ECTS-database Plantijn Hogeschool
Communicatie - Journalistiek - Voltijds modelpakket 1
  
cataloognrbenamingstudiepunten
2130100020Redactie 1: gedrukte media3
2130100022Nederlands: correct schrijven en spreken3
2130100024Journalistieke context6
|__Inleiding tot het beroep
|__Journalist in interactie
|__Medialandschap
2130100027Filosofie & Recht4
|__Filosofie
|__Recht
2130100028Sociologie & Psychologie4
|__Psychologie
|__Sociologie
2130100029Frans 15
2130100030Engels 15
2130100031Mediatechnieken6
|__AV technieken en crossmedia
|__Beeldtaal
2130100034Journalistieke technieken6
|__Cijfers en ICT
|__Interviewen 1
|__Research en CAR 1
2130100035Economische inzichten3
2130100036Actuele geschiedenis3
2130100037Actualiteit4
|__Maatschappelijke thema's
|__Weekoverzicht
2130100038Journalistieke praktijk 15
|__Proefstage Plantijnmedia
|__Project 1: mediabad
|__Project 2: onderzoeksjournal.
2130100039Redactie 1: audiovisuele media3
|__Radio
|__Televisie
Journalistiek - Voltijds modelpakket 1 - Redactie 1: gedrukte media
  
O.O. heeft componenten:Neen
Afstudeerrichting//Leertraject:Journalistiek
Code:2130100020
Academiejaar:2012-2013
Type:kern,
Niveau:inleidend
Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 - Volledig academiejaar
Contacturen:0
Aantal studiepunten:3
Totaal studietijd:78
Examencontract:niet mogelijk
Deliberatie:mogelijk
Vrijstelling:mogelijk
Onderwijstaal:
Lector(en)Karl Caluwé

 

KORTE OMSCHRIJVING

Je maakt op actieve manier kennis met de 2 basisfuncties van de krant : informeren en duiden.

Een nieuwsbericht is het basisgenre van de journalistiek (='informeren'). Je bestudeert de opbouw van nieuwsberichten en op basis van persberichten ga je zelf aan de slag met het schrijven van eenvoudige nieuwsberichten. Intussen wordt je schriftelijk taalbebruik en formuleervaardigheid steeds nauwkeuriger en hanteer je een toonzetting typisch voor de informatieve taal van een nieuwsbericht.

Ook opiniestukken en hoofdartikels (='duiden') schrikken je niet af : je leert de redeneerlijn ervan herkennen en beknopt en exact in eigen woorden weergeven (synthesetechniek). Je ontwikkelt een gevoel voor de redeneerstijl van opiniërende artikels en leert die nauwkeurig en beknopt weer te geven.

Je bestudeert de stijl van de belangrijkste Vlaamse gedrukte media (=observeren), zowel van kranten als van bladen : wat onderscheidt een kwaliteitskrant van een populaire, hoe bereik je een specifieke doelgroep bij middel van een blad ? Daarbij leer je een aantrekkelijke en afwisselende stijl te hanteren die past bij medium en aanslaat bij de doelgroep (=produceren).


COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
 Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

Algemene competenties

 • JOU22 #Leerbereidheid
 • JOU26 #Flexibiliteit
 • JOU27 #zelfstandigheid
 • JOU29 #Omgaan met stress
 • JOU31 #Evalueren
 • JOU33 #Denken en redeneren
 • JOU34 #Deadlinegericht werken
Algemene beroepsgerichte competenties
 • JOU40 #Tekstproductie
 • JOU45 #Mediabewustzijn
Beroepsspecifieke competenties
 • JOU52 #Nieuwswaarde inschatten
 • JOU54 #Invalshoek bepalen

SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
 • Je bent in staat stijlkenmerken in journalistieke teksten op te merken en te beschrijven
 • Je bent in staat eenvoudige teksten te schrijven in een correcte, vlotte heldere taal
 • Je ontwikkelt het vermogen je eigen tekst kritisch te herwerken en de stijl ervan soepel te variëren
 • Je bent vertrouwd met de belangrijkste Vlaamse dag- en weekbladen en hebt oog voor hun stijlverschillen
 • Je bent in staat moeilijkere inhouden weer te geven in een vlotte en heldere schrijftaal.
 • Je hebt inzicht in de opbouw van een tekst: alinea's, alineaverbanden en veel voorkomende tekstpatronen, en je kan ook eigen teksten goed structureren
 • Je bent in staat krantenartikels vlug en efficiënt samen te vatten
 • Je kan taalhandelingen in een tekst herkennen en benoemen. Je bent op die manier in staat een opiniërend krantenartikel samen te vatten
 • Je bent in staat een goed gestructureerd nieuwsbericht samen te stellen op basis van een persbericht zowel voor een kwaliteitskrant als voor een populaire krant
 • Je ontwikkelt gevoel voor de specifieke taal en stijl van verschillende bladen en leert die ook zelf te hanteren
 • Je kent en herkent de journalistieke genres
 • Je beschikt over een basiswoordenschat die je in staat stelt de actualiteit rond algemeenmaatschappelijke thema's zonder veel moeilijkheden te volgen

VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
geen

Andere begincompetenties
 • Basiskennis van spelling en schriftelijk taalgebruik op niveau secundair onderwijs.
 • Bereidheid tot aandacht en zorg voor schriftelijk taalgebruik en spellingsnorm.
 • Bereidheid tot remediëren van taalgebruik en zinsbouw.
 • Vaardigheid in schrijven en samenvatten van eenvoudige zakelijke teksten op niveau secundair onderwijs.
 • Openheid en leergierigheid voor stijlvariaties.
 • Interesse in het lezen van eenvoudige artikels in kranten en bladen
 • Bereidheid tot zelfstandige lectuur en tot het uitbreiden van woordenschatkennis (zie opleidingsonderdeel Nederlands).
 • Interesse in het volgen van de Vlaamse gedrukte pers.
 • Interesse in de verschillen tuusen journalistieke producten voor uiteenlopende printmedia en doelgroepen.

LEERINHOUDEN

Dit opleidingsonderdeel behoort tot het studiedomein ' Redactie 1' en bevat drie hoofdstukken :

 • Hoofdstuk 'Synthesetechniek' : korte indicatieve samenvatting (KIS) van hoofdartikels en krantencommentaren.
 • Hoofdstuk 'Nieuwsberichten schrijven' (NB) : nieuwsberichten schrijven op basis van een persartikel
 • Hoofdstuk ' Vlaamse gedrukte pers' (VGP) : onderzoeken van de Vlaamse kanten en bladen (observeren) in combinatie met eenvoudige schrijf- en stijloefeningen (produceren) in functie van deze bladen en hun doelgroep

 


STUDIEMATERIAAL
 • Cursusonderdelen : 'Synthesetechniek', 'Nieuwsbericht', 'Journalistieke genres' : deels in cursusbundel
 • Instructiebladen en lesmateriaal die wekelijks gepubliceerd worden op e-campus (P-schijf).
 • L. Permentier: 'Stijlboek De Standaard' (Roularta 2008).

 

 


WERKVORMEN
Soort werkvorm    
hoor- en werkcolleges:

 0

%
practicum en oefeningen:

  33

%

vormen van groepsleren:

  0

%
Verdere toelichting:
Wegens het competentiegerichte karakter van dit opleidingsonderdeel is het belangrijk dat je elke les aanwezig bent en deelneemt aan de oefeningen. Op die manier worden je vaardigheden en competenties getraind en kan je volgens een beurtrol tijdig feedback krijgen op je schrijfproces. Onvoldoende aanwezigheid heeft automatisch effect op de frequentie van deze feedback. Afwezigheid moet je altijd wettigen met een geldig attest. Richtlijnen vind je op de instructiebladen van het opleidingsonderdeel op e-campus.

EVALUATIE

Eerste examenperiode
CategorieWeging van categorieën
schriftelijk examen100%

Januari-examen : Synthesetechniek (20p) (2x50min) (tussenrapport op 20p)

Juni-examen :  Observeren (20p) + produceren (20p) (2x50min) als toepassing van de vaardigheden verworven in de hoofdstukken 'Vlaamse gedrukte pers' en 'Nieuwsberichten schrjven'.


De quotering gebeurt volgens volgende criteria (die ook vermeld staan op de instructiebladen van het opleidingsonderdeel. op e-campus) : 1) Fouten tegen de vervoegingen worden beschouwd als 'zware overtredingen'. Op alle examenonderdelen van het opleidingsonderdeel Gedrukte media worden proportioneel 3 punten op 20 afgetrokken per werkwoordsfout ! 2) Voor regelfouten wordt proportioneel 1 punt op 20 afgetrokken.
 
Een werkwoordsfout is een fout tegen de morfologie van het werkwoord zowel bij de persoonlijke (pv. en imp.) als bij de onpersoonlijke werkwoordsvormen (inf., vd. en ovd.). Het gaat dan om een verkeerde keuze van de werkwoordstijd, een verkeerde vorming van de stam of van de uitgang bij zowel zwakke als sterke werkwoorden of bij hun afgeleide vormen zoals het bijvoeglijk gebruikte voltooide en onvoltooide deelwoord. Ook fouten waarbij een foutieve vervoeging de betekenis van het werkwoord in zijn context verdraait of fouten tegen de vervoeging van de vernederlandste vreemde werkwoorden, gelden als werkwoordsfouten. Het niet of verkeerd toepassen van de inburgeringsregeltjes voor de vreemde werkwoorden gelden ook als zware overtredingen.
 
Regelfouten zijn fouten waarbij gezondigd wordt tegen de regeltjes van Spelling 2005 waarvan een overzicht in de cursus Nederlands is opgenomen. 
 
Totaal eerste examenperiode : 60p omgerekend naar 20p.    


tijd voor examinering
uren

4 

Tweede examenperiode
CategorieWeging van categorieën
schriftelijk examen100%

Septemberexamen (2x50min) :    

1) Synthesetechniek (20p) +  2) Vlaamse gedrukte pers : observeren en produceren (20p)

Voor quotering zie eerste examenperiode.

Totaal tweede examenperiode : 40p omgerekend naar 20p.

 

 
Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 14/11/2012
Journalistiek - Voltijds modelpakket 1 - Nederlands: correct schrijven en spreken
  
O.O. heeft componenten:Neen
Afstudeerrichting//Leertraject:Journalistiek
Code:2130100022
Academiejaar:2012-2013
Type:kern,
Niveau:uitdiepend
Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 - Volledig academiejaar
Contacturen:0
Aantal studiepunten:3
Totaal studietijd:78
Examencontract:niet mogelijk
Deliberatie:mogelijk
Vrijstelling:mogelijk
Onderwijstaal:
Lector(en)Karl Caluwé

 

KORTE OMSCHRIJVING

Je diept de taalbeheersings-en spellingkennis van je moedertaal verder uit en focust op de zakelijke beheersing ervan in functie van wat nodig is om journalistieke teksten te schrijven. Daarnaast breid je je woordenschat uit met betrekking tot het journalistieke vak en tot de actualiteit.


COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
 Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

Algemene competenties

 • JOU21 #Zelfreflectie
 • JOU22 #Leerbereidheid
 • JOU24 #Assertiviteit
 • JOU31 #Evalueren
 • JOU33 #Denken en redeneren
Algemene beroepsgerichte competenties
 • JOU40 #Tekstproductie
Beroepsspecifieke competenties

  SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
  • Je bent schriftelijk in staat moeilijke inhouden in een vlot en helder Nederlands te formuleren
  • Je beheerst de spellingsregels en bent in staat bij twijfel de juiste bronnen te raadplegen
  • Je hebt inzicht in de Nederlandse zinsstructuren en kan constructiefouten herkennen en voorkomen.
  • Je bent in staat fouten tegen taalgebruik, zinsstructuur en stijl in de eigen teksten te herkennen en te verbeteren
  • Je bent in staat een goed gestructureerde e-mail te schrijven in de gepaste zakelijke stijl en correct Nederlands
  • Je beschikt over een basiswoordenschat die je in staat stelt de actualiteit rond algemeenmaatschappelijke thema's zonder veel moeilijkheden te volgen en hebt de attitude en leergrierigheid die ook verder uit te breiden.

  VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
  Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
  geen

  Andere begincompetenties
  • Kennis van spellingsregels en regels schriftelijk taalgebruik op niveau secundair onderwijs.
  • Bereidheid tot aandacht en zorg voor schriftelijk taalgebruik en spellingsnorm.
  • Vaardigheid in lezen en samenvatten van eenvoudige zakelijke teksten op niveau secundair onderwijs.
  • Vaardigheid in schrijven van eenvoudige zakelijke teksten op niveau secundair onderwijs.
  • Attitudes :  bereidheid tot het remediëren van taalgebruik en zinsbouw + leergierigheid om zelfstandig te lezen en woordenschat uit te breiden
  • Openstaan voor de vereisten van het AN.

  LEERINHOUDEN

   

  • Hoofdstuk 'Correct schrijven' : Spelling 2005 en werkwoordsvormen
  • Hoofdstuk 'Correct formuleren': consolideren van formuleervaardigheid, remediëren en voorkomen van enkele type-constructiefouten
  • Hoofdstuk 'Woordenschat': woordenschatverrijking als autonome studie door verplichte lectuur in functie van het studiedomein.

  STUDIEMATERIAAL

  Correct schrijven

  Cursushoofdstukken : 'Spelling 2005' en 'Werkwoordsvormen'

  J. De Schryver, A. Neyt: Handboek Spelling + Oefenboek 2005. Wolters Plantyn 2005.

  Correct formuleren :

  Cursushoofdstuk 'Correct formuleren' en 'Stijladviezen'

  Woordenschat :

  L. Permentier: Stijlboek De Standaard. Onmisbaar voor wie helder wil schrijven. - Roularta 2008

  Bundel 'Journalistieke genres' (cursus Plantijn)

  Lesmateriaal van het opleidingsonderdeel 'Gedrukte media' op e-campus (P-schijf)

   

   


  WERKVORMEN
  Soort werkvorm    
  hoor- en werkcolleges:

   0

  %
  practicum en oefeningen:

    17

  %

  vormen van groepsleren:

    0

  %
  Verdere toelichting:
  Wegens het competentiegerichte karakter van dit opleidingsonderdeel is het belangrijk dat je aanwezig bent in de lessen en de oefeningen degelijk voorbereidt. Afwezigheid moet je altijd wettigen met een geldig attest. Voor richtlijnen zie de instructiebladen van het opleidingsonderdeel op e-campus (P-schijf).

  EVALUATIE

  Eerste examenperiode
  CategorieWeging van categorieën
  schriftelijk examen100%

  Januari-examen (2 x 50 min) : Correct schrijven : 20p/ Woordenschat 1 : 10p  (tussentotaal op 30p omgerekend naar 20p)

  Juni-examen:(2 x 50min) : Correct formuleren : 20p / Woordenschat 2 :10p.  (eindtotaal op 60p omgerekend naar 20p)

  De quotering gebeurt volgens volgende criteria die ook vermeld staan in de cursus en op de instructiebladen van het opleidingsonderdeel. Fouten tegen de vervoegingen worden beschouwd als 'zware overtredingen' : op alle examenonderdelen van het opleidingsonderdeel Nederlands worden proportioneel 3p afgetrokken op 20p. Voor regelfouten wordt 1p afgetrokken op 20p.

