en (3) SES (Sociaal-economische Structuren) hebben de bedoeling je rond te leiden in en vertrouwd te maken met de wereld van de gedrukte media, de wereld van radio en televisie, en het ingewikkelde kluwen van Belgische, Europese en Wereldinstellingen die het politieke, sociale en economische landschap beheersen. 


                  COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
                   Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

                  Algemene competenties

                  • CM25 #Leerbereidheid
                  • CM30 #zelfstandigheid
                  • CM35 #Leergierigheid
                  • CM36 #Denken en redeneren
                  • CM37 #Deadlinegericht werken
                  Algemene beroepsgerichte competenties
                  • CM41 #Informatie zoeken en beoordelen
                  • CM48 #Mediabewustzijn
                  • CM49 #Maatschappijbewustzijn en actualiteitszin
                  Beroepsspecifieke competenties

                   SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN

                   Je ontwikkelt een " feeling " voor media . 

                   Je kan omgaan met verschillende soorten media, zowel de traditionele als de zogenaamde nieuwe media. 

                   Je ontwikkelt je tot een professional die uit interesse bladert in nieuwe tijdschriften en onbekende kranten.

                   Je leest artikels over de "media " in kranten en tijdschriften en consulteert de vakliteratuur .


                   Je hebt inzicht in het belang en de eigenheid van de behandelde instellingen en structuren .

                   VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
                   Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
                   Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Media; Exploreer de media; en moet je minstens 40 stpnt verworven hebben uit het voltijds modelpakket deel 1 - Communicatiemanagement.

                   Andere begincompetenties

                   LEERINHOUDEN

                   Het facet Massamedia bestaat uit twee onderwijseenheden: Massamedia: gedrukte pers (LEH) en
                   Massamedia: radio en televisie (COK)
                   In beide onderwijseenheden Massamedia: gedrukte pers en Massamedia: radio en televisie staan de
                   massamedia als dusdanig centraal.
                   Tijdens de lessen Massamedia: gedrukte pers staan de geschreven media centraal, zowel feitelijk als
                   beleidsmatig. Aandacht gaat hier voornamelijk naar de kranten, de weekbladen en andere periodieke
                   bladen, zowel in Vlaanderen als in Franstalig België. In zeer beperkte mate wordt ook aandacht besteed
                   aan grote Europese mediagroepen.

                   Tijdens de lessen Massamedia: radio en televisie staan de audiovisuele media – radio en televisie –
                   centraal. Net als bij Massamedia: gedrukte pers zal ook hier aandacht worden besteed zowel aan feitelijke
                   als beleidsmatige aspecten. Maar omdat radio en televisie al sinds 1971 een Vlaamse bevoegdheid zijn,
                   gaat de aandacht in hoofdzaak naar Vlaanderen. We kijken waar nodig en nuttig ook wel even over de
                   taalgrens en ook Europa dringt zich steeds meer op.


                   Het facet Mediapraktijk bestaat uit drie opdrachten:
                   Presentatie van de media-actualiteit
                   AV-oefeningen
                   Print-oefeningen

                   In het facet Sociale en Economische Structuren – SES krijg je een overzicht van de belangrijkste Belgische-, Europese- en Wereldinstellingen op politiek, sociaal en economisch gebied.

                   STUDIEMATERIAAL
                   • Bundel workshop 2
                   • Syllabus en cursusnota's
                   • Actualiteit
                   • On-line materiaal, kranten, tijdschriften, internet.
                   • Blog

                   WERKVORMEN
                   Soort werkvorm    
                   hoor- en werkcolleges:

                    45

                   %
                   practicum en oefeningen:

                     50

                   %

                   vormen van groepsleren:

                     5

                   %
                   Verdere toelichting:

                   Het facet SES bestaat deels uit hoorcolleges. Na afloop van de lessen SES maak je een Nederlandstalige blog.
                   Hierop post je gedurende 14 dagen dagelijks een zelf geschreven tekst over een interessant onderwerp (onderwerpen) waarover je op die dag in een Belgische krant (van die dag) hebt gelezen. In het weekend lever je dus twee bijdragen.
                   Alleen onderwerpen die behandeld worden in de cursus SES komen in aanmerking.

