ECTS-database Plantijn Hogeschool
Communicatie - Journalistiek - Voltijds modelpakket 2
  
cataloognrbenamingstudiepunten
2130100004Frans 25
2130100005Engels 25
2130100040Redactie 2: gedrukte media4
|__Kranten
|__Magazines
|__Web (GM)
2130100041Redactie 2: audiovisuele media4
|__Radio
|__Televisie
|__Web (AV)
2130100044Instellingen en weekoverzicht4
2130100045Actua: regionaal en nationaal3
2130100046Actua: internationale topics3
2130100047Actua: globalisering en ontwikkeling3
2130100048Themajournalistiek: sport3
2130100049Themajournalistiek: lifestyle en human interest3
2130100050Themajournalistiek: cultuur3
2130100051Mediacontext4
|__Mediasociologie
|__Wetgeving en deontologie
2130100052Internationaal medialandschap3
|__Internat. medialandschap: GM
|__Internat. medialandschap: AV
2130100053Research en CAR 23
2130100054Interviewen 23
2130100055ICT en onderzoek4
|__ICT
|__Journalistiek en onderzoek
2130100056Journalistieke praktijk 2: magazines6
2130100057Journalistieke praktijk 2: radio en tv6
2130100059Intensieve communicatie: intercultural communication3
2130100060Intensieve communicatie: Duits 13
2130100061Intensieve communicatie: Spaans 13
2130100062Intensieve communicatie: stemtraining3
2130100148OOK3
2130100156Duits 25
Journalistiek - Voltijds modelpakket 2 - Frans 2
  
O.O. heeft componenten:Neen
Afstudeerrichting//Leertraject:Journalistiek
Code:2130100004
Academiejaar:2012-2013
Type:keuze,
Niveau:uitdiepend
Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 2 - Volledig academiejaar
Contacturen:0
Aantal studiepunten:5
Totaal studietijd:130
Examencontract:niet mogelijk
Deliberatie:mogelijk
Vrijstelling:mogelijk
Onderwijstaal:
Lector(en)Martine Sterk

 

KORTE OMSCHRIJVING
Het Frans geeft steeds meer van zijn geheimen prijs. Je kijkt naar tv, luistert naar de radio, leest Franstalige kranten. En daar blijft het niet bij.  Je begrijpt en bespreekt  Franse berichten. En je kan Franse artikels vlot samenvatten. Zo kan je in alle beroepssituaties communiceren.

COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
 Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

Algemene competenties

 • JOU22 #Leerbereidheid
 • JOU24 #Assertiviteit
Algemene beroepsgerichte competenties
 • JOU39 #anderstalige informatie zoeken en beoordelen
 • JOU42 #Mondelinge taalvaardigheid in vreemde talen
Beroepsspecifieke competenties

  SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN

  Je begrijpt radio- en tv programma’s over actuele onderwerpen. (maatschappij, binnenlandse politiek, economie, media, sport, lifestyle en cultuur).

   

  Aan de hand van een woordenboek begrijp je langere teksten over actuele onderwerpen. (maatschappij, binnenlandse politiek, economie, sport, media, lifestyle en cultuur).

   

  Je neemt deel aan een gesprek en een voorbereid debat over actuele onderwerpen. -Je kan je eigen mening formuleren met de hulp van strategieën.

  -Je zoekt extra informatie over de behandelde onderwerpen.

  -Je maakt geen basisfouten en typische fouten van Nederlandstaligen in het Frans.

   

  Je kan iemand telefonisch of via mail contacteren en een eenvoudig voorbereid interview afnemen over een algemeen onderwerp. Je stelt grammaticaal correcte vragen zonder typische fouten van Nederlandstaligen.

   

  Je schrijft een korte samenvatting over de behandelde onderwerpen zonder basisfouten. 

   

  Door de uitbreiding van de passieve woordenschat kan je Franstalige artikels over de behandelde onderwerpen omzetten naar het Nederlands.

   


  VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
  Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
  Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Frans 1.

  Andere begincompetenties

  Frans1


  LEERINHOUDEN
  • Grammaire 2000: leerstof 1e jaar + l'interview, le subjonctif (uitbreiding)/ les articulateurs (uitbreiding) Vocabulaire 2000: dossiers 8 - 36
  • Inhoud en woordenschat van vakgerelateerde artikels en sites (Le Vif - L'Express, La Libre Belgique,  Le Soir, ...). Fragmenten uit de audiovisuele pers (Envoyé spécial, Questions à la une,  RFI...)
  • Het aanleggen van een dossier (persoonlijke research en voorbereiding conversatielesssen).
  • Het schrijven van een eenvoudige brief of mail.
  • Het telefoongesprek.

  STUDIEMATERIAAL
  • Syllabus:
  • Handboeken: grammaire 2000, vocabulaire 2000, Erreurs courantes

  WERKVORMEN
  Soort werkvorm    
  hoor- en werkcolleges:

   33

  %
  practicum en oefeningen:

    67

  %

  vormen van groepsleren:

    0

  %
  Verdere toelichting:
  • Hoor- en werkcolleges
  • Conversatie oefeningen in kleine groepen
  • Extra luisteroefeningen via explio en audiovisuele Franstalige pers
  • Excursie naar Namen 

  EVALUATIE

  Eerste examenperiode
  CategorieWeging van categorieën
  mondeling examen30%
  permanente evaluatie20%
  schriftelijk examen50%

  • Deelexamens :  5 punten:   
   • Mondelinge en schriftelijke oefeningen:  
   • Oefeningen explio 
  • Januari-examen: leerstof 1e semester: 4 punten
  • Juni-examen:
   • Schriftelijk: leerstof 1e en 2e semester: 6p
   • Mondeling  examen: 5 punten.

  Als je afwezig bent op een deelexamen georganiseerd buiten de examenreeks, dan mag je dat deelexamen inhalen indien je afwezigheid tijdig gewettigd wordt door een medisch attest. Het originele attest bezorg je aan het studentensecretariaat, de kopie aan de betrokken lector, en dit binnen de vijf werkdagen vanaf de eerste ziektedag. Je maakt zelf een afspraak met de lector omtrent de wijze en het tijdstip waarop je het deelexamen kan inhalen. Indien je binnen de gestelde termijn geen medisch attest voorlegt ben je ongewettigd afwezig en krijg je geen punten op dat deelexamen.


  tijd voor examinering
  uren

  8 

  Tweede examenperiode
  CategorieWeging van categorieën
  mondeling examen25%
  permanente evaluatie25%
  schriftelijk examen50%

  • 10 punten schriftelijk examen: leerstof 1e en 2e semester
  • 10 punten mondeling examen : Je bewijst dat je de leerstof ook mondeling kan toepassen.
   
  Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 14/11/2012
  Journalistiek - Voltijds modelpakket 2 - Engels 2
    
  O.O. heeft componenten:Neen
  Afstudeerrichting//Leertraject:Journalistiek
  Code:2130100005
  Academiejaar:2012-2013
  Type:kern,
  Niveau:uitdiepend
  Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 2 - Volledig academiejaar
  Contacturen:0
  Aantal studiepunten:5
  Totaal studietijd:130
  Examencontract:niet mogelijk
  Deliberatie:mogelijk
  Vrijstelling:mogelijk
  Onderwijstaal:
  Lector(en)Cecile Van Os
  Annelies Weuts

   

  KORTE OMSCHRIJVING
  Je verdiept je in de Amerikaanse en Britse media en cultuur. Door gerichte opdrachten verwerf je almaar meer inzicht in de grammatica en beroepsspecifieke Engelse woordenschat. Je oefent uitgebreid je mondelinge taalbeheersing. En je leert je in elke communicatieve situatie met zin voor nuance uit te drukken.

  COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
   Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

  Algemene competenties

  • JOU31 #Evalueren
  • JOU33 #Denken en redeneren
  Algemene beroepsgerichte competenties
  • JOU39 #anderstalige informatie zoeken en beoordelen
  • JOU40 #Tekstproductie
  • JOU42 #Mondelinge taalvaardigheid in vreemde talen
  • JOU45 #Mediabewustzijn
  • JOU46 #Maatschappijbewustzijn en actualiteitszin
  Beroepsspecifieke competenties
  • JOU52 #Nieuwswaarde inschatten
  • JOU53 #Betrouwbaarheid inschatten

  SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
  • Je bent in staat  je mening in correct Engels te verwoorden. en (anderstalige) gesprekspartners te interviewen in het Engels.
  • Je weet bereidheid tot communicatie te tonen en kan je  (eventuele) spreekangst doorbreken.
  • Je beheerst de 4 vaardigheden als samenhangend geheel: luistervaardigheid, leesvaardigheid, spreekvaardigheid en schrijfvaardigheid. Je kan een radio of TV-programma of een tekst/krantenartikel begrijpen, mondeling of schriftelijk samenvatten en becommentariëren.
  •  Je kan strategieën ontwikkelen om (eventueel) een onvolledige kennis van de taal te compenseren.
  • Je kan nieuwe woordenschat assimileren en actief gebruiken in een nieuwe context.
  • Je kan  kan een aantal grammaticale items zelfstandig verwerken.

   


  VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
  Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
  Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Engels 1.

  Andere begincompetenties

  Engels 1

   


  LEERINHOUDEN
  • Grip on Grammar + Practical English Usage: enkele grammaticale items die aan bod komen: modals - passive voice - causative 'have/get' - relatives - reported speech - gerund/infinitive - time clauses - + een aantal 'pitfalls' en 'collocations'
  • American and British society in keywords: de student volgt een aantal sociaal - economische thema's in de Brits - Amerikaanse media en brengt hierover verslag uit. Enkele thema's die aan bod komen: Het politieke landschap - bevolking en geografisch aspect - onderwijs - godsdienst - media en entertainment.
  • Today's Words in Context: basiswoordenschat van de bovengenoemde sociaal - economische thema's 
  • Mondelinge bespreking van teksten/programma's uit de gedrukte en audiovisuele pers.

   


  STUDIEMATERIAAL
  • Syllabus
  • Reader: een selectie artikels uit de Britse en Amerikaanse pers
  •  Grip on Grammar - J. Dentant & G. Claeys - Wolters Plantyn
  • Today's Words in Context - New Edition - IntertaaL
  • Videomateriaal en/of audiomateriaal
  •  Diverse teksten uit de actualiteit als aanloop naar de conversatieklassen op de P-schijf

  WERKVORMEN
  Soort werkvorm    
  hoor- en werkcolleges:

   32

  %
  practicum en oefeningen:

    68

  %

  vormen van groepsleren:

    

  %
  Verdere toelichting:

  EVALUATIE

  Eerste examenperiode
  CategorieWeging van categorieën
  mondeling examen25%
  permanente evaluatie15%
  schriftelijk examen60%

  • 2 testen in de loop van het jaar: een gedetailleerde beschrijving van de leerstof per deelexamen staat in de syllabus.  
   • Test 1 : 25 % (januari)  
   • Test 2:  35 % (juni)
   • Mondelinge taalvaardigheid : permanente evaluatie  15% en mondeling examen 25%, samen 40%.
    Aanwezigheid voor en schriftelijke voorbereiding van mondelinge oefeningen zijn  verplicht.  Een ongewettigde afwezigheid resulteert in een cijfer '0' voor de oefening., evenals het gebrek aan  een  schriftelijke voorbereiding.
   • Bij elk deelexamen wordt per zware fout een punt afgerokken van de score van het deelexamen. De scores van de deelexamens worden mathematisch opgeteld. Er bestaat een exhaustieve lijst van zware fouten.
  • Zich houden aan deadlines is een vereiste.
   Als je afwezig bent op een deelexamen georganiseerd buiten de examenreeks, mag je dat deelexamen inhalen indien je afwezigheid tijdig gewettigd wordt door een medisch attest dat je de dag van je terugkeer  in het postvakje van je lector legt.
   Je maakt zelf een afspraak met de lector omtrent het tijdstip en de wijze waarop je het deelexamen kan inhalen. Indien je binnen de gestelde termijn geen medisch attest voorlegt, ben je ongewettigd afwezig en krijg je geen punten op dat deelexamen..

  tijd voor examinering
  uren

  4 

  Tweede examenperiode
  CategorieWeging van categorieën
  mondeling examen40%
  schriftelijk examen60%

  Leerstof van het hele jaar. Raadpleeg hiervoor het overzicht in de syllabus.

   
  Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 14/11/2012
  Journalistiek - Voltijds modelpakket 2 - Redactie 2: gedrukte media
    
  O.O. heeft componenten:Ja
  O.O. bestaat uit componenten:Kranten
  Magazines
  Web (GM)
  Afstudeerrichting//Leertraject:Journalistiek
  Code:2130100040
  Academiejaar:2012-2013
  Type:kern,
  Niveau:uitdiepend
  Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 2 - Volledig academiejaar
  Contacturen:0
  Aantal studiepunten:4
  Totaal studietijd:104
  Examencontract:niet mogelijk
  Deliberatie:niet mogelijk
  Vrijstelling:mogelijk
  Onderwijstaal:
  Lector(en)Inge Van de Venne
  Frederik Marain

   


  COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
   Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

  Algemene competenties

  • JOU22 #Leerbereidheid
  • JOU26 #Flexibiliteit
  • JOU27 #zelfstandigheid
  • JOU29 #Omgaan met stress
  • JOU31 #Evalueren
  • JOU33 #Denken en redeneren
  • JOU34 #Deadlinegericht werken
  Algemene beroepsgerichte competenties
  • JOU40 #Tekstproductie
  Beroepsspecifieke competenties

   SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN

   Je maakt tekstproducties voor kranten, tijdschriften en het web.

   Je werkt tegen deadlines.


   VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
   Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
   Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Redactie 1: gedrukte media; Nederlands: correct schrijven en spreken.

   Andere begincompetenties
   Redactie 1 GM

   WEGING

   ComponentenWeging
   Kranten33%
   Magazines34%
   Web (GM)33%

   Dit zijn 3 componenten van hetzelfde vak nl. Redactie 2 gedrukte media.

   De 3 componenten worden samengeteld en geven 1 eindcijfer op 20. Als je niet slaagt voor Redactie 2 GM, dan doe je herexeman voor de component(en) waarvoor je minder haalde dan 10/20.    
   Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 10/10/2012
   Journalistiek - Voltijds modelpakket 2 - Kranten
     
   Component behoort tot: Redactie 2: gedrukte media
   Afstudeerrichting//Leertraject:Journalistiek
   Code:2130100040
   Academiejaar:2012-2013
   Lector(en)Inge Van de Venne
   Frederik Marain

    

   KORTE OMSCHRIJVING

   Duizenden mensen kijken elke ochtend halsreikend uit naar hun dagelijkse portie nieuws. De krant is immers nog steeds de papieren nieuwsdrager bij uitstek. Daarom moet je kort op de bal kunnen spelen: nieuws correct en glashelder bij de lezer brengen, interviews uitschrijven die de actualiteit duiden, een duidelijk en gefundeerd oordeel over een nieuw theaterstuk verwoorden,...

   Bovendien moet je de lezer naar je krant lokken met aantrekkelijke koppen, pakkende intro's en verhelderende bijschriften. In Redactie Gedrukte media, kranten zit je het nieuws op de hielen.


   COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
    Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

   Algemene competenties

   • JOU22 #Leerbereidheid
   • JOU26 #Flexibiliteit
   • JOU27 #zelfstandigheid
   • JOU29 #Omgaan met stress
   • JOU31 #Evalueren
   • JOU33 #Denken en redeneren
   • JOU34 #Deadlinegericht werken
   Algemene beroepsgerichte competenties
   • JOU40 #Tekstproductie
   Beroepsspecifieke competenties
   • JOU52 #Nieuwswaarde inschatten
   • JOU53 #Betrouwbaarheid inschatten
   • JOU54 #Invalshoek bepalen
   • JOU55 #Nieuws garen via interviews

   SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
   • Je beheerst de basisprincipes van redactionele organisatie en planning
   • Je kan kan artikels schrijven in verschillende genres (recensie, interview, nieuwsbericht, nieuwsverslag) en voor verschillende doelgroepen.
   • Je kan een krantenartikel schrijven tegen een deadline.

   VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
   Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
   Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Redactie 1: gedrukte media; Nederlands: correct schrijven en spreken.

   Andere begincompetenties

   Redactie 1 GM


   LEERINHOUDEN

   Het interview

   Het nieuwsbericht


   STUDIEMATERIAAL

   Teksten die de lector aanbrengt.


   WERKVORMEN
   Soort werkvorm    
   hoor- en werkcolleges:

    10

   %
   practicum en oefeningen:

     90

   %

   vormen van groepsleren:

     0

   %
   Verdere toelichting:

   Tijdens iedere les wordt gewerkt aan opdrachten.


   EVALUATIE

   Eerste examenperiode
   CategorieWeging van categorieën
   permanente evaluatie100%

   100% van de punten staat op de opdrachten die de student in de loop van het semester uitvoert.

   Alle schrijfopdrachten worden op basis van volgende criteria geëvalueerd: correct taalgebruik, aantrekkelijkheid op het vlak van inhoud en redactionele aanpak (koppen, intro's, streamers, bijschriften, kaderstukjes, ...), voldoen aan de eisen van het journalistieke genre (interview, nieuwsbericht, nieuwsverslag, recensie).

   Voor een zware spelfout in een deelexamen verliest de student 3 van de 20 punten die hij op dat deelexamen kan behalen.

   Wie uitspraken letterlijk overneemt van een ander, en daarbij niet aangeeft dat het om een citaat gaat, pleegt een vorm van intellectuele diefstal die plagiaat heet. Bij elke vaststelling wordt plagiaat bestraft. (We volgen daarbij een procedure die beschreven staat in de artikels 94 t/m 87 van het OER.) 


   tijd voor examinering
   uren

   0 

   Tweede examenperiode
   CategorieWeging van categorieën
   permanente evaluatie100%

   De student krijgt op het examen-inzagemoment in overleg met de lector een aantal opdrachten. Deze opdrachten zijn ook terug te vinden op de p-schijf.

   Alle schrijfopdrachten worden op basis van volgende criteria geëvalueerd: correct taalgebruik, aantrekkelijkheid op het vlak van inhoud en redactionele aanpak (koppen, intro's, streamers, bijschriften, kaderstukjes, ...), voldoen aan de eisen van het journalistieke genre (interview, nieuwsbericht, nieuwsverslag, recensie).

   Voor een zware spelfout in een deelexamen verliest de student 3 van de 20 punten die hij op dat deelexamen kan behalen.

   Wie uitspraken letterlijk overneemt van een ander, en daarbij niet aangeeft dat het om een citaat gaat, pleegt een vorm van intellectuele diefstal die plagiaat heet. Bij elke vaststelling wordt plagiaat bestraft. (We volgen daarbij een procedure die beschreven staat in de artikels 94 t/m 87 van het OER.) 