  Een werkwoordsfout is een fout tegen de morfologie van het werkwoord zowel bij de persoonlijke (pv. en imp.) als bij de onpersoonlijke (inf., vd. en ovd.) werkwoordsvormen. Het gaat dan om een verkeerde keuze van de werkwoordstijd, een vervorming van de stam of van de uitgang bij zowel zwakke als sterke werkwoorden of bij hun afgeleide vorm zoals het bevoeglijk gebruikte voltooide of onvoltooide deelwoord. Ook fouten waarbij een foutieve vervoeging de betekenis van het werkwoord in de context verdraait of fouten tegen de vervoeging van de vernederlandste vreemde werkwoorden gelden als werkwoordsfouten. Niet of verkeerd toepassen van de inburgeringsregeltjes voor de vreemde werkwoorden gelden dus als zware overtredingen.

  Regelfouten zijn fouten tegen de regels van Spelling 2005 waarvan een overzicht in de cursus van het opleidingsonderdeel is opgenomen.


  tijd voor examinering
  uren

  4 

  Tweede examenperiode
  CategorieWeging van categorieën
  schriftelijk examen100%

  September-examen (2 x 50min) : Correct schrijven : 20p / Correct formuleren : 20p /  Woordenschat 1+2 : 20p. (rapport eindtotaal 60p omgerekend naar 20p).

  De quoteringscriteria zijn vastgelegd in de cursus en op de instructiebladen van het opleidingsonderdeel en zijn dezelfde als bij de eerste examenperiode.

   
  Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 14/11/2012
  Journalistiek - Voltijds modelpakket 1 - Journalistieke context
    
  O.O. heeft componenten:Ja
  O.O. bestaat uit componenten:Inleiding tot het beroep
  Journalist in interactie
  Medialandschap
  Afstudeerrichting//Leertraject:Journalistiek
  Code:2130100024
  Academiejaar:2012-2013
  Type:kern,
  Niveau:inleidend
  Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 - Volledig academiejaar
  Contacturen:0
  Aantal studiepunten:6
  Totaal studietijd:156
  Examencontract:mogelijk
  Deliberatie:niet mogelijk
  Vrijstelling:mogelijk
  Onderwijstaal:
  Lector(en)Inge Van de Venne

   


  COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
   Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

  Algemene competenties

  • JOU32 #Leergierigheid
  • JOU33 #Denken en redeneren
  Algemene beroepsgerichte competenties
  • JOU45 #Mediabewustzijn
  Beroepsspecifieke competenties

   SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
   De student verwerft inzicht in de mediawereld en het werkdomein van de journalist.

   VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
   Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
   geen

   Andere begincompetenties
   GEEN

   WEGING

   ComponentenWeging
   Inleiding tot het beroep33%
   Journalist in interactie33%
   Medialandschap34%    
   Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 14/11/2012
   Journalistiek - Voltijds modelpakket 1 - Inleiding tot het beroep
     
   Component behoort tot: Journalistieke context
   Afstudeerrichting//Leertraject:Journalistiek
   Code:2130100024
   Academiejaar:2012-2013
   Lector(en)Inge Van de Venne

    

   KORTE OMSCHRIJVING

   In de algemene inleiding tot Journalistiek krijg je een eerste kennismaking met de concrete praktijk en het toekomstige beroep. Je ontdekt de wereld waarin de journalist zich beweegt.

    


   COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
    Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

   Algemene competenties

   • JOU32 #Leergierigheid
   • JOU33 #Denken en redeneren
   Algemene beroepsgerichte competenties
   • JOU45 #Mediabewustzijn
   Beroepsspecifieke competenties

    SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
    Je verwerft een inzicht in de verschillende facetten van de journalistiek.

    VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
    Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
    geen

    Andere begincompetenties
    Geen
    LEERINHOUDEN
    • Wie is de journalist in Vlaanderen?
    • Wat moet je weten als je als journalist aan de slag gaat?
    • Wie is wie in de journalistiek? Het journalistieke personeel.
    • Wat zijn de verschillende journalistieke domeinen?
    • Wat zijn de werkzaamheden van de journalist?
    • Nieuwsgaring (persberichten, persconferenties,persagentschappen,informanten,...)
    • Nieuwsselectie
    • Wat kan en wat kan niet in de journalistiek? (inleidend op wetgeving en deontologie)
    • Welke zijn de verschillende beroepsverenigingen en offciële organisaties?
    • Woordenboekje over de pers
    • Journalistieke bronnen

    STUDIEMATERIAAL

    • Handboek: Goris Ria, Delforge Guy. Inleiding tot het vak. Lannoo Campus, 2012
    • Powerpoint ( zie p-schijf) + info les
    • Actuele teksten
    • Videofragmenten
    • Internet

     


    WERKVORMEN
    Soort werkvorm    
    hoor- en werkcolleges:

     100

    %
    practicum en oefeningen:

      0

    %

    vormen van groepsleren:

      0

    %
    Verdere toelichting:
    • De lector zal duidelijk aangeven welke info uit het boek  moet gekend zijn.
    • Deze informatie zal worden aangevuld met bijkomende teksten e.a. die tijdens de lessen zullen worden uitgedeeld of op de p-schijf worden gezet.
    • Aanwezigheid in de les is dan ook heel belangrijk.

    EVALUATIE

    Eerste examenperiode
    CategorieWeging van categorieën
    schriftelijk examen100%

    manier van examineren wordt tijdens de lessen besproken


    tijd voor examinering
    uren

    2 

    Tweede examenperiode
    CategorieWeging van categorieën
    schriftelijk examen100%

    manier van examineren wordt tijdens de lessen besproken

     
    Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 14/11/2012
    Journalistiek - Voltijds modelpakket 1 - Journalist in interactie
      
    Component behoort tot: Journalistieke context
    Afstudeerrichting//Leertraject:Journalistiek
    Code:2130100024
    Academiejaar:2012-2013
    Lector(en)Inge Van de Venne

     

    KORTE OMSCHRIJVING

    De journalist van vandaag werkt niet op een eiland. Hij is afhankelijk van heel wat factoren in zijn omgeving. Hij werkt voor een commercieel bedrijf, hij wordt benaderd door bedrijfsleiders, politici, woordvoerders,... . Door allerlei nieuwe technologieën is het  nieuwsaanbod groter dan ooit.

    Hoe ga je hier als journalist op een correcte manier mee om?

     

     


    COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
     Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

    Algemene competenties

    • JOU32 #Leergierigheid
    • JOU33 #Denken en redeneren
    Algemene beroepsgerichte competenties
    • JOU45 #Mediabewustzijn
    Beroepsspecifieke competenties

     SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN

     Je maakt kennis met de leefwereld van de journalist van vandaag en je wordt je bewust van de commerciële (soms politieke) druk op de journalist.

     Je maakt kennis met een aantal marketingbegrippen die ook voor journalisten belangrijk zijn.

     Je maakt kennis met de dagelijkse realiteit van de journalistiek.


     VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
     Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
     geen

     Andere begincompetenties
     Geen
     LEERINHOUDEN

     - De journalistiek binnen een commerciële omgeving.

     - De journalist en PR ( woordvoerders, crisiscommunicatie,...)

     - De journalist en reclame.

     - De journalist in omgang met specifieke doelgroepen ( minderjarigen, allochtonen, vluchtelingen,...)


     STUDIEMATERIAAL

     - Powerpoint ( + info les)

     - actuele teksten

     - gastlessen

     -- Media in beweging, Iris Musschoot, Bart Lombaerts


     WERKVORMEN
     Soort werkvorm    
     hoor- en werkcolleges:

      100

     %
     practicum en oefeningen:

       0

     %

     vormen van groepsleren:

       0

     %
     Verdere toelichting:

     EVALUATIE

     Eerste examenperiode
     CategorieWeging van categorieën
     schriftelijk examen100%


     tijd voor examinering
     uren

     2 

     Tweede examenperiode
     CategorieWeging van categorieën
     schriftelijk examen100%

      
     Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 14/11/2012
     Journalistiek - Voltijds modelpakket 1 - Medialandschap
       
     Component behoort tot: Journalistieke context
     Afstudeerrichting//Leertraject:Journalistiek
     Code:2130100024
     Academiejaar:2012-2013
     Lector(en)Inge Van de Venne

      

     KORTE OMSCHRIJVING
     Welke zijn de grote mediabedrijven in Vlaanderen?  Welke media maken hier deel van uit? Wat is de historische achtergrond van die media? Wat zijn de kenmerken van die media vandaag? Hoe verhouden al die media zich tegenover elkaar?

     COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
      Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

     Algemene competenties

     • JOU32 #Leergierigheid
     • JOU33 #Denken en redeneren
     Algemene beroepsgerichte competenties
     • JOU45 #Mediabewustzijn
     Beroepsspecifieke competenties

      SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
      • Je verwerft een inzicht in de Vlaamse media en mediagroepen.
      • Je kent  de Vlaamse kranten, radio- en televisiezenders en hun doelgroepen en doelstellingen.
      • Je kent de historiek en het belang van de verschillende media.
      • Je begrijpt hoe die media zich tegenover elkaar verhouden.

      VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
      Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
      geen

      Andere begincompetenties
      Geen
      LEERINHOUDEN
      • Welke zijn de grote mediagroepen in Vlaanderen?
      • Welke zijn de belangrijkste media in België?
      • Wat zijn de specifieke kenmerken van een aantal Vlaamse kranten en tijdschriften? Wat zijn de kenmerken van het Belgische radio- en televisielandschap?

      STUDIEMATERIAAL
      • Powerpoint ( + aanvullende info les)
      • kranten en tijdschriften
      • internet
      • Media in beweging, Iris Muschoot, Bart Lombaerts

       


      WERKVORMEN
      Soort werkvorm    
      hoor- en werkcolleges:

       100

      %
      practicum en oefeningen:

        0

      %

      vormen van groepsleren:

        0

      %
      Verdere toelichting:
      • Tijdens de lessen worden kranten en tijdschriften in detail bestudeerd. Aanwezigheid is dan ook een belangrijk

      EVALUATIE

      Eerste examenperiode
      CategorieWeging van categorieën
      schriftelijk examen100%

      manier waarop geëxamineerd wordt zal in de les worden besproken


      tijd voor examinering
      uren

      2 

      Tweede examenperiode
      CategorieWeging van categorieën
      schriftelijk examen100%

      manier waarop geëxamineerd wordt zal in de les worden besproken

       
      Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 14/11/2012
      Journalistiek - Voltijds modelpakket 1 - Filosofie & Recht
        
      O.O. heeft componenten:Ja
      O.O. bestaat uit componenten:Filosofie
      Recht
      Afstudeerrichting//Leertraject:Journalistiek
      Code:2130100027
      Academiejaar:2012-2013
      Type:kern,
      Niveau:inleidend
      Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 - Volledig academiejaar
      Contacturen:0
      Aantal studiepunten:4
      Totaal studietijd:104
      Examencontract:mogelijk
      Deliberatie:niet mogelijk
      Vrijstelling:mogelijk
      Onderwijstaal:
      Lector(en)Kristin Meerts
      Edgard Peeters

       


      COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
       Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

      Algemene competenties

       Algemene beroepsgerichte competenties
        Beroepsspecifieke competenties

         SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN

         raadpleeg de fiche van de componenten


         VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
         Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
         geen

         Andere begincompetenties
         geen

         WEGING

         ComponentenWeging
         Filosofie50%
         Recht50%

         raadpleeg de fiche van de componenten

          
         Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 14/11/2012
         Journalistiek - Voltijds modelpakket 1 - Filosofie
           
         Component behoort tot: Filosofie & Recht
         Afstudeerrichting//Leertraject:Journalistiek
         Code:2130100027
         Academiejaar:2012-2013
         Lector(en)Kristin Meerts
         Edgard Peeters

          

         KORTE OMSCHRIJVING
         Je wordt uitgedaagd mee na te denken over fundamentele vragen van het leven. Je maakt kennis me de grote denkers uit onze westerse filosofie, en je bent in staat om de aangeboden filosofisch denkkaders toe te passen op actuele vraagstukken. Je kan, indien je dat wenst, een deel van de aangeboden leerstof ook verwerken via een taak rond Alain De Botton, De troost van de filosofie.

         COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
          Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

         Algemene competenties

         • JOU21 #Zelfreflectie
         • JOU32 #Leergierigheid
         • JOU33 #Denken en redeneren
         Algemene beroepsgerichte competenties
         • JOU46 #Maatschappijbewustzijn en actualiteitszin
         Beroepsspecifieke competenties

          SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
          • Je legt het ontstaan van de westerste rationaliteit uit.
          • Je schetst hoe in de diverse historische periodes werd gezocht naar de "absolute waarheid" en je plaatst dit tegenover het eigentijds denken.
          • Je stelt je kritisch op tegenover het hedendaags "common sense" denken.
          • Je situeert eigen mens - en wereldbeeld.
          • Je verwoordt zingevingsvragenmet een ontwikkeld referentiekader.
          • Je duidt vanuit de analyse van de eigen traditie,  een niet- Europese mens- en wereldbeeld.
          • Je benadert met de aangereikte filosofische denkkaders de actualiteit.

          VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
          Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
          geen

          Andere begincompetenties
          Geen
          LEERINHOUDEN
          • De cursus geeft een overzicht van de belangrijkste filosofische problemen, de voorgestelde oplossingen, en de samenhang ervan met de ontwikkeling van de westerse cultuur.
          • Algemeen menselijke vragen, zoals ze geformuleerd werden gedurende 2500 jaar komen ter sprake: het zoeken en twijfelen rond de oorsprong van mens en wereld, rond het onderscheid tussen goed en kwaad, rond de zin van het bestaan.
          • Het klassiek filosofisch gedachtengoed wordt geconfronteerd met hedendaagse stellingnames en met actuele vraagstukken.
          • Speciale aandacht gaat uit naar het kentheoretisch probleem.
          • Tijdens de les wordt de geziene leerstof toegepast op actuele problemen, vaak aan de hand van krantenartikels. Ook worden examenvragen ingeoefend.
          • De basis voor de vervangende taak is de lectuur van Alain De Botton, De troost van de filosofie. De preciese opdracht wordt toegelicht tijdens de les, en staat uitgelegd in de map Filosofie op de P-schijf.


          STUDIEMATERIAAL
          • Kristin Meerts, Filosofie, cursus.
          • A. De Botton, De troost van de filosofie, 2009.
          • L. Abicht, Filosofie is voor iedereen. Inleiding op 2500 jaar denken, Leuven, 1992.
          • D. Palmer, Filosofie voor beginners. Het ondraaglijk gewicht van de filosofie lichter gemaakt, Utrecht, 1999 (niet verplicht).

          WERKVORMEN
          Soort werkvorm    
          hoor- en werkcolleges:

           72

          %
          practicum en oefeningen:

            14

          %

          vormen van groepsleren:

            14

          %
          Verdere toelichting:

          EVALUATIE

          Eerste examenperiode
          CategorieWeging van categorieën
          schriftelijk examen100%

          kennisvraag wordt gekoppeld aan inzicht aan de hand van een actualiteitsprobleem.

          De studenten kunnen, indien zij dat wensen een vervangende deeltaak maken. Zij kunnen op die manier de helft van het examen vervangen. (10 van de 20 punten). In dat geval valt het eerste deel van de cursus weg, nl tot en met de 16de eeuw. De cursus moet gekend zijn vanaf Descartes tot het einde,met uitzondering van Popper.Over dit gedeelte moet ook examen worden gedaan (ook 10 van de 20 punten). De deadlines om in te schrijven en om af te geven staan op de e-campus.


          tijd voor examinering
          uren

          2 

          Tweede examenperiode
          CategorieWeging van categorieën
          schriftelijk examen100%

          kennisvraag wordt gekoppeld aan inzicht aan de hand van een actualiteitsprobleem.

