ECTS-database Plantijn Hogeschool
Communicatie - Journalistiek - Voltijds modelpakket 3
  
cataloognrbenamingstudiepunten
2130100008Frans 33
2130100009Engels 33
2130100045Actua: regionaal en nationaal3
2130100046Actua: internationale topics3
2130100047Actua: globalisering en ontwikkeling3
2130100073ZAP3
2130100074Seminarie gedrukte media3
2130100077Intensieve communicatie: Duits 23
2130100080Intensieve communicatie: Spaans 23
2130100084Redactie 3 + productie gedrukte media6
2130100085Mediatechnieken gedrukte media3
2130100086Seminarie televisie3
2130100087Redactie 3 + productie televisie6
2130100088Mediatechnieken televisie3
2130100089Seminarie radio3
2130100090Redactie 3 + productie radio6
2130100091Mediatechnieken radio3
2130100092Mixed media3
2130100093Mediafocus: online3
2130100094Mediafocus: fotografie3
2130100100Intensieve communicatie: stemtraining3
2130100102Intensieve communicatie: copywriting3
2130100149Actua: European media policy3
2130100150Intensieve communicatie: bedrijfsjournalistiek3
2130100155OOK3
2130100157Stage L gedrukte media19
2130100158Stage L radio19
2130100159Stage L televisie19
2130100160Stage XL gedrukte media27
2130100161Stage XL radio27
2130100162Stage XL televisie27
2130100163Stage gedrukte media12
2130100164Stage portfolio gedrukte media3
2130100165Stage portfolio radio3
2130100166Stage portfolio televisie3
2130100167Stage radio12
2130100168Stage televisie12
2130100172Redactie M gedrukte media15
2130100173Redactie M radio15
2130100174Redactie M televisie15
2130100169Redactie S gedrukte media8
2130100171Redactie S radio8
2130100170Redactie S televisie8
Journalistiek - Voltijds modelpakket 3 - Frans 3
  
O.O. heeft componenten:Neen
Afstudeerrichting//Leertraject:Journalistiek
Code:2130100008
Academiejaar:2012-2013
Type:kern,
Niveau:gespecialiseerd
Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 3 - Semester 1
Contacturen:0
Aantal studiepunten:3
Totaal studietijd:78
Examencontract:niet mogelijk
Deliberatie:mogelijk
Vrijstelling:mogelijk
Onderwijstaal:
Lector(en)Hilde Leemans

 

KORTE OMSCHRIJVING
Je hebt reeds een stevige grammaticale kennis opgebouwd. Je hanteert vlot hulpmiddelen als woordenboek, grammatica en internetbronnen. Je vindt je weg in het Franstalige medialandschap. Het vakjargon heb je onder de knie. Met die bagage ben je in staat zelfstandig mondelinge en schriftelijke opdrachten te vervullen binnen je specialisatie.

COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
 Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

Algemene competenties

 • JOU21 #Zelfreflectie
 • JOU22 #Leerbereidheid
 • JOU24 #Assertiviteit
 • JOU31 #Evalueren
 • JOU33 #Denken en redeneren
Algemene beroepsgerichte competenties
 • JOU39 #anderstalige informatie zoeken en beoordelen
 • JOU42 #Mondelinge taalvaardigheid in vreemde talen
Beroepsspecifieke competenties

  SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN

     Je  kan de belangrijkste actuele thema's mondeling toelichten . Je kan je vlot uitdrukken en hebt het niveau B2 voor de gesproken taal.

      Je  kan de basiswoordenschat van elk thema gebruiken.

      Je kan grammaticaal correcte vragen stellen.


  VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
  Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
  Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Frans 2.

  Andere begincompetenties

  interesse voor de Franse taal


  LEERINHOUDEN
  • Woordenschat van de belangrijkste actuele thema's
  • Mondelinge oefeningen in functie van de specialisatie :debatten rond actuele thema's en mondelinge presentaties zowel individueel als in groep.

  STUDIEMATERIAAL
  • syllabus
  • werkboek : Les 1000 mots de l'info

  WERKVORMEN
  Soort werkvorm    
  hoor- en werkcolleges:

   3

  %
  practicum en oefeningen:

    30

  %

  vormen van groepsleren:

    0

  %
  Verdere toelichting:

  Praktische oefeningen : mondelinge groepsoefeningen in functie van de specialisatie

  • individuele mondelinge oefening
  • discussie.

   Grammatica : vraagstelling en praktische oefeningen .  


  EVALUATIE

  Eerste examenperiode
  CategorieWeging van categorieën
  mondeling examen50%
  permanente evaluatie50%

  • Praktische oefeningen tijdens het jaar:  9 punten.
  • Iedere week ( behalve als je een groepsopdracht hebt ) geef je een  schriftelijke taak af ter voorbreiding van het debat.
  • Mondeling examen:  : 11 p   lezen en mondelinge  bespreking van " le journalisme international " van Jean-Paul Marthoz  

   


  tijd voor examinering
  uren

  4 

  Tweede examenperiode
  CategorieWeging van categorieën
  mondeling examen100%

  Mondeling examen: 20 punten ( lezen en mondelinge bespreking van een recent verschenen boek ).

   
  Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 10/10/2012
  Journalistiek - Voltijds modelpakket 3 - Engels 3
    
  O.O. heeft componenten:Neen
  Afstudeerrichting//Leertraject:Journalistiek
  Code:2130100009
  Academiejaar:2012-2013
  Type:kern,
  Niveau:gespecialiseerd
  Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 3 - Semester 1
  Contacturen:0
  Aantal studiepunten:3
  Totaal studietijd:78
  Examencontract:niet mogelijk
  Deliberatie:mogelijk
  Vrijstelling:mogelijk
  Onderwijstaal:
  Lector(en)Nadia Vissers

   

  KORTE OMSCHRIJVING
  Je leert je perfect mondeling uitdrukken zodat je telefoongesprekken, interviews en presentaties voor een publiek vlot in het Engels aankan. Zelfs op onverwachte momenten. Je analyseert actuele problemen a.d.h.v. Engelstalige media. Je herkent specifieke uitspraakproblemen voor advanced speakers. En je kan Engelstalige berichten synthetiseren en omzetten naar een correct Nederlands journalistiek product. Ook onder tijdsdruk!

  COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
   Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

  Algemene competenties

  • JOU21 #Zelfreflectie
  • JOU22 #Leerbereidheid
  • JOU24 #Assertiviteit
  • JOU31 #Evalueren
  • JOU33 #Denken en redeneren
  Algemene beroepsgerichte competenties
  • JOU39 #anderstalige informatie zoeken en beoordelen
  • JOU42 #Mondelinge taalvaardigheid in vreemde talen
  • JOU43 #Contactvaardigheid
  Beroepsspecifieke competenties

   SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
   • Je begrijpt Engelstalige teksten, debatten, gastsprekers, radio- en televisieprogramma's over eender welke en beroepsgerichte onderwerpen en kan erover communiceren in correct Engels.
   • Je neemt een diepgaand interview af in het Engels over eender welk onderwerp. Je breidt daartoe je passieve en actieve woordenschat uit op verschillende domeinen.
   • Je gebruikt een correcte Engelse uitspraak en zinsintonatie en vermijdt de typische uitspraakfouten voor Nederlandstaligen.
   • Je verwerft door middel van kritisch-informatieve, Engelse mails de nodige informatie over eender welk onderwerp.
   • Je synthetiseert nieuwsberichten uit verschillende Engelse media en vertaalt ze in correct, vlot Nederlands.
   • Je hanteert correct Engels om je vlot uit te drukken in beroepssituaties: o.a. redactievergaderingen en publieksgerichte presentaties.
   • Je schrijft beroepsgebonden mails, verslagen, documenten, ... in het Engels en maakt daarbij weinig taalfouten.
   • Je schrijft zelfstandig een kort nieuwsverhaal in het Engels en vermijdt daarbij grammatica-, spel- en woordenschatfouten.

   VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
   Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
   Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Engels 2.

   Andere begincompetenties

   Bereidheid tot zelfstandige lectuur.

   Openheid om naar elkaar te luisteren in groepsdebatten.

   Bereidheid tot samenwerken in kleine groepjes. 


   LEERINHOUDEN

   Binnen Engels 3 werk je voornamelijk aan het verwerven en uitbreiden van je Engelse taalvaardigheid in functie van het toekomstige journalistieke beroep: uitgangspunt is dat je je mondelinge taalvaardigheid verbetert en dat je Engelstalige bronnen vlot leert gebruiken, begrijpen, synthetiseren en omzetten naar het Nederlands.

   Om dat te bereiken werk je in de klas met een viertal modules : 

   • uitspraakmodule (met aandacht voor specifieke problemen voor Nederlandstalige 'gevorderde' sprekers)
   • vertaalproblematiek (specifieke woordenschat en grammatica, vertalen van telexen, krantenberichten en AV-bronnen)
   • mondelinge oefeningen uit de journalistieke praktijk o.a. redactievergaderingen,  interviews (in groep en individueel) en publiekgsgerichte presentaties
   • schrijfoefeningen (kritisch-informatieve e-mails, kort nieuwsverhaal of -verslag: te publiceren op een Engelstalige blog) 

   Je werkt zelfstandig aan een aantal opdrachten ter voorbereiding van het mondelinge examen. 


   STUDIEMATERIAAL
   • Syllabus 'Engels 3'
    • uitgebreide introductie over werkwijze, evaluatie en instructies voor het mondelinge examen
    • 4 modules
   • Notities
   • Grammatica : Grip on Grammar (cfr. 1 en 2 Journalistiek)
   • Audiovisueel materiaal en online informatie

   WERKVORMEN
   Soort werkvorm    
   hoor- en werkcolleges:

    10

   %
   practicum en oefeningen:

     70

   %

   vormen van groepsleren:

     20

   %
   Verdere toelichting:

   EVALUATIE

   Eerste examenperiode
   CategorieWeging van categorieën
   mondeling examen40%
   permanente evaluatie60%
   schriftelijk examen00%

   • Uitspraakoefeningen en mondelinge opdrachten (individueel: interview en publieksgerichte presentaties, in groep: debat, redactievergadering, ...): permanente evaluatie, 30 %.
   • Schrijfopdrachten (vertaaloefening, kritisch-informatieve e-mail en nieuwsverslag): permanente evaluatie, 30 %.
   • Mondeling examen (analyse en follow-up van een actueel nieuwsfeit in verschillende Engelse media):   40 %.
   • Bij elk deelexamen wordt per zware fout een punt extra afgetrokken van de score van het deelexamen. Er bestaat een exhaustieve lijst van zware fouten: zie 'Mistakes never to be made' in syllabus, module 4.
   • De scores van de taken/deelexamens worden mathematisch opgeteld. 
   • Als je afwezig bent op een deelexamen georganiseerd buiten de examenreeks, dan mag je dat deelexamen inhalen indien je afwezigheid gewettigd wordt door een medisch attest. Het originele attest bezorg je aan het studentensecretariaat, de kopie ervan aan de betrokken lector, en dit binnen de vijf werkdagen vanaf je eerste ziektedag. Je maakt zelf een afspraak met de lector omtrent het tijdstip en de wijze waarop je het deelexamen kan inhalen. Indien je binnen de gestelde termijn geen medisch attest voorlegt, ben je ongewettigd afwezig en krijg je een nul op dat deelexamen.
   • Als je uitspraken letterlijk overneemt van een ander, en daarbij niet aantoont dat het om een citaat gaat, pleeg je een vorm van intellectuele diefstal die plagiaat heet. Bij elke vaststelling wordt plagiaat bestraft. (We volgen daarbij de procedure die beschreven staat in de artikels 95 t/m 98 van het OER.) 

   tijd voor examinering
   uren

    

   Tweede examenperiode
   CategorieWeging van categorieën
   mondeling examen70%
   schriftelijk examen30%

   • Mondeling examen: cfr. instructies eerste examenzittijd. Contacteer je lector tijdens het inzagemoment voor concrete instructies.
   • Permanente evaluatie is tijdens de vakantie onmogelijk, daarom wordt dat onderdeel tijdens de tweede examenperiode niet beoordeeld.
   • De opdrachten voor het schriftelijk examen zijn gelijkaardig aan de schriftelijke opdrachten tijdens het academiejaar: een vertaaloefening, een kritisch-informatieve e-mail en een nieuwsverslag. Contacteer je lector voor concrete instructies over de opdrachten tijdens het inzagemoment. Je levert deze opdrachten in bij aanvang van je mondeling examen.

    

    
   Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 10/10/2012
   Journalistiek - Voltijds modelpakket 3 - Actua: regionaal en nationaal
     
   O.O. heeft componenten:Neen
   Afstudeerrichting//Leertraject:Journalistiek
   Code:2130100045
   Academiejaar:2012-2013
   Type:keuze,
   Niveau:uitdiepend
   Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 2 of 3 - Semester 1
   Contacturen:0
   Aantal studiepunten:3
   Totaal studietijd:78
   Examencontract:mogelijk
   Deliberatie:mogelijk
   Vrijstelling:mogelijk
   Onderwijstaal:
   Lector(en)Greet Elsen

    

   KORTE OMSCHRIJVING

    Je volgt de complexe Belgische (taal)politiek en kan de gebeurtenissen in hun context plaatsen


   COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
    Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

   Algemene competenties

   • JOU32 #Leergierigheid
   • JOU33 #Denken en redeneren
   Algemene beroepsgerichte competenties
   • JOU46 #Maatschappijbewustzijn en actualiteitszin
   Beroepsspecifieke competenties

    SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
    .

    Je toont aan hoe het  complexe hedendaagse België met zijn verschillende gemeenschappen en gewesten historisch gegroeid is.

    Je toont aan dat de taalwetgeving nog steeds wordt betwist.

    Je legt verbanden tussen de actualiteit en historisch gevoelige  kwesties zoals de twee Wereldoorlogen,  de collaboratie en het verzet.

    Je verklaart waarom Vlaanderen een ander politiek en  economisch klimaat heeft dan Wallonië.

     

     

     

     


    VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
    Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
    Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je minstens 20 stpnt verworven hebben.

    Andere begincompetenties

    LEERINHOUDEN

    De taalgrens.

    De taalwetgeving.

    De Vlaamse/ Waalse beweging tot WOI.

    Radicalisering en politisering van de Vlaamse beweging.

    Collaboratie-verzet, repressie en de koningskwestie.

    Naar een federaal België.

    Brussel-Halle-Vilvoorde: een juridisch en poltiek probleem.

    De lange regeringscrisis.

     


    STUDIEMATERIAAL
    • syllabus
    • De Win,L.( 2011). Tobback, Eyskens, De Croo: een politieke geschiedenis van België.Gent:Borgerhoff & Lamberigts

     


    WERKVORMEN
    Soort werkvorm    
    hoor- en werkcolleges:

     100

    %
    practicum en oefeningen:

      0

    %

    vormen van groepsleren:

      0

    %
    Verdere toelichting:

    EVALUATIE

    Eerste examenperiode
    CategorieWeging van categorieën
    mondeling examen100%

    •  


    tijd voor examinering
    uren

    1 

    Tweede examenperiode
    CategorieWeging van categorieën
    mondeling examen100%

     
    Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 10/10/2012
    Journalistiek - Voltijds modelpakket 3 - Actua: internationale topics
      
    O.O. heeft componenten:Neen
    Afstudeerrichting//Leertraject:Journalistiek
    Code:2130100046
    Academiejaar:2012-2013
    Type:keuze,
    Niveau:uitdiepend
    Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 2 of 3 - Semester 1
    Contacturen:0
    Aantal studiepunten:3
    Totaal studietijd:78
    Examencontract:mogelijk
    Deliberatie:mogelijk
    Vrijstelling:mogelijk
    Onderwijstaal:
    Lector(en)Veerle Rombouts

     

    KORTE OMSCHRIJVING
    Je volgt de nationale en internationale politieke actualiteit en kan gebeurtenissen in hun context plaatsen .
    Dit doe je door de colleges te volgen en relevante informatie in de binnen- en buitenlandse pers te zoeken.

    COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
     Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

    Algemene competenties

    • JOU21 #Zelfreflectie
    • JOU27 #zelfstandigheid
    • JOU32 #Leergierigheid
    • JOU33 #Denken en redeneren
    • JOU37 #360° inlevingsvermogen
    Algemene beroepsgerichte competenties
    • JOU46 #Maatschappijbewustzijn en actualiteitszin
    Beroepsspecifieke competenties

     SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN

     Je volgt het internationale nieuws.

     Je verwoordt jouw onderbouwde mening over bepaalde internationale thema's

     Je benadert de internatonale thema's vanuit verschillende invalshoeken.


     VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
     Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
     Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je minstens 20 stpnt verworven hebben.

     Andere begincompetenties
     Basiskennis van en interesse voor de internationale actualiteit.
     LEERINHOUDEN
      

     Hoorcolleges over internationale actuele conflicten.

     Volgen van de dagelijkse buitenlandse actualiteit.


      


     STUDIEMATERIAAL
     • syllabus
     • eigen dossier

     WERKVORMEN
     Soort werkvorm    
     hoor- en werkcolleges:

      33

     %
     practicum en oefeningen:

       0

     %

     vormen van groepsleren:

       0

     %
     Verdere toelichting:

      


     EVALUATIE

     Eerste examenperiode
     CategorieWeging van categorieën
     schriftelijk examen100%

     Schriftelijk examen op 20 punten


     tijd voor examinering
     uren

     1 

     Tweede examenperiode
     CategorieWeging van categorieën
     schriftelijk examen100%

     Schriftelijk examen op 20 punten.

      
     Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 10/10/2012
     Journalistiek - Voltijds modelpakket 3 - Actua: globalisering en ontwikkeling
       
     O.O. heeft componenten:Neen
     Afstudeerrichting//Leertraject:Journalistiek
     Code:2130100047
     Academiejaar:2012-2013
     Type:keuze,
     Niveau:uitdiepend
     Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 2 of 3 - Semester 1
     Contacturen:0
     Aantal studiepunten:3
     Totaal studietijd:78
     Examencontract:mogelijk
     Deliberatie:mogelijk
     Vrijstelling:mogelijk
     Onderwijstaal:
     Lector(en)Greet Elsen

      

     KORTE OMSCHRIJVING
     Je volgt de nationale en internationale politiek en je kan de gebeurtenissen in hun "globale" context plaatsen. Je kan de toenemende globalisering van de  politiek en vooral de economie ook plaatsen in hun historisch perspectief. Dit doe je door de colleges te volgen en ook zelf naar relevante informatie in de binnen- en buitenlandse pers te zoeken.

     COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
      Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

     Algemene competenties

     • JOU32 #Leergierigheid
     • JOU33 #Denken en redeneren
     Algemene beroepsgerichte competenties
     • JOU46 #Maatschappijbewustzijn en actualiteitszin
     Beroepsspecifieke competenties

      SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN

      Je toont aan dat de Jglobalisering geen recent verschijnsel is.

      Je verklaart waarom  en hoe de wereldinstellingen ons dagdagelijks leven mee bepalen.

      Je analyseert en vergelijkt de verschillende zeepbellen in de economie.

      Je verklaart waarom de financële crisis de aanzet was van een totale crisis.

      Je toont aan hoe de huidige ( en toekomstige) grootmachten de multipolaire wereldorde van de 21ste eeuw bepalen.


      VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
      Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
      Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je minstens 20 stpnt verworven hebben.

      Andere begincompetenties

      LEERINHOUDEN

      Globalisering in historisch perspectief.

      Wereldinstellingen.

       Gemengde economie versus neoliberalisme.

      @- economie

      Andersglobalisme

      Grootmachten in een multipolaire wereldorde

      Kritische rapporten van studenten van een actueel thema rond globalisering.

       


      STUDIEMATERIAAL

      Syllabus

      Eigen rapport en rapporten van medestudenten


      WERKVORMEN
      Soort werkvorm    
      hoor- en werkcolleges:

       80

      %
      practicum en oefeningen:

        20

      %

      vormen van groepsleren:

        0

      %
      Verdere toelichting:

      EVALUATIE

      Eerste examenperiode
      CategorieWeging van categorieën
      mondeling examen100%

      Mondeling examen over de leerstof, de gastcolleges en de rapporten.

      tijd voor examinering
      uren

      1 

      Tweede examenperiode
      CategorieWeging van categorieën
      mondeling examen100%

      Mondeling examen over de leerstof, de gastcolleges en de rapporten.
       
      Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 10/10/2012
      Journalistiek - Voltijds modelpakket 3 - ZAP
        
      O.O. heeft componenten:Neen
      Afstudeerrichting//Leertraject:Journalistiek
      Code:2130100073
      Academiejaar:2012-2013
      Type:kern,
      Niveau:uitdiepend
      Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 3 - Volledig academiejaar
      Contacturen:0
      Aantal studiepunten:3
      Totaal studietijd:78
      Examencontract:niet mogelijk
      Deliberatie:niet mogelijk
      Vrijstelling:mogelijk
      Onderwijstaal:
      Lector(en)Inge Van de Venne

       

      KORTE OMSCHRIJVING

      Zelfstandig Aangemaakt Profiel.

      De studenten kunnen zich vanaf het tweede jaar profileren binnen een ZAP. Het gaat om 3 credits die studenten verdienen door te kiezen voor activiteiten in journalistiek en /of pedagogisch verantwoorde domeinen.

      Voorbeelden: - meewerken aan externe opdrachten, peer teaching en tutoring, zetelen in participatieraden, deelname aan journalistieke wedstrijden, instappen in internationale projecten,...

      Concreet: er zijn 3 credits te behalen gespreid over 4 semesters in 2 en 3 Journalistiek.3 credits staat voor 78 uren werk.

      Elke student werkt aan de credits vanaf de start van het academiejaar 2 Journalistiek, maar verdient ze pas in de eerste zittijd van 3 Journalistiek.

      Men moet de credits niet in één keer verdienen. Je kan het pakket opdelen in verschillende pakketten van 13 uren.

                        


      COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
       Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

      Algemene competenties

      • JOU21 #Zelfreflectie
      • JOU23 #Initiatiefzin
      • JOU24 #Assertiviteit
      • JOU25 #Samenwerkingsgerichtheid
      • JOU26 #Flexibiliteit
      • JOU27 #zelfstandigheid
      • JOU29 #Omgaan met stress
      • JOU30 #Organisatiesensitiviteit
      • JOU32 #Leergierigheid
      • JOU34 #Deadlinegericht werken
      • JOU35 #Leidinggeven
      • JOU36 #Projectmatig en methodisch werken
      • JOU37 #360° inlevingsvermogen
      Algemene beroepsgerichte competenties
      • JOU44 #Planning en organisatie
      Beroepsspecifieke competenties
      • JOU48 #Audio-productie
      • JOU49 #Audiovisuele productie
      • JOU50 #layout en grafische vormgeving
      • JOU51 #fotoproductie
      • JOU52 #Nieuwswaarde inschatten
      • JOU53 #Betrouwbaarheid inschatten
      • JOU54 #Invalshoek bepalen
      • JOU55 #Nieuws garen via interviews
      • JOU56 #Crossmedialiteit

      SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN

      Je verwerkt opdrachten binnen hun individuele interessesfeer.

      Je profileert je via een  individuele keuze van opdracht(en).

      Je verwerft meer verantwoordelijkheid.

      Je vervult authentieke opdrachten.

      Je wordt  de deur uitgestuurd.


      VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
      Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
      Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor het voltijds modelpakket 1 van Journalistiek.

      Andere begincompetenties

      Volledig eerste programmajaar afgwerkt.

      Afhankelijk van de opdracht. Wordt verduidelijkt via de infofiches van de opdrachtgever/ coördinator.


      LEERINHOUDEN
      De leerinhouden zijn afhankelijk van de opdracht.
      STUDIEMATERIAAL
      Digitaal loket.

      Infofiches beschikbaar via internetserver.


      WERKVORMEN
      Soort werkvorm    
      hoor- en werkcolleges:

       0

      %
      practicum en oefeningen:

        100

      %

      vormen van groepsleren:

        0

      %
      Verdere toelichting:

      Meer informatie:

      - infomoment voor alle studenten

      - infobundel

      - infofiches opdrachten


      EVALUATIE

      Eerste examenperiode

      Digitaal portfolio bewijst of student 78 u ( eventueel opgedeeld in verschillende opdrachten van 13 u) geïnvesteerd heeft.

      Concrete afspraken i.v.m. eisen voor het portfolio staan in de infobundel.

       


      tijd voor examinering
      uren

      0 

      Tweede examenperiode
      Als student géén 78 uren presteert, dient de tweede zittijd om het nodige aantal uren aan te vullen.
       
      Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 14/11/2012
      Journalistiek - Voltijds modelpakket 3 - Seminarie gedrukte media
        
      O.O. heeft componenten:Neen
      Afstudeerrichting//Leertraject:Journalistiek
      Code:2130100074
      Academiejaar:2012-2013
      Type:keuze,
      Niveau:gespecialiseerd
      Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 3 - Semester 1
      Contacturen:0
      Aantal studiepunten:3
      Totaal studietijd:78
      Examencontract:niet mogelijk
      Deliberatie:mogelijk
      Vrijstelling:mogelijk
      Onderwijstaal:
      Lector(en)Inge Van de Venne

       

      KORTE OMSCHRIJVING
      In het seminarie Gedrukte media maak je onder begeleiding van professionele journalisten kennis met de praktijk van kranten- en magazineredacties. Je schrijft stukken voor de media waarvoor de journalisten werken: mannenbladen, vrouwenbladen, kranten,... Je neemt straatinterviews af, je gaat op reportage, je werkt aan actua-stukken, enz.

      COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
       Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

      Algemene competenties

      • JOU22 #Leerbereidheid
      • JOU26 #Flexibiliteit
      • JOU27 #zelfstandigheid
      • JOU29 #Omgaan met stress
      • JOU31 #Evalueren
      • JOU33 #Denken en redeneren
      • JOU34 #Deadlinegericht werken
      Algemene beroepsgerichte competenties
      • JOU40 #Tekstproductie
      Beroepsspecifieke competenties
      • JOU52 #Nieuwswaarde inschatten
      • JOU53 #Betrouwbaarheid inschatten
      • JOU54 #Invalshoek bepalen
      • JOU55 #Nieuws garen via interviews

      SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
      • Je levert teksten voor zeer specifieke doelgroepen en media.
      • Je kan een publiceerbaar product afleveren voor een krant
      • Je kan kan een publiceerbaar product afleveren voor diverse tijdschriften.
      • Je bent  op de hoogte van de actualiteit.

      VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
      Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
      Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor het voltijds modelpakket 2 - journalistiek

      Andere begincompetenties

      Redactie 2 GM


      LEERINHOUDEN
      • De seminaries worden gegeven door gastlectoren. Dat zijn journalisten die dagelijks in de journalistieke praktijk staan.
      • Bij elk gastseminarie hoort een aantal opdrachten. Die krijg je van de gastlector.

      STUDIEMATERIAAL

      De verschillende media.


      WERKVORMEN
      Soort werkvorm    
      hoor- en werkcolleges:

       40

      %
      practicum en oefeningen:

        60

      %

      vormen van groepsleren:

        0

      %
      Verdere toelichting:
      Geen

      EVALUATIE

      Eerste examenperiode
      CategorieWeging van categorieën
      permanente evaluatie100%

      Schrijfoefeningen en actuatraining gedurende het eerste semester!