                   Het facet Massamedia bestaat uit hoorcolleges.

                   Het facet Mediapraktijk bestaat uit drie aspecten. 
                   Je volgt permanent de media-actualiteit. Daarnaast ga je gedurende één week zeer intensief de media-actualiteit volgen. Je rapporteert hierover in een blog. Aan de hand van deze blog informeer je je medestudenten.
                   Je krijgt 5 individuele opdrachten Print-oefeningen.  en 5 individuele opdrachten AV-oefeningen waarin je telkens verschillende media en hun inhoud leert kennen.


                   EVALUATIE

                   Eerste examenperiode
                   CategorieWeging van categorieën
                   mondeling examen14%
                   permanente evaluatie26%
                   schriftelijk examen60%

                   Workshop 2 is een individuele workshop.
                   Heel concreet maak je voor het facet SES alles individueel (examen en blog).

                   Het facet Massamedia wordt beoordeeld aan de hand van een individueel examen. De oefeningen van Mediapraktijk zijn individuele oefeningen.
                   Enkel de blog en de presentatie van het facet Mediapraktijk bestaat uit groepswerk. De beoordeling gebeurt evenwel individueel. Niet alle groepsleden hebben bijgevolg noodzakelijk dezelfde punten. 

                   Voor het facet Mediapraktijk gelden de regels uit het OER in verband met procesbegeleiding.Wie 3 maal afwezig is bij de procesbegeleiding(=lessen of andere contacten) krijgt een 0 voor het facet dat dan wordt begeleid. Medische attesten gelden niet als verzachtende omstandigheid.

                   Voor een werkstuk / taak dat niet of te laat wordt afgegeven krijg je een 0 op het deelexamen. 


                    


                   tijd voor examinering
                   uren

                   6 

                   Tweede examenperiode
                   CategorieWeging van categorieën
                   mondeling examen40%
                   schriftelijk examen60%

                   Massamedia : vanzelfsprekend nieuw examen
                   Mediapraktijk
                   : Anders dan in de eerste examenperiode is dit aspect in de tweede examenperiode volledig individueel.
                   Je maakt een Nederlandstalige blog.
                   Hierop volg je vanaf 1 juli tot de dag voor het examen de media-actualiteit op.
                   De blog bevat verwijzingen naar wat je vindt + een korte toelichting/kadering
                   Tijdens een mondeling examen kom je je blog tonen.
                   Eventueel kan er nog een korte extra zoekopdracht gegeven worden tijdens de voorbereidingstijd.
                   SES
                   :
                   Les: Mondeling examen
                   Blog: Je maakt een Nederlandstalige blog.
                   Hierop post je gedurende 14 dagen dagelijks een zelf geschreven tekst over een interessant onderwerp (onderwerpen) waarover je op die dag in een Belgische krant (van die dag) hebt gelezen. In het weekend lever je dus twee bijdragen.
                   Alleen onderwerpen die behandeld worden in de cursus SES komen in aanmerking.
                   Begin blog: ten vroegste vanaf 1 juli 2013
                   Einde blog: voor het begin van de tweede examenzittijd.
                   Je brengt FRR via mail (roger.frenssen@plantijn.be) op de hoogte van de eerste blogdag, URL en paswoord.

                    
                   INFORMATIE OVER DE FACETTEN
                    
                   Deze 3 facetten komen in de workshop aan bod:
                   • Massamedia
                   • Mediapraktijk
                   • Sociale en Economische Structuren (afgekort SES)

                   De facetten Massamedia en Mediapraktijk zijn nog eens opgedeeld naar gedrukte media (LEH) en radio en televisie (COK). Beide lectoren staan samen in voor de beide facetten.
                    