          De studenten kunnen, indien zij dat wensen een vervangende deeltaak maken. Zij kunnen op die manier de helft van het examen vervangen (10 van de 20 punten). In dat geval valt het eerste deel van de cursus weg, nl tot en met de 16 de eeuw. De cursus moet gekend zijn vanaf Descartes tot het einde, met uitzondering van Popper. Over dit gedeelte moet ook examen worden gedaan (ook 10 van de 20 punten). De deadline om de taak af te geven is de eerste examendag van de 2e zittijd.

           
          Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 14/11/2012
          Journalistiek - Voltijds modelpakket 1 - Recht
            
          Component behoort tot: Filosofie & Recht
          Afstudeerrichting//Leertraject:Journalistiek
          Code:2130100027
          Academiejaar:2012-2013
          Lector(en)Kristin Meerts
          Edgard Peeters

           

          KORTE OMSCHRIJVING
          Je verwerft inzicht in een van de oudste wetenschappen van onze cultuur: je leert begrijpen hoe de verschillende gerechtelijke instanties werken en je leert omgaan met juridische terminologie.

          COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
           Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

          Algemene competenties

          • JOU21 #Zelfreflectie
          • JOU25 #Samenwerkingsgerichtheid
          • JOU27 #zelfstandigheid
          • JOU30 #Organisatiesensitiviteit
          • JOU31 #Evalueren
          • JOU32 #Leergierigheid
          • JOU33 #Denken en redeneren
          • JOU37 #360° inlevingsvermogen
          Algemene beroepsgerichte competenties
          • JOU46 #Maatschappijbewustzijn en actualiteitszin
          • JOU47 #Deontologisch verantwoord handelen
          Beroepsspecifieke competenties

           SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
           • Je beschrijft de werking en de organisatie van het gerecht, en je vormt jouw eigen mening over deze werking en organisatie.
           • Je formuleert de belangrijkste regels en principes van het personen-, verbintenissen- en  contractenrecht en je past deze toe op geschetste situaties.

           VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
           Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
           geen

           Andere begincompetenties

           Geen.


           LEERINHOUDEN
           • Deel 1 - Algemene inleiding
           • Deel 2 - Werking van het gerecht
           • Deel 3 - De persoon
           • Deel 4 - Subjectieve rechten
           • Deel 5 - Verbintenissenrecht
           • Deel 6 - Contractenrecht
           • Deel 7 - Koop
           • Deel 8 - Onrechtmatige daad
           • Deel 9 - Zakenrecht 

           STUDIEMATERIAAL
           Plantijn - leertekst van Edgard Peeters
           WERKVORMEN
           Soort werkvorm    
           hoor- en werkcolleges:

            33

           %
           practicum en oefeningen:

             0

           %

           vormen van groepsleren:

             0

           %
           Verdere toelichting:

           EVALUATIE

           Eerste examenperiode
           CategorieWeging van categorieën
           schriftelijk examen100%

           Schriftelijk examen, waarin zowel naar kennis als naar inzicht wordt gepeild.


           tijd voor examinering
           uren

           2 

           Tweede examenperiode
           CategorieWeging van categorieën
           schriftelijk examen100%

           examen, waarin zowel naar kennis als naar inzicht wordt gepeild.

           De leerstof is dezelfde als deze van de eerste examenperiode.

            
           Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 14/11/2012
           Journalistiek - Voltijds modelpakket 1 - Sociologie & Psychologie
             
           O.O. heeft componenten:Ja
           O.O. bestaat uit componenten:Psychologie
           Sociologie
           Afstudeerrichting//Leertraject:Journalistiek
           Code:2130100028
           Academiejaar:2012-2013
           Type:kern,
           Niveau:inleidend
           Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 - Volledig academiejaar
           Contacturen:0
           Aantal studiepunten:4
           Totaal studietijd:104
           Examencontract:mogelijk
           Deliberatie:niet mogelijk
           Vrijstelling:mogelijk
           Onderwijstaal:
           Lector(en)Koen Cornil
           Joke Camelbeke

            


           COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
            Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

           Algemene competenties

           • JOU21 #Zelfreflectie
           • JOU30 #Organisatiesensitiviteit
           • JOU32 #Leergierigheid
           • JOU33 #Denken en redeneren
           • JOU37 #360° inlevingsvermogen
           Algemene beroepsgerichte competenties
           • JOU46 #Maatschappijbewustzijn en actualiteitszin
           • JOU47 #Deontologisch verantwoord handelen
           Beroepsspecifieke competenties

            SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
            raadpleeg de fiches van de componenten

            VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
            Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
            geen

            Andere begincompetenties

            WEGING

            ComponentenWeging
            Psychologie50%
            Sociologie50%

            raadpleeg de fiches van de componenten

             
            Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 25/02/2013
            Journalistiek - Voltijds modelpakket 1 - Psychologie
              
            Component behoort tot: Sociologie & Psychologie
            Afstudeerrichting//Leertraject:Journalistiek
            Code:2130100028
            Academiejaar:2012-2013
            Lector(en)Koen Cornil
            Joke Camelbeke

             

            KORTE OMSCHRIJVING

            In deze cursus zullen we stil staan bij de vraag wat de psychologie bestudeert. We beginnen met het verschil tussen de wetenschappelijke en de intuïtieve psychologie. We situeren het ontstaan van de psychologie en maken aan de hand van de verschillende stromingen of scholen duidelijk dat binnen de psychologie gedrag vanuit verschillende perspectieven kan bekeken worden. Elke school bekijkt haar studieobject vanuit een andere bril en legt andere klemtonen. Daarna geven we een beeld van de verschillende toepssingsgebieden binnen de psychologie en de verschillende studiedomeinen of studieobjecten (leerprocessen, geheugen, waarneming, non-verbale communicatie, mentale ontwikkeling en groepsdynamica). We sluiten af met verschillende vormen van therapie die psychologen binnen de samenleving uitvoeren.


            COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
             Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

            Algemene competenties

            • JOU21 #Zelfreflectie
            • JOU25 #Samenwerkingsgerichtheid
            • JOU33 #Denken en redeneren
            Algemene beroepsgerichte competenties
            • JOU46 #Maatschappijbewustzijn en actualiteitszin
            Beroepsspecifieke competenties

             SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
            • Je herkent en benoemt de aanwezigheid van de psychologie in de samenleving
            • Je kan alledaags gedrag vanuit verschillende psychologische invalshoeken benaderen
            • Je past de basis leertheorieën toe op eenvoudig gedrag
            • Je schat de mate in waarin een communicatieboodschap onthouden wordt
            • Je herkent de verschillende basisprincipes die de waarneming beïnvloeden
            • Je past de communicatieaxioma's toe op allegaagse situaties
            • Je kent de betekenis van non-verbale signalen in afbeeldingen
            • Je bevordert de (eigen) groepswerking met een taak- en procesgerichte aanpak
            • Je gaat oplossingsgericht om met eenvoudige groepsproblemen
            • Je onderscheidt de belangrijkste therapievormen aan de hand van voorbeelden

            • VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
             Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
             geen

             Andere begincompetenties
             Geen
             LEERINHOUDEN
            • De intuïtieve mensenkennis naast de psychologie als wetenschap
            • Methodes uit de psychologie
            • De geschiedenis van en scholen binnen de psychologie
            • De studie van leerprocessen
            • Het geheugen
            • De waarneming
            • De communicatie-axioma's
            • Non-verbale communicatie
            • Ontwikkelings- en schoolpsychologie
            • Groepsdynamica
            • Therapievormen binnen de klinische psychologie

            • STUDIEMATERIAAL
            • Cursus en aanvullingen uit de lessen.
            • Video-opnamen

            • WERKVORMEN
             Soort werkvorm    
             hoor- en werkcolleges:

              100

             %
             practicum en oefeningen:

               0

             %

             vormen van groepsleren:

               0

             %
             Verdere toelichting:

             EVALUATIE

             Eerste examenperiode
             CategorieWeging van categorieën
             schriftelijk examen100%

             • Schriftelijk examen op 20 punten. kennis-, inzichts- en toepassingsvragen

             tijd voor examinering
             uren

             2 

             Tweede examenperiode
             CategorieWeging van categorieën
             schriftelijk examen100%

            • Schriftelijk examen op 20 punten: kennis-, inzichts- en toepassingsvragen.

            •  
             Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 25/02/2013
             Journalistiek - Voltijds modelpakket 1 - Sociologie
               
             Component behoort tot: Sociologie & Psychologie
             Afstudeerrichting//Leertraject:Journalistiek
             Code:2130100028
             Academiejaar:2012-2013
             Lector(en)Koen Cornil
             Joke Camelbeke

              

             KORTE OMSCHRIJVING
             Je bekijkt als journalist in spe de maatschappij als sociale realiteit en je ontdekt hoe de sociologie een verhelderend licht kan werpen op concrete maatschappelijke toestanden.

             COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
              Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

             Algemene competenties

             • JOU21 #Zelfreflectie
             • JOU32 #Leergierigheid
             • JOU33 #Denken en redeneren
             • JOU37 #360° inlevingsvermogen
             Algemene beroepsgerichte competenties
             • JOU46 #Maatschappijbewustzijn en actualiteitszin
             • JOU47 #Deontologisch verantwoord handelen
             Beroepsspecifieke competenties

              SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
              • Je begrijpt dat het handelen van mensen sterk sociaal bepaald is. 
              • Je kent de invloed van structurende factoren zoals gender, klasse, en etniciteit op het menselijk handelen
              • Je kan nieuwsberichten sociologisch duiden. Je ziet in  dat de sociale werkelijkheid zoals ze naar voor komt in de pers daarom niet overeenkomt met de sociologische realiteit.
              • Je bent vertrouwd met de basisconcepten uit de sociologie (waarden, normen, attitudes, socialisatie, sociale controle, positie, rol status, stratificatie, deviantie, institutionalisering, etnocentrisme, …). Je begrijpt ze en kan ze zelf ook actief gebruiken.

              VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
              Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
              geen

              Andere begincompetenties

              Geen


              LEERINHOUDEN
              • Een afbakening van het onderzoeksterrein van de sociologie
              • Een bespreking van de methoden van de sociologie
              • Wat zijn waarden, normen en attitudes ? 
              • De bestudering van het Europees Waardenonderzoek 
              • Wat is deviant gedrag ? Sociologische verklaringen voor deviant gedrag 
              • Socialisatie en sociale controle 
              • Culturele verscheidenheid (jeugdsubculturen, etnische subculturen, hogere versus lagere klasse cultuur) 
              • Rol, positie, status, rolattributen, statussymbolen en stereotypen  
              • Sociale ongelijkheid, sociale stratificatie  en sociale mobiliteit

              STUDIEMATERIAAL

              Syllabus

              Eigen nota's naar aanleiding van Maatschappelijke topics (voor zover behandeld in de les Sociologie)

              Powerpointpresentatie


              WERKVORMEN
              Soort werkvorm    
              hoor- en werkcolleges:

               100

              %
              practicum en oefeningen:

                0

              %

              vormen van groepsleren:

                0

              %
              Verdere toelichting:

              EVALUATIE

              Eerste examenperiode
              CategorieWeging van categorieën
              schriftelijk examen100%

              een combinatie van kennis- en inzichtsvragen 


              tijd voor examinering
              uren

              2 

              Tweede examenperiode
              CategorieWeging van categorieën
              schriftelijk examen100%

              een combinatie van kennis en inzichtsvragen.

               
              Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 25/02/2013
              Journalistiek - Voltijds modelpakket 1 - Frans 1
                
              O.O. heeft componenten:Neen
              Afstudeerrichting//Leertraject:Journalistiek
              Code:2130100029
              Academiejaar:2012-2013
              Type:kern,
              Niveau:uitdiepend
              Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 - Volledig academiejaar
              Contacturen:0
              Aantal studiepunten:5
              Totaal studietijd:130
              Examencontract:niet mogelijk
              Deliberatie:mogelijk
              Vrijstelling:mogelijk
              Onderwijstaal:
              Lector(en)Martine Sterk

               

              KORTE OMSCHRIJVING
              De tweede belangrijkste taal van het land en de meest gevraagde vreemde taal bij sollicitaties is niet meer vreemd: je basiskennis van het secundair wordt verstevigd, aangevuld en verrijkt. Spreken over en ontleden van journalistieke teksten is geen probleem meer.

              COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
               Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

              Algemene competenties

              • JOU22 #Leerbereidheid
              • JOU24 #Assertiviteit
              Algemene beroepsgerichte competenties
              • JOU39 #anderstalige informatie zoeken en beoordelen
              • JOU42 #Mondelinge taalvaardigheid in vreemde talen
              Beroepsspecifieke competenties

               SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN

               Je begrijpt een gesprek, radio- en tv programma’s in standaardtaal over algemene, actuele en eenvoudige onderwerpen.

                

               Aan de hand van een woordenboek begrijp je de boodschap(pen) van eenvoudige, korte teksten over alledaagse, actuele onderwerpen uit de geschreven pers.

                

               Je beheerst de basisgrammatica Frans in je contacten met Franstaligen. Zo kan je  een gebeurtenis vertellen die plaats vond in het verleden en neem je deel aan gesprekken  over het dagelijkse leven en actuele thema’s.

                

               Je leert strategieën aan om je eigen mening te formuleren.

                

               Je zoekt extra informatie op over de behandelde onderwerpen.

               Je voert een eenvoudig telefoongesprek.

                

               Je schrijft eenvoudige mails en korte teksten over algemene en actuele onderwerpen.

                

               .


               VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
               Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
               geen

               Andere begincompetenties

              • Bereidheid tot zelfstandige lectuur van vakgerelateerde artikels en sites in het Frans en tot uitbreiden van woordenschatkennis.
              • Interesse voor de Franstalige actualiteit en bereidheid tot discussie hieromtrent.
              • Bereidheid tot zelfstandig maken van on-line oefeningen grammatica op Explio en de oefeningen van de cursus

              • LEERINHOUDEN
               • Grammaire  - l'emploi des modes et des temps (les temps du passé, du futur, le conditionnel et le subjonctif)- l'empoi des pronoms personnels - les accords (sujet-verbe, , le participe passé) - l'emploi de l'adjectif et de l'adverbe - les numéraux - la négation
               • Vocabulaire 2000: dossiers, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,  20, 24, 25, 26, 28, 33, 36
               • Inhoud en woordenschat van artikels en luisteroefeningen uit de cursus "Cours de conversation"  
               • La conversation téléphonique et le courriel uit de cursus "Cours de conversation" 

               STUDIEMATERIAAL
               • Syllabus Cours de conversation en Cours de grammaire
               • Handboeken: Grammaire 2000 (12de uitgave met cd-rom), Vocabulaire 2000
               • Online oefenpakket talen Explio.
               • Websites RFI, RTL info
               • digitale test bij aanvang van het academiejaar die peilt naar je beginniveau.

               WERKVORMEN
               Soort werkvorm    
               hoor- en werkcolleges:

                33

               %
               practicum en oefeningen:

                 67

               %

               vormen van groepsleren:

                 0

               %
               Verdere toelichting:
               • Conversatielessen in kleine groepen op afgesproken data.
               • Oefeningen grammatica en woordenschat. Bij aanvang van het academiejaar krijg je een test om je niveau te bepalen. De begincompetenties worden aangegeven in je cursus grammatica. Indien je de begincompetenties wil bijwerken kan je extra lessen volgen bij het CVO of bij studenten uit het 2de of 3de jaar (peerteaching)
               • Remediëring via Explio.
               • Luistervaardigheidsoefeningen.