      • Aanwezigheid is VERPLICHT! Wie driemaal ongewettigd afwezig is bij de procesbegeleiding (hoorcollege gastlectoren) krijgt een nul voor het gedeelte van die bepaalde gastlector.
      • Elke afwezigheid wordt gewettigd bij de gastlector en de toeziende lector. Je bezorgt Inge Van de Venne een doktersbriefje, en een kopie ervan geef je aan de gastlector. Ook als je afwezig bent geweest, moet je je taken maken. 
      • Voor taken die niet of te laat worden afgegeven, krijgt de student een 0 op het deelexamen. De scores van de deelexamens worden mathematisch opgeteld.
      • Als men uitspraken letterlijk overneemt van een ander, en daarbij niet aantoont dat het om een citaat gaat, pleegt men een vorm van intellectuele diefstal die plagiaat heet. Elke vaststelling van plagiaat wordt bestraft. (We volgen daarbij de procedure die beschreven staat in artikel 94 tem. 97 van het OER)

       


      tijd voor examinering
      uren

      0 

      Tweede examenperiode
      CategorieWeging van categorieën
      permanente evaluatie100%

      Individuele schrijfopdrachten van de gastlectoren, in te dienen tegen het begin van de tweede zittijd. Deze opdrachten vind je op de p-schijf.

       
      Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 10/10/2012
      Journalistiek - Voltijds modelpakket 3 - Intensieve communicatie: Duits 2
        
      O.O. heeft componenten:Neen
      Afstudeerrichting//Leertraject:Journalistiek
      Code:2130100077
      Academiejaar:2012-2013
      Type:keuze,
      Niveau:uitdiepend
      Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 3 - Semester 1
      Contacturen:0
      Aantal studiepunten:3
      Totaal studietijd:78
      Examencontract:niet mogelijk
      Deliberatie:mogelijk
      Vrijstelling:mogelijk
      Onderwijstaal:
      Lector(en)Vera Mols

       

      KORTE OMSCHRIJVING

      Je beschikt over een definitief verworven grammaticale kennis. Je put vlot uit de basiswoordenschat en het vakjargon voor de communicatiesector en de journalist. Daarmee moet je in elke communicatieve context kunnen spelen: telefoneren, mensen toespreken, brieven schrijven,  mensen uitnodigen, in een restaurant bestellen, een hotel reserveren, mailen ... . In de vele praktijkoefeningen moet je je goed verstaanbaar kunnen maken in het Duits. Je kan de hoofdpunten van een tv-programma begrijpen, samenvatten en je mening daarover formuleren.De klemtoon ligt op mondelinge taalvaardigheid en vlotheid.

      Je bereikt voor spreken en luisteren het eindniveau B1 van het Europees Referentiekader voor Talen. Voor lezen en luisteren bereik je het niveau B2.


       


      COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
       Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

      Algemene competenties

      • JOU21 #Zelfreflectie
      • JOU22 #Leerbereidheid
      • JOU24 #Assertiviteit
      Algemene beroepsgerichte competenties
      • JOU39 #anderstalige informatie zoeken en beoordelen
      • JOU40 #Tekstproductie
      • JOU42 #Mondelinge taalvaardigheid in vreemde talen
      Beroepsspecifieke competenties

       SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
       • Je voert een relatief eenvoudig zakelijk telefoongesprek zonder basisfouten.
       • In een rollenspel ontvang je in vlot Duits bezoek, je reserveert een hotel en je kan een afspraak maken en annuleren.
       • Je voert een eenvoudig gesprek over actuele onderwerpen.
       • Je verwoordt in vlot Duits zonder basisfouten de inhoud van Duitstalige artikels en TV-programma's over actuele en communicatie gerelateerde onderwerpen en je kent de bronnen. 
       • Je neemt deel aan een debat over actuele en communicatie gerelateerde onderwerpen.
       • Aan de hand van een woordenboek begrijp je teksten over actuele en communicatie gerelateerde onderwerpen.
       • Je schrijft een verslag, een samenvatting en een e-mail over onderwerpen en situaties uit de communicatiewereld zonder basisfouten.
       • Je krijft via de Duitstalige media een beeld van Duitsland en van de Duitse actualiteit.

       VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
       Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
       Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Intens.comm.: Duits 1

       Andere begincompetenties

       LEERINHOUDEN
       • algemene woordenschat en woordenschat relevant voor de journalist
       • beperkte grammatica (verleden tijd, adjectief en voegwoorden) en oefeningen
       • teksten over het medialandschap in Duitsland
       • spreekoefeningen
       • telefoneren

       STUDIEMATERIAAL
       • Cursus Duits 2
       • Woordenboek Nederlands-Duits en Duits-Nederlands
       • Duitstalige media
       • Online lesmateriaal  (waaronder wrts)

       WERKVORMEN
       Soort werkvorm    
       hoor- en werkcolleges:

        10

       %
       practicum en oefeningen:

         70

       %

       vormen van groepsleren:

         20

       %
       Verdere toelichting:
       geen

       EVALUATIE

       Eerste examenperiode
       CategorieWeging van categorieën
       permanente evaluatie70%
       schriftelijk examen30%

       • 70% op jaarwerk met mondelinge en schriftelijke oefeningen. Als je afwezig bent voor een opdracht, dan mag je die opdracht inhalen indien de afwezigheid tijdig gewettigd wordt door een medisch attest.  Je geeft een kopie aan de betrokken lector, en dit binnen de vijf werkdagen vanaf de eerste ziektedag. Je maakt zelf een afspraak met de lector omtrent de wijze en het tijdstip waarop je de opdracht kan inhalen. Indien je binnen de gestelde termijn geen medisch attest voorlegt, ben je ongewettigd afwezig en krijg je geen punten op de opdracht.


        


       tijd voor examinering
       uren

       4 

       Tweede examenperiode
       CategorieWeging van categorieën
       mondeling examen40%
       permanente evaluatie10%
       schriftelijk examen50%

       • 50% schriftelijk examen
       • 40% mondeling examen
       • 10% taak
        
       Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 10/10/2012
       Journalistiek - Voltijds modelpakket 3 - Intensieve communicatie: Spaans 2
         
       O.O. heeft componenten:Neen
       Afstudeerrichting//Leertraject:Journalistiek
       Code:2130100080
       Academiejaar:2012-2013
       Type:keuze,
       Niveau:uitdiepend
       Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 3 - Semester 1
       Contacturen:0
       Aantal studiepunten:3
       Totaal studietijd:78
       Examencontract:niet mogelijk
       Deliberatie:mogelijk
       Vrijstelling:mogelijk
       Onderwijstaal:
       Lector(en)Els Vanhout

        

       KORTE OMSCHRIJVING
       Je beschikt over een definitief verworven grammaticale kennis. Je put vlot uit een uitgebreide algemene en professionele woordenschat. Daarmee kan je in elke communicatieve context kunnen spelen: mensen toespreken, mails schrijven, telefoneren ... .

       COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
        Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

       Algemene competenties

        Algemene beroepsgerichte competenties
        • JOU42 #Mondelinge taalvaardigheid in vreemde talen
        Beroepsspecifieke competenties

         SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
         • De student kan de grammatica en woordenschat gebruiken in mondelinge en schriftelijke situaties.
         • De student kan Spaanstalige bronnen raadplegen (gedrukte media en internet), informatie verzamelen en verwerken.         VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
         Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
         Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Intens.comm.: Spaans 1

         Andere begincompetenties

         Niveau A1 gevolgd hebben.


         LEERINHOUDEN
         • Grammatica : verdere uitdieping
         • Woordenschat : woning - kledij - voeding - vrijetijdsbesteding - persoonsbeschrijving ...
         • Oefeningen leesvaardigheid, schrijfvaardigheid en spreekoefeningen
         • formele mail         STUDIEMATERIAAL
         • Español en marcha (A1+A2) vervolg
         • gramática básica del estudiante de español
         • oberzicht spaanstalige media
         • optiegerichte teksten 
         • Woordenboek         WERKVORMEN
         Soort werkvorm    
         hoor- en werkcolleges:

          25

         %
         practicum en oefeningen:

           25

         %

         vormen van groepsleren:

           0

         %
         Verdere toelichting:

         EVALUATIE

         Eerste examenperiode
         CategorieWeging van categorieën
         mondeling examen40%
         permanente evaluatie20%
         schriftelijk examen40%

         • schriftelijk examen: 8pt. (vertaling - invuloefening - de werkwoorden van een ongeziene tekst in het verleden zetten en/of een dialoog schrijven - Spaanse media).
         • mondeling examen : 8 pt. (een actueel optiegericht onderwerp presenteren adh van Spaanse artikels) 
         • Tests in het jaar : 4 pt.         tijd voor examinering
         uren

         5 

         Tweede examenperiode
         CategorieWeging van categorieën
         mondeling examen40%
         schriftelijk examen60%

         • schriftelijk examen: 12pt.
         • mondeling examen:  : 8pt.
          
         Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 10/10/2012
         Journalistiek - Voltijds modelpakket 3 - Redactie 3 + productie gedrukte media
           
         O.O. heeft componenten:Neen
         Afstudeerrichting//Leertraject:Journalistiek
         Code:2130100084
         Academiejaar:2012-2013
         Type:keuze,
         Niveau:gespecialiseerd
         Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 3 - Semester 1
         Contacturen:0
         Aantal studiepunten:6
         Totaal studietijd:156
         Examencontract:niet mogelijk
         Deliberatie:mogelijk
         Vrijstelling:mogelijk
         Onderwijstaal:
         Lector(en)Wouter Frateur

          

         KORTE OMSCHRIJVING

         Tijd voor het grote werk. Je gaat op zoek naar onderwerpen voor beklijvende reportages, diepgaande achtergrondartikels en met argumenten onderbouwde opinieteksten. Daartoe zal je steeds meer de deur uit moeten. Intussen blijf je werken aan een rijke taal door een kritische confrontatie met je eigen teksten.

         Je werkt met een kleine redactie aan twee opeenvolgende nummers van een magazine: politiek, cultuur, wetenschap, sport, ...

         Intussen verzorg je de maandelijkse uitgave van Den Triangel, de buurtkrant die op een vijfduizend exemplaren in de omgeving van de Plantijnhogeschool verspreid wordt. Je brengt nieuws dat iedereen die in de wijk woont of werkt kan interesseren, je voelt de politiek verantwoordelijken aan de tand over beslissingen die de buurt aanbelangen, je praat met buurtbewoners over zaken die in de buurt gebeuren, je geeft de rubrieken van Den Triangel elke maand een boeiende invulling, enz.

         Uiteraard verzorg je ook de lay-out van de krant, je maakt foto's die je verhalen kracht bijzetten, je zorgt voor spannende koppen en verhelderende bijschriften bij de foto's, kortom, je maakt van Den Triangel een fijne krant.

         Je zorgt mee voor stukken op www.dentriangel.be en je onderhoudt de nieuwsstroom op Twitter #DTriangel en Facebook (Den Triangel).

         Je volgt een aantal mensen die jou interesseren op Twitter en werkt artikels uit op basis van hun tweets.

         Je kan bovendien meewerken aan opdrachten voor Knack, de Vlaamse overheid, aan een blad voor voetbalclub K Merksem SC, aan de verslaggeving van De Antwerpse Kleppers, een theaterfestival in de Bourla-schouwburg, of je schrijft stukken voor de site van ngo Water voor Afrika.

         Bovendien schrijf je stukken over de conferentie van de Vereniging voor Onderzoeksjournalistiek.


         COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
          Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

         Algemene competenties

         • JOU23 #Initiatiefzin
         • JOU24 #Assertiviteit
         • JOU25 #Samenwerkingsgerichtheid
         • JOU27 #zelfstandigheid
         • JOU28 #Innovativiteit en creativiteit
         • JOU29 #Omgaan met stress
         • JOU33 #Denken en redeneren
         • JOU34 #Deadlinegericht werken
         • JOU37 #360° inlevingsvermogen
         Algemene beroepsgerichte competenties
         • JOU38 #Informatie zoeken
         • JOU39 #anderstalige informatie zoeken en beoordelen
         • JOU40 #Tekstproductie
         • JOU41 #Mondelinge taalvaardigheid in het Nederlands
         • JOU44 #Planning en organisatie
         • JOU46 #Maatschappijbewustzijn en actualiteitszin
         • JOU47 #Deontologisch verantwoord handelen
         Beroepsspecifieke competenties
         • JOU50 #layout en grafische vormgeving
         • JOU51 #fotoproductie
         • JOU52 #Nieuwswaarde inschatten
         • JOU53 #Betrouwbaarheid inschatten
         • JOU54 #Invalshoek bepalen
         • JOU55 #Nieuws garen via interviews
         • JOU56 #Crossmedialiteit

         SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN

         De student functioneert als een professioneel journalist: ideeën en invalshoeken voor teksten aanbrengen, verantwoordelijkheid voor eigen teksten opnemen (voorbereiding en productie), eindredactie op teksten uitvoeren.

         De studenten combineert binnen een redactie (krant, magazine, customer blad) die vaardigheden om tot een volwaardig product te komen. 

         De student schat de nieuwswaarde van een feit/verhaal in.

         De student ziet op welk medium hij een verhaal het beste brengt: op papier of online.

          De student kan verschillende genres voor verschillende doelgroepen aan: reportage, achtergrondverhaal, interview, opinie.


         VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
         Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
         Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor het voltijds modelpakket 2 - journalistiek

         Andere begincompetenties

         Geslaagd zijn voor Journalistiek modelpakket 2.


         LEERINHOUDEN

         Productie van reportages.

         Productie van achtergrondverhalen/dossiers.

         Productie van nieuwsverslagen.

         Productie van opiniestukken.

         Uitwerking van een magazine, een clubblad en een congreskrant.

         Verder uitdiepen en bijsturen van het format van buurtkrant Den Triangel.


         STUDIEMATERIAAL

         Teksten die de lector aanbrengt.

         L. Permentier. Stijlboek Voor wie helder wil schrijven. Roularta books, Roeselare, 2008.

         T. en M. Verleyen. Horen, zien en journalistiek schrijven.Wolters Plantyn, Mechelen, 2006.


         WERKVORMEN
         Soort werkvorm    
         hoor- en werkcolleges:

          20

         %
         practicum en oefeningen:

           40

         %

         vormen van groepsleren:

           40

         %
         Verdere toelichting:
         Geen.

         EVALUATIE

         Eerste examenperiode
         CategorieWeging van categorieën
         permanente evaluatie100%

         Permanente evaluatie: 100%. daarvan staat 33% op het magazine (50% daarvan op product en 50% op proces), 33% op de bijdrage aan Den Triangel (50% daarvan op product en 50% op proces) en 34% op de andere opdrachten. Studenten die meewerken aan het blad voor K Merksem SC, werken niet mee aan Den Triangel. De puntenverdeling is voor hen: 33% magazine, 33% KMSC, 34 % andere opdrachten.

         Opmerkingen:

         Alle schrijfopdrachten worden op basis van volgende criteria geëvalueerd: correct taalgebruik, aantrekkelijkheid op het vlak van inhoud en redactionele aanpak (koppen, intro's, streamers, bijschriften, kaderstukjes, ...), voldoen aan de eisen van het journalistieke genre (reportage, achtergrondverhaal, nieuwsverslag).

         Van het magazine en Den Triangel wordt bovendien de globale aanpak geëvalueerd: cover, inhoudstafel, 'ritme', onderwerpen en invalshoeken, fotografie, lay-out.

         Voor een werkstuk dat te laat, of niet, wordt afgegeven krijgt de student een 0 op het deelexamen. De scores van het deelexamen worden mathematisch opgeteld.

         Wie driemaal niet deelneemt aan redactievergaderingen voor het themamagazine of Den Triangel, krijgt een 0 voor de product- én procesevaluatie van het magazine.

         Studenten moeten aan alle (zelf gekozen of verplichte) extra muros activiteiten in het kader van de opleiding deelnemen. Bij niet-deelname verliest de student een aantal punten van zijn totaalscore. De deliberatiecommissie bepaalt het aantal punten.

         Als men uitspraken letterlijk overneemt van een ander, en daarbij niet aantoont dat het om een citaat gaat, pleegt men een vorm van intellectuele diefstal die plagiaat heet. Bij elke vaststelling wordt plagiaat bestraft. (We volgen daarbij een procedure die beschreven staat in de artikels 94 tot en met 97 van het OER)

         De bovenstaande 6 opmerkingen gelden ook voor de tweede examenperiode.

         Opgelet: voor een dt-spelfout verlies je 3 van de 20 punten (proportioneel) die je voor dat deelexamen kan behalen, zowel in de eerste als in de tweede examenperiode!


         tijd voor examinering
         uren

         0 

         Tweede examenperiode
         CategorieWeging van categorieën
         permanente evaluatie100%

         Een opdracht die je op het studiebegeleidingsmoment met de lector afspreekt.

         !Opgelet: voor een dt-fout verlies je 3 van de 20 punten (proportioneel) die je voor dat deelexamen kan behalen, zowel in de eerste als in de tweede examenperiode!

          

          
         Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 10/10/2012
         Journalistiek - Voltijds modelpakket 3 - Mediatechnieken gedrukte media
           
         O.O. heeft componenten:Neen
         Afstudeerrichting//Leertraject:Journalistiek
         Code:2130100085
         Academiejaar:2012-2013
         Type:keuze,
         Niveau:uitdiepend
         Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 3 - Semester 1
         Contacturen:0
         Aantal studiepunten:3
         Totaal studietijd:78
         Examencontract:niet mogelijk
         Deliberatie:mogelijk
         Vrijstelling:mogelijk
         Onderwijstaal:
         Lector(en)Sandra Mermans
         Imelda Van Praet

          

         KORTE OMSCHRIJVING

         Je maakt verschillende beelden binnen een technisch en esthetisch kader vanuit de inhoud van een tekst. Je hebt hierbij oog voor betekenis, symboliek en context. Je leert om intuïtieve keuzes te onderbouwen en te beredeneren. De beelden plaats je vervolgens in een functioneel grafisch ontwerp.  

          


         COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
          Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

         Algemene competenties

         • JOU27 #zelfstandigheid
         • JOU28 #Innovativiteit en creativiteit
         • JOU31 #Evalueren
         • JOU32 #Leergierigheid
         • JOU34 #Deadlinegericht werken
         Algemene beroepsgerichte competenties
          Beroepsspecifieke competenties
          • JOU50 #layout en grafische vormgeving
          • JOU51 #fotoproductie

          SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
          • je gebruikt de vakterminologie
          • je beheerst de techniek van de digitale reflexcamera en kan vlot een aantal manuele instellingen uitvoeren   
          • je brengt verslag uit over een bepaald onderwerp aan de hand van foto's
          • je analyseert eigen en bestaande foto's en maakt een selectie op basis van ethiek, esthetiek en techniek. Dit in functie van een bepaald medium en een bepaalde doelgroep.
          • je analyseert de doelgroep
          • je analyseert en interpreteert beelden
          • je beheerst het (visuele) researchproces
          • je beredeneert (intuïtieve) vormkeuzes
          • je zet de research functioneel in
          • je ontwerpt in dienst van de opdracht en de doelgroep
          • je benut verschillende denksporen (schetsfase)
          • je verfijnt de technische aspecten (bijv. programmakennis)
          • je brengt de ontwerpfase terug tot de essentie
          • je evalueert eigen werk en het werk van anderen kritisch
          • je benadert het ontwerpproces objectief

           

          VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
          Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
          Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Joupra 2: magazines

          Andere begincompetenties
          Geen
          LEERINHOUDEN
          De praktische toepassing van de specifieke doelstellingen a.d.h.v. het lay-outen via Indesign van twee magazines (groepsproduct waarin iedereen een eigen spread maakt) waarin je individueel gemaakte foto's (reportage en portret) plaatst die je gemaakt hebt om je teksten te duiden.
          STUDIEMATERIAAL
          • Eigen nota's

          WERKVORMEN
          Soort werkvorm    
          hoor- en werkcolleges:

           0

          %
          practicum en oefeningen:

            100

          %

          vormen van groepsleren:

            0

          %
          Verdere toelichting:

          EVALUATIE

          Eerste examenperiode
          CategorieWeging van categorieën
          permanente evaluatie100%

          • Feedback tijdens de les. Aanwezigheid is verplicht tijdens elke les. Wie drie maal afwezig is tijdens de procesbegeleiding krijgt een nul voor het gehele opleidingsonderdeel. Medische attesten gelden niet als verzachtende omstandigheid. Procesbewaking is tijdens de vakantie onmogelijk.  
          • Productevaluatie via verschillende foto- en ontwerp-opdrachten.
          • Procesevaluatie tijdens het ontwerpen van de twee magazines.
          • De opdrachten worden zelf, eigenhandig én individueel gemaakt.  Elke vaststelling van plagiaat wordt bestraft. (We volgen daarbij een procedure die beschreven staat in de artikels 94 tot en met 97 van het OER.)
          • Taken worden op tijd afgegeven en zijn volledig. Voor een taak/werkstuk dat niet, te laat, of slechts gedeeltelijk wordt afgegeven, krijgt de student een nul op het deelexamen. De scores van de deelexamens worden mathematisch opgeteld.

          tijd voor examinering
          uren

          1 

          Tweede examenperiode
          CategorieWeging van categorieën
          permanente evaluatie100%

          • Bij een onvoldoende voor dit opleidingsonderdeel hermaakt de student alle opdrachten. Bij meer dan drie afwezigheden komt daar een extra theoretische test bij.
           
          Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 10/10/2012
          Journalistiek - Voltijds modelpakket 3 - Seminarie televisie
            
          O.O. heeft componenten:Neen
          Afstudeerrichting//Leertraject:Journalistiek
          Code:2130100086
          Academiejaar:2012-2013
          Type:keuze,
          Niveau:gespecialiseerd
          Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 3 - Semester 1
          Contacturen:0
          Aantal studiepunten:3
          Totaal studietijd:78
          Examencontract:niet mogelijk
          Deliberatie:mogelijk
          Vrijstelling:mogelijk
          Onderwijstaal:
          Lector(en)Jo Van Doninck

           

          KORTE OMSCHRIJVING
          In de televisieseminaries staan twee aspecten centraal: de beeldtaal en het journalistieke verhaal. Via concrete nieuwsopdrachten ervaar je de moeilijke combinatie tussen nieuwswaarde, beeld, tekst en geluid. De opdrachten worden onder begeleiding van een televisiejournalist besproken en geëvalueerd.

          COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
           Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

          Algemene competenties

          • JOU21 #Zelfreflectie
          • JOU22 #Leerbereidheid
          • JOU23 #Initiatiefzin
          • JOU24 #Assertiviteit
          • JOU25 #Samenwerkingsgerichtheid
          • JOU26 #Flexibiliteit
          • JOU27 #zelfstandigheid
          • JOU28 #Innovativiteit en creativiteit
          • JOU29 #Omgaan met stress
          • JOU30 #Organisatiesensitiviteit
          • JOU32 #Leergierigheid
          • JOU33 #Denken en redeneren
          • JOU34 #Deadlinegericht werken
          Algemene beroepsgerichte competenties
          • JOU38 #Informatie zoeken
          • JOU39 #anderstalige informatie zoeken en beoordelen
          • JOU40 #Tekstproductie
          • JOU41 #Mondelinge taalvaardigheid in het Nederlands
          • JOU46 #Maatschappijbewustzijn en actualiteitszin
          • JOU47 #Deontologisch verantwoord handelen
          Beroepsspecifieke competenties

           SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
           • je kan alle in de opleiding aangeleerde competenties toepassen.
           • je kan volledig zelfstandig journalistieke beeldverslagen aanmaken, hetzij individueel hetzij als groep, naargelang dat gevraagd wordt

           VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
           Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
           Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor het voltijds modelpakket 2 - journalistiek

           Andere begincompetenties
          • Het zoeken, vinden en selecteren van relevante bronnen en informanten
          • Samenwerken met anderen
          • Schriftelijke en mondelinge taalvaardigheid
          • Productietechnische basisvaardigheden (workshop audiovisuele media)

          • LEERINHOUDEN
           • Onder begeleiding van lectoren en van ervaringsdeskundigen (gastlectoren) worden de verschillende vaardigheden van televisiejournalistiek in toepassing gebracht voor teeveejournaals,  achtergrondprogramma's zoals Ter Zake en lichtere genres zoals de uitsmijter
           • journalistieke benadering en relevantie van journaalreportages - Inge Vrancken (VRT)
           • journalistieke benadering en relevantie van achtergrondprogramma's - Karl Leenkneght (VRT)
           • journalistieke benadering en relevantie van de uitsmijter - Bob de Jongh (VRT)
           • de complexiteitsgraad van e taken is "zeer complex"

            

            

            


           STUDIEMATERIAAL
           • Voorbeeldmateriaal gastlectoren
           • Toelichting en ervaring gastlectoren (eigen notities)

           WERKVORMEN
           Soort werkvorm    
           hoor- en werkcolleges:

            18

           %
           practicum en oefeningen:

             17

           %

           vormen van groepsleren:

             65

           %
           Verdere toelichting:
           Geen

           EVALUATIE

           Eerste examenperiode
           CategorieWeging van categorieën
           permanente evaluatie100%

           • Voor dit opleidingsonderdeel gelden de bijzondere evaluatieafspraken: aanwezigheid is verplicht en afwezigheid wordt gesanctioneerd. Wie driemaal afwezig is bij dit onderdeel, wordt uit dit onderdeel verwijderd en krijgt een nul op dit opleidingsonderdeel.
           • Na een tweede afwezigheid ontvangt de student in principe een waarschuwing, maar dit is geen noodzakelijke vormvereiste.
           • Een medisch attest ontslaat de student van geen enkele taak.   
           • productevaluatie: journaalreportage 20p/ ter zake reportage 40p/ uitsmijter 20p

           tijd voor examinering
           uren

           0 

           Tweede examenperiode
           CategorieWeging van categorieën
           permanente evaluatie100%

           - Groepswerk is tijdens de vakantie onmogelijk; daarom wordt het voor de tweede examenperiode vervangen door een individuele opdracht. De evaluatie steunt uitsluitend op een beoordeling van het  product.

           - de student moet alleen die onderdelen herdoen waarvoor hij een onvoldoende had.Is dat één opdracht, wordt die volledig voor 100 % van het herexamen berekend, op 20p. Gaat het om twee opdrachten is de verhouding bij journaalreportage-ter zake: 50%-50%. Bij journaalreportage- uitsmijter 70%-30% (idem bij ter zake-uitsmijter). Moeten de drie opdrachten overgedaan worden, is de verhouding: jounraalreportage 40%, ter zake 40% en uitsmijter 20%

           -

            

            
           Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 10/10/2012
           Journalistiek - Voltijds modelpakket 3 - Redactie 3 + productie televisie
             
           O.O. heeft componenten:Neen
           Afstudeerrichting//Leertraject:Journalistiek
           Code:2130100087
           Academiejaar:2012-2013
           Type:keuze,
           Niveau:gespecialiseerd
           Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 3 - Semester 1
           Contacturen:0
           Aantal studiepunten:6
           Totaal studietijd:156
           Examencontract:niet mogelijk
           Deliberatie:mogelijk
           Vrijstelling:mogelijk
           Onderwijstaal:
           Lector(en)Jo Van Doninck

            

           KORTE OMSCHRIJVING

           Je verwoordt, filmt en monteert je onderwerp, aangepast aan het medium televisie en aangepast aan je doelgroep. In mooi gesproken Nederlands breng je een reportage,debatverslag, interviews en een portret. Je leert hoe je tekst en je beelden één geheel vormen. Zoals in de andere keuzetrajecten, leer je een rijke én functionele taal hanteren. Heldere synthesevaardigheid, tegen de druk van de tijd, is een conditio sine qua non.

