ECTS-database Plantijn Hogeschool
Communicatiemanagement - Voltijds modelpakket 2 - Commerciële communicatie
  
cataloognrbenamingstudiepunten
2140300001Frans 25
2140300002Engels 25
2140300014Nederlands 24
2140300015Reclame3
2140300016Communicatie en invloed4
|__Communicatiepsychologie
|__Communicatiesociologie
2140300017WS3 Communicatieplan4
2140300018Wetgeving en deontologie3
2140300019Mediaplanning3
2140300021PR en reputatiemanagement3
2140300022Interne communicatie3
2140300023WS1 Creatief ontwerp6
2140300024WS2 Actua in de media5
2140300025WS4 Communicatieonderzoek6
2140300026OOK3
2140300063Communicatieonderzoek3
2140500017Direct marketing communicatie & e-commerce3
2140500018Sales promotion3
2140500019Productiebegeleiding3
2140500020Fotografie3
2140500021Camera en montage3
2140500022Webdesign3
2140500023DTP3
2140500024Spaans 13
2140500025Duits 13
2140500039Visueel communiceren3
2140400044Duits 25
Voltijds modelpakket 2 - Commerciële communicatie - Frans 2
  
O.O. heeft componenten:Neen
Afstudeerrichting//Leertraject:Commerciële communicatie
Code:2140300001
Academiejaar:2012-2013
Type:keuze,
Niveau:uitdiepend
Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 2 - Volledig academiejaar
Contacturen:0
Aantal studiepunten:5
Totaal studietijd:130
Examencontract:niet mogelijk
Deliberatie:mogelijk
Vrijstelling:mogelijk
Onderwijstaal:
Lector(en)Kristel Dreessen

 

KORTE OMSCHRIJVING
Je schakelt vlot over van het Nederlands naar het Frans in allerlei communicatieve situaties: presentaties geven, brieven en mails schrijven, rapporteren. Je verdiept hierbij je kennis van grammatica en woordenschat.

COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
 Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

Algemene competenties

 • CM25 #Leerbereidheid
 • CM27 #Assertiviteit
 • CM30 #zelfstandigheid
Algemene beroepsgerichte competenties
 • CM42 #anderstalige informatie zoeken
 • CM45 #Mondelinge taalvaardigheid in vreemde talen
Beroepsspecifieke competenties
 • CM53 #Anderstalige tekstproductie

SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN

Je begrijpt radio- en tv programma’s over actuele onderwerpen uit de communicatiewereld.

Aan de hand van een woordenboek begrijp je teksten over actuele en communicatie gerelateerde onderwerpen.

 

Je neemt deel aan een gesprek en debat over actuele en communicatie gerelateerde onderwerpen. Je geeft presentaties over reclame-onderwerpen zonder basisfouten en typische fouten van Nederlandstaligen in het Frans te maken.

 

Je schrijft een verslag, een samenvatting en een brief over onderwerpen en situaties uit de communicatiewereld zonder basisfouten. 

 

 

 


VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
'Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Frans 1; en moet je minstens 20 stpnt verworven hebben uit het voltijds modelpakket 1 - Communicatiemanagement. Studenten VP zijn geslaagd vr Frans 1'
'Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Frans 1; en moet je minstens 20 stpnt verworven hebben uit het voltijds modelpakket 1 - Communicatiemanagement.'


Andere begincompetenties

Je bent bereid om persoonlijk initiatief te nemen om je woordenschat te verruimen.

Je beseft dat de beheersing van het Frans noodzakelijk is op de Belgische arbeidsmarkt.


LEERINHOUDEN

-Analyse van actuele artikels over reclame, communicatie en actualiteit.

-Analyse van tv-programma's.

-Analyse van een Franstalige film.

-Analyse van deFranstalige media

-Voorbereiding teksten over een opgegeven onderwerp ter voorbereiding van een debat.

- Parijs: analyse van de communicatiestrategie van een cultuurhuis en uitvoering van de opgelegde opdrachten voor deze studiereis.

-Schrijven van brieven en mails.

-Uitbreiding woordenschat aan de hand van oefeningen en presentaties in verband met de Europese Unie, reclame, reclameslogans, pers, reportages en nieuwsbericht

-Grammatica: " La comparaison" en " Le pronom relatif "

-Basiswoordenschat van Vocabulaire 2000

-Inhoud van het boek "Erreurs courantes"

      


STUDIEMATERIAAL
 • Cursussen:

            Frans 2:    - Articles, émissions TV, film, sites

                                - Grammaire, vocabulaire en correspondance

                                - Les médias

                                - Débats

                                 - Opdrachten Parijs

 • Geschreven pers : Le Soir, La Libre Belgique, Le Monde, Trends, Le Vif en Le Nouvel Observateur.
 • TV : La Une, La Deux, TF1, France 2, France 3, Arte
 • Internetsites
 • Boeken : 
      J. De Spiegeleer, Vocabulaire 2000, Plantyn, Deurne 2009
      J. De Spiegeleer, Grammaire 2000, Plantyn, Deurne 2009
      Ph. Cornu, Erreurs courantes, Garant, Antwerpen, 2009


                


WERKVORMEN
Soort werkvorm    
hoor- en werkcolleges:

 40

%
practicum en oefeningen:

  40

%

vormen van groepsleren:

  20

%
Verdere toelichting:

EVALUATIE

Eerste examenperiode
CategorieWeging van categorieën
mondeling examen25%
permanente evaluatie50%
schriftelijk examen25%

1. Permanente evaluatie : verplichte mondelinge en schriftelijke opdrachten in de klas  5/20.

2. Mondeling examen :  Dossier: "Les médias"                                                             5/20

3. Schriftelijk examen : Brief/mail, inhoud en woordenschat van teksten, reportages en film, grammatica, "erreurs courantes".                                                                                                    5/20

4. Parijs                                                                                                                      5/20

Als je afwezig bent op één van de opdrachten van de permanente evaluatie, wordt dit gewettigd met een medisch attest.. Indien je geen medisch attest voorlegt, ben je ongewettigd afwezig en krijg je geen punten voor die opdracht.


tijd voor examinering
uren

5 

Tweede examenperiode
CategorieWeging van categorieën
mondeling examen50%
schriftelijk examen50%

1. Schriftelijk examen : idem  eerste examenperiode                            8/20

2. Mondeling examen: Nieuw dossier "Les médias"                             5/20

3. Taken : zie P:schijf eind juni                                                            7/20 

 
Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 14/11/2012
Voltijds modelpakket 2 - Commerciële communicatie - Engels 2
  
O.O. heeft componenten:Neen
Afstudeerrichting//Leertraject:Commerciële communicatie
Code:2140300002
Academiejaar:2012-2013
Type:kern,
Niveau:uitdiepend
Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 2 - Volledig academiejaar
Contacturen:0
Aantal studiepunten:5
Totaal studietijd:130
Examencontract:niet mogelijk
Deliberatie:mogelijk
Vrijstelling:mogelijk
Onderwijstaal:
Lector(en)Nancy Van Temsche

 

KORTE OMSCHRIJVING
Je streeft naar perfectie in allerlei communicatieve situaties: presentaties geven, brieven schrijven, discussies voeren, rapporteren, enz. En het is daarbij evident dat je je kennis van grammatica en woordenschat verder uitdiept.

COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
 Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

Algemene competenties

 • CM25 #Leerbereidheid
 • CM27 #Assertiviteit
Algemene beroepsgerichte competenties
 • CM42 #anderstalige informatie zoeken
Beroepsspecifieke competenties
 • CM53 #Anderstalige tekstproductie

SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN

 

 • Je kan de Engelse grammatica op intermediate level correct gebruiken 
 • Je kan typische fouten van Nederlandstaligen in het Engels vermijden (zie lijst pitfalls in de syllabus)
 • Je kan artikels uit de Engelstalige vakpers lezen en begrijpen aan de hand van woordenboeken
 • Je kan Engelstalige nieuws- en actualtiteitenprogramma's, en documentaires begrijpen 
 • Je kan je vlot uitdrukken in vaak voorkomende beroepssituaties (telefonische inlichtingen en klachten, grafieken, presentaties, vergaderingen) 
 • Je kan de phonetische symbolen (Longman/Cambridge dictionary) correct interpreteren en aan de hand van de symbolen de uitspraak van woorden opzoeken  
 • Je kan veel voorkomende zakelijke brieven schrijven : inlichtingenbrieven, klachtenbrieven

VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Engels 1; en moet je minstens 20 stpnt verworven hebben uit het voltijds modelpakket 1 - Communicatiemanagement.

Andere begincompetenties

LEERINHOUDEN
 • Grip on Grammar : zie lijst te kennen items in de syllabus 
 • Pitfalls : veel voorkomde woordenschat- en grammatica fouten 
 • Business Communication: facts and figures, presenting graphs, business correspondence, telephoning , an introduction to report writing, collocations
 • Today's Words in Context: 'The working world', 'The economy', 'The media' , 'Politics'  
 • Audiovisuele Engelstalige pers : voornamelijk communicatie-  en business gerelateerde onderwerpen
 • Geschreven Engelstalige pers : hoofdzakelijk artikels uit de vakpers  
 • Presentation  Zen
 • Phonetic symbols (Longman/Cambridge dictionary)en Engelse uitspraakmoeilijkheden voor Nederlandstaligen 
 • Conversational Language : veelgebruikte uitdrukkingen in vergaderingen, telefoongesprekken, presentaties,discussies,...

STUDIEMATERIAAL
 • Syllabus Engels 2
 • Dentant,J., & Claes,G.(1997). Grip on Grammar. Wolters Plantyn.
 • Carleton-Gertsch,L.(2006).  Today's Words in Context - New Edition. Antwerpen/Amsterdam : intertaal.
 • Reynolds,G.(2012). Presentation Zen : Simple Ideas on Presentation Design and Delivery Second Edition. Berkeley : New Riders. 
 • Web Quest (users.fulladsl.be/spb2504)
 • Audiovisueel materiaal 

WERKVORMEN
Soort werkvorm    
hoor- en werkcolleges:

 25

%
practicum en oefeningen:

  75

%

vormen van groepsleren:

  0

%
Verdere toelichting:

EVALUATIE

Eerste examenperiode
CategorieWeging van categorieën
mondeling examen15%
permanente evaluatie40%
schriftelijk examen45%

 

 • Een schriftelijk deelexamen in januari : 20%. (zie lijst te kennen leerstof in de syllabus)
 • Een schriftelijk deelexamen in juni : 25%. (zie lijst te kennen leerstof in de syllabus)
 • Bij elk schriftelijk deelexamen wordt per zware fout (zie lijst in de syllabus 'Mistakes never to be made') een punt extra afgetrokken van de totaalscore van het deelexamen.  
 • Mondeling deelexamen phonetics en uitspraak : 15%.
 • Permanente evaluatie en mondelinge oefeningen : 40%  Aanwezigheid voor de mondelinge oefeningen is verplicht! Een ongewettigde afwezigheid resulteert in een cijfer '0' voor de oefening.
  Als je afwezig bent moet je je afwezigheid wettigen door een medisch attest. Het originele attest bezorg je aan het studentensecretariaat, de kopie ervan aan de betrokken lector en dit binnen de vijf werkdagen vanaf de eerste ziektedag. Indien je binnen deze gestelde termijn geen medisch attest voorlegt, ben je ongewettigd afwezig en krjg je een cijfer '0' op de oefening. Bij gewettgde afwezigheid kan je enkel na overleg met de betrokken lector de oefening  inhalen. Je maakt zelf een afspraak met de lector omtrent het tijdstip en de wijze waarop dit gebeurt.

tijd voor examinering
uren

4 

Tweede examenperiode
CategorieWeging van categorieën
mondeling examen40%
schriftelijk examen60%

 • Mondeling examen : - Pronunciation and Phonetics

                                          - Inhoud van de Reader

 • Schriftelijk examen : - Inhoud van de syllabus (behalve de Reader)

                                          - Today's Words in Context : hoofdstukken 5,6,10,11

                                          - Grip on Grammar : de nummers die ook voor het examen in juni gekend

                                                                           moesten zijn.

                                          - De inhoud van Presentation Zen

 
Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 14/11/2012
Voltijds modelpakket 2 - Commerciële communicatie - Nederlands 2
  
O.O. heeft componenten:Neen
Afstudeerrichting//Leertraject:Commerciële communicatie
Code:2140300014
Academiejaar:2012-2013
Type:kern,
Niveau:uitdiepend
Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 2 - Volledig academiejaar
Contacturen:0
Aantal studiepunten:4
Totaal studietijd:104
Examencontract:niet mogelijk
Deliberatie:mogelijk
Vrijstelling:mogelijk
Onderwijstaal:
Lector(en)Cecile Van Os

 

KORTE OMSCHRIJVING
Commercieel communiceren op een vlotte en correcte manier in het Nederlands ... dit houdt vooral in in doelgroepgericht èn wervend schrijven . Deze vaardigheid wordt ingeoefend aan de hand van een hele reeks vakgebonden opdrachten zoals zakelijke brieven en mails schrijven,  rapporten opstellen, persberichten schrijven. Uiteraard past ook je mondelinge taalvaardigheid in dit plaatje. Je kan dus ook een mondelinge presentatie verzorgen en deelnemen aan een debat. Algemene taal- en communicatievaardigheid vormen daarbij samen de rode draad.

COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
 Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

Algemene competenties

 • CM27 #Assertiviteit
 • CM36 #Denken en redeneren
 • CM40 #360° inlevingsvermogen
Algemene beroepsgerichte competenties
 • CM43 #Tekstproductie in het Nederlands
 • CM44 #Mondelinge taalvaardigheid in het Nederlands
 • CM48 #Mediabewustzijn
 • CM49 #Maatschappijbewustzijn en actualiteitszin
Beroepsspecifieke competenties

  SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
  • Je kan  vlot leesbare en goed gestructureerde teksten schrijven.
  • Je weet  een vlotte presentatie te houden voor publiek.
  • Je kan een goed verslag schrijven (algemeen en n.a.v. een vergadering).
  • Je bent in staat om  een goede synthese te schrijven van een beluisterde tekst.
  • Je weet hoe argumenten te onderscheiden, te beoordelen en te weerleggen.
  • Je weet je standpunt i.v.m een maatschappelijke kwestie in een betoog duidelijk en overtuigend te verwoorden.
  • Je kan je standpunt duidelijk naar voren brengen in een debat  en standhouden tijdens de daaropvolgende discussie.
  • Je kan  goede zakelijke  brieven schrijven.
  • Je weet hoe je een zakelijke mail moet opstellen
  • Je bent in staat  een duidelijk persbericht te schrijven.

   


  VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
  Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
  Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Nederlands 1; en moet je minstens 20 stpnt verworven hebben uit het voltijds modelpakket 1 - Communicatiemanagement.

  Andere begincompetenties

  Nederlands 1


  LEERINHOUDEN

  In semester 1 werken we aan subjectief/persuasieve vaardigheden.

  Je leert de ontvanger te beïnvloeden via subjectief taalgebruik (stijlfiguren) en op een lezergerichte manier met hem te communiceren. 

  Je leert je standpunt in een debat te verdedigen  met geldige argumenten en stand te houden in een discussie.

  Ook briefwisseling (SN-brief, sollicitatiebrief) komt aan bod. Je weet hoe een correcte , zakelijke en toch lezergerichte brief of mail op te stellen.

  Je leert hoe een treffende en persoonlijke sollicitatiebrief te schrijven.

   

  Semester 2 gaat over objectief/informatieve vaardigheden.

  Je kan in een neutrale, zakelijke taal communiceren, zowel schriftelijk als mondeling.

  Je kan een correct verslag maken , persberichten schrijven en een synthese maken van een beluisterde tekst  behoren eveneens tot de lesinhoud.

  Je leert ook een duidelijk exposé te geven .

  In zelfstudie fris je je spelling nog eens op en breid je je woordenschat  bovendien verder uit.