               EVALUATIE

               Eerste examenperiode
               CategorieWeging van categorieën
               permanente evaluatie40%
               schriftelijk examen60%

               • 4 punten: januari- examen
               • 8 punten examen juni
               • 8 punten deelexamens voor de totaliteit van de mondelinge en schriftelijke oefeningen. De opgegeven oefeningen van Explio zijn verplicht. Je wordt permanent geëvalueerd tijdens de conversatielessen.
               • Als je afwezig bent op een deelexamen georganiseerd buiten de examenreeks, dan mag je dat deelexamen inhalen indien je afwezigheid tijdig gewettigd wordt door een medisch attest. Het originele attest bezorg je aan het studentensecretariaat, de kopie ervan aan de betrokken lector, en dit binnen de vijf werkdagen vanaf de eerste ziektedag. Je maakt zelf een afspraak met de lector omtrent het tijdstip en de wijze waarop je het deelexamen kan inhalen.  Indien je binnen de gestelde termijn geen medisch attest voorlegt ben je ongewettigd afwezig en krijg je geen punten op dat deelexamen.

                


               tijd voor examinering
               uren

               7 

               Tweede examenperiode
               CategorieWeging van categorieën
               mondeling examen40%
               schriftelijk examen60%

               60% van de punten (12 punten) op het schriftelijk examen.

               40% van de punten (8 punten)voor het mondeling examen.

                
               Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 14/11/2012
               Journalistiek - Voltijds modelpakket 1 - Engels 1
                 
               O.O. heeft componenten:Neen
               Afstudeerrichting//Leertraject:Journalistiek
               Code:2130100030
               Academiejaar:2012-2013
               Type:kern,
               Niveau:uitdiepend
               Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 - Volledig academiejaar
               Contacturen:0
               Aantal studiepunten:5
               Totaal studietijd:130
               Examencontract:niet mogelijk
               Deliberatie:mogelijk
               Vrijstelling:mogelijk
               Onderwijstaal:
               Lector(en)Cecile Van Os

                

               KORTE OMSCHRIJVING
               De meest vertrouwde wereldtaal is slechts schijnbaar eenvoudig. Nu moet je echt gaan voor een correcte uitspraak, een genuanceerde woordenschat, en een definitief verworven grammatica in spreeksituaties. Bovendien moet je courante journalistieke teksten kunnen samenvatten becommentariëren én eenvoudige teksten kunnen schrijven.

               COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
                Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

               Algemene competenties

               • JOU31 #Evalueren
               • JOU33 #Denken en redeneren
               Algemene beroepsgerichte competenties
               • JOU39 #anderstalige informatie zoeken en beoordelen
               • JOU40 #Tekstproductie
               • JOU42 #Mondelinge taalvaardigheid in vreemde talen
               • JOU45 #Mediabewustzijn
               • JOU46 #Maatschappijbewustzijn en actualiteitszin
               Beroepsspecifieke competenties
               • JOU52 #Nieuwswaarde inschatten

               SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
               • De student kan artikels uit de courante Britse en Amerikaanse kranten en tijdschriften lezen, zich uitdrukken in eenvoudige situaties, gesproken Engels begrijpen en eenvoudige teksten schrijven.
               • De student kan persoonlijk werken en rekening houden met deadlines en afspraken.
               • De student kan met behulp van het internet  artikels vergaren over actuele onderwerpen en een eigen  kijk op de inhoud verwoorden in vlot Engels, zowel schriftelijk als mondeling

               VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
               Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
               geen

               Andere begincompetenties

               Engels niveau B1


               LEERINHOUDEN
               • Grammatica op elementary en intermediate level. De studenten krijgen een gedetailleerd overzicht van de lexicologische en grammaticale opdrachten met aanduiding van de verschillende deadlines.
               • Herhaling en uitbreiding van de huiswoordenschat.
               • Uitspraakoefeningen.
               • De vier vaardigheden  lezen, schrijven, luisteren en spreken komen tijdens de les voortdurend aan bod.

               STUDIEMATERIAAL
               • "Today's Words in Context" - Revised edition - intertaal
               • "Grip on Grammar" (theorie en oefenboek) - Dentant, Claeys - Wolters.
               • Actuele teksten uit de Angelsaksische pers mbt het vakgebied.
               • videomateriaal en audiomateriaal.

               WERKVORMEN
               Soort werkvorm    
               hoor- en werkcolleges:

                32

               %
               practicum en oefeningen:

                 68

               %

               vormen van groepsleren:

                 0

               %
               Verdere toelichting:

               Per week 1 lesuur  waarin de struikelblokken van de grammatica worden behandeld èn de nodige vakwoordenschat wordt aangereikt

               Om de twee weken neemt elke student deel aan de conversatie-uren. Hierbij wordt aan de spreekvaardigheid gewerkt.

               Eveneens in het kader van de conversatielessen  wordt de luistervaardigheid getest. (2x/jaar)


               EVALUATIE

               Eerste examenperiode
               CategorieWeging van categorieën
               permanente evaluatie50%
               schriftelijk examen50%

               • Januari-examen: (grammatica en woordenschat) op 20% van de punten. Meerkeuzevragen, invuloefeningen, leesvaardigheid, vertalingen en verklaring van grammaticale oefeningen.
               • Schriftelijk eindexamen: vertaaloefeningen, woordenschatoefeningen en grammaticale oefeningen afhankelijk van de geziene teksten. Eveneens  inhoudsvragen over de teksten. Dit alles op 30 % van de punten.
               • Permanente mondelinge evaluatie afhankelijk van de gekozen teksten op 40% van de punten. De student neemt verplicht deel aan het januari-examen en de mondelinge oefeningen die in de loop van het jaar gepland worden.
               • Luistervaardigheid: 10%
               • Als de student  afwezig is op een deelexamen georganiseerd buiten de examenreeks, mag hij dat deelexamen inhalen indien zijn afwezigheid tijdig gewettigd wordt door een medisch attest. Het originele attest bezorgt hij aan het studentensecretariaat, de kopie ervan aan de betrokken lector en dit binnen de vijf werkdagen vanaf de eerste ziektedag. Hij maakt zelf een afspraak met de lector omtrent het tijdstip en de wijze waarop  het deelexamen kan ingehaald worden. Indien hij binnen de gestelde termijn geen medisch attest voorlegt, is hij/zij ongewettigd afwezig en krijgt hij geen punten op dat deelexamen.
               • Bij elk deelexamen wordt per zware fout een punt extra afgetrokken van de score van het deelexamen. De scores van de deelexamens worden mathematisch opgeteld. Er bestaat een exhaustieve lijst van zware fouten ('Mistakes never to be made')  
               • Als men uitspraken letterlijk overneemt van een ander en daarbij niet aantoont dat het om een citaat gaat, pleegt men een vorm van intellectuele diefstal die plagiaat heet.  Bij elke vaststelling wordt plagiaat bestraft. (We volgen daarbij een procedure die beschreven staat in artikels 94 tot en met 97 van het OER.)

               tijd voor examinering
               uren

               10 

               Tweede examenperiode
               CategorieWeging van categorieën
               mondeling examen40%
               schriftelijk examen60%

               Schriftelijk examen: leerstof (grammatica, woordenschat)  van heel het jaar  (60%)

               Mondeling examen (40%)

                Dit examen staat op 20 punten. Resultaten behaald op deelexamens en mondelinge oefeningen tellen niet meer mee.

                
               Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 14/11/2012
               Journalistiek - Voltijds modelpakket 1 - Mediatechnieken
                 
               O.O. heeft componenten:Ja
               O.O. bestaat uit componenten:AV technieken en crossmedia
               Beeldtaal
               Afstudeerrichting//Leertraject:Journalistiek
               Code:2130100031
               Academiejaar:2012-2013
               Type:kern,
               Niveau:inleidend
               Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 - Volledig academiejaar
               Contacturen:0
               Aantal studiepunten:6
               Totaal studietijd:156
               Examencontract:niet mogelijk
               Deliberatie:niet mogelijk
               Vrijstelling:mogelijk
               Onderwijstaal:
               Lector(en)Kristoff Martens
               Koen Vlecken
               Mark van Varik

                


               COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
                Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

               Algemene competenties

               • JOU27 #zelfstandigheid
               • JOU28 #Innovativiteit en creativiteit
               • JOU31 #Evalueren
               • JOU32 #Leergierigheid
               • JOU34 #Deadlinegericht werken
               Algemene beroepsgerichte competenties
                Beroepsspecifieke competenties
                • JOU48 #Audio-productie
                • JOU49 #Audiovisuele productie
                • JOU50 #layout en grafische vormgeving
                • JOU51 #fotoproductie
                • JOU56 #Crossmedialiteit

                SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN

                VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
                Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
                geen

                Andere begincompetenties

                WEGING

                ComponentenWeging
                AV technieken en crossmedia50%
                Beeldtaal50%                 
                Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 14/11/2012
                Journalistiek - Voltijds modelpakket 1 - AV technieken en crossmedia
                  
                Component behoort tot: Mediatechnieken
                Afstudeerrichting//Leertraject:Journalistiek
                Code:2130100031
                Academiejaar:2012-2013
                Lector(en)Kristoff Martens
                Koen Vlecken
                Mark van Varik

                 

                KORTE OMSCHRIJVING
                Een grondige kennismaking met een mediatechnische context die voortdurend evolueert.

                COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
                 Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

                Algemene competenties

                • JOU27 #zelfstandigheid
                • JOU28 #Innovativiteit en creativiteit
                • JOU31 #Evalueren
                • JOU32 #Leergierigheid
                Algemene beroepsgerichte competenties
                 Beroepsspecifieke competenties
                 • JOU48 #Audio-productie
                 • JOU49 #Audiovisuele productie
                 • JOU51 #fotoproductie
                 • JOU56 #Crossmedialiteit

                 SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
                 • Je hebt een gedegen basiskennis van audiovisuele productie, fotografie, radio maken en webtoepassingen.
                 • Je kunt de begrippen uit de audiovisuele productie, fotografie, radio en webtoepassingen verklaren.
                 • Je bent in staat foto's te maken die voldoen aan een bepaalde technische kwaliteit: de juiste witbalans, scherpstelling, belichting en passende compositie.
                 • Je bent in staat een video te maken die voldoet aan een bepaalde technische kwaliteit: correcte witbalans, scherpstelling, belichting, passende compositie, verstaandbare geluid- en beeldopname, correct toegepaste cameravoering en montage.

                 VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
                 Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
                 geen

                 Andere begincompetenties

                 LEERINHOUDEN

                 Fotografie:

                 • De bouw van de fotocamera en het leren aanpassen van camera instellingen.
                 • Herkenning en gebruik van verschillende soorten licht.
                 • 1 fototechnische opdracht.

                 Video:

                 • AV-productie.

                 • Beeldtaal: camera en montagetechnieken in functie van een functionele beeldtaal.

                 • 1 videotechnische opdracht.

                 Web:

                 • bits & Bytes

                 • Compressie

                 • Internet

                 • WorldWideWeb

                 • Persoonlijke blog

                 Radio:

                 • Digitale audio

                 • Radio (workflow van opname tot uitzending)


                 STUDIEMATERIAAL

                 De syllabi zijn on-line beschikbaar in PDF formaat.

                • Fotografie

                  

                • Video

                  

                • bits & Bytes

                • Compressie

                • Internet

                • WorldWideWeb

                • Persoonlijke blog

                  

                • Digitale audio

                • Radio (workflow van opname tot uitzending)

                  


                • WERKVORMEN
                 Soort werkvorm    
                 hoor- en werkcolleges:

                  75

                 %
                 practicum en oefeningen:

                   25

                 %

                 vormen van groepsleren:

                   0

                 %
                 Verdere toelichting:
                 De cijfers van Fotografie en Video worden berekend uit het examenresultaat (75%) en het resultaat van een praktische oefening (25% - 1 opdracht per vak).

                 EVALUATIE

                 Eerste examenperiode
                 CategorieWeging van categorieën
                 schriftelijk examen100%

                 • De onderdelen Radio en Web worden schriftelijk geëxamineerd.
                 • Fotografie en Video worden geëxamineerd aan de hand van een webtoets bestaande uit meerkeuzevragen.
                 • Er wordt getest of je de begrippen in verband met Radio, Web, Foto en Video correct kan verklaren, en of je een grondige kennis hebt van webtoepassingen waar journalisten mee te maken krijgen, alsook van audiovisuele productie.
                 • De cijfers van Fotografie en Video worden berekend uit het examenresultaat (75%) en het resultaat van een praktische oefening (25% - 1 opdracht per facet). 

                 tijd voor examinering
                 uren

                 2 

                 Tweede examenperiode
                 CategorieWeging van categorieën
                 schriftelijk examen100%

                 • De facetten Radio en Web worden schriftelijk geëxamineerd.
                 • Fotografie en Video worden geëxamineerd aan de hand van een webtoets bestaande uit meerkeuzevragen.
                 • Er wordt getest of je de begrippen in verband met Radio, Web, Foto en Video correct kan verklaren, en of je een grondige kennis hebt van webtoepassingen waar journalisten mee te maken krijgen, alsook van audiovisuele productie.
                 • De cijfers van Fotografie en Video worden berekend uit het examenresultaat (75%) en het resultaat van een praktische oefening (25% - 1 opdracht per facet). 
                  
                 INFORMATIE OVER DE FACETTEN
                 Het component AV technieken en crossmedia bestaat uit 4 facetten: Fotografie, Video, Radio en Web.
                  
                 Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 14/11/2012
                 Journalistiek - Voltijds modelpakket 1 - Beeldtaal
                   
                 Component behoort tot: Mediatechnieken
                 Afstudeerrichting//Leertraject:Journalistiek
                 Code:2130100031
                 Academiejaar:2012-2013
                 Lector(en)Kristoff Martens
                 Koen Vlecken
                 Mark van Varik

                  

                 KORTE OMSCHRIJVING

                 Visuele communicatie is een grote rol toebedeeld heden ten dage. Maar het communiceren met beelden, bijvoorbeeld de klassieke krantenfoto, word je niet aangeleerd. Dit vak wil je, met gebruikmaking van voorbeelden uit de klassieke en hedendaagse kunstgeschiedenis, fotografie, reclame en verschillende ontwerpdisciplines, enkele tools aanreiken waarmee je beter en gerichter kunt communiceren. Concreet betekent het dat je beelden analyseert en doorgrondt om de onderliggende principes toe te kunnen passen.


                 COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
                  Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

                 Algemene competenties

                 • JOU27 #zelfstandigheid
                 • JOU28 #Innovativiteit en creativiteit
                 • JOU31 #Evalueren
                 • JOU32 #Leergierigheid
                 • JOU34 #Deadlinegericht werken
                 Algemene beroepsgerichte competenties
                  Beroepsspecifieke competenties

                   SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
                   • Je begrijpt het jargon van beeldtaal en grafische technieken.
                   • Je gebruikt de terminologie in de juiste context.
                   • Je analyseert beeldmateriaal m.b.t. compositie, ritme, contrasten, verhoudingen en betekenis.
                   • Je legt verbanden tussen verschillende beelddisciplines.
                   • Je begrijpt de werking van beelden in onze cultuur.

                   VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
                   Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
                   geen

                   Andere begincompetenties

                   LEERINHOUDEN
                   • Inzicht verwerven in de functie van beelden en vormgeving doorheen de geschiedenis.
                   • Op efficiënte wijze visueel communiceren door basisprincipes toe te passen.
                   • De plaats van de audiovisuele media in het communicatieproces; toepassingen van beeldtaal in reclame en PR.
                   • Terminologie met een accent op grafische en druktechnieken.