                   Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 10/10/2012
                   Voltijds modelpakket 2 - Public relations en voorlichting - WS4 Communicatieanalyse
                     
                   O.O. heeft componenten:Neen
                   Afstudeerrichting//Leertraject:Public relations en voorlichting
                   Code:2140500037
                   Academiejaar:2012-2013
                   Type:kern,
                   Niveau:uitdiepend
                   Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 2 - Semester 2
                   Contacturen:0
                   Aantal studiepunten:5
                   Totaal studietijd:130
                   Examencontract:niet mogelijk
                   Deliberatie:niet mogelijk
                   Vrijstelling:mogelijk
                   Onderwijstaal:
                   Lector(en)Gerd Jespers
                   Willy Debandt
                   Iris Robijns
                   Linda Berghmans

                    

                   KORTE OMSCHRIJVING
                   Je bestudeert in groep een belangrijke organisatie uit de economische, sociale of culturele sector. De doorlichting van de organisatie omvat haar economische positie, haar marketingbeleid, haar communicatiebeleid en -boodschappen. Je volgt gedurende 3 maanden de media nauwkeurig op om na te gaan hoe die organisatie " het nieuws " haalt.

                   COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
                    Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

                   Algemene competenties

                   • CM25 #Leerbereidheid
                   • CM26 #Initiatiefzin
                   • CM27 #Assertiviteit
                   • CM28 #Samenwerkingsgerichtheid
                   • CM29 #Flexibiliteit
                   • CM30 #zelfstandigheid
                   • CM31 #Innovativiteit en creativiteit
                   • CM32 #Omgaan met stress
                   • CM33 #Organisatiesensitiviteit
                   • CM34 #Evalueren
                   • CM35 #Leergierigheid
                   • CM36 #Denken en redeneren
                   • CM37 #Deadlinegericht werken
                   • CM38 #Leidinggeven
                   • CM39 #Projectmatig en methodisch werken
                   • CM40 #360° inlevingsvermogen
                   Algemene beroepsgerichte competenties
                   • CM41 #Informatie zoeken en beoordelen
                   • CM43 #Tekstproductie in het Nederlands
                   • CM44 #Mondelinge taalvaardigheid in het Nederlands
                   • CM46 #Netwerken en contactvaardigheid
                   • CM47 #organiseren
                   • CM48 #Mediabewustzijn
                   • CM49 #Maatschappijbewustzijn en actualiteitszin
                   • CM50 #Deontologisch verantwoord handelen
                   Beroepsspecifieke competenties
                   • CM51 #Onderzoeken
                   • CM52 #Communicatie plannen
                   • CM56 #Aansturen
                   • CM57 #Budgetopvolging en administratie

                   SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
                   • Je kan een organisatie doorlichten met betrekking tot het algemene beleid, de algemene organisatie en specifiek de gevoerde communicatie.
                   • Je kan een overzicht maken van een sector: grote spelers, marktaandelen, aanverwante sectoren, enzovoort.
                   • Je kan door middel van mediamonitoring issues met betrekking tot de sector onderscheiden.
                   • Je kan bedrijfseconomische gegevens interpreteren omtrent bedrijven of instellingen.
                   • Je kan onderscheid maken tussen algemene beleidsmaatregelen en specifieke communicatiemaatregelen.
                   • Je kan een productmix opstellen.
                   • Je kan de randvoorwaarden die concreet in de sector meespelen, onderscheiden.
                   • Je kan een organogram opstellen en interpreteren.
                   • Je kan een mediamatrix opstellen voor de interne en externe communicatie.
                   • Je kan een kritische analyse maken van de gehanteerde communicatiemiddelen door middel van een vergelijkende studie.
                   • Je kan kritisch omgaan met allerhande bronnen.
                   • Je kan kritisch omgaan met de vorderingen van de andere groepsleden.
                   • Je leert kritiek te verwerken en positief aan te wenden.
                   • Je kan op een beleefde maar vastberaden manier interne informatie bekomen. 
                   • Je kan door middel van een gesprek heel specifieke inside-informatie te weten komen.
                   • Je kan wetenschappelijk verantwoord rapporteren. Schriftelijk en mondeling.

                    


                   VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
                   Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
                   Om in te kunnen schr. vr dit o.o. moet je geslaagd zijn vr: Comm. mgmt; Nederl. 1; Economie & marketing; moet je minstens 40 stpnt verworven hebben uit het volt. mp deel 1 - CM en moet je je ook inschrijven vr: PR en reputatiemgmt; Comm. & invloed.

                   Andere begincompetenties
                   Geen
                   LEERINHOUDEN

                   De studenten maken in groep een wetenschappelijk verslag  van hun studie van enkele grote spelers uit een bepaalde economische, sociale of culturele sector. Het eindresultaat is een bundel waarin de 3 verslagen van de opdracht, zoals beschreven in de workshophandleiding, zitten.