            


           COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
            Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

           Algemene competenties

           • JOU21 #Zelfreflectie
           • JOU22 #Leerbereidheid
           • JOU23 #Initiatiefzin
           • JOU24 #Assertiviteit
           • JOU25 #Samenwerkingsgerichtheid
           • JOU26 #Flexibiliteit
           • JOU27 #zelfstandigheid
           • JOU28 #Innovativiteit en creativiteit
           • JOU29 #Omgaan met stress
           • JOU30 #Organisatiesensitiviteit
           • JOU32 #Leergierigheid
           • JOU33 #Denken en redeneren
           • JOU34 #Deadlinegericht werken
           Algemene beroepsgerichte competenties
           • JOU38 #Informatie zoeken
           • JOU40 #Tekstproductie
           • JOU41 #Mondelinge taalvaardigheid in het Nederlands
           • JOU47 #Deontologisch verantwoord handelen
           Beroepsspecifieke competenties

            SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
            • je kan onder een bepaalde tijdsdruk in zeer goed Nederlands vlotte, foutloze, goed gestructureerde journalistieke teksten te schrijven,filmen en monteren, waarin ook de selectie van de inhoud en de opbouw, invalshoek, toon en sfeer van het stuk perfect passen bij de doelgroep.
            • je  kan deze vaardigheden ook combineren met een functioneel inzicht in de visuele presentatie van zijn werkstuk: hij moet in enkele volledig afgewerkte TV-producties aantonen dat hij de relatie beeld-(inlees)tekst  gepast en vlot  kan hanteren.
            • je  kan de filmcamera en de montage-apparatuur zo hanteren dat de basisvaardigheid op een behoorlijk peil staan 
            • je kan voor derden (Boekenbeurs) een opdracht tot een goed einde brengen, met correcte invulling van doel en doelgroep
            • je maakt je taken volledig zelfstandig, hetzij individueel hetzij als groep, naargelang dat gevraagd wordt

            VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
            Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
            Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor het voltijds modelpakket 2 - journalistiek

            Andere begincompetenties
            • je bent bereid vaak naar journalistieke producten te kijken op televisie, met de bedoeling bij te leren over de inhoudelijke en vormelijke aspecten

            LEERINHOUDEN

              Verschillende journalistieke genres:  reportage, portret, debatverslag:

            • Opfrissen van schrijfvaardigheid van (debat)verslagen voor teevee.
            • Intro's voor debatverslagen
            • Relatie intro en commentaarteksten voor teeveereportage en portret
            • Opbouw en taal van commentaartekst voor reportage voor teevee
            • Samenhang beeld en tekst voor reportages en portret voor teevee
            • functionele keuze van beelden, beeldgrootte, camerabewegingen, camerastandpunten, geluid, quotes en montagevertelprincipes voor zover ze dus een onderdeel zijn van het redactionele verhaal en die keuze ook technisch op behoorlijk niveau uitvoeren
            • de complexiiteisgraad van de taken is "zeer complex"

             


            STUDIEMATERIAAL

            Verplichte lectuur:

            • Pelgrims P. Journalistieke Radio-en TV-teksten schrijven.Uitgeverij Lannoo, Tielt, 2005
            • opnames van reportages uit televisiejournaals en werk van studenten van vorige jaren


             


            WERKVORMEN
            Soort werkvorm    
            hoor- en werkcolleges:

             40

            %
            practicum en oefeningen:

              20

            %

            vormen van groepsleren:

              40

            %
            Verdere toelichting:

            Werkvormen:

            • Zie schema studiepunten en studietijd
            • De studenten besteden een groot deel van hun tijd aan het voorbereiden en maken van hun taken

            EVALUATIE

            Eerste examenperiode
            CategorieWeging van categorieën
            permanente evaluatie100%

            Voor dit opleidingsonderdeel gelden de bijzondere evaluatieafspraken (cfr.brochure ‘Programma 3de jaar Journalistiek 2007-2008)

            Om logistieke of technische redenen kan de lector van de geplande groepsgrootte bij opdrachten altijd afwijken

            • Journalistieke reportage voor derden (20px2=40p)(groepswerk)
            • Portret: (20p.x2=40p). (groepswerk) 
            • Journalistieke reportage (praktijkexamen): (20p.x3=60p.) (individueel) 
            • Individueel schriftelijk debatverslag (20px3=60p))
            • Flashopdracht: (individueel):20p
            • het totaalpunt is dus: 40p+40+40+60 +20=220p/11=20p)
            • Een taak zonder VOLLEDIG uitgeprinte versie wordt NIET aangenomen!
            • Als een taak niet  of te laat wordt afgegeven, of je hebt  niet meegewerkt aan een taak, mag je die inhalen indien je afwezigheid tijdig gewettigd wordt door een medisch attest: een origineel voor het studentensecretariaat, de kopie voor de lector, en dat binnen de vijf werkdagen vanaf de eerste ziektedag. Indien je  binnen de gestelde termijn geen medisch attest voorlegt, ben je ongewettigd afwezig en krijg je geen punten op dat deelexamen
            • Als je uitspraken letterlijk overneemt van een ander, en daarbij niet aantoont dat het om een citaat gaat, pleeg je een vorm van intellectuele diefstal die plagiaat heet. Bij elke vaststelling wordt plagiaat bestraft, volgens de procedure beschreven in de artikels 94 tot en met 97 van het OER.

             


            tijd voor examinering
            uren

            5 

            Tweede examenperiode
            CategorieWeging van categorieën
            permanente evaluatie100%

             

            • Elke taak met onvoldoende opnieuw maken. 
            • Groepswerk is tijdens de vakantie onmogelijk; daarom zullen het voor de tweede examenpriode alle opdrachten individueel zijn
            • één taak wordt voor 100% als het herexamen berekend. Bij meerdere taken wordt die 100% gelijk verdeeld 
             
            Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 10/10/2012
            Journalistiek - Voltijds modelpakket 3 - Mediatechnieken televisie
              
            O.O. heeft componenten:Neen
            Afstudeerrichting//Leertraject:Journalistiek
            Code:2130100088
            Academiejaar:2012-2013
            Type:keuze,
            Niveau:uitdiepend
            Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 3 - Semester 1
            Contacturen:0
            Aantal studiepunten:3
            Totaal studietijd:78
            Examencontract:niet mogelijk
            Deliberatie:mogelijk
            Vrijstelling:mogelijk
            Onderwijstaal:
            Lector(en)Kristoff Martens

             

            KORTE OMSCHRIJVING
            Je moet als televisiejournalist ook wel wat kaas gegeten hebben van de technische kant van het vak. Je kan daarin zo ver gaan als je zelf wil: van voorzichtige pogingen tot montage tot het werk van een enthousiaste videojournalist. Alleen oefening baart kunst: verwacht je dus maar aan heel wat praktijkopdrachten.

            COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
             Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

            Algemene competenties

            • JOU27 #zelfstandigheid
            • JOU28 #Innovativiteit en creativiteit
            • JOU31 #Evalueren
            • JOU32 #Leergierigheid
            • JOU34 #Deadlinegericht werken
            Algemene beroepsgerichte competenties
            • JOU44 #Planning en organisatie
            • JOU45 #Mediabewustzijn
            Beroepsspecifieke competenties
            • JOU49 #Audiovisuele productie
            • JOU56 #Crossmedialiteit

            SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
            • Je begrijpt vaktermen en kunt ze juist toepassen.
            • Je kan professionele cameratechnieken toepassen.
            • Je kunt licht herkennen en manipuleren.
            • Je bent op de hoogte van de vormvereisten van het medium.
            • Je hebt kennis van techniek en esthetiek van videobeeld en montage.
            • Je kunt monteren met Final Cut Pro en/of Avid Media Composer 6.5.

            VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
            Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
            Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Joupra 2: radio en tv.

            Andere begincompetenties
            Geen
            LEERINHOUDEN

            Leren werken met professionele camera's, geluidsapparatuur, lichtinstallaties en montagecellen, met tot doel het afleveren van journalistieke audiovisuele producten van uitzendbare TV kwaliteit.


            STUDIEMATERIAAL
            • handleiding CANON XL1S
            • handleiding CANON XL2
            • handleiding SONY HDV
            • handleiding Panasonic AG-HMC81EJ

            WERKVORMEN
            Soort werkvorm    
            hoor- en werkcolleges:

             40

            %
            practicum en oefeningen:

              60

            %

            vormen van groepsleren:

              0

            %
            Verdere toelichting:

            EVALUATIE

            Eerste examenperiode
            CategorieWeging van categorieën
            permanente evaluatie100%

            Permanente evaluatie van gegeven praktijkopdrachten in dit vak en van het vak TV. Tijdens deze evaluatie worden de vaardigheden ivm camera en montage getest. Aanwezigheid is verplicht tijdens elke les. Wie drie maal afwezig is tijdens de lessen of andere contacten krijgt een nul voor het gehele opleidingsonderdeel. Medische attesten gelden niet als verzachtende omstandigheid. Bij een onvoldoende wordt er een individuele opdracht voorzien voor de 2e examenperiode.            tijd voor examinering
            uren

            1 

            Tweede examenperiode
            CategorieWeging van categorieën
            permanente evaluatie100%

            Indien je geen voldoende haalt tijdens de eerste examenperiode wordt er een individuele opdracht opgedragen. Deze opdracht moet volledig zelfstandig gemaakt worden, zonder begeleiding of procesbewaking. De student dient deze opdracht tijdens het examinatiemoment te verdedigen aan de hand van het originele montageproject.
             
            Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 10/10/2012
            Journalistiek - Voltijds modelpakket 3 - Seminarie radio
              
            O.O. heeft componenten:Neen
            Afstudeerrichting//Leertraject:Journalistiek
            Code:2130100089
            Academiejaar:2012-2013
            Type:keuze,
            Niveau:gespecialiseerd
            Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 3 - Semester 1
            Contacturen:0
            Aantal studiepunten:3
            Totaal studietijd:78
            Examencontract:niet mogelijk
            Deliberatie:mogelijk
            Vrijstelling:mogelijk
            Onderwijstaal:
            Lector(en)Wilfried Vanderhaeghen

             

            KORTE OMSCHRIJVING
            In de radioseminaries proberen verschillende gastlectoren je de echte knepen van het vak radiomaken bij te brengen. Gastlectoren zijn Sven Pichal, redacteur van Radio 1 en Christophe Lambrecht, presentator bij StuBru. Zowel op het vlak van pre-productie, productie, techniek en montage mag je een aantal praktijkoefeningen doen die begeleid worden door Sven Pichal en Christophe Lambrecht. De seminaries worden georganiseerd in relatief kleine groepen. Zo kan je vaak aan bod komen en is er tijd om elkaars interviews, reportages, … te beluisteren.

            COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
             Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

            Algemene competenties

            • JOU21 #Zelfreflectie
            • JOU22 #Leerbereidheid
            • JOU23 #Initiatiefzin
            • JOU27 #zelfstandigheid
            • JOU28 #Innovativiteit en creativiteit
            • JOU29 #Omgaan met stress
            • JOU31 #Evalueren
            • JOU32 #Leergierigheid
            • JOU33 #Denken en redeneren
            • JOU34 #Deadlinegericht werken
            Algemene beroepsgerichte competenties
            • JOU38 #Informatie zoeken
            • JOU40 #Tekstproductie
            • JOU41 #Mondelinge taalvaardigheid in het Nederlands
            • JOU43 #Contactvaardigheid
            • JOU44 #Planning en organisatie
            • JOU46 #Maatschappijbewustzijn en actualiteitszin
            Beroepsspecifieke competenties
            • JOU48 #Audio-productie
            • JOU52 #Nieuwswaarde inschatten
            • JOU53 #Betrouwbaarheid inschatten
            • JOU54 #Invalshoek bepalen
            • JOU55 #Nieuws garen via interviews

            SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
            • Je kunt schrijven voor radio.
            • Je kunt de doelgroep bepalen.
            • Je kunt een nieuwsbericht maken.
            • Je kunt een gemonteerd journalistiek eindproduct maken.

            VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
            Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
            Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor het voltijds modelpakket 2 - journalistiek

            Andere begincompetenties
            geen
            LEERINHOUDEN
            • Schrijven van (korte) berichten voor radio.
            • Monteren van radiobijdragen op basis van interviews.

            STUDIEMATERIAAL
            • Voorbeeldmateriaal gastlector
            • Schrijftips VRT-radio
            • L. Permentier. Stijlboek voor wie helder wil schrijven. Roeselare, 2008

            WERKVORMEN
            Soort werkvorm    
            hoor- en werkcolleges:

             50

            %
            practicum en oefeningen:

              50

            %

            vormen van groepsleren:

              0

            %
            Verdere toelichting:
            geen

            EVALUATIE

            Eerste examenperiode
            CategorieWeging van categorieën
            permanente evaluatie100%

            • 25% permanente procesevaluatie
            • 75% productevaluatie individueel
            • Als de student afwezig is tijdens een deelexamen georganiseerd buiten de examenreeks, dan mag hij dat deelexamen inhalen indien zijn afwezigheid tijdig gewettigd wordt door een medisch attest. Het originele attest bezorgt hij aan het studentensecretariaat, de kopie ervan aan de betrokken gastlector, en dit binnen de vijf werkdagen vanaf de eerste ziektedag. De student maakt zelf een afspraak  met de gastlector omtrent de wijze en het tijdstip waarop hij het deelexamen kan inhalen. Indien hij binnen de gestelde termijn geen medisch attest voorlegt, is hij ongewettigd afwezig en krijgt hij geen punten op dat deelexamen.
            • Voor taken / werkstukken die gelden als deelexamens met duidelijke deadlines geldt: voor een taak / werkstuk dat niet, of te laat wordt afgegeven, krijgt de student een 0 op het deelexamen. De scores van de deelexamens worden mathematisch opgeteld.
            • Als men uitspraken letterlijk overneemt van een ander en daarbij niet aantoont dat het om een citaat gaat, pleegt men een vorm van intellectuele diefstal die plagiaat heet. Bij elke vaststelling wordt plagiaat bestraft. (We volgen daarbij een procedure die beschreven staat in de artikels 94 tot en met 97 van het OER.)

            tijd voor examinering
            uren

            0 

            Tweede examenperiode
            CategorieWeging van categorieën
            permanente evaluatie100%

            • 100% individuele realisatie radioproduct
            • Procesbewaking is tijdens de vakantie onmogelijk. Daarom wordt het proces, ondanks het belang ervan, tijdens de tweede examenperiode niet beoordeeld.
             
            Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 10/10/2012
            Journalistiek - Voltijds modelpakket 3 - Redactie 3 + productie radio
              
            O.O. heeft componenten:Neen
            Afstudeerrichting//Leertraject:Journalistiek
            Code:2130100090
            Academiejaar:2012-2013
            Type:keuze,
            Niveau:gespecialiseerd
            Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 3 - Semester 1
            Contacturen:0
            Aantal studiepunten:6
            Totaal studietijd:156
            Examencontract:niet mogelijk
            Deliberatie:mogelijk
            Vrijstelling:mogelijk
            Onderwijstaal:
            Lector(en)Wilfried Vanderhaeghen

             

            KORTE OMSCHRIJVING

            Wekelijks maak je met je redactie een thema-uitzending van 60 minuten rond actualiteit. Je verwoordt je onderwerp, aangepast aan het medium radio en aangepast aan je doelgroep. Je presenteert de uitzending op de campusradio, je brengt nieuws met quotes, je monteert informatieve reportages, je interviewt een deskundige in de studio of telefonisch en je eindigt de uitzending met een commentaarstuk. Dat alles natuurlijk in correct Nederlands. Zoals in de andere keuzetrajecten leer je een rijke én functionele taal hanteren. Heldere synthesevaardigheid, onder tijdsdruk, is een conditio sine qua non.


            COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
             Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

            Algemene competenties

            • JOU22 #Leerbereidheid
            • JOU26 #Flexibiliteit
            • JOU27 #zelfstandigheid
            • JOU28 #Innovativiteit en creativiteit
            • JOU29 #Omgaan met stress
            • JOU31 #Evalueren
            • JOU33 #Denken en redeneren
            • JOU34 #Deadlinegericht werken
            • JOU35 #Leidinggeven
            • JOU37 #360° inlevingsvermogen
            Algemene beroepsgerichte competenties
            • JOU38 #Informatie zoeken
            • JOU40 #Tekstproductie
            • JOU41 #Mondelinge taalvaardigheid in het Nederlands
            • JOU43 #Contactvaardigheid
            • JOU44 #Planning en organisatie
            • JOU46 #Maatschappijbewustzijn en actualiteitszin
            Beroepsspecifieke competenties
            • JOU48 #Audio-productie
            • JOU52 #Nieuwswaarde inschatten
            • JOU53 #Betrouwbaarheid inschatten
            • JOU54 #Invalshoek bepalen
            • JOU55 #Nieuws garen via interviews

            SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
            • Je kunt schrijven voor radio.
            • Je kunt researchen voor een interview en dat afnemen op verplaatsing voor een informatieve radioreportage met achtergrondgeluiden.
            • Je kunt researchen voor een interview over actualiteit, daarvoor een scenario uitschrijven en het interview live afnemen in de radiostudio.
            • Je kunt researchen voor een telefonisch interview over actualiteit, dat afnemen en monteren.
            • Je kunt researchen voor, uitschrijven en live brengen van de presentatie van een radioprogramma.
            • Je kunt researchen voor, uitschrijven en inlezen van een commentaarstuk bij een radio-uitzending ivm actualiteit.
            • Je kunt de doelgroep bepalen.

            VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
            Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
            Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor het voltijds modelpakket 2 - journalistiek

            Andere begincompetenties
            geen
            LEERINHOUDEN
           • Schrijven van teksten voor presentatie voor radio.
           • Afnemen van studio-interview op radio.
           • Afnemen van telefonisch interview
           • Schrijven van commentaarstuk voor radio.
           • Reportage: opbouw, uitwerking en montage.
           • Schrijven van intro (en outro)  voor reportage.

           • STUDIEMATERIAAL
           • voorbeeldmateriaal lector
           • schrijftips VRT-radio
           • 'Journalistieke radio- en tv-teksten schrijven' van Patrick Pelgrims

           • WERKVORMEN
            Soort werkvorm    
            hoor- en werkcolleges:

             10

            %
            practicum en oefeningen:

              90

            %

            vormen van groepsleren:

              0

            %
            Verdere toelichting:
            geen

            EVALUATIE

            Eerste examenperiode
            CategorieWeging van categorieën
            permanente evaluatie100%

           • 100% productevaluatie, zowel individuele als groepsproducten.
           • Als de student afwezig is op een deelexamen georganiseerd buiten de examenreeks, dan mag hij dat deelexamen inhalen indien zijn afwezigheid tijdig gewettigd wordt door een medisch attest. Het originele attest bezorgt hij aan het studentensecretariaat, de kopie ervan aan de betrokken lector, en dit binnen de vijf werkdagen vanaf de eerste ziektedag. Hij maakt zelf een afspraak met de lector omtrent de wijze en het tijdstip waarop hij het deelexamen kan inhalen. Indien hij binnen de gestelde termijn geen medisch attest voorlegt, is hij ongewettigd afwezig en krijgt hij geen punten op dat deelexamen.
           • Voor taken / werkstukken die gelden als deelexamens met duidelijke deadlines geldt daarom: voor een taak / werkstuk dat niet, of te laat wordt afgegeven, krijgt de student een 0 op het deelexamen. De scores van de deelexamens worden mathematisch opgeteld.
           • Als men uitspraken overneemt van een ander en daarbij niet aantoont dat het om een citaat gaat, pleegt men een vorm van intellectuele diefstal die plagiaat heet. Bij elke vaststelling wordt plagiaat bestraft. (We volgen daarbij de procedure die beschreven wordt in de artikels 94 tot en met 97 van het OER). 

           • tijd voor examinering
            uren

            0 

            Tweede examenperiode
            CategorieWeging van categorieën
            permanente evaluatie100%

           • 100% individuele realisatie radioproduct. De student krijgt een gedetailleerde opdracht tijdens de inzage van zijn examenns eind juni.
           • Groepswerk is tijdens de vakantie onmogelijk; daarom vervalt de productevaluatie in groep.
           •  
            Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 10/10/2012
            Journalistiek - Voltijds modelpakket 3 - Mediatechnieken radio
              
            O.O. heeft componenten:Neen
            Afstudeerrichting//Leertraject:Journalistiek
            Code:2130100091
            Academiejaar:2012-2013
            Type:keuze,
            Niveau:uitdiepend
            Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 3 - Semester 1
            Contacturen:0
            Aantal studiepunten:3
            Totaal studietijd:78
            Examencontract:niet mogelijk
            Deliberatie:mogelijk
            Vrijstelling:mogelijk
            Onderwijstaal:
            Lector(en)Wilfried Vanderhaeghen

             

            KORTE OMSCHRIJVING
            Dit vak geeft je de beste praktijkervaring die er is: zelf een radio bemannen. De campusradio CRAP is volledig jouw verantwoordelijkheid. Je staat in voor muziekprogrammatie, woordbijdragen (nieuws, agenda, interview en vox pop), technische aanpak en organisatie van de radiostudio. Dat is geen lichte verantwoordelijkheid, als je weet dat er dagelijks studenten meeluisteren, op campus Meistraat én bij Stereo03. Daarnaast verzorg je radiobijdragen voor de lokale radiozender Antwerpen FM en ding je eventueel mee naar de hoofdprijs van Belgodyssee, een radiowedstrijd voor laatstejaars radio van Radio2 in samenwerking met het Prins Filipsfonds.

            COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
             Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

            Algemene competenties

            • JOU21 #Zelfreflectie
            • JOU22 #Leerbereidheid
            • JOU23 #Initiatiefzin
            • JOU24 #Assertiviteit
            • JOU25 #Samenwerkingsgerichtheid
            • JOU26 #Flexibiliteit
            • JOU27 #zelfstandigheid
            • JOU28 #Innovativiteit en creativiteit
            • JOU29 #Omgaan met stress
            • JOU30 #Organisatiesensitiviteit
            • JOU31 #Evalueren
            • JOU32 #Leergierigheid
            • JOU33 #Denken en redeneren
            • JOU34 #Deadlinegericht werken
            • JOU35 #Leidinggeven
            • JOU36 #Projectmatig en methodisch werken
            • JOU37 #360° inlevingsvermogen
            Algemene beroepsgerichte competenties
            • JOU38 #Informatie zoeken
            • JOU40 #Tekstproductie
            • JOU41 #Mondelinge taalvaardigheid in het Nederlands
            • JOU43 #Contactvaardigheid
            • JOU44 #Planning en organisatie
            • JOU45 #Mediabewustzijn
            • JOU46 #Maatschappijbewustzijn en actualiteitszin
            • JOU47 #Deontologisch verantwoord handelen
            Beroepsspecifieke competenties
            • JOU48 #Audio-productie
            • JOU52 #Nieuwswaarde inschatten
            • JOU53 #Betrouwbaarheid inschatten
            • JOU54 #Invalshoek bepalen
            • JOU55 #Nieuws garen via interviews

            SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
            • Je kunt programma's voor radio maken en die brengen gericht op een specifieke doelgroep.
            • Je kunt dagelijks nieuws brengen voor radio.
            • Je kunt de radio-uitzending presenteren en samenstellen.
            • Je kunt wekelijks een vox pop en een studentenagenda samenstellen.
            • Je kunt vanuit de radiostudio een telefonisch interview afnemen.

            VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
            Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
            Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Joupra 2: radio en tv.

            Andere begincompetenties
            geen
            LEERINHOUDEN
            • montage-software
            • hardware radiostudio
            • telefonisch interview
            • inleestechnieken
            • microgewenning
            • muziekprogrammatie 
            • voorbeeldmateriaal lector

            STUDIEMATERIAAL
            software PCDJ en montage-software Audacity
            WERKVORMEN
            Soort werkvorm    
            hoor- en werkcolleges:

             0

            %
            practicum en oefeningen:

              100

            %

            vormen van groepsleren:

              0

            %
            Verdere toelichting:

            Er wordt samengewerkt met medewerkers / programmamakers van openbare en private radio-omroepen voor informatie en evaluatie.


            EVALUATIE

            Eerste examenperiode
            CategorieWeging van categorieën
            permanente evaluatie100%

            • 100% productevaluatie in groep en individueel.  
            • Als de student afwezig is op een deelexamen georganiseerd buiten de examenreeks, dan mag hij dat deelexamen inhalen indien zijn afwezigheid tijdig gewettigd wordt door een medisch attest. Het originele attest bezorgt hij aan het studentensecretariaat, de kopie ervan aan de betrokken lector, en dit binnen de vijf werkdagen vanaf de eerste ziektedag. De student maakt zelf een afspraak met de lector omtrent de wijze en het tijdstip waarop hij het deelexamen kan inhalen. Indien hij binnen de gestelde termijn geen medisch attest voorlegt, is hij ongewettigd afwezig en krijgt hij geen punten op dat deelexamen.
            • Voor taken / werkstukken die gelden als deelexamens met duidelijke deadlines geldt volgende regel: voor een taak / werkstuk dat niet, of te laat wordt afgegeven, krijgt de student een 0 op het deelexamen. De scores van de deelexamens worden mathematisch opgeteld.
            • Als men uitspraken letterlijk overneemt en daarbij niet aantoont dat het om een citaat gaat, pleegt men een vorm van intellectuele diefstal doe plagiaat heet. Bij elke vaststelling wordt plagiaat bestraft. (We volgen daarbij een procedure die beschreven staat in de artikels 94 tot en met 97 van het OER.)

            tijd voor examinering
            uren

            0 

            Tweede examenperiode
            CategorieWeging van categorieën
            permanente evaluatie100%

            • 100% individuele realisatie journalistiek radio-eindproduct.
            • Groepswerk is tijdens de vakantie onmogelijk; daarom vervalt de productevaluatie in groepsverband.
             
            Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 10/10/2012
            Journalistiek - Voltijds modelpakket 3 - Mixed media
              
            O.O. heeft componenten:Neen
            Afstudeerrichting//Leertraject:Journalistiek
            Code:2130100092
            Academiejaar:2012-2013
            Type:keuze,
            Niveau:uitdiepend
            Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 3 - Semester 1
            Contacturen:0
            Aantal studiepunten:3
            Totaal studietijd:78
            Examencontract:niet mogelijk
            Deliberatie:mogelijk
            Vrijstelling:mogelijk
            Onderwijstaal:
            Lector(en)Wouter Frateur
            Jo Van Doninck
            Sandra Mermans
            Wilfried Vanderhaeghen

             

            KORTE OMSCHRIJVING

            Je werkt zelfstandig in een 'gemengde' redactie: radio, tv en gedrukte media aan allerlei producten voor externe opdrachtgevers zoals het Internationaal Perscentrum Vlaanderen, site en magazine van Change, Studio Brussel, buurtkrant Den Triangel, Gazet Van Borgerhout, jongerenpersagentschap StampMedia,... Je gaat daarbij 'over het muurtje' van je specialisatie kijken en afwegen hoe je een bepaald verhaal het beste op tv, radio of in print/online kan brengen.

            Tijdens wekelijkse coachinggesprekken met je lectoren krijg je feedback op de stand van zaken van je opdracht.


            COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
             Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

            Algemene competenties

            • JOU23 #Initiatiefzin
            • JOU24 #Assertiviteit
            • JOU25 #Samenwerkingsgerichtheid
            • JOU27 #zelfstandigheid
            • JOU28 #Innovativiteit en creativiteit
            • JOU29 #Omgaan met stress
            • JOU30 #Organisatiesensitiviteit
            • JOU33 #Denken en redeneren
            • JOU34 #Deadlinegericht werken
            • JOU37 #360° inlevingsvermogen
            Algemene beroepsgerichte competenties
            • JOU38 #Informatie zoeken
            • JOU39 #anderstalige informatie zoeken en beoordelen
            • JOU40 #Tekstproductie
            • JOU41 #Mondelinge taalvaardigheid in het Nederlands
            • JOU42 #Mondelinge taalvaardigheid in vreemde talen
            • JOU43 #Contactvaardigheid
            • JOU44 #Planning en organisatie
            • JOU46 #Maatschappijbewustzijn en actualiteitszin
            • JOU47 #Deontologisch verantwoord handelen
            Beroepsspecifieke competenties
            • JOU48 #Audio-productie
            • JOU49 #Audiovisuele productie
            • JOU51 #fotoproductie
            • JOU52 #Nieuwswaarde inschatten
            • JOU53 #Betrouwbaarheid inschatten
            • JOU54 #Invalshoek bepalen
            • JOU55 #Nieuws garen via interviews
            • JOU56 #Crossmedialiteit

            SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
            De student schat in welke verhalen en invalshoeken hij het beste via welk medium brengt: tv, radio, papier, online.

            VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
            Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
            Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Joupra 2: radio en tv; Joupra 2: magazines.

            Andere begincompetenties

            LEERINHOUDEN

            Je werkt in een kleine redactie aan een aantal journalistieke producten/dossiers: tv- en radioreportages, artikels,... Die producten maak je in opdracht van externe opdrachtgevers.

            Wekelijks is er overleg tussen de redactie en de begeleidende lectoren. Op die overlegmomenten leggen studenten hun plannen/producten voor, krijgen ze feedback, enz.


            STUDIEMATERIAAL

            WERKVORMEN
            Soort werkvorm    
            hoor- en werkcolleges:

             20

            %
            practicum en oefeningen:

              50

            %

            vormen van groepsleren:

              30

            %
            Verdere toelichting:

            EVALUATIE

            Eerste examenperiode
            CategorieWeging van categorieën
            permanente evaluatie100%

            De producten worden geëvalueerd op hun journalistieke merites: zijn ze gemaakt volgens de normen van het medium, zijn ze geschikt voor de doelgroep van de opdrachtgever, is er sprake van een mixed media aanpak, zijn de producten technisch in orde, ...

            Bovendien staat 50% van de punten op de individuele bijdrage van elke student aan het geheel.

            Puntenverdeling: 50% op het groepsproduct, 50% op de individuele bijdrage.


            tijd voor examinering
            uren

             

            Tweede examenperiode
            CategorieWeging van categorieën
            permanente evaluatie100%

            Een individuele opdracht die wordt vastgelegd op het exameninzagemoment in juni.

             
            Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 10/10/2012
            Journalistiek - Voltijds modelpakket 3 - Mediafocus: online
              
            O.O. heeft componenten:Neen
            Afstudeerrichting//Leertraject:Journalistiek
            Code:2130100093
            Academiejaar:2012-2013
            Type:keuze,
            Niveau:uitdiepend
            Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 3 - Semester 1
            Contacturen:0
            Aantal studiepunten:3
            Totaal studietijd:78
            Examencontract:niet mogelijk
            Deliberatie:mogelijk
            Vrijstelling:mogelijk
            Onderwijstaal:
            Lector(en)Koen Vlecken

             

            KORTE OMSCHRIJVING
            Studenten maken kennis met diverse aspecten van online communicatie.  Naast een generiek deel bekijken we een aantal deelaspecten die relevant zijn voor online marketing of webjournalistiek. Ze schrijven er over op een persoonlijke blog.

            COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
             Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

            Algemene competenties

            • JOU27 #zelfstandigheid
            • JOU28 #Innovativiteit en creativiteit
            • JOU31 #Evalueren
            • JOU32 #Leergierigheid
            • JOU34 #Deadlinegericht werken
            Algemene beroepsgerichte competenties
            • JOU40 #Tekstproductie
            Beroepsspecifieke competenties
            • JOU56 #Crossmedialiteit

            SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN

            VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
            Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
            Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je minstens 80 stpnt verworven hebben.

            Andere begincompetenties

            LEERINHOUDEN

            Webstrategie, sociale media, conversation management, social media marketing, online marketing, webdesign, usability, schrijven voor het web, SEO, SEA, analytics, inkomstenmodellen, nieuwe initiatieven van oude media / nieuwe initiatieven die de oude media bedreigen, etc.


            STUDIEMATERIAAL

            Zelf opzoeken aan de hand van tijdens klasdiscussies aangehaalde onderwerpen, pdf's van de lector, notities tijdens gastlessen.


            WERKVORMEN
            Soort werkvorm    
            hoor- en werkcolleges:

             100

            %
            practicum en oefeningen:

              0

            %

            vormen van groepsleren:

              0

            %
            Verdere toelichting:

            EVALUATIE

            Eerste examenperiode
            CategorieWeging van categorieën
            permanente evaluatie100%

            Persoonlijke blog met wekelijks nieuwe les-gerelateerde artikels.
            Als je drie maal afwezig bent in de les, krijg je een nul voor de eerste zittijd.


            tijd voor examinering
            uren

            2 

            Tweede examenperiode
            CategorieWeging van categorieën
            schriftelijk examen100%

             
            Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 10/10/2012
            Journalistiek - Voltijds modelpakket 3 - Mediafocus: fotografie
              
            O.O. heeft componenten:Neen
            Afstudeerrichting//Leertraject:Journalistiek
            Code:2130100094
            Academiejaar:2012-2013
            Type:keuze,
            Niveau:gespecialiseerd
            Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 3 - Semester 1
            Contacturen:0
            Aantal studiepunten:3
            Totaal studietijd:78
            Examencontract:niet mogelijk
            Deliberatie:mogelijk
            Vrijstelling:mogelijk
            Onderwijstaal:
            Lector(en)Sandra Mermans

             

            KORTE OMSCHRIJVING

            Fotografie is een creatief vak waarin je niet enkel beelden maakt maar ook een visie over beelden ontwikkelt.  Je werkt in dit vak aan zowel  toegepaste als aan vrije opdrachten waarvoor je gebruik maakt van een digitale reflexcamera. Je trekt erop uit om bepaalde journalistieke onderwerpen via een fotoreeks uitgebreid in beeld te brengen. Je maakt ook foto's in de fotostudio en je leert er werken met studiospots. Via constante feedback op je eigen werk en op bestaande foto's verwerf je verdere kennis en inzicht in verschillende fotografievormen (portret, reportage, stilleven), in belichting en ontwikkel je verder je gevoel voor de compositie en de esthetiek van het beeld. Je gaat ook dieper in op werking van een digitale reflexcamera en je gebruikt Photoshop om je foto's professioneel af te werken. Fotojournalistiek en documentaire fotografie worden uitgebreid besproken tijdens de les en vormen een wezenlijk onderdeel van dit vak. Fotojournalisten komen als gastsprekers en geven je a.d.h.v. hun eigen werk Tips & Tricks mee.


            COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
             Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

            Algemene competenties

            • JOU27 #zelfstandigheid
            • JOU28 #Innovativiteit en creativiteit
            • JOU31 #Evalueren
            • JOU32 #Leergierigheid
            • JOU34 #Deadlinegericht werken
            Algemene beroepsgerichte competenties
             Beroepsspecifieke competenties
             • JOU51 #fotoproductie

             SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
             • je gebruikt de juiste vakterminologie
             • je beheerst de techniek van de digitale reflexcamera en kan vlot een aantal manuele instellingen uitvoeren   
             • je herkent licht en je weet hoe ermee om te gaan op cameratechnisch vlak.
             • je manipuleert het licht in studio en op locatie
             • je bent op de hoogte van de vormvereisten van het medium en past ze toe 
             • je kan verslag uitbrengen over een bepaald onderwerp aan de hand van foto's
             • je kan eigen en bestaande foto's analyseren en selecteren op basis van ethiek, esthetiek en techniek en journalistieke waarde in functie van een bepaald medium en een bepaalde doelgroep
             • je bent op de hoogte van wat er in het beroepsveld op vlak van journalistieke fotografie gebeurt
             • je kan je beelden professioneel op punt stellen via Photoshop 

             VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
             Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
             Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Joupra 2: magazines

             Andere begincompetenties
             geen
             LEERINHOUDEN

             toepassing van de specifieke doelstellingen op verschillende vormen in de fotografie:

             portret, reportage, studiostilleven 

             Je foto's stuur je digitaal bij via Photoshop.


             STUDIEMATERIAAL

             Verplichte literatuur

             • Presentatie 'Techniek van de fotografie'
             • 'Oefenbundel Photoshop'

             Aanbevolen literatuur

             • 'Inleiding Fotografie' John Ingledew
             • 'Digitale fotografie en Beeldbewerking', Frans Barten, Focus Publishing
             • 'Het Photoshop CS boek voor digitale fotografen' Scott Kelby, New Riders

             WERKVORMEN
             Soort werkvorm    
             hoor- en werkcolleges:

              50

             %
             practicum en oefeningen:

               50

             %

             vormen van groepsleren:

               0

             %
             Verdere toelichting:


             EVALUATIE

             Eerste examenperiode
             CategorieWeging van categorieën
             permanente evaluatie100%

             • Tijdens elke les krijg je feedback op je opdrachten. Aanwezigheid is verplicht tijdens elke les. Wie drie maal afwezig is tijdens de procesbegeleiding krijgt een nul voor het gehele opleidingsonderdeel. Medische attesten gelden niet als verzachtende omstandigheid. Procesbewaking tijdens de vakantie is onmogelijk.
             • Productevaluatie via 7 individuele foto-opdrachten
             • De opdrachten worden zelf, eigenhandig én individueel gemaakt.  Elke vaststelling van plagiaat wordt bestraft (We volgen daarbij een procedure die beschreven staat in de artikels 94 tot en met 97 van het OER). 
             • Taken worden op tijd afgegeven en zijn volledig. Voor een taak/werkstuk dat niet, te laat, of slechts gedeeltelijk wordt afgegeven, krijgt de student een nul op deze opdracht. De scores van de foto-opdrachten worden mathematisch opgeteld.

             tijd voor examinering
             uren

              

             Tweede examenperiode
             CategorieWeging van categorieën
             permanente evaluatie100%

             Bij een onvoldoende voor dit opleidingsonderdeel hermaak je alle fotografie opdrachten met uitzondering van de opdrachten Portret 1 en Technische Oefeningen, tenzij  je deze opdrachten niet hebt gemaakt tijdens het academiejaar.
              
             Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 10/10/2012
             Journalistiek - Voltijds modelpakket 3 - Intensieve communicatie: stemtraining
               
             O.O. heeft componenten:Neen
             Afstudeerrichting//Leertraject:Journalistiek
             Code:2130100100
             Academiejaar:2012-2013
             Type:keuze,
             Niveau:gespecialiseerd
             Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 3 - Semester 1
             Contacturen:0
             Aantal studiepunten:3
             Totaal studietijd:78
             Examencontract:niet mogelijk
             Deliberatie:mogelijk
             Vrijstelling:mogelijk
             Onderwijstaal:
             Lector(en)Kristien Wollants

              

             KORTE OMSCHRIJVING
             Hoe moet je je stem, een uiterst belangrijk instrument voor een journalist, mooi en juist gebruiken? Je leert heel wat technieken voor een correcte ademhaling, stemplaatsing, articulatie en intonatie. De intense oefeningen gebeuren in kleine groepjes.

             COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
              Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

             Algemene competenties

             • JOU21 #Zelfreflectie
             • JOU28 #Innovativiteit en creativiteit
             • JOU29 #Omgaan met stress
             • JOU33 #Denken en redeneren
             Algemene beroepsgerichte competenties
             • JOU41 #Mondelinge taalvaardigheid in het Nederlands
             Beroepsspecifieke competenties
             • JOU48 #Audio-productie
             • JOU49 #Audiovisuele productie

             SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
              • Je kan elementaire uitspraakproblemen herkennen en vermijden.
              • Je werkt aan de verbetering van je articulatie, intonatie en zinsaccent.
              • Je kent de basisprincipes van een correct adem- en stemgebruik.

             VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
             Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
             Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Ned.: corr. schrijven/spreken

             Andere begincompetenties
             Geen.
             LEERINHOUDEN
             Begeleide oefeningen in stemtraining: articulatie, intonatie, adem en stemgebruik.

              

              

              

              

              


              

              

              

              


             STUDIEMATERIAAL

             TIMMERMANS, Bernadette, Klink Klaar 2, Davidsfonds, Leuven (boek + CD met oefeningen)
             Extra oefenmateriaal (kopies)             WERKVORMEN
             Soort werkvorm    
             hoor- en werkcolleges:

              50

             %
             practicum en oefeningen:

               50

             %

             vormen van groepsleren:

               0

             %
             Verdere toelichting:

             De studenten worden volgens hun uitspraakproblemen verdeeld in kleine groepjes. 
             Je werkt thuis individueel verder aan opgelegde uitspraak-, stem- en intonatieoefeningen. 
             Je krijgt elk contactmoment feedback op de oefeningen in de klas en op je thuiswerk.


             EVALUATIE

             Eerste examenperiode
             CategorieWeging van categorieën
             mondeling examen50%
             permanente evaluatie50%

             • Permanente evaluatie van spreekoefeningen tijdens de les: 50 %.

             • Tijdens januari-examens:
              • test met voorbereide leestekst: 25% 
              • test met onvoorbereide spreekoefening: 25%

             Wie driemaal afwezig is tijdens de lessen, krijgt een 0 voor dit opleidingsonderdeel.

                            


             tijd voor examinering
             uren

             0,2 

             Tweede examenperiode
             CategorieWeging van categorieën
             mondeling examen50%
             permanente evaluatie50%

             Individuele opdracht in samenspraak met de betrokken lector.

              
             Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 10/10/2012
             Journalistiek - Voltijds modelpakket 3 - Intensieve communicatie: copywriting
               
             O.O. heeft componenten:Neen
             Afstudeerrichting//Leertraject:Journalistiek
             Code:2130100102
             Academiejaar:2012-2013
             Type:keuze,
             Niveau:gespecialiseerd
             Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 3 - Semester 1
             Contacturen:0
             Aantal studiepunten:3
             Totaal studietijd:78
             Examencontract:niet mogelijk
             Deliberatie:mogelijk
             Vrijstelling:mogelijk
             Onderwijstaal:
             Lector(en)Gisèle Broos

              

             KORTE OMSCHRIJVING
             Je leert creatief omgaan met taal, dit wil zeggen dat je reclameteksten aanpast in functie van boodschap, doelgroep en medium. Het schrijven van wervende teksten voor folders, advertenties, affiches... wordt je hoofdbezigheid in het onderdeel copywriting. Maar ook advertorials, persberichten en verkoopbrieven staan op het menu.

             COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
              Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

             Algemene competenties

             • JOU22 #Leerbereidheid
             • JOU28 #Innovativiteit en creativiteit
             • JOU34 #Deadlinegericht werken
             • JOU37 #360° inlevingsvermogen
             Algemene beroepsgerichte competenties
             • JOU40 #Tekstproductie
             Beroepsspecifieke competenties

              SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
             • Je schrijft wervende teksten voor folders, affiches, websites, ... rekening houdend met de doelgroep, het gebruikte medium, ...
             • Je schrijft op een efficiënte manier verkoopbrieven, uitnodigingen, persberichten, ... daarbij inspelend op de verwachtingen en eisen van de lezer t.t.z. consument/klant
             • Je hebt een goed zicht op de doelgroep die je probeert te bereiken
             • Je kan de boodschap die je wil uitsturen duidelijk omschrijven en het gekozen medium daaraan aanpassen
             • Je schrijft actiegericht en zorgt ervoor dat je de lezer aanzet tot de actie die jij voor ogen hebt 
             • Je kiest de juiste lay-out en visuals om je boodchapte ondersteunen
             • Je past de taal van je medium aan de lezer aan
             • Je houdt de teksten eenvoudig en kort  

             • VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
              Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
              Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Redactie 2: gedrukte media; Joupra 2: magazines

              Andere begincompetenties

              LEERINHOUDEN

              Tips en Trics in verband met advertentie, affiche, advertorial, webpagina, e-letter, boomerang, verkoopbrief, uitnodiging, opting in en opting out brieven, terugwinbrieven, sponsorbrief, persbericht.

              • Volgens de briefing waaraan je werkt
               kies en omschrijf je de juiste doelgroep
               kies je de meest geschikte media
               schrijf je deze media uit + geef je ze juiste lay-out en visuele ondersteuning mee

              STUDIEMATERIAAL
              • Syllabus met hoofdzakelijk oefenmateriaal
              • Intranet voor extra voorbeelden

              WERKVORMEN
              Soort werkvorm    
              hoor- en werkcolleges:

               40

              %
              practicum en oefeningen:

                60

              %

              vormen van groepsleren:

                0

              %
              Verdere toelichting:

              Je portfolio ontwikkel je via individuele coaching. Elke week leg je je resultaten voor en herwerk je je werkstukken tegen de volgende consultatie. Procesevaluatie houdt in dat je tijdens de coaching aanwezig bent.


              EVALUATIE

              Eerste examenperiode
              CategorieWeging van categorieën
              permanente evaluatie100%

              • Permanente en productevaluatie op portfolio. De portfolio is samengesteld uit diverse reclame-uitingen voor een bepaald product of dienst; de klemtoon ligt op de teksten en de creativiteit waarmee de student de potentiële klant probeert te overtuigen.
              • De evaluatie van de portfolio houdt rekening met de totstandkoming van het product (procesevaluatie). Daarom zijn de wekelijkse consultaties verplicht. Wie drie maal afwezig is bij de procesbegeleiding (= wekelijkse coachinguren), krijgt een nul voor het luik "portfolio" - Medische attesten gelden niet als verzachtende omstandigheid.
              • Voor elke deeltaak geldt volgende regel: 1 dt-fout = -2p., 2dt-fouten = -4, 3 dt-fouten = -8, 4 dt-fouten = -16, vanaf 5 dt-fouten: 0.


              tijd voor examinering
              uren

              0 

              Tweede examenperiode
              CategorieWeging van categorieën
              permanente evaluatie100%

              • Een nieuwe portfolio (te bespreken bij het inzagemoment in juni)
              • Procesbewaking is tijdens de vakantie onmogelijk. Daarom wordt het proces, ondanks het belang ervan, tijdens de tweede examenperiode niet beoordeeld.
              • Voor elke deeltaak geldt volgende regel: 1 dt-fout = -2p., 2dt-fouten = -4, 3 dt-fouten = -8, 4 dt-fouten = -16, vanaf 5 dt-fouten: 0. 

               
              Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 10/10/2012
              Journalistiek - Voltijds modelpakket 3 - Actua: European media policy
                
              O.O. heeft componenten:Neen
              Afstudeerrichting//Leertraject:Journalistiek
              Code:2130100149
              Academiejaar:2012-2013
              Type:keuze,
              Niveau:uitdiepend
              Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 3 - Semester 1
              Contacturen:0
              Aantal studiepunten:3
              Totaal studietijd:78
              Examencontract:mogelijk
              Deliberatie:mogelijk
              Vrijstelling:mogelijk
              Onderwijstaal:
              Lector(en)Patrick Herroelen

               

              KORTE OMSCHRIJVING

              Deze cursus biedt een globaal overzicht van het medialandschap en de mediapolitiek binnen de Europese Unie.


              COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
               Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

              Algemene competenties

              • JOU27 #zelfstandigheid
              • JOU33 #Denken en redeneren
              • JOU34 #Deadlinegericht werken
              Algemene beroepsgerichte competenties
              • JOU38 #Informatie zoeken
              • JOU39 #anderstalige informatie zoeken en beoordelen
              • JOU40 #Tekstproductie
              • JOU42 #Mondelinge taalvaardigheid in vreemde talen
              • JOU44 #Planning en organisatie
              • JOU45 #Mediabewustzijn
              • JOU46 #Maatschappijbewustzijn en actualiteitszin
              Beroepsspecifieke competenties
              • JOU53 #Betrouwbaarheid inschatten
              • JOU56 #Crossmedialiteit

              SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN

              Je hebt een globaal zicht op de grote lijnen van de mediapolitiek binnen de Europese Unie.
              Je hebt een globaal zicht op de voornaamste Europese mediaconglomeraten.

              Je kan zelfstandig de voornaamste mediagegevens van een land opzoeken, selecteren, in schatten en ordenen.
              Je schrijft over het medialandschap van een Europese lidstaat een bevattelijk, overzichtelijk en gedocumenteerd rapport in het Engels.
              Je rapporteert en synthetiseert het medialandschap van een Europese lidstaat in een in tijd beperkte presentatie in het Engels.

              MEERWAARDE ONDERWIJSTAAL

              Meerwaarde voor de studenten.

              Engels geeft een meerwaarde omdat European
              media policy een overzicht geeft van het Europees medialandschap en daarom werkt met anderstalige, veelal Engelse bronnen en cases. Bovendien voorziet dit opleidingsonderdeel input van en communicatie-uitwisseling met instromende Erasmusstudenten. Gemeenschappelijke kennis van vakjargon in het Engels vergemakkelijkt dat leerproces.


              VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
              Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
              Om in te kunnen schrijven vr dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Internationaal medialandschap.

              Andere begincompetenties

              LEERINHOUDEN
              • De mediapolitiek binnen de Europese Unie
               • Het technische verhaal
               • Het inhoudelijke verhaal - de richtlijn: audiovisuele diensten
              • European Media Studies (boek K. Williams)

              STUDIEMATERIAAL
             • Nota's (lessen).
             • Handboek: WILLIAMS Kevin, European media Studies
             • Handouts van de presentaties door studenten.
             • http://ec.europa.eu/comm/avpolicy/index_en.htm .

             • WERKVORMEN
              Soort werkvorm    
              hoor- en werkcolleges:

               50

              %
              practicum en oefeningen:

                

              %

              vormen van groepsleren:

                50

              %
              Verdere toelichting:
             • een beperkt aantal lesmomenten
             • coaching over bronnen
             • presentaties en groepsdiscussie

             • EVALUATIE

              Eerste examenperiode
              CategorieWeging van categorieën
              mondeling examen40%
              permanente evaluatie20%
              schriftelijk examen40%

              • presentatie en hand-out              20

              • raport                                        40

              • mondeling examen (boek)          40

              tijd voor examinering
              uren

              0,5 

              Tweede examenperiode
              CategorieWeging van categorieën
              mondeling examen40%
              permanente evaluatie20%
              schriftelijk examen40%

              De student herneemt alleen die onderdelen waarvoor hij niet was geslaagd.  

               
              Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 10/10/2012
              Journalistiek - Voltijds modelpakket 3 - Intensieve communicatie: bedrijfsjournalistiek
                
              O.O. heeft componenten:Neen
              Afstudeerrichting//Leertraject:Journalistiek
              Code:2130100150
              Academiejaar:2012-2013
              Type:keuze,
              Niveau:gespecialiseerd
              Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 3 - Semester 1
              Contacturen:0
              Aantal studiepunten:3
              Totaal studietijd:78
              Examencontract:niet mogelijk
              Deliberatie:mogelijk
              Vrijstelling:mogelijk
              Onderwijstaal:
              Lector(en)Rit De Greef

               

              KORTE OMSCHRIJVING
              Heel veel informatie wordt op papier of via digitale media doorgestuurd. Maar het moet steeds boeiend verteld worden, anders wil niemand het lezen. In de cursus focussen we op de realisatie van een bedrijfsblad. En daar zit veel in: nieuws zoeken, data verzamelen, interviewen, schrijven en heel veel herschrijven. En dan komt er nog de vormgeving bij. Ook bij deze cursus speelt taal dus een grote rol.

              COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
               Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

              Algemene competenties

               Algemene beroepsgerichte competenties
                Beroepsspecifieke competenties

                 SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
                 • je past de mogelijkheden en de verschillende beschikbare media toe in de bedrijfsjournalistiek.
                 • je levert zelf een schriftelijk bedrijfsjournalistiek produkt af.

                 VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
                 Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
                 Om in te kunnen schrijven vr dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Redactie 2: gedrukte media; Journalistieke praktijk 2: magazines.

                 Andere begincompetenties
                 geen
                 LEERINHOUDEN
                • Bedrijfsjournalistiek is één van de opdrachten van een PR-verantwoordelijke. Deze cursus geeft een overzicht van de verschillende instrumenten en/of media en hun specifieke kenmerken. De student leert de theoretische inzichten mbt het maken van bedrijfsbladen  
                • je leert bedrijfsbladen te bekijken binnen een communicatiebeleid.
                • je  kijkt, vergelijkt en analyseert bestaande bedrijfsbladen.
                • je leert, onder begeleiding, een bedrijfsblad te maken.
                • je leert vergaderen op redactievlak
                • De opdrachten en oefeningen staan expliciet uitgelegd in de syllabus

                • STUDIEMATERIAAL
                • Syllabus
                • Praktijkvoorbeelden (bedrijfsbladen, nieuwsbrieven,…)
                • Gastcolleges
                • Coachsessies  

                • WERKVORMEN
                 Soort werkvorm    
                 hoor- en werkcolleges:

                  20

                 %
                 practicum en oefeningen:

                   30

                 %

                 vormen van groepsleren:

                   50

                 %
                 Verdere toelichting:

                 EVALUATIE

                 Eerste examenperiode
                 CategorieWeging van categorieën
                 permanente evaluatie100%

                 • Puntenverdeling:
                  • PRV  25
                  • Nederlands 25
                  • Grafische Technieken 25
                 • De studenten maken in groep zelf een schriftelijk bedrijfsjournalistiek produkt
                 • Schriftelijke examens over de geziene leerstof.
                 • De evaluatie van deze cursus gebeurt bijna helemaal op permanente basis gedurende de oefensessies en discussiecolleges. Aanwezigheid tijdens deze lessen is dus een absolute vereiste om te slagen.  Peerassessment maakt deel uit van de evaluatie.  
                 • Voor een werkstuk / taak dat niet of te laat wordt afgegeven krijgt de student een 0 op het deelexamen. De scores van deelexamens worden mathematisch opgeteld.
                 • Als men uitspraken letterlijk overneemt van een ander en daarbij niet aantoont dat het om een citaat gaat, pleegt men een vorm van intellectuele diefstal die plagiaat heet.  Bij elke vaststelling wordt plagiaat bestraft. (We volgen daarbij een procedure die beschreven staat in artikels 94 tot en met 97 van het OER.)
                 • Nederlands: Voor elke deeltaak geldt volgende regel: 1 dt-fout = -2p., 2dt-fouten = -4, 3 dt-fouten = -8, 4 dt-fouten = -16, vanaf 5 dt-fouten: 0.