   


  STUDIEMATERIAAL
  • Syllabus
  • Handboek Zakelijke communicatie schriftelijk (Karen Knispel)
  • Handboek  Nederlands     (Danielle de Smet)
  • Werkboek   Nederlands    (Danielle de Smet)

  WERKVORMEN
  Soort werkvorm    
  hoor- en werkcolleges:

   50

  %
  practicum en oefeningen:

    50

  %

  vormen van groepsleren:

    0

  %
  Verdere toelichting:

  EVALUATIE

  Eerste examenperiode
  CategorieWeging van categorieën
  permanente evaluatie100%
  Totaal100%

  • Beide semesters wegen even zwaar in de eindevaluatie (50%-50%)
  • Voor elke deeltaak of test geldt de volgende regel: 1 dt-fout: -2p, 2 dt-fouten -4p, 3 dt-fouten -8p, 4 dt-fouten -16p, vanaf 5 dt-fouten= 0
  • Als je afwezig bent op een deelexamen georganiseerd buiten de examenreeks, dan mag je dat deelexamen inhalen indien je afwezigheid tijdig gewettigd wordt door een medisch attest .  Je bezorgt een kopie hiervan aan de lector (postvak)  de dag van je terugkeer. Je maakt zelf onmiddellijk een afspraak met de lector omtrent het tijdstip en de wijze waarop je het deelexamen kan inhalen. Indien je binnen de gestelde termijn geen medisch attest voorlegt, ben je ongewettigd afwezig en krijg je geen punten op je deelexamen.

  tijd voor examinering
  uren

   

  Tweede examenperiode
  CategorieWeging van categorieën
  mondeling examen50%
  schriftelijk examen50%

  • Ben je niet geslaagd in eerste zit, leg je in tweede zit  een schriftelijk examen af over spelling ,taalzorg en de sollicitatiebrief .
  • Na het examen leg je eveneens 2 mondelinge proeven  af  : exposé en  debat.    
   
  Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 14/11/2012
  Voltijds modelpakket 2 - Commerciële communicatie - Reclame
    
  O.O. heeft componenten:Neen
  Afstudeerrichting//Leertraject:Commerciële communicatie
  Code:2140300015
  Academiejaar:2012-2013
  Type:kern,keuze
  Niveau:uitdiepend
  Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 of 2 - Semester 1,
  Contacturen:0
  Aantal studiepunten:3
  Totaal studietijd:78
  Examencontract:mogelijk
  Deliberatie:mogelijk
  Vrijstelling:mogelijk
  Onderwijstaal:
  Lector(en)Helga Van den Bulck

   

  KORTE OMSCHRIJVING
  Reclame is zelden zomaar "een plaatje met een praatje". Er zit strategie achter. Men werkt met doelgroepen en doelstellingen. Men gaat op zoek naar de gevoelige snaar bij die consumenten en denkt dan na hoe de boodschap het best gebracht kan worden. Vaak combineert men een reclamecampagne met andere communicatievormen zoals direct marketing, e-communicatie, sponsoring e.d. Het is dan wel belangrijk deze communicatiemix optimaal op elkaar af te stemmen.

  COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
   Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

  Algemene competenties

  • CM25 #Leerbereidheid
  • CM30 #zelfstandigheid
  • CM33 #Organisatiesensitiviteit
  • CM34 #Evalueren
  • CM35 #Leergierigheid
  • CM36 #Denken en redeneren
  • CM40 #360° inlevingsvermogen
  Algemene beroepsgerichte competenties
  • CM41 #Informatie zoeken en beoordelen
  • CM48 #Mediabewustzijn
  • CM49 #Maatschappijbewustzijn en actualiteitszin
  • CM50 #Deontologisch verantwoord handelen
  Beroepsspecifieke competenties
  • CM52 #Communicatie plannen

  SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
  • je kan een publiek segmenteren en de doelgroepen omschrijven.
  • je kan doelstellingen formuleren voor product- diensten- en voorlichtingscampagnes
  • je herkent een geschikte propositie en kan mogelijke positioneringen voor producten en merken formuleren.
  • je begrijpt dat een goede strategie start met het neerschrijven van een ladder van associaties
  • je kent de sterktes en beperkingen van de verschillende marketincommunicatievormen zoals online als offline en je weet hoe ze de consistentie in de boodschap naar de consument toe moeten respecteren.
  • je kent de diverse budgetteringsmethodes gebruikt door adverteerders.
  • je weet welke onderzoekstechniek moet aangewend worden om de impact van een bepaalde campagne te meten.

   


  VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
  Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
  Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Comm.mgmt; Exploreer het communicatiewerkveld en moet je minstens 20 (voor CC) / 40 (voor PRV) stpnt verworven hebben uit het voltijds modelpakket 1 - Communicatiemanagement (CC/PR&V).

  Andere begincompetenties
  Geen
  LEERINHOUDEN

  - Merkenbeleid

  - Strategische planning

  - Doelgroepen en doelstellingen

  - Reclameproposities

  - Budget bepalen

  - Soorten reclameonderzoek

  - Organisatie van een reclamebureau

   


  STUDIEMATERIAAL
  • De Pelsmacker, P, Geuens, M & J. Van den Bergh. Marketingcommunicatie (2010). Amsterdam: Pearson Education Benelux
  • Nota's les
  • PowerPoint

  WERKVORMEN
  Soort werkvorm    
  hoor- en werkcolleges:

   80

  %
  practicum en oefeningen:

    20

  %

  vormen van groepsleren:

    0

  %
  Verdere toelichting:

  EVALUATIE

  Eerste examenperiode
  CategorieWeging van categorieën
  schriftelijk examen100%

  • Schriftelijk examen met een mix aan kennisvragen, inzichtvragen en toepassingsvragen.

  tijd voor examinering
  uren

  2 

  Tweede examenperiode
  CategorieWeging van categorieën
  schriftelijk examen100%

  • Schriftelijk examen met een mix aan kennisvragen, inzichtvragen en toepassingsvragen.
   
  Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 10/10/2012
  Voltijds modelpakket 2 - Commerciële communicatie - Communicatie en invloed
    
  O.O. heeft componenten:Ja
  O.O. bestaat uit componenten:Communicatiepsychologie
  Communicatiesociologie
  Afstudeerrichting//Leertraject:Commerciële communicatie
  Code:2140300016
  Academiejaar:2012-2013
  Type:kern,
  Niveau:uitdiepend
  Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 2 - Semester 1
  Contacturen:0
  Aantal studiepunten:4
  Totaal studietijd:104
  Examencontract:mogelijk
  Deliberatie:niet mogelijk
  Vrijstelling:mogelijk
  Onderwijstaal:
  Lector(en)Olaf Spittaels
  Iris Robijns

   


  COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
   Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

  Algemene competenties

   Algemene beroepsgerichte competenties
    Beroepsspecifieke competenties

     SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
     Zie fiches van de componenten

     VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
     Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
     Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn vr: Communicatie, de theorie; Communicatiemngt; Psychologie; Actual. in persp; en moet je minstens 20 stpnt verworven hebben uit het voltijds modelpakket 1 - Communicatiemanagement.

     Andere begincompetenties

     WEGING

     ComponentenWeging
     Communicatiepsychologie50%
     Communicatiesociologie50%      
     Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 10/10/2012
     Voltijds modelpakket 2 - Commerciële communicatie - Communicatiepsychologie
       
     Component behoort tot: Communicatie en invloed
     Afstudeerrichting//Leertraject:Commerciële communicatie
     Code:2140300016
     Academiejaar:2012-2013
     Lector(en)Olaf Spittaels
     Iris Robijns

      

     KORTE OMSCHRIJVING

     Binnen deze cursus staat "gedragsverandering" centraal. De volgende kernvragen worden behandeld: Hoe kunnen mensen hun gedrag op elkaar afstemmen om als team succesvol te zijn? Hoe maakt de media gebruik van klassieke leerprocessen om onze attitude te wijzigen? Hoe beïnvloeden media en reclame ons dagdagelijks gedrag? Onder welke omstandigheden zijn wij geneigd om ons gedrag aan te passen onder invloed van anderen? 


     COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
      Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

     Algemene competenties

     • CM24 #Zelfreflectie
     • CM28 #Samenwerkingsgerichtheid
     • CM33 #Organisatiesensitiviteit
     • CM36 #Denken en redeneren
     • CM38 #Leidinggeven
     • CM39 #Projectmatig en methodisch werken
     • CM40 #360° inlevingsvermogen
     Algemene beroepsgerichte competenties
     • CM47 #organiseren
     • CM49 #Maatschappijbewustzijn en actualiteitszin
     Beroepsspecifieke competenties
     • CM56 #Aansturen

     SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
     • Je bevordert de groepsdynamiek en duidt de verschillende aspecten die het succes van een samenwerking beïnvloeden: disfunctioneel gedrag, teamsamenstelling, groepsrollen, leiderschap, besluitvormingsprocessen, omgang met controverse, onderlinge relaties en interactieprocessen.
     • Je maakt een projectanalyse en projectplanning en benoemt de kenmerken en problemen binnen de verschillende stadia van groepsontwikkeling.
     • Je reflecteert over de groepswerking en het groepsproces aan de hand van de reflectiecyclus van Korthagen en formuleert opbouwende kritiek.
     • Je herkent en duidt de werking van klassieke leertheorieën in media en reclame.
     • Je schat de mate in waarin boodschappen onthouden worden aan de hand van het informatieverwerkingsmodel van het geheugen.
     • Je hebt inzicht in het beslissingsproces van de consument en voorspelt van hieruit de mate waarin en wijze waarop de attitude van de consument beïnvloed wordt.
     • Je begrijpt en verklaart de ontevredenheid van de consument en je reageert hier gepast op. 
     • Je benoemt de effecten van sociale referentie en socialecommunicatie en schat deze in.  
     • Je verklaart alledaags gedrag aan de hand van het theoretisch kader van de territoriumtheorie.

     VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
     Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
     Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn vr: Communicatie, de theorie; Communicatiemngt; Psychologie; Actual. in persp; en moet je minstens 20 stpnt verworven hebben uit het voltijds modelpakket 1 - Communicatiemanagement.

     Andere begincompetenties

     Geen


     LEERINHOUDEN
     • Waarom communiceren mensen en waarom maken mensen deel uit van groepen?
     • Wat bepaalt een succesvol team?
     • Wat is functioneel en disfunctioneel gedrag?
     • Wat zijn de belangrijke stappen in projectmanagement?
     • Uit welke persoonlijkheden bestaat een groep (+ Big5-model + Copingstrategieën) 
     • Welke rollen kan men binnen een groep opnemen (+ teamrollen volgens Belbin)?
     • Welke vormen van leiderschap zijn er en hoe worden beslissingen genomen?
     • Hoe bepalen onderlinge relaties het gedrag in een groep (+ Roos van Leary)?
     • Hoe staan diverse teamleden in interactie met elkaar (+ Axenroos van Cuvelier)
     • Hoe correct reflecteren en feedback geven (+ reflectiecyclus van Korthagen)?
     • Wat zijn de diverse klassieke leertheorieën (conditionering, inzichtelijk leren, modelleren)?
     • Wat is het informatieverwerkingsmodel van het geheugen?
     • Wat is consumentengedrag en hoe gebeurt percepte, categorisatie en differentiatie?
     • Hoe wordt de attitudevorming bij de consument beïnvloed (+ ELM-model)?
     • Hoe verloopt het beslissingsproces bij aanschaf van goederen of diensten?
     • Wat bepaalt de tevredenheid van een consument (+ Servqual-model)? 
     • Wat is sociale beïnvloeding?
     • Wat stelt de territoriumtheorie?

      


     STUDIEMATERIAAL
     • Syllabus: communicatiepsychologie.
     • Notities tijdens de les.

     WERKVORMEN
     Soort werkvorm    
     hoor- en werkcolleges:

      100

     %
     practicum en oefeningen:

       0

     %

     vormen van groepsleren:

       0

     %
     Verdere toelichting:
     Geen

     EVALUATIE

     Eerste examenperiode
     CategorieWeging van categorieën
     schriftelijk examen100%

     • Schriftelijk examen over de cursus (Casus en toepassingsvragen)
     • De puntenverdeling wordt vermeld op het examenformulier

     tijd voor examinering
     uren

     2 

     Tweede examenperiode
     CategorieWeging van categorieën
     schriftelijk examen100%

     • Schriftelijk examen over de cursus (Casus en toepassingsvragen)
     • De puntenverdeling wordt vermeld op het examenformulier

      

      
     Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 10/10/2012
     Voltijds modelpakket 2 - Commerciële communicatie - Communicatiesociologie
       
     Component behoort tot: Communicatie en invloed
     Afstudeerrichting//Leertraject:Commerciële communicatie
     Code:2140300016
     Academiejaar:2012-2013
     Lector(en)Olaf Spittaels
     Iris Robijns

      

     KORTE OMSCHRIJVING

     Word je asociaal als je te veel tv kijkt? Geloof je alles wat in de krant staat? Klopt het dat massamedia een ongelooflijke invloed op de samenleving hebben? Laden mama's hun winkelkarretje vol met producten op vraag van hun kinderen, die koekjes willen van Plop of een Prins?

     Communicatiesociologie bestudeert de rol van de massamedia en de effecten die ze, op mens en samenleving, teweegbrengen.


     COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
      Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

     Algemene competenties

     • CM25 #Leerbereidheid
     • CM30 #zelfstandigheid
     • CM34 #Evalueren
     • CM36 #Denken en redeneren
     Algemene beroepsgerichte competenties
     • CM41 #Informatie zoeken en beoordelen
     • CM49 #Maatschappijbewustzijn en actualiteitszin
     Beroepsspecifieke competenties

      SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
      • Je kan kan de technieken herkennen die schuil gaan achter de creatie van commerciële boodschappen.
      • Je herkent media-effecten op mens en samenleving.
      • Je kan communicatie-evoluties monitoren en maatschappelijk kaderen.
      • Je volgt de actualiteit aan de hand van verschillende media.

      VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
      Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
      Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn vr: Communicatie, de theorie; Communicatiemngt; Psychologie; Actual. in persp; en moet je minstens 20 stpnt verworven hebben uit het voltijds modelpakket 1 - Communicatiemanagement.

      Andere begincompetenties

       


      LEERINHOUDEN

      • De verschillende elementen van het massacommunicatiemodel van Maletzke zijn het uitgangspunt. De cursus valt uiteen in 5 delen:
        • De zender  = massacommunicator: -  als gatekeeper

                                                                                          - beïnvloedt door de context

        • De massacommunicatieve boodschap : - Hoe belangrijk is Reality-tv als TV-format?

                                                                                      - Hoe worden commerciële boodschappen verpakt?.

        • Wie is de ontvanger-consument van die boodschappen?. Hoe verwerkt de consument deze boodschappen? Hoe kunnen we die ontvanger onderzoeken? Is de ontvanger actief of passief? Hoe kan de boodschap beïnvloeden om tot een bepaald effect te komen

       

        • De Impact van media bestuderen in al haar domeinen, waarbij de relatie Pers, Commerciële Communicatie, PR-technieken, en ontvanger specifieke aandacht krijgen.

       

        • Het nieuwe denken rond massacommuncatie: het allocutie- wordt een conversatiemodel. Waarin de impact van social media groot is.Dit verplicht bedrijven om anders te gaan communiceren waarbij een duidelijk en goed CSR-beleid een must is.

      STUDIEMATERIAAL

      • Basissyllabus + optiegebonden deel  
      •  Teksten = VERPLICHTE zelfstudie + sommige teksten uitgebreid besproken in de les 
      • Video: getoond en besproken tijdens de hoorcolleges 
      • Verplichte  lectuur : Luyendijk J. 'Het zijn net mensen'.Van Halewyck, Leuven,2008.+ Steven Van Belleghem. 'the conversation manager'. Lannoo Campus, 2010.      -> Aan te bevelen lectuur : 'Het maakbare nieuws'.Uitgeverij Balans, Amsterdam,2008. (=antwoord op Luyendijk)

                 Van Den Bulck H. & Tambuyzer S. 'De celebritysupermarkt'.EPO uitgeverij, Antwerpen,2008. 

      • Nota's nemen

      WERKVORMEN
      Soort werkvorm    
      hoor- en werkcolleges:

       100

      %
      practicum en oefeningen:

        0

      %

      vormen van groepsleren:

        0

      %
      Verdere toelichting:
      • Interactieve hoorcolleges.
      • Actualiteit kennen 

      EVALUATIE

      Eerste examenperiode
      CategorieWeging van categorieën
      schriftelijk examen100%

      • Schriftelijk examen om de kennis over de inhoud van de hoorcolleges te testen met MOGELIJKE vragen:
       • letterlijke vragen
       • verbandsvragen
       • toepassingsvragen
       • begrippenvragen
       • overzichtsvragen
      • Het eindtotaal van het examen staat op 20 punten.
      • De examenvragen kunnen komen uit de hoorcolleges, syllabus, zelfstudiepakket , alle extra aangeleverd materiaal tijdens (of als voorbereiding op) de hoorcolleges .

      tijd voor examinering
      uren

      2 

      Tweede examenperiode
      CategorieWeging van categorieën
      schriftelijk examen100%

      • Herdoen van een gelijkaardig examen.
      • Schriftelijk examen om de kennis over de inhoud van de hoorcolleges te testen met MOGELIJKE vragen:
       • letterlijke vragen
       • verbandsvragen
       • toepassingsvragen
       • begrippenvragen
       • overzichtsvragen.
      • Het eindtotaal van het examen staat op 20 punten.
      • De examenvragen kunnen komen uit de hoorcolleges, syllabus, zelfstudiepakket ( = reader), extra aangeleverd materiaal tijdens de hoorcolleges,
       
      Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 10/10/2012
      Voltijds modelpakket 2 - Commerciële communicatie - WS3 Communicatieplan
        
      O.O. heeft componenten:Neen
      Afstudeerrichting//Leertraject:Commerciële communicatie
      Code:2140300017
      Academiejaar:2012-2013
      Type:kern,
      Niveau:uitdiepend
      Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 2 - Semester 2
      Contacturen:0
      Aantal studiepunten:4
      Totaal studietijd:104
      Examencontract:niet mogelijk
      Deliberatie:niet mogelijk
      Vrijstelling:mogelijk
      Onderwijstaal:
      Lector(en)Iris Robijns
      Helga Van den Bulck
      Olaf Spittaels
      Cecile Van Os

       

      KORTE OMSCHRIJVING
      Je analyseert gedurende een heel semester het marketing-communicatiebeleid van een merk. Welke andere middelen worden er ingezet naast reclame? Sponsoring? Winkelcommunicatie? Promotie? ... . Je begrijpt welke doelstellingen de campagne wil realiseren en welke doelgroepen ze wil bereiken.

      COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
       Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

      Algemene competenties

      • CM24 #Zelfreflectie
      • CM25 #Leerbereidheid
      • CM26 #Initiatiefzin
      • CM27 #Assertiviteit
      • CM28 #Samenwerkingsgerichtheid
      • CM30 #zelfstandigheid
      • CM31 #Innovativiteit en creativiteit
      • CM33 #Organisatiesensitiviteit
      • CM34 #Evalueren
      • CM36 #Denken en redeneren
      • CM37 #Deadlinegericht werken
      • CM38 #Leidinggeven
      • CM39 #Projectmatig en methodisch werken
      • CM40 #360° inlevingsvermogen
      Algemene beroepsgerichte competenties
      • CM41 #Informatie zoeken en beoordelen
      • CM43 #Tekstproductie in het Nederlands
      • CM44 #Mondelinge taalvaardigheid in het Nederlands
      • CM46 #Netwerken en contactvaardigheid
      • CM47 #organiseren
      • CM48 #Mediabewustzijn
      • CM49 #Maatschappijbewustzijn en actualiteitszin
      Beroepsspecifieke competenties
      • CM51 #Onderzoeken
      • CM52 #Communicatie plannen

      SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
      • je licht een bedrijf door in alle aspecten (juridische vorm, organogram opstellen, strategie analyseren,...)
      • je zet het marketing-communicatiebeleid van een bedrijf in kaart (welke verschillende instrumenten worden er gebruikt)
      • je begrijpt welke doelstellingen men wil realiseren en welke doelgroepen men wil bereiken.
      • je kan een antwoord formuleren op de vragen : wie is de zender? , wat is de boodschap?, welke zijn de media?, wat is het effect?
      • je gaat kritisch om met allerhande bronnen.
      • je gaat positief om met kritiek van je teamgenoten.
      • je verkrijgt op een beleefde maar vastberaden manier interne informatie.
      • je kan d.m.v. een gesprek heel specifieke inside-informatie te weten komen.
      • je kan wetenschappelijk verantwoord rapporteren, schriftelijk en mondeling.
      • je beheerst presentatietechnieken en streeft naar een goede uitspraak.
      • je bent in staat om op een correcte manier te communiceren per brief en e-mail.

      VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
      Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
      'Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn vr: Com.mngt; Psychologie; Exploreer comm. werkveld; moet je minstens 40 stpnt verworven hebben uit het voltijds modelpakket 1 - CM; en moet je je ook inschr. vr: Reclame; Comm.en invloed.'
      'Om in te kunnen schrijven vr dit oo moet je geslaagd zijn vr: Com.mngt; Psych.; Expl. comm. werkveld; moet je min. 40 stpnt verworven hebben uit het volt. modelp. 1 - CM; en moet je inschr. vr: Reclame; Comm.en invloed. Vr VP geldt: inschr. vr. Reclame.'


      Andere begincompetenties

      Geen


      LEERINHOUDEN
      • marketingcommunicatie
      • communicatiesociologie
      • vergadertechnieken en conflicthantering
      • presentatietechnieken

      STUDIEMATERIAAL
      • Handleiding workshop
      • On line materiaal  
      • Opdrachtenblad per vak

      WERKVORMEN
      Soort werkvorm    
      hoor- en werkcolleges:

       10

      %
      practicum en oefeningen:

        30

      %

      vormen van groepsleren:

        60

      %
      Verdere toelichting:

      EVALUATIE

      Eerste examenperiode
      CategorieWeging van categorieën
      permanente evaluatie100%

      • Wie 3 maal afwezig is bij de procesbegeleiding (= lessen of andere contacten) krijgt een 0 voor het facet dat dan begeleid wordt. Medische attesten gelden niet als verzachtende omstandigheid.
      • Voor een werkstuk / taak dat niet of te laat wordt afgegeven krijgt de student een 0 op het deelexamen. De scores van deelexamens worden mathematisch opgeteld.
      • Als men uitspraken letterlijk overneemt van een ander en daarbij niet aantoont dat het om een citaat gaat, pleegt men een vorm van intellectuele diefstal die plagiaat heet.  Bij elke vaststelling wordt plagiaat bestraft. (We volgen daarbij een procedure die beschreven staat in artikels 94 tot en met 97 van het OER.)
      • Voor elke deeltaak of voor elk examen geldt de volgende regel: 1 dt-fout: -2p, 2 dt-fouten -4p, 3 dt-fouten -8p, 4 dt-fouten -16p, vanaf 5 dt-fouten= 0

      tijd voor examinering
      uren

      0 

      Tweede examenperiode
      CategorieWeging van categorieën
      permanente evaluatie100%


       
      INFORMATIE OVER DE FACETTEN

      Reclame
      Communicatiepsychologie
      Communicatiesociologie
      Nederlands

       
      Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 25/02/2013
      Voltijds modelpakket 2 - Commerciële communicatie - Wetgeving en deontologie
        
      O.O. heeft componenten:Neen
      Afstudeerrichting//Leertraject:Commerciële communicatie
      Code:2140300018
      Academiejaar:2012-2013
      Type:kern,
      Niveau:uitdiepend
      Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 2 - Semester 2
      Contacturen:0
      Aantal studiepunten:3
      Totaal studietijd:78
      Examencontract:mogelijk
      Deliberatie:mogelijk
      Vrijstelling:mogelijk
      Onderwijstaal:
      Lector(en)Roger Frenssen

       

      KORTE OMSCHRIJVING

      Dit opleidingsonderdeel bestaat uit twee luiken: een onderdeel recht en een onderdeel deontologie. In het eerste deel verwerf je inzicht in een van de oudste wetenschappen van onze cultuur: je leert begrijpen hoe de verschillende gerechtelijke instanties werken en je leert omgaan met  relevante juridische terminologie. In het tweede deel leer je inzien dat je beroepshalve creatief mag zijn, maar dat niet alles kan. Er zijn grenzen die de overheid en de beroepssector opleggen. Af en toe een ethische en juridische reflex aan de dag leggen zal niemand kwaad doen.


      COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
       Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

      Algemene competenties

      • CM36 #Denken en redeneren
      Algemene beroepsgerichte competenties
      • CM49 #Maatschappijbewustzijn en actualiteitszin
      • CM50 #Deontologisch verantwoord handelen
      Beroepsspecifieke competenties

       SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
       • Je kent de werking en de organisatie van het gerecht.
       • Je past de belangrijkste regels en principes van het personen-, verbintenissen-, contracten- en zakenrecht toe op concrete cases. 
       • Je kent de organisaties en de instellingen die waken over de juridische en deontologische aspecten van communicatie.
       • Je past de waarden en normen van de wetgeving en deontologische codes toe op concrete cases.
       • Je formuleert een heldere en goed onderbouwde mening

       VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
       Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
       Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je minstens 20 stpnt verworven hebben uit het voltijds modelpakket 1 - CM.

       Andere begincompetenties

       Geen.


       LEERINHOUDEN


        

       • Definitie, bronnen en indeling van het recht
       • Werking van het gerecht
       • De persoon en zijn rechten
       • Verbintenissen- en contractenrecht
       • Zakenrecht 
       • Bijzondere kwesties aangaande de grondwettelijke rechten
       • Wet marktpraktijken en consumentenbescherming
       • Bijzondere kwesties aangaande intellectuele rechten


        


       STUDIEMATERIAAL

       Plantijnsyllabus


       WERKVORMEN
       Soort werkvorm    
       hoor- en werkcolleges:

        100

       %
       practicum en oefeningen:

         0

       %

       vormen van groepsleren:

         0

       %
       Verdere toelichting:

       EVALUATIE

       Eerste examenperiode
       CategorieWeging van categorieën
       mondeling examen100%

       Mondeling examen waarin zowel naar kennis als naar inzicht wordt gepeild.

        


       tijd voor examinering
       uren

       2 

       Tweede examenperiode
       CategorieWeging van categorieën
       mondeling examen100%

       Mondeling examen, waarin zowel naar kennis als naar inzicht wordt gepeild.

       De leerstof die tijdens de tweede examenperiode bevraagd wordt, is dezelfde als deze van de eerste examenperiode.


        

        
       Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 25/02/2013
       Voltijds modelpakket 2 - Commerciële communicatie - Mediaplanning
         
       O.O. heeft componenten:Neen
       Afstudeerrichting//Leertraject:Commerciële communicatie
       Code:2140300019
       Academiejaar:2012-2013
       Type:kern,keuze
       Niveau:uitdiepend
       Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 of 2 - Semester 2,
       Contacturen:0
       Aantal studiepunten:3
       Totaal studietijd:78
       Examencontract:mogelijk
       Deliberatie:mogelijk
       Vrijstelling:mogelijk
       Onderwijstaal:
       Lector(en)Stephaan Poppe

        

       KORTE OMSCHRIJVING
       Welke media moet de adverteerder inschakelen voor zijn reclamecampagne? Gebruikt hij gedrukte media zoals kranten, magazines of huis-aan-huisbladen? Of verkiest hij AV-media zoals radio, TV of bioscoop. Wanneer overweegt hij te werken met affichage? Hoe belangrijk zijn de nieuwe media in het uitdragen van commerciële boodschappen? Een goed inzicht in de bereiksprofielen van de verschillende media zorgt voor een doeltreffend mediaplan.

       COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
        Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

       Algemene competenties

       • CM34 #Evalueren
       • CM36 #Denken en redeneren
       Algemene beroepsgerichte competenties
       • CM41 #Informatie zoeken en beoordelen
       • CM48 #Mediabewustzijn
       Beroepsspecifieke competenties
       • CM52 #Communicatie plannen

       SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
       • Je kan omgaan met typische mediastatistieken (CIM-, MDB-cijfers).  Je berekent onder meer het gecombineerd bereik, het gecumuleerd bereik, de duplicaties, de dekkings- en profielpercentages...
       • Je beheerst de typische begrippen uit de mediaplanning.  Begrippen zoals  GRP, OTS, OGB,  selectiviteitsindex, ranking.  
       • Je maakt de juiste keuze tussen diverse mediumtypen in functie van vooropgestelde media-objectieven. Je houdt daarbij rekening met de communicatiesterktes en zwaktes van de verschillende mediumtypen: dagbladen, magazines, gratis pers, tv, radio, bioscoop, affichage, folders, internet?
       • Je maakt de juiste keuze tussen individuele titels op basis van kwantitatieve selectiecriteria zoals 'kost per duizend', selectiviteitsindex, 'kost per 1000 nuttige contacten', aangevuld met kwalitatieve overwegingen.

       VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
       Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
       'Om in te schr. vr dit oo moet je gesl. zn vr: Com.mngt; Explor com.werkv; Res&ICT; Media, Econ&mark; moet je min 20(CC)/40(PRV) stp verworven hebben uit volt. mp.1CM & moet je inschr. vr WS2. Stud VP zn geslaagd vr Econ.&mark;Res & ICT & inschr vr WS2'
       'Om in te schr. vr dit o.o. moet je gesl. zijn vr: Comm.mngt; Explor comm.werkv; Res. & ICT-toolkit; Media, Econ. & marketing; moet je minstens 20(CC)/40(PRV) stpnt verworven hebben uit het volt. modelp.1-CM (CC/PR&V ); en moet je je ook inschr. vr WS2.'


       Andere begincompetenties

       Geen


       LEERINHOUDEN
       •  VOLUME 1:
        • Mediastudies. 
        • Vertrekbasis voor mediaplanning.
        • Dosering van bereik, frequentie en continuïteit.
        • Mediakeuze.
        • Mediabuying.

       • VOLUME 2: 
        • Dagbladen als reclamemedium 
        • Magazines als reclamemedium 
        • Gratis pers als reclamemedium 
        • Televisie als reclamemedium 
        • Radio als reclamemedium 
        • Bioscoop als reclamemedium 
        • Affichage als reclamemedium   
        • Internet als reclamemedium

       STUDIEMATERIAAL
       • Cursus: Volume 1 en 2. 
       • Powerpoint
       • Internet (voor CIM statistieken en mediatarieven)
       • Naslagwerk: De Pelksmacker, Geuens en Van Den Bergh (2011).
        Marketingcommunicatie. Hoofdstuk 8. Mediaplanning.
        Amsterdam: Pearson Education Benelux.

        


       WERKVORMEN
       Soort werkvorm    
       hoor- en werkcolleges:

        84

       %
       practicum en oefeningen:

         16

       %

       vormen van groepsleren:

         0

       %
       Verdere toelichting:
       Geen

       EVALUATIE

       Eerste examenperiode
       CategorieWeging van categorieën
       schriftelijk examen100%

       • Kennisvragen, inzichtvragen en toepassingsvragen: 20 punten
       • Als men uitspraken letterlijk overneemt van een ander, en daarbij niet aantoont dat het om een citaat gaat, pleegt men een vorm van intellectuele diefstal die plagiaat heet. Bij elke vaststelling wordt plagiaat bestraft. (We volgen daarbij een procedure die beschreven staat in de artikels 94 tot en met 97 van het OER.)

        


       tijd voor examinering
       uren

       2 

       Tweede examenperiode
       CategorieWeging van categorieën
       schriftelijk examen100%

       • Kennisvragen, inzichtvragen en toepassingsvragen: 20 punten.
       • Als men uitspraken letterlijk overneemt van een ander, en daarbij niet aantoont dat het om een citaat gaat, pleegt men een vorm van intellectuele diefstal die plagiaat heet. Bij elke vaststelling wordt plagiaat bestraft. (We volgen daarbij een procedure die beschreven staat in de artikels 94 tot en met 97 van het OER.)
        
       Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 25/02/2013
       Voltijds modelpakket 2 - Commerciële communicatie - PR en reputatiemanagement
         
       O.O. heeft componenten:Neen
       Afstudeerrichting//Leertraject:Commerciële communicatie
       Code:2140300021
       Academiejaar:2012-2013
       Type:kern,keuze
       Niveau:uitdiepend
       Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1, 2 of 3 - Semester 1,
       Contacturen:0
       Aantal studiepunten:3
       Totaal studietijd:78
       Examencontract:mogelijk
       Deliberatie:mogelijk
       Vrijstelling:mogelijk
       Onderwijstaal:
       Lector(en)Dirk Hye

        

       KORTE OMSCHRIJVING

       Public Relations vertaalt zich meer dan ooit in het voeren van een strategisch reputatiebeleid. Bedrijven en organisaties die een modern PR-beleid willen voeren dienen goede contacten te onderhouden met alle stakeholders uit hun relatienetwerk. Het eerste deel van deze cursus buigt zich over de essentie van reputatiemanagement en hoe bedrijven of organisaties dit concreet kunnen invullen. Open communiceren met werknemers, de overheid, actiegroepen, potentiële werknemers, de pers, sponsors, aandeelhouders, enz. staat hierbij centraal. We kijken hoe bedrijven reputatiebevorderend communiceren en hoe ze dit best aanpakken. In het laatste deel van deze cursus bouwen we stap voor stap aan een complete communicatiecampagne en bestuderen we de diverse bouwstenen van een communicatieplan (probleem, doelstelling, doelgroep, boodschap, strategie, budget, media, enz.).

       COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
        Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

       Algemene competenties

       • CM33 #Organisatiesensitiviteit
       • CM34 #Evalueren
       • CM36 #Denken en redeneren
       Algemene beroepsgerichte competenties
        Beroepsspecifieke competenties
        • CM52 #Communicatie plannen

        SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
        • Je kan het relatienetwerk van een organisatie analyseren
        • Je kan problemen, bedreigingen en kansen voor organisaties onderkennen
        • Je kan reputatiebevorderende acties ondernemen
        • Je kan pr-acties op touw zetten die inspelen op de actualiteit
        • Je weet hoe een communicatie-adviesbureau te selecteren
        • Je kent de voor- en nadelen van het inhuren van extern advies
        • Je weet welke netwerkorganisaties te benaderen
        • Je kan een campagneplan opstellen rond een specifieke probleemstelling

        VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
        Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
        Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Communicatiemanagement; Expl. comm.werkveld; en moet je minstens 40 (voor CC)/ 20 (voor PRV) stpnt verworven hebben uit het voltijds modelpakket 1 - Communicatiemanagement (CC/PR&V)

        Andere begincompetenties
        De studenten kennen de basisterminologie inzake Public Relations, voorlichting en bedrijfscommunicatie.
        LEERINHOUDEN
        • Deel 1: Identiteit, imago en reputatie
        • Deel 2: Reputatieversterkende PR-strategieën
        • Deel 3: Communicatiebeleid (incl. werking van communicatiediensten - en adviesbureaus)
        • Deel 4: Communicatieplanning
        • Kennis van de actualiteit

         


        STUDIEMATERIAAL
        • Powerpointslides dienen als basis voor de te kennen leerstof
        • Deel 4 is gebaseerd op een syllabus die handelt over communicatieplanning
        • Kranten, tijdschriften en nieuwswebsites

        WERKVORMEN
        Soort werkvorm    
        hoor- en werkcolleges:

         100

        %
        practicum en oefeningen:

          

        %

        vormen van groepsleren:

          0

        %
        Verdere toelichting:

        EVALUATIE

        Eerste examenperiode
        CategorieWeging van categorieën
        schriftelijk examen100%

        • Kennis en inzicht wordt getoetst in een schriftelijk examen
        • De evaluatie gebeurt op basis van de geziene leerstof tijdens de hoorcolleges en teksten die de studenten zelf dienen te verwerken. Om een volledig examen te kunnen afleggen is het van belang om syllabus, powerpointcursus, nota's, zelfstudieteksten, voorbeelden en de actualiteit te kennen.
        • Aanwezigheid tijdens de hoorcolleges is een meerwaarde om de lesinhouden goed te kunnen begrijpen en om een geslaagd examen te kunnen afleggen

        tijd voor examinering
        uren

        2 

        Tweede examenperiode
        CategorieWeging van categorieën
        schriftelijk examen100%

        • Kennis en inzicht wordt getoetst in een schriftelijk examen
        • De evaluatie gebeurt op basis van de geziene leerstof tijdens de hoorcolleges en teksten die de studenten zelf dienen te verwerken. Om een volledig examen te kunnen afleggen is het van belang om syllabus, powerpointcursus, nota's, zelfstudieteksten, voorbeelden en de actualiteit te kennen.
        • Aanwezigheid tijdens de hoorcolleges is een meerwaarde om de lesinhouden goed te kunnen begrijpen en om een geslaagd examen te kunnen afleggen.
         
        Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 10/10/2012
        Voltijds modelpakket 2 - Commerciële communicatie - Interne communicatie
          
        O.O. heeft componenten:Neen
        Afstudeerrichting//Leertraject:Commerciële communicatie
        Code:2140300022
        Academiejaar:2012-2013
        Type:kern,keuze
        Niveau:uitdiepend
        Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1, 2 of 3 - Semester 2,
        Contacturen:0
        Aantal studiepunten:3
        Totaal studietijd:78
        Examencontract:mogelijk
        Deliberatie:mogelijk
        Vrijstelling:mogelijk
        Onderwijstaal:
        Lector(en)Dirk Hye

         

        KORTE OMSCHRIJVING

        De belangstelling voor het verbeteren van de interne communicatie binnen een organisatie of bedrijf is nog nooit zo groot geweest als vandaag. Public Relations start op de eerste plaats binnen het eigen bedrijf of organisatie. Tevreden medewerkers zijn immers de beste ambassadeurs van elke organisatie. Het uitgangspunt van deze cursus is dat het motiveren van medewerkers dé succesfactor is voor een aangename werksfeer op de werkvloer. Interne Communicatie is uitgegroeid tot een strategisch instrument om medewerkers te informeren, te motiveren en te begeleiden bij de vele veranderingen die vandaag in een bedrijf plaatsvinden. Deze cursus geeft niet enkel een overzicht van de vele tools die kunnen ingezet worden bij het verbeteren van de interne communicatie maar geeft ook een overzicht van de wijze waarop bedrijven intern met veranderingen omgaan.


        COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
         Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

        Algemene competenties

        • CM33 #Organisatiesensitiviteit
        • CM34 #Evalueren
        • CM36 #Denken en redeneren
        Algemene beroepsgerichte competenties
         Beroepsspecifieke competenties
         • CM52 #Communicatie plannen

         SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
         • Je kan problemen en bedreigingen die intern plaatsvinden binnen een organisatie inschatten
         • Je weet hoe specifieke knelpunten op het vlak van interne communicatie te detecteren 
         • Je weet hoe medewerkers te motiveren
         • Je kan een plan opstellen om de interne communicatie van een organisatie te verbeteren
         • Je kent de voordelen en nadelen van de instrumenten die intern kunnen ingezet worden
         • Je kan de weerstand bij een verandering in een organisatie tot een minimum beperken
         • Je kan geruchtenstromen in kaart brengen en indijken

         VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
         Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
         Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Communicatiemanagement; Expl. comm.werkveld; en moet je minstens 40 (voor CC)/ 20 (voor PRV) stpnt verworven hebben uit het voltijds modelpakket 1 - Communicatiemanagement (CC/PR&V)

         Andere begincompetenties
         De studenten kennen de basisterminologie inzake communicatie, Public Relations en voorlichting
         LEERINHOUDEN
         • Deel 1: Interesse voor Interne Communicatie neemt toe
         • Deel 2: Structuur, cultuur, leiderschap, gebouwen, geruchten
         • Deel 3: Motiveren van medewerkers
         • Deel 4: Interne Communicatie in de praktijk (verbaal, schriftelijk, audiovisueel en nieuwe media)
         • Deel 5: Voor- en nadelen van specifieke IC-instrumenten
         • Deel 6: Change management en interne communicatie

         STUDIEMATERIAAL
         • Powerpointcursus
         • Handboek: "Interne Communicatie als managementinstrument" door Huib Koeleman, Kluwer, 2012

         WERKVORMEN
         Soort werkvorm    
         hoor- en werkcolleges:

          100

         %
         practicum en oefeningen:

           

         %

         vormen van groepsleren:

           0

         %
         Verdere toelichting:

         EVALUATIE

         Eerste examenperiode
         CategorieWeging van categorieën
         schriftelijk examen100%

         • Kennis en inzicht wordt getoetst in een schriftelijk examen
         • De evaluatie gebeurt op basis van de geziene leerstof tijdens de hoorcolleges en teksten die de studenten zelf dienen te verwerken. Om een volledig examen te kunnen afleggen is het van belang om handboek, powerpointcursus, zelfstudieteksten, voorbeelden en de actualiteit te kennen
         • Aanwezigheid tijdens de hoorcolleges is een meerwaarde om de lesinhouden goed te kunnen begrijpen en om een geslaagd examen te kunnen afleggen.

         tijd voor examinering
         uren

         2 

         Tweede examenperiode
         CategorieWeging van categorieën
         schriftelijk examen100%

         • Kennis en inzicht wordt getoetst in een schriftelijk examen
         • De evaluatie gebeurt op basis van de geziene leerstof tijdens de hoorcolleges en teksten die de studenten zelf dienen te verwerken. Om een volledig examen te kunnen afleggen is het van belang om handboek, powerpointcursus, zelfstudieteksten, voorbeelden en de actualiteit te kennen
         • Aanwezigheid tijdens de hoorcolleges is een meerwaarde om de lesinhouden goed te kunnen begrijpen en om een geslaagd examen te kunnen afleggen.
          
         Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 25/02/2013
         Voltijds modelpakket 2 - Commerciële communicatie - WS1 Creatief ontwerp
           
         O.O. heeft componenten:Neen
         Afstudeerrichting//Leertraject:Commerciële communicatie
         Code:2140300023
         Academiejaar:2012-2013
         Type:kern,
         Niveau:uitdiepend
         Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 2 - Semester 1
         Contacturen:0
         Aantal studiepunten:6
         Totaal studietijd:156
         Examencontract:niet mogelijk
         Deliberatie:niet mogelijk
         Vrijstelling:mogelijk
         Onderwijstaal:
         Lector(en)Mark van Varik
         Cecile Van Os
         Sandra Mermans
         Imelda Van Praet
         Koen Vlecken

          

         KORTE OMSCHRIJVING

         In deze WS ontwerp je een folder en een website. Je verzint een logo, neemt foto's en schrijft 'copy' voor in je folder en op je website.


         COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
          Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

         Algemene competenties

         • CM25 #Leerbereidheid
         • CM30 #zelfstandigheid
         • CM31 #Innovativiteit en creativiteit
         • CM34 #Evalueren
         • CM36 #Denken en redeneren
         • CM37 #Deadlinegericht werken
         • CM40 #360° inlevingsvermogen
         Algemene beroepsgerichte competenties
         • CM43 #Tekstproductie in het Nederlands
         Beroepsspecifieke competenties
         • CM54 #Fotografie, lay-out en grafische vormgeving
         • CM55 #Audiovisuele productie en multimedia

         SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
         • je ontwikkelt een logo 
         • je stelt een folder samen, rekening houdend met de boodschap en de doelgroep 
         • je bouwt een website,  rekening houdend met de boodschap en de doelgroep 
         • je maakt portretten en onderwerpsgebonden beelden in functie van de website en de folder
         • je maakt een reclamespotje 
         • je schrijft lezergerichte teksten voor folder en website, aangepast aan het medium 

         VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
         Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
         Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Nederlands1; Media; Exploreer de media en moet je minstens 40 stpnt verworven hebben uit het voltijds modelpakket deel 1 - Communicatiemanagement.

         Andere begincompetenties
         Geen
         LEERINHOUDEN

         Zie workshopbundel voor de concrete opdrachten.

         folder, website, fotoportfolio, videoproductie

         adhv

        • Illustrator/Indesign/Lay-out en DTP
        • Dreamweaver en de praktijk van webontwerp
        • Photoshop, de praktijk van digitale fotografie en video, montagetechnieken
        • copywriting

        • STUDIEMATERIAAL

         online handleidingen


         WERKVORMEN
         Soort werkvorm    
         hoor- en werkcolleges:

          20

         %
         practicum en oefeningen:

           80

         %

         vormen van groepsleren:

           0

         %
         Verdere toelichting:         EVALUATIE

         Eerste examenperiode
         CategorieWeging van categorieën
         permanente evaluatie100%

         • Afleveren van een eindproduct voor de vakken DTP, Web, Foto, Video, Nederlands.
         • Wie 3 maal afwezig is bij de procesbegeleiding (lessen of andere contacten) krijgt een 0 voor het facet dat dan wordt begeleid. Medische attesten gelden niet als verzachtende omstandigheid.
         • Voor een werkstuk / taak dat niet of te laat wordt afgegeven krijgt de student een 0 op het deelexamen. De scores van deelexamens worden mathematisch opgeteld.
         • Als men uitspraken letterlijk overneemt van een ander en daarbij niet aantoont dat het om een citaat gaat, pleegt men een vorm van intellectuele diefstal die plagiaat heet.  Bij elke vaststelling wordt plagiaat bestraft. (We volgen daarbij een procedure die beschreven staat in artikels 94 tot en met 97 van het OER.)  
         • Nederlands: Voor elke deeltaak en schriftelijk examen geldt volgende regel: 1 dt-fout = -2p., 2dt-fouten = -4, 3 dt-fouten = -8, 4 dt-fouten = -16, vanaf 5 dt-fouten: 0.

            


         tijd voor examinering
         uren

         0 

         Tweede examenperiode
         CategorieWeging van categorieën
         permanente evaluatie100%

          
         INFORMATIE OVER DE FACETTEN
        • Webdesign
        • Foto en Video
        • DTP
        • Nederlands 
        •  
         Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 10/10/2012
         Voltijds modelpakket 2 - Commerciële communicatie - WS2 Actua in de media
           
         O.O. heeft componenten:Neen
         Afstudeerrichting//Leertraject:Commerciële communicatie
         Code:2140300024
         Academiejaar:2012-2013
         Type:kern,
         Niveau:uitdiepend
         Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 2 - Volledig academiejaar
         Contacturen:0
         Aantal studiepunten:5
         Totaal studietijd:130
         Examencontract:niet mogelijk
         Deliberatie:mogelijk
         Vrijstelling:mogelijk
         Onderwijstaal:
         Lector(en)Roger Frenssen
         Hilde Leemans
         Koen Cornil

          

         KORTE OMSCHRIJVING

          

         De drie invalshoeken van deze workshop: (1) Massamedia  (2) Mediapraktijk en (3) SES (Sociaal-economische Structuren) hebben de bedoeling je rond te leiden in en vertrouwd te maken met de wereld van de gedrukte media, de wereld van radio en televisie, en het ingewikkelde kluwen van Belgische, Europese en Wereldinstellingen die het politieke, sociale en economische landschap beheersen.          COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
          Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

         Algemene competenties

         • CM25 #Leerbereidheid
         • CM30 #zelfstandigheid
         • CM35 #Leergierigheid
         • CM36 #Denken en redeneren
         • CM37 #Deadlinegericht werken
         Algemene beroepsgerichte competenties
         • CM41 #Informatie zoeken en beoordelen
         • CM48 #Mediabewustzijn
         • CM49 #Maatschappijbewustzijn en actualiteitszin
         Beroepsspecifieke competenties

          SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN


          Je ontwikkelt een " feeling " voor media . 

          Je kan omgaan met verschillende soorten media, zowel de traditionele als de zogenaamde nieuwe media. 

          Je ontwikkelt je tot een professional die uit interesse bladert in nieuwe tijdschriften en onbekende kranten.

          Je leest artikels over de "media " in kranten en tijdschriften en consulteert de vakliteratuur .


          Je hebt inzicht in het belang en de eigenheid van de behandelde instellingen en structuren .


          VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
          Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
          Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Media; Exploreer de media; en moet je minstens 40 stpnt verworven hebben uit het voltijds modelpakket deel 1 - Communicatiemanagement.

          Andere begincompetenties

          LEERINHOUDEN

          Het facet Massamedia bestaat uit twee onderwijseenheden: Massamedia: gedrukte pers (LEH) en
          Massamedia: radio en televisie (COK)
          In beide onderwijseenheden Massamedia: gedrukte pers en Massamedia: radio en televisie staan de
          massamedia als dusdanig centraal.
          Tijdens de lessen Massamedia: gedrukte pers staan de geschreven media centraal, zowel feitelijk als
          beleidsmatig. Aandacht gaat hier voornamelijk naar de kranten, de weekbladen en andere periodieke
          bladen, zowel in Vlaanderen als in Franstalig België. In zeer beperkte mate wordt ook aandacht besteed
          aan grote Europese mediagroepen.

          Tijdens de lessen Massamedia: radio en televisie staan de audiovisuele media – radio en televisie –
          centraal. Net als bij Massamedia: gedrukte pers zal ook hier aandacht worden besteed zowel aan feitelijke
          als beleidsmatige aspecten. Maar omdat radio en televisie al sinds 1971 een Vlaamse bevoegdheid zijn,
          gaat de aandacht in hoofdzaak naar Vlaanderen. We kijken waar nodig en nuttig ook wel even over de
          taalgrens en ook Europa dringt zich steeds meer op.


          Het facet Mediapraktijk bestaat uit drie opdrachten:
          Presentatie van de media-actualiteit
          AV-oefeningen
          Print-oefeningen

          In het facet Sociale en Economische Structuren – SES krijg je een overzicht van de belangrijkste Belgische-, Europese- en Wereldinstellingen op politiek, sociaal en economisch gebied.

          STUDIEMATERIAAL
          • Bundel workshop 2
          • Syllabus en cursusnota's
          • Actualiteit
          • On-line materiaal, kranten, tijdschriften, internet.
          • Blog

           

           


          WERKVORMEN
          Soort werkvorm    
          hoor- en werkcolleges:

           45

          %
          practicum en oefeningen:

            50

          %

          vormen van groepsleren:

            5

          %
          Verdere toelichting:


          Het facet SES bestaat deels uit hoorcolleges. Na afloop van de lessen SES maak je een Nederlandstalige blog.
          Hierop post je gedurende 14 dagen dagelijks een zelf geschreven tekst over een interessant onderwerp (onderwerpen) waarover je op die dag in een Belgische krant (van die dag) hebt gelezen. In het weekend lever je dus twee bijdragen.
          Alleen onderwerpen die behandeld worden in de cursus SES komen in aanmerking.