    
   Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 10/10/2012
   Journalistiek - Voltijds modelpakket 2 - Magazines
     
   Component behoort tot: Redactie 2: gedrukte media
   Afstudeerrichting//Leertraject:Journalistiek
   Code:2130100040
   Academiejaar:2012-2013
   Lector(en)Inge Van de Venne
   Frederik Marain

    

   KORTE OMSCHRIJVING

   De plof van de nieuwe Humo die op de deurmat valt, velen kijken er de hele week naar uit; de tientallen covers van magazines die in de kiosk naar de aandacht van de lezer hengelen, weinigen kunnen eraan weerstaan. In een magazine vindt de lezer immers inspiratie, ontspanning, informatie, enz.

   Aan magazines wérken is dan weer een fascinerende uitdaging: je neemt wat afstand van de actualiteit, en dus moet je andere manieren vinden om de lezer te boeien. Je schrijft meeslepende reportages, in je interviews ga je op zoek naar fascinerende verhalen,... Tegelijkertijd ben je je bewust van de kracht van woorden: hoe neem je de lezer mee in je verhaal, hoe formuleer je koppen en tussenkoppen,...?


   COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
    Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

   Algemene competenties

   • JOU22 #Leerbereidheid
   • JOU26 #Flexibiliteit
   • JOU27 #zelfstandigheid
   • JOU29 #Omgaan met stress
   • JOU31 #Evalueren
   • JOU33 #Denken en redeneren
   • JOU34 #Deadlinegericht werken
   Algemene beroepsgerichte competenties
   • JOU40 #Tekstproductie
   Beroepsspecifieke competenties
   • JOU52 #Nieuwswaarde inschatten
   • JOU53 #Betrouwbaarheid inschatten
   • JOU54 #Invalshoek bepalen
   • JOU55 #Nieuws garen via interviews

   SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN

   Je beheerst  de basisprincipes van redactionele organisatie en planning

   Je kan artikels schrijven in verschillende genres (recensie, interview) en voor verschillende doelgroepen.

   Je kan kan koppen, intro's, leads en sluitstukken schrijven.

   Je kan schrijven tegen een strakke deadline.


   VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
   Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
   Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Redactie 1: gedrukte media; Nederlands: correct schrijven en spreken.

   Andere begincompetenties

   Redactie 1 GM


   LEERINHOUDEN

   Doelgroep, ijkpersoon

   Invalshoeken

   Het interview, de reportage, het korte stukje

   Koppen en intro's

   De plank

   De cover

    


   STUDIEMATERIAAL
    Teksten die de lector aanbrengt.

   I.Cramer, M.Zwaan. Handboek Tijdschrift, 2012

   R. Van Vuuren.Het Lingeriedenken, Ambo, Amsterdam, 2010

   L. Permentier. Stijlboek voor wie helder wil schrijven. Roularta Books, Roeselare, 2008.

   H.Donkers, S.Markhorst, M. Smits. Journalistiek schrijven voor het hoger onderwijs.Couthino, 2010

   T. en M. Verleyen. Horen, zien en journalistiek schrijven. Wolters Plantyn, Mechelen, 2006

   I. Cramer en M.Zwaan, Handboek Tijdschrift, Picture Publishers, 2011


   WERKVORMEN
   Soort werkvorm    
   hoor- en werkcolleges:

    30

   %
   practicum en oefeningen:

     70

   %

   vormen van groepsleren:

     0

   %
   Verdere toelichting:

   Tijdens alle lessen wordt aan opdrachten gewerkt.

    


   EVALUATIE

   Eerste examenperiode
   CategorieWeging van categorieën
   permanente evaluatie100%

   De student maakt verschillende opdrachten gedurende de eerste 6 weken van het semester. Er wordt GEEN examen georganiseerd in de examenreeks.

   Meer info over de verschillende opdrachten  kom je te weten via je aanwezigheid in de les.

   Alle schrijfopdrachten worden op basis van volgende criteria geëvalueerd: correct taalgebruik, aantrekkelijkheid op het vlak van inhoud en redactionele aanpak (koppen, intro's, streamers, bijschriften, kaderstukjes, ...), voldoen aan de eisen van het journalistieke genre (interview, recensie).

   Voor een zware spelfouten in een deelexamen kan je tot 5 van de 20 punten die je op dat deelexamen kan behalen, verliezen. Voor een dt-fout worden 3 punten ( op 20) afgetrokken van het totaal.

   Wie uitspraken letterlijk overneemt van een ander, en daarbij niet aangeeft dat het om een citaat gaat, pleegt een vorm van intellectuele diefstal die plagiaat heet. Bij elke vaststelling wordt plagiaat bestraft. (We volgen daarbij een procedure die beschreven staat in de artikels 94 t/m 87 van het OER.) 

   Magazines is één van de samenstellende componenten van een omvangrijk opleidingsonderdeel. Voor dergelijke opleidingsonderdelen geldt volgende regel:


   tijd voor examinering
   uren

   0 

   Tweede examenperiode
   CategorieWeging van categorieën
   permanente evaluatie100%

   De student krijgt op het examen-inzagemoment in overleg met de lector een aantal opdrachten.

   Alle schrijfopdrachten worden op basis van volgende criteria geëvalueerd: correct taalgebruik, aantrekkelijkheid op het vlak van inhoud en redactionele aanpak (koppen, intro's, streamers, bijschriften, kaderstukjes, ...), voldoen aan de eisen van het journalistieke genre (interview, recensie).

   Voor een zware spelfouten in een deelexamen kan je tot 5 van de 20 punten die je op dat deelexamen kan behalen, verliezen. Voor een dt-fout worden 3 punten ( op 20) afgetrokken van het totaal.

   Wie uitspraken letterlijk overneemt van een ander, en daarbij niet aangeeft dat het om een citaat gaat, pleegt een vorm van intellectuele diefstal die plagiaat heet. Bij elke vaststelling wordt plagiaat bestraft. (We volgen daarbij een procedure die beschreven staat in de artikels 94 t/m 87 van het OER.) 

    
   Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 10/10/2012
   Journalistiek - Voltijds modelpakket 2 - Web (GM)
     
   Component behoort tot: Redactie 2: gedrukte media
   Afstudeerrichting//Leertraject:Journalistiek
   Code:2130100040
   Academiejaar:2012-2013
   Lector(en)Inge Van de Venne
   Frederik Marain

    

   KORTE OMSCHRIJVING
   Internet neemt voor veel mensen al een belangrijke plaats in in hun media- en nieuwsconsumptie. Toch is het nog een jong medium en dus nog in volle ontwikkeling.
   Internetnieuws komt niet alleen via online versies van bestaande publicaties, maar ook via blogs, twitter en andere social media. De aspirant-journalist wordt geconfronteerd met een wereld waarin niet alleen beroepsjournalisten nieuws maken, maar waarin hun voormalige publiek ook een bron van nieuws wordt.
   Een aantal van de vaardigheden die we aanleren in de "traditionele" journalistiek-vakken kunnen we toepassen in de webjournalistiek. Daarnaast gaan we op zoek naar specifieke Internet-vaardigheden en -formats.
   Daarnaast reflecteren we ook over de veranderingen in het medialandschap die het Internet teweegbrengt, over de veranderende rol van de journalist en over de wijzigingen in de verhouding tussen de journalist en zijn publiek.

   COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
    Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

   Algemene competenties

   • JOU21 #Zelfreflectie
   • JOU28 #Innovativiteit en creativiteit
   Algemene beroepsgerichte competenties
    Beroepsspecifieke competenties
    • JOU56 #Crossmedialiteit

    SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
    • De student kent de verschillende formats waarin Internet-nieuws kan geplaatst worden
    • De student kan een journalistieke weblog aanmaken en onderhouden
    • De student kan een algemeen concept voor een journalistieke website formuleren en helder presenteren
    • De student kan de sitestructuur en wireframes van een nieuwssite maken
    • De student kan het concept van een interactieve infografiek formuleren en presenteren
    • De student heeft inzicht in de specifieke regels voor schrijven voor online

    VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
    Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
    Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Redactie 1: gedrukte media; Nederlands: correct schrijven en spreken.

    Andere begincompetenties
    Basis computer- en internetvaardigheden

    LEERINHOUDEN
    • Siteconcept voor journalistieke website
    • Sitestructuur voor journalistieke website (met bijzondere aandacht voor "evolving story")
    • Schrijven voor online
    • Weblog onderhouden
    • Internet-formats
    • Interactieve infografieken
    • Wireframes

    STUDIEMATERIAAL
    • Nota's tijdens de les
    • Verwijzingen naar Internet-sites

    WERKVORMEN
    Soort werkvorm    
    hoor- en werkcolleges:

     38

    %
    practicum en oefeningen:

      62

    %

    vormen van groepsleren:

      0

    %
    Verdere toelichting:

    EVALUATIE

    Eerste examenperiode
    CategorieWeging van categorieën
    permanente evaluatie100%

    • Actieve aanwezigheid in de lessen
    • Concept & sitestructuur journalistieke website
    • Oefening "evolving story"
    • Concept interactieve infografiek
    • Wireframes journalistieke website
    • Werkwoordfouten ("dt-fouten"): -1 punt op 20 per fout

    tijd voor examinering
    uren

    0 

    Tweede examenperiode

    Af te spreken met docent

     
    Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 10/10/2012
    Journalistiek - Voltijds modelpakket 2 - Redactie 2: audiovisuele media
      
    O.O. heeft componenten:Ja
    O.O. bestaat uit componenten:Radio
    Televisie
    Web (AV)
    Afstudeerrichting//Leertraject:Journalistiek
    Code:2130100041
    Academiejaar:2012-2013
    Type:kern,
    Niveau:uitdiepend
    Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 2 - Volledig academiejaar
    Contacturen:0
    Aantal studiepunten:4
    Totaal studietijd:104
    Examencontract:niet mogelijk
    Deliberatie:niet mogelijk
    Vrijstelling:mogelijk
    Onderwijstaal:
    Lector(en)Wilfried Vanderhaeghen
    Jo Van Doninck
    Frederik Marain

     


    COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
     Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

    Algemene competenties

     Algemene beroepsgerichte competenties
      Beroepsspecifieke competenties

       SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
       raadpleeg de fiches van de componenten

       VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
       Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
       Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Redactie 1: audiovisuele media; Nederlands: correct schrijven en spreken.

       Andere begincompetenties
       raadpleeg de fiches van de componenten

       WEGING

       ComponentenWeging
       Radio33%
       Televisie34%
       Web (AV)33%

       raadpleeg de fiches van de componenten

        
       Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 10/10/2012
       Journalistiek - Voltijds modelpakket 2 - Radio
         
       Component behoort tot: Redactie 2: audiovisuele media
       Afstudeerrichting//Leertraject:Journalistiek
       Code:2130100041
       Academiejaar:2012-2013
       Lector(en)Wilfried Vanderhaeghen
       Jo Van Doninck
       Frederik Marain

        

       KORTE OMSCHRIJVING

       Je leert teksten in spreektaal schrijven voor woorditems zoals presentatie, nieuws, agenda, een dagklapper en een vox pop. Je vlekkeloos Nederlands kan je daarna in de praktijk brengen tijdens een aantal radio-uitzendingen die je in kleine groepjes produceert op de campusradio. Tijdens de eerste contacturen worden voorbeelden besproken, later worden de gemaakte radio-uitzendingen per team geëvalueerd.


       COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
        Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

       Algemene competenties

       • JOU22 #Leerbereidheid
       • JOU26 #Flexibiliteit
       • JOU27 #zelfstandigheid
       • JOU28 #Innovativiteit en creativiteit
       • JOU29 #Omgaan met stress
       • JOU31 #Evalueren
       • JOU32 #Leergierigheid
       • JOU33 #Denken en redeneren
       • JOU34 #Deadlinegericht werken
       Algemene beroepsgerichte competenties
       • JOU38 #Informatie zoeken
       • JOU40 #Tekstproductie
       • JOU41 #Mondelinge taalvaardigheid in het Nederlands
       • JOU44 #Planning en organisatie
       Beroepsspecifieke competenties
       • JOU48 #Audio-productie

       SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
       • Je kunt de juiste taal hanteren bij de aanmaak van nieuws, agenda, dagklapper, presentatie en vox pop.
       • Je kunt informatie verzamelen, selecteren en bewerken voor de aanmaak van nieuws, agenda, dagklapper, presentatie en vox pop.
       • Je kunt de hogervermelde items op de juiste manier inspreken tijdens een radio-uitzending.
       • Je kunt zelfstandig in de radiostudio werken.

       VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
       Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
       Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Redactie 1: audiovisuele media; Nederlands: correct schrijven en spreken.

       Andere begincompetenties

       LEERINHOUDEN
       • Opbouw van een nieuwsbericht, een agenda, een dagklapper, een vox pop en presentatie voor radio.
       • Uitschrijven van een nieuwsbericht, een agenda, een dagklapper, een vox pop en presentatie voor radio.
       • Inspreken van een nieuwsbericht, een agenda, een dagklapper, een vox pop en presentatie tijdens een radio-uitzending.
       • Woordkeuze, zinsbouw, volgorde van informatie voor radio.
       • Correct, vlot en natuurlijk spreken voor radio.

       STUDIEMATERIAAL

       P. Pelgrims. Journalistieke Radio- en TV-teksten schrijven. Uitgeverij Lannoo. Tielt, 2005

       B. Timmermans. Klink klaar Uitspraak- en intonatiegids voor het Nederlands. Leuven, 2008


       WERKVORMEN
       Soort werkvorm    
       hoor- en werkcolleges:

        15

       %
       practicum en oefeningen:

         85

       %

       vormen van groepsleren:

         0

       %
       Verdere toelichting:

       EVALUATIE

       Eerste examenperiode
       CategorieWeging van categorieën
       permanente evaluatie100%

       • 100% productevaluatie.
       • Ten minste 4 individuele producten uit minstens 3 radio-uitzendingen (presentatie, nieuws, agenda, dagklapper, vox pop).
       • Evaluatie op gebied van schrijven en spreken.
       • Afwezigheid bij evaluatie moet gewettigd zijn met een medisch attest: het origineel bezorgt de student aan het studentensecretariaat, een kopie aan de lector, en dat binnen de vijf werkdagen vanaf de eerste ziektedag. Dan kan de student een afspraak maken met de lector over het tijdstip en de wijze waarop hij de test kan inhalen. Indien de student binnen de gestelde termijn geen medisch attest voorlegt, is hij ongewettigd afwezig en krijgt hij geen punten op dat deelexamen.
       • Als men uitspraken letterlijk overneemt van een ander, en daarbij niet aantoont dat het om een citaat gaat, pleegt men een vorm van intellectuele diefstal die plagiaat heet. Bij elke vaststelling wordt plagiaat bestraft, volgens de procedure beschreven in de artikels 94 tot en met 97 van het OER.

       tijd voor examinering
       uren

       0 

       Tweede examenperiode
       CategorieWeging van categorieën
       permanente evaluatie100%

       • Radio-uitzending van 20 minuten met volgende woordbijdragen: presentatie, nieuws, agenda, vox pop en dagklapper.
       • 100% individuele productevaluatie.
       • Evaluatie op gebied van schrijven en spreken.
       • Als men uitspraken letterlijk overneemt van een ander, en daarbij niet aantoont dat het om een citaat gaat, pleegt men een vorm van intellectuele diefstal die plagiaat heet. Bij elke vaststelling wordt plagiaat bestraft, volgens de procedure beschreven in de artikels 94 tot en met 97 van het OER.
        
       Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 10/10/2012
       Journalistiek - Voltijds modelpakket 2 - Televisie
         
       Component behoort tot: Redactie 2: audiovisuele media
       Afstudeerrichting//Leertraject:Journalistiek
       Code:2130100041
       Academiejaar:2012-2013
       Lector(en)Wilfried Vanderhaeghen
       Jo Van Doninck
       Frederik Marain

        

       KORTE OMSCHRIJVING
       Je moet  een eenvoudige televisiejournaalreportage met quotes, en met  intro kunnen maken, waarbij je tekst en beeld functioneel kan gebruiken

       COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
        Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

       Algemene competenties

       • JOU21 #Zelfreflectie
       • JOU22 #Leerbereidheid
       • JOU23 #Initiatiefzin
       • JOU24 #Assertiviteit
       • JOU26 #Flexibiliteit
       • JOU27 #zelfstandigheid
       • JOU28 #Innovativiteit en creativiteit
       • JOU29 #Omgaan met stress
       • JOU30 #Organisatiesensitiviteit
       • JOU32 #Leergierigheid
       • JOU34 #Deadlinegericht werken
       Algemene beroepsgerichte competenties
       • JOU38 #Informatie zoeken
       • JOU40 #Tekstproductie
       • JOU41 #Mondelinge taalvaardigheid in het Nederlands
       • JOU44 #Planning en organisatie
       Beroepsspecifieke competenties
       • JOU49 #Audiovisuele productie
       • JOU54 #Invalshoek bepalen
       • JOU55 #Nieuws garen via interviews

       SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
       • je kan de juiste taal hanteren voor eenvoudige journaalreportages voor televisie
       • je kan reportages voorzien van een geslaagde intro
       • je  kan uit interviews de juiste quotes kiezen voor je verhaal
       • je kan de quotes perfect inpassen in de structuur van je verhaal
       • je kan teksten hanteren die goed kunnen ingelezen worden
       • je  kan de intro's al vlot en aangenaam inlezen  
       • je kan je teksten in behoorlijke standaardtaal uitspreken  
       • je  kan  zelf beelden maken, zo dat ze passen bij een journalistiek verhaal
       • je kan zelf een eenvoudige montage doen van de beelden
       • je kan al vrij vlot de relatie tekst-beeld hanteren
       • je maakt de opgelegde taak volledig zelfstandig


       VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
       Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
       Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Redactie 1: audiovisuele media; Nederlands: correct schrijven en spreken.