                   STUDIEMATERIAAL
                   • De gegeven lessen: on-line beschikbaar in PDF-formaat.

                   WERKVORMEN
                   Soort werkvorm    
                   hoor- en werkcolleges:

                    60

                   %
                   practicum en oefeningen:

                     40

                   %

                   vormen van groepsleren:

                     0

                   %
                   Verdere toelichting:

                   EVALUATIE

                   Eerste examenperiode
                   CategorieWeging van categorieën
                   permanente evaluatie50%
                   schriftelijk examen50%

                   Permanente evaluatie bestaat hierbij uit twee opdrachten die samen 50% van het totaalcijfer zullen vormen. De overige 50% wordt gevormd door het eindexamen. Dit bestaat uit meerkeuzevragen, waarbij er giscorrectie wordt toegepast.


                   tijd voor examinering
                   uren

                   1 

                   Tweede examenperiode
                   CategorieWeging van categorieën
                   permanente evaluatie50%
                   schriftelijk examen50%

                   Permanente evaluatie bestaat hierbij uit een nieuw gegeven opdracht die 50% van het totaalcijfer zal vormen. De overige 50% wordt gevormd door het examen. Dit bestaat uit meerkeuzevragen, waarbij er giscorrectie wordt toegepast.
                    
                   Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 14/11/2012
                   Journalistiek - Voltijds modelpakket 1 - Journalistieke technieken
                     
                   O.O. heeft componenten:Ja
                   O.O. bestaat uit componenten:Cijfers en ICT
                   Interviewen 1
                   Research en CAR 1
                   Afstudeerrichting//Leertraject:Journalistiek
                   Code:2130100034
                   Academiejaar:2012-2013
                   Type:kern,
                   Niveau:inleidend
                   Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 - Volledig academiejaar
                   Contacturen:0
                   Aantal studiepunten:6
                   Totaal studietijd:156
                   Examencontract:niet mogelijk
                   Deliberatie:niet mogelijk
                   Vrijstelling:mogelijk
                   Onderwijstaal:
                   Lector(en)Greet Elsen
                   Philippe Mairiaux
                   Wilfried Vanderhaeghen
                   Frederik Marain
                   Willy Debandt

                    


                   COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
                    Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

                   Algemene competenties

                    Algemene beroepsgerichte competenties
                     Beroepsspecifieke competenties

                      SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
                      raadpleeg de fiche van de componenten

                      VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
                      Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
                      geen

                      Andere begincompetenties
                      raadpleeg de fiche van de componenten

                      WEGING

                      ComponentenWeging
                      Cijfers en ICT34%
                      Interviewen 133%
                      Research en CAR 133%

                      raadpleeg de fiche van de componenten

                       
                      Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 14/11/2012
                      Journalistiek - Voltijds modelpakket 1 - Cijfers en ICT
                        
                      Component behoort tot: Journalistieke technieken
                      Afstudeerrichting//Leertraject:Journalistiek
                      Code:2130100034
                      Academiejaar:2012-2013
                      Lector(en)Greet Elsen
                      Philippe Mairiaux
                      Wilfried Vanderhaeghen
                      Frederik Marain
                      Willy Debandt

                       

                      KORTE OMSCHRIJVING

                       

                      CIJFERS

                      Hoe omgaan met cijfermateriaal? Tabellen, grafieken, percentages enz. kunnen begrijpen en interpreteren is een onmisbare vaardigheid voor de moderne  journalist. Je leert hier je alertheid en waakzaamheid toespitsen op deze soort informatie want met cijfers kan je ongeveer alles bewijzen. De basisbegrippen van de beschrijvende statistiek komen ook aan bod.

                      ICT

                      Steeds meer bedrijven verwachten van hun werknemers dat ze met de computer kunnen werken. Logisch dus dat je de basis van de MS Word, Excel en PowerPoint onder de knie hebt.

                       


                      COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
                       Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

                      Algemene competenties

                      • JOU33 #Denken en redeneren
                      Algemene beroepsgerichte competenties
                      • JOU38 #Informatie zoeken
                      Beroepsspecifieke competenties

                       SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN

                        

                       CIJFERS

                       • Je kan de basisbegrippen van de beschrijvende statistiek gebruiken en interpreteren.
                       • Je kan de relevante communicatieve kenmerken van tabellen en grafieken herkennen en gebruiken.
                       • Je kan kritisch omgaan met het aangeboden cijfermateriaal

                       ICT

                       • Je maakt teksten op, je stelt tabellen en kolommen met Word op. Je lost logische problemen uit de praktijk op met Excel. Je maakt het werkblad op en uiteindelijk maak je grafieken aan. Met PowerPoint stel je een diavoorstelling op.

                        


                       VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
                       Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
                       geen

                       Andere begincompetenties

                        

                       Eindtermen secundair onderwijs op gebied van rekenkunde

                       Nieuwsgierigheid en leergierigheid


                       LEERINHOUDEN

                        

                       CIJFERS

                       • Algemeen statistische principes
                       • Kritische analyse van artikels met cijfermateriaal 
                       • Tabellen opstellen, lezen en kritisch interpreteren
                       • Grafieken lezen en kritisch interpreteren
                       • Statistische verwerking van gegevens (gebruik en berekening van percentages; berekening, gebruik  en interpretatie van mediaan en gemiddelde; berekening  en analyse van de aanverwante spreidingsmaten )
                       • Interpretatie van correlatiecoëffiënt
                       • Indexen aanmaken en gebruiken
                       • Inleiding tot CAR: gebruik van de statistische operatoren van Excel

                       ICT

                       • Basis Word:
                        • document creëren, bewaren, ophalen, wijzigen, afdrukken;
                         marges instellen, tekst uitlijnen, tekst opmaken;
                        • tekst selecteren, kopiëren, verplaatsen, tekst zoeken en vervangen;
                        • alineaopmaak, tabulaties, paginaopmaak;
                        • secties, kolommen, tabellen, multimedia
                          
                       • Basis Excel:
                        • gegevens invoeren, wijzigen, afdrukken;
                        • map bewaren, ophalen, wijzigen;
                        • met formules/functies werken, wiskundige en logische operatoren;
                        • relatieve, gemengde en absolute celadressen;
                        • formules kopiëren;
                        • selectie maken, kolommen /rijen verbergen, toevoegen, verwijderen, blokkeren;
                        • cellen wissen, verwijderen, toevoegen;
                        • cellen opmaken, voorwaardelijke opmaak, pagina-instelling;
                        • cellen kopiëren, verplaatsen, intelligent kopiëren;
                        • grafieken aanmaken, wijzigen
                          
                       • Basis Powerpoint:
                        • nieuwe dia maken, inlassen, verwijderen, verbergen, volgorde wijzigen, presentatie bewaren, ophalen, wijzigen, afdrukken;
                        • achtergrondkleur, indeling, tabel, voettekst;
                        • presentatie uitvoeren, onderbreken, doorlopend maken, aanwijzer, aantekeningen
                         animaties, overgang tussen de dia’s, dia's verbergen, tijdsduur;
                        • media objecten invoeren, grafische vormen, grafieken;
                        • actieknoppen

                       STUDIEMATERIAAL

                       CIJFERS

                       • Geschreven cursus
                       • Eigen notities
                       • Oefeningen op Blackboard
                       • Grafieken
                       • Computerpresentaties

                        

                       ICT

                       • Word (facultatief): MSWord 2007 (Uitgeverij De Boeck) + oefeningen
                       • PowerPoint (facultatief): PowerPoint 2007 (Uitgeverij De Boeck) + oefeningen
                       • Excel: eigen cursus + eigen oefeningen
                       • Voor Word, PowerPoint en Excel: http://www.gratiscursus.be

                       WERKVORMEN
                       Soort werkvorm    
                       hoor- en werkcolleges:

                        0

                       %
                       practicum en oefeningen:

                         100

                       %

                       vormen van groepsleren:

                         0

                       %
                       Verdere toelichting:

                       EVALUATIE

                       Eerste examenperiode
                       CategorieWeging van categorieën
                       schriftelijk examen100%

                       CIJFERS

                       • Indivuele porfolio met persartikelen (20% van de punten, waarvan 15% inhoud, 5% presentatie)
                       • Schriftelijk examen (80% van de punten) met volgende evaluatiecriteria: je moet aantonen dat je de voorgelegde statistische problemen en begrippen kan
                           • identificeren
                           • begrijpen
                           • oplossen
                           • kritisch analyseren

                       Evaluatiecriteria portfolio (20% punten van 1ste examenperiode):

                       1) Validiteit: tien persartikelen met een verifieerbare bron en publicatiedatum die binnen de grenzen van de opgelegde periode vallen
                       2) Presentatie: verzorgd, zonder taalfouten
                       3) Variatie: minstens vier verschillende bronnen, verschillende onderwerpen
                       4) Relevantie: de kritiek van de student moet terecht zijn
                       5) Inhoud: verzameling van tien verschillende artikelen uit de geschreven pers met statistisch materiaal dat een duidelijke fout bevat.
                       6) Vorm: elk artikel is op een A4-blad bevestigd (al dan niet elektronisch) met een korte commentaar  waarin de opgespoorde fout gehekeld wordt.

                       7) Deadline: de portfolio wordt aan de lector overhandigd tijdens de laatste lesdag van de reeks lessen, conform de lessenplanning. Indien je afwezig bent die dag mag je toch je portfolio indienen als je afwezigheid tijdig gewettigd wordt door een medisch attest. Het originele attest bezorg je aan het studentensecretariaat, de kopie ervan aan de lector, en dit binnen de vijf werkdagen vanaf de eerste ziekdag. De portfolio moet dan op het departementale secretariaat ingediend worden, op de eerste dag volgend de ziekteperiode gedekt door het attest.

                       Voor een portfolio dat niet of te laat wordt afgegeven, krijgt de student een 0.

                       De portfolio wordt zelf, eigenhandig en individueel gemaakt. Elke vaststelling van plagiaat wordt bestraft ( we volgen daarbij een procedure die beschreven staat in de artikels 94 tem 97 van het OER)

                        

                       ICT:

                       Openboek examen op computer in de vorm van meerkeuzevragen met giscorrectie. Je mag daarvoor jouw boeken, cursussen en andere notities gebruiken en mag tijdens het examen Word, PowerPoint en Excel eveneens gebruiken.
                       Duur: 50'.


                       tijd voor examinering
                       uren

                       2 

                       Tweede examenperiode
                       CategorieWeging van categorieën
                       schriftelijk examen100%

                       CIJFERS

                       • Schriftelijk examen (100% van de punten)
                       • Evaluatiecriteria: idem 1ste zittijd + voorgelegde journalistieke informatie kritisch kunnen benaderen.

                       ICT 

                       Openboek examen op computer in de vorm van meerkeuzevragen met giscorrectie. Je mag daarvoor jouw boeken, cursussen en andere notities gebruiken en mag tijdens het examen Word, PowerPoint en Excel eveneens gebruiken.
                       Duur: 50'.

                        
                       Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 14/11/2012
                       Journalistiek - Voltijds modelpakket 1 - Interviewen 1
                         
                       Component behoort tot: Journalistieke technieken
                       Afstudeerrichting//Leertraject:Journalistiek
                       Code:2130100034
                       Academiejaar:2012-2013
                       Lector(en)Greet Elsen
                       Philippe Mairiaux
                       Wilfried Vanderhaeghen
                       Frederik Marain
                       Willy Debandt

                        

                       KORTE OMSCHRIJVING

                       Interviewen leer je enkel door het te doen. Vandaar een korte sessie met voorbeelden en tips en daarna moet je aan de slag. Je neemt meerdere interviews af van mensen die terzake deskundig zijn en echt iets te vertellen hebben. In kleinere groepen beluisteren en evalueren we samen je interview, dat je schriftelijk en mondeling inleidt (en eventueel uitleidt).


                       COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
                        Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

                       Algemene competenties

                       • JOU23 #Initiatiefzin
                       • JOU24 #Assertiviteit
                       • JOU26 #Flexibiliteit
                       • JOU27 #zelfstandigheid
                       • JOU28 #Innovativiteit en creativiteit
                       • JOU29 #Omgaan met stress
                       • JOU31 #Evalueren
                       • JOU32 #Leergierigheid
                       • JOU33 #Denken en redeneren
                       • JOU34 #Deadlinegericht werken
                       • JOU37 #360° inlevingsvermogen
                       Algemene beroepsgerichte competenties
                       • JOU38 #Informatie zoeken
                       • JOU41 #Mondelinge taalvaardigheid in het Nederlands
                       • JOU43 #Contactvaardigheid
                       • JOU44 #Planning en organisatie
                       Beroepsspecifieke competenties
                       • JOU52 #Nieuwswaarde inschatten
                       • JOU53 #Betrouwbaarheid inschatten
                       • JOU54 #Invalshoek bepalen
                       • JOU55 #Nieuws garen via interviews

                       SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
                       • Je bent in staat je in spreek-  en leessituaties uit te drukken in een klankzuiver AN
                       • Je bent in staat in een beperkt tijdsbestek over actuele onderwerpen relevante informatie te verkrijgen van een respondent
                       • Je bent in staat in een kort informatief interview de nieuwswaarde, invalshoek en afbakening van het thema te bepalen en te realiseren
                       • Je beheerst de elementaire interviewtechnieken en kunt eigen interviewproducten of die van anderen kritisch beoordelen

                       VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
                       Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
                       geen

                       Andere begincompetenties
                      • Vaardigheid om bij spontaan gesprek ernstige dialectfouten te vemijden
                      • Openstaan voor de vereisten van het AN in spreek-  en leessituaties
                      • Bereidheid om ernstige spraak-  en dictieproblemen professioneel te laten remediëren
                      • Bereidheid om vaak naar interviews te luisteren en te kijken op radio en televisie

                      • LEERINHOUDEN
                       • 'Kort (kritisch) informatief interview' : inleiding op kort informatief interview + oefeningen + minstens 2 taken met feedback.

                       STUDIEMATERIAAL
                       • 'Klink klaar Uitspraak- en intonatiegids voor het Nederlands' van Bernadette Timmermans
                       • hand-out van de lector

                       WERKVORMEN
                       Soort werkvorm    
                       hoor- en werkcolleges:

                        10

                       %
                       practicum en oefeningen:

                         90

                       %

                       vormen van groepsleren:

                         0

                       %
                       Verdere toelichting:
                       • 'Kort informatief interview' : werkcollege + practicum

                       EVALUATIE

                       Eerste examenperiode
                       CategorieWeging van categorieën
                       permanente evaluatie100%

                       • Kort informatief interview: 1ste evaluatie 20% / examentaak: 80% waarvan 60% op interviewtechnieken, 10% op inlezen van de intro (+ eventueel outro) en op uitspraak tijdens het interview en 10% op research.
                       • Het eindcijfer wordt omgerekend naar 20.
                       • Voor een interview dat niet of te laat wordt afgegeven, krijgt de student een "0/20" op dat interview.
                       • Een student die afwezig is op het feedbackmoment van een interview, moet dat wettigen met een medisch attest. Het originele attest bezorgt hij aan het studentensecretariaat, de kopie ervan aan de betrokken lector, en dit binnen de vijf werkdagen vanaf de eerste ziektedag. De student maakt zelf een afspraak met de lector over de wijze en het tijdstip waarop hij het interview (en het feedbackmoment) kan inhalen. Indien de student binnen de gestelde termijn geen medisch attest voorlegt, is hij ongewettigd afwezig en krijgt hij geen punten op dat deelexamen.
                       • Voor elk interview geldt min 1 punt proportioneel op 20 punten per werkwoordsfout.

                       tijd voor examinering
                       uren

                        

                       Tweede examenperiode
                       CategorieWeging van categorieën
                       permanente evaluatie100%

                      • Kort informatief interview als taak (80% op interviewtechnieken, 10% op inlezen intro + eventueel outro en op uitspraak tijdens interview en 10% op research).
                      •  
                       Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 14/11/2012
                       Journalistiek - Voltijds modelpakket 1 - Research en CAR 1
                         
                       Component behoort tot: Journalistieke technieken
                       Afstudeerrichting//Leertraject:Journalistiek
                       Code:2130100034
                       Academiejaar:2012-2013
                       Lector(en)Greet Elsen
                       Philippe Mairiaux
                       Wilfried Vanderhaeghen
                       Frederik Marain
                       Willy Debandt

                        

                       KORTE OMSCHRIJVING

                       Je leert je weg te vinden binnen het enorm grote aanbod aan informatie: waar zoek je wat, en hoe leer je deze bronnen kritisch hanteren?