          Het facet Massamedia bestaat uit hoorcolleges.

          Het facet Mediapraktijk bestaat uit drie aspecten. 
          Je volgt permanent de media-actualiteit. Daarnaast ga je gedurende één week zeer intensief de media-actualiteit volgen. Je rapporteert hierover in een blog. Aan de hand van deze blog informeer je je medestudenten.
          Je krijgt 5 individuele opdrachten Print-oefeningen.  en 5 individuele opdrachten AV-oefeningen waarin je telkens verschillende media en hun inhoud leert kennen.


          EVALUATIE

          Eerste examenperiode
          CategorieWeging van categorieën
          mondeling examen14%
          permanente evaluatie26%
          schriftelijk examen60%

          Workshop 2 is een individuele workshop.
          Heel concreet maak je voor het facet SES alles individueel (examen en blog).

          Het facet Massamedia wordt beoordeeld aan de hand van een individueel examen. De oefeningen van Mediapraktijk zijn individuele oefeningen.
          Enkel de blog en de presentatie van het facet Mediapraktijk bestaat uit groepswerk. De beoordeling gebeurt evenwel individueel. Niet alle groepsleden hebben bijgevolg noodzakelijk dezelfde punten. 

          Voor het facet Mediapraktijk gelden de regels uit het OER in verband met procesbegeleiding.Wie 3 maal afwezig is bij de procesbegeleiding(=lessen of andere contacten) krijgt een 0 voor het facet dat dan wordt begeleid. Medische attesten gelden niet als verzachtende omstandigheid.

          Voor een werkstuk / taak dat niet of te laat wordt afgegeven krijg je een 0 op het deelexamen. 


          tijd voor examinering
          uren

          6 

          Tweede examenperiode
          CategorieWeging van categorieën
          mondeling examen40%
          schriftelijk examen60%

          Massamedia : vanzelfsprekend nieuw examen
          Mediapraktijk
          : Anders dan in de eerste examenperiode is dit aspect in de tweede examenperiode volledig individueel.
          Je maakt een Nederlandstalige blog.
          Hierop volg je vanaf 1 juli tot de dag voor het examen de media-actualiteit op.
          De blog bevat verwijzingen naar wat je vindt + een korte toelichting/kadering
          Tijdens een mondeling examen kom je je blog tonen.
          Eventueel kan er nog een korte extra zoekopdracht gegeven worden tijdens de voorbereidingstijd.
          SES
          :
          Les: Mondeling examen
          Blog: Je maakt een Nederlandstalige blog.
          Hierop post je gedurende 14 dagen dagelijks een zelf geschreven tekst over een interessant onderwerp (onderwerpen) waarover je op die dag in een Belgische krant (van die dag) hebt gelezen. In het weekend lever je dus twee bijdragen.
          Alleen onderwerpen die behandeld worden in de cursus SES komen in aanmerking.
          Begin blog: ten vroegste vanaf 1 juli 2013
          Einde blog: voor het begin van de tweede examenzittijd.
          Je brengt FRR via mail (roger.frenssen@plantijn.be) op de hoogte van de eerste blogdag, URL en paswoord.
           
          INFORMATIE OVER DE FACETTEN

          Deze 3 facetten komen in de workshop aan bod:

          • Massamedia
          • Mediapraktijk
          • Sociale en Economische Structuren (afgekort SES)

          De facetten Massamedia en Mediapraktijk zijn nog eens opgedeeld naar gedrukte media (LEH) en radio en televisie (COK). Beide lectoren staan samen in voor de beide facetten.

           
          Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 10/10/2012
          Voltijds modelpakket 2 - Commerciële communicatie - WS4 Communicatieonderzoek
            
          O.O. heeft componenten:Neen
          Afstudeerrichting//Leertraject:Commerciële communicatie
          Code:2140300025
          Academiejaar:2012-2013
          Type:kern,
          Niveau:uitdiepend
          Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 2 - Semester 2
          Contacturen:0
          Aantal studiepunten:6
          Totaal studietijd:156
          Examencontract:niet mogelijk
          Deliberatie:niet mogelijk
          Vrijstelling:mogelijk
          Onderwijstaal:
          Lector(en)Philippe Mairiaux
          Willy Debandt
          Gerd Jespers
          Veerle Van Assche
          Cecile Van Os

           

          KORTE OMSCHRIJVING
          Je werkt mee aan een concurrentie-analyse rond een specifiek merk. Na een grondige voorstudie, ontwikkel je een enquête om een onderzoek te doen naar de concurrentie. Je leert de resultaten verwerken met SPSS. Nadien is het van belang deze resultaten nauwkeurig te interpreteren en te rapporteren.

          COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
           Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

          Algemene competenties

          • CM25 #Leerbereidheid
          • CM26 #Initiatiefzin
          • CM27 #Assertiviteit
          • CM28 #Samenwerkingsgerichtheid
          • CM29 #Flexibiliteit
          • CM30 #zelfstandigheid
          • CM31 #Innovativiteit en creativiteit
          • CM32 #Omgaan met stress
          • CM33 #Organisatiesensitiviteit
          • CM34 #Evalueren
          • CM36 #Denken en redeneren
          • CM37 #Deadlinegericht werken
          • CM38 #Leidinggeven
          • CM39 #Projectmatig en methodisch werken
          Algemene beroepsgerichte competenties
          • CM41 #Informatie zoeken en beoordelen
          • CM43 #Tekstproductie in het Nederlands
          • CM44 #Mondelinge taalvaardigheid in het Nederlands
          • CM46 #Netwerken en contactvaardigheid
          • CM47 #organiseren
          • CM49 #Maatschappijbewustzijn en actualiteitszin
          Beroepsspecifieke competenties
          • CM51 #Onderzoeken
          • CM56 #Aansturen
          • CM57 #Budgetopvolging en administratie

          SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN

          ·          Je zoekt via gepaste zoekstrategieën en via relevante online en papieren informatiebronnnen naar achtergrondinformatie over je merk/product/productcategorie  en de positie van je merk t.a.v. belangrijkste merkconcurrenten en synthetiseert de gevonden informatie.

          ·          Via interviews met deskundigen uit het werkveld deskundigen (distributeurs, marketing–managers, verantwoordelijken voor verkoop, …) en met consumenten verwerf je bijkomende inside-informatie over je merk, en informatie over de positionering van het merk.

          ·          Via winkelobservatie verwerf je inzicht in de assortimentsamenstelling, en zo meer van de concurrent. De resultaten van je winkelobservatie verwerk je in een helder verslag.

          ·          Met het EFQM-model als leidraad geef je een  helder bedrijfsportret van het bedrijf dat jouw merk produceert.

          ·          Je stelt op basis van de informatie uit de deskresearch een heldere vragenlijst op

          ·          Je verwerkt de resultaten van de enquête met behulp van SPSS en Excel 

          ·          Je interpreteert de gevonden resultaten en plaatst ze in de juiste context

          ·          Je legt verbanden tussen de gevonden informatie uit het vooronderzoek (interviews, winkelobservatie en deskresearch) en de informatie uit je enquête.

          ·          Je verwerkt de onderzoeksresultaten in een heldere en overzichtelijk geheel met tekst, tabellen en grafieken

           

           

           

           

           


          VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
          Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
          'Om in te schr. vr dit o.o. moet je gesl. zijn vr: Nederlands1; Research en ICT; Econ & mark; Comm. mgmt; moet je minstens 40 stpnt verworven hebben uit het volt modelp. deel 1 - CM en moet je je ook inschrijven vr: Reclame; Comm. en invloed; Comm.ondz.'
          'Om in te schr. vr dit oo moet je gesl. zn vr: Nederlands1; Res&ICT; Econ&mark; Comm. mgmt; moet je min 40 stp verworven hebben uit het vlt mp.1CM & schr. je in vr: Recl; Comm&invloed; Comm.ondz. Stud VP zn gesl vr Res&ICT en schr. in vr Recl; Comm.ondz.'


          Andere begincompetenties
          Geen
          LEERINHOUDEN

          onderzoekstechnieken

          interviewtechnieken

          EFQM-model

          verslaggevingstechnieken

           


          STUDIEMATERIAAL
          • infoboekje workshop4 
          • cursus bedrijfsbeleid
          • cursus communicatieonderzoek
          • SPSS handleiding

          WERKVORMEN
          Soort werkvorm    
          hoor- en werkcolleges:

           20

          %
          practicum en oefeningen:

            0

          %

          vormen van groepsleren:

            80

          %
          Verdere toelichting:


           


          EVALUATIE

          Eerste examenperiode
          CategorieWeging van categorieën
          permanente evaluatie90%
          schriftelijk examen10%

          Enkel voor het facet bedrijfsbeleid bestaat een deel van de punten uit een schriftelijk examen.

          • Wie 3 maal afwezig is bij de procesbegeleiding (= lessen of andere contacten), krijgt een 0 op het facet dat dan begeleid wordt. Medische attesten gelden niet als verzachtende omstandigheid.
          • Voor een werkstuk / taak dat niet of te laat wordt afgegeven krijgt de student een 0 op het deelexamen. De scores van deelexamens worden mathematisch opgeteld.
          • Als men uitspraken letterlijk overneemt van een ander en daarbij niet aantoont dat het om een citaat gaat, pleegt men een vorm van intellectuele diefstal die plagiaat heet.  Bij elke vaststelling wordt plagiaat bestraft. (We volgen daarbij een procedure die beschreven staat in artikels 94 tot en met 97 van het OER.)
          • Voor elke deeltaak of voor elk examen geldt de volgende regel: 1 dt-fout: -2p, 2 dt-fouten -4p, 3 dt-fouten -8p, 4 dt-fouten -16p, vanaf 5 dt-fouten= 0  

          tijd voor examinering
          uren

          2 

          Tweede examenperiode
          CategorieWeging van categorieën
          permanente evaluatie90%
          schriftelijk examen10%

          Enkel voor het facet bedrijfsbeleid bestaat een deel van de punten uit een schriftelijk examen.

          • Wie 3 maal afwezig is bij de procesbegeleiding (= lessen of andere contacten), krijgt een 0 op het facet dat dan begeleid wordt. Medische attesten gelden niet als verzachtende omstandigheid.
          • Voor een werkstuk / taak dat niet of te laat wordt afgegeven krijgt de student een 0 op het deelexamen. De scores van deelexamens worden mathematisch opgeteld.
          • Als men uitspraken letterlijk overneemt van een ander en daarbij niet aantoont dat het om een citaat gaat, pleegt men een vorm van intellectuele diefstal die plagiaat heet.  Bij elke vaststelling wordt plagiaat bestraft. (We volgen daarbij een procedure die beschreven staat in artikels 94 tot en met 97 van het OER.)
          • Voor elke deeltaak of voor elk examen geldt de volgende regel: 1 dt-fout: -2p, 2 dt-fouten -4p, 3 dt-fouten -8p, 4 dt-fouten -16p, vanaf 5 dt-fouten= 0  
           
          INFORMATIE OVER DE FACETTEN
         • Communicatie onderzoek
         • Marketing
         • Bedrijfsbeleid
         • Nederlands      
         • Informatica
         •  
          Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 25/02/2013
          Voltijds modelpakket 2 - Commerciële communicatie - OOK
            
          O.O. heeft componenten:Neen
          Afstudeerrichting//Leertraject:Commerciële communicatie
          Code:2140300026
          Academiejaar:2012-2013
          Type:keuze,
          Niveau:uitdiepend
          Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 2 - Volledig academiejaar
          Contacturen:0
          Aantal studiepunten:3
          Totaal studietijd:78
          Examencontract:niet mogelijk
          Deliberatie:mogelijk
          Vrijstelling:mogelijk
          Onderwijstaal:
          Lector(en)Gisèle Broos

           

          KORTE OMSCHRIJVING

          Bij het uittekenen van je persoonlijke studietraject en specialisaties, kan het interessant zijn een vak te volgen uit een andere optie, een andere opleiding, ... dat dus niet tot je eigen standaardprogramma behoort. Om het even welk opleidingsonderdeel kan daarvoor in aanmerking komen. Daarvoor kan je het optie/opleidings overschrijdend keuzevak (ook) inzetten.


          COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
           Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

          Algemene competenties

           Algemene beroepsgerichte competenties
            Beroepsspecifieke competenties

             SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
             afhankelijk van het gekozen opleidingsonderdeel

             VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
             Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
             'Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor modelpakket 1 - Communicatiemanagement. Studenten VP zijn geslaagd voor modelpakket 1'
             'Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor modelpakket 1 - Communicatiemanagement.'


             Andere begincompetenties

             afhankelijk van het gekozen opleidingsonderdeel


             LEERINHOUDEN
             afhankelijk van het gekozen opleidingsonderdeel
             STUDIEMATERIAAL

             WERKVORMEN
             Soort werkvorm    
             hoor- en werkcolleges:

              0

             %
             practicum en oefeningen:

               0

             %

             vormen van groepsleren:

               0

             %
             Verdere toelichting:
             afhankelijk van het gekozen opleidingsonderdeel

             EVALUATIE

             Eerste examenperiode
             afhankelijk van het gekozen opleidingsonderdeel
             tijd voor examinering
             uren

             0 

             Tweede examenperiode
             afhankelijk van het gekozen opleidingsonderdeel
              
             Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 14/11/2012
             Voltijds modelpakket 2 - Commerciële communicatie - Communicatieonderzoek
               
             O.O. heeft componenten:Neen
             Afstudeerrichting//Leertraject:Commerciële communicatie
             Code:2140300063
             Academiejaar:2012-2013
             Type:kern,
             Niveau:uitdiepend
             Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 2 - Semester 1
             Contacturen:0
             Aantal studiepunten:3
             Totaal studietijd:78
             Examencontract:mogelijk
             Deliberatie:mogelijk
             Vrijstelling:mogelijk
             Onderwijstaal:
             Lector(en)Koen Cornil

              

             KORTE OMSCHRIJVING
             Hoeveel mensen drinken welke frisdranken? Wie surft er op het internet en waarom? Dergelijke vragen zijn het uitgangspunt van Communicatieonderzoek. Je leert er een enquête opstellen, verwerken en de resultaten ervan interpreteren.

             COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
              Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

             Algemene competenties

             • CM36 #Denken en redeneren
             Algemene beroepsgerichte competenties
             • CM41 #Informatie zoeken en beoordelen
             Beroepsspecifieke competenties
             • CM51 #Onderzoeken

             SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
             • Je bent vertrouwd met de basisbegrippen van het wetenschappelijk onderzoek (populatie, steekproefkader, representativiteit, ..)
             • Je bent vertrouwd met de elementaire methoden en technieken van zowel kwantitatief en kwalitatief onderzoek
             • Je kan de wetenschappelijke waarde van een onderzoek inschatten. Hij weet aan welke beoordelingscriteria de uitkomsten van een onderzoek moeten worden getoetst
             • Je staat kritisch ten opzichte van onderzoeksgegevens.
             • Je kan een eenvoudig onderzoek verwerken met SPSS.
             • Je kan  onderzoeksresultaten interpreteren en in duidelijke teksten weergeven.

             Het is niet de bedoeling om studenten op te leiden tot onderzoekers. Je moet echter wel kunnen meewerken aan onderzoek, de opdracht kunnen geven voor onderzoek,...


             VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
             Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
             'Om in te kunnen schrijven vr dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Research en ICT-toolkit; en moet je minstens 20 stpnt verworven hebben uit het voltijds modelpakket deel 1- CM. Studenten VP zijn geslaagd vr Research en ICT-toolkit'
             'Om in te kunnen schrijven vr dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Research en ICT-toolkit; en moet je minstens 20 stpnt verworven hebben uit het voltijds modelpakket deel 1- CM.'


             Andere begincompetenties
             Geen
             LEERINHOUDEN
             • een overzicht van de belangrijkste onderzoekstechnieken die door communicatieonderzoekers worden gebruikt
             • de verschillende stappen in een onderzoeksproces
             • een grondige bestudering en inoefening van de techniek van de enquête
             • inhoudsanalyse: een korte introductie    

             STUDIEMATERIAAL
             Syllabus
             WERKVORMEN
             Soort werkvorm    
             hoor- en werkcolleges:

              55

             %
             practicum en oefeningen:

               45

             %

             vormen van groepsleren:

               0

             %
             Verdere toelichting:

             EVALUATIE

             Eerste examenperiode
             CategorieWeging van categorieën
             schriftelijk examen100%

             Schriftelijk examen: 10 punten op theorie en 10 punten op oefeningen.

             tijd voor examinering
             uren

             2 

             Tweede examenperiode
             CategorieWeging van categorieën
             schriftelijk examen100%

             Schriftelijk examen: 10 punten op theorie en 10 punten op oefeningen.
              
             Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 10/10/2012
             Voltijds modelpakket 2 - Commerciële communicatie - Direct marketing communicatie & e-commerce
               
             O.O. heeft componenten:Neen
             Afstudeerrichting//Leertraject:Commerciële communicatie
             Code:2140500017
             Academiejaar:2012-2013
             Type:keuze,
             Niveau:uitdiepend
             Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 2 - Volledig academiejaar
             Contacturen:0
             Aantal studiepunten:3
             Totaal studietijd:78
             Examencontract:mogelijk
             Deliberatie:mogelijk
             Vrijstelling:mogelijk
             Onderwijstaal:
             Lector(en)Ann Gemoets

              

             KORTE OMSCHRIJVING
             Dit vak bestaat uit twee delen: Direct Marketing en E-commerce. Elke communicatiespecialist komt ooit met Direct Marketing in aanraking. In deze discipline tracht men op langere termijn een relatie met de consument aan te knopen, door hem op een gerichte manier te benaderen, en dit met alle relevante mediavormen. De evolutie en digitalisering van de mediavormen brengen nieuwe mogelijkheden maar ook uitdagingen met zich mee.Het is daarom belangrijk om de consument goed te leren kennen met het nodige respect voor zijn privacy. In het deel E-commerce krijg je een overzicht van belang van e-commerce. Aan de hand van cases wordt uitgelegd hoe consumenten het best benaderd worden via e-commerce, rekening houdend met het legale aspect van e-commerce.

             COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
              Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

             Algemene competenties

             • CM34 #Evalueren
             • CM36 #Denken en redeneren
             Algemene beroepsgerichte competenties
              Beroepsspecifieke competenties
              • CM52 #Communicatie plannen

              SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
              • Je kent het DM en e-commerce-begrippenkader grondig.
              • Je kan een DM- en e-commerce communicatiestrategie uitwerken, aansturen en evalueren.

              VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
              Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
              'Om in te kunnen schrijven vr dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Communicatiemanagement; Economie en marketing; en moet je minstens 40 stpnt verworven hebben uit het voltijds modelpakket deel 1- CM. Studenten VP zijn geslaagd vr Economie en marketing'
              'Om in te kunnen schrijven vr dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Communicatiemanagement; Economie en marketing; en moet je minstens 40 stpnt verworven hebben uit het voltijds modelpakket deel 1- CM.'


              Andere begincompetenties

              Geen


              LEERINHOUDEN
              • Wat is DM?
              • Strategie
              • Data Management en selectie
              • DM-media: mediakeuze en responsmogelijkheden
              • Pre- & Postanalyse 
              • Uitwerken van een DM in gedrukte media, tele-, fax- en mobilemarketing, online marketing, direct respons media.
              • Planning van een DM-campagne
              • Juridisch aspect: handelspraktijken, elektronische handel, privacy
              • e-communicatie en e-commerce
              • Belang van e-commerce in Europa en België
              • Modaliteiten van e-commerce
              • Cases
              • Juridisch aspect

               


              STUDIEMATERIAAL

              Toolbook Direct Marketing, BDMA, Plantijn (2010), 242p.

              Slides op de p:schijf.

              Gastcolleges door professionals.


              WERKVORMEN
              Soort werkvorm    
              hoor- en werkcolleges:

               100

              %
              practicum en oefeningen:

                0

              %

              vormen van groepsleren:

                0

              %
              Verdere toelichting:

              EVALUATIE

              Eerste examenperiode
              CategorieWeging van categorieën
              schriftelijk examen100%


              tijd voor examinering
              uren

              2 

              Tweede examenperiode
              CategorieWeging van categorieën
              schriftelijk examen100%

               
              Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 10/10/2012
              Voltijds modelpakket 2 - Commerciële communicatie - Sales promotion
                
              O.O. heeft componenten:Neen
              Afstudeerrichting//Leertraject:Commerciële communicatie
              Code:2140500018
              Academiejaar:2012-2013
              Type:keuze,
              Niveau:uitdiepend
              Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 2 - Volledig academiejaar
              Contacturen:0
              Aantal studiepunten:3
              Totaal studietijd:78
              Examencontract:mogelijk
              Deliberatie:mogelijk
              Vrijstelling:mogelijk
              Onderwijstaal:
              Lector(en)Stephaan Poppe

               

              KORTE OMSCHRIJVING

              Via wedstrijden, spaarkaarten, premiums, prijskortingen e.d. trachten ondernemers en retailers extra stimuli aan hun verkoop te geven. Steeds meer doen ze dit via ‘thematische’ campagnes, die niet alleen de omzet verhogen maar ook bijdragen aan het (zo belangrijke) merkimago. Centrale vraag: hoe bouwt men een strategisch SP-beleid op?


              COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
               Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

              Algemene competenties

              • CM28 #Samenwerkingsgerichtheid
              • CM31 #Innovativiteit en creativiteit
              • CM36 #Denken en redeneren
              Algemene beroepsgerichte competenties
              • CM41 #Informatie zoeken en beoordelen
              Beroepsspecifieke competenties
              • CM52 #Communicatie plannen

              SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
              • Je onderscheidt de verschillende soorten promoties.
              • Je herkent de verschillende promotietechnieken.
              • Je verwoordt de voor het promotieplan relevante doelstellingen en bakent de beoogde doelgroep af.
              • Je hanteert een aantal kostenbegrippen.
              • Je weet welke informatie een strategische briefing moet bevatten.
              • Je houdt rekening met de wettelijke beperkingen die gelden bij promoties.
              • Je ontwerpt een eenvoudige promotiecampagne op basis van nauwkeurig geformuleerde doelstellingen en een afgebakende doelgroep .
              • Je detecteert de verschillende aspecten van winkelpresentatie, zowel extern als intern.

              VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
              Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
              'Om in te kunnen schrijven vr dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Communicatiemanagement; Economie en marketing; en moet je minstens 40 stpnt verworven hebben uit het voltijds modelpakket deel 1- CM. Studenten VP zijn geslaagd vr Economie en marketing'
              'Om in te kunnen schrijven vr dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Communicatiemanagement; Economie en marketing; en moet je minstens 40 stpnt verworven hebben uit het voltijds modelpakket deel 1- CM.'


              Andere begincompetenties
              Geen.
              LEERINHOUDEN

              Deel 1. Sales promotion

              • Promoties als marketingcommunicatie-instrument
              • Doelgroepen en doelstellingen
              • Promotiestrategieën en -technieken
              • Promotieconcept en distributieselectie
              • Budget
              • Promotie-onderzoek
              • Sales Promotion briefing
              • Wettelijke beperkingen

              Deel 2: Winkelcommunicatie

              • Definitie en belang
              • Bedrijfsconcept
              • Externe en interne winkelpresentatie

              STUDIEMATERIAAL
             • Syllabus
             • Naslagwerk: De Pelsmacker, Geuens en Van Den Bergh. Marketingcommunicatie. Amsterdam: Pearson Education Benelux. Hoofdstukken 12 (Verkooppromoties)  en 14 (Winkelcommunicatie). 

               


             • WERKVORMEN
              Soort werkvorm    
              hoor- en werkcolleges:

               50

              %
              practicum en oefeningen:

                0

              %

              vormen van groepsleren:

                50

              %
              Verdere toelichting:
              Hoorcolleges en vormen van groepsleren: de studenten werken in kleine groepjes aan een opdracht onder begeleiding van de lector

              EVALUATIE

              Eerste examenperiode
              CategorieWeging van categorieën
              permanente evaluatie40%
              schriftelijk examen60%

              • Schriftelijk examen: kennis- en inzichtsvragen: 12 pt
              • Groepsopdracht: 8 pt.
               Wie driemaal afwezig is bij de procesbegeleiding krijgt een 0 voor het deelexamen.
              • Voor een taak/werkstuk dat niet, of te laat wordt afgegeven, krijgt de student een 0 op het deelexamen. De scores van de deelexamens worden mathematisch opgeteld. 
              • Als men uitspraken letterlijk overneemt van een ander, en daarbij niet aantoont dat het om een citaat gaat, pleegt men een vorm van intellectuele diefstal die plagiaat heet. Bij elke vaststelling wordt plagiaat bestraft. (We volgen daarbij een procedure die beschreven staat in de artikels 94 tot en met 97 van het OER.)

              tijd voor examinering
              uren

              2 

              Tweede examenperiode
              CategorieWeging van categorieën
              permanente evaluatie40%
              schriftelijk examen60%

              • Schriftelijk examen: kennis- en inzichtsvragen: 12 pt
              • De punten van het deelexamen waarvoor je tijdens de eerste examenperiode een voldoende behaalde, worden overgedragen naar de tweede examenperiode. Groepswerk is tijdens de vakantieperiode onmogelijk; daarom zal het voor de 2de examenperiode vervangen worden door een individuele opdracht (8 pt).
              • Voor een taak/werkstuk dat niet, of te laat wordt afgegeven, krijgt de student een 0 op het deelexamen. De scores van de deelexamens worden mathematisch opgeteld. 
              • Als men uitspraken letterlijk overneemt van een ander, en daarbij niet aantoont dat het om een citaat gaat, pleegt men een vorm van intellectuele diefstal die plagiaat heet. Bij elke vaststelling wordt plagiaat bestraft. (We volgen daarbij een procedure die beschreven staat in de artikels 94 tot en met 97 van het OER.)
               
              Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 10/10/2012
              Voltijds modelpakket 2 - Commerciële communicatie - Productiebegeleiding
                
              O.O. heeft componenten:Neen
              Afstudeerrichting//Leertraject:Commerciële communicatie
              Code:2140500019
              Academiejaar:2012-2013
              Type:keuze,
              Niveau:uitdiepend
              Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 2 of 3 - Volledig academiejaar
              Contacturen:0
              Aantal studiepunten:3
              Totaal studietijd:78
              Examencontract:niet mogelijk
              Deliberatie:mogelijk
              Vrijstelling:mogelijk
              Onderwijstaal:
              Lector(en)Mark van Varik

               

              KORTE OMSCHRIJVING

              Een communicatieverantwoordelijke staat vaak in voor het begeleiden en het coördineren van drukwerkproducties. Dit vak biedt je hiervoor de gespecialiseerde kennis en bereidt je voor op de omgang met grafische bedrijven. Het keuzevak leert je eveneens wat er allemaal komt kijken bij het maken van een reclamespot voor radio en tv, en een bedrijfsfilm.


              COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
               Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

              Algemene competenties

              • CM30 #zelfstandigheid
              • CM31 #Innovativiteit en creativiteit
              • CM34 #Evalueren
              • CM37 #Deadlinegericht werken
              Algemene beroepsgerichte competenties
               Beroepsspecifieke competenties
               • CM56 #Aansturen
               • CM57 #Budgetopvolging en administratie

               SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN

               Drukwerkproductie:

               • Je kiest het juiste type grafisch bedrijf voor elke specifieke opdracht.
               • Je volgt een drukwerkproductie op van aanvraag tot aflevering.
               • Je weet uit welke onderdelen het productieproces bestaat en kunt hier alternatieven voor aanreiken.
               • Je analyseert en evalueert op kritische wijze verschillende productietechnieken.
               • Je past het vakjargon toe.
               AV-productie:
               • Je kan het productieproces overzien en aansturen waar nodig.
               • Je kent alle benodigde tussenstappen en weet welke partijen hierbij betrokken zijn.
               • Je hebt een globale kennis van de gebruikte technieken en apparatuur.
               • Je past het vakjargon toe.

               VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
               Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
               Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Media; Exploreer de media; en moet je minstens 40 stpnt verworven hebben uit het voltijds modelpakket deel 1 - Communicatiemanagement.

               Andere begincompetenties

               Drukwerkproductie:

               • De inhoud van de lessen Lay-out / Grafisch Ontwerp en Drukwerktechnieken (Beeldtaal).
               • De terminologie hieromtrent.

                AV-productie:

               • De  inhoud van de lessen Scenario (script, draaiboek, etc.), Filmproductie en Filmtechnieken (Multimedia).
               • De terminologie hieromtrent. 

               LEERINHOUDEN

               Drukwerkproductie:

               • De verschillende druktechnieken.
               • De keuze van een drukker.
               • Prepresshandelingen (offertes aanvragen, papierkeuze, font- en beelddatabanken, bestandsaanmaak, 'Goed Voor Druk' geven, drukproeven, algemene aandachtspunten).
               • Presshandelingen (het drukproces, proces- en spotcolors, vellen en rotatieoffset, cold- en headset, algemene aandachtspunten).
               • Postpresshandelingen (schoonsnijden, vouwen, brocheren, verschillende veredelingen, algemene aandachtspunten).

               AV-productie:

               • gastlectoren geven vanuit hun specialisatie inzichten in wat belangrijk is bij een audiovisuele productie.

               STUDIEMATERIAAL
               • Cursus voor het drukwerkgedeelte.
               • Aantekeningen bij de gegeven (gast)lessen.
               • Handouts met (verwijzingen naar) de examenstof.

                


               WERKVORMEN
               Soort werkvorm    
               hoor- en werkcolleges:

                70

               %
               practicum en oefeningen:

                 30

               %

               vormen van groepsleren:

                 0

               %
               Verdere toelichting:
               • Hoorcolleges
               • Gastlessen
               • Bedrijfsbezoeken

               EVALUATIE

               Eerste examenperiode
               CategorieWeging van categorieën
               schriftelijk examen100%

               • Drukwerk (15pt):
                • 5pt. drukwerkanalyse
                • 10pt. schriftelijk examen
               • AV-Media (5pt): schriftelijk examen
               • Aanwezigheid tijdens de bedrijfsbezoeken en gastcolleges is verplicht. Enkel wanneer een bedrijfsbezoek samenvalt met andere verplichtingen binnen de opleiding, kan na afspraak met de betrokken lector een vrijstelling toegekend worden.

               tijd voor examinering
               uren

               2 

               Tweede examenperiode
               CategorieWeging van categorieën
               schriftelijk examen100%

               • Drukwerk (15pt): schriftelijk examen
               • AV-Media (5pt): schriftelijk examen

                

                
               Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 10/10/2012
               Voltijds modelpakket 2 - Commerciële communicatie - Fotografie
                 
               O.O. heeft componenten:Neen
               Afstudeerrichting//Leertraject:Commerciële communicatie
               Code:2140500020
               Academiejaar:2012-2013
               Type:keuze,
               Niveau:uitdiepend
               Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 2 of 3 - Volledig academiejaar
               Contacturen:0
               Aantal studiepunten:3
               Totaal studietijd:78
               Examencontract:niet mogelijk
               Deliberatie:mogelijk
               Vrijstelling:mogelijk
               Onderwijstaal:
               Lector(en)Sandra Mermans

                

               KORTE OMSCHRIJVING
               Fotografie is een creatief vak waarin je niet enkel beelden maakt maar ook een visie over beelden ontwikkelt.  Je werkt in dit vak aan zowel toegepaste als aan vrije opdrachten waarvoor je gebruik maakt van een digitale reflexcamera. Je trekt erop uit om bepaalde onderwerpen via een fotoreeks in beeld te brengen. Je maakt ook foto's in de fotostudio en leert er werken met studiospots. Via constante feedback op je eigen werk en op bestaande foto's verwerf je verdere kennis en inzicht in verschillende fotografievormen (portret, reportage, stilleven), in belichting en ontwikkel je verder je gevoel voor de compositie en de esthetiek van het beeld. Je gaat ook dieper in op werking van een digitale reflexcamera en je gebruikt Photoshop om je foto's professioneel af te werken. Gastsprekers en een studiobezoek aan een reclamefotograaf leren je hoe foto's voor bepaalde campagnes en publicaties tot stand komen.

               COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
                Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

               Algemene competenties

               • CM30 #zelfstandigheid
               • CM31 #Innovativiteit en creativiteit
               • CM34 #Evalueren
               • CM37 #Deadlinegericht werken
               Algemene beroepsgerichte competenties
                Beroepsspecifieke competenties
                • CM54 #Fotografie, lay-out en grafische vormgeving

                SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
                • je gebruikt de juiste vakterminologie
                • je beheerst de techniek van de digitale reflexcamera en kan vlot een aantal manuele instellingen uitvoeren   
                • je herkent licht en je weet hoe ermee om te gaan op cameratechnisch vlak.
                • je manipuleert het licht in studio en op locatie 
                • je bent op de hoogte van de vormvereisten van het medium en past ze toe 
                • je kan verslag uitbrengen over een bepaald onderwerp a.d.h.v. van foto's
                • je kan eigen en bestaande foto's analyseren en selecteren op basis van ethiek, esthetiek en techniek
                • je kan je beelden professioneel op punt stellen via Photoshop 

                 


                VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
                Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
                'Om in te kunnen schrijven vr dit oo moet je geslaagd zijn vr: Media; Exploreer de media; moet je min 40 stpnt verworven hebben uit het volt mdlp 1 CM; en moet je ook inschr vr: WS1 Creatief Ontwerp. Studenten VP volgen samen met WS1 Creatief ontwerp'
                'Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Media; Exploreer de media; moet je minstens 40 stpnt verworven hebben uit het voltijds modelpakket deel 1 - CM; en moet je je ook inschrijven voor: WS1 Creatief Ontwerp.'