       Andere begincompetenties
       • je bent  bereid vaak naar televisiejournaals te kijken van nationale en regionale zenders en aandacht te kweken voor stijl, taal, opbouw en beelden van reportages en hun intro's

       LEERINHOUDEN
       • begrijpelijkheid, leesbaarheid en toegankelijkheid van reportages voor televisie
       • opbouw van journaalreportages voor televisie
       • schrijven van intro's voor reportages voor televisie
       • de functie en effect van beelden voor een journalistiek nieuwsverhaal (het getoonde, beeldgrootte, camerabewegingen: tilt en pan, camerahoek, ritme montage, achtergrond, geluid)
       • juist gekozen én uitzendbare quotes produceren
       • de complexiteitsgraad van de taken is "relatief complex"

        


       STUDIEMATERIAAL
       • Verplichte lectuur: P. Pelgrims.Journalistieke radio-en TV-teksten schrijven. Uitgeverij Lannoo, Tielt, 2005
       • opnames uit teeveejournaals en werkstukken van studenten uit vorige jaren

       WERKVORMEN
       Soort werkvorm    
       hoor- en werkcolleges:

        45

       %
       practicum en oefeningen:

         45

       %

       vormen van groepsleren:

         10

       %
       Verdere toelichting:
       Geen

       EVALUATIE

       Eerste examenperiode
       CategorieWeging van categorieën
       permanente evaluatie100%

       • een individuele opdracht: een eenvoudige televisiejournaalreportage  + intro + 3 quotes én een volledige outprint van intro, bindteksten en quotes
       • voor cijfertoekenning en criteria: zie blad met opdrachtomschrijving
       • Bij elke opdracht teken je voor ontvangst; afwezigheid bij testen moet gewettigd zijn met een medisch attest: het origineel bezorg je aan het studentensecretariaat, een kopie aan de lector, en dat binnen de vijf werkdagen vanaf de eerste ziektedag. Dan kan je  een afspraak maken met de lector over het tijdstip en de wijze waarop je de test kan inhalen. Indien je binnen de gestelde termijn geen medisch attest voorlegt, ben je ongewettigd afwezig en krijg je geen punten op dat deelexamen.
       • Als je uitspraken letterlijk overneemt van een ander, en daarbij niet aantoont dat het om een citaat gaat, pleeg je  een vorm van intellectuele diefstal die plagiaat heet. Bij elke vaststelling wordt plagiaat bestraft, volgens de procedure beschreven in de artikels 94 tot en met 97 van het OER.

       tijd voor examinering
       uren

       1 

       Tweede examenperiode
       CategorieWeging van categorieën
       permanente evaluatie100%

      • een eenvoudige televisiejournaalreportage + intro + 3 quotes én volledige outprint van intro, bindteksten en quotes
      •  
       Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 10/10/2012
       Journalistiek - Voltijds modelpakket 2 - Web (AV)
         
       Component behoort tot: Redactie 2: audiovisuele media
       Afstudeerrichting//Leertraject:Journalistiek
       Code:2130100041
       Academiejaar:2012-2013
       Lector(en)Wilfried Vanderhaeghen
       Jo Van Doninck
       Frederik Marain

        

       KORTE OMSCHRIJVING
       Internet neemt voor veel mensen al een belangrijke plaats in in hun media- en nieuwsconsumptie. Toch is het nog een jong medium en dus nog in volle ontwikkeling.
       Internetnieuws komt niet alleen via online versies van bestaande publicaties, maar ook via blogs, twitter en andere social media. De aspirant-journalist wordt geconfronteerd met een wereld waarin niet alleen beroepsjournalisten nieuws maken, maar waarin hun voormalige publiek ook een bron van nieuws wordt.
       Een aantal van de vaardigheden die we aanleren in de "traditionele" journalistiek-vakken kunnen we toepassen in de webjournalistiek. Daarnaast gaan we op zoek naar specifieke Internet-vaardigheden en -formats.
       Daarnaast reflecteren we ook over de veranderingen in het medialandschap die het Internet teweegbrengt, over de veranderende rol van de journalist en over de wijzigingen in de verhouding tussen de journalist en zijn publiek.

       COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
        Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

       Algemene competenties

       • JOU28 #Innovativiteit en creativiteit
       Algemene beroepsgerichte competenties
        Beroepsspecifieke competenties
        • JOU56 #Crossmedialiteit

        SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
        • De student kent de verschillende formats waarin Internet-nieuws kan geplaatst worden
        • De student kan een journalistieke weblog aanmaken en onderhouden en er audio-visueel materiaal op zetten
        • De student kan een algemeen concept voor een journalistieke website formuleren en helder presenteren
        • De student kan de sitestructuur en wireframes van een nieuwssite maken
        • De student kan het concept van een interactieve infografiek formuleren en presenteren
        • De student heeft inzicht in de specifieke regels voor schrijven voor online

        VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
        Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
        Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Redactie 1: audiovisuele media; Nederlands: correct schrijven en spreken.

        Andere begincompetenties
        Basis computer- en Internetvaardigheden

        LEERINHOUDEN
        • Siteconcept voor journalistieke website
        • Sitestructuur voor journalistieke website (met bijzondere aandacht voor "evolving story")
        • Schrijven voor online
        • Weblog onderhouden
        • Internet-formats
        • Interactieve infografiek
        • Wireframes

        STUDIEMATERIAAL
        Nota's tijdens de les
        Verwijzingen naar Internet-sites

        WERKVORMEN
        Soort werkvorm    
        hoor- en werkcolleges:

         40

        %
        practicum en oefeningen:

          60

        %

        vormen van groepsleren:

          0

        %
        Verdere toelichting:

        EVALUATIE

        Eerste examenperiode
        CategorieWeging van categorieën
        permanente evaluatie100%

       • Actieve aanwezigheid in de lessen
       • Concept & sitestructuur journalistieke website
       • Oefening "evolving story"
       • Concept interactieve infografiek
       • Wireframes journalistieke website
       • Werkwoordfouten ("dt-fouten"): -1 punt op 20 per fout

       • tijd voor examinering
        uren

        0 

        Tweede examenperiode
        CategorieWeging van categorieën
        permanente evaluatie100%

        Af te spreken met docent.

         
        Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 10/10/2012
        Journalistiek - Voltijds modelpakket 2 - Instellingen en weekoverzicht
          
        O.O. heeft componenten:Neen
        Afstudeerrichting//Leertraject:Journalistiek
        Code:2130100044
        Academiejaar:2012-2013
        Type:kern,
        Niveau:uitdiepend
        Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 2 - Volledig academiejaar
        Contacturen:0
        Aantal studiepunten:4
        Totaal studietijd:104
        Examencontract:mogelijk
        Deliberatie:niet mogelijk
        Vrijstelling:mogelijk
        Onderwijstaal:
        Lector(en)Edgard Peeters
        Veerle Rombouts

         

        KORTE OMSCHRIJVING
        Ons dagelijks bestaan wordt meer en meer bepaald door structuren en instellingen. In dit opleidingsonderdeel leer je dit ingewikkelde web te ontcijferen. Op het eind van het semester ben je in staat elk krantenartikel hierover te begrijpen.

        COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
         Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

        Algemene competenties

        • JOU21 #Zelfreflectie
        • JOU25 #Samenwerkingsgerichtheid
        • JOU27 #zelfstandigheid
        • JOU30 #Organisatiesensitiviteit
        • JOU31 #Evalueren
        • JOU32 #Leergierigheid
        • JOU33 #Denken en redeneren
        • JOU37 #360° inlevingsvermogen
        Algemene beroepsgerichte competenties
        • JOU46 #Maatschappijbewustzijn en actualiteitszin
        • JOU47 #Deontologisch verantwoord handelen
        Beroepsspecifieke competenties

         SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
         • Je beschrijft het belang en de eigenheid van de behandelde instellingen en structuren, en je verwoordt jouw eigen, onderbouwde mening over deze instellingen en structuren.
         • Je volgt dagelijks het nieuws en je beperkt je daarbij niet tot één medium.
         • Je benadert maatschappelijke thema's op een 'neutrale' wijze, vanuit verschillende invalshoeken.
         • Je verwoordt jouw eigen, onderbouwde mening over over bepaalde maatschappelijke en/of  politieke thema's van nationale, Europese of internationale aard.

         VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
         Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
         Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je minstens 20 stpnt verworven hebben.

         Andere begincompetenties

         Interesse in de actualiteit.

         Interesse in het lezen van kranten.


         LEERINHOUDEN
         Overzicht van de belangrijkste Belgische, Europese en Wereldinstellingen op politiek, sociaal en economisch gebied.
         STUDIEMATERIAAL

         Plantijn-syllabus

          


         WERKVORMEN
         Soort werkvorm    
         hoor- en werkcolleges:

          24

         %
         practicum en oefeningen:

           10

         %

         vormen van groepsleren:

           0

         %
         Verdere toelichting:

         EVALUATIE

         Eerste examenperiode
         CategorieWeging van categorieën
         mondeling examen75%
         permanente evaluatie25%

         Puntenverdeling:

         • Instellingen: 15/20
         • Weekoverzicht: 5/20

          

         Instellingen: mondeling examen (omvat vragen waarin zowel naar kennis als naar inzicht wordt gepeild).

         Weekoverzicht: maandelijkse test: schriftelijk (persoon, instelling, begrip,... situeren) of mondeling (discussie). Wie driemaal afwezig is bij deze deelexamens, krijgt een 0 voor het onderdeel Weekoverzicht.


         tijd voor examinering
         uren

         2 

         Tweede examenperiode
         CategorieWeging van categorieën
         mondeling examen75%
         schriftelijk examen25%

         Instellingen: mondeling examen (omvat vragen waarin zowel naar kennis als naar inzicht wordt gepeild). De leerstof die tijdens dit examen bevraagd wordt, is dezelfde als deze van de eerste examenperiode.

          

         Weekoverzicht: schriftelijk examen (omvat 15 begrippen uit de actualiteit die gevolgd moet worden tijdens de maanden juli en augustus).

          
         Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 14/11/2012
         Journalistiek - Voltijds modelpakket 2 - Actua: regionaal en nationaal
           
         O.O. heeft componenten:Neen
         Afstudeerrichting//Leertraject:Journalistiek
         Code:2130100045
         Academiejaar:2012-2013
         Type:keuze,
         Niveau:uitdiepend
         Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 2 of 3 - Semester 1
         Contacturen:0
         Aantal studiepunten:3
         Totaal studietijd:78
         Examencontract:mogelijk
         Deliberatie:mogelijk
         Vrijstelling:mogelijk
         Onderwijstaal:
         Lector(en)Greet Elsen

          

         KORTE OMSCHRIJVING

          Je volgt de complexe Belgische (taal)politiek en kan de gebeurtenissen in hun context plaatsen


         COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
          Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

         Algemene competenties

         • JOU32 #Leergierigheid
         • JOU33 #Denken en redeneren
         Algemene beroepsgerichte competenties
         • JOU46 #Maatschappijbewustzijn en actualiteitszin
         Beroepsspecifieke competenties

          SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
          .

          Je toont aan hoe het  complexe hedendaagse België met zijn verschillende gemeenschappen en gewesten historisch gegroeid is.

          Je toont aan dat de taalwetgeving nog steeds wordt betwist.

          Je legt verbanden tussen de actualiteit en historisch gevoelige  kwesties zoals de twee Wereldoorlogen,  de collaboratie en het verzet.

          Je verklaart waarom Vlaanderen een ander politiek en  economisch klimaat heeft dan Wallonië.

           

           

           

           


          VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
          Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
          Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je minstens 20 stpnt verworven hebben.

          Andere begincompetenties

          LEERINHOUDEN

          De taalgrens.

          De taalwetgeving.

          De Vlaamse/ Waalse beweging tot WOI.

          Radicalisering en politisering van de Vlaamse beweging.

          Collaboratie-verzet, repressie en de koningskwestie.

          Naar een federaal België.

          Brussel-Halle-Vilvoorde: een juridisch en poltiek probleem.

          De lange regeringscrisis.

           


          STUDIEMATERIAAL
          • syllabus
          • De Win,L.( 2011). Tobback, Eyskens, De Croo: een politieke geschiedenis van België.Gent:Borgerhoff & Lamberigts

           


          WERKVORMEN
          Soort werkvorm    
          hoor- en werkcolleges:

           100

          %
          practicum en oefeningen:

            0

          %

          vormen van groepsleren:

            0

          %
          Verdere toelichting:

          EVALUATIE

          Eerste examenperiode
          CategorieWeging van categorieën
          mondeling examen100%

          •  


          tijd voor examinering
          uren

          1 

          Tweede examenperiode
          CategorieWeging van categorieën
          mondeling examen100%

           
          Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 10/10/2012
          Journalistiek - Voltijds modelpakket 2 - Actua: internationale topics
            
          O.O. heeft componenten:Neen
          Afstudeerrichting//Leertraject:Journalistiek
          Code:2130100046
          Academiejaar:2012-2013
          Type:keuze,
          Niveau:uitdiepend
          Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 2 of 3 - Semester 1
          Contacturen:0
          Aantal studiepunten:3
          Totaal studietijd:78
          Examencontract:mogelijk
          Deliberatie:mogelijk
          Vrijstelling:mogelijk
          Onderwijstaal:
          Lector(en)Veerle Rombouts

           

          KORTE OMSCHRIJVING
          Je volgt de nationale en internationale politieke actualiteit en kan gebeurtenissen in hun context plaatsen .
          Dit doe je door de colleges te volgen en relevante informatie in de binnen- en buitenlandse pers te zoeken.

          COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
           Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

          Algemene competenties

          • JOU21 #Zelfreflectie
          • JOU27 #zelfstandigheid
          • JOU32 #Leergierigheid
          • JOU33 #Denken en redeneren
          • JOU37 #360° inlevingsvermogen
          Algemene beroepsgerichte competenties
          • JOU46 #Maatschappijbewustzijn en actualiteitszin
          Beroepsspecifieke competenties

           SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN

           Je volgt het internationale nieuws.

           Je verwoordt jouw onderbouwde mening over bepaalde internationale thema's

           Je benadert de internatonale thema's vanuit verschillende invalshoeken.


           VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
           Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
           Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je minstens 20 stpnt verworven hebben.

           Andere begincompetenties
           Basiskennis van en interesse voor de internationale actualiteit.
           LEERINHOUDEN
            

           Hoorcolleges over internationale actuele conflicten.

           Volgen van de dagelijkse buitenlandse actualiteit.


            


           STUDIEMATERIAAL
           • syllabus
           • eigen dossier

           WERKVORMEN
           Soort werkvorm    
           hoor- en werkcolleges:

            33

           %
           practicum en oefeningen:

             0

           %

           vormen van groepsleren:

             0

           %
           Verdere toelichting:

            


           EVALUATIE

           Eerste examenperiode
           CategorieWeging van categorieën
           schriftelijk examen100%

           Schriftelijk examen op 20 punten


           tijd voor examinering
           uren

           1 

           Tweede examenperiode
           CategorieWeging van categorieën
           schriftelijk examen100%

           Schriftelijk examen op 20 punten.

            
           Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 10/10/2012
           Journalistiek - Voltijds modelpakket 2 - Actua: globalisering en ontwikkeling
             
           O.O. heeft componenten:Neen
           Afstudeerrichting//Leertraject:Journalistiek
           Code:2130100047
           Academiejaar:2012-2013
           Type:keuze,
           Niveau:uitdiepend
           Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 2 of 3 - Semester 1
           Contacturen:0
           Aantal studiepunten:3
           Totaal studietijd:78
           Examencontract:mogelijk
           Deliberatie:mogelijk
           Vrijstelling:mogelijk
           Onderwijstaal:
           Lector(en)Greet Elsen

            

           KORTE OMSCHRIJVING
           Je volgt de nationale en internationale politiek en je kan de gebeurtenissen in hun "globale" context plaatsen. Je kan de toenemende globalisering van de  politiek en vooral de economie ook plaatsen in hun historisch perspectief. Dit doe je door de colleges te volgen en ook zelf naar relevante informatie in de binnen- en buitenlandse pers te zoeken.

           COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
            Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

           Algemene competenties

           • JOU32 #Leergierigheid
           • JOU33 #Denken en redeneren
           Algemene beroepsgerichte competenties
           • JOU46 #Maatschappijbewustzijn en actualiteitszin
           Beroepsspecifieke competenties

            SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN

            Je toont aan dat de Jglobalisering geen recent verschijnsel is.

            Je verklaart waarom  en hoe de wereldinstellingen ons dagdagelijks leven mee bepalen.

            Je analyseert en vergelijkt de verschillende zeepbellen in de economie.

            Je verklaart waarom de financële crisis de aanzet was van een totale crisis.

            Je toont aan hoe de huidige ( en toekomstige) grootmachten de multipolaire wereldorde van de 21ste eeuw bepalen.


            VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
            Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
            Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je minstens 20 stpnt verworven hebben.

            Andere begincompetenties

            LEERINHOUDEN

            Globalisering in historisch perspectief.

            Wereldinstellingen.

             Gemengde economie versus neoliberalisme.

            @- economie

            Andersglobalisme

            Grootmachten in een multipolaire wereldorde

            Kritische rapporten van studenten van een actueel thema rond globalisering.

             


            STUDIEMATERIAAL

            Syllabus

            Eigen rapport en rapporten van medestudenten


            WERKVORMEN
            Soort werkvorm    
            hoor- en werkcolleges:

             80

            %
            practicum en oefeningen:

              20

            %

            vormen van groepsleren:

              0

            %
            Verdere toelichting:

            EVALUATIE

            Eerste examenperiode
            CategorieWeging van categorieën
            mondeling examen100%

            Mondeling examen over de leerstof, de gastcolleges en de rapporten.

            tijd voor examinering
            uren

            1 

            Tweede examenperiode
            CategorieWeging van categorieën
            mondeling examen100%

            Mondeling examen over de leerstof, de gastcolleges en de rapporten.
             
            Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 10/10/2012
            Journalistiek - Voltijds modelpakket 2 - Themajournalistiek: sport
              
            O.O. heeft componenten:Neen
            Afstudeerrichting//Leertraject:Journalistiek
            Code:2130100048
            Academiejaar:2012-2013
            Type:keuze,
            Niveau:uitdiepend
            Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 2 - Semester 2
            Contacturen:0
            Aantal studiepunten:3
            Totaal studietijd:78
            Examencontract:niet mogelijk
            Deliberatie:mogelijk
            Vrijstelling:mogelijk
            Onderwijstaal:
            Lector(en)Wilfried Vanderhaeghen
            Veerle Van Assche

             

            KORTE OMSCHRIJVING
            In dit opleidingsonderdeel krijg je een gevarieerde mix voorgeschoteld van achtergrond en analyse omtrent sportverslaggeving.  Onder begeleiding werk je aan sportjounalistieke redactieopdrachten. Gastcolleges door ervaren sportjournalisten en door ‘sportexperten’ bieden je extra kansen om de kneepjes van het vak te leren.

            COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
             Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

            Algemene competenties

            • JOU21 #Zelfreflectie
            • JOU22 #Leerbereidheid
            • JOU23 #Initiatiefzin
            • JOU24 #Assertiviteit
            • JOU27 #zelfstandigheid
            • JOU29 #Omgaan met stress
            • JOU31 #Evalueren
            • JOU32 #Leergierigheid
            • JOU33 #Denken en redeneren
            • JOU34 #Deadlinegericht werken
            Algemene beroepsgerichte competenties
            • JOU38 #Informatie zoeken
            • JOU40 #Tekstproductie
            • JOU41 #Mondelinge taalvaardigheid in het Nederlands
            • JOU43 #Contactvaardigheid
            • JOU44 #Planning en organisatie
            • JOU45 #Mediabewustzijn
            Beroepsspecifieke competenties
            • JOU48 #Audio-productie
            • JOU49 #Audiovisuele productie
            • JOU50 #layout en grafische vormgeving
            • JOU51 #fotoproductie
            • JOU52 #Nieuwswaarde inschatten
            • JOU53 #Betrouwbaarheid inschatten
            • JOU54 #Invalshoek bepalen
            • JOU55 #Nieuws garen via interviews

            SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
            • Je kunt de belangrijke trends in het sportgebeuren en de sportjournalistiek toelichten en voorbeelden uit de sportactualiteit  van hieruit duiden.
            • Je kent de basisbegrippen van de economie van de professionele teamsporten
            • Je legt verbanden tussen de organisatie van het hedendaagse sportgebeuren en de economische wetmatigheden van de sport 
            • Je produceert volwaardige sportjournalistieke stukken  voor radio, tv en/of print 

             

             

             

             


            VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
            Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
            Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Economische inzichten.