                  Als je afwezig bent op een deelexamen georganiseerd buiten de examenreeks, dan mag je dat deelexamen inhalen indien je afwezigheid tijdig gewettigd wordt door een medisch attest.  het originele attest bezorg je aan het studentensecretariaat, de kopie ervan aan de betrokken lector, en dit binnen de 5 werkdagen vanaf de eerste ziektedag.  Je maakt zelf een afspraak met de lector omtrent het tijdstip en de wijze waarop je het deelexamen kan inhalen.  Indien je binnen de gestelde termijn geen medisch attest voorlegt, ben je ongewettigd afwezig en krijg je geen punten op dat deelexamen. 
                   Werkwijze en evaluatie van opdrachten staan extra uitgelegd in syllabus.

                 tijd voor examinering
                 uren

                  

                 Tweede examenperiode
                 CategorieWeging van categorieën
                 permanente evaluatie100%

                 Indien je in de tweede examenperiode geen voldoende haalt voor een opleidingsonderdeel met facetten, en niet gedelibereerd wordt, moet je het jaar overdoen voor alle facetten van het betrokken opleidingsonderdeel.
                  
                 Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 10/10/2012
                 Journalistiek - Voltijds modelpakket 3 - OOK
                   
                 O.O. heeft componenten:Neen
                 Afstudeerrichting//Leertraject:Journalistiek
                 Code:2130100155
                 Academiejaar:2012-2013
                 Type:keuze,
                 Niveau:uitdiepend
                 Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 3 - Volledig academiejaar
                 Contacturen:0
                 Aantal studiepunten:3
                 Totaal studietijd:78
                 Examencontract:niet mogelijk
                 Deliberatie:mogelijk
                 Vrijstelling:mogelijk
                 Onderwijstaal:
                 Lector(en)

                  

                 KORTE OMSCHRIJVING

                 Bij het uittekenen van je persoonlijk studietraject en specialisaties, kan het interessant zijn een vak te volgen uit een andere optie, een andere opleiding, ... een opleidingsonderdeel dat dus niet tot je eigen standaardprogramma behoort. Om het even welk opleidingsonderdeel kan daarvoor in aanmerking komen. Daarvoor kan je het opleidings overschrijdend keuzevak (ook) inzetten.


                 COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
                  Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

                 Algemene competenties

                  Algemene beroepsgerichte competenties
                   Beroepsspecifieke competenties

                    SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
                    zie ects fiche van het gekozen opleidingsonderdeel

                    VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
                    Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
                    Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor het voltijds modelpakket 2 - journalistiek

                    Andere begincompetenties
                    zie ects fiche van het gekozen opleidingsonderdeel
                    LEERINHOUDEN
                    zie ects fiche van het gekozen opleidingsonderdeel
                    STUDIEMATERIAAL
                    zie ects fiche van het gekozen opleidingsonderdeel
                    WERKVORMEN
                    Soort werkvorm    
                    hoor- en werkcolleges:

                     

                    %
                    practicum en oefeningen:

                      

                    %

                    vormen van groepsleren:

                      

                    %
                    Verdere toelichting:
                    zie ects fiche van het gekozen opleidingsonderdeel

                    EVALUATIE

                    Eerste examenperiode
                    zie ects fiche van het gekozen opleidingsonderdeel
                    tijd voor examinering
                    uren

                     

                    Tweede examenperiode
                    zie ects fiche van het gekozen opleidingsonderdeel
                     
                    Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 14/11/2012
                    Journalistiek - Voltijds modelpakket 3 - Stage L gedrukte media
                      
                    O.O. heeft componenten:Neen
                    Afstudeerrichting//Leertraject:Journalistiek
                    Code:2130100157
                    Academiejaar:2012-2013
                    Type:keuze,
                    Niveau:gespecialiseerd
                    Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 3 - Semester 2
                    Contacturen:0
                    Aantal studiepunten:19
                    Totaal studietijd:494
                    Examencontract:niet mogelijk
                    Deliberatie:niet mogelijk
                    Vrijstelling:mogelijk
                    Onderwijstaal:
                    Lector(en)Nadia Vissers

                     

                    KORTE OMSCHRIJVING
                    In het tweede semester van het derde modelpakket word je echt klaargestoomd voor de journalistieke wereld. Het semester wordt ingedeeld in twee periodes: de stageperiode en de redactieperiode.
                    Stage L Gedrukte Media houdt in dat je 13 weken externe stage loopt en 1 maand deelneemt aan de redactieperiode van het tweede semester.

                    Voor externe stages kan je kiezen uit een brede waaier van kwaliteitsvolle stageplaatsen op zowel regionale als nationale redacties. Natuurlijk krijg je een stageplaats in functie van je journalistieke specialisatie. De studenten gedrukte media kunnen terecht bij Gazet Van Antwerpen, Het Nieuwsblad, Knack, Feeling, Eos en vele andere periodieken. Uiteraard zijn er ook heel wat online en bedrijfsjournalistieke stageplaatsen beschikbaar.

                    De stageperiode voor stage L Gedrukte Media bedraagt 13 weken en start vanaf de eerste dag van de eerste stageperiode (einde januari-begin februari).


                    COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
                     Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

                    Algemene competenties

                    • JOU21 #Zelfreflectie
                    • JOU22 #Leerbereidheid
                    • JOU23 #Initiatiefzin
                    • JOU24 #Assertiviteit
                    • JOU25 #Samenwerkingsgerichtheid
                    • JOU26 #Flexibiliteit
                    • JOU27 #zelfstandigheid
                    • JOU28 #Innovativiteit en creativiteit
                    • JOU29 #Omgaan met stress
                    • JOU30 #Organisatiesensitiviteit
                    • JOU31 #Evalueren
                    • JOU32 #Leergierigheid
                    • JOU33 #Denken en redeneren
                    • JOU34 #Deadlinegericht werken
                    • JOU35 #Leidinggeven
                    • JOU36 #Projectmatig en methodisch werken
                    • JOU37 #360° inlevingsvermogen
                    Algemene beroepsgerichte competenties
                    • JOU38 #Informatie zoeken
                    • JOU39 #anderstalige informatie zoeken en beoordelen
                    • JOU40 #Tekstproductie
                    • JOU41 #Mondelinge taalvaardigheid in het Nederlands
                    • JOU42 #Mondelinge taalvaardigheid in vreemde talen
                    • JOU43 #Contactvaardigheid
                    • JOU44 #Planning en organisatie
                    • JOU45 #Mediabewustzijn
                    • JOU46 #Maatschappijbewustzijn en actualiteitszin
                    • JOU47 #Deontologisch verantwoord handelen
                    Beroepsspecifieke competenties
                    • JOU48 #Audio-productie
                    • JOU49 #Audiovisuele productie
                    • JOU50 #layout en grafische vormgeving
                    • JOU51 #fotoproductie
                    • JOU52 #Nieuwswaarde inschatten
                    • JOU53 #Betrouwbaarheid inschatten
                    • JOU54 #Invalshoek bepalen
                    • JOU55 #Nieuws garen via interviews
                    • JOU56 #Crossmedialiteit

                    SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
                    Aangezien de stage een beslissende stap is in de opleiding, zal je hier bewijzen in welke mate je de leerresultaten en attitudes voor de bachelor Journalistiek verworven hebt. De opsomming van die leerresultaten vind je terug in het stage-evaluatieformulier dat gebruikt wordt tijdens het stage-evaluatiegesprek.
                    Tijdens dat gesprek wordt met de bedrijfsmentor en de hogeschoolmentor overlopen of je de vooropgestelde doelstellingen gehaald hebt.
                     
                    Per stageplaats kunnen er specifieke doelstellingen w.b. taken en producten worden vooropgesteld. Je bespreekt samen met je bedrijfsmentor die doelstellingen die worden vastgelegd in je stageprogramma.
                    • Je kan efficiënt rapporteren via wekelijkse mails met je hogeschoolmentor.
                    • Je rapporteert systematisch over de taken die je vervult en de producten die je maakt a.d.h.v. de taken- en productenlijst die je wekelijks toevoegt aan je mails.
                    • Je evalueert en formuleert je persoonlijke evolutie en werkpunten a.d.h.v. zelfevaluatiedocumenten die je je hogeschoolmentor bezorgt.

                    VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
                    Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
                    Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor het voltijds modelpakket 2 - journalistiek

                    Andere begincompetenties

                    LEERINHOUDEN

                    Tijdens je stageperiode perfectioneer je je journalistieke vaardigheden, attitudes en kennis in een authentieke praktijksituatie.

                    Meer informatie over leerinhouden vind je in de infobundel voor stagestudenten Journalistiek.


                    STUDIEMATERIAAL

                    Alle richtlijnen, doelstellingen, afspraken en info over evaluatie staan in de infobundel stagestudenten Journalistiek die je ontvangt voor je op stage vertrekt en waarover je een uitgebreide toelichting krijgt.

                    Alle documenten i.v.m. stage en stage-evaluatie zijn digitaal beschikbaar op de P-schijf.


                    WERKVORMEN
                    Soort werkvorm    
                    hoor- en werkcolleges:

                     

                    %
                    practicum en oefeningen:

                      100

                    %

                    vormen van groepsleren:

                      

                    %
                    Verdere toelichting:
                    Stage L Gedrukte Media duurt 13 weken en start vanaf de eerste dag van de eerste stageperiode (einde januari-begin februari).

                    EVALUATIE

                    Eerste examenperiode
                    CategorieWeging van categorieën
                    permanente evaluatie100%

                    Alle informatie over de evaluatie van de stage staat in de infobundel stagestudenten Journalistiek.
                    Je krijgt die bundel in papieren versie in de aanloop naar de stages. In digitale versie is hij beschikbaar op de P-schijf.

                    De stage-evaluatiedocumenten zijn eveneens beschikbaar op de P-schijf en worden besproken tijdens de infosessie voor je op stage vertrekt.

                    • Je wordt tijdens je stage geëvalueerd door je bedrijfsmentor en je hogeschoolmentor.
                    • De mentoren hanteren hierbij de evaluatiecriteria van het stage-evaluatieformulier.
                    • Als stagestudent ken je het formulier en de criteria.
                    • Concrete beoordeling:
                      • stageprocesbeoordeling hogeschoolmentor / 20 punten.
                      • stageprocesbeoordeling bedrijfsmentor / 20 punten.
                      • totaal op 40 punten, herleid naar 20 punten

                    tijd voor examinering
                    uren

                     

                    Tweede examenperiode
                    Het stageproces kan niet opnieuw afgelegd worden in de tweede examenperiode.
                     
                    Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 25/02/2013
                    Journalistiek - Voltijds modelpakket 3 - Stage L radio
                      
                    O.O. heeft componenten:Neen
                    Afstudeerrichting//Leertraject:Journalistiek
                    Code:2130100158
                    Academiejaar:2012-2013
                    Type:keuze,
                    Niveau:gespecialiseerd
                    Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 3 - Semester 2
                    Contacturen:0
                    Aantal studiepunten:19
                    Totaal studietijd:494
                    Examencontract:niet mogelijk
                    Deliberatie:niet mogelijk
                    Vrijstelling:mogelijk
                    Onderwijstaal:
                    Lector(en)Nadia Vissers

                     

                    KORTE OMSCHRIJVING

                    In het tweede semester van het derde modelpakket word je echt klaargestoomd voor de journalistieke wereld. Het semester wordt ingedeeld in twee periodes: de stageperiode en de redactieperiode. Stage L houdt in dat je 13 weken externe stage loopt en 1 maand deelneemt aan de redactieperiode van het tweede semester.

                    Voor externe stages kan je kiezen uit een brede waaier van kwaliteitsvolle stageplaatsen op zowel regionale als nationale redacties. Natuurlijk krijg je een stageplaats in functie van je journalistieke specialisatie. Zo kunnen de radiostudenten o.a. terecht bij Radio 1, Radio 2, MNM, Studio Brussel, Q-Music, Antwerpen FM of O-Radio. Uiteraard zijn er ook online en bedrijfsjournalistieke stageplaatsen beschikbaar.

                    De stageperiode voor stage L bedraagt 13 weken en start vanaf de eerste dag van de eerste stageperiode (einde januari-begin februari).


                    COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
                     Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

                    Algemene competenties

                    • JOU21 #Zelfreflectie
                    • JOU22 #Leerbereidheid
                    • JOU23 #Initiatiefzin
                    • JOU24 #Assertiviteit
                    • JOU25 #Samenwerkingsgerichtheid
                    • JOU26 #Flexibiliteit
                    • JOU27 #zelfstandigheid
                    • JOU28 #Innovativiteit en creativiteit
                    • JOU29 #Omgaan met stress
                    • JOU30 #Organisatiesensitiviteit
                    • JOU31 #Evalueren
                    • JOU32 #Leergierigheid
                    • JOU33 #Denken en redeneren
                    • JOU34 #Deadlinegericht werken
                    • JOU35 #Leidinggeven
                    • JOU36 #Projectmatig en methodisch werken
                    • JOU37 #360° inlevingsvermogen
                    Algemene beroepsgerichte competenties
                    • JOU38 #Informatie zoeken
                    • JOU39 #anderstalige informatie zoeken en beoordelen
                    • JOU40 #Tekstproductie
                    • JOU41 #Mondelinge taalvaardigheid in het Nederlands
                    • JOU42 #Mondelinge taalvaardigheid in vreemde talen
                    • JOU43 #Contactvaardigheid
                    • JOU44 #Planning en organisatie
                    • JOU45 #Mediabewustzijn
                    • JOU46 #Maatschappijbewustzijn en actualiteitszin
                    • JOU47 #Deontologisch verantwoord handelen
                    Beroepsspecifieke competenties
                    • JOU48 #Audio-productie
                    • JOU49 #Audiovisuele productie
                    • JOU50 #layout en grafische vormgeving
                    • JOU51 #fotoproductie
                    • JOU52 #Nieuwswaarde inschatten
                    • JOU53 #Betrouwbaarheid inschatten
                    • JOU54 #Invalshoek bepalen
                    • JOU55 #Nieuws garen via interviews
                    • JOU56 #Crossmedialiteit

                    SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN

                    Aangezien de stage een beslissende stap is in de opleiding, zal je hier bewijzen in welke mate je de leerresultaten en attitudes voor de bachelor Journalistiek verworven hebt. De opsomming van deze leerresultaten vind je terug in het stage-evaluatieformulier dat gebruikt wordt tijdens het stage-evaluatiegesprek.

                    Tijdens dat gesprek wordt met de bedrijfsmentor en de hogeschoolmentor overlopen of je de vooropgestelde doelstellingen gehaald hebt.
                     
                    Per stageplaats kunnen er specifieke doelstellingen w.b. taken en producten worden vooropgesteld. Je bespreekt samen met je bedrijfsmentor deze doelstellingen die worden vastgelegd in je stageprogramma.
                     
                    • Je kan efficiënt rapporteren via wekelijkse mails met je hogeschoolmentor.
                    • Je rapporteert systematisch over de taken die je vervult en de producten die je maakt a.d.h.v. de taken- en productenlijst die je wekelijks toevoegt aan je mails.
                    • Je evalueert en formuleert je persoonlijke evolutie en werkpunten a.d.h.v. zelfevaluatiedocumenten die je je hogeschoolmentor bezorgt.

                     


                    VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
                    Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
                    Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor het voltijds modelpakket 2 - journalistiek

                    Andere begincompetenties

                    LEERINHOUDEN

                    Tijdens je stageperiode perfectioneer je je journalistieke vaardigheden, attitudes en kennis in een authentieke praktijksituatie.

                    Meer informatie over leerinhouden vind je in de infobundel voor stagestudenten Journalistiek.


                    STUDIEMATERIAAL

                    Alle richtlijnen, doelstellingen, afspraken en info over evaluatie staan in de infobundel stagestudenten Journalistiek die je ontvangt voor je op stage vertrekt en waarover je een uitgebreide toelichting krijgt.

                    Alle documenten i.v.m. stage en stage-evaluatie zijn digitaal beschikbaar op de P-schijf.


                    WERKVORMEN
                    Soort werkvorm    
                    hoor- en werkcolleges:

                     

                    %
                    practicum en oefeningen:

                      100

                    %

                    vormen van groepsleren:

                      

                    %
                    Verdere toelichting:
                    Stage L duurt 13 weken en start vanaf de eerste dag van de eerste stageperiode (einde januari-begin februari).

                    EVALUATIE

                    Eerste examenperiode
                    CategorieWeging van categorieën
                    permanente evaluatie100%

                    Alle informatie over de evaluatie van de stage staat in de infobundel stagestudenten Journalistiek. Je krijgt deze bundel in papieren versie in de aanloop naar de stages. In digitale versie is hij beschikbaar op de P-schijf.

                    De stage-evaluatiedocumenten zijn eveneens beschikbaar op de P-schijf en worden besproken tijdens de infosessie voor je op stage vertrekt.

                    • Je wordt tijdens je stage geëvalueerd door je bedrijfsmentor en je hogeschoolmentor.
                    • De mentoren hanteren hierbij de evaluatiecriteria van het stage-evaluatieformulier.
                    • Als stagestudent ken je het formulier en de criteria.
                    • Concrete beoordeling:
                      • stageprocesbeoordeling hogeschoolmentor / 20 punten.
                      • stageprocesbeoordeling bedrijfsmentor / 20 punten.
                      • totaal op 40 punten, herleid naar 20 punten

                    tijd voor examinering
                    uren

                     

                    Tweede examenperiode
                    Het stageproces kan niet opnieuw afgelegd worden in de tweede examenperiode.
                     
                    Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 25/02/2013
                    Journalistiek - Voltijds modelpakket 3 - Stage L televisie
                      
                    O.O. heeft componenten:Neen
                    Afstudeerrichting//Leertraject:Journalistiek
                    Code:2130100159
                    Academiejaar:2012-2013
                    Type:keuze,
                    Niveau:gespecialiseerd
                    Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 3 - Semester 2
                    Contacturen:0
                    Aantal studiepunten:19
                    Totaal studietijd:494
                    Examencontract:niet mogelijk
                    Deliberatie:niet mogelijk
                    Vrijstelling:mogelijk
                    Onderwijstaal:
                    Lector(en)Nadia Vissers

                     

                    KORTE OMSCHRIJVING

                    In het tweede semester van het derde modelpakket word je echt klaargestoomd voor de journalistieke wereld. Het semester wordt ingedeeld in twee periodes: de stageperiode en de redactieperiode. Stage L houdt in dat je 13 weken externe stage loopt en 1 maand deelneemt aan de redactieperiode van het tweede semester.

                    Voor externe stages kan je kiezen uit een brede waaier van kwaliteitsvolle stageplaatsen op zowel regionale als nationale redacties. Natuurlijk krijg je een stageplaats in functie van je journalistieke specialisatie. De tv-studenten kunnen terecht bij o.a. ATV, Eén, Ketnet, VTM, Vier of in een van de Vlaamse productiehuizen.  Uiteraard zijn er ook heel wat online en bedrijfsjournalistieke stageplaatsen beschikbaar.

                    De stageperiode voor stage L bedraagt 13 weken en start vanaf de eerste dag van de eerste stageperiode (einde januari-begin februari).


                    COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
                     Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

                    Algemene competenties

                    • JOU21 #Zelfreflectie
                    • JOU22 #Leerbereidheid
                    • JOU23 #Initiatiefzin
                    • JOU24 #Assertiviteit
                    • JOU25 #Samenwerkingsgerichtheid
                    • JOU26 #Flexibiliteit
                    • JOU27 #zelfstandigheid
                    • JOU28 #Innovativiteit en creativiteit
                    • JOU29 #Omgaan met stress
                    • JOU30 #Organisatiesensitiviteit
                    • JOU31 #Evalueren
                    • JOU32 #Leergierigheid
                    • JOU33 #Denken en redeneren
                    • JOU34 #Deadlinegericht werken
                    • JOU35 #Leidinggeven
                    • JOU36 #Projectmatig en methodisch werken
                    • JOU37 #360° inlevingsvermogen
                    Algemene beroepsgerichte competenties
                    • JOU38 #Informatie zoeken
                    • JOU39 #anderstalige informatie zoeken en beoordelen
                    • JOU40 #Tekstproductie
                    • JOU41 #Mondelinge taalvaardigheid in het Nederlands
                    • JOU42 #Mondelinge taalvaardigheid in vreemde talen
                    • JOU43 #Contactvaardigheid
                    • JOU44 #Planning en organisatie
                    • JOU45 #Mediabewustzijn
                    • JOU46 #Maatschappijbewustzijn en actualiteitszin
                    • JOU47 #Deontologisch verantwoord handelen
                    Beroepsspecifieke competenties
                    • JOU48 #Audio-productie
                    • JOU49 #Audiovisuele productie
                    • JOU50 #layout en grafische vormgeving
                    • JOU51 #fotoproductie
                    • JOU52 #Nieuwswaarde inschatten
                    • JOU53 #Betrouwbaarheid inschatten
                    • JOU54 #Invalshoek bepalen
                    • JOU55 #Nieuws garen via interviews
                    • JOU56 #Crossmedialiteit

                    SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN

                    Aangezien de stage een beslissende stap is in de opleiding, zal je hier bewijzen in welke mate je de leerresultaten en attitudes voor de bachelor Journalistiek verworven hebt. De opsomming van deze leerresultaten vind je terug in het stage-evaluatieformulier dat gebruikt wordt tijdens het stage-evaluatiegesprek.

                    Tijdens dat gesprek wordt met de bedrijfsmentor en de hogeschoolmentor overlopen of je de vooropgestelde doelstellingen gehaald hebt.
                     
                    Per stageplaats kunnen er specifieke doelstellingen w.b. taken en producten worden vooropgesteld. Je bespreekt samen met je bedrijfsmentor deze doelstellingen die worden vastgelegd in je stageprogramma.
                    • Je kan efficiënt rapporteren via wekelijkse mails met je hogeschoolmentor.
                    • Je rapporteert systematisch over de taken die je vervult en de producten die je maakt a.d.h.v. de taken- en productenlijst die je wekelijks toevoegt aan je mails.
                    • Je evalueert en formuleert je persoonlijke evolutie en werkpunten a.d.h.v. zelfevaluatiedocumenten die je je hogeschoolmentor bezorgt.

                    VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
                    Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
                    Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor het voltijds modelpakket 2 - journalistiek

                    Andere begincompetenties

                    LEERINHOUDEN
                    Tijdens je stageperiode perfectioneer je je journalistieke vaardigheden, attitudes en kennis in een authentieke praktijksituatie.

                    Meer informatie over leerinhouden vind je in de infobundel voor stagestudenten Journalistiek.


                    STUDIEMATERIAAL

                    Alle richtlijnen, doelstellingen, afspraken en info over evaluatie staan in de infobundel stagestudenten Journalistiek die je ontvangt voor je op stage vertrekt en waarover je een uitgebreide toelichting krijgt.

                    Alle documenten i.v.m. stage en stage-evaluatie zijn digitaal beschikbaar op de P-schijf.


                    WERKVORMEN
                    Soort werkvorm    
                    hoor- en werkcolleges:

                     

                    %
                    practicum en oefeningen:

                      100

                    %

                    vormen van groepsleren:

                      

                    %
                    Verdere toelichting:
                    Stage L duurt 13 weken en start vanaf de eerste dag van de eerste stageperiode (einde januari-begin februari).

                    EVALUATIE

                    Eerste examenperiode
                    CategorieWeging van categorieën
                    permanente evaluatie100%

                    Alle informatie over de evaluatie van de stage staat in de infobundel stagestudenten Journalistiek. Je krijgt deze bundel in papieren versie in de aanloop naar de stages. In digitale versie is hij beschikbaar op de P-schijf.

                    De stage-evaluatiedocumenten zijn eveneens beschikbaar op de P-schijf en worden besproken tijdens de infosessie voor je op stage vertrekt.

                    • Je wordt tijdens je stage geëvalueerd door je bedrijfsmentor en je hogeschoolmentor.
                    • De mentoren hanteren hierbij de evaluatiecriteria van het stage-evaluatieformulier.
                    • Als stagestudent ken je het formulier en de criteria.
                    • Concrete beoordeling:
                      • stageprocesbeoordeling hogeschoolmentor / 20 punten.
                      • stageprocesbeoordeling bedrijfsmentor / 20 punten.
                      • totaal op 40 punten, herleid naar 20 punten

                    tijd voor examinering
                    uren

                     

                    Tweede examenperiode
                    Het stageproces kan niet opnieuw afgelegd worden in de tweede examenperiode.
                     
                    Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 25/02/2013
                    Journalistiek - Voltijds modelpakket 3 - Stage XL gedrukte media
                      
                    O.O. heeft componenten:Neen
                    Afstudeerrichting//Leertraject:Journalistiek
                    Code:2130100160
                    Academiejaar:2012-2013
                    Type:keuze,
                    Niveau:gespecialiseerd
                    Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 3 - Semester 2
                    Contacturen:0
                    Aantal studiepunten:27
                    Totaal studietijd:702
                    Examencontract:niet mogelijk
                    Deliberatie:niet mogelijk
                    Vrijstelling:mogelijk
                    Onderwijstaal:
                    Lector(en)

                     

                    KORTE OMSCHRIJVING
                    In het tweede semester van het derde modelpakket word je echt klaargestoomd voor de journalistieke wereld. Het semester wordt ingedeeld in twee periodes: de stageperiode en de redactieperiode.
                    Stage XL Gedrukte Media houdt in dat je 16 weken externe stage loopt en niet deelneemt aan de redactieperiode van het tweede semester.

                    De stageperiode voor stage XL Gedrukte Media bedraagt 16 weken en start vanaf de eerste dag van de eerste stageperiode (einde januari-begin februari). De stageperiode XL Gedrukte Media is voorbehouden voor stages in het buitenland.