                   STUDIEMATERIAAL
                   • Handleiding workshop 4
                   • Jaarverslagen van de bedrijven

                   WERKVORMEN
                   Soort werkvorm    
                   hoor- en werkcolleges:

                    10

                   %
                   practicum en oefeningen:

                     30

                   %

                   vormen van groepsleren:

                     60

                   %
                   Verdere toelichting:

                   De facetten van de workshop zijn :

                   • PR en voorlichting
                   • Communicatiesociologie
                   • Bedrijfsbeleid
                   • Marketing
                   • Nederlands

                    


                   EVALUATIE

                   Eerste examenperiode
                   CategorieWeging van categorieën
                   permanente evaluatie50%
                   schriftelijk examen50%


                   De studenten maken:
                   • een wetenschappelijk verslag van een bedrijf /onderneming
                   • De studenten stellen een knipselmap samen en voeren hierop een analyse uit  
                   • De studenten geven een bundel met vergaderverslagen af
                    • PR&V                           20 ptn
                    • Communicatiesociologie 20 ptn
                    • Bedrijfsbeleid                20 ptn
                    • Marketing                     20 ptn
                    • Nederlands                   20 ptn
                   • Voor een werkstuk / taak dat niet of te laat wordt afgegeven krijgt de student een 0 op het deelexamen. De scores van deelexamens worden mathematisch opgeteld.
                   • Als men uitspraken letterlijk overneemt van een ander en daarbij niet aantoont dat het om een citaat gaat, pleegt men een vorm van intellectuele diefstal die plagiaat heet.  Bij elke vaststelling wordt plagiaat bestraft. (We volgen daarbij een procedure die beschreven staat in artikels 94 tot en met 97 van het OER.)
                   • Voor elke deeltaak of voor elk examen geldt de volgende regel: 1 dt-fout: -2p, 2 dt-fouten -4p, 3 dt-fouten -8p, 4 dt-fouten -16p, vanaf 5 dt-fouten= 0  
                   • Werkwijze en evaluatie van opdrachten staan uitgelegd in de workshopbundel. 
                   • Wie 3 maal afwezig is tijdens de procesbegeleiding (= lessen of andere contacten), krijgt een 0 voor het facet dat dan begeleid wordt. Medische attesten gelden niet als verzachtende omstandigheid.

                    


                   tijd voor examinering
                   uren

                   2 

                   Tweede examenperiode
                   CategorieWeging van categorieën
                   schriftelijk examen100%

                    
                   INFORMATIE OVER DE FACETTEN
                   • PR&V                          
                   • Communicatiesociologie
                   • Bedrijfsbeleid                
                   • Marketing                    
                   • Nederlands                  
                    
                   Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 25/02/2013
                   Voltijds modelpakket 2 - Public relations en voorlichting - Visueel communiceren
                     
                   O.O. heeft componenten:Neen
                   Afstudeerrichting//Leertraject:Public relations en voorlichting
                   Code:2140500039
                   Academiejaar:2012-2013
                   Type:keuze,
                   Niveau:uitdiepend
                   Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 2 - Volledig academiejaar
                   Contacturen:0
                   Aantal studiepunten:3
                   Totaal studietijd:78
                   Examencontract:niet mogelijk
                   Deliberatie:mogelijk
                   Vrijstelling:mogelijk
                   Onderwijstaal:
                   Lector(en)Mark van Varik

                    

                   KORTE OMSCHRIJVING
                   Communicatie met behulp van beelden is een culturele vanzelfsprekendheid geworden. Omdat we maar al te vaak intuïtief kiezen, is het zinvol om eens stil te staan bij deze keuzes die we dagelijks maken. In dit vak leer je om de mechanismen te ontleden waaraan onze visuele cultuur onderhevig is. Door middel van verschillende opdrachten leer je het behandelen en creëren van beelden al doende te begrijpen en te sturen.