                       COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
                        Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

                       Algemene competenties

                       • JOU31 #Evalueren
                       • JOU32 #Leergierigheid
                       • JOU33 #Denken en redeneren
                       Algemene beroepsgerichte competenties
                       • JOU38 #Informatie zoeken
                       • JOU39 #anderstalige informatie zoeken en beoordelen
                       Beroepsspecifieke competenties
                       • JOU52 #Nieuwswaarde inschatten
                       • JOU53 #Betrouwbaarheid inschatten
                       • JOU54 #Invalshoek bepalen
                       • JOU56 #Crossmedialiteit

                       SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
                       • Je zoekt vindt en selecteert geschreven , niet-geschreven en digitale bronnen.
                       •  Je stelt een bibliografische lijst op de hand van de methodologische regels ( APA -referentiestijl)  je formuleerteen probleemstelling en je schrijft een korte paper.
                       • Je bedenkt verschillende invalshoeken voor een opgegeven item ( mind map).
                       • Je bereidt  een interview voor.
                       • Je verzamelt, verwerkt, presenteert en verspreidt  digitale informatie.

                        

                        

                        


                       VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
                       Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
                       geen

                       Andere begincompetenties
                       Geen.
                       LEERINHOUDEN
                       • Bronnen ( soorten,opzoeken,selecteren)
                       • Regels van bronvermelding =APA-referentiestijl
                       • Mind map
                       • Zoekmachines
                       • Netwerk-aspecten
                       • Criteria, tips & tricks om de waarde van informatie op internet te evalueren. 

                        

                        


                       STUDIEMATERIAAL
                       • Cavia ( = zelfinstructiepakket)
                       • Syllabus
                       • Notities hoorcollege

                       WERKVORMEN
                       Soort werkvorm    
                       hoor- en werkcolleges:

                        27

                       %
                       practicum en oefeningen:

                         73

                       %

                       vormen van groepsleren:

                         0

                       %
                       Verdere toelichting:

                       EVALUATIE

                       Eerste examenperiode
                       CategorieWeging van categorieën
                       permanente evaluatie100%

                       •  Opstellen van een literatuurlijst over het  door de student gekozen thema: 5 punten ( zie syllabus).
                       • Korte paper: 4  punten
                       • Mindmap en voorbereiding interview: 4 punten.
                       • Oefening CAR:  7 punten
                       • Voor ieder deelexamen (taak): min 1 punt proportioneel op 20 per werkwoordsfout

                       tijd voor examinering
                       uren

                       0 

                       Tweede examenperiode
                       CategorieWeging van categorieën
                       permanente evaluatie100%

                       De student maakt een paper over een actueel thema (wordt samen met de lector bepaald op de inzagedag).

                       Oefening CAR

                       voor ieder deelexamen: min 1 punt proportioneel op 20 per werkwoordsfout

                       .

                        
                       Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 14/11/2012
                       Journalistiek - Voltijds modelpakket 1 - Economische inzichten
                         
                       O.O. heeft componenten:Neen
                       Afstudeerrichting//Leertraject:Journalistiek
                       Code:2130100035
                       Academiejaar:2012-2013
                       Type:kern,
                       Niveau:inleidend
                       Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 - Volledig academiejaar
                       Contacturen:0
                       Aantal studiepunten:3
                       Totaal studietijd:78
                       Examencontract:mogelijk
                       Deliberatie:mogelijk
                       Vrijstelling:mogelijk
                       Onderwijstaal:
                       Lector(en)Gerd Jespers

                        

                       KORTE OMSCHRIJVING
                       De meest ingrijpende kracht in de moderne samenleving moet een stuk doorzichtiger worden voor jou. (Kranten)artikels met economische inslag klinken niet langer vreemd en je doorziet vanaf nu de economisch-maatschappelijke verschijnselen, zowel nationaal als internationaal.  Je zal inzicht verwerven in de werking van de markteconomie waarbij het gedrag van consumenten en ondernemers bepalend is voor de prijsvorming.  De macro-economische omgeving waarin gezinnen en bedrijven actief zijn en de relaties met de overheid en het buitenland worden verduidelijkt aan de hand van de economische kringloop.  Speciale aandacht gaat uit naar actuele topics zoals de werkloosheid, de vergrijzing, de economische crisis, de rol van de ECB en de eurozone, duurzame economie.  Je redeneringsvermogen en kritische denkvermogen zijn belangrijk.  Het gebruik van grafieken en formules, waarvoor een minimale wiskundige kennis wordt verondersteld, zal je onder de knie krijgen via oefeningen die enerzijds geïntegreerd worden in de lessen en anderzijds worden voorzien tijdens afzonderlijke werkcolleges die om de twee weken worden georganiseerd.

                       COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
                        Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

                       Algemene competenties

                       • JOU22 #Leerbereidheid
                       • JOU23 #Initiatiefzin
                       • JOU32 #Leergierigheid
                       • JOU33 #Denken en redeneren
                       Algemene beroepsgerichte competenties
                       • JOU38 #Informatie zoeken
                       • JOU46 #Maatschappijbewustzijn en actualiteitszin
                       Beroepsspecifieke competenties

                        SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
                        • Je hebt interesse in het economisch leven in België, Europa en de wereld en herkent het belang hiervan voor jezelf als consument en toekomstig werknemer. 
                        • Je hanteert begrippen en wetten van de micro- en macro-economie en legt verbanden met de actualiteit.  
                        • Je begrijpt de economische berichtgeving in de media en ziet het belang in van een aantal economisch-maatschappelijke verschijnselen en vraagstukken.  Deze kan je analyseren en kritisch benaderen.
                        • Je kan de economische gevolgen inschatten van actuele gebeurtenissen.
                        • Je kan economische cijfergegevens verzamelen en interpreteren.

                         


                        VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
                        Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
                        geen

                        Andere begincompetenties
                        geen

                        LEERINHOUDEN
                        • Consumentengedrag. :  invloed van prijs- en loonontwikkeling, spaargedrag, consumptieprijsindex.
                        • Producentengedrag: de kosten- en opbrengstenstructuur van een bedrijf, winstmaximalisatie
                        • De prijsvorming : wet van vraag en aanbod, marktvormen. 
                        • Evolutie van de Belgische economie en het nationaal inkomen (bbp)
                        • De werkgelegenheid : de arbeidsmarkt, werkloosheid, loononderhandelingen. 
                        • Geld, monetair beleid en inflatie : de eurozone, inflatie of deflatie.
                        • Het internationale betalingsverkeer : wisselmarkt, wisselkoersen.
                        • Conjunctuur,  economische groei en milieu.

                        STUDIEMATERIAAL

                        -Handboek : Economie vandaag 2012; De Cnuydt & De Velder ; Academia Press,   Gent.

                        -Ondersteunende website met zelftoetsen.

                        -Power Point slides

                        -Economische artikels uit kranten of tijdschriften.

                        -Internetsites


                        WERKVORMEN
                        Soort werkvorm    
                        hoor- en werkcolleges:

                         24

                        %
                        practicum en oefeningen:

                          10

                        %

                        vormen van groepsleren:

                          0

                        %
                        Verdere toelichting:
                        De studenten krijgen om de twee weken de mogelijkheid tot het volgen van een werkcollege.

                        EVALUATIE

                        Eerste examenperiode
                        CategorieWeging van categorieën
                        schriftelijk examen100%

                        • Schriftelijk examen:
                         • januari-examen : 8 punten (deelexamen)
                         • juni-examen : 12 punten

                        Het examen bestaat uit inzichtsvragen, kennisvragen en toepassingen. Een actueel economisch (kranten)artikel moet je kunnen analyseren en de theorie erop kunnen toepassen.


                        tijd voor examinering
                        uren

                        2 

                        Tweede examenperiode
                        CategorieWeging van categorieën
                        schriftelijk examen100%

                        Schriftelijk examen over de hele leerstof : 20 punten

                         

                        Het examen bestaat uit inzichtsvragen, kennisvragen en toepassingen

                         
                        Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 14/11/2012
                        Journalistiek - Voltijds modelpakket 1 - Actuele geschiedenis
                          
                        O.O. heeft componenten:Neen
                        Afstudeerrichting//Leertraject:Journalistiek
                        Code:2130100036
                        Academiejaar:2012-2013
                        Type:kern,
                        Niveau:inleidend
                        Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 - Volledig academiejaar
                        Contacturen:0
                        Aantal studiepunten:3
                        Totaal studietijd:78
                        Examencontract:mogelijk
                        Deliberatie:mogelijk
                        Vrijstelling:mogelijk
                        Onderwijstaal:
                        Lector(en)Greet Elsen

                         

                        KORTE OMSCHRIJVING
                        Je leert de ingewikkelde en bewogen actualiteit vanuit een historisch inzicht begrijpen en verklaren.De politieke, sociale en economische context spelen daarbij telkens een rol.

                        COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
                         Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

                        Algemene competenties

                        • JOU32 #Leergierigheid
                        • JOU33 #Denken en redeneren
                        Algemene beroepsgerichte competenties
                        • JOU46 #Maatschappijbewustzijn en actualiteitszin
                        Beroepsspecifieke competenties

                         SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
                         • Je toont aan dat de Verlichting de basis is van ons westers denken.
                         • Je verklaart waarom de Franse Revolutie en de oorlogen van Napoleon een blijvende stempel hebben gedrukt op Europa en legt verbanden met het bloedbad van de Arabische landen.
                         • Je verklaart waarom liberalisme en nationalisme kan leiden tot opstanden en conflicten.
                         • Je legt verbanden tussen de huidige economische crisis en de Grote Depressie van de jaren dertig.
                         • Je analyseert de rol en de betekenis van het syndicalisme
                         • Je ziet het verband tussen de econmische crisis en de opkomst van extreme partijen.
                         • Je onderscheidt de basisverschillen tussen de bestuursvorm van de V.S.A. en de onze.
                         • Je toont aan dat de implosie van de SU en de val van de Berlijnse muur een einde maakte aan de bipolaire wereld

                         VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
                         Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
                         geen

                         Andere begincompetenties

                         LEERINHOUDEN

                         Grondslagen van de Verlichting.

                         Liberalisme en Nationalisme doen nieuwe staten ontstaan.

                         Het Socialisme en de arbeidersbewegingen.

                         De vestiging van het Communisme.

                         Wereldoorlog I

                         Opkomst van rechts-totalitaire regimes.

                         De grote economische crisis vande jaren '30

                         Wereldoorlog II

                         De Verenigde Staten van Amerika

                         Ontstaan en afbouw van de Koude Oorlog.


                         STUDIEMATERIAAL
                         Plantijn syllabus
                         WERKVORMEN
                         Soort werkvorm    
                         hoor- en werkcolleges:

                          100

                         %
                         practicum en oefeningen:

                           0

                         %

                         vormen van groepsleren:

                           0

                         %
                         Verdere toelichting:

                         EVALUATIE

                         Eerste examenperiode
                         CategorieWeging van categorieën
                         schriftelijk examen100%


                         tijd voor examinering
                         uren

                         4 

                         Tweede examenperiode
                         CategorieWeging van categorieën
                         schriftelijk examen100%

                          
                         Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 14/11/2012
                         Journalistiek - Voltijds modelpakket 1 - Actualiteit
                           
                         O.O. heeft componenten:Ja
                         O.O. bestaat uit componenten:Maatschappelijke thema's
                         Weekoverzicht
                         Afstudeerrichting//Leertraject:Journalistiek
                         Code:2130100037
                         Academiejaar:2012-2013
                         Type:kern,
                         Niveau:inleidend
                         Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 - Volledig academiejaar
                         Contacturen:0
                         Aantal studiepunten:4
                         Totaal studietijd:104
                         Examencontract:niet mogelijk
                         Deliberatie:niet mogelijk
                         Vrijstelling:mogelijk
                         Onderwijstaal:
                         Lector(en)Veerle Rombouts
                         Joke Camelbeke

                          


                         COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
                          Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

                         Algemene competenties

                          Algemene beroepsgerichte competenties
                           Beroepsspecifieke competenties

                            SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
                            raadpleeg de fiche van de componenten

                            VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
                            Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
                            geen

                            Andere begincompetenties
                            raadpleeg de fiche van de componenten

                            WEGING

                            ComponentenWeging
                            Maatschappelijke thema's50%
                            Weekoverzicht50%

                            raadpleeg de fiche van de componenten

                             
                            Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 14/11/2012
                            Journalistiek - Voltijds modelpakket 1 - Maatschappelijke thema's
                              
                            Component behoort tot: Actualiteit
                            Afstudeerrichting//Leertraject:Journalistiek
                            Code:2130100037
                            Academiejaar:2012-2013
                            Lector(en)Veerle Rombouts
                            Joke Camelbeke

                             

                            KORTE OMSCHRIJVING

                            Per semester wordt er gedurende 2 weken vanuit de vakken van het maatschappelijk referentiekader (recht, filosofie, economie, historische inzichten, sociologie en psychologie) samengewerkt rond éénzelfde thema. Dit thema sluit aan bij één van de journalistieke domeinen die in nieuwsdragers aan bod komen (binnenland, cultuur, sport, buitenlandse politiek, economie, maatschappij, ....) en is sterk gericht op de actualiteit. Theoretische lessen worden aangevuld met een praktijkopdracht.


                            COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
                             Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

                            Algemene competenties

                            • JOU32 #Leergierigheid
                            • JOU33 #Denken en redeneren
                            • JOU37 #360° inlevingsvermogen
                            Algemene beroepsgerichte competenties
                            • JOU46 #Maatschappijbewustzijn en actualiteitszin
                            Beroepsspecifieke competenties

                             SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
                             • Je betrekt de actualiteit op je leerstof, en andersom.
                             • Je betrekt theorie en praktijk op elkaar.
                             • Je kan een transfer maken tussen de vakinhouden van verschillende opleidingsonderdelen / componenten.
                             • Je kan de beroepsspecifieke relevantie van de leerstof aantonen.

                             VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
                             Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
                             geen

                             Andere begincompetenties

                             LEERINHOUDEN

                             cfr. de opleidingsonderdelen / componenten Actuele Geschiedenis, Economische inzichten 1, Psychologie, Sociologie, Filosofie en Recht.