                Andere begincompetenties
                Geen
                LEERINHOUDEN

                 

                toepassing van de specifieke doelstellingen op verschillende vormen in de fotografie:

                portret, reportage, studiostilleven

                De foto's stuur je digitaal bij via Photoshop.


                STUDIEMATERIAAL

                Verplichte literatuur

                • Presentatie 'Techniek van de fotografie'
                • 'Oefenbundel Photoshop'

                Aanbevolen literatuur

                • 'Inleiding Fotografie' John Ingledew
                • 'Digitale fotografie en Beeldbewerking', Frans Barten, Focus Publishing
                • 'Het Photoshop CS boek voor digitale fotografen' Scott Kelby, New Riders

                WERKVORMEN
                Soort werkvorm    
                hoor- en werkcolleges:

                 50

                %
                practicum en oefeningen:

                  50

                %

                vormen van groepsleren:

                  0

                %
                Verdere toelichting:

                EVALUATIE

                Eerste examenperiode
                CategorieWeging van categorieën
                permanente evaluatie100%

                • Tijdens elke les krijg je feedback op je opdrachten. Aanwezigheid is verplicht tijdens elke les. Wie drie maal afwezig is tijdens de procesbegeleiding krijgt een nul voor het gehele opleidingsonderdeel. Medische attesten gelden niet als verzachtende omstandigheid. Procesbewaking tijdens de vakantie is onmogelijk.
                • Productevaluatie via 7 individuele foto-opdrachten
                • De opdrachten worden zelf, eigenhandig én individueel gemaakt.  Elke vaststelling van plagiaat wordt bestraft (We volgen daarbij een procedure die beschreven staat in de artikels 94 tot en met 97 van het OER). 
                • Taken worden op tijd afgegeven en zijn volledig. Voor een taak/werkstuk dat niet, te laat, of slechts gedeeltelijk wordt afgegeven, krijgt de student een nul op deze opdracht. De scores van de foto-opdrachten worden mathematisch opgeteld.

                tijd voor examinering
                uren

                 

                Tweede examenperiode
                CategorieWeging van categorieën
                permanente evaluatie100%

                Bij een onvoldoende voor dit opleidingsonderdeel hermaak je alle fotografie opdrachten met uitzondering van de opdrachten Portret 1 en Technische Oefeningen, tenzij  je deze opdrachten niet hebt gemaakt tijdens het academiejaar.
                 
                Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 10/10/2012
                Voltijds modelpakket 2 - Commerciële communicatie - Camera en montage
                  
                O.O. heeft componenten:Neen
                Afstudeerrichting//Leertraject:Commerciële communicatie
                Code:2140500021
                Academiejaar:2012-2013
                Type:keuze,
                Niveau:uitdiepend
                Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 2 of 3 - Volledig academiejaar
                Contacturen:0
                Aantal studiepunten:3
                Totaal studietijd:78
                Examencontract:niet mogelijk
                Deliberatie:mogelijk
                Vrijstelling:mogelijk
                Onderwijstaal:
                Lector(en)Sandra Mermans

                 

                KORTE OMSCHRIJVING
                Tijdens dit vak leer je monteren met Avid, een professioneel montageprogramma. Je werkt er met professionele videocamera's aan een eigen of groepsproject. Je verwerft verder inzicht in de techniek van de videocamera, in beeldtaal, in licht en in montagetechnieken en -vormen. Een professioneel cameraman en monteur komen spreken over hun ervaringen en geven je extra tips.

                COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
                 Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

                Algemene competenties

                • CM30 #zelfstandigheid
                • CM31 #Innovativiteit en creativiteit
                • CM34 #Evalueren
                • CM37 #Deadlinegericht werken
                Algemene beroepsgerichte competenties
                 Beroepsspecifieke competenties
                 • CM55 #Audiovisuele productie en multimedia

                 SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
                 • je gebruikt de juiste vakterminologie
                 • je past professionele cameratechnieken toe
                 • je herkent licht en je weet hoe ermee om te gaan op cameratechnisch vlak.
                 • je manipuleert het licht in de studio en op locatie  
                 • je bent op de hoogte van de vormvereisten van het medium en past ze toe 
                 • je hebt oog voor de techniek en esthetiek van het beeld en de beeldmontage
                 • je  kan verschillende montagevormen onderscheiden en toepassen

                 VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
                 Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
                 'Om in te kunnen schrijven vr dit oo moet je geslaagd zijn vr: Media; Exploreer de media; moet je min 40 stpnt verworven hebben uit het volt mdlp 1 CM; en moet je ook inschr vr: WS1 Creatief Ontwerp. Studenten VP volgen samen met WS1 Creatief ontwerp'
                 'Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Media; Exploreer de media; moet je minstens 40 stpnt verworven hebben uit het voltijds modelpakket deel 1 - CM; en moet je je ook inschrijven voor: WS1 Creatief Ontwerp.'


                 Andere begincompetenties
                 Geen
                 LEERINHOUDEN
                 De toepassing van opname- en montagetechnieken om te komen tot een beeldverhaal waarbij je een vooropgestelde vorm, boodschap en doelgroep voor ogen houdt. Je houdt daarbij ook rekening met de esthetiek en de compositie van beelden en kiest voor een gepaste ritmische opeenvolging van je beelden binnen de montage van je video-productie.
                 STUDIEMATERIAAL

                 Verplichte literatuur

                 • cursus 'Avid'
                 • handleiding 'Panasonic AG-HMC81EJ'

                 WERKVORMEN
                 Soort werkvorm    
                 hoor- en werkcolleges:

                  50

                 %
                 practicum en oefeningen:

                   50

                 %

                 vormen van groepsleren:

                   0

                 %
                 Verdere toelichting:

                 EVALUATIE

                 Eerste examenperiode
                 CategorieWeging van categorieën
                 mondeling examen50%
                 permanente evaluatie50%

                 • Feedback op je video-producten tijdens de les. Aanwezigheid is verplicht tijdens elke les. Wie drie maal afwezig is tijdens de procesbegeleiding krijgt een nul voor het gehele opleidingsonderdeel. Medische attesten gelden niet als verzachtende omstandigheid. Procesbewaking tijdens de vakantie is onmogelijk.  
                 • Praktisch examen Avid (50%) en evaluatie videoproduct (50%)
                 • De video-opdrachten worden volgens een gelijkwaardige taakverdelig door de leden van de groep gemaakt.  Elke vaststelling van plagiaat wordt bestraft. (We volgen daarbij een procedure die beschreven staat in de artikels 94 tot en met 97 van het OER) 
                 • Taken worden op tijd afgegeven en zijn volledig. Voor een taak/werkstuk dat niet, te laat, of slechts gedeeltelijk wordt afgegeven, krijgt de student een nul op het deelexamen.

                 tijd voor examinering
                 uren

                 0.5 

                 Tweede examenperiode
                 CategorieWeging van categorieën
                 mondeling examen50%
                 permanente evaluatie50%

                 Behaal je een onvoldoende voor dit vak dan leg je het onderdeel opnieuw af waarvoor je niet geslaagd bent d.w.z.:

                 • ben je niet geslaagd voor het examen Avid, krijg je in tweede zit opnieuw een praktisch examen Avid.
                 • ben je niet geslaagd voor je video-product of heb je onvoldoende meegewerkt aan de video-producten dan maak je (in overleg met de lector) een eigen video-product in tweede zit.
                 • maak je de combinatie van bovenstaande mogelijkheden.
                  
                 Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 25/02/2013
                 Voltijds modelpakket 2 - Commerciële communicatie - Webdesign
                   
                 O.O. heeft componenten:Neen
                 Afstudeerrichting//Leertraject:Commerciële communicatie
                 Code:2140500022
                 Academiejaar:2012-2013
                 Type:keuze,
                 Niveau:uitdiepend
                 Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 2 of 3 - Volledig academiejaar
                 Contacturen:0
                 Aantal studiepunten:3
                 Totaal studietijd:78
                 Examencontract:niet mogelijk
                 Deliberatie:mogelijk
                 Vrijstelling:mogelijk
                 Onderwijstaal:
                 Lector(en)Koen Vlecken

                  

                 KORTE OMSCHRIJVING
                 Als eindopdracht maak je een website voor een échte klant - een site die up-to-standards is op het vlak van  design, techniek, en usability. In de les oefenen we Photoshop, Dreamweaver, HTML en CSS. Na de lessen mag je jezelf dan ook webdesigner noemen.

                 COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
                  Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

                 Algemene competenties

                 • CM30 #zelfstandigheid
                 • CM31 #Innovativiteit en creativiteit
                 • CM34 #Evalueren
                 • CM37 #Deadlinegericht werken
                 Algemene beroepsgerichte competenties
                  Beroepsspecifieke competenties
                  • CM55 #Audiovisuele productie en multimedia

                  SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
                  • Je kan een eenvoudige statische website ontwerpen, uitvoeren en beheren. En dit m.b.v. de programma's Dreamweaver en Photoshop.
                  • Je hebt een praktische kennis van CSS (Cascading Style Sheets).
                  • Je kan een behoefte analyse maken voor een nieuwe of reeds bestaande website, en kan die behoefte analyse omzetten naar een goede site structuur met bijhorende navigatie.
                  • Je kan uitgebreide kennis van usability (gebruiksgemak) toepassen.
                  • Je hebt een basisinzicht in goed design.
                  • Je kan een webproject sturen en begeleiden.

                  VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
                  Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
                  'Om in te kunnen schrijven vr dit oo moet je geslaagd zijn vr: Media; Exploreer de media; moet je min 40 stpnt verworven hebben uit het volt mdlp 1 CM; en moet je ook inschr vr: WS1 Creatief Ontwerp. Studenten VP volgen samen met WS1 Creatief ontwerp'
                  'Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Media; Exploreer de media; moet je minstens 40 stpnt verworven hebben uit het voltijds modelpakket deel 1 - CM; en moet je je ook inschrijven voor: WS1 Creatief Ontwerp.'


                  Andere begincompetenties

                  LEERINHOUDEN
                 • Dreamweaver
                 • HTML
                 • CSS
                 • Usability: gebruiksgemak en navigatie.
                 • Schrijven voor het web.
                 • Photoshop: afbeeldingen webklaar maken.

                 • STUDIEMATERIAAL

                  Oefeningen in de les.


                  WERKVORMEN
                  Soort werkvorm    
                  hoor- en werkcolleges:

                   75

                  %
                  practicum en oefeningen:

                    25

                  %

                  vormen van groepsleren:

                    0

                  %
                  Verdere toelichting:
                  Workshop

                  EVALUATIE

                  Eerste examenperiode
                  CategorieWeging van categorieën
                  permanente evaluatie100%

                  • Productevaluatie: eindproject : je zoekt een firma, winkel of vereniging die nog geen website, of een slechte website heeft. Je maakt een nieuwe site die beantwoordt aan de eisen van de klant, én up-to-standards is op vlak van techniek, design, en gebruiksgemak. Je plaatst de site tijdelijk on-line onder jouw domeinnaam. Op het eind van het semester presenteer je je site in de klas, en geeft daarbij uitleg over de workflow, site architecture, het gebruiksgemak, de opmerkingen van de klant, etc.
                  • Aanwezigheid tijdens de les is verplicht. Vanaf de derde afwezigheid krijg je een nul voor de eerste zittijd.
                  • Je maakt je website zelf, eigenhandig en individueel. Een site voorleggen waarvan ik vermoed dat je die niet zelf hebt gemaakt, leidt tot een mondeling examen met vragen die aangepast zijn aan de website in kwestie.
                  • Indien je de opdracht niet, te laat, of slechts gedeeltelijk maakt, behaal je een nul.

                  tijd voor examinering
                  uren

                  2 

                  Tweede examenperiode
                  CategorieWeging van categorieën
                  mondeling examen100%

                  • In tweede zit maak je op voorhand een volledig nieuwe website. Ten laatste daags voor het herexamen mail je de url naar je lector. Op een mondeling examen krijg je de opdracht enkele dingen aan die site aan te passen en die aanpassingen ook online te zetten. Er staan geen aparte punten op de website enerzijds en het examen anderzijds. Als je een goede website hebt, maar je kan de gevraagde aanpassingen niet uitvoeren, of niet online plaatsen, ben je niet geslaagd. De gevraagde aanpassingen zijn op basis van de website in kwestie. Er zijn dus géén vragen uit een bundeltje te trekken.
                  • Je maakt je website zelf, eigenhandig en individueel.
                  • Indien je de opdracht niet, te laat, of slechts gedeeltelijk maakt, behaal je een nul.
                   
                  Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 25/02/2013
                  Voltijds modelpakket 2 - Commerciële communicatie - DTP
                    
                  O.O. heeft componenten:Neen
                  Afstudeerrichting//Leertraject:Commerciële communicatie
                  Code:2140500023
                  Academiejaar:2012-2013
                  Type:keuze,
                  Niveau:uitdiepend
                  Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 2 of 3 - Volledig academiejaar
                  Contacturen:0
                  Aantal studiepunten:3
                  Totaal studietijd:78
                  Examencontract:niet mogelijk
                  Deliberatie:mogelijk
                  Vrijstelling:mogelijk
                  Onderwijstaal:
                  Lector(en)Mark van Varik
                  Imelda Van Praet

                   

                  KORTE OMSCHRIJVING
                  Voor studenten die creatief onderlegd zijn op grafisch gebied en zich hierop willen toeleggen: in dit keuzevak leer je hoe een grafisch product te bedenken, te ontwerpen en de productie ervan te begeleiden.

                  COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
                   Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

                  Algemene competenties

                  • CM30 #zelfstandigheid
                  • CM31 #Innovativiteit en creativiteit
                  • CM34 #Evalueren
                  • CM37 #Deadlinegericht werken
                  Algemene beroepsgerichte competenties
                   Beroepsspecifieke competenties
                   • CM54 #Fotografie, lay-out en grafische vormgeving

                   SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
                   • Je illustreert en ontwerpt zelfstandig met het programma Illustrator.
                   • Je ontwerpt zelfstandig met het programma InDesign.

                   VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
                   Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
                   'Om in te kunnen schrijven vr dit oo moet je geslaagd zijn vr: Media; Exploreer de media; moet je min 40 stpnt verworven hebben uit het volt mdlp 1 CM; en moet je ook inschr vr: WS1 Creatief Ontwerp. Studenten VP volgen samen met WS1 Creatief ontwerp'
                   'Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Media; Exploreer de media; moet je minstens 40 stpnt verworven hebben uit het voltijds modelpakket deel 1 - CM; en moet je je ook inschrijven voor: WS1 Creatief Ontwerp.'


                   Andere begincompetenties

                   Geen


                   LEERINHOUDEN
                   Adobe Illustrator
                   • Tekenen met paden en basisvormen
                   • Kleuren toekennen en stalen aanmaken
                   • Paden vervormen, samenvoegen en afzonderen (vormcontrole)
                   • Laagfuncties
                   • Exportfuncties

                   Adobe InDesign
                   • Document aanmaken en aanpassen
                   • Tekst plaatsen en koppelen
                   • Tekst opmaken
                   • Kleuren toekennen en stalen aanmaken
                   • (Kolom-)stramienen en (basislijn-)rasters toepassen
                   • Beelden plaatsen en verschalen
                   • Laagfuncties
                   • Exportfuncties

                   STUDIEMATERIAAL

                   Software Adobe Illustrator en Adobe Indesign

                   Naslagwerken bib

                   Adobe - Help online

                   Online tutorials (YouTube)


                   WERKVORMEN
                   Soort werkvorm    
                   hoor- en werkcolleges:

                    0

                   %
                   practicum en oefeningen:

                     50

                   %

                   vormen van groepsleren:

                     50

                   %
                   Verdere toelichting:

                   EVALUATIE

                   Eerste examenperiode
                   CategorieWeging van categorieën
                   permanente evaluatie100%

                   Procesevaluatie 50%

                   Productevaluatie 50%

                   Aanwezigheid is verplicht tijdens de lessen.