                   COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
                    Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

                   Algemene competenties

                   • CM30 #zelfstandigheid
                   • CM31 #Innovativiteit en creativiteit
                   • CM34 #Evalueren
                   • CM37 #Deadlinegericht werken
                   Algemene beroepsgerichte competenties
                    Beroepsspecifieke competenties
                    • CM54 #Fotografie, lay-out en grafische vormgeving

                    SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
                    • Je onderzoekt en documenteert de huidige beeldcultuur.
                    • Je onderscheidt verschillende beeldende en artistieke stromingen.
                    • Je begrijpt de verschillende beelddisciplines en kan ze toepassen.
                    • Je werkt en ontwerpt in functie van een specifieke doelgroep.
                    • Je werkt een opdracht uit tot in de essentie, ontdaan van alle (visuele) ‘ruis’.
                    • Je werkt verschillende oplossingen uit per probleemstelling, met gebruikmaking van verschillende technieken.
                    • Je behandelt typografie op een gevorderd niveau.

                    VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
                    Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
                    'Om in te kunnen schrijven vr dit oo moet je geslaagd zijn vr: Media; Exploreer de media; moet je min 40 stpnt verworven hebben uit het volt mdlp 1 CM; en moet je ook inschr vr: WS1 Creatief Ontwerp. Studenten VP volgen samen met WS1 Creatief ontwerp'
                    'Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Media; Exploreer de media; moet je minstens 40 stpnt verworven hebben uit het voltijds modelpakket deel 1 - CM; en moet je je ook inschrijven voor: WS1 Creatief Ontwerp.'


                    Andere begincompetenties
                    Een basiskennis (incl. terminologie) van het volgende:

                    • Compositie
                    • Kleurgebruik
                    • Licht en schaduw
                    • Proporties
                    • Symboliek
                    • Lay-out
                    • Druktechnieken
                    • Fotografische technieken

                    LEERINHOUDEN
                    • Beeldcultuur
                    • Esthetiek
                    • Ethiek
                    • Gestaltwetten
                    • Semiotiek
                    • Retoriek
                    • Typografie

                    STUDIEMATERIAAL
                    • Lessen
                    • Aantekeningen

                    WERKVORMEN
                    Soort werkvorm    
                    hoor- en werkcolleges:

                     50

                    %
                    practicum en oefeningen:

                      50

                    %

                    vormen van groepsleren:

                      0

                    %
                    Verdere toelichting:

                    EVALUATIE

                    Eerste examenperiode
                    CategorieWeging van categorieën
                    mondeling examen60%
                    permanente evaluatie40%

                    Productevaluatie: aan het einde van de cursus presenteert elk groepje, bestaande uit twee studenten, hun eindwerk aan de lector en medestudenten. (60% van de eindscore)

                    Procesevaluatie: er wordt een beoordeling gegeven aan tussentijdse opdrachten. (40% van de eindscore)


                    tijd voor examinering
                    uren

                     

                    Tweede examenperiode
                    CategorieWeging van categorieën
                    mondeling examen100%

                    De studenten werken zelfstandig een nieuwe opdracht uit. Procesevaluatie is in de vakantie niet mogelijk. Daarom wordt het proces, ondanks het belang ervan, tijdens de tweede examenperiode niet beoordeeld.

                     
                    Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 25/02/2013
                    Voltijds modelpakket 2 - Public relations en voorlichting - Communicatieonderzoek
                      
                    O.O. heeft componenten:Neen
                    Afstudeerrichting//Leertraject:Public relations en voorlichting
                    Code:2140500100
                    Academiejaar:2012-2013
                    Type:kern,
                    Niveau:uitdiepend
                    Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 2 - Semester 1
                    Contacturen:0
                    Aantal studiepunten:3
                    Totaal studietijd:78
                    Examencontract:mogelijk
                    Deliberatie:mogelijk
                    Vrijstelling:mogelijk
                    Onderwijstaal:
                    Lector(en)Ilse Van Looveren

                     

                    KORTE OMSCHRIJVING
                    Wat denkt de publieke opinie over onze organisatie?, Welk imago hebben we bij onze doelgroepen?  Wie leest er ons personeelsblad? Dergelijke vragen zijn het uitgangspunt van Communicatieonderzoek. Eerst en vooral krijg je een aantal basisonderzoekstechnieken.  Zo leer je oa  een enquête opstellen, afnemen, verwerken en interpreteren.  Daarnaast verwerf je inzicht in verschillende onderzoekstechnieken die in de PR-wereld gebruikt worden