                    COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
                     Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

                    Algemene competenties

                    • JOU21 #Zelfreflectie
                    • JOU22 #Leerbereidheid
                    • JOU23 #Initiatiefzin
                    • JOU24 #Assertiviteit
                    • JOU25 #Samenwerkingsgerichtheid
                    • JOU26 #Flexibiliteit
                    • JOU27 #zelfstandigheid
                    • JOU28 #Innovativiteit en creativiteit
                    • JOU29 #Omgaan met stress
                    • JOU30 #Organisatiesensitiviteit
                    • JOU31 #Evalueren
                    • JOU32 #Leergierigheid
                    • JOU33 #Denken en redeneren
                    • JOU34 #Deadlinegericht werken
                    • JOU35 #Leidinggeven
                    • JOU36 #Projectmatig en methodisch werken
                    • JOU37 #360° inlevingsvermogen
                    Algemene beroepsgerichte competenties
                    • JOU38 #Informatie zoeken
                    • JOU39 #anderstalige informatie zoeken en beoordelen
                    • JOU40 #Tekstproductie
                    • JOU41 #Mondelinge taalvaardigheid in het Nederlands
                    • JOU42 #Mondelinge taalvaardigheid in vreemde talen
                    • JOU43 #Contactvaardigheid
                    • JOU44 #Planning en organisatie
                    • JOU45 #Mediabewustzijn
                    • JOU46 #Maatschappijbewustzijn en actualiteitszin
                    • JOU47 #Deontologisch verantwoord handelen
                    Beroepsspecifieke competenties
                    • JOU48 #Audio-productie
                    • JOU49 #Audiovisuele productie
                    • JOU50 #layout en grafische vormgeving
                    • JOU51 #fotoproductie
                    • JOU52 #Nieuwswaarde inschatten
                    • JOU53 #Betrouwbaarheid inschatten
                    • JOU54 #Invalshoek bepalen
                    • JOU55 #Nieuws garen via interviews
                    • JOU56 #Crossmedialiteit

                    SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
                    Aangezien de stage een beslissende stap is in de opleiding, zal je hier bewijzen in welke mate je de leerresultaten en attitudes voor de bachelor Journalistiek verworven hebt. De opsomming van die leerresultaten vind je terug in het stage-evaluatieformulier dat gebruikt wordt tijdens het stage-evaluatiegesprek.
                    Tijdens dat gesprek wordt met de bedrijfsmentor en de hogeschoolmentor overlopen of je de vooropgestelde doelstellingen gehaald hebt.
                     
                    Per stageplaats kunnen er specifieke doelstellingen w.b. taken en producten worden vooropgesteld. Je bespreekt samen met je bedrijfsmentor die doelstellingen die worden vastgelegd in je stageprogramma.
                     
                    • Je kan efficiënt rapporteren via wekelijkse mails met je hogeschoolmentor.
                    • Je rapporteert systematisch over de taken die je vervult en de producten die je maakt a.d.h.v. de taken- en productenlijst die je wekelijks toevoegt aan je mails.
                    • Je evalueert en formuleert je persoonlijke evolutie en werkpunten a.d.h.v. zelfevaluatiedocumenten die je je hogeschoolmentor bezorgt.

                    VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
                    Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
                    Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor het voltijds modelpakket 2 - journalistiek

                    Andere begincompetenties

                    LEERINHOUDEN

                    Tijdens je stageperiode perfectioneer je je journalistieke vaardigheden, attitudes en kennis in een authentieke praktijksituatie.

                    Meer informatie over leerinhouden vind je in de infobundel voor stagestudenten Journalistiek.


                    STUDIEMATERIAAL

                    Tijdens je stageperiode perfectioneer je je journalistieke vaardigheden, attitudes en kennis in een authentieke praktijksituatie.

                    Meer informatie over leerinhouden vind je in de infobundel voor stagestudenten Journalistiek.


                    WERKVORMEN
                    Soort werkvorm    
                    hoor- en werkcolleges:

                     

                    %
                    practicum en oefeningen:

                      100

                    %

                    vormen van groepsleren:

                      

                    %
                    Verdere toelichting:
                    Stage XL Gedrukte Media duurt 16 weken en start vanaf de eerste dag van de eerste stageperiode (einde januari-begin februari).

                    EVALUATIE

                    Eerste examenperiode
                    CategorieWeging van categorieën
                    permanente evaluatie100%

                    Alle informatie over de evaluatie van de stage staat in de infobundel stagestudenten Journalistiek.
                    Je krijgt die bundel in papieren versie in de aanloop naar de stages. In digitale versie is hij beschikbaar op de P-schijf.

                    De stage-evaluatiedocumenten zijn eveneens beschikbaar op de P-schijf en worden besproken tijdens de infosessie voor je op stage vertrekt.

                    • Je wordt tijdens je stage geëvalueerd door je bedrijfsmentor en je hogeschoolmentor.
                    • De mentoren hanteren hierbij de evaluatiecriteria van het stage-evaluatieformulier.
                    • Als stagestudent ken je het formulier en de criteria.
                    • Concrete beoordeling:
                      • stageprocesbeoordeling hogeschoolmentor / 20 punten.
                      • stageprocesbeoordeling bedrijfsmentor / 20 punten.
                      • totaal op 40 punten, herleid naar 20 punten

                    tijd voor examinering
                    uren

                     

                    Tweede examenperiode
                    Het stageproces kan niet opnieuw afgelegd worden in de tweede examenperiode.
                     
                    Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 25/02/2013
                    Journalistiek - Voltijds modelpakket 3 - Stage XL radio
                      
                    O.O. heeft componenten:Neen
                    Afstudeerrichting//Leertraject:Journalistiek
                    Code:2130100161
                    Academiejaar:2012-2013
                    Type:keuze,
                    Niveau:gespecialiseerd
                    Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 3 - Semester 2
                    Contacturen:0
                    Aantal studiepunten:27
                    Totaal studietijd:702
                    Examencontract:niet mogelijk
                    Deliberatie:niet mogelijk
                    Vrijstelling:mogelijk
                    Onderwijstaal:
                    Lector(en)Nadia Vissers

                     

                    KORTE OMSCHRIJVING

                    In het tweede semester van het derde modelpakket word je echt klaargestoomd voor de journalistieke wereld. Het semester wordt ingedeeld in twee periodes: de stageperiode en de redactieperiode. Stage L houdt in dat je 16 weken externe stage loopt en NIET deelneemt aan de redactieperiode van het tweede semester.

                    De stageperiode voor stage XL bedraagt 16 weken en start vanaf de eerste dag van de eerste stageperiode (einde januari-begin februari). De stage XL is voorbehouden voor een buitenlandse stage.


                    COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
                     Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

                    Algemene competenties

                    • JOU21 #Zelfreflectie
                    • JOU22 #Leerbereidheid
                    • JOU23 #Initiatiefzin
                    • JOU24 #Assertiviteit
                    • JOU25 #Samenwerkingsgerichtheid
                    • JOU26 #Flexibiliteit
                    • JOU27 #zelfstandigheid
                    • JOU28 #Innovativiteit en creativiteit
                    • JOU29 #Omgaan met stress
                    • JOU30 #Organisatiesensitiviteit
                    • JOU31 #Evalueren
                    • JOU32 #Leergierigheid
                    • JOU33 #Denken en redeneren
                    • JOU34 #Deadlinegericht werken
                    • JOU35 #Leidinggeven
                    • JOU36 #Projectmatig en methodisch werken
                    • JOU37 #360° inlevingsvermogen
                    Algemene beroepsgerichte competenties
                    • JOU38 #Informatie zoeken
                    • JOU39 #anderstalige informatie zoeken en beoordelen
                    • JOU40 #Tekstproductie
                    • JOU41 #Mondelinge taalvaardigheid in het Nederlands
                    • JOU42 #Mondelinge taalvaardigheid in vreemde talen
                    • JOU43 #Contactvaardigheid
                    • JOU44 #Planning en organisatie
                    • JOU45 #Mediabewustzijn
                    • JOU46 #Maatschappijbewustzijn en actualiteitszin
                    • JOU47 #Deontologisch verantwoord handelen
                    Beroepsspecifieke competenties
                    • JOU48 #Audio-productie
                    • JOU49 #Audiovisuele productie
                    • JOU50 #layout en grafische vormgeving
                    • JOU51 #fotoproductie
                    • JOU52 #Nieuwswaarde inschatten
                    • JOU53 #Betrouwbaarheid inschatten
                    • JOU54 #Invalshoek bepalen
                    • JOU55 #Nieuws garen via interviews
                    • JOU56 #Crossmedialiteit

                    SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN

                    Aangezien de stage een beslissende stap is in de opleiding, zal je hier bewijzen in welke mate je de leerresultaten en attitudes voor de bachelor Journalistiek verworven hebt. De opsomming van deze leerresultaten vind je terug in het stage-evaluatieformulier dat gebruikt wordt tijdens het stage-evaluatiegesprek.

                    Tijdens dat gesprek wordt met de bedrijfsmentor en de hogeschoolmentor overlopen of je de vooropgestelde doelstellingen gehaald hebt.
                     
                    Per stageplaats kunnen er specifieke doelstellingen w.b. taken en producten worden vooropgesteld. Je bespreekt samen met je bedrijfsmentor deze doelstellingen die worden vastgelegd in je stageprogramma.
                     
                    • Je kan efficiënt rapporteren via wekelijkse mails met je hogeschoolmentor.
                    • Je rapporteert systematisch over de taken die je vervult en de producten die je maakt a.d.h.v. de taken- en productenlijst die je wekelijks toevoegt aan je mails.
                    • Je evalueert en formuleert je persoonlijke evolutie en werkpunten a.d.h.v. zelfevaluatiedocumenten die je je hogeschoolmentor bezorgt.

                    VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
                    Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
                    Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor het voltijds modelpakket 2 - journalistiek

                    Andere begincompetenties

                    LEERINHOUDEN

                    Tijdens je stageperiode perfectioneer je je journalistieke vaardigheden, attitudes en kennis in een authentieke praktijksituatie.

                    Meer informatie over leerinhouden vind je in de infobundel voor stagestudenten Journalistiek.


                    STUDIEMATERIAAL

                    Alle richtlijnen, doelstellingen, afspraken en info over evaluatie staan in de infobundel stagestudenten Journalistiek die je ontvangt voor je op stage vertrekt en waarover je een uitgebreide toelichting krijgt.

                    Alle documenten i.v.m. stage en stage-evaluatie zijn digitaal beschikbaar op de P-schijf.


                    WERKVORMEN
                    Soort werkvorm    
                    hoor- en werkcolleges:

                     

                    %
                    practicum en oefeningen:

                      100

                    %

                    vormen van groepsleren:

                      

                    %
                    Verdere toelichting:
                    Stage XL duurt 16 weken en start vanaf de eerste dag van de eerste stageperiode (einde januari-begin februari). De stage XL is voorbehouden voor een buitenlandse stage.

                    EVALUATIE

                    Eerste examenperiode
                    CategorieWeging van categorieën
                    permanente evaluatie100%

                    Alle informatie over de evaluatie van de stage staat in Stage L duurt 13 weken en start vanaf de eerste dag van de eerste stageperiode (einde januari-begin februari).de infobundel stagestudenten Journalistiek. Je krijgt deze bundel in papieren versie in de aanloop naar de stages. In digitale versie is hij beschikbaar op de P-schijf.

                    De stage-evaluatiedocumenten zijn eveneens beschikbaar op de P-schijf en worden besproken tijdens de infosessie voor je op stage vertrekt.

                    • Je wordt tijdens je stage geëvalueerd door je bedrijfsmentor en je hogeschoolmentor.
                    • De mentoren hanteren hierbij de evaluatiecriteria van het stage-evaluatieformulier.
                    • Als stagestudent ken je het formulier en de criteria.
                    • Concrete beoordeling:
                      • stageprocesbeoordeling hogeschoolmentor / 20 punten.
                      • stageprocesbeoordeling bedrijfsmentor / 20 punten.
                      • totaal op 40 punten, herleid naar 20 punten

                    tijd voor examinering
                    uren

                     

                    Tweede examenperiode
                    Het stageproces kan niet opnieuw afgelegd worden in de tweede examenperiode.
                     
                    Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 25/02/2013
                    Journalistiek - Voltijds modelpakket 3 - Stage XL televisie
                      
                    O.O. heeft componenten:Neen
                    Afstudeerrichting//Leertraject:Journalistiek
                    Code:2130100162
                    Academiejaar:2012-2013
                    Type:keuze,
                    Niveau:gespecialiseerd
                    Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 3 - Semester 2
                    Contacturen:0
                    Aantal studiepunten:27
                    Totaal studietijd:702
                    Examencontract:niet mogelijk
                    Deliberatie:niet mogelijk
                    Vrijstelling:mogelijk
                    Onderwijstaal:
                    Lector(en)Nadia Vissers

                     

                    KORTE OMSCHRIJVING

                    In het tweede semester van het derde modelpakket word je echt klaargestoomd voor de journalistieke wereld. Het semester wordt ingedeeld in twee periodes: de stageperiode en de redactieperiode. Stage L houdt in dat je 16 weken externe stage loopt en NIET deelneemt aan de redactieperiode van het tweede semester.

                    De stageperiode voor stage XL bedraagt 16 weken en start vanaf de eerste dag van de eerste stageperiode (einde januari-begin februari). Stage XL is voorbehouden voor een buitenlandse stage.


                    COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
                     Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

                    Algemene competenties

                    • JOU21 #Zelfreflectie
                    • JOU22 #Leerbereidheid
                    • JOU23 #Initiatiefzin
                    • JOU24 #Assertiviteit
                    • JOU25 #Samenwerkingsgerichtheid
                    • JOU26 #Flexibiliteit
                    • JOU27 #zelfstandigheid
                    • JOU28 #Innovativiteit en creativiteit
                    • JOU29 #Omgaan met stress
                    • JOU30 #Organisatiesensitiviteit
                    • JOU31 #Evalueren
                    • JOU32 #Leergierigheid
                    • JOU33 #Denken en redeneren
                    • JOU34 #Deadlinegericht werken
                    • JOU35 #Leidinggeven
                    • JOU36 #Projectmatig en methodisch werken
                    • JOU37 #360° inlevingsvermogen
                    Algemene beroepsgerichte competenties
                    • JOU38 #Informatie zoeken
                    • JOU39 #anderstalige informatie zoeken en beoordelen
                    • JOU40 #Tekstproductie
                    • JOU41 #Mondelinge taalvaardigheid in het Nederlands
                    • JOU42 #Mondelinge taalvaardigheid in vreemde talen
                    • JOU43 #Contactvaardigheid
                    • JOU44 #Planning en organisatie
                    • JOU45 #Mediabewustzijn
                    • JOU46 #Maatschappijbewustzijn en actualiteitszin
                    • JOU47 #Deontologisch verantwoord handelen
                    Beroepsspecifieke competenties
                    • JOU48 #Audio-productie
                    • JOU49 #Audiovisuele productie
                    • JOU50 #layout en grafische vormgeving
                    • JOU51 #fotoproductie
                    • JOU52 #Nieuwswaarde inschatten
                    • JOU53 #Betrouwbaarheid inschatten
                    • JOU54 #Invalshoek bepalen
                    • JOU55 #Nieuws garen via interviews
                    • JOU56 #Crossmedialiteit

                    SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN

                    Aangezien de stage een beslissende stap is in de opleiding, zal je hier bewijzen in welke mate je de leerresultaten en attitudes voor de bachelor Journalistiek verworven hebt. De opsomming van deze leerresultaten vind je terug in het stage-evaluatieformulier dat gebruikt wordt tijdens het stage-evaluatiegesprek.

                    Tijdens dat gesprek wordt met de bedrijfsmentor en de hogeschoolmentor overlopen of je de vooropgestelde doelstellingen gehaald hebt.
                     
                    Per stageplaats kunnen er specifieke doelstellingen w.b. taken en producten worden vooropgesteld. Je bespreekt samen met je bedrijfsmentor deze doelstellingen die worden vastgelegd in je stageprogramma.
                    • Je kan efficiënt rapporteren via wekelijkse mails met je hogeschoolmentor.
                    • Je rapporteert systematisch over de taken die je vervult en de producten die je maakt a.d.h.v. de taken- en productenlijst die je wekelijks toevoegt aan je mails.
                    • Je evalueert en formuleert je persoonlijke evolutie en werkpunten a.d.h.v. zelfevaluatiedocumenten die je je hogeschoolmentor bezorgt.

                    VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
                    Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
                    Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor het voltijds modelpakket 2 - journalistiek

                    Andere begincompetenties

                    LEERINHOUDEN
                    Tijdens je stageperiode perfectioneer je je journalistieke vaardigheden, attitudes en kennis in een authentieke praktijksituatie.

                    Meer informatie over leerinhouden vind je in de infobundel voor stagestudenten Journalistiek.


                    STUDIEMATERIAAL

                    Alle richtlijnen, doelstellingen, afspraken en info over evaluatie staan in de infobundel stagestudenten Journalistiek die je ontvangt voor je op stage vertrekt en waarover je een uitgebreide toelichting krijgt.

                    Alle documenten i.v.m. stage en stage-evaluatie zijn digitaal beschikbaar op de P-schijf.


                    WERKVORMEN
                    Soort werkvorm    
                    hoor- en werkcolleges:

                     

                    %
                    practicum en oefeningen:

                      100

                    %

                    vormen van groepsleren:

                      

                    %
                    Verdere toelichting:
                    Stage XL duurt 16 weken en start vanaf de eerste dag van de eerste stageperiode (einde januari-begin februari).

                    EVALUATIE

                    Eerste examenperiode
                    CategorieWeging van categorieën
                    permanente evaluatie100%

                    Alle informatie over de evaluatie van de stage staat in de infobundel stagestudenten Journalistiek. Je krijgt deze bundel in papieren versie in de aanloop naar de stages. In digitale versie is hij beschikbaar op de P-schijf.

                    De stage-evaluatiedocumenten zijn eveneens beschikbaar op de P-schijf en worden besproken tijdens de infosessie voor je op stage vertrekt.

                    • Je wordt tijdens je stage geëvalueerd door je bedrijfsmentor en je hogeschoolmentor.
                    • De mentoren hanteren hierbij de evaluatiecriteria van het stage-evaluatieformulier.
                    • Als stagestudent ken je het formulier en de criteria.
                    • Concrete beoordeling:
                      • stageprocesbeoordeling hogeschoolmentor / 20 punten.
                      • stageprocesbeoordeling bedrijfsmentor / 20 punten.
                      • totaal op 40 punten, herleid naar 20 punten

                    tijd voor examinering
                    uren

                     

                    Tweede examenperiode
                    Het stageproces kan niet opnieuw afgelegd worden in de tweede examenperiode.
                     
                    Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 25/02/2013
                    Journalistiek - Voltijds modelpakket 3 - Stage gedrukte media
                      
                    O.O. heeft componenten:Neen
                    Afstudeerrichting//Leertraject:Journalistiek
                    Code:2130100163
                    Academiejaar:2012-2013
                    Type:keuze,
                    Niveau:gespecialiseerd
                    Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 3 - Semester 2
                    Contacturen:0
                    Aantal studiepunten:12
                    Totaal studietijd:312
                    Examencontract:niet mogelijk
                    Deliberatie:niet mogelijk
                    Vrijstelling:mogelijk
                    Onderwijstaal:
                    Lector(en)Nadia Vissers

                     

                    KORTE OMSCHRIJVING
                    In het tweede semester van het derde modelpakket word je echt klaargestoomd voor de journalistieke wereld. Het semester wordt ingedeeld in twee periodes: de stageperiode en de redactieperiode.
                    Stage Gedrukte Media houdt in dat je 8 weken externe stage loopt en 8 weken deelneemt aan de redactieperiode van het tweede semester.

                    Voor externe stages kan je kiezen uit een brede waaier van kwaliteitsvolle stageplaatsen op zowel regionale als nationale redacties. Natuurlijk krijg je een stageplaats in functie van je journalistieke specialisatie. De studenten gedrukte media kunnen terecht bij Gazet Van Antwerpen, Het Nieuwsblad, Knack, Feeling, Eos en vele andere periodieken. Uiteraard zijn er ook heel wat online en bedrijfsjournalistieke stageplaatsen beschikbaar.

                    De stageperiode voor stage Gedrukte Media bedraagt 8 weken en situeert zich ofwel in de periode VOOR de paasvakantie (januari - april) ofwel in de periode NA de paasvakantie (april - juni).


                    COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
                     Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

                    Algemene competenties

                    • JOU21 #Zelfreflectie
                    • JOU22 #Leerbereidheid
                    • JOU23 #Initiatiefzin
                    • JOU24 #Assertiviteit
                    • JOU25 #Samenwerkingsgerichtheid
                    • JOU26 #Flexibiliteit
                    • JOU27 #zelfstandigheid
                    • JOU28 #Innovativiteit en creativiteit
                    • JOU29 #Omgaan met stress
                    • JOU30 #Organisatiesensitiviteit
                    • JOU31 #Evalueren
                    • JOU32 #Leergierigheid
                    • JOU33 #Denken en redeneren
                    • JOU34 #Deadlinegericht werken
                    • JOU35 #Leidinggeven
                    • JOU36 #Projectmatig en methodisch werken
                    • JOU37 #360° inlevingsvermogen
                    Algemene beroepsgerichte competenties
                    • JOU38 #Informatie zoeken
                    • JOU39 #anderstalige informatie zoeken en beoordelen
                    • JOU40 #Tekstproductie
                    • JOU41 #Mondelinge taalvaardigheid in het Nederlands
                    • JOU42 #Mondelinge taalvaardigheid in vreemde talen
                    • JOU43 #Contactvaardigheid
                    • JOU44 #Planning en organisatie
                    • JOU45 #Mediabewustzijn
                    • JOU46 #Maatschappijbewustzijn en actualiteitszin
                    • JOU47 #Deontologisch verantwoord handelen
                    Beroepsspecifieke competenties
                    • JOU48 #Audio-productie
                    • JOU49 #Audiovisuele productie
                    • JOU50 #layout en grafische vormgeving
                    • JOU51 #fotoproductie
                    • JOU52 #Nieuwswaarde inschatten
                    • JOU53 #Betrouwbaarheid inschatten
                    • JOU54 #Invalshoek bepalen
                    • JOU55 #Nieuws garen via interviews
                    • JOU56 #Crossmedialiteit

                    SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
                    Aangezien de stage een beslissende stap is in de opleiding, zal je hier bewijzen in welke mate je de leerresultaten en attitudes voor de bachelor Journalistiek verworven hebt. De opsomming van die leerresultaten vind je terug in het stage-evaluatieformulier dat gebruikt wordt tijdens het stage-evaluatiegesprek.
                    Tijdens dat gesprek wordt met de bedrijfsmentor en de hogeschoolmentor overlopen of je de vooropgestelde doelstellingen gehaald hebt.
                     
                    Per stageplaats kunnen er specifieke doelstellingen w.b. taken en producten worden vooropgesteld. Je bespreekt samen met je bedrijfsmentor die doelstellingen die worden vastgelegd in je stageprogramma.
                    • Je kan efficiënt rapporteren via wekelijkse mails met je hogeschoolmentor.
                    • Je rapporteert systematisch over de taken die je vervult en de producten die je maakt a.d.h.v. de taken- en productenlijst die je wekelijks toevoegt aan je mails.
                    • Je evalueert en formuleert je persoonlijke evolutie en werkpunten a.d.h.v. zelfevaluatiedocumenten die je je hogeschoolmentor bezorgt.

                    VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
                    Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
                    Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor het voltijds modelpakket 2 - journalistiek

                    Andere begincompetenties

                    LEERINHOUDEN

                    Tijdens je stageperiode perfectioneer je je journalistieke vaardigheden, attitudes en kennis in een authentieke praktijksituatie.

                    Meer informatie over leerinhouden vind je in de infobundel voor stagestudenten Journalistiek.


                    STUDIEMATERIAAL

                    Alle richtlijnen, doelstellingen, afspraken en info over evaluatie staan in de infobundel stagestudenten Journalistiek die je ontvangt voor je op stage vertrekt en waarover je een uitgebreide toelichting krijgt.

                    Alle documenten i.v.m. stage en stage-evaluatie zijn digitaal beschikbaar op de P-schijf.


                    WERKVORMEN
                    Soort werkvorm    
                    hoor- en werkcolleges:

                     

                    %
                    practicum en oefeningen:

                      100

                    %

                    vormen van groepsleren:

                      

                    %
                    Verdere toelichting:

                    De stageperiode voor stage Gedrukte Media bedraagt 8 weken en situeert zich ofwel in de periode VOOR de paasvakantie (januari - april) ofwel in de periode NA de paasvakantie (april - juni).


                    EVALUATIE

                    Eerste examenperiode
                    CategorieWeging van categorieën
                    permanente evaluatie100%

                    Alle informatie over de evaluatie van de stage staat in de infobundel stagestudenten Journalistiek.
                    Je krijgt die bundel in papieren versie in de aanloop naar de stages. In digitale versie is hij beschikbaar op de P-schijf.

                    De stage-evaluatiedocumenten zijn eveneens beschikbaar op de P-schijf en worden besproken tijdens de infosessie voor je op stage vertrekt.

                    • Je wordt tijdens je stage geëvalueerd door je bedrijfsmentor en je hogeschoolmentor.
                    • De mentoren hanteren hierbij de evaluatiecriteria van het stage-evaluatieformulier.
                    • Als stagestudent ken je het formulier en de criteria.
                    • Concrete beoordeling:
                      • stageprocesbeoordeling hogeschoolmentor / 20 punten.
                      • stageprocesbeoordeling bedrijfsmentor / 20 punten.
                      • totaal op 40 punten, herleid naar 20 punten

                    tijd voor examinering
                    uren

                     

                    Tweede examenperiode
                    Het stageproces kan niet opnieuw afgelegd worden in de tweede examenperiode.
                     
                    Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 25/02/2013
                    Journalistiek - Voltijds modelpakket 3 - Stage portfolio gedrukte media
                      
                    O.O. heeft componenten:Neen
                    Afstudeerrichting//Leertraject:Journalistiek
                    Code:2130100164
                    Academiejaar:2012-2013
                    Type:kern,
                    Niveau:gespecialiseerd
                    Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 3 - Semester 2
                    Contacturen:0
                    Aantal studiepunten:3
                    Totaal studietijd:78
                    Examencontract:niet mogelijk
                    Deliberatie:mogelijk
                    Vrijstelling:mogelijk
                    Onderwijstaal:
                    Lector(en)Nadia Vissers

                     

                    KORTE OMSCHRIJVING

                    Na je stage breng je verslag uit van je stagewerkzaamheden en -proces in een portfolio. In je stageportfolio verzamel je het verhaal, het proces, de ervaring en de producten van je stage-ervaring op een journalistieke redactie. Je rapporteert zakelijk over je stageplaats en -werkzaamheden en je stelt zelf een verzameling werkstukken samen die een beeld geven van je ontwikkelings- en leerproces.

                    Je stageportfolio kan je na afstuderen als je visitekaartje gebruiken.


                    COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
                     Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

                    Algemene competenties

                    • JOU21 #Zelfreflectie
                    • JOU22 #Leerbereidheid
                    • JOU27 #zelfstandigheid
                    • JOU31 #Evalueren
                    • JOU34 #Deadlinegericht werken
                    Algemene beroepsgerichte competenties
                    • JOU38 #Informatie zoeken
                    • JOU40 #Tekstproductie
                    • JOU44 #Planning en organisatie
                    Beroepsspecifieke competenties

                     SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN

                     Beschrijving van de specifieke doelstellingen: je vindt alle informatie in de infobundel voor stagestudenten Journalistiek die je ontvangt voor je op stage vertrekt en waarover je een uitgebreide toelichting krijgt.