                             STUDIEMATERIAAL

                             WERKVORMEN
                             Soort werkvorm    
                             hoor- en werkcolleges:

                              80

                             %
                             practicum en oefeningen:

                               20

                             %

                             vormen van groepsleren:

                               0

                             %
                             Verdere toelichting:

                             EVALUATIE

                             Eerste examenperiode
                             CategorieWeging van categorieën
                             permanente evaluatie100%


                             tijd voor examinering
                             uren

                             0 

                             Tweede examenperiode
                             CategorieWeging van categorieën
                             permanente evaluatie100%

                              
                             Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 14/11/2012
                             Journalistiek - Voltijds modelpakket 1 - Weekoverzicht
                               
                             Component behoort tot: Actualiteit
                             Afstudeerrichting//Leertraject:Journalistiek
                             Code:2130100037
                             Academiejaar:2012-2013
                             Lector(en)Veerle Rombouts
                             Joke Camelbeke

                              

                             KORTE OMSCHRIJVING
                             In Weekoverzicht test je je kennis van de actualiteit. Een goed journalist is immers méé. Je kan personen, organisaties en begrippen situeren, en je gaat met je klasgenoten in discussie over topics uit de actualiteit.

                             COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
                              Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

                             Algemene competenties

                             • JOU21 #Zelfreflectie
                             • JOU22 #Leerbereidheid
                             • JOU32 #Leergierigheid
                             • JOU33 #Denken en redeneren
                             • JOU37 #360° inlevingsvermogen
                             Algemene beroepsgerichte competenties
                             • JOU38 #Informatie zoeken
                             • JOU45 #Mediabewustzijn
                             • JOU46 #Maatschappijbewustzijn en actualiteitszin
                             Beroepsspecifieke competenties

                              SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN

                              Je  volgt dagelijks het nieuws en je beperkt je  daarbij niet tot één medium.

                              Je  kan maatschappelijke thema's vanuit verschillende invalshoeken ('neutraal') benaderen.

                              Je kan je een onderbouwde mening over bepaalde thema's vormen.


                              VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
                              Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
                              geen

                              Andere begincompetenties
                              Geen.
                              LEERINHOUDEN
                              De actualiteit in de breedst mogelijke zin: cultuur, politiek, economie, sport, wetenschap, maatschappelijke tendenzen,...
                              STUDIEMATERIAAL

                              Het nieuws in alle mogelijke media:

                              Kranten en tijdschriften. Aanbevolen: De Morgen of De Standaard, Knack.

                              Radio. Aanbevolen: Radio 1.

                              TV. Aanbevolen: nieuwsuitzendingen en achtergronds- en duidingsprogramma's.

                              Internet. Aanbevolen: nieuwssites van de traditionele media.


                              WERKVORMEN
                              Soort werkvorm    
                              hoor- en werkcolleges:

                               0

                              %
                              practicum en oefeningen:

                                33

                              %

                              vormen van groepsleren:

                                0

                              %
                              Verdere toelichting:

                              Een (goedkoop) studentenabonnement op een kwaliteitskrant is aanbevolen.


                              EVALUATIE

                              Eerste examenperiode
                              CategorieWeging van categorieën
                              permanente evaluatie100%

                              Tweewekelijkse test: schriftelijk (persoon, instelling, begrip,... situeren) of mondeling (discussie).

                              Wie driemaal afwezig is bij de deelexamens, krijgt een 0 voor het totaal van dat semester waarbinnen die afwezigheden vielen.


                              tijd voor examinering
                              uren

                              0 

                              Tweede examenperiode
                              CategorieWeging van categorieën
                              permanente evaluatie100%

                              Een schriftelijk examen (2 uur) waar de student 20 namen, organisaties, begrippen,... uit de actualiteit van het academiejaar 2011-2012 moet situeren. .

                               
                              Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 14/11/2012
                              Journalistiek - Voltijds modelpakket 1 - Journalistieke praktijk 1
                                
                              O.O. heeft componenten:Ja
                              O.O. bestaat uit componenten:Proefstage Plantijnmedia
                              Project 1: mediabad
                              Project 2: onderzoeksjournal.
                              Afstudeerrichting//Leertraject:Journalistiek
                              Code:2130100038
                              Academiejaar:2012-2013
                              Type:kern,
                              Niveau:inleidend
                              Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 - Volledig academiejaar
                              Contacturen:0
                              Aantal studiepunten:5
                              Totaal studietijd:130
                              Examencontract:niet mogelijk
                              Deliberatie:niet mogelijk
                              Vrijstelling:mogelijk
                              Onderwijstaal:
                              Lector(en)Wilfried Vanderhaeghen
                              Jo Van Doninck
                              Wouter Frateur
                              Greet Elsen

                               


                              COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
                               Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

                              Algemene competenties

                               Algemene beroepsgerichte competenties
                                Beroepsspecifieke competenties

                                 SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
                                 raadpleeg de fiche van de componenten

                                 VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
                                 Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
                                 geen

                                 Andere begincompetenties
                                 raadpleeg de fiche van de componenten

                                 WEGING

                                 ComponentenWeging
                                 Proefstage Plantijnmedia34%
                                 Project 1: mediabad33%
                                 Project 2: onderzoeksjournal.33%

                                 raadpleeg de fiche van de componenten

                                  
                                 Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 14/11/2012
                                 Journalistiek - Voltijds modelpakket 1 - Proefstage Plantijnmedia
                                   
                                 Component behoort tot: Journalistieke praktijk 1
                                 Afstudeerrichting//Leertraject:Journalistiek
                                 Code:2130100038
                                 Academiejaar:2012-2013
                                 Lector(en)Wilfried Vanderhaeghen
                                 Jo Van Doninck
                                 Wouter Frateur
                                 Greet Elsen

                                  

                                 KORTE OMSCHRIJVING

                                 Voor teeveejournalistiek:

                                 De studenten doen in groepjes de eerste ervaring op van de elementaire regels voor het maken van een nieuwsbericht +quote, alles samen max 60 sec., voor een TV-journaal van de campus-TV. Afhankelijk van de kwaliteit kan dat bericht ook effectief uitgezonden worden. De studenten krijgen een korte feedback op hun werkstuk en ze maken individueel een ervaringsverslag op hun blog.

                                 Voor printjournalistiek: de studenten draaien mee met de redactie van de buurtkrant Den Triangel, die de derdejaars Journalistiek maken. Ze gaan in de buurt op zoek naar nieuws, ze bedenken spannende invalhoeken voor relevante onderwerpen, ze gaan mee op reportage of interview, ze schrijven een kort artikel dat in Den Triangel moet kunnen verschijnen. De student maakt een lijst van onderwerpen en invalshoeken die hij bedacht heeft, hij voegt daarbij het artikel dat hij geschreven heeft. Tijdens het evaluatie-uur krijgen ze feedback op hun werk. Ze maken individueel een ervaringsverslag op hun blog.

                                 Voor radiojournalistiek : je maakt in groepjes een kort radioprogramma in de radiostudio. Dat radioprogramma duurt ca. 20 minuten en omvat presentatie, nieuws, agenda, dagklapper, muziek en techniek. De verantwoordelijke voor de techniek mixt het hele programma, neemt het op, liefst op USB en brengt de opname mee ter evaluatie.

                                  


                                 COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
                                  Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

                                 Algemene competenties

                                 • JOU22 #Leerbereidheid
                                 • JOU26 #Flexibiliteit
                                 • JOU27 #zelfstandigheid
                                 • JOU29 #Omgaan met stress
                                 • JOU31 #Evalueren
                                 • JOU33 #Denken en redeneren
                                 • JOU34 #Deadlinegericht werken
                                 Algemene beroepsgerichte competenties
                                 • JOU40 #Tekstproductie
                                 Beroepsspecifieke competenties
                                 • JOU48 #Audio-productie
                                 • JOU52 #Nieuwswaarde inschatten
                                 • JOU54 #Invalshoek bepalen

                                 SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN

                                 - Je maakt  nieuwsbericht  in gepaste televisietaal.

                                 - Je schrijft  een kort artikel voor een welbepaald medium.

                                 - Je maakt  een kort radioprogramma.


                                 VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
                                 Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
                                 geen

                                 Andere begincompetenties

                                 LEERINHOUDEN

                                 STUDIEMATERIAAL

                                 WERKVORMEN
                                 Soort werkvorm    
                                 hoor- en werkcolleges:

                                  12

                                 %
                                 practicum en oefeningen:

                                   66

                                 %

                                 vormen van groepsleren:

                                   22

                                 %
                                 Verdere toelichting:

                                 EVALUATIE

                                 Eerste examenperiode
                                 CategorieWeging van categorieën
                                 permanente evaluatie100%

                                 •  Je krijgt voor elke opdracht een cijfer op 20: dat is ofwel een 2/20, een 8/20, een 12/20 of een 16/20. De cijfers van deze opdrachten worden gewoon opgeteld
                                 • Bij ziekte moet je binnen de vijf werkdagen Greet Elsen verwittigen met een doktersbewijs. Als je dat niet hebt gedaan, krijg je een 0/20 voor die opdracht. Wie gewettigd afwezig is, krijgt nog één kans op een toegwezen reservemoment

                                 tijd voor examinering
                                 uren

                                  

                                 Tweede examenperiode
                                 CategorieWeging van categorieën
                                 permanente evaluatie100%

                                 • Individueel product voor de media waar je onvoldoende voor had. (Flash, Crap, Den Triangel), op 20 punten
                                 • voor ieder product: min 1 punt proportioneel op 20 per werkwoordsfout

                                 De opdrachten voor tweede zit zijn:

                                   .

                                 Proefstage radio : als je niet geslaagd bent voor de opdracht radio, maak je een korte radio-uitzending van 12' tot 15'. Je presenteert die uitzending, zorgt voor nieuws en een agenda. Het format van nieuws en agenda mag je vrij bepalen in functie van de student als doelgroep. Het nieuws en de kalender bevatten elk 6 items. Het nieuws duurt 2 minuten, de agenda anderhalve minuut. Je zorgt voor muziekbestanden. Je neemt alles op, liefst op USB. Je geeft je product af in een gesloten omslag met alle uitgeschreven teksten. Dat doe je op het secretariaat op de eerste examendag

                                  Proefstage tevee: bij een onvoldoende voor tevee moet elke student individueel een gefilmd nieuwsbericht maken, volgens dezelfde instructies die golden in de loop van het jaar. Het werkstuk bevat een dvd met het gefilmd nieuwsbericht én een volledige outprint van de tekst. Het werkstuk wordt afgegeven aan het secretariaat 0p de eerste dag van de herexamens. De student handtekent bij afgifte.

                                  Proefstage print:  als je niet geslaagd bent voor de opdracht voor den Triangel, maak je een nieuw stuk voor de krant: je zoekt een interessant verhaal in de buurt, een prikkelende invalshoek en je schrijft een stuk van 2000 tekens, inclusief spaties. Je zorgt voor een goede kop (en onderkop), een 'pakkende' intro en een streamer. Je geeft het suk af op de eerste examendag op het secretariaat en handtekent. 

                                  

                                  
                                 Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 14/11/2012
                                 Journalistiek - Voltijds modelpakket 1 - Project 1: mediabad
                                   
                                 Component behoort tot: Journalistieke praktijk 1
                                 Afstudeerrichting//Leertraject:Journalistiek
                                 Code:2130100038
                                 Academiejaar:2012-2013
                                 Lector(en)Wilfried Vanderhaeghen
                                 Jo Van Doninck
                                 Wouter Frateur
                                 Greet Elsen

                                  

                                 KORTE OMSCHRIJVING
                                 Meteen vanaf het eerste jaar Journalistiek kiezen we resoluut voor praktijk. In week 7 en 8 van ieder semester starten de projectweken. Tijdens deze twee periodes werk je in redactieverband aan een journalistiek product waarin verschillende vakken geïntegreerd worden. Zo merk je heel snel dat inhoudsvakken en journalistieke vaardigheden in de praktijk één organisch geheel vormen.

                                 COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
                                  Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

                                 Algemene competenties

                                 • JOU25 #Samenwerkingsgerichtheid
                                 • JOU29 #Omgaan met stress
                                 • JOU32 #Leergierigheid
                                 • JOU33 #Denken en redeneren
                                 • JOU34 #Deadlinegericht werken
                                 • JOU36 #Projectmatig en methodisch werken
                                 Algemene beroepsgerichte competenties
                                 • JOU38 #Informatie zoeken
                                 • JOU44 #Planning en organisatie
                                 • JOU45 #Mediabewustzijn
                                 • JOU46 #Maatschappijbewustzijn en actualiteitszin
                                 Beroepsspecifieke competenties
                                 • JOU49 #Audiovisuele productie
                                 • JOU52 #Nieuwswaarde inschatten

                                 SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
                                 • Je volgt en duidt de actualiteit.
                                 • Je  werkt in groep.
                                 • Je gebruikt dagelijks je blog voor verslaggeving.
                                 • Je maakt een eenvoudige videopname.
                                 • Je rapporteert je uiteindelijke conclusies zowel mondeling als schriftelijk.

                                 VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
                                 Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
                                 geen

                                 Andere begincompetenties
                                 Geen.
                                 LEERINHOUDEN
                                 • Actualiteit : op de voet volgen van  het nieuws.
                                 • Medialandschap : verschillende kanalen bestuderen en vergelijken

                                 STUDIEMATERIAAL
                                 • Kranten en tijdschriften.
                                 • Journaals (radio en tv).
                                 • Duidingsprogramma's (radio en tv).
                                 • Twitter en facebook

                                 WERKVORMEN
                                 Soort werkvorm    
                                 hoor- en werkcolleges:

                                  0

                                 %
                                 practicum en oefeningen:

                                   100

                                 %

                                 vormen van groepsleren:

                                   0

                                 %
                                 Verdere toelichting:

                                 EVALUATIE

                                 Eerste examenperiode
                                 CategorieWeging van categorieën
                                 permanente evaluatie100%

                                 • Algemene opdracht: 80 punten
                                  •    Individueel (proces) 40 punten(begeleider) 
                                  •    Collectief ( dossier + presentatie) 40 punten (20/20) (begeleider/ jury)
                                  • Mediatechnische opdracht : 20 punten

                                 Onvoldoende medewerking wordt gesanctioneerd ( zie projectbundel).  Wie driemaal afwezig is bij de procesbegeleiding krijgt een 0. Medische attesten gelden niet als verzachtende omstandigheden.

                                 • dossier: min 1 punt proportioneel op 20 per werkwoordsfout

                                 tijd voor examinering
                                 uren

                                  

                                 Tweede examenperiode
                                 CategorieWeging van categorieën
                                 permanente evaluatie100%

                                 Eindproduct en verdediging ( individueel). Procesbewaking is tijdens de vakantie niet mogelijk. Daarom wordt het proces, ondanks het belang ervan, tijdens de tweede examenperiode niet beoordeeld.

                                 Min 1 punt proportioneel op 20 per werkwoordsfout.

                                  
                                 Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 14/11/2012
                                 Journalistiek - Voltijds modelpakket 1 - Project 2: onderzoeksjournal.
                                   
                                 Component behoort tot: Journalistieke praktijk 1
                                 Afstudeerrichting//Leertraject:Journalistiek
                                 Code:2130100038
                                 Academiejaar:2012-2013
                                 Lector(en)Wilfried Vanderhaeghen
                                 Jo Van Doninck
                                 Wouter Frateur
                                 Greet Elsen

                                  

                                 KORTE OMSCHRIJVING

                                 Meteen vanaf het eerste Journalistiek kiezen we resoluut voor praktijk. Elk semester werk je twee weken lang in redactieverband aan een journalistiek product waarin verschillende vakken gïntegreerd worden. Zo merk je snel dat inhoudsvakken en journalistieke vaardigheden in de praktijk één organisch geheel vormen.