                    COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
                     Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

                    Algemene competenties

                    • CM36 #Denken en redeneren
                    Algemene beroepsgerichte competenties
                    • CM41 #Informatie zoeken en beoordelen
                    Beroepsspecifieke competenties
                    • CM51 #Onderzoeken

                    SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
                     • Je stelt een probleemstelling op met bijhorende operationele definities.
                     • Je bepaalt de populatie en trekt de meest geschikte steekproef.
                     • Je bepaalt en verantwoordt de meest geschikte onderzoeksmethode.
                     • Je stelt een geschikt meetinstrument op (vragenlijst, codeerschema,...)
                     • Je analyseert en interpreteert onderzoeksresultaten.  
                     • Je visualiseert onderzoeksresultaten in grafieken en tabellen.   

                    VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
                    Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
                    'Om in te kunnen schrijven vr dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Research en ICT-toolkit; en moet je minstens 20 stpnt verworven hebben uit het voltijds modelpakket deel 1- CM. Studenten VP zijn geslaagd vr Research en ICT-toolkit'
                    'Om in te kunnen schrijven vr dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Research en ICT-toolkit; en moet je minstens 20 stpnt verworven hebben uit het voltijds modelpakket deel 1- CM.'


                    Andere begincompetenties
                    'Om in te kunnen schrijven vr dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Research en ICT-toolkit; en moet je minstens 20 stpnt verworven hebben uit het voltijds modelpakket deel 1- CM. Studenten VP zijn geslaagd vr Research en ICT-toolkit'
                    'Om in te kunnen schrijven vr dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Research en ICT-toolkit; en moet je minstens 20 stpnt verworven hebben uit het voltijds modelpakket deel 1- CM.'


                    LEERINHOUDEN

                    Belang van communicatieonderzoek

                    - Methoden van dataverzameling

                    - De techniek van de enquête

                    - Inhoudsanalyse 

                    - Typen communicatieonderzoek

                             Omgevingsonderzoek         

                              Imago / reputatie

                              Identiteitsonderzoek

                             Communicatie-audit

                             Onderzoek naar mediarelaties

                             Onderzoek bij communicatieprojecten

                    STUDIEMATERIAAL
                     • Cursus aangevuld met eigen notities.
                     • Ppt-presentatie + bijhorende teksten 

                     


                    WERKVORMEN
                    Soort werkvorm    
                    hoor- en werkcolleges:

                     55

                    %
                    practicum en oefeningen:

                      45

                    %

                    vormen van groepsleren:

                      0

                    %
                    Verdere toelichting:
                    Concrete toepassingen van dit opleidingsonderdeel maken deel uit van WS3, communicatieplan.

                    EVALUATIE

                    Eerste examenperiode
                    CategorieWeging van categorieën
                    schriftelijk examen100%

                     • Kennis en inzicht in de verschillende onderzoekstechnieken worden getoetst in een schriftelijk examen
                     • De evaluatie gebeurt op basis van de geziene leerstof tijdens de hoorcolleges en teksten die de studenten zelf dienen te verwerken. Om een volledig examen te kunnen afleggen is het van belang om cursus, ppt-presentatie, nota's, zelfstudieteksten, voorbeelden, ea. te kennen.
                     • Aanwezigheid tijdens de hoorcolleges en oefeningensessies is een meerwaarde om de lesinhouden goed te kunnen begrijpen en om een geslaagd examen te kunnen afleggen.

                     


                    tijd voor examinering
                    uren

                    2 

                    Tweede examenperiode
                    CategorieWeging van categorieën
                    schriftelijk examen100%

                     • Kennis en inzicht in de verschillende onderzoekstechnieken worden getoetst in een schriftelijk examen
                     • De evaluatie gebeurt op basis van de geziene leerstof tijdens de hoorcolleges en teksten die de studenten zelf dienen te verwerken. Om een volledig examen te kunnen afleggen is het van belang om cursus, ppt-presentatie, nota's, zelfstudieteksten, voorbeelden, ea. te kennen.
                     • Aanwezigheid tijdens de hoorcolleges en oefeningensessies is een meerwaarde om de lesinhouden goed te kunnen begrijpen en om een geslaagd examen te kunnen afleggen.
                     