            Andere begincompetenties

            Geen

             

             

             


            LEERINHOUDEN

            - Hedendaagse trends in het sportgebeuren en de  sportjournalistiek 

            - Het reilen en zeilen van de hedendaagse sportredactie (met specifieke aandacht voor de rol van online en social media in de nieuwsverslaggeving)

            - De wetmatigheden van de economie van de sport: een introductie

            - Marketing van de sport en marketing door de sport: een introductie

             

             

             


            STUDIEMATERIAAL
            • Reader met achtergrondartikels over sportjournalistieke thema's
            • Handouts van gastlessen
            • Acutele sportjournalistieke kranten- en tijdschriftartikels

             

             

             


            WERKVORMEN
            Soort werkvorm    
            hoor- en werkcolleges:

             50

            %
            practicum en oefeningen:

              50

            %

            vormen van groepsleren:

              0

            %
            Verdere toelichting:

            Colleges die maatschappelijke achtergrond bieden bij het sportgebeuren worden afgewisseld met praktijkcolleges.  In de praktijkcolleges kunnen studenten onder begeleiding de eigen sportjournalistieke vaardigheden bijschaven.  Binnen de colleges komen meerdere gastsprekers aan bod die vanuit hun eigen ervaring berichten.


            EVALUATIE

            Eerste examenperiode
            CategorieWeging van categorieën
            permanente evaluatie50%
            schriftelijk examen50%

            De beoordeling gebeurt op basis van een beoordeling van  sportjournalistieke stukken en op basis van een schriftelijk examen. Het examen bevat een combinatie van kennis- en inzichtsvragen over de geziene leerstof.

             

             


            tijd voor examinering
            uren

            2 

            Tweede examenperiode
            CategorieWeging van categorieën
            permanente evaluatie50%
            schriftelijk examen50%

            • Examen  (50 %)
            • Redactionele opdracht (50 %)  
             
            Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 25/02/2013
            Journalistiek - Voltijds modelpakket 2 - Themajournalistiek: lifestyle en human interest
              
            O.O. heeft componenten:Neen
            Afstudeerrichting//Leertraject:Journalistiek
            Code:2130100049
            Academiejaar:2012-2013
            Type:keuze,
            Niveau:uitdiepend
            Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 2 - Semester 2
            Contacturen:0
            Aantal studiepunten:3
            Totaal studietijd:78
            Examencontract:niet mogelijk
            Deliberatie:mogelijk
            Vrijstelling:mogelijk
            Onderwijstaal:
            Lector(en)Willy Debandt
            Inge Van de Venne

             

            KORTE OMSCHRIJVING

            Wat is het belang van lifestyle en human interest in de internationale media? Welke media zijn er mee bezig en hoe pakken zij dit aan?

            Waar halen lifestylejournalisten hun nieuws?

            Hoe maak je een goed verhaal?

            Wat is de economische inpakt van lifestyle? Heeft de crisis gevolgen voor de lifetsylesector binnen de media?


            COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
             Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

            Algemene competenties

            • JOU32 #Leergierigheid
            • JOU33 #Denken en redeneren
            Algemene beroepsgerichte competenties
            • JOU45 #Mediabewustzijn
            Beroepsspecifieke competenties
            • JOU49 #Audiovisuele productie
            • JOU50 #layout en grafische vormgeving
            • JOU51 #fotoproductie
            • JOU52 #Nieuwswaarde inschatten
            • JOU53 #Betrouwbaarheid inschatten
            • JOU54 #Invalshoek bepalen
            • JOU55 #Nieuws garen via interviews

            SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN

            -Je kent  het werkveld van de lifestylejournalist.

            - Je kent  het belang van human interest.

            - Je kent  de belangrijkste media voor lifestyle en human interest.

            - Je kent de nieuwsbronnen voor lifestyle en human interest.

            - Je kan een volwaardig journalistiek product aanmaken vanuit het standpunt lifestyle en human interest.

            - Je bent je bewust van het economisch belang van lifestyle en human interest.

            - Je bent zelf in staat een journalistiek lifestyle en human interest verhaal aan te maken ( tekst- of beeld)

            - Je bent je bewust van de economische gevolgen van de crisis voor de sector van lifestylejournalistiek.


            VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
            Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
            Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Economische inzichten.

            Andere begincompetenties
            Geen.
            LEERINHOUDEN

            - Wie is de lifestylejournalist.

            - Wat zijn de belangrijkste media die zich met lifestyle en human interest bezighouden?

            - Hoe komt een lifestyle verhaal tot stand?

            - Wat zijn de gevolgen van de crisis op deze sector?

             

             


            STUDIEMATERIAAL

            boek : ' de perfecte storm' Auteurs:Koen Schoors, Gert Peersman, uitgeverij Borgerhoff & Lamberigts

            ISBN: 9789089313195

            gastelessen

            powerpoint behorende bij de les


            WERKVORMEN
            Soort werkvorm    
            hoor- en werkcolleges:

             60

            %
            practicum en oefeningen:

              40

            %

            vormen van groepsleren:

              

            %
            Verdere toelichting:

            Gedurende 8 weken wordt de sociaal-maatschappelijke context van de lifestylesector besproken door de lector en enkele gastlectoren. Hieraan worden twee redactionele opdrachten gekoppeld + de verplichte lectuur.


            Gedurende 4 weken wordt de economische context van lifestyle besproken. Hieraan wordt een opdracht gekoppeld op basis van verplichte lectuur.


            Opdracht  
             


            EVALUATIE

            Eerste examenperiode
            CategorieWeging van categorieën
            permanente evaluatie60%
            schriftelijk examen40%

            - De studenten presenteren in groep de bevindingen van hun onderzoek  (zowel voor gedeelte life/human interest als voor het gedeelte economie). 

            - De  student legt een examen af over de gedoceerde inhoud, de inhoud van de gastcolleges en de gelezen boeken. Ebkel voor het luik economie!

            - De student legt een portfolio aan met daarin de redactionele opdrachten en een individuele conclusie uit het onderzoek.

            40% van de punten staat ophet gedeelte economie, 60% op het gedeelte 'Lifestyle en human interest maatschappelijk bekeken'.

             


            tijd voor examinering
            uren

            1 

            Tweede examenperiode
            CategorieWeging van categorieën
            permanente evaluatie60%
            schriftelijk examen40%

             

            Redactionele opdracht (60%)

            Opdracht luik economie ( 40%)

             
            INFORMATIE OVER DE FACETTEN

            Redactionele gedeelte op 60% VVI

            Luik economie 40% DBA

             
            Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 25/02/2013
            Journalistiek - Voltijds modelpakket 2 - Themajournalistiek: cultuur
              
            O.O. heeft componenten:Neen
            Afstudeerrichting//Leertraject:Journalistiek
            Code:2130100050
            Academiejaar:2012-2013
            Type:keuze,
            Niveau:uitdiepend
            Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 2 - Semester 2
            Contacturen:0
            Aantal studiepunten:3
            Totaal studietijd:78
            Examencontract:niet mogelijk
            Deliberatie:mogelijk
            Vrijstelling:mogelijk
            Onderwijstaal:
            Lector(en)Willy Debandt
            Jo Van Doninck

             

            KORTE OMSCHRIJVING
            Als toekomstig journalist-redacteur kan je reportages, interviews en/of achtergrondanalyses maken voor radio of teevee ivm cultuur (podiumkunsten, beeldenden kunsten, muziek, literatuur, cultuurbeleid)

            COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
             Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

            Algemene competenties

            • JOU21 #Zelfreflectie
            • JOU22 #Leerbereidheid
            • JOU23 #Initiatiefzin
            • JOU24 #Assertiviteit
            • JOU26 #Flexibiliteit
            • JOU27 #zelfstandigheid
            • JOU28 #Innovativiteit en creativiteit
            • JOU29 #Omgaan met stress
            • JOU32 #Leergierigheid
            • JOU34 #Deadlinegericht werken
            Algemene beroepsgerichte competenties
            • JOU38 #Informatie zoeken
            • JOU40 #Tekstproductie
            • JOU41 #Mondelinge taalvaardigheid in het Nederlands
            • JOU47 #Deontologisch verantwoord handelen
            Beroepsspecifieke competenties
            • JOU49 #Audiovisuele productie
            • JOU52 #Nieuwswaarde inschatten
            • JOU54 #Invalshoek bepalen

            SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
            • je maakt voor het televisiejournaal van een regionale zender een reportage over cultuur
            • je  duidt het cultuurproduct voldoende diep in functie van een televisiejournaalreportage
            • je laat het cultuurproduct beleven, in functie van een televisiejournaalreportage
            • je maakt voor een algemeen actualiteitsprogramma van radio 2 een reportage over een cultuurevenement
            • je volgt de dagelijkse culturele actualiteit volgen zodat je verbanden kan leggen tussen die actualiteit en bredere tendenzen die ontstaan
            • je maakt verhelderende en relevante interviews ivm cultuur
            • je maakt je taken in groepjes, maar wel volledig zelfstandig

            VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
            Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
            Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Economische inzichten.

            Andere begincompetenties

            Je bent   bereid de dagelijkse culturele actualiteit te volgen, zowel naar cultuurbijdragen in televisiejournaals te kijken als te luisteren naar radio 2-programma's over cultuurevenementen, zodat je correcte keuzes kan maken en verbanden kan leggen met de culturele en sociaal-maatschappelijke actualiteit


            LEERINHOUDEN
            • Notities in de les
            • analyse van journalistieke radio-en televiseproducten over cultuur
            • maken van journalistieke radio-en televiseproducten over cultuur
            • Gastcolleges (onder voorbehoud) over radio 2 cultuurprogramma's en teevee en cultuuritems
            • de complexiteitsgraad van je product is "relatief complex"
            • Voor het economisch luik: het boek ‘De perfecte storm (Peersman & Schoors) uitg. Borgerhoff & Lamberigts ISBN:9789089313195 

            STUDIEMATERIAAL
            • Uitgezonden   journalistieke radio-en televisieproducten over cultuur en dito werkstuklken van studenten uit vorige jaren
            •  Handboek: Patrick Pelgrims. Journalistieke radio-en TV-teksten schrijven. Uitgevrij Lannoo, Tielt, 2005.
            •  Het boek ‘De perfecte storm (Peersman & Schoors) uitg. Borgerhoff & Lamberigts ISBN:9789089313195 

            WERKVORMEN
            Soort werkvorm    
            hoor- en werkcolleges:

             40

            %
            practicum en oefeningen:

              30

            %

            vormen van groepsleren:

              30

            %
            Verdere toelichting:

            - Het vak bestaat uit twee delen: en journalistiek luik en een economisch luik.- de studenten leveren zelf een structuur&concept binnen over hoe ze zelf zo'n journalistiek product gaan maken

            Gedurende 4 weken wordt de economische context van cultuur besproken. Daaraan wordt een opdracht gekoppeld op basis van verplichte lectuur.
            Je bestudeert in groepjes van maximum 5 personen een medium dat zich bezighoudt met cultuur.


            EVALUATIE

            Eerste examenperiode
            CategorieWeging van categorieën
            permanente evaluatie100%

            • 40% van de punten staat op het gedeelte economie, 60% op het journalistiek gedeelte
            • voor het journalistiek gedeelte verloopt de evaluatie als volgt:.één journalistiek radio-en  één journalistiek teeveeproduct  (telkens groepswerken voor teeveeproduct, 65% en voor het radioproduct, 35% van de punten)
            • Voor het economische luik: examen en paper met als vertrekbasis bovengenoemd boek

            tijd voor examinering
            uren

            1 

            Tweede examenperiode
            CategorieWeging van categorieën
            permanente evaluatie60%

            • voor het economische luik:(40% van de punten) examen
            • voor het journalistieke luik (60% van de punten): een individuele journaalreportage voor  teevee  (65% van de punten)  en een individuele radioreportage (35% van de punten)
             
            INFORMATIE OVER DE FACETTEN

            - het vak bestaat uit twee facetten: een journalistiek facet en een economisch facet

            - het journalistiek facet bestaat uit 9 weken begeleiding, het economisch uit 4 weken begeleiding. Voor inhoudsbeschrijving en evaluatiebeschrijving van die twee facetten,  zie daar

             
            Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 25/02/2013
            Journalistiek - Voltijds modelpakket 2 - Mediacontext
              
            O.O. heeft componenten:Ja
            O.O. bestaat uit componenten:Mediasociologie
            Wetgeving en deontologie
            Afstudeerrichting//Leertraject:Journalistiek
            Code:2130100051
            Academiejaar:2012-2013
            Type:kern,
            Niveau:uitdiepend
            Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 2 - Volledig academiejaar
            Contacturen:0
            Aantal studiepunten:4
            Totaal studietijd:104
            Examencontract:mogelijk
            Deliberatie:niet mogelijk
            Vrijstelling:mogelijk
            Onderwijstaal:
            Lector(en)Koen Cornil
            Patrick Herroelen

             


            COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
             Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

            Algemene competenties

            • JOU21 #Zelfreflectie
            • JOU22 #Leerbereidheid
            • JOU32 #Leergierigheid
            • JOU33 #Denken en redeneren
            Algemene beroepsgerichte competenties
            • JOU45 #Mediabewustzijn
            • JOU46 #Maatschappijbewustzijn en actualiteitszin
            Beroepsspecifieke competenties

             SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
             raadpleeg de fiches van de componenten

             VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
             Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
             Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je minstens 20 stpnt verworven hebben.

             Andere begincompetenties
             raadpleeg de fiches van de componenten

             WEGING

             ComponentenWeging
             Mediasociologie50%
             Wetgeving en deontologie50%

             raadpleeg de fiches van de componenten

              
             Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 14/11/2012
             Journalistiek - Voltijds modelpakket 2 - Mediasociologie
               
             Component behoort tot: Mediacontext
             Afstudeerrichting//Leertraject:Journalistiek
             Code:2130100051
             Academiejaar:2012-2013
             Lector(en)Koen Cornil
             Patrick Herroelen

              

             KORTE OMSCHRIJVING

             Welke macht krijg je later als journalist? Zal jij altijd de ongenuanceerde waarheid schrijven? Waarom? Zal je de meest emotionele beelden brengen, of net niet? Mediasociologie bestudeert de rol van de massamedia in de samenleving. Ze staat stil bij de effecten die ze teweegbrengen.


             COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
              Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

             Algemene competenties

             • JOU32 #Leergierigheid
             • JOU33 #Denken en redeneren
             • JOU37 #360° inlevingsvermogen
             Algemene beroepsgerichte competenties
             • JOU45 #Mediabewustzijn
             • JOU46 #Maatschappijbewustzijn en actualiteitszin
             Beroepsspecifieke competenties
             • JOU52 #Nieuwswaarde inschatten
             • JOU53 #Betrouwbaarheid inschatten

             SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
             • Je bezit  inzicht in en kennis over de werking van de massamedia en hun impact op mens en samenleving
             • Je kan patronen en mechanismen herkennen in het mediagebeuren. 
             • Je weet de (relatieve) macht van massamedia in te schatten
             • Je bent vertrouwd met de belangrijkste communicatiewetenschappelijke theorieën
             • Je bent in staat je positie als journalist en de eigen mediaproducten in vraag te stellen


             VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
             Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
             Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je minstens 20 stpnt verworven hebben.

             Andere begincompetenties
             Geen
             LEERINHOUDEN

             In het vak 'mediasociologie' zoeken we met behulp van sociologische denkkaders ondermeer een antwoord op volgende vragen:

             • Wat verklaart het succes van reality-tv programma’s en soaps? Wat is hun impact op de samenleving?
             • Welke rol speelt/ speelde de media in de Irakoorlog?
             • Wat is de invloed van de setting (mediaconcentratie en commerciële druk, politieke druk en impact en druk vanuit de eigen mediaorganisatie) waarbinnen de journalist opereert?
             • Wat is de impact van geweld op tv en in  computergames op jeugd / kinderen?
             • Waarom tilden sommigen zo zwaar aan de nepuitzending over een onafhankelijk Vlaanderen op de RTBF?
             • Wat is de impact van de media op de politiek?

             We vertrekken zoveel mogelijk vanuit concrete actuele cases. Nadien haken we daar theoretische denkkaders aan vast. Zo verwerven studenten een inzicht in wetenschappelijke theorieën die duiding bieden bij de  productie, de consumptie en de werking van de massamedia. Volgende thema’s komen aan bod:

             • Onderzoek met focus op de massacommunicator (gatekeepingstudies, het concept mediahype, de invloed van de maatschappelijke context op de massacommunicator, ....)
             • Onderzoek met focus op massa-communicatieve boodschappen (de bestudering van mediagenres, inhoudsanalyse van mediaboodschappen, ....)
             • Onderzoek naar mediapublieken
             • Onderzoek naar media-effecten (de macht van de media, media en geweld, media en nieuwseffecten, ...)
             • Massamedia in het informatietijdperk

             STUDIEMATERIAAL
            • Syllabus
            • Reader 
            • Lesnota's 
            • Tijdens de hoorcolleges worden extra documenten en teksten uitgedeeld
            • De hoorcolleges worden ondersteund met audio-visueel materiaal
            • Themales door gastspreker 
            • Boek: Luyendijk, J. (2006). Het zijn net mensen. Amsterdam: Podium.

            • WERKVORMEN
             Soort werkvorm    
             hoor- en werkcolleges:

              90

             %
             practicum en oefeningen:

               10

             %

             vormen van groepsleren:

               0

             %
             Verdere toelichting:
             Nav de case van Bart Bonroy, de documentaire "Weapons of Mass Deception" en het boek van Joris Luyendijk krijg je een verwerkingsopdracht.

             EVALUATIE

             Eerste examenperiode
             CategorieWeging van categorieën
             schriftelijk examen100%

             Zowel kennis van als inzicht in de leerstof worden getoetst. De examenvragen kunnen komen uit de hoorcolleges, de syllabus, en uit het extra aangeleverd materiaal tijdens de hoorcolleges, alsook uit een lectuur- verwerkingsopdracht .(20 punten)


             tijd voor examinering
             uren

             2 

             Tweede examenperiode
             CategorieWeging van categorieën
             schriftelijk examen100%

             De examenstof blijft dezelfde.

              
             Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 14/11/2012
             Journalistiek - Voltijds modelpakket 2 - Wetgeving en deontologie
               
             Component behoort tot: Mediacontext
             Afstudeerrichting//Leertraject:Journalistiek
             Code:2130100051
             Academiejaar:2012-2013
             Lector(en)Koen Cornil
             Patrick Herroelen

              

             KORTE OMSCHRIJVING
             Persvrijheid zonder grenzen? Ook als journalist ben je gebonden aan allerlei wetten en morele regels. Je mag bijvoorbeeld niet zomaar in iemands privé-leven gaan snuffelen. Maar anderzijds word je wel wettelijk beschermd. In deze cursus onderzoek je de grenzen van wat juridisch en deontologisch kan en niet kan.

             COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
              Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

             Algemene competenties

             • JOU21 #Zelfreflectie
             • JOU33 #Denken en redeneren
             • JOU37 #360° inlevingsvermogen
             Algemene beroepsgerichte competenties
             • JOU38 #Informatie zoeken
             • JOU45 #Mediabewustzijn
             • JOU46 #Maatschappijbewustzijn en actualiteitszin
             • JOU47 #Deontologisch verantwoord handelen
             Beroepsspecifieke competenties
             • JOU52 #Nieuwswaarde inschatten

             SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
             • je weet dat correct journalistiek handelen grenzen inhoudt, met formele en informele regels.
             • je kent de grondwettelijke vrijheden en de belangrijkste bij wet vastgelegde beperkingen en restricties.
             • je kent de deontologische afspraken (codes) die journalisten zichzelf opleggen.
             • je weet waar je de betrokken teksten kan raadplegen en/of snel terug vinden.

             VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
             Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
             Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je minstens 20 stpnt verworven hebben.

             Andere begincompetenties
             Geen
             LEERINHOUDEN
             • Wie is journalist?
             • De grondwettelijke vrijheden van meningsuiting, van pers en het recht op informatie.
             • Grenzen aan de persvrijheid: bepalingen uit het strafrecht
             • Het recht van antwoord / het recht op repliek
             • Het recht op privacy
             • Werken als journalist
              • beroepsjournalist / journalist van beroep
              • het bronnengeheim
              • de deontologische codes
             • De journalist als auteur: het auteursrecht

             STUDIEMATERIAAL
             • Cursustekst
             • Wetteksten (documentatie)
             • Praktijkvoorbeelden: krantenknipsels (overhead), geluidsfragmenten (audio), beeldfragmenten (video, dvd)
             • Presentaties en schema's (powerpoint)

             WERKVORMEN
             Soort werkvorm    
             hoor- en werkcolleges:

              100

             %
             practicum en oefeningen:

               0

             %

             vormen van groepsleren:

               0

             %
             Verdere toelichting:

             2 gastcolleges
             1 - de Raad voor de journalistiek
             2 - de Vlaamse Vereniging van Journalisten (VVJ)


             EVALUATIE

             Eerste examenperiode
             CategorieWeging van categorieën
             schriftelijk examen100%

             • Examen via computer (meerkeuzeantwoorden)

             tijd voor examinering
             uren

             1 

             Tweede examenperiode
             CategorieWeging van categorieën
             schriftelijk examen100%

             • Examen via computer - meerkeuzeantwoorden
              
             Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 14/11/2012
             Journalistiek - Voltijds modelpakket 2 - Internationaal medialandschap
               
             O.O. heeft componenten:Ja
             O.O. bestaat uit componenten:Internat. medialandschap: GM
             Internat. medialandschap: gedrukte media
             Internat. medialandschap: AV
             Afstudeerrichting//Leertraject:Journalistiek
             Code:2130100052
             Academiejaar:2012-2013
             Type:kern,
             Niveau:uitdiepend
             Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 2 - Volledig academiejaar
             Contacturen:0
             Aantal studiepunten:3
             Totaal studietijd:78
             Examencontract:mogelijk
             Deliberatie:niet mogelijk
             Vrijstelling:mogelijk
             Onderwijstaal:
             Lector(en)Koen Cornil
             Hilde Leemans

              


             COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
              Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

             Algemene competenties

             • JOU32 #Leergierigheid
             Algemene beroepsgerichte competenties
             • JOU45 #Mediabewustzijn
             • JOU46 #Maatschappijbewustzijn en actualiteitszin
             Beroepsspecifieke competenties
             • JOU52 #Nieuwswaarde inschatten

             SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
             raadpleeg de fiches van de componenten

             VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
             Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
             Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Journalistieke context.

             Andere begincompetenties

             WEGING

             ComponentenWeging
             Internat. medialandschap: GM50%
             Internat. medialandschap: AV50%

             raadpleeg de fiches van de componenten

              
             Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 14/11/2012
             Journalistiek - Voltijds modelpakket 2 - Internat. medialandschap: GM
               
             Component behoort tot: Internationaal medialandschap
             Afstudeerrichting//Leertraject:Journalistiek
             Code:2130100052
             Academiejaar:2012-2013
             Lector(en)Koen Cornil
             Hilde Leemans

              

             KORTE OMSCHRIJVING

             In dit vak richt je je aandacht op de printmedia in de brede zin van het woord .Je pluist uit welk bedrijf er schuilgaat achter kranten , weekbladen en magazines  zowel in België als in het buitenland .Je analyseert de problemen , je bespreekt de nieuwe trends  enz . Je krijgt een overzicht van de  grote mediagroepen in Europa en van  de invloedrijkste publicaties .


             COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
              Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

             Algemene competenties

             • JOU32 #Leergierigheid
             • JOU33 #Denken en redeneren
             Algemene beroepsgerichte competenties
             • JOU45 #Mediabewustzijn
             Beroepsspecifieke competenties
             • JOU53 #Betrouwbaarheid inschatten

             SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN

             Je kan een overzicht geven van het huidig medialandschap zowel in België als  in het buitenland.

             Je kan de nieuwe evoluties kritisch beoordelen en je kan ze in een algemene context plaatsen .


             VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
             Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
             Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Journalistieke context.

             Andere begincompetenties
             Je hebt met succes de cursus medialeer in het eerste jaar gevolgd.
             LEERINHOUDEN

             Bespreking van de belangrijkste spelers in de Belgische media en in het buitenland.

             Problematiek van de mediaconcentratie

             Invloed van de PR en de reclame op de printmedia

             De rol van de overheid

              


             STUDIEMATERIAAL

             Syllabus

             power point

             teksten uit kranten en tijdschriften


             WERKVORMEN
             Soort werkvorm    
             hoor- en werkcolleges:

              34

             %
             practicum en oefeningen:

               

             %

             vormen van groepsleren:

               

             %
             Verdere toelichting:

             EVALUATIE

             Eerste examenperiode
             CategorieWeging van categorieën
             permanente evaluatie10%
             schriftelijk examen90%

             Schriftelijk examen met nadruk op inzichtsvragen en minder op kennisvragen   18 p

             Groepswerk                                                                                                     2 p

             Dit groepswerk wordt georganiseerd in samenwerking met het vak Internationale media AV . De helft van de studenten presenteert het werk bij Print en de andere helft bij AV . De punten gelden voor beide vakken dwz 2 p voor IM print en 2 pvoor IM AV  .

              


             tijd voor examinering
             uren

             2 

             Tweede examenperiode
             CategorieWeging van categorieën
             schriftelijk examen100%%

             Tweede examenperiode

             Schriftelijk examen : 20 punten

              
             Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 14/11/2012
             Journalistiek - Voltijds modelpakket 2 - Internat. medialandschap: AV
               
             Component behoort tot: Internationaal medialandschap
             Afstudeerrichting//Leertraject:Journalistiek
             Code:2130100052
             Academiejaar:2012-2013
             Lector(en)Koen Cornil
             Hilde Leemans

              

             KORTE OMSCHRIJVING

             In deze component ga je de structuren achter radio en televisie ontdekken. Je bestudeert lokale en landelijke radio, regionale en landelijke televisie, digitale televisie, de openbare omroep. Gestart wordt er met de overheid, de actoren en het beleid en nadien worden alle spelers in het medialandschap besproken.


             COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
              Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

             Algemene competenties

             • JOU25 #Samenwerkingsgerichtheid
             • JOU32 #Leergierigheid
             Algemene beroepsgerichte competenties
             • JOU41 #Mondelinge taalvaardigheid in het Nederlands
             • JOU45 #Mediabewustzijn
             • JOU46 #Maatschappijbewustzijn en actualiteitszin
             Beroepsspecifieke competenties
             • JOU52 #Nieuwswaarde inschatten
             • JOU53 #Betrouwbaarheid inschatten

             SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
             • Je kent het Vlaamse radio en televisielandschap.
             • Je maakt kennis met de actoren in het Europese radio en televisielandschap .
             • Je kan radio en televisie als communicatiekanalen kaderen in het medialandschap in de ruime zin.

             VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
             Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
             Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Journalistieke context.

             Andere begincompetenties

             LEERINHOUDEN
              

             Tijdens de lessen Internationaal Medialandschap: radio en televisie staan de audiovisuele media – radio en televisie – centraal. Net als bij Internationaal Medialandschap: gedrukte pers zal ook hier aandacht worden besteed zowel aan feitelijke als beleidsmatige aspecten. Maar omdat radio en televisie al sinds 1971 een Vlaamse bevoegdheid zijn, gaat de aandacht in hoofdzaak naar Vlaanderen. We kijken waar nodig en nuttig ook wel even over de taalgrens en ook Europa dringt zich steeds meer op.


             STUDIEMATERIAAL

             Cursustekst
             Lesnota's
             Media-actualiteit


             WERKVORMEN
             Soort werkvorm    
             hoor- en werkcolleges:

              90

             %
             practicum en oefeningen:

               

             %

             vormen van groepsleren:

               10

             %
             Verdere toelichting:

             Internationaal Medialandschap bestaat vooral uit hoorcolleges, gericht op kennisoverdracht.

             Het is de bedoeling dat je ook de media-actualiteit volgt. Je gaat gedurende een week zeer intensief de media-actualiteit volgen en je informeert hierover je medestudenten door middel van een presentatie.


             EVALUATIE

             Eerste examenperiode
             CategorieWeging van categorieën
             permanente evaluatie10%
             schriftelijk examen90%

             schriftelijk examen op 18 punten.

             2 punten op presentatie media-actualiteit.


             tijd voor examinering
             uren

             2 

             Tweede examenperiode
             CategorieWeging van categorieën
             schriftelijk examen100%

             examen op 20 punten.

              
             Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 14/11/2012
             Journalistiek - Voltijds modelpakket 2 - Research en CAR 2
               
             O.O. heeft componenten:Neen
             Afstudeerrichting//Leertraject:Journalistiek
             Code:2130100053
             Academiejaar:2012-2013
             Type:kern,
             Niveau:uitdiepend
             Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 2 - Volledig academiejaar
             Contacturen:0
             Aantal studiepunten:3
             Totaal studietijd:78
             Examencontract:niet mogelijk
             Deliberatie:niet mogelijk
             Vrijstelling:mogelijk
             Onderwijstaal:
             Lector(en)Greet Elsen
             Frederik Marain

              

             KORTE OMSCHRIJVING

             In dit vak leer je waar een journalist “de mosterd haalt”. We onderzoeken waar en hoe je informatie kan zoeken, wat je moet doen om niet te verdrinken in het overaanbod van informatie, welke verschillende soorten bronnen interessant zijn voor een journalist, hoe je het
             internet kan gebruiken bij je research. Al die aspecten worden voortdurend getraind in praktijkoefeningen.

              


             COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
              Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

             Algemene competenties

             • JOU23 #Initiatiefzin
             • JOU24 #Assertiviteit
             Algemene beroepsgerichte competenties
             • JOU38 #Informatie zoeken
             Beroepsspecifieke competenties
             • JOU54 #Invalshoek bepalen
             • JOU55 #Nieuws garen via interviews

             SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN

              Je ziet en vindt  spontaan nieuws.
              Je vindt nieuws  voor een specifiek regionaal medium.
              Je zoekt naar de gepaste personen voor een interview.
              Je vindt relevante informatie vinden via de diverse informatiekanalen.
              Je bereidt een interview grondig voor.
              Je gebruikt het internet kritisch voor het voor het uitvoeren van informatieopdrachten                             Je stelt een praktisch bruikbaar researchdossier op


             VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
             Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
             Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Journalistieke technieken

             Andere begincompetenties

             LEERINHOUDEN

              

             • Google:
               • werking van search engines
               • andere search engines dan Google
               • geavanceerd zoeken
               • Google News
               • Google Desktop
               • Google Map
             • Persagentschappen:
               • raadplegen van Belga en andere persagentschappen via internet
             • Goede journalistieke research sites

              


             STUDIEMATERIAAL

             WERKVORMEN
             Soort werkvorm    
             hoor- en werkcolleges:

              0

             %
             practicum en oefeningen:

               100

             %

             vormen van groepsleren:

               0

             %
             Verdere toelichting:

              

             • Practicum.
             • Computerpracticum met instructie (digitale research).
             • Concrete toepassingen van dit opleidingsonderdeel maken deel uit van de workshops Gedrukte Media en AV.

             EVALUATIE

             Eerste examenperiode
             CategorieWeging van categorieën
             permanente evaluatie100%

             • Researchbundel opstellen: 10 punten. 
             • Digitale research:  oefeningen en actieve participatie : 10 punten.
             • Voor ieder deelexamen: min 1 punt proportioneel op 20 per werkwoordsfout             tijd voor examinering
             uren

             0 

             Tweede examenperiode
             CategorieWeging van categorieën
             permanente evaluatie100%

             • Researchbundel opstellen: 10 punten.
             • Digitale research: researchdossier.: 10 punten.
             • Voor ieder deelexamen: min 1 punt proportioneel op 20 per werkwoordsfout.
              
             Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 14/11/2012
             Journalistiek - Voltijds modelpakket 2 - Interviewen 2
               
             O.O. heeft componenten:Neen
             Afstudeerrichting//Leertraject:Journalistiek
             Code:2130100054
             Academiejaar:2012-2013
             Type:kern,
             Niveau:uitdiepend
             Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 2 - Volledig academiejaar
             Contacturen:0
             Aantal studiepunten:3
             Totaal studietijd:78
             Examencontract:niet mogelijk
             Deliberatie:mogelijk
             Vrijstelling:mogelijk
             Onderwijstaal:
             Lector(en)Nadia Vissers
             Jo Van Doninck

              

             KORTE OMSCHRIJVING
             Aan de hand van oefeningen en praktische toepassingen leer je de basistechnieken van het kritisch-zakelijke interview.  Je mag daarvoor rekenen op intensieve, individuele begeleiding en feedback. Tijdens gastcolleges lichten vakspecialisten belangrijke aspecten van de journalistieke praktijk toe.

             COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
              Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

             Algemene competenties

             • JOU21 #Zelfreflectie
             • JOU23 #Initiatiefzin
             • JOU24 #Assertiviteit
             • JOU26 #Flexibiliteit
             • JOU27 #zelfstandigheid
             • JOU28 #Innovativiteit en creativiteit
             • JOU29 #Omgaan met stress
             • JOU31 #Evalueren
             • JOU33 #Denken en redeneren
             • JOU37 #360° inlevingsvermogen
             Algemene beroepsgerichte competenties
             • JOU38 #Informatie zoeken
             • JOU41 #Mondelinge taalvaardigheid in het Nederlands
             Beroepsspecifieke competenties
             • JOU52 #Nieuwswaarde inschatten
             • JOU53 #Betrouwbaarheid inschatten
             • JOU54 #Invalshoek bepalen
             • JOU55 #Nieuws garen via interviews

             SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
             • Je beheerst grondig de interviewtechnieken van het kritisch-zakelijke interview (KRIZANT)   (van voorbereiding tot eindproduct).
             • Je selecteert informatie selecteren en verwerkt die vanuit een journalistieke functie.
             • Je bepaalt en realiseert de invalshoek en nieuwswaarde van een interview.
             • Je begrijpt en duidt belangrijke journalistieke problemen en thema’s.
             • Je maakt je taak volledig zelfstandig.

              


             VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
             Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
             Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Journalistieke technieken

             Andere begincompetenties

             Openheid voor feedback en bereidheid tot bijsturing. Bereidheid om op radio en televisie interviewprogramma's te bekijken en te bestuderen.


             LEERINHOUDEN

             De studenten leren de basistechnieken van de journalistiek aan de hand van oefeningen en praktische toepassingen:

             • Interviewtechnieken.
             • Selecteren: selectiemechanismen en -criteria.
             • Journalistieke technieken en thema’s worden toegelicht vanuit de journalistieke praktijk tijdens de werk- en gastcolleges.
             • De complexiteitsgraad van de stof is "relatief complex".

             STUDIEMATERIAAL
             • Alle documenten en presentaties i.v.m. Interviewen 2 (interviewtechnieken, veelvoorkomende fouten, tips, organisatieschema's, planning, ...) vind je digitaal op de P-schijf.
             • Audiovisueel materieel, actuele dagbladen en publicaties, internet. 
             • Diverse interviewprogramma's op radio en televisie (zelfstudie).
             • Verplichte lectuur  van "Het land is moe" van Tony Judt, als voorbereiding op een oefening kritisch-zakelijk interviewen.

             WERKVORMEN
             Soort werkvorm    
             hoor- en werkcolleges:

              16

             %
             practicum en oefeningen:

               84

             %

             vormen van groepsleren:

               0

             %
             Verdere toelichting:

             EVALUATIE

             Eerste examenperiode
             CategorieWeging van categorieën
             permanente evaluatie100%

              

             • Productevaluatie: twee kritisch-zakelijke interviews + een voorbereidend  interview waarvan het resultaat niet meetelt. Eerste interview: 30 %,  tweede interview: 70 %. 
             • Als je afwezig bent op een deelexamen georganiseerd buiten de examenreeks, dan mag je dat deelexamen inhalen indien je afwezigheid tijdig gewettigd wordt door een medisch attest. Het originele attest bezorg je aan het studentensecretariaat en de betrokken lector binnen de vijf werkdagen vanaf de eerste ziektedag. 
             • Bij ziekte stuur je de taak in de staat waarin ze zich bevindt, vóór de deadline naar de lector. Zodra je genezen bent, geef je de volledige taak af, vergezeld van een medisch attest.  Indien je binnen de gestelde termijn geen medisch attest voorlegt, ben je ongewettigd afwezig en krijg je geen punten op die taak.
             • Voor een taak die niet of te laat wordt afgegeven,krijg je  een 0 op die taak.
             • Dt-fouten worden gesanctioneerd: per dt-fout wordt 1 punt op de totaalscore van de taak afgetrokken.
             • As de uitspraak ondermaats is, kunnen tot 2 p./20 per opdracht worden afgetrokken.
             • Als je uitspraken letterlijk overneemt van een ander en daarbij niet aantoont dat het om een citaat gaat, pleeg je een vorm van intellectuele diefstal die plagiaat heet. Bij elke vaststelling wordt plagiaat bestraft. (We volgen daarbij een procedure die beschreven staat in het OER.)
             • Ongewettigde afwezigheid tijdens gastcolleges worden gesanctioneerd: -1 per afwezigheid op de totaalscore van het opleidingsonderdeel.

             tijd voor examinering
             uren

             0 

             Tweede examenperiode
             CategorieWeging van categorieën
             permanente evaluatie100%

             • Een kritisch-zakelijk interview op 20 p.
             • Het interview moet op een informatiedrager staan én ook volledig uitgeprint zijn.
             • Dt-fouten worden gesanctioneerd: per dt-fout wordt 1 punt op de totaalscore van de taak afgetrokken.
             • Als de uitspraak ondermaats is, kunnen tot 2 p./20 per opdracht worden afgetrokken.
             • Contacteer je lector tijdens het inzagemoment voor concrete instructies.