                     • Je vertelt je verhaal in neutrale, heldere, correcte taal.
                     • Je evalueert je persoonlijke evolutie d.m.v. zelfevaluaties en taken- en productenlijsten en hanteert daarvoor reflectief taalgebruik.
                     • Je structureert je verslag op logische wijze.
                     • Je hebt zicht op je werkomgeving en situeert daarin de context en het organigram van je stageplaats.
                     • Je legt het verband tussen je stagewerkzaamheden en -producten en je opleiding.
                     • Je analyseert een probleemervaring en formuleert de daaruit volgende werkpunten voor jezelf.
                     • Je beschrijft een succeservaring en je vermeldt hoe je de ervaring kan toepassen in de toekomst.
                     • Je reflecteert over je eigen vaardigheden in relatie tot de opleiding.

                      


                     VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
                     Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
                     geen

                     Andere begincompetenties

                     LEERINHOUDEN
                     Je kan een degelijke reflectie te maken op je stage en stagewerkzaamheden. Met het stageportfolio bewijs je dat je een kritische analyse kan maken van afgewerkte journalistieke producten tijdens je stage en het proces dat ertoe leidt.

                     Meer informatie over leerinhouden vind je in de infobundel voor stagestudenten Journalistiek die je ontvangt voor je op stage vertrekt en waarover je een uitgebreide toelichting krijgt. Alle documenten i.v.m. het stageportfolio zijn digitaal beschikbaar op de P-schijf.

                      


                     STUDIEMATERIAAL

                     Alle richtlijnen, doelstellingen, afspraken en info over het stageportfolio staan in de infobundel voor stagestudenten Journalistiek.

                     Alle documenten i.v.m. het stageportfolio zijn digitaal beschikbaar op de P-schijf.


                     WERKVORMEN
                     Soort werkvorm    
                     hoor- en werkcolleges:

                      

                     %
                     practicum en oefeningen:

                       100

                     %

                     vormen van groepsleren:

                       

                     %
                     Verdere toelichting:

                     EVALUATIE

                     Eerste examenperiode
                     CategorieWeging van categorieën
                     permanente evaluatie100%

                     De inhoudelijke en vormelijke voorwaarden waaraan het stageportfolio moet voldoen, vind je in de infobundel voor stagestudenten Journalistiek.

                     De beoordelingscriteria die gehanteerd worden voor de evaluatie van je stageportfolio vind je gedetailleerd opgesomd in het document 'Stageportfolio criteria'.

                     De criteria in grote lijnen:

                     • vorm en taal
                     • inhoud:
                      • situering stage
                      • situering redactie
                      • analyse van taken- en productenlijsten
                      • uitwerking en reflectie op probleem- en succeservaring
                      • reflectie op de eigen vaardigheden in relatie tot de opleiding
                      • besluit, bijlagen en bibliografie

                     Je stageportfolio wordt geëvalueerd door de hogeschoolmentor en een tweede lezer (lector uit de opleiding Journalistiek) die at random wordt aangeduid.

                     Concreet:

                     • beoordeling hogeschoolmentor / 20 punten
                     • beoordeling tweede lezer / 20 punten
                     • totaal op 40 punten, herleid naar 20 punten.

                     Werkwoordsfouten worden bestraft: je verliest 3 punten van je totaalcijfer /20 per werkwoordsfout.

                     Alle documenten i.v.m. het stageportfolio en de evaluatiecriteria zijn digitaal beschikbaar op de P-schijf.


                     tijd voor examinering
                     uren

                      

                     Tweede examenperiode
                     CategorieWeging van categorieën
                     permanente evaluatie100%

                     De inhoudelijke en vormelijke voorwaarden waaraan het stageportfolio moet voldoen, vind je in de infobundel voor stagestudenten Journalistiek.

                     De beoordelingscriteria die gehanteerd worden voor de evaluatie van je stageportfolio vind je gedetailleerd opgesomd in het document 'Stageportfolio criteria'.

                     De criteria in grote lijnen:

                     • vorm en taal
                     • inhoud:
                      • situering stage
                      • situering redactie
                      • analyse van taken- en productenlijsten
                      • uitwerking en reflectie op probleem- en succeservaring
                      • reflectie op de eigen vaardigheden in relatie tot de opleiding
                      • besluit, bijlagen en bibliografie

                     Je stageportfolio wordt geëvalueerd door de hogeschoolmentor en een tweede lezer (lector uit de opleiding Journalistiek) die at random wordt aangeduid.

                     Concreet:

                     • beoordeling hogeschoolmentor / 20 punten
                     • beoordeling tweede lezer / 20 punten
                     • totaal op 40 punten, herleid naar 20 punten.

                     Werkwoordsfouten worden bestraft: je verliest 3 punten van je totaalcijfer /20 per werkwoordsfout.

                     Alle documenten i.v.m. het stageportfolio en de evaluatiecriteria zijn digitaal beschikbaar op de P-schijf.

                      
                     Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 25/02/2013
                     Journalistiek - Voltijds modelpakket 3 - Stage portfolio radio
                       
                     O.O. heeft componenten:Neen
                     Afstudeerrichting//Leertraject:Journalistiek
                     Code:2130100165
                     Academiejaar:2012-2013
                     Type:kern,
                     Niveau:gespecialiseerd
                     Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 3 - Semester 2
                     Contacturen:0
                     Aantal studiepunten:3
                     Totaal studietijd:78
                     Examencontract:niet mogelijk
                     Deliberatie:mogelijk
                     Vrijstelling:mogelijk
                     Onderwijstaal:
                     Lector(en)Nadia Vissers

                      

                     KORTE OMSCHRIJVING

                     Na je stage breng je verslag uit van je stagewerkzaamheden en -proces in een portfolio. In je stageportfolio verzamel je het verhaal, het proces, de ervaring en de producten van je stage-ervaring op een journalistieke redactie. Je rapporteert zakelijk over je stageplaats en -werkzaamheden en je stelt zelf een verzameling werkstukken samen die een beeld geven van je ontwikkelings- en leerproces.

                     Je stageportfolio kan je na afstuderen als je visitekaartje gebruiken.


                     COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
                      Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

                     Algemene competenties

                     • JOU21 #Zelfreflectie
                     • JOU22 #Leerbereidheid
                     • JOU27 #zelfstandigheid
                     • JOU31 #Evalueren
                     • JOU34 #Deadlinegericht werken
                     Algemene beroepsgerichte competenties
                     • JOU38 #Informatie zoeken
                     • JOU40 #Tekstproductie
                     • JOU44 #Planning en organisatie
                     Beroepsspecifieke competenties

                      SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN

                      Beschrijving van de specifieke doelstellingen: je vindt alle informatie in de infobundel voor stagestudenten Journalistiek die je ontvangt voor je op stage vertrekt en waarover je een uitgebreide toelichting krijgt.

                      • Je vertelt je verhaal in neutrale, heldere, correcte taal.
                      • Je evalueert je persoonlijke evolutie d.m.v. zelfevaluaties en taken- en productenlijsten en hanteert daarvoor reflectief taalgebruik.
                      • Je structureert je verslag op logische wijze.
                      • Je hebt zicht op je werkomgeving en situeert daarin de context en het organigram van je stageplaats.
                      • Je legt het verband tussen je stagewerkzaamheden en -producten en je opleiding.
                      • Je analyseert een probleemervaring en formuleert de daaruit volgende werkpunten voor jezelf.
                      • Je beschrijft een succeservaring en je vermeldt hoe je de ervaring kan toepassen in de toekomst.
                      • Je reflecteert over je eigen vaardigheden in relatie tot de opleiding.

                      VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
                      Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
                      Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je je ook inschrijven voor Stage M radio, of Stage L radio, of Stage XL radio

                      Andere begincompetenties

                      LEERINHOUDEN

                      Je kan een degelijke reflectie te maken op je stage en stagewerkzaamheden. Met het stageportfolio bewijs je dat je een kritische analyse kan maken van afgewerkte journalistieke producten tijdens je stage en het proces dat ertoe leidt.

                      Meer informatie over leerinhouden vind je in de infobundel voor stagestudenten Journalistiek die je ontvangt voor je op stage vertrekt en waarover je een uitgebreide toelichting krijgt. Alle documenten i.v.m. het stageportfolio zijn digitaal beschikbaar op de P-schijf.


                      STUDIEMATERIAAL

                      Alle richtlijnen, doelstellingen, afspraken en info over het stageportfolio staan in de infobundel voor stagestudenten Journalistiek.

                      Alle documenten i.v.m. het stageportfolio zijn digitaal beschikbaar op de P-schijf.


                      WERKVORMEN
                      Soort werkvorm    
                      hoor- en werkcolleges:

                       

                      %
                      practicum en oefeningen:

                        100

                      %

                      vormen van groepsleren:

                        

                      %
                      Verdere toelichting:

                      EVALUATIE

                      Eerste examenperiode
                      CategorieWeging van categorieën
                      permanente evaluatie100%

                      De inhoudelijke en vormelijke voorwaarden waaraan het stageportfolio moet voldoen, vind je in de infobundel voor stagestudenten Journalistiek.

                      De beoordelingscriteria die gehanteerd worden voor de evaluatie van je stageportfolio vind je gedetailleerd opgesomd in het document 'Stageportfolio criteria'.

                      De criteria in grote lijnen:

                      • vorm en taal
                      • inhoud:
                       • situering stage
                       • situering redactie
                       • analyse van taken- en productenlijsten
                       • uitwerking en reflectie op probleem- en succeservaring
                       • reflectie op de eigen vaardigheden in relatie tot de opleiding
                       • besluit, bijlagen en bibliografie

                      Je stageportfolio wordt geëvalueerd door de hogeschoolmentor en een tweede lezer (lector uit de opleiding Journalistiek) die at random wordt aangeduid.

                      Concreet:

                      • beoordeling hogeschoolmentor / 20 punten
                      • beoordeling tweede lezer / 20 punten
                      • totaal op 40 punten, herleid naar 20 punten.

                      Werkwoordsfouten worden bestraft: je verliest 3 punten van je totaalcijfer /20 per werkwoordsfout.

                      Alle documenten i.v.m. het stageportfolio en de evaluatiecriteria zijn digitaal beschikbaar op de P-schijf.


                      tijd voor examinering
                      uren

                       

                      Tweede examenperiode
                      CategorieWeging van categorieën
                      permanente evaluatie100%

                      De inhoudelijke en vormelijke voorwaarden waaraan het stageportfolio moet voldoen, vind je in de infobundel voor stagestudenten Journalistiek.

                      De beoordelingscriteria die gehanteerd worden voor de evaluatie van je stageportfolio vind je gedetailleerd opgesomd in het document 'Stageportfolio criteria'.

                      De criteria in grote lijnen:

                      • vorm en taal
                      • inhoud:
                       • situering stage
                       • situering redactie
                       • analyse van taken- en productenlijsten
                       • uitwerking en reflectie op probleem- en succeservaring
                       • reflectie op de eigen vaardigheden in relatie tot de opleiding
                       • besluit, bijlagen en bibliografie

                      Je stageportfolio wordt geëvalueerd door de hogeschoolmentor en een tweede lezer (lector uit de opleiding Journalistiek) die at random wordt aangeduid.

                      Concreet:

                      • beoordeling hogeschoolmentor / 20 punten
                      • beoordeling tweede lezer / 20 punten
                      • totaal op 40 punten, herleid naar 20 punten.

                      Werkwoordsfouten worden bestraft: je verliest 3 punten van je totaalcijfer /20 per werkwoordsfout.

                      Alle documenten i.v.m. het stageportfolio en de evaluatiecriteria zijn digitaal beschikbaar op de P-schijf.

                       
                      Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 25/02/2013
                      Journalistiek - Voltijds modelpakket 3 - Stage portfolio televisie
                        
                      O.O. heeft componenten:Neen
                      Afstudeerrichting//Leertraject:Journalistiek
                      Code:2130100166
                      Academiejaar:2012-2013
                      Type:kern,
                      Niveau:gespecialiseerd
                      Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 3 - Semester 2
                      Contacturen:0
                      Aantal studiepunten:3
                      Totaal studietijd:78
                      Examencontract:niet mogelijk
                      Deliberatie:mogelijk
                      Vrijstelling:mogelijk
                      Onderwijstaal:
                      Lector(en)Nadia Vissers

                       

                      KORTE OMSCHRIJVING

                      Na je stage breng je verslag uit van je stagewerkzaamheden en -proces in een portfolio. In je stageportfolio verzamel je het verhaal, het proces, de ervaring en de producten van je stage-ervaring op een journalistieke redactie. Je rapporteert zakelijk over je stageplaats en -werkzaamheden en je stelt zelf een verzameling werkstukken samen die een beeld geven van je ontwikkelings- en leerproces.

                      Je stageportfolio kan je na afstuderen als je visitekaartje gebruiken.


                      COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
                       Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

                      Algemene competenties

                      • JOU21 #Zelfreflectie
                      • JOU22 #Leerbereidheid
                      • JOU27 #zelfstandigheid
                      • JOU31 #Evalueren
                      • JOU34 #Deadlinegericht werken
                      Algemene beroepsgerichte competenties
                      • JOU38 #Informatie zoeken
                      • JOU40 #Tekstproductie
                      • JOU44 #Planning en organisatie
                      Beroepsspecifieke competenties

                       SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN

                       Beschrijving van de specifieke doelstellingen: je vindt alle informatie in de infobundel voor stagestudenten Journalistiek die je ontvangt voor je op stage vertrekt en waarover je een uitgebreide toelichting krijgt.

                       • Je vertelt je verhaal in neutrale, heldere, correcte taal.
                       • Je evalueert je persoonlijke evolutie d.m.v. zelfevaluaties en taken- en productenlijsten en hanteert daarvoor reflectief taalgebruik.
                       • Je structureert je verslag op logische wijze.
                       • Je hebt zicht op je werkomgeving en situeert daarin de context en het organigram van je stageplaats.
                       • Je legt het verband tussen je stagewerkzaamheden en -producten en je opleiding.
                       • Je analyseert een probleemervaring en formuleert de daaruit volgende werkpunten voor jezelf.
                       • Je beschrijft een succeservaring en je vermeldt hoe je de ervaring kan toepassen in de toekomst.
                       • Je reflecteert over je eigen vaardigheden in relatie tot de opleiding.

                       VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
                       Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
                       Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je je ook inschrijven voor Stage M televisie, of Stage L televisie, of Stage XL televisie

                       Andere begincompetenties

                       LEERINHOUDEN

                       Je kan een degelijke reflectie te maken op je stage en stagewerkzaamheden. Met het stageportfolio bewijs je dat je een kritische analyse kan maken van afgewerkte journalistieke producten tijdens je stage en het proces dat ertoe leidt.

                       Meer informatie over leerinhouden vind je in de infobundel voor stagestudenten Journalistiek die je ontvangt voor je op stage vertrekt en waarover je een uitgebreide toelichting krijgt. Alle documenten i.v.m. het stageportfolio zijn digitaal beschikbaar op de P-schijf.


                       STUDIEMATERIAAL

                       Alle richtlijnen, doelstellingen, afspraken en info over het stageportfolio staan in de infobundel voor stagestudenten Journalistiek.

                       Alle documenten i.v.m. het stageportfolio zijn digitaal beschikbaar op de P-schijf.


                       WERKVORMEN
                       Soort werkvorm    
                       hoor- en werkcolleges:

                        

                       %
                       practicum en oefeningen:

                         100

                       %

                       vormen van groepsleren:

                         

                       %
                       Verdere toelichting:

                       EVALUATIE

                       Eerste examenperiode
                       CategorieWeging van categorieën
                       permanente evaluatie100%

                       De inhoudelijke en vormelijke voorwaarden waaraan het stageportfolio moet voldoen, vind je in de infobundel voor stagestudenten Journalistiek.

                       De beoordelingscriteria die gehanteerd worden voor de evaluatie van je stageportfolio vind je gedetailleerd opgesomd in het document 'Stageportfolio criteria'.

                       De criteria in grote lijnen:

                       • vorm en taal
                       • inhoud:
                        • situering stage
                        • situering redactie
                        • analyse van taken- en productenlijsten
                        • uitwerking en reflectie op probleem- en succeservaring
                        • reflectie op de eigen vaardigheden in relatie tot de opleiding
                        • besluit, bijlagen en bibliografie

                       Je stageportfolio wordt geëvalueerd door de hogeschoolmentor en een tweede lezer (lector uit de opleiding Journalistiek) die at random wordt aangeduid.

                       Concreet:

                       • beoordeling hogeschoolmentor / 20 punten
                       • beoordeling tweede lezer / 20 punten
                       • totaal op 40 punten, herleid naar 20 punten.

                       Werkwoordsfouten worden bestraft: je verliest 3 punten van je totaalcijfer /20 per werkwoordsfout.

                       Alle documenten i.v.m. het stageportfolio en de evaluatiecriteria zijn digitaal beschikbaar op de P-schijf.


                       tijd voor examinering
                       uren

                        

                       Tweede examenperiode
                       CategorieWeging van categorieën
                       permanente evaluatie100%

                       De inhoudelijke en vormelijke voorwaarden waaraan het stageportfolio moet voldoen, vind je in de infobundel voor stagestudenten Journalistiek.

                       De beoordelingscriteria die gehanteerd worden voor de evaluatie van je stageportfolio vind je gedetailleerd opgesomd in het document 'Stageportfolio criteria'.

                       De criteria in grote lijnen:

                       • vorm en taal
                       • inhoud:
                        • situering stage
                        • situering redactie
                        • analyse van taken- en productenlijsten
                        • uitwerking en reflectie op probleem- en succeservaring
                        • reflectie op de eigen vaardigheden in relatie tot de opleiding
                        • besluit, bijlagen en bibliografie

                       Je stageportfolio wordt geëvalueerd door de hogeschoolmentor en een tweede lezer (lector uit de opleiding Journalistiek) die at random wordt aangeduid.

                       Concreet:

                       • beoordeling hogeschoolmentor / 20 punten
                       • beoordeling tweede lezer / 20 punten
                       • totaal op 40 punten, herleid naar 20 punten.

                       Werkwoordsfouten worden bestraft: je verliest 3 punten van je totaalcijfer /20 per werkwoordsfout.

                       Alle documenten i.v.m. het stageportfolio en de evaluatiecriteria zijn digitaal beschikbaar op de P-schijf.

                        
                       Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 25/02/2013
                       Journalistiek - Voltijds modelpakket 3 - Stage radio
                         
                       O.O. heeft componenten:Neen
                       Afstudeerrichting//Leertraject:Journalistiek
                       Code:2130100167
                       Academiejaar:2012-2013
                       Type:keuze,
                       Niveau:gespecialiseerd
                       Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 3 - Semester 2
                       Contacturen:0
                       Aantal studiepunten:12
                       Totaal studietijd:312
                       Examencontract:niet mogelijk
                       Deliberatie:niet mogelijk
                       Vrijstelling:mogelijk
                       Onderwijstaal:
                       Lector(en)Nadia Vissers

                        

                       KORTE OMSCHRIJVING

                       In het tweede semester van het derde modelpakket word je echt klaargestoomd voor de journalistieke wereld. Het semester wordt ingedeeld in twee periodes: de stageperiode en de redactieperiode. Stage  Radio houdt in dat je 8 weken externe stage loopt en 8 weken deelneemt aan de redactieperiode van het tweede semester.

                       Voor externe stages kan je kiezen uit een brede waaier van kwaliteitsvolle stageplaatsen op zowel regionale als nationale redacties. Natuurlijk krijg je een stageplaats in functie van je journalistieke specialisatie. Zo kunnen de radiostudenten o.a. terecht bij Radio 1, Radio 2, MNM, Studio Brussel, Q-Music, Antwerpen FM of O-Radio. Uiteraard zijn er ook online en bedrijfsjournalistieke stageplaatsen beschikbaar.

                       De stageperiode voor stage Radio bedraagt 8 weken en situeert zich ofwel VOOR de paasvakantie (januari-april) ofwel NA de paasvakantie (april - juni)


                       COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
                        Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

                       Algemene competenties

                       • JOU21 #Zelfreflectie
                       • JOU22 #Leerbereidheid
                       • JOU23 #Initiatiefzin
                       • JOU24 #Assertiviteit
                       • JOU25 #Samenwerkingsgerichtheid
                       • JOU26 #Flexibiliteit
                       • JOU27 #zelfstandigheid
                       • JOU28 #Innovativiteit en creativiteit
                       • JOU29 #Omgaan met stress
                       • JOU30 #Organisatiesensitiviteit
                       • JOU31 #Evalueren
                       • JOU32 #Leergierigheid
                       • JOU33 #Denken en redeneren
                       • JOU34 #Deadlinegericht werken
                       • JOU35 #Leidinggeven
                       • JOU36 #Projectmatig en methodisch werken
                       • JOU37 #360° inlevingsvermogen
                       Algemene beroepsgerichte competenties
                       • JOU38 #Informatie zoeken
                       • JOU39 #anderstalige informatie zoeken en beoordelen
                       • JOU40 #Tekstproductie
                       • JOU41 #Mondelinge taalvaardigheid in het Nederlands
                       • JOU42 #Mondelinge taalvaardigheid in vreemde talen
                       • JOU43 #Contactvaardigheid
                       • JOU44 #Planning en organisatie
                       • JOU45 #Mediabewustzijn
                       • JOU46 #Maatschappijbewustzijn en actualiteitszin
                       • JOU47 #Deontologisch verantwoord handelen
                       Beroepsspecifieke competenties
                       • JOU48 #Audio-productie
                       • JOU49 #Audiovisuele productie
                       • JOU50 #layout en grafische vormgeving
                       • JOU51 #fotoproductie
                       • JOU52 #Nieuwswaarde inschatten
                       • JOU53 #Betrouwbaarheid inschatten
                       • JOU54 #Invalshoek bepalen
                       • JOU55 #Nieuws garen via interviews
                       • JOU56 #Crossmedialiteit

                       SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN

                       Aangezien de stage een beslissende stap is in de opleiding, zal je hier bewijzen in welke mate je de leerresultaten en attitudes voor de bachelor Journalistiek verworven hebt. De opsomming van deze leerresultaten vind je terug in het stage-evaluatieformulier dat gebruikt wordt tijdens het stage-evaluatiegesprek.

                       Tijdens dat gesprek wordt met de bedrijfsmentor en de hogeschoolmentor overlopen of je de vooropgestelde doelstellingen gehaald hebt.
                        
                       Per stageplaats kunnen er specifieke doelstellingen w.b. taken en producten worden vooropgesteld. Je bespreekt samen met je bedrijfsmentor deze doelstellingen die worden vastgelegd in je stageprogramma.
                        
                       • Je kan efficiënt rapporteren via wekelijkse mails met je hogeschoolmentor.
                       • Je rapporteert systematisch over de taken die je vervult en de producten die je maakt a.d.h.v. de taken- en productenlijst die je wekelijks toevoegt aan je mails.
                       • Je evalueert en formuleert je persoonlijke evolutie en werkpunten a.d.h.v. zelfevaluatiedocumenten die je je hogeschoolmentor bezorgt.

                       VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
                       Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
                       Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor het voltijds modelpakket 2 - journalistiek

                       Andere begincompetenties

                       LEERINHOUDEN

                       Tijdens je stageperiode perfectioneer je je journalistieke vaardigheden, attitudes en kennis in een authentieke praktijksituatie.

                       Meer informatie over leerinhouden vind je in de infobundel voor stagestudenten Journalistiek.


                       STUDIEMATERIAAL

                       Alle richtlijnen, doelstellingen, afspraken en info over evaluatie staan in de infobundel stagestudenten Journalistiek die je ontvangt voor je op stage vertrekt en waarover je een uitgebreide toelichting krijgt.

                       Alle documenten i.v.m. stage en stage-evaluatie zijn digitaal beschikbaar op de P-schijf.


                       WERKVORMEN
                       Soort werkvorm    
                       hoor- en werkcolleges:

                        

                       %
                       practicum en oefeningen:

                         100

                       %

                       vormen van groepsleren:

                         

                       %
                       Verdere toelichting:

                       De stageperiode voor stage Radio bedraagt 8 weken en situeert zich ofwel VOOR de paasvakantie (januari-april) ofwel NA de paasvakantie (april - juni)


                       EVALUATIE

                       Eerste examenperiode
                       CategorieWeging van categorieën
                       permanente evaluatie100%

                       Alle informatie over de evaluatie van de stage staat in de infobundel stagestudenten Journalistiek. Je krijgt deze bundel in papieren versie in de aanloop naar de stages. In digitale versie is hij beschikbaar op de P-schijf.

                       De stage-evaluatiedocumenten zijn eveneens beschikbaar op de P-schijf en worden besproken tijdens de infosessie voor je op stage vertrekt.

                       • Je wordt tijdens je stage geëvalueerd door je bedrijfsmentor en je hogeschoolmentor.
                       • De mentoren hanteren hierbij de evaluatiecriteria van het stage-evaluatieformulier.
                       • Als stagestudent ken je het formulier en de criteria.
                       • Concrete beoordeling:
                         • stageprocesbeoordeling hogeschoolmentor / 20 punten.
                         • stageprocesbeoordeling bedrijfsmentor / 20 punten.
                         • totaal op 40 punten, herleid naar 20 punten

                       tijd voor examinering
                       uren

                        

                       Tweede examenperiode
                       Het stageproces kan niet opnieuw afgelegd worden in de tweede examenperiode.
                        
                       Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 25/02/2013
                       Journalistiek - Voltijds modelpakket 3 - Stage televisie
                         
                       O.O. heeft componenten:Neen
                       Afstudeerrichting//Leertraject:Journalistiek
                       Code:2130100168
                       Academiejaar:2012-2013
                       Type:keuze,
                       Niveau:gespecialiseerd
                       Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 3 - Semester 2
                       Contacturen:0
                       Aantal studiepunten:12
                       Totaal studietijd:312
                       Examencontract:niet mogelijk
                       Deliberatie:niet mogelijk
                       Vrijstelling:mogelijk
                       Onderwijstaal:
                       Lector(en)Nadia Vissers

                        

                       KORTE OMSCHRIJVING

                       In het tweede semester van het derde modelpakket word je echt klaargestoomd voor de journalistieke wereld. Het semester wordt ingedeeld in twee periodes: de stageperiode en de redactieperiode. Stage  houdt in dat je 8 weken externe stage loopt en 8 weken deelneemt aan de redactieperiode van het tweede semester.

                       Voor externe stages kan je kiezen uit een brede waaier van kwaliteitsvolle stageplaatsen op zowel regionale als nationale redacties. Natuurlijk krijg je een stageplaats in functie van je journalistieke specialisatie. De tv-studenten kunnen terecht bij o.a. ATV, Eén, Ketnet, VTM, Vier of in een van de Vlaamse productiehuizen.  Uiteraard zijn er ook heel wat online en bedrijfsjournalistieke stageplaatsen beschikbaar.

                       De stageperiode voor stage bedraagt 8 weken en situeert zich ofwel in de periode VOOR de paasvakantie ofwel in de periode NA de paasvakantie.