                   Bij de productevaluatie wordt rekening gehouden met het proces.


                   tijd voor examinering
                   uren

                   2 

                   Tweede examenperiode
                   CategorieWeging van categorieën
                   permanente evaluatie50%
                   schriftelijk examen50%

                   Product / opdracht 50%

                   Examen / test 50%

                    
                   Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 25/02/2013
                   Voltijds modelpakket 2 - Commerciële communicatie - Spaans 1
                     
                   O.O. heeft componenten:Neen
                   Afstudeerrichting//Leertraject:Commerciële communicatie
                   Code:2140500024
                   Academiejaar:2012-2013
                   Type:keuze,
                   Niveau:inleidend
                   Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 2 - Volledig academiejaar
                   Contacturen:0
                   Aantal studiepunten:3
                   Totaal studietijd:78
                   Examencontract:niet mogelijk
                   Deliberatie:mogelijk
                   Vrijstelling:mogelijk
                   Onderwijstaal:
                   Lector(en)Yannick Van Gool
                   Els Vanhout

                    

                   KORTE OMSCHRIJVING

                   Je oefent de basisgrammatica en -woordenschat stapsgewijs in. Je bereikt reeds een bevredigend niveau in het begrijpen en opstellen van eenvoudige teksten. Op het einde van Spaans 1 kan je reeds een Spaans gesprekje voeren.


                    


                   COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
                    Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

                   Algemene competenties

                   • CM24 #Zelfreflectie
                   • CM25 #Leerbereidheid
                   • CM27 #Assertiviteit
                   Algemene beroepsgerichte competenties
                   • CM42 #anderstalige informatie zoeken
                   • CM45 #Mondelinge taalvaardigheid in vreemde talen
                   Beroepsspecifieke competenties
                   • CM53 #Anderstalige tekstproductie

                   SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
                   • je bereikt niveau A1 van het Europees Referentiekader (lees-, luister-, spreek- en schrijfvaardigheid ).
                   • je beheerst de basigrammatica en de basiswoordenschat (schriftelijk en mondeling).
                   • je begrijpt korte teksten en audiofragmenten.
                   • je kan een eenvoudig gesprek voeren in het Spaans.
                   • je bent in staat te reageren in de meest courante en praktische situaties.

                   VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
                   Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
                   geen

                   Andere begincompetenties
                   Geen
                   LEERINHOUDEN
                   • Basisgrammatica en basiswoordenschat.
                   • Je leert communiceren in bepaalde situaties (o.a. zichzelf of iemand voorstellen / iemand beschrijven / informatie vragen en/of geven, plaatsen situeren / bestellen in een restaurant ...)
                   • informele mail 

                   STUDIEMATERIAAL

                   handboek: Espanol en Marcha (A1+A2)

                   Gramática básica del estudiante de español

                   CD audio idem

                   Woordenboek


                   WERKVORMEN
                   Soort werkvorm    
                   hoor- en werkcolleges:

                    50

                   %
                   practicum en oefeningen:

                     50

                   %

                   vormen van groepsleren:

                     0

                   %
                   Verdere toelichting:

                   Consolidatieoefeningen op de nieuw geleerde grammatica worden telkens thuis gemaakt.

                   Alleen de oefeningen uit Español en Marcha worden klassikaal verbeterd vermits het boek de gramática básica del estudiante de español  oplossingen aanbiedt


                   EVALUATIE

                   Eerste examenperiode
                   CategorieWeging van categorieën
                   mondeling examen20%
                   permanente evaluatie10%
                   schriftelijk examen70%

                   Januari - examen (schriftelijk) 6/20

                   Examen juni       schriftelijk 8/20 (multiple choice + vertaling + invuloefeninf + uitleg over grammaticale, semantische of culturele onderwerpen.)

                                           mondeling 4/20 (lezen, dialoog per 2 of een gesprek over een thema uit de 10 hoofdstukken of optiegericht artikel voorbrengen)

                   Tests in het jaar 2/20


                   tijd voor examinering
                   uren

                   5 

                   Tweede examenperiode
                   CategorieWeging van categorieën
                   mondeling examen30%
                   schriftelijk examen70%

                   Schriftelijk 14p

                   Mondeling 6p

                   Idem inhoud supra

                    
                   Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 14/11/2012
                   Voltijds modelpakket 2 - Commerciële communicatie - Duits 1
                     
                   O.O. heeft componenten:Neen
                   Afstudeerrichting//Leertraject:Commerciële communicatie
                   Code:2140500025
                   Academiejaar:2012-2013
                   Type:keuze,
                   Niveau:inleidend
                   Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 2 - Volledig academiejaar
                   Contacturen:0
                   Aantal studiepunten:3
                   Totaal studietijd:78
                   Examencontract:niet mogelijk
                   Deliberatie:mogelijk
                   Vrijstelling:mogelijk
                   Onderwijstaal:
                   Lector(en)Vera Mols

                    

                   KORTE OMSCHRIJVING

                   Je oefent de basisgrammatica en -woordenschat stapsgewijs in. Als voorkennis ken je de basisregels van zinsontleding in het Nederlands (onderwerp, lijdend en meewerkend voorwerp,...) Je bent contact,- spreek,- een luisterbereid.Op het einde van Niveau Duits 1 kan je een eenvoudig dagdagelijks en zakelijk gesprek voeren in het Duits. Je kan een eenvoudig telefoongesprek voeren en een e-mail schrijven. Je kan met behulp van woordenboek en grammaticawijzer schriftelijk een eenvoudige steloefening maken en kort je mening formuleren over een thema. Je kan dagdagelijkse en zakelijke conversaties en teksten door 'native speakers' begrijpen, kort mondeling samenvatten en je mening verwoorden.

                   Je behaalt met andere woorden voor spreken en schrijven het eindniveau A2 van het Europees Referentiekader voor Talen. Voor lezen en luisteren haal je het eindniveau B1.


                   COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
                    Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

                   Algemene competenties

                   • CM24 #Zelfreflectie
                   • CM25 #Leerbereidheid
                   • CM27 #Assertiviteit
                   Algemene beroepsgerichte competenties
                   • CM42 #anderstalige informatie zoeken
                   • CM45 #Mondelinge taalvaardigheid in vreemde talen
                   Beroepsspecifieke competenties
                   • CM53 #Anderstalige tekstproductie

                   SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
                   • Je neemt deel aan een eenvoudig gesprek over het dagelijkese leven en over actuele thema's.
                   • Je voert een eenvoudig telefoongesprek.
                   • Je maakt eenvoudige presentaties over actuele onderwerpen.
                   • Je schrijft eenvoudige mails.
                   • Je verwoordt in eenvoudig Duits de inhoud van Duitstalige actuele artikels die je vergaart via het internet. Je gebruikt een woordenboek en grammaticawijzer.
                   • Je geeft schriftelijk in eenvoudige zinnen je mening over eenvoudige, communicatie gerelateerde onderwerpen.
                   • Je begrijpt dagdagelijkse en eenvoudige, zakelijke conversaties in standaardtaal Duits over algemene, actuele en eenvoudige communicatie gerelateerde onderwerpen.
                   • Aan de hand van een woordenboek begrijp je de boodschap (pen) van eenvoudige teksten over alledaagse, actuele en communicatie gerelateerde onderwerpen.

                   VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
                   Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
                   geen

                   Andere begincompetenties

                   LEERINHOUDEN
                   • algemene woordenschat en woordenschat relevant voor de communicatiesector
                   • basisgrammatica en oefeningen
                   • teksten en spreekoefeningen (kennismaken, afscheid nemen, vertellen dagverloop, ken je Duitsland?, gasten ontvangen, in een restaurant bestellen,op café,....)
                   • eenvoudig telefoongesprek
                   • eenvoudige e-mail 

                    

                    


                   STUDIEMATERIAAL
                   • cursus Duits 1
                   • online leermateriaal (waaronder wrts)
                   • Duitstalige media
                   • woordenboek Nederlands/Duits en Duits/Nederlands

                    


                   WERKVORMEN
                   Soort werkvorm    
                   hoor- en werkcolleges:

                    30

                   %
                   practicum en oefeningen:

                     50

                   %

                   vormen van groepsleren:

                     20

                   %
                   Verdere toelichting:
                   geen

                   EVALUATIE

                   Eerste examenperiode
                   CategorieWeging van categorieën
                   mondeling examen25%
                   permanente evaluatie25%
                   schriftelijk examen50%

                   • schiftelijke examen januari: 15% en schriftelijke examen juni: 35%

                   tijd voor examinering
                   uren

                   4 

                   Tweede examenperiode
                   CategorieWeging van categorieën
                   mondeling examen40%
                   schriftelijk examen60%

                    
                   Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 14/11/2012
                   Voltijds modelpakket 2 - Commerciële communicatie - Visueel communiceren
                     
                   O.O. heeft componenten:Neen
                   Afstudeerrichting//Leertraject:Commerciële communicatie
                   Code:2140500039
                   Academiejaar:2012-2013
                   Type:keuze,
                   Niveau:uitdiepend
                   Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 2 - Volledig academiejaar
                   Contacturen:0
                   Aantal studiepunten:3
                   Totaal studietijd:78
                   Examencontract:niet mogelijk
                   Deliberatie:mogelijk
                   Vrijstelling:mogelijk
                   Onderwijstaal:
                   Lector(en)Mark van Varik

                    

                   KORTE OMSCHRIJVING
                   Communicatie met behulp van beelden is een culturele vanzelfsprekendheid geworden. Omdat we maar al te vaak intuïtief kiezen, is het zinvol om eens stil te staan bij deze keuzes die we dagelijks maken. In dit vak leer je om de mechanismen te ontleden waaraan onze visuele cultuur onderhevig is. Door middel van verschillende opdrachten leer je het behandelen en creëren van beelden al doende te begrijpen en te sturen.

                   COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
                    Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

                   Algemene competenties

                   • CM30 #zelfstandigheid
                   • CM31 #Innovativiteit en creativiteit
                   • CM34 #Evalueren
                   • CM37 #Deadlinegericht werken
                   Algemene beroepsgerichte competenties
                    Beroepsspecifieke competenties
                    • CM54 #Fotografie, lay-out en grafische vormgeving

                    SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
                    • Je onderzoekt en documenteert de huidige beeldcultuur.
                    • Je onderscheidt verschillende beeldende en artistieke stromingen.
                    • Je begrijpt de verschillende beelddisciplines en kan ze toepassen.
                    • Je werkt en ontwerpt in functie van een specifieke doelgroep.
                    • Je werkt een opdracht uit tot in de essentie, ontdaan van alle (visuele) ‘ruis’.
                    • Je werkt verschillende oplossingen uit per probleemstelling, met gebruikmaking van verschillende technieken.
                    • Je behandelt typografie op een gevorderd niveau.

                    VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
                    Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
                    'Om in te kunnen schrijven vr dit oo moet je geslaagd zijn vr: Media; Exploreer de media; moet je min 40 stpnt verworven hebben uit het volt mdlp 1 CM; en moet je ook inschr vr: WS1 Creatief Ontwerp. Studenten VP volgen samen met WS1 Creatief ontwerp'
                    'Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Media; Exploreer de media; moet je minstens 40 stpnt verworven hebben uit het voltijds modelpakket deel 1 - CM; en moet je je ook inschrijven voor: WS1 Creatief Ontwerp.'


                    Andere begincompetenties
                    Een basiskennis (incl. terminologie) van het volgende:

                    • Compositie
                    • Kleurgebruik
                    • Licht en schaduw
                    • Proporties
                    • Symboliek
                    • Lay-out
                    • Druktechnieken
                    • Fotografische technieken

                    LEERINHOUDEN
                    • Beeldcultuur
                    • Esthetiek
                    • Ethiek
                    • Gestaltwetten
                    • Semiotiek
                    • Retoriek
                    • Typografie

                    STUDIEMATERIAAL
                    • Lessen
                    • Aantekeningen

                    WERKVORMEN
                    Soort werkvorm    
                    hoor- en werkcolleges:

                     50

                    %
                    practicum en oefeningen:

                      50

                    %

                    vormen van groepsleren:

                      0

                    %
                    Verdere toelichting:

                    EVALUATIE

                    Eerste examenperiode
                    CategorieWeging van categorieën
                    mondeling examen60%
                    permanente evaluatie40%

                    Productevaluatie: aan het einde van de cursus presenteert elk groepje, bestaande uit twee studenten, hun eindwerk aan de lector en medestudenten. (60% van de eindscore)

                    Procesevaluatie: er wordt een beoordeling gegeven aan tussentijdse opdrachten. (40% van de eindscore)


                    tijd voor examinering
                    uren

                     

                    Tweede examenperiode
                    CategorieWeging van categorieën
                    mondeling examen100%

                    De studenten werken zelfstandig een nieuwe opdracht uit. Procesevaluatie is in de vakantie niet mogelijk. Daarom wordt het proces, ondanks het belang ervan, tijdens de tweede examenperiode niet beoordeeld.

                     
                    Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 25/02/2013
                    Voltijds modelpakket 2 - Commerciële communicatie - Duits 2
                      
                    O.O. heeft componenten:Neen
                    Afstudeerrichting//Leertraject:Commerciële communicatie
                    Code:2140400044
                    Academiejaar:2012-2013
                    Type:keuze,
                    Niveau:uitdiepend
                    Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 2 - Volledig academiejaar
                    Contacturen:0
                    Aantal studiepunten:5
                    Totaal studietijd:130
                    Examencontract:niet mogelijk
                    Deliberatie:mogelijk
                    Vrijstelling:mogelijk
                    Onderwijstaal:
                    Lector(en)Vera Mols

                     

                    KORTE OMSCHRIJVING

                    Je schakelt vlot over van het Nederlands naar het Duits in allerlei communicatie situaties zoals presenteren, telefoneren, e-mails schrijven en rapporteren.

                    Je verdiept hierbij je kennis van grammatica en woordenschat.

                    Je bereikt het eindniveau B1 van het Europees Referentiekader voor talen.


                    COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
                     Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

                    Algemene competenties

                    • CM25 #Leerbereidheid
                    • CM27 #Assertiviteit
                    • CM30 #zelfstandigheid
                    Algemene beroepsgerichte competenties
                    • CM42 #anderstalige informatie zoeken
                    • CM45 #Mondelinge taalvaardigheid in vreemde talen
                    Beroepsspecifieke competenties
                    • CM53 #Anderstalige tekstproductie

                    SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN

                    Je begrijpt radio- en tv- programma's over actuele onderwerpen uit de communicatiewereld. Aan de hand van een woordenboek begrijp je teksten over actuele en communicatie gerelateerde onderwerpen. Je neemt deel aan een gesprek en debat over actuele en communicatie gerelateerde onderwerpen.

                    Je begrijpt een relatief eenvoudig, Duitstalig persbericht en je kan het samenvatten in je moedertaal.

                    Je voert een relatief eenvoudig zakelijk telefoongesprek zonder basisfouten.

                    Je schrijft eenvoudige e-mails zonder basisfouten.

                    Je schrijft een verslag of een samenvatting over onderwerpen en situaties uit de communicatie- en reclame- of PR- wereld zonder basisfouten.

                    Je krijgt via de Duitstalige media een beeld van Duitsland en van de Duitse actualiteit.

                     


                    VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
                    Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
                    Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor Duits 1 (NL) (1CM)

                    Andere begincompetenties

                    LEERINHOUDEN
                    • analyse van actuele artikels over communicatie, actualiteit, reclame en PR
                    • anlayse van tv- programma's
                    • algemene woordenschat en woordenschat relevant voor de communicatiesector
                    • spreekoefeningen
                    • telefoneren
                    • e-mails
                    • herhaling en verdieping basisgrammatica Duits 1

                    STUDIEMATERIAAL
                    • syllabus
                    • woordenboek Nederlands-Duits en Duits-Nederlands
                    • internetsites (waaronder wrts)
                    • Duitstalige media

                    WERKVORMEN
                    Soort werkvorm    
                    hoor- en werkcolleges:

                     20

                    %
                    practicum en oefeningen:

                      60

                    %

                    vormen van groepsleren:

                      20

                    %
                    Verdere toelichting:

                    EVALUATIE

                    Eerste examenperiode
                    CategorieWeging van categorieën
                    permanente evaluatie70%
                    schriftelijk examen30%

                    permanente evaluatie: verplichte mondelinge en schriftelijke opdrachten in de klas: 14/20

                    schriftelijk examen: woordenschat, uitdrukkingen, e-mail, grammatica, teksten 6/20


                    tijd voor examinering
                    uren

                    2 

                    Tweede examenperiode
                    CategorieWeging van categorieën
                    mondeling examen50%
                    schriftelijk examen50%

                    mondeling examen: telefoneren, dossier samenstellen en mondeling presenteren

                    schriftelijk examen: woordenschat en uitdrukkingen, e-mail, grammatica en teksten

                     
                    Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 14/11/2012