              

              
             Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 14/11/2012
             Journalistiek - Voltijds modelpakket 2 - ICT en onderzoek
               
             O.O. heeft componenten:Ja
             O.O. bestaat uit componenten:ICT
             Journalistiek en onderzoek
             Afstudeerrichting//Leertraject:Journalistiek
             Code:2130100055
             Academiejaar:2012-2013
             Type:kern,
             Niveau:uitdiepend
             Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 2 - Volledig academiejaar
             Contacturen:0
             Aantal studiepunten:4
             Totaal studietijd:104
             Examencontract:mogelijk
             Deliberatie:niet mogelijk
             Vrijstelling:mogelijk
             Onderwijstaal:
             Lector(en)Philippe Mairiaux
             Koen Cornil

              


             COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
              Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

             Algemene competenties

              Algemene beroepsgerichte competenties
               Beroepsspecifieke competenties

                SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
                raadpleeg de fiche van de componenten

                VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
                Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
                Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Journalistieke technieken

                Andere begincompetenties
                raadpleeg de fiche van de componenten

                WEGING

                ComponentenWeging
                ICT50%
                Journalistiek en onderzoek50%

                raadpleeg de fiche van de componenten

                 
                Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 14/11/2012
                Journalistiek - Voltijds modelpakket 2 - ICT
                  
                Component behoort tot: ICT en onderzoek
                Afstudeerrichting//Leertraject:Journalistiek
                Code:2130100055
                Academiejaar:2012-2013
                Lector(en)Philippe Mairiaux
                Koen Cornil

                 

                KORTE OMSCHRIJVING

                Steeds meer bedrijven verwachten van hun werknemers dat ze met de computer kunnen werken. Logisch dus dat je één van de meest universele besturingsprogramma's, Windows, kent als je broekzak. Excel zitten je in de vingers. Een presentatie geef je voortaan met PowerPoint.


                COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
                 Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

                Algemene competenties

                • JOU33 #Denken en redeneren
                Algemene beroepsgerichte competenties
                • JOU38 #Informatie zoeken
                Beroepsspecifieke competenties

                 SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN

                 Je lost logische problemen uit de praktijk op met excel. Je hanteert de belangrijkste ingebouwde functies  inclusief de matrixformules. Je manipuleert gegevensbanken en hun functies in excel. Je maakt een mail-merge met Word en Excel.


                 VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
                 Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
                 Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Journalistieke technieken

                 Andere begincompetenties

                 Geen.


                 LEERINHOUDEN
                 • Excel
                 • Mail-Merge

                 STUDIEMATERIAAL
                 Eigen cursus.
                 WERKVORMEN
                 Soort werkvorm    
                 hoor- en werkcolleges:

                  50

                 %
                 practicum en oefeningen:

                   50

                 %

                 vormen van groepsleren:

                   0

                 %
                 Verdere toelichting:
                 Geen.

                 EVALUATIE

                 Eerste examenperiode
                 CategorieWeging van categorieën
                 schriftelijk examen100%

                 Openboek examen op computer in de vorm van meerkeuzevragen met giscorrectie. Je boeken, cursussen en andere notities mag je gebruiken en tijdens het examen mag je Excel eveneens gebruiken.
                 Duur: 50'.


                 tijd voor examinering
                 uren

                 1 

                 Tweede examenperiode
                 CategorieWeging van categorieën
                 schriftelijk examen100%

                 Openboek examen op computer in de vorm van meerkeuzevragen met giscorrectie. Je boeken, cursussen en andere notities mag je gebruiken en tijdens het examen mag je Excel eveneens gebruiken.
                 Duur: 50'.

                  
                 Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 14/11/2012
                 Journalistiek - Voltijds modelpakket 2 - Journalistiek en onderzoek
                   
                 Component behoort tot: ICT en onderzoek
                 Afstudeerrichting//Leertraject:Journalistiek
                 Code:2130100055
                 Academiejaar:2012-2013
                 Lector(en)Philippe Mairiaux
                 Koen Cornil

                  

                 KORTE OMSCHRIJVING
                 In Journalistiek en Onderzoek krijg je „tools‟ aangereikt om onderzoek dat verband
                 houdt met het communicatieveld beter te begrijpen. Je leert kritisch te staan ten
                 opzichte van onderzoeksgegevens en je leert onderzoeken op hun waarde te
                 beoordelen. Daarbij hebben we het over representativiteit en betrouwbaarheid, over
                 steekproeftrekkingen en steekproeffouten. Tenslotte leer je onderzoeksresultaten op
                 een correcte manier te interpreteren en in duidelijke teksten weer te geven.

                 COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
                  Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

                 Algemene competenties

                 • JOU31 #Evalueren
                 • JOU32 #Leergierigheid
                 • JOU33 #Denken en redeneren
                 • JOU37 #360° inlevingsvermogen
                 Algemene beroepsgerichte competenties
                 • JOU38 #Informatie zoeken
                 • JOU47 #Deontologisch verantwoord handelen
                 Beroepsspecifieke competenties
                 • JOU53 #Betrouwbaarheid inschatten

                 SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
                 • De student is vertrouwd met de basisbegrippen van het wetenschappelijk onderzoek (populatie, steekproefkader, representativiteit, ..)
                 • De student is vertrouwd met de elementaire methoden en technieken van zowel kwantitatief en kwalitatief onderzoek
                 • De student kan de wetenschappelijke waarde van een onderzoek inschatten. Hij weet aan welke beoordelingscriteria de uitkomsten van een onderzoek moeten worden getoetst
                 • De student kan de resultaten van een onderzoek op een juiste manier interpreteren
                 • De student kan helder en exact rapporteren over een wetenschappelijk onderzoek 

                 VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
                 Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
                 Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Journalistieke technieken

                 Andere begincompetenties
                 Geen
                 LEERINHOUDEN

                 Het vak ‘Onderzoek en journalistiek’ wil volgende drie zaken aanreiken

                  

                 a) Een basiskennis wetenschappelijke onderzoekstechnieken

                 Rapporteren over onderzoek is tegenwoordig ‘part of the job’ van quasi elke journalist.

                 Dit rapporteren over onderzoek is echter niet evident. Ten eerste zijn er communicatiebarrières en spanningen tussen journalisten en deskundigen. Verder schieten journalisten vaak tekort als het aankomt op wetenschappelijke bagage om cijfers te interpreteren. Zo sluipen er fouten in de rapportering. In dit opleidingsonderdeel wordt een 'survival kit' aangeboden om als journalist  de meest voorkomende fouten zo veel mogelijk te vermijden.

                  

                 b) Een basiskennis ‘mediaonderzoek’

                 Wie werkt in de mediabranche moet op zijn minst op een goede manier cijfers en onderzoeken kunnen interpreteren die betrekking hebben op het mediagebeuren. In dit vak wordt daarom dieper ingegaan op de interpretatie van deze cijfers.

                  

                 c) Een survival kit om een eigen kleinschalig kwantitatief onderzoek op te zetten

                 Studenten verwerven de vaardigheden om een zeer eenvoudige enquête en/of poll te kunnen lanceren. Zij krijgen daarnaast vooral inzicht in de gevaren bij de interpretatie van niet representatieve enquêtes. 


                 STUDIEMATERIAAL
                 • Syllabus
                 • Powerpointpresentatie
                 • Bundel met krantenartikels
                 • Gastles rond kijk- en luistercijfers

                  


                 WERKVORMEN
                 Soort werkvorm    
                 hoor- en werkcolleges:

                  65

                 %
                 practicum en oefeningen:

                   35

                 %

                 vormen van groepsleren:

                   0

                 %
                 Verdere toelichting:

                 EVALUATIE

                 Eerste examenperiode
                 CategorieWeging van categorieën
                 schriftelijk examen100%

                • De evaluatie gebeurt op basis van een schriftelijk examen ( 10 punten staan op theorie, 10 punten staan op oefeningen)
                • Journalistiek en onderzoek is één van de samenstellende componenten van een omvangrijk opleidingsonderdeel. Voor dergelijke opleidingsonderdelen geldt volgende regel:

                 Elke component levert één deelcijfer op dat verschijnt op het rapport .
                 Het totaalcijfer van een opleidingsonderdeel dat bestaat uit verschillende componenten is de som van de deelcijfers van de componenten, gedeeld door het aantal componenten.
                  
                 Indien je geen voldoende haalt voor een opleidingsonderdeel met componenten, en niet gedelibereerd wordt, moet je herkansen of het jaar overdoen voor de component(en) waarvoor je een tekort haalde. De component waarvoor je een voldoende haalde, levert automatisch een overdracht op naar een volgend academiejaar.


                • tijd voor examinering
                 uren

                 2 

                 Tweede examenperiode
                 CategorieWeging van categorieën
                 schriftelijk examen100%

                • Schriftelijk examen op 20 punten waarbij de helft van de punten staat op theorie, de andere helft op oefeningen) 
                • 'Journalistiek en onderzoek' is één van de samenstellende componenten van een omvangrijk opleidingsonderdeel. Voor dergelijke opleidingsonderdelen geldt volgende regel:

                 Elke component levert één deelcijfer op dat verschijnt op het rapport .
                 Het totaalcijfer van een opleidingsonderdeel dat bestaat uit verschillende componenten is de som van de deelcijfers van de componenten, gedeeld door het aantal componenten.
                  
                 Indien je geen voldoende haalt voor een opleidingsonderdeel met componenten, en niet gedelibereerd wordt, moet je herkansen of het jaar overdoen voor de component(en) waarvoor je een tekort haalde. De component waarvoor je een voldoende haalde, levert automatisch een overdracht op naar een volgend academiejaar.

                •  
                 Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 14/11/2012
                 Journalistiek - Voltijds modelpakket 2 - Journalistieke praktijk 2: magazines
                   
                 O.O. heeft componenten:Neen
                 Afstudeerrichting//Leertraject:Journalistiek
                 Code:2130100056
                 Academiejaar:2012-2013
                 Type:kern,
                 Niveau:uitdiepend
                 Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 2 - Volledig academiejaar
                 Contacturen:0
                 Aantal studiepunten:6
                 Totaal studietijd:156
                 Examencontract:mogelijk
                 Deliberatie:niet mogelijk
                 Vrijstelling:mogelijk
                 Onderwijstaal:
                 Lector(en)Patrick Herroelen
                 Imelda Van Praet
                 Inge Van de Venne
                 Sandra Mermans
                 Olaf Spittaels
                 Frederik Marain

                  

                 KORTE OMSCHRIJVING

                 Binnen de workshop werk je als individueel student en als lid van een redactieteam. Als individueel student volg je actief de verschillende “vakken” van de workshop en kom je individuele afspraken na. Als lid van je redactie werk je samen aan een themamagazine dat naar mate de workshop vordert meer en meer centraal komt te staan. In team zijn jullie verantwoordelijk voor research, journalistieke keuzes, tekstinhoud, foto’s en lay-out. De eindproducten binnen een workshop zijn het resultaat van heel wat vakken en zijn enerzijds individueel en anderzijds ook collectief. De individuele producten worden door de individuele lectoren beoordeeld, het collectieve eindproduct (het magazine) wordt door een jury van alle lectoren geëvalueerd. Dat magazine kan alleen maar slagen mits intensieve samenwerking met je redactiegenoten. Ook die samenwerking wordt geëvalueerd.


                 COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
                  Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

                 Algemene competenties

                 • JOU21 #Zelfreflectie
                 • JOU22 #Leerbereidheid
                 • JOU23 #Initiatiefzin
                 • JOU24 #Assertiviteit
                 • JOU25 #Samenwerkingsgerichtheid
                 • JOU26 #Flexibiliteit
                 • JOU27 #zelfstandigheid
                 • JOU28 #Innovativiteit en creativiteit
                 • JOU29 #Omgaan met stress
                 • JOU30 #Organisatiesensitiviteit
                 • JOU31 #Evalueren
                 • JOU32 #Leergierigheid
                 • JOU33 #Denken en redeneren
                 • JOU34 #Deadlinegericht werken
                 • JOU35 #Leidinggeven
                 • JOU36 #Projectmatig en methodisch werken
                 • JOU37 #360° inlevingsvermogen
                 Algemene beroepsgerichte competenties
                 • JOU38 #Informatie zoeken
                 • JOU39 #anderstalige informatie zoeken en beoordelen
                 • JOU40 #Tekstproductie
                 • JOU43 #Contactvaardigheid
                 • JOU44 #Planning en organisatie
                 • JOU45 #Mediabewustzijn
                 • JOU46 #Maatschappijbewustzijn en actualiteitszin
                 • JOU47 #Deontologisch verantwoord handelen
                 Beroepsspecifieke competenties
                 • JOU50 #layout en grafische vormgeving
                 • JOU51 #fotoproductie
                 • JOU52 #Nieuwswaarde inschatten
                 • JOU53 #Betrouwbaarheid inschatten
                 • JOU54 #Invalshoek bepalen
                 • JOU55 #Nieuws garen via interviews
                 • JOU56 #Crossmedialiteit

                 SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN

                 FOTOGRAFIE:
                 • je kent de vakterminologie en werkvormen.
                 • je werkt met een analoge en een digitale fotocamera.
                 • je maakt foto's afgestemd op doel en doelgroep. 
                 • je hebt oog voor de esthetische en vormvereisten van het stilstaande beeld.
                 • je hebt oog voor de journalistieke waarde van een foto.
                 • Je werkt met het programma Photoshop (basiskennis).
                 • Je bent vertrouwd met beeldtaal.
                 • Je kan omgaan met digitale beeldbewerking, zowel technisch als esthetisch.

                 REDACTIE 2:
                  • Je kan gericht informatie rond het afgesproken thema zoeken.
                  • Je kan informatie verwerken in artikels.
                  • Je kan informatie verwerken in verschillende journalistieke genres.

                 GRAFISCHE TECHNIEKEN

                 • je werkt met het programma Adobe Illustrator (basiskennis).
                 • je werkt met het programma Adobe Indesign (basiskennis).
                 • je maakt een bestaande layout na in de vorm van een individuele brochure van 8 bladzijden (eigen cover, eigen teksten, eigen illustraties).

                 GROEPSDYNAMICA

                 • Je bevordert de groepsdynamiek door zowel taak- als procesgerichte participatie binnen een redactiegroep.
                 • Je stelt een eenvoudige projectanalyse, -beschrijving  en -planning op met een gedrukt magazine als einddoel
                 • Je neemt die groepsrol op die best bij je persoonlijkheid aansluit en je hebt inzicht in de andere groepsrollen binnen de redactie
                 • Je gebruikt/ steunt de leiderschapsstijl die past binnen de redactiegroep
                 • Je hebt aandacht voor de onderlinge relaties binnen de  redactiegroep (aan de hand van de axenroos van Cuvelier)
                 • Je beïnvloedt het interactieproces binnen de redactiegroep op positieve wijze (aan de hand van de roos van Leary)
                 • Je beoordeelt de participatie van de redactieleden  op objectieve wijze

                 INTERNATIONALE RESEARCH

                 Je doet grondige research op internet , zowel naar Nederlandstalige als naar anderstalige bronnen.
                 Je gebruikt, individueel en in groep, een online bookmark platform zoals Diigo om je research resultaten te bewaren en te ordenen

                 COLLECTIEF EINDPRODUCT

                 Je kan in groep samenwerken.

                 Je selecteert teksten, illustraties en foto's en een layout vanuit de doelstelling en de doelgroep die voorop wordt gesteld.


                 VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
                 Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
                 Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Redactie1: gedruk. media; Ned: schrijven/spreken; Mediatechnieken en moet je je ook inschrijven voor: Research en car 2; Interviewen 2; Redactie 2: gedruk.media (in zelfde semester)

                 Andere begincompetenties

                 LEERINHOUDEN

                 FOTOGRAFIE:

                 • Praktische toepassing van de opgesomde specifieke doelstellingen.

                 REDACTIE 2:

                 • Bepalen van bruikbare onderwerpen binnen het opgegeven thema, rekening houdend met visualisering en praktische haalbaarheid.
                 • Werkverdeling en werkplanning.
                 • Magazineplanning: rubrieken, genres, mix, pagina's, planningstabel.

                 ALLE FACETTEN

                 • Alle concrete opdrachten zijn opgenomen in een instructieboekje

                 STUDIEMATERIAAL

                 De studenten ontvangen een instructieboekje over de workshop met alle deelopdrachten en deadlines.

                 FOTOGRAFIE:
                 verplichte lectuur:

                 • Multimedia, naslagwerk voor audiovisuele communicatie’, Walter Van den Branden, Publicom
                 • Presentatie mbt vakterminologie en -begrippen, Blackboard
                 • Cursus 'Digitale fotografie', Blackboard 
                 • Oefenbundel Photoshop, Blackboard

                 aanbevolen literatuur:

                 • 'Digitale fotografie en Beeldbewerking’, Frans Barten, Focus Publishing
                 • 'The Photoshop CS Book' Scott Kelby, New Riders

                 REDACTIE 2:
                 GRAFISCHE TECHNIEKEN:   naslagwerken in het EMI + helpfunctie online
                 GROEPSDYNAMICA               Digitaal zelfstudiepakket

                 Het materiaal dat tijdens de lessen wordt aangereikt

                  


                 WERKVORMEN
                 Soort werkvorm    
                 hoor- en werkcolleges:

                  33

                 %
                 practicum en oefeningen:

                   34

                 %

                 vormen van groepsleren:

                   33

                 %
                 Verdere toelichting:

                 Alle concrete afspraken zijn opgenomen in de brochure JP2 Magazines, waarvan elke student één exemplaar ontvangt.


                 EVALUATIE

                 Eerste examenperiode
                 CategorieWeging van categorieën
                 mondeling examen40%
                 permanente evaluatie60%

                 Aanwezigheid en actieve deelname is verplicht. Wie driemaal afwezig is bij de procesbegeleiding van een bepaald facet krijgt een nul voor dat facet en wordt op voorspraak van de lectoren met een code F uitgesloten voor de volledige workshop.
                 Medische attesten gelden als verzachtende omstandigheid voor het nakomen van alle verplichtingen of deelopdrachten, maar ontslaan de student van geen enkele verplichting of opdracht..

                 Voor een taak of werkstuk dat onvolledig, niet, of te laat wordt afgegeven, krijgt de student een nul. De scores van alle deeltaken worden mathematisch opgeteld.

                 Als men uitspraken, werkstukken, foto's ... letterlijk overneemt van een ander en niet aantoont dat het om een citaat gaat of daarmee ingaat tegen de afspraak om exclusief eigen materiaal te gebruiken, pleegt men een vorm van intellectuele diefstal die plagiaat heet. Bij elke vaststelling wordt plagiaat  gestraft, volgens de procedure beschreven in de artikels het OER

                 Dit opleidingsonderdeel bestaat uit facetten. Elk facet levert één deelcijfer op.
                 De workshop bestaat uit een aantal facetten die met een individueel cijfer worden beoordeeld en uit een facet met een collectieve beoordeling en dito cijfer. De individuele cijfers vormen samen een eerste deelcijfer, dat 60% omvat van de eindbeoordeling. De collectievebeoordeling leidt tot een tweede deelcijfer, dat staat voor 40% van het eindcijfer. Het totaalcijfer van dit  opleidingsonderdeel is de som van beide deelcijfers, herleid naar 20.