                       COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
                        Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

                       Algemene competenties

                       • JOU21 #Zelfreflectie
                       • JOU22 #Leerbereidheid
                       • JOU23 #Initiatiefzin
                       • JOU24 #Assertiviteit
                       • JOU25 #Samenwerkingsgerichtheid
                       • JOU26 #Flexibiliteit
                       • JOU27 #zelfstandigheid
                       • JOU28 #Innovativiteit en creativiteit
                       • JOU29 #Omgaan met stress
                       • JOU30 #Organisatiesensitiviteit
                       • JOU31 #Evalueren
                       • JOU32 #Leergierigheid
                       • JOU33 #Denken en redeneren
                       • JOU34 #Deadlinegericht werken
                       • JOU35 #Leidinggeven
                       • JOU36 #Projectmatig en methodisch werken
                       • JOU37 #360° inlevingsvermogen
                       Algemene beroepsgerichte competenties
                       • JOU38 #Informatie zoeken
                       • JOU39 #anderstalige informatie zoeken en beoordelen
                       • JOU40 #Tekstproductie
                       • JOU41 #Mondelinge taalvaardigheid in het Nederlands
                       • JOU42 #Mondelinge taalvaardigheid in vreemde talen
                       • JOU43 #Contactvaardigheid
                       • JOU44 #Planning en organisatie
                       • JOU45 #Mediabewustzijn
                       • JOU46 #Maatschappijbewustzijn en actualiteitszin
                       • JOU47 #Deontologisch verantwoord handelen
                       Beroepsspecifieke competenties
                       • JOU48 #Audio-productie
                       • JOU49 #Audiovisuele productie
                       • JOU50 #layout en grafische vormgeving
                       • JOU51 #fotoproductie
                       • JOU52 #Nieuwswaarde inschatten
                       • JOU53 #Betrouwbaarheid inschatten
                       • JOU54 #Invalshoek bepalen
                       • JOU55 #Nieuws garen via interviews
                       • JOU56 #Crossmedialiteit

                       SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN

                       Aangezien de stage een beslissende stap is in de opleiding, zal je hier bewijzen in welke mate je de leerresultaten en attitudes voor de bachelor Journalistiek verworven hebt. De opsomming van deze leerresultaten vind je terug in het stage-evaluatieformulier dat gebruikt wordt tijdens het stage-evaluatiegesprek.

                       Tijdens dat gesprek wordt met de bedrijfsmentor en de hogeschoolmentor overlopen of je de vooropgestelde doelstellingen gehaald hebt.
                        
                       Per stageplaats kunnen er specifieke doelstellingen w.b. taken en producten worden vooropgesteld. Je bespreekt samen met je bedrijfsmentor deze doelstellingen die worden vastgelegd in je stageprogramma.
                       • Je kan efficiënt rapporteren via wekelijkse mails met je hogeschoolmentor.
                       • Je rapporteert systematisch over de taken die je vervult en de producten die je maakt a.d.h.v. de taken- en productenlijst die je wekelijks toevoegt aan je mails.
                       • Je evalueert en formuleert je persoonlijke evolutie en werkpunten a.d.h.v. zelfevaluatiedocumenten die je je hogeschoolmentor bezorgt.

                       VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
                       Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
                       Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor het voltijds modelpakket 2 - journalistiek

                       Andere begincompetenties

                       LEERINHOUDEN
                       Tijdens je stageperiode perfectioneer je je journalistieke vaardigheden, attitudes en kennis in een authentieke praktijksituatie.

                       Meer informatie over leerinhouden vind je in de infobundel voor stagestudenten Journalistiek.


                       STUDIEMATERIAAL

                       Alle richtlijnen, doelstellingen, afspraken en info over evaluatie staan in de infobundel stagestudenten Journalistiek die je ontvangt voor je op stage vertrekt en waarover je een uitgebreide toelichting krijgt.

                       Alle documenten i.v.m. stage en stage-evaluatie zijn digitaal beschikbaar op de P-schijf.


                       WERKVORMEN
                       Soort werkvorm    
                       hoor- en werkcolleges:

                        

                       %
                       practicum en oefeningen:

                         100

                       %

                       vormen van groepsleren:

                         

                       %
                       Verdere toelichting:
                       Stage duurt 8 weken en situeert zich ofwel in de periode VOOR de paasvakantie (januari- april) ofwel in de periode NA de paasvakantie (april-juni).

                       EVALUATIE

                       Eerste examenperiode
                       CategorieWeging van categorieën
                       permanente evaluatie100%

                       Alle informatie over de evaluatie van de stage staat in de infobundel stagestudenten Journalistiek. Je krijgt deze bundel in papieren versie in de aanloop naar de stages. In digitale versie is hij beschikbaar op de P-schijf.

                       De stage-evaluatiedocumenten zijn eveneens beschikbaar op de P-schijf en worden besproken tijdens de infosessie voor je op stage vertrekt.

                       • Je wordt tijdens je stage geëvalueerd door je bedrijfsmentor en je hogeschoolmentor.
                       • De mentoren hanteren hierbij de evaluatiecriteria van het stage-evaluatieformulier.
                       • Als stagestudent ken je het formulier en de criteria.
                       • Concrete beoordeling:
                         • stageprocesbeoordeling hogeschoolmentor / 20 punten.
                         • stageprocesbeoordeling bedrijfsmentor / 20 punten.
                         • totaal op 40 punten, herleid naar 20 punten

                       tijd voor examinering
                       uren

                        

                       Tweede examenperiode
                       Het stageproces kan niet opnieuw afgelegd worden in de tweede examenperiode.
                        
                       Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 25/02/2013
                       Journalistiek - Voltijds modelpakket 3 - Redactie M gedrukte media
                         
                       O.O. heeft componenten:Neen
                       Afstudeerrichting//Leertraject:Journalistiek
                       Code:2130100172
                       Academiejaar:2012-2013
                       Type:keuze,
                       Niveau:gespecialiseerd
                       Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 3 - Semester 2
                       Contacturen:0
                       Aantal studiepunten:15
                       Totaal studietijd:390
                       Examencontract:niet mogelijk
                       Deliberatie:niet mogelijk
                       Vrijstelling:mogelijk
                       Onderwijstaal:
                       Lector(en)Inge Van de Venne

                        

                       KORTE OMSCHRIJVING
                       We bouwen de lokalen om tot redactieruimtes met het nodige "equipment". Samen met je medestudenten word je ingedeeld in volledig autonome redacties. Jullie staan onder druk van deadlines. Van pre- tot postproductie zijn jullie verantwoordelijk voor radioreportages, televisiemagazines, kranten of tijdschriften. Met je redactieteam bewijs je dat je helemaal klaar bent voor het professionele leven. Daarom worden alle producten telkens geëvalueerd door een of meer vakspecialisten.


                       COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
                        Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

                       Algemene competenties

                       • JOU22 #Leerbereidheid
                       • JOU26 #Flexibiliteit
                       • JOU27 #zelfstandigheid
                       • JOU29 #Omgaan met stress
                       • JOU31 #Evalueren
                       • JOU33 #Denken en redeneren
                       • JOU34 #Deadlinegericht werken
                       Algemene beroepsgerichte competenties
                       • JOU40 #Tekstproductie
                       Beroepsspecifieke competenties
                       • JOU50 #layout en grafische vormgeving
                       • JOU51 #fotoproductie
                       • JOU52 #Nieuwswaarde inschatten
                       • JOU53 #Betrouwbaarheid inschatten
                       • JOU54 #Invalshoek bepalen
                       • JOU55 #Nieuws garen via interviews

                       SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
                       Je kan  kan individueel en in team werken aan een journalistiek eindproduct.

                       VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
                       Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
                       Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je je ook inschrijven voor Stage M gedrukte media

                       Andere begincompetenties

                       Redactie en Joupra 2


                       LEERINHOUDEN
                        
                       • Wat komt er allemaal kijken bij het maken van een 'goede' krant/ 'goed' tijdschrift.
                       • Het organiseren van redactievergaderingen.
                       • Research.
                       • Het schrijven van teksten .
                       • Het selecteren van nieuws.
                       • Het opmaken van bladen .

                       .                       STUDIEMATERIAAL
                      • kranten.
                      • tijdschriften.
                      • radio.
                      • televisie.
                      • internet/nieuwsites

                      • WERKVORMEN
                       Soort werkvorm    
                       hoor- en werkcolleges:

                        

                       %
                       practicum en oefeningen:

                         100

                       %

                       vormen van groepsleren:

                         

                       %
                       Verdere toelichting:
                       • Je werkt  in redacties en onder begeleiding van een lector/coach.
                       • Je maakt  kranten tijdschriften.
                       • Je krijgt tussentijdse feedback van lectoren en gastjuryleden. 


                       EVALUATIE

                       Eerste examenperiode
                       CategorieWeging van categorieën
                       permanente evaluatie100%

                       Zie bundel. Je krijgt die bundel in papieren versie in bij aanvang van de redactieperiode.

                       Permanente evaluatie + cijfer op de verschillende producten ( tussentijdse evaluaties).

                       Praxisperiode 2 is een kernvak. Dat betekent dat een onvoldoende niet delibereerbaar is.


                       tijd voor examinering
                       uren

                        

                       Tweede examenperiode
                       GEEN TWEEDE ZIT MOGELIJK.
                        
                       Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 25/02/2013
                       Journalistiek - Voltijds modelpakket 3 - Redactie M radio
                         
                       O.O. heeft componenten:Neen
                       Afstudeerrichting//Leertraject:Journalistiek
                       Code:2130100173
                       Academiejaar:2012-2013
                       Type:keuze,
                       Niveau:gespecialiseerd
                       Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 3 - Semester 2
                       Contacturen:0
                       Aantal studiepunten:15
                       Totaal studietijd:390
                       Examencontract:niet mogelijk
                       Deliberatie:niet mogelijk
                       Vrijstelling:mogelijk
                       Onderwijstaal:
                       Lector(en)Inge Van de Venne

                        

                       KORTE OMSCHRIJVING
                       We bouwen de lokalen om tot redactieruimtes met het nodige "equipment". Samen met je medestudenten word je ingedeeld in volledig autonome redacties. Jullie staan onder druk van deadlines. Van pre- tot postproductie zijn jullie verantwoordelijk voor radioreportages, televisiemagazines, kranten of tijdschriften. Met je redactieteam bewijs je dat je helemaal klaar bent voor het professionele leven. Daarom worden alle producten telkens geëvalueerd door een of meer vakspecialisten.

                       COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
                        Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

                       Algemene competenties

                       • JOU22 #Leerbereidheid
                       • JOU26 #Flexibiliteit
                       • JOU27 #zelfstandigheid
                       • JOU29 #Omgaan met stress
                       • JOU31 #Evalueren
                       • JOU33 #Denken en redeneren
                       • JOU34 #Deadlinegericht werken
                       Algemene beroepsgerichte competenties
                       • JOU40 #Tekstproductie
                       Beroepsspecifieke competenties
                       • JOU48 #Audio-productie
                       • JOU52 #Nieuwswaarde inschatten
                       • JOU53 #Betrouwbaarheid inschatten
                       • JOU54 #Invalshoek bepalen
                       • JOU55 #Nieuws garen via interviews

                       SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
                       Je kan individueel en in team werken aan een journalistiek eindproduct.


                       VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
                       Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
                       Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je je ook inschrijven voor Stage M radio

                       Andere begincompetenties

                       Redactie en Joupra 2


                       LEERINHOUDEN
                        
                       • Wat komt er allemaal kijken bij het maken van een goede radioreportage.
                       • Het organiseren van redactievergaderingen.
                       • Research.
                       • Het schrijven van teksten .
                       • Het selecteren van nieuws.
                       • Het monteren van een goede reportage.
                       • Het opnemen van klankmateriaal.
                       • Het monteren van een goede radioreportage .


                       STUDIEMATERIAAL
                        
                       • kranten.
                       • tijdschriften.
                       • radio.
                       • televisie.
                       • internet/nieuwsites .


                       WERKVORMEN
                       Soort werkvorm    
                       hoor- en werkcolleges:

                        

                       %
                       practicum en oefeningen:

                         100

                       %

                       vormen van groepsleren:

                         

                       %
                       Verdere toelichting:
                       • Je werkt in redacties en onder begeleiding van een lector/coach.
                       • Je maakt van radioreportages.
                       • Je krijgt tussentijdse feedvback van lectoren en gastjuryleden.

                       EVALUATIE

                       Eerste examenperiode
                       CategorieWeging van categorieën
                       permanente evaluatie100%

                       Zie bundel. Je krijgt die bundel in papieren versie in bij aanvang van de redactieperiode.

                       Permanente evaluatie + cijfer op de verschillende producten ( tussentijdse evaluaties).

                       Praxisperiode 2 is een kernvak. Dat betekent dat een onvoldoende niet delibereerbaar is.

                                               tijd voor examinering
                       uren

                        

                       Tweede examenperiode
                       GEEN TWEEDE ZIT MOGELIJK
                        
                       Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 25/02/2013
                       Journalistiek - Voltijds modelpakket 3 - Redactie M televisie
                         
                       O.O. heeft componenten:Neen
                       Afstudeerrichting//Leertraject:Journalistiek
                       Code:2130100174
                       Academiejaar:2012-2013
                       Type:keuze,
                       Niveau:gespecialiseerd
                       Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 3 - Semester 2
                       Contacturen:0
                       Aantal studiepunten:15
                       Totaal studietijd:390
                       Examencontract:niet mogelijk
                       Deliberatie:niet mogelijk
                       Vrijstelling:mogelijk
                       Onderwijstaal:
                       Lector(en)Inge Van de Venne

                        

                       KORTE OMSCHRIJVING
                       We bouwen de lokalen om tot redactieruimtes met het nodige "equipment". Samen met je medestudenten word je ingedeeld in volledig autonome redacties. Jullie staan onder druk van deadlines. Van pre- tot postproductie zijn jullie verantwoordelijk voor radioreportages, televisiemagazines, kranten of tijdschriften. Met je redactieteam bewijs je dat je helemaal klaar bent voor het professionele leven. Daarom worden alle producten telkens geëvalueerd door een of meer vakspecialisten

                       COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
                        Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

                       Algemene competenties

                       • JOU22 #Leerbereidheid
                       • JOU26 #Flexibiliteit
                       • JOU27 #zelfstandigheid
                       • JOU29 #Omgaan met stress
                       • JOU31 #Evalueren
                       • JOU33 #Denken en redeneren
                       • JOU34 #Deadlinegericht werken
                       Algemene beroepsgerichte competenties
                       • JOU40 #Tekstproductie
                       Beroepsspecifieke competenties
                       • JOU49 #Audiovisuele productie
                       • JOU52 #Nieuwswaarde inschatten
                       • JOU53 #Betrouwbaarheid inschatten
                       • JOU54 #Invalshoek bepalen
                       • JOU55 #Nieuws garen via interviews

                       SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
                       Je kan individueel en in team werken aan een journalistiek eindproduct

                       VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
                       Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
                       Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je je ook inschrijven voor Stage M televisie

                       Andere begincompetenties

                       Redactie en Joupra 2


                       LEERINHOUDEN
                        
                       • Wat komt er allemaal kijken bij het maken van een goede televisiereportage en /of televisie-nieuwsitem.  
                       • Het organiseren van redactievergaderingen.
                       • Research.
                       • Het schrijven van teksten .
                       • Het selecteren van nieuws.  
                       • Het filmen van een item .
                       • Het selecteren van beelden.
                       • Het monteren van een goede reportage.

                                               STUDIEMATERIAAL
                        
                       • kranten.
                       • tijdschriften.
                       • radio.
                       • televisie.
                       • internet/nieuwsites .


                       WERKVORMEN
                       Soort werkvorm    
                       hoor- en werkcolleges:

                        

                       %
                       practicum en oefeningen:

                         100

                       %

                       vormen van groepsleren:

                         

                       %
                       Verdere toelichting:
                       • Je werkt in redacties en onder begeleiding van een lector/coach.
                       • Je maakt  televisiereportage/ nieuwitems voor het journaal.
                       • Je krijgt tussentijdse feedback van lectoren en gastjuryleden.

                       EVALUATIE

                       Eerste examenperiode
                       CategorieWeging van categorieën
                       permanente evaluatie100%

                       GEEN TWEEDE ZIT MOGELIJK

                       tijd voor examinering
                       uren

                        

                       Tweede examenperiode
                        
                       Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 25/02/2013
                       Journalistiek - Voltijds modelpakket 3 - Redactie S gedrukte media
                         
                       O.O. heeft componenten:Neen
                       Afstudeerrichting//Leertraject:Journalistiek
                       Code:2130100169
                       Academiejaar:2012-2013
                       Type:keuze,
                       Niveau:gespecialiseerd
                       Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 3 - Semester 2
                       Contacturen:0
                       Aantal studiepunten:8
                       Totaal studietijd:208
                       Examencontract:niet mogelijk
                       Deliberatie:niet mogelijk
                       Vrijstelling:mogelijk
                       Onderwijstaal:
                       Lector(en)Inge Van de Venne

                        

                       KORTE OMSCHRIJVING
                       We bouwen de lokalen om tot redactieruimtes met het nodige "equipment". Samen met je medestudenten word je ingedeeld in volledig autonome redacties. Jullie staan onder druk van deadlines. Van pre- tot postproductie zijn jullie verantwoordelijk voor radioreportages, televisiemagazines, kranten of tijdschriften. Met je redactieteam bewijs je dat je helemaal klaar bent voor het professionele leven. Daarom worden alle producten telkens geëvalueerd door een of meer vakspecialisten.

                       COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
                        Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

                       Algemene competenties

                       • JOU22 #Leerbereidheid
                       • JOU26 #Flexibiliteit
                       • JOU27 #zelfstandigheid
                       • JOU29 #Omgaan met stress
                       • JOU31 #Evalueren
                       • JOU33 #Denken en redeneren
                       • JOU34 #Deadlinegericht werken
                       Algemene beroepsgerichte competenties
                       • JOU40 #Tekstproductie
                       Beroepsspecifieke competenties
                       • JOU50 #layout en grafische vormgeving
                       • JOU51 #fotoproductie
                       • JOU52 #Nieuwswaarde inschatten
                       • JOU53 #Betrouwbaarheid inschatten
                       • JOU54 #Invalshoek bepalen
                       • JOU55 #Nieuws garen via interviews

                       SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
                       Je kan individueel en in team werken aan een journalistiek eindproduct.

                       VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
                       Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
                       Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je je ook inschrijven voor Stage L gedrukte media

                       Andere begincompetenties
                       Redactie en Joupra 2
                       LEERINHOUDEN
                        
                       • Wat komt er allemaal kijken bij het maken van een 'goede' krant/ 'goed' tijdschrift.
                       • Het organiseren van redactievergaderingen.
                       • Research.
                       • Het schrijven van teksten .
                       • Het selecteren van nieuws.
                       • Het opmaken van bladen .

                       STUDIEMATERIAAL
                        
                       • kranten.
                       • tijdschriften.
                       • radio.
                       • televisie.
                       • internet/nieuwsites .


                       WERKVORMEN
                       Soort werkvorm    
                       hoor- en werkcolleges:

                        

                       %
                       practicum en oefeningen:

                         100

                       %

                       vormen van groepsleren:

                         

                       %
                       Verdere toelichting:
                       • Je werkt  in redacties en onder begeleiding van een lector/coach.
                       • Je maakt kranten tijdschriften.
                       • Je krijgt tussentijdse feedback van lectoren en gastjuryleden.

                       EVALUATIE

                       Eerste examenperiode
                       CategorieWeging van categorieën
                       permanente evaluatie100%

                       Zie bundel. Je krijgt die bundel in papieren versie in bij aanvang van de redactieperiode.

                       Permanente evaluatie + cijfer op de verschillende producten ( tussentijdse evaluaties).

                       Praxisperiode 2 is een kernvak. Dat betekent dat een onvoldoende niet delibereerbaar is.


                       tijd voor examinering
                       uren

                        

                       Tweede examenperiode
                       GEEN TWEEDE ZIT MOGELIJK.
                        
                       Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 25/02/2013
                       Journalistiek - Voltijds modelpakket 3 - Redactie S radio
                         
                       O.O. heeft componenten:Neen
                       Afstudeerrichting//Leertraject:Journalistiek
                       Code:2130100171
                       Academiejaar:2012-2013
                       Type:keuze,
                       Niveau:gespecialiseerd
                       Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 3 - Semester 2
                       Contacturen:0
                       Aantal studiepunten:8
                       Totaal studietijd:208
                       Examencontract:niet mogelijk
                       Deliberatie:niet mogelijk
                       Vrijstelling:mogelijk
                       Onderwijstaal:
                       Lector(en)Inge Van de Venne

                        

                       KORTE OMSCHRIJVING
                       We bouwen de lokalen om tot redactieruimtes met het nodige "equipment". Samen met je medestudenten word je ingedeeld in volledig autonome redacties. Jullie staan onder druk van deadlines. Van pre- tot postproductie zijn jullie verantwoordelijk voor radioreportages, televisiemagazines, kranten of tijdschriften. Met je redactieteam bewijs je dat je helemaal klaar bent voor het professionele leven. Daarom worden alle producten telkens geëvalueerd door een of meer vakspecialisten.

                       COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
                        Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

                       Algemene competenties

                       • JOU22 #Leerbereidheid
                       • JOU26 #Flexibiliteit
                       • JOU27 #zelfstandigheid
                       • JOU29 #Omgaan met stress
                       • JOU31 #Evalueren
                       • JOU33 #Denken en redeneren
                       • JOU34 #Deadlinegericht werken
                       Algemene beroepsgerichte competenties
                       • JOU40 #Tekstproductie
                       Beroepsspecifieke competenties
                       • JOU48 #Audio-productie
                       • JOU52 #Nieuwswaarde inschatten
                       • JOU53 #Betrouwbaarheid inschatten
                       • JOU54 #Invalshoek bepalen
                       • JOU55 #Nieuws garen via interviews

                       SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
                       Je kan individueel en in team werken aan een journalistiek eindproduct.

                       VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
                       Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
                       Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je je ook inschrijven voor Stage L radio

                       Andere begincompetenties
                       Redactie en Joupra 2
                       LEERINHOUDEN
                        
                       • Wat komt er allemaal kijken bij het maken van een goede radioreportage.
                       • Het organiseren van redactievergaderingen.
                       • Research.
                       • Het schrijven van teksten .
                       • Het selecteren van nieuws.
                       • Het monteren van een goede reportage.
                       • Het opnemen van klankmateriaal.
                       • Het monteren van een goede radioreportage .


                       STUDIEMATERIAAL
                      • kranten.
                      • tijdschriften.
                      • radio.
                      • televisie.
                      • internet/nieuwsites .

                      • WERKVORMEN
                       Soort werkvorm    
                       hoor- en werkcolleges:

                        

                       %
                       practicum en oefeningen:

                         100

                       %

                       vormen van groepsleren:

                         

                       %
                       Verdere toelichting:
                       • Je werk in redacties en onder begeleiding van een lector/coach.
                       • Je maakt radioreportages.
                       •  Je krijgt tussentijdse feedback van lectoren en gastjuryleden.


                       EVALUATIE

                       Eerste examenperiode
                       CategorieWeging van categorieën
                       permanente evaluatie100%

                       Zie bundel. Je krijgt die bundel in papieren versie in bij aanvang van de redactieperiode.

                       Permanente evaluatie + cijfer op de verschillende producten ( tussentijdse evaluaties).

                       Praxisperiode 2 is een kernvak. Dat betekent dat een onvoldoende niet delibereerbaar is.

                                               tijd voor examinering
                       uren

                        

                       Tweede examenperiode
                       GEEN TWEEDE ZIT MOGELIJK
                        
                       Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 25/02/2013
                       Journalistiek - Voltijds modelpakket 3 - Redactie S televisie
                         
                       O.O. heeft componenten:Neen
                       Afstudeerrichting//Leertraject:Journalistiek
                       Code:2130100170
                       Academiejaar:2012-2013
                       Type:keuze,
                       Niveau:gespecialiseerd
                       Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 3 - Semester 2
                       Contacturen:0
                       Aantal studiepunten:8
                       Totaal studietijd:208
                       Examencontract:niet mogelijk
                       Deliberatie:niet mogelijk
                       Vrijstelling:mogelijk
                       Onderwijstaal:
                       Lector(en)Inge Van de Venne

                        

                       KORTE OMSCHRIJVING
                       We bouwen de lokalen om tot redactieruimtes met het nodige "equipment". Samen met je medestudenten word je ingedeeld in volledig autonome redacties. Jullie staan onder druk van deadlines. Van pre- tot postproductie zijn jullie verantwoordelijk voor radioreportages, televisiemagazines, kranten of tijdschriften. Met je redactieteam bewijs je dat je helemaal klaar bent voor het professionele leven. Daarom worden alle producten telkens geëvalueerd door een of meer vakspecialisten.

                       COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
                        Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

                       Algemene competenties

                       • JOU22 #Leerbereidheid
                       • JOU26 #Flexibiliteit
                       • JOU27 #zelfstandigheid
                       • JOU29 #Omgaan met stress
                       • JOU31 #Evalueren
                       • JOU33 #Denken en redeneren
                       • JOU34 #Deadlinegericht werken
                       Algemene beroepsgerichte competenties
                       • JOU40 #Tekstproductie
                       Beroepsspecifieke competenties
                       • JOU49 #Audiovisuele productie
                       • JOU52 #Nieuwswaarde inschatten
                       • JOU53 #Betrouwbaarheid inschatten
                       • JOU54 #Invalshoek bepalen
                       • JOU55 #Nieuws garen via interviews

                       SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
                       Je kan kan individueel en in team werken aan een journalistiek eindproduct

                       VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
                       Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
                       Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je je ook inschrijven voor Stage L televisie

                       Andere begincompetenties
                       Redactie en Joupra 2
                       LEERINHOUDEN
                        
                       • Wat komt er allemaal kijken bij het maken van een goede televisiereportage en /of televisie-nieuwsitem.
                       • Het organiseren van redactievergaderingen.
                       • Research.
                       • Het schrijven van teksten .
                       • Het selecteren van nieuws.
                       • Het filmen van een item .
                       • Het selecteren van beelden.
                       • Het monteren van een goede reportage.

                       STUDIEMATERIAAL
                        
                       • kranten.
                       • tijdschriften.
                       • radio.
                       • televisie.
                       • internet/nieuwsites .


                       WERKVORMEN
                       Soort werkvorm    
                       hoor- en werkcolleges:

                        

                       %
                       practicum en oefeningen:

                         100

                       %

                       vormen van groepsleren:

                         

                       %
                       Verdere toelichting:
                       • Je werkt werken in redacties en onder begeleiding van een lector/coach.
                       • Je maakt televisiereportage/ nieuwitems voor het journaal.
                       • Je krijgt tussentijdse feedback van lectoren en gestjuryleden .


                       EVALUATIE

                       Eerste examenperiode
                       CategorieWeging van categorieën
                       permanente evaluatie100%

                       GEEN TWEEDE ZIT MOGELIJK

                       tijd voor examinering
                       uren

                        

                       Tweede examenperiode
                        
                       Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 25/02/2013