                    Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 10/10/2012
                    Voltijds modelpakket 2 - Public relations en voorlichting - Duits 2
                      
                    O.O. heeft componenten:Neen
                    Afstudeerrichting//Leertraject:Public relations en voorlichting
                    Code:2140400044
                    Academiejaar:2012-2013
                    Type:keuze,
                    Niveau:uitdiepend
                    Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 2 - Volledig academiejaar
                    Contacturen:0
                    Aantal studiepunten:5
                    Totaal studietijd:130
                    Examencontract:niet mogelijk
                    Deliberatie:mogelijk
                    Vrijstelling:mogelijk
                    Onderwijstaal:
                    Lector(en)Vera Mols

                     

                    KORTE OMSCHRIJVING

                    Je schakelt vlot over van het Nederlands naar het Duits in allerlei communicatie situaties zoals presenteren, telefoneren, e-mails schrijven en rapporteren.

                    Je verdiept hierbij je kennis van grammatica en woordenschat.

                    Je bereikt het eindniveau B1 van het Europees Referentiekader voor talen.


                    COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
                     Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

                    Algemene competenties

                    • CM25 #Leerbereidheid
                    • CM27 #Assertiviteit
                    • CM30 #zelfstandigheid
                    Algemene beroepsgerichte competenties
                    • CM42 #anderstalige informatie zoeken
                    • CM45 #Mondelinge taalvaardigheid in vreemde talen
                    Beroepsspecifieke competenties
                    • CM53 #Anderstalige tekstproductie

                    SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN

                    Je begrijpt radio- en tv- programma's over actuele onderwerpen uit de communicatiewereld. Aan de hand van een woordenboek begrijp je teksten over actuele en communicatie gerelateerde onderwerpen. Je neemt deel aan een gesprek en debat over actuele en communicatie gerelateerde onderwerpen.

                    Je begrijpt een relatief eenvoudig, Duitstalig persbericht en je kan het samenvatten in je moedertaal.

                    Je voert een relatief eenvoudig zakelijk telefoongesprek zonder basisfouten.

                    Je schrijft eenvoudige e-mails zonder basisfouten.

                    Je schrijft een verslag of een samenvatting over onderwerpen en situaties uit de communicatie- en reclame- of PR- wereld zonder basisfouten.

                    Je krijgt via de Duitstalige media een beeld van Duitsland en van de Duitse actualiteit.

                     


                    VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
                    Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
                    Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor Duits 1 (NL) (1CM)

                    Andere begincompetenties

                    LEERINHOUDEN
                    • analyse van actuele artikels over communicatie, actualiteit, reclame en PR
                    • anlayse van tv- programma's
                    • algemene woordenschat en woordenschat relevant voor de communicatiesector
                    • spreekoefeningen
                    • telefoneren
                    • e-mails
                    • herhaling en verdieping basisgrammatica Duits 1

                    STUDIEMATERIAAL
                    • syllabus
                    • woordenboek Nederlands-Duits en Duits-Nederlands
                    • internetsites (waaronder wrts)
                    • Duitstalige media

                    WERKVORMEN
                    Soort werkvorm    
                    hoor- en werkcolleges:

                     20

                    %
                    practicum en oefeningen:

                      60

                    %

                    vormen van groepsleren:

                      20

                    %
                    Verdere toelichting:

                    EVALUATIE

                    Eerste examenperiode
                    CategorieWeging van categorieën
                    permanente evaluatie70%
                    schriftelijk examen30%

                    permanente evaluatie: verplichte mondelinge en schriftelijke opdrachten in de klas: 14/20

                    schriftelijk examen: woordenschat, uitdrukkingen, e-mail, grammatica, teksten 6/20


                    tijd voor examinering
                    uren

                    2 

                    Tweede examenperiode
                    CategorieWeging van categorieën
                    mondeling examen50%
                    schriftelijk examen50%

                    mondeling examen: telefoneren, dossier samenstellen en mondeling presenteren

                    schriftelijk examen: woordenschat en uitdrukkingen, e-mail, grammatica en teksten

                     
                    Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 14/11/2012