                 Een gedetailleerde beschrijving is terug te vinden in het instructieboekje van de workshop. 
                  
                 Indien je in de eerste examenperiode geen voldoende haalt en niet gedelibereerd wordt, moet je herkansen voor de facetten waarvoor je een tekort haalde. Het facet waarvoor je een voldoende haalde, levert automatisch een overdracht op naar de tweede examenperiode (maar niet naar het volgende academiejaar). 


                 tijd voor examinering
                 uren

                 1 

                 Tweede examenperiode
                 CategorieWeging van categorieën
                 mondeling examen40%
                 permanente evaluatie60%

                 Het facet waarvoor de onvoldoende werd behaald, wordt in tweede examenperiode opnieuw afgelegd. Het instructieboekje vermeldt de opdrachten die uitgevoerd moeten worden tijdens de tweede examenperiode. Voor de algemene afspraken verwijzen we eveneens naar de brochure JP2 Magazines.
                 Groepswerk is tijdens de vakantie onmogelijk; daarom zal het voor de tweede examenperiode vervangen worden door een individuele opdracht.

                 Tweede zit voor JP Redactie2: je schrijft drie nieuwe artikels die in het concept van je magazine passen. Een van de drie artikels moet een interview zijn. Zorg voor een goede kop en intro en voor een of meer streamers.

                  

                 Tweede zit voor JP2 Research:  In afspraak met de lector doe je diepere (online) research naar een van de onderwerpen van een of twee van je artikels uit het magazine. Je maakt een researchdossier waarin je de gevonden bronnen beschrijft en de feiten, inzichten, weetjes, …. die je zou kunnen gebruiken in je artikel(s).

                  

                 Tweede zit voor JP Foto : In tweede zit maak je alle opdrachten van eerste zit. Je geeft ze af op de dag van het examen in passe-partout. Tegelijkertijd leg  je een test Photoshop en een test over digitale fotografie af. Ben je eveneens niet geslaagd voor Grafische technieken en het vak Redactie dan maak je de foto’s voor de opdrachten 3 tem 5  ifv  je artikel en plaats je ze in je lay-out. De foto’s die je in lay-out zet moet je niet apart afgeven.

                  

                 Tweede zit voor GT

                 In tweede zit maak je vooraf een nieuw individueel magazine van 8 pagina’s.

                 Je hebt ook nog een examen met een test in Adobe Illustrator en Adobe Indesign.

                  

                 Tweede zit voor Groepsdynamica

                   Een analyse maken van alle groepsdynamische processen en aspecten in een film

                  

                 Tweede zit voor het collectieve magazine

                 De student maakt individueel een magazine volgens de instructies van de lector Redactie met als deadline de eerste dag van de tweede zittijd - 8u45. Op die dag worden zes exemplaren van het magazine afgegeven aan de balie van het EMI.

                  

                 Indien je in de tweede examenperiode geen voldoende haalt en niet gedelibereerd wordt, moet je het jaar overdoen voor alle facetten van het betrokken opleidingsonderdeel.

                  
                 INFORMATIE OVER DE FACETTEN
                 • Redactie
                 • Foto
                 • lay-out
                 • research (internationaal)
                 • groepsdynamica
                  
                 Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 10/10/2012
                 Journalistiek - Voltijds modelpakket 2 - Journalistieke praktijk 2: radio en tv
                   
                 O.O. heeft componenten:Neen
                 Afstudeerrichting//Leertraject:Journalistiek
                 Code:2130100057
                 Academiejaar:2012-2013
                 Type:kern,
                 Niveau:uitdiepend
                 Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 2 - Volledig academiejaar
                 Contacturen:0
                 Aantal studiepunten:6
                 Totaal studietijd:156
                 Examencontract:mogelijk
                 Deliberatie:niet mogelijk
                 Vrijstelling:mogelijk
                 Onderwijstaal:
                 Lector(en)Greet Elsen
                 Koen Vlecken
                 Wilfried Vanderhaeghen
                 Sandra Mermans
                 Olaf Spittaels
                 Patrick Herroelen
                 Jo Van Doninck

                  

                 KORTE OMSCHRIJVING

                 In deze workshop investeer je net zoals in de andere workshop bloed, zweet en tranen. Maar je bent o zo trots bij de geboorte van je eerste echte radioverhaal en televisiereportage. Je herhaalt of leert eerst heel wat praktische vaardigheden uit het vakkenpakket van het tweede jaar (o.a. research, video en radio) om ze samen met je redactieteam toe te passen in reportages waarin je onderwerpen met nieuwswaarde uit  een Antwerpse wijk met treffende (klank)beelden vertelt.


                 COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
                  Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

                 Algemene competenties

                 • JOU21 #Zelfreflectie
                 • JOU22 #Leerbereidheid
                 • JOU23 #Initiatiefzin
                 • JOU24 #Assertiviteit
                 • JOU25 #Samenwerkingsgerichtheid
                 • JOU26 #Flexibiliteit
                 • JOU27 #zelfstandigheid
                 • JOU28 #Innovativiteit en creativiteit
                 • JOU29 #Omgaan met stress
                 • JOU30 #Organisatiesensitiviteit
                 • JOU31 #Evalueren
                 • JOU32 #Leergierigheid
                 • JOU33 #Denken en redeneren
                 • JOU34 #Deadlinegericht werken
                 • JOU35 #Leidinggeven
                 • JOU36 #Projectmatig en methodisch werken
                 • JOU37 #360° inlevingsvermogen
                 Algemene beroepsgerichte competenties
                 • JOU38 #Informatie zoeken
                 • JOU40 #Tekstproductie
                 • JOU41 #Mondelinge taalvaardigheid in het Nederlands
                 • JOU43 #Contactvaardigheid
                 • JOU44 #Planning en organisatie
                 • JOU45 #Mediabewustzijn
                 • JOU46 #Maatschappijbewustzijn en actualiteitszin
                 • JOU47 #Deontologisch verantwoord handelen
                 Beroepsspecifieke competenties
                 • JOU48 #Audio-productie
                 • JOU49 #Audiovisuele productie
                 • JOU52 #Nieuwswaarde inschatten
                 • JOU53 #Betrouwbaarheid inschatten
                 • JOU54 #Invalshoek bepalen
                 • JOU55 #Nieuws garen via interviews
                 • JOU56 #Crossmedialiteit

                 SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN

                 VIDEO:

                 • je werkt vlot met een digitale videocamera.
                 • je bewerkt videobeelden met iMovie.
                 • je hebt oog voor de esthetische en vormelijke vereisten van het bewegend beeld.
                 • je hebt oog voor de journalistieke waarde van een beeld.
                 • je bent vertrouwd met beeldtaal.
                 • je stemt je beelden en montage af doel en doelpubliek.

                 RADIO:

                 • je kan een interview opnemen dat aan de minimale technische voorwaarden voldoet om uitgezonden te kunnen worden
                 • je kan audio-opnames uitzendklaar maken (normalizen, compressen, monteren, afmixen, downmixen, …), comprimeren en uploaden. 

                 REDACTIE 2 televisie
                 • je verbindt goed gedoseerde informatie functioneel aan beelden.
                 • je maakt heldere, transparante en samenhangende inleesteksten.
                 • je schrijft teksten zonder fouten tegen spelling, geziene zinsconstructies en taal-en stijladviezen zoals geformuleerd in de cursus Redactionele Technieken en het Stijlboek.
                 • je spreekt inleesteksten in AN (dwz zonder systematische en herhaalde dialectklanken) , met correcte articulatie en tempo in.
                 • je kan zacht-nieuwsteksten met de gepaste intonatie en sfeer overbrengen.
                 • je past de elementaire regels van de zinsklemtonen correct toe.

                 REDACTIE RADIO

                 ·          je maakt een audioproduct volgens de normen van het medium

                 ·          je bent vertrouwd met radiotaal

                 ·          Je kan een intro op je reportage schrijven met daarin essentiële informatie en dat op een aantrekkelijke wijze

                 RESEARCH:

                  • Je vindt informatie over je wijk in de regionale media.
                  • Je formuleert  verschillende invalshoeken ( problematieken) voor je wijk.
                  • Je legt  contacten met personen die verbonden zijn met de wijk en met experten.
                  • Je maakt een aan het medium aangepast  researchdossier.

                 Groepsdynamica

                 • Je kan verschillen in persoonlijkheid duiden.
                 • Je gaat passend om met meningsverschillen en controverse.
                 • je werkt succesvol samen in een kleine groep.
                 • Je onderscheidt diverse vormen van sociale beïnvloeding .

                 VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
                 Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
                 Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Redactie 1: audiovis.media; Ned: schrijven/spreken; Mediatechnieken en moet je je ook inschrijven voor: Research en car 2; Interviewen 2; Redactie 2: audiovis. media (in zelfde semester)

                 Andere begincompetenties

                 LEERINHOUDEN

                 Er is een instructieboekje gemaakt over de workshop Radio en TV met alle afspraken. Elke student ontvangt een exemplaar.

                 • algemene beeldoefeningen.
                 • gerichte oefeningen met het oog op het maken van een reportage over een wijk. 

                 RADIO:

                 • De workflow: van opname tot en met afgewerkt radioproduct.
                 • Opnames met microfoon, hoofdtelefoon en solid state recorder.
                 • Uitzendklaar maken (normalizen, compressen, monteren, afmixen, downmixen, …) in Audacity.
                 • Comprimeren in iTunes.
                 • Bespreking van een vox pop.
                 • Begeleiding van een nieuwsreportage over een Antwerpse wijk.

                 REDACTIE 2 televisie
                 • inleestechnieken: AN, intonatie, articulatie, tempo, pauzes en klemtonen.
                 • observatie-oefeningen van reisreportages op video:verhaal in beeldtaal, relatie tekst en beeld.
                 • observatie-oefeningen van reisreportages in gedrukte media: opbouw verhaal, rol van zintuiglijke indrukken, dosering informatie.
                 • schrijfoefeningen in transparante inleesteksten: zinsstructuren, stijl en taalzorg: schrijven voor audio-visuele media.

                 RESEARCH:

                 • Visuele kennismaking en verkenning van een wijk als onderzoeksvoorwerp.
                 • Opsporen en selecteren van "traditionele" informatiebronnen.
                 • Opsporen en selecteren van digitale informatiebronnen. 
                 • Opbouw van een researchdossier.

                 STUDIEMATERIAAL

                 VIDEO:

                 • Syllabus
                 • Video

                 RADIO:

                 • Eigen notities
                 • De help-functie van Audacity
                 • Handleidingen op Huenga.com/radio.

                 REDACTIE RADIO:

                 • actuareportages voor radio / verzameling actuareportages op p-schijf
                 • intro’s op radioreportages
                 • opbouw en structuur van een actuareportage voor radio
                 • gastcollege redacteur radio

                 ·         hand-out

                 ·         cursusbundel " Redactie 2"

                 ·         video's

                 RESEARCH:

                 • instructiefiche

                 GROEPSDYNAMICA

                 Digitaal zelfstudiepakket


                 WERKVORMEN
                 Soort werkvorm    
                 hoor- en werkcolleges:

                  33

                 %
                 practicum en oefeningen:

                   33

                 %

                 vormen van groepsleren:

                   34

                 %
                 Verdere toelichting:

                 EVALUATIE

                 Eerste examenperiode
                 CategorieWeging van categorieën
                 mondeling examen50%
                 permanente evaluatie50%

                 Aanwezigheid en actieve deelname is verplicht. Wie driemaal afwezig is bij de procesbegeleiding van een bepaald facet krijgt een nul voor dat facet en wordt op voorspraak van de lectoren met een code F uitgesloten voor de volledige workshop.
                 Medische attesten gelden als verzachtende omstandigheid voor het nakomen van alle verplichtingen of deelopdrachten, maar ontslaan de student van geen enkele verplichting of opdracht..

                 Voor een taak of werkstuk dat onvolledig, niet, of te laat wordt afgegeven, krijgt de student een nul. De scores van alle deeltaken worden mathematisch opgeteld.

                 Als men uitspraken, werkstukken, foto's ... letterlijk overneemt van een ander en niet aantoont dat het om een citaat gaat of daarmee ingaat tegen de afspraak om exclusief eigen materiaal te gebruiken, pleegt men een vorm van intellectuele diefstal die plagiaat heet. Bij elke vaststelling wordt plagiaat  gestraft, volgens de procedure beschreven in de artikels het OER

                 Dit opleidingsonderdeel bestaat uit facetten. Elk facet levert één deelcijfer op.
                 De workshop bestaat uit een aantal facetten die met een individueel cijfer worden beoordeeld en uit een facet met een collectieve beoordeling en dito cijfer. De individuele cijfers vormen samen een eerste deelcijfer, dat 50% omvat van de eindbeoordeling. De collectievebeoordeling leidt tot een tweede deelcijfer, dat staat voor 50% van het eindcijfer. Het totaalcijfer van dit  opleidingsonderdeel is de som van beide deelcijfers, herleid naar 20.

                 Een gedetailleerde beschrijving is terug te vinden in het instructieboekje van de workshop. 
                  
                 Indien je in de eerste examenperiode geen voldoende haalt en niet gedelibereerd wordt, moet je herkansen voor de facetten waarvoor je een tekort haalde. Het facet waarvoor je een voldoende haalde, levert automatisch een overdracht op naar de tweede examenperiode (maar niet naar het volgende academiejaar). 


                 tijd voor examinering
                 uren

                 1 

                 Tweede examenperiode
                 CategorieWeging van categorieën
                 mondeling examen50%
                 permanente evaluatie50%

                 Het facet waarvoor de onvoldoende werd behaald, wordt in tweede examenperiode opnieuw afgelegd. Het instructieboekje vermeldt de opdrachten die uitgevoerd moeten worden tijdens de tweede examenperiode.

                 Voor de algemene afspraken verwijzen we eveneens naar de brochure JP2 RTV.
                 Groepswerk is tijdens de vakantie onmogelijk; daarom zal het voor de tweede examenperiode vervangen worden door een individuele opdracht.

                 Tweede zit
                 Redactie TV:
                 Als het hele groepje collectief een onvoldoende haalt, moet elke student voor  teevee in de plaats van het collectief product eenzelfde individuele opdracht  maken. De wijk wordt toegewezen. Ook voor tweede zit gelden alle afspraken uit het afsprakenboekje. Die individueel aangemaakte producten worden voorgelegd aan de jury. Als een student een onvoldoende heeft voor het facet redactie binnen joupra 2, maakt hij eenzelfde , individuele reportage  over een sociaal en/of cultureel  item dat verbonden is aan een bepaalde Antwerpse wijk, die wordt toegewezen. Hij print ook weer de volledige tekst (intro, bindtekst, quotes) uit. Die opdracht wordt alleen verbeterd door de lector teevee.

                  

                 Redactie Radio: Wie voor de eindopdracht faalt, maakt een nieuw radio-item, dit keer individueel, over een gebeurtenis in een wijk die jou wordt opgelegd. Die eindopdracht wordt beoordeeld door een jury.

                  

                 Audio: Wie niet slaagt maakt een nieuwe actuareportage – dit keer individueel – over een jou opgelegde wijk. Dat radio-item wordt beoordeeld door een jury.

                 Video : neem contact op met de lector

                 Research : neem contact op met de lector

                 Groepsdynamica : Een analyse maken van alle groepsdynamische processen en aspecten in een film

                 algemeen

                 Studenten die niet slagen voor de workshop krijgen de gelegenheid om individueel een tweede zit af te leggen. Zij maken dan voor alle facetten waarvoor ze een tekort hebben gehaald een nieuwe opdracht zoals die door de betrokken lector is opgelegd.

                  
                 INFORMATIE OVER DE FACETTEN
                 • Research
                 • Redactie Radio
                 • Audio
                 • Redactie TV
                 • Video
                 • Groepsdynamica
                  
                 Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 25/02/2013
                 Journalistiek - Voltijds modelpakket 2 - Intensieve communicatie: intercultural communication
                   
                 O.O. heeft componenten:Neen
                 Afstudeerrichting//Leertraject:Journalistiek
                 Code:2130100059
                 Academiejaar:2012-2013
                 Type:keuze,
                 Niveau:gespecialiseerd
                 Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 2 - Semester 1
                 Contacturen:0
                 Aantal studiepunten:3
                 Totaal studietijd:78
                 Examencontract:mogelijk
                 Deliberatie:mogelijk
                 Vrijstelling:mogelijk
                 Onderwijstaal:
                 Lector(en)Helga Van den Bulck

                  

                 KORTE OMSCHRIJVING
                 The main focus of this course is the importance of intercultural communication in different settings.
                 Starting with insights on culture and communication the following subjects will be covered:
                 demographic and cultural issues, narrative approach, communication models and patterns, dimensions of culture, cultural adaptations perspectives, culture shock and intercultural competence.

                 COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
                  Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

                 Algemene competenties

                 • JOU21 #Zelfreflectie
                 • JOU22 #Leerbereidheid
                 • JOU23 #Initiatiefzin
                 • JOU25 #Samenwerkingsgerichtheid
                 • JOU27 #zelfstandigheid
                 • JOU28 #Innovativiteit en creativiteit
                 • JOU31 #Evalueren
                 • JOU32 #Leergierigheid
                 • JOU33 #Denken en redeneren
                 Algemene beroepsgerichte competenties
                 • JOU38 #Informatie zoeken
                 • JOU39 #anderstalige informatie zoeken en beoordelen
                 • JOU40 #Tekstproductie
                 • JOU46 #Maatschappijbewustzijn en actualiteitszin
                 Beroepsspecifieke competenties
                 • JOU55 #Nieuws garen via interviews

                 SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
                 • You know how to communicate in international settings with people from different cultures.
                 • you know how to recognize the contributions to knowledge and civilization that have been made by members of various cultural groups.
                 • You know how to appreciate and understand the multicultural richness of our society, the dynamics of the interaction between such diverse cultural groups, the international dimensions of this phenomenon, and the evolving roles of men and women within that complex socio-economic and cultural situation.
                 • You know how to share and accept the perceptions and experiences of people of different cultures, even though they may differ greatly from one's own.
                 • You are aware of the fact that enhancing career prospects for working effectively in international companies or organisations in Belgium and abroad is only possible by training on intercultural skills.
                 MEERWAARDE ONDERWIJSTAAL

                 Meerwaarde voor de studenten.

                 Engels geeft een meerwaarde omdat communicatie in het hedendaagse ondernemerslandschap zich vooral focust op Europees en internationaal niveau. Culturele verschillen zijn regelmatig een heet hangijzer bij interregionale tot internationale campagnes en contacten. Ook bronnenmateriaal is vaak enkel in een andere taal beschikbaar. Kennis van vakjargon in het Engels vergemakkelijkt contacten binnen o.a. Europese multinationals.


                 VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
                 Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
                 Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je minstens 20 stpnt verworven hebben.