                                 COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
                                  Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

                                 Algemene competenties

                                 • JOU23 #Initiatiefzin
                                 • JOU24 #Assertiviteit
                                 • JOU25 #Samenwerkingsgerichtheid
                                 • JOU28 #Innovativiteit en creativiteit
                                 Algemene beroepsgerichte competenties
                                 • JOU38 #Informatie zoeken
                                 Beroepsspecifieke competenties
                                 • JOU54 #Invalshoek bepalen
                                 • JOU55 #Nieuws garen via interviews

                                 SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
                                  

                                 1. Je vindt en selecteert-in functie van een bepaald journalistiek product -op een kritische manier informatie van een maatschappelijk probleem.
                                 2. Je benadert   bepaald onderwerp vanuit verschillende invalshoeken.
                                 3. Je  gaat de straat op en zoekt  naar concrete situaties en feiten die een antwoord geven op je vraagstellingen.
                                 4. Je  slaagt  er in om een journalistiek product op een eigen creatieve manier  volledig voor te bereiden.
                                 5. Je kan je bevindingen schriftelijk en mondeling  motiveren en verdedigen. 


                                 VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
                                 Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
                                 geen

                                 Andere begincompetenties

                                 LEERINHOUDEN
                                  

                                 Studenten maken een dossier op rond een opgelegd maatschappelijk probleem/thema in Antwerpen in functie van een journalistiek product. Het dossier bevat tevens suggesties i.v.m.  structuur, lay-out  en mogelijke inhoud van artikels die op basis van dit dossier kunnen uitgewerkt worden voor verschillende printproducten.                                 STUDIEMATERIAAL
                                • voorbereidende individuele oefeningen.
                                • alle informatiekanalen.

                                • WERKVORMEN
                                 Soort werkvorm    
                                 hoor- en werkcolleges:

                                  0

                                 %
                                 practicum en oefeningen:

                                   

                                 %

                                 vormen van groepsleren:

                                   100

                                 %
                                 Verdere toelichting:
                                  

                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              


                                   
                                  

                                  

                                  


                                 EVALUATIE

                                 Eerste examenperiode
                                 CategorieWeging van categorieën
                                 permanente evaluatie100%

                                 Eerste examenperiode
                                 • Product + presentatie (collectief): 70 % (jury).
                                 •  Proces (individueel): 30 % (begeleider)
                                 •  Het product bestaat uit: een individueel logboek en een gezamenlijk rapport  en foto's. Instructies: zie handleiding ‘Projectweken’!
                                 •  De procesevaluatie wordt door de begeleider opgevolgd. Zowel onvoldoende medewerking als ongewettigde afwezigheid worden gesanctioneerd (zie handleiding ‘Projectweken’). Wie driemaal afwezig is bij de procesbegeleiding krijgt een 0. Medische testen gelden niet als verzachtende omstandigheden.

                                 tijd voor examinering
                                 uren

                                  

                                 Tweede examenperiode
                                 CategorieWeging van categorieën
                                 permanente evaluatie100%

                                 • Product + presentatie (individueel): 100 % (jury).
                                 •  Het product bestaat uit: een individueel logboek,  een rapport  en foto's. Instructies: zie handleiding ‘Projectweken’!

                                  .

                                  
                                 Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 14/11/2012
                                 Journalistiek - Voltijds modelpakket 1 - Redactie 1: audiovisuele media
                                   
                                 O.O. heeft componenten:Ja
                                 O.O. bestaat uit componenten:Radio
                                 Televisie
                                 Afstudeerrichting//Leertraject:Journalistiek
                                 Code:2130100039
                                 Academiejaar:2012-2013
                                 Type:kern,
                                 Niveau:inleidend
                                 Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 - Volledig academiejaar
                                 Contacturen:0
                                 Aantal studiepunten:3
                                 Totaal studietijd:78
                                 Examencontract:niet mogelijk
                                 Deliberatie:niet mogelijk
                                 Vrijstelling:mogelijk
                                 Onderwijstaal:
                                 Lector(en)Wilfried Vanderhaeghen
                                 Jo Van Doninck

                                  


                                 COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
                                  Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

                                 Algemene competenties

                                  Algemene beroepsgerichte competenties
                                   Beroepsspecifieke competenties

                                    SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
                                    raadpleeg de fiche van de componenten

                                    VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
                                    Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
                                    geen

                                    Andere begincompetenties
                                    raadpleeg de fiche van de componenten

                                    WEGING

                                    ComponentenWeging
                                    Radio50%
                                    Televisie50%

                                    raadpleeg de fiche van de componenten

                                     
                                    Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 14/11/2012
                                    Journalistiek - Voltijds modelpakket 1 - Radio
                                      
                                    Component behoort tot: Redactie 1: audiovisuele media
                                    Afstudeerrichting//Leertraject:Journalistiek
                                    Code:2130100039
                                    Academiejaar:2012-2013
                                    Lector(en)Wilfried Vanderhaeghen
                                    Jo Van Doninck

                                     

                                    KORTE OMSCHRIJVING
                                    In het vak Redactie 1 Radio leer je een nieuwsbericht voor radio samenstellen en schrijven op basis van een persbericht. Eerst analyseren we klassikaal nieuwsberichten van Radio1, StuBru ..., daarna ga je zelf aan de slag. En op het eind van het academiejaar duiken we de radiostudio in om het inlezen van een nieuwsbulletin te oefenen.

                                    COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
                                     Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

                                    Algemene competenties

                                    • JOU27 #zelfstandigheid
                                    • JOU28 #Innovativiteit en creativiteit
                                    • JOU31 #Evalueren
                                    • JOU32 #Leergierigheid
                                    • JOU34 #Deadlinegericht werken
                                    Algemene beroepsgerichte competenties
                                    • JOU40 #Tekstproductie
                                    • JOU41 #Mondelinge taalvaardigheid in het Nederlands
                                    Beroepsspecifieke competenties
                                    • JOU48 #Audio-productie
                                    • JOU52 #Nieuwswaarde inschatten
                                    • JOU54 #Invalshoek bepalen

                                    SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
                                    • Je kunt nieuwsberichten concipiëren voor radio, waarbij je uit een persbericht de essentiële informatie kan selecteren en ordenen van belangrijk naar minder belangrijk.
                                    • Je bent in staat een nieuwsbericht voor radio te schrijven en dat in spreektaal.
                                    • Je bent in staat een zo economisch mogelijk woordgebruik te hanteren.
                                    • Je bent in staat hoofdpunten bij de nieuwsberichten te formuleren.
                                    • Je bent in staat in een radiostudio nieuwsberichten correct, vlot en in klankzuiver AN  in te lezen.

                                    VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
                                    Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
                                    geen

                                    Andere begincompetenties

                                    Je bent bereid om dagelijks naar nieuws op radio te luisteren, met aandacht voor inhoudelijke aspecten, structuur en formulering.


                                    LEERINHOUDEN
                                    • Opbouw van nieuwsberichten voor radio.
                                    • Taalgebruik in nieuwsberichten voor radio.
                                    • Doelgroep + gevolgen voor inhoud nieuwsbericht.
                                    • Individuele diagnose uitspraak.

                                    STUDIEMATERIAAL
                                    • nieuwsberichten op radio
                                    • persberichten
                                    • verplichte lectuur: P. Pelgrims, Journalistieke radio- en tv-teksten schrijven, 2005, Lannoo, Tielt.
                                    • extra lectuur: B. Timmermans, Klink klaar Uitspraak- en intonatiegids voor het Nederlands, 2008, Davidsfonds, Leuven.

                                    WERKVORMEN
                                    Soort werkvorm    
                                    hoor- en werkcolleges:

                                     10

                                    %
                                    practicum en oefeningen:

                                      90

                                    %

                                    vormen van groepsleren:

                                      0

                                    %
                                    Verdere toelichting:
                                    Geen

                                    EVALUATIE

                                    Eerste examenperiode
                                    CategorieWeging van categorieën
                                    permanente evaluatie20%
                                    schriftelijk examen80%

                                   • Schriftelijk examen (op 80%) dat bestaat uit volgende onderdelen:
                                    • 2 nieuwsberichten.
                                    • 2 hoofdpunten formuleren bij de 2 nieuwsberichten.
                                   • Inleestest op 20%.
                                   • Het eindcijfer wordt omgerekend naar 20. 
                                   • Elke vaststelling van plagiaat wordt bestraft. We volgen daarbij de procedure die beschreven staat in de artikels 94 tot en met 97 van het OER.

                                   • tijd voor examinering
                                    uren

                                    2 

                                    Tweede examenperiode
                                    CategorieWeging van categorieën
                                    mondeling examen20%
                                    schriftelijk examen80%

                                    Schriftelijk examen (op 80%) dat bestaat uit volgende onderdelen:

                                    • 2 nieuwsberichten schrijven.
                                    • 2 hoofdpunten formuleren bij de 2 nieuwsberichten.
                                   • Inleestest op 20%.
                                   • Het eindcijfer wordt omgerekend naar 20.
                                   • Elke vaststelling van plagiaat wordt bestraft. We volgen daarbij de procedure die beschreven staat in de artikels 94 tot en met 97 van het OER.
                                   •  
                                    Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 14/11/2012
                                    Journalistiek - Voltijds modelpakket 1 - Televisie
                                      
                                    Component behoort tot: Redactie 1: audiovisuele media
                                    Afstudeerrichting//Leertraject:Journalistiek
                                    Code:2130100039
                                    Academiejaar:2012-2013
                                    Lector(en)Wilfried Vanderhaeghen
                                    Jo Van Doninck

                                     

                                    KORTE OMSCHRIJVING
                                    • Dit vak laat je de eerste stappen zetten in het maken van een journalistiek verhaal voor televisie: het nieuwsbericht in tekst, beeldkeuze, filmen, montage en een quote 

                                    COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
                                     Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

                                    Algemene competenties

                                    • JOU21 #Zelfreflectie
                                    • JOU22 #Leerbereidheid
                                    • JOU23 #Initiatiefzin
                                    • JOU24 #Assertiviteit
                                    • JOU25 #Samenwerkingsgerichtheid
                                    • JOU26 #Flexibiliteit
                                    • JOU27 #zelfstandigheid
                                    • JOU28 #Innovativiteit en creativiteit
                                    • JOU29 #Omgaan met stress
                                    • JOU30 #Organisatiesensitiviteit
                                    • JOU32 #Leergierigheid
                                    • JOU34 #Deadlinegericht werken
                                    Algemene beroepsgerichte competenties
                                    • JOU38 #Informatie zoeken
                                    • JOU40 #Tekstproductie
                                    • JOU41 #Mondelinge taalvaardigheid in het Nederlands
                                    Beroepsspecifieke competenties
                                    • JOU49 #Audiovisuele productie
                                    • JOU54 #Invalshoek bepalen
                                    • JOU55 #Nieuws garen via interviews

                                    SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
                                    •  je  kan korte/ relatief korte nieuwsberichten opbouwen voor campustelevisie en/of regionale televisie, waarbij hij essentiële informatie kan weerhouden en in de juiste volgorde zetten, van belangrijkste naar minder belangrijk
                                    • je kan quotes afnemen en ze in een logisch verband plaatsen in het nieuwsberichtverhaal
                                    • je kan binnen de compactheid van het televisienieuwsbericht een transparante en logische  structuur hanteren
                                    • je kan vrij vlot luisterteksten maken voor televisienieuwsberichten
                                    • je kan zelf beelden maken, die passen bij het onderwerp en de invalshoek van een bepaald nieuwsbericht, met gepast gebruik van beeldgrootte, pan en tilt, kadrering en camerastandpunt
                                    • je kan een eenvoudige montage maken van zijn nieuwsbericht
                                    •  je kan de standaardtaal al behoorlijk mondeling hanteren
                                    • je kan zijn de relatie tekst-beeld voor een nieuwsbericht functioneel hanteren
                                    • je kan zelfstandig je product maken

                                    VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
                                    Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
                                    geen

                                    Andere begincompetenties
                                    Geen
                                    LEERINHOUDEN
                                    • opbouw van nieuwsberichten voor televisie
                                    • quotes  in nieuwsberichten
                                    • taal van nieuwsberichten voor televisie
                                    • keuze en realisatie van beelden voor nieuwsberichten voor televisie: keuze van het getoonde; beeldgrootte, camerabeweging-en hoek; kadrering 
                                    • relatie beeld en tekst
                                    • montagekeuze van volgorde en lengte van scènes, sequenties en shots
                                    • de complexiteitsgraad van de taak is "relatief complex"

                                    STUDIEMATERIAAL

                                     

                                    • rushes
                                    • opnames van televisiejournaals en werkstukken van studenten uit vorige jaren
                                    • verplichte lectuur: P.Pelgrims. Schrijven voor radio en TV, 2012, Uitgeverij Lannoo, Tielt.

                                    WERKVORMEN
                                    Soort werkvorm    
                                    hoor- en werkcolleges:

                                     45

                                    %
                                    practicum en oefeningen:

                                      45

                                    %

                                    vormen van groepsleren:

                                      10

                                    %
                                    Verdere toelichting:
                                    - je moet bereid zijn wekelijks (of zelfs dagelijks) televisiejournaals van nationale en regionale zenders te bekijken met aandacht voor de  inhoudelijke en vormtechnische aspecten

                                    EVALUATIE

                                    Eerste examenperiode
                                    CategorieWeging van categorieën
                                    permanente evaluatie100%

                                    • 1 gefilmd nieuwsbericht + quote  én een volledige ouprint van de bindtekst én de quote
                                    • Op de beschrijving van de opdracht staat uitvoerig de cijfertoekenning
                                    • Bij elke test wordt afgetekend voor ontvangst; afwezigheid bij testen moet gewettigd zijn met een medisch attest: het origineel bezorg je aan het studentensecretariaat, een kopie aan de lector, en dat binnen de vijf werkdagen vanaf de eerste ziektedag. Dan kan je een afspraak maken met de lector over het tijdstip en de wijze waarop je de test kan inhalen. Indien je binnen de gestelde termijn geen medisch attest voorlegt, ben je  ongewettigd afwezig en krijg je geen punten op dat deelexamen.
                                    • Als je uitspraken letterlijk overneemt van een ander, en daarbij niet aantoont dat het om een citaat gaat, pleeg je een vorm van intellectuele diefstal die plagiaat heet. Bij elke vaststelling wordt plagiaat bestraft, volgens de procedure beschreven in de artikels 94 tot en met 97 van het OER.

                                    tijd voor examinering
                                    uren

                                    1 

                                    Tweede examenperiode
                                    CategorieWeging van categorieën
                                    permanente evaluatie100%

                                   • 1 gefilmd nieuwsbericht +  quote  én volledige outprint van tekst en quote
                                   • Op de beschrijving van de opdracht staat uitvoerig de cijfertoekenning
                                   • Bij elke test teken je af voor ontvangst; afwezigheid bij testen moet gewettigd zijn met een medisch attest: het origineel bezorg je aan het studentensecretariaat, een kopie aan de lector, en dat binnen de vijf werkdagen vanaf de eerste ziektedag. Dan kan je een afspraak maken met de lector over het tijdstip en de wijze waarop hij de test kan inhalen. Indien je binnen de gestelde termijn geen medisch attest voorlegt, ben je ongewettigd afwezig en krijg je geen punten op dat deelexamen.
                                   • Als je uitspraken letterlijk overneemt van een ander, en daarbij niet aantoont dat het om een citaat gaat, pleeg je een vorm van intellectuele diefstal die plagiaat heet. Bij elke vaststelling wordt plagiaat bestraft, volgens de procedure beschreven in de artikels 94 tot en met 97 van het OER.
                                   •  
                                    Uiterste datum teruggave leerkrediet bij uitschrijving: 14/11/2012