                 Andere begincompetenties
                 Thorough knowledge of the basic communication theory.
                 LEERINHOUDEN
                 • Importance of intercultural communication: demographic and cultural issues.
                 • communication models
                 • dimensions of culture
                 • communication and culture
                 • intercultural competence

                 STUDIEMATERIAAL
                 • Power Point
                 • Recommended reading:
                  Cooper-Calloway-Thomas and Simonds (2007), A text with readings, 339p.
                  Pearson and Oetzel (2009), Intercultural communication, A layered approach, 400p.
                  Chaney, Martin (2007), Intercultural business communication, 306p.
                  Harvey, Allard (2005), Understanding and managing diversity. 324p.                 WERKVORMEN
                 Soort werkvorm    
                 hoor- en werkcolleges:

                  24

                 %
                 practicum en oefeningen:

                   22

                 %

                 vormen van groepsleren:

                   6

                 %
                 Verdere toelichting:
                • Lectures
                • Discussion groups
                • Guest colleges

                  


                • EVALUATIE

                 Eerste examenperiode
                 CategorieWeging van categorieën
                 permanente evaluatie50%
                 schriftelijk examen50%

                 • written examination: 50%
                 • paper: 50%

                  


                 tijd voor examinering
                 uren

                 3 

                 Tweede examenperiode
                 CategorieWeging van categorieën
                 permanente evaluatie50%
                 schriftelijk examen50%

                 • written examination: 50%
                 • paper: 50%
                  
                 Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 10/10/2012
                 Journalistiek - Voltijds modelpakket 2 - Intensieve communicatie: Duits 1
                   
                 O.O. heeft componenten:Neen
                 Afstudeerrichting//Leertraject:Journalistiek
                 Code:2130100060
                 Academiejaar:2012-2013
                 Type:keuze,
                 Niveau:inleidend
                 Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 2 - Volledig academiejaar
                 Contacturen:0
                 Aantal studiepunten:3
                 Totaal studietijd:78
                 Examencontract:niet mogelijk
                 Deliberatie:mogelijk
                 Vrijstelling:mogelijk
                 Onderwijstaal:
                 Lector(en)Vera Mols

                  

                 KORTE OMSCHRIJVING

                 Je oefent de basisgrammatica en -woordenschat stapsgewijs in. Als voorkennis ken je de basisregels van zinsontleding in het Nederlands (onderwerp, lijdend en meewerkend voorwerp,...) Je bent contact,- spreek,- een luisterbereid.Op het einde van Niveau Duits 1 kan je een eenvoudig dagdagelijks en zakelijk gesprek voeren in het Duits. Je kan een eenvoudig telefoongesprek voeren en een e-mail schrijven. Je kan met behulp van woordenboek en grammaticawijzer schriftelijk een eenvoudige steloefening maken en kort je mening formuleren over een thema. Je kan dagdagelijkse en zakelijke conversaties en teksten door 'native speakers' begrijpen, kort mondeling samenvatten en je mening verwoorden.

                 Je behaalt voor spreken en schrijven het eindniveau A2 van het Europees Referentiekader voor Talen. Voor lezen en luisteren bereik je het eindniveau B1.


                 COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
                  Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

                 Algemene competenties

                 • JOU21 #Zelfreflectie
                 • JOU22 #Leerbereidheid
                 • JOU24 #Assertiviteit
                 Algemene beroepsgerichte competenties
                 • JOU39 #anderstalige informatie zoeken en beoordelen
                 • JOU42 #Mondelinge taalvaardigheid in vreemde talen
                 Beroepsspecifieke competenties

                  SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
                  • Je neemt deel aan een eenvoudig gesprek over het dagelijkese leven en over actuele thema's.
                  • Je voert een eenvoudig telefoongesprek.
                  • Je maakt eenvoudige presentaties over actuele onderwerpen.
                  • Je schrijft eenvoudige mails.
                  • Je verwoordt in eenvoudig Duits de inhoud van Duitstalige actuele artikels die je vergaart via het internet. Je gebruikt een woordenboek en grammaticawijzer.
                  • Je geeft schriftelijk in eenvoudige zinnen je mening over eenvoudige, communicatie gerelateerde onderwerpen.
                  • Je begrijpt dagdagelijkse en eenvoudige, zakelijke conversaties in standaardtaal Duits over algemene, actuele en eenvoudige communicatie gerelateerde onderwerpen.
                  • Aan de hand van een woordenboek begrijp je de boodschap (pen) van eenvoudige teksten over alledaagse, actuele en communicatie gerelateerde onderwerpen.

                  VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
                  Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
                  geen

                  Andere begincompetenties

                  LEERINHOUDEN

                  De cursus Duits 1 bestaat uit de volgende hoofdstukken:
                  • richtlijnen en evaluatie
                  • woordenschatlijst
                  • grammatica en oefeningen
                  • spreekoefeningen en teksten
                  • telefoneren
                  • voorbeelden examen 

                  STUDIEMATERIAAL
                  • Cursus Duits 1
                  • Online materiaal
                  • Duitstalige media
                  • Woordenboek Nederlands-Duits en Duits-Nederlands

                  WERKVORMEN
                  Soort werkvorm    
                  hoor- en werkcolleges:

                   30

                  %
                  practicum en oefeningen:

                    50

                  %

                  vormen van groepsleren:

                    20

                  %
                  Verdere toelichting:
                  Geen

                  EVALUATIE

                  Eerste examenperiode
                  CategorieWeging van categorieën
                  mondeling examen25%
                  permanente evaluatie25%
                  schriftelijk examen50%

                  • schriftelijk examen januari: 15% en schriftelijk examen juni: 35%

                  tijd voor examinering
                  uren

                  4 

                  Tweede examenperiode
                  CategorieWeging van categorieën
                  mondeling examen40%
                  schriftelijk examen60%

                   
                  Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 14/11/2012
                  Journalistiek - Voltijds modelpakket 2 - Intensieve communicatie: Spaans 1
                    
                  O.O. heeft componenten:Neen
                  Afstudeerrichting//Leertraject:Journalistiek
                  Code:2130100061
                  Academiejaar:2012-2013
                  Type:keuze,
                  Niveau:inleidend
                  Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 2 - Volledig academiejaar
                  Contacturen:0
                  Aantal studiepunten:3
                  Totaal studietijd:78
                  Examencontract:niet mogelijk
                  Deliberatie:mogelijk
                  Vrijstelling:mogelijk
                  Onderwijstaal:
                  Lector(en)Els Vanhout
                  Yannick Van Gool

                   

                  KORTE OMSCHRIJVING
                  Je oefent de basisgrammatica en -woordenschat stapsgewijs in. Je bereikt reeds een bevredigend niveau in het begrijpen en opstellen van eenvoudige teksten. Op het einde van het eerste jaar kan je reeds een Spaans gesprekje voeren.

                  COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
                   Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

                  Algemene competenties

                   Algemene beroepsgerichte competenties
                   • JOU42 #Mondelinge taalvaardigheid in vreemde talen
                   Beroepsspecifieke competenties

                    SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
                    • je bereikt niveau A1 van het Europees Referentiekader (lees-, luister-, spreek- en schrijfvaardigheid ).
                    • je beheerst de basigrammatica en de basiswoordenschat (schriftelijk en mondeling).
                    • je begrijpt korte teksten en audiofragmenten.
                    • je kan een eenvoudig gesprek voeren in het Spaans.
                    • je bent in staat te reageren in de meest courante en praktische situaties.

                    VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
                    Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
                    geen

                    Andere begincompetenties
                    Geen
                    LEERINHOUDEN
                    • Basisgrammatica en basiswoordenschat.
                    • De student leert communiceren in bepaalde situaties (o.a.zichzelf of iemand voorstellen /  iemand beschrijven / informatie vragen en/of geven / plaatsen, landen situeren, ... )
                    • in formele mail

                    STUDIEMATERIAAL
                    • Handboek: Español en Marcha A1 + A2 
                    • Cd-rom: idem
                    • Gramática básica del estudiante de español 
                    • Woordenboek

                    WERKVORMEN
                    Soort werkvorm    
                    hoor- en werkcolleges:

                     25

                    %
                    practicum en oefeningen:

                      25

                    %

                    vormen van groepsleren:

                      0

                    %
                    Verdere toelichting:

                    Consolidatieoefeningen op de nieuw geleerde grammatica worden telkens thuis gemaakt .

                    Alleen de oefeningen uit Español en Marcha worden verbeterd in de klas vermits de Gramática básica del estudiante de español de oplossingen aanbiedt.


                    EVALUATIE

                    Eerste examenperiode
                    CategorieWeging van categorieën
                    mondeling examen20%
                    permanente evaluatie10%
                    schriftelijk examen70%

                    Januari-examen (schriftelijk): 6/20.

                    Examen juni       schriftelijk :8/20 (multiple choice + vertaling + invuloefening + uitleg over grammaticale, semantische of culturele onderwerpen)

                    Examen juni       mondeling : 4/20 (= dialoog per 2 of gesprek over een thema uit de 10 hoofdstukken of een optiegericht artikel voorbrengen)

                    Tests in het jaar : 2/20


                    tijd voor examinering
                    uren

                    5 

                    Tweede examenperiode
                    CategorieWeging van categorieën
                    mondeling examen30%
                    schriftelijk examen70%

                    Examen schriftelijk: 14/20 + examen mondeling: 6/20 (idem inhoud supra).

                     
                    Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 14/11/2012
                    Journalistiek - Voltijds modelpakket 2 - Intensieve communicatie: stemtraining
                      
                    O.O. heeft componenten:Neen
                    Afstudeerrichting//Leertraject:Journalistiek
                    Code:2130100062
                    Academiejaar:2012-2013
                    Type:keuze,
                    Niveau:uitdiepend
                    Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 2 - Volledig academiejaar
                    Contacturen:0
                    Aantal studiepunten:3
                    Totaal studietijd:78
                    Examencontract:niet mogelijk
                    Deliberatie:mogelijk
                    Vrijstelling:mogelijk
                    Onderwijstaal:
                    Lector(en)Kristien Wollants

                     

                    KORTE OMSCHRIJVING
                    Hoe moet je je stem, een uiterst belangrijk instrument voor een journalist, mooi en juist gebruiken? Je leert heel wat technieken voor een correcte ademhaling, stemplaatsing, articulatie en intonatie. De intense oefeningen gebeuren in kleine groepjes.

                    COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
                     Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

                    Algemene competenties

                    • JOU21 #Zelfreflectie
                    • JOU28 #Innovativiteit en creativiteit
                    • JOU29 #Omgaan met stress
                    • JOU33 #Denken en redeneren
                    Algemene beroepsgerichte competenties
                    • JOU41 #Mondelinge taalvaardigheid in het Nederlands
                    Beroepsspecifieke competenties
                    • JOU48 #Audio-productie
                    • JOU49 #Audiovisuele productie

                    SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
                    • Je kan elementaire uitspraakproblemen herkennen en vermijden.
                    • Je werkt aan de verbetering van je articulatie, intonatie en zinsaccent.
                    • Je kent de basisprincipes van een correct adem- en stemgebruik.

                    VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
                    Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
                    Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor: Ned.: corr. schrijven/spreken

                    Andere begincompetenties
                    Geen.
                    LEERINHOUDEN


                    Begeleide oefeningen in stemtraining: articulatie, intonatie, adem en stemgebruik.

                     

                     

                     

                     

                     


                     

                     

                     

                     


                     

                    STUDIEMATERIAAL

                    TIMMERMANS, Bernadette, Klink Klaar 2, Davidsfonds, Leuven (boek + CD met oefeningen)
                    Extra oefenmateriaal (kopies)


                    WERKVORMEN
                    Soort werkvorm    
                    hoor- en werkcolleges:

                     50

                    %
                    practicum en oefeningen:

                      50

                    %

                    vormen van groepsleren:

                      0

                    %
                    Verdere toelichting:
                    De studenten worden volgens hun uitspraakproblemen verdeeld in kleine groepjes. 
                    Je werkt thuis individueel verder aan opgelegde uitspraak-, stem- en intonatieoefeningen. 
                    Je krijgt elk contactmoment feedback op de oefeningen in de klas en op je thuiswerk.

                    EVALUATIE

                    Eerste examenperiode
                    CategorieWeging van categorieën
                    mondeling examen75%
                    permanente evaluatie25%

                    Permanente evaluatie van spreekoefeningen tijdens de les: 25 %.

                    Wie driemaal afwezig is tijdens de lessen, krijgt een 0 voor dit opleidingsonderdeel.

                    Permanente evaluatie van spreekoefeningen tijdens de les: 25 %.

                    • Tijdens januari-examens:
                     • test met voorbereide leestekst: 25%
                    • Tijdens juni-examens:
                     • test met voorbereide leestekst: 25%
                     • test met onvoorbereide spreekoefening: 25%

                    tijd voor examinering
                    uren

                    0,2 

                    Tweede examenperiode
                    CategorieWeging van categorieën
                    mondeling examen75%
                    permanente evaluatie25%

                    Individuele opdracht in samenspraak met de betrokken lector.

                     
                    Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 14/11/2012
                    Journalistiek - Voltijds modelpakket 2 - OOK
                      
                    O.O. heeft componenten:Neen
                    Afstudeerrichting//Leertraject:Journalistiek
                    Code:2130100148
                    Academiejaar:2012-2013
                    Type:keuze,
                    Niveau:uitdiepend
                    Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 2 - Volledig academiejaar
                    Contacturen:0
                    Aantal studiepunten:3
                    Totaal studietijd:78
                    Examencontract:niet mogelijk
                    Deliberatie:mogelijk
                    Vrijstelling:mogelijk
                    Onderwijstaal:
                    Lector(en)

                     

                    KORTE OMSCHRIJVING

                    Bij het uittekenen van je persoonlijk studietraject en specialisaties, kan het interessant zijn een vak te volgen uit een andere optie, een andere opleiding, ... een opledingsonderdeel dat dus niet tot je eigen standaardprogramma behoort. Om het even welk opleidingsonderdeel kan daarvoor in aanmerking komen. Daarvoor kan je het opleidings overschrijdend keuzevak (ook) inzetten.


                    COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
                     Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

                    Algemene competenties

                     Algemene beroepsgerichte competenties
                      Beroepsspecifieke competenties

                       SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
                       zie ects fiche van het gekozen opleidingsonderdeel

                       VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
                       Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
                       Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor het voltijds modelpakket 1 van Journalistiek.

                       Andere begincompetenties
                       zie ects fiche van het gekozen opleidingsonderdeel
                       LEERINHOUDEN
                       zie ects fiche van het gekozen opleidingsonderdeel
                       STUDIEMATERIAAL
                       zie ects fiche van het gekozen opleidingsonderdeel
                       WERKVORMEN
                       Soort werkvorm    
                       hoor- en werkcolleges:

                        

                       %
                       practicum en oefeningen:

                         

                       %

                       vormen van groepsleren:

                         

                       %
                       Verdere toelichting:
                       zie ects fiche van het gekozen opleidingsonderdeel

                       EVALUATIE

                       Eerste examenperiode
                       zie ects fiche van het gekozen opleidingsonderdeel
                       tijd voor examinering
                       uren

                        

                       Tweede examenperiode
                       zie ects fiche van het gekozen opleidingsonderdeel
                        
                       Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 14/11/2012
                       Journalistiek - Voltijds modelpakket 2 - Duits 2
                         
                       O.O. heeft componenten:Neen
                       Afstudeerrichting//Leertraject:Journalistiek
                       Code:2130100156
                       Academiejaar:2012-2013
                       Type:keuze,
                       Niveau:uitdiepend
                       Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 2 - Volledig academiejaar
                       Contacturen:0
                       Aantal studiepunten:5
                       Totaal studietijd:130
                       Examencontract:niet mogelijk
                       Deliberatie:mogelijk
                       Vrijstelling:mogelijk
                       Onderwijstaal:
                       Lector(en)Vera Mols

                        

                       KORTE OMSCHRIJVING
                       Je schakelt vlot over van het Nederlands naar het Duits in allerlei communicatie situaties zoals presenteren, telefoneren, e-mails schrijven en rapporteren.

                       Je verdiept hierbij je kennis van grammatica en woordenschat.

                       Je bereikt het eindniveau B1 van het Europees Referentiekader voor talen.


                       COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
                        Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

                       Algemene competenties

                       • JOU22 #Leerbereidheid
                       • JOU24 #Assertiviteit
                       Algemene beroepsgerichte competenties
                       • JOU39 #anderstalige informatie zoeken en beoordelen
                       • JOU42 #Mondelinge taalvaardigheid in vreemde talen
                       • JOU43 #Contactvaardigheid
                       Beroepsspecifieke competenties

                        SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
                         

                        Je begrijpt radio- en tv- programma's over actuele onderwerpen uit de communicatiewereld. Aan de hand van een woordenboek begrijp je teksten over actuele en communicatie gerelateerde onderwerpen. Je neemt deel aan een gesprek en debat over actuele en communicatie gerelateerde onderwerpen.

                        Je leert de Duitse pers kennen.

                        Je begrijpt een relatief eenvoudig, Duitstalig persbericht en je kan het samenvatten in je moedertaal.

                        Je voert een relatief eenvoudig zakelijk telefoongesprek zonder basisfouten.

                        Je schrijft eenvoudige e-mails zonder basisfouten.

                        Je schrijft een verslag of een samenvatting over onderwerpen en situaties uit het werkveld van de journalistiek en de communicatie zonder basisfouten.

                        Je krijgt via de Duitstalige media een beeld van Duitsland en van de Duitse actualiteit.


                        VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
                        Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
                        Om in te kunnen schrijven voor dit o.o. moet je geslaagd zijn voor Duits 1 (NL) (1CM)

                        Andere begincompetenties

                        LEERINHOUDEN
                       • analyse van actuele artikels over communicatie, actualiteit en journalistiek
                       • anlayse van tv- programma's
                       • algemene woordenschat en woordenschat relevant voor de communicatiesector
                       • spreekoefeningen
                       • telefoneren
                       • e-mails
                       • herhaling en verdieping basisgrammatica Duits 1

                       • STUDIEMATERIAAL
                       • syllabus
                       • woordenboek Nederlands-Duits en Duits-Nederlands
                       • internetsites (waaronder wrts)
                       • Duitstalige media

                       • WERKVORMEN
                        Soort werkvorm    
                        hoor- en werkcolleges:

                         20

                        %
                        practicum en oefeningen:

                          60

                        %

                        vormen van groepsleren:

                          20

                        %
                        Verdere toelichting:

                        EVALUATIE

                        Eerste examenperiode
                        CategorieWeging van categorieën
                        permanente evaluatie70%
                        schriftelijk examen30%

                        permanente evaluatie: verplichte mondelinge en schriftelijke opdrachten in de klas: 14/20

                        schriftelijk examen: woordenschat, uitdrukkingen, e-mail, grammatica, teksten 6/20                        tijd voor examinering
                        uren

                        2 

                        Tweede examenperiode
                        CategorieWeging van categorieën
                        mondeling examen50%
                        schriftelijk examen50%

                        mondeling examen: telefoneren, dossier samenstellen en mondeling presenteren

                        schriftelijk examen: woordenschat en uitdrukkingen, e-mail, grammatica en teksten

                         
                        Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 14/11/2012